SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zakup i dostawa książek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zakup i dostawa książek"

Transkrypt

1 Numer sprawy AG ZAMAWIAJĄCY: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile Adres: Piła, ul. Podchorążych 0 tel. 067/ , fax. 067/ Reprezentowana przez: Rektora PWSZ w Pile prof. dr hab. Kazimierza Pająka SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na realizację następującego zadania: Zakup i dostawa książek POSTĘPOWANIE O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE BĘDZIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ART USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ. U. z 2006 R. NR 64, POZ. 63 z późn. zmianami) O USTALONEJ WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ EURO Zatwierdzone do użytku: [podpis i pieczątka zatwierdzającego] Data opracowania: r.

2 Spis zawartości: Rozdział A - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW. Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy 2. Sposób przygotowania oferty 3. Kryteria kwalifikacyjne oferty 4. Ocena ofert. Wymagania dotyczące wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy 6. Miejsce i termin składania ofert 7. Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oświadczenie, czy zamierza się zwołać zebranie dostawców i wykonawców 8. Termin, do którego wykonawca będzie związany złożoną ofertą 9. Miejsce i termin otwarcia ofert 0. Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert. Nazwiska, stanowiska służbowe oraz sposób porozumiewania się z pracownikami zamawiającego, uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami 2. Środki odwoławcze dostępne dla wykonawcy w trakcie procesu przetargowego 3. Powiadomienie o wyniku postępowania przetargowego 4. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po zakończeniu przetargu w celu zawarcia umowy Rozdział B - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Rozdział C - OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY Rozdział D - WZÓR UMOWY Rozdział E - STANDARDOWE FORMULARZE. Formularz ofertowy 2. Załącznik : "Oświadczenia wykonawcy" 3. Załącznik 2: Cena oferty. 4. Załącznik 3: Formularz cenowy. Załącznik 4: Wzór umowy.

3 Rozdział A INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy występujący wspólnie. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Zamawiający dopuszcza wykonanie umowy przez podwykonawców. W takim przypadku wykonawca jest zobowiązany przed podpisaniem umowy z Zamawiającym, przedstawić umowy z podwykonawcą lub podwykonawcami. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, których oferta odpowiada warunkom zawartym w ustawie Prawo zamówień publicznych i spełnia wymagania określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Postępowanie o udzielenie zmówienia prowadzi się w języku polskim. Wszystkie załączniki do niniejszej SIWZ stanowią jej integralną część.. Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy.. Do przetargu mogą przystąpić wyłącznie ci wykonawcy, którzy złożą ofertę w formie pisemnej, pod rygorem nieważności i jej treść odpowiadać będzie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Każdy wykonawca może złożyć jedną ofertę..2. Ofertę stanowi formularz ofertowy z załączonymi wymaganymi dokumentami, zaświadczeniami i oświadczeniami oraz drukami sporządzonymi przez Zmawiającego, potwierdzające spełnienie przez wykonawcę wymaganych warunków. Aby oferta była kompletna należy złożyć:.2.. Wypełniony i podpisany "FORMULARZ OFERTOWY" (którego wzorzec przedstawiono w rozdziale E niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia), wraz z Załącznikiem : "Oświadczenia wykonawcy", w którym znajdują się następujące oświadczenia (a-j) oraz zaświadczenia i inne wymienione dokumenty (l): a) Oświadczenie, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. b) Oświadczenie, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. c) Oświadczenie, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. d) Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. e) Oświadczenie wykonawcy, że zapoznał się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i że przyjmuje je bez zastrzeżeń. f) Oświadczenie, że wykonawca wyraża chęć wzięcia udziału w przedmiotowym postępowaniu na zasadach, w terminach i warunkach określonych w SIWZ. g) Oświadczenie, że wykonawca uważa się za związanego ofertą do terminu ważności oferty, wskazanego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązuje się, w razie udzielenia mu zamówienia, podpisać umowę. h) Oświadczenie, że wykonawca posiada wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i wykonania prac w wymaganym czasie. i) Oświadczenie, że wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia własnym transportem lub na własny koszt, maksymalnie w terminie określonym w SIWZ. j) Oświadczenie, że wykonawca udzieli odroczonego terminu płatności w ilości min. 4 dni od daty otrzymania faktury VAT

4 k) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (określające formę prawną lub status prawny, miejsce rejestracji oraz siedzibę, itp.), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Uwaga: Dokumenty wymienione w pkt. l mogą być przedstawione w formie oryginału albo kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii mogą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnioną do tego instytucję, notariusza lub osobę upoważnioną do reprezentowania firmy. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości, a zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób. Wykonawcy zagraniczni powinni przedstawić dokumenty (zaświadczenia według punktów l) odpowiednie do krajów ich zarejestrowania lub oświadczenie, że takie dokumenty nie są dostępne. Dokumenty powinny byc przetłumaczone na język polski Załącznik 2: Cena oferty Załącznik 3: Formularz cenowy.2.. Załącznik 4: Parafowany przez wykonawcę Projekt umowy..3. W przypadku wnoszenia oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia należy dołączyć oświadczenie wykonawców, że ich zobowiązania co do oferty oraz co do wykonania oferty są solidarne. Oferta taka musi spełniać następujące wymagania: a) zawierać dokumenty i oświadczenia wymienione powyżej; b) musi być podpisana w taki sposób, by zobowiązywała prawnie wszystkie strony. W ww. przypadku wykonawcy ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Upoważnienie to zostanie udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez upełnomocnionych przedstawicieli pozostałych podmiotów. 2. Sposób przygotowania oferty 2.. Oferta powinna stosować się do zasad określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Każdy wykonawca może złożyć jedną ofertę. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych Ofertę należy złączyć w sposób uniemożliwiający wysunięcie którejkolwiek kartki. 2.. Oferta powinna zawierać: a) imię, nazwisko, firmę, nazwę i dokładny adres wykonawcy, datę sporządzenia oferty oraz imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania w postępowaniu przetargowym; b) wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, zgodnie z przedstawionym wykazem w pkt Osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnik muszą: a) podpisać FORMULARZ OFERTA, b) podpisać załączniki, c) podpisać w miejscach, w których wykonawca naniósł zmiany. W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo opatrzone opłatą skarbową w wysokości zł, określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy.

5 W przypadku złożenia kserokopii pełnomocnictwa, musi być ona potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę udzielającą pełnomocnictwa. Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda do wglądu oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii pełnomocnictwa Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami - załącznikami (zamieszczonymi w Rozdziale E niniejszej specyfikacji). 2.8 Jeżeli zabraknie miejsca należy dołączyć dodatkowe strony. 2.9 W przypadku załączenia do oferty innych materiałów niż wymagane przez zamawiającego (np. materiałów reklamowych, informacyjnych), powinny one stanowić odrębną część, niezłączoną z ofertą w sposób trwały. 2.0 Jeżeli pytanie postawione w załączniku nie dotyczy wykonawcy, należy wpisać "nie dotyczy". 2. Niedopuszczalne są wyskrobywania w ofertach, poprawki zaś należy omówić w uwadze, zaopatrzonej własnoręcznym podpisem wykonawcy lub osoby upoważnionej. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami. 2.2 Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji co do których wykonawca zastrzegł, nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą być udostępnione muszą być oznaczone klauzulą: NIE UDOSTĘPNIAĆ INFORMACJE STANOWIĄ TEJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz. U. z 2003 r. Nr 3, poz. 03 z późn. zm.) i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały. 2.3 Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, nieprzezroczystej i zapieczętowanej w taki sposób, aby nie budziło to żadnych wątpliwości co do możliwości ich wcześniejszego otwarcia lub ujawnienia treści oferty przez osoby nieupoważnione. 2.4 Koperta powinna być oznaczona następująco: Oferta na Przetarg pt. Zakup i dostawa książek. UWAGA: nie otwierać przed terminem otwarcia ofert. 2. Dopuszcza się przed upływem terminu do składania ofert zmiany lub wycofanie wcześniej złożonej oferty. W takim wypadku wykonawca składa pisemne oświadczenie o zmianie lub wycofaniu swojej oferty. Każda zmiana lub pismo wycofujące ofertę powinno być zapieczętowane według zasad obowiązujących przy składaniu ofert, przy czym koperta zewnętrzna musi być opatrzona dodatkowym napisem: zmiana lub wycofanie. 2.6 Zaleca się zachować kopie złożonych w ofercie dokumentów. 2.7 Bez względu na wynik przetargu, wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty poniesie wykonawca z wyjątkiem sytuacji opisanej w art. 93 ust. 4 ustawy. 3. Kryteria kwalifikacyjne oferty 3.. Oferta będzie podlegać ocenie po spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdziale A punkcie oraz poniższych wymagań określonych przez zamawiającego: 3... Przedmiot przetargu musi być wykonany i dostarczony do dnia r. 4. Ocena ofert 4.. Przed dokonaniem oceny ofert, wszystkie oferty zostaną sprawdzone w celu stwierdzenia czy spełniają wymagania określone w SIWZ.

6 4.2. Wszystkie oferty będą oceniane na podstawie następujących kryteriów: KRYTERIUM cena waga 00 % W trakcie oceny ofert, kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego wzoru: Cena = (C oferowana min. brutto x 00 pkt. x 80 %) / C badanej oferty brutto 4.3. Zamawiający przyzna kontrakt wykonawcy, co do którego oferty ustalono, iż odpowiada ona wymaganiom przedstawionym w dokumentach przetargowych i który zaoferował najkorzystniejszy bilans punktowy z kryterium oceny ofert.. Wymagania dotyczące wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium..2. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 6. Miejsce i termin składania ofert 6.. Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego, to jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile, ul. Podchorążych 0 kancelaria ogólna, budynek A, pok Termin składania ofert upływa dnia 20 czerwca 2007 roku o godzinie 0: Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 7. Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 7.. Wykonawca może zwrócić się pisemnie do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ Wyjaśnienia udzielane będą w trybie art. 38 ust., 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, co oznacza, że Zamawiający odpowie niezwłocznie na każde zapytanie dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, przesyłając jednocześnie treść wyjaśnienia wszystkim, którym dostarczono niniejszą Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na podstawie ewidencji wydanych specyfikacji oraz umieszczając na stronie internetowej Zamawiającego (bez ujawniania źródła zapytania), chyba, że prośba o wyjaśnienie specyfikacji wpłynęła na mniej niż 6 dni przed terminem otwarcia ofert Zamawiający zastrzega sobie, zgodnie z art. 38 ust. 4 Ustawy, prawo do zmodyfikowania treści dokumentów zawierających Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia dokonane uzupełnienia przekaże się niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którzy pobrali SIWZ wg. ewidencji wydanych specyfikacji oraz umieszczona zostanie na stronie internetowej Zamawiającego. Modyfikacje do SIWZ są wiążące dla wszystkich wykonawców składających oferty i stanowią integralną część specyfikacji. 8. Termin, do którego wykonawca będzie związany złożoną ofertą 8.. Termin związania ofertą 30 dni po ostatecznym terminie składania ofert. 9. Miejsce i termin otwarcia ofert 9.. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie ostatecznego terminu składania ofert określonego w rozdziale A punkt 6.2 powyżej, tj. 20 czerwca 2007 roku, godzina 0: w siedzibie Zamawiającego Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile, ul. Podchorążych 0, budynek A, II piętro, sala senatu pok. 20

7 0. Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert 0.. Proces otwarcia ofert odbędzie się zgodnie z procedurą określoną w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Proces otwarcia ofert rozpocznie się w miejscu i czasie wskazanym w niniejszej Specyfikacji Zakres działania Komisji Przetargowej obejmuje: a) zbadanie nienaruszalności kopert i ich zewnętrznego wyglądu; b) otwarcie wniesionych ofert i zaopatrzenie każdej oferty bieżącym numerem Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Otwarcie ofert nastąpi w następującej kolejności: a) oferty z napisem "WYCOFANIE OFERTY...". Oferty dla których przedstawiono właściwą notę wycofujaca nie będą otwierane; b) oferty z napisem "ZMIANA OFERTY..."; c) pozostałe oferty zgodnie z kolejnością ich złożenia. 0.. Zamawiający będzie ogłaszał przy otwieraniu ofert następujące informacje: a) imię i nazwisko, nazwę firmy oraz adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana, b) informacje dotyczące ceny oferty i innych kryteriów oceny ofert Zamawiający sporządza "Zbiorcze zestawienie ofert otwartych (formularz ZP-2), w tym: a) Podpisanie przez członków komisji przetargowej oświadczeń, że nie są związani (w rozumieniu art. 7 ust. ustawy Prawo zamówień publicznych) z oferentami uczestniczącymi w przetargu (druk ZP- "Oświadczenie członka komisji przetargowej"); b) Przyjęcie oświadczeń złożonych podczas otwarcia ofert W przypadku, gdy wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek zamawiający prześle mu informacje, które zostały ogłoszone na sesji otwarcia ofert W czasie części tajnej (dostępnej wyłącznie dla członków Komisji Przetargowej i ekspertów wyznaczonych przez Komisję) Komisja Przetargowa przeprowadzi: a) ocenę ofert od strony spełnienia warunków kwalifikacyjnych, b) wybór, spośród ofert ważnych, najkorzystniejszej Informacji związanych ze sprawdzaniem i oceną ofert nie wolno ujawniać, dopóki nie zostanie ogłoszony wykonawca, który wygrał przetarg Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, co do którego oferty ustalono, iż odpowiada ona wymaganiom przedstawionym w dokumentach przetargowych i który zaoferował najkorzystniejszy bilans punktowy z kryteriów oceny ofert.. Nazwiska, stanowiska służbowe oraz sposób porozumiewania się z pracownikami zamawiającego, uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami.. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie..2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie został wysłany oryginał pisma..3. Osobami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami są: a) Pani Irena Łosoś (przedmiot zamówienia) tel. 067/ , b) Pani Dorota Łuczkowska (sprawy formalne) tel. 067/

8 .4. Informacji związanych ze sprawdzaniem, oceną ofert i przyznaniu zamówienia, nie wolno ujawniać wykonawcom ani innym osobom nie związanym z tym procesem, dopóki nie zostanie ogłoszony wykonawca, który wygrał przetarg. 2. Środki odwoławcze dostępne dla wykonawcy w toku procesu przetargowego 2.. Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI upzp, przysługują wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia protest można wnieść w terminie 7 od dnia zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ogłoszenia na stronie internetowej zamawiającego [www.pwsz.pila.pl] lub na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych. Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść pisemny protest do Zamawiającego, w terminie 7 dni od dnia, w którym wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł on zapoznać się z jego treścią. Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie art. 8 ust. 6 ustawy. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert, bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu. Protest dotyczący postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się nie później niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert Uczestnikami postępowania protestacyjnego stają się także wykonawcy którzy mają interes prawny, w tym aby protest został rozstrzygnięty na korzyć jednej ze stron i którzy przystąpili do postępowania w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania Zamawiający rozstrzyga łącznie protesty dotyczące: a) treści ogłoszenia, b) postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia c) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty nie później niż w terminie 0 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu. 2.. Pozostałe protesty, nie wymienione w pkt zamawiający rozstrzyga w terminie 0 dni od dnia jego wniesienia Brak rozstrzygnięcia protestu w tym terminie uznaje się za jego oddalenie Na podstawie art. 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych od rozstrzygnięcia protestu wykonawcom nie przysługuje odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych W przypadku wniesienia protestu, protest należy złożyć w siedzibie zamawiającego, ul. Podchorążych 0, w kancelarii ogólnej PWSZ w Pile w formie pisemnej. 3. Powiadomienie o wyniku postępowania przetargowego 3.. Wynik przetargu zostanie ogłoszony na tablicy informacyjnej, stronie internetowej Zamawiającego [www.pwsz.pila.pl]. Ponadto, o rezultacie postępowania przetargowego wszyscy uczestnicy przetargu zostaną powiadomieni pisemnie, z podaniem wykonawcy, który wygrał przetarg.

9 4. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po zakończeniu przetargu w celu zawarcia umowy 4.. Umowę zawiera się w trybie zgodnym z Działem IV ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

10 Rozdział B PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Określenie przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa książek do Biblioteki Głównej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile. 2. Przedmiot zamówienia określają: a) nazwa i kody CPV: b) opis przedmiotu zamówienia, c) projekt umowy Rozdział D niniejszej SIWZ. 3. Opis przedmiotu zamówienia Instytut Humanistyczny L.p. Autor, tytuł Egz. Bińkowski A., Almanach państw świata, Książka i wiedza 2 Red. Rajman J., Polska-Europa. Gospodarka, przemysł, Wyd. Nauk. Akademii Pedagogicznej w Krakowie 3 Paryseki J., Wprowadzenie do gospodarki przestrzennej, Wyd. Nauk. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 4 Rocznik statystyczny i atlas państw świata, Wyd. Laroussekod Red. Makowski J., Geografia regionalna świata. Wielkie regiony, Wyd. Naukowe PWN 6 Czerny M., Globalizacja a rozwój. Wybrane zagadnienia geografii społecznogospodarczej świata, PWN 7 Kaczmarek T. i in., Ilustrowana geografia świata, PUBLICAT 8 Ammaniti N. Zabiorę cię ze sobą. Wyd. Muza 9 Anderman J. Cały czas. Kraków, Wyd. Literackie 0 Axelsson Majgull, Dom Augusty, Wydaw. W.A.B Barańczak S Chirurgiczna precyzja 2 Borges.L Błękitne tygrysy 3 Dudko B. Red. Podróże z R. Kapuścińskim, Wydaw: Społeczny Instytut Wyd. ZNAK 4 Gretkowska M., Kobieta i mężczyzni. Wydawnictwo: Świat Książki Keyes M. Anioły.Zysk i S-ka 6 Kuczok W. Gnój. Wyd. WAB 7 Masłowska D. Paw Królowej 8 Myśliwski W. Widnokrąg, Wyd. Znak 9 Pilch J. Pod mocnym aniołem. Wyd. Literackie 20 Pizzagalli Daniela: Dama z gronostajem. Rebis 2 Różewicz T., Matka odchodzi 22 Rymkiewicz Gościnny.M Zachód słońca w Milanówku 23 Sempe Goscinny, Wakacje Mikołajka, Wydawnictwo: WARMIA 24 Stasiu A. Jadąc do Babadag 2 Stone Katherine, Godzina Kopciuszka, AMBER 26 Tokarczuk O. Prawiek i inne czasy. Wyd. Literackie 27 Wahl M. Bracia i siostry 28 Wiśniewski J.L. Martyna i inne opowiadania o miłości. Prószyński i S-ka. 29 Zafón Carlos Ruiz. Cień wiatru, Wyd. Muza 30 Ziętara Anna : Bajerom wbrew. Wydawnictwo: PRÓSZYŃSKI i S-KA 3 Coehlo Paulo: Weronika postanawia umrzeć. Wydawnictwo: Drzewo Babel 32 Coelho P. Być jak płynąca rzeka. Myśli i impresje Świat Książki

11 33 Coelho P. Czarownica z Portobello. 34 Coelho P. Demon i Panna Prym. Drzewo Babel 3 Coelho P. Pielgrzym. Świat książki 36 Coelho P. Na brzegu rzeki Piedry usiadłam i płakałam 37 Janiszewska K. Elektroniczne dostarczanie dokumentów. Wydaw. SBP 38 Red. Firela I., Geografia ekonomiczna Unii Europejskiej, PWE 39 Rykiel Z., Podstawy geografii politycznej, PWE 40 Jaworski, Adam Coupland, Nikolas,Discourse Reader, London: Routledge, Ward, Gregory Horn, Laurence R., Handbook of Pragmatics, Oxford: Blackwell, Evans, Vyvyan Greek, Melanie C., Cognitive Linguistics, Edinburgh: Edinburgh University Press, Penny Ur., A course in language teaching, Cambridge: Cambridge University Press Penny Ur., A course in language teaching. Trainee book., Cambridge: Cambridge University Press Marion Williams, Robert L. Burden., Psychology for language learning, Cambridge: Cambridge University Press, Teeler, Dede & Peta Gray, How to Use the Internet In ELT, Longman, Windeatt, Scott, David Hardisty, David Eastment, The Internet (Seria: Resource Books for Teachers), Oxford University Press, Bradbury, Malcolm; Richard Ruland, From Puritanism to Postmodernism. History of American Literature, Penguin, Capote, Truman, Breakfast at Tiffany's: a Short Novel and Three Stories, Nowy Jork, Fitzgerald, Francis Scott, Great Gatsby, Scribner Paper Fiction Gołębiowski, Marek, Dzieje kultury Stanów Zjednoczonych, 3 2 Hawthorne, Nathaniel, The Scarlet Letter, Modern Library, High, Peter B. An Outline of American Literature, Pearson English Language 3 4 Williams, Tennessee, A Streetcar Named Desire and Other Plays, Londyn, Lipoński, Wojciech, Dzieje kultury brytyjskiej, Warszawa, Wilde, Oscar, The Portrait of Dorian Gray, Barnes & Noble Classics, Wilde, Oscar, Importance of Being Earnest, Penguin Classics, Dennis, Ann, Spotlight to Australia, Melbourne, Sauvé, Virgina L.; Monique Sauvé, Gateway to Canada, Toronto 2 60 Ladefoged, P, A Course in Phonetics, Harcourt Brace College Publishers 6 Vince, M, First Certificate Language Practice, Macmillan, Oxford, Nunan, D., Research methods in language learning., Cambridge: Cambridge University Press 63 Zoltan Dornyei, Tim Murphy., Group dynamics in the language classroom, Cambridge: Cambridge University Press, Bandarzewski K., Chmielnicki P., Kisiel W., Prawo samorządu terytorialnego w Polsce 0 6 Izdebski H., Samorząd terytorialny, podstawy ustroju i działalności, 66 Sieniuć M., Sulimierski J., Tarno J. P., Wyporska J., Samorząd terytorialny w Polsce 0 67 Suchocka Krysiak H., Zarządzanie gospodarką i finansami gminy, 68 I. Bienias, W. Magielski, J. Uryga, Środki unijne, klasyfikacja, funkcjonowanie, 0 ewidencja i rozliczanie, 69 Red. nauk. M. Pietraś, Międzynarodowe stosunki polityczne D. A. Rybczyńska, B. Olszak-Krzyżanowska, Aksjologia pracy socjalnej wybrane zagadnienia. Pracownik socjalny wobec problemów i kwestii społecznych 7 I. Lepalczyk, T. Pilch, Pedagogika społeczna,

12 72 Stanisław Katula, Studia z pedagogiki społecznej 73 Cz. Kupisiewicz, Podstawy dydaktyki ogólnej 74 W. Roszkowski, Półwiecze Historia Polityczna Świata po 94 7 Ryszard Reiff, Archiwum myślenia politycznego 76 Antoni Czubiński, Historia Polski XX w P. Tyrała, Zarządzanie kryzysowe 78 Antoni Czubiński, Historia Powszechna XX w Władysław Kopaliński Słownik eponimów czyli wyrazów odimiennych PWN red. Bralczyk Słownik. 00 tysięcy potrzebnych słów PWN Praktyczna stylistyka nie tylko dla polonistów Książka i Wiedza 82 Lejda R. Nowy słownik frazeologiczny Zielona Sowa 83 Krystyna Długosz-Kurczabowa. Slownik Szkolny. Etymologia. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 84 Maślanka J.Encyklopedia literatury światowej Zielona Sowa 8 Apanowicz J. Metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej. Prace doktorskie, Prace habilitacyjne Difin 86 Miodek J. Słownik Ojczyzny Polszczyzny. Europa 87 Grzenia J. Słownik nazw własnych PWN 88 Zenderowski R. Praca magisterska jak pisać i obronić? Wskazówki metodologiczne. CeDeWu, Karolides N.J. przeł. Mikos J., 00 zakazanych książek. Historia cenzury dzieł literatury światowej, Świat Książki 90 Nowak-Far A., Funkcjonowanie gmin w Unii Europejskiej, Kompendium dla gmin wiejskich 2 9 Korzeniowska A., ABC samorządu terytorialnego 0

13 Instytut Ekonomiczny L.p. Autor, tytuł Egz. Abt S., Logistyka w teorii i praktyce, AE Poznań 2 Abt S., Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie, PWE 3 Ciesielski M., Logistyka, WSZiB, Poznań 4 Cole J. i in., Zarządzanie logistyczne, PWE W-wa Ficoń K., Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie, Gdynia 6 Gołembska E., Logistyka jako zarządzanie łańcuchem dostaw, AE Poznań 7 Gołembska E., Logistyka międzynarodowa, AE 8 Korzeniowski A., Zarządzanie gospodarką magazynową, PWE 9 Korzeniowski A., Towaroznawstwo opakowań, AE 0 Koziarski S., Transport w Europie, PIN-Instytut Śląski, Opole Krawczyk S., Zarządzanie procesami logistycznymi, PWE 2 Rutkowski K., Logistyka w dystrybucji, Difin W-wa 3 Sarjusz-Wolski Z., Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie, PWE 4 Grzywacz J., Podstawy bankowości Hącia Lechosław, Elementy analizy matematycznej dla studentów uczelni technicznych, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań Z.Ofiarski "Prawo podatkowe", W-wa A.Gomułowicz, J.Małecki "Podatki i prawo podatkowe ", W-wa R.Mastalski "Prawo podatkowe", W-wa B.Brzeziński, M.Kalinowski "Prawo podatkowe Współnoty Europejskiej" Gdańsk M.Gersdorf, K.Rączka "Prawo pracy.podręcznik w pytaniach i odpowiedziach", W- wa Przykłady i zadania z badań operacyjnych i ekonometrii- M. Anholcer, H. Gaspars, A. Owczarkowski- wyd. Ak. Ekonomiczna w Poznaniu Statystyka- J. Paradysz- wyd. AE w Poznaniu Instytut Politechniczny L.p. Autor, tytuł Egz. James D. Foley i in. Wprowadzenie do grafiki komputerowej, WNT 2 Ozimek R., ABC grafiki komputerowej, Helion 3 Julie Adair King, Grafika w sieci WWW. Proste rozwiązania, MIKOM 4 Reinhardt R., Flash MX Biblia, Helion Ozimek R., SWiSH2 Animacje Flash w łatwy sposób. Prosto-poglądowo-wnikliwie o grafice, MIKOM 6 Kaczor P., CorelDRAW 0. Prosto-poglądowo o grafice, MIKOM 7 Kopertowska M., Grafika menedżerska i prezentacyjna, MIKOM 8 Altman R., PowerPoint 2003 PL, Helion 9 Jastrzębska G., Odnawialne źródła energii i pojazdy proekologiczne, WNT 0 Andrzej Kajetan Wróblewski, Historia fizyki Od czasów najdawniejszych do współczesności, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007 Feynmana wykłady z fizyki. Feynman radzi, Tytuł oryginalny: Feynman's Tips on Physics, Richard P. Feynman, Michael A. Gottlieb, Ralph Leighton, Tłumaczenie: Zygmunt Ajduk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2007 r., 2 Feynmana wykłady z fizyki. Rozwiązania zadań, Tytuł oryginalny: Fiejnmanowskije liekcji po fizikie zadaczi i uprażnienija s otwietami i rieszeniami, A. Lewaniuk (red) Redakcja: Tadeusz Paszkiewicz, Tłumaczenie: Małgorzata Pociask, Małgorzata Sznajder,, Sławomir Wolski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2007 r 3 Mechanika klasyczna. T. i T. 2, Tytuł oryginalny: Classical Mechanics, John R. Taylor, Tłumaczenie: Piotr Rączka, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007 r 4 Roger Penrose, Droga do rzeczywistości. Wyczerpujący przewodnik po prawach rządzących Wszechświatem, Tłumaczenie: Jerzy Przystawa, Wydawca:

14 Prószyński i S-ka, Mineralogia i petrografia dla inżynierów budownictwa i drogownictwa, Wydawnictwo: POLITECHNIKA LUBELSKA, Maria Plewa, Geologia inżynierska w inżynierii środowiska. Podręcznik dla studentów wyższych szkół technicznych, Wydawnictwo: POLITECHNIKA 3 KRAKOWSKA 7 Śliwiński J.i in. Materiały budowlane-ćwiczenia laboratoryjne. Podręcznik dla studentów wyższych szkół technicznych skrypt PK 8 Ufnalski W.: Podstawy obliczeń chemicznych z oprogramowaniami komputerowymi, WNT, Warszawa 9 Przewodnik do ćwiczeń z geologii inżynierskiej i petrografii Autor: WLENCZEWSKA - SAMOTYJA E., ŁOKIS A. Wydawnictwo PW, wydanie VI, Ćwiczenia laboratoryjne z chemii wody, paliw i smarów. Autor: Karol Barcewicz, Akademia Morska w Gdyni 2 Chemia dla studentów budownictwa lądowego. Autor: Tomira Woszczak, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach 22 Ćwiczenia laboratoryjne z chemii budowlanej. Skrypt. Autor: Tomira Woszczak, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach 23 Geologia dynamiczna, Autor: Włodzimierz Mizerski, Wydawnictwo: PWN, Encyklopedia Minerałów, Autor: Andrzej Manecki, Wydawnictwo: Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne, Mała encyklopedia gruntoznawstwa. Autor: Elżbieta Myślińska, Wydawnictwo: Bel Studio Sp. z o.o., Pracownia chemiczna. Technika laboratoryjna. WSiP 27 Autor: Stefan Wiśniewski - TERMODYNAMIKA TECHNICZNA. WNT 28 Metoda Elementów Skończonych w mechanice konstrukcji, Autor: Rakowski G., Kacprzyk Z., Wydawnictwo: Politechniki Warszawskiej Rozwiązywanie prostych i odwrotnych zagadnień przewodzenia ciepła, Autor: Jan Talar, Piotr Duda, Wydawnictwo: WNT 30 Zadania z mechaniki płynów w inżynierii środowiska, Autor: Z. Orzechowski, J. Prywer, R. Zarzycki, Wydawnictwo: WNT 3 Mechanika płynów, Autor: Ryszard Gryboś, Wydawnictwo: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej 32 Dynamika konstrukcji budowlanych, Autor: Roman Lewandowski, Wydawnictwo: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej 33 L. Frąckowiak: ENERGOELETRONIKA część 2 Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej. 34 M. Kaźmierkowski, J. Matysik: WPROWADZENIE DO ELEKTRONIKI I ENERGOELEKTRONIKI, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. 3 3 H.Tunia, R.Barlik: TEORIA PRZEKSZTAŁTNIKÓW, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. 36 Andrzej Pikoń, AutoCAD 2007 PL. Pierwsze kroki, Wydawnictwo Helion 0 37 Hącia Lechosław, Wybrane zagadnienia z matematyki, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej 38 Władysław Ciążyński Elektronika w zadaniach, tom i tom 2 Analiza stałoprądowa układów półprzewodnikowych, Wydawnictwo Pracowni Komputerowej Jacka Skalimierskiego, Gliwice 39 Władysław Ciążyński Elektronika w zadaniach, tom 3 Idealne wzmacniacze operacyjne i zastosowania, Wydawnictwo Pracowni Komputerowej Jacka Skalimierskiego, Gliwice 200r 40 Starkowski, Bieńczak, Samochody transport krajowy i międzynarodowy, T. 4 Jason Gerner, Morgan L. Owens, Elizabeth Naramore, Matt Warden. Linux, Apache, MySQL i PHP. Zaawansowane programowanie, Wyd. Helion Ryan C. Barnett Tłumaczenie: Marek Pałczyński. Apache. 3 20

15 Zabezpieczenia aplikacji i serwerów WWW, Wyd. Helion Krzysztof Marciniak. qmail. Szybki i wydajny serwer pocztowy, Helion Karol Krysiak. Sieci komputerowe. Kompendium.Wydanie II Helion Eric Cole, Ronald L. Krutz, James Conley. Bezpieczeństwo sieci. Biblia, Helion Daniel Bargieł, Sebastian Marek. PHP i MySQL. Tworzenie sklepów internetowych. Wydanie II, Helion Marc Wandschneider, Tłumaczenie: Jarosław Dobrzański, Radosław Meryk. PHP i MySQL. Tworzenie aplikacji WWW, Helion Emilian Balanescu, Mihai Bucica, Cristian Darie Tłumaczenie: Michał Dadan, Maja Królikowska, Marek Pałczyński. MySQL. Zastosowania e-commerce, Helion 200 PHP i 49 Tim Converse, Joyce Park, Clark Morgan Tłumaczenie: Robert Górczyński, Daniel Kaczmarek, Maja Królikowska, Marek Pałczyński. PHP i MySQL. Biblia, Helion Larry Ullman, Tłumaczenie: Jaromir Senczyk i Grzegorz Werner na podstawie tłumaczenia Michała Dadana i Piotra Piącha. PHP i MySQL. Dynamiczne strony WWW. Szybki start. Wydanie II, Helion 2006 Eric L. Bron. Tłumaczenie: Kosma Nitkiewicz. SQL Server 200. Wyciśnij wszystko, Helion Rand Morimoto, Michael Noel, Omar Droubi, Kenton Gardinier, Noel Nepal. Tłumaczenie: Adam Jarczyk, Tomasz Miszkiel, Piotr Pilch. Windows Server Księga eksperta, Helion Marcin Lis. PHP. 0 praktycznych skryptów. Wydanie II, Helion Tobias Hauser, Christian Wenz Tłumaczenie: Zbigniew Smogu., Mambo.Tworzenie wydajnych serwisów internetowych, Helion 2006 Ralf Hildebrandt, Patrick Koetter. Tłumaczenie: Adam Jarczyk. Postfix. Nowoczesny system przesyłania wiadomości, Helion Dan Kimon, Fotografia cyfrowa. Biblia, Helion Ben Long. Tłumaczenie: Zbigniew Waśko. Fotografia cyfrowa. Wydanie III, Helion 2006 Instytut Ochrony Zdrowia L.p. Autor, tytuł Egz. Red. Heczko P.B., Mikrobiologia. Podręcznik dla pielęgniarek, położnych i ratowników medycznych, PZWL 2 Nicklin J. i in., Mikrobiologia. Krótkie wykłady, PWN 3 Red. Dziubek Z., Choroby zakaźne i pasożytnicze, PZWL 4 Magdzik W. i in., Choroby zakaźne i pasożytnicze epidemiologia i profilaktyka, medika press Bielsko Biała Red. Adamski Z., Mikologia lekarska dla lekarzy i studentów, Wyd. Nauk. AM Poznań 6 Zaremba L.M., Mikrobiologia lekarska. Podręcznik 7 Dega W., Milanowska K., Rehabilitacja medyczna, PZWL 8 Dega W., Ortopedia i rehabilitacja, PZWL 9 Jaroszyk F., Biofizyka, PZWL 0 Mika T., Fizykoterapia, PZWL Straburzyńska-Czuba A., Fizjoterapia, PZWL 2 Weiss M., Zembaty A., Fizjoterapia, PZWL 3 Zembaty A., Kinezyterapia t.i i II, Kasper

16 Rozdział C OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY. Cenę oferty należy podawać w załączniku do "FORMULARZA OFERTOWEGO" tj. w Załączniku 2: Cena oferty. 2. Ceny należy podawać w ZŁOTYCH POLSKICH (podawanie ceny w inny sposób może spowodować odrzucenie oferty). 3. Cenę ofertową należy wyliczyć na podstawie formularza cenowego dostarczonego wykonawcom. Cena ofertowa powinna obejmować kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w Rozdziale B niniejszej Specyfikacji przy zastosowaniu norm polskich oraz przenoszących je norm obowiązujących w państwach należących do Unii Europejskiej. 4. Ogólna cena ofertowa powinna obejmować koszty wykonania zamówienia bezpośrednio wynikającego ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a którego wykonanie niezbędne jest dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, przykładowo: podatek VAT, koszty dostarczenia książek do siedziby zamawiającego, itp.. Ceny nie będą podlegały rewaloryzacji ze względu na inflację. 6. Wszystkie wartości określone w formularzu cenowym oraz ostateczna cena oferty muszą być liczone z dokładnością do dwóch miejscu po przecinku. 7. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach występujących w formularzu cenowym. 8. Upusty oferowane przez wykonawcę muszą być zawarte w cenach jednostkowych. Wartość pozycji po zastosowaniu upustu nie może być niższa niż koszty własne. 9. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, może zwrócić się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 0. Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnej z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz niewłaściwej stawki podatku akcyzowego spowoduje odrzucenie oferty.. W przypadku konieczności wyjaśnień dotyczących stawki podatku VAT określonej przez zamawiającego, wykonawca powinien się zwrócić do zamawiającego o wyjaśnienie przed upływem terminu, co najmniej 6 dni przed terminem składania ofert. 2. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zgodnie z art. 88 ustawy Pzp, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.

17 ROZDZIAŁ D UMOWA WZÓR Zawarta w dniu pomiędzy: Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Stanisława Staszica w Pile, mającą siedzibę przy ul. Podchorążych 0, Piła reprezentowaną przez: prof. dr hab. Kazimierza Pająka Rektora Sylwestra Sieradzkiego Kanclerza zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a mającą siedzibę w, reprezentowana przez: zwanym w dalszej części umowy Dostawcą została zawarta umowa o następującej treści: w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 64, poz. 63) w ramach procedury: przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pod nazwą Zakup i dostawa książek została zawarta umowa o następującej treści: Zamawiający kupuje od Dostawcy pozycje książkowe, zgodnie z wykazem podanym w Rozdziale B Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia do dnia roku. 2. Dostawca dostarczy przedmiot zamówienia własnym transportem lub na własny koszt. 3 Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie w wysokości zł brutto (słownie: ) 4. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury VAT w terminie dni od daty jej dostarczenia. 2. W przypadku nieterminowej płatności Dostawca może żądać zapłaty odsetek ustawowych. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do egzekwowania z wynagrodzenia należnego Dostawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy ewentualnych roszczeń z tytułu szkód i kar umownych.. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków określonych w umowie Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a) za nieterminowe przekazanie przedmiotu umowy - w wysokości % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia b) za wypowiedzenie przez Zamawiającego Umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy - w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto 2. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowań przewyższających kary umowne. 6 Zamawiającemu w razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Dostawcę, przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy w terminie 4 dni od dnia powzięcia wiadomości o przyczynach uzasadniających wypowiedzenie. 7 Żądanie zapłaty na rzecz Zamawiającego przez Dostawcę kary umownej, nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia odszkodowania i prawa wypowiedzenia Umowy.

18 8 Zmiana postanowień niniejszej Umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do Umowy, niekorzystnych dla Zamawiającego jest niedopuszczalne, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Dostawcy, chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynikać będzie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. 9 W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie niniejszej Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może wypowiedzieć Umowę w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Dostawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy. 0 W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 Nr. 64, poz. 63 z późn. zmian.) i przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory rozstrzygane będą polubownie, a w ostateczności przez właściwy dla siedziby Zamawiającego Sąd Powszechny. 2 Wszelkie zmiany i uzupełnieni treści Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 3 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. Załącznikami do niniejszej umowy jest:. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. 2. Oferta Dostawcy. ZAMAWIAJĄCY DOSTAWCA

19 Rozdział E STANDARDOWE FORMULARZE FORMULARZ OFERTOWY (pieczęć wykonawcy) strona z ogólnej liczby stron FORMULARZ OFERTOWY NA "......" Wykonawca:. Zarejestrowana nazwa Przedsiębiorstwa: Zarejestrowany adres Przedsiębiorstwa: Numer telefonu: Numer Faxu: Adres Numer konta bankowego : Upełnomocniony przedstawiciel Przedsiębiorstwa... (podpis, pieczęć) Data :...

20 ZAŁĄCZNIK : "Oświadczenia Wykonawcy" FORMULARZ OFERTOWY (pieczęć wykonawcy) strona z ogólnej liczby stron Oświadczenia wykonawcy. Oświadczamy, że posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 2. Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. 3. Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4. Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i że przyjmujemy je bez zastrzeżeń. 6. Oświadczamy, że wyrażamy chęć wzięcia udziału w przedmiotowym postępowaniu na zasadach, terminach i warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 7. Oświadczamy, że uważamy się za związanego ofertą do terminu ważności oferty, wskazanego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w razie udzielenia zamówienia, podpisać umowę. 8. Oświadczamy, że posiadamy wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i wykonania prac w wymaganym czasie. 9. Oświadczamy, że dostarczymy przedmiot zamówienia własnym transportem lub na własny koszt maksymalnie w terminie określonym w SIWZ. 0. Oświadczamy, że udzielamy odroczonego terminu płatności w ilości... dni od daty otrzymania faktury VAT.

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy AG-2240-05-07 ZAMAWIAJĄCY: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile Adres: 64-920 Piła, ul. Podchorążych 10 tel. 067/352-26-00, fax. 067/352-26-09 Reprezentowana przez:

Bardziej szczegółowo

AG-DŁ-2240/08/01/07 Piła, dnia r. Modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia

AG-DŁ-2240/08/01/07 Piła, dnia r. Modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia AG-DŁ-2240/08/01/07 Piła, dnia 09.07.2007 r. Modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy AG-2240-23-06 ZAMAWIAJĄCY: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile Adres: 64-920 Piła, ul. Podchorążych 10 tel. 067/352-26-00, fax. 067/352-26-09 Reprezentowana przez:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę mięsa, wędlin, drobiu oraz artykułów spożywczych do Domu Seniora

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę mięsa, wędlin, drobiu oraz artykułów spożywczych do Domu Seniora SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę mięsa, wędlin, drobiu oraz artykułów spożywczych do Domu Seniora 1. Podstawę prawną postępowania o zamówienie publiczne stanowią przepisy ustawy z

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Biblioteka Publiczna

Zamawiający: Biblioteka Publiczna Zamawiający: Adres: 29-100 Włoszczowa, ul. Kościuszki 11 tel.(0-41)394-23-13 fax.(0-41)394-23-13 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na dostawę węgla do Ośrodka DOREN w Różewcu

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na dostawę węgla do Ośrodka DOREN w Różewcu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę węgla do Ośrodka DOREN w Różewcu ZAMAWIAJĄCY: Ośrodek Rehabilitacji Uzależnionych Doren im. Berty Trusiewicz Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

p.n.: DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO DOSTAWCZEGO.

p.n.: DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO DOSTAWCZEGO. SPECYFIKACJA PRZETARGOWA p.n.: DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO DOSTAWCZEGO. Zawartość: 1. Specyfikacja Przetargowa. 2. Druk oferty. 3. Druk oświadczenia. 4. Projekt umowy. I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. Miejskie

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: 12/2008 Wałbrzych, dnia 8.09.2008r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. 58-304 Wałbrzych, ul. Gen. Wł. Andersa 48 NIP 886-26-08-287

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

L.p. Opis Ilość sztuk

L.p. Opis Ilość sztuk ODDZIAŁ REGIONALNY W KRAKOWIE ul. Montelupich 3, 30-90 Kraków Znak sprawy: OKDO.776.4.205 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego) ISTOTNE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro ZAKŁAD BADANIA SSAKÓW, PAN, 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL. GEN. WASZKIEWICZA 1 tel. (085) 68-27-750, fax (085) 68-27-752 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych Numer sprawy: ZP ZBS PAN/02/2010

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej euro ZAKŁAD BADANIA SSAKÓW, PAN, 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL. GEN. WASZKIEWICZA 1 Numer sprawy: ZP ZBS PAN/01/2009 tel. (085) 68-27-750, fax (085) 68-27-752 Przetarg nieograniczony na dostawę oligonukleotydów SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO Oddział Regionalny w Krakowie 31-155 Kraków ul. Montelupich 3 OKDGMR.776.1.2015/1 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV Jelenia Góra 25.07.2008 r Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Oznaczenie postępowania: ZP IVG.230/96/08 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia Zamawiający: Zespół Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku ul. Jana III Sobieskiego 23 38-500 Sanok ZS1-0120/49/09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przedmiot Zamówienia Wymiana okien w budynku

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ KOBYLINA KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) , fax (065)

BURMISTRZ KOBYLINA KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) , fax (065) BURMISTRZ KOBYLINA 63-740 KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) 548 24 01, fax (065) 548 21 17 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W SPRAWIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO 1) opis przedmiotu zamówienia: dostawa ręczników, prześcieradeł papierowych w roli.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na dostawę gazu propan butan do Ośrodka DOREN w Różewcu

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na dostawę gazu propan butan do Ośrodka DOREN w Różewcu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę gazu propan butan do Ośrodka DOREN w Różewcu ZAMAWIAJĄCY: Ośrodek Rehabilitacji Uzależnionych Doren im. Berty Trusiewicz Samodzielny Publiczny Zakład

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 13/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa opału do Zespołu Szkół w Kandytach

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa opału do Zespołu Szkół w Kandytach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa opału do Zespołu Szkół w Kandytach Rozdział 1. Nazwa i oraz adres zamawiającego Zespół Szkół w Kandytach Kandyty 77; 11-220 Górowo Iławeckie Tel./fax

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY OŚRODEK KULTURY W OLECKU SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ

REGIONALNY OŚRODEK KULTURY W OLECKU SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ REGIONALNY OŚRODEK KULTURY W OLECKU MAZURY GARBATE 19-400 Olecko, Plac Wolności 22 Tel./fax (087) 520 20 59; (087) 520 25 16 www.przystanek.pl rok@przystanek.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Chojnów, r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Chojnów, r. Chojnów, 18.03.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Drzymały 30, 59-225 Chojnów działający w imieniu Gminy Miejskiej Chojnów zaprasza do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam: Chocianów 08.07.2010 r. Franciszek Skibicki Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów Nr sprawy: 3410 11/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa oraz adres zamawiającego Gmina Chocianów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przygotowanie do druku trzech broszur oraz zaproszeń

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam: Chocianów 14.01.2010r. Nr sprawy: 3410-1/2010 Franciszek Skibicki Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy 59-140

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego: Pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego: dostawę tlenu ciekłego z dzierżawą zbiornika. I. Zamawiający: 1.Pełna nazwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dowóz dzieci dojeżdżających do szkoły w roku 2012. Zatwierdzam: Lutowiska, dnia 12.12.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ ) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sandomierzu ul.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ ) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sandomierzu ul. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ ) 1. Zamawiający. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sandomierzu ul. Przemysłowa 12 tel. ( 015 ) 832 28 44 fax. ( 015)

Bardziej szczegółowo

usługi księgowe CPV 74121100-4

usługi księgowe CPV 74121100-4 ZP.1/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postępowania: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro usługi księgowe CPV 74121100-4 zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Stężyca SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wójt Gminy Stężyca SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wójt Gminy Stężyca 83-322 Stężyca ul. 9 Marca 7 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa : art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych Dz.U. Nr.19 poz. 177 z dnia 9 lutego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający. Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ul. Lewartowskiego 17 00-169 Warszawa Tel.: 0 22 489 64 90 Fax: 0 22 489 64 91

1. Zamawiający. Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ul. Lewartowskiego 17 00-169 Warszawa Tel.: 0 22 489 64 90 Fax: 0 22 489 64 91 Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektu Informatyka+ - ponadregionalny program rozwijania kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na bezgotówkowy zakup paliwa do pojazdów użytkowanych przez Ośrodek DOREN w Różewcu

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na bezgotówkowy zakup paliwa do pojazdów użytkowanych przez Ośrodek DOREN w Różewcu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na bezgotówkowy zakup paliwa do pojazdów użytkowanych przez Ośrodek DOREN w Różewcu OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest bezgotówkowy

Bardziej szczegółowo

5.1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy przekazany w materiałach przetargowych, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji.

5.1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy przekazany w materiałach przetargowych, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę artykułów tekstylnych Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 11 czerwca 2007r Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A GMINA OLEŚNICA 56-400 Oleśnica, ul. 11-go Listopada 24 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wykonanie ujęcia wód podziemnych dla zaopatrzenia w wodę w m. Ostrowina Oleśnica, dnia 26.06.2006

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 23/2016 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przygotowanie do druku (opracowanie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW. Załącznik Nr 2. 1. Oferta Wykonawcy (wzór) Załącznik Nr 1

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW. Załącznik Nr 2. 1. Oferta Wykonawcy (wzór) Załącznik Nr 1 WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 1. Oferta Wykonawcy (wzór) Załącznik Nr 1 2. Wymagany przez zamawiającego sposób obliczenia ceny ofertowej wycena ofertowa /wzór/ - Załącznik Nr 2 3. Wymagane oświadczenia - (wzór) Załącznik

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU W RYKACH

ZARZĄD POWIATU W RYKACH ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA: OKREŚLANIE WARTOŚCI POJAZDÓW USUNIĘTYCH Z DRÓG W TRYBIE ART. 130A USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM- ZNAK SPRAWY: RM.272.5.2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO POWIAT RYCKI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

wykonanie i wymianę okien łukowych wraz z obróbką SYMBOL CPV 45421125-6

wykonanie i wymianę okien łukowych wraz z obróbką SYMBOL CPV 45421125-6 Numer sprawy ILO/205/1/07 Ełk, dnia 23.08.2007r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie i wymianę okien łukowych wraz z obróbką SYMBOL

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług medycznych z zakresu szczepień ochronnych dla pracowników CZG R-XXI wraz z prowadzeniem dokumentacji medycznej. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego: Zamawiającym jest: Teatr Narodowy, 00-077 Warszawa, PI. Teatralny 3 tel. (022) 69 20 609, fax. (022) 69 20 741 strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

Strzegocice, dn. 24.02.2014 r.

Strzegocice, dn. 24.02.2014 r. Strzegocice, dn. 24.02.2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ KRUSZYWA NA TEREN BAZY SPRZĘTOWO-MATERIAŁOWEJ W STRZEGOCICACH WEDŁUG POTRZEB ZAMAWIAJĄCEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ EURO NA:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ EURO NA: numer sprawy ZOiW/P//9/06 Miedźna dnia 19.12.2006 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO NA: Dostawę paliwa dla autobusu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA :

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA : Znak sprawy: G1/RB/01/2012 Zamawiający: Gimnazjum nr 1 im. Szarych Szeregów 96-100 Skierniewice, ul. Szarych Szeregów 6 Nr telefonu 0-46 833-53-98 Nr faksu 0-46 833-53-98 e-mail: gim1sk_ce@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel... fax... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice.

OFERTA. Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel... fax... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice. OFERTA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel.... fax.... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice. w postępowaniu prowadzonym w trybie:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 znak sprawy: Odbiór, transport, i składowanie odpadów 2009 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Odbiór, transport, unieszkodliwianie i składowanie odpadów o kodzie (20 03 01), zgodnie z przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu pl. Powstańców Warszawy 1 50-951 Wrocław NIP 897-17-47-119 REGON 020 860 626 www.wroclaw.mos.gov.pl Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji centralnego ogrzewania w lokalu użytkowym

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji centralnego ogrzewania w lokalu użytkowym przetarg poniżej 30 000 EURO Nasz znak: DE/SZP/064/ 100 /2015 18.05.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Zamawiający: Centrum Myśli Jana Pawła II Foksal 11, 00-372 Warszawa tel. 022 826 42 21 fax: 022 826 42 23 e-mail: centrum@centrumjp2.pl

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy : RIZ.3401-8/10 DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości nie przekraczającej równowartość do kwoty 14 000 EURO na podstawie regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. ,, Dostawa wapna niegaszonego mielonego lekkopalonego w roku 2018

ZAPYTANIE OFERTOWE. ,, Dostawa wapna niegaszonego mielonego lekkopalonego w roku 2018 ZAPYTANIE OFERTOWE,, Dostawa wapna niegaszonego mielonego lekkopalonego w roku 2018 Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Wewnętrznym Regulaminem Udzielenia Zamówień przez MPGK Sp. z o.o. w Darłowie,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert Przedmiot zamówienia: zakup i dostawa zestawów sportowych oraz dodatkowych elementów (kamizelek oraz turbo oszczepów i vortexów na potrzeby programu Lekkoatletyka

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Nr postępowania: CAZ.9800/01/MF/2011 1.Nazwa i adres Zamawiającego. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP BIUREK - WYPOSAŻENIA BIUROWEGO Zamawiającym jest Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Adres: ul. 1-go Maja 2,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako ) dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nazwa zamówienia: Usługa prenumeraty czasopism

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. "Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku Zamawiający: Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku ul. Szkolna 2 tel. (23)6715468 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Grudusk, 20 września

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy : DPS.A.ZP.7.2016 SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie zapytania ofertowego o wartości szacunkowej poniżej kwoty z art. 4 pkt 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

Październik 2012 roku

Październik 2012 roku WYJŚCIOWE WYMAGANIA Będące podstawą do przygotowania oferty Zamawiający: Starostwo Powiatowe ul. Kościuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 18 Przedmiot zamówienia: Rozbiórka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) Zespół Szkół nr 13 81-571 Gdynia ul.chwaszczyńska 26 Tel. 58 629-12-69; fax. 58 629-12-69 zsznr13 @poczta.fm www.zs13.neostrada.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) dot.: przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

ZAKUP POSIŁKÓW REGENERACYJNYCH, MLEKA, HERBATY I CUKIERU

ZAKUP POSIŁKÓW REGENERACYJNYCH, MLEKA, HERBATY I CUKIERU SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości poniżej 60.000 euro - ZAKUP POSIŁKÓW REGENERACYJNYCH, MLEKA, HERBATY I CUKIERU 1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa Projekt nr WND-RPLD.03.06.00-00-766/11, pn. "Podniesienie konkurencyjności firmy i zwiększenie dostępności usług medycznych" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Komunikacja Miejska - Płock sp. z o.o., ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock, woj. mazowieckie, tel. (24) 3675167, faks 243675114. www.kmplock.

Komunikacja Miejska - Płock sp. z o.o., ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock, woj. mazowieckie, tel. (24) 3675167, faks 243675114. www.kmplock. 5515 Strona 1/5 Rozdział I. Zamawiający Komunikacja Miejska - Płock sp. z o.o., ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock, woj. mazowieckie, tel. (24) 3675167, faks 243675114. www.kmplock.eu Rozdział II OPIS PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Zakup w raz z dostawą oleju opałowego lekkiego Ekoterm

Bardziej szczegółowo

PRZETARG PISEMNY NA WYBÓR DOSTAWCY WODY MINERALNEJ DO PROJEKTU LEŚNA AKADEMIA SPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY Nr 7/2016

PRZETARG PISEMNY NA WYBÓR DOSTAWCY WODY MINERALNEJ DO PROJEKTU LEŚNA AKADEMIA SPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY Nr 7/2016 PRZETARG PISEMNY NA WYBÓR DOSTAWCY WODY MINERALNEJ DO PROJEKTU LEŚNA AKADEMIA SPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY Nr 7/2016 Zadanie współfinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki I. ORGANIZATOR PRZETARGU/ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul.

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony na remont pomieszczeń w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Sikorskiego 22 I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

na dostawę betonu towarowego w ilości 650 m 3 na modernizację (utwardzenienie) dróg na terenie Gminy Damnica

na dostawę betonu towarowego w ilości 650 m 3 na modernizację (utwardzenienie) dróg na terenie Gminy Damnica ZAMAWIAJĄCY GMINA DAMNICA ul. Górna 1 76-231 Damnica http://www.damnica.pl/ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę betonu towarowego w ilości 650 m 3 na modernizację (utwardzenienie)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: GMINA RYN Ul. Świerczewskiego RYN. reprezentowana przez BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN ZP-341/2/2011

ZAMAWIAJĄCY: GMINA RYN Ul. Świerczewskiego RYN. reprezentowana przez BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN ZP-341/2/2011 Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej euro)

Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej euro) Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro) Łódź, dnia 5 grudnia 2016 r. 1. Zamawiający: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze

Bardziej szczegółowo

Dostawa okien PCV wraz z montażem i wymianą parapetów zewnętrznych

Dostawa okien PCV wraz z montażem i wymianą parapetów zewnętrznych Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Węgrowie ul. Gdańska 69, 07-00 Węgrów Telefon: (05) 79-3- Faks: (05) 79-3- Strona internetowa: www.pgk.wegrow.pl e-mail: pgkwegrow@home.pl zaprasza do

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 00-659 WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 55

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 00-659 WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 55 POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 00-659 WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 55 Znak sprawy: WAPW/7/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYDRUK ULOTEK REKRUTACYJNYCH (1000 sztuk) DLA WYDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

Roboty ślusarskie wykonanie altan śmietnikowych przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Pułaskiego 81

Roboty ślusarskie wykonanie altan śmietnikowych przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Pułaskiego 81 przetarg inny niż zamówienia publiczne Nasz znak: DE/SZP/064/ 140 /2015 22.06.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów, ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Bardziej szczegółowo

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r.

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Cybinka, dnia 19.06.2008r. Nasz znak: ON 340 / 06 / 08 ZAMAWIAJĄCY : GMINA CYBINKA 69 108 CYBINKA UL. SZKOLNA 5 Tel. (068) 391 13 08, fax (068) 391 13 63 www.cybinka.pl e-mail: sekretariat@cybinka.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO)

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO) Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Ceglana 35 40-952 Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO) Konkurs ofert na całodobowe udzielanie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Remont stołówki Domu Dziennego Pobytu MOPS w Bartoszycach

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Remont stołówki Domu Dziennego Pobytu MOPS w Bartoszycach Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przedmiot zamówienia: Remont stołówki Domu Dziennego Pobytu MOPS w Bartoszycach I. Zamawiający Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Pieniężnego 10A 11-200 Bartoszyce

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego CKZ_342/197/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Dostawa Postępowanie dotyczy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na przetarg nieograniczony

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na przetarg nieograniczony Zespół Szkół Nr 2 im. prof. T. Kotarbińskiego w Dzierżoniowie, ul. Piłsudskiego 24 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z przepisami

Bardziej szczegółowo

Paragraf 1.01 Paragraf 1.02 Temat :

Paragraf 1.01 Paragraf 1.02 Temat : SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa fabrycznie nowych 3 szt. samochodów dostawczo samowyładowczych ZP 2 II /2008 Paragraf 1.01 Paragraf 1.02 Temat : Zamawiający : ZARZĄD DRÓG

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO S t r o n a 1 POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 21/2015

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 21/2015 Nysa, 25.02.2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 21/2015 na Dostawę 2 sztuk fabrycznie nowych telewizorów Samsung RM48D. 1. Zamawiający. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: ZP/ 71/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Informacje podstawowe: 1.1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego: Muzeum Archeologiczne w Krakowie, ul. Senacka 3, 31 002 KRAKÓW.

Bardziej szczegółowo

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej owz)

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej owz) OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej owz) PRZETARG ( na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych) - szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 euro - rodzaj zamówienia robota

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo