TRUDNY ORZECH DO ZGRYZIENIA O TŁUMACZENIU ALUZJI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TRUDNY ORZECH DO ZGRYZIENIA O TŁUMACZENIU ALUZJI"

Transkrypt

1 SCRIPTA COMENIANA LESNENSIA PWSZ im. J. A. Komeńskiego w Lesznie R o k , n r 6 *DOROTA GIŻYŃSKA* TRUDNY ORZECH DO ZGRYZIENIA O TŁUMACZENIU ALUZJI A hard nut to crack on translating allusions Słowa kluczowe: aluzja, przekład, prasa. Key words: allusion, translation, press. Streszczenie: Celem artykułu jest przedstawienie problemu związanego z tłumaczeniem aluzji prasowych z języka angielskiego na język polski. W artykule przedstawiono możliwe sposoby rozpoznawania aluzji przez odbiorcę oraz tłumaczenia wybranych aluzji pochodzących z przekładów brytyjskich artykułów prasowych. Na podstawie przedstawionych tłumaczeń aluzji omówiono niektóre techniki tłumaczeniowe, które mogą zostać wykorzystane w procesie przekładu aluzji. Abstract: The aim of the article is to present the problem of translating allusions in the press from English into Polish. The article presents possible ways of recognising allusions by the reader and translations of selected allusions from British press articles translated into Polish. Some translation techniques, which can be used in the process of translating allusions, are discussed on the basis of translations of individual allusions. * Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. J. A. Komeńskiego w Lesznie, Studium Języków Obcych.

2 8 D. GIŻYŃSKA Trudny orzech do zgryzienia o tłumaczeniu aluzji WPROWADZENIE INTRODUCTION Czytelnik artykułu prasowego musi liczyć się z tym, że w trakcie jego czytania może napotkać wiele problemów. Aluzje stanowią jeden z nich. Tłumacz, jako kompetentny odbiorca tekstu źródłowego, będzie musiał podjąć decyzję o zastosowaniu odpowiedniej strategii do ich przetłumaczenia. Przekład aluzji jest procesem niezwykle złożonym. Aluzje zawierają znaczenie wychodzące poza dosłowny sens słów i wymagają od czytelnika uruchomienia skojarzeń dla danego kontekstu sytuacyjnego, językowego i kulturowego. To, czy aluzja będzie rozpoznana, zależy od wielu czynników, a mianowicie: norm i konwencji kultury docelowej [Nord 1990, nr 5, 1 30], klasy społecznej, płci, wykształcenia, doświadczenia czytelniczego oraz kontekstu sytuacyjnego i kulturowego [Leppihalme 1997], jak również wiedzy [Schäffner 1993, ]. Wszelkie rozważania nad problemem tłumaczenia aluzji wymagają dokładnego sprecyzowaniasamego terminu. Kazimierz Górski definiuje aluzję w następujący sposób: Wszelka aluzja jest mówieniem o jakimś przedmiocie bez wymieniania go w sposób wyraźny. Duszą aluzji jest jakieś przemilczenie, nie komunikowanie pewnej treści, lecz jej sugerowanie drogą okólną, a jednak dostatecznie jednokierunkową żeby odbiorca uchwycił sens, o który nam chodzi. Nadawca wypowiedzi aluzyjnej nie posługuje się słowami jako znakami o jednym sprecyzowanym sensie, lecz igra nimi kunsztownie, aby wyrazić coś, czego dosłownie powiedzieć nie chce. Stąd też aluzja wywodzi się etymologicznie od łac. ludere, alludere (grać, bawić się, igrać) i stąd jej ogromna rola w języku codziennym [Górski 1964, 7]. Jak wynika z powyższej definicji istotną cechą aluzji jest mówienie o czymś w sposób niebezpośredni, a jej rozszyfrowanie spoczywa w rękach czytelnika. William Irwin twierdzi, że sukces jakiejkolwiek aluzji można ocenić na podstawie przyjemności rozpoznania i wytworzenia zażyłości pomiędzy autorem a czytelnikiem [Irwin 2002, nr 36, 530] ROZPOZNAWANIE ALUZJI RECOGNISING ALLUSIONS Bez umiejętności rozpoznawania aluzji tłumacz nie będzie w stanie zastosować odpowiedniej strategii do przetłumaczenia danej aluzji z zachowaniem jej funkcji i efektu, jaki wywołuje ona u odbiorcy, a użycie przez autora takich sygnałów, które mogą należeć do innego obszaru kultury lub języka sprawia, że ich rozpoznanie staje się jeszcze trudniejsze [Ben-Porat 1974, 591]. Jak można więc rozpoznać aluzję, która nie jest przedstawiona w tekście wprost? Leppihalme [1997, 66] podaje kilka kryteriów ułatwiających rozpoznanie aluzji:

3 SCRIPTA COMENIANA LESNENSIA NR 6 9 a) Nazwa własna What if ET had landed in Birmingham during Thatcher s reign? What of Dr Jekyll, Mina Harker and Captain Nemo teamed up against Moriarty and Fu Manchu? [ The Guardian, ]. W powyższym przypadku sama nazwa może sygnalizować aluzję. Nawet, jeśli odbiorca nie rozpozna wszystkich aluzji do nazw własnych, to jest prawdopodobne, że rozpozna aluzyjność, mimo że nie będzie w stanie odczytać znaczenia, które kryje się pod daną nazwą. b) znajomość pewnych wyrażeń, utartych zwrotów, przysłów i powiedzeń We play, therefore we are [ The Guardian, ]. Źródło: powiedzenie I think, therefore I am (Cogito, ergo sum Myślę, więc jestem). Znajomość określonych wyrażeń, przysłów i powiedzeń jest w dużym stopniu uwarunkowana kulturowo i zależy od wiedzy i erudycji czytelnika. Jak pisze Hejwowski Żaden Polak nie rodzi się z wiedzą na temat złotych rogów, czapek z piór, chochołów itp. Przeważnie uczymy się o znaczeniu tych symboli w szkole przerabiając Wesele jeśli chodzimy do dobrej szkoły i uważamy na lekcjach [Hejwowski, 2007, 73]. c) wyrażenie wprowadzające Niektóre aluzje mogą być zasygnalizowane za pomocą wyrażeń wprowadzających takich jak Mówi się albo wręcz z bezpośrednią informacją o aluzji tytuł»zaginione dziewczęta«to oczywiście aluzja do kompanów Piotrusia Pana, Zaginionych Chłopców [ Forum , 48]. d) długość aluzji Długość aluzji ma również znaczenie w jej rozpoznaniu, szczególnie w przypadku cytatów wierszy. Aluzje mogą być również sygnalizowane za pomocą rymu i aliteracji jak w poniższym przykładzie: And a bird in the hand, no doubt, is worth a bird in the hand [ The Guardian, ; Lennon 2004, 119]. Źródło: przysłowie A bird in the hand is worth two in the bush (Lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu). e) zmiany fonologiczne (aliteracja, asonans) lub rym Toupee or nor toupee? [ Daily Telegraph, ; Lennon 2004, 106]. Źródło: cytat To be, or not to be: that is the question (Być, albo nie być oto jest pytanie) [Shakespeare 2002]. f) zmiany ortograficzne, leksykalne lub gramatyczne The powell and the glory [ Sun, ; Lennon 2004, 113].

4 10 D. GIŻYŃSKA Trudny orzech do zgryzienia o tłumaczeniu aluzji Źródło: tytuł powieści Grahama Greene a The Power and the Glory lub Mickey Louse [ Daily Mirror ; Lennon 2004, 130]. Źródło: Mickey Mouse. g) użycie specyficznego języka To say my cup floweth over would be an overstatement [ Daily Telegraph ; Lennon 2004, 150]. Źródło: cytat: My cup runneth over ( Mój kielich jest przeobfity ) [Biblia 2002, Ps 23, 5]. TECHNIKI TŁUMACZENIOWE TRANSLATION TECHNIQUES Rola tłumacza w procesie przekładania aluzji nie polega jedynie na umiejętności dostrzeżenia aluzji w tekście źródłowym, ale także jej umiejętnego przetłumaczenia tak, aby pozostawić czytelnikowi przyjemność jej rozpoznania. Nord [1990, 1 30] proponuje następujące techniki tłumaczeniowe dotyczące aluzji: a) przejęcie: aluzja wyjściowa zostaje przejęta z tekstu wyjściowego w niezmienionej postaci, b) transkrypcja/transliteracja: aluzja wyjściowa zostaje przetranskrybowana lub przeliterowana do alfabetu kultury docelowej, c) substytucja: aluzja wyjściowa zostaje przetłumaczona w postaci istniejącej wersji w języku docelowym (z odpowiednim wykazem, jeśli to niezbędne), d) dosłowne tłumaczenie: aluzja wyjściowa zostaje przetłumaczona na język docelowy możliwie dosłownie z zachowaniem idiomatyki i budowy zdania unormowanej przez język docelowy, e) parafraza: aluzja wyjściowa zostaje przełożona na język docelowy w postaci zachowującej sens aluzji, ale nie dosłownie oznaczonej, f) adaptacja: aluzja wyjściowa zostaje zastąpiona przez oryginalną odpowiadającą funkcji aluzji w języku docelowym, g) ekspansja/redukcja: w kontekście aluzji dołączone jest wyjaśnienie, zgodne z kulturową wiedzą odbiorcy docelowego, względnie usunięte jest objaśnienie zgodne z wiedzą odbiorcy wyjściowego, h) usunięcie aluzji, względnie zastąpienie jej innym środkiem w celu uzyskania zmierzonego działania. Leppihalme [1997, ] proponuje zbliżone strategie tłumaczenia aluzji, odróżniając jednak aluzje do nazw własnych oraz aluzje zawierające kluczowe wyrażenie. W przypadku aluzji do nazw własnych stosowane są następujące strategie: 1. zachowanie nazwy własnej w niezmienionej formie a) zastosowanie nazwy własnej z tekstu źródłowego,

5 SCRIPTA COMENIANA LESNENSIA NR 6 11 b) zastosowanie nazwy własnej z tekstu źródłowego z pewnymi wskazówkami, c) zastosowanie nazwy własnej z dokładnym objaśnieniem zawartym w przypisie. 2. Zmiana nazwy własnej a) zastąpienie nazwy własnej inną nazwą z języka źródłowego, b) zastąpienie nazwy własnej inną nazwą z języka docelowego. 3. Pominięcie a) pominięcie nazwy własnej, ale wyrażenie jej znaczenia za pomocą innych środków, np. rzeczownikiem pospolitym, b) pominięcie nazwy a tym samym aluzji. W tłumaczeniu aluzji zawierających kluczowe wyrażenia, stosuje się następujące strategie: 1. tłumaczenie standardowe stosowane w przypadku braku trudności ze zrozumieniem aluzji wśród odbiorców tekstu docelowego, 2. minimalna zmiana, tłumaczenie dosłowne z niezbędnymi modyfikacjami ortograficznymi, leksykalnymi lub składniowymi, 3. dodanie stosownych informacji dla odbiorców tekstu docelowego w postaci cudzysłowia, kursywy lub zdania wprowadzającego, 4. dodanie wyraźnych informacji w postaci przypisów, przypisów końcowych, 5. cechy tekstu sygnalizujące aluzję (aliteracja, zastosowanie języka archaicznego, inwersja, rym), 6. zastąpienie wyrażenie kluczowego z tekstu źródłowego innym wyrażeniem bardziej znanym w kulturze docelowej, 7. omówienie, wyjaśnienie znaczenia za pomocą innych słów, 8. rekonstrukcja, kreatywne podejście do tłumaczenia z wykorzystaniem kilku strategii pomagających w zrozumieniu danej aluzji, 9. pominięcie. Najczęstsze techniki tłumaczeniowe Na podstawie konkretnych przykładów poniżej przedstawiono najczęstsze techniki tłumaczeniowe stosowane podczas przekładu aluzji: a) reprodukcja bez objaśnień Przez reprodukcję będziemy rozumieć użycie w tekście przekładu niezasymilowanego w języku docelowym słowa/wyrażenia użytego w tekście wyjściowym [Hejwowski 2007, 76]. Reprodukcja może uwzględniać dostosowanie pisowni do wymogów języka docelowego. Reprodukcja może okazać się techniką ryzykowną w sytuacji, gdy czytelnik przekładu będzie miał do czynienia z elementem charakterystycznym dla kultury wyjściowej, na przykład:. What if ET had landed in Birmingham during Thatcher s reign? What of Dr Jekyll, Mina Harker and Captain Nemo teamed up against Moriarty and Fu Manchu? [ The Guardian, ].

6 12 D. GIŻYŃSKA Trudny orzech do zgryzienia o tłumaczeniu aluzji Tłumaczenie: co by było, gdyby ET wylądował w Birmingham w epoce pani Thatcher? Gdyby Dr Jekyll i kapitan Nemo połączyli siły przeciwko Moriarty emu? [ Forum , 48]. Jak widać w powyższym przykładzie, tłumacz zastosował reprodukcję w przypadku sześciu elementów. O ile ta technika będzie odpowiednia w przypadku pięciu pierwszych przykładów, to w przypadku aluzji do nazwy Moriarty może okazać się niewystarczająca, ponieważ będzie rozpoznana wyłącznie przez wielbicieli twórczości Artura Conana Doyle a, w których Moriarty to profesor, wybitny matematyk i geniusz zła, nazywany przez autora Napoleonem zbrodni. Wybór techniki tłumaczeniowej zależy od tego, w jaki sposób tłumacz postrzega swojego czytelnika. J. Brzozowski cytuje L. Hewsona według którego tłumacz ma z jednej strony obraz czytelnika minimalnego, któremu trzeba wszystko wyjaśnić; z drugiej strony obraz czytelnika-eksploratora, zdolnego posunąć się bardzo daleko w procesie lektury obcojęzycznego tekstu [2001, 61 69]. Vermeer twierdzi natomiast, że tłumacz często przyjmuje za punkt odniesienia swój własny poziom (tak, jak sam go ocenia), innymi słowy, tłumacz zakłada, że odbiorcy są (niemal) tak inteligentni jak on sam [Vermeer 2000, 227]. W powyższym przykładzie tłumacz uznał, że polski odbiorca będzie czytelnikiem bardziej wyrobionym i rozpozna aluzję do bohatera literackiego. b) opuszczenie Opuszczenie polega na całkowym usunięciu aluzji i powinno być absolutną ostatecznością. W powyższym przypadku tłumacz zdecydował się na opuszczenie aluzji do Miny Harker wampirzycy z Drakuli Bram a Stokera i Fu Manchu złowrogiego bohatera powieści Saksa Romera. Te postacie są z pewnością silniej zakorzenione w kulturze anglosaskiej niż polskiej i mogłyby nie być rozpoznane przez polskich czytelników. Jeśli tłumacz decyduje się na zastosowanie tej techniki, powinien pomyśleć o zastąpieniu jej innym środkiem w celu uzyskania zmierzonego efektu. Stosując pominięcie tłumacz może skorzystać z techniki rekonstrukcji. c) rekonstrukcja Mad about the boy [ The Guardian ]. Tłumaczenie: Dzieje grzechu inaczej [ Forum , 56]. Autor tekstu oryginalnego posłużył się aluzją do tytułu piosenki z lat 30. minionego wieku śpiewanej przez Dinę Washington amerykańską wokalistkę jazzową. Tłumacz polskiego przekładu postanowił usunąć do mało znanego tytułu piosenki wśród czytelników polskich i wykorzystał tytuł powieści Stefana Żeromskiego Dzieje grzechu ukazującej tematykę seksualną i destrukcyjną siłę miłości. Tłumacz zastosował opuszczenie oraz wykazał się kreatywnym podejściem do przekładu wykorzystując element bardziej znany w kulturze docelowej.

7 SCRIPTA COMENIANA LESNENSIA NR 6 13 d) ekwiwalent funkcjonalny Zastosowanie ekwiwalentu funkcjonalnego polega na zastąpieniu nazwy (lub aluzji do) zjawiska lepiej znanego w kulturze wyjściowej nazwą (lub aluzją do) zjawiska bardziej lepiej znanego w kulturze docelowej [Hejwowski 2007, 81]. Zastosowanie tej techniki widoczne jest w poniższym przykładzie: Strictly Come Dancing [ The Guardian ]. Tłumaczenie: Taniec z Gwiazdami [ Forum , 48]. W przekładzie aluzja do popularnego programu została zastąpiona ekwiwalentem funkcjonującym w języku polskim, a mianowicie aluzją do nazwy popularnego programu rozrywkowego, Tańca z Gwiazdami. e) reprodukcja z objaśnieniem Reprodukcja z objaśnieniem polega na zastosowaniu elementu z kultury wyjściowej wraz z pewnym objaśnieniem. Wadą tej techniki jest jednak odbieranie czytelnikowi możliwości samodzielnego odczytania aluzji, a tym samym przyjemności i satysfakcji polegającej na nawiązaniu pewnego rodzaju więzi z autorem. lub but in the late 1950s he fell among that dangerous tribe of television people, joining Granada to make the programme Zoo Time, which taught him how to popularise without dumbing down too much [ The Guardian ]. Tłumaczenie: Pod koniec lat 50. wpadł w niebezpieczne towarzystwo ludzi telewizji i zaczął prowadzić program»zoo Time«dla koncernu medialnego Granada [ Forum , 50]. Jack Carlton used to say that if ever he saw one of his players cry when they lost he would feel that he would never trust him again [ The Guardian ]. Tłumaczenie: Jack Carlton (angielski piłkarz i trener; pod jego wodzą po raz pierwszy drużyna Irlandii zakwalifikowała się do finałów ME w 1988) [ Forum , 23]. PODSUMOWANIE CONCLUSIONS Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie możliwych problemów wynikających z tłumaczenia aluzji na język polski. Jak wynika z przytoczonych przykładów, tłumaczenie aluzji jest procesem skomplikowanym. Pierwszą trudnością, z którą spotyka się tłumacz, jest zdolność rozpoznawani aluzji. Rozpoznawanie aluzji może odbywać się dzięki zmianom leksykalnym, ortograficznym i gramatycznym ale także uwzględnia oczytanie odbiorcy i znajomość danej kultury. Drugi problem stanowią źródła aluzji, które nawiązują głównie do kultury brytyjskiej, co sprawia, że mogą one nie być odczytane poprawnie przez polskiego czytelnika (a nawet nierozpoznane), co oznacza, że to tłumacz

8 14 D. GIŻYŃSKA Trudny orzech do zgryzienia o tłumaczeniu aluzji musi podjąć decyzję o wyborze odpowiedniej strategii przekładu w celu ułatwienia zrozumienia danej aluzji, pozostawiając jednocześnie odbiorcy możliwość jej rozpoznania. Każdy przypadek aluzji należy rozpocząć jego dokładną analizą, koncentrując się na funkcji i efekcie jaki wywołuje ona u odbiorcy w tekście źródłowym i dołożyć wszelkich starań, aby zostały one zachowane w przekładzie. BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA PRIMARY BIBLIOGRAPHY BEN-PORAT Z., 1974, The poetics of allusion a text-linking device in different media of communication (literature versus advertising and journalism, [w:] Seymour Ch., Eco U., Klingenberg J.-M. (red.) Semiotic Landscape. Proceedings of the First Congress of the International Association for Semiotic Studiem, Milan. BRZOZOWSKI J., 2001, Czytelnik projektowany w przekładzie. Problem paratekstu, [w:] Piechnik I., Światkowska M. (red.), Ślady obecności. Traces d une presence, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, [za:] L. Hewson, Image de lecteur, (La lectura du texte traduit), s. 156, Palimpsestes, 1995, nr 9. GÓRSKI K., 1964, Aluzja literacka. Istota zjawiska i jej typologia, [w:] Z historii i teorii literatury, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. HEJWOWSKI K., 2007, Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. IRWIN W., 2002, The aesthetics of allusion, The Journal of Value Inquiry, 2002, nr 36. LENNON P., 2004, Allusions in the press. An applied linguistic study, Mouton de Gruyter, Berlin. LEPPIHALME R., 1997, Culture Bumps: An empirical approach to the translation of Allusions, Multilingual Matters, Clevedon. MAGEDANZ S., 2006, Allusion as form. The Waste Land and Moulin Rouge, Orbis Litterarum, vol. 61, nr 2. NORD CH., 1990, Zitate und Anspielungen als pragmatisches Uebersetzungsproblem, TextconText nr 5. SCHÄFFNER CH., 1992, Meaning and knowledge in translation, [w:] Gambier Y., Tommola J. (red.), Translation and Knowledge, IV Scandinavian Symposium on Translation Theory, Turku, , Turku. VERMEER L., 2000, Skopos and commission in translational action 1989/2000, [w:] Venuti L. (ed.), The translation studies leader, Routledge, London New York. BIBLIOGRAFIA PODMIOTOWA SECONDARY BIBLIOGRAPHY BIBLIA 2002, Biblia Tysiąclecia. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Pallottinum, Poznań. SHAKESPEARE W., 2002, Hamlet, przekł. M. Słomczyński, Zielona Sowa, Kraków.

9 SCRIPTA COMENIANA LESNENSIA NR 6 15 Daily Mirror, Daily Telegraph, Daily Telegraph, Forum, Forum, Forum, Forum, The Guardian, The Guardian, , [dokument elektroniczny] story/0,, ,00.html, [dostęp ]. The Guardian, , [dokument elektroniczny], departments/scienceandnature/story/0,, ,00.html, [dostęp ]. The Guardian, , [dokument elektroniczny], departments/politicsphilosophyandsociety/story/0,, ,00.html, [dostęp ]. The Guardian, , [dokument elektroniczny] departments/artsandentertainment/story/0,, ,00.html, [dostęp ]. The Guardian, , [dokument elektroniczny], story/0,, ,00.html, [dostęp ]. Sun,

10

Załącznik Nr 1 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe. 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska

Załącznik Nr 1 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe. 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska KARTA PRZEDMIOTU Załącznik Nr 1 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok

Bardziej szczegółowo

1. LET S COMMUNICATE! LEKCJA

1. LET S COMMUNICATE! LEKCJA Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny, sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych oraz warunki i tryb uzyskania oceny wyższej niż przewidywana Język angielski podręcznik Voices 1, wyd.macmillan Nr

Bardziej szczegółowo

not the territory (Holmes 1988/2000: 174)

not the territory (Holmes 1988/2000: 174) the map is not the territory (Holmes 1988/2000: 174) Holmes coins the name for the new discipline [ ] the designation translation studies would seem to be the most appropriate of all those available in

Bardziej szczegółowo

1. FILM AND TV 6 zna i swobodnie posługuje się podanym słownictwem nazywającym gatunki filmowe, również

1. FILM AND TV 6 zna i swobodnie posługuje się podanym słownictwem nazywającym gatunki filmowe, również INTERFACE 2 KRYTERIA OCENIANIA Nr i temat lekcji Ocena Umiejętności ucznia LEKCJA 1 Types of film Teenagers and their favourite films 1. FILM AND TV 6 zna i swobodnie posługuje się podanym słownictwem

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SHEMAT PUNKTOWANIA KWIEIEŃ 2014 Rozumienie ze słuchu Wymagania ogólne II. Rozumienie Uczeń rozumie proste,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ Ocenianie w klasach I-III KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W Programie nauczania uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim w klasach I-III szkoły podstawowej Beaty Boenisch

Bardziej szczegółowo

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim angielskim UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Załącznik do procedury nr USZJK-II KARTA

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI Kryteria oceniania obejmujące zakres umiejętności ucznia na poszczególne oceny cząstkowe dla klasy I, II i III

JĘZYK ANGIELSKI Kryteria oceniania obejmujące zakres umiejętności ucznia na poszczególne oceny cząstkowe dla klasy I, II i III JĘZYK ANGIELSKI Kryteria oceniania obejmujące zakres umiejętności ucznia na poszczególne oceny cząstkowe dla klasy I, II i III Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: posiada niżej wymienione umiejętności

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA MAJ 2014 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze słuchu 1.1. 1.2.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - OCENIANIE BIEŻĄCE, SEMESTRALNE I ROCZNE (2015/2016)

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - OCENIANIE BIEŻĄCE, SEMESTRALNE I ROCZNE (2015/2016) WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - OCENIANIE BIEŻĄCE, SEMESTRALNE I ROCZNE (2015/2016) Ocena dopuszczająca: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności określone

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY (A1)

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY (A1) EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY (A1) ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA KWIECIEŃ 2013 Rozumienie ze słuchu Wymagania ogólne II. Rozumienie Uczeń rozumie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy II gimnazjum. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: OSIĄGNIĘCIA

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy II gimnazjum. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: OSIĄGNIĘCIA Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy II gimnazjum Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: SŁOWNICTWO zna podstawowe informacje dotyczące użycia struktur gramatycznych z zakresu: konstrukcje:

Bardziej szczegółowo

Propozycja badań potrzeb i kompetencji informacyjnych grupy zawodowej tłumaczy t. Krystyna Dziewańska Agnieszka Korycińska-Huras

Propozycja badań potrzeb i kompetencji informacyjnych grupy zawodowej tłumaczy t. Krystyna Dziewańska Agnieszka Korycińska-Huras Propozycja badań potrzeb i kompetencji informacyjnych grupy zawodowej tłumaczy t Krystyna Dziewańska Agnieszka Korycińska-Huras Historia napisana po angielsku, a potem przełożona na polski, jest jak symfonia

Bardziej szczegółowo

CEL PRZEDMIOTU: WYMAGANIA WSTĘPNE: ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: METODY KSZTAŁCENIA: Liczba godzin. Liczba godzin w tygodniu Semestr Forma zaliczenia

CEL PRZEDMIOTU: WYMAGANIA WSTĘPNE: ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: METODY KSZTAŁCENIA: Liczba godzin. Liczba godzin w tygodniu Semestr Forma zaliczenia T E O R I A I P R A K T Y K A T ŁŁ U M A C Z EŃ Kod przedmiotu: 09.4-WH-FA-TPT-2 Typ przedmiotu: obowiązkowy Język nauczania: angielski Odpowiedzialny za przedmiot: dr Jolanta Osękowska-Sandecka Prowadząc

Bardziej szczegółowo

konstrukcji love/hate/like + -ing

konstrukcji love/hate/like + -ing Wymagania edukacyjne klasa VI Maxi Taxi 3 Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej, lub w przypadku spełnienia wymagań

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be angry with somebody gniewać się na kogoś Czy gniewasz

Bardziej szczegółowo

Wzory organizowania się migrantów z wybranych krajów azjatyckich wyniki badań jakościowych

Wzory organizowania się migrantów z wybranych krajów azjatyckich wyniki badań jakościowych Wzory organizowania się migrantów z wybranych krajów azjatyckich wyniki badań jakościowych Dr Kinga Wysieńska Projekt Tygiel kulturowy czy getta narodowościowe? wzory integracji i wzajemne relacje imigrantów

Bardziej szczegółowo

1. FREE TIME 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem nazywającym sposoby spędzania czasu wolnego,

1. FREE TIME 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem nazywającym sposoby spędzania czasu wolnego, INTERFACE 3 KRYTERIA OCENIANIA Nr i temat lekcji Ocena Umiejętności ucznia LEKCJA 1 Free-time activities Teens under pressure 1. FREE TIME 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem nazywającym sposoby

Bardziej szczegółowo

SŁOWNICTWO I GRAMATYKA

SŁOWNICTWO I GRAMATYKA Wymagania edukacyjne z Języka angielskiego dla klas IV-VI 3 1 SŁOWNICTWO I GRAMATYKA -uczeń swobodnie operuje strukturami gramatycznymi określonymi w programie nauczania oraz zna niektóre wykraczające

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

1. MAKING MUSIC 6 zna i z łatwością umie podać nazwy instrumentów muzycznych oraz muzyków, również spoza

1. MAKING MUSIC 6 zna i z łatwością umie podać nazwy instrumentów muzycznych oraz muzyków, również spoza VOICES 2 KRYTERIA OCENIANIA Nr i temat lekcji Ocena Umiejętności ucznia LEKCJA 1. Instruments and musicians 1. MAKING MUSIC 6 zna i z łatwością umie podać nazwy instrumentów muzycznych oraz muzyków, również

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2011 2 Egzamin maturalny z języka angielskiego poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar

Bardziej szczegółowo

New English File Advanced Kryteria oceniania

New English File Advanced Kryteria oceniania New English File Advanced Kryteria oceniania ROZDZIAŁ 1 OCENA 1 osobowości różnych osób, czynników motywujących do działania, relacji rodzinnych, stosując wielostronną argumentację, nie popełniając większych

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI klasy 4-6 Anna Dworak

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI klasy 4-6 Anna Dworak JĘZYK ANGIELSKI klasy 4-6 Anna Dworak I. Ogólne zasady: 1) Uczeń posiada na każdej lekcji podręcznik, zeszyt przedmiotowy, przybory do pisania oraz zeszyt ćwiczeń. 2) Uczeń powinien zawsze posiadać odrobioną

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

ROCZNIK PRZEK ADOZNAWCZY

ROCZNIK PRZEK ADOZNAWCZY ROCZNIK PRZEK ADOZNAWCZY Studia nad teori, praktyk i dydaktyk przek adu Redakcja Jacek Pleci ski Maciej P awski Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Miko aja Kopernika Toru 2009 SPIS TRE CI Wst p... 9 Cz 1

Bardziej szczegółowo

Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO OCENIANIE Ocena końcowa jest wystawiana na podstawie średniej ważonej z minimum 3 (przy 1 godzinie tygodniowo) lub 5 (przy 2 lub 3 godzinach tygodniowo)

Bardziej szczegółowo

Macierz efektów kształcenia dla programu tłumaczenia specjalistycznie, filologia angielska. TS: prawnicze i unijne

Macierz efektów kształcenia dla programu tłumaczenia specjalistycznie, filologia angielska. TS: prawnicze i unijne TS: prawnicze i unijne TS: uwierzytelnione i poświadczone TS: ekonomiczne TS: techniczne TS: medyczne TS: literatura, sztuka, media TS: narzędzia komputerowe CAT TS: handlowe i biznesowe TS: tłumaczenia

Bardziej szczegółowo

3. AT THE HOTEL W HOTELU. Adam is at the Garden Inn Hotel reception desk. He is checking-in.

3. AT THE HOTEL W HOTELU. Adam is at the Garden Inn Hotel reception desk. He is checking-in. 3. AT THE HOTEL W HOTELU Adam is at the Garden Inn Hotel reception desk. He is checking-in. Let me see Can you spell It s Is that right? Actually, it was for a week! Let me check I m sorry. Here is the

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ

KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ Egzamin maturalny maj 2009 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów ze słuchu 1.1. E 1.2. A 1.3. Zdający selekcjonuje informacje (II. 1 d)

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi CZERWIEC 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie

Bardziej szczegółowo

Angielskie idiomy zestaw 2 BEZPŁATNY FRAGMENT

Angielskie idiomy zestaw 2 BEZPŁATNY FRAGMENT English Mobile Flashcards Angielskie idiomy zestaw 2 BEZPŁATNY FRAGMENT Ewelina Zinkiewicz, Sławomir Zdunek FOCUS ENGLISH SCHOOL s.c. Ewelina Zinkiewicz, Sławomir Zdunek 10-448 Olsztyn, ul. Głowackiego

Bardziej szczegółowo

Plan zajęć: Realia w broszurach turystycznych

Plan zajęć: Realia w broszurach turystycznych Plan zajęć: Realia w broszurach turystycznych Efekty kształcenia Wymiar tekstualny: 3 (świadomość wpływu zinternalizowanej kultury tłumacza i jego emocjonalnej reakcji na elementy kultury docelowej zawarte

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Tłumaczenie konsekutywne (ćwiczenia) Specjalizacja Tłumaczeniowa Filologia Angielska II rok II stopnia semestr III i IV

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Tłumaczenie konsekutywne (ćwiczenia) Specjalizacja Tłumaczeniowa Filologia Angielska II rok II stopnia semestr III i IV PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Tłumaczenie konsekutywne (ćwiczenia) Specjalizacja Tłumaczeniowa Filologia Angielska II rok II stopnia semestr III i IV I. KARTA PRZEDMIOTU: CEL PRZEDMIOTU C1 zapoznanie z zaawansowaną

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1 Przedstawianie się

Lekcja 1 Przedstawianie się Lekcja 1 Przedstawianie się i poznawanie innych 2 Wysłuchaj dialogów, najpierw w wersji oryginalnej, później z tłumaczeniem. Powtarzaj poszczególne kwestie za lektorami. Dialog 1 Przedstawianie się w sytuacji

Bardziej szczegółowo

Eksperyment naukowy, obojętnie jak spektakularne są jego wyniki, nie jest dokończony, póki wyniki te nie zostaną opublikowane.

Eksperyment naukowy, obojętnie jak spektakularne są jego wyniki, nie jest dokończony, póki wyniki te nie zostaną opublikowane. http://www.offthemark.com Eksperyment naukowy, obojętnie jak spektakularne są jego wyniki, nie jest dokończony, póki wyniki te nie zostaną opublikowane. JAK PISAĆ TEKSTY NAUKOWE Kilka przydatnych wskazówek

Bardziej szczegółowo

Hot Spot 1. Kryteria oceniania.

Hot Spot 1. Kryteria oceniania. Hot Spot. Kryteria iania. Gramatyka i słownictwo uczeń swobodnie operuje strukturami gramatycznymi określonymi w rozkładzie oraz zna niektóre wykraczające poza jego ramy z łatwością buduje spójne zdania

Bardziej szczegółowo

Hello Cheeky rozkład materiału

Hello Cheeky rozkład materiału Unit 1 Hello, Cheeky Monkey! witanie się i żegnanie z maskotką podawanie swojego imienia rozpoznawanie postaci w rozpoznawanie poszczególnych części ciała Hello/ Bye-bye Eyes Ears mouth What s that? Who

Bardziej szczegółowo

Niektóre zasady pisania prac dyplomowych

Niektóre zasady pisania prac dyplomowych Niektóre zasady pisania prac dyplomowych Praca dyplomowa licencjacka/inżynierska Wymaga samodzielnego rozwiązania problemu zawodowego, technicznego lub badawczego w zakresie wiedzy zdobytej podczas studiów.

Bardziej szczegółowo

Kurs: język A: literatura (Language A: Literature)

Kurs: język A: literatura (Language A: Literature) Kurs: język A: literatura (Language A: Literature) na poziome podstawowym (SL) i rozszerzonym (HL) skupia się na rozwijaniu i rozumieniu technik wykorzystywanych w krytyce literackiej i rozwijaniu zdolności

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a rest - odpocząć Muszę odpocząć. (5) Czy chcesz

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ NEOFILOLOGII

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ NEOFILOLOGII UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ NEOFILOLOGII A l e k s a n d r a Ł u c z a k Nauczanie języka angielskiego dla celów specjalistycznych. Konstrukcja i ewaluacja programu nauczania. Promotor: Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Prace autorskie Katedry

Prace autorskie Katedry Prace autorskie Katedry MONOGRAFIE, PODRĘCZNIKI, SŁOWNIKI Ołeksandra Antoniw, Switłana Romaniuk, Ołena Synczak, Ukraina-Polska: Dialog kultur. Podręcznik do nauki języka ukraińskiego, poziom zaawansowany

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe. Konieczny K Podstawowy- P Rozszerzający- R Dopełniający- D

Wymagania programowe. Konieczny K Podstawowy- P Rozszerzający- R Dopełniający- D Wymagania programowe Język angielski zawodowy Kl. III technik informatyk 312[01]/T,SP/MENiS/2004.06.14 Lp Dział programu Poziomy wymagao Konieczny K Podstawowy- P Rozszerzający- R Dopełniający- D Uczeo:

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA V

KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA V Anita Leszczyńska KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA V SUBJECT: Christmas in Poland and in England. (Boże Narodzenie w Polsce i Anglii.) Realizowane cele programu nauczania: - rozwijanie ciekawości

Bardziej szczegółowo

Co to jest zabytek? scenariusz lekcji

Co to jest zabytek? scenariusz lekcji Co to jest zabytek? scenariusz lekcji GRUPA DOCELOWA: uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych (uwaga: poziom przekazu treści należy dostosować do poziomu uczniów) METODA: a) mini-wykład połączony

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO CZERWIEC 2013 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO CZERWIEC 2013 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Na poszczególne oceny uczeń powinien wykazać się następującymi wiadomościami i umiejętnościami w zakresie słownictwa:

Na poszczególne oceny uczeń powinien wykazać się następującymi wiadomościami i umiejętnościami w zakresie słownictwa: Przedmiot: język angielski Podręcznik: New Matura Solutions Poziom: Pre-intermediate Na poszczególne oceny uczeń powinien wykazać się następującymi wiadomościami i umiejętnościami w zakresie słownictwa:

Bardziej szczegółowo

Praca licencjacka. Seminarium dyplomowe Zarządzanie przedsiębiorstwem dr Kalina Grzesiuk

Praca licencjacka. Seminarium dyplomowe Zarządzanie przedsiębiorstwem dr Kalina Grzesiuk Praca licencjacka Seminarium dyplomowe Zarządzanie przedsiębiorstwem dr Kalina Grzesiuk 1.Wymagania formalne 1. struktura pracy zawiera: stronę tytułową, spis treści, Wstęp, rozdziały merytoryczne (teoretyczne

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi SIERPIEŃ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Egzamin maturalny z języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy piątej

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy piątej Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 162 im. Władysława Szafera Rok szkolny 2013 / 2014 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy piątej ( nie dotyczy klasy 5a i grupy niezaawansowanej

Bardziej szczegółowo

MATURA USTNA: ZESTAW 1

MATURA USTNA: ZESTAW 1 MATURA USTNA: ZESTAW 1 Twój kolega/twoja koleżanka chce dowiedzieć się czegoś o Twojej klasie. Poniżej podane są 4 kwestie, które musisz omówić w rozmowie z egzaminującym. Liczba uczniów w klasie Atmosfera

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia z egzaminu gimnazjalnego w 2012 roku w województwie pomorskim język angielski poziom rozszerzony

Osiągnięcia z egzaminu gimnazjalnego w 2012 roku w województwie pomorskim język angielski poziom rozszerzony Osiągnięcia z egzaminu gimnazjalnego w 2012 roku w województwie pomorskim język angielski poziom rozszerzony Zewnętrzny egzamin gimnazjalny z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym po raz pierwszy

Bardziej szczegółowo

ZASADY OPRACOWYWANIA PRACY DYPLOMOWEJ

ZASADY OPRACOWYWANIA PRACY DYPLOMOWEJ WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA Wydział Architektury 02-061 Warszawa, ul. Wawelska 14 INŻYNIERSKA PRACA DYPLOMOWA na kierunku Budownictwo ZASADY OPRACOWYWANIA PRACY DYPLOMOWEJ Warszawa 2011/2012 r.

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZSADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM NR 7 PRZY ZSO NR 7 W CHEŁMIE

PRZEDMIOTOWE ZSADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM NR 7 PRZY ZSO NR 7 W CHEŁMIE PRZEDMIOTOWE ZSADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM NR 7 PRZY ZSO NR 7 W CHEŁMIE Chełm 2015r. 1 Zakres ocenianych wiadomości i umiejętności jest zgodny z wymaganiami zawartymi w podstawie programowej

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY (JĘZYK ANGIELSKI) Foreign Language (English) Stacjonarne Poziom przedmiotu: II stopnia Liczba godzin/tydzień: 2 PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

JĘZYK OBCY (JĘZYK ANGIELSKI) Foreign Language (English) Stacjonarne Poziom przedmiotu: II stopnia Liczba godzin/tydzień: 2 PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Matematyka Rodzaj przedmiotu: Treści uzupełniające Rodzaj zajęć: Ćwiczenia JĘZYK OBCY (JĘZYK ANGIELSKI) Foreign Language (English) Forma studiów: Stacjonarne Poziom przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASA I III

KRYTERIA OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASA I III KRYTERIA OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASA I III STOPIEŃ CELUJĄCY Uczeń spełnia kryteria na ocenę bardzo dobrą oraz prezentuje efekty samodzielniej pracy wynikające z indywidualnych zainteresowań językiem

Bardziej szczegółowo

1.How do you rate the English language skills of Polish students?

1.How do you rate the English language skills of Polish students? PODSUMOWANIE WYNIKÓW ANKIET DLA OPIEKUNÓW PORTUGALSKICH PODCZAS STAŻU LEONARDO DA VINCI - MAJ 2013 1.How do you rate the English language skills of Polish students? -bad 0 -insufficient 0 -sufficient 0

Bardziej szczegółowo

Wymienia potrawy, które lubi i których nie lubi: I like/don t like chicken.

Wymienia potrawy, które lubi i których nie lubi: I like/don t like chicken. WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY 3 NA ROK SZKOLNY 2012/2013 Lp. Dział programu Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe 1 Okres bezpodręcznikowy 2 Hello!! W większości poprawnie

Bardziej szczegółowo

Lekcja 10 Podróżowanie

Lekcja 10 Podróżowanie LEKCJA 10 Lekcja 10 Podróżowanie 59 Wysłuchaj dialogów, najpierw w wersji oryginalnej, później z tłumaczeniem. Powtarzaj poszczególne kwestie za lektorami. Dialog 1 Kupowanie biletu na pociąg - Hello,

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KWIECIEŃ 2013

EGZAMIN GIMNAZJALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KWIECIEŃ 2013 EGZAMIN GIMNAZJALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KWIECIEŃ 2013 ANALIZA I INTERPRETACJA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W KLASACH III KWIECIEŃ 2013 W RAMACH PROGRAMU PODNOSZĄCEGO EFEKTYWNOŚĆ KSZTAŁCENIA PPEK, REALIZOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Egzaminy z oferty British Council potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym

Egzaminy z oferty British Council potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym Egzaminy z oferty British Council potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym Konferencja Nauczanie języka obcego w przedszkolu szanse i wyzwania Lublin, 21 października 2015 www.britishcouncil.pl

Bardziej szczegółowo

W obrębie polskiego języka narodowego należy wydzielić dwa systemy:

W obrębie polskiego języka narodowego należy wydzielić dwa systemy: Wykład nr 2 W obrębie polskiego języka narodowego należy wydzielić dwa systemy: a) polszczyznę ogólną (zwaną literacką); b)polszczyznę gwarową (gwary ludowe). Jest to podział dokonany ze względu na zasięg

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2013 r. Test humanistyczny język polski Test GH-P1-132

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2013 r. Test humanistyczny język polski Test GH-P1-132 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2013 r. Test humanistyczny język polski Test GH-P1-132 Zestaw zadań egzaminacyjnych z zakresu języka polskiego posłużył do sprawdzenia poziomu opanowania wiedzy i

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część 1 7. Część 2 17. Część 3 31. Część 4 47. Część 5 61. Część 6 73. Wstęp 5 Jak się uczyć 6

Spis treści. Część 1 7. Część 2 17. Część 3 31. Część 4 47. Część 5 61. Część 6 73. Wstęp 5 Jak się uczyć 6 Spis treści Wstęp 5 Jak się uczyć 6 Część 1 7 Lekcja 1 Fonetyka języka angielskiego 8 Lekcja 2 Wymowa samogłosek i spółgłosek w języku angielskim 10 Lekcja 3 Ćwiczenia fonetyczne 15 Część 2 17 Lekcja 1

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH Strona I. Podstawy oceniania... 2 II. Obszary aktywności... 3 III. Kryteria oceniania poszczególnych form aktywności... 4 IV. Narzędzia pomiaru... 6 V. Kryteria

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania - język angielski. I etap edukacyjny klasa II. Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa. w Minkowicach Oławskich

Kryteria oceniania - język angielski. I etap edukacyjny klasa II. Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa. w Minkowicach Oławskich Kryteria oceniania - język angielski I etap edukacyjny klasa II Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa w Minkowicach Oławskich mgr Karolina Kownacka UNIT 1 In the town CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Wymagania szczegółowe 1. Zdający posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych,

Wymagania szczegółowe 1. Zdający posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych, Część pisemna (poziom podstawowy). Przykładowe zadania z rozwiązaniami 57 TWORZENIE WYPOWIEDZI PISEMNEJ Zadanie 11. (0 10) Uczestniczyłeś(-aś) w międzynarodowej wymianie w Londynie. Napisz list do kolegi

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO MAJ 2013 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO MAJ 2013 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen - język angielski klasa III. Podręcznik: English Adventure -3

Kryteria ocen - język angielski klasa III. Podręcznik: English Adventure -3 Kryteria ocen - język angielski klasa III Podręcznik: English Adventure -3 Hello! Bardzo dobry U. zna tematykę podręcznika English Adventure do kl.3, zna i śpiewa piosenkę -Alfabet, u. rozumie 5 polecenia

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2013 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

Translatio i kultura

Translatio i kultura Uniwersytet Warszawski Wydział Lingwistyki Stosowanej Instytut Lingwistyki Stosowanej Instytut Rusycystyki zapraszają do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Translatio i kultura Warszawa,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - POZIOM PODSTAWOWY

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - POZIOM PODSTAWOWY WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - POZIOM PODSTAWOWY WIADOMOŚCI O EPOCE wiadomości Określa ramy czasowe i genezę nazwy epoki. Wymienia głównych reprezentantów omawianych kierunków literackich. Wymienia

Bardziej szczegółowo

Język polski: wymagania edukacyjne

Język polski: wymagania edukacyjne Język polski: wymagania edukacyjne 1. Wypowiedzi ustne. Ocenie podlegają: - zgodność z tematem, poprawność merytoryczna, - zachowanie odpowiedniej kompozycji wypowiedzi (wstęp, rozwinięcie, zakończenie),

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

New Exam Connections Elementary Kryteria oceniania KLASA III a,b

New Exam Connections Elementary Kryteria oceniania KLASA III a,b New Exam Connections Elementary Kryteria oceniania KLASA III a,b UNIT 4 Opis czynności wydarzenia z przeszłości, nie Uczeń opisuje wydarzenia z przeszłości, popełniając niewielkie Uczeń opisuje wydarzenia

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen język angielski klasa VI - Project 3

Kryteria ocen język angielski klasa VI - Project 3 Kryteria ocen język angielski klasa VI - Project 3 Ocena celująca Introduction płynnie przedstawia siebie i inne osoby płynnie podaje swoje dane osobowe pyta o informacje i podaje informacje o innych osobach,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ KLASA VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ WELCOME CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA BARDZO

Bardziej szczegółowo

Wszystko o angielskim czasowniku wish i zwrocie if only

Wszystko o angielskim czasowniku wish i zwrocie if only 1 Spis treści Radosław Więckowski Wszystko o angielskim czasowniku wish i zwrocie if only 2 Wszystko o angielskim czasowniku wish i zwrocie if only Najobszerniejsza na rynku wydawniczym prezentacja czasownika

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be to do something mieć coś zrobić Mam jej pomóc jutro.

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA VI

KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA VI Anita Leszczyńska KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA VI SUBJECT: Holidays and celebrations revision. (Święta i uroczystości powtórzenie.) Realizowane punkty programu nauczania: - zebranie i powtórzenie

Bardziej szczegółowo

Główni dystrybutorzy Czasopisma Ekonomia i Zarządzanie

Główni dystrybutorzy Czasopisma Ekonomia i Zarządzanie REKLAMA PRASOWA ADS Główni dystrybutorzy Czasopisma Ekonomia i Zarządzanie Uniwersytet Śląski Biblioteka Uniwersytecka w Kielcach Biblioteka Uniwersytecka Mikołaja Kopernika w Toruniu BIBLIOTAKA UNIWERSYTECKA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO KL.VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO KL.VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO KL.VI I. Obszary aktywności ucznia w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw, będące przedmiotem oceny. 1. Mówienie poprawne pod względem gramatycznym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO- WYRÓWNAWCZYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO I JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. V I VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROGRAM ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO- WYRÓWNAWCZYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO I JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. V I VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO- WYRÓWNAWCZYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO I JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. V I VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ R. SZK. 2013/2014 Opracowała i realizuje Aneta Topczewska nauczyciel języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A7)

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A7) EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SHEMATY PUNKTOWANIA (A7) GRUDZIEŃ 2013 Zadanie 1. (0 4) II. Rozumienie wypowiedzi. Zdający rozumie [

Bardziej szczegółowo

Zasady redagowania tekstu Studenckie Zeszyty Naukowe Instytutu Slawistyki UJ

Zasady redagowania tekstu Studenckie Zeszyty Naukowe Instytutu Slawistyki UJ Zasady redagowania tekstu Studenckie Zeszyty Naukowe Instytutu Slawistyki UJ Redakcja Studenckich Zeszytów Naukowych Instytutu UJ prowadzi nabór tekstów dotyczących obszaru Słowiańszczyzny południowej

Bardziej szczegółowo

New Matura Solutions Elementary Kryteria oceny

New Matura Solutions Elementary Kryteria oceny New Matura Solutions Elementary Kryteria oceny UNIT 1 słownictwo z Unitu 1, bezbłędnie lub niemal bezbłędnie posługuje się formą dopełniacza s, regularną liczbą mnogą rzeczowników; poprawnie stosuje czas

Bardziej szczegółowo

Klasy abstrakcyjne i interfejsy

Klasy abstrakcyjne i interfejsy Klasy abstrakcyjne i interfejsy Streszczenie Celem wykładu jest omówienie klas abstrakcyjnych i interfejsów w Javie. Czas wykładu 45 minut. Rozwiązanie w miarę standardowego zadania matematycznego (i nie

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE LITERACKIE

KSZTAŁCENIE LITERACKIE uwagi Wymagania edukacyjne na ocenę śródroczną i roczną Rok szkolny 2008/2009 klasy szóste SP 9 Nowy Sącz WIEDZA UCZNIA OPANOWANE UMIEJĘTNOŚCI I OKRES- ocena śródroczna - celujący Uczeń przeczytał wszystkie

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do efektów kształcenia w obszarze (obszarach)

Odniesienie do efektów kształcenia w obszarze (obszarach) Załącznik nr 42 do Uchwały Nr 54/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 czerwca 2012 r. Nazwa wydziału: Wydział Filologiczny Nazwa kierunku studiów: informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Obszar

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas IV-VI. Wymagania na ocenę celującą (6):

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas IV-VI. Wymagania na ocenę celującą (6): Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas IV-VI Klasa IV Wymagania na ocenę celującą (6): Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE I. KARTA PRZEDMIOTU: PNJA Konwersacje ( I ROK)

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE I. KARTA PRZEDMIOTU: PNJA Konwersacje ( I ROK) PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE I. KARTA PRZEDMIOTU: PNJA Konwersacje ( I ROK) CEL PRZEDMIOTU C1 Poszerzenie wiedzy oraz słownictwa poprzez analizę i komentarz różnorodnych dokumentów autentycznych z zakresu

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół w Dębowie

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół w Dębowie Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół w Dębowie 1.Zasady oceniania: - oceny są oparte na czytelnych kryteriach znanych uczniom i rodzicom, - na ocenę

Bardziej szczegółowo

Środki dydaktyczne wykorzystywane w nauczaniu dzieci. zabaw językowych w procesie nauczania Motywowanie dzieci do nauki języka obcego

Środki dydaktyczne wykorzystywane w nauczaniu dzieci. zabaw językowych w procesie nauczania Motywowanie dzieci do nauki języka obcego Nauczyciele języków obcych szkół podstawowych Nauczanie języka obcego w edukacji wczesnoszkolnej TREŚCI: Psychorozwojowe uwarunkowania wczesnej edukacji językowej Rozwój sprawności receptywnych i produktywnych

Bardziej szczegółowo