TRUDNY ORZECH DO ZGRYZIENIA O TŁUMACZENIU ALUZJI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TRUDNY ORZECH DO ZGRYZIENIA O TŁUMACZENIU ALUZJI"

Transkrypt

1 SCRIPTA COMENIANA LESNENSIA PWSZ im. J. A. Komeńskiego w Lesznie R o k , n r 6 *DOROTA GIŻYŃSKA* TRUDNY ORZECH DO ZGRYZIENIA O TŁUMACZENIU ALUZJI A hard nut to crack on translating allusions Słowa kluczowe: aluzja, przekład, prasa. Key words: allusion, translation, press. Streszczenie: Celem artykułu jest przedstawienie problemu związanego z tłumaczeniem aluzji prasowych z języka angielskiego na język polski. W artykule przedstawiono możliwe sposoby rozpoznawania aluzji przez odbiorcę oraz tłumaczenia wybranych aluzji pochodzących z przekładów brytyjskich artykułów prasowych. Na podstawie przedstawionych tłumaczeń aluzji omówiono niektóre techniki tłumaczeniowe, które mogą zostać wykorzystane w procesie przekładu aluzji. Abstract: The aim of the article is to present the problem of translating allusions in the press from English into Polish. The article presents possible ways of recognising allusions by the reader and translations of selected allusions from British press articles translated into Polish. Some translation techniques, which can be used in the process of translating allusions, are discussed on the basis of translations of individual allusions. * Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. J. A. Komeńskiego w Lesznie, Studium Języków Obcych.

2 8 D. GIŻYŃSKA Trudny orzech do zgryzienia o tłumaczeniu aluzji WPROWADZENIE INTRODUCTION Czytelnik artykułu prasowego musi liczyć się z tym, że w trakcie jego czytania może napotkać wiele problemów. Aluzje stanowią jeden z nich. Tłumacz, jako kompetentny odbiorca tekstu źródłowego, będzie musiał podjąć decyzję o zastosowaniu odpowiedniej strategii do ich przetłumaczenia. Przekład aluzji jest procesem niezwykle złożonym. Aluzje zawierają znaczenie wychodzące poza dosłowny sens słów i wymagają od czytelnika uruchomienia skojarzeń dla danego kontekstu sytuacyjnego, językowego i kulturowego. To, czy aluzja będzie rozpoznana, zależy od wielu czynników, a mianowicie: norm i konwencji kultury docelowej [Nord 1990, nr 5, 1 30], klasy społecznej, płci, wykształcenia, doświadczenia czytelniczego oraz kontekstu sytuacyjnego i kulturowego [Leppihalme 1997], jak również wiedzy [Schäffner 1993, ]. Wszelkie rozważania nad problemem tłumaczenia aluzji wymagają dokładnego sprecyzowaniasamego terminu. Kazimierz Górski definiuje aluzję w następujący sposób: Wszelka aluzja jest mówieniem o jakimś przedmiocie bez wymieniania go w sposób wyraźny. Duszą aluzji jest jakieś przemilczenie, nie komunikowanie pewnej treści, lecz jej sugerowanie drogą okólną, a jednak dostatecznie jednokierunkową żeby odbiorca uchwycił sens, o który nam chodzi. Nadawca wypowiedzi aluzyjnej nie posługuje się słowami jako znakami o jednym sprecyzowanym sensie, lecz igra nimi kunsztownie, aby wyrazić coś, czego dosłownie powiedzieć nie chce. Stąd też aluzja wywodzi się etymologicznie od łac. ludere, alludere (grać, bawić się, igrać) i stąd jej ogromna rola w języku codziennym [Górski 1964, 7]. Jak wynika z powyższej definicji istotną cechą aluzji jest mówienie o czymś w sposób niebezpośredni, a jej rozszyfrowanie spoczywa w rękach czytelnika. William Irwin twierdzi, że sukces jakiejkolwiek aluzji można ocenić na podstawie przyjemności rozpoznania i wytworzenia zażyłości pomiędzy autorem a czytelnikiem [Irwin 2002, nr 36, 530] ROZPOZNAWANIE ALUZJI RECOGNISING ALLUSIONS Bez umiejętności rozpoznawania aluzji tłumacz nie będzie w stanie zastosować odpowiedniej strategii do przetłumaczenia danej aluzji z zachowaniem jej funkcji i efektu, jaki wywołuje ona u odbiorcy, a użycie przez autora takich sygnałów, które mogą należeć do innego obszaru kultury lub języka sprawia, że ich rozpoznanie staje się jeszcze trudniejsze [Ben-Porat 1974, 591]. Jak można więc rozpoznać aluzję, która nie jest przedstawiona w tekście wprost? Leppihalme [1997, 66] podaje kilka kryteriów ułatwiających rozpoznanie aluzji:

3 SCRIPTA COMENIANA LESNENSIA NR 6 9 a) Nazwa własna What if ET had landed in Birmingham during Thatcher s reign? What of Dr Jekyll, Mina Harker and Captain Nemo teamed up against Moriarty and Fu Manchu? [ The Guardian, ]. W powyższym przypadku sama nazwa może sygnalizować aluzję. Nawet, jeśli odbiorca nie rozpozna wszystkich aluzji do nazw własnych, to jest prawdopodobne, że rozpozna aluzyjność, mimo że nie będzie w stanie odczytać znaczenia, które kryje się pod daną nazwą. b) znajomość pewnych wyrażeń, utartych zwrotów, przysłów i powiedzeń We play, therefore we are [ The Guardian, ]. Źródło: powiedzenie I think, therefore I am (Cogito, ergo sum Myślę, więc jestem). Znajomość określonych wyrażeń, przysłów i powiedzeń jest w dużym stopniu uwarunkowana kulturowo i zależy od wiedzy i erudycji czytelnika. Jak pisze Hejwowski Żaden Polak nie rodzi się z wiedzą na temat złotych rogów, czapek z piór, chochołów itp. Przeważnie uczymy się o znaczeniu tych symboli w szkole przerabiając Wesele jeśli chodzimy do dobrej szkoły i uważamy na lekcjach [Hejwowski, 2007, 73]. c) wyrażenie wprowadzające Niektóre aluzje mogą być zasygnalizowane za pomocą wyrażeń wprowadzających takich jak Mówi się albo wręcz z bezpośrednią informacją o aluzji tytuł»zaginione dziewczęta«to oczywiście aluzja do kompanów Piotrusia Pana, Zaginionych Chłopców [ Forum , 48]. d) długość aluzji Długość aluzji ma również znaczenie w jej rozpoznaniu, szczególnie w przypadku cytatów wierszy. Aluzje mogą być również sygnalizowane za pomocą rymu i aliteracji jak w poniższym przykładzie: And a bird in the hand, no doubt, is worth a bird in the hand [ The Guardian, ; Lennon 2004, 119]. Źródło: przysłowie A bird in the hand is worth two in the bush (Lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu). e) zmiany fonologiczne (aliteracja, asonans) lub rym Toupee or nor toupee? [ Daily Telegraph, ; Lennon 2004, 106]. Źródło: cytat To be, or not to be: that is the question (Być, albo nie być oto jest pytanie) [Shakespeare 2002]. f) zmiany ortograficzne, leksykalne lub gramatyczne The powell and the glory [ Sun, ; Lennon 2004, 113].

4 10 D. GIŻYŃSKA Trudny orzech do zgryzienia o tłumaczeniu aluzji Źródło: tytuł powieści Grahama Greene a The Power and the Glory lub Mickey Louse [ Daily Mirror ; Lennon 2004, 130]. Źródło: Mickey Mouse. g) użycie specyficznego języka To say my cup floweth over would be an overstatement [ Daily Telegraph ; Lennon 2004, 150]. Źródło: cytat: My cup runneth over ( Mój kielich jest przeobfity ) [Biblia 2002, Ps 23, 5]. TECHNIKI TŁUMACZENIOWE TRANSLATION TECHNIQUES Rola tłumacza w procesie przekładania aluzji nie polega jedynie na umiejętności dostrzeżenia aluzji w tekście źródłowym, ale także jej umiejętnego przetłumaczenia tak, aby pozostawić czytelnikowi przyjemność jej rozpoznania. Nord [1990, 1 30] proponuje następujące techniki tłumaczeniowe dotyczące aluzji: a) przejęcie: aluzja wyjściowa zostaje przejęta z tekstu wyjściowego w niezmienionej postaci, b) transkrypcja/transliteracja: aluzja wyjściowa zostaje przetranskrybowana lub przeliterowana do alfabetu kultury docelowej, c) substytucja: aluzja wyjściowa zostaje przetłumaczona w postaci istniejącej wersji w języku docelowym (z odpowiednim wykazem, jeśli to niezbędne), d) dosłowne tłumaczenie: aluzja wyjściowa zostaje przetłumaczona na język docelowy możliwie dosłownie z zachowaniem idiomatyki i budowy zdania unormowanej przez język docelowy, e) parafraza: aluzja wyjściowa zostaje przełożona na język docelowy w postaci zachowującej sens aluzji, ale nie dosłownie oznaczonej, f) adaptacja: aluzja wyjściowa zostaje zastąpiona przez oryginalną odpowiadającą funkcji aluzji w języku docelowym, g) ekspansja/redukcja: w kontekście aluzji dołączone jest wyjaśnienie, zgodne z kulturową wiedzą odbiorcy docelowego, względnie usunięte jest objaśnienie zgodne z wiedzą odbiorcy wyjściowego, h) usunięcie aluzji, względnie zastąpienie jej innym środkiem w celu uzyskania zmierzonego działania. Leppihalme [1997, ] proponuje zbliżone strategie tłumaczenia aluzji, odróżniając jednak aluzje do nazw własnych oraz aluzje zawierające kluczowe wyrażenie. W przypadku aluzji do nazw własnych stosowane są następujące strategie: 1. zachowanie nazwy własnej w niezmienionej formie a) zastosowanie nazwy własnej z tekstu źródłowego,

5 SCRIPTA COMENIANA LESNENSIA NR 6 11 b) zastosowanie nazwy własnej z tekstu źródłowego z pewnymi wskazówkami, c) zastosowanie nazwy własnej z dokładnym objaśnieniem zawartym w przypisie. 2. Zmiana nazwy własnej a) zastąpienie nazwy własnej inną nazwą z języka źródłowego, b) zastąpienie nazwy własnej inną nazwą z języka docelowego. 3. Pominięcie a) pominięcie nazwy własnej, ale wyrażenie jej znaczenia za pomocą innych środków, np. rzeczownikiem pospolitym, b) pominięcie nazwy a tym samym aluzji. W tłumaczeniu aluzji zawierających kluczowe wyrażenia, stosuje się następujące strategie: 1. tłumaczenie standardowe stosowane w przypadku braku trudności ze zrozumieniem aluzji wśród odbiorców tekstu docelowego, 2. minimalna zmiana, tłumaczenie dosłowne z niezbędnymi modyfikacjami ortograficznymi, leksykalnymi lub składniowymi, 3. dodanie stosownych informacji dla odbiorców tekstu docelowego w postaci cudzysłowia, kursywy lub zdania wprowadzającego, 4. dodanie wyraźnych informacji w postaci przypisów, przypisów końcowych, 5. cechy tekstu sygnalizujące aluzję (aliteracja, zastosowanie języka archaicznego, inwersja, rym), 6. zastąpienie wyrażenie kluczowego z tekstu źródłowego innym wyrażeniem bardziej znanym w kulturze docelowej, 7. omówienie, wyjaśnienie znaczenia za pomocą innych słów, 8. rekonstrukcja, kreatywne podejście do tłumaczenia z wykorzystaniem kilku strategii pomagających w zrozumieniu danej aluzji, 9. pominięcie. Najczęstsze techniki tłumaczeniowe Na podstawie konkretnych przykładów poniżej przedstawiono najczęstsze techniki tłumaczeniowe stosowane podczas przekładu aluzji: a) reprodukcja bez objaśnień Przez reprodukcję będziemy rozumieć użycie w tekście przekładu niezasymilowanego w języku docelowym słowa/wyrażenia użytego w tekście wyjściowym [Hejwowski 2007, 76]. Reprodukcja może uwzględniać dostosowanie pisowni do wymogów języka docelowego. Reprodukcja może okazać się techniką ryzykowną w sytuacji, gdy czytelnik przekładu będzie miał do czynienia z elementem charakterystycznym dla kultury wyjściowej, na przykład:. What if ET had landed in Birmingham during Thatcher s reign? What of Dr Jekyll, Mina Harker and Captain Nemo teamed up against Moriarty and Fu Manchu? [ The Guardian, ].

6 12 D. GIŻYŃSKA Trudny orzech do zgryzienia o tłumaczeniu aluzji Tłumaczenie: co by było, gdyby ET wylądował w Birmingham w epoce pani Thatcher? Gdyby Dr Jekyll i kapitan Nemo połączyli siły przeciwko Moriarty emu? [ Forum , 48]. Jak widać w powyższym przykładzie, tłumacz zastosował reprodukcję w przypadku sześciu elementów. O ile ta technika będzie odpowiednia w przypadku pięciu pierwszych przykładów, to w przypadku aluzji do nazwy Moriarty może okazać się niewystarczająca, ponieważ będzie rozpoznana wyłącznie przez wielbicieli twórczości Artura Conana Doyle a, w których Moriarty to profesor, wybitny matematyk i geniusz zła, nazywany przez autora Napoleonem zbrodni. Wybór techniki tłumaczeniowej zależy od tego, w jaki sposób tłumacz postrzega swojego czytelnika. J. Brzozowski cytuje L. Hewsona według którego tłumacz ma z jednej strony obraz czytelnika minimalnego, któremu trzeba wszystko wyjaśnić; z drugiej strony obraz czytelnika-eksploratora, zdolnego posunąć się bardzo daleko w procesie lektury obcojęzycznego tekstu [2001, 61 69]. Vermeer twierdzi natomiast, że tłumacz często przyjmuje za punkt odniesienia swój własny poziom (tak, jak sam go ocenia), innymi słowy, tłumacz zakłada, że odbiorcy są (niemal) tak inteligentni jak on sam [Vermeer 2000, 227]. W powyższym przykładzie tłumacz uznał, że polski odbiorca będzie czytelnikiem bardziej wyrobionym i rozpozna aluzję do bohatera literackiego. b) opuszczenie Opuszczenie polega na całkowym usunięciu aluzji i powinno być absolutną ostatecznością. W powyższym przypadku tłumacz zdecydował się na opuszczenie aluzji do Miny Harker wampirzycy z Drakuli Bram a Stokera i Fu Manchu złowrogiego bohatera powieści Saksa Romera. Te postacie są z pewnością silniej zakorzenione w kulturze anglosaskiej niż polskiej i mogłyby nie być rozpoznane przez polskich czytelników. Jeśli tłumacz decyduje się na zastosowanie tej techniki, powinien pomyśleć o zastąpieniu jej innym środkiem w celu uzyskania zmierzonego efektu. Stosując pominięcie tłumacz może skorzystać z techniki rekonstrukcji. c) rekonstrukcja Mad about the boy [ The Guardian ]. Tłumaczenie: Dzieje grzechu inaczej [ Forum , 56]. Autor tekstu oryginalnego posłużył się aluzją do tytułu piosenki z lat 30. minionego wieku śpiewanej przez Dinę Washington amerykańską wokalistkę jazzową. Tłumacz polskiego przekładu postanowił usunąć do mało znanego tytułu piosenki wśród czytelników polskich i wykorzystał tytuł powieści Stefana Żeromskiego Dzieje grzechu ukazującej tematykę seksualną i destrukcyjną siłę miłości. Tłumacz zastosował opuszczenie oraz wykazał się kreatywnym podejściem do przekładu wykorzystując element bardziej znany w kulturze docelowej.

7 SCRIPTA COMENIANA LESNENSIA NR 6 13 d) ekwiwalent funkcjonalny Zastosowanie ekwiwalentu funkcjonalnego polega na zastąpieniu nazwy (lub aluzji do) zjawiska lepiej znanego w kulturze wyjściowej nazwą (lub aluzją do) zjawiska bardziej lepiej znanego w kulturze docelowej [Hejwowski 2007, 81]. Zastosowanie tej techniki widoczne jest w poniższym przykładzie: Strictly Come Dancing [ The Guardian ]. Tłumaczenie: Taniec z Gwiazdami [ Forum , 48]. W przekładzie aluzja do popularnego programu została zastąpiona ekwiwalentem funkcjonującym w języku polskim, a mianowicie aluzją do nazwy popularnego programu rozrywkowego, Tańca z Gwiazdami. e) reprodukcja z objaśnieniem Reprodukcja z objaśnieniem polega na zastosowaniu elementu z kultury wyjściowej wraz z pewnym objaśnieniem. Wadą tej techniki jest jednak odbieranie czytelnikowi możliwości samodzielnego odczytania aluzji, a tym samym przyjemności i satysfakcji polegającej na nawiązaniu pewnego rodzaju więzi z autorem. lub but in the late 1950s he fell among that dangerous tribe of television people, joining Granada to make the programme Zoo Time, which taught him how to popularise without dumbing down too much [ The Guardian ]. Tłumaczenie: Pod koniec lat 50. wpadł w niebezpieczne towarzystwo ludzi telewizji i zaczął prowadzić program»zoo Time«dla koncernu medialnego Granada [ Forum , 50]. Jack Carlton used to say that if ever he saw one of his players cry when they lost he would feel that he would never trust him again [ The Guardian ]. Tłumaczenie: Jack Carlton (angielski piłkarz i trener; pod jego wodzą po raz pierwszy drużyna Irlandii zakwalifikowała się do finałów ME w 1988) [ Forum , 23]. PODSUMOWANIE CONCLUSIONS Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie możliwych problemów wynikających z tłumaczenia aluzji na język polski. Jak wynika z przytoczonych przykładów, tłumaczenie aluzji jest procesem skomplikowanym. Pierwszą trudnością, z którą spotyka się tłumacz, jest zdolność rozpoznawani aluzji. Rozpoznawanie aluzji może odbywać się dzięki zmianom leksykalnym, ortograficznym i gramatycznym ale także uwzględnia oczytanie odbiorcy i znajomość danej kultury. Drugi problem stanowią źródła aluzji, które nawiązują głównie do kultury brytyjskiej, co sprawia, że mogą one nie być odczytane poprawnie przez polskiego czytelnika (a nawet nierozpoznane), co oznacza, że to tłumacz

8 14 D. GIŻYŃSKA Trudny orzech do zgryzienia o tłumaczeniu aluzji musi podjąć decyzję o wyborze odpowiedniej strategii przekładu w celu ułatwienia zrozumienia danej aluzji, pozostawiając jednocześnie odbiorcy możliwość jej rozpoznania. Każdy przypadek aluzji należy rozpocząć jego dokładną analizą, koncentrując się na funkcji i efekcie jaki wywołuje ona u odbiorcy w tekście źródłowym i dołożyć wszelkich starań, aby zostały one zachowane w przekładzie. BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA PRIMARY BIBLIOGRAPHY BEN-PORAT Z., 1974, The poetics of allusion a text-linking device in different media of communication (literature versus advertising and journalism, [w:] Seymour Ch., Eco U., Klingenberg J.-M. (red.) Semiotic Landscape. Proceedings of the First Congress of the International Association for Semiotic Studiem, Milan. BRZOZOWSKI J., 2001, Czytelnik projektowany w przekładzie. Problem paratekstu, [w:] Piechnik I., Światkowska M. (red.), Ślady obecności. Traces d une presence, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, [za:] L. Hewson, Image de lecteur, (La lectura du texte traduit), s. 156, Palimpsestes, 1995, nr 9. GÓRSKI K., 1964, Aluzja literacka. Istota zjawiska i jej typologia, [w:] Z historii i teorii literatury, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. HEJWOWSKI K., 2007, Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. IRWIN W., 2002, The aesthetics of allusion, The Journal of Value Inquiry, 2002, nr 36. LENNON P., 2004, Allusions in the press. An applied linguistic study, Mouton de Gruyter, Berlin. LEPPIHALME R., 1997, Culture Bumps: An empirical approach to the translation of Allusions, Multilingual Matters, Clevedon. MAGEDANZ S., 2006, Allusion as form. The Waste Land and Moulin Rouge, Orbis Litterarum, vol. 61, nr 2. NORD CH., 1990, Zitate und Anspielungen als pragmatisches Uebersetzungsproblem, TextconText nr 5. SCHÄFFNER CH., 1992, Meaning and knowledge in translation, [w:] Gambier Y., Tommola J. (red.), Translation and Knowledge, IV Scandinavian Symposium on Translation Theory, Turku, , Turku. VERMEER L., 2000, Skopos and commission in translational action 1989/2000, [w:] Venuti L. (ed.), The translation studies leader, Routledge, London New York. BIBLIOGRAFIA PODMIOTOWA SECONDARY BIBLIOGRAPHY BIBLIA 2002, Biblia Tysiąclecia. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Pallottinum, Poznań. SHAKESPEARE W., 2002, Hamlet, przekł. M. Słomczyński, Zielona Sowa, Kraków.

9 SCRIPTA COMENIANA LESNENSIA NR 6 15 Daily Mirror, Daily Telegraph, Daily Telegraph, Forum, Forum, Forum, Forum, The Guardian, The Guardian, , [dokument elektroniczny] story/0,, ,00.html, [dostęp ]. The Guardian, , [dokument elektroniczny], departments/scienceandnature/story/0,, ,00.html, [dostęp ]. The Guardian, , [dokument elektroniczny], departments/politicsphilosophyandsociety/story/0,, ,00.html, [dostęp ]. The Guardian, , [dokument elektroniczny] departments/artsandentertainment/story/0,, ,00.html, [dostęp ]. The Guardian, , [dokument elektroniczny], story/0,, ,00.html, [dostęp ]. Sun,

10