UNIWERSYTET WROCŁAWSKI WYDZIAŁ FILOLOGICZNY INSTYTUT BIBLIOTEKOZNAWSTWA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UNIWERSYTET WROCŁAWSKI WYDZIAŁ FILOLOGICZNY INSTYTUT BIBLIOTEKOZNAWSTWA"

Transkrypt

1 UNIWERSYTET WROCŁAWSKI WYDZIAŁ FILOLOGICZNY INSTYTUT BIBLIOTEKOZNAWSTWA Ks. Rajmund Pietkiewicz Pismo Święte w języku polskim w latach Sytuacja wyznaniowa w Polsce a rozwój edytorstwa biblijnego Praca doktorska napisana pod kierunkiem Pana prof. dra hab. KRZYSZTOFA MIGONIA WROCŁAW 2002

2 II SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... II WYKAZ SKRÓTÓW... V BIBLIOGRAFIA... IX WSTĘP... 1 A. STAN BADAŃ... 1 B. POSTAWIENIE PROBLEMÓW BADAWCZYCH... 2 C. WYZNACZENIE RAM CHRONOLOGICZNYCH... 3 D. METODA BADAWCZA... 4 E. PREZENTACJA TREŚCI PRACY... 6 F. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE... 6 ROZDZIAŁ I BIBLIA W RENESANSOWEJ EUROPIE A. POWSTANIE I ROZWÓJ DRUKARSTWA A EDYTORSTWO BIBLIJNE Bibliografia i historia pierwszych wydań Biblii Typografia i wyposażenie pierwszych edycji B. BIBLIJNE ZAINTERESOWANIA HUMANISTÓW Humanistyczny program odnowy biblijnej Edycje Biblii w językach starożytnych. Rys bibliograficzno-historyczny Typografia i wyposażenie wydań Biblii w językach starożytnych C. BIBLIA DRUKOWANA JAKO NARZĘDZIE POLEMIKI RELIGIJNEJ W OKRESIE REFORMACJI Biblia w nauczaniu reformatorów Historia i bibliografia reformowanych edycji Pisma Świętego Typografia i wyposażenie reformowanych edycji Pisma Świętego D. OKRES KONTRREFORMACJI A EDYTORSTWO BIBLIJNE Dyskusje i postanowienia Soboru Trydenckiego dotyczące Biblii Potrydenckie katolickie wydania Pisma Świętego w językach starożytnych. Rys bibliograficzno-historyczny Typografia i wyposażenie posoborowych wydań Vlg E. WNIOSKI NATURY BIBLIOLOGICZNEJ ROZDZIAŁ II DRUKARSTWO WOBEC SYTUACJI KULTUROWEJ I WYZNANIOWEJ W RENESANSOWEJ POLSCE A. RECEPCJA HUMANIZMU W POLSCE. BIBLIJNE ZAINTERESOWANIA HUMANISTÓW POLSKICH B. REFORMACJA I KONTRREFORMACJA W RZECZYPOSPOLITEJ SZLACHECKIEJ Rozwój protestantyzmu w Polsce Kontrreformacja i upadek polskiego protestantyzmu C. OBLICZE WYZNANIOWE RENESANSOWEJ POLSKI Kościół katolicki Luteranie Bracia czescy Kalwini Bracia polscy (arianie) D. OBLICZE WYZNANIOWE DRUKARSTWA W RENESANSOWEJ POLSCE Drukarnie katolickie Drukarnie luterańskie... 69

3 III 3. Drukarnie braci czeskich Drukarnie kalwińskie Drukarnie ariańskie ROZDZIAŁ III POLSKIE PRZEKŁADY BIBLIJNE (XIII XVI W.). TRADYCJA RĘKOPIŚMIENNA JAKO ZAPOWIEDŹ EDYCJI DRUKOWANYCH A. GENEZA I OPIS RĘKOPISÓW Psałterz św. Kingi (tzw. Psałterz sądecki) XIII w Psałterz floriański XIV/XV w Karta medycka (Karta Świdzińskiego) ok Ewangeliarz kanoników regularnych z Krakowa ok Biblia królowej Zofii Psałterz puławski druga połowa XV w. (ok. 1470?) Żołtarz Proroka Dawida w przekładzie Walentego Wróbla ( 1537) ok Przekłady Tomasza ze Zbrudzewa ( 1567) ok Fragmenty ST Fragmenty NT B. WNIOSKI NATURY BIBLIOLOGICZNEJ ROZDZIAŁ IV PRZEKŁADY I EDYCJE PISMA ŚWIĘTEGO W JĘZYKU POLSKIM ( ) A. NIESAMOISTNE FRAGMENTY I POJEDYNCZE KSIĘGI Prolog Ewangelii wg św. Jana (1518/19) Ecclesiastes w przekładzie Hieronima z Wielunia (1522) Tzw. Ewangeliarz Unglera w opracowaniu Jana z Sącza (ok. 1527/8) Teksty biblijne w Hortulusach polskich (od ok. 1527) Teksty z Pisma Świętego w historiach biblijno-apokryficznych (od 1530) Księgi Jezusa Syna Syrachowego... w tłum. Piotra z Poznania (od 1535) Tobias Patriarcha Starego Zakonu... (od 1539) Ecclesiastes w tłum. Jana z Sanoka (1590) Tobiasz w tłum. W. Ulatowskiego (1615) Przekłady i edycje niezachowane B. PSAŁTERZE I PSALMY Psałterz krakowski (od 1532) Żołtarz Dawidów w tłum. W. Wróbla (od 1539) Psałterz Dawidów w przekładzie M. Reja (od ok. 1546) Psałterz Dawida w tłum. J. Lubelczyka (1558) Psałterz brzeski (1564) Psałterz trydencki (1579) Psałterz Dawidów przekładania Jana Kochanowskiego (od 1579) Psalmy Dawidowe w tłum. P. Milejewskiego (1587) Psałterz Dawidów w tłum. J. Wujka (od 1594) Psalmy Dawidowe w tłum. M. Rybińskiego (od 1605) Psałterz gdański (1633) Wydania pojedynczych psalmów i zbiorów psalmów Polskie tłumaczenia psalmów w modlitewnikach, kancjonałach i katechizmach C. WYDANIA NOWEGO TESTAMENTU I CAŁEJ BIBLII Nowy Testament królewiecki (od 1551) Nowy Testament Szarfenbergów (krakowski) Biblia Leopolity i jej przedruki (od 1561) Biblia brzeska i jej przedruki (od 1563) Prace przekładowe Sz. Budnego (od 1570)

4 IV 6. Nowy Testament w tłum. M. Czechowica (do 1577) Pismo Święte w tłum. J. Wujka (od 1593) Nowy Testament rakowski (od 1606) Nowy Testament gdański (1606) Biblia gdańska i przedruki (od 1632) D. KOMENTARZE BIBLIJNE Psalm Dawidów pięćdziesty... (1531) Hozeasz (od 1559) Apocalypsis M. Reja (1565) Sprawy i słowa Jezusa... oraz Wtóre księgi Łukasza świętego... w opracowaniu T. Falconiusa (1566) ROZDZIAŁ V WPŁYW SYTUACJI WYZNANIOWEJ NA ROZWÓJ POLSKIEGO EDYTORSTWA BIBLIJNEGO ( ). PRÓBA SYNTEZY BIBLIOLOGICZNEJ A. PRZYCZYNY ROZWOJU POLSKIEGO EDYTORSTWA BIBLIJNEGO ( ) Biblijne zainteresowania humanistów polskich Zainteresowanie językiem narodowym Czynniki ekonomiczne Pobożność osobista i liturgiczna Czynniki związane z produkcją i użytkowaniem książki Polemika i propaganda religijna B. ROZWÓJ ILOŚCIOWY I TOPOGRAFICZNY POLSKIEGO EDYTORSTWA BIBLIJNEGO ( ) Rozwój ilościowy Rozwój topograficzny C. ROZWÓJ JAKOŚCIOWY POLSKIEGO EDYTORSTWA BIBLIJNEGO ( ) Wybór repertuaru wydawniczego Format Liczba i układ ksiąg Wyposażenie druków biblijnych Kompozycja strony Materiał ilustracyjny Pisma Inicjały Elementy ułatwiające korzystanie z książki D. ROZWÓJ FUNKCJONALNY POLSKIEGO EDYTORSTWA BIBLIJNEGO ( ) Funkcje edukacyjno-wychowawcze Funkcje ideowe Funkcje przeżyciowo-dewocyjne ZAKOŃCZENIE SPIS TABEL SPIS WYKRESÓW SPIS ILUSTRACJI

5 V WYKAZ SKRÓTÓW A. KSIĘGI BIBLIJNE I APOKRYFY Ab Księga proroka Abdiasza Ne Księga Nehemiasza Ag Księga proroka Aggeusza Oz Księga proroka Ozeasza Am Księga proroka Amosa Pnp Księga Pieśni nad Pieśniami Ap Apokalipsa św. Jana apostoła Prz Księga Przysłów Ba Księga proroka Barucha Ps Księga Psalmów Dn Księga proroka Daniela Pwt Księga Powtórzonego Prawa Dz Dzieje Apostolskie Rdz Księga Rodzaju Ef List św. Pawła apostoła do Efezjan Rt Księga Rut Est Księga Estery Rz List św. Pawła apostoła do Rzymian Ez Księga proroka Ezechiela Sdz Księga Sędziów Ezd Księga Ezdrasza So Księga proroka Sofoniasza Flm List św. Pawła apostoła do Filemona Syr Księga Mądrości Syracha (Eklezjastyka) Flp List św. Pawła apostoła do Filipian Tb Księga Tobiasza Ga List św. Pawła apostoła do Galatów Tt List św. Pawła apostoła do Tytusa Ha Księga proroka Habakuka Wj Księga Wyjścia Hbr List do Hebrajczyków Za Księga proroka Zachariasza Hi Księga Hioba 1 J Pierwszy List św. Jana apostoła Iz Księga proroka Izajasza 1 Kor Pierwszy List św. Pawła apostoła do Koryntian J Ewangelia wg św. Jana 1 Krl Pierwsza Księga Królewska Jdt Księga Judyty 1 Krn Pierwsza Księga Kronik Jk List św. Jakuba apostoła 1 Mch Pierwsza Księga Machabejska Jl Księga proroka Joela 1 P Pierwszy List św. Piotra apostoła Jon Księga proroka Jonasza 1 Sm Pierwsza Księga Samuela Joz Księga Jozuego 1 Tes Pierwszy List św. Pawła apostoła do Tesaloniczan Jr Księga proroka Jeremiasza 1 Tm Pierwszy List św. Pawła apostoła do Tymoteusza Jud List św. Judy apostoła 2 J Drugi List św. Jana apostoła Koh Księga Koheleta (Eklezjastesa) 2 Kor Drugi List św. Pawła apostoła do Koryntian Kol List św. Pawła apostoła do Kolosan 2 Krl Druga Księga Królewska Kpł Księga Kapłańska 2 Krn Druga Księga Kronik Lb Księga Liczb 2 Ezd Druga Księga Ezdrasza = Księga Nehemiasza Lm Księga Lamentacji 2 Mch Druga Księga Machabejska Łk Ewangelia wg św. Łukasza 2 P Drugi List św. Piotra apostoła Mdr Księga Mądrości 2 Sm Druga Księga Samuela Mi Księga proroka Micheasza 2 Tes Drugi List św. Pawła apostoła do Tesaloniczan Mk Ewangelia wg św. Marka 2 Tm Drugi List św. Pawła apostoła do Tymoteusza Ml Księga proroka Malachiasza 3 Ezd Trzecia Księga Ezdrasza Manas Modlitwa Manassesa 3 J Trzeci List św. Jana apostoła Mt Ewangelia wg św. Mateusza 3 Mch Trzecia Księga Machabejska Na Księga proroka Nahuma 4 Ezd Czwarta Księga Ezdrasza B. PRZEKŁADY BIBLIJNE I KODEKSY ApokrNT Apokryfy i NT w tłum. Sz. Budnego ApRej Apokalypsis..., w tłum. M. Reja BB Biblia brzeska Bczes Biblia czeska BG Biblia gdańska BH Biblia hebrajska BKZ Biblia królowej Zofii BL Biblia Leopolity BLut Biblia niemiecka w tłum. M. Lutra BSzB Biblia Sz. Budnego BT Biblia Tysiąclecia, wyd. 5, Poznań BW Biblia J. Wujka DzB Wtóre księgi..., oprac. T. Falkonius (tekst Dz z Biblii brzeskiej) Eccl 1522 Eklezjastes w tłum. Hieronima z Wielunia, wyd Eccl 1590 Eklezjastes w tłum. Jana z Sanoka, wyd. 1590

6 VI EU Ewangeliarz Unglera EwB Sprawy i słowa..., oprac. T. Falkonius (tekst ewangelii z Biblii brzeskiej) EwEpN Ewangelie i epistoły tak niedzielne..., w tłum. J. Wujka EwEpP Ewangelie i epistoły na dni postne..., w tłum. J. Wujka Hist Historia bardzo cudna..., w tłum. K. Pussmana Hoz Komentarz do Hozeasza... HP Hortulus polski Job Joba onego sprawiedliwego męża..., w tłum. J. Lubelczyka Józ Istoria o świętym Józefie KsSyr Księgi Jezusa Syna Syrachowego, w tłum. Piotra z Poznania LXX Septuaginta Mt+Mk BH Poliglotta Huttera (z przedrukiem Mt i Mk z Biblii brzeskiej) MtKrl NT królewiecki (Ewangelia wg św. Mateusza) NTB Przedruk NT z Biblii brzeskiej NTBG Przedruk NT z Biblii gdańskiej NTBH Poliglotta Huttera (z przedrukiem NT z Biblii brzeskiej) NTCz NT M. Czechowica NTG NT gdański NTKrl I NT królewiecki, cz. 1 NTKrl II NT królewiecki, cz. 2 NTKrl Zup NT królewiecki zupełny NTL Przedruk NT z Biblii Leopolity NTR NT rakowski NTS NT Szarfenbergów NTSzB NT Sz. Budnego NTW NT J. Wujka P Peszitta ProlJ Fragm J 1, wyd. przez J. Hallera w 1518/19 Ps... AP Pojedynczy psalm w tłum. AP Ps... Lub Pojedynczy psalm w tłum. J. Lubelczyka Ps... Rej Pojedynczy psalm w tłum. M. Reja Ps... SK Pojedynczy psalm w tłum. S. Kleryki Ps... Trz Pojedynczy psalm w tłum. A. Trzecieskiego Młodszego Ps... Woj Pojedynczy psalm w tłum. B. Wojewódki Ps Pojedynczy psalm anonimowego tłumacza, wyd. ok Ps Psalm pięćdziesty..., wyd Ps XLVI Pojedynczy Ps 45(46) anonimowego tłumacza PSam Pięcioksiąg samarytański PsB Psałterz brzeski (przedruk Psałterza z Biblii brzeskiej) PsBG Przedruk Psałterza z Biblii gdańskiej PsF Psałterz floriański PsKoch Psałterz J. Kochanowksiego PsKoch... Gom Melodie na Psałterz polski przez Mikołaja Gomułkę uczynione PsKr Psałterz krakowski PsLub Psałterz J. Lubelczyka PsMil Psałterz P. Milejewskiego PsNiekt Psalmy niektóre... PsP Psałterz puławski PsRej Psałterz M. Reja PsRyb Psałterz M. Rybińskiego PsRys Psalmy poprawiane przez S. Rysińskiego PsTryd Psałterz trydencki PsW Psałterz J. Wujka Tob 1539,1540,1545 Tobiasz..., wyd. 1539, 1540, 1545 Tob 1615 Tobiasz..., w tłum. W. Ulatowskiego, wyd TOnk Targum Onkelosa Vlg Wulgata ZD Żołtarz Dawida w tłum. W. Wróbla ZD... HU Żołtarz Dawida w tłum. W. Wróbla, wyd. H. Unglerowa (Officina Ungleriana) ZD... HW Żołtarz Dawida w tłum. W. Wróbla, wyd. H. Wietor ZD... MacS Żołtarz Dawida w tłum. W. Wróbla, wyd. Mac. Szarfenberg Zyw Żywot i nauka Pana naszego..., w tłum. J. Wujka 7PsKoch Siedm psalmów pokutnych w tłum. J. Kochanowskiego

7 VII C. SKRÓTY NAZW BIBLIOTEK BJ Kraków, Biblioteka Jagiellońska BK Kórnik, Biblioteka PAN BN Warszawa, Biblioteka Narodowa Cluj U Cluj (Rumunia), Academia Annexa III, (Collegium Unitariorum) Czart. Kraków, Biblioteka XX. Czartoryskich Gd PAN Gdańsk, Biblioteka PAN Gn BK Gniezno, Biblioteka Kapitulna Ka BŚ Katowice, Biblioteka Śląska Kr Jez Kraków, Biblioteka Towarzystwa Jezusowego Kr MN Kraków, Muzeum Narodowe Kr PAN Kraków, Biblioteka PAN Lu Łop. Lublin, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopocińskiego Ossol. Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich Pa BN Paryż, Biblioteka Narodowa Po BTPN Poznań, Biblioteka Towarzystwa Przyjaciół Nauk Po BU Poznań, Biblioteka Uniwersytecka Po BR Poznań, Miejska Biblioteka Publiczna im. Raczyńskich St WLB Stuttgart (Niemcy), Württembergischen Landesbibliothek Tor UMK Toruń, Biblioteka Uniwersytecka im. M. Kopernika Tor KM Toruń, Książnica Miejska im. M. Kopernika Up BU Uppsala (Szwecja), Biblioteka Uniwersytecka Wa BPMS Warszawa, Biblioteka Publiczna Miasta Stołecznego Wa BU Warszawa, Biblioteka Uniwersytecka Wa Kras Warszawa, Biblioteka im. Krasińskich (zniszczona w czasie wojny) Wi BU Wilno, Biblioteka Uniwersytecka Wr BK Wrocław, Biblioteka Kapitulna Wr BU Wrocław, Biblioteka Uniwersytecka Wr PWT Wrocław, Biblioteka Papieskiego Wydziału Teologicznego D. INNE SKRÓTY BC Bibbia. Catalogo di edizioni a stampa BEMC La Bibbia nell epoca moderna e contemporanea... BF Breviarium Fidei... BIEM La Bible imprimée dans l Europe moderne... Brunet BRUNET J.-CH., Manuel du libraire et de l amateur de livres... BrytM British Museum. Catalogue of Printed Books. Bible... BS Die Bibelsammlung der württembergischen Landesbibliothek Stuttgart... BTT Bible de tous les temps... CHB The Cambridge History of the Bible... Chojnacki CHOJNACKI W., Bibliografia polskich druków ewangelickich... ChS WYDRA W., RZEPKA W. R., Chrestomatia staropolska... CKSD BN Centralny katalog starych druków Biblioteki Narodowej. DDP Drukarze dawnej Polski... E ESTREICHER K., Bibliografia Polska... EB Enchiridion Biblicum... EBibbia Enciclopedia della Bibbia... EK Encyklopedia katolicka... EWoK Encyklopedia Wiedzy o Książce... GW Gesamtkatalog der Wiegendrucke... H HAIN L., Repertorium biblographicum... Hist. dr. KP BANDTKIE J. S., Historya drukarń w Krolestwie Polskiem... Hist. dr. kr. BANDTKIE J. S., Historya drukarń krakowskich... HSP LESZCZYC Z., Herby szlachty polskiej... ICParis RENOUARD PH., Inventaire chronologique des éditions parisiennes du XVI e siècle... Jocher JOCHER A., Obraz bibliograficzno-historyczny literatury i nauk w Polsce... KBK Katalog Biblioteki Kórnickiej, t. I: Polonica XVI-go wieku... KBU Wa KOMANDER T., MIECZKOWSKA H., Katalog druków XVI wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie...

8 VIII Korbut KORBUT G., Literatura polska... Koss. M. KOSSOWSKA, Biblia w języku polskim... KP BJ Katalog poloników XVI wieku Biblioteki Jagiellońskiej... KSD BPMSWa Katalog starych druków Biblioteki Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy... KSD XVI Ossol. Katalog starych druków Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Polonica wieku XVI... KSD XVII Ossol. Katalog starych druków Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Polonica wieku XVII... Lelew. LELEWEL J., Bibliograficznych ksiąg dwoje... Maciej. MACIEJOWSKI W.A., Piśmiennictwo staropolskie... mf mikrofilm Muczk. MUCZKOWSKI J., Zbiór odcisków drzeworytów... Niesiecki Herbarz polski Kaspra Niesieckiego... NK Bibliografia literatury polskiej. Nowy Korbut... NT Nowy Testament. PEB Podręczna Encyklopedia Biblijna... Pilch. PILCHOWSKI CZ., Nieznane polonika w bibliotekach szwedzkich... PKoch PIEKARSKI K., Bibljografja dzieł Jana Kochanowskiego. Wiek XVI i XVII... PLit Pamiętnik Literacki, Lwów, Wrocław pocz. początek PS Pismo Święte. PSB Polski słownik biograficzny... PT Polonia typographica seculi sedecimi... PVUps TRYPOĆKO J., Polonica Vetera Upsaliensia... RAUWfil Rozprawy AU. Wydział filologiczny, Kraków RBL Ruch Biblijny i Liturgiczny, Kraków Rostk. ROSTKOWSKA I., Bibliografia dzieł Mikołaja Reja. Okres staropolski... rps rękopis, rękopiśmienny SPD Sygnety polskich drukarzy, księgarzy i nakładców... ST Stary Testament. Stel. STELMASZCZYK E., Katalog starych druków Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Polonica XVI wieku... SWB Słownik Wiedzy Biblijnej... Wiszn. WISZNIEWSKI M., Historia literatury polskiej... WOPS Wstęp ogólny do Pisma Świętego... Zdz KAWECKA-GRYCZOWA A., Z dziejów polskiej książki... Żychl. ŻYCHLIŃSKI T., Złota księga szlachty polskiej...

9 IX BIBLIOGRAFIA A. ŹRÓDŁA Podkreślamy sygnatury tych druków i rps, które badaliśmy osobiście. 1. Źródła rękopiśmienne 1. Psałterz floriański przełom XIV i XV w. BN Ms Plenariusz petersburski z fragm. Mt 21, 1-9 pierwsza poł. XV w. BN Ms 3019 IV. 3. Karta medycka ok Ossol. zbiory Bibl. Pawlikowskich, Ms Ewangeliarz kanoników regularnych ok Kraków, Biblioteka kanoników regularnych, kodeks Ms Kodeks z kazaniami zawierający polskie glosy biblijne oraz przekład Mt 5, 1-12 XV w. (ok. 1430?) Praga, Biblioteka Kapitulna Ms nr DLII. 6. Plenariusz krakowski, zawiera glosy do Mt 18, pocz. XV w. BJ Ms Magnifikat poł. XV w. Ossol. Ms Karta z tłum. Mt 25 ok Ossol. 9. Rękopis zawiera tłum. Magnificat (Łk 1, 46-52) ok. poł. XV w. Ossol. Ms Kodeks prawa magdeburskiego z fragm. polskiego tłum. Wj i Kpł 26 ok lub 1485 Ossol. Ms Biblia królowej Zofii ok t. I zaginął, dawniej w Bibl. Gimnazjum Reformowanego w Sáros-Patak na Węgrzech, sygn.o Biblia królowej Zofii ok. 1455, t. II zachowało się 5 kart: 2 w Wr BU, sygn. R.3164; 3 w Muzeum Narodowym w Pradze, sygn. 1.A.c Psałterz puławski ok. 1470? Czart. Ms Modlitewnik Wacława przed 1482 Budapeszt, Biblioteka Uniwersytecka, sygn. VI Slav Psalm 45(44) z Teki Erzepkiego odpis sporządzony z oryg. z XV w. Po BR, Ms 1277/ Fragm. Harmonii ewangelicznej koniec XV lub pocz. XVI w. BN, zbiory Bibl. Ord. Zamoyskich, Ms Psalm 51(50) pocz. XVI w. Poznań, Archiwum Archidiecezjalne, Ms Żołtarz Dawida Proroka, w tłum. W. Wróbla 1528 BK Ms Rękopis zawierający Historię o Judith i O dwu starcoch, którzy pożądali Zuzanny a sądzeni są od Dawida pocz. XVI w. BJ Ms Psalm 51(50) pocz. XVI w. Poznań, Archiwum Archidiecezjalne, Ms Kodeks prawa magdeburskiego z fragm. polskiego tłum. Wj i Kpł 26 1 poł. XVI w. Kr PAN Ms Wigilie za umarłe ludzie, kodeks zawiera tłum. psalmów ok dawniej w Wa Kras, sygn Ręcznie przepisany fragm. Rz i ewangelii z Ewangeliarza Unglera po 1527 BJ Ms Liczne glosy Tomasza Łysego ze Zbrudzewa do Rz, Ga, Hbr w druku Expositio in omnes Pauli epistolas, Paris 1499 glosy z ok Gn BK Brulion z roboczym przekładem Rdz, Wj, Kpł Tomasza Łysego ze Zbrudzewa 1549 Gn BK Ms A Brulion z roboczym przekładem Lb, Pwt, Pnp Tomasza Łysego ze Zbrudzewa 1549 BK Ms I A Robocze przekłady lekcji i epistoł przeznaczonych do użytku liturgicznego w okresie wielkiego postu w tłum. Tomasza Łysego ze Zbrudzewa ok Gn BK Ms A Czystopis przekładu Ap Tomasza Łysego ze Zbrodzewa 1555 Gn BK Ms Odpis druku: Niektóre psalmy Dawidowe częscią poprawione, częścią znowu przełożone na stare noty od Salomona Rysińskiego. Za zleceniem starszych, Lubcz nad Niemnem, P. Blast, 1614, 4 zaginiony obecnie rps BK nr Zachował się jednak mf z tym rps: BK mf 6630; BN ZSD 235 oraz fotokopia: BK Foto. I, Stare druki (z wyjątkiem druków biblijnych po polsku) W układzie chronologicznym. 1. Biblia germanica. Nürnberg, Antonius Koberger, 1483, Missale Cracoviense, Kraków, J. Haller, 1509, Missale Cracoviense, Kraków, J. Haller, [ok. 1515/16], Das newe Testament Deutzsch, Vuittemberg, [1522], 2. Wr PWT XV.2 Ossol. XVI.Qu.3262 Ossol. XVI.F.4059 Wr BU

10 X 5. BLut 1535 Biblia, das ist die gantze Heilige Schrifft deudsch, tłum. M. Luter, Wittemberg, Gedruckt durch Hans Lufft, 1535, 2. Ossol. XVI.F (def. br. k. tyt., 6 k. na pocz., kilku k. w środku oraz końca) 6. Bczes 1537 Bible Severynova. 2 vyd., Praga, Paweł Seweryn z Kapij Hory, 1537, 2. Ossol. XVI.F (def. br. k. tyt., k. CC 5-8, DD 1-2, uszk. k. od BB 4 do końca oraz liczne uszk. dolnego marginesu) 7. BLut Biblia: das ist: die gantze Heilige Schrifft Deudsch. D. Mart. Luth. Wittemberg, Gedruckt durch Hans Lufft. M. D. XXXIX. (1539), t. I-VI ( ), 2. Wr BU Breviarium Cracoviense. Venezia, Petrus Lichtenstein, nakł.: Michał Wechter, Marek Szarfenberg i Jan Püttener, 1538, 8º. Ossol. XVI.O BLut 1541 Biblia: das ist: Die gantze Heilige Schrifft: Deudsch: Auffs New zugericht. D. Mart. Luth. Gedruckt zu Wittemberg: Durch Hans Lufft. M. D. XLI. (1541), 2. Wr BU BLut 1545 Biblia: das ist: Die gantze heilige Schrifft: Deudsch: Auffs new zugericht. D. Mart. Luth. Gedruckt zu Wittemberg: Durch Hans Lufft. M. D. XLV. (1545), 2. Wr BU (cz. 1 ST) 11. Bczes 1549 Bible Netolického (Melantrichova, 1 wyd.), Praga, Bartholomeg Netholicky a Giřiik Melantrich Roždalowský, 1549, 2. Ossol. XVI.F BLut 1550 Die Propheten alle Deudsch. D. Mart. Luth. Gedruckt zu Wittemberg / Durch Hans Lufft. 1550, 2. Wr BU (zawiera cz. 2 ST i NT) 13. Bczes 1556/7 Bible Melantrichowa, 2 wyd., Praga, Giřik Melantrych Roždalowský, 1556/7, 2. Ossol. XVI.F.13788; 13796; Bczes 1577 Biblij Cžeská to gest wssecta swatá Piisma obogiho Starého y Nowého Zákona opět w nowě wydaná a wytisstěná... (Bible Melantrichowa, 5 wyd.), W Starém Městě Pražskem, Nákladem Giřiiho Melantrycha z Awentýnu, 1577, 2. Ossol. XVI.F Biblia sacra Vulgatae editionis Sixti quinti Pont. Max. iussu recognita atque edita, Romae. Ex Typographia Apostolica Vaticana, 1592, 4. Ossol. XVI.Qu Biblia sacra Vulgatae editionis Sixti quinti Pont. Max. iussu recognita atque edita, Romae. Ex Typographia Apostolica Vaticana M. D. XCII (1592), 2. Wr BU ŁASZCZ M., Recepta na plastr Czechowica, ministra nowokrzczeńczego..., Druk. Łazarzowa, Kraków Ossol. XVI.Qu Biblia sacra Vulgata Editionis Sixti V. Pont. Max. Jussu recognita Et Clementis VIII auctoritate edita Nunc autem CXXXX figuris nouiter inuentis et in Aesincisis illustrata a de Brÿ. Ad Reuerendiss: & Illustris: Archiepis: Moguntinensem principem Electorem ac archieancellarium. Moguntia apud Io: Albinum, impensis Ioanis Theobaldi Schon- Wetteri (!) et Iacobi Fischeri, 1609, 4. Wr BK I.6.Qu 19. Biblia sacra vulgatae editionis Sixti V. Pont. Max. iussu recognita: et Clementis VIII auctoritate edita. Coloniae Agrippinae Sumptibus Francisci Iacobi Mertzenich M. D. CIX (1609), 8. Wr BU Biblia sacra Vulgatae editionis Sixti V. Pont. Max. iussu recognita: et Clementis VIII auctoritate edita. Lugduni, Sumptib. Haered. Guil. Rouillij, M. DC.IX (1609), 8. Wr BU RINGELTAUBE S. W., Gründliche Nachricht von polnischen Bibeln, Danzig Wr BU ; ; Ossol. XVIII-2017

11 XI 3. Stare druki z tekstem biblijnym po polsku Podając spis bibliograficzny polskich druków biblijnych, kierujamy się następującymi zasadami: 1. Zachowujemy dawną ortografię z wyjątkiem kreskowania a i e. Długie ſ oddajemy zawsze przez s, pozostałe litery przy pomocy współczesnego alfabetu polskiego lub łacińskiego, używając liter najbardziej zbliżonych kształtem. Zachowujemy małe i duże litery oraz podwójne zmiękczenia spółgłosek. Zachowujemy v w funkcji u. 2. Zachowujemy dawną interpunkcję. 3. Tytuły podajemy kursywą. Nie zaznaczamy kroju i stopnia pism. 4. Miejsce druku, nazwisko drukarza lub nazwę oficyny podajemy w wersji ujednoliconej. 5. Podając lokalizację druku, zaznaczamy ważniejsze defekty, określając je często w sposób ogólny, np. br. pocz. i końca. Wykaz lokalizacji druków nie jest kompletny. PISMO ŚWIĘTE STAREGO I NOWEGO TESTAMENTU Biblia Leopolity od BL 1561 Biblia To iest. Kxięgi Stharego y Nowego Zakonu / na Polski ięzyk / z pilnośćią według Laćińskiey Bibliey od Kośćioła Krześćiańskiego powssechnego przyięthey / nowo wyłożona. Cum Gratia et Priuilegio. S. R. M., Kraków, Dziedzice Marka Szarfenberga, 1561, 2. Ossol. XVI.F.4065 (def. br. ZZzz 6 ); 4084 (br. k. tyt. t. I); 4087; BK Cim.F.4058; 4059 (druk jednostronny; br. pocz. i końca); Wa BU Sd (mf 401); Wa BPMS XVI.F.108 (war. B z sygnetem i datą 1554). 2. BL 1575 Biblia To iest: KSięgi STarego y NOwego Zakonu / na Polski ięzyk / według Laćińskiey Bibliey od Koscioła Krześćiańskiego powszechnego przyiętey: na wielu mieyscach z pilnośćią poprawiona / y figurami ozdobiona. Cum Gratia et Priuilegio. S. R. M., Kraków, Mikołaj Szarfenberg, 1575, 2. Ossol. XVI.F.4176; 4178 (def. br. k. LLl 5, uszk. k. Ff 4-5 ) 3. BL 1577 (wed. tytułowe BL 1575) Biblia To iest: Kxięgi Starego y Nowego Zakonu / na Polski ięzyk według Laćińskiey Bibliey / od KOśćioła Chrześćiańskiego powszechnego przyiętey: na wielu mieyscach z pilnośćią poprawiona / y Figurami ozdobiona, Cum Gratia et Priuilegio. S. R. M., Kraków, Mikołaj Szarfenberg, 1577, 2. Ossol. XVI.F.4109; 4329 (def. t. I: br. k. C 6, t. II: br. k. Ff 1-4, k. pocz. zniszczone); Wr BU (def. br. )( 2-4 ). Biblia brzeska BB 1563 BJblia swięta / Tho iest / Księgi Starego y Nowego Zakonu / własnie z Zydowskiego / Greckiego / y Laćińskiego / nowo na Polski ięzyk z pilnośćią y wiernie wyłożone, Brześć Litewski, [S. Murmelius lub C. Bazylik?], nakł. M. Radziwiłł, 1563, 2. Wa BU Sd ; Ossol. XVI.F.4013 (def. br. k. 84 z NT); Wr BU (def. br. skł. ** 6 ); Wr PWT (def. br.: w t. I pocz. do k. 100; w t. II końca od k. 151); Pa BN Rés. 458 (z rps listą tłumaczy). Biblia w tłum. Szymona Budnego BSzB 1572 Biblia. To iest / kśięgi starego y nowego Przymierza / znowu z ięzyka Ebreyskiego / Grecskiego y Laćińskiego / na Polski przełożone, [Nieśwież, Zasław lub Uzda?], Daniel z Łęczycy, nakł. M. Kawieczyński, H. Kawieczyński, A. Kawieczyński, 1572, 4. Wa BU Sd (mf 12965; def. br. pocz. i końca); Ossol. XVI.Qu.2336 (def. br. k. A 1-4, b-c 4 ; Ee 3-6, Rr 4-5 oraz Apokr. i NT); 2338 (def. br. wielu k., k. tyt. zast. fotokop.; br. do Pwt 15 oraz NT); 2339 (def. br. k. A 1, b 1-4, c 1-4, A 1-8 (bis); br. k. zast. facs.).

12 XII Biblia w tłum. ks. Jakuba Wujka BW 1599 BIBLIA TO IEST KSIĘGI STAREGO Y NOWEGO TESTAMNETV WEDŁVG ŁACINSKIEGO przekładu starego, w kośćiele powszechnym przyiętego, na Polski ięzyk z nowu z pilnośćią przełożone, Z DOKŁADANIEM TEXTV ZYDOWSKIEGO y Greckiego, y z wykładem Katholickim, trudnieyszych mieysc do obrony Wiary swiętey powszechney przeciw kacerztwóm tych czasów nalezących: PRZEZ D. IAKVBA WVYKA Z WĄGROWCA, THEOLOGA SOCIETATIS IESV. Z DOZWOLENIEM STOLICE APOSTOLSKIEY, a nakładem Iego M. Kśiędza Arcybiskupa Gnieźnieńskiego, etć. wydane, Kraków, Druk. Łazarzowa, nakł. S. Karnkowski, 1599, 2. Wr BU (def. br. k. przed tyt.; gg4, hh1-2.4); Wr PWT (def. br. pocz. i końca); Wa BU Sd ; Ossol. XVI.F.4289 (def. br. pierwszej k. tyt.) Biblia Gdańska BG 1632 BIBLIA SWIĘTA: To jest, KSIĘGI STAREGO Y NOWEGO PRZYMIERZA Z ZYdowskiego y Greckiego Języka na Polski pilnie y wiernie przetłumaczone. Cum Gratia et Privilegio. S. R. M., Gdańsk, A. Hünefeldt, 1632, 8. Wa BU Sd (mf 15103); Ossol. XVII-3245 (def. br. pierwszej k. tyt., apokryfów, 8 k. końcowych uzup. rps); 3246 (def. br. drugiej k. tyt.); 3248 (def. k. tyt. uszk., część k. uszk.); Wr BU (na jednej sygn. z PsRyb 1632); BJ (adl. z PsRyb 1632) PISMO ŚWIĘTE NOWEGO TESTAMENTU Nowy Testament królewiecki w tłum. S. Murzynowskiego od MtKrl EVANGELIA SVVIETA PANA IESVSA CHRISTVSA Vedle Matthæusza Svietego / z Greckiego Iezyka na Polski przelozona. I wykladem krotkim a ku inszem Euangelistum potrzebnem, na wielu miescach obiasniona. Wczym wszystkiem dokładano śięlacińskiego / i na kilka inszijch iezyków przełożenia / i ktemu Starych i Nowych Pisma Swiętego Doctorów. Przytem iest przydana nauka czytania i pisania iezyka Polskiego / ku tym kśiegam i inszem pożyteczna / I Regestr pilny a potrzebny, Królewiec, [A. Augezdecki, nakł. i wyd. J. Seklucjan], 1551, 4. Wa BU Sd (egz. z notatkami J. Maleckiego) oraz Mt z NTKrl Zup, egz. BN XVI.Qu.218; NTKrl I TESTAMENTV NOVVEGO CZESC PIERVVSZA Czterzei Euangelistowie swieći MATTHEVSZ, MAREK, LVKASZ, I IAN, Z Greckiego iezyka na Polski przelozeni, i wykladem krotkiem obiasnieni.wczym wszystkiem dokładano śię / Lacińskiego / i nakilka inszych ięzykow przełożenia / i ktemu Starych i Nowych pisma świętego Doctorow. Przytem przydana iest nauka czytania i pisania ięzyka Polskiego / ku tym kśięgam i inszem pożyteczna / I Regestr na wykład ktory przy ś. Mattheuszu / i na Ewangelje niedźielne i dniow świętych, Królewiec, [A. Augezdecki, nakł. i wyd. J. Seklucjan], 1551, 4. Ossol. XVI.Qu.3184; BK Cim.O.2742/1 adl. (oprawiony z NTKrl II); BN XVI.Qu.218?; Gd PAN Hd (opraw. z NTKrl II); Czart. Cim.914/II 10. NTKrl II TESTAMENTV NOVVEGO CZESC VVTORA A ostateczna. DZIEIE I PISMA APOSZTOLSKIE. Z Greckiego ięzyka na Polski przełożone, Królewiec, A. Augezdecki, nakł i wyd. J. Seklucjan, 1552, 4. BK Cim.Qu.2742/2 adl. (oprawiony z NTKrl I); Gd PAN Hd (opraw. z NTKrl I) oraz cz.2 z NTKrl Zup, egz: BN XVI.Qu.218; NTKrl Zup TESTAMENT NOVVY ZVPEŁNY. Z Greckiego ięzyka na Polski przelożony / i wykładem krotkiem obiaśniony. Wczym wszystkiem dokładano śię Laćińskiego / i natilka inszych ięzykow przełożenia / i ktemu Starych i Nowych pisma świętego Doctorow. Przytem przydana iest nauka czytania i pisania ięzyka Polskiego / ku tym kśięgam i inszem pożyteczna / J Regestr naleźienia Ewangeljiei i Epistoły na niedźielę i święta insze przes rok / i na wykład Mattheusza świętego, Królewiec, A. Augezdecki, 1553, 4. BJ Cim.Q.5484 (frgm.: kilka kart z Mt i J); BN XVI.Qu.6471; 218 (br. skł. A; w NTKrl I są niewielkie różnice w stosunku do egz. BN XVI.Qu.6471)

13 XIII Nowy Testament Szarfenberga NTS 1556 Nowy Testament Polskim ięzykiem wyłozony / według doswiadssonego Lacinskiego textu / od Koscioła Krzesćianskiego prżyiętego. Ktemu przyłozono Lekcie y Proroctwa z starego zakonu wzięte / ktore przy Ewangeliach bywaią czytane. Regestr dostateczny ku naydowaniu Ewangeliy y Epistoł / ktore w dni Niedźielne / y inssych swiąt przes cały rok bywaią czytane / thak tesz na powssednie dni Postne y Adwentowe. Cum Gratia et Priuilegio. S. M. R., Kraków, Dziedzice Marka Szarfenberga [Mikołaj Szarfenberg], 1556, 4. Ossol. XVI.Qu.2982; 3035 (def.); 3058 (def.); BK Cim.Qu.2966; Wa BU Sd ; Przedruk Nowego Testamentu z Biblii Leopolity NTL 1568 Nowy Testament. To iest / Swięta Pana Jezusa Christusa Ewangelia / od Ewangelistow y od innych Apostołow napisana, Kraków, Stanisław Szarfenberg, 1568, 8. BJ Cim.256; 442; Czart. Cim.1093 I; Ossol. XVI.O.403 (br. k. tyt. /facs./ i wieli kart); 404 (def. br. k. A 1 i Bbb 1 ); 414 (def. br. A 1 ); 415 (liczne def. i uszkodzenia); 861 (tylko końcowy fragm.). Przedruki Nowego Testamentu z Biblii brzeskiej od NTB 1568 Nowy Thestament z Greckiego na polski ięzyk z pilnośćią przełożony, Nieśwież, Daniel z Łęczycy, 1568, 8. Ossol. XVI.O.800 (egz. z k. tyt.); Czart. Cim. 1071/I (def. br. A 1 B 1 ; h 5-8 ; n 1.8 ; Hh 7.8 ; Ll );BJ Cim. 558 (def. br. A 1.7 ; Pp 8 ); BN XVI.O.452 (jest to ed. z 1580 r., ale def. zostały uzupełnione na podstawie wyd. z 1568 r.) 15. NTB 1580 Nowy Thestament z Greckiego na Polski ięzyk z pilnośćią przełożony. Drukowano przed tem w Nieświżu / a po wtore drukowano przez Jana Karcana, [Łosk lub Wilno], J. Karcan, 1580, 8. BJ Cim (br. k. tyt.); Czart. Cim. 996/I (def. br. pocz.: A 1-8 ); BK Cim.O.253 (egz. komp.); BN XVI.O.552 (egz. kompl.); BN XVI.O.452 (def. zostały uzupełnione ręcznie na podstawie NT B 1568) 16. NTB 1585 Domini nostri JESV CHRISTI NOVI TESTAMENTI PARS PRIMA. Pana naszego Jezusa Krystusa Nowego Testamentu Cżęść pierwsza. Z Greckiego na Polski ięzyk z pilnośćią przełożony. D. N. J. C. NOVI TESTAMENTI PARS ALTERA. P. N. J. C. NOwego Testamentu Cżęść wtora., Toruń, M. Nering, 1585, 4. Obie części NT mają swoje strony tyt.oraz własne sygnowanie kart. Ossol. XVI.Qu.2507 (egz. kompletny); Wa BU Sd ; BK Cim.Qu.2468 (br. k. tyt. i końca). 17. NTB 1593 NOWY TESTAMENT Albo Kśięgi Przymierza nowego: Pana Jezusa Krystusa Syna Bożego / Zbawićiela świata. Teraz z wielką pilnośćia y pracą przeyźrzane y wydane, Wilno, J. Markowicz, nakł. M. Zenowicz, 1593, 4. BN XVI.Qu.1934 (egz. z k. tyt. z datą 1593; br. k.. *3-8); BJ Cim.4810; Wa BU Sd (br. pocz.. i końca; ze składki * zachowała się jedna karta z przedmową do czytelnika); Ossol. XVI.Qu.2870 (br. pocz. i końca, liczne def.); Up BU 55.V NTHutt 1599 NOVVM TESTAMENTVM DNI: NRI: IESV CHRISTI. Syrice, Ebraice, Græce, Latine, Germanice, Bohemice, Italice, Hispenice, Gallice, Anglice, Danice, Polonice. Studio et Labore ELIÆ. HVTTERI. Germani, t. I-II, Norymbarga, E. Hutter, 1599, 2. Wr BU ; I-II; Ossol. XVI.F.4331 (t. II). 19. Mt+Mk Hutt 1599 SANCTVS MATTHÆVS, Syrice, Ebraice, Græce, Latine, Germanice, Bohemice, Italice, Hispanice, Gallice, Anglice, Danice, Polonice. Ex Dispositione & Adornatione, Norymberga, E. Hutter, 1599, 4. SANCTVS MARCVS, Syrice, Ebraice, Græce, Latine, Germanice, Bohemice, Italice, Hispanice, Gallice, Anglice, Danice, Polonice. Ex Dispositione & Adornatione, Norymberga, E. Hutter, 1599, 4. Obydwie ewangelie są oprawione razem i poprzedzone wspólną przedmową. Każda z ewangelii posiada własną stronę tytułową, własną paginację i sygnowanie składek. Mt s ; Mk s BJ Cim.Qu.5641.