czytanie ze zrozumieniem na lekcjach religii

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "czytanie ze zrozumieniem na lekcjach religii"

Transkrypt

1 Teksty źródłowe czytanie ze zrozumieniem na lekcjach religii

2 Celem czytania jest rozumienie czytanego tekstu Umiećczytać, to tyle, co rozumiećwydrukowany tekst. Człowiek nie rozumiejący treści gazety nie umie jej przeczytać. L. Anderson J. Bałachowicz twierdzi, że na proces rozumienia składa się: rozumienie sensu wyrazów i zdań zawartych w tekście poszukiwanie i wyjaśnianie związków rzeczowych i logicznych między elementami treści, ujęcie ich w pewną całość rozumienie i interpretacja przekazanego komunikatu Cele czytania szkolnego: opanowanie przez uczniów techniki czytania stosowanie czytania jako narzędzia uczenia się traktowanie czytania jako przyjemności i wyrabiania coraz lepszego gustu literackiego

3 Warunki zewnętrzne Światło dzienne (biurko przy oknie) Źródło oświetlenia za ramieniem, naprzeciwko ręki, którą się pisze Światło niezbyt ostre, nie prosto na książkę(odbicie) Właściwa postawa proste plecy (niezbyt wygodny fotel) Uda równolegle do podłogi lub nieznacznie wyżej Blat biurka 20 cm wyżej niżsiedzenie Odległość50 cm oczu od tekstu Stopy płasko na podłodze Otoczenie Miłe (własny kącik lub pokój) Przyjazne -(obecność bliskiej osoby) Cisza lub delikatna muzyka

4 Po co czytamy teksty teologiczne?

5 gr.θεος, theos, "Bóg", + λογος, logos, "nauka Klasyczny podziałteologii wprowadza trzy działy: historyczny, dogmatyczny i praktyczny. Dziedziny te jednak zachodząna siebie, świadcząc o jedności teologii: Historyczny -dziedziny skupione w tym dziale szukają odpowiedzi na pytanie o postać wiary w przeszłości Dogmatyczny -teologia systematyczna szuka odpowiedzi przede wszystkim na pytanie o to, jakąpostaćwiara, zakorzeniona w przeszłości, ma przyjąć współcześnie Praktyczny -dziedziny skupione w ramach teologii pastoralnej, zwanej inaczej praktyczną, szukająodpowiedzi na pytanie o to, na czym ma polegać współcześnie świadectwo wiary

6 Człowiek ciągle potrzebuje Biblii, ciągle do niej wraca i ciągle szuka w niej pokrzepiających treści. Bóg bowiem jest ciągle ten sam, a Jego zaadresowane do człowieka poselstwo wyraża właśnie to, czego każdy człowiek poszukuje i potrzebuje. Stwórca człowieka wie najlepiej, czego potrzebuje stworzony przezeńczłowiek, bez względu na to w jakiej żyje epoce i kulturze. On do każdego mówi: Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię(mt 11, 28). Biblięnieustannie otwieramy, ponieważjest źródłem naszej nadziei.

7 Przemawia ona do serc, wlewa w nie nowąwiarę, ukazuje nam drogędo życia wiecznego. Wyjaśnia nam także sens wiary. Płynąca z Biblii nauka jest drogąprowadzącądo zbawienia wiecznego. Słowo Boże nadaje naszemu życiu głęboki sens, pozwala wznieśćsięponad trudności codziennego życia, oddala wszelki pesymizm, nihilizm, ustępuje lęk przed przyszłością i nie straszna wydaje się śmierć. Biblia jest księgążycia i choćmijajątysiąclecia nic nie zapowiada jej zmierzchu.

8 Cechy dobrego czytania

9 Trzy poziomy czytania Poziom techniczny (technika czytania, kojarzenie liter i głosek) Poziom semantyczny (czytanie ze zrozumieniem) Poziom krytyczno - twórczy (analizowanie tekstu, tworzenie opinii, własna interpretacja)

10 Trzy rodzaje czytania Czytanie pasywne (koncentracja uwagi, wyrabianie pamięci słuchowej, kształcenie mówienia, słowno - językowe) Czytanie ciche (pamięć wzrokowa, kształcenie umiejętności pisania) Czytanie głośne (kształcenie intonacji, poprawności, rytmu, nastroju)

11 Formy czytania Czytanie głośne Indywidualne reszta śledzi aktywnie tekst, Zbiorowe wpływ na motywację, poprzedzone czytaniem indywidualnym Szeptem i półgłosem Z podziałem na role odpowiednio dobrane teksty, może być grupowe Czytanie nauczyciela zamknięte lub otwarte książki Czytanie ciche Czytanie wyrazów i wyrażeńopanowanych w czytaniu głośnym Czytanie ukierunkowane przez stawianie problemów Czytanie ciche ze zrozumieniem

12 Trzy etapy omawiania tekstów I. Przygotowanie do odbioru tekstu przygotowanie rzeczowe -filmy, wycieczki pobudzające wyobraźnięuczniów w określonym kierunku, omawianie obrazów, fotografii, pogadanka wstępna przygotowanie słownikowe - odwołujemy się do doświadczeń uczniów, należy pamiętaćo konieczności przyzwyczajania uczniów do korzystania z odsyłaczy, a w miaręmożliwości, także ze słowników i encyklopedii. II. Ukierunkowane czytanie-każdy tekst traktujemy jako pewnego rodzaju całość, która w odpowiedni sposób powinna oddziaływaćna wyobraźnięi sferęemocjonalnąuczuć, dlatego pierwszym czytaniem obejmujemy cały tekst. III. Opracowanie treści tekstu -sposoby zbliżone do analizy utworu, dążymy do wniknięcia w szczegółowątreśćtekstu, poddajemy ocenie występujące tam postaci, faktów, doprowadzamy do pewnych uogólnień

13 Analizujące sposoby omawiania tekstów-nawiązywanie treści utworu do spostrzeżeńi przeżyć; ustalanie kolejności zdarzeńi wiązanie ich w logicznącałość; wyodrębnianie fragmentów mających formęopowiadania, opisu itp. Ćwiczenia w charakterze analitycznym: Nawiązanie treści tekstu do przeżyći spostrzeżeńdzieci Zestawienie treści z ilustracją Wyodrębnianie zdarzeń, postaci w tekście Ustalanie kolejności zdarzeń Wyszukiwanie w tekście urywków wskazanych przez nauczyciela, cytatów Wyodrębnianie fragmentów o charakterze opowiadania i opisu Układanie i zapisywanie planu

14 Syntetyzujące sposoby omawiania tekstów-zdawanie sprawy z treści tekstu po cichym przeczytaniu, podziałna wyodrębniające sięczęści logiczne, nadawanie im tytułów. Do ćwiczeń o charakterze syntetycznym należą: Zdawanie sprawy z treści tekstu po jego przeczytaniu Ilustrowanie przeczytanego tekstu w dowolnych technikach plastycznych Formułowanie wniosków, własnych sądów na podstawie tekstu oraz ich uzasadnianie Nadawanie tytułów fragmentom tekstu lub ilustracjom, zmiana tytułu tekstu Ocena postępowania bohatera Opowiadanie treści tekstu swoimi słowami

15 Rodzaje i specyfika tekstów teologicznych

16 Biblia Aby poprawnie odczytaćprawdępisma Świętego, która służy naszemu zbawieniu, trzeba poznaćprzynajmniej elementarne podstawy tzw. hermeneutyki biblijnej. Hermeneutyka ( tłumaczyć, wyjaśniać, interpretować ) jako nauka podaje zasady interpretacji tekstów literackich i źródełhistorycznych, wcelu poprawnego zrozumienia sensu zamierzonego przez ich autora. Biblia jest dziełem powstałym ze współpracy Boga Autora głównego zczłowiekiem autorem narzędnym, dlatego hermeneutyka biblijna musi uwzględnićdwa rodzaje zasad interpretacji: zasady literackie, stosowane przy interpretacji każdego dzieła literackiego, oraz zasady teologiczne, stosowane tylko przy wyjaśnianiu Biblii, jako księgi natchnionej.

17 Zasady literackie Uwzględnienie tekstu oryginalnego Ważność kontekstu Uwzględnianie miejsc paralelnych Uwzględnianie gatunków literackich Znajomość okoliczności powstania tekstu

18 Uwzględnienie tekstu oryginalnego Ta zasada filologiczna ma doniosłe znaczenie zarówno teologiczne, jak ipraktyczne. Bezpośrednio bowiem natchniony jest tylko autograf, tj. tekst oryginalny, który wyszedłspod pióra pisarza biblijnego. Tłumaczenie zaśjest natchnione pośrednio, tzn. zasługuje otyle na miano słowa Bożego, oile wiernie oddaje autograf. Natchniona jest bowiem Księga biblijna anie jej tłumacz. Tutaj teżma swoje źródło troska Kościoła, aby opracowano odpowiednie iścisłe przekłady na różne języki, zwłaszcza z tekstów oryginalnych (KO 22).

19 Ważnośćkontekstu Czytając Biblię, należy także uwzględnićkontekst gramatyczny, psychologiczny, bliższy idalszy. Myśli autora nie wyczerpuje ani nie jest wstanie wyrazićjedno krótkie zdanie wyrwane zkontekstu. Zaniedbanie tej podstawowej reguły prowadziło zawsze do błędnych, aczęsto nawet fantastycznych interpretacji. Tak rodziły sięherezje. Uwzględnienie kontekstu pozwala wyjaśnićwiele trudności igłębiej wniknąćwtreśćbiblii.

20 Uwzględnianie miejsc paralelnych W odszukiwaniu prawdziwego sensu Pisma Świętego należy także wziąćpod uwagętzw. miejsca paralelne, wktórych powtarzająsięte same wyrazy (paralelizm leksykalny) lub te same treści (paralelizm rzeczowy). Reguła ta jest bardzo pożyteczna wustalaniu sensu miejsc niejasnych. Szczególne znaczenie majątu miejsca wdziele tego samego autora, jako że najlepszym interpretatorem Biblii jest sama Biblia. Zasada paralelizmów biblijnych ma szczególne zastosowanie wteologii biblijnej. Jeżeli np. chcemy zbadaćtreśćteologicznąterminu zbawienie, musimy przy pomocy konkordancji zebrać wszystkie miejsca paralelne Biblii, wktórych występuje ten rzeczownik, następnie należy je przeanalizowaći w sposób syntetyczny przedstawićowoce tej analizy.

21 Uwzględnianie gatunków literackich W poszukiwaniu prawdziwego sensu pisma nie wystarcząsame tylko reguły gramatyczne i stylistyczne, należy również uwzględnićgatunki literackie, czyli formy pisania używane przez ludzi wdanym miejscu iepoce dla wyrażenia tego ; co zamierzali przekazać. Konstytucja o Objawieniu Bożym tę zasadę hermeneutycznązalicza do najważniejszych regułliterackich. Biblia to bardzo zróżnicowana literatura, sąwniej teksty historyczne rozmaitego typu, prorockie czy innego gatunku literackiego (KO 12). Owa wielośćjest znakiem bogactwa iprawdy oraz wskazuje na rozliczne iprzeróżne sposoby, jakimi niegdyśmówiłbóg do ojców przez proroków (Hbr 1,1). Pisarze biblijni przejęli różne formy ludzkiej mowy i wprzęgli w służbę swych celów. Trzeba przy tym pamiętać, że kompozycja czy nawet fikcja literacka nie jest fałszem ani też niższą kategorią literacką.

22 Znajomośćokoliczności powstania tekstu Dla ustalenia sensu wielkie znaczenie ma także znajomość okoliczności kompozycji dzieła: wykształcenie, kultura, psychika autora; epoka, wjakiej żył, jego problem, cel dzieła; adresaci, ich potrzeby, środowisko. W tym punkcie ma szczególne zastosowanie przestroga wielkiego egzegety, św. Hieronima: Liczni błądzązpowodu nieznajomości historii.

23 Zasady teologiczne Zgodność z Tradycją Kościoła Nauka ojców Kościoła Analogia wiary Jedność Biblii Interpretacja prawd zbawczych

24 PonieważBiblia jest równieżsłowem Bożym, dlatego teżprzy jej interpretacji trzeba uwzględnićobok regułliterackich także reguły teologiczne. Zasady te krótko streszcza Konstytucja oobjawieniu Bożym: Pismo Święte powinno byćczytane iinterpretowane wtym samym duchu, wjakim zostało napisane; należy więc celem wydobycia właściwego sensu świętych tekstów nie mniej uważnie także uwzględnić treść ijednośćcałej Biblii, mając na oku żywątradycjęcałego Kościoła oraz analogięwiary (KO 12).

25 ZgodnośćzTradycją Kościoła Egzegeta katolicki, jak i każdy, kto chce poprawnie interpretowaćpismo Święte, przy tłumaczeniu Biblii musi uwzględniaćżywątradycjęinterpretacji Kościoła, który ma od Boga polecenie iposłannictwo strzeżenia iwyjaśnienia słowa Bożego (KO 12). Funkcjętępełni żywy Urząd Nauczycielski Kościoła, który autorytatywnie działa wimieniu Jezusa Chrystusa. Urząd ten nie jest nad słowem Bożym, lecz jemu służy, święcie je strzeże iwiernie wyjaśnia (KO 10).

26 Nauka ojców Kościoła Wyrazem żywej Tradycji Kościoła jest równieżinterpretacja ojców Kościoła. Obowiązuje ona wtedy, gdy jest interpretacją powszechnąidotyczy spraw wiary imoralności.

27 Analogia wiary Jest to harmonia jakiejśkonkretnej nauki zcałym kompleksem prawd objawionych, nauczanych przez Kościół. Żaden tekst biblijny nie może miećsensu przeciwnego tym prawdom. Prawdy objawione, których naucza Kościół, majątego samego autora co ibiblia Boga. Reguła ta stosowana była jużprzez ojców Kościoła. Pierwszym, który dałjej sformułowanie teoretyczne, byłśw. Augustyn: W zawiłych miejscach Pisma należy odwołaćsiędo reguły wiary, którąsięwyprowadza zmiejsc jaśniejszych tegożpisma lub zautorytetu Kościoła.

28 JednośćBiblii Przy tłumaczeniu należy uwzględnićtakże jednośćcałej Biblii. Biblia przedstawia bowiem przedziwnąjedność, nie tylko ze względu na to, że jeden jest jej Autor główny Bóg, ale również ze względu na swątreśćreligijną, która koncentruje sięna temacie zbawienia, obiecanego i przygotowanego w Starym Testamencie, azrealizowanego wchrystusie wnowym Testamencie. Konstytucja oobjawieniu bardzo wymownie uzasadnia tęregułęwsłowach: Bóg, sprawca natchnienia iautor ksiąg obydwu Testamentów, mądrze postanowił, by Nowy Testament byłukryty wstarym, astary wnowym znalazł wyjaśnienie.

29 Interpretacja prawd zbawczych Nowązasadęteologicznąspotykamy wkonstytucji oobjawieniu: Księgi biblijne podająwiernie ibez błędu prawdę, jaka zwoli Bożej miała byćprzez Pismo Święte utrwalona dla naszego zbawienia (KO 11). Zadaniem więc interpretatora jest wyjaśnienie przede wszystkim prawdy dotyczącej zbawienia oraz komentowanie poszczególnych tekstów wwielkim kontekście świętej historii zbawienia.

30 Czy znajomośćbiblistyki izasad hermeneutyki biblijnej jest absolutnie konieczna do zrozumienia jakiegośtekstu biblijnego? W odpowiedzi należy stwierdzić, że nie jest absolutnie konieczna. Chrześcijanin, który przystępuje do lektury Pisma Świętego bez pośrednictwa naukowej biblistyki, nie jest bowiem skazany wyłącznie na własne siły. Jego przygotowaniem biblijnym ihermeneutycznym jest tzw. przedrozumienie Biblii, posiadane dzięki przynależności do wspólnoty Kościoła, który zbudowany jest na słowie Bożym. W czasie sprawowania liturgii Kościół czyta słowo Boże, słucha go, wyjaśnia i żyje nim. Kościół jest teżstróżem iautorytatywnym tłumaczem tego słowa (KO 10). Chrześcijanin, jako członek Kościoła, żyje watmosferze biblijnej. I to właśnie daje mu to przedrozumienie Biblii to jest jego hermeneutyką biblijną

31 Przystępując do lektury Pisma Świętego, chrześcijanin wie, jakie posłanie mu ona przekazuje. Wie to bardzo ogólnie, ale całościowo. Czytanie Pisma Świętego potwierdza jego oczekiwania, koryguje je i pogłębia. W konkluzji trzeba stwierdzić, że choćprzeciętnemu czytelnikowi Biblii znajomośćróżnych dyscyplin biblistyki, jak izasad hermeneutycznych nie jest potrzebna ani konieczna do zbawienia, to jednak wszyscy sięgodząna to, że wiedza ta jest bardzo pożyteczna iprzydatna dla refleksyjnej ipogłębionej lektury Pisma Świętego.

32 Strategie czytania i interpretacji tekstów

33 7 kroków krytycznego czytania 1. Lekturętekstu zacznij od pobieżnego przejrzenia jego treści.zwróćuwagęna zdjęcia, rysunki, infografiki ilustrujące tekst, przeczytaj zaznaczone pogrubioną czcionką wyrazy, zdania, od których zaczynają się akapity. W ten sposób określ ogólną tematykętekstu. Wstępne poznanie treści tekstu pozwoli Ci zaoszczędzićczas, jeśli uznasz, że temat jest nieinteresujący lub w tym momencie Tobie nie potrzebny. 2. Następnie zastanów się, z jakiego typu tekstem masz do czynienia.kiedy, gdzie i w jakim celu powstałten tekst? Czy jest to tekst prasowy, urzędowy dokument, fragment podręcznika czy naukowej publikacji? Co jest celem autora tekstu? Opis faktów, opinii, przekonanie czytelnika do racji autora? Określenie przeznaczenia tekstu jest ważne dla oceny jego wiarygodności. 3. Dopiero teraz rozpocznij dokładne czytanie tekstu.do każdego fragmentu tekstu, zawierającego jednąmyśl, wątek zapisuj pytania. Stawianie pytań pozwoli Ci lepiej zrozumieć i zapamiętać tekst. 4. Prócz stawiania pytań zaznaczaj interesujące fragmenty tekstu, pojęcia, sformułowania. 5. Po zakończeniu czytania tekstu przyjrzyj siępostawionym pytaniom, zaznaczonym fragmentom. Naszkicuj treśćtekstu w postaci mapy myśli. W jej centrum wpisz hasło opisujące główny temat tekstu, a w poszczególnych gałęziach wpisz kolejne wątki. 6. Przyjrzyj się swojemu schematowi, postawionym pytaniom, zaznaczonym fragmentom. Zastanów się, czy poznane treści są dla Ciebie przydatne, oceńich wiarygodnośći wartośćzawartych w tekście stwierdzeń. Pomyśl, czy, jak i do czego możesz wykorzystać poznane informacje. 7. Jeśli chcesz dokładnie ocenićwartośćzawartych w tekście informacji przeczytaj jeszcze teksty innych autorów o tej tematyce. Porównaj ich zawartość z pierwszym tekstem i ostatecznie oceń jego przydatność dla Ciebie.

34 7 strategii czytania ze zrozumieniem Przed lekturą: Zorientuj się, czego tekst dotyczy Zastanów się, co wiesz na dany temat Zadaj kilka pytań, na które chciałbyś znaleźć odpowiedź w tekście Spróbuj przewidzieć, czego dowiesz się z lektury W trakcie lektury: Staraj się wyobrażać sobie, co czytasz Myśl i czuj, nie bój się refleksji, ocen, skojarzeń, zastanawiaj się Od czasu do czasu podsumuj to, czego się dowiedziałeś Gdy widzisz luki w informacji, zapisz pytanie Spróbuj odpowiedzieć sobie na pytanie, sprawdź, czy twoje przypuszczenia były słuszne Zaznacz te fragmenty, których nie zrozumiałeś, spróbuj do nich powrócić po lekturze całości Po lekturze Poszukaj źródeł, by wyjaśnić, czego nie zrozumiałeś Przejrzyj jeszcze raz tekst, podsumuj to, co przeczytałeś Określ, jak można wykorzystać to, czego się dowiedziałeś Jeśli coś budzi twój sprzeciw, napisz w punktach polemikę Zastanów się, czego jeszcze się można dowiedzieć i gdzie szukać informacji

35 Słowa klucze Zanim dasz do przeczytania tekst, wybierz z niego kluczowych słów Przeczytaj uczniom te słowa i poproś, aby sobie wyobrazili, o czym jest ten tekst (rysunek, lista pytań) Wtedy poleć uczniom przeczytanie tekstu i porównanie ze wstępnym wyobrażeniem Zachęć do przedstawienia tego, co przeczytali, za pomocą rysunku, odpowiedzi na pytania

36 Pięćkroków w pogoni za sensem Przejrzyj tekst Przeczytaj tytuł Przeczytaj śródtytuły i zdania otwierające paragrafy Obejrzyj ilustracje, tabele, wykresy Przeczytaj wstęp lub pierwszy paragraf Przeczytaj ostatni paragraf lub podsumowanie Postaw pytania Zmień tytuł tekstu na pytanie (pytanie kluczowe) Zmieńna pytania tytuły podrozdziałów, podpisy pod ilustracjami, Zapisz pytania, jakie przyszły ci do głowy podczas przeglądania tekstu Wypisz z tekstu niezrozumiałe słowa i wyjaśnij ich znaczenie

37 Szukaj odpowiedzi Przeczytaj tekst, spróbuj znaleźć odpowiedzi na postawione pytania Skorzystaj z definicji nieznanych wcześniej terminów Jeśli trafisz na fragmenty tekstu, których nie rozumiesz, ułóż dodatkowe pytania Zrób bilans Odłóż na bok tekst, zostaw przed sobą listę z pytaniami Odpowiedz na wszystkie swoje pytania Jeśli sąpytania, na które nie potrafisz odpowiedzieć, zajrzyj ponownie do tekstu Jeśli w tekście zabrakło odpowiedzi na pytanie, zaznacz to Czego się dowiedziałeś? Sformułuj odpowiedź na pytanie tytułowe Przyjrzyj sięcałości tekstu i układowi jego elementów, możesz zaproponować własna konstrukcję testu Zrób notatkę(np. w postaci graficznej) aby widoczne były związki pomiędzy elementami

38 Wejdź w tekst Czytamy na głos kolejne zdania, zadając sobie pytania, określając wątpliwości, notując komentarze Znajdź główną myśl Rozpoznaj najważniejsze wydarzenie, głównąmyśl, zapisz informacje, które jąopisują,, np. w punktach, znajdźdodatkowe informacje, odrzuć zbędne Ślady myślenia Opracuj system znaków, który można stosować, czytając tekst. Można zaznaczać je ołówkiem na marginesie, aby ułatwić zrozumienie i zapamiętanie ważnych informacji. Prawda czy fałsz Zadaj pytania do tekstu, następnie na podstawie intuicji i dotychczasowej wiedzy, odpowiedz na nie. Czytając tekst, sprawdzaj, czy twoje odpowiedzi znajdująpotwierdzenie. Zatrzymaj sięnad tymi informacjami, które nie pokrywająsięz wcześniejszymi odpowiedziami.

Tytuł: Nauka aktywnego czytania. Program: Literacki atlas Polski. Rodzaj materiału: artykuł. Data publikacji: 2007-01-17

Tytuł: Nauka aktywnego czytania. Program: Literacki atlas Polski. Rodzaj materiału: artykuł. Data publikacji: 2007-01-17 Tytuł: Nauka aktywnego czytania Program: Literacki atlas Polski Rodzaj materiału: artykuł Data publikacji: 2007-01-17 Przedstawiona tu strategia aktywnego czytania w pięciu krokach (propozycja Francisa

Bardziej szczegółowo

Łk 1, 1-4 KRĄG BIBLIJNY

Łk 1, 1-4 KRĄG BIBLIJNY Łk 1, 1-4 KRĄG BIBLIJNY Tomasz Kiesling Oborniki 2013 Być jak Teofil dziś Teofil konkretne imię adresata, chrześcijanina, do którego pisze św. Łukasz Ewangelię. Ewangelista przeprowadził wiele rozmów

Bardziej szczegółowo

Jak czytać ze zrozumieniem Pismo Święte (YC 14-19)?

Jak czytać ze zrozumieniem Pismo Święte (YC 14-19)? Jak czytać ze zrozumieniem Pismo Święte (YC 14-19)? Mój pierwszy nauczyciel języka hebrajskiego bił mnie linijką po dłoni, gdy ośmieliłem się dotknąć palcem świętych liter Pięcioksięgu. (R. Brandstaetter,

Bardziej szczegółowo

Pismo Święte podstawowym źródłem treści w programach. Kościoła Zielonoświątkowego w RP

Pismo Święte podstawowym źródłem treści w programach. Kościoła Zielonoświątkowego w RP Pismo Święte podstawowym źródłem treści w programach nauczania biblijnego Kościoła Zielonoświątkowego w RP Podstawa Programowa katechezy zielonoświątkowej Za podstawowe źródło treści oraz główną przesłankę

Bardziej szczegółowo

Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV

Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV Na ocenę celującą uczeń: Posiada wiedzę i umiejętności przewidziane na ocenę bardzo dobrym (co najmniej w 90%), a nad to: Samodzielnie i twórczo rozwija własne zainteresowania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE W ZAKRESIE IV KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Zaproszeni przez Boga z serii Drogi przymierza

WYMAGANIA EDUKACYJNE W ZAKRESIE IV KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Zaproszeni przez Boga z serii Drogi przymierza WYMAGANIA EDUKACYJNE W ZAKRESIE IV KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zaproszeni przez Boga z serii Drogi przymierza Wymagania edukacyjne śródroczne Ocena celująca Ocenę celującą przewiduję dla uczniów przejawiających

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA NAUCZANIA RELIGII PRAWOSŁANEJ POLSKIEGO AUTOKEFALICZNEGO KOŚCIOŁA PRAWOSŁAWNEGO SZKOŁA PODSTAWOWA

PODSTAWA PROGRAMOWA NAUCZANIA RELIGII PRAWOSŁANEJ POLSKIEGO AUTOKEFALICZNEGO KOŚCIOŁA PRAWOSŁAWNEGO SZKOŁA PODSTAWOWA PODSTAWA PROGRAMOWA NAUCZANIA RELIGII PRAWOSŁANEJ POLSKIEGO AUTOKEFALICZNEGO KOŚCIOŁA PRAWOSŁAWNEGO SZKOŁA PODSTAWOWA Szkoła podstawowa Etap I Klasy I- III Cele katechetyczne: 1. Zachęcanie do aktywnego

Bardziej szczegółowo

W y m a g a n i a. EDUKACJA POLONISTYCZNA KLASA IIA IIB IIC IID SP r.szk.2015/2016

W y m a g a n i a. EDUKACJA POLONISTYCZNA KLASA IIA IIB IIC IID SP r.szk.2015/2016 W y m a g a n i a EDUKACJA POLONISTYCZNA KLASA IIA IIB IIC IID SP r.szk.2015/2016 wych.t.krzywicka, wych.b.niedźwiadek, wych.m.jasińska, wych.m.wojtyła Drwal EDUKACJA POLONISTYCZNA Edukacja EDUKACJA POLONISTYCZNA

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - OCENIANIE BIEŻĄCE, SEMESTRALNE I ROCZNE (2015/2016)

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - OCENIANIE BIEŻĄCE, SEMESTRALNE I ROCZNE (2015/2016) WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - OCENIANIE BIEŻĄCE, SEMESTRALNE I ROCZNE (2015/2016) Ocena dopuszczająca: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności określone

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z języka polskiego w klasie IV

Wymagania na poszczególne oceny z języka polskiego w klasie IV Wymagania na poszczególne oceny z języka polskiego w klasie IV OCENA CELUJACY BARDZO DOBRY WYMAGANIA - Twórcze oraz samodzielne rozwijanie własnych uzdolnień i zainteresowań. - Bezbłędne wypowiedzi ustne

Bardziej szczegółowo

Kochamy Pana Jezusa. Zeszyt ćwiczeń do nauki religii dla klasy II szkoły podstawowej. pod redakcją ks. Andrzeja Krasińskiego

Kochamy Pana Jezusa. Zeszyt ćwiczeń do nauki religii dla klasy II szkoły podstawowej. pod redakcją ks. Andrzeja Krasińskiego Kochamy Pana Jezusa Zeszyt ćwiczeń do nauki religii dla klasy II szkoły podstawowej pod redakcją ks. Andrzeja Krasińskiego Copyright by Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej Płockiej 1 O słuchaniu Boga.

Bardziej szczegółowo

4) praktyczne opanowanie umiejętności ogólnych i specjalistycznych, których wpojenie należy do celów nauczania przewidzianych programem nauczania,

4) praktyczne opanowanie umiejętności ogólnych i specjalistycznych, których wpojenie należy do celów nauczania przewidzianych programem nauczania, I. Przedmiotem oceny są: 1) wiadomości i umiejętności według programu nauczania z języka polskiego dla zasadniczej szkoły zawodowej w zakresie podstawowym, o programie nauczania z języka polskiego w danej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH KLASY IV - VI

WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH KLASY IV - VI WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH KLASY IV - VI WYMAGANIA Z RELIGII DLA KLASY IV I. Znajomość modlitw: poznane w kl. I- III; Modlitwa różańcowa.

Bardziej szczegółowo

Eureka! Czy wiesz, że w szkole jest biblioteka!?

Eureka! Czy wiesz, że w szkole jest biblioteka!? PREZENTACJA NA C Zajęcia edukacyjne w bibliotece Eureka! Czy wiesz, że w szkole jest biblioteka!? Anna Urbaniak absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Śląskiego i Studiów Podyplomowych Bibliotekoznawstwa

Bardziej szczegółowo

1. Ogólne ćwiczenia przygotowawcze

1. Ogólne ćwiczenia przygotowawcze 1. Ogólne ćwiczenia przygotowawcze Poniższe ćwiczenia o charakterze ogólnym zostały opracowane do zastosowania we wszystkich dialogach i monologach IVY. Aby wykonać dodatkowe ćwiczenia, dotyczące danego

Bardziej szczegółowo

NAUCZANIE ORTOGRAFII KLASACH I - III

NAUCZANIE ORTOGRAFII KLASACH I - III NAUCZANIE ORTOGRAFII KLASACH I - III Podstawową umiejętnością w wieku wczesnoszkolnym jest umiejętność czytania i pisania. Podczas nauki pisania bardzo ważne jest, aby oprócz prawidłowego kreślenia znaków

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy. Informacja zwrotna RELIGIA szkoła podstawowa klasa 4

Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy. Informacja zwrotna RELIGIA szkoła podstawowa klasa 4 Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy Informacja zwrotna RELIGIA szkoła podstawowa klasa 4 Opracowanie: mgr Violetta Kujacińska mgr Małgorzata Lewandowska Zasady: IZ może być ustna lub pisemna, IZ pisemną przekazujemy

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej Ad. 1. Cele oceniania Ad. 2. Zasady oceniania

Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej Ad. 1. Cele oceniania Ad. 2. Zasady oceniania Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania z religii został opracowany na podstawie Programu nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach

Bardziej szczegółowo

Szkolniak7 Świąteczny czas

Szkolniak7 Świąteczny czas Szkolniak7 Świąteczny czas ORGANIZATOR PROJEKTU Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 11-go Listopada 16 97-500, Radomsko Numer 1 11/15 PARTNER Edukacja czytelnicza i promocja czytelnictwa to jeden z kierunków

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII obowiązujące w roku szkolnym 2015/2016 w PSP Nr 1 im. K. Makuszyńskiego w Stąporkowie RELIGIA W KLASACH I - III Dziecko w młodszym wieku szkolnym powinno przyswoić sobie

Bardziej szczegółowo

Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO OCENIANIE Ocena końcowa jest wystawiana na podstawie średniej ważonej z minimum 3 (przy 1 godzinie tygodniowo) lub 5 (przy 2 lub 3 godzinach tygodniowo)

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej

Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania z religii został opracowany na podstawie Programu nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach

Bardziej szczegółowo

Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI

Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI Polish FF Curriculum Translation in Polish Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI 1. Objawienie: Pismo Św. i Tradycja a. Pismo Święte: Części,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Biedaszkach.

Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Biedaszkach. Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Biedaszkach. Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 7 września 2004 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ORAZ KRYTERIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z RELIGII W KLASACH I VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ORAZ KRYTERIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z RELIGII W KLASACH I VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ORAZ KRYTERIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z RELIGII W KLASACH I VI Program nauczania: W rodzinie dzieci Bożych AZ 1-02 /9; klasy I - III W przyjaźni z Bogiem AZ 2-03 /6; klasy IV-

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas 0 VI

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas 0 VI Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas 0 VI WYMAGANIA PODSTAWOWE I PONADPODSTAWOWE Z RELIGII DLA KLASY 0 KLASA 0 I. Znajomość modlitw: Znak Krzyża; Modlitwa do Anioła Stróża Modlitwa

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA DLA DZIECI Z TRUDNOŚCIAMI W CZYTANIU I PISANIU ( MARZEC / KWIECIEŃ )

ZAJĘCIA DLA DZIECI Z TRUDNOŚCIAMI W CZYTANIU I PISANIU ( MARZEC / KWIECIEŃ ) ZAJĘCIA DLA DZIECI Z TRUDNOŚCIAMI W CZYTANIU I PISANIU ( MARZEC / KWIECIEŃ ) Zajęcia prowadzone w tym okresie obejmowały ćwiczenia i zabawy powiązane treściowo z materiałem nauczania dla klasy trzeciej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III 1 I. Cele nauczania przedmiotu Nadrzędnym celem nauczania w klasach 1-3 jest opanowanie przez uczniów podstaw języka angielskiego w stopniu

Bardziej szczegółowo

WEWNATRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII KLASY I VI

WEWNATRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII KLASY I VI WEWNATRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII KLASY I VI Przedmiotem oceny z katechezy są: Wiadomości i umiejętności zdobyte przez ucznia w procesie nauczania. Prezentowana przez niego postawa chrześcijanina.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE W KLASIE III

WYMAGANIA PROGRAMOWE W KLASIE III WYMAGANIA PROGRAMOWE W KLASIE III EDUKACJA POLONISTYCZNA 6 WSPANIALE Uważnie słucha innych; Wypowiada się chętnie na dany temat, stosuje bogate słownictwo, w wypowiedziach stosuje zdania złożone; Potrafi

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH szkoła podstawowa, gimnazjum

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH szkoła podstawowa, gimnazjum PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH szkoła podstawowa, gimnazjum 1. Odpowiedzi ustne Uczeń na każdą lekcję powinien mieć opanowane wiadomości i umiejętności obejmujące treści

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: posiada religijne wykraczające poza program nauczania i potrafi je zaprezentować, jest bardzo aktywny na lekcji, chętnie włącza się

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 18 IM. JANA MATEJKI W KOSZALINIE KLASY IV - VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 18 IM. JANA MATEJKI W KOSZALINIE KLASY IV - VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 18 IM. JANA MATEJKI W KOSZALINIE KLASY IV - VI Elementy wchodzące w zakres oceny z religii: 1. Ilość i jakość prezentowanych wiadomości.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO REALIZOWANY W RAMACH PROJEKTU NOWA JAKOŚĆ EDUKACJI W PYSKOWICACH W OKRESIE OD 1.10.2013-30.06.

PROGRAM ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO REALIZOWANY W RAMACH PROJEKTU NOWA JAKOŚĆ EDUKACJI W PYSKOWICACH W OKRESIE OD 1.10.2013-30.06. PROGRAM ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO REALIZOWANY W RAMACH PROJEKTU NOWA JAKOŚĆ EDUKACJI W PYSKOWICACH W OKRESIE OD 1.10.2013-30.06.2015 Opracowała mgr Agnieszka Nalepka 1. Wstęp warunki realizacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KÓŁKA DZIENNIKARSKIEGO ROK SZKOLNY 2013/2014

PROGRAM KÓŁKA DZIENNIKARSKIEGO ROK SZKOLNY 2013/2014 PROGRAM KÓŁKA DZIENNIKARSKIEGO ROK SZKOLNY 2013/2014 OGÓLNE ZAŁOZENIA KÓŁKA DZIENNIKARSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014: Cele ogólne: Aktywizacja uczniów poprzez wykorzystanie różnorodnych metod. Zachęcenie

Bardziej szczegółowo

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność SPIS TREŚCI Drodzy Uczniowie!........................................... 5 Rozdział 1. Bezpieczne posługiwanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas 0 VI

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas 0 VI Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas 0 VI WYMAGANIA PODSTAWOWE I PONADPODSTAWOWE Z RELIGII DLA KLASY 0 KLASA 0 I. Znajomość modlitw: II. WIADOMOŚCI Znak Krzyża; Modlitwa do Anioła

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z religii w szkole podstawowej. Klasy IV - VI

Przedmiotowy system oceniania z religii w szkole podstawowej. Klasy IV - VI Przedmiotowy system oceniania z religii w szkole podstawowej Klasy IV - VI Przedmiotem oceny ucznia są: wiadomości, umiejętności, postawa Uczeń otrzymuje oceny: śródsemestralne, semestralną/roczną. Sprawdzanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej Przedmiotowy System Oceniania z religii został opracowany na podstawie Programu Nauczania Religii Rzymskokatolickiej w Przedszkolach

Bardziej szczegółowo

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka 1 Bóg Ojciec kocha każdego człowieka Bóg kocha mnie, takiego jakim jestem. Raduje się każdym moim gestem. Alleluja Boża radość mnie rozpiera, uuuu (słowa piosenki religijnej) SŁOWA KLUCZE Bóg Ojciec Bóg

Bardziej szczegółowo

-zna i stosuje w swoich wypowiedziach pojęcia i terminy związane z filmem, teatrem, książką, Internetem;

-zna i stosuje w swoich wypowiedziach pojęcia i terminy związane z filmem, teatrem, książką, Internetem; WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J EZYKA POLSKIEGO DLA KLASY 4 OCENA CELUJĄCA Uczeń spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą, a ponad to: -czyta lektury dodatkowe (dwie w roku szkolnym); z przeczytanych lektur sporządza

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII Gimnazjum nr 2 im. ks. St. Konarskiego w Łukowie Urszula Wojtalska, Agnieszka Bilska

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII Gimnazjum nr 2 im. ks. St. Konarskiego w Łukowie Urszula Wojtalska, Agnieszka Bilska PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII Gimnazjum nr 2 im. ks. St. Konarskiego w Łukowie Urszula Wojtalska, Agnieszka Bilska Przedmiotowy system oceniania z chemii w gimnazjum opracowany został w oparciu

Bardziej szczegółowo

Ogólna tematyka zajęć w klasie II

Ogólna tematyka zajęć w klasie II Ogólna tematyka zajęć w klasie II Przygotowanie uczniów do udziału w przedstawieniu teatralnym. Udział w przedstawieniu teatralnym. Wizyta w pracowni lalkarza - zapoznanie się ze sposobami wykonania różnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KÓŁKA ORTOGRAFICZNEGO Z ORTOGRAFIĄ ZA PAN BRAT DLA KLAS I-III

PROGRAM KÓŁKA ORTOGRAFICZNEGO Z ORTOGRAFIĄ ZA PAN BRAT DLA KLAS I-III PROGRAM KÓŁKA ORTOGRAFICZNEGO Z ORTOGRAFIĄ ZA PAN BRAT DLA KLAS I-III WSTĘP Program kółka ortograficznego Z ortografią za pan brat został napisany z myślą o uczniach edukacji wczesnoszkolnej. W programie

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2013 r. Test humanistyczny język polski Test GH-P1-132

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2013 r. Test humanistyczny język polski Test GH-P1-132 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2013 r. Test humanistyczny język polski Test GH-P1-132 Zestaw zadań egzaminacyjnych z zakresu języka polskiego posłużył do sprawdzenia poziomu opanowania wiedzy i

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - POZIOM PODSTAWOWY

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - POZIOM PODSTAWOWY WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - POZIOM PODSTAWOWY WIADOMOŚCI O EPOCE wiadomości Określa ramy czasowe i genezę nazwy epoki. Wymienia głównych reprezentantów omawianych kierunków literackich. Wymienia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla klas IV VI

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla klas IV VI Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla klas IV VI Podręcznik: Język polski. Między nami i zeszyt ćwiczeń Na lekcję uczniowie przynoszą obowiązkowo zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń oraz

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W DOBRONIU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W DOBRONIU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W DOBRONIU I. SZCZEGÓŁOWE CELE NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W trakcie kształcenia wczesnoszkolnego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO Oceny bieżące, śródroczne, roczne i końcowe z przedmiotów nauczania ustala się w stopniach według następującej skali: celujący cel 6 bardzo dobry bdb 5

Bardziej szczegółowo

Uczniów obowiązują wiadomości i umiejętności nabyte w klasach IV i V.

Uczniów obowiązują wiadomości i umiejętności nabyte w klasach IV i V. KLASA VI Uczniów obowiązują wiadomości i umiejętności nabyte w klasach IV i V. (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) OCENA CELUJĄCA Otrzymuje ją uczeń,

Bardziej szczegółowo

Eksperyment naukowy, obojętnie jak spektakularne są jego wyniki, nie jest dokończony, póki wyniki te nie zostaną opublikowane.

Eksperyment naukowy, obojętnie jak spektakularne są jego wyniki, nie jest dokończony, póki wyniki te nie zostaną opublikowane. http://www.offthemark.com Eksperyment naukowy, obojętnie jak spektakularne są jego wyniki, nie jest dokończony, póki wyniki te nie zostaną opublikowane. JAK PISAĆ TEKSTY NAUKOWE Kilka przydatnych wskazówek

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii uczniów klasy I w Szkole Podstawowej nr 4 w Poznaniu

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii uczniów klasy I w Szkole Podstawowej nr 4 w Poznaniu Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii uczniów klasy I w Szkole Podstawowej nr 4 w Poznaniu Przedmiotowy system oceniania z katechezy jest zgodny z wewnątrzszkolnym systemem oceniania. Ocenianie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W MAŁĘCZYNIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W MAŁĘCZYNIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W MAŁĘCZYNIE CZĘŚĆ I WSTĘP Celem nowoczesnego oceniania jest: obserwowanie i wspieranie rozwoju ucznia, uzyskanie informacji o wynikach

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania RELIGIA Szkoła Podstawowa nr 8 w Jeleniej Górze

Przedmiotowy System Oceniania RELIGIA Szkoła Podstawowa nr 8 w Jeleniej Górze owy System Oceniania RELIGIA Szkoła Podstawowa nr 8 w Jeleniej Górze owy System Oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2013 r. owy System Oceniania z religii

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z RELIGII

KRYTERIA OCEN Z RELIGII KRYTERIA OCEN Z RELIGII Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: posiada religijne wykraczające poza program nauczania i potrafi je zaprezentować, jest bardzo aktywny na lekcji, chętnie włącza się w dyskusje

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii

Kryteria oceniania z religii Kryteria oceniania z religii OCENA NIEDOSTATECZNA - wykazuje się brakiem jakiejkolwiek wiedzy w zakresie materiału przewidzianego programem, - ma lekceważący stosunek do przedmiotu, do wartości religijnych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Obowiązujący program nauczania : Jutro pójdę w świat, WSiP

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Obowiązujący program nauczania : Jutro pójdę w świat, WSiP WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nauczyciel: mgr Agnieszka Węgrzynowicz Obowiązujący program nauczania : Jutro pójdę w świat, WSiP Przedmiotem oceny z języka polskiego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA dla I etapu edukacji

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA dla I etapu edukacji Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Zdzieszowicach im. Janusza Korczaka Język mniejszości narodowej JĘZYK NIEMIECKI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA dla I etapu edukacji Rok szkolny 2015/2016 Opracowały: mgr

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASA I III

KRYTERIA OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASA I III KRYTERIA OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASA I III STOPIEŃ CELUJĄCY Uczeń spełnia kryteria na ocenę bardzo dobrą oraz prezentuje efekty samodzielniej pracy wynikające z indywidualnych zainteresowań językiem

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z RELIGII dla klasy piątej szkoły podstawowej

WYMAGANIA Z RELIGII dla klasy piątej szkoły podstawowej Ks. Tadeusz Szamara SDB katecheta WYMAGANIA Z RELIGII dla klasy piątej szkoły podstawowej I. PODSTAWOWE: Na ocenę celującą uczeń: Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą. Posiada wiedzę i umiejętności,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne. z języka polskiego. w Gimnazjum w ZSO w Zakopanem

Wymagania edukacyjne. z języka polskiego. w Gimnazjum w ZSO w Zakopanem Wymagania edukacyjne z języka polskiego w Gimnazjum w ZSO w Zakopanem 1 CZĘŚĆ I WSTĘP Celem nowoczesnego oceniania jest: obserwowanie i wspieranie rozwoju ucznia, uzyskanie informacji o wynikach kształcenia,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA II ETAP EDUKACYJNY KLASY IV VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA II ETAP EDUKACYJNY KLASY IV VI Przedmiot: język polski I. Podstawa prawna: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA II ETAP EDUKACYJNY KLASY IV VI Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii:

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii: Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii: Podstawowe: Prowadzi zeszyt i odrabia zadania domowe. Wyczerpująco i samodzielnie wypowiada się na temat poruszanego zagadnienia. Wykazuje się wiadomościami

Bardziej szczegółowo

RELIGIA KLASY I-III KLASA I OCENA CELUJĄCA

RELIGIA KLASY I-III KLASA I OCENA CELUJĄCA RELIGIA KLASY I-III KLASA I OCENA CELUJĄCA Uczeń posiada wiedzę i umiejętności wymagane na ocenę bardzo dobry oraz spełnia co najmniej 3 z poniższych wymagań dodatkowych: w rozwiązywaniu problemów teoretycznych

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA RELIGII

SYSTEM OCENIANIA RELIGII Przedmiotowy SYSTEM OCENIANIA RELIGII W ZAKRESIE KLASY PIĄTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ OPRACOWANY NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW KATECHETYCZNYCH UMIŁOWANI W JEZUSIE CHRYSTUSIE red. ks. J. SZPET, D. JACKOWIAK KSIĘGARNIA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI klasy 4-6 Anna Dworak

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI klasy 4-6 Anna Dworak JĘZYK ANGIELSKI klasy 4-6 Anna Dworak I. Ogólne zasady: 1) Uczeń posiada na każdej lekcji podręcznik, zeszyt przedmiotowy, przybory do pisania oraz zeszyt ćwiczeń. 2) Uczeń powinien zawsze posiadać odrobioną

Bardziej szczegółowo

Wymagania zgodne z programem AZ - 1-01/1 i AZ-2-01/1. Klasa I

Wymagania zgodne z programem AZ - 1-01/1 i AZ-2-01/1. Klasa I WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z RELIGII Wymagania zgodne z programem AZ - 1-01/1 i AZ-2-01/1 Klasa I Ocena Wymagania programowe Uczeń: - potrafi opowiedzieć o patronie kościoła parafialnego

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka angielskiego Kurs początkujący dla klas 1-3 gimnazjum Marianna Niesobska, Mellanie Ellis OUP

Program nauczania języka angielskiego Kurs początkujący dla klas 1-3 gimnazjum Marianna Niesobska, Mellanie Ellis OUP Program nauczania języka angielskiego Kurs początkujący dla klas 1-3 gimnazjum Poziom III.0 Marianna Niesobska, Mellanie Ellis OUP Kryteria ocenienia Koniec etapu III (gimnazjum): poziom III.0 pełny Znajomość

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO DLA GIMNAZJUM

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO DLA GIMNAZJUM KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO DLA GIMNAZJUM OCENA CELUJĄCA : -uczeń rozumie treść wypowiedzi w nietypowych sytuacjach; potrafi odegrać rolę biznesmena, turysty... -rozumie

Bardziej szczegółowo

ABC komputera i Internetu

ABC komputera i Internetu ABC komputera i Internetu Spotkanie Agenda spotkania: o sobie wstęp obsługa komputera podstawy korzystania z Internetu Pamiętaj, jeśli czegoś nie rozumiesz, pytaj od razu. Do czego potrzebny jest nam Internet?

Bardziej szczegółowo

PROGRAM POPRAWA JAKOŚCI CZYTANIA I ROZUMIENIA CZYTANEGO TEKSTU DLA UCZNIÓW KLAS I-III. Opracowała BoŜena Ciechomska

PROGRAM POPRAWA JAKOŚCI CZYTANIA I ROZUMIENIA CZYTANEGO TEKSTU DLA UCZNIÓW KLAS I-III. Opracowała BoŜena Ciechomska PROGRAM POPRAWA JAKOŚCI CZYTANIA I ROZUMIENIA CZYTANEGO TEKSTU DLA UCZNIÓW KLAS I-III Opracowała BoŜena Ciechomska CELE OGÓLNE I. Czytanie głośne poprawne, płynne i wyraziste. II. Czytanie głośne zbiorowe.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH. KLASY II i III

WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH. KLASY II i III WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH KLASY II i III WYMAGANIA Z RELIGII DLA KLASY II I. Znajomość modlitw: Znak Krzyża; Modlitwa Pańska; Pozdrowienie

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI Kryteria oceniania obejmujące zakres umiejętności ucznia na poszczególne oceny cząstkowe dla klasy I, II i III

JĘZYK ANGIELSKI Kryteria oceniania obejmujące zakres umiejętności ucznia na poszczególne oceny cząstkowe dla klasy I, II i III JĘZYK ANGIELSKI Kryteria oceniania obejmujące zakres umiejętności ucznia na poszczególne oceny cząstkowe dla klasy I, II i III Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: posiada niżej wymienione umiejętności

Bardziej szczegółowo

W wyniku ewaluacji Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania dokonałyśmy uszczegółowienia rocznej oceny opisowej.

W wyniku ewaluacji Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania dokonałyśmy uszczegółowienia rocznej oceny opisowej. W wyniku ewaluacji Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania dokonałyśmy uszczegółowienia rocznej oceny opisowej. Kl. I Poziom doskonały Uczeń wypowiada się samorzutnie na dany temat, przeczytanego tekstu oraz

Bardziej szczegółowo

Proszę bardzo! ...książka z przesłaniem!

Proszę bardzo! ...książka z przesłaniem! Proszę bardzo!...książka z przesłaniem! Przesłanie, które daje odpowiedź na pytanie co ja tu właściwie robię? Przesłanie, które odpowie na wszystkie twoje pytania i wątpliwości. Z tej książki dowiesz się,

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA ZDJĘCIOWA I OPIS DZIAŁAŃ DO ZAJĘĆ DLA DZIECI Z TRUDNOŚCIAMI W PISANIU I CZYTANIU

PREZENTACJA ZDJĘCIOWA I OPIS DZIAŁAŃ DO ZAJĘĆ DLA DZIECI Z TRUDNOŚCIAMI W PISANIU I CZYTANIU PREZENTACJA ZDJĘCIOWA I OPIS DZIAŁAŃ DO ZAJĘĆ DLA DZIECI Z TRUDNOŚCIAMI W PISANIU I CZYTANIU Każde dziecko na początku szkolnej edukacji powinno nauczyć się czytać i pisać. Jest to warunek niezbędny do

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z historii w klasie I w Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Kliniskach Wielkich

Przedmiotowy system oceniania z historii w klasie I w Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Kliniskach Wielkich Przedmiotowy system oceniania z historii w klasie I w Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Kliniskach Wielkich I. Cele oceniania wewnątrzszkolnego 1. Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI (PSO)

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI (PSO) PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI (PSO) Przedmiotowy System Oceniania ( PSO) jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21.03.2001 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania - Religia klasa IV-VI

Przedmiotowe zasady oceniania - Religia klasa IV-VI 1 Przedmiotowe zasady oceniania - Religia klasa IV-VI Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowy Tomyślu Ocenianie poszczególnych form aktywności. Ocenie podlegają: a. prace klasowe (sprawdziany), b. kartkówki, c.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH KLASY I III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH KLASY I III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH KLASY I III Zgodnie z wytycznymi nowej podstawy programowej zajęcia komputerowe należy prowadzić w korelacji z pozostałymi obszarami edukacji. W klasach

Bardziej szczegółowo

Inspirowanie nauczyciela do wykorzystania utworów literackich w pracy z uczniem upośledzonym umysłowo

Inspirowanie nauczyciela do wykorzystania utworów literackich w pracy z uczniem upośledzonym umysłowo Inspirowanie nauczyciela do wykorzystania utworów literackich w pracy z uczniem upośledzonym umysłowo Praca z lekturą jest integralnie związana z realizacją celów i zadań wynikających z założeń programowych

Bardziej szczegółowo

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Sens życia Gdy na początku dnia czynię z wiarą znak krzyża, wymawiając słowa "W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego", Bóg uświęca cały czas i przestrzeń, która otworzy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Założenia ogólne PZO PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w GIMNAZJUM 24 oceny odpowiadające poszczególnym poziomom oraz wymagania na poszczególne oceny, sposoby oceniania i techniki kontroli,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OCENA NIEDOSTATECZNA:

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OCENA NIEDOSTATECZNA: KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NIEDOSTATECZNA: Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, jeśli nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą, czyli nie ma opanował podstawowej wiedzy i umiejętności

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI klasy I - III Opracowanie: Katarzyna Drożdżal Przedmiotowe zasady oceniania z języka angielskiego opracowano na podstawie: Statutu Szkoły Podstawowej im. Karola

Bardziej szczegółowo

Aby otrzymać ocenę BARDZO DOBRĄ, uczeń:

Aby otrzymać ocenę BARDZO DOBRĄ, uczeń: WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI W KLASACH IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH Aby otrzymać ocenę BARDZO DOBRĄ, uczeń: Gramatyka i słownictwo: Potrafi poprawnie operować prostymi

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania. RELIGIA w Szkole Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza. w Murowanej Goślinie

Przedmiotowy System Oceniania. RELIGIA w Szkole Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza. w Murowanej Goślinie owy System Oceniania RELIGIA w Szkole Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie owy System Oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r.

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka niemieckiego dla klasy V

Kryteria oceniania z języka niemieckiego dla klasy V Kryteria oceniania z języka niemieckiego dla klasy V Sprawności językowe: A. Rozumienie ze słuchu. W rozwijaniu tej sprawności językowej w klasie 5 szkoły podstawowej kładzie się nacisk na kształcenie

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE PRZEDMIOTOWE Z RELIGII W GIMNAZJUM

OCENIANIE PRZEDMIOTOWE Z RELIGII W GIMNAZJUM OCENIANIE PRZEDMIOTOWE Z RELIGII W GIMNAZJUM Ocenianie przedmiotowe z religii stanowi uszczegółowienie przepisów oceniania, które są zawarte w statucie Gimnazjum w Pszowie. Elementy wchodzące w zakres

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI W NAUCZANIU ZINTEGROWANYM W KLASACH I-III W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W LUBLINIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI W NAUCZANIU ZINTEGROWANYM W KLASACH I-III W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W LUBLINIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI W NAUCZANIU ZINTEGROWANYM W KLASACH I-III W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W LUBLINIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Przedmiotowy system oceniania jest zgodny z Wewnątrzszkolnym

Bardziej szczegółowo

SEMINARIUM ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM

SEMINARIUM ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM SEMINARIUM ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM Tydzień wprowadzający Bóg nas "...wezwał świętym powołaniem nie na podstawie naszych czynów, lecz stosownie do własnego postanowienia i łaski, która nam dana została w

Bardziej szczegółowo

3. Nauczyciel wyraża ocenę w skali od 1 do 6 (oceny na bieżąco wstawiane są do dziennika lekcyjnego).

3. Nauczyciel wyraża ocenę w skali od 1 do 6 (oceny na bieżąco wstawiane są do dziennika lekcyjnego). Przedmiotowe zasady oceniania dla II etapu kształcenia w Szkole Podstawowej nr 2 im. Wojska Polskiego w Obornikach opracowane przez nauczycieli języków obcych. Cele oceniania: - kształtowanie pozytywnego

Bardziej szczegółowo

Edukacja matematyczna. Edukacja przyrodnicza. Pożądane umiejętności ucznia po klasie I

Edukacja matematyczna. Edukacja przyrodnicza. Pożądane umiejętności ucznia po klasie I Pożądane umiejętności ucznia po klasie I grupie. Dba o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych. Szanuje własność osobistą i społeczną, dba o porządek. Potrafi dobrze zaplanować czas pracy i zabawy. Edukacja

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Alicja Cholewa-Zawadzka

KRYTERIA OCENIANIA. Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Alicja Cholewa-Zawadzka KRYTERIA OCENIANIA Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Alicja Cholewa-Zawadzka WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA STARLAND 2 Wymagania ogólne Module 0 Starter Uczeń posługuje

Bardziej szczegółowo

RADOŚĆ ZE ZDOBYWANIA WIEDZY

RADOŚĆ ZE ZDOBYWANIA WIEDZY RADOŚĆ RADOŚĆ - cykl dostosowany do nowych wytycznych MEN - indywidualizacja nauczania podręczniki ZESTAW PUBLIKACJI W RAMACH DOTACJI MEN podręczniki PODRĘCZNIK cz. -4 Podręczniki Gra w kolory zawierają

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE KOMPUTERA NA LEKCJI MATEMATYKI W I KLASIE GIMNAZJUM.

WYKORZYSTANIE KOMPUTERA NA LEKCJI MATEMATYKI W I KLASIE GIMNAZJUM. WYKORZYSTANIE KOMPUTERA NA LEKCJI MATEMATYKI W I KLASIE GIMNAZJUM. Rozwój techniki komputerowej oraz oprogramowania stwarza nowe możliwości dydaktyczne dla każdego przedmiotu nauczanego w szkole. Nowoczesne

Bardziej szczegółowo

STANDARDY PRZYGOTOWANIA PRACY DYPLOMOWEJ W WSHE

STANDARDY PRZYGOTOWANIA PRACY DYPLOMOWEJ W WSHE STANDARDY PRZYGOTOWANIA PRACY DYPLOMOWEJ W WSHE Temat pracy Problemowe ujęcie tematu pracy Nowatorski charakter Oryginalność ujęcia tematu Powiązanie tematu pracy z problematyką stażu, praktyk, realnym

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z religii w klasach I VI Szkoły Podstawowej nr 6 w Szczytnie

Przedmiotowe zasady oceniania z religii w klasach I VI Szkoły Podstawowej nr 6 w Szczytnie Przedmiotowe zasady oceniania z religii w klasach I VI Szkoły Podstawowej nr 6 w Szczytnie 1. Wstęp Zasady oceniania wynikają z założeń Statutu Szkoły Podstawowej nr 6 w Szczytnie. 2. Słowniczek pojęć:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI W NAUCZANIU ZINTEGROWANYM W KLASACH I-III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI W NAUCZANIU ZINTEGROWANYM W KLASACH I-III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI W NAUCZANIU ZINTEGROWANYM W KLASACH I-III I POSTANOWIENIA OGÓLNE System oceniania jest zgodny z rozporządzeniem MEN, w sprawie oceniania, klasyfikacji i promowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI W NAUCZANIU ZINTEGROWANYM KLASA III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI W NAUCZANIU ZINTEGROWANYM KLASA III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI W NAUCZANIU ZINTEGROWANYM KLASA III Nauczyciel: mgr Łukasz Pruchnik Przedmiot: język angielski, 2 lekcje w tygodniu Obowiązkowe podręczniki: 1. podręcznik

Bardziej szczegółowo