Broszura informacyjna w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej na rynku Królestwa Niderlandów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Broszura informacyjna w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej na rynku Królestwa Niderlandów"

Transkrypt

1 Broszura informacyjna w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej na rynku Królestwa Niderlandów 1. ZASADY ZAKŁADANIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 1.1. OMÓWIENIE FORM PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Królestwo Niderlandów (dalej KN lub Holandia) jest jednym z najatrakcyjniejszych państw Unii Europejskiej dla prowadzenia działalności gospodarczej. Oferuje liczne zachęty podatkowe, szczególnie na start działalności. Przedsiębiorca polski, prowadzący działalność gospodarczą w Niderlandach zobowiązany jest do przestrzegania przepisów niderlandzkiego prawa pracy, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ustaleń branżowych zbiorowych umów pracy, określających m.in. wysokość płac, urlopów i innych wymogów, specyficznych dla branży, w której prowadzi działalność. Podlega on też niderlandzkiemu systemowi opodatkowania oraz obowiązkowi płacenia miesięcznych składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, nabywając tym samym prawa do emerytury podstawowej (AOW) i renty rodzinnej, jak również prawa do zasiłku chorobowego i zasiłku dla bezrobotnych lub renty inwalidzkiej. Tak jak w każdym państwie Unii Europejskiej, w KN istnieją różne formy prowadzenia działalności gospodarczej: firma jednoosobowa, przedsiębiorca (nid. eenmanszaak); spółka jawna (nid. Vennootschap onder firma V.O.F.) oraz jej szczególna forma: spółka komandytowa (Commanditaire vennootschap C.V.); spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (nid. Besloten vennootschap - BV); spółka akcyjna (nid. Naamloze vennootschap - NV) Firma jednoosobowa, samozatrudniony przedsiębiorca (nid. eenmanszaak oraz zelfstandig zonder personeel) Działalność gospodarcza prowadzona przez osobę fizyczną pozbawiona jest osobowości prawnej. Przedsiębiorca jest jedynym właścicielem swojej firmy i ma prawo do całości zysków. Właściciel firmy jednoosobowej jest zobowiązany do płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych. Przedsiębiorca odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania firmy, a w przypadku małżeństwa również majątkiem współmałżonka 1

2 (nie dotyczy to sytuacji, gdy małżonkowie mają rozdzielność majątkową). Osoby samozatrudnione nie podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym na wypadek bezrobocia, choroby czy niezdolności do pracy, muszą więc same zadbać o regularnie odprowadzanie składek i rezerwowanie środków na emeryturę. Pracodawca powinien również prowadzić pełną administrację wg wymogów prawa niderlandzkiego. Firma jednoosobowa jest najczęściej otwieraną przez Polaków w Holandii formą działalności. Na koniec 2008 roku ilość firm otwartych przez Polaków szacowano na 10 tys. Jednakże, z roku na rok, obserwowana jest tendencja spadkowa ilości nowo rejestrowanych firm. Prawdopodobnie powodem tego jest otwarcie holenderskiego rynku pracy dla nowych państw Unii, łatwiej jest zatrudnić się w holenderskiej firmie, niż sprzedawać swoje usługi jako firma. Spółka jawna (nid. vennootschap onder firma - V.O.F.) Spółka jawna to spółka osobowa nie posiadająca osobowości prawnej, która powstaje w wyniku umowy dwóch lub więcej osób fizycznych. Wspólnicy wnoszą do spółki środki finansowe, aporty rzeczowe oraz własną pracę. Dla powstania spółki nie jest wymagana forma pisemna, jest ona jednak przydatna do określenia praw i obowiązków wspólników. Może być sporządzona u notariusza, choć nie jest to konieczne, może być również spisana według wzoru. Wszyscy wspólnicy spółki jawnej są traktowani jak samozatrudnieni. Każdy ze wspólników płaci podatek dochodowy od osób fizycznych proporcjonalnie do przypadającego mu udziału w zysku. Gdy aktywa spółki nie są wystarczające do pokrycia jej zobowiązań, każdy ze wspólników spółki jawnej odpowiada majątkiem za zobowiązania spółki. W przypadku małżeństwa wierzyciele mogą zaspokajać roszczenia również z majątku współmałżonka (w przypadku rozdzielności majątkowej brak takich możliwości). Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (nid. Besloten Vennootschap - B.V.) Spółka z o.o. to spółka kapitałowa posiadająca osobowość prawną, która ma na celu prowadzenie wszelkiego rodzaju działalności gospodarczej dopuszczonej prawem. Aby założyć spółkę z o.o., przedsiębiorca powinien otrzymać zaświadczenie z Ministerstwa Sprawiedliwości o braku przeszkód do prowadzenia działalności gospodarczej. Forma prawna spółki z o.o. ogranicza zakres odpowiedzialności przedsiębiorcy za zobowiązania spółki do wysokości wniesionych kapitałów. Do założenia spółki z o.o. wymagane jest wniesienie kapitałów lub aportów rzeczowych w wysokości EUR. Udziały są rejestrowane na konkretne nazwisko i do ich sprzedaży wymagane jest sporządzenie umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Dla ważności powstania spółki poza wniesieniem kapitałów czy aportów wymaga się sporządzenia umowy spółki w formie aktu notarialnego (w języku niderlandzkim). Umowa spółki określa wysokość kapitału zakładowego, nominalną wartość udziałów w euro, organy spółki, zasady przekazywania udziałów, kompetencje członków zarządu, wynagrodzenie rady nadzorczej, zasady zwoływania walnego zgromadzenia wspólników oraz zasady dzielenia zysków i strat. Podstawę opodatkowania spółek stanowi zysk po potrąceniu ewentualnych strat i niektórych wydatków, np. odsetek i długów hipotecznych. Limit odliczeń wynosi 6% zysku i dotyczy wyłącznie spółek krajowych. Obowiązują dwie stawki podatkowe: 29% od zysków do kwoty EUR i 34,5% od zysków powyżej EUR. Spółka akcyjna (nid. Naamloze vennootschap, N.V.) Spółka akcyjna jest stosunkowo rzadko spotykaną formą działalności gospodarczej w Niderlandach. Jest ona stosowana przez duże przedsiębiorstwa, które wykorzystują kapitał obcy na wielką skalę. N.V. emituje udziały zarówno imienne, jak i na okaziciela. Własność udziałów w N.V. może być w zasadzie swobodnie przenoszona na innych właścicieli. Z tego powodu są one często przedmiotem transakcji i umożliwiają pozyskiwanie kapitału na rynku. 2

3 1.2. REJESTRACJA PODMIOTU W Niderlandach każdą działalność gospodarczą należy zgłosić do rejestru handlowego (nid. Handelsregister) w regionalnej Izbie Przemysłowo-Handlowej (nid. Kamer van Koophandel KvK Rejestracji podlegają również wolne zawody, przedsiębiorstwa jednoosobowe, oraz handel obwoźny (jako firma jednoosobowa). Działalność gospodarczą należy zgłosić w KvK maksymalnie tydzień przed lub tydzień po rozpoczęciu działalności. Tryb rejestracji własnego przedsiębiorstwa uzależniony jest od osobowości prawnej przedsiębiorstwa. Rejestracja firmy jednosobowej (Nid. eenmanszaak) Właściciel zgłasza się osobiście do najbliższej siedziby KvK i przedkłada następujące dokumenty (w oryginale lub ich uwierzytelnione kopie, przetłumaczone na język niderlandzki przez tłumacza mającego swoją siedzibę w Niderlandach): ważny dokument tożsamości (może to być: paszport, holenderska karta identyfikacyjna, niderlandzkie prawo jazdy, Europejski dokument tożsamości, niderlandzka karta pobytu); wyciąg z rejestru mieszkańców z urzędu gminy (nid. uittreksel uit Gemeentelijke Basisadministratie), który wymagany jest jako podstawowe źródło informacji przy wypełnieniu formularza zgłoszeniowego. Jeśli zakładający nie posiada meldunku w Holandii to należy przedstawić wydruk z gminy z adresem zamieszkania w Polsce, nie starszy niż 2 miesiące; oryginały umowy najmu lokalu dla oznaczenia siedziby firmy, wraz z kopią. Rejestrując firmę jednoosobową w rejestrze handlowym należy uprzednio wypełnić formularz wpisowy, w języku niderlandzkim, nid. Inchrijving eenmanszaak (dostępny też w jęz. angielskim) do ściągnięcia ze strony: Największym problemem i kosztem, szczególnie dla osób bez meldunku w Holandii, jest najem lokalu do zarejestrowania firmy. Jeśli wynajmujesz mieszkanie od osoby prywatnej, to rzadko otrzymasz zgodę na otwarcie firmy pod tym adresem. Współmieszkańcy również niechętnie się zgadzają na zarejestrowanie firmy pod adresem wynajętego obiektu. Rozwiązaniem tego problemu może być umowa z firmą, która wynajmuje adres. Na papierze jest tam siedziba naszej firmy, w praktyce jest to tylko adres. Można tam odbierać korespondencję firmową, ale niekoniecznie; może ona być przesyłana na wcześniej podany adres. Istnieje nawet możliwość odbierania telefonu w imieniu firmy przez inną osobę, choć jest to dość droga usługa. Po dokonaniu czynności rejestracyjnych przedsiębiorca otrzymuje ośmiocyfrowy numer rejestracyjny, który jest potrzebny do identyfikacji firmy. Następny krok to jest zgłoszenie działalności w holenderskim urzędzie skarbowym. Można to zrobić również w Izbie Przemysłowo-Handlowej (KvK) podczas rejestrowania firmy, wypełniając formularz (do ściągnięcia ze strony Urzędu Podatkowego nid. Belastingdienst. ) Do zarejestrowania przedsiębiorstwa i wypełnienia formularza potrzebny jest holenderski tzw. burgerservicenummer, BSN, odpowiednik polskiego numeru Pesel),który trzeba wcześniej wyrobić w urzędzie gminym właściwym dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy. Po zgłoszeniu działalności w Belastingdienst przedsiębiorca otrzymuje numer VAT (BTW nummer) i kody do logowania na stronie internetowej urzędu, potrzebne do rozliczania się z VAT i podatku. Ważnym aspektem prowadzenia działalności jednoosobowej jest tzw. VAR Verklaring. (nid. Verklaring Arbeidsrelatie), do ściągnięcia z internetu na stronie Urzędu Podatkowego) potwierdzający samo zatrudnienie Po zarejestrowaniu firmy w Holandii, jako holenderski podatnik podlega holenderskiemu systemowi ubezpieczeń społecznych. Firmy, dla których wykonuje prace jako podwykonawca, mają wtedy pewność, że nie zostaną one później obciążone podatkiem 3

4 i składkami socjalnymi za wykonaną usługę, jeśli Urząd Skarbowy jednak nie uzna samodzielności firmy, która ją wykonała. Aby działalność została uznana przez Urząd Skarbowy, trzeba spełnić następujące wymogi: trzeba prowadzić ścisłą rejestrację faktur, dochodów i kosztów, godzin, inwestycji itp. (administracje firmy można prowadzić samemu lub zlecić to renomowanej firmie księgowej); rocznie trzeba mieć minimalnie trzech zleceniodawców; trzeba być samodzielnym i niezależnym od zleceniodawcy; trzeba spędzić minimum godzin rocznie, prowadząc firmę; 50% możliwych godzin pracy trzeba rozliczyć na rachunek firmy. Spełniając te wymogi, można skorzystać z pewnych ulg podatkowych, jak ulga dla początkujących (nid. startersaftrek) i ulga dla samodzielnych (nid. zelfstandigenaftrek). Rejestracja spółki partnerskiej (nid. maatschap) Procedurę rejestracji dokonuje się również osobiście w Izbie Handlowo-Przemysłowej, po wypełnieniu formularza wpisowego, do pobrania na stronie Przedsiębiorstwo polskie prowadzące działalność w Holandii Przedsiębiorstwa polskie, prowadzące działalność gospodarczą z Polski, nie muszą w Niderlandach otwierać swoich filii, ani rejestrować działalności gospodarczej. Powinny jedynie jeszcze przed planowanym rozpoczęciem działalności skontaktować się z Urzędem Podatkowym ds. Cudzoziemców w Heerlen (tel , strona: ) i wystąpić z Polski o przyznanie numeru płatnika VAT (BTWnummer) dla firmy zagranicznej. Właściciel firmy zarejestrowanej w Polsce, a prowadzący działalność na terenie Niderlandów, powinien posiadać polskie dokumenty potwierdzające istnienie przedsiębiorstwa. Należą do nich: zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, numer NIP i numer REGON. Firma zarejestrowana w Polsce i wykonująca zlecenia na terenie Niderlandów przez okres dłuższy niż 163 dni, ma obowiązek odprowadzania w Niderlandach podatku dochodowego (nid. omzetbelasting) i podatku od wynagrodzenia (nid. loonbelasting). Od 1 stycznia 2010 r. w Holandii zacznie obowiązywać zmieniona Dyrektywa VAT 2006/112/EG (dalsze informacje na stronie Urzędu Podatkowego Certyfikaty W KN, w wielu przypadkach prowadzenia działalności gospodarczej, wymagane są certyfikaty oraz stwierdzenie zgodności z Normą ISO W Niderlandach nie ma jednej instytucji certyfikującej. Instytucją nadrzędną, regulującą i koordynującą działania instytucji certyfikujących jest Rada do spraw akredytacji i certyfikacji (nid. Raad voor Accreditatie voor systeemcertificatie WAŻNE LINKI Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Hadze Van Lennepweg LG Haga Nederland / Królestwo Niderlandów tel.: fax: Więcej na temat zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w Holandii zobacz: - Zasady podejmowania oraz wykonywania działalności gospodarczej w Królestwie Niderlandów 4

5 5