Zarządzenie Nr 739/11 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 30 maja 2011 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzenie Nr 739/11 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 30 maja 2011 roku"

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr 739/11 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie skonsolidowanego Programu Ubezpieczeń Miasta Gdańska CityPolisa w zakresie ubezpieczenia mienia, sprzętu elektronicznego oraz ubezpieczenia NNW, ryzyk komunikacyjnych, odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania mienia i prowadzenia działalności oraz odpowiedzialności cywilnej nadwyżkowej z tytułu posiadania mienia i prowadzenia działalności Na podstawie art. 31, 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, zm. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230); art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz. U. Nr 142, poz. 1592, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, zm.: z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, zm.: 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230), art ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, zm.: Nr 106, poz. 668, Nr 113, poz. 717; z 1999 r. Nr 99, poz. 1152; z 2000 r. Nr 19, poz Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127, Nr 120, poz. 1268; z 2001r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99 poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 128, poz. 1405, Nr 154, poz. 1805; z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 199, poz. 1673, Nr 200, poz. 1679; z 2003 r. Nr 166, poz. 1608, Nr 213, poz. 2081; z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252, Nr 240, poz. 2407; z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732, Nr 167, poz. 1398; z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587, Nr 221, poz. 1615, z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 181, poz. 1288, Nr 176, poz. 1239, Nr 225, poz. 1672, z 2008 r. Nr 93, poz. 586, Nr 116, poz. 740, Nr 223, poz. 1460, Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 58, poz. 485, Nr 98, poz. 817, Nr 99, poz. 825, Nr 115 poz. 958, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz.1704; z 2010 r. Nr 105, poz. 655, Nr 135, poz. 912, Nr 182, poz. 1228, Nr 224, poz.1459, Nr 249, poz. 1655, Nr 254, poz. 1700, z 2011 r. Nr 36, poz.181) oraz art. 16 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. z 2010 r. Dz. U. Nr 1136, poz. 759, zm.: z 2010 r. Nr 161, poz. 1078, Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 28, poz. 143, Nr 5, poz. 13), w związku z Zarządzeniem Nr 1807 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 29 listopada 2010 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o. oraz Willis Polska Spółka Akcyjna dla wykonywania czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego zarządza się, co następuje: 1 Skonsolidowany Program Ubezpieczeń Miasta Gdańska CityPolisa w zakresie ubezpieczenia mienia, sprzętu elektronicznego oraz ubezpieczenia NNW, ryzyk komunikacyjnych, odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania mienia i prowadzenia działalności oraz odpowiedzialności cywilnej nadwyżkowej z tytułu posiadania mienia i prowadzenia działalności, opracowany przez Konsorcjum firm STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o. oraz Willis Polska Spółka Akcyjna, będzie realizowany na zasadach określonych w umowach ubezpieczeniowych, które zostaną zawarte przez Gminę Miasta Gdańska z ubezpieczycielem wybranym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.).

2 2 1. Skonsolidowanym Programem Ubezpieczeniowym City Polisa w zakresie ubezpieczenia mienia, sprzętu elektronicznego oraz ubezpieczenia NNW, ryzyk komunikacyjnych, odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania mienia i prowadzenia działalności oraz odpowiedzialności cywilnej nadwyżkowej z tytułu posiadania mienia i prowadzenia działalności obejmuje się Urząd Miejski w Gdańsku, jednostki pomocnicze oraz jednostki organizacyjne Miasta wymienione w załączniku do zarządzenia. 2. Podmioty nowopowstałe lub przekształcone w trakcie obowiązywania umów ubezpieczeniowych, zostają włączone do ochrony ubezpieczeniowej z chwilą dokonania stosownych zgłoszeń aktualizacyjnych ubezpieczycielowi W imieniu Miasta Gdańska czynności brokerskie polegające na stałej obsłudze ubezpieczeniowej wykonuje Konsorcjum firm STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o. oraz Willis Polska Spółka Akcyjna, zwane w dalszej treści zarządzenia Konsorcjum. 2. Czynności brokerskie o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: 1) wykonywanie czynności przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia, a w szczególności: a) prowadzenie analizy oceny ryzyka Zleceniodawcy, pod kątem kompleksowego programu ubezpieczeniowego Gminy Miasta Gdańska i w oparciu o informacje uzyskiwane od jednostek, b) uaktualnianie wykazu jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Gdańska, c) zbieranie informacji dotyczących posiadanego przez Zleceniodawcę mienia stanowiącego jego własność lub będącego w jego posiadaniu na podstawie tytułu prawnego, zgodnie z którym na Zleceniodawcy ciąży ryzyko lub obowiązek ubezpieczenia, na postawie danych i informacji otrzymywanych od Zleceniodawcy, d) zaproponowanie zakresu ubezpieczenia, e) zaproponowanie trybu postępowania, f) oszacowanie wartości zamówienia. 2) doprowadzenie do zawarcia umów ubezpieczenia, w tym występowanie po stronie Zleceniodawcy w charakterze biegłego w przypadku kiedy przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielnie zamówienia publicznego przeprowadza Zleceniodawca, a w szczególności: a) przygotowywanie propozycji osób do pracy w komisjach przetargowych, b) sporządzanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, opisu przedmiotu zamówienia oraz projektów umów ubezpieczeniowych wraz z wymaganymi załącznikami, c) przedstawianie na żądanie Zleceniodawcy ocen dotyczących zastosowania właściwej procedury prawnej, wyboru oferentów oraz przygotowanie merytorycznego opisu niezbędnego do przeprowadzenia kompleksowego programu ubezpieczeń Gminy Miasta Gdańska przez Zleceniodawcę, d) uczestniczenie we wszystkich posiedzeniach komisji przetargowej Zleceniodawcy. 3) czynne uczestniczenie w zarządzaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia jak również w sprawach o odszkodowania, a w szczególności: a) uzyskanie potwierdzenia ochrony ubezpieczeniowej oraz sprawdzanie pod względem formalnym i merytorycznym jej zgodności z wnioskiem i ofertą, b) przekazywanie Zleceniodawcy sprawdzonych merytorycznie i formalnie umów, polis i certyfikatów ubezpieczeniowych, c) sprawowanie kontroli nad wykonywaniem umów ubezpieczenia, pomoc merytoryczna i prawna w egzekwowaniu praw Zleceniodawcy wynikających z zawartych umów ubezpieczenia, w tym w sprawach o odszkodowania poprzez udział w procesie likwidacji szkód oraz przy zwrocie należnych odsetek za nieterminowe wypłaty odszkodowania, pośredniczenie w sprawach związanych z doubezpieczeniami, bądź rezygnacją z ubezpieczenia, monitorowanie terminów

3 opłacania przez Zleceniodawcę (płatników) składek ubezpieczeniowych wynikających z zawartych umów oraz ich zwrotu, uzyskiwanie potwierdzenia cesji z umów ubezpieczenia, prowadzenie ewidencji zawartych umów i polis ubezpieczeniowych, prowadzenie statystyki szkodowej Zleceniodawcy oraz dwa razy w roku przekazanie jej Zleceniodawcy wraz z analizą szkodowości dotyczącą częstotliwości występowania, przyczyn powstawania i wielkości zaistniałych szkód, prowadzenie elektronicznych stron informacyjnych dla potrzeb Zleceniodawcy, czynne pośrednictwo w sprawach związanych z odszkodowaniami, wykonywanie innych czynności uzgodnionych między Stronami, d) zorganizowanie i przeprowadzenie w roku kalendarzowym czterech szkoleń w zakresie realizowanego programu ubezpieczeniowego w celu podniesienia kwalifikacji i wiedzy ubezpieczeniowej wyznaczonych pracowników Zleceniodawcy Zakres przedmiotowy ochrony ubezpieczeniowej obejmuje ryzyka komunikacyjne, odpowiedzialność cywilną z tytułu posiadania mienia i prowadzenia działalności, odpowiedzialność cywilną nadwyżkową z tytułu posiadania mienia i prowadzenia działalności oraz ochronę mienia, sprzętu elektronicznego i NNW. 2. Skonsolidowanie ubezpieczeń Miasta Gdańska w programie CityPolisa ma na celu objęcie ochroną ubezpieczeniową Urzędu Miejskiego w Gdańsku i jednostek organizacyjnych Miasta na warunkach, które będą wynikiem postępowania przetargowego. 3. Scentralizowaniu podlega ustalenie warunków, przygotowanie i zawarcie umów ubezpieczenia oraz opłacanie składek. 4. Do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego na rzecz jednostek wskazanych w 2, wyznacza się Urząd Miejski w Gdańsku. 5. Na płatnika składek ubezpieczenia mienia, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego oraz ubezpieczenia NNW wyznacza się: 1) Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych S.Z.B, 2) Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku, 3) Urząd Miejski w Gdańsku Biuro Prezydenta ds. Kultury, 4) Urząd Miejski w Gdańsku Wydział Edukacji, 5) Urząd Miejski w Gdańsku Wydział Kadr i Organizacji, 6) Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, 7) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku, 8) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku, 9) PKFM Twierdza Gdańsk, 10) Miejski Ogród Zoologiczny Wybrzeża. 6. Na płatnika składek w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania mienia i prowadzenia działalności oraz odpowiedzialności cywilnej nadwyżkowej z tytułu posiadania mienia i prowadzenia działalności wyznacza się: 1) Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych S.Z.B, 2) Zarząd Dróg i Zieleni, 3) Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Gdańsku, 4) Wydział Kadr i Organizacji Urzędu Miejskiego w Gdańsku, 5) Biuro Prezydenta ds. Kultury Urzędu Miejskiego w Gdańsku, 6) Dyrekcję Rozbudowy Miasta Gdańska, 7) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. 7. Na płatnika składek w zakresie ryzyk komunikacyjnych z tytułu posiadania mienia wyznacza się Wydział Kadr i Organizacji Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz jednostki organizacyjne Miasta wymienione w załączniku do zarządzenia w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych pojazdów będących w ich posiadaniu.

4 5 1. Wszystkie jednostki organizacyjne Miasta posiadają dostęp do platformy służącej do pełnej ewidencji wszystkich zdarzeń szkodowych, bez względu na istnienie pokrycia ubezpieczeniowego. 2. Obowiązek rejestrowania zdarzeń szkodowych spoczywa na jednostkach organizacyjnych Miasta, wskazanych w 2 zarządzenia Proces likwidacji zdarzeń szkodowych objętych ochroną ubezpieczeniową będzie się odbywał na warunkach wynikających z opisu przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem ogólnych warunków ubezpieczenia ubezpieczyciela, który wygra postępowanie przetargowe. 2. Z chwilą wyłonienia zwycięzcy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostaną opracowane przez Konsorcjum szczegółowe instrukcje wykonawcze wynikające ze specyficznych dla wybranego ubezpieczyciela ogólnych warunków ubezpieczenia w części nie określonej w opisie przedmiotu zamówienia. 3. Szczegółowe instrukcje zostaną udostępnione jednostkom organizacyjnym Miasta w terminie 14 dni od podpisania umowy. 4. Na stronie internetowej udostępnione są druki i formularze zgłoszenia szkód, w tym niezbędne przy wypadkach komunikacyjnych. 5. Konsorcjum zorganizuje z udziałem wybranego ubezpieczyciela szkolenie dla wytypowanych pracowników jednostek organizacyjnych Miasta z zakresu procedury postępowania szkodowego. 6. Konsorcjum będzie uczestniczyło obligatoryjnie w procesie likwidacji szkód zgłoszonych poprzez platformę w ramach ustalonych limitów progowych. Dodatkowo, przewidziana jest interwencja Konsorcjum w sprawach spornych, przewlekłych bądź zleconych indywidualnie. 7 Zobowiązuje się Dyrektorów Wydziałów/Biur Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych Miasta wskazanych w załączniku do zarządzenia, do informowania Konsorcjum firm brokerskich o wszelkich zmianach mających wpływ na ochronę ubezpieczeniową w zakresie ryzyk objętych postępowaniem oraz do wykonywania pozostałych obowiązków wynikających z zawartych umów ubezpieczenia. 8 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Prezydent Miasta Gdańska z up. Danuta Janczarek Sekretarz Miasta Gdańska

5 Załącznik do Zarządzenia Nr 739/11 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 30 maja 2011 r. Wykaz jednostek pomocniczych i organizacyjnych Miasta Gdańska, objętych skonsolidowanym Programem Ubezpieczeniowym CityPolisa. JEDNOSTKI POMOCNICZE MIASTA GDAŃSKA 1. VII Dwór 2. Aniołki 3. Brętowo 4. Brzeźno 5. Chełm 6. Jasień 7. Ujeścisko - Łostowice 8. Kokoszki 9. Krakowiec Górki Zachodnie 10. Letnica 11. Matarnia 12. Młyniska 13. Nowy Port 14. Oliwa 15. Olszynka 16. Orunia Św. Wojciech - Lipce 17. Osowa 18. Piecki - Migowo 19. Przymorze Małe 20. Przymorze Wielkie 21. Rudniki 22. Siedlce 23. Śródmieście 24. Stogi 25. Przeróbka 26. Strzyża 27. Suchanino 28. Wrzeszcz Górny 29. Wrzeszcz Dolny 30. Wyspa Sobieszewska 31. Wzgórze Mickiewicza 32. Zaspa Młyniec 33. Zaspa Rozstaje 34. Żabianka Wejhera Jelitkowo - Tysiąclecia

6 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE MIASTA A. Jednostki budżetowe Lp. Nazwa jednostki Adres Przedszkola 1. Przedszkole Nr 1 ul. Władysława IV Przedszkole Nr 2 ul. Malczewskiego Przedszkole Nr 4 ul. Do Studzienki Przedszkole Nr 5 ul. Burzyńskiego 10a 5. Przedszkole Nr 7 ul. Zator Przytockiego 7 6. Przedszkole Nr 8 ul. Fundamentowa 8 7. Przedszkole Nr 9 ul. Nowiny 2 8. Przedszkole Nr 11 ul. Raduńska Przedszkole Nr 12 ul. Czyżewskiego 12b 10. Przedszkole Nr 15 ul. Waryńskiego Przedszkole Nr 16 ul. Rozłogi Przedszkole Nr 17 ul. Glinki Przedszkole Nr 20 ul. Lenartowicza Przedszkole Nr 21 ul. Mozarta Przedszkole Nr 22 ul. Kartuska 104a 16. Przedszkole Nr 23 ul. Wolności Przedszkole Nr 24 Trakt Św. Wojciecha Przedszkole Nr 28 ul. Gołębia Przedszkole Nr 31 ul. Krowoderska Przedszkole Nr 32 ul. Świętojańska Przedszkole Nr 33 ul. Klonowicza 1a 22. Przedszkole Nr 34 ul. Jagiellońska Przedszkole Nr 35 ul. Wałowa Przedszkole Nr 39 ul. Opacka 12a 25. Przedszkole Nr 41 ul. Głęboka Przedszkole Nr 42 ul. Michałowskiego Przedszkole Nr 43 ul. Słabego Przedszkole Nr 44 ul. Krasickiego Przedszkole Nr 46 ul. Szuwary Przedszkole Nr 48 ul. Tysiąclecia Przedszkole Nr 49 ul. Śląska 35a 32. Przedszkole Nr 51 ul. Piastowska Przedszkole Nr 52 ul. Jaśkowa Dolina Przedszkole Nr 54 ul. Piastowska 92b 35. Przedszkole Nr 57 ul. Kołobrzeska Przedszkole Nr 58 ul. Szpaki Przedszkole Nr 59 ul. Obrońców Wybrzeża Przedszkole Nr 60 ul. Gospody Przedszkole Nr 62 Al. Rzeczypospolitej Przedszkole Nr 63 ul. Pilotów Przedszkole Nr 64 ul. Gospody Przedszkole Nr 66 ul. Startowa Przedszkole Nr 67 ul. Dworska Przedszkole Nr 71 ul. Diamentowa 13a 45. Przedszkole Nr 73 ul. Czajkowskiego Przedszkole Nr 74 ul. Magellana Przedszkole Nr 75 ul. Wileńska 62

7 48. Przedszkole Nr 81 ul. Krzyżanowskiego Przedszkole Nr 84 ul. Burgaska Przedszkole Nr 85 ul. Chałubińskiego Przedszkole Nr 86 ul. Dywizjonu Przedszkole Nr 87 ul. Komandorska Przedszkole Nr 88 ul. Meissnera Przedszkole Nr 40 dla Dzieci ze Specjalnymi Al. Rzeczypospolitej 11 Potrzebami Edukacyjnymi 55. Przedszkole Specjalne Nr 72 ul. Meissnera Przedszkole Specjalne Nr 77 ul. Abrahama 11/13 Rejony obsługi finansowej przedszkoli 57. Rejon Obsługi Finansowej Przedszkoli Nr 8 Obsługuje: przedszkola Nr: 51, 60, 64, przedszkola specjalne : Nr 72, 77 i Nr 40 dla Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi Szkoły podstawowe ul. Piastowska Szkoła Podstawowa Nr 4 ul. Łąkowa Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Dragana Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Stryjewskiego Szkoła Podstawowa Nr 12 ul. Człuchowska Szkoła Podstawowa Nr 14 ul. Kartuska 126 a 63. Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Smoluchowskiego Szkoła Podstawowa Nr 16 ul. Ubocze Szkoła Podstawowa Nr 17 ul. Czarnieckiego Szkoła Podstawowa Nr 20 ul. Wczasy Szkoła Podstawowa Nr 21 ul. Na Stoku Szkoła Podstawowa Nr 23 ul. Opacka Szkoła Podstawowa Nr 24 ul. Lilii Wenedy Szkoła Podstawowa Nr 27 ul. Srebrniki Szkoła Podstawowa Nr 29 ul. Miałki Szlak Szkoła Podstawowa Nr 39 ul. Obywatelska Szkoła Podstawowa Nr 40 ul. Stroma Szkoła Podstawowa Nr 42 ul. Czajkowskiego Szkoła Podstawowa Nr 44 ul. Jagiellońska Szkoła Podstawowa Nr 45 ul. Matki Polki 3a 77. Szkoła Podstawowa Nr 46 ul. Arkońska Szkoła Podstawowa Nr 47 ul. Reformacka Szkoła Podstawowa Nr 49 Al. Legionów Szkoła Podstawowa Nr 50 ul. Grobla IV Szkoła Podstawowa Nr 52 ul. Kościuszki Szkoła Podstawowa Nr 55 ul. Wolności 6 A 83. Szkoła Podstawowa Nr 57 ul. Aksamitna Szkoła Podstawowa Nr 58 ul. Skarpowa Szkoła Podstawowa Nr 59 ul. Modra Szkoła Podstawowa Nr 60 ul. Chłopska Szkoła Podstawowa Nr 61 ul. Sienna Szkoła Podstawowa Nr 62 ul. Kępna Szkoła Podstawowa Nr 65 ul. Śluza Szkoła Podstawowa Nr 69 ul. Zielony Trójkąt Szkoła Podstawowa Nr 76 ul. Jagiellońska Szkoła Podstawowa Nr 79 ul. Kołobrzeska Szkoła Podstawowa Nr 80 ul. Opolska Szkoła Podstawowa Nr 81 ul. Siedleckiego Szkoła Podstawowa Nr 82 ul. Radarowa Szkoła Podstawowa Nr 83 ul. Stokłosy 1

8 97. Szkoła Podstawowa Nr 84 ul. Otomińska Szkoła Podstawowa Nr 85 ul. Stolema 59 Gimnazja 99. Gimnazjum Nr 1 ul. Wilka Krzyżanowskiego Gimnazjum Nr 2 ul. Kartuska 32/ Gimnazjum Nr 8 ul. Żabi Kruk Gimnazjum Nr 9 ul. Śluza Gimnazjum Nr 10 ul. Gościnna Gimnazjum Nr 11 ul. Kłosowa Gimnazjum Nr 12 ul. Wrzeszczańska Gimnazjum Nr 19 ul. Jagiellońska Gimnazjum Nr 20 ul. Zgody II Gimnazjum Nr 23 ul. Cystersów Gimnazjum Nr 25 ul. Kościuszki 8b 110. Gimnazjum Nr 26 ul. Traugutta Gimnazjum Nr 29 ul. Beethovena Gimnazjum Nr 48 ul. Stolema 59 Zespoły kształcenia podstawowego i gimnazjalnego 113. Zespół Kształcenia Podstawowego i Przedszkolnego Nr 1 ul. Tęczowa 6 - Przedszkole Nr 61 - Szkoła Podstawowa Nr Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 4 ul. Wielkopolska 20 - Szkoła Podstawowa Nr 86 - Gimnazjum Nr Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 5 ul. Małomiejska 8a z oddziałami integracyjnymi - Szkoła Podstawowa Nr 56 - Gimnazjum Nr Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 6 ul. Hoene 6 - Szkoła Podstawowa Nr 19 - Gimnazjum Nr Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 7 ul. Orłowska 13 - Szkoła Podstawowa Nr 77 - Gimnazjum Nr Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 8 ul. Szyprów 3 - Szkoła Podstawowa Nr 89 - Gimnazjum Nr Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 12 ul. Burzyńskiego 10 - Szkoła Podstawowa Nr 48 - Gimnazjum Nr Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 13 ul. Startowa 9 - Szkoła Podstawowa Nr 92 - Gimnazjum Nr Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 17 ul. Wąsowicza 30 z klasami sportowymi - Szkoła Podstawowa Nr 35 - Gimnazjum Sportowe Nr Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 20 ul. Gojawiczyńskiej 10 - Szkoła Podstawowa Nr 1 - Gimnazjum Nr Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 21 ul. Marusarzówny 10 z klasami sportowymi - Szkoła Podstawowa Nr 2 - Gimnazjum Nr Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 23 ul. Słabego 6 - Szkoła Podstawowa Nr 7

9 - Gimnazjum Nr Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 24 ul. Leśna Góra 2 - Szkoła Podstawowa Nr 38 - Gimnazjum Nr Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 25 ul. Boguckiego 44 - Szkoła Podstawowa Nr 88 - Gimnazjum Nr Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 26 ul. VII Dwor 6 z klasami sportowymi - Szkoła Podstawowa Nr 70 - Gimnazjum Sportowe Nr Zespół Specjalnego Kształcenia Podstawowego i ul. Piastowska 35/37 Gimnazjalnego Nr 27 - Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 37 - Gimnazjum Nr Zespół Specjalnego Kształcenia Podstawowego i ul. Karpia 1 Gimnazjalnego Nr 28 - Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 26 - Gimnazjum Nr Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 29 ul. Polanki 119 przy Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem - Szkoła Podstawowa Nr 10 - Gimnazjum Nr Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 30 ul. Nowe Ogrody 1/6 przy Szpitalu im. M. Kopernika - Szkoła Podstawowa Nr 1 - Gimnazjum Nr Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 31 ul. Dębinki 7 przy Uniwersyteckim Centrum Klinicznym - Szkoła Podstawowa Nr 2 - Gimnazjum Nr Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 32 ul. Srebrniki 1 przy Specjalistycznym Psychiatryczno - Neurologicznym Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej - Szkoła Podstawowa Nr 91 - Gimnazjum Nr Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 33 ul. Kołobrzeska 75 - Gimnazjum Nr 21 - Szkoła Podstawowa dla Dorosłych - Gimnazjum Nr 45 dla Dorosłych 135. Zespół Specjalnego Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 1 ul. Tęczowa 1 - Szkoła Podstawowa - Gimnazjum Nr 38 Zespoły szkół ogólnokształcących i licea ogólnokształcące 136. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych Nr 1 - Szkoła Podstawowa Nr 18 - Gimnazjum Nr 13 - XXIII Liceum Ogólnokształcące 137. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 - Gimnazjum Nr 33 - XXIV Liceum Ogólnokształcące 138. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 - Gimnazjum Nr 34 - IV Liceum Ogólnokształcące 139. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6 - Gimnazjum Nr 6 ul. Krasickiego 10 ul. Wodnika 57 ul. Na Zaspę 31a ul. Głęboka 11

10 - VI Liceum Ogólnokształcące 140. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 ul. Chałubińskiego 13 - Gimnazjum Nr 3 - VII Liceum Ogólnokształcące 141. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8 ul. Meissnera 9 - Szkoła Podstawowa Nr 5 - Gimnazjum Nr 18 - XIV Liceum Ogólnokształcące 142. Zespół Szkół Sportowych i Ogólnokształcących ul. Subisława 22 - Szkoła Podstawowa Nr 75 - Gimnazjum Nr 15 z klasami sportowymi - XII Liceum Ogólnokształcące z klasami sportowymi - Szkoła Mistrzostwa Sportowego Nr Ogólnokształcące Szkoły Sportowe ul. Kołobrzeska 77 - XXI Sportowe Liceum Ogólnokształcące - Szkoła Mistrzostwa Sportowego Nr I Liceum Ogólnokształcące ul. Wały Piastowskie II Liceum Ogólnokształcące ul. Pestalozziego 7/ III Liceum Ogólnokształcące ul. Topolowa V Liceum Ogólnokształcące ul. Polanki VIII Liceum Ogólnokształcące ul. Kartuska IX Liceum Ogólnokształcące ul. Wilka Krzyżanowskiego X Liceum Ogólnokształcące ul. Jagiellońska XV Liceum Ogólnokształcące ul. Pilotów XIX Liceum Ogólnokształcące ul. Pestalozziego 11/ XX Liceum Ogólnokształcące ul. Dobrowolskiego Zespół Szkół Ogólnokształcących dla Dorosłych ul. Jagiellońska 11 Szkoły ponadgimnazjalne 155. Szkoły Ekonomiczno-Handlowe ul. Seredyńskiego 1 a 156. Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich Al. Legionów Zespół Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo- ul. Czyżewskiego 31 Usługowych 158. Zespół Szkół Zawodowych Nr 9 ul. Dąbrowszczaków Szkoły Elektryczne i Elektroniczne Al. Grunwaldzka 238 b 160. Zespół Szkół Energetycznych ul. Reja 25 (XIII Liceum Ogólnokształcące) 161. Zespół Szkół Samochodowych ul. Elbląska 54/ Zespół Szkół Łączności ul. Podwale Staromiejskie 51/ Zespół Szkół Morskich ul. Wyzwolenia Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego ul. Smoleńska 6/8 i Chemicznego 165. Zespół Szkół Budownictwa Okrętowego Al. Hallera 16/ Zespół Szkół Budowlano Architektonicznych ul. Powstańców Warszawskich 25 (XXII Liceum Ogólnokształcące) 167. Szkoły Okrętowe i Ogólnokształcące ul. Piramowicza 1/2 CONRADINUM (XVIII Liceum Ogólnokształcące) 168. Państwowe Szkoły Budownictwa Al. Grunwaldzka Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 1 ul. Sobieskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Augustyńskiego 1 - Ośrodek Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli 171. Zespół Szkół Inżynierii Środowiska Centrum ul. Smoleńska 5/7 Kształcenia Ustawicznego 172. Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 ul. Batorego 26 - Gimnazjum Nr Zespół Szkół Specjalnych Nr 2 ul. Wita Stwosza 23

11 inne placówki 174. Pałac Młodzieży ul. Ogarna Szkoła Muzyczna I Stopnia ul. Gościnna Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 ul. Góreckiego 16 - Gimnazjum Nr Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy ul. Dąbrowszczaków 28 dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem 178. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 ul. Obywatelska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 ul. Krzemienieckiej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3 ul. Wałowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 4 ul. Krzemienieckiej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 5 ul. Związku Jaszczurczego Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 6 ul. Lenartowicza Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 7 ul. Traugutta Szkolne Schronisko Młodzieżowe z filiami Al. Grunwaldzka ul. Wałowa 21 - ul. Kartuska 245 B 186. Bursa Gdańska Podwale Staromiejskie 51/ Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej Al. Grunwaldzka 244 Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół 188. Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół Wrzeszcz, obsługuje Szkołę Podstaw. Nr 82, Gimnazjum Nr 26 ul Traugutta Zespół Ekonomiczno Administracyjny Placówek Specjalnych, obsługuje: Szkoły Podstaw.: Nr 40 i Nr 83, ul. Wałowa 21 Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczne Nr 2-6, Opieka społeczna 190. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Jednostki strukturalne : ul. Marynarki Polskiej 134a Dzienny Dom Pomocy Społecznej Pod Cisem ul. Sternicza 2 Dzienny Dom Pomocy ul. Wajdeloty 28 A Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Wajdeloty 28A Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Nowiny Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 ul. Żwirki i Wigury 1A/ Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 ul. Rumla 4D/ Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 ul. Lutniowa Rodzinny Dom Dziecka Nr 4 ul. Skarżyńskiego 6B/ Gdańskie Domy dla Dzieci ul. Brzegi Pogotowie Opiekuńcze im. Karola Borchardta ul. Leczkowa 1 A 197. Młodzieżowy Ośrodek Readaptacji Społecznej ul. Modra 69 B 198. Dom Integracyjno Rodzinny ul. Jaśkowa Dolina Ośrodek Adopcyjno Opiekuńczy ul. Abrahama 12/ Ognisko Wychowawcze Nr 1 ul. Władysława IV Ognisko Wychowawcze Nr 3 ul. Głęboka Placówka Rodzinna Dom przy Sercu ul. Goszczyńskiego 6/ Dom Pomocy Społecznej ul. Polanki Dom Pomocy Społecznej ul. Starogardzka Dom Pomocy Społecznej Ostoja ul. Hoża 4

12 Placówki opieki nad dziećmi w wieku do lat Gdański Zespół Żłobków - jednostki strukturalne : ul. Racławicka 8 Żłobek Nr 1 ul. Malczewskiego 33 Żłobek Nr 2 ul. Piastowskiej 92 Żłobek Nr 3 ul. Chałubińskiego 20 Żłobek Nr 4 ul. Startowej 3 Żłobek Nr 5 ul. Konopnickiej 14 Żłobek Nr 6 ul. Wassowskiego 7 Żłobek Nr 7 ul. Pocztowej 1 Żłobek Nr 8 ul. Szerokiej 15/17 Żłobek Nr 9 ul. Racławickiej 8 Placówki ochrony zdrowia 207. Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej Dzieci i ul. Racławicka 17 Młodzieży 208. Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień ul. Dyrekcyjna Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności ul. Dyrekcyjna Ośrodek Promocji Zdrowia i Sprawności Dziecka ul. Kołobrzeska 61 Infrastruktura miejska 211. Zarząd Dróg i Zieleni ul. Partyzantów Miejski Ogród Zoologiczny Wybrzeża - jednostka strukturalna: ul. Karwieńska 3 Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt ul. Przyrodników Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku ul. Na Stoku 49 Inne 214. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Traugutta Park Kulturowy Fortyfikacji Miejskich Twierdza ul. 3 Maja 9 a Gdańsk 216. Biuro Rozwoju Gdańska ul. Wały Piastowskie Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska ul. Piekarnicza Straż Miejska ul. Elbląska 54/60

13 B. Samorządowe zakłady budżetowe 1. Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Samorządowy Zakład Budżetowy - jednostki strukturalne : Gospodarka mieszkaniowa ul. Partyzantów 74 Biuro Obsługi Mieszkańców nr 1 ul. Sienna 6 Biuro Obsługi Mieszkańców nr 2 ul. Zielona 8/9 Biuro Obsługi Mieszkańców nr 3 ul. Słomiana 2 Biuro Obsługi Mieszkańców nr 4 Trakt Św. Wojciecha 167 b Biuro Obsługi Mieszkańców nr 5 ul. Kartuska 175 Biuro Obsługi Mieszkańców nr 6 ul. Batorego 12 Biuro Obsługi Mieszkańców nr 7 ul. Mściwoja II 44 Biuro Obsługi Mieszkańców nr 8 ul. Śniadeckich 12 Biuro Obsługi Mieszkańców nr 9 ul. Na Zaspę 31 Biuro Zamiany Mieszkań ul. Dyrekcyjna 6 Biuro Obsługi Lokali Użytkowych ul. Dyrekcyjna 6 C. Jednostki organizacyjne prawnie wyodrębnione lp. Nazwa jednostki Adres Instytucje kultury 1. Miejski Teatr Miniatura Al. Grunwaldzka Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis 3. Gdański Archipelag Kultury (dyrekcja) - podległe oddziały : ul. Opata Rybińskiego 24 ul. Dworcowa 9 Dworek Artura - Gdański Archipelag Kultury ul. Dworcowa 9 Scena Muzyczna - Gdański Archipelag Kultury ul. Powstańców Warszawskich 25 Zespół Pieśni i Tańca Gdańsk - Gdański ul. Dworcowa 9 Archipelag Kultury Teatr Współczesny - Gdański Archipelag Kultury ul. Dworcowa 9 Projektornia - Gdański Archipelag Kultury ul. Dworska 29 a Gama - Gdański Archipelag Kultury ul. Starowiejska 16 a Dom Sztuki - Gdański Archipelag Kultury ul. Stryjewskiego 25 Winda - Gdański Archipelag Kultury ul. Racławicka 17 Keja - Gdański Archipelag Kultury ul. Dworcowa 9 adres tymczasowy Plama - Gdański Archipelag Kultury ul. Pilotów 11 Wyspa Skarbów - Gdański Archipelag Kultury ul. Turystyczna 3 4. Klub Żak Al. Grunwaldzka 195/ Zespół Muzyki Dawnej Cappella Gedanensis ul. Nowe Ogrody Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia ul. Jaskółcza 1 7. Europejskie Centrum Solidarności ul. Doki 1 8. Gdański Teatr Szekspirowski ul. Ogarna Gdańska Galeria Miejska ul. Piwna 27/29 - podległe oddziały :

14 Gdańska Galeria Miejska 1 ul. Piwna 27/29 Gdańska Galeria Güntera Grassa ul. Szeroka 34/35, 36, 37; ul. Grobla I 1/2 10. Muzeum Historyczne Miasta Gdańska ul. Długa 46/47 - podległe oddziały: Ratusz Głównego Miasta ul. Długa 46/47 Muzeum Bursztynu Zespół Przedbramia ulicy Długiej Dom Uphagena ul. Długa 12 Dwór Artusa ul. Długi Targ 43/44 Wartownia Nr 1 na Westerplatte ul. Mjr H.Sucharskiego Twierdza Wisłoujście ul. Stara Twierdza 1 Muzeum Zegarów Wieżowych ul. Wielkie Młyny Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku Plac Obrońców Poczty Polskiej 1/2 11. Gdańsk 2016 ul. Długi Targ 39/40 POWIATOWE JEDNOSTKI ADMINISTRACJI ZESPOLONEJ 1. Powiatowy Urząd Pracy ul. 3 Maja 9 Prezydent Miasta Gdańska z up. Danuta Janczarek Sekretarz Miasta Gdańska

Wykaz placówek oświatowych - samorządowych jednostek budżetowych

Wykaz placówek oświatowych - samorządowych jednostek budżetowych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/385/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 września 2015 r. Wykaz placówek oświatowych - samorządowych jednostek budżetowych Lp. Placówka Adres 1. Przedszkole Nr 1 80-547 Gdańsk

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 23/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 5 stycznia 2017 r. JEDNOSTKI BUDŻETOWE MIASTA GDAŃSKA

Załącznik do Zarządzenia Nr 23/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 5 stycznia 2017 r. JEDNOSTKI BUDŻETOWE MIASTA GDAŃSKA Załącznik do Zarządzenia Nr 23/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 5 stycznia 2017 r. JEDNOSTKI BUDŻETOWE MIASTA GDAŃSKA Lp. Nazwa jednostki Adres Przedszkola 1. Przedszkole Nr 1 ul. Władysława IV 14 2.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Nr 1571/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 1 września 2017 r.

Załącznik do zarządzenia Nr 1571/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 1 września 2017 r. Załącznik do zarządzenia Nr 1571/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 1 września 2017 r. JEDNOSTKI BUDŻETOWE MIASTA GDAŃSKA Lp. Nazwa jednostki Adres PRZEDSZKOLA 1. Przedszkole Nr 1 80-547 Gdańsk ul. Władysława

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 44/16 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 20 stycznia 2016 r.

Zarządzenie Nr 44/16 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 20 stycznia 2016 r. Zarządzenie Nr 44/16 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Gdańska uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/796/16 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 29 września 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIX/796/16 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 29 września 2016 r. UCHWAŁA NR XXIX/796/16 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 29 września 2016 r. zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie określenia źródeł dochodów własnych gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. Rady Miasta Gdańska z dnia..

Uchwała Nr. Rady Miasta Gdańska z dnia.. Uchwała Nr. Rady Miasta Gdańska z dnia.. zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie określenia źródeł dochodów własnych gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2016 r. zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie określenia źródeł dochodów własnych gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 1389/16 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 5 września 2016r. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE MIASTA GDAŃSKA

Załącznik do Zarządzenia Nr 1389/16 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 5 września 2016r. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE MIASTA GDAŃSKA Załącznik do Zarządzenia Nr 1389/16 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 5 września 2016r. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE MIASTA GDAŃSKA Lp. Nazwa jednostki Adres odbioru przesyłek 1. ul. Nowe Ogrody 8/12 2. Urząd

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/1181/17 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 31 sierpnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XLII/1181/17 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 31 sierpnia 2017 r. UCHWAŁA NR XLII/1181/17 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 31 sierpnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie określenia źródeł dochodów własnych gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 12 lipca 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXVIII/570/12 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 12 lipca 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXVIII/570/12 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR XXVIII/570/12 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2012/2013 planu

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE MIASTA GDAŃSKA

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE MIASTA GDAŃSKA Załącznik do Zarządzenia Nr../17 Prezydenta Miasta a z dnia JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE MIASTA GDAŃSKA L.p. Nazwa jednostki Adres jednostki 1. Urząd Miejski w u ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 2. i Ogród Zoologiczny

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 198/15 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 18 lutego 2015r.

Zarządzenie Nr 198/15 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 18 lutego 2015r. Zarządzenie Nr 198/15 Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego, terminów składania dokumentów oraz terminów postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli oraz

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2255 UCHWAŁA NR LIII/1215/14 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 29 maja 2014 r.

Gdańsk, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2255 UCHWAŁA NR LIII/1215/14 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 29 maja 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2255 UCHWAŁA NR LIII/1215/14 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2014/2015 planu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSK. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSK. z dnia 28 marca 2013 r. Projekt z dnia 3 kwietnia 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2013/2014 planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2014 r. Projekt z dnia 8 maja 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2014 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2014/2015 planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych poprzez połączenie Centrum Obsługi Placówek Oświatowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 208/10 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 11 lutego 2010 r.

Zarządzenie Nr 208/10 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 11 lutego 2010 r. Zarządzenie Nr 208/10 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 11 lutego 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 67/14 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 17 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr 67/14 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 17 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr 67/14 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 17 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia wykazu jednostek pomocniczych, jednostek organizacyjnych i podmiotów gospodarczych z udziałem Miasta Gdańska

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 92/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 stycznia 2013 roku

Zarządzenie Nr 92/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 stycznia 2013 roku Zarządzenie Nr 92/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 stycznia 2013 roku w sprawie ustalenia wykazu jednostek pomocniczych, jednostek organizacyjnych i podmiotów gospodarczych z udziałem Miasta Gdańska

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1031/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 12 lipca 2012 roku

Zarządzenie Nr 1031/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 12 lipca 2012 roku Zarządzenie Nr 1031/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 12 lipca 2012 roku w sprawie ustalenia wykazu jednostek pomocniczych, jednostek organizacyjnych i podmiotów gospodarczych z udziałem Miasta Gdańska

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 23 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 23 lutego 2017 r. z dnia 17 stycznia 2017 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych poprzez połączenie Centrum

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKI POMOCNICZE MIASTA GDAŃSKA

JEDNOSTKI POMOCNICZE MIASTA GDAŃSKA Załącznik do Zarządzenia Nr 25/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 5 stycznia 2017 r. JEDNOSTKI POMOCNICZE MIASTA GDAŃSKA 1. VII Dwór 2. Aniołki 3. Brętowo, 4. Brzeźno 5. Chełm 6. Jasień 7. Ujeścisko Łostowice

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1129/17 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA z dnia 6 lipca 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1129/17 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA z dnia 6 lipca 2017 r. ZARZĄDZENIE Nr 1129/17 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu jednostek pomocniczych, jednostek organizacyjnych i podmiotów gospodarczych z udziałem Miasta Gdańska

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 40/15 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 19 stycznia 2015 roku

Zarządzenie Nr 40/15 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 19 stycznia 2015 roku Zarządzenie Nr 40/15 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 19 stycznia 2015 roku w sprawie ustalenia wykazu jednostek pomocniczych, jednostek organizacyjnych i podmiotów gospodarczych z udziałem Miasta Gdańska

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1014/16 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 1 lipca 2016 roku

Zarządzenie Nr 1014/16 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 1 lipca 2016 roku Zarządzenie Nr 1014/16 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 1 lipca 2016 roku w sprawie ustalenia wykazu jednostek pomocniczych, jednostek organizacyjnych i podmiotów gospodarczych z udziałem Miasta Gdańska

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/696/16 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 czerwca 2016 r. uchwala się, co następuje :

UCHWAŁA NR XXVI/696/16 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 czerwca 2016 r. uchwala się, co następuje : UCHWAŁA NR XXVI/696/16 RADY MIASTA GDAŃSKA w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży oraz szkół specjalnych na terenie Miasta Gdańska. Na podstawie art. 17 ust. 5 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/355/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 27 sierpnia 2015 roku

UCHWAŁA NR XIII/355/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 27 sierpnia 2015 roku UCHWAŁA NR XIII/355/15 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży oraz szkół specjalnych na terenie Miasta Gdańska. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIX/1136/09 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Uchwała Nr XXXIX/1136/09 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 sierpnia 2009 roku Uchwała Nr XXXIX/1136/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na terenie Miasta Gdańska. Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12 pkt. 11

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVI/1323/14 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 28 sierpnia 2014 roku

UCHWAŁA NR LVI/1323/14 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 28 sierpnia 2014 roku UCHWAŁA NR LVI/1323/14 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieŝy oraz szkół specjalnych na terenie Miasta Gdańska. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/711/16 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 25 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/711/16 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 25 sierpnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXVIII/711/16 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych poprzez połączenie Centrum Obsługi Placówek Oświatowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia r. uchwala się, co następuje

UCHWAŁA NR.. RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia r. uchwala się, co następuje UCHWAŁA NR.. RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Gdańska o nadanie statutu jednostce organizacyjnej Gminy Miasta Gdańska, Zespołowi Ekonomiczno - Administracyjnemu Placówek

Bardziej szczegółowo

Harmonogram dyżurów gdańskich przedszkoli w okresie lipiec sierpień 2012 r.

Harmonogram dyżurów gdańskich przedszkoli w okresie lipiec sierpień 2012 r. Harmonogram dyżurów gdańskich przedszkoli w okresie lipiec sierpień 2012 r. Dzielnica Placówka Adres Telefon Termin dyżuru Przedszkole Nr 49 Ul. Śląska 35a 553-30-22 01.08 14.08.2012 r. Ul. Arkońska 25

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miasta Gdańska z dnia...

Uchwała Nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... Uchwała Nr...... w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieŝy oraz szkół specjalnych na terenie Miasta Gdańska. Na podstawie art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o

Bardziej szczegółowo

powiat: M. Gdańsk 1. Centrum Kształcenia Policealnego Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku Gdańsk, Łagiewniki 3

powiat: M. Gdańsk 1. Centrum Kształcenia Policealnego Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku Gdańsk, Łagiewniki 3 przedmiot: Język polski powiat: M. Gdańsk ośrodek: Zespół Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo-Usługowych Gdańsk, Czyżewskiego 31 1. Centrum Kształcenia Policealnego Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK, OKRE

PLAN DOCHODÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK, OKRE Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/399/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 22.12.2011 r. PLAN DOCHODÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK, OKREŚLONYCH W UCHWALE NR LIII/1549/10 RADY MIASTA GDAŃSKA Z DNIA 28 PAŻDZERNIKA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSK. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSK. z dnia r. Projekt z dnia 12 sierpnia 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSK z dnia... 2016 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych poprzez połączenie

Bardziej szczegółowo

Wykaz szkół i placówek oświatowych prowadzących zajęcia dla dzieci w ramach akcji Wakacje w Mieście. Wrzeszcz Górny.

Wykaz szkół i placówek oświatowych prowadzących zajęcia dla dzieci w ramach akcji Wakacje w Mieście. Wrzeszcz Górny. Wykaz szkół i placówek oświatowych prowadzących zajęcia dla dzieci w ramach akcji Wakacje w Mieście nazwa placówki adres dzielnica rodzaj zajęć termin zajęć nr 17 nr 39 nr 46 nr 52 nr 57 nr 61 nr 82 26

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/308/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 25 czerwca 2015 roku. uchwala się, co następuje:

UCHWAŁA NR XII/308/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 25 czerwca 2015 roku. uchwala się, co następuje: UCHWAŁA NR XII/308/15 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie wyrażenia woli objęcia przez Gminę Miasta Gdańska udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Gdańskiego Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1377/15 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 16 września 2015 roku

Zarządzenie Nr 1377/15 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 16 września 2015 roku Zarządzenie Nr 1377/15 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 16 września 2015 roku zmieniające Zarządzenie Nr 360/10 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 16 marca 2010 roku Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 08

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego na terenie Miasta Gdańska Na podstawie art. 12 pkt. 11

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia r.

UCHWAŁA NR.. RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia r. UCHWAŁA NR.. RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Gdańska o nadanie statutu jednostce organizacyjnej Gminy Miasta Gdańska, Zespołowi Obsługi Placówek Oświatowych Nr 1 w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Dochody w łasne i w ydatki nimi sfinansow ane w 2009 roku w jednostkach budŝetow ych, które utw orzyły rachunki dochodów w łasnych.

Dochody w łasne i w ydatki nimi sfinansow ane w 2009 roku w jednostkach budŝetow ych, które utw orzyły rachunki dochodów w łasnych. Lp Dochody w łasne i w ydatki nimi sfinansow ane w 2009 roku w jednostkach budŝetow ych, które utw orzyły rachunki dochodów w łasnych. w złotych Dochody Wydatki Nazw a jednostki budŝetow ej Plan roczny

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1481/14 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 30 października 2014 roku

Zarządzenie Nr 1481/14 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 30 października 2014 roku Zarządzenie Nr 1481/14 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 30 października 2014 roku zmieniające Zarządzenie Nr 360/10 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 16 marca 2010 roku Na podstawie art. 47 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia r. z dnia 7 lutego 2017 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego na terenie Miasta Gdańska Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK PREZYDENTA MIASTA NA PRAWACH POWIATU W SPRAWIE ORGANIZACJI PRAC SPOŁECZNIE UśYTECZNYCH

WNIOSEK PREZYDENTA MIASTA NA PRAWACH POWIATU W SPRAWIE ORGANIZACJI PRAC SPOŁECZNIE UśYTECZNYCH Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 255/10 PMG Gdańsk, dnia 24 lutego 2010r (miejscowość, data) WNIOSEK PREZYDENTA MIASTA NA PRAWACH POWIATU W SPRAWIE ORGANIZACJI PRAC SPOŁECZNIE UśYTECZNYCH 1 Działając na

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK PREZYDENTA MIASTA NA PRAWACH POWIATU W SPRAWIE ORGANIZACJI PRAC SPOŁECZNIE UśYTECZNYCH

WNIOSEK PREZYDENTA MIASTA NA PRAWACH POWIATU W SPRAWIE ORGANIZACJI PRAC SPOŁECZNIE UśYTECZNYCH Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1185/11 PMG z dnia 25 sierpnia 2011r. Gdańsk, dnia... WNIOSEK PREZYDENTA MIASTA NA PRAWACH POWIATU W SPRAWIE ORGANIZACJI PRAC SPOŁECZNIE UśYTECZNYCH DYREKTOR POWIATOWEGO

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA GDAŃSKIEJ SIECI SZKOLNEJ DOSTOSOWANEJ DO ZMIENIONYCH PRZEPISÓW OŚWIATOWYCH

STRUKTURA GDAŃSKIEJ SIECI SZKOLNEJ DOSTOSOWANEJ DO ZMIENIONYCH PRZEPISÓW OŚWIATOWYCH STRUKTURA GDAŃSKIEJ SIECI SZKOLNEJ DOSTOSOWANEJ DO ZMIENIONYCH PRZEPISÓW OŚWIATOWYCH SIEĆ SZKOLNA OBECNIE 1. Szkoła Podstawowa nr 4 SIEĆ SZKOLNA OD 01.09.2017 8-klasowa szkoła podstawowa z oddziałami 0

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PROJEKTU: Budowa boiska piłkarskiego na osiedlu Zaspa Młyniec

TYTUŁ PROJEKTU: Budowa boiska piłkarskiego na osiedlu Zaspa Młyniec Okręg V Numer 14 Boisko I ETAP piłkarskie o wym. Elementy małej 30x60m Bieżnia ogólna architektury Kort tenisowy I ETAP BUDOWY KOMPLEKSU SPORTOWEGO Ogrodzenie i oświetlenie terenu wraz z 4 torowa Zaplecze

Bardziej szczegółowo

zarządza się, co następuje:

zarządza się, co następuje: Zarządzenie Nr 1626/11 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 360/2010 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 16 marca 2010 roku w sprawie upoważnienia dyrektora

Bardziej szczegółowo

Od samorządu do samorządności. rola i zadania samorządu terytorialnego

Od samorządu do samorządności. rola i zadania samorządu terytorialnego Od samorządu do samorządności rola i zadania samorządu terytorialnego Od zadań i budżetu do wspólnego działania Idea, która ma siłę integracji Miasto Gdańsk realizuje swoje zadania w ramach ustalonych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 693/16 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 17 maja 2016 roku

Zarządzenie Nr 693/16 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 17 maja 2016 roku Zarządzenie Nr 693/16 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 17 maja 2016 roku w sprawie wyłączenia ze sprzedaży lokali mieszkalnych i nieruchomości mieszkaniowych Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Wakacje w Mieście 2017

Wakacje w Mieście 2017 Wakacje w Mieście 2017 Oferta aktywności dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich 1 czerwca ruszają zapisy zintegrowane podejście więcej godzin, więcej miejsc, nie tylko w pierwszych miesiącach

Bardziej szczegółowo

Wakacje w Mieście 2017

Wakacje w Mieście 2017 Wakacje w Mieście 2017 Oferta aktywności dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich 1 czerwca ruszają zapisy zintegrowane podejście więcej godzin, więcej miejsc, nie tylko w pierwszych miesiącach

Bardziej szczegółowo

Reorganizacja sieci placówek oświatowych w Gdańsku w kontekście reformy ustroju szkolnego. gdansk.pl

Reorganizacja sieci placówek oświatowych w Gdańsku w kontekście reformy ustroju szkolnego. gdansk.pl Reorganizacja sieci placówek oświatowych w Gdańsku w kontekście reformy ustroju szkolnego gdansk.pl Główne założenia reformy 1. Powrót do systemu 8 (SP) + 4/5 co oznacza faktyczną likwidację 100% szkół

Bardziej szczegółowo

Pilotażowy Budżet Obywatelski 2014 w liczbach

Pilotażowy Budżet Obywatelski 2014 w liczbach Pilotażowy Budżet Obywatelski 2014 w liczbach Kwota pilotażowego Budżetu Obywatelskiego 2014 9 000 000 PLN po 1 500 000 PLN na 6 Okręgów Konsultacyjnych Liczba procedowanych wniosków 417 Wpisanych do Bazy

Bardziej szczegółowo

brak specyfiki 00001 19277619000010 specjalna 19084933400000 brak specyfiki 19084933400000 brak specyfiki 19033950900000 specjalna

brak specyfiki 00001 19277619000010 specjalna 19084933400000 brak specyfiki 19084933400000 brak specyfiki 19033950900000 specjalna 6 m. Gdańsk Załącznik nr stan na.ix/.x rok szk. 5/6 Subwencja POWIATOWA Wykaz szkół i placówek prowadzonych / dotowanych przez JST Strona: REGON P Szkół P P5 P9 P P7 P P5 P9 P P7 P P5 Specyfika o Wieś

Bardziej szczegółowo

Miasto Gdańsk oferta szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2017/2018

Miasto Gdańsk oferta szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2017/2018 Miasto Gdańsk oferta szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2017/2018 Lp. Nazwa szkoły Typ szkoły T zawód SBIs - zawód, LO - przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym j.polski, historia, wos 1. I

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1A. Wykaz czę ci nieruchomo ci gruntowych zabudowanych wiatami przystankowymi PAKIET I oznaczenie nieruchomo ci

Załącznik nr 1A. Wykaz czę ci nieruchomo ci gruntowych zabudowanych wiatami przystankowymi PAKIET I oznaczenie nieruchomo ci l.p. lokalizacja 1 Obrońców Westerplatte 6 251/3 Załącznik nr 1A Wykaz czę ci nieruchomo ci gruntowych zabudowanych wiatami przystankowymi PAKIET I oznaczenie nieruchomo ci nr rodzaj przystank przystan

Bardziej szczegółowo

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY PROWADZONY PRZEZ GMINĘ MIASTA GDAŃSKA

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY PROWADZONY PRZEZ GMINĘ MIASTA GDAŃSKA Numer wpisu do rejestru REJESTR INSTYTUCJI KULTURY PROWADZONY PRZEZ GMINĘ MIASTA GDAŃSKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Data wpisu do rejestru oraz daty kolejnych wpisów 1/92 1992-06-11/ 2/92 1992-06-11/ Pełna nazwa

Bardziej szczegółowo

Liczba mieszkańców Gdańska oraz przyrost naturalny w latach

Liczba mieszkańców Gdańska oraz przyrost naturalny w latach (w tys. osób) (w promilach) Liczba mieszkańców Gdańska oraz przyrost naturalny w latach 2005-2014 462 461,5 461,5 1,5 460,5 460,4 459 458,1 456,7 0,8 1,2 456,6 1,1 457,0 1,0 0,5 456 453 0,0-0,2 455,7 455,6-0,1

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 107/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 26 stycznia 2012 roku

Zarządzenie Nr 107/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 26 stycznia 2012 roku Zarządzenie Nr 107/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1498/08 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 01 października 2008 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa

Bardziej szczegółowo

TRENDY SPOŁECZNO-GOSPODARCZE GDAŃSKA

TRENDY SPOŁECZNO-GOSPODARCZE GDAŃSKA TRENDY SPOŁECZNO-GOSPODARCZE GDAŃSKA 1 DEMOGRAFIA 2 Gdańsk SKĄD POCHODZĄ MIESZKAŃCY? wybrane miasta Źródło: http://biqdata.wyborcza.pl/mieszkancy-polskich-miast-skad-pochodza 3 1998 1999 2 21 22 23 24

Bardziej szczegółowo

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY PROWADZONY PRZEZ GMINĘ MIASTA GDAŃSKA

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY PROWADZONY PRZEZ GMINĘ MIASTA GDAŃSKA Numer wpisu do rejestru REJESTR INSTYTUCJI KULTURY PROWADZONY PRZEZ GMINĘ MIASTA GDAŃSKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Data wpisu do rejestru oraz daty kolejnych wpisów 1/92 1992-06-11/ 2/92 1992-06-11/ Pełna nazwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/895/13 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 29 sierpnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/895/13 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 29 sierpnia 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/895/13 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Gdańska konsultacji społecznych pilotażowego projektu Budżet Obywatelski 2014 w Gdańsku.

Bardziej szczegółowo

Pomorska Sieć Szkół Promujących Zdrowie aktualny wykaz placówek oświatowych

Pomorska Sieć Szkół Promujących Zdrowie aktualny wykaz placówek oświatowych Szkoły Podstawowe 1. Szkoła Podstawowa Nr 14 ul. Kartuska 126 A 80-104 Gdańsk 2. Szkoła Podstawowa Nr 17 ul. Czarneckiego 2 80-239 Gdańsk 3. Szkoła Podstawowa Nr 29 ul. Miałki Szlak 74 80-717 Gdańsk 4.

Bardziej szczegółowo

Wykaz jednostek nadzorowanych przez UMŁ

Wykaz jednostek nadzorowanych przez UMŁ Wykaz jednostek nadzorowanych przez UMŁ I. Prezydent Miasta nadzoruje: 1) Straż Miejską (jednostka budżetowa). II. Wiceprezydent Miasta właściwy w sprawach pomocy społecznej nadzoruje: 1) Miejski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/177/11 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska

UCHWAŁA NR XI/177/11 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska UCHWAŁA NR XI/177/11 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska Na podstawie art. 5b ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst

Bardziej szczegółowo

z dnia 27 października 2015 r. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na rok 2015

z dnia 27 października 2015 r. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na rok 2015 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIII/148/15 Rady Miasta Białystok z dnia 2 października 2015 r. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na rok 2015

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2015 r.

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 30 lipca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2015 r. w sprawie utworzenia na terenie miasta Gdańska odrębnych obwodów głosowania w celu przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Jednostka pomocnicza. Nazwa ulicy Nr budynku Nr lokalu

Jednostka pomocnicza. Nazwa ulicy Nr budynku Nr lokalu Lp. Pełna nazwa obiektu Skrót identyfikujący nazwę Nazwa ulicy Nr budynku Nr lokalu Jednostka pomocnicza p - podmiot publiczny / n - podmiot niepubliczny Adresaci (d - dzieci, m - młodzież, do - dorośli,

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH - SEKTOR II Ulica [skrócona nazwa] Ulica [pełna nazwa] Numer Dzielnica

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH - SEKTOR II Ulica [skrócona nazwa] Ulica [pełna nazwa] Numer Dzielnica 3 Maja 3 Maja 3 ŚRÓDMIEŚCIE x 3 Maja 3 Maja 6 ŚRÓDMIEŚCIE x 3 Maja 3 Maja 7 ŚRÓDMIEŚCIE x 3 Maja 3 Maja 9 ŚRÓDMIEŚCIE x x x x x 3 Maja 3 Maja 9 ŚRÓDMIEŚCIE x x x x x 3 Maja 3 Maja 12 ŚRÓDMIEŚCIE x x x

Bardziej szczegółowo

Wykaz adresowy Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasta Gdańska, które podjęły Uchwały o zaciągnięciu kredytu

Wykaz adresowy Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasta Gdańska, które podjęły Uchwały o zaciągnięciu kredytu Wykaz adresowy Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasta Gdańska, które podjęły Uchwały o zaciągnięciu kredytu L.p. Wspólnota Mieszkaniowa Nr budynku 1 ABRAHAMA 20 2 AKACJOWA 2 3 ALDONY 5 4 ALDONY

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

załącznik nr 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 1. Straż Miejska 2. Zarząd Nowego Centrum Łodzi 3. Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi 4. Zarząd Dróg i Transportu 5. Zarząd Zieleni Miejskiej 6. Łódzki Ośrodek Geodezji 7. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Organizacja roku szkolnego 2017/2018

Organizacja roku szkolnego 2017/2018 Organizacja roku szkolnego 2017/2018 22 sierpnia 2017 r. www.gdansk.pl/edukacja www.facebook.com/zgdanska Nakłady na edukację w Gdańsku w latach 2013-2017 Fakty i liczby 900 000 000 zł 800 000 000 zł 700

Bardziej szczegółowo

Zima w Mieście Oferta aktywności. dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych.

Zima w Mieście Oferta aktywności. dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych. Zima w Mieście 2018 Oferta aktywności dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych zintegrowane podejście więcej godzin, więcej miejsc, blisko oferta szkół i placówek oświatowych (np. Pałac Młodzieży,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/305/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 25 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/305/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 25 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR XII/305/15 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia na terenie miasta Gdańska odrębnych obwodów głosowania w celu przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/160/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/160/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/160/15 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Gdańska konsultacji społecznych projektu Budżet Obywatelski 2016 w Gdańsku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

liczba dni z przekroczeniami pyłu PM10 w 2016 roku w Gdańsku Wrzeszczu dopuszczalna liczba dni z przekroczeniami pyłu PM10 w roku

liczba dni z przekroczeniami pyłu PM10 w 2016 roku w Gdańsku Wrzeszczu dopuszczalna liczba dni z przekroczeniami pyłu PM10 w roku liczba dni z przekroczeniami pyłu PM10 w 2016 roku w Gdańsku Wrzeszczu dopuszczalna liczba dni z przekroczeniami pyłu PM10 w roku Ocena jakości powietrza w Gdańsku w 2017 r. trudno powiedzieć własne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 411/2014 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 13 listopada 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 411/2014 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 13 listopada 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 411/2014 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie wyznaczenia jednostki upoważnionej do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego na świadczenie

Bardziej szczegółowo

Miejskie jednostki organizacyjne. Nazwa miejskiej jednostki prawna 1. Urząd Miasta Opola Prezydent Miasta Opola jednostka budżetowa. Lp.

Miejskie jednostki organizacyjne. Nazwa miejskiej jednostki prawna 1. Urząd Miasta Opola Prezydent Miasta Opola jednostka budżetowa. Lp. Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr OR-I.120.1.62.2017 PMO z dnia 5 kwietnia 2017 r. Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych, spółek prawa handlowego, w których Miasto Opole posiada udziały lub akcje i

Bardziej szczegółowo

R A P O R T O S T A N I E M I E N I A K O M U N A L N E G O MIASTA SŁUPSK za okres od r. do r.

R A P O R T O S T A N I E M I E N I A K O M U N A L N E G O MIASTA SŁUPSK za okres od r. do r. Słupsk, 06.03.2014r. R A P O R T O S T A N I E M I E N I A K O M U N A L N E G O MIASTA SŁUPSK za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. Raport o stanie mienia komunalnego sporządzono na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gdańsk Oliwa: Usługi weterynaryjne: Usługa wszczepiania elektronicznych identyfikatorów przez lekarzy weterynarii psom właścicieli zamieszkałych na obszarze administracyjnym miasta Gdańska Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 lutego 2014 r. Poz. 414 ZARZĄDZENIE NR 1681/13 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA. z dnia 19 grudnia 2013 r.

Gdańsk, dnia 4 lutego 2014 r. Poz. 414 ZARZĄDZENIE NR 1681/13 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA. z dnia 19 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lutego 2014 r. Poz. 414 ZARZĄDZENIE NR 1681/13 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA w sprawie podania do publicznej wiadomości wysokości stawek bazowych najmu

Bardziej szczegółowo

Wykaz instytucj i jednostek publicznych na terenia miasta Olsztyna uprawnionych do korzystania z Miejskiej Sieci Teleinformatycznej.

Wykaz instytucj i jednostek publicznych na terenia miasta Olsztyna uprawnionych do korzystania z Miejskiej Sieci Teleinformatycznej. załącznik 1 Wykaz instytucj i jednostek publicznych na terenia miasta Olsztyna uprawnionych do korzystania z Miejskiej Sieci Teleinformatycznej. Lp. Nazwa jednostki adres 1 Przedszkole Miejskie Nr 2 ul.

Bardziej szczegółowo

z dnia 25 kwietnia 2016 r. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na rok 2016

z dnia 25 kwietnia 2016 r. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na rok 2016 Załącznik Nr do uchwały Nr XXII/314/16 Rady Miasta Białystok z dnia 25 kwietnia 2016 r. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na rok 2016 801 OŚWIATA

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM OBJAZDOWEJ ZBIÓRKI ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH NA ROK 2017

HARMONOGRAM OBJAZDOWEJ ZBIÓRKI ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH NA ROK 2017 HARMONOGRAM OBJAZDOWEJ ZBIÓRKI ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH NA ROK 2017 Dzielnica Ulica Data Aniołki ul. Focha (parking przy spółdzielni - teren Spółdzielni przy ul. Focha oraz Osiedla Kolonia Jordana) Godzina

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 371/1299/16 PREZYDENTA MIASTA KOSZALINA z dnia 14 grudnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 371/1299/16 PREZYDENTA MIASTA KOSZALINA z dnia 14 grudnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 71/199/16 PREZYDENTA MIASTA KOSZALINA z dnia 1 grudnia 016 r. w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu. Na podstawie art. 0 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

2203011,2203032,2203044,2203045, 2203072,2203062,2203052

2203011,2203032,2203044,2203045, 2203072,2203062,2203052 Kod zakresu Nazwa zakresu świadczeń Kod terytorialny Obszar kontraktowania Ryczałt miesięczny 2210 Powiat nowodworski 49 919,70 zł 2264 M. Sopot 51 462,20 zł 2203011,2203032,2203044,2203045, 2203072,2203062,2203052

Bardziej szczegółowo

Nasze wsparcie Twoja samodzielność

Nasze wsparcie Twoja samodzielność Nasze wsparcie Twoja samodzielność Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2018 z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, ogłoszonego Zarządzeniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa dla dzieci i młodzieży Projekt Młodzi, Aktywni Gdańszczanie. 1 Podstawy programu edukacyjnego

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa dla dzieci i młodzieży Projekt Młodzi, Aktywni Gdańszczanie. 1 Podstawy programu edukacyjnego 1 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa dla dzieci i młodzieży Projekt Młodzi, Aktywni Gdańszczanie. 1 Podstawy programu edukacyjnego 1. Program realizowany jest w ramach projektu Młodzi, Aktywni Gdańszczanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1377/08 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 5 września 2008r.

Zarządzenie Nr 1377/08 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 5 września 2008r. Zarządzenie Nr 1377/08 w sprawie ustalenia zasad premiowania osób kierujących jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej prowadzonymi przez Miasto Gdańsk. Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 9 lutego 2015 r. Poz. 353 ZARZĄDZENIE NR 1763/14 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA. z dnia 29 grudnia 2014 r.

Gdańsk, dnia 9 lutego 2015 r. Poz. 353 ZARZĄDZENIE NR 1763/14 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA. z dnia 29 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 9 lutego 2015 r. Poz. 353 ZARZĄDZENIE NR 1763/14 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA w sprawie podania do publicznej wiadomości wysokości stawek bazowych najmu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU. z dnia... 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Bytomia

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU. z dnia... 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Bytomia UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU z dnia... 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Bytomia Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 ust. 2, art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy

Bardziej szczegółowo

Godzina przyjazdu. Dzielnica Ulica Data. Aniołki. Brętowo. Brzeźno. Chełm

Godzina przyjazdu. Dzielnica Ulica Data. Aniołki. Brętowo. Brzeźno. Chełm Dzielnica Ulica Data Aniołki Brętowo Brzeźno Chełm Godzina przyjazdu Godzina odjazdu ul. Focha (parking przy spółdzielni - teren Spółdzielni przy ul. Focha oraz Osiedla Kolonia Jordana) 22.03.2014 09:10

Bardziej szczegółowo

Godzina przyjazdu. Dzielnica Ulica Data. Aniołki. Brętowo. Brzeźno. Chełm

Godzina przyjazdu. Dzielnica Ulica Data. Aniołki. Brętowo. Brzeźno. Chełm Dzielnica Ulica Data Aniołki Brętowo Brzeźno Chełm Godzina przyjazdu Godzina odjazdu ul. Focha (parking przy spółdzielni - teren Spółdzielni przy ul. Focha oraz Osiedla Kolonia Jordana) 05.07.2014 09:10

Bardziej szczegółowo

Godzina przyjazdu. Dzielnica Ulica Data. ul. Focha (parking przy spółdzielni - teren Spółdzielni przy ul. Focha oraz Osiedla Kolonia Jordana) Aniołki

Godzina przyjazdu. Dzielnica Ulica Data. ul. Focha (parking przy spółdzielni - teren Spółdzielni przy ul. Focha oraz Osiedla Kolonia Jordana) Aniołki Dzielnica Ulica Data Aniołki Brętowo Brzeźno ul. Focha (parking przy spółdzielni - teren Spółdzielni przy ul. Focha oraz Osiedla Kolonia Jordana) ul. Orzeszkowej 9, 11, 21 (plac naprzeciwko) ul. Potokowa

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Słupsku pl. Zwycięstwa 3 Słupsk, dnia r Słupsk

Urząd Miejski w Słupsku pl. Zwycięstwa 3 Słupsk, dnia r Słupsk Urząd Miejski w Słupsku pl. Zwycięstwa 3 Słupsk, dnia 29.02.2016 r. 76-200 Słupsk INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA SŁUPSKA za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. Informację o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH - SEKTOR III Ulica [nazwa skrócona] Ulica [nazwa pełna] Numer Dzielnica

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH - SEKTOR III Ulica [nazwa skrócona] Ulica [nazwa pełna] Numer Dzielnica MICKIEWICZA ADAMA MICKIEWICZA 11 WRZESZCZ DOLNY X X MICKIEWICZA ADAMA MICKIEWICZA 13 WRZESZCZ DOLNY X MICKIEWICZA ADAMA MICKIEWICZA 18 WRZESZCZ DOLNY X X X X X X X MICKIEWICZA ADAMA MICKIEWICZA 18 WRZESZCZ

Bardziej szczegółowo

GDAŃSK 2003-2012. Trendy społeczno-gospodarcze

GDAŃSK 2003-2012. Trendy społeczno-gospodarcze GDAŃSK 23-212 Trendy społeczno-gospodarcze (w tys. osób) (w promilach) Liczba mieszkańców Gdańska oraz przyrost naturalny w latach 23-212 462 461, 46,5 46,4 1,5 459 459,1 458,1 456,7,8 1,2 456,6 1,1 457,

Bardziej szczegółowo