UNIWERSYTET WROCŁAWSKI WYDZIAŁ FILOLOGICZNY INSTYTUT BIBLIOTEKOZNAWSTWA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UNIWERSYTET WROCŁAWSKI WYDZIAŁ FILOLOGICZNY INSTYTUT BIBLIOTEKOZNAWSTWA"

Transkrypt

1 UNIWERSYTET WROCŁAWSKI WYDZIAŁ FILOLOGICZNY INSTYTUT BIBLIOTEKOZNAWSTWA Ks. Rajmund Pietkiewicz Pismo Święte w języku polskim w latach Sytuacja wyznaniowa w Polsce a rozwój edytorstwa biblijnego Praca doktorska napisana pod kierunkiem Pana prof. dra hab. KRZYSZTOFA MIGONIA WROCŁAW 2002

2 II SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... II WYKAZ SKRÓTÓW... V BIBLIOGRAFIA... IX WSTĘP... 1 A. STAN BADAŃ... 1 B. POSTAWIENIE PROBLEMÓW BADAWCZYCH... 2 C. WYZNACZENIE RAM CHRONOLOGICZNYCH... 3 D. METODA BADAWCZA... 4 E. PREZENTACJA TREŚCI PRACY... 6 F. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE... 6 ROZDZIAŁ I BIBLIA W RENESANSOWEJ EUROPIE A. POWSTANIE I ROZWÓJ DRUKARSTWA A EDYTORSTWO BIBLIJNE Bibliografia i historia pierwszych wydań Biblii Typografia i wyposażenie pierwszych edycji B. BIBLIJNE ZAINTERESOWANIA HUMANISTÓW Humanistyczny program odnowy biblijnej Edycje Biblii w językach starożytnych. Rys bibliograficzno-historyczny Typografia i wyposażenie wydań Biblii w językach starożytnych C. BIBLIA DRUKOWANA JAKO NARZĘDZIE POLEMIKI RELIGIJNEJ W OKRESIE REFORMACJI Biblia w nauczaniu reformatorów Historia i bibliografia reformowanych edycji Pisma Świętego Typografia i wyposażenie reformowanych edycji Pisma Świętego D. OKRES KONTRREFORMACJI A EDYTORSTWO BIBLIJNE Dyskusje i postanowienia Soboru Trydenckiego dotyczące Biblii Potrydenckie katolickie wydania Pisma Świętego w językach starożytnych. Rys bibliograficzno-historyczny Typografia i wyposażenie posoborowych wydań Vlg E. WNIOSKI NATURY BIBLIOLOGICZNEJ ROZDZIAŁ II DRUKARSTWO WOBEC SYTUACJI KULTUROWEJ I WYZNANIOWEJ W RENESANSOWEJ POLSCE A. RECEPCJA HUMANIZMU W POLSCE. BIBLIJNE ZAINTERESOWANIA HUMANISTÓW POLSKICH B. REFORMACJA I KONTRREFORMACJA W RZECZYPOSPOLITEJ SZLACHECKIEJ Rozwój protestantyzmu w Polsce Kontrreformacja i upadek polskiego protestantyzmu C. OBLICZE WYZNANIOWE RENESANSOWEJ POLSKI Kościół katolicki Luteranie Bracia czescy Kalwini Bracia polscy (arianie) D. OBLICZE WYZNANIOWE DRUKARSTWA W RENESANSOWEJ POLSCE Drukarnie katolickie Drukarnie luterańskie... 69

3 III 3. Drukarnie braci czeskich Drukarnie kalwińskie Drukarnie ariańskie ROZDZIAŁ III POLSKIE PRZEKŁADY BIBLIJNE (XIII XVI W.). TRADYCJA RĘKOPIŚMIENNA JAKO ZAPOWIEDŹ EDYCJI DRUKOWANYCH A. GENEZA I OPIS RĘKOPISÓW Psałterz św. Kingi (tzw. Psałterz sądecki) XIII w Psałterz floriański XIV/XV w Karta medycka (Karta Świdzińskiego) ok Ewangeliarz kanoników regularnych z Krakowa ok Biblia królowej Zofii Psałterz puławski druga połowa XV w. (ok. 1470?) Żołtarz Proroka Dawida w przekładzie Walentego Wróbla ( 1537) ok Przekłady Tomasza ze Zbrudzewa ( 1567) ok Fragmenty ST Fragmenty NT B. WNIOSKI NATURY BIBLIOLOGICZNEJ ROZDZIAŁ IV PRZEKŁADY I EDYCJE PISMA ŚWIĘTEGO W JĘZYKU POLSKIM ( ) A. NIESAMOISTNE FRAGMENTY I POJEDYNCZE KSIĘGI Prolog Ewangelii wg św. Jana (1518/19) Ecclesiastes w przekładzie Hieronima z Wielunia (1522) Tzw. Ewangeliarz Unglera w opracowaniu Jana z Sącza (ok. 1527/8) Teksty biblijne w Hortulusach polskich (od ok. 1527) Teksty z Pisma Świętego w historiach biblijno-apokryficznych (od 1530) Księgi Jezusa Syna Syrachowego... w tłum. Piotra z Poznania (od 1535) Tobias Patriarcha Starego Zakonu... (od 1539) Ecclesiastes w tłum. Jana z Sanoka (1590) Tobiasz w tłum. W. Ulatowskiego (1615) Przekłady i edycje niezachowane B. PSAŁTERZE I PSALMY Psałterz krakowski (od 1532) Żołtarz Dawidów w tłum. W. Wróbla (od 1539) Psałterz Dawidów w przekładzie M. Reja (od ok. 1546) Psałterz Dawida w tłum. J. Lubelczyka (1558) Psałterz brzeski (1564) Psałterz trydencki (1579) Psałterz Dawidów przekładania Jana Kochanowskiego (od 1579) Psalmy Dawidowe w tłum. P. Milejewskiego (1587) Psałterz Dawidów w tłum. J. Wujka (od 1594) Psalmy Dawidowe w tłum. M. Rybińskiego (od 1605) Psałterz gdański (1633) Wydania pojedynczych psalmów i zbiorów psalmów Polskie tłumaczenia psalmów w modlitewnikach, kancjonałach i katechizmach C. WYDANIA NOWEGO TESTAMENTU I CAŁEJ BIBLII Nowy Testament królewiecki (od 1551) Nowy Testament Szarfenbergów (krakowski) Biblia Leopolity i jej przedruki (od 1561) Biblia brzeska i jej przedruki (od 1563) Prace przekładowe Sz. Budnego (od 1570)

4 IV 6. Nowy Testament w tłum. M. Czechowica (do 1577) Pismo Święte w tłum. J. Wujka (od 1593) Nowy Testament rakowski (od 1606) Nowy Testament gdański (1606) Biblia gdańska i przedruki (od 1632) D. KOMENTARZE BIBLIJNE Psalm Dawidów pięćdziesty... (1531) Hozeasz (od 1559) Apocalypsis M. Reja (1565) Sprawy i słowa Jezusa... oraz Wtóre księgi Łukasza świętego... w opracowaniu T. Falconiusa (1566) ROZDZIAŁ V WPŁYW SYTUACJI WYZNANIOWEJ NA ROZWÓJ POLSKIEGO EDYTORSTWA BIBLIJNEGO ( ). PRÓBA SYNTEZY BIBLIOLOGICZNEJ A. PRZYCZYNY ROZWOJU POLSKIEGO EDYTORSTWA BIBLIJNEGO ( ) Biblijne zainteresowania humanistów polskich Zainteresowanie językiem narodowym Czynniki ekonomiczne Pobożność osobista i liturgiczna Czynniki związane z produkcją i użytkowaniem książki Polemika i propaganda religijna B. ROZWÓJ ILOŚCIOWY I TOPOGRAFICZNY POLSKIEGO EDYTORSTWA BIBLIJNEGO ( ) Rozwój ilościowy Rozwój topograficzny C. ROZWÓJ JAKOŚCIOWY POLSKIEGO EDYTORSTWA BIBLIJNEGO ( ) Wybór repertuaru wydawniczego Format Liczba i układ ksiąg Wyposażenie druków biblijnych Kompozycja strony Materiał ilustracyjny Pisma Inicjały Elementy ułatwiające korzystanie z książki D. ROZWÓJ FUNKCJONALNY POLSKIEGO EDYTORSTWA BIBLIJNEGO ( ) Funkcje edukacyjno-wychowawcze Funkcje ideowe Funkcje przeżyciowo-dewocyjne ZAKOŃCZENIE SPIS TABEL SPIS WYKRESÓW SPIS ILUSTRACJI

5 V WYKAZ SKRÓTÓW A. KSIĘGI BIBLIJNE I APOKRYFY Ab Księga proroka Abdiasza Ne Księga Nehemiasza Ag Księga proroka Aggeusza Oz Księga proroka Ozeasza Am Księga proroka Amosa Pnp Księga Pieśni nad Pieśniami Ap Apokalipsa św. Jana apostoła Prz Księga Przysłów Ba Księga proroka Barucha Ps Księga Psalmów Dn Księga proroka Daniela Pwt Księga Powtórzonego Prawa Dz Dzieje Apostolskie Rdz Księga Rodzaju Ef List św. Pawła apostoła do Efezjan Rt Księga Rut Est Księga Estery Rz List św. Pawła apostoła do Rzymian Ez Księga proroka Ezechiela Sdz Księga Sędziów Ezd Księga Ezdrasza So Księga proroka Sofoniasza Flm List św. Pawła apostoła do Filemona Syr Księga Mądrości Syracha (Eklezjastyka) Flp List św. Pawła apostoła do Filipian Tb Księga Tobiasza Ga List św. Pawła apostoła do Galatów Tt List św. Pawła apostoła do Tytusa Ha Księga proroka Habakuka Wj Księga Wyjścia Hbr List do Hebrajczyków Za Księga proroka Zachariasza Hi Księga Hioba 1 J Pierwszy List św. Jana apostoła Iz Księga proroka Izajasza 1 Kor Pierwszy List św. Pawła apostoła do Koryntian J Ewangelia wg św. Jana 1 Krl Pierwsza Księga Królewska Jdt Księga Judyty 1 Krn Pierwsza Księga Kronik Jk List św. Jakuba apostoła 1 Mch Pierwsza Księga Machabejska Jl Księga proroka Joela 1 P Pierwszy List św. Piotra apostoła Jon Księga proroka Jonasza 1 Sm Pierwsza Księga Samuela Joz Księga Jozuego 1 Tes Pierwszy List św. Pawła apostoła do Tesaloniczan Jr Księga proroka Jeremiasza 1 Tm Pierwszy List św. Pawła apostoła do Tymoteusza Jud List św. Judy apostoła 2 J Drugi List św. Jana apostoła Koh Księga Koheleta (Eklezjastesa) 2 Kor Drugi List św. Pawła apostoła do Koryntian Kol List św. Pawła apostoła do Kolosan 2 Krl Druga Księga Królewska Kpł Księga Kapłańska 2 Krn Druga Księga Kronik Lb Księga Liczb 2 Ezd Druga Księga Ezdrasza = Księga Nehemiasza Lm Księga Lamentacji 2 Mch Druga Księga Machabejska Łk Ewangelia wg św. Łukasza 2 P Drugi List św. Piotra apostoła Mdr Księga Mądrości 2 Sm Druga Księga Samuela Mi Księga proroka Micheasza 2 Tes Drugi List św. Pawła apostoła do Tesaloniczan Mk Ewangelia wg św. Marka 2 Tm Drugi List św. Pawła apostoła do Tymoteusza Ml Księga proroka Malachiasza 3 Ezd Trzecia Księga Ezdrasza Manas Modlitwa Manassesa 3 J Trzeci List św. Jana apostoła Mt Ewangelia wg św. Mateusza 3 Mch Trzecia Księga Machabejska Na Księga proroka Nahuma 4 Ezd Czwarta Księga Ezdrasza B. PRZEKŁADY BIBLIJNE I KODEKSY ApokrNT Apokryfy i NT w tłum. Sz. Budnego ApRej Apokalypsis..., w tłum. M. Reja BB Biblia brzeska Bczes Biblia czeska BG Biblia gdańska BH Biblia hebrajska BKZ Biblia królowej Zofii BL Biblia Leopolity BLut Biblia niemiecka w tłum. M. Lutra BSzB Biblia Sz. Budnego BT Biblia Tysiąclecia, wyd. 5, Poznań BW Biblia J. Wujka DzB Wtóre księgi..., oprac. T. Falkonius (tekst Dz z Biblii brzeskiej) Eccl 1522 Eklezjastes w tłum. Hieronima z Wielunia, wyd Eccl 1590 Eklezjastes w tłum. Jana z Sanoka, wyd. 1590

6 VI EU Ewangeliarz Unglera EwB Sprawy i słowa..., oprac. T. Falkonius (tekst ewangelii z Biblii brzeskiej) EwEpN Ewangelie i epistoły tak niedzielne..., w tłum. J. Wujka EwEpP Ewangelie i epistoły na dni postne..., w tłum. J. Wujka Hist Historia bardzo cudna..., w tłum. K. Pussmana Hoz Komentarz do Hozeasza... HP Hortulus polski Job Joba onego sprawiedliwego męża..., w tłum. J. Lubelczyka Józ Istoria o świętym Józefie KsSyr Księgi Jezusa Syna Syrachowego, w tłum. Piotra z Poznania LXX Septuaginta Mt+Mk BH Poliglotta Huttera (z przedrukiem Mt i Mk z Biblii brzeskiej) MtKrl NT królewiecki (Ewangelia wg św. Mateusza) NTB Przedruk NT z Biblii brzeskiej NTBG Przedruk NT z Biblii gdańskiej NTBH Poliglotta Huttera (z przedrukiem NT z Biblii brzeskiej) NTCz NT M. Czechowica NTG NT gdański NTKrl I NT królewiecki, cz. 1 NTKrl II NT królewiecki, cz. 2 NTKrl Zup NT królewiecki zupełny NTL Przedruk NT z Biblii Leopolity NTR NT rakowski NTS NT Szarfenbergów NTSzB NT Sz. Budnego NTW NT J. Wujka P Peszitta ProlJ Fragm J 1, wyd. przez J. Hallera w 1518/19 Ps... AP Pojedynczy psalm w tłum. AP Ps... Lub Pojedynczy psalm w tłum. J. Lubelczyka Ps... Rej Pojedynczy psalm w tłum. M. Reja Ps... SK Pojedynczy psalm w tłum. S. Kleryki Ps... Trz Pojedynczy psalm w tłum. A. Trzecieskiego Młodszego Ps... Woj Pojedynczy psalm w tłum. B. Wojewódki Ps Pojedynczy psalm anonimowego tłumacza, wyd. ok Ps Psalm pięćdziesty..., wyd Ps XLVI Pojedynczy Ps 45(46) anonimowego tłumacza PSam Pięcioksiąg samarytański PsB Psałterz brzeski (przedruk Psałterza z Biblii brzeskiej) PsBG Przedruk Psałterza z Biblii gdańskiej PsF Psałterz floriański PsKoch Psałterz J. Kochanowksiego PsKoch... Gom Melodie na Psałterz polski przez Mikołaja Gomułkę uczynione PsKr Psałterz krakowski PsLub Psałterz J. Lubelczyka PsMil Psałterz P. Milejewskiego PsNiekt Psalmy niektóre... PsP Psałterz puławski PsRej Psałterz M. Reja PsRyb Psałterz M. Rybińskiego PsRys Psalmy poprawiane przez S. Rysińskiego PsTryd Psałterz trydencki PsW Psałterz J. Wujka Tob 1539,1540,1545 Tobiasz..., wyd. 1539, 1540, 1545 Tob 1615 Tobiasz..., w tłum. W. Ulatowskiego, wyd TOnk Targum Onkelosa Vlg Wulgata ZD Żołtarz Dawida w tłum. W. Wróbla ZD... HU Żołtarz Dawida w tłum. W. Wróbla, wyd. H. Unglerowa (Officina Ungleriana) ZD... HW Żołtarz Dawida w tłum. W. Wróbla, wyd. H. Wietor ZD... MacS Żołtarz Dawida w tłum. W. Wróbla, wyd. Mac. Szarfenberg Zyw Żywot i nauka Pana naszego..., w tłum. J. Wujka 7PsKoch Siedm psalmów pokutnych w tłum. J. Kochanowskiego

7 VII C. SKRÓTY NAZW BIBLIOTEK BJ Kraków, Biblioteka Jagiellońska BK Kórnik, Biblioteka PAN BN Warszawa, Biblioteka Narodowa Cluj U Cluj (Rumunia), Academia Annexa III, (Collegium Unitariorum) Czart. Kraków, Biblioteka XX. Czartoryskich Gd PAN Gdańsk, Biblioteka PAN Gn BK Gniezno, Biblioteka Kapitulna Ka BŚ Katowice, Biblioteka Śląska Kr Jez Kraków, Biblioteka Towarzystwa Jezusowego Kr MN Kraków, Muzeum Narodowe Kr PAN Kraków, Biblioteka PAN Lu Łop. Lublin, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopocińskiego Ossol. Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich Pa BN Paryż, Biblioteka Narodowa Po BTPN Poznań, Biblioteka Towarzystwa Przyjaciół Nauk Po BU Poznań, Biblioteka Uniwersytecka Po BR Poznań, Miejska Biblioteka Publiczna im. Raczyńskich St WLB Stuttgart (Niemcy), Württembergischen Landesbibliothek Tor UMK Toruń, Biblioteka Uniwersytecka im. M. Kopernika Tor KM Toruń, Książnica Miejska im. M. Kopernika Up BU Uppsala (Szwecja), Biblioteka Uniwersytecka Wa BPMS Warszawa, Biblioteka Publiczna Miasta Stołecznego Wa BU Warszawa, Biblioteka Uniwersytecka Wa Kras Warszawa, Biblioteka im. Krasińskich (zniszczona w czasie wojny) Wi BU Wilno, Biblioteka Uniwersytecka Wr BK Wrocław, Biblioteka Kapitulna Wr BU Wrocław, Biblioteka Uniwersytecka Wr PWT Wrocław, Biblioteka Papieskiego Wydziału Teologicznego D. INNE SKRÓTY BC Bibbia. Catalogo di edizioni a stampa BEMC La Bibbia nell epoca moderna e contemporanea... BF Breviarium Fidei... BIEM La Bible imprimée dans l Europe moderne... Brunet BRUNET J.-CH., Manuel du libraire et de l amateur de livres... BrytM British Museum. Catalogue of Printed Books. Bible... BS Die Bibelsammlung der württembergischen Landesbibliothek Stuttgart... BTT Bible de tous les temps... CHB The Cambridge History of the Bible... Chojnacki CHOJNACKI W., Bibliografia polskich druków ewangelickich... ChS WYDRA W., RZEPKA W. R., Chrestomatia staropolska... CKSD BN Centralny katalog starych druków Biblioteki Narodowej. DDP Drukarze dawnej Polski... E ESTREICHER K., Bibliografia Polska... EB Enchiridion Biblicum... EBibbia Enciclopedia della Bibbia... EK Encyklopedia katolicka... EWoK Encyklopedia Wiedzy o Książce... GW Gesamtkatalog der Wiegendrucke... H HAIN L., Repertorium biblographicum... Hist. dr. KP BANDTKIE J. S., Historya drukarń w Krolestwie Polskiem... Hist. dr. kr. BANDTKIE J. S., Historya drukarń krakowskich... HSP LESZCZYC Z., Herby szlachty polskiej... ICParis RENOUARD PH., Inventaire chronologique des éditions parisiennes du XVI e siècle... Jocher JOCHER A., Obraz bibliograficzno-historyczny literatury i nauk w Polsce... KBK Katalog Biblioteki Kórnickiej, t. I: Polonica XVI-go wieku... KBU Wa KOMANDER T., MIECZKOWSKA H., Katalog druków XVI wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie...

8 VIII Korbut KORBUT G., Literatura polska... Koss. M. KOSSOWSKA, Biblia w języku polskim... KP BJ Katalog poloników XVI wieku Biblioteki Jagiellońskiej... KSD BPMSWa Katalog starych druków Biblioteki Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy... KSD XVI Ossol. Katalog starych druków Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Polonica wieku XVI... KSD XVII Ossol. Katalog starych druków Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Polonica wieku XVII... Lelew. LELEWEL J., Bibliograficznych ksiąg dwoje... Maciej. MACIEJOWSKI W.A., Piśmiennictwo staropolskie... mf mikrofilm Muczk. MUCZKOWSKI J., Zbiór odcisków drzeworytów... Niesiecki Herbarz polski Kaspra Niesieckiego... NK Bibliografia literatury polskiej. Nowy Korbut... NT Nowy Testament. PEB Podręczna Encyklopedia Biblijna... Pilch. PILCHOWSKI CZ., Nieznane polonika w bibliotekach szwedzkich... PKoch PIEKARSKI K., Bibljografja dzieł Jana Kochanowskiego. Wiek XVI i XVII... PLit Pamiętnik Literacki, Lwów, Wrocław pocz. początek PS Pismo Święte. PSB Polski słownik biograficzny... PT Polonia typographica seculi sedecimi... PVUps TRYPOĆKO J., Polonica Vetera Upsaliensia... RAUWfil Rozprawy AU. Wydział filologiczny, Kraków RBL Ruch Biblijny i Liturgiczny, Kraków Rostk. ROSTKOWSKA I., Bibliografia dzieł Mikołaja Reja. Okres staropolski... rps rękopis, rękopiśmienny SPD Sygnety polskich drukarzy, księgarzy i nakładców... ST Stary Testament. Stel. STELMASZCZYK E., Katalog starych druków Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Polonica XVI wieku... SWB Słownik Wiedzy Biblijnej... Wiszn. WISZNIEWSKI M., Historia literatury polskiej... WOPS Wstęp ogólny do Pisma Świętego... Zdz KAWECKA-GRYCZOWA A., Z dziejów polskiej książki... Żychl. ŻYCHLIŃSKI T., Złota księga szlachty polskiej...

9 IX BIBLIOGRAFIA A. ŹRÓDŁA Podkreślamy sygnatury tych druków i rps, które badaliśmy osobiście. 1. Źródła rękopiśmienne 1. Psałterz floriański przełom XIV i XV w. BN Ms Plenariusz petersburski z fragm. Mt 21, 1-9 pierwsza poł. XV w. BN Ms 3019 IV. 3. Karta medycka ok Ossol. zbiory Bibl. Pawlikowskich, Ms Ewangeliarz kanoników regularnych ok Kraków, Biblioteka kanoników regularnych, kodeks Ms Kodeks z kazaniami zawierający polskie glosy biblijne oraz przekład Mt 5, 1-12 XV w. (ok. 1430?) Praga, Biblioteka Kapitulna Ms nr DLII. 6. Plenariusz krakowski, zawiera glosy do Mt 18, pocz. XV w. BJ Ms Magnifikat poł. XV w. Ossol. Ms Karta z tłum. Mt 25 ok Ossol. 9. Rękopis zawiera tłum. Magnificat (Łk 1, 46-52) ok. poł. XV w. Ossol. Ms Kodeks prawa magdeburskiego z fragm. polskiego tłum. Wj i Kpł 26 ok lub 1485 Ossol. Ms Biblia królowej Zofii ok t. I zaginął, dawniej w Bibl. Gimnazjum Reformowanego w Sáros-Patak na Węgrzech, sygn.o Biblia królowej Zofii ok. 1455, t. II zachowało się 5 kart: 2 w Wr BU, sygn. R.3164; 3 w Muzeum Narodowym w Pradze, sygn. 1.A.c Psałterz puławski ok. 1470? Czart. Ms Modlitewnik Wacława przed 1482 Budapeszt, Biblioteka Uniwersytecka, sygn. VI Slav Psalm 45(44) z Teki Erzepkiego odpis sporządzony z oryg. z XV w. Po BR, Ms 1277/ Fragm. Harmonii ewangelicznej koniec XV lub pocz. XVI w. BN, zbiory Bibl. Ord. Zamoyskich, Ms Psalm 51(50) pocz. XVI w. Poznań, Archiwum Archidiecezjalne, Ms Żołtarz Dawida Proroka, w tłum. W. Wróbla 1528 BK Ms Rękopis zawierający Historię o Judith i O dwu starcoch, którzy pożądali Zuzanny a sądzeni są od Dawida pocz. XVI w. BJ Ms Psalm 51(50) pocz. XVI w. Poznań, Archiwum Archidiecezjalne, Ms Kodeks prawa magdeburskiego z fragm. polskiego tłum. Wj i Kpł 26 1 poł. XVI w. Kr PAN Ms Wigilie za umarłe ludzie, kodeks zawiera tłum. psalmów ok dawniej w Wa Kras, sygn Ręcznie przepisany fragm. Rz i ewangelii z Ewangeliarza Unglera po 1527 BJ Ms Liczne glosy Tomasza Łysego ze Zbrudzewa do Rz, Ga, Hbr w druku Expositio in omnes Pauli epistolas, Paris 1499 glosy z ok Gn BK Brulion z roboczym przekładem Rdz, Wj, Kpł Tomasza Łysego ze Zbrudzewa 1549 Gn BK Ms A Brulion z roboczym przekładem Lb, Pwt, Pnp Tomasza Łysego ze Zbrudzewa 1549 BK Ms I A Robocze przekłady lekcji i epistoł przeznaczonych do użytku liturgicznego w okresie wielkiego postu w tłum. Tomasza Łysego ze Zbrudzewa ok Gn BK Ms A Czystopis przekładu Ap Tomasza Łysego ze Zbrodzewa 1555 Gn BK Ms Odpis druku: Niektóre psalmy Dawidowe częscią poprawione, częścią znowu przełożone na stare noty od Salomona Rysińskiego. Za zleceniem starszych, Lubcz nad Niemnem, P. Blast, 1614, 4 zaginiony obecnie rps BK nr Zachował się jednak mf z tym rps: BK mf 6630; BN ZSD 235 oraz fotokopia: BK Foto. I, Stare druki (z wyjątkiem druków biblijnych po polsku) W układzie chronologicznym. 1. Biblia germanica. Nürnberg, Antonius Koberger, 1483, Missale Cracoviense, Kraków, J. Haller, 1509, Missale Cracoviense, Kraków, J. Haller, [ok. 1515/16], Das newe Testament Deutzsch, Vuittemberg, [1522], 2. Wr PWT XV.2 Ossol. XVI.Qu.3262 Ossol. XVI.F.4059 Wr BU

10 X 5. BLut 1535 Biblia, das ist die gantze Heilige Schrifft deudsch, tłum. M. Luter, Wittemberg, Gedruckt durch Hans Lufft, 1535, 2. Ossol. XVI.F (def. br. k. tyt., 6 k. na pocz., kilku k. w środku oraz końca) 6. Bczes 1537 Bible Severynova. 2 vyd., Praga, Paweł Seweryn z Kapij Hory, 1537, 2. Ossol. XVI.F (def. br. k. tyt., k. CC 5-8, DD 1-2, uszk. k. od BB 4 do końca oraz liczne uszk. dolnego marginesu) 7. BLut Biblia: das ist: die gantze Heilige Schrifft Deudsch. D. Mart. Luth. Wittemberg, Gedruckt durch Hans Lufft. M. D. XXXIX. (1539), t. I-VI ( ), 2. Wr BU Breviarium Cracoviense. Venezia, Petrus Lichtenstein, nakł.: Michał Wechter, Marek Szarfenberg i Jan Püttener, 1538, 8º. Ossol. XVI.O BLut 1541 Biblia: das ist: Die gantze Heilige Schrifft: Deudsch: Auffs New zugericht. D. Mart. Luth. Gedruckt zu Wittemberg: Durch Hans Lufft. M. D. XLI. (1541), 2. Wr BU BLut 1545 Biblia: das ist: Die gantze heilige Schrifft: Deudsch: Auffs new zugericht. D. Mart. Luth. Gedruckt zu Wittemberg: Durch Hans Lufft. M. D. XLV. (1545), 2. Wr BU (cz. 1 ST) 11. Bczes 1549 Bible Netolického (Melantrichova, 1 wyd.), Praga, Bartholomeg Netholicky a Giřiik Melantrich Roždalowský, 1549, 2. Ossol. XVI.F BLut 1550 Die Propheten alle Deudsch. D. Mart. Luth. Gedruckt zu Wittemberg / Durch Hans Lufft. 1550, 2. Wr BU (zawiera cz. 2 ST i NT) 13. Bczes 1556/7 Bible Melantrichowa, 2 wyd., Praga, Giřik Melantrych Roždalowský, 1556/7, 2. Ossol. XVI.F.13788; 13796; Bczes 1577 Biblij Cžeská to gest wssecta swatá Piisma obogiho Starého y Nowého Zákona opět w nowě wydaná a wytisstěná... (Bible Melantrichowa, 5 wyd.), W Starém Městě Pražskem, Nákladem Giřiiho Melantrycha z Awentýnu, 1577, 2. Ossol. XVI.F Biblia sacra Vulgatae editionis Sixti quinti Pont. Max. iussu recognita atque edita, Romae. Ex Typographia Apostolica Vaticana, 1592, 4. Ossol. XVI.Qu Biblia sacra Vulgatae editionis Sixti quinti Pont. Max. iussu recognita atque edita, Romae. Ex Typographia Apostolica Vaticana M. D. XCII (1592), 2. Wr BU ŁASZCZ M., Recepta na plastr Czechowica, ministra nowokrzczeńczego..., Druk. Łazarzowa, Kraków Ossol. XVI.Qu Biblia sacra Vulgata Editionis Sixti V. Pont. Max. Jussu recognita Et Clementis VIII auctoritate edita Nunc autem CXXXX figuris nouiter inuentis et in Aesincisis illustrata a de Brÿ. Ad Reuerendiss: & Illustris: Archiepis: Moguntinensem principem Electorem ac archieancellarium. Moguntia apud Io: Albinum, impensis Ioanis Theobaldi Schon- Wetteri (!) et Iacobi Fischeri, 1609, 4. Wr BK I.6.Qu 19. Biblia sacra vulgatae editionis Sixti V. Pont. Max. iussu recognita: et Clementis VIII auctoritate edita. Coloniae Agrippinae Sumptibus Francisci Iacobi Mertzenich M. D. CIX (1609), 8. Wr BU Biblia sacra Vulgatae editionis Sixti V. Pont. Max. iussu recognita: et Clementis VIII auctoritate edita. Lugduni, Sumptib. Haered. Guil. Rouillij, M. DC.IX (1609), 8. Wr BU RINGELTAUBE S. W., Gründliche Nachricht von polnischen Bibeln, Danzig Wr BU ; ; Ossol. XVIII-2017

11 XI 3. Stare druki z tekstem biblijnym po polsku Podając spis bibliograficzny polskich druków biblijnych, kierujamy się następującymi zasadami: 1. Zachowujemy dawną ortografię z wyjątkiem kreskowania a i e. Długie ſ oddajemy zawsze przez s, pozostałe litery przy pomocy współczesnego alfabetu polskiego lub łacińskiego, używając liter najbardziej zbliżonych kształtem. Zachowujemy małe i duże litery oraz podwójne zmiękczenia spółgłosek. Zachowujemy v w funkcji u. 2. Zachowujemy dawną interpunkcję. 3. Tytuły podajemy kursywą. Nie zaznaczamy kroju i stopnia pism. 4. Miejsce druku, nazwisko drukarza lub nazwę oficyny podajemy w wersji ujednoliconej. 5. Podając lokalizację druku, zaznaczamy ważniejsze defekty, określając je często w sposób ogólny, np. br. pocz. i końca. Wykaz lokalizacji druków nie jest kompletny. PISMO ŚWIĘTE STAREGO I NOWEGO TESTAMENTU Biblia Leopolity od BL 1561 Biblia To iest. Kxięgi Stharego y Nowego Zakonu / na Polski ięzyk / z pilnośćią według Laćińskiey Bibliey od Kośćioła Krześćiańskiego powssechnego przyięthey / nowo wyłożona. Cum Gratia et Priuilegio. S. R. M., Kraków, Dziedzice Marka Szarfenberga, 1561, 2. Ossol. XVI.F.4065 (def. br. ZZzz 6 ); 4084 (br. k. tyt. t. I); 4087; BK Cim.F.4058; 4059 (druk jednostronny; br. pocz. i końca); Wa BU Sd (mf 401); Wa BPMS XVI.F.108 (war. B z sygnetem i datą 1554). 2. BL 1575 Biblia To iest: KSięgi STarego y NOwego Zakonu / na Polski ięzyk / według Laćińskiey Bibliey od Koscioła Krześćiańskiego powszechnego przyiętey: na wielu mieyscach z pilnośćią poprawiona / y figurami ozdobiona. Cum Gratia et Priuilegio. S. R. M., Kraków, Mikołaj Szarfenberg, 1575, 2. Ossol. XVI.F.4176; 4178 (def. br. k. LLl 5, uszk. k. Ff 4-5 ) 3. BL 1577 (wed. tytułowe BL 1575) Biblia To iest: Kxięgi Starego y Nowego Zakonu / na Polski ięzyk według Laćińskiey Bibliey / od KOśćioła Chrześćiańskiego powszechnego przyiętey: na wielu mieyscach z pilnośćią poprawiona / y Figurami ozdobiona, Cum Gratia et Priuilegio. S. R. M., Kraków, Mikołaj Szarfenberg, 1577, 2. Ossol. XVI.F.4109; 4329 (def. t. I: br. k. C 6, t. II: br. k. Ff 1-4, k. pocz. zniszczone); Wr BU (def. br. )( 2-4 ). Biblia brzeska BB 1563 BJblia swięta / Tho iest / Księgi Starego y Nowego Zakonu / własnie z Zydowskiego / Greckiego / y Laćińskiego / nowo na Polski ięzyk z pilnośćią y wiernie wyłożone, Brześć Litewski, [S. Murmelius lub C. Bazylik?], nakł. M. Radziwiłł, 1563, 2. Wa BU Sd ; Ossol. XVI.F.4013 (def. br. k. 84 z NT); Wr BU (def. br. skł. ** 6 ); Wr PWT (def. br.: w t. I pocz. do k. 100; w t. II końca od k. 151); Pa BN Rés. 458 (z rps listą tłumaczy). Biblia w tłum. Szymona Budnego BSzB 1572 Biblia. To iest / kśięgi starego y nowego Przymierza / znowu z ięzyka Ebreyskiego / Grecskiego y Laćińskiego / na Polski przełożone, [Nieśwież, Zasław lub Uzda?], Daniel z Łęczycy, nakł. M. Kawieczyński, H. Kawieczyński, A. Kawieczyński, 1572, 4. Wa BU Sd (mf 12965; def. br. pocz. i końca); Ossol. XVI.Qu.2336 (def. br. k. A 1-4, b-c 4 ; Ee 3-6, Rr 4-5 oraz Apokr. i NT); 2338 (def. br. wielu k., k. tyt. zast. fotokop.; br. do Pwt 15 oraz NT); 2339 (def. br. k. A 1, b 1-4, c 1-4, A 1-8 (bis); br. k. zast. facs.).

12 XII Biblia w tłum. ks. Jakuba Wujka BW 1599 BIBLIA TO IEST KSIĘGI STAREGO Y NOWEGO TESTAMNETV WEDŁVG ŁACINSKIEGO przekładu starego, w kośćiele powszechnym przyiętego, na Polski ięzyk z nowu z pilnośćią przełożone, Z DOKŁADANIEM TEXTV ZYDOWSKIEGO y Greckiego, y z wykładem Katholickim, trudnieyszych mieysc do obrony Wiary swiętey powszechney przeciw kacerztwóm tych czasów nalezących: PRZEZ D. IAKVBA WVYKA Z WĄGROWCA, THEOLOGA SOCIETATIS IESV. Z DOZWOLENIEM STOLICE APOSTOLSKIEY, a nakładem Iego M. Kśiędza Arcybiskupa Gnieźnieńskiego, etć. wydane, Kraków, Druk. Łazarzowa, nakł. S. Karnkowski, 1599, 2. Wr BU (def. br. k. przed tyt.; gg4, hh1-2.4); Wr PWT (def. br. pocz. i końca); Wa BU Sd ; Ossol. XVI.F.4289 (def. br. pierwszej k. tyt.) Biblia Gdańska BG 1632 BIBLIA SWIĘTA: To jest, KSIĘGI STAREGO Y NOWEGO PRZYMIERZA Z ZYdowskiego y Greckiego Języka na Polski pilnie y wiernie przetłumaczone. Cum Gratia et Privilegio. S. R. M., Gdańsk, A. Hünefeldt, 1632, 8. Wa BU Sd (mf 15103); Ossol. XVII-3245 (def. br. pierwszej k. tyt., apokryfów, 8 k. końcowych uzup. rps); 3246 (def. br. drugiej k. tyt.); 3248 (def. k. tyt. uszk., część k. uszk.); Wr BU (na jednej sygn. z PsRyb 1632); BJ (adl. z PsRyb 1632) PISMO ŚWIĘTE NOWEGO TESTAMENTU Nowy Testament królewiecki w tłum. S. Murzynowskiego od MtKrl EVANGELIA SVVIETA PANA IESVSA CHRISTVSA Vedle Matthæusza Svietego / z Greckiego Iezyka na Polski przelozona. I wykladem krotkim a ku inszem Euangelistum potrzebnem, na wielu miescach obiasniona. Wczym wszystkiem dokładano śięlacińskiego / i na kilka inszijch iezyków przełożenia / i ktemu Starych i Nowych Pisma Swiętego Doctorów. Przytem iest przydana nauka czytania i pisania iezyka Polskiego / ku tym kśiegam i inszem pożyteczna / I Regestr pilny a potrzebny, Królewiec, [A. Augezdecki, nakł. i wyd. J. Seklucjan], 1551, 4. Wa BU Sd (egz. z notatkami J. Maleckiego) oraz Mt z NTKrl Zup, egz. BN XVI.Qu.218; NTKrl I TESTAMENTV NOVVEGO CZESC PIERVVSZA Czterzei Euangelistowie swieći MATTHEVSZ, MAREK, LVKASZ, I IAN, Z Greckiego iezyka na Polski przelozeni, i wykladem krotkiem obiasnieni.wczym wszystkiem dokładano śię / Lacińskiego / i nakilka inszych ięzykow przełożenia / i ktemu Starych i Nowych pisma świętego Doctorow. Przytem przydana iest nauka czytania i pisania ięzyka Polskiego / ku tym kśięgam i inszem pożyteczna / I Regestr na wykład ktory przy ś. Mattheuszu / i na Ewangelje niedźielne i dniow świętych, Królewiec, [A. Augezdecki, nakł. i wyd. J. Seklucjan], 1551, 4. Ossol. XVI.Qu.3184; BK Cim.O.2742/1 adl. (oprawiony z NTKrl II); BN XVI.Qu.218?; Gd PAN Hd (opraw. z NTKrl II); Czart. Cim.914/II 10. NTKrl II TESTAMENTV NOVVEGO CZESC VVTORA A ostateczna. DZIEIE I PISMA APOSZTOLSKIE. Z Greckiego ięzyka na Polski przełożone, Królewiec, A. Augezdecki, nakł i wyd. J. Seklucjan, 1552, 4. BK Cim.Qu.2742/2 adl. (oprawiony z NTKrl I); Gd PAN Hd (opraw. z NTKrl I) oraz cz.2 z NTKrl Zup, egz: BN XVI.Qu.218; NTKrl Zup TESTAMENT NOVVY ZVPEŁNY. Z Greckiego ięzyka na Polski przelożony / i wykładem krotkiem obiaśniony. Wczym wszystkiem dokładano śię Laćińskiego / i natilka inszych ięzykow przełożenia / i ktemu Starych i Nowych pisma świętego Doctorow. Przytem przydana iest nauka czytania i pisania ięzyka Polskiego / ku tym kśięgam i inszem pożyteczna / J Regestr naleźienia Ewangeljiei i Epistoły na niedźielę i święta insze przes rok / i na wykład Mattheusza świętego, Królewiec, A. Augezdecki, 1553, 4. BJ Cim.Q.5484 (frgm.: kilka kart z Mt i J); BN XVI.Qu.6471; 218 (br. skł. A; w NTKrl I są niewielkie różnice w stosunku do egz. BN XVI.Qu.6471)

13 XIII Nowy Testament Szarfenberga NTS 1556 Nowy Testament Polskim ięzykiem wyłozony / według doswiadssonego Lacinskiego textu / od Koscioła Krzesćianskiego prżyiętego. Ktemu przyłozono Lekcie y Proroctwa z starego zakonu wzięte / ktore przy Ewangeliach bywaią czytane. Regestr dostateczny ku naydowaniu Ewangeliy y Epistoł / ktore w dni Niedźielne / y inssych swiąt przes cały rok bywaią czytane / thak tesz na powssednie dni Postne y Adwentowe. Cum Gratia et Priuilegio. S. M. R., Kraków, Dziedzice Marka Szarfenberga [Mikołaj Szarfenberg], 1556, 4. Ossol. XVI.Qu.2982; 3035 (def.); 3058 (def.); BK Cim.Qu.2966; Wa BU Sd ; Przedruk Nowego Testamentu z Biblii Leopolity NTL 1568 Nowy Testament. To iest / Swięta Pana Jezusa Christusa Ewangelia / od Ewangelistow y od innych Apostołow napisana, Kraków, Stanisław Szarfenberg, 1568, 8. BJ Cim.256; 442; Czart. Cim.1093 I; Ossol. XVI.O.403 (br. k. tyt. /facs./ i wieli kart); 404 (def. br. k. A 1 i Bbb 1 ); 414 (def. br. A 1 ); 415 (liczne def. i uszkodzenia); 861 (tylko końcowy fragm.). Przedruki Nowego Testamentu z Biblii brzeskiej od NTB 1568 Nowy Thestament z Greckiego na polski ięzyk z pilnośćią przełożony, Nieśwież, Daniel z Łęczycy, 1568, 8. Ossol. XVI.O.800 (egz. z k. tyt.); Czart. Cim. 1071/I (def. br. A 1 B 1 ; h 5-8 ; n 1.8 ; Hh 7.8 ; Ll );BJ Cim. 558 (def. br. A 1.7 ; Pp 8 ); BN XVI.O.452 (jest to ed. z 1580 r., ale def. zostały uzupełnione na podstawie wyd. z 1568 r.) 15. NTB 1580 Nowy Thestament z Greckiego na Polski ięzyk z pilnośćią przełożony. Drukowano przed tem w Nieświżu / a po wtore drukowano przez Jana Karcana, [Łosk lub Wilno], J. Karcan, 1580, 8. BJ Cim (br. k. tyt.); Czart. Cim. 996/I (def. br. pocz.: A 1-8 ); BK Cim.O.253 (egz. komp.); BN XVI.O.552 (egz. kompl.); BN XVI.O.452 (def. zostały uzupełnione ręcznie na podstawie NT B 1568) 16. NTB 1585 Domini nostri JESV CHRISTI NOVI TESTAMENTI PARS PRIMA. Pana naszego Jezusa Krystusa Nowego Testamentu Cżęść pierwsza. Z Greckiego na Polski ięzyk z pilnośćią przełożony. D. N. J. C. NOVI TESTAMENTI PARS ALTERA. P. N. J. C. NOwego Testamentu Cżęść wtora., Toruń, M. Nering, 1585, 4. Obie części NT mają swoje strony tyt.oraz własne sygnowanie kart. Ossol. XVI.Qu.2507 (egz. kompletny); Wa BU Sd ; BK Cim.Qu.2468 (br. k. tyt. i końca). 17. NTB 1593 NOWY TESTAMENT Albo Kśięgi Przymierza nowego: Pana Jezusa Krystusa Syna Bożego / Zbawićiela świata. Teraz z wielką pilnośćia y pracą przeyźrzane y wydane, Wilno, J. Markowicz, nakł. M. Zenowicz, 1593, 4. BN XVI.Qu.1934 (egz. z k. tyt. z datą 1593; br. k.. *3-8); BJ Cim.4810; Wa BU Sd (br. pocz.. i końca; ze składki * zachowała się jedna karta z przedmową do czytelnika); Ossol. XVI.Qu.2870 (br. pocz. i końca, liczne def.); Up BU 55.V NTHutt 1599 NOVVM TESTAMENTVM DNI: NRI: IESV CHRISTI. Syrice, Ebraice, Græce, Latine, Germanice, Bohemice, Italice, Hispenice, Gallice, Anglice, Danice, Polonice. Studio et Labore ELIÆ. HVTTERI. Germani, t. I-II, Norymbarga, E. Hutter, 1599, 2. Wr BU ; I-II; Ossol. XVI.F.4331 (t. II). 19. Mt+Mk Hutt 1599 SANCTVS MATTHÆVS, Syrice, Ebraice, Græce, Latine, Germanice, Bohemice, Italice, Hispanice, Gallice, Anglice, Danice, Polonice. Ex Dispositione & Adornatione, Norymberga, E. Hutter, 1599, 4. SANCTVS MARCVS, Syrice, Ebraice, Græce, Latine, Germanice, Bohemice, Italice, Hispanice, Gallice, Anglice, Danice, Polonice. Ex Dispositione & Adornatione, Norymberga, E. Hutter, 1599, 4. Obydwie ewangelie są oprawione razem i poprzedzone wspólną przedmową. Każda z ewangelii posiada własną stronę tytułową, własną paginację i sygnowanie składek. Mt s ; Mk s BJ Cim.Qu.5641.

JAK PRZECZYTAĆ BIBLIĘ W 1 ROK? PROPOZYCJA CZYTAŃ.

JAK PRZECZYTAĆ BIBLIĘ W 1 ROK? PROPOZYCJA CZYTAŃ. JAK PRZECZYTAĆ BIBLIĘ W 1 ROK? PROPOZYCJA CZYTAŃ. Jest to propozycja przeczytania całego Pisma Świętego w ciągu roku kalendarzowego (przeczytania, a nie modlitwy Słowem Bożym!). W zależności od tempa czytania,

Bardziej szczegółowo

JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM?

JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM? JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM? wg Lucy Rooney, Robert Faricy SJ MODLITWA NA TYDZIEŃ PIERWSZY Pogłębienie doświadczenia miłości Boga Dzień pierwszy Przeczytaj ze zrozumieniem fragment Pisma Świętego: J 15, 1-10

Bardziej szczegółowo

14 Czy Pismo Święte jest prawdziwe?

14 Czy Pismo Święte jest prawdziwe? YOUCAT (3) (wybrane problemy) 14 Czy Pismo Święte jest prawdziwe? Prawdy przez Boga objawione, zawarte i przedłożone na piśmie w księgach świętych zostały spisane pod natchnieniem Ducha Świętego... i dlatego

Bardziej szczegółowo

Czym jest Biblia? Wartości: Biblia księga o zbawieniu, szata literacka Biblii kluczem do jej zrozumienia.

Czym jest Biblia? Wartości: Biblia księga o zbawieniu, szata literacka Biblii kluczem do jej zrozumienia. 5 Czym jest Biblia? Cele katechetyczne wymagania ogólne: przypomnienie prawdy o Bosko-ludzkim autorstwie Biblii; ukazanie kontekstu powstania ksiąg biblijnych i wyjaśnienie związanych z nim pojęć (etapy

Bardziej szczegółowo

Łk 1, 1-4 KRĄG BIBLIJNY

Łk 1, 1-4 KRĄG BIBLIJNY Łk 1, 1-4 KRĄG BIBLIJNY Tomasz Kiesling Oborniki 2013 Być jak Teofil dziś Teofil konkretne imię adresata, chrześcijanina, do którego pisze św. Łukasz Ewangelię. Ewangelista przeprowadził wiele rozmów

Bardziej szczegółowo

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Cichy czas - czytanie Słowa Bożego. i rozmowa z Bogiem

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Cichy czas - czytanie Słowa Bożego. i rozmowa z Bogiem Manfred Röseler Kurs biblijny Nowe życie z Jezusem Cichy czas - czytanie Słowa Bożego i rozmowa z Bogiem Tytuł oryginału: BIBELGRUNDKURS NEUES LEBEN MIT JESUS Original edition by Missionswerk DIE BRUDERHAND

Bardziej szczegółowo

Tradycje antyczne i biblijne

Tradycje antyczne i biblijne Wstęp Księgi historyczne Księgi dydaktyczne Księgi prorockie Ewangelie i Dzieje Apostolskie Listy Apokalipsa Wstęp Literatura przedmiotu Anna Świderkówna, Prawie wszystko o Biblii Anna Świderkówna, Rozmowy

Bardziej szczegółowo

BIBLIA KANON. KOŚCIÓŁ EWANGELICZNY MISJA ŁASKI W WARSZAWIE www.ggwo.pl

BIBLIA KANON. KOŚCIÓŁ EWANGELICZNY MISJA ŁASKI W WARSZAWIE www.ggwo.pl BIBLIA KANON 1. Znaczenie słowa kanon Pochodzenie słowa. Słowo to pochodzi od greckiego słowa κανών (kan-ohn ) oznaczającego instrument pomiarowy. Zostało użyte między innymi w: Galacjan 6:16 A pokój i

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA zasady sporządzania opisów bibliograficznych przewodnik dla uczniów. Opracowanie: Ewa Smólska

BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA zasady sporządzania opisów bibliograficznych przewodnik dla uczniów. Opracowanie: Ewa Smólska BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA zasady sporządzania opisów bibliograficznych przewodnik dla uczniów. Opracowanie: Ewa Smólska Bibliografia załącznikowa (kryptobibliografia) to spis dokumentów (książek, czasopism,

Bardziej szczegółowo

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Biblia - pochodzenie, przekaz, natchnienie

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Biblia - pochodzenie, przekaz, natchnienie Manfred Röseler Kurs biblijny Nowe życie z Jezusem - pochodzenie, przekaz, natchnienie Tytuł oryginału: BIBELGRUNDKURS NEUES LEBEN MIT JESUS Original edition by Missionswerk DIE BRUDERHAND e.v. Polish

Bardziej szczegółowo

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Posłuszeństwo

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Posłuszeństwo Manfred Röseler Kurs biblijny Nowe życie z Jezusem Posłuszeństwo Tytuł oryginału: BIBELGRUNDKURS NEUES LEBEN MIT JESUS Original edition by Missionswerk DIE BRUDERHAND e.v. Polish edition by Fundacja Ewangeliczna

Bardziej szczegółowo

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Odkrywanie i używanie darów

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Odkrywanie i używanie darów Manfred Röseler Kurs biblijny Nowe życie z Jezusem Odkrywanie i używanie darów Tytuł oryginału: BIBELGRUNDKURS NEUES LEBEN MIT JESUS Original edition by Missionswerk DIE BRUDERHAND e.v. Polish edition

Bardziej szczegółowo

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Znać i kochać Boga

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Znać i kochać Boga Manfred Röseler Kurs biblijny Nowe życie z Jezusem Znać i kochać Boga Tytuł oryginału: BIBELGRUNDKURS NEUES LEBEN MIT JESUS Original edition by Missionswerk DIE BRUDERHAND e.v. Polish edition by Fundacja

Bardziej szczegółowo

Jak czytać ze zrozumieniem Pismo Święte (YC 14-19)?

Jak czytać ze zrozumieniem Pismo Święte (YC 14-19)? Jak czytać ze zrozumieniem Pismo Święte (YC 14-19)? Mój pierwszy nauczyciel języka hebrajskiego bił mnie linijką po dłoni, gdy ośmieliłem się dotknąć palcem świętych liter Pięcioksięgu. (R. Brandstaetter,

Bardziej szczegółowo

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Zwycięskie życie - życie w mocy Ducha Świętego

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Zwycięskie życie - życie w mocy Ducha Świętego Manfred Röseler Kurs biblijny Nowe życie z Jezusem Zwycięskie życie - życie w mocy Ducha Świętego Tytuł oryginału: BIBELGRUNDKURS NEUES LEBEN MIT JESUS Original edition by Missionswerk DIE BRUDERHAND e.v.

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum kl. I, Temat 15

Gimnazjum kl. I, Temat 15 Po polsku: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Po angielsku: In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Po niemiecku: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen

Bardziej szczegółowo

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Kościół

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Kościół Manfred Röseler Kurs biblijny Nowe życie z Jezusem Tytuł oryginału: BIBELGRUNDKURS NEUES LEBEN MIT JESUS Original edition by Missionswerk DIE BRUDERHAND e.v. Polish edition by Fundacja Ewangeliczna Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Pismo Święte podstawowym źródłem treści w programach. Kościoła Zielonoświątkowego w RP

Pismo Święte podstawowym źródłem treści w programach. Kościoła Zielonoświątkowego w RP Pismo Święte podstawowym źródłem treści w programach nauczania biblijnego Kościoła Zielonoświątkowego w RP Podstawa Programowa katechezy zielonoświątkowej Za podstawowe źródło treści oraz główną przesłankę

Bardziej szczegółowo

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Modlitwa

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Modlitwa Manfred Röseler Kurs biblijny Nowe życie z Jezusem Modlitwa Tytuł oryginału: BIBELGRUNDKURS NEUES LEBEN MIT JESUS Original edition by Missionswerk DIE BRUDERHAND e.v. Polish edition by Fundacja Ewangeliczna

Bardziej szczegółowo

Sola scriptura jedynie Pismo

Sola scriptura jedynie Pismo Sola scriptura jedynie Pismo Wierzymy, nauczamy i wyznajemy, iż jedyną regułą i normą, według której powinno się oceniać i osądzać wszystkie nauki i wszystkich nauczycieli, nie może to być żadna inna,

Bardziej szczegółowo

HASŁO OPISU BIBLIOGRAFICZNEGO

HASŁO OPISU BIBLIOGRAFICZNEGO HASŁO OPISU BIBLIOGRAFICZNEGO Hasłem opisu bibliograficznego jest wyrażenie o sformalizowanej postaci, służące do porządkowania zbiorów informacji o dokumentach. 1 Hasłem opisu bibliograficznego powinno

Bardziej szczegółowo

Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI

Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI Polish FF Curriculum Translation in Polish Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI 1. Objawienie: Pismo Św. i Tradycja a. Pismo Święte: Części,

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIE, ICH RODZAJE, ZASTOSOWANIE

BIBLIOGRAFIE, ICH RODZAJE, ZASTOSOWANIE BIBLIOGRAFIE, ICH RODZAJE, ZASTOSOWANIE Bibliografia z greki biblion książka, graphen pisać Bibliografia uporządkowany spis / wykaz,zestawienie dokumentów / zestawiony wg pewnych kryteriów, spełniający

Bardziej szczegółowo

LIPIEC/ 2013 NR 5 (103), ROK XIV

LIPIEC/ 2013 NR 5 (103), ROK XIV Koncerty organowe s. 6 w n u m e r z e : Wakacyjny kościoł s. 18 LIPIEC/ 2013 NR 5 (103), ROK XIV od redakcji Redakcja Przygotuj się do Liturgii XIV Niedziela Zwykła, 7 lipca: I czytanie: Iz 66,10-14c;

Bardziej szczegółowo

I. Program studiów 6-letnich jednolitych magisterskich Kierunek: Teologia Specjalność: Kapłańska

I. Program studiów 6-letnich jednolitych magisterskich Kierunek: Teologia Specjalność: Kapłańska 1. Przedmioty obowiązkowe 1.1. Kanon studiów teologicznych I. Program studiów 6-letnich jednolitych magisterskich Kierunek: Teologia Specjalność: Kapłańska Wstęp do filozofii Z 1 Historia filozofii starożytnej

Bardziej szczegółowo

TRIDUUM PASCHALNE MĘKI, ŚMIERCI I ZMARTWYCHWSTANIA CHRYSUSA ŚPIEWNIK

TRIDUUM PASCHALNE MĘKI, ŚMIERCI I ZMARTWYCHWSTANIA CHRYSUSA ŚPIEWNIK TRIDUUM PASCHALNE MĘKI, ŚMIERCI I ZMARTWYCHWSTANIA CHRYSUSA ŚPIEWNIK PARAFIA ŚWIĘTEGO STANISŁAWA BISKUPA I MĘCZENNIKA W ŁABOWEJ A.D. 2015 TRIDUUM PASCHALNE Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pana Ogólne

Bardziej szczegółowo

Rok liturgiczny (kościelny)

Rok liturgiczny (kościelny) Rok liturgiczny (kościelny) Adwent Okres Narodzenia Pańskiego Okres zwykły cz. I Wielki Post Triduum Paschalne Okres Wielkanocny Okres zwykły cz. II Przeczytajcie fragment Składu apostolskiego. Jakie fakty

Bardziej szczegółowo

Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV

Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV Na ocenę celującą uczeń: Posiada wiedzę i umiejętności przewidziane na ocenę bardzo dobrym (co najmniej w 90%), a nad to: Samodzielnie i twórczo rozwija własne zainteresowania

Bardziej szczegółowo

Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2

Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2 Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2 Pojazdy pogrupowane według typu paliwa, uszeregowane według wielkości poszczególnych modeli samochodów marki

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii

Kryteria oceniania z religii Kryteria oceniania z religii OCENA NIEDOSTATECZNA - wykazuje się brakiem jakiejkolwiek wiedzy w zakresie materiału przewidzianego programem, - ma lekceważący stosunek do przedmiotu, do wartości religijnych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NAUCZANIA BIBLIJNEGO UCZNIÓW GIMNAZJUM ROK DRUGI

WYMAGANIA EDUKACYJNE NAUCZANIA BIBLIJNEGO UCZNIÓW GIMNAZJUM ROK DRUGI WYMAGANIA EDUKACYJNE NAUCZANIA BIBLIJNEGO UCZNIÓW GIMNAZJUM ROK DRUGI Dział programowy I. Nauka o Jezusie Chrystusie i ewangelizacja Jednostka tematyczna 1.Jezus Chrystus Bóg i człowiek w jednej osobie

Bardziej szczegółowo

Cała Prezentacja. Wstęp p do Biblii. Wybierz temat

Cała Prezentacja. Wstęp p do Biblii. Wybierz temat Jak powstała a Biblia Kluczowe wydarzenia w Historii Biblii Cała Prezentacja Wstęp p do Biblii 1500 p.n.e. - 500 n.e. 500 n.e. - 1500 n.e. 1500 n.e. - 1900 n.e. 1900 n.e. - 2007 n.e. Wybierz temat Biblia

Bardziej szczegółowo

USPRAWIEDLIWIENIE CZŁOWIEKA

USPRAWIEDLIWIENIE CZŁOWIEKA USPRAWIEDLIWIENIE CZŁOWIEKA Usprawiedliwienie wg KK 1992 : Usprawiedliwienie zostało nam wysłużone przez Mękę Chrystusa, który ofiarował się na krzyżu jako żywa, święta i miła Bogu ofiara i którego krew

Bardziej szczegółowo

Lectio Divina Rz 8,18-30

Lectio Divina Rz 8,18-30 Lectio Divina Rz 8,18-30 1. Czytanie Prowadzący: wezwijmy Ducha św.: Przybądź Duchu Święty... - weźmy do ręki Pismo św.. - Słuchając jak w Kościele śledźmy tekst, aby usłyszeć, co chce nam dzisiaj Jezus

Bardziej szczegółowo

Konspekt szkółki niedzielnej

Konspekt szkółki niedzielnej Konspekt szkółki niedzielnej 3. NIEDZIELA ADWENTU Główna myśl: Słowo Boże jest wieczne. Tekst: Izajasz 40,1-11 Boże słowo pociechą dla ludu. Jeremiasz 36,1-32 spalenie przez Jojakima zwoju z proroctwami

Bardziej szczegółowo

Kluczowe wydarzenia w Historii Biblii

Kluczowe wydarzenia w Historii Biblii Na podstawie Jak powstała Biblia Kluczowe wydarzenia w Historii Biblii Cała Prezentacja Wstęp do Biblii 1500 p.n.e. - 500 n.e. 500 n.e. - 1500 n.e. 1500 n.e. - 1900 n.e. 1900 n.e. - 2007 n.e. Wybierz temat

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE W ZAKRESIE IV KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Zaproszeni przez Boga z serii Drogi przymierza

WYMAGANIA EDUKACYJNE W ZAKRESIE IV KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Zaproszeni przez Boga z serii Drogi przymierza WYMAGANIA EDUKACYJNE W ZAKRESIE IV KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zaproszeni przez Boga z serii Drogi przymierza Wymagania edukacyjne śródroczne Ocena celująca Ocenę celującą przewiduję dla uczniów przejawiających

Bardziej szczegółowo

2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM

2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM 2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM PIERWSZE CZYTANIE Syr 24, 1-2. 8-12 Mądrość Boża mieszka w Jego ludzie Czytanie z Księgi Syracydesa. Mądrość wychwala sama siebie, chlubi się pośród swego ludu. Otwiera

Bardziej szczegółowo

poznaj biblię w 24 godziny

poznaj biblię w 24 godziny poznaj biblię w 24 godziny Książka ta jest dedykowana pastorowi Charlesowi Schmitzowi, pastorowi Theodorowi B. Haxowi oraz Williamowi E. Biggsowi, którzy zaszczepili mi pasję dla Pisma Świętego, a także

Bardziej szczegółowo

PÓJŚĆ ZA JEZUSEM CHRYSTUSEM

PÓJŚĆ ZA JEZUSEM CHRYSTUSEM PÓJŚĆ ZA JEZUSEM CHRYSTUSEM Przedmiotowy system oceniania z religii w klasach I III gimnazjum opracował: Krzysztof Żurawiecki ZASADY OCENIANIA 1. Ocenę wystawia się w porozumieniu z uczniami. 2. W ciągu

Bardziej szczegółowo

historia powstania i realizacja pokoleniowa

historia powstania i realizacja pokoleniowa historia powstania i realizacja pokoleniowa Dzieło Karola Estreichera Seniora Pierwsze założenie - bibliografia = listą dostępnych druków zwartych od 1800 roku. Materiały zbierane od 1840 r. Pierwszy tom

Bardziej szczegółowo

EWANGELICZNY, Rok siódmy. W Cieszynie, Nakład Dr. ks. L. Otto, pastora. Druk K. Prochuski.

EWANGELICZNY, Rok siódmy. W Cieszynie, Nakład Dr. ks. L. Otto, pastora. Druk K. Prochuski. EWANGELICZNY, f Rok siódmy. W Cieszynie, Nakład Dr. ks. L. Otto, pastora. Druk K. Prochuski. win SPIS RZECZY zawartych w Zwiastunie ewangelicznym z r. 1 8 6 9. Rozmyślania i wykład Pisma świętego. s«ro«a.

Bardziej szczegółowo

Konspekt szkółki niedzielnej

Konspekt szkółki niedzielnej Główna myśl: Jezus wypełnił Boże obietnice Konspekt szkółki niedzielnej 4 NIEDZIELA ADWENTU Tekst: Iz 52,7-10 Pan wybawi Syjon z niewoli Izajasz 7,14; Izajasz 9,1-6; Izajasz 11,1-5; Izajasz 42,1-3; Micheasza

Bardziej szczegółowo

OKRES zwykły Komentarze do niedzielnej liturgii słowa

OKRES zwykły Komentarze do niedzielnej liturgii słowa Archidiecezjalny Program Duszpasterski ROK A OKRES zwykły Komentarze do niedzielnej liturgii słowa Poznań 2007/2008 17 Uroczystość Najświętszej Trójcy 18 maja 2008 Wj 34,4b-6.8-9 Ps Dn 3 2 Kor 13,11-13

Bardziej szczegółowo

Znalazłam się w tunelu jak w długim korytarzu. Szłam bardzo szybko, biegnąc tunelem wzdłuż jasnego, białego światła. Mogłam zobaczyć inny koniec... Zaczęło do mnie docierać, że byłam martwa,... Wtedy zobaczyłam

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH I LICEUM. TEMAT Godz. TREŚCI NAUCZANIA WYNIKAJĄCE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ KATECHEZY Czas realizacji

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH I LICEUM. TEMAT Godz. TREŚCI NAUCZANIA WYNIKAJĄCE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ KATECHEZY Czas realizacji ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH I LICEUM Numer programu : AZ-4-01/10 Tytuł programu: Świadek Chrystusa Numer podręcznika AZ-41-01/10-Wa-1/12 Tytuł podręcznika: Być świadkiem Zmartwychwstałego

Bardziej szczegółowo

6.2.1 Dwa kanony żydowskie. 6.2.2 Sprawa cytowania. Objawienie, Pismo, Kościół

6.2.1 Dwa kanony żydowskie. 6.2.2 Sprawa cytowania. Objawienie, Pismo, Kościół 6.2 Kanon Pisma Świętego Reformacja zanegowała kanon ksiąg Pisma Świętego. Po pewnych perturbacjach ukształtował się alternatywny, protestancki kanon Biblii, zawierający (w miejsce dotychczasowych 73)

Bardziej szczegółowo

Motyw snu w literaturze

Motyw snu w literaturze Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Motyw snu w literaturze zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Małgorzata Pronobis Kielce 2010 2 Materiały ogólne 1. Danek, D. : Sen (marzenie

Bardziej szczegółowo

Polskie przekłady Pisma Świętego

Polskie przekłady Pisma Świętego Polskie przekłady Pisma Świętego Spośród zachowanych do dziś polskich przekładów biblijnych najstarszym jest trójjęzyczny (łacinskopolsko-niemiecki) Psałterz floriański z I poł. XIV w. Z przełomu XV i

Bardziej szczegółowo

Ks. dr hab. Wojciech Pikor

Ks. dr hab. Wojciech Pikor Ks. dr hab. Wojciech Pikor Biogram naukowy Urodzony 31 X 1969 w Gdańsku; 1988 wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie; 1994 przyjął święcenia kapłańskie; kontynuował studia na Katolickim

Bardziej szczegółowo

Jezus Chrystus naszym Zbawicielem

Jezus Chrystus naszym Zbawicielem Jezus Chrystus naszym Zbawicielem Imprimatur Za zezwoleniem Kurii Diecezjalnej w Opolu. Opole, 7 maja 2014 r. WK/4 6/2014/4/A Materiały dydaktyczne do nauczania religii dla klasy V szkoły podstawowej według

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z religii w szkole podstawowej. Klasy IV - VI

Przedmiotowy system oceniania z religii w szkole podstawowej. Klasy IV - VI Przedmiotowy system oceniania z religii w szkole podstawowej Klasy IV - VI Przedmiotem oceny ucznia są: wiadomości, umiejętności, postawa Uczeń otrzymuje oceny: śródsemestralne, semestralną/roczną. Sprawdzanie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA NAUCZANIA RELIGII PRAWOSŁANEJ POLSKIEGO AUTOKEFALICZNEGO KOŚCIOŁA PRAWOSŁAWNEGO SZKOŁA PODSTAWOWA

PODSTAWA PROGRAMOWA NAUCZANIA RELIGII PRAWOSŁANEJ POLSKIEGO AUTOKEFALICZNEGO KOŚCIOŁA PRAWOSŁAWNEGO SZKOŁA PODSTAWOWA PODSTAWA PROGRAMOWA NAUCZANIA RELIGII PRAWOSŁANEJ POLSKIEGO AUTOKEFALICZNEGO KOŚCIOŁA PRAWOSŁAWNEGO SZKOŁA PODSTAWOWA Szkoła podstawowa Etap I Klasy I- III Cele katechetyczne: 1. Zachęcanie do aktywnego

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA PODMIOTOWO - PRZEDMIOTOWA

PREZENTACJA PODMIOTOWO - PRZEDMIOTOWA PREZENTACJA PODMIOTOWO - PRZEDMIOTOWA 1. Czesław Miłosz: in memoriam. Red t. J. Gromek. Kraków 2004. ISBN 83-240-0503-X (slajd 1) 2. Miłosz Cz.: Na brzegu rzeki. Kraków 1994. ISBN 83-7006-254-7

Bardziej szczegółowo

ks. Krzysztof Gonet Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne Archidiecezji Warszawskiej Św. Jana Chrzciciela

ks. Krzysztof Gonet Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne Archidiecezji Warszawskiej Św. Jana Chrzciciela 205 ks. Krzysztof Gonet Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne Archidiecezji Warszawskiej Św. Jana Chrzciciela Działy księgozbioru podręcznego w czytelni Biblioteki Seminaryjnej w Warszawie APOLOGETYKA-AP

Bardziej szczegółowo

Zajęcia pozalekcyjne w ZSSiH rok szk. 2015/16 semestr 1 tzw. "19"

Zajęcia pozalekcyjne w ZSSiH rok szk. 2015/16 semestr 1 tzw. 19 Zajęcia pozalekcyjne w ZSSiH rok szk. 2015/16 semestr 1 tzw. "19" lp. nazwisko nauczyciela kod rodzaj zajęćjęć "19 godz" nazwa zajęć miejsce dzień godzina 1 M.ADAMCZYK YY ćwiczenia Sienkiewicza poniedziałek

Bardziej szczegółowo

Ks. dr Ryszard Podpora

Ks. dr Ryszard Podpora Ks. dr Ryszard Podpora Biogram naukowy Urodzony 6 I 1959; 1985 ukończył studia na Wydziale Teologii KUL broniąc pracę magisterską Stary Testament w opisie Męki Pańskiej w Ewangelii według św. Jana, napisaną

Bardziej szczegółowo

Praktyczny Kurs Modlitwy

Praktyczny Kurs Modlitwy ks. Zbigniew Paweł Maciejewski Praktyczny Kurs Modlitwy Czy chcesz wreszcie poznać prosty sposób modlitwy, który zmieni Twoje życie? Wydawnictwo NATAN Copyright by Wydawnictwo NATAN Copyright by ks. Zbigniew

Bardziej szczegółowo

KERYGMAT. Opowieść o Bogu, który pragnie naszego zbawienia

KERYGMAT. Opowieść o Bogu, który pragnie naszego zbawienia KERYGMAT Opowieść o Bogu, który pragnie naszego zbawienia 1. BOŻA MIŁOŚĆ Ukochałem cię odwieczną miłością Bóg kocha cię osobiście. Bóg kocha właśnie ciebie, ponieważ jest TWOIM Ojcem. Iz 43, 1 Ja i Ty

Bardziej szczegółowo

ks. Bogusław Zeman SSP, Małgorzata Wilk Nakarmieni Chlebem życia Pamiątka Pierwszej Komunii Świętej

ks. Bogusław Zeman SSP, Małgorzata Wilk Nakarmieni Chlebem życia Pamiątka Pierwszej Komunii Świętej Edycja Świętego Pawła Oferta komunijna 2013 ALBUMY ISBN 978-83-7797-152-9 ks. Bogusław Zeman SSP, Małgorzata Wilk Nakarmieni Chlebem życia format: 11,5 x 16,5 cm; strony: 32; oprawa: twarda z gąbką; cena

Bardziej szczegółowo

autorstwie przedłożonej pracy dyplomowej i opatrzonej własnoręcznym podpisem dyplomanta.

autorstwie przedłożonej pracy dyplomowej i opatrzonej własnoręcznym podpisem dyplomanta. ZASADY ORAZ WSKAZÓWKI PISANIA I REDAGOWANIA PRAC MAGISTERSKICH I LICENCJACKICH OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE POLITOLOGII UMK 1. PODSTAWA PRAWNA: a) Zasady dotyczące prac dyplomowych złożenia prac i egzaminów

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

Ewangelia Jana 3:16-19

Ewangelia Jana 3:16-19 1. POTRZEBA ŁASKI "(16) Bóg bowiem tak bardzo ukochał świat, że dał swego Jedynego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. (17) Bóg nie posłał swego Syna na świat, aby

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE ZAWARTOŚCI DWÓCH EDYCJI KALENDARZA LITURGICZNEGO NA ROK 2011

PORÓWNANIE ZAWARTOŚCI DWÓCH EDYCJI KALENDARZA LITURGICZNEGO NA ROK 2011 PORÓWNANIE ZAWARTOŚCI DWÓCH EDYCJI KALENDARZA LITURGICZNEGO NA ROK 2011 Zasób Wskazania i normy dotyczące poszczególnych okresów liturgicznych Obchody ogólnopolskie Numery stron w czterotomowym wydaniu

Bardziej szczegółowo

YCIE W CHRYSTUSIE. ...Kto trwa we Mnie, a Ja w nim...

YCIE W CHRYSTUSIE. ...Kto trwa we Mnie, a Ja w nim... Rozpocznij od nauczenia si na pami J 15,5 YCIE W CHRYSTUSIE Rozmylanie nad J 15,5 Kto jest krzewem winnym? Kto latorolami?... Jak widzisz zaleno midzy latorol a krzewem?... W jaki sposób odnosi si to do

Bardziej szczegółowo

1 Mało znane litanie do Świętych

1 Mało znane litanie do Świętych 1 Spis treści 2 Spis treści Słowo wstępne......5 Litania do Świętej Anny......7 Litania do Świętego Judy Tadeusza......9 Litania o Świętej Marii Magdalenie.... 11 Litania do Świętego Jerzego.... 13 Litania

Bardziej szczegółowo

Pozytywne myślenie Dla wszystkich negatywnych myśli, które możemy mieć w sobie, Jehowa ma pozytywną odpowiedź. Każdy powinien sobie to od czasu do czasu przeanalizować. Mówisz: To niemożliwe! Jehowa odpowiada:

Bardziej szczegółowo

Wstêp Redaktora wydania polskiego

Wstêp Redaktora wydania polskiego Wstêp Redaktora wydania polskiego Wydanie polskie Ewangelii według Rzymu (odtąd skrótowo: wydanie polskie) nie jest bezpośrednim tłumaczeniem oryginalnego wydania amerykańskiego, lecz faktycznie jego rozbudowaną

Bardziej szczegółowo

ŻYWOT KSIĘDZA STANISŁAWA HOZJUSZA [POLAKA], KARDYNAŁA ŚWIĘTEGO KOŚCIOŁA RZYMSKIEGO, PENITENCJARZA WIELKIEGO I BISKUPA WARMIŃSKIEGO

ŻYWOT KSIĘDZA STANISŁAWA HOZJUSZA [POLAKA], KARDYNAŁA ŚWIĘTEGO KOŚCIOŁA RZYMSKIEGO, PENITENCJARZA WIELKIEGO I BISKUPA WARMIŃSKIEGO ŻYWOT KSIĘDZA STANISŁAWA HOZJUSZA [POLAKA], KARDYNAŁA ŚWIĘTEGO KOŚCIOŁA RZYMSKIEGO, PENITENCJARZA WIELKIEGO I BISKUPA WARMIŃSKIEGO 1 Na pierwszej stronie okładki zamieszczono kopię portretu kard. Stanisława

Bardziej szczegółowo

ZBIGNIEW ŁUCZAK. Dzieje bibliotek w Sieradzu. od powstania miasta do końca XX wieku

ZBIGNIEW ŁUCZAK. Dzieje bibliotek w Sieradzu. od powstania miasta do końca XX wieku ZBIGNIEW ŁUCZAK Dzieje bibliotek w Sieradzu od powstania miasta do końca XX wieku Czego się chcesz nauczyć, napisz o tym dzieło. Joachim Lelewel Miejska Biblioteka Publiczna w Sieradzu Sieradz 2007 NADZÓR

Bardziej szczegółowo

Plan rekolekcji. s. 12

Plan rekolekcji. s. 12 Plan rekolekcji s. 24 w n u m e r z e : s. 12 od redakcji Czas biegnie do przodu. Rozpoczynamy nowy okres liturgiczny - Wielki Post. Etap, w którym szczególnie mamy zaglądać w swoje serce i duszę, po to,

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA (CZĘŚĆ I) 1. Co to jest religia? Religia jest to łączność człowieka z Panem Bogiem.

PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA (CZĘŚĆ I) 1. Co to jest religia? Religia jest to łączność człowieka z Panem Bogiem. 1. Co to jest religia? Religia jest to łączność człowieka z Panem Bogiem. 2. Jaką religią jest religia katolicka? Religia katolicka jest religią objawioną przez Boga O OBJAWIENIU BOŻYM 3. W czym zawiera

Bardziej szczegółowo

DZIAŁY BIBLIOTEKI. A. Encyklopedie powszechne: 1. Francuska 2. Niemiecka 3. Polska

DZIAŁY BIBLIOTEKI. A. Encyklopedie powszechne: 1. Francuska 2. Niemiecka 3. Polska DZIAŁY BIBLIOTEKI A. Encyklopedie powszechne: 1. Francuska 2. Niemiecka 3. Polska B. Słowniki specjalne i informatory: 1. Słowniki specjalne 2. Ekonomia i statystyka 3. Prawo i naukoznawstwo 4. Nauki polityczne

Bardziej szczegółowo

1 Tajemnice Biblii o. Jacek Salij OP

1 Tajemnice Biblii o. Jacek Salij OP 1 2 Spis treści Słowo wstępne...... 7 Problemy ogólne.... 10 Skąd wiadomo, że Pismo Święte jest Pismem Świętym?.... 11 Chrystus ostatecznym sensem Pisma Świętego.... 17 Czy Chrystus Pan odkupił wszystkich

Bardziej szczegółowo

Ewangelizacja O co w tym chodzi?

Ewangelizacja O co w tym chodzi? Ewangelizacja O co w tym chodzi? Droga małego ewangelizatora ;) Warsztaty ewangelizacyjne: 11 maja 2013 r. Ks. Tomek Moch, Diecezjalna Diakonia Ewangelizacji Ruchu Światło-Życie Archidiecezja Warszawska

Bardziej szczegółowo

Nr 54 MARZEC 2008 r. W MARCOWYM WYDANIU SPIS TREŚCI. Marcowe przysłowia...2 Rekolekcje wielkopostne...3 Pomagamy potrzebującym 4 Biblijne kobiety.

Nr 54 MARZEC 2008 r. W MARCOWYM WYDANIU SPIS TREŚCI. Marcowe przysłowia...2 Rekolekcje wielkopostne...3 Pomagamy potrzebującym 4 Biblijne kobiety. Nr 54 MARZEC 2008 r. W MARCOWYM WYDANIU SPIS TREŚCI Marcowe przysłowia...2 Rekolekcje wielkopostne...3 Pomagamy potrzebującym 4 Biblijne kobiety.5 08.-11.03- rekolekcje wielkopostne w parafii 01.-20.03.-

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 4. Rady Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych. z dnia 19 stycznia 2010 r.

UCHWAŁA NR 4. Rady Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych. z dnia 19 stycznia 2010 r. UCHWAŁA NR 4 Rady Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zasad dyplomowania oraz budowy pracy dyplomowej /licencjackiej i magisterskiej/ na Wydziale

Bardziej szczegółowo

RYTUAŁ DOMOWY. Rok rodziny katolickiej to najnowsze wydanie popularnego od wielu lat "RYTUAŁU RODZINNEGO"

RYTUAŁ DOMOWY. Rok rodziny katolickiej to najnowsze wydanie popularnego od wielu lat RYTUAŁU RODZINNEGO Rytuał domowy RYTUAŁ DOMOWY. Rok rodziny katolickiej to najnowsze wydanie popularnego od wielu lat "RYTUAŁU RODZINNEGO" Ocena: Nie ma jeszcze oceny Cena 67,00 zł 67,00 zł Kwota rabatu: Zadaj pytanie o

Bardziej szczegółowo

CHARYZMATY Biblijne teksty RELACJA POSŁUG HIERARCHICZNYCH I CHARYZ- MATÓW

CHARYZMATY Biblijne teksty RELACJA POSŁUG HIERARCHICZNYCH I CHARYZ- MATÓW TPO 2-7 Posługi hierarchiczne i charyzmaty w Kościele 1 CHARYZMATY Biblijne teksty 1 Kor 12, 4-11 Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan; różne są wreszcie

Bardziej szczegółowo

PORZĄDEK NABOŻEŃSTWA EKUMENICZNEGO W KOŚCIELE EWANGELICKO AUGSBURSKIM [LUTERAŃSKIEGO]

PORZĄDEK NABOŻEŃSTWA EKUMENICZNEGO W KOŚCIELE EWANGELICKO AUGSBURSKIM [LUTERAŃSKIEGO] Aby wszyscy byli jedno PORZĄDEK NABOŻEŃSTWA EKUMENICZNEGO W KOŚCIELE EWANGELICKO AUGSBURSKIM [LUTERAŃSKIEGO] Dzwony, preludium organowe Liturgiczne pozdrowienie Ksiądz ewangelicki (mówi lub śpiewa): W

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA RELIGII

SYSTEM OCENIANIA RELIGII Przedmiotowy SYSTEM OCENIANIA RELIGII W ZAKRESIE KLASY PIĄTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ OPRACOWANY NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW KATECHETYCZNYCH UMIŁOWANI W JEZUSIE CHRYSTUSIE red. ks. J. SZPET, D. JACKOWIAK KSIĘGARNIA

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy. Informacja zwrotna RELIGIA szkoła podstawowa klasa 4

Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy. Informacja zwrotna RELIGIA szkoła podstawowa klasa 4 Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy Informacja zwrotna RELIGIA szkoła podstawowa klasa 4 Opracowanie: mgr Violetta Kujacińska mgr Małgorzata Lewandowska Zasady: IZ może być ustna lub pisemna, IZ pisemną przekazujemy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OŁOBOKU IM. KS. JÓZEFA KUTA - RELIGIA KLASY IV - VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OŁOBOKU IM. KS. JÓZEFA KUTA - RELIGIA KLASY IV - VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OŁOBOKU IM. KS. JÓZEFA KUTA - RELIGIA KLASY IV - VI Przedmiotem oceny ucznia są: wiadomości, umiejętności, postawa Uczeń otrzymuje oceny:

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ DAT I OKRESÓW LITURGICZNYCH

KALENDARZ DAT I OKRESÓW LITURGICZNYCH KALENDARZ DAT I OKRESÓW LITURGICZNYCH 1. KALENDARZ OKRESÓW LITURGICZNYCH W KOŚCIELE KATOLICKIM 2012-2111 2. KALENDARZ DIECEZJI POLSKICH - 2013-02-28 3. WPROWADZENIA TEOLOGICZNO PASTORALNE DO KSIĄG LITURGICZNYCH

Bardziej szczegółowo

K A N O N K S I Ą G Ś W I Ę T Y C H

K A N O N K S I Ą G Ś W I Ę T Y C H s.e.j.jezierska OSU Papieski Wydział TReologiczny Wrocław K A N O N K S I Ą G Ś W I Ę T Y C H Kanon hebrajski Pisma Świętego liczy 39 ksiąg. Dzieli się na trzy grupy nazwy biorąc z Prologu do Księgi Syracha

Bardziej szczegółowo

Osnowy BIBLII PODRECZNIK. Odkrywajacy radosc i pokoj prawdziwego Chrzescijanstwa. Duncan Heaster. Carelinks PO Bo 152 Menai NSW 2234 AUSTRALIA

Osnowy BIBLII PODRECZNIK. Odkrywajacy radosc i pokoj prawdziwego Chrzescijanstwa. Duncan Heaster. Carelinks PO Bo 152 Menai NSW 2234 AUSTRALIA 1 Osnowy BIBLII PODRECZNIK Odkrywajacy radosc i pokoj prawdziwego Chrzescijanstwa Duncan Heaster Carelinks PO Bo 152 Menai NSW 2234 AUSTRALIA www.carelinks.net 2 Każdy człowiek, który zaczął wierzyć w

Bardziej szczegółowo

NABOŻEŃSTWO WSTAWIENNICZE do Świętego Stanisława Kazimierczyka

NABOŻEŃSTWO WSTAWIENNICZE do Świętego Stanisława Kazimierczyka NABOŻEŃSTWO WSTAWIENNICZE do Świętego Stanisława Kazimierczyka Po błogosławieństwie kończącym Mszę św. celebrans i inni kapłani udają się przed relikwiarz świętego Stanisława Kazimierczyka. Wszyscy klękają.

Bardziej szczegółowo

Syn Boga Wierzymy w Synostwo Boże Jezusa Chrystusa [...]. Człowiek Chrystus Jezus (1 Tm 2, 5)

Syn Boga Wierzymy w Synostwo Boże Jezusa Chrystusa [...]. Człowiek Chrystus Jezus (1 Tm 2, 5) Syn Boga Wierzymy w Synostwo Boże Jezusa Chrystusa [...]. Człowiek Chrystus Jezus (1 Tm 2, 5) Bóg Syn, druga osoba Trójcy Świętej, ucieleśnił się w osobie Jezusa Chrystusa. Ucieleśniony Bóg Syn, nasz Pan,

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu : Judaizm: Wybrane zagadnienia z antropologii filozoficznej. Kod modułu : 070 3. Rodzaj modułu : fakultatywny 4. Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE RELIGIA klasy IV-VI ROK SZKOLNY 2013/2014

WYMAGANIA PROGRAMOWE RELIGIA klasy IV-VI ROK SZKOLNY 2013/2014 KLASA IV KATECHIZM: WYMAGANIA PROGRAMOWE RELIGIA klasy IV-VI ROK SZKOLNY 2013/2014 Znak krzyża, Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Aniele Boży, Chwała Ojcu, Przykazanie miłości, Nowe przykazanie, Dziesięć przykazań

Bardziej szczegółowo

wzorem posługi apostolskiej Jana Pawła II poganom, wzorem posługi apostolskiej Jana Pawła II

wzorem posługi apostolskiej Jana Pawła II poganom, wzorem posługi apostolskiej Jana Pawła II REGULAMIN KONKURSU WIEDZY RELIGIJNEJ pt. Święty Paweł niosący ewangelię poganom, wzorem posługi apostolskiej Jana Pawła II skierowanego do szkół gimnazjalnych Diecezji Włocławskiej 1. Informacje podstawowe:

Bardziej szczegółowo

rozpoznaje znaki sakramentalne; okazuje szacunek wobec znaków obecności Boga. Określa, od kiedy rozpoczęła się jego przyjaźń z Jezusem; szczęśliwego;

rozpoznaje znaki sakramentalne; okazuje szacunek wobec znaków obecności Boga. Określa, od kiedy rozpoczęła się jego przyjaźń z Jezusem; szczęśliwego; I. Poszukiwanie szczęścia i wspólnoty 2 3 4 5 6 Określa, od kiedy rozpoczęła się jego przyjaźń z Jezusem; wymienia cechy człowieka szczęśliwego; wskazuje osoby, które troszczą się o niego; charakteryzuje,

Bardziej szczegółowo

Radom, 12 grudnia 2013

Radom, 12 grudnia 2013 Radom, 12 grudnia 2013 Sens przykazań kościelnych 2041 Przykazania kościelne odnoszą się do życia moralnego, które jest związane z życiem liturgicznym i czerpie z niego moc. Obowiązujący charakter tych

Bardziej szczegółowo

Materiały ze spotkania sekretarzy Komisji Liturgicznych Europejskich Konferencji Biskupów (Dobogökö, 20 26 czerwiec 2003 r.)

Materiały ze spotkania sekretarzy Komisji Liturgicznych Europejskich Konferencji Biskupów (Dobogökö, 20 26 czerwiec 2003 r.) Materiały ze spotkania sekretarzy Komisji Liturgicznych Europejskich Konferencji Biskupów (Dobogökö, 20 26 czerwiec 2003 r.) Streszczenie dotyczące form pobożności ludowej W ankiecie skierowanej do sekretarzy

Bardziej szczegółowo

I. Ty ścieżkę życia mi ukażesz

I. Ty ścieżkę życia mi ukażesz Ks. Michał Miecznik ROZKŁAD MATERAŁU W KLASACH LO (zgodny z programem nauczania nr AZ-4-0/). Ty ścieżkę życia mi ukażesz MESĄC LCZBA GODZN TREŚC NAUCZANA WYNKAJĄCE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ KATECHEZY. Ukochani

Bardziej szczegółowo

Życie i twórczość Mikołaja Reja, patrona VII Prywatnego LO i Prywatnego Gimnazjum Nr 8 w Krakowie

Życie i twórczość Mikołaja Reja, patrona VII Prywatnego LO i Prywatnego Gimnazjum Nr 8 w Krakowie Życie i twórczość Mikołaja Reja, patrona VII Prywatnego LO i Prywatnego Gimnazjum Nr 8 w Krakowie urodził się w 1505 r. w Żurawnie (Żórawnie) pod Haliczem, z rodziców Stanisława Reya i Barbary Herburt;

Bardziej szczegółowo

Spis treści MARYJNE I HAGIOGRAFICZNE

Spis treści MARYJNE I HAGIOGRAFICZNE Spis treści Słowo wstępne MARYJNE I HAGIOGRAFICZNE O. ANTONI BOCHM OMI Przygotować drogę Chrystusowi Kazanie odpustowe z okazji Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela. 11 O. ANTONI BOCHM OMI Wzór odwagi

Bardziej szczegółowo

POLSKA MISJA KATOLICKA przy parafii Świętej Anny w Kopenhadze

POLSKA MISJA KATOLICKA przy parafii Świętej Anny w Kopenhadze POLSKA MISJA KATOLICKA przy parafii Świętej Anny w Kopenhadze GAZETKA NIEDZIELNA XXII NIEDZIELA ZWYKŁA A 31.08.2014. Ewangelia według św. Mateusza: Mt 16,21-27. Jezus zaczął Wtedy Jezus rzekł do wskazywać

Bardziej szczegółowo

Medytacja chrześcijańska

Medytacja chrześcijańska ks. Tomasz Rusiecki Medytacja chrześcijańska Medytacja wciąż aktualna Często słyszymy słowo medytacja. Dla jednych jest ono obce, dla innych wzbudzające ciekawość i pragnienie poznania medytacji, a jeszcze

Bardziej szczegółowo

PROGRAM REKOLEKCJI w OGNISKU ŚWIATŁA I MIŁOŚCI 2015 ROK

PROGRAM REKOLEKCJI w OGNISKU ŚWIATŁA I MIŁOŚCI 2015 ROK PROGRAM REKOLEKCJI w OGNISKU ŚWIATŁA I MIŁOŚCI 2015 ROK STYCZEŃ 02 04 Dzień skupienia dla mężczyzn Być i mieć prowadzący: ks. dr Adam Rybicki, profesor KUL 31 I 02 II Szkoła Modlitwy dla dzieci Maryjo

Bardziej szczegółowo