WYKORZYSTANIE DOSTĘPNYCH WYROBISK BYŁEJ KOPALNI WOLNOŚĆ W KOWARACH JAKO GEOLOGICZNEGO POLIGONU BADAWCZEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYKORZYSTANIE DOSTĘPNYCH WYROBISK BYŁEJ KOPALNI WOLNOŚĆ W KOWARACH JAKO GEOLOGICZNEGO POLIGONU BADAWCZEGO"

Transkrypt

1 Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Nr 111 Politechniki Wrocławskiej Nr 111 Konferencje Nr Paweł P. ZAGOŻDŻON* Katarzyna ZAGOŻDŻON** Kowary, kopalnia Wolność, kartografia geologiczna, tektonika, radioaktywność WYKORZYSTANIE DOSTĘPNYCH WYROBISK BYŁEJ KOPALNI WOLNOŚĆ W KOWARACH JAKO GEOLOGICZNEGO POLIGONU BADAWCZEGO Szereg sztolni, stanowiących do lat 60. ubiegłego wieku, część podziemnej infrastruktury kopalni rud żelaza i uranu Wolność w Kowarach podlega systematycznym badaniom geologicznym. Ich wynikiem są precyzyjne plany wyrobisk oraz ich mapy geologiczne. Szczegółowo dokumentowana jest budowa geologiczna, prowadzone są także pomiary promieniowania radioaktywnego i wypływu wód oraz obserwacje ruchów powietrza. Przedstawiono zarys historii prac górniczych prowadzonych w rejonie Kowar, a także wybrane informacje dotyczące budowy geologicznej złoża rud żelaza i uranu Wolność oraz jego najbliższego otoczenia. Autorzy zwracają uwagę na olbrzymią ilość informacji geologicznych dostępnych w licznych nieczynnych sztolniach dostępnych na terenie Dolnego Śląska. 1. WSTĘP Dolny Śląsk jest obszarem, na którym znane są liczne pozostałości po różnowiekowym górnictwie podziemnym. Są to obiekty rozmaitej skali i o bardzo różnym stanie zachowania, związane z eksploatacją różnorodnych kopalin. Najbardziej znane są m. in. dawne kopalnie w Złotym Stoku, Kletnie, Nowej Rudzie i Wałbrzychu, w rejonie Jawora i Złotoryi, czy na Pogórzu Izerskim [2]. Wyrobiska te mogą stawać się źródłem informacji geologicznych pozwalających na znacznie dokładniejsze rozpoznanie budowy górotworu, niż prace powierzchniowe. W niniejszym opracowaniu przedstawione zostaną wyniki badań geologicznych prowadzonych w niektórych sztolniach rejonu Kowar, na polach górniczych dawnej kopalni Wolność (rysunek). * Politechnika Wrocławska, Instytut Górnictwa, Wrocław, pl. Teatralny 2. ** Wrocław, ul. Gersona 6/21.

2 HISTORIA PRAC GÓRNICZYCH Najstarsza wzmianka o pracach poszukiwawczych w rejonie Kowar jest datowana na rok Jest to informacja o odkryciu przez mistrza górniczego Wawrzyńca Angelusa złoża rud żelaza. Dopiero w roku 1355 pojawiają się dane o kopalniach i kuźnicy kowarskiej. Okres rozkwitu Kowar jako tzw. wolnego miasta górniczego przypadł na początek i połowę XVI w, gdy w mieście i jego okolicach funkcjonowało 11 kuźnic produkujących około 150 ton żelaza rocznie. Produkowano tu zarówno bogaty asortyment przedmiotów codziennego użytku eksportowanych do Polski, jak też np. lufy armatnie zamówione przez Zygmunta Augusta. Liczne bunty i klęski żywiołowe, które spadły na miasto na przełomie wieków XVI i XVII, a wreszcie wojna trzydziestoletnia spowodowały upadek górnictwa kowarskiego [8, 1]. Dopiero na początku XIX wieku wznowiło działalność tutejsze gwarectwo. Rozpoczęto wydobycie rud ołowiu i srebra w Podgórzu [8], w roku 1811 odkryto nowe złoża rudy żelaza, a w 1839 rozpoczęła działalność kopalnia magnetytu. Od 1856 roku rozpoczął się okres intensywnej eksploatacji, która z przerwami trwała do kryzysu w roku 1875 [8]. W roku 1926 w kopalni Wolność ( Freiheit ) stwierdzono obecność rud uranu, a niedługo potem rozpoczęto ich eksploatację. Wydobycie żelaza zwiększyło się ponownie w latach , gdy wzrosło zapotrzebowanie III Rzeszy na stal [1]. Rysunek. Lokalizacja badanych sztolni na tle pól górniczych kopalni Wolność Figure. Location of studied galleries in the mining fields of the Wolność mine

3 231 Po II wojnie światowej kopalnię Wolność odwodniono i wznowiono eksploatację rud żelaza, zaś od roku 1948 (po utworzeniu tzw. Zakładów Przemysłowych R-1) rozpoczęto wydobycie rud uranu [8, 9]. Ten stan rzeczy trwał aż do roku 1951, po czym na okres kolejnych 11 lat w kopalni Wolność powrócono do eksploatacji rud żelaza. W roku 1962 uległa ona likwidacji [1, 9]. Niższe poziomy kopalni uległy zatopieniu, w związku z czym dziś dostępne są jedynie wyrobiska położone ponad poziomem rzeki Jedlicy (por. [13, 14]). W późniejszych latach w sztolni nr 19a kopalni Podgórze utworzono jedyne na terenie Polski inhalatorium radonowe (funkcjonujące od połowy lat 70. do przełomu lat 80. i 90.), zaś w jednym z wyrobisk kopalni Liczyrzepa utrzymywane do roku 1993 zaplecze dydaktyczne Politechniki Wrocławskiej [8, 9]. 3. BUDOWA GEOLOGICZNA ZŁOŻA KOWARSKIEGO Rejon Kowar jest bardzo interesujący pod względem budowy geologicznej, której głównym rysem jest obecność strefy kontaktowej rozległego granitowego masywu Karkonoszy z jego wschodnią okrywą metamorficzną. Złoże kowarskie jest usytuowane w obrębie około dwukilometrowej długości soczewy tworzonej przez skały formacji rudonośnej z Podgórza [3, 10]. Jej szerokość określona była na 35 do 190 m, a upad na 80 85º [17]. Formacja ta zbudowana jest z marmurów, skarnów, hornfelsów i różnorodnych łupków oraz nieregularnych ciał magnetytowych i wchodzi w skład tzw. grupy gnejsów z Kowar [3, 5]. Wspomniane skały powstały ze zróżnicowanego zespołu osadowo-wulkanicznego składającego się pierwotnie z iłów, mułowców, piasków kwarcowych, wapieni i kwaśnych wulkanitów [3, 5, 17]. Uległy one dwuetapowemu metamorfizmowi początkowo regionalnemu (w średniociśnieniowych i wysokotemperaturowych warunkach facji zieleńcowej), a następnie termicznemu, związanemu z oddziaływaniem granitu Karkonoszy [3, 5]. Formacja rudonośna z Podgórza kontaktuje od północy z granitami masywu karkonoskiego. Przebieg strefy kontaktowej w rejonie Kowar i Rudaw Janowickich był analizowany zarówno przed II wojną światową, jak i (wielokrotnie) w okresie powojennym (por. [12]). Większość autorów, pomimo istnienia w tej strefie szeregu wyrobisk podziemnych, opierała się jednak wyłącznie na wynikach badań powierzchniowych. Wyjątkiem są tu prace oraz Zimnoch [17], czy Mochnackiej [4, 5]. Złoże kowarskie określane jest jako polimetaliczne, występują w nim dwa niezależne typy mineralizacji: magnetytowy oraz polimetaliczny z uranem [5]. Skupienia magnetytu miały charakter zgodnych z foliacją serii rudonośnej soczew o miąższości przekraczającej niekiedy 1m [6, 17]. Były one zlokalizowane głównie na kontaktach marmurów i łupków amfibolitowych [17]. Poza dominującym magnetytem występował tu maghemit i martyt. Dodatkowo obserwowano obecność siarczków takich jak magnetopiryt, chalkopiryt i piryt [5, 6]. Ruda żelaza eksploatowana do po-

4 232 łowy lat 30 XX wieku zawierała średnio 50% Fe (maks. do 60% Fe), później pozyskiwano również rudy uboższe. Szacuje się, że sumarycznie, w okresie pomiędzy XII wiekiem, a rokiem 1947 wydobyto niemal 3 mln. ton tego surowca [17]. Drugi typ mineralizacji miał charakter polimetaliczny, składało się nań kilkadziesiąt różnorodnych minerałów. Za najistotniejszy minerał kruszcowy uznano smółkę uranową (nasturan), ponadto opisano m.in. chalkopiryt, piryt, sfaleryt, cynober, kowelin, galenę i inne minerały Cu, Ag, Ni, Co, Bi, As, Hg [4, 6]. Strefy okruszcowania polimetalicznego występowały najczęściej w zachodniej części kopalni (pole Wulkan ). Miały one charakter sztokwerkowy (ciała w formie kominów o średnicy 5 45 m i wysokości do kilkuset metrów) oraz żyłowy (wyraźne żyły lub sieci drobnych żyłek węglanowych z minerałami kruszcowymi) [4, 6]. Położenie stref okruszcowania polimetalicznego wykazywało związek z dyslokacjami niższego rzędu o biegu zbliżonym do E W, w rejonach kontaktów różnych odmian litologicznych [5]. Szczegółowe badania pozwoliły na opisanie w polimetalicznym złożu kowarskim przypowierzchniowej 150-metrowej strefy utlenienia oraz strefy pierwotnej na głębokości poniżej 250 metrów [4]. Wyróżniono trzy główne okresy formowania się tego złoża: 1) metamorfozę pierwotnego osadu żelazistego, 2) utworzenie części okruszcowania siarczkowego w wyniku termicznego oddziaływania granitowej intruzji Karkonoszy oraz 3) późniejszą (2-etapową) polimetaliczną mineralizację żyłową. Wiek drugiego z tych okresów oszacowano na ok. 300 mln lat, zaś mineralizacja żyłowa (wg datowania wieku bezwzględnego smółki uranowej) powstała ok. 265 i 70 mln lat temu [6]. Panujące wówczas warunki termiczne określono na ºC. 4. WSPÓŁCZESNE BADANIA GEOLOGICZNE W SZTOLNIACH KOWAR GÓRNYCH Zasadniczym tematem badawczym realizowanym przez autorów artykułu w tym rejonie jest szczegółowa analiza formy i charakteru kontaktu granitowego masywu Karkonoszy z osłoną metamorficzną. Są one prowadzone od roku 1996, a impulsem do ich rozpoczęcia była chęć uszczegółowienia wyników prac powierzchniowych [11]. Pierwszym i najdokładniej rozpoznanym wyrobiskiem jest Sztolnia Górna usytuowana na zboczu góry Rudnik, której otwór wejściowy znajduje się tuż przy głównym wjeździe na teren byłego zakładu Z.D. Hydromet (rysunek, [12]). Dane archiwalne wskazują, że powstała ona w latach [9]. Główny korytarz sztolni, o długości ok. 160 m., biegnie ku ESE, w początkowej i końcowej części odchodzą od niego krótkie chodniki ku N i S. Badania własne prowadzone w Sztolni Górnej pozwoliły na wyjątkowo szczegółowe zbadanie zmienności litologicznej oraz tektoniki górotworu. Najbardziej interesującym i najlepiej widocznym zjawiskiem okazała się przykontaktowa zmienność granitu, wyrażająca się stopniowym spadkiem wielkości kryształów, wywołanym

5 szybkim chłodzeniem tej strefy [12]. Kontakt granitu z osłoną metamorficzną w Sztolni Górnej stał się najlepiej opracowanym stanowiskiem tego rodzaju na całym odcinku Rudaw Janowickich. Szczegółowo rozpoznano zespół dostępnych do obserwacji skał formacji rudonośnej z Podgórza hornfelsy, skarny i marmury. Wykazano obecność kilku bloków tektonicznych oddzielonych wyraźnymi strefami uskokowymi [12]. W jednej z żył aplitowych przecinających tą formację skalną natrafiono na zespół tzw. wskaźników kierunku ruchu porwaków informujących o kierunku wnikania magmy [16]. Zjawisko tego rodzaju nie było nigdy opisywane na terenie granitowego masywu Karkonoszy i ich metamorficznej osłony. Innym zagadnieniem analizowanym w Sztolni Górnej był poziom promieniowania radioaktywnego. W trakcie prac terenowych prowadzonych w latach , dla stwierdzenia czy wartości promieniowania nie zagrażają zdrowiu, wykonywano systematyczne pomiary emisji gamma [12]. Okazało się, że uzyskane wyniki bardzo wyraźnie ukazują zróżnicowanie poszczególnych odmian litologicznych i pozwalają na wykreślenie jednoznacznych profili. Na tej podstawie można stwierdzić, że wartości promieniowania obserwowane w obrębie granitu są około dwukrotnie wyższe niż w osłonie metamorficznej, co jest świadectwem braku okruszcowania związkami uranu w tej strefie formacji rudonośnej. Wyniki badań są na tyle jednoznaczne, że kontakt granitu ze skałami metamorficznymi można zlokalizować wyłącznie na podstawie takich pomiarów [12]. W Sztolni Górnej prowadzone były też badania stężenia radonu w powietrzu z wykorzystaniem detektorów śladowych LR 115 typ II [7]. Najwyższe wartości uzyskano na stanowisku obserwacyjnym w obrębie granitu karkonoskiego, co uznano za dowód produkcji radonu przede wszystkim w obrębie tej odmiany litologicznej. Wyniki kilkumiesięcznych obserwacji wyraźnie ukazują też wpływ rocznych wahań temperatury na intensywność cyrkulacji powietrza w sztolni, wyrażającą się niskimi wartościami stężeń radonu w okresie jesiennym. Strukturalne badania powierzchni kontaktowej rozszerzono na kolejne dostępne wyrobiska Sztolnię Główną i Starą, położone odpowiednio około 70 m poniżej i 20 m powyżej Sztolni Górnej. Pierwsze z tych wyrobisk jest dostępne do badań na odcinku ponad 800 metrów, natomiast drugie zachowane jest w sposób szczątkowy [13, 14]. W przyotworowej części Sztolni Starej stwierdzono obecność interesującej brekcji intruzyjnej dużej ilości fragmentów gnejsu spojonych granitem [14]. W Sztolni Głównej sytuacja okazała się bardziej złożona powierzchnia kontaktowa jest tam przecinana trzykrotnie, zróżnicowany jest jej charakter oraz orientacja [13]. Wyniki wstępnej analizy strukturalnej nie były jednoznaczne [14] i dopiero zastosowanie metod cyfrowego modelowania przestrzennego pozwoliło na wiarygodne zinterpretowanie posiadanych wyników [15]. Wieloletnie prace terenowe prowadzone w rejonie pól górniczych byłej kopalni Wolność pozwoliły ponadto na określenie dostępności i stanu zachowania innych sztolni. Spenetrowane zostały trzy dalsze wyrobiska: sztolnia N4 (wg oznaczenia na 233

6 234 archiwalnej radzieckiej mapie w skali 1:5000 oraz sztolnie Marta i Wulkan. Pierwsza z nich (o długości zaledwie 70 metrów) była prowadzona w obrębie monotonnej serii gnejsowej i kończy się ślepo. Sztolnia Marta jest dostępna na odcinku zaledwie 25 metrów, ponadto posiada niemal pełną obudowę betonową, w związku z czym nie przedstawia większej wartości dla badań geologicznych. Sztolnia Wulkan dostępna jest jedynie na około 50-metrowym, prostoliniowym odcinku. Na ociosach obserwuje się wyłącznie typowy, silnie zwietrzały granit karkonoski. [14] Wyrywkowe obserwacje dotyczyły także przybliżonych wartości wypływów wód wewnątrz sztolni oraz z ich otworów wejściowych, a także poziomu zwierciadła wody w zalanych odcinkach wyrobisk [14]. 5. POTENCJALNE ZNACZENIE OBIEKTÓW PODZIEMNYCH DLA PROWADZENIA BADAŃ GEOLOGICZNYCH Geologiczne badania wyrobisk podziemnych pozwalają na znacznie bardziej szczegółowe poznanie budowy górotworu, niż ma to miejsce w przypadku badań powierzchniowych. W dawnych wyrobiskach dostępne są ciągłe, nierzadko wielosetmetrowe profile skalne. Wyrobiska te są, na większości odcinków, dobrze zachowane, a ich penetracja i badania (przy zachowaniu elementarnych zasad bezpieczeństwa) nie rodzą niebezpieczeństwa. Skały na ociosach są z reguły nie zwietrzałe, jedynie w strefach przyuskokowych stają się rozsypliwe. Wyjątkiem jest tu grubokrystaliczna odmiana granitu karkonoskiego powszechnie wykazująca objawy wyraźnego zwietrzenia, często rozpadająca się na tzw. kaszę granitową. W nieczynnych sztolniach rejonu Kowar dostępna jest olbrzymia ilość informacji geologicznych, mogących posłużyć do szczegółowych analiz z zakresu mineralogii, petrografii i petrologii, tektoniki, stratygrafii oraz hydrogeologii. Możliwe jest ponadto prowadzenie badań radioaktywności skał, czy emisji radonu. Szczególnie wskazana była by precyzyjna, geochemiczna analiza zmian egzo- i endokontaktowych w sztolniach Górnej i Głównej. Warta podkreślenia jest także dostępność w Sztolni Głównej doskonale zachowanego, prostopadłego do foliacji, profilu gnejsów kowarskich z licznymi wkładkami ciemnych skał zbliżonych do amfibolitów, o długości ponad 400 m. Możliwe było by więc przeprowadzenie szczegółowego studium petrologicznego zmienności grupy gnejsów z Kowar. Wskazane jest prowadzenie systematycznych badań inwentaryzacyjnych, które pozwolą na określenie stanu dostępności wyrobisk i ich budowy geologicznej. Dzięki temu wytypowane zostaną obiekty nadające się do prowadzenia wymienionych powyżej szczegółowych badań geologicznych. Inwentaryzacja powinna stopniowo objąć obszar całego Dolnego Śląska, ze względu na istnienie licznych, dobrze zachowanych wyrobisk podziemnych umożliwiających badanie różnych jednostek geologicznych.

7 235 LITERATURA [1] ADAMSKI W., Kowarskie kopalnie rud żelaza i uranu, [w:] Grodzicki A., Lorenc M.W., Uczniowie Agricoli, materiały z konferencji górniczej w Kowarach z 1999 roku, Jelenia Góra, 2002, [2] MADZIARZ M., SZTUK H., Relikty dawnych robót górniczych na Dolnym Śląsku źródło wiedzy i zagrożenie, Mies. WUG nr 1, 2005, [3] MAZUR S., Strukturalna i metamorficzna ewolucja wschodniej okrywy granitu Karkonoszy w południowej części Rudaw Janowickich i Grzbiecie Lasockim, Geol. Sud. Vol. 29, 1, 31 98, [4] MOCHNACKA K., Minerały kruszcowe złoża polimetalicznego w Kowarach (Dolny Śląsk), Pr. Min. 4, 1966, [5] MOCHNACKA K., Geologia polimetalicznego złoża w Kowarach (Dolny Śląsk), Pr. Geol. 40, 1967, [6] MOCHNACKA K., Mineralizacja polimetaliczna wschodniej osłony metamorficznej granitu Karkonoszy i jej związek z geologicznym rozwojem regionu. Biul. Inst. Geol. 341, 1982, [7] PRZYLIBSKI T. A., Wybrane uwarunkowania występowania radonu-222 w Sudetach, praca doktorska, Instytut Geotechniki i Hydrotechniki Politechniki Wrocławskiej, Raport Ser. PRE nr 577, Wrocław, [8] STAFFA M. (red.), Słownik geografii turystycznej Sudetów, Karkonosze, Wyd. PTTK Kraj, Warszawa Kraków, [9] SZTUK H., ADAMSKI W., GAWOR F., Inwentaryzacja uszkodzeń środowiska na skutek prowadzenia poszukiwań i eksploatacji rud uranowych, Arch. Inst. Górn. PWr., [10] TEISSEYRE J., Skały metamorficzne Rudaw Janowickich i Grzbietu Lasockiego, Geol. Sud, vol. 8, 1973, [11] ZAGOŻDŻON K., Charakterystyka zmian endo- i egzokontaktowych związanych z granitem karkonoskim na odcinku Janowice Wielkie Kowary, Praca magisterska, niepublikowana, [12] ZAGOŻDŻON K., ZAGOŻDŻON P., Kontakt masywu Karkonoszy z osłoną metamorficzną w sztolni w Kowarach Górnych, Przegl. Geol., vol. 45, nr 1, 1997, [13] ZAGOŻDŻON K., ZAGOŻDŻON P., Wybrane sztolnie Sudetów w aspekcie możliwości ich udostępnienia, Pr. Nauk. Inst. Górn. Polit. Wr. 85, Studia i Materiały 27, 1998, [14] ZAGOŻDŻON K., ZAGOŻDŻON P., Stan obecny niektórych sztolni kopalni Wolność w Kowarach, [w:] Grodzicki A., Lorenc M.W., Uczniowie Agricoli, materiały z konferencji górniczej w Kowarach z 1999 roku, Jelenia Góra, 2002, [15] ZAGOŻDŻON K., ZAGOŻDŻON P.P., The 3-D visualisation of Karkonosze granite contact surface in the environs of Kowary Górne, Pr. Spec. PTMin., vol. 20, 2002, [16] ZAGOŻDŻON K., ZAGOŻDŻON P.P., Wskaźniki kierunku ruchu w skałach żyłowych i następstwo zjawisk tektonicznych w granicie karkonoskim, [w:] Ciężkowski W., Wojewoda J., Żelaźniewicz A., Przewodnik do wycieczek LXXIV Zjazdu PTG, Wrocław, 2003, [17] ZIMNOCH E., Seria magnetytowa Kowar, Biul. Inst. Geol. 171, 1961, 7 75.

8 236 ADITS OF THE ANCIENT WOLNOŚĆ MINE (KOWARY) AND THEIR APPLICATION FOR GEOLOGICAL STUDIES Several adits that in the sixties of the last century were part of the underground strucure of uranium and iron mine Wolność in Kowary are continously geologically studied. As result, very precise plans and geological maps were prepared. Geological strusture, measurements of radiation, water outflow, and movements of the air are documented in great details. The article shows a review of mining works in the vicinities of town Kowary as well as selected information about geological structure of both uranium and iron ores in the Wolność mine and in its close surroundings. Authors indicate a great number of geological information that is still available in numerous abandoned adits in the Lower Silesia.

WYKORZYSTANIE NARZĘDZI PROJEKTOWYCH OPROGRAMOWANIA GEOLOGICZNO-GÓRNICZEGO DO WIZUALIZACJI DAWNYCH KOPALŃ PODZIEMNYCH DOLNEGO ŚLĄSKA

WYKORZYSTANIE NARZĘDZI PROJEKTOWYCH OPROGRAMOWANIA GEOLOGICZNO-GÓRNICZEGO DO WIZUALIZACJI DAWNYCH KOPALŃ PODZIEMNYCH DOLNEGO ŚLĄSKA Nr 117 Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej Nr 117 Studia i Materiały Nr 32 2006 Paweł P. ZAGOŻDŻON*, Anna ŁAGOWSKA** przestrzenne modelowanie cyfrowe, historia górnictwa, Kowary,

Bardziej szczegółowo

BADANIA WYPŁYWÓW WÓD RADONOWYCH W DAWNYCH WYROBISKACH POURANOWYCH KOWAR

BADANIA WYPŁYWÓW WÓD RADONOWYCH W DAWNYCH WYROBISKACH POURANOWYCH KOWAR Dzieje górnictwa element europejskiego dziedzictwa kultury, t. 2 pod red. P.P. Zagożdżona i M. Madziarza, Wrocław 2009 radon, wody radonowe, Kowary, kopalnia Wolność, kopalnia Liczyrzepa, kopalnia Podgórze,

Bardziej szczegółowo

EKSPLOATACJA POLIMETALICZNEGO ZŁOŻA W DZIEĆMOROWICACH KOZICACH (GÓRY SOWIE)

EKSPLOATACJA POLIMETALICZNEGO ZŁOŻA W DZIEĆMOROWICACH KOZICACH (GÓRY SOWIE) Nr 117 Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej Nr 117 Studia i Materiały Nr 32 2006 Maciej MADZIARZ*, Henryk SZTUK* górnictwo, rudy metali, historia eksploatacji EKSPLOATACJA POLIMETALICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Piława Górna, osiedle Kopanica Opis lokalizacji i dostępności. Łatwo dostępne, prowadzi do niego czarny szlak od ul.

Piława Górna, osiedle Kopanica Opis lokalizacji i dostępności. Łatwo dostępne, prowadzi do niego czarny szlak od ul. Opis geostanowiska Grzegorz Gil Informacje ogólne (weryfikacja) Numer obiektu 178 Nazwa obiektu (oficjalna, obiegowa lub nadana) Punkt widokowy i nieczynny łom mylonitów Piława Górna Współrzędne geograficzne

Bardziej szczegółowo

Doc. dr hab. Franciszek, Józef LIS

Doc. dr hab. Franciszek, Józef LIS Doc. dr hab. Franciszek, Józef LIS Zakład Geologii Środowiskowej tel. 849 53 51 w. 590 e-mail: jozef.lis@pgi.gov.pl Kwalfikacje: 1951 1957 studia na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego 1957 magister

Bardziej szczegółowo

KOPALNIA OGORZELEC - KRUSZYWA Z NOWEGO ZŁOŻA AMFIBOLITU

KOPALNIA OGORZELEC - KRUSZYWA Z NOWEGO ZŁOŻA AMFIBOLITU Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego KOPALNIA OGORZELEC - KRUSZYWA Z NOWEGO ZŁOŻA AMFIBOLITU dr hab. Stefan GÓRALCZYK, prof. IMBiGS mgr inż. Danuta KUKIELSKA Kruszywa amfibolitowe w Polsce

Bardziej szczegółowo

KOPALNIE CZARNÓW, MIEDZIANKA I STARA GÓRA W POSZUKIWANIACH OKRUSZCOWANIA URANOWEGO ORAZ RUD METALI W LATACH 40. i 50. XX W.

KOPALNIE CZARNÓW, MIEDZIANKA I STARA GÓRA W POSZUKIWANIACH OKRUSZCOWANIA URANOWEGO ORAZ RUD METALI W LATACH 40. i 50. XX W. Dzieje górnictwa element europejskiego dziedzictwa kultury, t. 2 pod red. P.P. Zagożdżona i M. Madziarza, Wrocław 2009 górnictwo rud, poszukiwanie i eksploatacja złóż, Sudety Maciej MADZIARZ * KOPALNIE

Bardziej szczegółowo

SZTOLNIA NA GÓRZE BIELEC (RUDAWY JANOWICKIE) NIEZNANY ŚLAD GÓRNICTWA KRUSZCOWEGO

SZTOLNIA NA GÓRZE BIELEC (RUDAWY JANOWICKIE) NIEZNANY ŚLAD GÓRNICTWA KRUSZCOWEGO Nr 117 Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej Nr 117 Studia i Materiały Nr 32 2006 Paweł P. ZAGOŻDŻON*, Katarzyna ZAGOŻDŻON** historia górnictwa, górnictwo rud, mineralizacja rudna,

Bardziej szczegółowo

METODYKA POSZUKIWAŃ ZLÓŻ ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO

METODYKA POSZUKIWAŃ ZLÓŻ ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO METODYKA POSZUKIWAŃ ZLÓŻ ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO Prowadzący: Mgr inż. Bartosz Papiernik Konspekt opracowali w postaci prezentacji PowerPoint B.Papiernik i M. Hajto na podstawie materiałów opracowanych

Bardziej szczegółowo

PIERWSZA INWENTARYZACJA SZTOLNI POD PRZEŁECZĄ WALIMSKĄ

PIERWSZA INWENTARYZACJA SZTOLNI POD PRZEŁECZĄ WALIMSKĄ Nr 117 Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej Nr 117 Studia i Materiały Nr 32 2006 Elżbieta LIBER* relikty sztolni, Walim, Góry Sowie PIERWSZA INWENTARYZACJA SZTOLNI POD PRZEŁECZĄ

Bardziej szczegółowo

Kontakt masywu Karkonoszy z osłoną metamorficzną w sztolni w Kowarach Górnych

Kontakt masywu Karkonoszy z osłoną metamorficzną w sztolni w Kowarach Górnych Przegląd Geologiczny, vol. 45, nr 4, 1997 Kontakt masywu Karkonoszy z osłoną metamorficzną w sztolni w Kowarach Górnych Katarzyna Zagożdżon*, Paweł Zagożdżon** Granit karkonoski tworzy intruzję, która

Bardziej szczegółowo

STAN ROZPOZNANIA HISTORYCZNIE EKSPLOATOWANYCH SUDECKICH ZŁÓŻ POLIMETALICZNYCH W ŚWIETLE WYNIKÓW POWOJENNYCH PRAC GEOLOGICZNO-POSZUKIWAWCZYCH

STAN ROZPOZNANIA HISTORYCZNIE EKSPLOATOWANYCH SUDECKICH ZŁÓŻ POLIMETALICZNYCH W ŚWIETLE WYNIKÓW POWOJENNYCH PRAC GEOLOGICZNO-POSZUKIWAWCZYCH Nr 128 Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej Nr 128 Studia i Materiały Nr 36 2009 Maciej MADZIARZ* górnictwo rud, poszukiwanie i eksploatacja złóż, Sudety STAN ROZPOZNANIA HISTORYCZNIE

Bardziej szczegółowo

WYNIKI WSTĘPNYCH BADAŃ GEOLOGICZNYCH W SZTOLNIACH W CIECHANOWICACH KOŁO MIEDZIANKI

WYNIKI WSTĘPNYCH BADAŃ GEOLOGICZNYCH W SZTOLNIACH W CIECHANOWICACH KOŁO MIEDZIANKI Dzieje górnictwa element europejskiego dziedzictwa kultury, t. 2 pod red. P.P. Zagożdżona i M. Madziarza, Wrocław 2009 historia górnictwa, górnictwo rud, kartografia geologiczna, geologia strukturalna,

Bardziej szczegółowo

Łom skał kwarcowo-skaleniowych Jaworek. Długość: Szerokość:

Łom skał kwarcowo-skaleniowych Jaworek. Długość: Szerokość: OPIS GEOSTANOWISKA Stanisław Madej Informacje ogólne Nr obiektu 73 Nazwa obiektu (oficjalna, obiegowa lub nadana) Łom skał kwarcowo-skaleniowych Jaworek Współrzędne geograficzne [WGS 84 hddd.dddd] Długość:

Bardziej szczegółowo

Moduły i wybrane przedmioty na poszczególnych specjalnościach. Przedmioty

Moduły i wybrane przedmioty na poszczególnych specjalnościach. Przedmioty y i wybrane przedmioty na poszczególnych specjalnościach GEOLOGIA INŻYNIERSKA GEOLOGIA INŻYNIERSKA GEOINŻ GRT GEOMECH GEOF INFO geologia inżynierska*, mechanika gruntów, projektowanie geotechniczne, metodologia

Bardziej szczegółowo

Poszukiwanie i dokumentowanie złóż

Poszukiwanie i dokumentowanie złóż Moduł VI Poszukiwanie i dokumentowanie złóż Koordynator: Dr hab. Antoni Muszer Poszukiwanie i dokumentowanie złóż prof. dr hab. Andrzej Solecki dr Wojciech Śliwiński dr hab. Antoni Muszer dr Dagmara Tchorz-Trzeciakiewicz

Bardziej szczegółowo

Skorupa kontynentalna - analiza geologiczna skał i obszarów

Skorupa kontynentalna - analiza geologiczna skał i obszarów Geolog zatrudniony w firmie poszukiwawczej może wykonywać zarówno prace w terenie jak i w biurze. Prace terenowe mogą polegać na nadzorze nad prowadzonymi wierceniami oraz opisie petrograficznym uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Górnictwo i Geologia Rodzaj studiów: stacjonarne i niestacjonarne II stopnia Specjalność: Górnictwo Odkrywkowe

Kierunek: Górnictwo i Geologia Rodzaj studiów: stacjonarne i niestacjonarne II stopnia Specjalność: Górnictwo Odkrywkowe Kierunek: Górnictwo i Geologia Rodzaj studiów: stacjonarne i niestacjonarne II stopnia Specjalność: Górnictwo Odkrywkowe Zakres pytań obowiązujący od roku akad. 2014/2015 I. Technologia eksploatacji złóż

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Szlaku Górniczego w Kowarach PTTK Oddział Sudety Zachodnie w Jeleniej Górze

Koncepcja Szlaku Górniczego w Kowarach PTTK Oddział Sudety Zachodnie w Jeleniej Górze Oznakowanie Szlaku Górniczego Długość szlaku wyniesie 7,2 km, a w przypadku otwarcia nowej trasy podziemnej w sztolniach 9 i 9a i przystosowaniu do użytkowania ścieżki łączącej obie trasy podziemne, długość

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1. MAKROSKOPOWE OZNACZANIE MINERAŁÓW I SKAŁ

ROZDZIAŁ 1. MAKROSKOPOWE OZNACZANIE MINERAŁÓW I SKAŁ SPIS TREŚCI Wprowadzenie...9 ROZDZIAŁ 1. MAKROSKOPOWE OZNACZANIE MINERAŁÓW I SKAŁ...11 1.1. Wiadomości wstępne...11 1.2. Systematyka minerałów...13 1.3. Kryształy i układy krystalograficzne...17 1.4. Morfologia

Bardziej szczegółowo

Kopalnia migmatytów "Piława Górna" Współrzędne geograficzne (WGS 84) Długość: 16 44'19" Szerokość: 50 42'11" Miejscowość, osiedle, ulica

Kopalnia migmatytów Piława Górna Współrzędne geograficzne (WGS 84) Długość: 16 44'19 Szerokość: 50 42'11 Miejscowość, osiedle, ulica Opis geostanowiska Grzegorz Gil Informacje ogólne (weryfikacja) Numer obiektu 209 Nazwa obiektu (oficjalna, obiegowa lub nadana) Kopalnia migmatytów "Piława Górna" Współrzędne geograficzne (WGS 84) Długość:

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: BGG-2-109-MS-s Punkty ECTS: 2. Kierunek: Górnictwo i Geologia Specjalność: Mineralogia stosowana z gemmologią

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: BGG-2-109-MS-s Punkty ECTS: 2. Kierunek: Górnictwo i Geologia Specjalność: Mineralogia stosowana z gemmologią Nazwa modułu: terenowe z mineralogii i gemmologii Rok akademicki: 2014/2015 Kod: BGG-2-109-MS-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Kierunek: Górnictwo i Geologia Specjalność:

Bardziej szczegółowo

Piaskownia w Żeleźniku

Piaskownia w Żeleźniku OPIS GEOSTANOWISKA Filip Duszyński Informacje ogólne Nr obiektu 97 Nazwa obiektu (oficjalna, obiegowa lub nadana) Piaskownia w Żeleźniku Współrzędne geograficzne [WGS 84 hddd.dddd] Długość: 17.1753 E Szerokość:

Bardziej szczegółowo

DOLNOŚLĄSKIE GÓRNICTWO KRUSZYWOWE DYNAMIKA WZROSTU W LATACH 2003-2010

DOLNOŚLĄSKIE GÓRNICTWO KRUSZYWOWE DYNAMIKA WZROSTU W LATACH 2003-2010 Słowa kluczowe: górnictwo odkrywkowe, górnictwo skalne Teresa Jasiak-Taraziewicz, Waldemar Kaźmierczak DOLNOŚLĄSKIE GÓRNICTWO KRUSZYWOWE DYNAMIKA WZROSTU W LATACH 2003-2010 W publikacji przedstawiono liczbę

Bardziej szczegółowo

PODZIEMNA TRASA GEOTURYSTYCZNA W KOPALNI ZŁOTA W ZŁOTYM STOKU PROPOZYCJA

PODZIEMNA TRASA GEOTURYSTYCZNA W KOPALNI ZŁOTA W ZŁOTYM STOKU PROPOZYCJA Dzieje górnictwa element europejskiego dziedzictwa kultury, 3 pod red. P.P. Zagożdżona i M. Madziarza, Wrocław 2010 geologia, kartowanie geologiczne, geoturystyka, podziemna trasa turystyczna, Złoty Stok

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie NMT w badaniach geologiczno-inżynierskich na przykładzie stawu osadowego i hałd byłych kopalni uranu

Zastosowanie NMT w badaniach geologiczno-inżynierskich na przykładzie stawu osadowego i hałd byłych kopalni uranu Ewa Koszela-Marek Zastosowanie NMT w badaniach geologiczno-inżynierskich na przykładzie stawu osadowego i hałd byłych kopalni uranu DTM application in geological engineering researches on example of area

Bardziej szczegółowo

OPIS GEOSTANOWISKA. Teresa Oberc-Dziedzic, Stanisław Madej. Informacje ogólne. Charakterystyka geologiczna geostanowiska Proterozoik? Litologia.

OPIS GEOSTANOWISKA. Teresa Oberc-Dziedzic, Stanisław Madej. Informacje ogólne. Charakterystyka geologiczna geostanowiska Proterozoik? Litologia. OPIS GEOSTANOWISKA Teresa Oberc-Dziedzic, Stanisław Madej Informacje ogólne Nr obiektu Nazwa obiektu (oficjalna, obiegowa lub nadana) Współrzędne geograficzne [WGS 84 hddd.dddd] Miejscowość Opis lokalizacji

Bardziej szczegółowo

71_1 Zlepieńce karbońskie w dolinie Srebrnika. 71_2 Gnejsowy otoczak w obrębie zlepieńców

71_1 Zlepieńce karbońskie w dolinie Srebrnika. 71_2 Gnejsowy otoczak w obrębie zlepieńców 71_1 Zlepieńce karbońskie w dolinie Srebrnika 71_2 Gnejsowy otoczak w obrębie zlepieńców 72_1 Sztolnie z pegmatytem Wilczej Poręby 72_2 Szafir z pegmatytu Wilczej Poręby 72_3 Dumortieryt z pegmatytu Wilczej

Bardziej szczegółowo

Kopalnie ołowiu, srebra i cynku wraz z systemem gospodarowania wodami podziemnymi w T arnowskich Górach wpisane na Listę światowego dziedzictwa

Kopalnie ołowiu, srebra i cynku wraz z systemem gospodarowania wodami podziemnymi w T arnowskich Górach wpisane na Listę światowego dziedzictwa Kopalnie ołowiu, srebra i cynku wraz z systemem gospodarowania wodami podziemnymi w T arnowskich Górach wpisane na Listę światowego dziedzictwa Komitet Światowego Dziedzictwa UNESCO, w trakcie dorocznych

Bardziej szczegółowo

Złoże naturalne nagromadzenie kopaliny lub kilku kopalin, które może być przedmiotem eksploatacji.

Złoże naturalne nagromadzenie kopaliny lub kilku kopalin, które może być przedmiotem eksploatacji. WPROWADZENIE Złoże naturalne nagromadzenie kopaliny lub kilku kopalin, które może być przedmiotem eksploatacji. Według art. 6. ust. 1, pkt 19 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze

Bardziej szczegółowo

Złoża i przejawy rudne w obrębie Bloku Karkonoszy po stronie polskiej.

Złoża i przejawy rudne w obrębie Bloku Karkonoszy po stronie polskiej. Władysław Adamski Złoża i przejawy rudne w obrębie Bloku Karkonoszy po stronie polskiej. Na obszarze Karkonoszy wyrobiska górnicze drążono od średniowiecza i po tej działalności pozostało dziesiątki podziemnych

Bardziej szczegółowo

OPIS GEOSTANOWISKA Skałki na Garnczarku

OPIS GEOSTANOWISKA Skałki na Garnczarku OPIS GEOSTANOWISKA Skałki na Garnczarku (1-2 stron maszynopisu) Informacje ogólne (weryfikacja) Nr obiektu Nazwa obiektu (oficjalna, Garnczarek obiegowa lub nadana) Współrzędne geograficzne Długość: 17

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia środowiskowe na terenach górniczych

Zagrożenia środowiskowe na terenach górniczych Zagrożenia środowiskowe na terenach górniczych dr inż. Henryk KLETA WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOLOGII POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Zarządzania Ochroną Powierzchni Analiza

Bardziej szczegółowo

Ilość punktów. Egzamin. ćw. terenowe. RAZEM wykłady. ćw. laborat. ćwiczenia

Ilość punktów. Egzamin. ćw. terenowe. RAZEM wykłady. ćw. laborat. ćwiczenia Egzamin Ilość punktów RAZEM wykłady ćwiczenia ćw. laborat. ćw. terenowe inaria, konwers. GODZINY ZAJĘĆ ROZKŁAD GODZIN ZAJĘĆ I rok II rok LICZBA PKT W SEMESTRZE W TYM ZAJĘCIA FAKULT. 1. 2. 3. 4. 1 2 3 4

Bardziej szczegółowo

Do opracowania i wygłoszenia w trakcie ćwiczeń regionalnych Sudety prowadzący: dr hab. Krzysztof Bąk, prof. UP; dr Krzysztof Wiedermann

Do opracowania i wygłoszenia w trakcie ćwiczeń regionalnych Sudety prowadzący: dr hab. Krzysztof Bąk, prof. UP; dr Krzysztof Wiedermann Do opracowania i wygłoszenia w trakcie ćwiczeń regionalnych Sudety prowadzący: dr hab. Krzysztof Bąk, prof. UP; dr Krzysztof Wiedermann Czas prezentacji do 10-15 minut. Plansze, mapy, tabele i inne graficzne

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD STĘŻEŃ RADONU W WODACH PODZIEMNYCH METAMORFIKU LĄDKA ŚNIEŻNIKA

ROZKŁAD STĘŻEŃ RADONU W WODACH PODZIEMNYCH METAMORFIKU LĄDKA ŚNIEŻNIKA Nr 113 Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej Nr 113 Studia i Materiały Nr 31 2005 Anna ADAMCZYK - LORENC, Paweł GOLDSZTEJN * radon, woda podziemna, skały metamorficzne, Masyw Lądka

Bardziej szczegółowo

X POLSKO-NIEMIECKA KONFERENCJA ENERGETYKA PRZYGRANICZNA POLSKI I NIEMIEC DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY SULECHÓW, 21-22 LISTOPAD 2013

X POLSKO-NIEMIECKA KONFERENCJA ENERGETYKA PRZYGRANICZNA POLSKI I NIEMIEC DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY SULECHÓW, 21-22 LISTOPAD 2013 X POLSKO-NIEMIECKA KONFERENCJA ENERGETYKA PRZYGRANICZNA POLSKI I NIEMIEC DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY SULECHÓW, 21-22 LISTOPAD 2013 SHALE GAS, TIGHT GAS MINIONY ROK W POSZUKIWANIACH mgr inż. Aldona Nowicka

Bardziej szczegółowo

Łom amfibolitów Kluczowa. Długość: Szerokość:

Łom amfibolitów Kluczowa. Długość: Szerokość: OPIS GEOSTANOWISKA Stanisław Madej Informacje ogólne Nr obiektu 69 Nazwa obiektu (oficjalna, obiegowa lub nadana) Łom amfibolitów Kluczowa Współrzędne geograficzne [WGS 84 hddd.dddd] Długość: 16.77329537

Bardziej szczegółowo

ODKRYCIE I INWENTARYZACJA SZTOLNI W BYSTRZYCY GÓRNEJ

ODKRYCIE I INWENTARYZACJA SZTOLNI W BYSTRZYCY GÓRNEJ Nr 117 Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej Nr 117 Studia i Materiały Nr 32 2006 Elżbieta LIBER*, Maciej MADZIARZ* relikty sztolni, rudy ołowiu i srebra, Góry Sowie ODKRYCIE I INWENTARYZACJA

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa Konferencja Doświadczenia w transgranicznym postępowaniu ze starymi zanieczyszczeniami, Drezno, 23.09.2013 r.

Międzynarodowa Konferencja Doświadczenia w transgranicznym postępowaniu ze starymi zanieczyszczeniami, Drezno, 23.09.2013 r. Doświadczenia w transgranicznym postępowaniu ze starymi zanieczyszczeniami, dr inż. Agnieszka Kolanek mgr inż. Barbara Marchlewska-Knych dr inż. Mariusz Adynkiewicz-Piragas Założenia projektu w zakresie

Bardziej szczegółowo

ZAGROŻENIE WYRZUTAMI GAZÓW I SKAŁ

ZAGROŻENIE WYRZUTAMI GAZÓW I SKAŁ CENTRALNA STACJA RATOWNICTWA GÓRNICZEGO 41-902 Bytom, ul. Chorzowska 25, tel.: 032 282 25 25 www.csrg.bytom.pl e-mail: info@csrg.bytom.pl ZAGROŻENIE WYRZUTAMI GAZÓW I SKAŁ CENTRALNA STACJA RATOWNICTWA

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia naturalnymi źródłami promieniowania jonizującego w przemyśle wydobywczym. Praca zbiorowa pod redakcją Jana Skowronka

Zagrożenia naturalnymi źródłami promieniowania jonizującego w przemyśle wydobywczym. Praca zbiorowa pod redakcją Jana Skowronka Zagrożenia naturalnymi źródłami promieniowania jonizującego w przemyśle wydobywczym Praca zbiorowa pod redakcją Jana Skowronka GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA Katowice 2007 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE (J. SKOWRONEK)...

Bardziej szczegółowo

UDOSTĘPNIENIE STANOWISK ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ W REZERWACIE NA KARCZÓWCE W 2011 ROKU. Tymoteusz Wróblewski

UDOSTĘPNIENIE STANOWISK ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ W REZERWACIE NA KARCZÓWCE W 2011 ROKU. Tymoteusz Wróblewski UDOSTĘPNIENIE STANOWISK ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ W REZERWACIE NA KARCZÓWCE W 2011 ROKU Tymoteusz Wróblewski Kielce, sierpień 2011 Tymoteusz Wróblewski SPRAWOZDANIE Z NADZORU GEOLOGICZNEGO NAD PRACAMI WYKONANYMI

Bardziej szczegółowo

OPIS GEOSTANOWISKA. Stanisław Madej. Informacje ogólne. Charakterystyka geologiczna geostanowiska

OPIS GEOSTANOWISKA. Stanisław Madej. Informacje ogólne. Charakterystyka geologiczna geostanowiska OPIS GEOSTANOWISKA Stanisław Madej Informacje ogólne Nr obiektu 68 Nazwa obiektu (oficjalna, obiegowa lub nadana) Łom diorytów Brodziszów Współrzędne geograficzne [WGS 84 hddd.dddd] Długość: 16.78696312

Bardziej szczegółowo

Praca mgr/inż. Student. Nr tematu TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH Promotor. Blachowski Jan Blachowski Jan Błażej Ryszard

Praca mgr/inż. Student. Nr tematu TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH Promotor. Blachowski Jan Blachowski Jan Błażej Ryszard Nr tematu TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH Promotor 2012/w/20 2012/w/23 2008/w/50 2011/w/16 2009/w/5 2009/w/7 2009/w/8 2012/w/26 2009/w/136 2009/w/139 2011/w/30 Publikacja wybranych danych planistycznych z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Pochodzenie wód podziemnych

Pochodzenie wód podziemnych Wody podziemne Woda podziemna - to woda zmagazynowana w wolnych przestrzeniach skał zalegających poniżej powierzchni Ziemi. Stanowią jeden z bardzo istotnych elementów obiegu wody w przyrodzie. Pochodzenie

Bardziej szczegółowo

Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Nr 135 Politechniki Wrocławskiej Nr 135

Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Nr 135 Politechniki Wrocławskiej Nr 135 Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Nr 135 Politechniki Wrocławskiej Nr 135 Studia i Materiały Nr 42 2012 Maciej MADZIARZ * Henryk SZTUK* historia, górnictwo rud, poszukiwanie i eksploatacja złóż, Sudety

Bardziej szczegółowo

MIEDŹ I SREBRO SREBRO Z DOLNEGO ŚLĄSKA STAWIA POLSKĘ NA PODIUM ŚWIATOWYCH POTENTATÓW 3. MIEJSCE NA ŚWIECIE!

MIEDŹ I SREBRO SREBRO Z DOLNEGO ŚLĄSKA STAWIA POLSKĘ NA PODIUM ŚWIATOWYCH POTENTATÓW 3. MIEJSCE NA ŚWIECIE! W 2014 R. WYDOBYCIE RUD MIEDZI W KGHM POLSKA MIEDŹ WYNIOSŁO 30 MLN TON Fot. KGHM Polska Miedź S.A. MIEDŹ I SREBRO SREBRO Z DOLNEGO ŚLĄSKA STAWIA POLSKĘ NA PODIUM ŚWIATOWYCH POTENTATÓW 3. MIEJSCE NA ŚWIECIE!

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: GIP s Punkty ECTS: 2. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: GIP s Punkty ECTS: 2. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Geologia Rok akademicki: 2015/2016 Kod: GIP-1-411-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność: - Poziom studiów: Studia I

Bardziej szczegółowo

PYTANIA EGZAMINACYJNE DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I-go STOPNIA

PYTANIA EGZAMINACYJNE DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I-go STOPNIA PYTANIA EGZAMINACYJNE DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I-go STOPNIA I. Eksploatacja odkrywkowa (program boloński) 1. Klasyfikacja technologii urabiania i sposobów zwałowania w górnictwie

Bardziej szczegółowo

Łom łupków łyszczykowych na wzgórzu Ciernowa Kopa. Długość: Szerokość:

Łom łupków łyszczykowych na wzgórzu Ciernowa Kopa. Długość: Szerokość: OPIS GEOSTANOWISKA Stanisław Madej Informacje ogólne Nr obiektu 36 Nazwa obiektu (oficjalna, obiegowa lub nadana) Łom łupków łyszczykowych na wzgórzu Ciernowa Kopa Współrzędne geograficzne [WGS 84 hddd.dddd]

Bardziej szczegółowo

Rozdział 10 - Dolomit i coś

Rozdział 10 - Dolomit i coś Rozdział 10 - Dolomit i coś Okaz 1 - MCh/P/11301 - Impregnacja galenowa w dolomicie - 1-1-2: Próbka z II horyzontu rudnego, Trzebionka, rejon szybiku nr 18, część północna. Impregnacje galenowe w dolomicie

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Górnictwo i Geologia Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. audytoryjne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Górnictwo i Geologia Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. audytoryjne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Górnictwo i Geologia Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 017/018 Język wykładowy: Semestr 1 GGiG-1-101-s Matematyka

Bardziej szczegółowo

Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Nr 87 Politechniki Wrocławskiej Nr 87

Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Nr 87 Politechniki Wrocławskiej Nr 87 Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Nr 87 Politechniki Wrocławskiej Nr 87 Studia i Materiały Nr 28 2000 Tadeusz Andrzej PRZYLIBSKI * Elżbieta LIBER MADZIARZ * radon, wydajność ujęć, wody radonowe, szczawy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA TECHNICZNA INSTALACJA CHŁODNICZA O MOCY 60 MW Z CZTEREMA PODAJNIKAMI TRÓJKOMOROWO-RUROWYMI P.E.S.

INFORMACJA TECHNICZNA INSTALACJA CHŁODNICZA O MOCY 60 MW Z CZTEREMA PODAJNIKAMI TRÓJKOMOROWO-RUROWYMI P.E.S. INFORMACJA TECHNICZNA INSTALACJA CHŁODNICZA O MOCY 60 MW Z CZTEREMA PODAJNIKAMI TRÓJKOMOROWO-RUROWYMI P.E.S. (KOPALNIA MOAB KHOTSONG, POŁUDNIOWA AFRYKA) WWW.SIEMAG-TECBERG.COM InformacjA techniczna INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Wstępne studia możliwości wykorzystania energii geotermalnej w ciepłownictwie na przykładzie wybranych miast - Lądek-Zdrój

Wstępne studia możliwości wykorzystania energii geotermalnej w ciepłownictwie na przykładzie wybranych miast - Lądek-Zdrój Wstępne studia możliwości wykorzystania energii geotermalnej w ciepłownictwie na przykładzie wybranych miast - Lądek-Zdrój Elżbieta Liber-Makowska, Barbara Kiełczawa Politechnika Wrocławska wrzesień 2017

Bardziej szczegółowo

725 Rozpoznanie geologiczne i gospodarka złożeni Ten dział wiąże się ściśle z działalnością górniczą i stanowi przedmiot badań geologii górniczej (kopalnianej). Tradycyjnie obejmuje ona zagadnienia od

Bardziej szczegółowo

VIII Ogólnopolski Rajd Geologiczny Młodzieży Szkolnej KOWARY 2013 pod honorowym patronatem burmistrza Kowar Pana Mirosława Góreckiego

VIII Ogólnopolski Rajd Geologiczny Młodzieży Szkolnej KOWARY 2013 pod honorowym patronatem burmistrza Kowar Pana Mirosława Góreckiego Oddział PTTK Sudety Zachodnie w Jeleniej Górze Studenckie Koło Naukowe Geologów Uniwersytetu Wrocławskiego zapraszają na imprezę VIII Ogólnopolski Rajd Geologiczny Młodzieży Szkolnej KOWARY 2013 pod honorowym

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia pogórnicze na terenach dawnych podziemnych kopalń węgla brunatnego w rejonie Piły-Młyna (woj. Kujawsko-Pomorskie)

Zagrożenia pogórnicze na terenach dawnych podziemnych kopalń węgla brunatnego w rejonie Piły-Młyna (woj. Kujawsko-Pomorskie) Zagrożenia pogórnicze na terenach dawnych podziemnych kopalń węgla brunatnego w rejonie Piły-Młyna (woj. Kujawsko-Pomorskie) dr inż. A.Kotyrba, dr inż. A.Frolik dr inż. Ł.Kortas, mgr S.Siwek Główny Instytut

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE GEOMETRII INŻYNIERSKIEJ W AEROLOGII GÓRNICZEJ

ZASTOSOWANIE GEOMETRII INŻYNIERSKIEJ W AEROLOGII GÓRNICZEJ Krzysztof SŁOTA Instytut Eksploatacji Złóż Politechniki Śląskiej w Gliwicach ZASTOSOWANIE GEOMETRII INŻYNIERSKIEJ W AEROLOGII GÓRNICZEJ Od Redakcji: Autor jest doktorantem w Zakładzie Aerologii Górniczej

Bardziej szczegółowo

Spis treści : strona :

Spis treści : strona : Spis treści : strona : 1. WSTĘP... 2 1.1. CEL BADAŃ... 2 1.2. MATERIAŁY WYJŚCIOWE... 3 2. PRZEBIEG PRAC BADAWCZYCH... 3 2.1. PRACE POLOWE... 3 2.2. PRACE KAMERALNE... 4 3. OPIS I LOKALIZACJA TERENU...

Bardziej szczegółowo

ZMIANY STANU ZACHOWANIA OBIEKTÓW GÓRNICZYCH W OKOLICACH ZAGÓRZA ŚLĄSKIEGO W REJONIE NIEISTNIEJĄCEJ WSI SCHLESIERTHALE

ZMIANY STANU ZACHOWANIA OBIEKTÓW GÓRNICZYCH W OKOLICACH ZAGÓRZA ŚLĄSKIEGO W REJONIE NIEISTNIEJĄCEJ WSI SCHLESIERTHALE Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Nr 111 Politechniki Wrocławskiej Nr 111 Konferencje Nr 43 2005 Elżbieta LIBER* relikty robót górniczych, zabezpieczenie obiektów górniczych, rudy ołowiu i srebra, Góry

Bardziej szczegółowo

DOBOWE AMPLITUDY TEMPERATURY POWIETRZA W POLSCE I ICH ZALEŻNOŚĆ OD TYPÓW CYRKULACJI ATMOSFERYCZNEJ (1971-1995)

DOBOWE AMPLITUDY TEMPERATURY POWIETRZA W POLSCE I ICH ZALEŻNOŚĆ OD TYPÓW CYRKULACJI ATMOSFERYCZNEJ (1971-1995) Słupskie Prace Geograficzne 2 2005 Dariusz Baranowski Instytut Geografii Pomorska Akademia Pedagogiczna Słupsk DOBOWE AMPLITUDY TEMPERATURY POWIETRZA W POLSCE I ICH ZALEŻNOŚĆ OD TYPÓW CYRKULACJI ATMOSFERYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa Konferencja Doświadczenia w transgranicznym postępowaniu ze starymi zanieczyszczeniami, Drezno, 23.09.2013 r.

Międzynarodowa Konferencja Doświadczenia w transgranicznym postępowaniu ze starymi zanieczyszczeniami, Drezno, 23.09.2013 r. Doświadczenia w transgranicznym postępowaniu ze starymi zanieczyszczeniami, IMGW - PIB OWr Dr inż. Mariusz Adynkiewicz - Piragas Dr Iwona Lejcuś Problematyka związana ze starymi zanieczyszczeniami w Polsce

Bardziej szczegółowo

Kopalnia i praca górnika w ilustracjach popularnych XIX-wiecznych leksykonów Meyersa i Brockhausa

Kopalnia i praca górnika w ilustracjach popularnych XIX-wiecznych leksykonów Meyersa i Brockhausa mgr inż. Marek J. BATTEK Politechnika Wrocławska Kopalnia i praca górnika w ilustracjach popularnych XIX-wiecznych leksykonów Meyersa i Brockhausa STRESZCZENIE Omówiono popularne w XIX w. niemieckie wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

MACIERZ 1 (ZESTAWIENIE EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I PRZEDMIOTÓW) WIEDZA

MACIERZ 1 (ZESTAWIENIE EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I PRZEDMIOTÓW) WIEDZA Załącznik nr 2 (wymagany do wniosku do Senatu UG w sprawie utworzenia studiów) OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA STUDIACH STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA NA KIERUNKU GEOLOGIA MACIERZ 1 SYMBOL OBSZAROWE

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ZMIAN KONTAKTOWYCH W STREFIE GRANICZNEJ PLUTON OSŁONA NA PRZYKŁADZIE WSCHODNICH KARKONOSZY

CHARAKTERYSTYKA ZMIAN KONTAKTOWYCH W STREFIE GRANICZNEJ PLUTON OSŁONA NA PRZYKŁADZIE WSCHODNICH KARKONOSZY Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Nr 123 Nr 123 Politechniki Wrocławskiej Studia i Materiały Nr 34 2008 Katarzyna D. ZAGOśDśON* granit, metamorficzna osłona intruzji granitowej, zmiany egzokontaktowe,

Bardziej szczegółowo

SPECJALNOŚĆ STUDIÓW BUDOWNICTWO PODZIEMNE I OCHRONA POWIERZCHNI NA WYDZIALE GÓRNICTWA I GEOLOGII POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

SPECJALNOŚĆ STUDIÓW BUDOWNICTWO PODZIEMNE I OCHRONA POWIERZCHNI NA WYDZIALE GÓRNICTWA I GEOLOGII POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ Górnictwo i Geoinżynieria Rok 31 Zeszyt 3 2007 Krystian Probierz*, Piotr Strzałkowski* SPECJALNOŚĆ STUDIÓW BUDOWNICTWO PODZIEMNE I OCHRONA POWIERZCHNI NA WYDZIALE GÓRNICTWA I GEOLOGII POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA Gmina Poczesna ul. Wolności 2, 42-262 Poczesna Wykonawca: KESKE Katarzyna Stolarska Zrębice Pierwsze, ul. Łąkowa 5, 42-256 Olsztyn tel. kom. 695 531 011, fax. 34 34 35 830 e-mail: biuro@keske.pl OPINIA

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Olimpiada O Diamentowy Indeks AGH 2007/2008. Geografia z elementami geologii ETAP I

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Olimpiada O Diamentowy Indeks AGH 2007/2008. Geografia z elementami geologii ETAP I Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Olimpiada O Diamentowy Indeks AGH 27/28 Geografia z elementami geologii ETAP I I ETAP OLIMPIADY W pierwszym etapie uczestnik musi wykazać się poziomem wiedzy i umiejętności

Bardziej szczegółowo

OPIS GEOSTANOWISKA. Jacek Szczepański. Informacje ogólne

OPIS GEOSTANOWISKA. Jacek Szczepański. Informacje ogólne OPIS GEOSTANOWISKA Jacek Szczepański Informacje ogólne Nr obiektu Nazwa obiektu (oficjalna, obiegowa lub nadana) Współrzędne geograficzne [WGS 84 hddd.dddd] Miejscowość Opis lokalizacji i dostępności:

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD STĘśEŃ RADONU W WODACH PODZIEMNYCH METAMORFIKU LĄDKA ŚNIEśNIKA

ROZKŁAD STĘśEŃ RADONU W WODACH PODZIEMNYCH METAMORFIKU LĄDKA ŚNIEśNIKA Nr 113 Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej Nr 113 Studia i Materiały Nr 31 2005 Anna ADAMCZYK - LORENC, Paweł GOLDSZTEJN * radon, woda podziemna, skały metamorficzne, Masyw Lądka

Bardziej szczegółowo

XL OLIMPIADA GEOGRAFICZNA Zawody III stopnia pisemne podejście 2

XL OLIMPIADA GEOGRAFICZNA Zawody III stopnia pisemne podejście 2 -2/1- XL OLIMPIADA GEOGRAFICZNA Zawody III stopnia pisemne podejście 2 Zadanie 10. A. Okolice Chęcin są podręcznikowym przykładem obszaru występowania inwersji rzeźby. Wyjaśnij, na czym polega inwersja

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/44/2015 RADY GMINY SOKOŁÓW PODLASKI. z dnia 29 maja 2015 r.

Warszawa, dnia 22 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/44/2015 RADY GMINY SOKOŁÓW PODLASKI. z dnia 29 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 22 lipca 2015 r. Poz. 6414 UCHWAŁA NR VIII/44/2015 RADY GMINY SOKOŁÓW PODLASKI z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Łom ortognejsów Stachów 2. Długość: 16,96404 Szerokość: 50,72293

Łom ortognejsów Stachów 2. Długość: 16,96404 Szerokość: 50,72293 OPIS GEOSTANOWISKA Stanisław Madej Informacje ogólne Nr obiektu 126 Nazwa obiektu (oficjalna, obiegowa lub nadana) Łom ortognejsów Stachów 2 Współrzędne geograficzne [WGS 84 hddd.dddd] Długość: 16,96404

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA. dla projektowanego boiska na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Będzinie przy ulicy Stalickiego

OPINIA GEOTECHNICZNA. dla projektowanego boiska na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Będzinie przy ulicy Stalickiego Spis treści : strona : 1. WSTĘP... 2 1.1. CEL BADAŃ... 2 1.2. MATERIAŁY WYJŚCIOWE... 3 2. PRZEBIEG PRAC BADAWCZYCH... 4 2.1. PRACE POLOWE... 4 2.2. PRACE KAMERALNE... 4 3. OPIS I LOKALIZACJA TERENU...

Bardziej szczegółowo

Andrzej Gonet*, Aleksandra Lewkiewicz-Ma³ysa*, Jan Macuda* ANALIZA MO LIWOŒCI ZAGOSPODAROWANIA WÓD MINERALNYCH REJONU KROSNA**

Andrzej Gonet*, Aleksandra Lewkiewicz-Ma³ysa*, Jan Macuda* ANALIZA MO LIWOŒCI ZAGOSPODAROWANIA WÓD MINERALNYCH REJONU KROSNA** WIERTNICTWO NAFTA GAZ TOM 22/1 2005 Andrzej Gonet*, Aleksandra Lewkiewicz-Ma³ysa*, Jan Macuda* ANALIZA MO LIWOŒCI ZAGOSPODAROWANIA WÓD MINERALNYCH REJONU KROSNA** 1. WSTÊP Na obszarze Polski wody mineralne

Bardziej szczegółowo

BADANIA STANOWISK DAWNEGO GÓRNICTWA NA TERENIE DOLNEGO ŚLĄSKA

BADANIA STANOWISK DAWNEGO GÓRNICTWA NA TERENIE DOLNEGO ŚLĄSKA Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Nr 111 Politechniki Wrocławskiej Nr 111 Konferencje Nr 43 2005 Maciej MADZIARZ, Henryk SZTUK* górnictwo, ośrodki dawnej eksploatacji, rozwój techniki eksploatacji złóż

Bardziej szczegółowo

OPIS GEOSTANOWISKA. Teresa Oberc-Dziedzic. Informacje ogólne

OPIS GEOSTANOWISKA. Teresa Oberc-Dziedzic. Informacje ogólne OPIS GEOSTANOWISKA Teresa Oberc-Dziedzic Informacje ogólne Nr obiektu 23 Nazwa obiektu (oficjalna, obiegowa lub nadana) Kamieniołom granitów i gnejsów w Mikoszowie Współrzędne geograficzne [WGS 84 hddd.dddd]

Bardziej szczegółowo

ROLNICZA PRZESTRZEŃ PRODUKCYJNA

ROLNICZA PRZESTRZEŃ PRODUKCYJNA - 131 - Rozdział 8 ROLNICZA PRZESTRZEŃ PRODUKCYJNA SPIS TREŚCI: 1. Zasoby rolniczej przestrzeni produkcyjnej ocena stanu istniejącego 2. Zagrożenia dla rolniczej przestrzeni produkcyjnej 3. Cele polityki

Bardziej szczegółowo

OPIS GEOSTANOWISKA. Bartosz Jawecki. Informacje ogólne. Rotunda (Kaplica) św. Gotarda w Strzelinie. Charakterystyka geologiczna geostanowiska

OPIS GEOSTANOWISKA. Bartosz Jawecki. Informacje ogólne. Rotunda (Kaplica) św. Gotarda w Strzelinie. Charakterystyka geologiczna geostanowiska OPIS GEOSTANOWISKA Bartosz Jawecki Informacje ogólne Nr obiektu 18 Nazwa obiektu (oficjalna, obiegowa lub nadana) Rotunda (Kaplica) św. Gotarda w Strzelinie Współrzędne geograficzne [WGS 84 hddd.dddd]

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ZŁÓŻ SUROWCÓW MINERALNYCH i ICH OCHRONA

GOSPODARKA ZŁÓŻ SUROWCÓW MINERALNYCH i ICH OCHRONA GOSPODARKA ZŁÓŻ SUROWCÓW MINERALNYCH i ICH OCHRONA Prowadzący: Mgr inż. Bartosz Papiernik Konspekt opracowali w postaci prezentacji PowerPoint M.Hajto i B.Papiernik. Na podstawie materiałów opracowanych

Bardziej szczegółowo

WYSTĘPOWANIE METANU W POKŁADACH WĘGLA BRUNATNEGO. 1. Wstęp. 2. Metodyka wykonania badań laboratoryjnych próbek węgla na zawartość metanu

WYSTĘPOWANIE METANU W POKŁADACH WĘGLA BRUNATNEGO. 1. Wstęp. 2. Metodyka wykonania badań laboratoryjnych próbek węgla na zawartość metanu Górnictwo i Geoinżynieria Rok 31 Zeszyt 2 2007 Jan Macuda*, Ludwik Zawisza* WYSTĘPOWANIE METANU W POKŁADACH WĘGLA BRUNATNEGO 1. Wstęp Znaczna część naturalnych procesów chemicznych w skorupie ziemskiej

Bardziej szczegółowo

Materiały 42. Sympozjum Speleologicznego

Materiały 42. Sympozjum Speleologicznego Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika Materiały 42. Sympozjum Speleologicznego Tarnowskie Góry, 24 26.10.2008 r. Organizatorzy: Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa

Bardziej szczegółowo

Mining heritage and history and practical use of ancient mining works

Mining heritage and history and practical use of ancient mining works No. 117 Scientific Papers of the Institute of Mining of the Wrocław University of Technology No. 117 Studies and Research No. 32 2006 Mining heritage and history and practical use of ancient mining works

Bardziej szczegółowo

Wnioskodawca: ANTEX II Sp. z o.o. ul. Dolna 1/ Lubycza Królewska

Wnioskodawca: ANTEX II Sp. z o.o. ul. Dolna 1/ Lubycza Królewska Karta informacyjna przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu kopalni piasku ze złoża pn. Świerże 6 w miejscowości Świerże, gmina Dorohusk Wnioskodawca: ANTEX II Sp. z o.o. ul. Dolna 1/2 22-680 Lubycza

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ

ZAGADNIENIA EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ - 69 - Rozdział 5 ZAGADNIENIA EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ SPIS TREŚCI 1. Kopaliny podstawowe 2. Kopaliny pospolite - 70-1. Kopaliny podstawowe Na obszarze gminy Brzeszcze prowadzona jest eksploatacja złoża

Bardziej szczegółowo

Od badań do budowy kopalni procedury i udział społeczeństwa (1)

Od badań do budowy kopalni procedury i udział społeczeństwa (1) Od badań do budowy kopalni procedury i udział społeczeństwa (1) I. KONCESJA NA POSZUKIWANIE i DOKUMENTOWANIE ZŁOŻA Minister Środowiska udzielenie koncesji, zatwierdzenie projektu prac geologicznych, nadzór

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/92/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 2 lipca 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/92/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 2 lipca 2015 r. UCHWAŁA NR XI/92/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żarów. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Hydrogeologia górnicza Rok akademicki: 2013/2014 Kod: BGG-1-615-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Kierunek: Górnictwo i Geologia Specjalność: - Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

BADANIA ARCHEOLOGICZNE NAD DOLNOŚLĄSKIM GÓRNICTWEM KRUSZCOWYM W LATACH

BADANIA ARCHEOLOGICZNE NAD DOLNOŚLĄSKIM GÓRNICTWEM KRUSZCOWYM W LATACH Nr 117 Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej Nr 117 Studia i Materiały Nr 32 2006 Stanisław FIRSZT* górnictwo kruszcowe, historia górnictwa, archeologia górnicza, Dolny Śląsk BADANIA

Bardziej szczegółowo

Opinia Geotechniczna

Opinia Geotechniczna Opinia Geotechniczna Dla obiektu: Centrum Szkoleniowo-Ratownicze we wsi Kociałkowa Górka Adres obiektu: Działka o nr ew. 39/5, obręb Kociałkowa Górka, gmina Pobiedziska, woj. Wielkopolskie Inwestor: Gmina

Bardziej szczegółowo

VII. Prawo geologiczne i górnicze z elementami bezpieczeństwa i higieny pracy. X. Technologia eksploatacji podwodnej i otworowej surowców stałych

VII. Prawo geologiczne i górnicze z elementami bezpieczeństwa i higieny pracy. X. Technologia eksploatacji podwodnej i otworowej surowców stałych Wydział: Górnictwa i GeoinŜynierii Kierunek studiów: Górnictwo Odkrywkowe Rodzaj studiów: stacjonarne i niestacjonarne II stopnia Specjalność: Górnictwo Odkrywkowe Przedmiot kierunkowy: Technologia urabiania

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE CIEKÓW POWIERZCHNIOWYCH W MONITOROWANIU JAKOŚCI EKSPLOATOWANYCH ZBIORNIKÓW WÓD PODZIEMNYCH

WYKORZYSTANIE CIEKÓW POWIERZCHNIOWYCH W MONITOROWANIU JAKOŚCI EKSPLOATOWANYCH ZBIORNIKÓW WÓD PODZIEMNYCH WYKORZYSTANIE CIEKÓW POWIERZCHNIOWYCH W MONITOROWANIU JAKOŚCI EKSPLOATOWANYCH ZBIORNIKÓW WÓD PODZIEMNYCH Przemysław Wachniew 1, Damian Zięba 1, Kazimierz Różański 1, Tomasz Michalczyk 2, Dominika Bar-Michalczyk

Bardziej szczegółowo

Wpływ likwidacji górnictwa na środowisko wodne na przykładzie regionu częstochowskiego i górnośląskiego

Wpływ likwidacji górnictwa na środowisko wodne na przykładzie regionu częstochowskiego i górnośląskiego Państwowy Instytut Geologiczny Dr Lidia Razowska-Jaworek Wpływ likwidacji górnictwa na środowisko wodne na przykładzie regionu częstochowskiego i górnośląskiego Środowisko wodne - element środowiska naturalnego

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA określająca warunki gruntowo - wodne w rejonie projektowanej inwestycji w ulicy Tunelowej w Wałbrzychu

OPINIA GEOTECHNICZNA określająca warunki gruntowo - wodne w rejonie projektowanej inwestycji w ulicy Tunelowej w Wałbrzychu Finansujący: Pracownia Projektowa Instalacyjna mgr inż. Mirosława Szewc ul. I. Grabowskiej 25/10, 58-304 Wałbrzych Wykonawca: Usługi Geologiczne i Geodezyjne GEOMETR K. Kominowski ul. Słoneczna 23, 58-310

Bardziej szczegółowo

Sieci monitoringu granicznego

Sieci monitoringu granicznego Sieci monitoringu granicznego Zakres prac w poszczególnych sieciach monitoringu granicznego jest zróżnicowany i wynika z ustaleń prowadzonych na szczeblu komisji międzynarodowych ds. współpracy na wodach

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA w związku z remontem drogi leśnej w leśnictwach Śliwnik oraz Leszno Górne Opracowanie: dr Agnieszka Gontaszewska upr. geol. V-1532, VII-1451 Świdnica, maj 2012 Dokumentacja geotechniczna...

Bardziej szczegółowo

Zagrożenie osuwiskowe w odkrywkowych zakładach górniczych w świetle nowych regulacji prawnych

Zagrożenie osuwiskowe w odkrywkowych zakładach górniczych w świetle nowych regulacji prawnych Zagrożenie osuwiskowe w odkrywkowych zakładach górniczych w świetle nowych regulacji prawnych Akty prawne Prawo geologiczne i górnicze ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. Nr 163, poz. 981); Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo