Ocena działań Priorytetu VI i VII POKL na rzecz aktywności zawodowej kobiet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ocena działań Priorytetu VI i VII POKL na rzecz aktywności zawodowej kobiet"

Transkrypt

1 Ocena działań Priorytetu VI i VII POKL na rzecz aktywności zawodowej kobiet wyniki ewaluacji zleconej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Spotkanie Grupy Sterującej Ewaluacją i zespołu sterującego procesem ewaluacji polityki spójności Poznań, r. CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

2 72,0 77,5 64,8 Wskaźnik zatrudnienia w województwach z podziałem na płeć w 2012 r. 76,1 73,6 71,1 72,5 71,7 68,9 70,7 72,2 72,1 68,9 68,8 69,4 74,3 68,1 66,3 57,5 60,7 60,5 59,2 57,7 57,2 57,1 56,0 56,0 55,6 55,3 55,0 54,7 54,3 52,9 50,6 Źródło: opracowanie na podstawie GUS, BDL. kobiety mężczyźni

3 Wskaźnik zatrudnienia według grup wiekowych w woj. wielkopolskim z podziałem na płeć w 2012 r. 50 i więcej kobiety mężczyźni 24,0% 43,6% kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni 38,5% 55,4% 73,6% 71,9% 85,1% 91,8% Źródło: opracowanie na podstawie GUS, BDL.

4

5 CATI Osoby w wieku produkcyjnym z terenu woj. wielkopolskiego (n=804) Pracodawcy mający siedzibę lub oddział na terenie woj. wielkopolskiego (n=410) Uczestniczki projektów (n=807) Beneficjenci (n=224) Agencje pośrednictwa pracy (n=230) Wywiady pogłębione Beneficjenci (n=6) Uczestniczki projektów (n=8) Pracodawcy (n=6) Analiza danych zastanych Oferty pracy (PUP, Głos Wielkopolski, Gazeta Wyborcza) Dane statystyczne Raporty z badań Dokumenty/projekty dokumentów dot. perspektywy finansowej Benchmarking Rozwiązania, regulacje w zakresie godzenia życia zawodowego i prywatnego stosowane w Szwecji, Holandii, Danii, Irlandii, Słowacji Studia przypadku Wywiady z agencjami zatrudnienia (3 z siedzibą w woj. wielkopolskim, 2 działające na terenie woj. wielkopolskiego, ale mające siedzibę poza woj.) Wywiad z biurem karier Panel ekspertów Organizacje pozarządowe Organizacje pracodawców Instytucje rynku pracy Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania

6 Jakie są bariery aktywności zawodowej kobiet?

7 Kluczowe bariery aktywności zawodowej kobiet Niedostosowanie wykształcenia kobiet do rynku pracy wybór ścieżki edukacyjnej w Polsce jest silnie związany z płcią (kobiety częściej wybierają kierunki studiów tzw. humanistyczne ispołeczne, a w szkołach zawodowych kształcą się w zawodach stereotypowo uznanych za kobiece), kobiety poszukują pracy w zawodach, które cieszą się dużym zainteresowaniem, a więc i dużą konkurencją (ponad połowa kobiet szuka pracy w zawodach biurowych oraz jako ekspedientka i pracowniczka usług).

8 Kluczowe bariery aktywności zawodowej kobiet Obawy pracodawców ryzyko związane z zatrudnianiem kobiet (etap rekrutacji) pomimo zakazów prawnych na rozmowach rekrutacyjnych zadawane są pytania, które nie powinny być zadawane, Źródło: opracowane na podstawie badania CATI z pracodawcami (n=410) oraz z agencjami zatrudnienia (n=230). kobiety na rynku pracy są postrzegane jako niedyspozycyjne, a dyspozycyjność jest jednym z ważniejszych kryteriów wyboru pracownika dla pracodawców. Więc jeżeli on (pracodawca) ma z różnych pobudek oczekiwanie, że to musi być kobieta czy pobudka stanowiskowa czy jakiś parytet w zakładzie pracy, to my rekomendujemy zgodnie z jego oczekiwaniami kandydatkę lub kandydata. [ ] I pewne stereotypy może również są, występują na obecnym rynku pracy. Natomiast to jest trudny temat, bo obserwujemy u naszych klientów, że klienci jednak wskazują nam, dają nam informację zwrotną, czy mają być to kobiety, czy mają być to mężczyźni. Wywiad pogłębiony z przedstawicielem agencji pracy

9 Kluczowe bariery aktywności zawodowej kobiet Stereotypowe myślenie pracodawców o stanowiskach pracy - 90% ofert w formie męskiej, - 4 % w formie żeńskiej, - 6% uwzględnia zasadę niedyskryminowania ze względu na płeć. 30% stanowisk zostało zapisanych w jednej formie (męskiej lub żeńskiej) mimo, że w języku polskim występują obie formy 86% 14% liczba ogłoszeń w formie żeńskiej, które nie zostały zapisane w męskiej pomimo, że w jęz. polskim istnieją liczba ogłoszeń w formie męskiej, które nie zostały zapisane w żeńskiej pomimo, że w jęz. polskim istnieją Źródło: opracowane na podstawie analizy ofert pracy, n=403.

10 Kluczowe bariery aktywności zawodowej kobiet Trudności z powrotem na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem/osobą zależną ze względu na: dezaktualizację kompetencji (powrót łatwiejszy jest w przypadku przerwy nie dłuższej niż 6-12 miesięcy), obniżoną samoocenę kobiet, praktyki dyskryminujące stosowane przez pracodawców, a wskazane przez mieszkańców, tj. w 6% przypadków w firmie respondenta zdarzyły się zwolnienia po urlopie macierzyńskim i w 8% przypadków po urlopie wychowawczym (CATI mieszkańcy). Nieprzewidziane konsekwencje polityki prorodzinnej państwa im więcej przywilejów na rynku pracy posiada jakaś grupa, tym większe bezrobocie dotyka tę kategorię pracowników, szczególnie, gdy skutkują one ponoszeniem przez pracodawców kosztów finansowych i pozafinansowych.

11 Kluczowe bariery aktywności zawodowej kobiet Samoocena kobiet niska samoocena kobiet i niska motywacja do podjęcia pracy przekładające się na zaniżanie swojej wartości podczas spotkania z pracodawcą, np. przez niższe oczekiwania płacowe, pomniejszanie swoich osiągnięć. Dostęp do miejsc opieki nad dzieckiem/osobą zależną - ciągleniewystarczający jest dostęp do miejsc opieki nad dziećmi oraz osobami zależnymi. Najważniejsze udogodnienia dla osób mających pod opieką dzieci lub osoby zależne to: ośrodki wychowania przedszkolnego (59%), ruchome godziny pracy (47%), dofinansowanie opiekunki/opiekuna (34%).

12 Kluczowe bariery aktywności zawodowej kobiet Szklany sufit - kompetencje kobiet są bardziej pozytywnie oceniane (kobiety, postrzegane jako lepiej zorganizowane, lepiej posługujące się językiem polskim oraz lepiej radzące sobie z kontaktami interpersonalnymi) - różnice istotne statystycznie, - jednak w opinii ok. 1/3 przedstawicieli agencji zatrudnienia to mężczyźni robią szybciej karierę zawodową, - więcej też mężczyzn pełni funkcje kierownicze (CATI z pracodawcami). Elastyczne formy zatrudnienia - sporadycznie wykorzystywane przez pracodawców, - brak wsparcia pracodawców promujących elastyczne formy zatrudnienia, - pułapka niskiego wynagrodzenia związana z pracą na część etatu. Wysokość zarobków - utrzymujące się różnice w zarobkach kobiet i mężczyzn oscylują w granicach 20-30% (częściowo wynika to z faktu, iż mężczyźni pracują dłużej i na większej liczbie etatów), - aż 50% przedstawicieli agencji zatrudnienia uważa, że kobiety są dyskryminowane jeśli chodzi o wysokość wynagrodzenia.

13 Kluczowe bariery aktywności zawodowej kobiet Dom brak partnerskiego modelu rodziny Konsekwencje dla kobiet: -większe obciążenie kobiet niż mężczyzn pracą w gospodarstwie domowym, możliwość poświęcania przez kobiety niewielkiej ilości czasu lub niepoświęcanie go w ogóle na np. uzupełnianie kwalifikacji czy też rozwijanie zdolności, co przekłada się na gorszą pozycję kobiet na rynku pracy, - stanowienie drugiego portfela w rodzinie. Konsekwencje dla mężczyzn - mniejsze obciążenie pracą domową, ale często nadmierne obciążenie pracą zawodową i stawianie mężczyzny w roli głównego żywiciela rodziny, -większe wymagania stawiane przez pracodawców, np. w kwestii dyspozycyjności.

14 Czy formy wsparcia oferowane w ramach Priorytetu VI i VII PO KL są skuteczne? Uwzględniono następujące aspekty: - podniesienie kwalifikacji - aktywizacja społeczna - aktywizacja zawodowa

15 W chwili przystąpienia do projektu. Większość uczestniczek (ok. 82%) nie pracowała, z czego: 62% szukała pracy, 21% nie pracowała i nie szukała pracy. Przyczyny wskazywane przez kobiety: kontynuacja nauki, opieka nad dzieckiem, opieka nad osobą zależną, problemy ze zdrowiem. Niezatrudnione: poszukujące pracy nieposzukujące pracy Priorytet VI 86% 13% Priorytet VII 61% 29% grupa wymagająca większego wsparcia również motywacyjnego

16 Problemy występujące w najbliższym otoczeniu uczestniczek oraz ogółu kobiet w wieku produkcyjnym w woj. wielkopolskim ubóstwo samotne rodzicielstwo 11% 13% 18% 20% 17% trudne warunki mieszkaniowe trudność z dojazdem do pracy, szkół, ośrodków zdrowia itp. 18% 22% 28% mieszkanki w wieku produkcyjnym uczestniczki niskie/niedopasowane kwalifikacje/umiejętności do rynku pracy 28% 40% długotrwałe bezrobocie 24% 42% bezrobocie 38% 57% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Źródło: opracowane na podstawie badania CATI wśród uczestniczek, n=807, oraz badanie CATI wśród osób w wieku produkcyjnym, n=804

17 Formy wsparcia oferowane kobietom w ramach Priorytetu VI i VII PO KL Szkolenia/ warsztaty/ kursy Doradztwo/ poradnictwo zawodowe Wsparcie psychologiczne Staż/ praktyka zawodowa/przygotowanie zawodowe Pośrednictwo pracy Wsparcie w opiece nad dziećmi (opiekunka, zajęcia dla dzieci, opieka zorganizowane itd). lub osobą zależną Wsparcie asystenta rodziny Dotacja na założenie własnej firmy (również w formie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej) Priorytet VI Zatrudnienie subsydiowane Priorytet VII Źródło: badanie CATI wśród beneficjentów, n=224. 6% 1% 6% 1% 5% 5% 1% 3% 27% 25% 20% 17% 20% 34% 42% 44% 52% 85% Zestawiając odpowiedzi projektodawców w zakresie tego, jakie formy wsparcia oferowali, a jakie uważają za najbardziej dostosowane do potrzeb kobiet w celu aktywizacji zawodowej, wskazane byłoby zwiększenie liczby: staży i praktyk (obecnie realizowanych przez 31% projektodawców, a uznane za potrzebne przez 66%), dotacji (oferowanych przez 23%, a uznanych za potrzebne przez 49%).

18 Ocena wsparcia oferowanego kobietom w ramach Priorytetu VI i VII PO KL 85% uczestniczek uważa, że otrzymane wsparcie zaspokoiło ich potrzeby i oczekiwania 86% poleciłoby wsparcie innym Projekty w największym stopniu przyczyniły się do: podniesienia pewności siebie (80%), zwiększenia motywacji do pracy (79%), zwiększenia ich umiejętności szukania pracy (69%), zwiększenia się ich szans na znalezienie pracy (57%). GODNE POLECENIA wg uczestniczek wsparcie asystenta rodziny (96%), wsparcie psychologiczne (95%), dotacje (91%), zatrudnienie subsydiowane (89%), staże (88%), szkolenia (87%), wsparcie w opiece nad dzieckiem /osobą zależną (87%). Aktywizacja społeczna Aktywizacja zawodowa Wartości procentowe dotyczą wskazań uczestniczek projektów z Priorytetu VI i VII PO KL

19 Aktywizacja społeczna Dla skuteczności wsparcia ważne jest zaktywizowanie społeczne uczestniczek. Aktywizacja zawodowa jest możliwa jedynie wówczas, gdy uczestniczki aktywnie uczestniczą w życiu społecznym. Zaobserwowano znaczący wpływ realizowanych projektów na aktywizację społeczną uczestniczek. Dużo dały mi np. szkolenia psychologiczne. Świetnie prowadzone. I ta kobieta nas tak nastawiła, że bo człowiek... Ja przyznam się, że nawet po tym wypowiedzeniu w [nazwa firmy] leczyłam się psychicznie, psychiatrycznie. Tak. Bo byłam załamana i tak dalej, depresja. A ta kobieta nastawiła nas, że jesteśmy. Dowartościowała nas po prostu. Umiemy się odezwać, wiemy, gdzie się odezwać, co zrobić, do kogo uderzyć,żebynp.dopracy.jaksięzachowaćnaspotkaniachopracęitakdalej,itakdalej. Wywiad pogłębiony z uczestniczką Zaobserwowaliśmy zmianę w tych kobietach. Na pierwszym spotkaniu inauguracyjnym one się nie odzywały. Ale już na ostatnim spotkaniu było widać, że to są zupełnie inne kobiety. Wywiad pogłębiony z beneficjentem Osoby, które zaczynały szkolenia to były osoby wyciągnięte z domu. Wręcz na siłę namawiane. Były to osoby zamknięte. Po pierwszym doradztwie psychologicznym, po doradztwie zawodowym zupełnie inaczej się z nimi rozmawiało. I wtedy mówiły: dziękuję, że mnie pani namówiła. Wywiad pogłębiony z beneficjentem

20 PRIORYTET VI Aktywizacja zawodowa Przed projektem pracowało PRIORYTET VII 10% 21% Po projekcie, tj. w momencie badania 40% 11% zatrudnienie samozatrudnienie 36% 4% W okresie do 3 m-cy od zakończenia udziału w projekcie podjęło pracę: 55% pracujących obecnie uczestniczek z Priorytetu VI PO KL, 36% pracujących obecnie uczestniczek z Priorytetu VII PO KL.

21 Aktywizacja zawodowa Źródło: badanie CATI z uczestniczkami projektów, n=807

22 Ocena warunków zatrudnienia 26% uczestniczek posiada preferowaną przez siebie umowę o pracę na czas nieokreślony Generalnie uczestniczki pozytywnie oceniają swoje zatrudnienie DOCENIAJĄ: posiadanie zatrudnienia, stabilność finansową, nawet przy osiąganych niskich zarobkach, szansę na lepszą formę zatrudnienia. Źródło: opracowanie na podstawie badania CATI z uczestniczkami projektów, n=807

23 Jakie rozwiązania z zakresu równouprawnienia płci na rynku pracy oraz godzenia życia zawodowego i prywatnego są stosowane w krajach UE?

24 Policy-mix, czyli najbardziej efektywne rozwiązania Z przeprowadzonych analiz wynika, że skutecznym rozwiązaniem jest odpowiednia kombinacja działań, obejmująca: krótkie, dobrze płatne urlopy wychowawczedo wykorzystania w kilku transzach przez obydwoje rodziców, rozbudowana gama usług opiekuńczych dla dzieci do wieku wczesnoszkolnego, elastyczne formy zatrudnienia i czasu pracy, z zachowanymi świadczeniami zdrowotnymi i socjalnymi, przypisanie urlopu do osoby(brak możliwości przenoszenia praw do urlopu na partnera, parytety w urlopach).

25 Podsumowanie Projekty Priorytetu VI i VII PO KL mogą wpływać na niwelowanie niektórych barier aktywności zawodowej kobiet, np. poprzez pomoc uczestniczkom w: dostosowaniu kwalifikacji do potrzeb rynku pracy, zdobyciu doświadczenia zawodowego, podniesieniu samooceny uczestniczek, które wypadły z rynku pracy z powodu sprawowania funkcji opiekuńczych, zmianie stereotypowego postrzegania ról kobiet i mężczyzn. Niwelowanie większości barier wymaga wsparcia systemowego! Wszczególności w zakresie zapewnienia: instytucjonalnej opieki nad dziećmi wpostaci odpowiedniego dostępu do żłobków, ośrodków wychowania przedszkolnego, świetlic szkolnych itd., opieki w domach pobytu dziennego lub opiekunek/pielęgniarek, dostępu do komunikacji publicznej, dostępu do niestereotypowej i nowoczesnej edukacji na różnych etapach życia.

26 W procesie aktywizacji zawodowej kobiet należy uwzględnić trzy kategorie czynników DZIAŁANIA BEZPOSREDNIE wpływające na aktywność zawodową kobiet (formy oferowanego wsparcia) CZYNNIKI OSOBOWOŚCIOWE (określane poziomem motywacji oraz stopniem aktywności kobiet) KONTEKST ułatwiający/utrudniający aktywizację zawodową kobiet, w tym czynniki społecznokulturowe oraz system prawnoinstytucjonalny

27 Rekomendowane projekty Doradcze dla młodych dziewcząt w celu wyboru adekwatnych do potrzeb rynku pracy kierunków kształcenia, Nastawione bezpośrednio na aktywizację kobiet podnoszenie/zmianę kwalifikacji, zdobycie doświadczenia zawodowego, działania motywacyjne, Zapobiegające dezaktywizacji zawodowej kobiet w wieku 45/50 lat; Wspierające system opieki nad dziećmi/osobami zależnymi, Przeciwdziałające stereotypom, np. wspierające ojcowskie role mężczyzn, Mające na celu promowanie/wdrażanie rozwiązań, ułatwiających godzenie życia zawodowego z rodzinnym, w tym elastycznych godzin pracy, Zachęty finansowe dla pracodawców w celu zatrudniania kobiet powracających na rynek pracy.

28 Rekomendacje dla IZ na lata Projekty kierowane do bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo kobiet powinny rozpoczynać się od doradztwa zawodowego i zakładać indywidualizację udzielanego wsparcia. Należy w większym stopniu w praktyce przeciwdziałania bezrobociu uwzględniać pakietowe formy pomocy dopasowane do indywidualnych potrzeb uczestniczek ze szczególnym uwzględnieniem wspierających form, takich jak opieka nad dzieckiem czy osobą zależną, jak i wydłużać możliwy czas realizacji projektu. W projektach skierowanych do osób, które długo przebywały poza rynkiem pracy i są zagrożone wykluczeniem społecznym w wielu obszarach, należy wpierw zwrócić uwagę na aktywizację społeczną. Wdrożenie u pracodawców rozwiązań ułatwiających pracownikom sprawny powrót do pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem lub osobą zależną. Należy przeciwdziałać utracie pracy przez kobiety w wieku 45/50 lat wynikającej zniedostosowania kompetencji. Działania podnoszące poziom kompetencji kobiet oraz dostosowujące je do potrzeb pracodawców należy kierować jak najwcześniej, tj. już po 40 roku życia. Wprowadzenie uzupełniającego doradztwa zawodowegow ramach dodatkowych zajęć mającego na celu wyłonienie młodych kobiet, mogących uzyskać wykształcenie w zawodach zdominowanych przez mężczyzn, aatrakcyjnych na rynku pracy. Działanie powinno być prowadzone wśród uczennic na poziome szkół gimnazjalnych (jako działanie poprzedzające decyzję owyborze szkoły ponadgimnazjalnej) i ponadgimnazjalnych(jako działanie poprzedzające wybór kierunku studiów/szkoły policealnej). Przeszkolenie doradców zawodowych z zakresu nieoferowania kobietom tylko i wyłącznie kształcenia w zawodach uznawanych stereotypowo za kobiece. Należy zwiększyć wsparcie instytucjonalne w zakresie opieki nad dziećmi/osobami zależnymi, w tym promowanie powstawania żłobków orazośrodków wychowania przedszkolnego przy zakładach pracy, jak iwlokalizacjach, w których znajduje się duże skupienie mikro i małych przedsiębiorstw. Na czas projektu i w początkowym okresie zatrudnienia dofinansowanie opiekunów dla osób zależnych oraz dzieci,zwłaszcza małych.

29 Dziękuję za uwagę Raport dostępny na stronie internetowej

MAMA MOŻE WSZYSTKO. Informacja prasowa, 12 października 2009 r.

MAMA MOŻE WSZYSTKO. Informacja prasowa, 12 października 2009 r. MAMA MOŻE WSZYSTKO Informacja prasowa, 12 października 2009 r. Powrót do pracy po urlopach wychowawczych często jest dla kobiet wyzwaniem, zwłaszcza, że elastyczne formy zatrudnienia, czy praca na odległość

Bardziej szczegółowo

Młode kobiety i matki na rynku pracy

Młode kobiety i matki na rynku pracy OTTO POLSKA Młode kobiety i matki na rynku pracy Raport z badania OTTO Polska 2013-03-01 OTTO Polska przy wsparciu merytorycznym stowarzyszenia Aktywność Kobiet na Dolnym Śląsku przeprowadziła badanie

Bardziej szczegółowo

Godzenie życia zawodowego i prywatnego. Warszawa, 9 maja 2014 r.

Godzenie życia zawodowego i prywatnego. Warszawa, 9 maja 2014 r. Godzenie życia zawodowego i prywatnego Warszawa, 9 maja 2014 r. Pierwsze skojarzenie dot. godzenia ról zawodowych i prywatnych? Wskaźnik zatrudnienia dla osób 15-64 w 2013 roku Ogółem Mężczyźni Kobiety

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Wspieramy rynek pracy walczymy z bezrobociem

Wspieramy rynek pracy walczymy z bezrobociem Wspieramy rynek pracy walczymy z bezrobociem Wielkie zmiany na rynku pracy w Polsce i na Dolnym Śląsku W 2016 r. aktywnymi formami aktywizacji zawodowej objęto 22 390 bezrobotnych, w tym 11 926 kobiet

Bardziej szczegółowo

Rodzina najlepsza inwestycja wspierana z EFS. Rzeszów, 25 czerwca 2014 r.

Rodzina najlepsza inwestycja wspierana z EFS. Rzeszów, 25 czerwca 2014 r. Rodzina najlepsza inwestycja wspierana z EFS Rzeszów, 25 czerwca 2014 r. PO KL wspiera podkarpacką rodzinę Na przestrzeni lat 2007-2013 w ramach Programu Kapitał Ludzki realizowane były m.in. takie formy

Bardziej szczegółowo

W KONTEKŚCIE DZIAŁAŃ FINANSOWA N YC H Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

W KONTEKŚCIE DZIAŁAŃ FINANSOWA N YC H Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Badanie ewaluacyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KOBIETA NA PODKARPACKIM RYNKU PRAC Y W KONTEKŚCIE DZIAŁAŃ FINANSOWA N YC H Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny dla kobiet. Sylwia Kowalczyk Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 09-10-30

Europejski Fundusz Społeczny dla kobiet. Sylwia Kowalczyk Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 09-10-30 Europejski Fundusz Społeczny dla kobiet Sylwia Kowalczyk Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Informacje ogólne Europejski Fundusz Społeczny, to jeden z funduszy Unii Europejskiej, który finansuje działania

Bardziej szczegółowo

Raport Lidera ds. osób 50+ Regionalnego Ośrodka EFS w Krośnie

Raport Lidera ds. osób 50+ Regionalnego Ośrodka EFS w Krośnie Raport Lidera ds. osób 50+ Regionalnego Ośrodka EFS w Krośnie Grażyna Boczar - Wolańska Obszar i zakres działania Lidera ds. osób 50+ Działania aktywizacyjne w ramach RO EFS w Krośnie, realizowane są na

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY - DO 2020 ROKU.

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY - DO 2020 ROKU. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/159/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 maja 2015r. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY - DO 2020 ROKU. Cele:

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania usług rozwojowych

Możliwości finansowania usług rozwojowych Kliknij, aby dodać Dolnośląski tytuł Wojewódzki prezentacji Urząd Pracy Możliwości finansowania usług rozwojowych Wdrażane przez DWUP Programy Operacyjne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój PO WER

Bardziej szczegółowo

PO KL Komponent Regionalny podsumowanie i rezultaty

PO KL Komponent Regionalny podsumowanie i rezultaty PO KL Komponent Regionalny podsumowanie i rezultaty Poprawa dostępu do zatrudnienia Wspieranie aktywności zawodowej Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Rozwój i upowszechnienie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie osób pozos tających bez zatrudnienia, praco wników i pracodawców w ramach POKL oraz kontynuacja tego typu wsparcia w okresie program

Wsparcie osób pozos tających bez zatrudnienia, praco wników i pracodawców w ramach POKL oraz kontynuacja tego typu wsparcia w okresie program Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia, pracowników i pracodawców w ramach POKL oraz kontynuacja tego typu wsparcia w okresie programowania 2014-2020 Podsumowanie wdrażania Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

W roku 2008 Ośrodek Pomocy Społecznej w Uścimowie przystąpił do realizacji projektu systemowego pt. Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość

W roku 2008 Ośrodek Pomocy Społecznej w Uścimowie przystąpił do realizacji projektu systemowego pt. Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość W roku 2008 Ośrodek Pomocy Społecznej w Uścimowie przystąpił do realizacji projektu systemowego pt. Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ INDYWIDUALNEGO WYWIADU POGŁĘBIONEGO (IDI) ANKIETA BADAWCZA

SCENARIUSZ INDYWIDUALNEGO WYWIADU POGŁĘBIONEGO (IDI) ANKIETA BADAWCZA SCENARIUSZ INDYWIDUALNEGO WYWIADU POGŁĘBIONEGO (IDI) ANKIETA BADAWCZA na potrzeby innowacyjnego projektu pn. Wypracowanie rozwiązań pozwalających na zwiększenie oferty istniejących instytucji działających

Bardziej szczegółowo

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Równość szans kobiet i mężczyzn jest jednym z elementów szerszej kwestii równości szans, których przestrzeganie

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ogłasza nabór wniosków na realizację

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ogłasza nabór wniosków na realizację Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ogłasza nabór wniosków na realizację projektów konkursowych wspierających osoby młode na rynku pracy w województwie dolnośląskim w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób

Bardziej szczegółowo

Zestawienie typów operacji osi I PO WER w odniesieniu do instrumentów i usług rynku pracy z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Zestawienie typów operacji osi I PO WER w odniesieniu do instrumentów i usług rynku pracy z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Zestawienie typów operacji osi I PO WER w odniesieniu do instrumentów i usług rynku pracy z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy PO WER Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warszawa, 28 czerwca 2012 r.

Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warszawa, 28 czerwca 2012 r. Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 28 czerwca 2012 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 2012-07-19 Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach PO KL 1. Formy

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013. Toruń, 29 czerwca 2007

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013. Toruń, 29 czerwca 2007 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Toruń, 29 czerwca 2007 Struktura PO Kapitał Ludzki uwzględniaj dniająca zmiany wprowadzone po 11 czerwca 2007 r. IP Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki Partnerów projektu Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy - 2015r. Nazwa realizatora

Dobre praktyki Partnerów projektu Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy - 2015r. Nazwa realizatora Dobre praktyki Partnerów projektu Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy - 2015r. Nazwa realizatora Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach ul. Michalusa 18, 38-300 Gorlice Telefon 18 353 55 20, 353 63 07,

Bardziej szczegółowo

I. Sytuacja na rynku pracy w powiecie zawierciańskim na dzień r.

I. Sytuacja na rynku pracy w powiecie zawierciańskim na dzień r. I. Sytuacja na rynku pracy w powiecie zawierciańskim na dzień 30.04.2014r. Według stanu na dzień 30.04.2014r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zawierciu zarejestrowanych było ogółem 7 630 osób, w tym 3 766

Bardziej szczegółowo

AKTYWNA INTEGRACJA W SZCZECINIE

AKTYWNA INTEGRACJA W SZCZECINIE AKTYWNA INTEGRACJA W SZCZECINIE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO W 2014 R. Szczecin, styczeń 2015 r. Aktywna integracja w Szczecinie to projekt systemowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

Działania zwiększające aktywność zawodową kobiet i mężczyzn w wieku +50 prowadzone przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Działania zwiększające aktywność zawodową kobiet i mężczyzn w wieku +50 prowadzone przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Działania zwiększające aktywność zawodową kobiet i mężczyzn w wieku +50 prowadzone przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczecin, dnia 23 stycznia 2013 r. Dane statystyczne 16,7% Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU PROJEKTU Inwestujmy w Kadry

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU PROJEKTU Inwestujmy w Kadry INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU PROJEKTU Inwestujmy w Kadry Projekt Inwestujmy w Kadry współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy, 9-220

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz. Osób Niepełnosprawnych - do 2020 roku

Powiatowy Program Działań na Rzecz. Osób Niepełnosprawnych - do 2020 roku Załącznik do Uchwały Nr 46/IX/15 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 18 czerwca 2015r. Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych - do 2020 roku Cele: - zapewnienie osobom niepełnosprawnym podstawowych

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014 (z wyłączeniem projektów systemowych) Instytucje w programie Wykaz instytucji wraz

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Toruń, 31 sierpnia 2007

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Toruń, 31 sierpnia 2007 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Toruń, 31 sierpnia 2007 Struktura PO Kapitał Ludzki uwzględniaj dniająca zmiany wprowadzone po 11 czerwca 2007 r. IP Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH 2004-2006.

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH 2004-2006. PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH 2004-2006 Powiatowy Urząd Pracy w Łasku zrealizował w latach 2004-2007 następujące projekty

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej, jakie będzie dostępne w ramach

Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej, jakie będzie dostępne w ramach Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej, jakie będzie dostępne w ramach Osi I Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER) Środa z Funduszami dla osób rozpoczynających działalnością

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

Działania Fundacji Gospodarczej wspierające powstawanie i rozwój nowych firm

Działania Fundacji Gospodarczej wspierające powstawanie i rozwój nowych firm Działania Fundacji Gospodarczej wspierające powstawanie i rozwój nowych firm Irena Muszkiewicz-Herok Gdynia, 12 marca 2009 r. MISJA FUNDACJI GOSPODARCZEJ Zapewnienie klientom moŝliwości rozwoju zawodowego

Bardziej szczegółowo

Miejsce w dokumencie Dotychczasowy zapis (jest) Powinno być s. 32 IV.1.14. Planowane działania: a) badanie możliwości godzenia ról rodzinnych z rolami

Miejsce w dokumencie Dotychczasowy zapis (jest) Powinno być s. 32 IV.1.14. Planowane działania: a) badanie możliwości godzenia ról rodzinnych z rolami Errata do Planu działania na lata 2007-2008 dla Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna (sprostowanie treści dokumentu w związku z pomyłką techniczną polegającą na zamianie opisu działań pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Doradztwo Społeczne i Gospodarcze

Doradztwo Społeczne i Gospodarcze Doradztwo Społeczne i Gospodarcze Badanie ewaluacyjne projektu Nowe szanse na zatrudnienie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie Priorytet

Bardziej szczegółowo

Dążąc do aktywności Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Dążąc do aktywności Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego O realizacji projektu Dążąc do aktywności Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobyłce, ul. Żymirskiego 2, 05-230 Kobyłka realizuje w okresie od 01.04.2013 do 30.06.2014 projekt systemowy pn. Dążąc do aktywności

Bardziej szczegółowo

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Cel Działania: Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających

Bardziej szczegółowo

OSOBY W WIEKU 18 24 LAT

OSOBY W WIEKU 18 24 LAT Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem - http://www.pupzakopane.pl/ 1 Osoby w wieku 18-24.. 1 2 Osoby w wieku 25-34.. 3 3 Osoby bez kwalifikacji zawodowych.. 4 4 Osoby bez doświadczenia zawodowego.. 5 5 Kobiety

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW

RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW Załącznik nr 4 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WP 2014-2020 Zakres: Europejski Fundusz Społeczny Projekt do konsultacji, 22 maja 2015 r. RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 20 listopada 2014 r.

Warszawa, 20 listopada 2014 r. Podsumowanie rezultatów Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Małgorzata Michalska Departament Wdrażania EFS w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Organizacje pozarządowe zajmujące się opieką nad niepełnosprawnymi w nowej perspektywie finansowej UE

Organizacje pozarządowe zajmujące się opieką nad niepełnosprawnymi w nowej perspektywie finansowej UE Organizacje pozarządowe zajmujące się opieką nad niepełnosprawnymi w nowej perspektywie finansowej UE Wojciech Kozak Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 19 stycznia 2015 Osoby z niepełnosprawnością

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY.

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Załącznik do Uchwały Nr XXIX/529/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 maja 2012r. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Cele: - ograniczenie

Bardziej szczegółowo

Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020

Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020 Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020 Inne obszary wsparcia MŚP Oś Priorytetowa (OP) 6. Regionalny rynek pracy Cel Tematyczny 8 Priorytet Inwestycyjny 8i Podniesienie zdolności do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Analiza SWOT 62 MOCNE STRONY 1. Wzrost środków na aktywne formy

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU w roku 2009

RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU w roku 2009 Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU w roku 2009 str. 1 Szanowni Państwo Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. w 2009 roku po

Bardziej szczegółowo

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Analiza SWOT 56 MOCNE STRONY 1. Wzrost środków na aktywne formy

Bardziej szczegółowo

Tu realizowany jest projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Tu realizowany jest projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie w latach 2008-2013 realizuje projekt pn. Aktywność - kluczem do sukcesu w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Koordynacji Programów Europejskich 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 66, fax +48 81 445

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej - Urząd Miasta Częstochowy Oficjalny portal miejski

Dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej - Urząd Miasta Częstochowy Oficjalny portal miejski Dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej Urząd Miasta Częstochowy PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ Działanie 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY OSÓB 50+ W WOJ. PODLASKIM. Jarosław Sadowski Wicedyrektor ds. Rynku Pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku

RYNEK PRACY OSÓB 50+ W WOJ. PODLASKIM. Jarosław Sadowski Wicedyrektor ds. Rynku Pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku RYNEK PRACY OSÓB 50+ W WOJ. PODLASKIM Jarosław Sadowski Wicedyrektor ds. Rynku Pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku BIAŁYSTOK, 8 MAJA 2013 R. PROGNOZA LUDNOŚCI W WOJ. PODLASKIM NA LATA 2007-2035

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013. Częstochowa, 21. 09. 2007 r.

Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013. Częstochowa, 21. 09. 2007 r. Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013 Częstochowa, 21. 09. 2007 r. Działania wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Działanie 6.1 Działanie

Bardziej szczegółowo

Ułatwienie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom mającym trudności z integracją na rynku pracy

Ułatwienie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom mającym trudności z integracją na rynku pracy Ułatwienie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom mającym trudności z integracją na rynku pracy Projekt systemowy realizowany w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Koczale w oparciu o Priorytet VII

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKTACH

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKTACH Załącznik nr 2 do INFORMACJI O NABORZE ZAŁOŻENIA DO PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH WDROŻENIOWYCH W RAMACH DZIAŁANIA 8.1 REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Wsparcie w ramach LSR skierowane będzie do osób zamieszkujących teren Miasta Chełmna. Działania skierowane będą do następujących grup:

Wsparcie w ramach LSR skierowane będzie do osób zamieszkujących teren Miasta Chełmna. Działania skierowane będą do następujących grup: 1.11. Grupy defaworyzowane Wsparcie w ramach LSR skierowane będzie do osób zamieszkujących teren Miasta Chełmna. Działania skierowane będą do następujących grup: Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem

Bardziej szczegółowo

Rozmawiajmy! DIALOG SPOŁECZNY JAKO ELEMENT WYRÓWNYWANIA SZANS NA RYNKU PRACY. Andrzej Tomeczek Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa

Rozmawiajmy! DIALOG SPOŁECZNY JAKO ELEMENT WYRÓWNYWANIA SZANS NA RYNKU PRACY. Andrzej Tomeczek Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa DIALOG SPOŁECZNY JAKO ELEMENT WYRÓWNYWANIA SZANS NA RYNKU PRACY Andrzej Tomeczek Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa Obszary priorytetowe dla działańue w zakresie wyeliminowania wszelkich form nierówności

Bardziej szczegółowo

Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia

Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia Marta Soboś Lublin, 25.03.2011 r. Wydziały Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie Wydział Badań i Analiz

Bardziej szczegółowo

OSOBY W WIEKU LAT

OSOBY W WIEKU LAT Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach - http://www.pup.gorlice.pl/ 1 Osoby w wieku 18-24.. 1 2 Osoby w wieku 25-34.. 3 3 Osoby bez kwalifikacji zawodowych.. 4 4 Osoby bez doświadczenia zawodowego.. 6 5 Kobiety

Bardziej szczegółowo

KOBIETY - RYNEK PRACY RÓWNE TRAKTOWANIE. EWA LISOWSKA Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

KOBIETY - RYNEK PRACY RÓWNE TRAKTOWANIE. EWA LISOWSKA Szkoła Główna Handlowa w Warszawie KOBIETY - RYNEK PRACY RÓWNE TRAKTOWANIE. EWA LISOWSKA Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Co mówią dane statystyczne? Kobiety wyraźnie częściej niż mężczyźni są bierne zawodowo (odpowiednio: 52% i 36%).

Bardziej szczegółowo

Działania Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie dla osób 50+

Działania Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie dla osób 50+ Działania Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie dla osób 50+ Poziom bezrobocia 14,5 % Stopa bezrobocia 11,5 % Stan na koniec X 2012 r. 6358 osób bezrobotnych w tym 916 osób 50+ Czas pozostawania bez pracy

Bardziej szczegółowo

Dorota Wróblewska Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu

Dorota Wróblewska Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Województwie Kujawsko-Pomorskim Znaczenie Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki a wspieranie procesu integracji społecznej Dorota Wróblewska Dyrektor Regionalnego

Bardziej szczegółowo

OSOBY W WIEKU 18 24 LAT

OSOBY W WIEKU 18 24 LAT Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej - http://www.pup.limanowa.pl/pl 1 Osoby w wieku 18-24.. 1 2 Osoby w wieku 25-34.. 2 3 Osoby bez kwalifikacji zawodowych.. 3 4 Osoby bez doświadczenia zawodowego.. 5 5

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKA I CEL KONKURSU W RAMACH PODDZIAŁANIA

SPECYFIKA I CEL KONKURSU W RAMACH PODDZIAŁANIA SPECYFIKA I CEL KONKURSU W RAMACH PODDZIAŁANIA 6.1.2. Gdańsk, 21.07.2015 r. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Podstawowe informacje o konkursie Kwota alokacji

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Działanie 10.2 Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia. Poddziałanie 10.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku

Bardziej szczegółowo

10 sierpnia 2015 r. listopad 2015 r. styczeń 2016 r.

10 sierpnia 2015 r. listopad 2015 r. styczeń 2016 r. Wstępna informacja o naborze Termin, od którego można składać wnioski Termin, do którego można składać wnioski Brak dokładnej daty (przybliżony termin, np. II kwartał) Termin rozstrzygnięcia konkursu Miejsce

Bardziej szczegółowo

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL Projekt: DZIECKO POD OPIEKĄ CZAS NA PRACĘ Projekt Dziecko pod opieką czas na pracę realizowany jest przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w ramach Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku pracy osób w wieku okołoemerytalnym (50+)

Sytuacja na rynku pracy osób w wieku okołoemerytalnym (50+) Sytuacja na rynku pracy osób w wieku okołoemerytalnym (50+) Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu kwiecień 2013 Sytuacja bezrobotnych w wieku 50+ w świetle publicznej statystyki Stan bezrobocia osób w wieku 50+

Bardziej szczegółowo

ZAWODOWY START. Założenia projektu na rok Adresaci projektu

ZAWODOWY START. Założenia projektu na rok Adresaci projektu ZAWODOWY START Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST. 1 PKT 26A USTAWY, W RAMACH KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ POMOC W ZAKRESIE PORADNICTWA ZAWODOWEGO I INFORMACJI ZAWODOWEJ ORAZ POMOCY W AKTYWNYM POSZUKIWANIU

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW NA 2015 ROK

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW NA 2015 ROK Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW NA 2015 ROK Podstawowe informacje o konkursie Cel szczegółowy PO WER: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób

Bardziej szczegółowo

Kobieta na podkarpackim rynku pracy w kontekście działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Rzeszów 2012

Kobieta na podkarpackim rynku pracy w kontekście działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Rzeszów 2012 Kobieta na podkarpackim rynku pracy w kontekście działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Rzeszów 2012 Niniejsza publikacja stanowi prezentację wyników badania ewaluacyjnego pn. Kobieta

Bardziej szczegółowo

OSOBY W WIEKU LAT

OSOBY W WIEKU LAT Sądecki Urząd Pracy - http://www.pup.nowysacz.pl/ 1 Osoby w wieku 18-24.. 1 2 Osoby w wieku 25-34.. 2 3 Osoby bez kwalifikacji zawodowych.. 4 4 Osoby bez doświadczenia zawodowego.. 5 5 Kobiety po urodzeniu

Bardziej szczegółowo

Założenia Planu działania dla Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rok 2012

Założenia Planu działania dla Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rok 2012 Założenia Planu działania dla Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rok 2012 Warszawa, 25 października 2011 r. Stan realizacji Priorytetu I PO KL Od początku

Bardziej szczegółowo

Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim

Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim P O W I A T O W E C E N T R U M P O M O C Y R O D Z I N I E W R Z E S Z O W I E ul. Grunwaldzka 15, 35-959

Bardziej szczegółowo

Standard minimum praktyczne wskazówki

Standard minimum praktyczne wskazówki Standard minimum praktyczne wskazówki Marta Rawłuszko Wrocław 18 listopada 2009 r. Elementy projektu Analiza Monitoring i ewaluacja Cele Zarządzanie Działania i rezultaty Standard minimum 1. Czy uzasadnienie

Bardziej szczegółowo

Wnioski z wdrażania komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach w kontekście nowej perspektywy finansowej

Wnioski z wdrażania komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach w kontekście nowej perspektywy finansowej Wnioski z wdrażania komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2007-2013 w kontekście nowej perspektywy finansowej Opracowano: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej

Bardziej szczegółowo

Stan wdrażania ania PO KL w województwie sko-mazurskim. Olsztyn, 17 listopada 2010 r.

Stan wdrażania ania PO KL w województwie sko-mazurskim. Olsztyn, 17 listopada 2010 r. Stan wdrażania ania PO KL w województwie warmińsko sko-mazurskim Olsztyn, 17 listopada 2010 r. Postęp p finansowy Postęp p wdrażania ania PO KL wg stanu na 15.11.2010 r. 100 000 250% 90000 80000 70000

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Mrągowo, 16.12.2010 Seminarium współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Europejski Fundusz Społeczny (EFS) Jeden z funduszy

Bardziej szczegółowo

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Koordynacji Programów Europejskich 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 66, fax +48 81

Bardziej szczegółowo

Na stronie internetowej www.job.poznan.pl znajdują się aktualne oferty pracy.

Na stronie internetowej www.job.poznan.pl znajdują się aktualne oferty pracy. Pośrednictwo pracy prowadzone w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu polega na udzielaniu pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskiwaniu

Bardziej szczegółowo

Z ANKIETY BADAJĄCEJ POTRZEBY TORUŃSKICH KOBIET MATEK

Z ANKIETY BADAJĄCEJ POTRZEBY TORUŃSKICH KOBIET MATEK RAPORT Z ANKIETY BADAJĄCEJ POTRZEBY TORUŃSKICH KOBIET MATEK Przygotował: Michał Siromski CZERWIEC 2016 1. Opis metodologii badania Ankieta została sporządzona w celu zdiagnozowania problemów kobiet matek

Bardziej szczegółowo

Zasiłki, staże, Pierwsza Praca, stypendia

Zasiłki, staże, Pierwsza Praca, stypendia Zasiłki, staże, Pierwsza Praca, stypendia Paweł Nowak Kogo jakiego pracownika poszukuje pracodawca? inaczej Jakie ma oczekiwania w stosunku do Nas? Oczekiwania w stosunku do zatrudnionych w organizacji

Bardziej szczegółowo

brak umiejętności poruszania się na rynku pracy

brak umiejętności poruszania się na rynku pracy Wybrane wnioski i rekomendacje sformułowane w ramach badania ewaluacyjnego Ocena wsparcia adresowanego do osób w wieku 15 24 lata w projektach realizowanych w ramach Działania 6.1 PO KL Gdańsk, 4.04.2013

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka grup klientów szczególnego wsparcia

Charakterystyka grup klientów szczególnego wsparcia Tabela 2. Charakterystyka grup klientów szczególnego wsparcia Osoby w wieku 18-25 lat 1. Odniesienie w prawie Art. 49 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020 - EFS

Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020 - EFS Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020 - EFS Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 cel główny Długofalowy, inteligentny i zrównoważony rozwój oraz wzrost jakości życia mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VII / 18 / 04 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2004 r.

Uchwała Nr VII / 18 / 04 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2004 r. Uchwała Nr VII / 18 / 04 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej realizacji w latach 2004 2005 projektów: Bemowski Program Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Jakie projekty można realizować w ramach SPO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH dla edukacji

Jakie projekty można realizować w ramach SPO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH dla edukacji Jakie projekty można realizować w ramach SPO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH dla edukacji Nr Schemat Tytuł Działania Typy projektów Działania 1.1 b Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy doskonalenie

Bardziej szczegółowo

W RAMACH DZIAŁANIA RPO POMOC BĘDZIE PRZYZNAWANA NA OPERACJE W ZAKRESIE:

W RAMACH DZIAŁANIA RPO POMOC BĘDZIE PRZYZNAWANA NA OPERACJE W ZAKRESIE: W RAMACH DZIAŁANIA RPO POMOC BĘDZIE PRZYZNAWANA NA OPERACJE W ZAKRESIE: 1. REGIONALNY RYNEK PRACY Poddziałanie 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na rok 2012. Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Plan Działania na rok 2012. Priorytet VII Promocja integracji społecznej Plan Działania na rok 2012 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI Na realizację projektów systemowych

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2 REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU WIĘCEJ SZANS W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

ANKIETA BADAWCZA (BADANIE ILOŚCIOWE METODĄ PAPI)

ANKIETA BADAWCZA (BADANIE ILOŚCIOWE METODĄ PAPI) ANKIETA BADAWCZA (BADANIE ILOŚCIOWE METODĄ PAPI) na potrzeby innowacyjnego projektu pn. Wypracowanie rozwiązań pozwalających na zwiększenie oferty istniejących instytucji działających na rzecz integracji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. uczestnictwa w projekcie Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy

REGULAMIN. uczestnictwa w projekcie Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy REGULAMIN uczestnictwa w projekcie Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie

Bardziej szczegółowo

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Działania Klubu Integracji Społecznej od 2010 roku. TUTUŁ PROGRAMU Zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych poprzez stworzenie kompleksowego systemu wsparcia dla osób zagrożonych

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY DLA KOBIET

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY DLA KOBIET EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY DLA KOBIET Człowiek najlepsza inwestycja Prezentacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacje ogólne Europejski

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane na rzecz osób niepełnosprawnych

Projekty realizowane na rzecz osób niepełnosprawnych Vademecum dla osób niepełnosprawnych - przewodnik zawodowy Część III. Rynek pracy Projekty realizowane na rzecz osób niepełnosprawnych 1 SPIS TREŚCI: Projekty realizowane na rzecz osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Konkurs na wsparcie Akademickich Biur Karier

Konkurs na wsparcie Akademickich Biur Karier Konkurs na wsparcie Akademickich Biur Karier P i o t r K r a s i ń s k i Z a s t ę p c a D y r e k t o r a D z i a ł u R o z w o j u K a d r y N a u k o w e j N a r o d o w e C e n t r u m B a d a ń i

Bardziej szczegółowo

OSOBY W WIEKU 18 24 LAT

OSOBY W WIEKU 18 24 LAT Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu - http://www.pup.nowytarg.pl/ 1 Osoby w wieku 18-24.. 1 2 Osoby w wieku 25-34.. 3 3 Osoby bez kwalifikacji zawodowych.. 5 4 Osoby bez doświadczenia zawodowego.. 7 5

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie TRATWA Wrocław

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie TRATWA Wrocław Projekt realizowany przez Stowarzyszenie TRATWA Wrocław Celem projektu było: przygotowanie grupy przyszłych liderów społecznych (wykształconych, młodych ludzi) do wejścia na rynek pracy w ramach III sektora

Bardziej szczegółowo

Projekty i programy rynku pracy. Brańsk, 15.02.2011 r.

Projekty i programy rynku pracy. Brańsk, 15.02.2011 r. Projekty i programy rynku pracy Brańsk, 15.02.2011 r. Projekt systemowy urzędu pracy: Bądź aktywny rynek pracy XXI wieku czeka Działania w roku 2011: Szkolenia indywidualne, organizowane w związku z gwarancją

Bardziej szczegółowo

Cel bezpośredni

Cel bezpośredni 2012-05-31 1 Model współpracy ośrodka pomocy społecznej, powiatowego urzędu pracy i organizacji pozarządowej w celu realizacji usługi integracji społeczno-zawodowej 2012-05-31 2 Cel bezpośredni Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - terminarz

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - terminarz Program Operacyjny Kapitał Ludzki - terminarz Spis treści VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ... 2 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej... 2 VIII REGIONALNE KADRY GOSPODARKI...

Bardziej szczegółowo

1. Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki co to takiego?

1. Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki co to takiego? MAMA MOŻE WSZYSTKO Przewodnik Europejski Fundusz Społeczny w Polsce dla mam Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 1. Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki co to takiego?

Bardziej szczegółowo