czytanie ze zrozumieniem na lekcjach religii

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "czytanie ze zrozumieniem na lekcjach religii"

Transkrypt

1 Teksty źródłowe czytanie ze zrozumieniem na lekcjach religii

2 Celem czytania jest rozumienie czytanego tekstu Umiećczytać, to tyle, co rozumiećwydrukowany tekst. Człowiek nie rozumiejący treści gazety nie umie jej przeczytać. L. Anderson J. Bałachowicz twierdzi, że na proces rozumienia składa się: rozumienie sensu wyrazów i zdań zawartych w tekście poszukiwanie i wyjaśnianie związków rzeczowych i logicznych między elementami treści, ujęcie ich w pewną całość rozumienie i interpretacja przekazanego komunikatu Cele czytania szkolnego: opanowanie przez uczniów techniki czytania stosowanie czytania jako narzędzia uczenia się traktowanie czytania jako przyjemności i wyrabiania coraz lepszego gustu literackiego

3 Warunki zewnętrzne Światło dzienne (biurko przy oknie) Źródło oświetlenia za ramieniem, naprzeciwko ręki, którą się pisze Światło niezbyt ostre, nie prosto na książkę(odbicie) Właściwa postawa proste plecy (niezbyt wygodny fotel) Uda równolegle do podłogi lub nieznacznie wyżej Blat biurka 20 cm wyżej niżsiedzenie Odległość50 cm oczu od tekstu Stopy płasko na podłodze Otoczenie Miłe (własny kącik lub pokój) Przyjazne -(obecność bliskiej osoby) Cisza lub delikatna muzyka

4 Po co czytamy teksty teologiczne?

5 gr.θεος, theos, "Bóg", + λογος, logos, "nauka Klasyczny podziałteologii wprowadza trzy działy: historyczny, dogmatyczny i praktyczny. Dziedziny te jednak zachodząna siebie, świadcząc o jedności teologii: Historyczny -dziedziny skupione w tym dziale szukają odpowiedzi na pytanie o postać wiary w przeszłości Dogmatyczny -teologia systematyczna szuka odpowiedzi przede wszystkim na pytanie o to, jakąpostaćwiara, zakorzeniona w przeszłości, ma przyjąć współcześnie Praktyczny -dziedziny skupione w ramach teologii pastoralnej, zwanej inaczej praktyczną, szukająodpowiedzi na pytanie o to, na czym ma polegać współcześnie świadectwo wiary

6 Człowiek ciągle potrzebuje Biblii, ciągle do niej wraca i ciągle szuka w niej pokrzepiających treści. Bóg bowiem jest ciągle ten sam, a Jego zaadresowane do człowieka poselstwo wyraża właśnie to, czego każdy człowiek poszukuje i potrzebuje. Stwórca człowieka wie najlepiej, czego potrzebuje stworzony przezeńczłowiek, bez względu na to w jakiej żyje epoce i kulturze. On do każdego mówi: Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię(mt 11, 28). Biblięnieustannie otwieramy, ponieważjest źródłem naszej nadziei.

7 Przemawia ona do serc, wlewa w nie nowąwiarę, ukazuje nam drogędo życia wiecznego. Wyjaśnia nam także sens wiary. Płynąca z Biblii nauka jest drogąprowadzącądo zbawienia wiecznego. Słowo Boże nadaje naszemu życiu głęboki sens, pozwala wznieśćsięponad trudności codziennego życia, oddala wszelki pesymizm, nihilizm, ustępuje lęk przed przyszłością i nie straszna wydaje się śmierć. Biblia jest księgążycia i choćmijajątysiąclecia nic nie zapowiada jej zmierzchu.

8 Cechy dobrego czytania

9 Trzy poziomy czytania Poziom techniczny (technika czytania, kojarzenie liter i głosek) Poziom semantyczny (czytanie ze zrozumieniem) Poziom krytyczno - twórczy (analizowanie tekstu, tworzenie opinii, własna interpretacja)

10 Trzy rodzaje czytania Czytanie pasywne (koncentracja uwagi, wyrabianie pamięci słuchowej, kształcenie mówienia, słowno - językowe) Czytanie ciche (pamięć wzrokowa, kształcenie umiejętności pisania) Czytanie głośne (kształcenie intonacji, poprawności, rytmu, nastroju)

11 Formy czytania Czytanie głośne Indywidualne reszta śledzi aktywnie tekst, Zbiorowe wpływ na motywację, poprzedzone czytaniem indywidualnym Szeptem i półgłosem Z podziałem na role odpowiednio dobrane teksty, może być grupowe Czytanie nauczyciela zamknięte lub otwarte książki Czytanie ciche Czytanie wyrazów i wyrażeńopanowanych w czytaniu głośnym Czytanie ukierunkowane przez stawianie problemów Czytanie ciche ze zrozumieniem

12 Trzy etapy omawiania tekstów I. Przygotowanie do odbioru tekstu przygotowanie rzeczowe -filmy, wycieczki pobudzające wyobraźnięuczniów w określonym kierunku, omawianie obrazów, fotografii, pogadanka wstępna przygotowanie słownikowe - odwołujemy się do doświadczeń uczniów, należy pamiętaćo konieczności przyzwyczajania uczniów do korzystania z odsyłaczy, a w miaręmożliwości, także ze słowników i encyklopedii. II. Ukierunkowane czytanie-każdy tekst traktujemy jako pewnego rodzaju całość, która w odpowiedni sposób powinna oddziaływaćna wyobraźnięi sferęemocjonalnąuczuć, dlatego pierwszym czytaniem obejmujemy cały tekst. III. Opracowanie treści tekstu -sposoby zbliżone do analizy utworu, dążymy do wniknięcia w szczegółowątreśćtekstu, poddajemy ocenie występujące tam postaci, faktów, doprowadzamy do pewnych uogólnień

13 Analizujące sposoby omawiania tekstów-nawiązywanie treści utworu do spostrzeżeńi przeżyć; ustalanie kolejności zdarzeńi wiązanie ich w logicznącałość; wyodrębnianie fragmentów mających formęopowiadania, opisu itp. Ćwiczenia w charakterze analitycznym: Nawiązanie treści tekstu do przeżyći spostrzeżeńdzieci Zestawienie treści z ilustracją Wyodrębnianie zdarzeń, postaci w tekście Ustalanie kolejności zdarzeń Wyszukiwanie w tekście urywków wskazanych przez nauczyciela, cytatów Wyodrębnianie fragmentów o charakterze opowiadania i opisu Układanie i zapisywanie planu

14 Syntetyzujące sposoby omawiania tekstów-zdawanie sprawy z treści tekstu po cichym przeczytaniu, podziałna wyodrębniające sięczęści logiczne, nadawanie im tytułów. Do ćwiczeń o charakterze syntetycznym należą: Zdawanie sprawy z treści tekstu po jego przeczytaniu Ilustrowanie przeczytanego tekstu w dowolnych technikach plastycznych Formułowanie wniosków, własnych sądów na podstawie tekstu oraz ich uzasadnianie Nadawanie tytułów fragmentom tekstu lub ilustracjom, zmiana tytułu tekstu Ocena postępowania bohatera Opowiadanie treści tekstu swoimi słowami

15 Rodzaje i specyfika tekstów teologicznych

16 Biblia Aby poprawnie odczytaćprawdępisma Świętego, która służy naszemu zbawieniu, trzeba poznaćprzynajmniej elementarne podstawy tzw. hermeneutyki biblijnej. Hermeneutyka ( tłumaczyć, wyjaśniać, interpretować ) jako nauka podaje zasady interpretacji tekstów literackich i źródełhistorycznych, wcelu poprawnego zrozumienia sensu zamierzonego przez ich autora. Biblia jest dziełem powstałym ze współpracy Boga Autora głównego zczłowiekiem autorem narzędnym, dlatego hermeneutyka biblijna musi uwzględnićdwa rodzaje zasad interpretacji: zasady literackie, stosowane przy interpretacji każdego dzieła literackiego, oraz zasady teologiczne, stosowane tylko przy wyjaśnianiu Biblii, jako księgi natchnionej.

17 Zasady literackie Uwzględnienie tekstu oryginalnego Ważność kontekstu Uwzględnianie miejsc paralelnych Uwzględnianie gatunków literackich Znajomość okoliczności powstania tekstu

18 Uwzględnienie tekstu oryginalnego Ta zasada filologiczna ma doniosłe znaczenie zarówno teologiczne, jak ipraktyczne. Bezpośrednio bowiem natchniony jest tylko autograf, tj. tekst oryginalny, który wyszedłspod pióra pisarza biblijnego. Tłumaczenie zaśjest natchnione pośrednio, tzn. zasługuje otyle na miano słowa Bożego, oile wiernie oddaje autograf. Natchniona jest bowiem Księga biblijna anie jej tłumacz. Tutaj teżma swoje źródło troska Kościoła, aby opracowano odpowiednie iścisłe przekłady na różne języki, zwłaszcza z tekstów oryginalnych (KO 22).

19 Ważnośćkontekstu Czytając Biblię, należy także uwzględnićkontekst gramatyczny, psychologiczny, bliższy idalszy. Myśli autora nie wyczerpuje ani nie jest wstanie wyrazićjedno krótkie zdanie wyrwane zkontekstu. Zaniedbanie tej podstawowej reguły prowadziło zawsze do błędnych, aczęsto nawet fantastycznych interpretacji. Tak rodziły sięherezje. Uwzględnienie kontekstu pozwala wyjaśnićwiele trudności igłębiej wniknąćwtreśćbiblii.

20 Uwzględnianie miejsc paralelnych W odszukiwaniu prawdziwego sensu Pisma Świętego należy także wziąćpod uwagętzw. miejsca paralelne, wktórych powtarzająsięte same wyrazy (paralelizm leksykalny) lub te same treści (paralelizm rzeczowy). Reguła ta jest bardzo pożyteczna wustalaniu sensu miejsc niejasnych. Szczególne znaczenie majątu miejsca wdziele tego samego autora, jako że najlepszym interpretatorem Biblii jest sama Biblia. Zasada paralelizmów biblijnych ma szczególne zastosowanie wteologii biblijnej. Jeżeli np. chcemy zbadaćtreśćteologicznąterminu zbawienie, musimy przy pomocy konkordancji zebrać wszystkie miejsca paralelne Biblii, wktórych występuje ten rzeczownik, następnie należy je przeanalizowaći w sposób syntetyczny przedstawićowoce tej analizy.

21 Uwzględnianie gatunków literackich W poszukiwaniu prawdziwego sensu pisma nie wystarcząsame tylko reguły gramatyczne i stylistyczne, należy również uwzględnićgatunki literackie, czyli formy pisania używane przez ludzi wdanym miejscu iepoce dla wyrażenia tego ; co zamierzali przekazać. Konstytucja o Objawieniu Bożym tę zasadę hermeneutycznązalicza do najważniejszych regułliterackich. Biblia to bardzo zróżnicowana literatura, sąwniej teksty historyczne rozmaitego typu, prorockie czy innego gatunku literackiego (KO 12). Owa wielośćjest znakiem bogactwa iprawdy oraz wskazuje na rozliczne iprzeróżne sposoby, jakimi niegdyśmówiłbóg do ojców przez proroków (Hbr 1,1). Pisarze biblijni przejęli różne formy ludzkiej mowy i wprzęgli w służbę swych celów. Trzeba przy tym pamiętać, że kompozycja czy nawet fikcja literacka nie jest fałszem ani też niższą kategorią literacką.

22 Znajomośćokoliczności powstania tekstu Dla ustalenia sensu wielkie znaczenie ma także znajomość okoliczności kompozycji dzieła: wykształcenie, kultura, psychika autora; epoka, wjakiej żył, jego problem, cel dzieła; adresaci, ich potrzeby, środowisko. W tym punkcie ma szczególne zastosowanie przestroga wielkiego egzegety, św. Hieronima: Liczni błądzązpowodu nieznajomości historii.

23 Zasady teologiczne Zgodność z Tradycją Kościoła Nauka ojców Kościoła Analogia wiary Jedność Biblii Interpretacja prawd zbawczych

24 PonieważBiblia jest równieżsłowem Bożym, dlatego teżprzy jej interpretacji trzeba uwzględnićobok regułliterackich także reguły teologiczne. Zasady te krótko streszcza Konstytucja oobjawieniu Bożym: Pismo Święte powinno byćczytane iinterpretowane wtym samym duchu, wjakim zostało napisane; należy więc celem wydobycia właściwego sensu świętych tekstów nie mniej uważnie także uwzględnić treść ijednośćcałej Biblii, mając na oku żywątradycjęcałego Kościoła oraz analogięwiary (KO 12).

25 ZgodnośćzTradycją Kościoła Egzegeta katolicki, jak i każdy, kto chce poprawnie interpretowaćpismo Święte, przy tłumaczeniu Biblii musi uwzględniaćżywątradycjęinterpretacji Kościoła, który ma od Boga polecenie iposłannictwo strzeżenia iwyjaśnienia słowa Bożego (KO 12). Funkcjętępełni żywy Urząd Nauczycielski Kościoła, który autorytatywnie działa wimieniu Jezusa Chrystusa. Urząd ten nie jest nad słowem Bożym, lecz jemu służy, święcie je strzeże iwiernie wyjaśnia (KO 10).

26 Nauka ojców Kościoła Wyrazem żywej Tradycji Kościoła jest równieżinterpretacja ojców Kościoła. Obowiązuje ona wtedy, gdy jest interpretacją powszechnąidotyczy spraw wiary imoralności.

27 Analogia wiary Jest to harmonia jakiejśkonkretnej nauki zcałym kompleksem prawd objawionych, nauczanych przez Kościół. Żaden tekst biblijny nie może miećsensu przeciwnego tym prawdom. Prawdy objawione, których naucza Kościół, majątego samego autora co ibiblia Boga. Reguła ta stosowana była jużprzez ojców Kościoła. Pierwszym, który dałjej sformułowanie teoretyczne, byłśw. Augustyn: W zawiłych miejscach Pisma należy odwołaćsiędo reguły wiary, którąsięwyprowadza zmiejsc jaśniejszych tegożpisma lub zautorytetu Kościoła.

28 JednośćBiblii Przy tłumaczeniu należy uwzględnićtakże jednośćcałej Biblii. Biblia przedstawia bowiem przedziwnąjedność, nie tylko ze względu na to, że jeden jest jej Autor główny Bóg, ale również ze względu na swątreśćreligijną, która koncentruje sięna temacie zbawienia, obiecanego i przygotowanego w Starym Testamencie, azrealizowanego wchrystusie wnowym Testamencie. Konstytucja oobjawieniu bardzo wymownie uzasadnia tęregułęwsłowach: Bóg, sprawca natchnienia iautor ksiąg obydwu Testamentów, mądrze postanowił, by Nowy Testament byłukryty wstarym, astary wnowym znalazł wyjaśnienie.

29 Interpretacja prawd zbawczych Nowązasadęteologicznąspotykamy wkonstytucji oobjawieniu: Księgi biblijne podająwiernie ibez błędu prawdę, jaka zwoli Bożej miała byćprzez Pismo Święte utrwalona dla naszego zbawienia (KO 11). Zadaniem więc interpretatora jest wyjaśnienie przede wszystkim prawdy dotyczącej zbawienia oraz komentowanie poszczególnych tekstów wwielkim kontekście świętej historii zbawienia.

30 Czy znajomośćbiblistyki izasad hermeneutyki biblijnej jest absolutnie konieczna do zrozumienia jakiegośtekstu biblijnego? W odpowiedzi należy stwierdzić, że nie jest absolutnie konieczna. Chrześcijanin, który przystępuje do lektury Pisma Świętego bez pośrednictwa naukowej biblistyki, nie jest bowiem skazany wyłącznie na własne siły. Jego przygotowaniem biblijnym ihermeneutycznym jest tzw. przedrozumienie Biblii, posiadane dzięki przynależności do wspólnoty Kościoła, który zbudowany jest na słowie Bożym. W czasie sprawowania liturgii Kościół czyta słowo Boże, słucha go, wyjaśnia i żyje nim. Kościół jest teżstróżem iautorytatywnym tłumaczem tego słowa (KO 10). Chrześcijanin, jako członek Kościoła, żyje watmosferze biblijnej. I to właśnie daje mu to przedrozumienie Biblii to jest jego hermeneutyką biblijną

31 Przystępując do lektury Pisma Świętego, chrześcijanin wie, jakie posłanie mu ona przekazuje. Wie to bardzo ogólnie, ale całościowo. Czytanie Pisma Świętego potwierdza jego oczekiwania, koryguje je i pogłębia. W konkluzji trzeba stwierdzić, że choćprzeciętnemu czytelnikowi Biblii znajomośćróżnych dyscyplin biblistyki, jak izasad hermeneutycznych nie jest potrzebna ani konieczna do zbawienia, to jednak wszyscy sięgodząna to, że wiedza ta jest bardzo pożyteczna iprzydatna dla refleksyjnej ipogłębionej lektury Pisma Świętego.

32 Strategie czytania i interpretacji tekstów

33 7 kroków krytycznego czytania 1. Lekturętekstu zacznij od pobieżnego przejrzenia jego treści.zwróćuwagęna zdjęcia, rysunki, infografiki ilustrujące tekst, przeczytaj zaznaczone pogrubioną czcionką wyrazy, zdania, od których zaczynają się akapity. W ten sposób określ ogólną tematykętekstu. Wstępne poznanie treści tekstu pozwoli Ci zaoszczędzićczas, jeśli uznasz, że temat jest nieinteresujący lub w tym momencie Tobie nie potrzebny. 2. Następnie zastanów się, z jakiego typu tekstem masz do czynienia.kiedy, gdzie i w jakim celu powstałten tekst? Czy jest to tekst prasowy, urzędowy dokument, fragment podręcznika czy naukowej publikacji? Co jest celem autora tekstu? Opis faktów, opinii, przekonanie czytelnika do racji autora? Określenie przeznaczenia tekstu jest ważne dla oceny jego wiarygodności. 3. Dopiero teraz rozpocznij dokładne czytanie tekstu.do każdego fragmentu tekstu, zawierającego jednąmyśl, wątek zapisuj pytania. Stawianie pytań pozwoli Ci lepiej zrozumieć i zapamiętać tekst. 4. Prócz stawiania pytań zaznaczaj interesujące fragmenty tekstu, pojęcia, sformułowania. 5. Po zakończeniu czytania tekstu przyjrzyj siępostawionym pytaniom, zaznaczonym fragmentom. Naszkicuj treśćtekstu w postaci mapy myśli. W jej centrum wpisz hasło opisujące główny temat tekstu, a w poszczególnych gałęziach wpisz kolejne wątki. 6. Przyjrzyj się swojemu schematowi, postawionym pytaniom, zaznaczonym fragmentom. Zastanów się, czy poznane treści są dla Ciebie przydatne, oceńich wiarygodnośći wartośćzawartych w tekście stwierdzeń. Pomyśl, czy, jak i do czego możesz wykorzystać poznane informacje. 7. Jeśli chcesz dokładnie ocenićwartośćzawartych w tekście informacji przeczytaj jeszcze teksty innych autorów o tej tematyce. Porównaj ich zawartość z pierwszym tekstem i ostatecznie oceń jego przydatność dla Ciebie.

34 7 strategii czytania ze zrozumieniem Przed lekturą: Zorientuj się, czego tekst dotyczy Zastanów się, co wiesz na dany temat Zadaj kilka pytań, na które chciałbyś znaleźć odpowiedź w tekście Spróbuj przewidzieć, czego dowiesz się z lektury W trakcie lektury: Staraj się wyobrażać sobie, co czytasz Myśl i czuj, nie bój się refleksji, ocen, skojarzeń, zastanawiaj się Od czasu do czasu podsumuj to, czego się dowiedziałeś Gdy widzisz luki w informacji, zapisz pytanie Spróbuj odpowiedzieć sobie na pytanie, sprawdź, czy twoje przypuszczenia były słuszne Zaznacz te fragmenty, których nie zrozumiałeś, spróbuj do nich powrócić po lekturze całości Po lekturze Poszukaj źródeł, by wyjaśnić, czego nie zrozumiałeś Przejrzyj jeszcze raz tekst, podsumuj to, co przeczytałeś Określ, jak można wykorzystać to, czego się dowiedziałeś Jeśli coś budzi twój sprzeciw, napisz w punktach polemikę Zastanów się, czego jeszcze się można dowiedzieć i gdzie szukać informacji

35 Słowa klucze Zanim dasz do przeczytania tekst, wybierz z niego kluczowych słów Przeczytaj uczniom te słowa i poproś, aby sobie wyobrazili, o czym jest ten tekst (rysunek, lista pytań) Wtedy poleć uczniom przeczytanie tekstu i porównanie ze wstępnym wyobrażeniem Zachęć do przedstawienia tego, co przeczytali, za pomocą rysunku, odpowiedzi na pytania

36 Pięćkroków w pogoni za sensem Przejrzyj tekst Przeczytaj tytuł Przeczytaj śródtytuły i zdania otwierające paragrafy Obejrzyj ilustracje, tabele, wykresy Przeczytaj wstęp lub pierwszy paragraf Przeczytaj ostatni paragraf lub podsumowanie Postaw pytania Zmień tytuł tekstu na pytanie (pytanie kluczowe) Zmieńna pytania tytuły podrozdziałów, podpisy pod ilustracjami, Zapisz pytania, jakie przyszły ci do głowy podczas przeglądania tekstu Wypisz z tekstu niezrozumiałe słowa i wyjaśnij ich znaczenie

37 Szukaj odpowiedzi Przeczytaj tekst, spróbuj znaleźć odpowiedzi na postawione pytania Skorzystaj z definicji nieznanych wcześniej terminów Jeśli trafisz na fragmenty tekstu, których nie rozumiesz, ułóż dodatkowe pytania Zrób bilans Odłóż na bok tekst, zostaw przed sobą listę z pytaniami Odpowiedz na wszystkie swoje pytania Jeśli sąpytania, na które nie potrafisz odpowiedzieć, zajrzyj ponownie do tekstu Jeśli w tekście zabrakło odpowiedzi na pytanie, zaznacz to Czego się dowiedziałeś? Sformułuj odpowiedź na pytanie tytułowe Przyjrzyj sięcałości tekstu i układowi jego elementów, możesz zaproponować własna konstrukcję testu Zrób notatkę(np. w postaci graficznej) aby widoczne były związki pomiędzy elementami

38 Wejdź w tekst Czytamy na głos kolejne zdania, zadając sobie pytania, określając wątpliwości, notując komentarze Znajdź główną myśl Rozpoznaj najważniejsze wydarzenie, głównąmyśl, zapisz informacje, które jąopisują,, np. w punktach, znajdźdodatkowe informacje, odrzuć zbędne Ślady myślenia Opracuj system znaków, który można stosować, czytając tekst. Można zaznaczać je ołówkiem na marginesie, aby ułatwić zrozumienie i zapamiętanie ważnych informacji. Prawda czy fałsz Zadaj pytania do tekstu, następnie na podstawie intuicji i dotychczasowej wiedzy, odpowiedz na nie. Czytając tekst, sprawdzaj, czy twoje odpowiedzi znajdująpotwierdzenie. Zatrzymaj sięnad tymi informacjami, które nie pokrywająsięz wcześniejszymi odpowiedziami.