Szanse na rynku pracy osób 50+

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szanse na rynku pracy osób 50+"

Transkrypt

1 Szanse na rynku pracy osób 50+

2

3 Szanse na rynku pracy osób 50+ Raport z badań jakościowych Lublin 2015

4 Projekt Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy kontynuacja jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżet państwa. Poddziałanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Opracowanie i realizacja badań: Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie ul. Obywatelska 4, Lublin Sekretariat tel , fax Zespół autorski: Grzegorz Gach Gabriela Kasianiuk Piotr Krzesiński Publikacja jest dostępna bezpłatnie. Nakład 500 egzemplarzy ISBN:

5 Spis treści I. Koncepcja badania Kontekst badawczy przedsięwzięcia Metodyka badania jakościowego...19 II. Aktywność osób w wieku powyżej 50 lat prowadzących działalność gospodarczą w województwie lubelskim analiza i interpretacja wyników Status respondentów oraz branże ich działalności gospodarczej Kwalifikacje, kompetencje, doświadczenie zawodowe i inne czynniki sprzyjające założeniu i utrzymaniu działalności Początki i rozwój firmy dobre praktyki Trudności w prowadzeniu działalności utrzymanie biznesu rozwój Aktywność zawodowa osób w wieku III. Aktywność osób w wieku powyżej 50 lat, zatrudnionych na obszarze województwa lubelskiego analiza i interpretacja wyników Status respondentów Wykształcenie, kwalifikacje i kompetencje sprzyjające utrzymaniu zatrudnienia Sytuacja na rynku pracy województwa lubelskiego osób w wieku powyżej 50 lat Korzyści dla pracodawców wynikające z zatrudniania osób w wieku Wsparcie osób w wieku 50+ oraz zatrudniających ich pracodawców wskazówki badanych...45 IV. Rekomendacje...47 V. Aneks...49

6

7 k i w a I. Koncepcja badania 1. Kontekst badawczy przedsięwzięcia Postęp technologiczny oraz osiągnięcia medycyny sprawiły, że systematycznie zwiększa się długość życia w społeczeństwach rozwijających się (choć pojawiają się opinie, iż niezdrowy tryb życia młodych ludzi może w przyszłości sprawić, że przeciętna oczekiwana długość życia zacznie się skracać) 1. Odnotowywany jest natomiast niski przyrost naturalny oraz współczynnik dzietności (liczba dzieci przypadających na każdą kobietę w wieku w kraju). Efektem tego jest starzenie się społeczeństw 2. Aby zapewnić stabilność wymiany pokoleń i zapobiec starzeniu się społeczeństwa, niezbędne jest osiągniecie wskaźnika dzietności na poziomie 2,1-2,15. Ponieważ w Polsce jest on niższy, oznacza to, że w naszym kraju systematycznie zwiększa się udział procentowy osób dojrzałych i starszych 3. Starzenie się społeczeństwa jest efektem poprawy jakości wielu aspektów życia, wzrostu świadomości na temat zdrowego stylu życia, osiągnięciom w dziedzinie farmaceutycznej i medycznej. Pamiętać jednak należy, że wszelkie przeobrażenia demograficzne pociągają za sobą wiele istotnych, z punktu widzenia całości społeczeństwa, następstw. Omawiane zmiany wymuszają rekonstrukcję dotychczasowego modelu produkcji, konsumpcji, opieki zdrowotnej czy zmian w systemie zabezpieczenia społecznego i wypracowanie mechanizmu umożliwiającego sprawne funkcjonowanie gospodarki i finansów 1 -skracac.html, (dostęp: ). 2 Zgodnie z definicją starzenie się populacji ma miejsce w momencie, gdy zwiększa się odsetek osób starszych przy jednoczesnym zmniejszaniu się odsetka dzieci. Kryteria ONZ odnośnie społeczeństw: ludność w wieku powyżej 65 roku życia przekracza 7% społeczeństwa faza starości, powyżej 10% faza zaawansowanej starości. 3 portalstatystyczny.pl/wspolczynnik-dzietnosci-w-polsce-i-w-ue, (dostęp: ). Raport z badań jakościowych 7

8 publicznych. Zmiany te wymagają także opracowania strategii wykorzystania potencjału zwiększającej się liczby osób w wieku okołoemerytalnym 4. Konsekwencją starzenia się społeczeństwa jest zmiana proporcji pomiędzy zbiorowością aktywnych i biernych zawodowo. Wiąże się z tym ryzyko pojawienia się negatywnych zjawisk. W literaturze przedmiotu najczęściej można się spotkać z następstwami polegającymi na: wzroście liczby osób, których dochody pochodzą ze świadczeń społecznych, wpływających na wzrost wydatków publicznych, co może prowadzić np. do zwiększonego fiskalizmu; narastającej niewydolności społecznych systemów emerytalnych, które opierają się na zasadzie redystrybucji środków; wzroście obciążeń (podatkowych i parapodatkowych) zarówno względem pracodawców, jak i pracujących; trudnościach w utrzymaniu realnych wartości świadczeń emerytalnych, co oznacza zwiększenie obciążeń (np. składek emerytalnych) wobec osób pracujących; spadku liczby lat przepracowanych w ciągu życia przypadających przeciętnie na 1 rok pobierania świadczeń emerytalnych, co powoduje konieczność zwiększenia zasobów przeznaczonych na sfinansowanie własnych emerytur; potrzebie przesuwania wieku emerytalnego, która wymuszałaby zwiększanie okresu aktywności zawodowej 5. Obserwowane przemiany rosnący odsetek osób starszych to zjawisko, które w społeczeństwach rozwiniętych w przyszłości będzie się jeszcze intensyfikować. Większą perspektywę problemu ukazuje Prognoza ludności na lata przygotowana przez Główny Urząd Statystyczny. O postępie omawianego procesu świadczy m.in. mediana wieku populacji, która przyjmuje wartość oznaczającą wiek, jaki połowa populacji już osiągnęła, a którego druga jeszcze nie ukończyła. W roku 2013 dokładna wartość tej miary wynosiła w odniesieniu do Polski 39,1 i zgodnie z prognozą będzie systematycznie rosnąć, aby w roku 2050 osiągnąć poziom 52,5 lat (mediana wieku kobiet jest wyższa aniżeli w przypadku mężczyzn). Zwrócić należy uwagę, iż mediana wieku w województwie lubelskim będzie, zgodnie z prognozą, wyższa niż mediana liczona ogółem dla całego kraju. Podniesienie się mediany wieku jest bezpośrednim efektem zmian w strukturze ludności, które będą zachodzić w społeczeństwie. Prognozuje się, że ogólna liczba Polaków na przestrzeni lat zmniejszy się o przeszło 4,5 miliona. Jak pokazuje tabela nr 2. w tym samym czasie liczba osób w wieku 65+ zwiększy się prawie dwukrotnie. 4 Akademia Rozwoju Filantropii, Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem. Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy, Warszawa 2010, s Diagnoza sytuacji osób w wieku 45+ na rynku pracy w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej. Aspekt ekonomiczny, red. H. Sobocka-Szczapa, I. Poliwczak, Łódź 2011, s Szanse na rynku pracy osób 50+

9 Ogółem Mężczyźni Kobiety Polska ogółem 39,1 41,9 48,6 52,5 37,4 40,3 46,7 50,1 40,9 43,6 50,4 54,8 woj. lubelskie 39,0 42,0 49,3 54,8 37,1 40,2 47,2 52,4 41,2 44,1 51,3 57,1 Tabela 1. Mediana wieku mieszkańców Polski i woj. lubelskiego ( ) Źródło: 1/=aneks_prognoza ludnosci.xlsx Polska lubelskie ogółem 65+ ogółem , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Tabela 2. Prognoza liczby ludności ogółem i w wieku 65+ w Polsce i województwie lubelskim w tys. Źródło:http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5469/1/ 5/1/aneks_prognoza ludnosci.xlsx Z punktu widzenia całości społeczeństwa bardzo istotny jest poziom, na jakim kształtuje się współczynnik obciążenia ludności w wieku produkcyjnym ludnością w wieku poprodukcyjnym (pokazuje on związek między liczbą osób w starszym wieku a ludnością w wieku produkcyjnym). Do tego dochodzi jeszcze obciążenie osobami w wieku przedprodukcyjnym. Na 100 osób w wieku produkcyjnym w roku 2013 przypadało 28 osób w wieku poprodukcyjnym. Obciążenie to będzie jednak w przyszłości rosnąć i zgodnie z prognozą w 2050 roku na 100 osób w wieku produkcyjnym w przypadną 52 osoby w wieku poprodukcyjnym. Prognoza ta dokładnie pokazuje problem, z którego wynikała potrzeba zwiększenia wieku emerytalnego, ponieważ gdyby przyjąć założenia sprzed nowelizacji ustawy, to różnica w obciążeniu w roku 2013 byłaby nieznaczna, lecz w 2050 r. byłaby już znacznie bardziej zauważalna (zgodnie z wcześniejszym prawodawstwem współczynnik ten wynosiłby 75). Problem w sposób szczegółowy ilustruje tabela 3. Zgodnie z danymi GUS, udział ludności mającej co najmniej 65 lat w populacji w Polsce znacznie wzrośnie z 14,7% w 2013 r. do 32,7% w roku 2050 (woj. lubelskie odpowiednio: 2013 r. 15,4%, 2050 r. 34,7%). Raport z badań jakościowych 9

10 Według ustawy emerytalnej obowiązującej do r. Według ustawy emerytalnej obowiązującej od r. Nieprodukcyjny Przedprodukcyjny Poprodukcyjny Nieprodukcyjny Przedprodukcyjny Poprodukcyjny Tabela 3. Współczynniki obciążenia demograficznego (uwzględnione zmiany w wieku emerytalnym) Źródło: 1/aneks_prognoza ludnosci.xlsx Dane przygotowywane przez Eurostat wyraźnie wskazują, iż Polska posiada jeden z najniższych w Europie wskaźników zatrudnienia osób w wieku przedemerytalnym (dane prezentowane są dla grupy wiekowej lata). W takim zestawieniu średni wskaźnik zatrudnienia dla krajów członkowskich Unii Europejskiej w roku 2013 wynosił 50,1%. Zestawienie zaprezentowane w tabeli 4. pokazuje, że Polska z wynikiem 40,6% plasuje się dopiero na 22. miejscu wyprzedzając jedynie sześć krajów (UE-28). Zwrócić należy uwagę, iż porównując wartość wskaźnika z poszczególnych lat, okazuje się, iż odsetek osób pracujących w naszym kraju znacznie się zwiększył od 2003 r. (jest to tendencja obserwowana w większości krajów, a wyjątek stanowią: Bułgaria, Włochy, Malta, Grecja, Słowenia). Taką sytuację w Polsce wytłumaczyć można poprzez zmiany zachodzące w sposobie traktowana dezaktywizacji zawodowej. Polityka państwa w latach 90. XX wieku zmierzała do świadomego wygaszania aktywności zawodowej osób, które przekroczyły 50 rok życia. Działanie takie miało stanowić receptę na rosnące bezrobocie, które w dużej mierze dotykało ludzi młodych. Pierwsza połowa ostatniej dekady XX w. to okres, gdy ok. 2,8 mln osób uzyskało prawo do przejścia na wcześniejszą emeryturę lub rentę, w konsekwencji czego wskaźnik aktywności zawodowej osób starszych automatycznie się obniżył. Zauważono jednak, iż rozwiązanie to nie jest odpowiedzią na istniejący problem bezrobocia i nastąpiło wycofywanie się państwa z koncepcji wczesnej dezaktywizacji osób 50+. Zmiany te, oraz relatywnie dobra koniunktura gospodarcza (w porównaniu z początkiem lat 90.), sprawiły, iż nastąpił powolny wzrost stopy zatrudnienia osób, które przekroczyły 50 rok życia (tendencja ta może się utrzymać w związku ze stopniowym podwyższaniem wieku emerytalnego od 2013 r. docelowy wiek emerytalny 67 lat zostanie osiągnięty dla kobiet w 2040 r., zaś mężczyzn będzie obowiązywał już od 2020 r.) 6. 6 Diagnoza sytuacji osób w wieku 45+ na rynku pracy w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej. Aspekt ekonomiczny, red. H. Sobocka-Szczapa, Iwona Poliwczak, Łódź 2011, s Szanse na rynku pracy osób 50+

11 Belgia 41,7% 34,5% 28,1% Bułgaria 47,4% 46,0% 30,0% Czechy 51,6% 47,6% 42,3% Dania 61,7% 58,4% 60,2% Niemcy 63,5% 53,7% 39,9% Estonia 62,6% 62,3% 50,9% Irlandia 51,3% 53,7% 49,0% Grecja 35,6% 42,8% 41,3% Hiszpania 43,2% 45,5% 40,7% Francja 45,6% 38,2% 37,0% Chorwacja 36,5% 36,7% 28,4% Włochy 42,7% 34,4% 30,3% Cypr 49,6% 54,8% 50,4% Łotwa 54,8% 59,1% 44,1% Litwa 53,4% 53,0% 44,7% Luksemburg 40,5% 34,1% 30,3% Węgry 38,5% 31,4% 28,9% Malta 36,2% 30,1% 32,5% Holandia 60,1% 53,0% 44,3% Austria 44,9% 41,0% 30,3% Polska 40,6% 31,6% 26,9% Portugalia 46,7% 50,8% 51,6% Rumunia 41,5% 43,1% 38,1% Słowenia 33,5% 32,8% 23,5% Słowacja 44% 39,2% 24,6% Finlandia 58,5% 56,5% 49,6% Szwecja 73,6% 70,1% 68,6% Wielka Brytania 59,8% 58,0% 55,4% Tabela 4. Stopa zatrudnienia w grupie wiekowej w krajach UE w latach 2003, 2008 i Źródło: opracowanie własne na podstawie: index.php/ File:Employment_rates_for_selected_population_groups,_2003%E2%80%9313_ (%25)_YB15.png#file Konsekwencją niskiej stopy zatrudnienia osób 50+ w Polsce może być wykluczenie społeczne takich osób. Jest to następstwo słabej sytuacji materialnej (ze względu na niewysoki wymiar rent i emerytur, niski zasiłek dla osób bezrobotnych lub całkowity brak dochodu wynikający z braku zatrudnienia) oraz braku ich udziału w życiu społecznym Raport z badań jakościowych 11

12 i publicznym. Czynniki te mogą w bezpośredni sposób prowadzić do izolacji społecznej grupy osób 50+. Należy zwrócić uwagę, iż dla wielu ludzi praca zawodowa stanowi treść życia i płaszczyznę spotkań z innymi ludźmi. Uznać można więc, że aktywność zawodowa osób w wieku 50+ jest istotna nie tylko z ekonomicznego punktu widzenia całego społeczeństwa, ale także samej jednostki, gdyż umożliwia zachowanie zdrowia, zarówno psychicznego, jak i fizycznego i służy zaspokajaniu potrzeb biopsychospołecznych 7. Problem w znalezieniu pracy przez osoby w wieku 50+ w dużej mierze związany jest z funkcjonującymi w społeczeństwie stereotypami związanymi z pracą osób starszych. Uproszczony sposób postrzegania tej grupy społecznej prowadzi do dyskryminacji ze względu na wiek. W funkcjonującym społecznie obrazie osoba młoda posiada lepszą znajomość języków obcych, biegle posługuje się komputerem, łatwiej się uczy i podejmuje nowe wyzwania, nie posiada negatywnych przyzwyczajeń, charakteryzuje się lepszym zdrowiem oraz kondycją, a co za tym idzie jest efektywniejszym pracownikiem 8. Należy zwrócić uwagę, że to osoby starsze posiadają zdecydowanie większe doświadczenie oraz liczne kontakty zawodowe, dzięki czemu mogą lepiej wykonywać swoje obowiązki, popełniać mniej błędów oraz przekazywać swoją wiedzę młodszym pracownikom. Mogą być także bardziej przywiązane do zakładu pracy, bardziej stabilne emocjonalnie oraz mniej chętne do zmian miejsca zatrudnienia (ogranicza to ryzyko pracodawcy odnośnie dezorganizacji pracy w związku z rotacjami) 9. Niestety w społeczeństwie ludziom starszym bardzo często przypisuje się takie cechy jak: nieporadność, małe zaangażowanie, brak samodzielności, bierność, zły stan zdrowia, mniejsza kreatywność, postawa roszczeniowa i brak umiejętności przystosowywania się do zmian 10. Istnienie tych stereotypów w świadomości pracodawców na Lubelszczyźnie potwierdzają badania pracodawców. Według respondentów osoby starsze cechują się gorszym od przeciętnego stanem zdrowia (29,3%), schematycznym, rutynowym myśleniem (24,1%), wolniejszym tempem uczenia się (20,7%), małą elastycznością (19%), mentalnością socjalistyczną i złymi nawykami z okresu PRL (17,4%), brakiem znajomości najnowszych technologii (12,1%) 11. Dodatkowo zaznacza się, że osoby w wieku 50+, które nie posiadają zatrudnienia, są mało zmobilizowane do podejmowania aktywności zawodowej i bardziej wcielają się w rolę osoby, która oczekuje pomocy niż sama jej aktywnie szuka. Ta grupa zdaniem pracodawców posiada także niższy poziom wykształcenia, ma kompetencje niedostosowane do potrzeb rynku pracy, a proces przystosowywania się jest w jej przypadku dłuższy, co w bezpośredni sposób przekłada się 7 Osoby po 45. roku życia na rynku pracy Lubelszczyzny. Rekomendacje opracowane w ramach projektu, red. P. Krajewski, Warszawa 2011, s Osoby po 45. roku życia na rynku pracy Lubelszczyzny. Raport z badań prowadzonych w ramach projektu, red. J. Pastuszka, M. Stańczak, Warszawa 2011, s Dojrzały pracownik na rynku pracy: Jak zabezpieczyć przed wykluczeniem społecznym osoby 50+, red. E. Rzechowska, Lublin 2010, s Jak zorganizować wydarzenia antydyskryminacyjne. Podręcznik działań w społecznościach lokalnych, red. D. Denes, Warszawa 2009, s Cyt. za: Osoby po 45. roku życia na rynku pracy Lubelszczyzny. Rekomendacje opracowane w ramach projektu, red. P. Krajewski, Warszawa 2011, s Szanse na rynku pracy osób 50+

13 na potrzebę większego zaangażowania pracowników, którzy mają stanowić wsparcie w przywracaniu osób 50+ na rynek pracy. Ich słabą stroną jest też umiejętność autoprezentacji w trakcie rozmowy o pracę czy zdolność redagowania dokumentów aplikacyjnych. Zwraca się uwagę, że w większości dotyczy to tej części bezrobotnych osób 50+, które wiele lat przepracowały w jednym zakładzie pracy i po utracie zatrudnienia znalazły się w nowej, niedoświadczonej wcześniej sytuacji 12. Monitoring ofert pracy w województwie lubelskim świadczy o tym, że pracodawcy sporadycznie w ogłoszeniu wprost umieszczają wymagania odnośnie preferencji wiekowych kandydatów do pracy (tylko 9 przypadków na ofert pracy od listopada 2013 r. do stycznia 2015 r.). Liczniejsze są oferty, w których pośrednio wiek kandydata/- -ki jest sugerowany. Wiąże się to ze strony pracodawcy z chęcią osiągnięcia ewentualnych korzyści ekonomicznych, które wynikają z uwarunkowań prawnych. Najczęściej spotykane przypadki tego typu: osoby starsze, na rencie lub emeryturze, osoby młode, będące w trakcie edukacji (korzyść wynika z faktu, iż uczniowie gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych i studenci, którzy nie ukończyli 26 lat, zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych nie podlegają ubezpieczeniom społecznym ani ubezpieczeniu zdrowotnemu), realizacja projektów (a co za tym idzie rekrutacji beneficjentów) związanych przykładowo z ożywianiem rynku pracy, które są skierowane do osób znajdujących się w specyficznej sytuacji (np. osoby do 25 roku życia lub po 50 roku życia) 13. Można przyjąć, że umieszczanie wymagania związanego z wiekiem oznacza dla pracodawców poważne ryzyko posądzenia o praktyki dyskryminacyjne. Wielu z nich woli więc unikać jednoznacznych sformułowań. Badania mikroprzedsiębiorstw w województwie lubelskim świadczą o tym, że jeżeli wiek gra rolę w selekcji, to najbardziej pożądany minimalny, który musi osiągać przyszły pracownik to lat, maksymalny zaś mieści się w dużym przedziale i wynosi lat 14. Badania podmiotów zatrudniających powyżej 9 osób świadczą o niewielkim (deklarowanym) znaczeniu wieku osób starających się o zatrudnienie. Wyniki pokazują, że wiek kandydatów do pracy nie ma najczęściej znaczenia takiego zdania było czterech na pięciu ankietowanych (79%). Jeśli jednak na etapie rekrutacji ktoś zwraca uwagę na tę kwestię, to w zdecydowanie najgorszej sytuacji są osoby starsze 4,8% respondentów, którzy posiadali oczekiwania wiekowe względem kandydatów najmniej chętnie zatrudniłoby osoby powyżej 45 roku życia. W niewiele lepszej sytuacji są osoby do 25 roku życia (9,5%). W przypadku stanowisk, w kontekście których wiek miał znaczenie, najczęściej poszukiwano osób w prze- 12 Diagnoza obecnej sytuacji kobiet i mężczyzn 50+ na rynku pracy w Polsce: raport końcowy, red. E. Kryńska, Łódź 2013, s Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy, Monitoring ofert pracy w województwie lubelskim za okres listopad 2013-kwiecień 2014, Lublin 2014, s Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy, Potrzeby i oczekiwania przedsiębiorstw Raport z badań ilościowych i jakościowych wśród mikroprzedsiębiorstw województwa lubelskiego (I fala badania 2013/2014), Lublin 2014, s. 54. Raport z badań jakościowych 13

14 dziale lat (85,7%) 15. Z drugiej strony podczas analizy desk research natrafiono na badania, które wskazują, że pracodawcy mając wybór pomiędzy dwoma kandydatami do pracy o podobnych kwalifikacjach i oczekiwaniach płacowych, chętniej skłonni są przyjąć do pracy osobę młodszą młodego kandydata wybrałoby 58% respondentów reprezentujących instytucje i 52% wywodzących się z firm prywatnych. Na starszego pracownika postawiłoby natomiast 20% pracodawców instytucjonalnych i 23% prywatnych. Oznacza to, że nieznacznie częściej skłonni do zatrudniania osób 50+ są prywatni przedsiębiorcy aniżeli osoby reprezentujące instytucje publiczne 16. Na preferencje w kierunku zatrudniania pracowników młodszych wskazują także wyniki badania Jakich pracowników potrzebują polscy pracodawcy? realizowane na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Bilansu Kapitału Ludzkiego. Pracodawcy zapytani o swoje wymagania odnośnie potencjalnych kandydatów do pracy wskazywali minimalny i maksymalny wiek takiej osoby. Analizy wskazują, że opinie w tej kwestii nie są mocno zróżnicowane ze względu na zawód, do którego poszukiwani są pracownicy czy też branżę działalności. Pracodawcy są w większości zainteresowani zatrudnianiem maksymalnie czterdziestokilkulatków, co oznacza, że szanse na znalezienie pracy w wieku 50+ są zdecydowanie mniejsze. Szczegółowe wymagania prezentują wykres nr 1 i ,1 26, ,1 39,9 24,9 24,4 21,8 41, ,3 23, ,5 42,7 22,7 Maksymalny wiek Minimalny wiek Wykres 1. Średni minimalny i maksymalny wiek kandydatów poszukiwanych na różne stanowiska Źródło: M. Kocór, A. Strzebońska, Jakich pracowników potrzebują polscy pracodawcy?, Warszawa 2011, s Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy, Potrzeby i oczekiwania pracodawców. Raport z badań ilościowych wśród pracodawców województwa lubelskiego zatrudniających co najmniej 10 pracowników (II fala badania IX/X 2014), Lublin 2015, s Rynek pracy a osoby bezrobotne 50+: bariery i szanse, red. J. Tokarz, Warszawa 2007, s Szanse na rynku pracy osób 50+

15 ,2 22,1 Przemysł i górnictwo 46 24,4 Bydownictwo i transport 41,5 41,1 23 Handel, hotelarstwo, gastronomia Usługi specjalistyczne 39,6 47,6 24,8 24,2 24,3 Edukacja Zdrowie i pomoc społeczna Maksymalny wiek Minimalny wiek Wykres 2. Średni minimalny i maksymalny wiek kandydatów poszukiwanych w różnych branżach Źródło: M. Kocór, A. Strzebońska, Jakich pracowników potrzebują polscy pracodawcy?, Warszawa 2011, s. 56. Jak już wcześniej wspomniano bardzo istotne jest, aby osoby 50+ jak najdłużej pozostawały aktywne zawodowo. Na koniec grudnia 2014 r. w całym województwie lubelskim w rejestrach urzędów pracy pozostawało osób bezrobotnych w wieku 50+, w całym kraju , co pod tym względem lokuje Lubelszczyznę na 12. pozycji w Polsce. Statystyki pokazują, że częściej bezrobotnymi osobami 50+ są mężczyźni. Wśród bezrobotnych z tej grupy wiekowej, zarówno w całym kraju, jak i województwie lubelskim, najmniej posiada wykształcenie wyższe, najwięcej natomiast gimnazjalne i poniżej. Analizując staż pracy zauważyć można, że znaczna część bezrobotnych 50+ przez długi okres swojego życia pracowała dominują tutaj osoby posiadające dwudziesto-trzydziestoletni staż pracy. Znaczna część tych osób jest długotrwale bezrobotna i pozostaje bez pracy od ponad dwóch lat 17. W badaniu osób bezrobotnych, realizowanym w ramach Kompleksowej analizy zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie lubelskim 18, wzięło udział respondentów zarejestrowanych w urzędach pracy z terenu całego województwa lubelskiego. Wśród nich 280 osób w momencie udziału w badaniu przekroczyło już 50 rok życia. Na podstawie wtórnej analizy danych udało się ustalić, iż osoby te swoją sytuację w dużej mierze tłumaczyły właśnie wiekiem. Aż 82,7% respondentów 50+ stwierdziło, że wiek ma negatywny wpływ na ich sytuację na rynku pracy, w pozostałej grupie odpowiedzi takiej udzieliło 30,7% ankietowanych. Na pozytywny wpływ posiadanego wieku wskazało natomiast tylko 7,9% badanych 50+ (pozostali badani 37,3%). Odpowiedzi takie wyraźnie świadczą, iż osoby 50+, które nie posiadają zatrudnienia bardzo źle oceniają szansę na znalezienie sposobu na aktywizację zawodową. Wśród osób gotowych do podjęcia zatrudnienia, które znalazły się w tej grupie, dominowało przekonanie, iż głównym czynnikiem, który utrudnia podjęcie zatrudnienia jest właśnie nieodpowiedni wiek 63,3% wskazań. 17 psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/statystyki-i-analizy/bezrobocie-rejestrowane, (dostęp: ). 18 Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy, Kompleksowa analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie lubelskim, Lublin Raport z badań jakościowych 15

16 Wykres 3. Wpływ wieku na szanse na znalezienie zatrudnienia. Źródło: opracowanie własne na podstawie wtórnej analizy danych z badania LORP Kompleksowa analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie lubelskim. W trakcie badania Diagnoza obecnej sytuacji kobiet i mężczyzn 50+ na rynku pracy w Polsce zapytano pracujących respondentów o hipotetyczną sytuację utraty pracy. Wyniki potwierdzają tezę, iż osoby powyżej 50 roku życia bardzo słabo oceniają swoje szanse na znalezienie pracy. Przeszło co czwarta badana kobieta (50-59 lat) i prawie co czwarty mężczyzna (50-64 lata) udzielili kategorycznej odpowiedzi, iż w przypadku zwolnienia z pracy nie znaleźliby nowego zatrudnienia w sytuacji osób z ostatniej kategorii wiekowej wyniki są jeszcze mniej optymistyczne. W analogicznych grupach wiekowych, osób które wyrażają się pozytywnie o szansach zatrudnieniowych w przypadku utraty pracy jest znacznie mniej na znalezienie pracy bez większego problemu wskazuje tylko co dwunasta kobieta (50-59 lat) i co jedenasty mężczyzna (50-64 lata). Szczegółowy rozkład odpowiedzi na omawiane pytanie prezentuje wykres Po części fakt, iż osoby te słabo oceniają swoje szanse, można wytłumaczyć tym, iż nie są zbyt chętne do dostosowywania się do wymagań rynku pracy poprzez przekwalifikowywanie aż 67% mężczyzn w wieku lat oraz 64% kobiet w wieku lat przyznało, że nie byłoby tym zainteresowane 20. Przytoczone dane jasno wskazują na fakt, że zarówno z uwagi na indywidualne potrzeby jednostek, jak i interes całego społeczeństwa niezbędne jest utrzymywanie jak najdłuższej aktywności zawodowej wszystkich obywateli. Z tego względu bardzo ważne jest, aby jak najmniejsza liczba osób była odsunięta od rynku pracy. Oznacza to, iż należy stworzyć warunki, aby każdy, niezależnie od wieku, mógł znaleźć dla siebie alternatywę na rynku pracy czy to w postaci samozatrudnienia czy pracy najemnej. Istotne jest więc, aby wspomagać grupy, które najsłabiej oceniają swoje szanse na rynku pracy. Działania te mają zmierzać zarówno do zapewnienia takim osobom konkurencyjności 19 Diagnoza obecnej sytuacji kobiet i mężczyzn 50+ na rynku pracy w Polsce: raport końcowy, red. E. Kryńska, Łódź 2013, s Diagnoza obecnej sytuacji kobiet i mężczyzn 50+ na rynku pracy w Polsce: raport końcowy, red. E. Kryńska, Łódź 2013, s Szanse na rynku pracy osób 50+

17 pod względem kwalifikacji, jak i przygotowania ich mentalnie do wydłużonej aktywności zawodowej np. poprzez polepszenie ich samooceny. Wykres 4. Samoocena szans na znalezienie nowego zatrudnienia w najbliższej okolicy w przypadku potencjalnego bezrobocia według płci i wieku Źródło: Diagnoza obecnej sytuacji kobiet i mężczyzn 50+ na rynku pracy w Polsce: raport końcowy, red. E. Kryńska, Łódź 2013, s. 85. W związku z faktem, iż osoby w wieku 50+ znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w kierunku ich aktywizacji prowadzonych jest wiele działań. Należały do nich specjalne programy i projekty (m.in. Program aktywizacji zawodowej osób powyżej 50 roku życia, Solidarność pokoleń. Działania dla zwiększania aktywności zawodowej osób w wieku 50+, Szansa dla 50plus, Ruszyć z miejsca! aktywizacja osób z grupy wiekowej 50+ i inne finansowane w ramach PO KL) mające na celu podnoszenie poziomu kwalifikacji, wspieranie adaptacyjności do nowych warunków związanych z rozwojem gospodarki opartej na wiedzy, większej mobilności tych osób itp. Dodatkowo prowadzone są kampanie informacyjne mające na celu zachęcanie osób starszych do podejmowania i podtrzymywania aktywności zawodowej oraz przekonywanie pracodawców, iż dojrzały pracownik może stanowić atut jego firmy 21. Istotne jest też, aby w szeroki sposób prowadzić kampanie informacyjne skierowane do osób powyżej 50 roku życia na temat możliwości wsparcia, gdyż jest to grupa, która słabo zna rozwiązania mające na celu wzmacnianie pozycji na rynku pracy, a w sytuacji bezrobocia rzadko z nich korzysta. Relatywnie najczęściej, spośród wszystkich form aktywnej polityki rynku pracy, 21 P. Walewander, P. Hydzik, B. Kuśnierz, Analiza sytuacji osób bezrobotnych w wieku 50+ na podstawie danych statystycznych w ramach projektu PI Indywidualny koszyk świadczeń osób 50+ model trójsektorowej współpracy w zakresie rynku pracy, Lublin 2012, s Raport z badań jakościowych 17

18 korzystano z pośrednictwa pracy oraz zajęć i szkoleń aktywizacyjnych. Autorzy badania Diagnoza obecnej sytuacji kobiet i mężczyzn 50+ na rynku pracy w Polsce zwracają uwagę, że ok. 40% badanych w wieku 45/50+, którzy są dotkniętych bezrobociem, nie jest zainteresowana uczestnictwem w jakimkolwiek programie rynku pracy. Wśród osób, które są skłonne skorzystać ze wsparcia największym zainteresowaniem cieszą się szkolenia o charakterze zawodowym, usługi pośrednictwa pracy i zajęć aktywizacyjnych oraz prace interwencyjne. Zwrócono uwagę, że tylko co dziesiąta osoba wyrażała chęć założenia własnej działalności dzięki uzyskaniu dotacji (najmniejsze zainteresowanie wzbudzały staże zawodowe, prace społecznie użyteczne oraz kontrakty socjalne) 22. Należy wspomnieć, iż wraz ze znowelizowaniem ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjami rynku pracy 23 pojawiły się nowe sposoby wsparcia omawianej grupy osób. Zgodnie z założeniami każdy bezrobotny od początku będzie pod opieką tego samego pracownika urzędu pracy (doradcy klienta) realizującego zadania wcześniej wykonywane przez innych pracowników (m. in. pośrednika pracy, doradcę zawodowego). Ustawa wprowadziła obowiązek profilowania bezrobotnych każdy, kto rejestruje się w urzędzie pracy zostaje niezwłocznie po rejestracji zakwalifikowany do określonego profilu, określającego właściwy ze względu na potrzeby bezrobotnego zakres form pomocy (uwzględnia się gotowość bezrobotnego do powrotu na rynek pracy i jego oddalenie). Osoba taka może zostać przypisana do jednego z trzech profili: aktywnych bezrobotnych, bezrobotnych wymagających wsparcia, bezrobotnych oddalonych od rynku pracy. Każdy bezrobotny jest od początku aktywizowany w oparciu o zindywidualizowane podejście Indywidualny Plan Działania 24, który uwzględnia analizę sytuacji danej osoby, jego szanse na rynku pracy, oddalenie od tego rynku oraz gotowość do wejścia lub powrotu na rynek pracy (zmiany planu będą wprowadzane sukcesywnie). Osoby 50+ mogą także uzyskać skierowanie na szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy oraz otrzymać skierowanie do pracy z urzędu pracy. Rozwiązaniem przewidzianym w ustawie jest także dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia. Starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać pracodawcy lub przedsiębiorcy dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia. Dofinansowanie wynagrodzenia przysługuje przez okres: 12 miesięcy w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 50 lat, a nie ukończył 60 lat. Pracodawca jest zobowiązany do dalszego zatrudniania bezrobotnego po upływie okresu przysługiwania dofinansowania wynagrodzenia przez okres 6 miesięcy. 22 Diagnoza obecnej sytuacji kobiet i mężczyzn 50+ na rynku pracy w Polsce: raport końcowy, red. E. Kryńska, Łódź 2013, s Dz.U nr 99 poz Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 24 W jego ramach osoby poszukujące pracy mogą liczyć na propozycję zatrudnienia/ innej pracy, jak również różnych form aktywizacji (jak np. szkolenie, staż, przygotowanie zawodowe dorosłych, zatrudnienie subsydiowane prace interwencyjne, roboty publiczne). 18 Szanse na rynku pracy osób 50+

19 24 miesiące w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 60 lat. Pracodawca jest zobowiązany do dalszego zatrudniania bezrobotnego po upływie okresu przysługiwania dofinansowania wynagrodzenia przez okres 12 miesięcy 25. Nowym rozwiązaniem jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy utworzony ze środków Funduszu Pracy z myślą o wsparciu kształcenia ustawicznego pracodawców oraz pracowników w latach 2014 i 2015 środki KFS zaadresowano do osób od 45 roku życia. Działanie to ma na celu umożliwienie dostosowywania kompetencji i kwalifikacji pracowników i pracodawców do wymagań lokalnego rynku pracy. Formy wsparcia, na które można uzyskać dofinansowanie to: kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą, egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych, badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem, określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS. Dofinansowanie może uzyskać każdy pracodawca, który zatrudnia co najmniej jednego pracownika. Mikroprzedsiębiorca, który zatrudnia mniej niż 10 pracowników, a roczny obrót lub bilans jego firmy nie przekracza 2 mln EUR, może otrzymać 100% kosztów dofinansowania, natomiast w pozostałych przypadkach dofinansowanie to osiąga poziom 80%. 2. Metodyka badania jakościowego Badanie Szanse na rynku pracy osób 50+ miało przede wszystkim na celu identyfikację dobrych praktyk radzenia sobie na rynku pracy osób w wieku 50+. Ponieważ niezbędne było poznanie szczegółowych opinii respondentów, które powinny być jak najbardziej rozwinięte, jako wysoce adekwatne podejście wybrano metodę jakościową z zastosowaniem techniki indywidualnego wywiadu pogłębionego IDI. Od września do października 2014 r. wywiady realizowali w województwie lubelskim, na próbie 30 osób, diagności zatrudnieni przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie. Ich zadaniem było zrekrutowanie i przebadanie osób spełniających ustalone kryteria. Wywiady przeprowadzono na podstawie scenariusza opracowanego przez zespół Lubelskiego Obserwatorium Rynku Pracy 26. Scenariusz był podzielony na dwa zasadnicze bloki pytań: pierwszy (ogólny) skierowany był do wszystkich respondentów. Drugi natomiast wybierany był wariantowo, w zależności od tego, czy dany respondent zaliczał się do osób pracujących czy samozatrudnionych. Znaczna część informacji uzyskanych 25 50plus.gov.pl/Nowe-instrumenty-sprzyjajace-zatrudnianiu-41342, (dostęp: ). 26 Scenariusz wywiadu IDI znajduje się w aneksie. Raport z badań jakościowych 19

20 w trakcie badania IDI (historia zatrudnieniowa) posłużyła do stworzenia 30 odrębnych ścieżek kariery wszystkich uczestników badania można się z nimi zapoznać na stronie wirtualnydoradca.wup.lublin.pl. Przed rozpoczęciem wywiadu konieczne było uzyskanie przez diagnostów zgody respondentów na nagrywanie rozmowy. Nagranie było niezbędne do stworzenia transkrypcji wywiadu (przygotowywanej również przez diagnostę), która w dalszej kolejności posłużyła do przeprowadzenia analiz. Wszyscy uczestnicy badania wyrazili zgodę na zapis treści przeprowadzonych rozmów 27. Pytania badawcze Jak wykształcenie osiągnęli respondenci? Jak wyglądała historia zatrudnieniowa respondentów? W jaki sposób wykształcenie i inne czynniki sprzyjają znalezieniu pracy/zatrudnieniu/prowadzeniu własnej działalności w przypadku osób powyżej 50 roku życia? Jakie były okoliczności i motywacje podjęcia zatrudnienia/działalności gospodarczej? Jakie czynniki pomagają w znalezieniu pracy/założeniu działalności w wieku 50+? Jakie dobre praktyki radzenia sobie z wymaganiami rynku pracy wynikają z aktywności osób w wieku 50+ w województwie lubelskim? Jakiego rodzaju trudności na rynku pracy doświadczają te osoby? Jakie czynniki sprzyjają utrzymaniu aktywności zawodowej po 50 roku życia? Czy osoby w wieku 50+ są gotowe do przekwalifikowywania? Jak definiują swoje atuty na rynku pracy? Jakie są determinanty wydłużania aktywności zawodowej osób 50+? Jakie instrumenty wsparcia najbardziej sprzyjają aktywności zawodowej osób w wieku 50+? Jakie są wskazówki i propozycje zmian respondentów w tym zakresie? Struktura próby badawczej Badanie przeprowadzone zostało w terenie metodą jakościową. Próbę stanowiło 30 respondentów, którzy ukończyli 50 lat, wśród których znalazło się: a) 15 osób pracujących (7 kobiet i 8 mężczyzn), zatrudnionych w oparciu o umowy o pracę, umowy zlecenie oraz zamieszkałych i pracujących w województwie lubelskim. Osoby te swoje obecne zatrudnienie uzyskały nie wcześniej niż w wieku 45 lat. b) 15 prowadzących działalność (8 kobiet i 7 mężczyzn, osób fizycznych posiadających własną firmę z siedzibą w województwie lubelskim). Osoby te założyły obecną działalność nie wcześniej niż w wieku 45 lat. Należy zwrócić uwagę, iż w badaniu wziąć mogły udział osoby, które określony rodzaj aktywności zawodowej (praca najemna lub własna działalność gospodarcza) roz- 27 Najkrótszy wywiad trwał 10 minut, a najdłuższy 52 minuty. 20 Szanse na rynku pracy osób 50+

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Sierpień 2015 Informacja miesięczna SIERPIEŃ 2015 r. Tczew, sierpień 2015 Sierpień 2015 Uwagi metodyczne Str. 2 Podstawę prawną do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Lublin, wrzesień 2011 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r.

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Marzec 2015 Data wydania Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Tczew, marzec 2015 Marzec 2015 Str. 2 Uwagi metodyczne Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY PODLASKIEGO RYNKU PRACY. Dr Cecylia Sadowska-Snarska Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku

PERSPEKTYWY PODLASKIEGO RYNKU PRACY. Dr Cecylia Sadowska-Snarska Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku PERSPEKTYWY PODLASKIEGO RYNKU PRACY Dr Cecylia Sadowska-Snarska Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku Plan prezentacji 2 1. Sytuacja demograficzna w woj. podlaskim na tle trendów światowych.

Bardziej szczegółowo

Zasiłki, staże, Pierwsza Praca, stypendia

Zasiłki, staże, Pierwsza Praca, stypendia Zasiłki, staże, Pierwsza Praca, stypendia Paweł Nowak Kogo jakiego pracownika poszukuje pracodawca? inaczej Jakie ma oczekiwania w stosunku do Nas? Oczekiwania w stosunku do zatrudnionych w organizacji

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki Partnerów projektu Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy - 2015r. Nazwa realizatora

Dobre praktyki Partnerów projektu Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy - 2015r. Nazwa realizatora Dobre praktyki Partnerów projektu Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy - 2015r. Nazwa realizatora Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach ul. Michalusa 18, 38-300 Gorlice Telefon 18 353 55 20, 353 63 07,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE WADOWICKIM

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE WADOWICKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH ul. Mickiewicza 27; 34-100 Wadowice tel./fax 33 873 71 00, 33 873 50 20, 33 873 50 21 e-mail: upwadowice@gmail.com www.up.wadowice.pl INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni 50+ charakterystyka grupy oraz źródła trudności osób bezrobotnych 50+ na polskim rynku pracy

Bezrobotni 50+ charakterystyka grupy oraz źródła trudności osób bezrobotnych 50+ na polskim rynku pracy Bezrobotni 50+ charakterystyka grupy oraz źródła trudności osób bezrobotnych 50+ na polskim rynku pracy Agnieszka Piątkiewicz Dolnośląski Urząd Wojewódzki 1 I. Sytuacja demograficzna i jej wpływ na rynek

Bardziej szczegółowo

w gorzowie wielkopolskim KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY - finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców

w gorzowie wielkopolskim KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY - finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców Powiatowy Urząd Pracy w gorzowie wielkopolskim KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY - finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY - finansowanie kształcenia ustawicznego

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie filia w Radomiu EURES OTWARTA EUROPA. Doradca Eures Janusz Wojcieszek-Łyś

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie filia w Radomiu EURES OTWARTA EUROPA. Doradca Eures Janusz Wojcieszek-Łyś Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie filia w Radomiu EURES OTWARTA EUROPA Doradca Eures Janusz Wojcieszek-Łyś Radom 24.02.2010 EURES - CO TO JEST? EURES Europejskie Służby Zatrudnienia (European Employment

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. Na koniec grudnia 2013 roku zarejestrowanych było 3650 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 2253 osoby i z powiatu skierniewickiego 1397 osób.

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Czerwiec 2015 Informacja miesięczna CZERWIEC 2015 r. Tczew, czerwiec 2015 Czerwiec 2015 Str. 2 Uwagi metodyczne Podstawę prawną do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku Szczecin 2014 Według danych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VII / 18 / 04 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2004 r.

Uchwała Nr VII / 18 / 04 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2004 r. Uchwała Nr VII / 18 / 04 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej realizacji w latach 2004 2005 projektów: Bemowski Program Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia

Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia Marta Soboś Lublin, 25.03.2011 r. Wydziały Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie Wydział Badań i Analiz

Bardziej szczegółowo

Zestawienie typów operacji osi I PO WER w odniesieniu do instrumentów i usług rynku pracy z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Zestawienie typów operacji osi I PO WER w odniesieniu do instrumentów i usług rynku pracy z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Zestawienie typów operacji osi I PO WER w odniesieniu do instrumentów i usług rynku pracy z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy PO WER Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY OSÓB 50+ W WOJ. PODLASKIM. Jarosław Sadowski Wicedyrektor ds. Rynku Pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku

RYNEK PRACY OSÓB 50+ W WOJ. PODLASKIM. Jarosław Sadowski Wicedyrektor ds. Rynku Pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku RYNEK PRACY OSÓB 50+ W WOJ. PODLASKIM Jarosław Sadowski Wicedyrektor ds. Rynku Pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku BIAŁYSTOK, 8 MAJA 2013 R. PROGNOZA LUDNOŚCI W WOJ. PODLASKIM NA LATA 2007-2035

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. Na koniec grudnia 2014 roku zarejestrowanych było 2977 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 1844 osób i z powiatu skierniewickiego 1133 osób.

Bardziej szczegółowo

OFERTA RAPORTU. Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata. Kraków 2012

OFERTA RAPORTU. Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata. Kraków 2012 Oferta raportu: Szkolnictwo wyższe w Polsce i wybranych krajach analiza porównawcza OFERTA RAPORTU Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata Kraków 2012 1 Oferta raportu:

Bardziej szczegółowo

OSOBY W WIEKU 18 24 LAT

OSOBY W WIEKU 18 24 LAT Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu - http://www.pup.nowytarg.pl/ 1 Osoby w wieku 18-24.. 1 2 Osoby w wieku 25-34.. 3 3 Osoby bez kwalifikacji zawodowych.. 5 4 Osoby bez doświadczenia zawodowego.. 7 5

Bardziej szczegółowo

Raport miesiąca - Aktywność w okresie poszukiwania pracy

Raport miesiąca - Aktywność w okresie poszukiwania pracy Raport miesiąca - Aktywność w okresie poszukiwania pracy Okres pozostawania bez pracy to czas, który warto wykorzystać na zdobycie dodatkowych kwalifikacji. Jak wygląda pod tym względem aktywność osób

Bardziej szczegółowo

ZASADY FINANSOWANIA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY W 2015 ROKU

ZASADY FINANSOWANIA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY W 2015 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGORZELCU CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ 59-900 Zgorzelec, ul. Pułaskiego 14 Telefon/fax 75 77 55 605; 75 77 55 606 e-mail: wrzg@praca.gov.pl; http://pup.zgorzelec.ibip.pl ZASADY

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY. nowy instrument wsparcia kształcenia ustawicznego pracodawców i pracowników

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY. nowy instrument wsparcia kształcenia ustawicznego pracodawców i pracowników KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY nowy instrument wsparcia kształcenia ustawicznego pracodawców i pracowników PRZEPISY REGULUJĄCE TWORZENIE KFS I ZARZĄDZANIE ŚRODKAMI Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku pracy osób w wieku okołoemerytalnym (50+)

Sytuacja na rynku pracy osób w wieku okołoemerytalnym (50+) Sytuacja na rynku pracy osób w wieku okołoemerytalnym (50+) Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu kwiecień 2013 Sytuacja bezrobotnych w wieku 50+ w świetle publicznej statystyki Stan bezrobocia osób w wieku 50+

Bardziej szczegółowo

OSOBY W WIEKU 18 24 LAT

OSOBY W WIEKU 18 24 LAT Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu - http://www.pup.nowytarg.pl/ 1 Osoby w wieku 18-24.. 1 2 Osoby w wieku 25-34.. 2 3 Osoby bez kwalifikacji zawodowych.. 3 4 Osoby bez doświadczenia zawodowego.. 5 5

Bardziej szczegółowo

Cudu nie będzie, czyli ile kosztują nas wczesne emerytury. Warszawa, 29 lutego 2008 roku

Cudu nie będzie, czyli ile kosztują nas wczesne emerytury. Warszawa, 29 lutego 2008 roku Cudu nie będzie, czyli ile kosztują nas wczesne emerytury Andrzej Rzońca Wiktor Wojciechowski Warszawa, 29 lutego 2008 roku W Polsce jest prawie 3,5 mln osób w wieku produkcyjnym, które pobierają świadczenia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Spokojna 22, 74-300 Myślibórz, 095 747 28 71, fax 095 747 25 www.pup.powiatmysliborski.pl e-mail: szmy@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MYŚLIBORSKIM

Bardziej szczegółowo

OSOBY W WIEKU 18 24 LAT

OSOBY W WIEKU 18 24 LAT Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej - http://www.pup.limanowa.pl/pl 1 Osoby w wieku 18-24.. 1 2 Osoby w wieku 25-34.. 3 3 Osoby bez kwalifikacji zawodowych.. 4 4 Osoby bez doświadczenia zawodowego.. 5 5

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZYNNIK AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ LUDNOŚCI WEDŁUG PŁCI W LATACH 2003 2011

WSPÓŁCZYNNIK AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ LUDNOŚCI WEDŁUG PŁCI W LATACH 2003 2011 W Polsce, podobnie jak w innych krajach europejskich, sytuacja kobiet na rynku pracy różni się od sytuacji zawodowej mężczyzn. Płeć jest więc jedną z najważniejszych cech uwzględnianych w statystyce rynku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW

REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie na praktykę (SMP) - (Student Mobility Placement) ERASMUS+ KA 1 MOBILNOŚĆ AKADEMICKA POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. W ramach programu

Bardziej szczegółowo

OSOBY W WIEKU 18 30 LAT

OSOBY W WIEKU 18 30 LAT Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu - http://www.pup.nowytarg.pl 1 Osoby w wieku 18-30 lat. 29 2 Osoby długotrwale bezrobotne... 31 3 Osoby powyżej 50. roku życia. 32 4 Osoby niepełnosprawne... 33 5 Osoby

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie PROGRAM POLSKA CYFROWA

Fundusze Europejskie PROGRAM POLSKA CYFROWA Fundusze Europejskie PROGRAM POLSKA CYFROWA Czym są kompetencje cyfrowe? Kompetencje cyfrowe to zespół umiejętności niezbędnych, aby efektywnie korzystać z mediów elektronicznych. Są to zarówno umiejętności

Bardziej szczegółowo

Przedmiot i cel raportu

Przedmiot i cel raportu Analiza sytuacji w wybranych grupach zawodów na kujawsko-pomorskim rynku pracy w latach 2010-2013 Diana Turek 17.12.2013, Toruń 1 PRZEDMIOT I CEL RAPORTU 2 Przedmiot i cel raportu Przedmiot opracowania

Bardziej szczegółowo

stanu na koniec okresu Bezrobotni według Osoby do 12 miesięcy nauki ogółem od dnia ukończenia

stanu na koniec okresu Bezrobotni według Osoby do 12 miesięcy nauki ogółem od dnia ukończenia INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY - KOD ZAWODU 325509 Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy powinien być przygotowany do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy

Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy Czym są gwarancje dla młodzieży? Gwarancje dla młodzieży to program ułatwiający start na rynku pracy. Jest to nowa inicjatywa

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁASKU

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁASKU ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁASKU I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Na podstawie art. 69 a i 69 b ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku

Bardziej szczegółowo

W KONTEKŚCIE DZIAŁAŃ FINANSOWA N YC H Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

W KONTEKŚCIE DZIAŁAŃ FINANSOWA N YC H Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Badanie ewaluacyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KOBIETA NA PODKARPACKIM RYNKU PRAC Y W KONTEKŚCIE DZIAŁAŃ FINANSOWA N YC H Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ABSOLWNETA MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW /W MOMENCIE UKOŃCZENIA UCZELNI/ I. Informacje o studiach i zgoda na udział w badaniu

KWESTIONARIUSZ ABSOLWNETA MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW /W MOMENCIE UKOŃCZENIA UCZELNI/ I. Informacje o studiach i zgoda na udział w badaniu 1 KWESTIONARIUSZ ABSOLWNETA MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW /W MOMENCIE UKOŃCZENIA UCZELNI/ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku prowadzi bada monitorowania losów absolwentów, którego głównym celem

Bardziej szczegółowo

mogą nabyć prawo do emerytury po ukończeniu wieku letniego (w przypadku kobiety) lub 25 letniego (w przypadku mężczyzny) okresu składkowego i

mogą nabyć prawo do emerytury po ukończeniu wieku letniego (w przypadku kobiety) lub 25 letniego (w przypadku mężczyzny) okresu składkowego i Świadczenia emerytalno-rentowe rentowe podlegające koordynacji unijnej w stosunkach polsko-greckich ki Zakład Ubezpieczeń ń Społecznych ł maj 2013 Polskie świadczenia emerytalno-rentowe rentowe objęte

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców

WNIOSEK o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców PR.6330..2015 POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE data wpływu (wypełnia Urząd Pracy) WNIOSEK o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników

Bardziej szczegółowo

ANKIETA BADAWCZA (BADANIE ILOŚCIOWE METODĄ PAPI)

ANKIETA BADAWCZA (BADANIE ILOŚCIOWE METODĄ PAPI) ANKIETA BADAWCZA (BADANIE ILOŚCIOWE METODĄ PAPI) na potrzeby innowacyjnego projektu pn. Wypracowanie rozwiązań pozwalających na zwiększenie oferty istniejących instytucji działających na rzecz integracji

Bardziej szczegółowo

ul. Oleksiaka Wichury 3, 08-300 Sokołów Podlaski tel.: 0 25 787 22 04, 0 25 781 71 30, fax.: 0 25 781 71 49 REGULAMIN

ul. Oleksiaka Wichury 3, 08-300 Sokołów Podlaski tel.: 0 25 787 22 04, 0 25 781 71 30, fax.: 0 25 781 71 49 REGULAMIN Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim ul. Oleksiaka Wichury 3, 08-300 Sokołów Podlaski tel.: 0 25 787 22 04, 0 25 781 71 30, fax.: 0 25 781 71 49 e-m ail: sekretar iat@pup.sokolowpodl.pl Załącznik

Bardziej szczegółowo

Źródło: dane statystyczne PUP Legnica

Źródło: dane statystyczne PUP Legnica 1.WIELKOŚĆ BEZROBOCIA LISTOPAD 2014. Na przestrzeni roku 2014 r. obserwujemy systematyczny spadek liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych. Na koniec listopada 2014 roku w ewidencji PUP Legnica figurowało

Bardziej szczegółowo

Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce. 26 września 2014

Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce. 26 września 2014 Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce 26 września 2014 1 Sytuacja młodych na rynku pracy w Polsce i Europie Bezrobocie pozostaje nadal głównym problemem dotykającym młodych na rynku pracy. Stopa

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja na rynku pracy w powiecie wolsztyńskim oraz nowe rozwiązania ustawowe. Wolsztyn lipiec 2014

Aktualna sytuacja na rynku pracy w powiecie wolsztyńskim oraz nowe rozwiązania ustawowe. Wolsztyn lipiec 2014 Aktualna sytuacja na rynku pracy w powiecie wolsztyńskim oraz nowe rozwiązania ustawowe Wolsztyn lipiec 2014 POWIATOWY URZĄD PRACY Ul. 5 STYCZNIA 5A 64-200 WOLSZTYN www.pupwolsztyn.pl powo@praca.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy i raport o stanie bezrobocia w powiecie poznańskim.

Rynek pracy i raport o stanie bezrobocia w powiecie poznańskim. Rynek pracy i raport o stanie bezrobocia w powiecie poznańskim. Ewidencja osób bezrobotnych 31.05.2015 r. 31.12.2014 r. 31.12.2013 r. Ogółem 15 433 15 956 20 682 Powiat Poznański 5 504 5 606 7 152 Poznań

Bardziej szczegółowo

MAMA MOŻE WSZYSTKO. Informacja prasowa, 12 października 2009 r.

MAMA MOŻE WSZYSTKO. Informacja prasowa, 12 października 2009 r. MAMA MOŻE WSZYSTKO Informacja prasowa, 12 października 2009 r. Powrót do pracy po urlopach wychowawczych często jest dla kobiet wyzwaniem, zwłaszcza, że elastyczne formy zatrudnienia, czy praca na odległość

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.01.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie były zarejestrowane 6 294 osoby bezrobotne. Liczba bezrobotnych była mniejsza niż w styczniu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy PROGRAM 30 MINUS. Informacja

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy PROGRAM 30 MINUS. Informacja MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy PROGRAM 30 MINUS Informacja dotycząca wykorzystania w roku 2010 środków rezerwy Funduszu Pracy przeznaczonych na realizację Programu aktywizacji

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY FUNDUSZU SZKOLENIOWY JAKO SZANSA NA UZYSKANIE WSPARCIA CELEM PODNIESIENIE KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW

KRAJOWY FUNDUSZU SZKOLENIOWY JAKO SZANSA NA UZYSKANIE WSPARCIA CELEM PODNIESIENIE KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW KRAJOWY FUNDUSZU SZKOLENIOWY JAKO SZANSA NA UZYSKANIE WSPARCIA CELEM PODNIESIENIE KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW Źródło prawa: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Dowiedz się, jakiego rodzaju inwestycje mogą być finansowane ze środków WRPO 2014+

Dowiedz się, jakiego rodzaju inwestycje mogą być finansowane ze środków WRPO 2014+ Dowiedz się, jakiego rodzaju inwestycje mogą być finansowane ze środków WRPO 2014+ 6. Rynek Pracy Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników Wsparcie w ramach

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie o stanie bezrobocia w mieście Złotów i podejmowanych działaniach w zakresie przeciwdziałania bezrobociu. 1. Poziom bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Edukacja a rynek pracy. dr Dariusz Danilewicz Katedra Rozwoju Kapitału Ludzkiego Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Edukacja a rynek pracy. dr Dariusz Danilewicz Katedra Rozwoju Kapitału Ludzkiego Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Edukacja a rynek pracy dr Dariusz Danilewicz Katedra Rozwoju Kapitału Ludzkiego Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Rynek pracy co to? Zatrudnianie nie jest koniecznością Rynek pracy jako całość to byt

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE OFERTY PRACY

ZGŁOSZENIE OFERTY PRACY . miejscowość, data Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śląskim ZGŁOSZENIE OFERTY PRACY INFORMACJA DLA PRACODAWCY Pracodawca zgłasza ofertę pracy do jednego powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu

Bardziej szczegółowo

Kobiety na małopolskim rynku pracy

Kobiety na małopolskim rynku pracy 2014 Kobiety na małopolskim rynku pracy Aktywność zawodowa Zgodnie z definicją stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny osoby aktywne zawodowo to osoby w wieku 15 lat i więcej należące do grupy pracujących

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNI ORAZ WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ W ZAWODZIE KUCHARZ W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W LATACH 2010 2014

BEZROBOTNI ORAZ WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ W ZAWODZIE KUCHARZ W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W LATACH 2010 2014 INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE KUCHARZ KOD ZAWODU 512001 Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kucharz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) przechowywania żywności;

Bardziej szczegółowo

Współpraca Powiatowego Urzędu Pracy. z Pracodawcami

Współpraca Powiatowego Urzędu Pracy. z Pracodawcami KONFERENCJA Współpraca Powiatowego Urzędu Pracy z Pracodawcami Tczew, 10 kwietnia 2014 r. Nowe formy wsparcia dla pracodawców wynikające z planowanych zmian w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

AKTYWNI NA RYNKU PRACY

AKTYWNI NA RYNKU PRACY PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Bardziej szczegółowo

OSOBY W WIEKU 18 24 LAT

OSOBY W WIEKU 18 24 LAT Sądecki Urząd Pracy - http://www.pup.nowysacz.pl/ 1 Osoby w wieku 18-24.. 1 2 Osoby w wieku 25-34.. 3 3 Osoby bez kwalifikacji zawodowych.. 5 4 Osoby bez doświadczenia zawodowego.. 7 5 Kobiety po urodzeniu

Bardziej szczegółowo

TECHNIK HODOWCA KONI kod 314203

TECHNIK HODOWCA KONI kod 314203 INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE Z WYKSZTAŁCENIEM ŚREDNIM ZAWODOWYM TECHNIK HODOWCA KONI kod 314203 Technik hodowca koni to jeden z 2443 zawodów ujętych w obowiązującej od 1 stycznia 2015 r. klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015 Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015 Wyjazdy stypendialne Studia za granicą w ramach Programu Erasmus + traktowane są jako część programu studiów

Bardziej szczegółowo

KARTA KANDYDATA NA SZKOLENIE, STUDIA PODYPLOMOWE, EGZAMIN*

KARTA KANDYDATA NA SZKOLENIE, STUDIA PODYPLOMOWE, EGZAMIN* Poddębice,. KARTA KANDYDATA NA SZKOLENIE, STUDIA PODYPLOMOWE, EGZAMIN* Częśd 1. Wypełnia kandydat 1. Imię i nazwisko... 2. Data urodzenia. 3. PESEL.. 4. Adres zamieszkania 5. Telefon. 6. Wykształcenie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie

Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie Współpraca instytucjonalna w powiecie człuchowskim: Powiatowy Urząd Pracy - Ośrodki Pomocy Społecznej - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Dokąd zmierzamy? Związek małżeński? Separacja? Rozwód? Powiatowe

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania pozyskania i wyszkolenia pracowników serwisów AGD w perspektywie finansowej 2014-2020

Możliwości finansowania pozyskania i wyszkolenia pracowników serwisów AGD w perspektywie finansowej 2014-2020 Możliwości finansowania pozyskania i wyszkolenia pracowników serwisów AGD w perspektywie finansowej 2014-2020 Programy aktywizacji zawodowej Poddziałanie 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących

Bardziej szczegółowo

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Struktura ZDZ w Warszawie Oddział w Radzyminie Centrum Kształcenia w Ciechanowie Centrum Kształcenia w Siedlcach Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Sokołowie Podlaskim

Bardziej szczegółowo

Rychtuj się do roboty! Projekt outplacementowy na Śląsku

Rychtuj się do roboty! Projekt outplacementowy na Śląsku Rychtuj się do roboty! Projekt outplacementowy na Śląsku Czas realizacji: 01 wrzesień 2013 28 luty 2015 KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE? Projekt obejmuje swoim zasięgiem obszar województwa śląskiego.

Bardziej szczegółowo

Wyniki z Badania Pracodawców ITP 2013

Wyniki z Badania Pracodawców ITP 2013 22 października 2013 r. odbyła się IX edycja Inżynierskich Targów Pracy na Politechnice Krakowskiej. Odwiedziło nas w tym dniu 35 wystawców (w tym 26 firm z całej Polski) oraz ponad 1000 studentów i absolwentów.

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Płaca minimalna w krajach unii europejskiej Spośród 28 państw członkowskich Unii Europejskiej 21 krajów posiada regulacje dotyczące wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW

RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW Załącznik nr 4 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WP 2014-2020 Zakres: Europejski Fundusz Społeczny Projekt do konsultacji, 22 maja 2015 r. RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW

Bardziej szczegółowo

ZAKOŃCZONO REALIZACJĘ PROJEKTU LEPSZE JUTRO WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

ZAKOŃCZONO REALIZACJĘ PROJEKTU LEPSZE JUTRO WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO ZAKOŃCZONO REALIZACJĘ PROJEKTU LEPSZE JUTRO WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 1. Ogólne informacje o projekcie Projekt Lepsze jutro realizowany był w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

świadczenia rodzinne Informacje o państwie ubezpieczenia zdrowotnego Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød A.

świadczenia rodzinne Informacje o państwie ubezpieczenia zdrowotnego Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød A. Wyślij do Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød świadczenia rodzinne Informacje o państwie ubezpieczenia zdrowotnego A. Dane osobowe Imię i nazwisko Duński numer osobowy Adres Numer telefonu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Załącznik Nr 2 do sprawozdania Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Koordynacji Programów Europejskich 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 66, fax +48 81

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA 2013/2014 LLP/ERASMUS- STUDIA

REKRUTACJA 2013/2014 LLP/ERASMUS- STUDIA REKRUTACJA 2013/2014 LLP/ERASMUS- STUDIA Wrocław 27 lutego 2013 1/17 Erasmus studia (1/2) Erasmus jest programem edukacyjnym Unii Europejskiej, adresowanym do szkolnictwa wyższego Celem programu Erasmus

Bardziej szczegółowo

ANALIZA REJESTROWANEJ SYTUACJI W ZAWODZIE NA RYNKU PRACY

ANALIZA REJESTROWANEJ SYTUACJI W ZAWODZIE NA RYNKU PRACY INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE SPECJALISTA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY KOD ZAWODU 228203 ANALIZA REJESTROWANEJ SYTUACJI W ZAWODZIE NA RYNKU PRACY Specjalista bezpieczeństwa i higieny pracy to jeden z

Bardziej szczegółowo

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC - The Programme for the International Assessment of Adult Competencies) Międzynarodowe Badanie Kompetencji Osób Dorosłych

Bardziej szczegółowo

Nowe. zatrudnienia. perspektywy. -outplacement na Mazowszu

Nowe. zatrudnienia. perspektywy. -outplacement na Mazowszu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nowe perspektywy zatrudnienia -outplacement na Mazowszu Szanowni Państwo, informacja zawarta w niniejszym

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA SUKCESU - program rozwoju WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU

EKONOMIA SUKCESU - program rozwoju WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU EKONOMIA SUKCESU - program rozwoju WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU Raport z II fali badań ilościowych Sopot, lipiec 2012 r. Człowiek najlepsza inwestycja Spis treści 1 Wstęp... 3 2 Najważniejsze wyniki...

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 23 października 2012 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Bardziej szczegółowo

Działania zwiększające aktywność zawodową kobiet i mężczyzn w wieku +50 prowadzone przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Działania zwiększające aktywność zawodową kobiet i mężczyzn w wieku +50 prowadzone przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Działania zwiększające aktywność zawodową kobiet i mężczyzn w wieku +50 prowadzone przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczecin, dnia 23 stycznia 2013 r. Dane statystyczne 16,7% Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

PRACA DLA MŁODYCH - DOBRY START

PRACA DLA MŁODYCH - DOBRY START Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Program działań na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej młodzieży PRACA DLA MŁODYCH - DOBRY START Zasady przyznawania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE. TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH kod 514105

INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE. TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH kod 514105 INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH kod 514105 Zawód technik usług fryzjerskich jest zawodem ujętym w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. nr 0 z 2012., poz. 184), opatrzony

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Charakterystyka rządowych programów rynku pracy skierowanych do osób 50+/45+

Załącznik nr 2 Charakterystyka rządowych programów rynku pracy skierowanych do osób 50+/45+ Załącznik nr 2 Charakterystyka rządowych programów rynku pracy skierowanych do osób 50+/45+ A. Program Solidarność Pokoleń. Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+ Program Solidarność

Bardziej szczegółowo

3. Umowy z pracodawcami zawierane są do momentu wyczerpania wysokości przyznanego limitu. 4

3. Umowy z pracodawcami zawierane są do momentu wyczerpania wysokości przyznanego limitu. 4 ZASADY FINANSOWANIA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCÓW W RAMACH KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W RZESZOWIE 1 Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r.

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ WYJAZDY STUDENTÓW NA STUDIA CZĘŚCIOWE NA ROK AKADEMICKI

ERASMUS+ WYJAZDY STUDENTÓW NA STUDIA CZĘŚCIOWE NA ROK AKADEMICKI ERASMUS+ WYJAZDY STUDENTÓW NA STUDIA CZĘŚCIOWE NA ROK AKADEMICKI 2015/2016 Zasady rekrutacji, organizacji, finansowania i rozliczania wyjazdów w ramach Programu Erasmus+ na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym

Bardziej szczegółowo

Na stronie internetowej www.job.poznan.pl znajdują się aktualne oferty pracy.

Na stronie internetowej www.job.poznan.pl znajdują się aktualne oferty pracy. Pośrednictwo pracy prowadzone w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu polega na udzielaniu pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskiwaniu

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie Kierunek zarządzanie

OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie Kierunek zarządzanie OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kut Kierunek zarządza Celem badania jest ocena jakości kształcenia na kierunku zarządza a że zbada zapotrzebowania na rynku

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO www.mrr.gov.pl tel. 022 461 31 45 media@mrr.gov.pl faks 022 461 33 10 50+ na rynku pracy dylematy i wyzwania polityki społecznej w kontekście doświadczeń Programu Inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Fundacja Edukacji Europejskiej

Fundacja Edukacji Europejskiej Scenariusz Indywidualnego Wywiadu Pogłębionego (IDI) ankieta badawcza na potrzeby innowacyjnego projektu pn. młodzieży wykluczonej lub zagrożonej wykluczeniem społecznym współfinansowanego ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Środowisk Lokalnych PODPORA

Fundacja Rozwoju Środowisk Lokalnych PODPORA FUNDACJA ROZWOJU ŚRODOWISK LOKALNYCH PODPORA WYNIKI BADANIA AKTYWNOŚC SPOŁECZNA SENIOREK W POWIECIE DĄBROWSKIM SMYKÓW 2014 Co sądzić o seniorach, a szczególnie kobietach? Jakie jest ich społeczne zaangażowanie

Bardziej szczegółowo

Skuteczność instrumentów wsparcia wśród małopolskich przedsiębiorców - wyniki badań

Skuteczność instrumentów wsparcia wśród małopolskich przedsiębiorców - wyniki badań Skuteczność instrumentów wsparcia wśród małopolskich przedsiębiorców - wyniki badań Metodologia badania 1. Przedmiot i cel badania: Celem głównym niemniejszego badania była ocena efektywności i skuteczności

Bardziej szczegółowo

Program doradztwa edukacyjnego i orientacji zawodowej

Program doradztwa edukacyjnego i orientacji zawodowej 1 Program doradztwa edukacyjnego i orientacji zawodowej dla uczniów Gimnazjum nr 44 im. gen. Mariusza Zaruskiego w Poznaniu w roku szkolnym: 2015/2016. 1. Program obejmuje ogół działań podejmowanych przez

Bardziej szczegółowo

Strona1. Analiza rynku pracy dla kierunku. Farmacja

Strona1. Analiza rynku pracy dla kierunku. Farmacja Strona1 Analiza rynku pracy dla kierunku Farmacja Opracowanie: Zespół ds. Rekrutacji, Oceny Jakości Kształcenia i Absolwentów Marzec 2012 Strona2 1. Wprowadzenie Celem poniższej analizy jest dostarczenie

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie dzierżoniowskim

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie dzierżoniowskim Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie dzierżoniowskim Materiał na Powiatową Radę Zatrudnienia 12.09.2013r. SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia rejestrowanego.... 3 1.1. Liczba osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

ZASADY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

ZASADY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZASADY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tureckim(i) załącznik do Zarządzenia nr 13/2015 Dyrektora PUP z dnia 14.05.2015r. 1 PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Raport cząstkowy - Migracje z województwa lubelskiego

Raport cząstkowy - Migracje z województwa lubelskiego Raport cząstkowy - Migracje z województwa lubelskiego Zebranie informacji na temat migrantów z danego obszaru stanowi poważny problem, gdyż ich nieobecność zazwyczaj wiąże się z niemożliwością przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VI. Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

Europejska Strategia Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Europejska Strategia Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Europejska Strategia Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dr inż. Zofia Pawłowska kierownik Zakładu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy CIOP-PIB Informacja przygotowana na posiedzenie Rady Ochrony Pracy

Bardziej szczegółowo