Ocena działań Priorytetu VI i VII POKL na rzecz aktywności zawodowej kobiet

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ocena działań Priorytetu VI i VII POKL na rzecz aktywności zawodowej kobiet"

Transkrypt

1 Ocena działań Priorytetu VI i VII POKL na rzecz aktywności zawodowej kobiet wyniki ewaluacji zleconej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Spotkanie Grupy Sterującej Ewaluacją i zespołu sterującego procesem ewaluacji polityki spójności Poznań, r. CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

2 72,0 77,5 64,8 Wskaźnik zatrudnienia w województwach z podziałem na płeć w 2012 r. 76,1 73,6 71,1 72,5 71,7 68,9 70,7 72,2 72,1 68,9 68,8 69,4 74,3 68,1 66,3 57,5 60,7 60,5 59,2 57,7 57,2 57,1 56,0 56,0 55,6 55,3 55,0 54,7 54,3 52,9 50,6 Źródło: opracowanie na podstawie GUS, BDL. kobiety mężczyźni

3 Wskaźnik zatrudnienia według grup wiekowych w woj. wielkopolskim z podziałem na płeć w 2012 r. 50 i więcej kobiety mężczyźni 24,0% 43,6% kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni 38,5% 55,4% 73,6% 71,9% 85,1% 91,8% Źródło: opracowanie na podstawie GUS, BDL.

4

5 CATI Osoby w wieku produkcyjnym z terenu woj. wielkopolskiego (n=804) Pracodawcy mający siedzibę lub oddział na terenie woj. wielkopolskiego (n=410) Uczestniczki projektów (n=807) Beneficjenci (n=224) Agencje pośrednictwa pracy (n=230) Wywiady pogłębione Beneficjenci (n=6) Uczestniczki projektów (n=8) Pracodawcy (n=6) Analiza danych zastanych Oferty pracy (PUP, Głos Wielkopolski, Gazeta Wyborcza) Dane statystyczne Raporty z badań Dokumenty/projekty dokumentów dot. perspektywy finansowej Benchmarking Rozwiązania, regulacje w zakresie godzenia życia zawodowego i prywatnego stosowane w Szwecji, Holandii, Danii, Irlandii, Słowacji Studia przypadku Wywiady z agencjami zatrudnienia (3 z siedzibą w woj. wielkopolskim, 2 działające na terenie woj. wielkopolskiego, ale mające siedzibę poza woj.) Wywiad z biurem karier Panel ekspertów Organizacje pozarządowe Organizacje pracodawców Instytucje rynku pracy Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania

6 Jakie są bariery aktywności zawodowej kobiet?

7 Kluczowe bariery aktywności zawodowej kobiet Niedostosowanie wykształcenia kobiet do rynku pracy wybór ścieżki edukacyjnej w Polsce jest silnie związany z płcią (kobiety częściej wybierają kierunki studiów tzw. humanistyczne ispołeczne, a w szkołach zawodowych kształcą się w zawodach stereotypowo uznanych za kobiece), kobiety poszukują pracy w zawodach, które cieszą się dużym zainteresowaniem, a więc i dużą konkurencją (ponad połowa kobiet szuka pracy w zawodach biurowych oraz jako ekspedientka i pracowniczka usług).

8 Kluczowe bariery aktywności zawodowej kobiet Obawy pracodawców ryzyko związane z zatrudnianiem kobiet (etap rekrutacji) pomimo zakazów prawnych na rozmowach rekrutacyjnych zadawane są pytania, które nie powinny być zadawane, Źródło: opracowane na podstawie badania CATI z pracodawcami (n=410) oraz z agencjami zatrudnienia (n=230). kobiety na rynku pracy są postrzegane jako niedyspozycyjne, a dyspozycyjność jest jednym z ważniejszych kryteriów wyboru pracownika dla pracodawców. Więc jeżeli on (pracodawca) ma z różnych pobudek oczekiwanie, że to musi być kobieta czy pobudka stanowiskowa czy jakiś parytet w zakładzie pracy, to my rekomendujemy zgodnie z jego oczekiwaniami kandydatkę lub kandydata. [ ] I pewne stereotypy może również są, występują na obecnym rynku pracy. Natomiast to jest trudny temat, bo obserwujemy u naszych klientów, że klienci jednak wskazują nam, dają nam informację zwrotną, czy mają być to kobiety, czy mają być to mężczyźni. Wywiad pogłębiony z przedstawicielem agencji pracy

9 Kluczowe bariery aktywności zawodowej kobiet Stereotypowe myślenie pracodawców o stanowiskach pracy - 90% ofert w formie męskiej, - 4 % w formie żeńskiej, - 6% uwzględnia zasadę niedyskryminowania ze względu na płeć. 30% stanowisk zostało zapisanych w jednej formie (męskiej lub żeńskiej) mimo, że w języku polskim występują obie formy 86% 14% liczba ogłoszeń w formie żeńskiej, które nie zostały zapisane w męskiej pomimo, że w jęz. polskim istnieją liczba ogłoszeń w formie męskiej, które nie zostały zapisane w żeńskiej pomimo, że w jęz. polskim istnieją Źródło: opracowane na podstawie analizy ofert pracy, n=403.

10 Kluczowe bariery aktywności zawodowej kobiet Trudności z powrotem na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem/osobą zależną ze względu na: dezaktualizację kompetencji (powrót łatwiejszy jest w przypadku przerwy nie dłuższej niż 6-12 miesięcy), obniżoną samoocenę kobiet, praktyki dyskryminujące stosowane przez pracodawców, a wskazane przez mieszkańców, tj. w 6% przypadków w firmie respondenta zdarzyły się zwolnienia po urlopie macierzyńskim i w 8% przypadków po urlopie wychowawczym (CATI mieszkańcy). Nieprzewidziane konsekwencje polityki prorodzinnej państwa im więcej przywilejów na rynku pracy posiada jakaś grupa, tym większe bezrobocie dotyka tę kategorię pracowników, szczególnie, gdy skutkują one ponoszeniem przez pracodawców kosztów finansowych i pozafinansowych.

11 Kluczowe bariery aktywności zawodowej kobiet Samoocena kobiet niska samoocena kobiet i niska motywacja do podjęcia pracy przekładające się na zaniżanie swojej wartości podczas spotkania z pracodawcą, np. przez niższe oczekiwania płacowe, pomniejszanie swoich osiągnięć. Dostęp do miejsc opieki nad dzieckiem/osobą zależną - ciągleniewystarczający jest dostęp do miejsc opieki nad dziećmi oraz osobami zależnymi. Najważniejsze udogodnienia dla osób mających pod opieką dzieci lub osoby zależne to: ośrodki wychowania przedszkolnego (59%), ruchome godziny pracy (47%), dofinansowanie opiekunki/opiekuna (34%).

12 Kluczowe bariery aktywności zawodowej kobiet Szklany sufit - kompetencje kobiet są bardziej pozytywnie oceniane (kobiety, postrzegane jako lepiej zorganizowane, lepiej posługujące się językiem polskim oraz lepiej radzące sobie z kontaktami interpersonalnymi) - różnice istotne statystycznie, - jednak w opinii ok. 1/3 przedstawicieli agencji zatrudnienia to mężczyźni robią szybciej karierę zawodową, - więcej też mężczyzn pełni funkcje kierownicze (CATI z pracodawcami). Elastyczne formy zatrudnienia - sporadycznie wykorzystywane przez pracodawców, - brak wsparcia pracodawców promujących elastyczne formy zatrudnienia, - pułapka niskiego wynagrodzenia związana z pracą na część etatu. Wysokość zarobków - utrzymujące się różnice w zarobkach kobiet i mężczyzn oscylują w granicach 20-30% (częściowo wynika to z faktu, iż mężczyźni pracują dłużej i na większej liczbie etatów), - aż 50% przedstawicieli agencji zatrudnienia uważa, że kobiety są dyskryminowane jeśli chodzi o wysokość wynagrodzenia.

13 Kluczowe bariery aktywności zawodowej kobiet Dom brak partnerskiego modelu rodziny Konsekwencje dla kobiet: -większe obciążenie kobiet niż mężczyzn pracą w gospodarstwie domowym, możliwość poświęcania przez kobiety niewielkiej ilości czasu lub niepoświęcanie go w ogóle na np. uzupełnianie kwalifikacji czy też rozwijanie zdolności, co przekłada się na gorszą pozycję kobiet na rynku pracy, - stanowienie drugiego portfela w rodzinie. Konsekwencje dla mężczyzn - mniejsze obciążenie pracą domową, ale często nadmierne obciążenie pracą zawodową i stawianie mężczyzny w roli głównego żywiciela rodziny, -większe wymagania stawiane przez pracodawców, np. w kwestii dyspozycyjności.

14 Czy formy wsparcia oferowane w ramach Priorytetu VI i VII PO KL są skuteczne? Uwzględniono następujące aspekty: - podniesienie kwalifikacji - aktywizacja społeczna - aktywizacja zawodowa

15 W chwili przystąpienia do projektu. Większość uczestniczek (ok. 82%) nie pracowała, z czego: 62% szukała pracy, 21% nie pracowała i nie szukała pracy. Przyczyny wskazywane przez kobiety: kontynuacja nauki, opieka nad dzieckiem, opieka nad osobą zależną, problemy ze zdrowiem. Niezatrudnione: poszukujące pracy nieposzukujące pracy Priorytet VI 86% 13% Priorytet VII 61% 29% grupa wymagająca większego wsparcia również motywacyjnego

16 Problemy występujące w najbliższym otoczeniu uczestniczek oraz ogółu kobiet w wieku produkcyjnym w woj. wielkopolskim ubóstwo samotne rodzicielstwo 11% 13% 18% 20% 17% trudne warunki mieszkaniowe trudność z dojazdem do pracy, szkół, ośrodków zdrowia itp. 18% 22% 28% mieszkanki w wieku produkcyjnym uczestniczki niskie/niedopasowane kwalifikacje/umiejętności do rynku pracy 28% 40% długotrwałe bezrobocie 24% 42% bezrobocie 38% 57% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Źródło: opracowane na podstawie badania CATI wśród uczestniczek, n=807, oraz badanie CATI wśród osób w wieku produkcyjnym, n=804

17 Formy wsparcia oferowane kobietom w ramach Priorytetu VI i VII PO KL Szkolenia/ warsztaty/ kursy Doradztwo/ poradnictwo zawodowe Wsparcie psychologiczne Staż/ praktyka zawodowa/przygotowanie zawodowe Pośrednictwo pracy Wsparcie w opiece nad dziećmi (opiekunka, zajęcia dla dzieci, opieka zorganizowane itd). lub osobą zależną Wsparcie asystenta rodziny Dotacja na założenie własnej firmy (również w formie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej) Priorytet VI Zatrudnienie subsydiowane Priorytet VII Źródło: badanie CATI wśród beneficjentów, n=224. 6% 1% 6% 1% 5% 5% 1% 3% 27% 25% 20% 17% 20% 34% 42% 44% 52% 85% Zestawiając odpowiedzi projektodawców w zakresie tego, jakie formy wsparcia oferowali, a jakie uważają za najbardziej dostosowane do potrzeb kobiet w celu aktywizacji zawodowej, wskazane byłoby zwiększenie liczby: staży i praktyk (obecnie realizowanych przez 31% projektodawców, a uznane za potrzebne przez 66%), dotacji (oferowanych przez 23%, a uznanych za potrzebne przez 49%).

18 Ocena wsparcia oferowanego kobietom w ramach Priorytetu VI i VII PO KL 85% uczestniczek uważa, że otrzymane wsparcie zaspokoiło ich potrzeby i oczekiwania 86% poleciłoby wsparcie innym Projekty w największym stopniu przyczyniły się do: podniesienia pewności siebie (80%), zwiększenia motywacji do pracy (79%), zwiększenia ich umiejętności szukania pracy (69%), zwiększenia się ich szans na znalezienie pracy (57%). GODNE POLECENIA wg uczestniczek wsparcie asystenta rodziny (96%), wsparcie psychologiczne (95%), dotacje (91%), zatrudnienie subsydiowane (89%), staże (88%), szkolenia (87%), wsparcie w opiece nad dzieckiem /osobą zależną (87%). Aktywizacja społeczna Aktywizacja zawodowa Wartości procentowe dotyczą wskazań uczestniczek projektów z Priorytetu VI i VII PO KL

19 Aktywizacja społeczna Dla skuteczności wsparcia ważne jest zaktywizowanie społeczne uczestniczek. Aktywizacja zawodowa jest możliwa jedynie wówczas, gdy uczestniczki aktywnie uczestniczą w życiu społecznym. Zaobserwowano znaczący wpływ realizowanych projektów na aktywizację społeczną uczestniczek. Dużo dały mi np. szkolenia psychologiczne. Świetnie prowadzone. I ta kobieta nas tak nastawiła, że bo człowiek... Ja przyznam się, że nawet po tym wypowiedzeniu w [nazwa firmy] leczyłam się psychicznie, psychiatrycznie. Tak. Bo byłam załamana i tak dalej, depresja. A ta kobieta nastawiła nas, że jesteśmy. Dowartościowała nas po prostu. Umiemy się odezwać, wiemy, gdzie się odezwać, co zrobić, do kogo uderzyć,żebynp.dopracy.jaksięzachowaćnaspotkaniachopracęitakdalej,itakdalej. Wywiad pogłębiony z uczestniczką Zaobserwowaliśmy zmianę w tych kobietach. Na pierwszym spotkaniu inauguracyjnym one się nie odzywały. Ale już na ostatnim spotkaniu było widać, że to są zupełnie inne kobiety. Wywiad pogłębiony z beneficjentem Osoby, które zaczynały szkolenia to były osoby wyciągnięte z domu. Wręcz na siłę namawiane. Były to osoby zamknięte. Po pierwszym doradztwie psychologicznym, po doradztwie zawodowym zupełnie inaczej się z nimi rozmawiało. I wtedy mówiły: dziękuję, że mnie pani namówiła. Wywiad pogłębiony z beneficjentem

20 PRIORYTET VI Aktywizacja zawodowa Przed projektem pracowało PRIORYTET VII 10% 21% Po projekcie, tj. w momencie badania 40% 11% zatrudnienie samozatrudnienie 36% 4% W okresie do 3 m-cy od zakończenia udziału w projekcie podjęło pracę: 55% pracujących obecnie uczestniczek z Priorytetu VI PO KL, 36% pracujących obecnie uczestniczek z Priorytetu VII PO KL.

21 Aktywizacja zawodowa Źródło: badanie CATI z uczestniczkami projektów, n=807

22 Ocena warunków zatrudnienia 26% uczestniczek posiada preferowaną przez siebie umowę o pracę na czas nieokreślony Generalnie uczestniczki pozytywnie oceniają swoje zatrudnienie DOCENIAJĄ: posiadanie zatrudnienia, stabilność finansową, nawet przy osiąganych niskich zarobkach, szansę na lepszą formę zatrudnienia. Źródło: opracowanie na podstawie badania CATI z uczestniczkami projektów, n=807

23 Jakie rozwiązania z zakresu równouprawnienia płci na rynku pracy oraz godzenia życia zawodowego i prywatnego są stosowane w krajach UE?

24 Policy-mix, czyli najbardziej efektywne rozwiązania Z przeprowadzonych analiz wynika, że skutecznym rozwiązaniem jest odpowiednia kombinacja działań, obejmująca: krótkie, dobrze płatne urlopy wychowawczedo wykorzystania w kilku transzach przez obydwoje rodziców, rozbudowana gama usług opiekuńczych dla dzieci do wieku wczesnoszkolnego, elastyczne formy zatrudnienia i czasu pracy, z zachowanymi świadczeniami zdrowotnymi i socjalnymi, przypisanie urlopu do osoby(brak możliwości przenoszenia praw do urlopu na partnera, parytety w urlopach).

25 Podsumowanie Projekty Priorytetu VI i VII PO KL mogą wpływać na niwelowanie niektórych barier aktywności zawodowej kobiet, np. poprzez pomoc uczestniczkom w: dostosowaniu kwalifikacji do potrzeb rynku pracy, zdobyciu doświadczenia zawodowego, podniesieniu samooceny uczestniczek, które wypadły z rynku pracy z powodu sprawowania funkcji opiekuńczych, zmianie stereotypowego postrzegania ról kobiet i mężczyzn. Niwelowanie większości barier wymaga wsparcia systemowego! Wszczególności w zakresie zapewnienia: instytucjonalnej opieki nad dziećmi wpostaci odpowiedniego dostępu do żłobków, ośrodków wychowania przedszkolnego, świetlic szkolnych itd., opieki w domach pobytu dziennego lub opiekunek/pielęgniarek, dostępu do komunikacji publicznej, dostępu do niestereotypowej i nowoczesnej edukacji na różnych etapach życia.

26 W procesie aktywizacji zawodowej kobiet należy uwzględnić trzy kategorie czynników DZIAŁANIA BEZPOSREDNIE wpływające na aktywność zawodową kobiet (formy oferowanego wsparcia) CZYNNIKI OSOBOWOŚCIOWE (określane poziomem motywacji oraz stopniem aktywności kobiet) KONTEKST ułatwiający/utrudniający aktywizację zawodową kobiet, w tym czynniki społecznokulturowe oraz system prawnoinstytucjonalny

27 Rekomendowane projekty Doradcze dla młodych dziewcząt w celu wyboru adekwatnych do potrzeb rynku pracy kierunków kształcenia, Nastawione bezpośrednio na aktywizację kobiet podnoszenie/zmianę kwalifikacji, zdobycie doświadczenia zawodowego, działania motywacyjne, Zapobiegające dezaktywizacji zawodowej kobiet w wieku 45/50 lat; Wspierające system opieki nad dziećmi/osobami zależnymi, Przeciwdziałające stereotypom, np. wspierające ojcowskie role mężczyzn, Mające na celu promowanie/wdrażanie rozwiązań, ułatwiających godzenie życia zawodowego z rodzinnym, w tym elastycznych godzin pracy, Zachęty finansowe dla pracodawców w celu zatrudniania kobiet powracających na rynek pracy.

28 Rekomendacje dla IZ na lata Projekty kierowane do bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo kobiet powinny rozpoczynać się od doradztwa zawodowego i zakładać indywidualizację udzielanego wsparcia. Należy w większym stopniu w praktyce przeciwdziałania bezrobociu uwzględniać pakietowe formy pomocy dopasowane do indywidualnych potrzeb uczestniczek ze szczególnym uwzględnieniem wspierających form, takich jak opieka nad dzieckiem czy osobą zależną, jak i wydłużać możliwy czas realizacji projektu. W projektach skierowanych do osób, które długo przebywały poza rynkiem pracy i są zagrożone wykluczeniem społecznym w wielu obszarach, należy wpierw zwrócić uwagę na aktywizację społeczną. Wdrożenie u pracodawców rozwiązań ułatwiających pracownikom sprawny powrót do pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem lub osobą zależną. Należy przeciwdziałać utracie pracy przez kobiety w wieku 45/50 lat wynikającej zniedostosowania kompetencji. Działania podnoszące poziom kompetencji kobiet oraz dostosowujące je do potrzeb pracodawców należy kierować jak najwcześniej, tj. już po 40 roku życia. Wprowadzenie uzupełniającego doradztwa zawodowegow ramach dodatkowych zajęć mającego na celu wyłonienie młodych kobiet, mogących uzyskać wykształcenie w zawodach zdominowanych przez mężczyzn, aatrakcyjnych na rynku pracy. Działanie powinno być prowadzone wśród uczennic na poziome szkół gimnazjalnych (jako działanie poprzedzające decyzję owyborze szkoły ponadgimnazjalnej) i ponadgimnazjalnych(jako działanie poprzedzające wybór kierunku studiów/szkoły policealnej). Przeszkolenie doradców zawodowych z zakresu nieoferowania kobietom tylko i wyłącznie kształcenia w zawodach uznawanych stereotypowo za kobiece. Należy zwiększyć wsparcie instytucjonalne w zakresie opieki nad dziećmi/osobami zależnymi, w tym promowanie powstawania żłobków orazośrodków wychowania przedszkolnego przy zakładach pracy, jak iwlokalizacjach, w których znajduje się duże skupienie mikro i małych przedsiębiorstw. Na czas projektu i w początkowym okresie zatrudnienia dofinansowanie opiekunów dla osób zależnych oraz dzieci,zwłaszcza małych.

29 Dziękuję za uwagę Raport dostępny na stronie internetowej