Praca doktorska. Muzyka w Biblii

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Praca doktorska. Muzyka w Biblii"

Transkrypt

1 Praca doktorska Robert Rachuta Muzyka w Biblii Napisana pod kierunkiem Prof. dr hab. Kazimierza Ilskiego 1

2 C h c i a ł b y m w t y m m i e j s c u s e r d e c z n i e p o d z i ę k o w a ć P r o f e s o r o w i S t e f a n o w i Z a w a d z k i e m u, k t ó r y s w o j ą w i e d z ą i d o ś w i a d c z e n i e m n i e j e d n o k r o t n i e u c h r o n i ł m n i e p r z e d p o p e ł n i e n i e m b ł ę d ó w. O g r o mn e p o d z i ę k o w a n i a w i n i e n j e s t e m P r o f e s o r o w i J e r z e m u A l b r e c h t o w i, j e g o w i e d z a d o t y c z ą c a k u l t u r y I z r a e l a, k t ó r ą p r z e k a z y w a ł m i p o d c z a s t w o r z e n i a t e j p r a c y, b y ł a b e z c e n n a. J e s t e m r ó w n i e ż n i e z w y k l e w d z i ę c z n y P r o f e s o r o w i P i o t r o w i B r i x o w i z a j e g o p o m o c w r o z w i ą z y w a n i u p r o b l e mó w d o t y c z ą c y c h t e k s t u B i b l i i. S k ł a d a m r ó w n i e ż p o d z i ę k o w a n i a P a n u D o k t o r o w i W i t o l d o w i T y b o r o w s k i e m u, k t ó r y z a w s z e s ł u ż y ł s w o j ą w i e d z ą d o t y c z ą c ą h i s t o r i i i k u l t u r y M e z o p o t a m i i. 2

3 Spis treści Strona t yt u ł o w a s. 1 P odziękowan i a s. 2 S pis t r eś ci s. 3 S pis ilustracj i s. 5 W s tęp s. 7 I. Dzieje muzyki Izraela s Kształtowanie się muz yk i Iz r a el a n a p rzestrz en i dziejów s. 17 II. Instrumenty Muzyczne w Biblii s Ogólna ch a r ak terys t yk a s R ó g s Trąby s Bęben s Halil s Kinnor s Nevel s Uggav s As e y b r o szim s Cym b a ł y ( t al erze) s S istrum s Dz wo nki s P s alteri um s S ym p o n ya s

4 III. Współczesna teoria muzyki a muzyka w Starym Testamencie s Skale i notacj a muz yc z n a s. 169 IV. Zjawiska muzyczne występujące w Biblii s Śpiew s ś piew kobiet - ś piew antyf o n al n y i r e sponsorialny - 2. Psalm s Ekstaza i pro r octwa s Taniec s. 222 Zakończ enie s. 230 Bibliografi a s

5 Spis ilustracji. 1. Wiz e ru n ek m enora, lulav, mahtta i szofar, s : S ygnał szofar, C odex Ad l er, XIII w. N e w Yo rk, J ew ish Theo logical S eminary N o 932, fol. 21b, s R óżne rodz aj e ro gów (szofarów ) w g The J ew ish Encyc l o p e dia, s Ko biet y grające n a b ębenkach (t of). Fi gurki z t e r ak ot y, IX - V III w. prz ed C hr ys t usem, a) S chiqm ona, IAA(The Is r a e l Antiquities A u thority) , b) Tel-el-Far`ah, Ecole biblique F-3426, s III w. p.n.e. halil, Abu Schuscha (Gezer) 1 s Malowi dło nagrobne Beni-Hassan w Egipci e, ok w. prz ed C h r ys t u s em, s Wizerunki lir na monetach z czasów powstania Bar- Kochby, r. a) Kinnor, zbiory prywatne, b) Nevel, Heretz Museum K-4647, s T al e rz e (m e silttayi m ), XII- X w. prz ed Chrys t usem, Meggido, IAA 36, 1986, s Grzechotki gliniane ( mena` an i m ), późna ep oka brązu a).hazor, IAA (The Is r a e l Antiquities Au thorit y) , b ) Gez e r, IA A ( T h e Is r a e l An tiquities Authority) , s Dz wo nki a. I- III w. z nalezion y w C ez area, IA A ( T h e Is r a e l Antiquities A u thority) D i e M u s i k i n G e s c h i c h t e u n d G e g e n w a r t. A l l g e m e i n e E n z y k l o p a e d i e d e r M u s i k b e g r ü n d e t v o n F r i d r i c h B l u m e. Z w e i t e, n e u b e a r b e i t e t e A u s g a b e, h e r a u s g e g e b e n v o n L u d w i g F i n s c h e r, S a c h t e i l 1, B d. 1 A - B o g, B ä r e n r e i t e r, K a s e l i i n , s

6 b. okres rz ym s k i, IAA (T h e Is r a e l Antiquities Authority) , s

7 Wstęp P rz edm iotem studiów w n iniejsz ej r ozprawi e j est m uz yk a, o k tórej p am ięć z a ch o w ał a się na k artach Starego T estam e ntu 2. P odstaw o w ym m a teriał em ź ró dłow ym, k tóry p oz w al a w nioskować o t ym istotnym e l em e n ci e kultury Iz r a e litów j e st T a nach. W t ej s yt u a c ji a n aliz a posz cz e gólnyc h t e k stów nie może b yć o cz yw i ś ci e w o lna o d m e tod stosowanyc h p rz ez biblistów, j ed nak Bi blia j a ko t e kst, trak towan a jest prz ez e mnie głównie j ak o źródło historyc z n e. A b y o b s e r w ować p r o c es k ształtowania instrum en t arium i w ys t ę p o wania z j aw isk muz yc z n yc h, trz e b a b ył o przyj ą ć z a p o dstawę w yn i k i badań 3 i n a ich podstaw ie u szeregować k sięgi i i c h fragm e nt y p o d wzgl ę d em chro nologii i ich pochodz enia. Zachowan y i o p ublikowany m a t e r i ał a r c h eo logiczn y s t a n o wi o d r ębną gru p ę źródeł. Ni es t et y, n i e j e st o n d ość l icz ny z o b szaru 2 W s z y s t k i e w y k o r z y s t a n e w p r a c y w y d a n i a i p r z e k ł a d y B i b l i i p o d a n e s ą w b i b l i o g r a f i i. N a j c z ę ś c i e j c y t u j ę : B i b l i a T y s i ą c l e c i a, P o z n a ń - W a r s z a w a, J e ś l i c y t u j ę i n n e p r z e k ł a d y z a w s z e t o z a z n a c z a m. 3 P i s m o Ś w i ę t e S t a r e g o i N o w e g o T e s t a m e n t u, R e d. k s. M i c h a ł P e t e r a ( S t a r y T e s t a m e n t ), k s. M a r i a n W o l n i e w i c z ( N o w y T e s t a m e n t ), P o z n a ń P i s m o Ś w i ę t e. S t a r y i N o w y T e s t a m e n t. R e d. k s. M i c h a ł P e t e r a ( S t a r y T e s t a m e n t ), k s. M a r i a n W o l n i e w i c z ( N o w y T e s t a m e n t ). P o z n a ń P i s m o Ś w i ę t e, O p r. Z e s p ó ł B i b l i s t ó w P o l s k i c h z i n i c j a t y w y T o w. Ś w i ę t e g o P a w ł a, r o k w y d a n i a : B i b l i a. S t a r y T e s t a m e n t w e w y j ą t k a c h, p o d ł u g t ł u m a c z e n i a k s i ę d z a J a k ó b a W u j k a, p r z e z k s i ę d z a P r o b o s z c z a P e r l i ń s k i e g o s t a r a n n i e z e s t a w i o n y c h. P o z n a ń K s i ę g a I z a j a s z a, W s t ę p - P r z e k ł a d z O r y g i n a ł u i K o m e n t a r z o p r a c o w a ł k s. L e c h S t a c h o w i a k, P o z n a ń K s i ę g a P s a l m ó w, W s t ę p - P r z e k ł a d z O r y g i n a ł u i K o m e n t a r z o p r a c o w a ł k s. S t a n i s ł a w Ł a c h, P o z n a ń P s a l m y, p r z e k ł a d I z a a k C y l k o w, K r a k ó w K s i ę g a P i ę c i u M e g i l o t, p r z e k ł a d I z a a k C y l k o w, K r a k ó w K s i ę g a J e r e m i a s z a, p r z e k ł a d I z a a k C y l k o w, K r a k ó w K s i ę g a H i o b a, p r z e k ł a d I z a a k C y l k o w, K r a k ó w K s i ę g a J e r e m i a s z a, W s t ę p - P r z e k ł a d z O r y g i n a ł u i K o m e n t a r z o p r a c o w a ł k s. L e c h S t a c h o w i a k, P o z n a ń B o o k o f P s a l m s, p r z y p i s y J. W e l l h a u s e n, L o n d o n

8 P al e styn y i d l a tego m u si b yć p o r ó wn yw a n y z i n n ym i a r tefaktami i uz upełniany n a t ej drodz e. P r a c a nad materiał em ź ró dłowym, b ez w ys t a r cz aj ą co sz e r okiej w e r yf i k a c ji a r c heologicz n ej, niesie z e s obą r yz yk o, iż w w i el u punktach omawian e z j a wisko nie j est ostatecz nie w yj a ś n ione, a e f ek t ci ą gle zachowuje postać hipotezy. U stawi cz n a p r a c a z e ź ró dłami pisanym i i a r ch eo logicznym i, n i e z a ś z n utami i u gru ntowaną p r a ktyk ą w yk o n a w cz ą p osz cz e gólnyc h u tworów s p r aw iła, ż e p rz ed kładam moją p r a c ę j ak o d ys e r t a cj ę z historii a nie z m uz yk o l o gii, gd yż n i e n al eż y o cz e kiwać, iż s p ełnione z ostan ą t ak ie w ym o gi, j a kie się s t aw ia p rz e d pracam i poświęco n ym i muz yc e b a r oku lub klas yc yzmu. Zajmując s i ę w c z e śniej muz yk ą M ezopotamii o r az Starożyt n e go E giptu 4, miał em możliwość o bserwować, iż p l emiona s e mick ie b ył y b a r dzo istotnym ł ą cznikiem międz y t ym i c yw i l iz a cj ami, a i ch w ędrówki miały o gromny w pł yw n a r oz p rzestrz enianie się i nform a cji i z w yc z a j ów o r az powstawanie n o w yc h z j a wisk. Semici p ośred nicz yl i w cz as a c h n aj d aw n iejsz yc h w w ym i a nie kulturo w ej p omiędz y M e z o potamią a Egiptem, G recją a E giptem, w r esz ci e, w cz as a c h nowoż yt n yc h, p omiędzy A z j ą a E u ro p ą i Am e r yk ą. Z t yc h p o wo dów trudno ustalić n i ekiedy o r yginalne c e ch y i c h k ultur y m u z yc z n e j. Ni e dostat kiem j e st b rak p rz e dstawi e ń ikonografi cz n yc h. N iemożność p oparcia a n al iz y t e kstowej p rz e dstaw i en i ami malarskimi cz y r z e źbiarskimi, jak t o m ał o miej s c e w innyc h starożyt n yc h kulturach, j es t z n a czn ym u t ru dnieniem w pracach badawcz yc h n a d m at e ri a łem biblijnym. Zanim z a jmiem y s i ę a naliz ą wł aś ci wyc h f r a gm e n tów Bi blii, w a r to prz yj ą ć j as ną d e fi nicj ę dz ieła l ub utwo ru muz yc z n e go, o r az f u nkcj i s połecz n yc h muz yk i. Pogląd In gardena j es t c i ą gl e o b owiąz ujący. A u t o r t en u waż a ł, iż u t wó r m uz yc z n y n i e j e st z j a wiskiem ps yc h iczn ym - nie stan o wi b owiem cz ęści ż yc i a p s yc h i c z n e go t wó r cy, a n i prz eż yć s ł u ch a cz y. N i e j e st on też nicz ym f iz yc z n ym - n ie m ożna s p ro wadz ić go do dźwi ę ków "produkowan yc h " w t r ak c ie w yk o n yw a nia utworu - dźwi ęki t e 4 R. R a c h u t a, M o n o c h o r d v o l S t r ó j i n s t r u m e n t ó w i n o t a c j a m u z y c z n a w s t a r o ż y t n y m E g i p c i e, T o r u ń , s

9 s t an owią t yl k o cz ys to a kustyc z n e j e go podłoże 5. N atomiast c o d o z ap isu dzieła m uzyc z n e go i nteres ującą o pinię w ygłasza U. E c o, k tóry t w i e rdzi, że obecn a notacj a pows t ał a z e staroż yt n yc h z a pisów gestyk u l a cji i z notacj i n eum a t yc z n e j, która rejestrowała z j aw iska z a raz e m k inez yc z n e i p ara lingw istyc z n e, a w s e miologii z a gadnienia m uz yk i p orusz a s ię, gd y c h o d z i o s prawdz enie m ożliwo ś ci skodyf i k o w ania t onem ó w 6. E n c yk l o p e d yc z n e u j ę ci e muz yk i o kreśla j ej fu nkcj e, j ak o z ad a nia, które p eł ni ona w ż yc i u s połeczeństw. Zadania t e s ą różne w r óżn yc h o k r es a ch dziej o w yc h. W z al eżności od swoich z a d ań m uz yk a z m i enia ś ro d ki, z a pomocą któryc h j e r e aliz uje. Muz yk a m oże s łuż yć o b r z ę d om m a gicz n ym, w yc h o w a n iu s połeczeństwa, k o ntemplacji, religii, roz r yw c e i t p. J ej p odstawo w ym z a daniem j est j e dnak dostarcz a nie przeż yć e s t et yc z nyc h 7. W sz ys t kie t e fu nkcje w ys t ę pował y w w i ększ ym l u b m niej sz ym s topniu w k ulturze m uz yc z n ej Iz r a e l a, której c echą specyf i c z n ą b ył o p rz ed e w sz ys tkim z achowan i e b a rdz o u nikalnego źródła l iterackiego, j a k nazyw a j e A. Cz ek an o ws ki, j a kim b ył a Biblia. 8 N a Bliskim W s chodzie m uz yk a Iz r a e litów t r wa, z pewnym i p rz e r w ami, o d ponad t rz e ch t ys i ę c y l a t, z mien iając fo r m y o r a z i nstrum en t arium. Za k r e s z m i an t ru dno j es t ustalić, d l at e go w moich b a d an iach z as ad nicz o nie w yc i ą g a m wn iosków dotyc z ą c yc h s t arożyt n o ś ci n a podstawi e obserwacj i w s p ółcz esnej muzyk i N a r o d u W yb r a n e go, cz y m uz yk i, k tóra z n iej cz e r pała (j a k c hrześci j ań ska z a ró wn o rz ym s k okatolicka j ak i biz a nt yj s k a ). Zasadę t ę łamię t yl k o w kilku m iejscach, kiedy w yd a j e się t o niez w yk l e w ażne, a n a wet k o nieczne. T e m at, którem u poświ ę co n a jest t a p r a c a, b ył j uż przedm iotem b a d ań, c hoć z ajmowało się nim stosunkowo niew i elu naukowców. Szcz e gólnie godna u w a gi jest cz ęść e n c yk l o p ed ii muz yk i o p r a co w an ej p rz ez F. Blum e 9 d o t yc z ą c a b iblijnyc h i n stru m entów. 5 R. I n g a r d e n, S t u d i a z e s t e t y k i, W a r s z a w a , s U. E c o, P e j z a ż s e m i o t y c z n y, W a r s z a w a , s T h e N e w G r o v e D i c t i o n a r y o f M u s i c a n d M u s i c i a n s, S e c o n d E d i t i o n e d i t e d b y S t a n l e y S a d i e a n d J o h n T y r r e l l, O x f o r d , V o l. X V I I, s A. C z e k a n o w s k a, K u l t u r y m u z y c z n e A z j i, K r a k ó w , s D i e M u s i k i n G e s c h i c h t e u n d G e g e n w a r t. A l l g e m e i n e E n z y k l o p a e d i e d e r M u s i k b e g r ü n d e t v o n F r i d r i c h B l u m e. Z w e i t e, n e u b e a r b e i t e t e A u s g a b e, 9

10 M imo upływ u c z asu i p ew n e go b r ak u a k tual ności, b ardzo w aż n e dla r oz wo ju wi edz y w t ej dziedzinie s ą książki A. Z. Id e l s ohna 10 o r az C. S a ch sa 11. In n e, n i ezwyk l e w ażne i n fo rm a cj e, um ożliwi a j ące p ostęp w p rz ygotowaniu tej r ozpraw y n a u k o w ej, z aw a r t e s ą w p r a c a ch a utoró w, k t ór yc h w ym i e n ię w p rz yp i sie w k o lejności a l f ab e t yc z n e j, ponieważ t r udno mi u łoż yć j e w e d ł u g w a gi c z y z n a cz en i a, j ak ie m iał y d l a r ozwoju bad a ń 12. N i e c ał e pięć l a t t em u u k azał się p rzekład b a r dzo d obrej pracy J. M ontagu 13, d ot yc z ą cej i nstrum en tów w Biblii. A utor porusz a s ię w n i ej idąc t ro p em posz czególn yc h k siąg. J es t t o b a rdz o pociągaj ą c a k o nstrukcj a, al e uz n ał em, ż e l ep sz a d la z r ozum i enia i stoty i w a r tości m uz yk i Iz r aela, b ędz ie m etoda polegająca na u k az a niu p osz cz e gólnyc h z j aw isk muz yc z n yc h i a n aliz i e i nstrum en t arium w s posób przekro jowy, n a podstaw ie całego mat e ri ał u biblijnego. h e r a u s g e g e b e n v o n L u d w i g F i n s c h e r, S a c h t e i l 1, B d. 1 A - B o g, B ä r e n r e i t e r, K a s e l i i n A. Z. I d e l s o h n, J e w i s h L i t u r g y a n d I t s D e v e l o p m e n t, D o v e r P u b l i c a t i o n s, I n c. N e w Y o r k A. Z. I d e l s o h n, J e w i s h M u s i c i n i t s h i s t o r i c a l d e v e l o p m e n t, N e w Y o r k C. S a c h s, H i s t o r i a i n s t r u m e n t ó w m u z y c z n y c h, W a r s z a w a C. S a c h s, M u z y k a w ś w i e c i e s t a r o ż y t n y m, W a r s z a w a B. B a y e r, M u s i c, B i b l i c a l P e r i o d, i n : E n c y c l o p e d i a J u d a i c a, J e r u s a l e m, B. B a y e r, T h e B i b l i c a l N e b e l, i n : Y u v a l 1, E. J. D e n t, T h e M u s i c o f t h e P e n t a t e u c h, C o p y r i g h t i n U. S. A., , b y t h e M u s i c a l A s s o c i a t i o n. E. G e r s o n - K i w i, M i g r a t i o n s a n d M u t a t i o n s o f t h e M u s i c i n E a s t a n d W e s t, T e l A v i v U n i v e r s i t y, I s r a e l O. K e e l, P i e ś ń n a d P i e ś n i a m i, P o z n a ń E. K o l a r i, M u s i k i n s t r. U n d i h r e V e r w e n d u n g i m A T, H e l s i n k i R. L a c h m a n n, G e s a n g e d e r J u d e n a u f d e r I n s e l D j e r b a, J e r u z a l e m R. L a c h m a n n, J e w i a h C a n t i l l a t i o n a n d S o n g i n t h e I s l e o i D j e r b a, J e r u s a l e m A. S e n d r e y, M u s i c i n A n c i e n t I z r a e l, V i s i o n P r e s s L t d., L o n d o n A. S h i l o a h, J e w i s h M u s i c a l T r a d i t i o n s, W a y n e S t a t e U n i v e r s i t y P r e s s D e t r o i t E. W e l l e s z, A n c i e n t a n d O r i e n t a l M u s i c, L o n d o n O x f o r d U n i v e r s i t y P r e s s, L o n d o n E. W e r n e r, J e w i s h M u s i c, T h e G r o v e D i c t i o n a r y o f M u s i c a n d M u s i c i a n s, 6 t h E d i t i o n, V o l. I X, L o n d o n, J. M o n t a g u, I n s t r u m e n t y m u z y c z n e B i b l i i, K r a k ó w

11 N a z ak ończ en i e t e go k ró tkiego p rz e glądu l iteratur y t r z eb a w ym i e nić j esz cz e p r a c ę J. Brau n a 14, która r ównież miała w p ł yw na k o ńcowy k sz t ałt t ej dys e r t a cji. M ożna z a uważ yć, że w w ym i e nionej liście a utoró w n ie ma ż ad n e go P olak a, a t yl k o jedna p r aca b ył a w yd a n a w j ęz yk u p olskim. Ś wi a dcz y t o o b r ak u z ai nteresowań t ym z a gadnieniem w n a sz ym k r aj u. W a rto t eż z a uważyć, ż e ż a dna z w ym i e nion yc h t u taj p r a c nie z ajmuje się temat em muz yk i w Biblii w c a łości. O graniczają s i ę o n e t yl k o do p ewn yc h f r a gm e ntów l ub sz cz e gółowyc h z a gadnień z a wart yc h w t ym t em a ci e. Z z azdrości ą s poglądałem n a b ad an i a n ad m uz yk ą grecką, ś wi e tnie o p r a co w an e, i to stosunkowo niedawno, p rz ez La n d e r s a 15 cz y W esta 16, k tórz y b a r dzo sz cz e gółowo i an a lit yc z n e podeszli d o t e go z a gadnienia, w yk az ując o gro mne z roz umienie b a d an e go p rz e dmiotu. O d różnienia t o t e prace od p u blikacji S eidela 17, z ajmującego s ię muz yk ą Iz r a e litów, k tóry c yt u j e f r a gmenty Biblii n i e m aj ą c e z wi ązku z opis yw a n ym z a gadnieniem, a t ab el a u miesz cz ona n a stronach j ego k s iążki, pełna b ł ę dów i n i eś ci słości, j es t z a p rz e cz eniem rzetel ności j a k ą p o winien k ierować s i ę każ d y, k t o chce d ojść do prawdy h i storyc z n ej. A u tor c h c ą c ustrz ec się t ak i e go sposobu p r a c y, s t a r ał się d okładnie ś l edzić t ek st Biblii, która s am a w sobie j e st trudnym m at e ri a ł em. N i e wi el ka i lość artefaktów nie może b yć t a k pom ocna j a k w p rz yp a d k u an a lizy t e k s t ów p o ch odz ą c yc h z t e r enów innyc h s t arożyt n yc h k u ltur. Zatem jedyn ą s łuszną m etodą wyd a j e się p o dążanie z a h ebrajską w e rs j ą j ęzyk o w ą Starego Testamentu, uz upełniając a nalizę t ek stów z a p om ocą greckiego (S e ptuaginta) i ł a ci ńskiego (W ulgata) t łum a cz en ia. Starsz ym i bliższ ym o r yginałowi j es t Septuaginta i o n a będz ie z d e c yd o w a n ie b a r dziej p om o cn a n iż W ulga t a, w której t e rminologia m uz yc z n a p rz eł ożona z o stał a niekonsekwentnie, może nawet bez dokładnego zroz umienia. W p r a c y t e j poró w n yw a n e b ę d ą ró w nież p rz ekłady p olskie i a n giel skie. J a k w ielkie s ą różnice w t łum a cz en i ach Biblii, ch o ćb y t yl k o n a j ęz yk p o lski, m oże ś wi ad czyć c yt o w a n y p o niżej w dwóch r óżnyc h w e r sjach tekst. 14 J. B r a u n, M u s i c i n a n c i e n t I s r a e l - P a l e s t i n e, C a m b r i d g e J. G. L a n d e r s, M u z y k a s t a r o ż y t n e j G r e c j i i R z y m u, K r a k ó w M. L. W e s t, M u z y k a s t a r o ż y t n e j G r e c j i, K r a k ó w H. S e i d e l, M u s i k i n A l t i s r a e l, F r a n k f u r t

12 N e Zwier z ch nika mi l ew itów byli: Chaszabiasz, Szer e biasz, Jo zue, B innuj, Kadmi el i braci a i c h - którzy w e dług rozporządzenia D aw ida, męża Bożeg o, przy wiel bieniu i dziękczynieniu stali n a przeci w nich, oddział równo z oddziałem 18 N e przełożonymi l ewitów byl i : C haszabia, Szerebia, Jo zue, Binnuj, K admi el i i ch bracia z urzędu, kt órzy przy śpiew aniu hymn ów p o ch walnych i dziękczynnych zgodnie z rozporządzeniem Daw ida, m ę ż a Bożego, stali naprzeci w nich j ako ch ór [śpiewający] na p rzemi an z drugim chórem. 19 W t ym c yt a c i e w i dać d okład nie j a k au torz y p r z ek ładów z m i eniają z n a cz en i e nie t yl k o posz czególn yc h w yr a z ó w, a le r ównież c ał yc h f r az i to w s posób i stotny. S ł o w a " stali n aprzeciw nich, oddział r ów no z o ddziałem" mają c a łkowici e i nne z n a czenie n iż " stali n a przeci w n i ch jako c h ór [śpiewający] na przemi an z d rugim c h órem". K orz ys t an i e z r óżn yc h p rz ek ł ad ów i często nied ostat e czna i c h weryf i k a cj a, czy b r a k w i e dz y w sz cz e gółowyc h z a gadnieniach w p ł yw a n a powi el an i e w cz eśniejsz yc h i tworzenie now yc h błędów. P onieważ praca p isana j es t w język u p o lskim, d l at e go n a j części ej c yt o w a n e b ędą fragm e nty z Bi blii T ys i ą c l ecia 20, która j e st n aj popularniejsz ym p olskim prz ek ł ad em, a l e nie n aj lepsz ym i d l at e go w m i ejscach, gdzie błędy b ę d ą sz czególnie w yr a ź n e c yt o w a n e będą fragm e nt y z e Starego T es tamentu w przekładzie i nterlinearnym 21. W w yj ą t k ow yc h p r z yp a d k a ch, k i ed y u s t al e nie l ub 18 B i b l i a T y s i ą c l e c i a, P o z n a ń - W a r s z a w a, P i s m o Ś w i ę t e. S t a r y i N o w y T e s t a m e n t. R e d. k s. M i c h a ł P e t e r a ( S t a r y T e s t a m e n t ), k s. M a r i a n W o l n i e w i c z ( N o w y T e s t a m e n t ). P o z n a ń B i b l i a T y s i ą c l e c i a, P o z n a ń - W a r s z a w a, H e b r a j s k o - p o l s k i S t a r y T e s t a m e n t ( P i ę c i o k s i ą g ), P r z e k ł a d i n t e r l i n e a r n y z k o d a m i g r a m a t y c z n y m i, t r a n s l a c j ą o r a z i n d e k s e m r d z e n i, o p r a c o w a n i e i w s t ę p A. K u ś m i r e k, W a r s z a w a H e b r a j s k o - p o l s k i S t a r y T e s t a m e n t ( P r o r o c y ), P r z e k ł a d i n t e r l i n e a r n y z k o d a m i g r a m a t y c z n y m i, t r a n s l i t e r a c j ą i i n d e k s e m s ł ó w h e b r a j s k i c h, R e d a k c j a i w s t ę p A. K u ś m i r e k, W a r s z a w a

13 d ys k u sja n a d z a kresem s e mant yc z nym p o j ę ć b ędzie k oniecz n a, p rz yt a c z am ró wn i eż t e kst heb r ajski, gr e c ki i incyd e n t al nie łaci ński. W sz ys t kie t e rminy m uz yc z n e, a wi ę c i n az w y i n strum en tów, b ędą t r an sliterowan e n a j ęz yk p o lski, z w yj ą t kiem miej sc, w któryc h t a k a t r a nsliteracja (zdaniem autora) nie jest wskaz a na. Zestawi en i e z a p om o c ą t a b el, w p r z yp a d k u t ak s z erokiej i nterp r et a cj i n az ew n ictwa t erminów m uz yc z n yc h, o kazało się o stat e cz nie konieczne. T ab el e z am iesz czone będą w różnyc h m iejscach t ej d ys e r t a cj i, w z al eżności od potrzeb. Ze w z ględu n a dużą różnorodność, t ru dno p isać o m uz yc e ż yd o w s kiej, j ej w ł aś ci w ości a c h styl i s t yc z n yc h, gatunkach cz y i nstrum en t a ch. In a c z ej w yglądała m uz yk a o k r e s u n ajdaw n iejsz e go to z n a cz y m u z yk a n om ad ów i wo jowników (wąski am bitus, s t ał e p o wt a rzanie k ilku f o rm uł, a klam a cj a ), i n a czej muz yk a w okres i e r oz kwitu p a ństwa Iz r a e litów oraz m uz yk a w o k r e s ie p i e r wsz ej d i as pory ( d i at onika, 8 m odeli m e lodyc z n yc h ). In a c z e j jesz cze b rzmiał a m uz yk a Ż yd ó w p o o stat e cznym u p a d ku p a ństwa w c z as a c h r z ym s k i ch. W t ym o statnim o kresie z a z n a cz ył y s i ę b a r dzo w yr a ź n e r óżnice pomiędz y m uz yk ą Ż yd ó w z a ch o dnich np. muz yk ą Ż yd ó w ż yj ą c yc h n a t e r en i e Hisz panii, o c h a r a kterys t yc z nej budowie s t ro fi cznej i Ż yd ó w o ri en taln yc h pieśni kształ towan e i mpro wiz a c yj n i e, w c yk l a c h wg z a s ad y m a k am u, bogato m el izmowane, o liczn yc h c h r o matyz m a c h i s k al a ch d r obnointerwał ow yc h. J ed n ą z f orm m uz yc z n yc h k ształtowan yc h w e dług t yc h z a s ad b ył p s a lm. Pod wz ględem w yk o n a w cz ym n a tom i ast w skaz a ć t rz eb a n a b o gactwo f orm responsorial n yc h i a n t yf o n i cz n yc h. Ż yd o w s kie śpiew y m iały s w o i ch n a ślad o w có w. Bi nder uważa 22, że b ył y o n e b a z ą d l a p o wstania c horał u gregoriańskiego, który z n a n y i w yk o n yw a n y j e s t d o dnia dzisiejsz ego. W ś ró d Ż yd ó w s t arożyt n y s posób k ant yl a c ji p rz et r w ał do dzisiaj n a Bliskim i Środkowym W s c hodzie. Z cz a sem, kiedy m e l o die r oz p rzestrz eniały s w ó j z a sięg p o dcz a s migracj i Iz r a el itów, w ch ł aniały e l e m e nty m u z yk i z a ch odniej. Dzisiaj s posób k ant yl a c j i n a t e r en a c h M ezopotamii jest H e b r a j s k o p o l s k i S t a r y T e s t a m e n t, P i s m a, P r z e k ł a d i n t e r l i n e a r n y z k o d a m i g r a m a t y c z n y m i, t r a n s l i t e r a c j ą i i n d e k s e m s ł ó w h e b r a j s k i c h i a r a m e j s k i c h, O p r a c o w a n i e i w s t ę p A n n a K u ś m i r e k. 22 A. W. B i n d e r, S t u d i e s i n J e w i s h M u s i c, C o l l e c t e d W r i t i n g s o f A. W. B i n d e r, e d i t e d b y I r e n e H e s k e s, B l o c h P u b l i s h i n g C o. N e w Y o r k C i t y , s

14 c a ł kowi ci e inny n iż w o rt odoks yj n yc h gm i n a ch żyd o w s kich Zachodniej Euro p y. N a d al j e dnak m ożna w muz yc e t yc h o bsz a ró w z n a leź ć i rozpoznać w spólne korzenie. Znaczenie muz yk i ż yd o w s kiej dla r oz wo ju kultury m uz yc z n e j c h rz eś c ijan z a uważ ył W e llesz 23, k tóry w w i e l u m iejscach swej b a r dzo ci e kawej p racy z w r a c a uwagę n a o gromn y w p ł yw j a ki miała sz tuka muz yc z n a Iz r a e l itów n a muzyk ę k o ś ci oła b izan t yj s k i e go. Zasięg m uz yk i ż yd o ws kiej i j ej u dział w t wo rz en iu s i ę n o w yc h s t yl ó w cz y c a ł yc h k i erunków m uz yc z n yc h w c z as a ch n asz ej e r y j e s t o gromn y, nie t o będz i e j e dnak t e m at em t ej d ys e r t a cj i. A b y l e p i e j z r ozumieć kształ towan i e się muz yk i Iz r a e l a, n a l eż y z ap oznać się z o gólnym i z as ad a mi f o rmowan i a m uz yk i i i nstrum en t arium na p rz estrz en i dziej ów. R ozwój c yw i l izacji, od f o rm p r eh istoryc z n yc h i pr ym i t yw n yc h, p o ci ą gnął z a sobą o dpowied nią e wolucj ę instru mentów, k tóre z n a rz ędz i ludowyc h i o brz ę dowyc h p r z e k ształ ci ł y s i ę w instrum ent y p rz eznacz one d l a c e lów sz tuki i r oz r yw k i. P odz iał pracy w ś r odowisku m iejskim s powodował u f o rmowanie się z a wo dowej k l as y ś p iewaków i m uz yk ó w. O b ok l udzi gr yw a j ą c yc h i ś piewaj ą c yc h w c e l a c h m a giczn yc h, r e ligijn yc h c z y t o warzys k i c h, p o wstała o d r ębna k l as a, c z y n a w e t k a sta, m uz yk ó w z a w o dowyc h. O d t e go m om e ntu i nstrum en t y p o dziel ić m ożna n a d wi e grupy l udowe i p ro f esjonalne (uż yw a n e przez z a wo dowyc h a r t ys t ó w ). R ozwój t yc h o s t atnich idzie w kieru n ku osiągnięcia w i ększ yc h m ożliwo ś ci muz yc z n yc h i ułatwienia techniki gr y. N a p o cz ątkowym e t a pie r ozwoju 24 f o r m y m uz yk i w o k alnej i i nstrum en t alnej n i gd y s i ę n i e miesz ały i n i e z biegały. M e lodia nie b ył a p om ys ł em a bstrakcyj n ym, a b y m o gła być d o w olnie r e a liz owana n a i nstrum en tach l ub przez głos ludzki. W p i erwsz yc h c yw i l iz a cj a ch, t a kich j a k staroż yt n y E gipt, cz y S u m er, m el odia k ojarzona b ył a z e z jawi skami a stral n ym i l u b ś wi a tem mitów E. W e l l e s z, H i s t o r i a m u z y k i i h y m n o g r a f i i b i z a n t y j s k i e j, K r a k ó w s W p o s z c z e g ó l n y c h k u l t u r a c h b ę d z i e m y m i e l i d o c z y n i e n i a z i n n ą d a t a c j ą, a l e z a w s z e d o t y c z y ć b ę d z i e o n a o k r e s u p r e d y n a s t y c z n e g o, l u b c z a s ó w p o p r z e d z a j ą c y c h s c e n t r a l i z o w a n y s y s t e m p a ń s t w o w y. 25 R. R a c h u t a, M o n o c h o r d v o l S t r ó j i n s t r u m e n t ó w i n o t a c j a m u z y c z n a w s t a r o ż y t n y m E g i p c i e, T o r u ń s

15 P rz yk ł a d e m może b yć z a pis nutowy, k tóry u E gipcj a n b ył p r a wie i d ent yc z n y z o p isem ś wi at a k osmicznego. W rz e cz yw i stości o d ż ad n e go i nstrum en talist y n i e o cz e kiwano, b y grał c a ntab ile, j ak t o m a miejsce obecnie. G r a na j ak imkolwiek instru m en ci e i śpiew a nie t e kstów poet yc k i c h był y d w i e ma odrębn ym i cz yn n o ś c iami, które nie m o gły s i ę stap i a ć w j ed ną 26. R ównież żaden z e z n a nyc h nam p i erwotnyc h j ę z yk ó w, z w yj ą t kiem a k ad yj s kiego ( m uz yk a n igûtu) 27, nie posiadał słowa, k tóre był o b y o d powi e dnikiem n a sz e go o gólnego p ojęci a "muz yk a ", o b e jmującego obie t e c z yn n o ś ci. Zapewne P s almom D a w idow ym t o w a rz ys z ył a gra n a i n strumentach, a l e cz y b ył o t o w yd o b yw a n i e dźwi ę ków międz y w e r s am i, cz y m el od yj n e wt órowan i e m e lorecyt a c j i trudno dziś określić. D o pocz ątków dwu dzies t e go w i ek u w dziełach z ajmującyc h s i ę genezą i nstrum e ntów z azwyc z a j ł ączono i c h powstawanie z k o nkret n ym i osobami l ub cz ęści e j b óstwam i. J e dnak w w ieku d w udziest ym t a kie p o dejści e stał o się a n a c h ro niczne. J uż C. S a ch s w yk a z yw a ł n ai w ność t ez y, iż J ubal jest ojcem m uz yk ó w grającyc h n a h arfie i o r gan a c h, bożkowi Panowi p rz yp i s yw a n o z asługę w yn a l e z i en i a f letni P an a, a M e rk u r y m iał rzekomo z b udować l irę z n a potkanej na brz egach Ni lu w ys c h niętej skorup y ż ółwi a. 28 O b e c nie w i em y, i ż w i ększość instrum e ntów pows t aw ała n a d ro dze e w olucji i wzaj em n yc h w p ł yw ó w, co d ot yc z y r ó wnież i nstrum en t arium biblijnyc h Iz r a e litów. Badając dz i eł a staroż yt n e, a z w ł asz cza Biblię, n al eż y p a m iętać, iż w t e rminologii określaj ą c ej p e w ne z j a wiska m o gą w ys t ę p o wać r óżnice p owstaj ą ce n a prz e strz eni w i ek ó w i w yn i k aj ą c e z r óżnorodności kulturowej. Mimo t ej r ó żnorodności m am y t e ż d o c z yn i e n i a z p odobień stwami. J e dnym z n i ch j es t o kreślan i e w ys o k o ści dźwięku. S em icki W s c hód p osiad ał podobną t e rminologię muz yc z n ą do greckiej. G r am atyc y ż yd o w s c y j uż w II w i e k u n az yw a l i 26 U l e g n i e t o z m i a n i e w c z a s a c h p ó ź n i e j s z y c h. W p r z y p a d k u I z r a e l i t ó w m a m y p e w n o ś ć, i ż m u z y k a w o k a l n o - i n s t r u m e n t a l n a f u n k c j o n o w a ł a ( w n a s z y m t e g o s ł o w a z n a c z e n i u ) j u ż w c z a s a c h S a l o m o n a, a b y ć m o ż e i n i e c o w c z e ś n i e j z a p a n o w a n i a D a w i d a. 27 T h e A s s y r i a n D i c t i o n a r y o f t h e O r i e n t a l I n s t i t u t e o f t h e U n i v e r s i t y o f C h i c a g o, e d i t o r i a l b o a r d J. A. B r i n k m a n, M. C i v i l, I. J. G e l b, A. L. O p p e n h e i m, E. R e i n e r, C h i c a g o , n / 2, s N i g û t u j o y f u l m u s i c. 28 C. S a c h s, H i s t o r i a i n s t r u m e n t ó w m u z y c z n y c h, W a r s z a w a , s

16 n a j ci em niejsz e s amogłoski o i u hagbdhah od słowa g a vo ah w ys o k i ". W piśmie h e b rajskim k ro pka p oniżej s półgłoski oznacz a, ż e n as tępuje po niej samogłoska i, natomiast kropka powyż e j s półgłoski, ż e następuje p o n i ej s a mogłoska o. Podobnie A r a bowi e stawi a ją k r ó tką, u kośną kreskę p oniżej spółgłoski d l a oz n a czenia, ż e n as t ępuje po n i ej i, a powyż e j spółgłoski n a oz n a czenie, ż e n astępuje p o niej a. G łos męski j e st w ys o k i ", p o dcz a s gd y ż eń ski niski". Od powi e dnio do t e go, skaczą oni w górę" n a dźwi ę k niższ y, a n a j niższ ą s t ru nę l utni n az yw a j ą bamm, c z yl i najw yż sz a ". N a s e mick im Bliskim W s c hodzie p i erwotne z n a cz en i e słowa w yż sz y" n i e odpowiad a ło n a szemu n a wi ę ksz ej w ys o k o ści", l e cz n a sz emu dłuższ y"; w e dług t ej z as a d y n p. n a jdłuższ e pisz czałki organów daj ą naj niższ e dźwi ęki. 29 A n al iza poszcz e góln yc h z j a wi sk m uz yc z n yc h o r az i nstrum e ntarium n a p rz es t rzeni c ałego t ek stu Bi blii p oz woli n a k reślen i e p ew n ej m a p y, n i ez w yk l e p rz yd a t n e j w p o ru sz aniu się po świecie m uz yc z n ym Iz r a e litów. M et oda, polegaj ą c a n a p o ró w n yw a n i u k o nkret n yc h z j a wisk w ys t ę pującyc h w poszcz e góln yc h K sięgach i a n a lizowan i e i ch pod wi el om a wz ględami, poz wo li na p rz eśledz enie z mian w czasie i b yć m oże o kreś li j as n e r am y c z as owe i p rz e strzenne w ys t ępowania p osz czególnyc h i n strum en tów, cz y f o r m m uz yc z n yc h. M et oda t a p ozwala ró wn i eż n a j a sne p rz ed stawi e nie t em a tu o r az m inimaliz uje r yz yk o c z ę st yc h p o wt ó rzeń p osz cz e gólnyc h z agadnień, c o j e st nieuniknione j e śli porusz am y s i ę w e dług schem at u zaproponowanego na p rz yk ł a d prz ez Montagu 30. T a k a an al iza umożliwi w yk r yc i e p e w n yc h t r en dów, z mian cz y w p ł yw ó w w kulturze muz yc z n ej Iz r a elitów. W t ym k r ótkim wp ro w a dzeniu ws k azuję kilka kierunków b a d ań, a b y uz m ys ł o wi ć j a k z łożone j es t z a gadnienie z at yt u łowan e "Muz yk a w Biblii" i j a k t r udno d o kładnie z b ad a ć t e n t em a t, nie pomijając j e go i stotn yc h a s pektów. 29 C. S a c h s, M u z y k a w ś w i e c i e s t a r o ż y t n y m, W a r s z a w a , s J. M o n t a g u, I n s t r u m e n t y m u z y c z n e B i b l i i, K r a k ó w

17 Rozdział I Dzieje muzyki Izraela 1. Kształtowanie się mu zy ki Izra el a na p r zestrzen i d zi e jów Pierwsz e z a pis d ot yc z ą c y m u z yk i p o j aw i aj ą się w Biblii j uż w h istorii opisującej s tworzenie ś wi ata i z n aj duje się w K siędz e R odz aj u 4,21. W erset t en o pisuje J u b al a j ak o o j ca grającyc h n a u ggav. N az wę 32 עוּג ב k innor (h a r f a, cyt r a l ub lira) 31 i כּ נּוֹר d r u giego z w ym i en ionyc h i n strum e ntów t łumacz y s i ę w polskich p rz e kład a c h Bi blii z az w yc z a j j ak o o r gan y l u b f let. O d cz yt u jąc d osłown i e t e n f r a gm e nt możem y w yw n ioskować, iż m ówi n a m on o p i erwsz ym m uz yk u l ub w yn a l az c y p o t rafiącym grać n a o b u t yc h i nstrum en t a ch. S hiloah 33 s ą dził, iż dawni biblijni k omentatorz y r oz szerz yl i to z naczenie p rz yd z i elając J u b alowi t yt u ł t w ó rc y m uz yk i w o góle. W t en sposób b ył o n p ostrz e gany w ś r e dniowi e cznej literat urz e Ż yd ó w i c h rz eś c ijan. Shiloah uz n ał J ubala z a b iblijnego w yn a l az c ę b ę d ą c e go odpowied nikiem Pitagorasa r ep r ez en tującego p o gański ś wi at. Zgodnie z b a d an iami w s półcz e sn yc h b iblistów, m ożem y i n t e rp r et o w ać h a rfę i fl e t j ak o m et a f orę dwóch rodz in instru m entów stru nowyc h i dętyc h. P otwi e rdz a to r ó wn i eż t r eś ć f r a gm entu z a w artego w M idras h h a- G a d ol, k tóry m ó w i, ż e J u b al w yn a l azł n ie t yl k o d w a i nstrum e nty w s pom niane w Biblii, a l e b ył w yn a l a z c ą c a ł e go instru m en t arium. A n a w et b ył t w ó r cą sztuki ś piewan i a 34. Oznacz a t o, ż e b ył o d powi edz ialn y z a stworz e nie muz yk i w o góln ym t ego słowa z n a cz en iu. Frazer u w aż ał, że istotne j e st p ostawi e nie w yn a l a z k u m uz yk i o b ok m i edzi cz y ż e l aza, w yn a l ezion yc h p rz ez Tubal k aina, b r at a J u b al a 35. Bliskość muz yk i i ż el az a w t e kści e Starego 31 W ą t p l i w o ś c i a m i c o d o t ł u m a c z e n i a s ł o w a k i n n o r z a j m i e m y s i ę w r o z d z i a l e p o ś w i ę c o n y m t e m u i n s t r u m e n t o w i. 32 kołczan, d ł u g i f l e t עוּג ב W i e l k i S ł o w n i k H e b r a j s k o - P o l s k i i A r a m e j s k o - P o l s k i S t a r e g o T e s t a m e n t u. K o e h l e r L., B a u m g a r t n e r W., S t a m m J. J., W a r s z a w a , t. I, s A. S h i l o a h, J e w i s h M u s i c a l T r a d i t i o n s, W a y n e S t a t e U n i v e r s i t y P r e s s D e t r o i t , s M i d r a s h h a - G a d o l, e d. M. M a r g o l i o t, J e r o z o l i m a , T. 1, s J. G. F r a z e r, F o l k l o r e i n t h e O l d T e s t a m e n t, L o n d o n , v o l. 3, s

18 T e stam e ntu p ro w adzi do spek ulacj i o m ożliwyc h k o n e ksjach międz y m uz yk ą a z b ro jeniami l ub dźwi ę kiem ż e l aza w m uz yc e. W yn a l az ki b r a ci dopro w adz iły d o t e go, iż w k ulturz e Iz r a el a, j ak r z ad ko w k tórej, p ojawi aj ą się ścisłe z wi ązki pomiędz y m u z yk ą a m ilitarną s f e r ą ż yc i a. In n e go z d a nia jest k s iądz M. P e ter, k tóry t w i e rdz i, ż e o m a wi an y f r a gm e nt, naz yw a n y Li s tą K ainitów j est j e dn ym z najstarsz yc h t e kstów b iblijn yc h i ulegał o n z m i anie p o dcz a s k olej n yc h r e d ak cj i. Słowem, które z ostało d odan e b ył o w ł aś nie ż el azo, gd yż w c z as a ch, kiedy p o w stawał ten d okum e nt, nie z n an o j asz cz e t e c hnologii w yt o p u ż e l aza l ub d opiero j ą poz n aw a no 36. J eśli t ez ę tę p rz yj m iemy z a s łuszną, t o w yż e j p rz yt a cz an e d yw a gacje Frazera, o ś c isł ym z wi ąz ku muz yk i z żelazem, okaż ą się t ru dne do obro n y. M imo iż j est to pierwsz a w tekście Biblii info rm a c ja dotyc z ą c a i nstrum en tów, t o n i e możem y t r a ktować j ej j ak o p odstawy d o n a sz yc h b a d a ń. J es t o na bowi e m z wi ąz an a z p ostacią m ityc z n ą z o k r es u p at ri a r c hów, a mitologia, ch o ć c z ęsto bardzo pom o cn a, nie m oże b yć b a z ą w n a sz yc h d o ci e k aniach. Będz i e ona j e dnak i ch n i ezwyk l e c e n n ym u z u p eł nieniem, gd yż m i t y o d bijaj ą n at u rę ś wi a ta, w którym p o ws tawał y i n i e n al eż y n i e d o ceniać i ch z n a cz en i a. Zajmijm y s i ę z a t em cz a sami, w k tóryc h i stniało p ań stwo Iz r a e l itów. N a l eż y p a m i ę tać, że c z as powstaw a nia p a ń stwa iz raelskiego, a w i ę c X I - X w i ek prz e d C hr ys t u sem, szczególnie s prz yj a ł powstawaniu t e kstów p o et yc k i ch. P o wstała w t ym c z as i e międz y i nn ym i c z ęść p s almów p rz yp i s yw a n yc h c z ęsto D aw i dowi. Li t e r atura t e go t yp u c z yt a n a b ył a z azwyc z a j prz y a k o m p aniamen ci e i nstrumentów 37, gdzie i c h słodki dźwi ę k miał w prowadz a ć w n astrój i o b r azować p rz e dstawi a n y t e k st. Ł a two z n aleźć p a r al el ę do s posobu o d cz yt yw a n i a t ek stów w i nn yc h k u lturach staroż yt n yc h. J ed n ym z t a kich p rz yk ł a d ów m oże b yć s t a roż yt n a G r e cj a, gdzie j uż o d XVIII w. p.n.e. cz yt a niu literatury z a w sz e t o warz ys z ył a m uz yk a, a i nstrum en t em n ajczęści ej w yk o r z ys t yw a n ym, p o d obnie j ak w 36 P i s m o Ś w i ę t e S t a r e g o i N o w e g o T e s t a m e n t u, P o z n a ń , K s i ę g a R o d z a j u 4, , k o m e n t a r z k s. M i c h a ł P e t e r. 37 L e p s z e b y ł o b y w t y m m i e j s c u u ż y c i e l i c z b y p o j e d y n c z e j, g d y ż z w y c z a j o w o b y ł o t o s u b t e l n e t o w a r z y s t w o j e d n e g o k o n k r e t n e g o i n s t r u m e n t u ( n a j c z ę ś c i e j l i r y l u b h a r f y ), a u ż y t e s ł o w o z a z w y c z a j s u g e r u j e, i ż n i e w k a ż d y m o k r e s i e a k o m p a n i a m e n t m u z y c z n y b y ł s t o s o w a n y. 1 8

19 Iz r a e l u, b ył a l i r a 38. In s t r u m entari um greckie b ył o n i e co sz e rsz e o d iz r a elskiego, ale m imo t o p o dstawow ym k r yt e r i um w yk o r z ys t yw a n i a instrum entów d o ak om p aniamentu w o bu t yc h k ulturach b ył o i ch s łodkie i d e likatne b rzmienie, które nie p rz e szkadz ał o przek az o wi słownemu. W ś r ód Iz r a e litów bardz o cz ęsto stosowana b ył a h o m o fo nia a n a w et, j e śli j ed nocz e śnie w ys t ę p o wał śpiew i gra n a i nstrum encie, t o b ył o t o unisono lub r ó w nolegle p ro w adz ona m el odia w o k t aw ie. W n ioskuję to na podstawi e nas tępującego tek stu: ( 2 Krn 5,13) ו י ה י כ א ח ד למחצצרים [ל מ ח צּ ר ים] ו ל מ שׁ ר ר ים ל ה שׁ מ יע קוֹל א ח ד ל ה לּ ל וּל ה דוֹת ל יהו ה וּכ ה ר ים קוֹל בּ ח צ צ רוֹת וּב מ צ ל תּ י ם וּב כ ל י ה שּׁ יר וּב ה לּ ל ל יהו ה כּ י טוֹב כּ י ל עוֹל ם ח ס דּוֹ ו ה בּ י ת מ ל א ע נ ן בּ ית י הו ה Kiedy tak zgodnie, j a k j e d en, trąbili i śpiew ali, tak iż słychać było t yl k o jed en głos w ys ław iający m ajestat Pana, ki ed y podnieśli głos w y soko przy wtórze trąb, cymb ałów i instrumen tów muzycz n y ch przy w y ch walaniu Pana, że jest dobry i że na wieki Jego ł askaw ość, ś wiątynia napeł niła się obłoki e m chwały Pański e j 39. J ę d rniejsz a w s woim w yr a z i e w yd a je s i ę r e dakcj a p oznańska, w k tórej S tanisław Stańcz yk k o m entując t en f r a gm ent wskaz uje n a uż yc i e p o dobnego r e f r e nu, s ł aw iącego J a h w e, w wi elu Psal m ach ( n p. Ps 100,1; 105,1; 107,1; 118,1; 136,1). ( 2 K rn 5,13) [...] taka zaś zgodność panowała mi ę dzy t y mi, co grali na trąbach, a t y mi, co śpiew ali, że słychać był o jakby j ed e n głos sławiący i w y ch walający Ja hwe - gdy j e szcz e głośniej grali na trąbach, c y m b ałach oraz innych i nstrumen tach muzycznych i ch walili Jahw e, ż e j es t dobry, że na wieki [trwa] mi łosierdzie J eg o, Świątynia n a pełniła się obłoki e m Chw ały Jahwe J. G. L a n d e r s, M u z y k a S t a r o ż y t n e j G r e c j i i R z y m u, K r a k ó w , s B i b l i a T y s i ą c l e c i a, P o z n a ń - W a r s z a w a, P i s m o Ś w i ę t e S t a r e g o i N o w e g o T e s t a m e n t u, P o z n a ń , D r u g a K s i ę g a K r o n i k 5, 1 3, k o m e n t a r z o. S t a n i s ł a w S t a ń c z y k. 1 9

20 U n isono u kaz uje n a m s p ec yf i c z n y s posób s pojrz e nia n a ś wi at N a r odu W yb r a n e go i ł ą cz y s i ę z niezwyk l e rz a dkim w tym c z a sie m onoteizmem. T a j e dnorodność o dnosi się r ównież do t e go, iż w k aż d ej cz ęści p ań stwa iz r a elskiego c a łość oprawy m uz yc z n e j w yk o n yw a n e j n a c z eś ć J a hwe musiała b yć p o d obna, n a d cz ym p i e czę sprawowali prz eznacz e ni do t ego Le w i c i. Pieśń La m e k a d o j e go ż on A d y i C illo j est z d a niem A. S e ndreya 41 p i e rwsz ym p rzejawem muzyc z n e j p i eśni w Biblii. Nie s t ri ct e pieś ni, j a k pieśń Debory, c z y p i e ś ń z n ad Morz a Czerwonego, a l e j e st prz yk ł a dem d aw n ej poezji, której r yt m i a k c e ntacj a t r ak towan e są j ak o pierwsz y p r z ej a w m uz yc z n e go prz ek azu. W cz as a ch, kied y głowy r o d ó w sprawował y p o sługę k a płańską, c e r e moniał i śpiew y m u siał y b yć r a c z ej nies komplikowane, gd yż n i e b yl i t o l udz i e p rz ygotowani do t ej p osługi, a s p rawo w al i j ą z e w z gl ę du n a s wo j ą p oz yc j ę r o dzinną. W t ym p rz yp a d k u m el o r e c yt a c j a był a i d e al n ą formą p rz e kaz u. W sz ys t kie n a jdawn iejsz e c yw i l izacje uż yw a ł y j e j d o p rz e kaz yw a n i a n a stępnym p o koleniom s wo i ch p r aw, z w yc z a j ów i opowieś ci o w i el kich h e r osach. M elorecyt a c j a u kładał a tek st w o dpowied ni s p osób i o r ganiz o w ał a go, p rz ez co b ył ł a t wi ej sz y d o z a p amiętania p rz ez o dtwórcę, j a k i przez słuchacza 42. Pieśń La m e k a j e st b iblijnym p r z yk ł a dem t e kstu i d ealnie n a d aj ą c e go s i ę do m el orecyt a c ji. Rz e cz ą o cz yw i s t ą jest, że ro dzaj a kom p aniamentu z mien i ał się w r az z e z mianą w ł a d c y, c z y z e z mian ą w pływ ó w n a r odów o ś ci en n yc h lub n aj eź dźców. J eś li natomiast miel ib yś m y p r z yj ą ć o gólną z a sadę fu n kcjonowan ia a kompaniam e ntu, t o z ap e w ne n a jlogicz niej p odz ielić muz yk ę N a r o du W yb r a n e go n a dwa okresy. 41 B i b l i a T y s i ą c l e c i a, P o z n a ń - W a r s z a w a, ( R d z 4, ) L a m e k r z e k ł d o s w y c h ż o n, A d y i S i l l i : «S ł u c h a j c i e, c o w a m p o w i e m, ż o n y L a m e k a. N a s t a w c i e u c h a n a m o j e s ł o w a : G o t ó w j e s t e m z a b i ć c z ł o w i e k a d o r o s ł e g o, j e ś l i o n m n i e z r a n i, i d z i e c k o - j e ś l i m i z r o b i s i n i e c! J e ż e l i K a i n m i a ł b y ć p o m s z c z o n y s i e d m i o k r o t n i e, t o L a m e k s i e d e m d z i e s i ą t s i e d e m r a z y!» 42 A. S e n d r e y, M u s i c i n A n c i e n t I z r a e l, V i s i o n P r e s s L t d., L o n d o n , s

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

u Spis treści: Nr 80 6 p a ź d z i e rn i k 2 0 0 6 I n f o r m a c j e p o d a t k o w e 2 P o s e l s k i p r o j e k t n o w e l i z a c j i 3 k o d e k s u p r a c y K o n s u l t a c j e s p o ł e

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

6 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K R A W I E C Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

1 0 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K O S M E T Y C Z K A * * (dla absolwentów szkół ponadzasadniczych) Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p A d r e s s t r o n y i n t e r n e t o w e j, n a k t ó r e j z a m i e s z c z o n a b d z i e s p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a ( j e e ld io t y c z y )

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 01 82 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A P r o m o c j a G m i n y M i a s t a G d y n i a p r z e z z e s p óp

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

1 9 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

Bardziej szczegółowo

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I2 7 1 0 6 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a w r a z z m o n t a e m u r z» d z e s i ł o w n i z

Bardziej szczegółowo

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci 8 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I I U R Z Ą D Z E Ń S A N I T A R N Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś

Bardziej szczegółowo

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m 4 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

2 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu L A K I E R N I K S A M O C H O D O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy

Bardziej szczegółowo

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i 1 5 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i Z Ł O dla zawodu T N I K -J U B I L E R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z

Bardziej szczegółowo

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac 9 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i P O dla zawodu S A D Z K A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

M 9 1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu U R A R Z K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k u p

Bardziej szczegółowo

8 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I G A Z O W Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

9 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu F O T O G R A F Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8 T A B E L A O C E N Y P R O C E N T O W E J T R W A Ł E G O U S Z C Z E R B K U N A Z D R O W IU R o d z a j u s z k o d z e ń c ia ła P r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI IN S P EKT OR A T OC H R ON Y ŚR ODOWIS KA W KR A KOWIE M 2 0 0 2 U RAPORT O STANIE ŚRODOWISK A W WOJ EWÓ DZ TWIE AŁ OPOL SK IM W ROK BIBLIOTEKA MON ITOR IN G U ŚR OD OW IS KA K r a k ó w 2003

Bardziej szczegółowo

W W Y D A N I E S P E C J A L N E S z a n o w n i P a ń s t w o! Spis t reści: y d arz e ni a c z e rw c ow e w 3 P oz nani u, r. Z

W W Y D A N I E S P E C J A L N E S z a n o w n i P a ń s t w o! Spis t reści: y d arz e ni a c z e rw c ow e w 3 P oz nani u, r. Z M 50-r o c z n i c a P o z n a ń s k i e g o C z e r w c a 56 r. KAZIMIERA IŁŁAKOWICZÓWNA Ro z s t r z e l a n o m o j e s e r c e C h c i a ł a m o k u l t u r z e n a p i s a ć n a p r a w d ę i n t

Bardziej szczegółowo

Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa

Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa Zasady bezpieczeństwa WAŻNE Przed użyciem piły należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi, dołączoną do urządzenia. 1. Pi łę na le ży moc no trzy mać obiema rę ka mi.

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w 9 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu Z D U N Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów szkoln

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

Zanim zapytasz prawnika

Zanim zapytasz prawnika 2 Zanim zapytasz prawnika 1 Zanim zapytasz prawnika Poradnik dla Klientów Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej Pod redakcją Grzegorza Ilnickiego Fundacja Familijny Poznań Poznań 2012 3 N i n

Bardziej szczegółowo

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 5. Pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne (PEM) nie jo ni - zu ją ce wy stę pu je w po sta ci na tu ral nej (źró dła mi są Zie - mia, Słoń ce, zja wi ska at mos fe rycz ne) oraz sztucz nej (zwią za

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P,

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P, Z a ł» c z n i k n r 6 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a Z n a k s p r a w yg O S I R D Z P I 2 7 1 02 4 2 0 1 5 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

S z a nowni P a ń s t wo! t y m rok u p oj a wi ą s i ę p i e rws i a b s ol we nc i rz e m i e ś l ni c z e j na u k i z a wod u na wy s z k ol e ni e, k t ó ry c h m i s t rz om s z k ol ą c y m b ę

Bardziej szczegółowo

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe "Zamek - Ryn" Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax ,

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe Zamek - Ryn Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax , R E G U L A M I N X I I I O G Ó L N O P O L S K I K O N K U R S M Ł O D Y C H T A L E N T Ó W S Z T U K I K U L I N A R N E J l A r t d e l a c u i s i n e M a r t e l l 2 0 1 5 K o n k u r s j e s t n

Bardziej szczegółowo

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy.

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy. W Z Ó R U M O W Y N r :: k J Bk 2 0 1 5 Z a ł» c z n i k n r 4 A z a w a r t a w G d y n i d n i a :::::: 2 0 1 5 r o k u p o m i d z y G d y s k i m C e n t r u m S p o r t u j e d n o s t k» b u d e

Bardziej szczegółowo

d o b r y - 4 d s t 3, d o p 2, n d s t % % - d o b r y

d o b r y - 4 d s t 3, d o p 2, n d s t % % - d o b r y Z a ł c z n i k N1 r d o S t a t u t u Z e s p o ł u S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w i c z a W e w n t r z s z k o l n y S y s t e m O c e n i a n i a w Z e

Bardziej szczegółowo

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R Załącznik nr 3 do Zasad dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się osób niepełno spra wny c h. w związku z indywidualnymi potrzebami SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT

Bardziej szczegółowo

In yni e r w s p a r c i a s p r z e d a y (SE Sy s t e m s En g i n e e r ) Micha³ K r au t S e n io r S y s t e m s E n g in e e r (m k r au t @ cis co. co m ) 2 0 0 6 C i s c o S y s t e m s, I n c.

Bardziej szczegółowo

2 p. d p. ( r y s. 4 ). dv dt

2 p. d p. ( r y s. 4 ). dv dt M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X N U M E R Y C Z N Y O P I W Y S T R Z E L E N I A S I A T K I S P R O C E S U W A S P E K C I E I N T E R A K C J I D Y N A

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 4 52 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e p o m i a r ó w i n s t a l a c j i e l e k t r y c

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 02 02 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f Z a b e z p i e c z e n i e m a s o w e j i m p r e z y s p o r t

Bardziej szczegółowo

Cisco Graduate Recruitment - Central & E astern E urop e Program C i s c o S al e s A s s oc i at e Kogo poszukujemy i jak aplikować? Katarzyna N ał ę c z k nal e c z@ c i s c o. c o m R e g i o nal R

Bardziej szczegółowo

OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16

OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16 N r karły katalogowej 28 224 i i t g j i i i i!! ;;vv:. :> ' /A- n m : Z! SWW-0941-623 ~ KTM 0941 623 wg tabeli «H i OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16 % % ZASTOSOWANIE O porniki dekadowe DB - 16 przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy Miejscowość i data FUNDACJA INF ORMCYJNA Ul. Wyzwolenia 107 / 65 85-792 Bydgoszcz Formularz zgłoszeniowy DANE O SO BOW E OS OB Y PRO SZ ĄCEJ O P OMOC ( os ob a p eł noletnia) IMIĘ I NAZ WISKO PESEL DOWÓD

Bardziej szczegółowo

H a lina S o b c z y ń ska 3

H a lina S o b c z y ń ska 3 Z a rz ą d z a n ie o ś w ia tą B a z a te c h n o d yd a k ty c z n a B a z a te c h n o d yd a k tyc z n a In w e n ta ryza c ja P o lityk a k a d ro w a B h p w p la c ó w c e o ś w ia to w e j C O

Bardziej szczegółowo

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i M G 4 0 1 v 4 G R I L L E L E K T R Y C Z N Y M G 4 0 1 I N S T R U K C J A M O N T A V U I B E Z P I E C Z N E G O U V Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a s t w o, d z i ę k u j e m y z a z a k u p

Bardziej szczegółowo

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m W Załącznik do Uchwały nr XXX/244/01 R ady M ie j s kie j w N ałę czowie z dnia 28 g ru dnia 2001 r. Strategia rozwoju gminy miejskiej Nałęczów Opracowanie: dr Waldemar A. Gorzym-Wi lk ow s k i dr An drzej

Bardziej szczegółowo

2 ), S t r o n a 1 z 1 1

2 ), S t r o n a 1 z 1 1 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a Z a ł» c z n i k n r 1 d o w z o r u u m o w y s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w

Bardziej szczegółowo

Echa Przeszłości 11,

Echa Przeszłości 11, Irena Makarczyk Międzynarodowa Konferencja: "Dzieje wyznaniowe obu części Prus w epoce nowożytnej: region Europy Wschodniej jako obszar komunikacji międzywyznaniowej", Elbląg 20-23 września 2009 roku Echa

Bardziej szczegółowo

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html O Strona 1/288 01-07-2016 09:00:13 F Strona 2/288 01-07-2016 09:00:13 E Strona 3/288 01-07-2016 09:00:13 R Strona 4/288 01-07-2016 09:00:13 T Strona 5/288 01-07-2016 09:00:13 A Strona 6/288 01-07-2016

Bardziej szczegółowo

C H A R A K T E R Y S T Y K A E N E R G E T Y C Z N A dla budynku Pracownia ceramiczna B U D Y N K U Ważne do: 2019-08-23 Budynek oceniany: R dz b dyn Sz ᐧ勷 d s b dyn 76-200 Sᐧ勷 ps l. W s ls i g 0 C ᐧ勷

Bardziej szczegółowo

NARZÊDZIA PNEUMATYCZNE

NARZÊDZIA PNEUMATYCZNE K l uc z uda ro w y 6 1 0 N m 1 /2 3 68 2, 6 k od: MA 2 4 6 0 Z est a w - k l uc z uda ro w y 36 0 N m 1 /2 260 16 4, 3 K l uc z uda ro w y 1 2 8 0 N m 1 /2 k o mpo zyt K l uc z uda ro w y 1 350 N m 1/2

Bardziej szczegółowo

၇剗Ż ၇剗 ၇剗 ၇剗၇剗၇剗၇剗 NAZWA INWESTYCJI : "GAJÓWKA MIKOŁAJA - Budynek Główny ADRES INWESTYCJI : GORCZAŃSKI PARK NARODOWY DATA OPRACOWANIA : 10.0.008R. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł Słownie: zero

Bardziej szczegółowo

Montaż okna połaciowego

Montaż okna połaciowego Montaż okna połaciowego L Okna do pod da szy do star czają na pod da sze pra wie 40% świa tła wię cej niż okna o tej sa mej po wierzch ni za mon to wa ne pio no wo. Wy bór okna za le ży od: po wierzch

Bardziej szczegółowo

POLSKI NARODOWY KATOLICKI KOŚCIÓŁ W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

POLSKI NARODOWY KATOLICKI KOŚCIÓŁ W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ POLSKI NARODOWY KATOLICKI KOŚCIÓŁ W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Ekumeniczna Wspólnota Modlitewna świętego Pawła Apostoła REGUŁA Ojcze spraw, aby stanowili jedno (J 17, 21) WARSZAWA 2010 E k u me n i c z

Bardziej szczegółowo

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych ciosów jaki może nas spotkać w związku z dugą osobą jest

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Miejsce na naklejk z kodem ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Instrukcja dla zdajàcego POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut 1. Spraw dê, czy ar kusz eg za mi na cyj ny za wie ra 11 stron (zadania

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D D R Ó G W O JEW Ó D Z KI CH W KRA KO W I E

Z A R Z Ą D D R Ó G W O JEW Ó D Z KI CH W KRA KO W I E D U - 4 Z A R Z Ą D D R Ó G W O JEW Ó D Z KI CH W KRA KO W I E W Y D Z IA Ł IN Ż Y N I ER II R U CH U I.T y t u ł p ro ce d u ry Z A T W I ER D Z A N I E P R O JEK T Ó W T Y M CZ A SO W EJ O R G A N I

Bardziej szczegółowo

250 pytań rekrutacyjnych

250 pytań rekrutacyjnych 250 pytań rekrutacyjnych które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi 250 pytań rekrutacyjnych, które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi Autorzy Katarzyna Chudzińska dyrektor zarządzający zasobami ludzkimi

Bardziej szczegółowo

K a r l a Hronová ( P r a g a )

K a r l a Hronová ( P r a g a ) A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S KSZTAŁCENIE POLONISTYCZNE CUDZOZIEMCÓW 2, 1989 K a r l a Hronová ( P r a g a ) DOBÓR I UKŁAD MATERIAŁU GRAMATYCZNEGO W PODRĘCZNIKACH KURSU PODSTAWOWEGO

Bardziej szczegółowo

Roczny plan czytania biblii informacje

Roczny plan czytania biblii informacje Roczny plan czytania biblii informacje Poniższy plik zawiera materiały potrzebne do realizacji rocznego planu czytania biblii: tabelę, w której możesz wpisać Twoje własne powody, dla których chcesz przeczytać

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11 SPIS TRE ŚCI WSTĘP.....................................................9 ROZ DZIAŁ I ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI.......................11 1. TEO RIE OR GA NI ZA CJI A NA UKI O ZAR ZĄ

Bardziej szczegółowo

ᆇ勷D O DLO P K K P UL. G. KU B O Gmina iasto zczecin ydział Gosᆇ勷odaᆇ勷ᆇ勷i Komᆇ勷naᆇ勷neᆇ勷 i Ocᆇ勷ᆇ勷ony ᖧ哧ᆇ勷odowisᆇ勷a D O 70-546 zczecin ᆇ勷ᆇ勷. ᆇ勷mii Kᆇ勷aᆇ勷oweᆇ勷 1 B Ż ᖧ哧ᆇ勷dowᆇ勷ana PO ၇喗D Ł K LKUL in 喷. ᆇ勷 喷ᖧ哧ieta

Bardziej szczegółowo

g sp e p z. z g ej zczec e ł p esz ch 吇 s p e 吇 zece 吇 cz ł e 吇 吇 吇 吇 吇 ch 吇 吇 s zczec z ł 吇 sp ej 吇ch ᖧ啧 s 70-54 吇 zczec p. j ej 1 ᐧ北 t h. J k Ry h k Sz z, m z 20 2. 2 R ᖧ啧 1. s ęp.. N z s z mó.2. P z

Bardziej szczegółowo

Wersja archiwalna. Adres: Urząd Miejski w Rabce-Zdroju. ul. Parkowa 2. 34-700 Rabka-Zdrój. tel. (18) 26 92 000. fax.

Wersja archiwalna. Adres: Urząd Miejski w Rabce-Zdroju. ul. Parkowa 2. 34-700 Rabka-Zdrój. tel. (18) 26 92 000. fax. Wersja archiwalna O g ło sze n ie o r o zp o czę ciu p o st ę p o w a n ia w t r yb ie p r ze t a r g u n ie o g r a n iczo n e g o n a za d a n ie p n. : " D o w ó z u czn ió w d o G imn a zju m n r 1

Bardziej szczegółowo

GEOLOGIA INŻYNIERSKA - PROGRAM WYKŁADU

GEOLOGIA INŻYNIERSKA - PROGRAM WYKŁADU GEOLOGIA INŻYNIERSKA - PROGRAM WYKŁADU. Wstęp. Podstawowe definicje i pojęcia. Klasyfikacja gruntów według norm polskich. 2. Podstawowe właściwości fizyczne gruntów. Podstawowe i pochodne wskaźniki identyfikacyjne.

Bardziej szczegółowo

D z. U. Z r N r 1 1 2, p oz , z p óź n. zm. D z. U. z N r 1 3 7, p oz ) Zawód: cieśla I. Etap teor ety c zn y ( c zę ś

D z. U. Z r N r 1 1 2, p oz , z p óź n. zm. D z. U. z N r 1 3 7, p oz ) Zawód: cieśla I. Etap teor ety c zn y ( c zę ś 8 4 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu C I E Ś L A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt.

Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt. Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt. Grzej ni ki po ko jo we LUX RAD ofe ru ją bo gac two aran żo wa nia no wo czes nych miesz kań. In no wa cyj ne wzo ry,

Bardziej szczegółowo

Zawód: wulkanizator I. E t t e o r e t y c z n y ( c z ę ś ć p i s e m n i u s t n e g z i n u o b e j m u j e Z s c j ę c c c h d j : 1. C j f c j ó

Zawód: wulkanizator I. E t t e o r e t y c z n y ( c z ę ś ć p i s e m n i u s t n e g z i n u o b e j m u j e Z s c j ę c c c h d j : 1. C j f c j ó 3 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu W U L K A N I Z A T O R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b

Bardziej szczegółowo

architekt Grażyna Stojek SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Obiekt: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony Przebudowa i nadbudowa budynku administracji ze zmianą sposobu użytkowania

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. /. Klient. *Niepotrzebne skreślić

Umowa nr.. /. Klient. *Niepotrzebne skreślić Umowa nr.. /. zawarta dnia w, pomiędzy: Piotr Kubala prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Piotr Kubala JSK Edukacja, 41-219 Sosnowiec, ul. Kielecka 31/6, wpisanym do CEIDG, NIP: 644 273 13 18,

Bardziej szczegółowo