KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, 06/02/2007. SG-Greffe (2007) D/200545

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, 06/02/2007. SG-Greffe (2007) D/200545"

Transkrypt

1 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, 06/02/2007 SG-Greffe (2007) D/ Pani Anna Streżyńska Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej ul. Kasprzaka 18/ Warszawa Polska Fax: Szanowna Pani, Dotyczy: PL/2006/0528 Publicznie dostępne miejscowe i zamiejscowe usługi telefoniczne świadczone w stacjonarnej sieci telefonicznej dla PL/2006/0529 Publicznie dostępne międzynarodowe usługi telefoniczne świadczone w stacjonarnej sieci telefonicznej dla PL/2006/0530 Publicznie dostępne miejscowe i zamiejscowe usługi telefoniczne świadczone w stacjonarnej sieci telefonicznej dla użytkowników końcowych z wyłączeniem PL/2006/0531 Publicznie dostępne międzynarodowe usługi telefoniczne świadczone w stacjonarnej sieci telefonicznej dla użytkowników końcowych z wyłączeniem Wycofanie poważnych wątpliwości I. PRZEBIEG POSTĘPOWANIA W dniu 6 listopada 2006 roku Komisja zarejestrowała pod numerami PL/2006/ cztery notyfikacje polskiego organu regulacyjnego, Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ( UKE ), dotyczące detalicznych rynków świadczenia usług połączeń telefonicznych krajowych oraz międzynarodowych dla oraz dla użytkowników końcowych z wyłączeniem. Konsultacje krajowe 1 w sprawie tych rynków rozpoczęły się w dniu 6 listopada 2006 roku i zakończyły w dniu 6 grudnia 2006 roku. 1 Zgodnie z art. 6 dyrektywy ramowej. Commission européenne, B-1049 Bruxelles / Europese Commissie, B-1049 Brussel - Belgium. Telephone: (32-2)

2 Zgodnie z art. 7 ust. 4 dyrektywy ramowej, w dniu 6 grudnia 2006 roku Komisja poinformowała Prezesa UKE, że ma poważne wątpliwości odnośnie do zgodności notyfikowanych projektów decyzji z przepisami prawa wspólnotowego. W dniu 11 grudnia 2006 roku Komisja opublikowała na swojej stronie internetowej ogłoszenie zapraszające zainteresowane strony do przedłożenia w ciągu pięciu dni roboczych uwag wobec listu Komisji zawierającego poważne wątpliwości. Dwa podmioty przedstawiły swoje uwagi. Prezes UKE przedłożył swoje spostrzeżenia oraz kopie uwag uzyskanych w ramach konsultacji krajowych w dniu 14 grudnia 2006 roku. W dniu 22 grudnia 2006 roku Komisja wystąpiła do Prezesa UKE z formalnym zapytaniem; odpowiedź została udzielona w dniu 4 stycznia 2007 oraz została uzupełniona w dniu 10 stycznia 2007 roku. II. OPIS PROJEKTÓW DECYZJI II.1. Definicja rynków Notyfikacje obejmują rynki krajowych i międzynarodowych połączeń telefonicznych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej dla oraz dla użytkowników końcowych z wyłączeniem. 2 Zgodnie z Zaleceniem Prezes UKE uważa za właściwe zdefiniowanie czterech odrębnych detalicznych rynków właściwych. Zdefiniowane rynki zawierają wszystkie rodzaje połączeń z sieci stacjonarnej do sieci stacjonarnych i ruchomych. Jednakże, zdaniem Prezesa UKE, rynki te nie obejmują usług Voice over IP (VoIP), mimo iż Prezes UKE stwierdza, że usługi takie są coraz bardziej popularne wśród odbiorców. 3 UKE nie zalicza również do rynków właściwych połączeń dokonywanych poprzez przedpłacone karty telefoniczne ani połączeń poprzez numery dostępowe. 4 Prezes UKE uznaje, iż właściwymi rynkami geograficznymi jest obszar Rzeczpospolitej Polski. 2 Rynki 3-6 zawarte w Zaleceniu Komisji Europejskiej 2003/311/EC z dnia 11 lutego 2003 roku w sprawie właściwych rynków produktów i usług w sektorze łączności elektronicznej podlegających regulacji ex ante zgodnie z dyrektywą ramową, Dz. WE L 114, , str. 45 ("Zalecenie").. 3 W odpowiedzi na zapytanie Komisji Prezes UKE wyjaśnił swoje stanowisko odnośnie do VoIP, i stwierdził, że można wyróżnić dwa rodzaje usług VoIP: (i) usługi Voice over Internet (VoI) świadczone przez innych operatorów i najczęściej wymagające dodatkowego sprzętu (połączenia typu komputerkomputer, komputer-sieć stacjonarna); oraz (ii) usługi Voice over Broadband (VoB) świadczone przez operatora zapewniającego również dostęp do sieci, który ma możliwość wpływu na jakość połączeń. Usługi typu VoI zostały wyłączone z zakresu rynków właściwych z powodu braku porównywalnej jakości i konieczności posiadania dodatkowego drogiego sprzętu (komputera). W odniesieniu do VoB Prezes UKE stwierdził, że chociaż usługi takie mogłyby być substytutem tradycyjnych połączeń, zostały one wyłączone z zakresu rynków z uwagi na niską penetrację sieci szerokopasmowych w Polsce (zgodnie z XI Raportem Implementacyjnym ok. 2%), oraz z uwagi na to, iż usługi takie są dopiero w początkowej fazie rozwoju na polskim rynku. Ponadto, usługi VoB świadczone przez TP mają ograniczoną funkcjonalność, tzn. pozwalają na wykonywanie połączeń tylko z i do sieci TP. W związku z tym usługi takie nie mogą być uważane za substytut usług oferowanych w sieciach komutowanych (na przykład połączeń do innych sieci lub połączeń międzynarodowych). 4 W Polsce istnieją usługi na rynku detalicznym umożliwiające wykonywanie połączeń zamiejscowych i międzynarodowych poprzez wdzwanianie do numerów o podwyższonej opłacie (0 708 XX). 2

3 W liście z 6 grudnia 2006 roku Komisja wyraziła swoje poważne wątpliwości w związku z wyłączeniem z rynków połączeń krajowych i międzynarodowych w stacjonarnej sieci telefonicznej połączeń przez numery i poprzez karty przedpłacone (i w związku z możliwym wpływem takiego wyłączenia na analizę znaczącej pozycji rynkowej). W swoich stanowiskach przesłanych do Komisji podczas drugiej fazy postępowania Prezes UKE podtrzymał swoje początkowe stanowisko, iż połączenia przez numery nie powinny być ujęte w ramach detalicznych rynków połączeń krajowych i międzynarodowych. Niemniej jednak Prezes UKE przedstawił dodatkowe informacje dotyczące takich usług, wskazujące na fakt, iż nawet włączenie takich usług w zakres rynków właściwych nie prowadziłoby do przyjęcia przez UKE odmiennych wniosków co do stwierdzenia znaczącej pozycji rynkowej. W odniesieniu do połączeń przez karty przedpłacone 5 Prezes UKE uznał, iż takie usługi nie stanowią substytutu dla połączeń bezpośrednich oraz połączeń przez selekcję i preselekcję. Zdaniem Prezesa UKE, użytkownicy nie mogą bezzwłocznie korzystać z usług połączeń telefonicznych, gdyż muszą podjąć dodatkowe czynności, takie jak zakupienie karty. Ponadto, Prezes UKE uważa, że połączenia przez karty przedpłacone są mniej atrakcyjne, gdyż użytkownicy poza kosztem połączenia międzynarodowego lub krajowego ponoszą dodatkowo koszty rozmowy miejscowej (w przeciwieństwie do połączeń przez numery 0 708). Karty przedpłacone są również mniej praktyczne w użytkowaniu, mają stosunkowo krótkie okresy wykorzystania, a użytkownicy są obciążani opłatą już od momentu połączenia z numerem dostępowym, co oznacza, że płacą również za nieskuteczne próby połączenia z żądanym numerem. Prezes UKE podkreśla, iż dostawcy usług świadczonych za pomocą kart przedpłaconych wykorzystują głównie tańszą technologię VoIP (co ma wpływ na jakość rozmów). Ponadto, Prezes UKE podkreśla, że nawet włączenie połączeń przez karty przedpłacone w zakres rynków właściwych nie zmieniłoby to stanowiska Prezesa UKE dotyczącego stwierdzenia znaczącej pozycji rynkowej. 6 II.2. Stwierdzenie znaczącej pozycji rynkowej Na podstawie analizy rynków Prezes UKE zamierza wyznaczyć Telekomunikację Polską S.A. ("TP") operatorem posiadającym znaczącą pozycję na wszystkich rynkach właściwych. Prezes UKE stwierdza, że udziały w rynku są najważniejszym wskaźnikiem świadczącym o pozycji rynkowej, i uważa, że sam ten wskaźnik jest wystarczający do uznania TP za operatora o znaczącej pozycji rynkowej. Niemniej jednak Prezes UKE zbadał także między innymi następujące kryteria: bariery wejścia na rynek, ekonomie skali i zakresu, uprzywilejowany dostęp do rynków kapitałowych lub zasobów finansowych, przewagę technologiczną, brak równoważącej siły nabywczej, oraz trendy cenowe. Zgodnie z projektem decyzji, udziały TP na wszystkich rynkach, mimo iż malejące, pozostają nadal na relatywnie wysokim poziomie. 7 Pozostała część rynku jest podzielona 5 W 2005 roku 7 z 16 usługodawców oferujących połączenia poprzez karty przedpłacone wygenerowało 67.4 milionów minut. 6 Nawet na rynku połączeń międzynarodowych dla TP miałaby udział w rynku powyżej 40%, co w połączeniu z innymi wskaźnikami wymienionymi poniżej może uzasadniać występowanie znaczącej pozycji rynkowej. 7 W 2005 roku TP miała 85% (wg wolumenu) i 81% (wg przychodów) udział w rynku miejscowych i zamiejscowych połączeń telefonicznych dla ; 73% (wg wolumenu) i 70% (wg przychodów) w rynku miejscowych i zamiejscowych połączeń telefonicznych dla użytkowników nie będących konsumentami; 68% (wg wolumenu) i 77% (wg przychodów) w rynku połączeń międzynarodowych dla ; 53% (wg wolumenu) i 60% (wg przychodów) w rynku połączeń międzynarodowych dla 3

4 pomiędzy alternatywnych operatorów, z których żaden nie był w stanie osiągnąć znaczącego udziału w rynku 8. W odpowiedzi na list Komisji zawierający poważne wątpliwości Prezes UKE przedstawił w szczególności dodatkowe informacje faktyczne oraz wyliczenia, na podstawie których udziały TP w rynkach, pod względem wolumenu minut, uwzględniając połączenia przez numery 0 708, 9 byłyby następujące: Połączenia krajowe dla Połączenia międzynarodowe dla Połączenia krajowe dla użytkowników z wyłączeniem Połączenia międzynarodowe dla użytkowników z wyłączeniem ,1% 91,4% 85,2% 90,9% 74,6% 56,0% 10 85,2% 78,9% 74,0% 76,5% 58,6% 49,2% 11 Prezes UKE stwierdza, iż wpływ włączenia połączeń przez numery w zakres rynków właściwych nie doprowadzi do podjęcia innego wniosku co do znaczącej pozycji rynkowej zajmowanej przez TP. W połączeniu z innymi kryteriami, takimi jak wysokie bariery wejścia na rynek, integracją pionową, posiadaniem przez TP rozwiniętej sieci sprzedaży i dystrybucji, oraz ograniczona potencjalną konkurencją, powyższe udziały w rynku, zdaniem Prezesa UKE, wskazują iż TP posiada znaczącą pozycję rynkową na wszystkich rynkach właściwych. W odniesieniu do innych kryteriów Prezes UKE uważa, że na rynkach właściwych nadal występują wysokie bariery wejścia. Nowi operatorzy muszą dokonać znacznych inwestycji użytkowników nie będących konsumentami. Udział w rynku TP zmniejszał się w ciągu ostatnich lat, w szczególności w rynkach połączeń międzynarodowych. 8 W 2005 roku na rynku połączeń krajowych (dla ) udziały były następujące: Tele2 6.47%, Netia 2.11% i Dialog 2.57 % (wg wolumenu); dla użytkowników nie będących konsumentami: Netia %, Dialog % i Tele2-1.97%. Operatorzy alternatywni osiągnęli większe udziały na rynkach połączeń międzynarodowych, gdzie w 2005 roku na rynku dla udziały były następujące Tele2-18%, Netia % i Dialog - 3%; dla użytkowników nie będących konsumentami Netia % Dialog % i Tele2-4.8% (wg wolumenu). 9 Według Prezesa UKE, większość połączeń przez numery jest wykonywana w celu realizacji połączeń międzynarodowych, jednakże numeracja jest również wykorzystywana do wykonywania połączeń krajowych (zamiejscowych) oraz dla potrzeb tradycyjnych usług o podwyższonej opłacie (rozrywka, gry, głosowania, itp.). Ze względu na niemożliwość ustalenia udziału połączeń międzynarodowych w całości połączeń przez numery 0 708, Prezes UKE alokował całość ruchu przez numery do rynku połączeń międzynarodowych, by ustalić czy taka krańcowa, alokacja miałaby wpływ na uznanie TP za operatora zajmującego znacząca pozycję rynkową. Na podstawie najlepszych szacunków Prezesa UKE, 83% takich połączeń wykonywana jest przez, a 17% przez użytkowników nie będących konsumentami. 10 W rzeczywistości udział TP będzie prawdopodobnie nieznacznie wyższy ze względów wskazanych w przypisie 10, tj. nie wszystkie połączenia przez są połączeniami międzynarodowymi. 11 Idem przypis 11. 4

5 w punkty styku sieci i sieci szkieletowe, infrastrukturę, systemy bilingowe i fakturowania oraz reklamę. Znaczną barierę wejścia na rynek stanowi również fakt, iż przy przyjętym modelu selekcji i preselekcji, użytkownicy otrzymują dwie faktury (jedną od operatora zapewniającego dostęp do sieci oraz drugą od operatora świadczącego usługi połączeń). 12 W zakresie barier do dalszego rozwoju Prezes UKE podkreśla, że rosnące udziały operatorów alternatywnych wskazują na brak takich barier, jednakże nie będzie to miało wpływu na zajmowaną przez TP pozycję w perspektywie krótkookresowej. Prezes UKE uważa również, że na tych rynkach występują znaczące efekty skali i zakresu, oraz że TP posiada uprzywilejowany dostęp do kapitału. W odniesieniu do potencjalnej konkurencji, Prezes UKE podkreśla, że w przeszłości na rynki wejście było ograniczone i nie przewiduje, by znaczący nowy operator uzyskał liczące się udziały w bliskiej przyszłości. Prezes UKE zauważa potencjalną konkurencję ze strony dostawców wykorzystujących technologię Voice over IP (VoIP). Jednakże Prezes UKE uważa, że analiza usług opartych o VoIP zyska znaczenie przy kolejnym badaniu rynków właściwych. Ponadto Prezes UKE zauważa, że rynki połączeń charakteryzują się obniżającymi się cenami detalicznymi. Obniżki cen są najbardziej widoczne na rynku połączeń międzynarodowych, zarówno dla jak i użytkowników nie będących konsumentami. Jednakże rynki połączeń miejscowych i zamiejscowych charakteryzują się raczej wolną obniżką cen oraz wzrastającymi wydatkami klientów. 13 II.3. Obowiązki regulacyjne Prezes UKE uważa, że znacząca pozycja rynkowa na tych rynkach mogłaby pozwolić TP na: (i) wiązanie w sposób antykonkurencyjny usług połączeń telefonicznych z usługami dostępu, i w ten sposób zamknięcie rynku połączeń telefonicznych dla operatorów oferujących selekcję i preselekcję 14, (ii) stosowanie zawężania marży i (iii) nie zapewnianie przejrzystości cen detalicznych. Zatem Prezes UKE proponuje nałożyć na TP następujące obowiązki: (i) obowiązek niestosowania zawyżonych cen; (ii) obowiązek nieutrudniania innym przedsiębiorcom wejścia na rynek; (iii) zakaz dyskryminacji; (iv) obowiązek nieograniczania konkurencji poprzez ustalanie zaniżonych cen usług; (v) obowiązek polegający na niezobowiązywaniu użytkownika końcowego do korzystania z usług, które są dla niego zbędne; (vi) obowiązek prowadzenia rachunkowości regulacyjnej oraz kalkulacji kosztów opartej o zorientowany przyszłościowo w pełni alokowany koszt; 12 Prezes UKE uważa, że wprowadzenie hurtowej dzierżawy łącz (ang. Wholesale Line Rental) zwiększy możliwości operatorów alternatywnych do stworzenia konkurencyjnych ofert, jednakże wpływ WLR jest oczekiwany jedynie po upływie kilku lat. 13 Prezes UKE zauważa, że zmieniły się upodobania klientów. Wzrost ogólnych wydatków tłumaczy fakt zwiększonej liczby połączeń do sieci ruchomych. W celu porównania cen, bez uwzględnienia wpływu zmiany profilu konsumpcji Prezes UKE posłużył się koszykami 50, 100, 500 i 1000 minut, i założył brak zmiany profilu konsumpcji od 2002 roku. Takie porównanie wskazuje na 4-13% spadek cen, w zależności od różnych taryf. 14 Wydaje się, że praktyka wiązania ma miejsce na rynkach dostępu w kierunku rynków połączeń telefonicznych, tak więc kwestia zidentyfikowanego ryzyka dla konkurencji powinna być raczej rozwiązana na rynkach dostępu. 5

6 (vii) obowiązek przedkładania Prezesowi UKE do zatwierdzenia cenników i innych warunków świadczenia usług. III. UWAGI W swoim liście zawierającym poważne wątpliwości, Komisja uznała, że Prezes UKE nie przedstawił dostatecznych dowodów na to, że połączenia przez numerację oraz poprzez karty przedpłacone powinny być wykluczone z rynków właściwych. Analiza Prezesa UKE dotycząca rynków połączeń telefonicznych, bez wzięcia pod uwagę tych szczególnych typów połączeń przedstawiała niekompletny obraz siły ekonomicznej TP i mogła prowadzić do nieprawidłowych wniosków dotyczących znaczącej pozycji rynkowej. Komisja miała zatem wątpliwości co do zgodności proponowanej decyzji z prawem wspólnotowym, a w szczególności z wymaganiami zawartymi w art. 8 dyrektywy ramowej, w związku z art. 10 i art. 82 Traktatu oraz art. 15 dyrektywy ramowej. Zgodnie z art. 7 ust. 4 dyrektywy ramowej, po wskazaniu swych poważnych wątpliwości Komisja może następnie uznać, uwzględniając dalsze informacje, okoliczności lub analizy powstałe w ramach drugiej fazy postępowania, że te wątpliwości nie są obecnie uzasadnione. Komisja może przedstawić danemu krajowemu organowi regulacyjnemu swoje uwagi na obecnym etapie postępowania. Przedłożone dodatkowe informacje oraz analizy dotyczące połączeń przez numerację oraz karty przedpłacone nie uzasadniają wyłączenia połączeń przez oraz karty przedpłacone z definicji rynku. Jednakże dodatkowe informacje oraz analizy przedłożone przez Prezesa UKE, które wskazują, że włączenie tych usług nie miałoby decydującego wpływu na ustalenie znaczącej pozycji rynkowej, umożliwiają Komisji wycofanie swoich poważnych wątpliwości. Niezależnie od tego, na podstawie notyfikacji oraz dodatkowych informacji przedłożonych przez Prezesa UKE, Komisja przedstawia następujące uwagi: 15 Włączenie do ostatecznego tekstu decyzji dodatkowych informacji oraz analiz przedłożonych Komisji Komisja wzywa Prezesa UKE do włączenia do ostatecznego tekstu decyzji informacji oraz analiz, które Prezes UKE przedstawił Komisji w trakcie drugiej fazy postępowania. Prezes UKE powinien wskazać w szczególności udziały TP w rynkach, uwzględniając połączenia poprzez numerację oraz poprzez karty przedpłacone w rynkach właściwych. Monitorowanie dynamiki rynków oraz kolejny ich przegląd Dostępne informacje sugerują pewną dynamikę na polskich rynkach usług połączeń telefonicznych, w szczególności na rynkach połączeń międzynarodowych. Wskazują na to rosnące udziały w rynkach operatorów alternatywnych oraz dostępność różnych metod wykonywania połączeń (połączenia bezpośrednie, połączenia poprzez selekcję i preselekcję, połączenia poprzez numerację 0 708, pojawienie się usług VoIP). W krótkiej do średniookresowej perspektywie spodziewać się należy, że hurtowa dzierżawa łączy 16 zacznie funkcjonować, a inne hurtowe regulacje 15 Zgodnie z art. 7 ust 3 dyrektywy ramowej. 16 Nałożona jako jeden z obowiązków w decyzji dotyczącej rynku 8 (sprawa PL/2006/0380). 6

7 również staną się efektywne. Wobec tego Komisja wzywa Prezesa UKE do dokładnego obserwowania trendów rynkowych oraz do przeprowadzenia nowej analizy rynków najpóźniej w ciągu roku od przyjęcia niniejszej decyzji. Zgodnie z art. 7 ust. 5 dyrektywy ramowej Prezes UKE powinien zwrócić szczególną uwagę na opinie innych krajowych organów regulacyjnych oraz Komisji, i będzie mógł przyjąć projektowaną decyzję oraz, w przypadku jej przyjęcia, powinien powiadomić o niej Komisję. Stanowisko Komisji wobec tej konkretnej notyfikacji nie przesądza o stanowisku, jakie może ona zająć wobec innych notyfikowanych projektowanych środków. Zgodnie z punktem 12 Zalecenia 2003/561/WE 17 Komisja opublikuje ten dokument na swojej stronie internetowej. Zdaniem Komisji nie zawiera on informacji poufnych. W przypadku, gdyby w opinii Prezesa UKE zgodnie z wymogami prawa wspólnotowego i krajowego dotyczącymi tajemnicy przedsiębiorcy dokument ten zawierał informacje poufne, które powinny być usunięte przed publikacją, należy powiadomić o tym Komisję w ciągu trzech dni roboczych po otrzymaniu niniejszego dokumentu 18. Wniosek taki powinien zostać uzasadniony. Z poważaniem, w imieniu Komisji, Neelie Kroes Członek Komisji 17 Zalecenie Komisji 2003/561/WE z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie notyfikacji, terminów oraz konsultacji przewidzianych w art. 7 dyrektywy 2002/21/WE, Dz. WE L 190, , str Wniosek powinien zostać przesłany na adres: lub fax:

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW CEZARY BANASIŃSKI

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW CEZARY BANASIŃSKI PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW CEZARY BANASIŃSKI DOK2-073-66/06/MKK Warszawa, dnia grudnia 2006 r. Pani Anna Streżyńska Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej W związku z prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Obowiązki nakładane na przedsiębiorców o pozycji znaczącej. Rzecz o terapii. cbke.prawo.uni.wroc.pl

Obowiązki nakładane na przedsiębiorców o pozycji znaczącej. Rzecz o terapii. cbke.prawo.uni.wroc.pl Rzecz o terapii Warunki skuteczności: 1. adekwatność; 2. proporcjonalność; 4. konsekwencja; 3. aspekt psychologiczny; Rynki detaliczne najważniejszy problem regulacyjny: poziome wiązanie usług przez operatora

Bardziej szczegółowo

Konferencja jubileuszowa z okazji XX-lecia UOKiK. Przeobrażenia rynku telekomunikacyjnego a rozwój infrastruktury

Konferencja jubileuszowa z okazji XX-lecia UOKiK. Przeobrażenia rynku telekomunikacyjnego a rozwój infrastruktury Konferencja jubileuszowa z okazji XX-lecia UOKiK 29 marca 2010 roku Przeobrażenia rynku telekomunikacyjnego a rozwój infrastruktury Regulacje ex ante Dyrektywa 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

Bardziej szczegółowo

Telekomunikacja Polska S.A. ul. Twarda Warszawa DECYZJA

Telekomunikacja Polska S.A. ul. Twarda Warszawa DECYZJA PREZES URZĘDU KOMUNIKACJI Warszawa, dnia 28 sierpnia 2007 r. ELEKTRONICZNEJ Anna Streżyńska DRTD-SMP-6043-41/06 (21) Telekomunikacja Polska S.A. ul. Twarda 18 00 105 Warszawa DECYZJA Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Telekomunikacja Polska S.A. ul. Twarda 18 00 105 Warszawa DECYZJA

Telekomunikacja Polska S.A. ul. Twarda 18 00 105 Warszawa DECYZJA PREZES URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ Anna Streżyńska Warszawa, dnia 30 sierpień 2007 r. DRTD-SMP-6043-43/06 ( 19 ) Telekomunikacja Polska S.A. ul. Twarda 18 00 105 Warszawa DECYZJA Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Orange Polska S.A. Al. Jerozolimskie 160 02-326 Warszawa

Orange Polska S.A. Al. Jerozolimskie 160 02-326 Warszawa Warszawa, dnia 2014 r. PREZES URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ Magdalena Gaj DART-SMP-6041-7/14( ) Orange Polska S.A. Al. Jerozolimskie 160 02-326 Warszawa DECYZJA Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 2 oraz

Bardziej szczegółowo

Raport o penetracji rynku telefonii ruchomej w Polsce

Raport o penetracji rynku telefonii ruchomej w Polsce + Raport o penetracji rynku telefonii ruchomej w Polsce Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, październik 2012 r. 1. Cel i zakres analizy...3 2. Urząd Komunikacji Elektronicznej dane zbierane

Bardziej szczegółowo

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji Warszawa, 15 czerwca 2007 r. KIGEiT/632/06/2007 Pani Anna Streżyńska Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa W związku ze wszczętym przez Prezesa UKE w dniu 28 maja

Bardziej szczegółowo

Efektywna gospodarka częstotliwościowa szansą dla rozwoju mobilnego szerokopasmowego dostępu do Internetu. Warszawa, 28 października 2011

Efektywna gospodarka częstotliwościowa szansą dla rozwoju mobilnego szerokopasmowego dostępu do Internetu. Warszawa, 28 października 2011 Efektywna gospodarka częstotliwościowa szansą dla rozwoju mobilnego szerokopasmowego dostępu do Internetu Warszawa, 28 października 2011 O czym dziś Ryzyko wyczerpania się zasobów częstotliwości operatorów

Bardziej szczegółowo

Pani Anna STREŻYŃSKA Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Pani Anna STREŻYŃSKA Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, dnia 2011-05-26 PIIT/728/729/11 Pani Anna STREŻYŃSKA Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Dotyczy: DDRT-WUD-6172-8/10 oraz DDRT-WUD-6172-10/10 Szanowni Państwo, W odpowiedzi konsultacje decyzji

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Czasopisma i inne publikatory... 7 Źródła prawa... 7 Inne skróty... 9

Spis treści. Wykaz skrótów Czasopisma i inne publikatory... 7 Źródła prawa... 7 Inne skróty... 9 Spis treści Wykaz skrótów Czasopisma i inne publikatory.......................................... 7 Źródła prawa........................................................ 7 Inne skróty..........................................................

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ Dokument konsultacyjny Wzajemne relacje stawek stosowanych w rozliczeniach międzyoperatorskich na krajowym rynku telefonii ruchomej dla różnych modeli współpracy z operatorem

Bardziej szczegółowo

artur piechocki kochański zięba rapala i partnerzy umowy w telekomunikacji jak uniknąć problemów plnog, warszawa, 4 marca 2014

artur piechocki kochański zięba rapala i partnerzy umowy w telekomunikacji jak uniknąć problemów plnog, warszawa, 4 marca 2014 artur piechocki kochański zięba rapala i partnerzy umowy w telekomunikacji jak uniknąć problemów plnog, warszawa, 4 marca 2014 agenda wprowadzenie zagrożenia przygotowanie umowy rynek detaliczny zmiana

Bardziej szczegółowo

Prawo telekomunikacyjne

Prawo telekomunikacyjne Wybrane obowiązki prawne przedsiębiorców telekomunikacyjnych Prawo telekomunikacyjne Zasadniczym aktem prawnym regulującym działalność telekomunikacyjną jest: Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Dokument konsultacyjny w sprawie kształtu cennika usługi krajowe łącza dzierżawione tp oraz relacji pomiędzy ofertą RLLO a cennikiem

Dokument konsultacyjny w sprawie kształtu cennika usługi krajowe łącza dzierżawione tp oraz relacji pomiędzy ofertą RLLO a cennikiem Warszawa, 15 czerwca 2007 r. Dokument konsultacyjny w sprawie kształtu cennika usługi krajowe łącza dzierżawione tp oraz relacji pomiędzy ofertą RLLO a cennikiem W dniu 13 marca 2006 r. Telekomunikacja

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM. w sprawie współpracy na rzecz podnoszenia jakości świadczonych dla użytkowników usług na rynku telekomunikacyjnym

MEMORANDUM. w sprawie współpracy na rzecz podnoszenia jakości świadczonych dla użytkowników usług na rynku telekomunikacyjnym MEMORANDUM Warszawa, październik 2012 r. w sprawie współpracy na rzecz podnoszenia jakości świadczonych dla użytkowników usług na rynku telekomunikacyjnym Niniejsze Memorandum zostało zawarte w dniu..

Bardziej szczegółowo

Materiał na konferencję prasową Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty 4 stycznia 2006 r.

Materiał na konferencję prasową Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty 4 stycznia 2006 r. Materiał na konferencję prasową Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty 4 stycznia 2006 r. Opracowanie na podstawie raportu PMR: The telecommunications market in Poland 2005 2008 1.1. Polski

Bardziej szczegółowo

Implementacja nowego pakietu unijnego w świetle celów Agendy Cyfrowej. Jolanta Steppa Ekspert ds. Projektów Strategicznych Telekomunikacja Polska SA

Implementacja nowego pakietu unijnego w świetle celów Agendy Cyfrowej. Jolanta Steppa Ekspert ds. Projektów Strategicznych Telekomunikacja Polska SA Implementacja nowego pakietu unijnego w świetle celów Agendy Cyfrowej Jolanta Steppa Ekspert ds. Projektów Strategicznych Telekomunikacja Polska SA Agenda Cyfrowa w obszarze szybkiego i bardzo szybkiego

Bardziej szczegółowo

Monitoring rynku energii elektrycznej

Monitoring rynku energii elektrycznej Monitoring rynku energii elektrycznej Opracowano w Departamencie Promowania Konkurencji URE (Biuletyn URE 6/2001) Proces przekształceń rynkowych, jaki przechodzi obecnie sektor elektroenergetyczny w Polsce

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 8 grudnia 2011. Nowelizacja Pt - PRS

Warszawa, 8 grudnia 2011. Nowelizacja Pt - PRS Warszawa, 8 grudnia 2011 Nowelizacja Pt - PRS Agenda 1. Obowiązki 2. Strumienie 3. Założenia 4. Realizacja 5. Harmonogram Przepisy Pt Dotychczas realizowane obowiązki Bezpłatna zapowiedź dla użytkownika

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Rozdział 1. Przepisy ogólne brzmienie pierwotne (od 2011-01-12) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych z dnia 16 grudnia 2010 r. (Dz.U. Nr 249, poz.

Bardziej szczegółowo

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej województwo warmińsko-mazurskie

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej województwo warmińsko-mazurskie Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej województwo warmińsko-mazurskie Lokalizacja projektu Projekt SSPW jest realizowany na terenie 5 województw Polski Wschodniej: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda Sygn. akt III SK 61/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 2 lipca 2013 r. SSN Maciej Pacuda w sprawie z powództwa Telekomunikacji Polskiej Spółki Akcyjnej w W. przeciwko Prezesowi Urzędu Komunikacji

Bardziej szczegółowo

iber izac ania r nku i ko i k n kuren kure a y w ania nadrz nadr ęd ę n an r apew ien ego arci a kon kuren kure łań ła nek poczt

iber izac ania r nku i ko i k n kuren kure a y w ania nadrz nadr ęd ę n an r apew ien ego arci a kon kuren kure łań ła nek poczt Grudzień 2012 Plan prezentacji Liberalizacja wyzwania dla rynku i konkurencji Analiza SWOT Wyzwania Misja Cele nadrzędne Wizja Stan rynku Zapewnienie skutecznego otwarcia rynku na konkurencję Wpływ działań

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 73 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

Na podstawie art. 73 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych Na podstawie art. 73 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r.

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Poczta Polska jest państwowym przedsiębiorstwem użyteczności publicznej powołanym na mocy ustawy z dnia 30 lipca 1997 r. o państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej Poczta

Bardziej szczegółowo

Dostawcy usług premium rate na podstawie proponowanych rozwiązań zobowiązani zostaną także do podawania do publicznej wiadomości i bezpośrednio

Dostawcy usług premium rate na podstawie proponowanych rozwiązań zobowiązani zostaną także do podawania do publicznej wiadomości i bezpośrednio Uzasadnienie Projektowane zmiany w zakresie usług o podwyższonej opłacie służą zwiększeniu ochrony użytkowników końcowych i abonentów, a w szczególności konsumentów, przed nadużyciami w związku z korzystaniem

Bardziej szczegółowo

obowiązki przedsiębiorców telekomunikacyjnych

obowiązki przedsiębiorców telekomunikacyjnych artur piechocki kochański zięba rapala i partnerzy obowiązki przedsiębiorców telekomunikacyjnych kraków, 1 października 2013 agenda wprowadzenie prawo cywilne prawo telekomunikacyjne megaustawa świadczenie

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ Anna Streżyńska. Warszawa, dnia 14 lutego 2007 r. DRT-SMP-6043-23/05 (33 )

PREZES URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ Anna Streżyńska. Warszawa, dnia 14 lutego 2007 r. DRT-SMP-6043-23/05 (33 ) PREZES URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ Anna Streżyńska Warszawa, dnia 14 lutego 2007 r. DRT-SMP-6043-23/05 (33 ) Telekomunikacja Polska S.A. ul. Twarda 18 00-105 Warszawa DECYZJA Na podstawie art. 24

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru operatorów usług telefonicznych przez abonentów w Polsce

Kryteria wyboru operatorów usług telefonicznych przez abonentów w Polsce Roman Nierebiński Opisano czynniki, wpływające na wybór operatora usług telefonii stacjonarnej i komórkowej. Wskazano najczęściej wybieranych operatorów telefonicznych oraz podano motywy wyboru. telekomunikacja,

Bardziej szczegółowo

Internet szerokopasmowy w Polsce

Internet szerokopasmowy w Polsce Internet szerokopasmowy w Polsce Czy za pięć lat wciąż będziemy na szarym końcu raportu OECD? Raport Warszawa, 29.10.2009 Stopień penetracji usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu jest obecnie jednym

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 17 marca 2015 r. z dnia... 2015 r.

Projekt z dnia 17 marca 2015 r. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 17 marca 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia... 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

TTM Nemo nowe synchronizacje usług szerokopasmowych. Warszawa, 28.07.2011 r.

TTM Nemo nowe synchronizacje usług szerokopasmowych. Warszawa, 28.07.2011 r. TTM Nemo nowe synchronizacje usług szerokopasmowych 1 Warszawa, 28.07.2011 r. Stanowisko UKE w sprawie Procesu TTM (1/2) W dniu 14 lipca 2011 r. TP złożyła wniosek o zbadanie czy w związku z planowanym

Bardziej szczegółowo

Opis procesu zamówień MPM podręcznik uŝytkownika

Opis procesu zamówień MPM podręcznik uŝytkownika Opis procesu zamówień MPM podręcznik uŝytkownika Spis treści 1. Cel dokumentu... 3 2. Zastosowane nazwy i skróty... 4 3. Opis procesu... 5 4. Informowanie... 9 5. Proces zamówienia usługi migracji LLU

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 2232/96. z dnia 28 października 1996 r.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 2232/96. z dnia 28 października 1996 r. Dz.U.UE.L.96.299.1 Dz.U.UE-sp.13-18-42 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 2232/96 z dnia 28 października 1996 r. ustanawiające wspólnotową procedurę dla substancji aromatycznych używanych

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania Prezesa URE na konkurencyjnym rynku energii elektrycznej

Rola i zadania Prezesa URE na konkurencyjnym rynku energii elektrycznej Departament Promowania Konkurencji Rola i zadania Prezesa URE na konkurencyjnym rynku energii elektrycznej Warszawa, 18 października 2007 r. Adres: ul. Chłodna 64, 00-872 Warszawa e mail: dpk@ure.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Karta równoważności Warszawa, 30 Marca 2009

Karta równoważności Warszawa, 30 Marca 2009 Karta równoważności Warszawa, 30 Marca 2009 Karta Równoważności propozycja TP SA ADRESACI: CELE: Rozwój rynku telekomunikacyjnego poprzez poprawę współpracy międzyoperatorskiej Zapewnienie wszystkim Operatorom

Bardziej szczegółowo

I. STANOWISKO TP Z DNIA 25 SIERPNIA 2011 R W

I. STANOWISKO TP Z DNIA 25 SIERPNIA 2011 R W Komentarz do stanowisk zgłoszonych w trakcie postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu postanowienia Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie określenia rynku właściwego jako rynku świadczenia

Bardziej szczegółowo

Działania UKE - najbardziej istotne konsekwencje dla rozwoju rynku

Działania UKE - najbardziej istotne konsekwencje dla rozwoju rynku Działania UKE - najbardziej istotne konsekwencje dla rozwoju rynku Warszawa, 13 lipca 2006 RIO - Ramowa Oferta Połączenia Sieci zmiana struktury sieci i stawki interkonektowe Stanowisko UKE: Spłaszczenie

Bardziej szczegółowo

METODYKA WYZNACZANIA OBSZARÓW INTERWENCJI W RAMACH PROJEKTU INTERNET DLA MAZOWSZA

METODYKA WYZNACZANIA OBSZARÓW INTERWENCJI W RAMACH PROJEKTU INTERNET DLA MAZOWSZA METODYKA WYZNACZANIA OBSZARÓW INTERWENCJI W RAMACH PROJEKTU INTERNET DLA MAZOWSZA Sierpień 2011 1 METODYKA INWENTARYZACJI Istniejącą infrastrukturę szerokopasmową oraz plany inwestycyjne przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 13.IX.2006 K(2006)4010 wersja ostateczna. Pomocy państwa N 531/2006 Polska Mapa pomocy regionalnej 2007-2013

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 13.IX.2006 K(2006)4010 wersja ostateczna. Pomocy państwa N 531/2006 Polska Mapa pomocy regionalnej 2007-2013 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 13.IX.2006 K(2006)4010 wersja ostateczna Dotyczy: Pomocy państwa N 531/2006 Polska Mapa pomocy regionalnej 2007-2013 Szanowna Pani Minister! 1. PROCEDURA 1. Pismem z dnia

Bardziej szczegółowo

14481/17 jp/mf 1 DG G 2B

14481/17 jp/mf 1 DG G 2B Rada Unii Europejskiej Bruksela, 5 grudnia 2017 r. (OR. en) 14481/17 FISC 271 ECOFIN 957 WYNIK PRAC Od: Sekretariat Generalny Rady Data: 5 grudnia 2017 r. Do: Delegacje Dotyczy: Sprawozdanie Komisji dotyczące

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI DLA RADY, PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI DLA RADY, PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 6.2.2006 KOM(2006) 28 wersja ostateczna KOMUNIKAT KOMISJI DLA RADY, PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

Bardziej szczegółowo

ROADSHOW2016. Wprowadzenie. Rynek telekomunikacji w Polsce. Marcin Bieńkowski. kontakt: marcin.w.bienkowski@gmail.com

ROADSHOW2016. Wprowadzenie. Rynek telekomunikacji w Polsce. Marcin Bieńkowski. kontakt: marcin.w.bienkowski@gmail.com Wprowadzenie Rynek telekomunikacji w Polsce Marcin Bieńkowski kontakt: marcin.w.bienkowski@gmail.com Rynek telekomunikacyjny w Polsce W 2014 r. łączna wartość polskiego rynku telekomunikacyjnego wyniosła

Bardziej szczegółowo

LIBERALIZACJA KRAJOWEGO RYNKU GAZU ZIEMNEGO - ZAGADNIENIA PODSTAWOWE

LIBERALIZACJA KRAJOWEGO RYNKU GAZU ZIEMNEGO - ZAGADNIENIA PODSTAWOWE LIBERALIZACJA KRAJOWEGO RYNKU GAZU ZIEMNEGO - ZAGADNIENIA PODSTAWOWE Dr MARIUSZ SWORA KATEDRA PUBLICZNEGO PRAWA GOSPODARCZEGO WPIA UJ W KRAKOWIE WSPÓLNE SEMINARIUM CAEWSE, KJ, EBE KLUB JAGIELLOŃSKI 17.12.2012

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 21 stycznia 2010 r. Proces TTM Hurt

Warszawa, 21 stycznia 2010 r. Proces TTM Hurt Warszawa, 21 stycznia 2010 r. Proces TTM Hurt Proces TTM proces rozwoju i dostarczania usług Proces Time To Market (TTM) to proces przygotowania i wdrożenia oferty rynkowej; obejmuje etapy planowania/projektowania,

Bardziej szczegółowo

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 189c Traktatu, we współpracy z Parlamentem Europejskim,

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 189c Traktatu, we współpracy z Parlamentem Europejskim, DYREKTYWA RADY 97/80/WE z dnia 15 grudnia 1997 r. dotycząca ciężaru dowodu w sprawach dyskryminacji ze względu na płeć RADA UNII EUROPEJSKIEJ, uwzględniając Porozumienie w sprawie polityki społecznej załączone

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 3 stycznia 2012. Nowelizacja Pt - PRS

Warszawa, 3 stycznia 2012. Nowelizacja Pt - PRS Warszawa, 3 stycznia 2012 Nowelizacja Pt - PRS Założenia ogólne Nowela dotyczy usług o podwyższonej opłacie dotyczy wszystkich funkcjonalności W sieci stacjonarnej dla WLR obecnie nie są świadczone SMS

Bardziej szczegółowo

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji Warszawa, dnia 28 maja 2010 r. KIGEiT/602/05/2010 Pani Anna Streżyńska Prezes Urząd Komunikacji Elektronicznej ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa Dot. konsultacji w sprawie przyszłości Usługi Powszechnej

Bardziej szczegółowo

GSMONLINE.PL. UKE: Polacy o rynku telekomunikacyjnym w roku

GSMONLINE.PL. UKE: Polacy o rynku telekomunikacyjnym w roku GSMONLINE.PL UKE: Polacy o rynku telekomunikacyjnym w roku 2013 2013-12-13 UKE opublikowało raporty z badań w zakresie korzystania z usług telekomunikacyjnych. Uzyskane rezultaty zawierają opinie konsumentów

Bardziej szczegółowo

TPB konsultacje w ramach procesu TTM. Robert Rybarczyk Departament Marketingu i Strategii Hurtowej PK-O Warszawa, 21 stycznia 2010 roku

TPB konsultacje w ramach procesu TTM. Robert Rybarczyk Departament Marketingu i Strategii Hurtowej PK-O Warszawa, 21 stycznia 2010 roku TPB konsultacje w ramach procesu TTM Robert Rybarczyk Departament Marketingu i Strategii Hurtowej PK-O Warszawa, 21 stycznia 2010 roku Spis treści TPB kształt usługi określony w RIO 2008 z dnia 4.11.2009

Bardziej szczegółowo

Nowa Netia. Sytuacja miesiąc po nabyciu Tele2 Polska. Telekonferencja dla inwestorów 14 października 2008

Nowa Netia. Sytuacja miesiąc po nabyciu Tele2 Polska. Telekonferencja dla inwestorów 14 października 2008 Nowa Netia Sytuacja miesiąc po nabyciu Tele2 Polska Telekonferencja dla inwestorów 14 października 2008 Informacje zawarte w niniejszej prezentacji zawierają stwierdzenia dotyczące przyszłości (prognozy).

Bardziej szczegółowo

Technologia VoIP w aspekcie dostępu do numerów alarmowych

Technologia VoIP w aspekcie dostępu do numerów alarmowych Technologia VoIP w aspekcie dostępu do numerów alarmowych Jerzy Paczocha - gł. specjalista Waldemar Szczęsny - adiunkt Debata o przyszłych regulacjach usługi VoIP Urząd Komunikacji Elektronicznej 26 listopad

Bardziej szczegółowo

WYROK TRYBUNAŁU (trzecia izba) z dnia 6 maja 2010 r.(*)

WYROK TRYBUNAŁU (trzecia izba) z dnia 6 maja 2010 r.(*) WYROK TRYBUNAŁU (trzecia izba) z dnia 6 maja 2010 r.(*) Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego Łączność elektroniczna Dyrektywy 2002/21/WE i 2002/22/WE Dostawca usług szerokopasmowego dostępu

Bardziej szczegółowo

Megaustawa Inwestycje jst w infrastrukturę sieci szerokopasmowych NARZĘDZIE ROZWOJU INFRASTRUKTURY TELEKOMUNIKACYJNEJ W POLSCE

Megaustawa Inwestycje jst w infrastrukturę sieci szerokopasmowych NARZĘDZIE ROZWOJU INFRASTRUKTURY TELEKOMUNIKACYJNEJ W POLSCE Megaustawa Inwestycje jst w infrastrukturę sieci szerokopasmowych NARZĘDZIE ROZWOJU INFRASTRUKTURY TELEKOMUNIKACYJNEJ W POLSCE Aktywna rola Prezesa UKE Legislacja: przygotowywanie projektów ustaw i rozporządzeń

Bardziej szczegółowo

UWAGI Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] do dokumentu konsultacyjnego Przyszłość US i USO w Polsce założenia do nowych ram prawnych

UWAGI Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] do dokumentu konsultacyjnego Przyszłość US i USO w Polsce założenia do nowych ram prawnych UWAGI Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] do dokumentu konsultacyjnego Przyszłość US i USO w Polsce założenia do nowych ram prawnych Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] popiera

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie transmisji danych oraz innych usług telefonii mobilnej w latach 2010-2014

Wykorzystanie transmisji danych oraz innych usług telefonii mobilnej w latach 2010-2014 + Wykorzystanie transmisji danych oraz innych usług telefonii mobilnej w latach 21-214 Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, sierpień 215 r. [mld MB] Poniższe zestawienia powstały w oparciu

Bardziej szczegółowo

Komentarz I. STANOWISKO PREZESA URZĘDU OCHORNY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Z DNIA 27 MARCA 2008 R. (ZNAK: DOK /08/MKK)

Komentarz I. STANOWISKO PREZESA URZĘDU OCHORNY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Z DNIA 27 MARCA 2008 R. (ZNAK: DOK /08/MKK) Komentarz do uwag i opinii zgłoszonych w trakcie postępowania konsultacyjnego projektu postanowienia Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie ustalenia, że na krajowym rynku świadczenia usługi

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych 1670 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych Na podstawie art. 73 ustawy z dnia 16 lipca 2004

Bardziej szczegółowo

i jej praktyczne zastosowanie

i jej praktyczne zastosowanie Megaustawa i jej praktyczne zastosowanie 19 maja 2010 r. przyjęto Europejską agendę cyfrową, która jest pierwszą z 7 flagowych inicjatyw Strategii UE 2020. Określa ona siedem priorytetowych obszarów działania:

Bardziej szczegółowo

Sposób wypełnienia. elektronicznego formularza w formacie PDF, zawierającego 16 punktów

Sposób wypełnienia. elektronicznego formularza w formacie PDF, zawierającego 16 punktów KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PRZEDSIĘBIORSTW I PRZEMYSŁU Polityka regulacyjna Notyfikacja przepisów technicznych Sposób wypełnienia elektronicznego formularza w formacie PDF, zawierającego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. (wzór) Siedziba i adres wnioskodawcy (województwo, powiat, gmina, kod pocztowy, poczta, miejscowość, ulica, numer domu, numer lokalu):

WNIOSEK. (wzór) Siedziba i adres wnioskodawcy (województwo, powiat, gmina, kod pocztowy, poczta, miejscowość, ulica, numer domu, numer lokalu): WNIOSEK jednostki samorządu terytorialnego o uzyskanie zgody Prezesa UKE na świadczenie usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat lub w zamian za opłatę niższą niż cena rynkowa (art. 7 ust. 1 Ustawy)

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ. Green Operator sp. z o.o. ul. Cypryjska 2g Warszawa

PREZES URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ. Green Operator sp. z o.o. ul. Cypryjska 2g Warszawa PREZES URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ Warszawa, dnia 5 maja 2016 r. DHRT.WPS.6082.4.2016.1 (dotychczasowa sygn. sprawy DHRT.WPS.6082.3.2016) Green Operator sp. z o.o. ul. Cypryjska 2g 02-761 Warszawa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI EASYCALL.PL S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI EASYCALL.PL S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI EASYCALL.PL S.A. za okres 01.01.201031.12.2010 SPIS TREŚĆI A. Stan prawny i władze jednostki 3 B. Charakterystyka działalności Spółki.. 4 C. Osiągnięcia w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Rynek usług szerokopasmowych - stan i perspektywy rozwoju. Warszawa, listopad 2012 r.

Rynek usług szerokopasmowych - stan i perspektywy rozwoju. Warszawa, listopad 2012 r. Rynek usług szerokopasmowych - stan i perspektywy rozwoju Warszawa, listopad 2012 r. Agenda cyfrowa cele z zakresu Internetu szerokopasmowego Do 2013 r. - szerokopasmowy dostęp do Internetu dla 100% mieszkańców

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 22.5.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 126/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 440/2010 z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie opłat wnoszonych na

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 30.6.2016 L 173/47 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/1055 z dnia 29 czerwca 2016 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do technicznych warunków właściwego podawania do

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Uzasadnienie ogólne:

UZASADNIENIE. Uzasadnienie ogólne: UZASADNIENIE Uzasadnienie ogólne: Główną przyczyną zmian przedmiotowego rozporządzenia jest potrzeba przyspieszenia procedury przenoszenia numerów. Zgodnie ze wstępem do dyrektywy 2002/22/WE o usłudze

Bardziej szczegółowo

Rola Regulatora na konkurencyjnym rynku

Rola Regulatora na konkurencyjnym rynku Departament Promowania Konkurencji Rola Regulatora na konkurencyjnym rynku Warszawa, 18 października 2007 r. Adres: ul. Chłodna 64, 00-872 Warszawa e mail: dpk@ure.gov.pl tel. (+48 22) 661 62 33, fax (+48

Bardziej szczegółowo

METODYKA WYZNACZANIA OBSZARÓW INTERWENCJI W RAMACH PROJEKTU BUDOWA WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ

METODYKA WYZNACZANIA OBSZARÓW INTERWENCJI W RAMACH PROJEKTU BUDOWA WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ METODYKA WYZNACZANIA OBSZARÓW INTERWENCJI W RAMACH PROJEKTU BUDOWA WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ Sierpień 2011 1 METODYKA INWENTARYZACJI Istniejącą infrastrukturę szerokopasmową oraz plany inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Przyszłość US i USO w Polsce załoŝenia do nowych ram prawnych

Przyszłość US i USO w Polsce załoŝenia do nowych ram prawnych Przyszłość US i USO w Polsce załoŝenia do nowych ram prawnych Biorąc pod uwagę obowiązujące obecnie prawo europejskie (znowelizowana dyrektywa o usłudze powszechnej DUP), specyficzną sytuację sektora sieci

Bardziej szczegółowo

Przepływy finansowe Telekomunikacji Polskiej i operatorów MNO przy obecnych stawkach MTR oraz w wyniku ich obniżenia

Przepływy finansowe Telekomunikacji Polskiej i operatorów MNO przy obecnych stawkach MTR oraz w wyniku ich obniżenia Urząd Komunikacji Elektronicznej Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego Przepływy finansowe Telekomunikacji Polskiej i operatorów MNO przy obecnych stawkach oraz w wyniku ich obniżenia Stawki za

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt 25 listopada 2008 r. USTAWA z dnia 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Mr Hyde 40Mb. Warszawa, 11 lipiec 2012

Mr Hyde 40Mb. Warszawa, 11 lipiec 2012 Mr Hyde 40Mb Warszawa, 11 lipiec 2012 spis treści część 1 stanowisko UKE część 2 zakres zmiany część 3 harmonogram 2 3 rozdział 1 stanowisko UKE w sprawie Procesu TTM (1/2) w dniu 18 czerwca 2012 r. TP

Bardziej szczegółowo

TEKSTY PRZYJĘTE. Sprzeciw wobec aktu delegowanego: wyłączenia dla zastosowań kadmu w systemach oświetlenia lub wyświetlania

TEKSTY PRZYJĘTE. Sprzeciw wobec aktu delegowanego: wyłączenia dla zastosowań kadmu w systemach oświetlenia lub wyświetlania Parlament Europejski 2014-2019 TEKSTY PRZYJĘTE P8_TA(2015)0205 Sprzeciw wobec aktu delegowanego: wyłączenia dla zastosowań kadmu w systemach oświetlenia lub wyświetlania Rezolucja Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Pomocy państwa nr SA.34665 (2012/N) Polska Regionalnej sieci szerokopasmowej administracji publicznej w regionie rzeszowskim

KOMISJA EUROPEJSKA. Pomocy państwa nr SA.34665 (2012/N) Polska Regionalnej sieci szerokopasmowej administracji publicznej w regionie rzeszowskim KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 16.04.2013 C(2013) 1854 final WERSJA UPUBLICZNIONA Niniejszy dokument został udostępniony wyłącznie w celach informacyjnych. Dotyczy: Pomocy państwa nr SA.34665 (2012/N)

Bardziej szczegółowo

Wnioski Prezesa URE z analizy uwag do Programu Uwalniania Gazu (wprowadzenie do dyskusji)

Wnioski Prezesa URE z analizy uwag do Programu Uwalniania Gazu (wprowadzenie do dyskusji) Wnioski Prezesa URE z analizy uwag do Programu Uwalniania Gazu (wprowadzenie do dyskusji) Warsztaty ws. Programu Uwalniania Gazu Warszawa, 28 maja 2012 r. Oczekiwania uczestników rynku gazu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZENOSZENIA NUMERU PRZY ZMIANIE DOSTAWCY USŁUG ŚWIADCZONYCH W PUBLICZNYCH STACJONARNYCH SIECIACH TELEKOMUNIKACYJNYCH

REGULAMIN PRZENOSZENIA NUMERU PRZY ZMIANIE DOSTAWCY USŁUG ŚWIADCZONYCH W PUBLICZNYCH STACJONARNYCH SIECIACH TELEKOMUNIKACYJNYCH REGULAMIN PRZENOSZENIA NUMERU PRZY ZMIANIE DOSTAWCY USŁUG ŚWIADCZONYCH W PUBLICZNYCH STACJONARNYCH SIECIACH TELEKOMUNIKACYJNYCH 1 Postanowienia ogólne i definicje 1. Regulamin określa warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

Zmiany w ustawie Pzp mające wpływ na optymalny wyboru partnera prywatnego w PPP. 25 marca 2013 r. dr Izabela Rzepkowska

Zmiany w ustawie Pzp mające wpływ na optymalny wyboru partnera prywatnego w PPP. 25 marca 2013 r. dr Izabela Rzepkowska Zmiany w ustawie Pzp mające wpływ na optymalny wyboru partnera prywatnego w PPP 25 marca 2013 r. dr Izabela Rzepkowska Zmiana ustawy Pzp Ustawa z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Warunki działalności i rozwoju

Warunki działalności i rozwoju SEKTOR GOSPODARCZY Warunki działalności i rozwoju Polityka Państwa Zasoby ludzkie Aspekty ekonomiczne Regulacje Prawne Usługi Telekomunikacyjne Rozwiązania techniczne POPYT (użytkownicy telekomunikacji)

Bardziej szczegółowo

Bariery wejścia na rynek usług dostępu do Internetu

Bariery wejścia na rynek usług dostępu do Internetu Bariery wejścia na rynek usług dostępu do Internetu Konferencja XX-lecie UOKiK 13 wrzesień 2010 www.netia.pl Netia sukcesywnie powiększa swój udział w rynku internetu szerokopasmowego wiodący operator

Bardziej szczegółowo

Jednocześnie pragnę poinformować, że informację referować będzie przedstawiciel Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Jednocześnie pragnę poinformować, że informację referować będzie przedstawiciel Urzędu Komunikacji Elektronicznej. MINISTER TRANSPORTU Warszawa, dnia maja 2007 r. ŁT3k-0702-1/07 Pan Janusz Kołodziej Przewodniczący Komisji Infrastruktury Sejm Rzeczypospolitej Polskiej W odpowiedzi na pismo INF-0181-139/07 z dnia 26

Bardziej szczegółowo

Finansowanie rozwoju firm w oparciu o fundusze UE Bony na innowacje

Finansowanie rozwoju firm w oparciu o fundusze UE Bony na innowacje Finansowanie rozwoju firm w oparciu o fundusze UE Bony na innowacje Działanie 2.3.2 POIR (PARP) Dla kogo? - mikro/małe przedsiębiorstwa (finansowanie max. 80% kosztów kwalifikowalnych); - średnie przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Pomocy państwa nr N 249/05 Polska Pomoc indywidualna - Energetyka Wisłosan dostarczanie energii elektrycznej

Pomocy państwa nr N 249/05 Polska Pomoc indywidualna - Energetyka Wisłosan dostarczanie energii elektrycznej KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 8.VI.005 K(005) 09 Dotyczy: Pomocy państwa nr N 49/05 Polska Pomoc indywidualna - Energetyka Wisłosan dostarczanie energii elektrycznej Szanowny Panie Ministrze, 1. PROCEDURA

Bardziej szczegółowo

Cennik* Do wszystkich bez limitu

Cennik* Do wszystkich bez limitu * Obowiązuje od 11.03.2013 r. Dotyczy Umów podpisanych po 10.03.2013 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora w technologii analogowej i

Bardziej szczegółowo

I. Cel informacji dotyczącej odrębnej sprzedaży detalicznych usług Roamingu Regulowanego oraz definicje

I. Cel informacji dotyczącej odrębnej sprzedaży detalicznych usług Roamingu Regulowanego oraz definicje Informacja o warunkach realizacji uprawnień abonentów związanych ze zmianą dostawcy roamingu międzynarodowego na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego I. Cel informacji dotyczącej odrębnej sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Pomocy państwa nr N 433/2008 Polska Regionalna pomoc ad hoc dla spółki UPS Polska Sp. z o.o.

Pomocy państwa nr N 433/2008 Polska Regionalna pomoc ad hoc dla spółki UPS Polska Sp. z o.o. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 04.03.2009 K(2009)1595 Dotyczy: Pomocy państwa nr N 433/2008 Polska Regionalna pomoc ad hoc dla spółki UPS Polska Sp. z o.o. Szanowny Panie Ministrze! I. PROCEDURA 1.

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia 15 września 2015 roku. Ld-2251-27-2/15. Wykonawcy

Łódź, dnia 15 września 2015 roku. Ld-2251-27-2/15. Wykonawcy Łódź, dnia 15 września 2015 roku Ld-2251-27-2/15 Wykonawcy dotyczy: zapytania ofertowego na świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej dla Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY DE MINIMIS

REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY DE MINIMIS Załącznik do uchwały Zarządu Fundacji UAM nr Z/2016/12/20/2 z dnia 20.12.2016 r. REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY DE MINIMIS W RAMACH DZIAŁALNOŚCI POZNAŃSKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO przez fundację

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i operacyjne za rok 2006 Konferencja prasowa 2 marca 2007 r.

Wyniki finansowe i operacyjne za rok 2006 Konferencja prasowa 2 marca 2007 r. Wyniki finansowe i operacyjne za rok 2006 Konferencja prasowa 2 marca 2007 r. www.investor.netia.pl 1 Agenda Wprowadzenie Mirosław Godlewski, Prezes Zarządu Wyniki operacyjne za rok 2006 Paweł Karłowski,

Bardziej szczegółowo

Niniejsze Wyjaśnienia podlegają zgodnie z art. 32 ust. 4 ustawy publikacji w Dzienniku Urzędowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Niniejsze Wyjaśnienia podlegają zgodnie z art. 32 ust. 4 ustawy publikacji w Dzienniku Urzędowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. WYJAŚNIENIA W SPRAWIE USTALANIA WYSOKOŚCI KAR PIENIĘŻNYCH ZA STOSOWANIE PRAKTYK OGRANICZAJĄCYCH KONKURENCJĘ Biorąc pod uwagę dotychczasowy dorobek orzeczniczy w sprawach dotyczących kar pieniężnych nakładanych

Bardziej szczegółowo

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 3 9 lipca 2017

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 3 9 lipca 2017 Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu 3 9 lipca 2017 Przegląd prasy Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce Rzeczpospolita: Duże spółki najlepszą inwestycją I półrocza Autor: Jacek Mysior I połowa 2017 r.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 427 31995D3052 30.12.1995 DZIENNIK URZĘDOWY WSPÓLNOT EUROPEJSKICH L 321/1 DECYZJA NR 3052/95/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 13 grudnia 1995 r. ustanawiająca procedurę wymiany informacji w sprawie

Bardziej szczegółowo

Renata Kowalska. Warszawa, 9 czerwca 2010 r.

Renata Kowalska. Warszawa, 9 czerwca 2010 r. 1. Stan obecny USO z punktu widzenia regulatora i konsumentów. 2. Ocena rzeczywistego zapotrzebowania na usługi wchodzące w skład USO. 3. Przyszłość USO w Polsce. Renata Kowalska Warszawa, 9 czerwca 2010

Bardziej szczegółowo

Wyjaœnienia w sprawie ustalania wysokoœci kar pieniê nych za stosowanie praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê

Wyjaœnienia w sprawie ustalania wysokoœci kar pieniê nych za stosowanie praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê Wyjaœnienia w sprawie ustalania wysokoœci kar pieniê nych za stosowanie praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê Biorąc pod uwagę dotychczasowy dorobek orzeczniczy w sprawach dotyczących kar pieniężnych nakładanych

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 30.11.2005 KOM(2005) 623 wersja ostateczna 2005/0243 (ACC) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 w sprawie ochrony przed

Bardziej szczegółowo

Porównanie nasycenia rynku usługami telefonii ruchomej w Polsce

Porównanie nasycenia rynku usługami telefonii ruchomej w Polsce Porównanie nasycenia rynku usługami telefonii ruchomej w Polsce Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, czerwiec 2016 r. Spis treści 1. Cel i zakres analizy... 2 2. Prezes Urzędu Komunikacji

Bardziej szczegółowo

Analiza cen połączeń w telefonii stacjonarnej w 2008 r.

Analiza cen połączeń w telefonii stacjonarnej w 2008 r. Analiza cen połączeń w telefonii stacjonarnej w 2008 r. Kwiecień, 2009 1 WSTĘP... 3 1. METODOLOGIA... 4 2. ANALIZA OPŁAT ZA POŁĄCZENIA LOKALNE I MIĘDZYSTREFOWE... 6 2.1. PORÓWNANIE CEN USŁUG TELEFONICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 grudnia 2012 r. Poz USTAWA. z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw

Warszawa, dnia 21 grudnia 2012 r. Poz USTAWA. z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 grudnia 2012 r. Poz. 1445 USTAWA z dnia 16 listopada 2012 r. 1), 2) o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw Art.

Bardziej szczegółowo

Network Neutrality. Cezary Albrecht. Network Neutrality, czyli zasadność regulacji ruchu w Internecie, 3 listopada 2011, Warszawa 03/11/2011 1

Network Neutrality. Cezary Albrecht. Network Neutrality, czyli zasadność regulacji ruchu w Internecie, 3 listopada 2011, Warszawa 03/11/2011 1 Network Neutrality Cezary Albrecht 03/11/2011 1 Agenda 1. Rosnący ruch vs. ograniczone zasoby. 2. Net Neutrality. 3. Jak się ma do tego usługa Szczupły i Sprawny Internet? 4. Wnioski. 03/11/2011 2 Gwałtownie

Bardziej szczegółowo