Vademecum bezrobotnego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Vademecum bezrobotnego"

Transkrypt

1 URZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO Vademecum bezrobotnego Folder opracowany i wydany przez Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego F_03_Vademecum_bezrobotnego_130x200.indd :32:16

2 Niniejszy informator opracowano na podstawie Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2008, Nr 69, poz. 415; z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych. Klientami Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego są bezrobotni, poszukujący pracy oraz pracodawcy. Powiatowe urzędy pracy prowadzą pośrednictwo pracy dla zarejestrowanych osób, a w razie braku możliwości zapewnienia odpowiedniego zatrudnienia: 1) świadczą usługę poradnictwa zawodowego, 2) umożliwiają udział w zajęciach klubu pracy, 3) inicjują, organizują i finansują szkolenia bezrobotnych i innych uprawnionych osób oraz przyznają i wypłacają dodatki szkoleniowe lub stypendia, 4) inicjują i dofinansowują tworzenie dodatkowych miejsc pracy, 5) inicjują oraz finansują w zakresie określonym w ustawie inne instrumenty rynku pracy, 6) inicjują i realizują projekty lokalne, 7) przyznają i wypłacają zasiłki i inne świadczenia z tytułu bezrobocia. 2 F_03_Vademecum_bezrobotnego_130x200.indd :32:17

3 SPIS TREŚCI I Projekty zrealizowane przez urząd pracy powiatu krakowskiego... 5 II Usługi rynku pracy Pośrednictwo pracy Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy Organizacja szkoleń III Instrumenty rynku Finansowanie kosztów przejazdu Finansowanie kosztów zakwaterowania Finansowanie kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego Przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej Zwrot składki zus z tytułu zatrudnienia bezrobotnego Finansowanie dodatków aktywizacyjnych Finansowanie kosztów zorganizowanego przejazdu bezrobotnych i poszukujących pracy w związku z udziałem w targach i giełdach pracy organizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy IV Instrumenty rynku pracy skierowane do osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy Staż Przygotowanie zawodowe dorosłych Prace interwencyjne Roboty publiczne Koszty opieki nad dzieckiem lub dziećmi do lat V Prawa i obowiązki bezrobotnego Status osoby bezrobotnej Status osoby poszukującej pracy Rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy Obowiązki osób bezrobotnych Pozbawienie statusu bezrobotnego Pozbawienie statusu poszukującego pracy VI Świadczenia pieniężne Zasiłek dla bezrobotnych Stypendium Prace społecznie użyteczne F_03_Vademecum_bezrobotnego_130x200.indd :32:17

4 4 F_03_Vademecum_bezrobotnego_130x200.indd :32:17

5 I Projekty zrealizowane przez Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego Projekt Inspiracja Program promocji rozwoju zawodowego młodych osób bezrobotnych Powiatu Krakowskiego miał na celu udzielenie pomocy 100 młodym osobom bezrobotnym w wejściu na rynek pracy poprzez: ukierunkowanie zawodowe oraz promowanie zatrudniania młodzieży. Wartość projektu zł. Program Klucz do zatrudnienia to projekt integracji zawodowej i społecznej osób bezrobotnych Powiatu Krakowskiego, który miał na celu udzielenie pomocy 100 osobom bezrobotnym, zagrożonym wykluczeniem społecznym, poprzez wsparcie ich integracji społecznej i zawodowej. Celem projektu było również promowanie zatrudnienia osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Projekt obejmował uczestników indywidualnymi formami pomocy w ramach kompleksowych usług aktywizujących z wykorzystaniem najlepszych praktyk w tym zakresie. Zapewnione zostało profesjonalne wsparcie psychologiczne inspirujące do dalszego działania. Wartość projektu zł. Projekty zostały opracowane i uzyskały dofinansowanie w ramach Programu PHARE 2002 Aktywne formy Zapobiegania Bezrobociu Program Promocja wzrostu zatrudnienia wśród młodzieży i Program Integracja społeczna i zawodowa grup zagrożonych wykluczeniem i były realizowane przez Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. UPPK realizował projekt 50 PLUS pod nazwą Jeszcze jedna szansa współfinansowany ze środków Ministerstwa Gospodarki i Pracy. Skierowany był do 50 osób powyżej 50- tego roku życia. Celem projektu było udzielenie pomocy bezrobotnym zagrożonym wykluczeniem społecznym i zawodowym w powrocie na rynek pracy. Nie Przegap szansy, Nie przegap szansy 2, Nie przegap szansy 3 projekty realizowane w ramach SPO RZL Działanie 1.2 Perspektywy dla młodzieży. Trzy edycje projektów przyniosły następujące efekty: Zaktywizowano blisko 3300 uczestników projektu poprzez usługi poradnictwa zawodowego, oraz aktywnego pośrednictwa pracy. 628 osób skorzystało ze szkoleń zawodowych, 1338 osób uczestniczyło w stażach, 101 osób podjęło działalność gospodarczą. Łącznie pozyskano ponad 8,5 mln zł na aktywizację osób młodych z terenu Powiatu Krakowskiego. Nie zwlekaj, Czas na dokument, Kompetencja projekty realizowane w ramach SPO RZL Działanie 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia. Trzy edycje projektów przyniosły następujące efekty: Zaktywizowano blisko 2200 uczestników projektu poprzez usługi poradnictwa zawodowego, oraz aktywnego pośrednictwa pracy. 811 osób skorzystało ze szkoleń zawodowych, 350 osób uczestniczyło w przygotowaniach zawodowych w miejscu pracy, 277 osób podjęło działalność gospodarczą. Łącznie pozyskano blisko 7 mln zł na aktywizację osób długotrwale bezrobotnych z terenu Powiatu Krakowskiego, Kobieta Jutra projekt realizowany był w ramach SPO RZL Działanie 1.6 Integracja i reintegracja zawodowa kobiet. Poprzez projekt osiągnięto następujące efekty: 20 osób 5 F_03_Vademecum_bezrobotnego_130x200.indd :32:17

6 otworzyło działalność gospodarczą, 88 osób ukończyło szkolenia zawodowe, 90 osób uczestniczyło w formie stażu i przygotowania zawodowego w miejscu pracy, 160 kobiet uczestniczyło w Warsztatach Rozwoju Osobistego. Nowa Rola projekt realizowany w ramach ZPORR Działanie 2.3 Reorientacja osób odchodzących z rolnictwa. Celem projektu Nowa Rola było znalezienie zatrudnienia poza rolnictwem 50 mieszkańcom powiatu krakowskiego. Zatrudnienie to było możliwe przez udzielenie wsparcia pracodawcom w postaci dofinansowania miejsc pracy przez okres 19 miesięcy. Projekt kładł nacisk na zmianę profilu aktywności zawodowej uczestnika z rolnika na pracownika. Siła Skuteczności projekt realizowany w ramach POKL Poddziałanie Wsparcie Powiatowych i Wojewódzkich Urzędów Pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie. Celem projektu Siła skuteczności jest upowszechnianie usług rynku pracy w powiecie krakowskim poprzez dofinansowanie zatrudnienia doradców zawodowych i pośredników pracy oraz zapewnienie osobom bezrobotnym i poszukującym pracy jak również pracodawcom dostępu do usług rynku pracy na wysokim poziomie. 7 życzeń (I, II, III edycja) projekt systemowy realizowany w ramach POKL Poddziałania Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych. Jednym z głównych celów projektu było dążenie do integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt 7 życzeń skierowany był do osób bezrobotnych i wykorzystywał odpowiednio dostępne usługi i instrumenty rynku pracy (w szczególności staże, przygotowania zawodowe w miejscu pracy, szkolenia, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej) w celu zwiększenia szans powrotu na rynek pracy beneficjentów projektu. Nowym szlakiem projekt był realizowany w ramach Programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Trener Pracy zatrudnienie wspomagane osób niepełnosprawnych. Celem projektu było z jednej strony dostosowanie oczekiwań osób niepełnosprawnych do wymagań lokalnych pracodawców, z drugiej jednak strony istotna była promocja osób niepełnosprawnych jako rezerwy kadrowej i potencjału ludzkiego wśród przedsiębiorców. 6 F_03_Vademecum_bezrobotnego_130x200.indd :32:17

7 II Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy Pośrednictwo pracy polega w szczególności na: udzielaniu pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych, pozyskiwaniu ofert pracy, upowszechnianiu ofert pracy, w tym przez przekazywanie ofert pracy do internetowej bazy ofert pracy udostępnianej przez ministra właściwego do spraw pracy, udzielaniu pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy, informowaniu bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy, inicjowaniu i organizowaniu kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami, współdziałaniu powiatowych urzędów pracy w zakresie wymiany informacji o możliwościach uzyskania zatrudnienia i szkolenia na terenie ich działania, informowaniu bezrobotnych o przysługujących im prawach i obowiązkach. Pośrednictwo pracy dla bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców realizowane przez powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy jest prowadzone nieodpłatnie, zgodnie z zasadami: dostępności usług pośrednictwa pracy dla poszukujących pracy oraz dla pracodawców, dobrowolności oznaczającej wolne od przymusu korzystanie z usług pośrednictwa pracy, równości oznaczającej obowiązek udzielania wszystkim bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w znalezieniu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie lub orientację seksualną; jawności oznaczającej, że każde wolne miejsce pracy zgłoszone do urzędu pracy jest podawane do wiadomości bezrobotnym i poszukującym pracy. Powiatowe urzędy pracy prowadzą pośrednictwo pracy dla zarejestrowanych osób, a w razie braku możliwości zapewnienia odpowiedniej pracy: świadczą usługę poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej; świadczą usługę pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy; inicjują, organizują i finansują szkolenia, przygotowanie zawodowe dorosłych i staże oraz przyznają i wypłacają stypendia; 7 F_03_Vademecum_bezrobotnego_130x200.indd :32:17

8 inicjują i dofinansowują tworzenie dodatkowych miejsc pracy; inicjują oraz finansują w zakresie określonym w ustawie inne instrumenty rynku pracy; przyznają i wypłacają zasiłki oraz inne świadczenia z tytułu bezrobocia. EURES European Employment Services Europejskie Służby Zatrudnienia sieć współpracy Publicznych Służb Zatrudnienia oraz innych organizacji regionalnych, krajowych i międzynarodowych działających w obszarze zatrudnienia, wspierająca mobilność pracowników na poziomie międzynarodowym i transgranicznym w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii. Usługi EURES są ogólnodostępne, bezpłatne i skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy, zainteresowanych wyjazdem do innego kraju w celach podjęcia pracy oraz do pracodawców, którzy chcą prowadzić rekrutację pracowników z zagranicy. Istotą tej usługi jest zapoznanie klienta z wymogami, realiami i potrzebami europejskiego rynku pracy poprzez: doradztwo i pomoc dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy w znalezieniu odpowiedniego zatrudnienia, doradztwo i pomoc pracodawcom w pozyskaniu pracowników spełniających ich wymagania; informowanie o warunkach życia i pracy z uwzględnieniem zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Pośrednicy Pracy EURES udostępniają informacje zamieszczane w bazie ofert pracy EURES klientom UPPK. 2. Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa Poradnictwo zawodowe jest procesem, w którym doradca zawodowy i klient pracują wspólnie nad świadomym i samodzielnym podjęciem przez klienta decyzji dotyczącej drogi rozwoju zawodowego oraz dostosowaniem się do wymogów rynku pracy. PORADNICTWO ZAWODOWE polega w szczególności na wykonywaniu czynności i działań określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. PORADNICTWO ZAWODOWE realizowane jest w każdym urzędzie przez doradców zawodowych spełniających wymagania określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Do zadań doradcy zawodowego zatrudnionego w urzędzie pracy należy: udzielanie informacji o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia, z wykorzystaniem zasobów informacji w formie drukowanej, audiowizualnej oraz innych nowoczesnych technik przekazu opartych na technologii komputerowej, udzielanie porad ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę zatrudnienia z wykorzystaniem metod psychologicznych, zwłaszcza badających zainteresowania i uzdolnienia zawodowe, inspirowanie, organizowanie i prowadzenie grupowych zajęć umożliwiających udzielanie pomocy i porad zawodowych, zwłaszcza w grupie bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy. 8 F_03_Vademecum_bezrobotnego_130x200.indd :32:17

9 Doradztwo pracodawcom w zakresie: doboru kandydatów do pracy (w tym szczegółowej oceny) na stanowiska wymagające szczególnych predyspozycji psychofizycznych, indywidualnego rozwoju zawodowego pracodawcy lub jego pracowników. Celem usługi poradnictwa zawodowego jest: udzielanie porad ułatwiających: wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie / zmianę zatrudnienia, udzielanie informacji o: zawodach, rynku pracy, możliwościach szkolenia i dokształcania. Poradnictwo zawodowe Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego świadczy usługi osobom: bezrobotnym, poszukującym pracy, uczącym się, pracodawcom. Poradnictwo zawodowe realizowane przez publiczne służby zatrudnienia opiera się na zasadach: bezpłatności, dostępności, dobrowolności, równości, swobody wyboru zawodu i miejsca pracy, poufności i ochrony danych osobowych. Poradnictwo zawodowe świadczy pomoc osobom, które: stoją przed wyborem swojej pierwszej pracy, straciły prace po wieloletnim zatrudnieniu, nigdy nie pracowały, chcą zmienić swój zawód ponieważ dokonały złego wyboru, chcą powrócić na rynek pracy po dłuższej przerwie w zatrudnieniu, chcą doskonalić swoje umiejętności, chcą kontynuować naukę i nie potrafią określić, który kierunek będzie najbardziej właściwy z perspektywy potrzeb rynku pracy. Podstawowymi modelami organizacji poradnictwa zawodowego są: poradnictwo indywidualne przez, które należy rozumieć proces, podczas którego doradca zawodowy w sposób świadomy i celowy, wykorzystując procedury i techniki rozmowy doradczej, motywuje klienta do swobodnego wypowiadania się oraz aktywnego współdziałania w rozwiązywaniu jego problemów. Poradnictwo zawodowe najczęściej obejmuje takie sytuacje jak: 9 F_03_Vademecum_bezrobotnego_130x200.indd :32:17

10 pomoc klientom w uzyskaniu wiedzy niezbędnej do podjęcia świadomego wyboru zawodu, badanie i interpretowanie zainteresowań zawodowych, pomoc bezrobotnym w podjęciu odpowiedniej edukacji umożliwiającej powrót na rynek pracy, przeprowadzenie rozmów w celu przygotowania klientów do podjęcia rzeczywistych ról obowiązujących na rynku pracy, pomaganie osobom z grup ryzyka w znalezieniu swojej szansy i swojego miejsca na rynku pracy. Doradca zawodowy w indywidualnym procesie doradczym wykorzystuje techniki rozmowy doradczej, wywiadu, testu predyspozycji zawodowych, testów psychologicznych, Indywidualnego Planu Działania /IPD/. Poradnictwo zawodowe oraz informacja zawodowa mogą być świadczone w formie: indywidualnej bezpośredniej, polegającej na bezpośrednim kontakcie doradcy zawodowego z osobą zgłaszającą potrzebę pomocy w celu rozwiązania jej problemu zawodowego lub udzielenia informacji zawodowej, indywidualnej na odległość, w ramach której doradca zawodowy kontaktuje się z osobą zgłaszającą potrzebę pomocy w uzyskaniu informacji zawodowych lub rozwiązaniu problemu zawodowego np. za pośrednictwem telefonu. poradnictwo grupowe należy przez to rozumieć sposób pracy z ludźmi, którzy jako członkowie grupy, w atmosferze akceptacji i otwartości, mają możliwość zbadania i zdefiniowania własnego problemu zawodowego, dokonania adekwatnej oceny siebie oraz rozwijania umiejętności podejmowania decyzji dotyczących planowania własnej kariery zawodowej. Porada grupowa może być wskazana dla klienta przez doradcę w następujących sytuacjach: klient dąży do rozwiązania problemu poprzez samozatrudnienie, jest skłonny uruchomić własne przedsięwzięcie gospodarcze, lecz nie jest w stanie określić, czy planowany zamiar w dłuższej perspektywie będzie zyskowny, nie wie jak podejść do tego zagadnienia, klient postanowił rozpocząć naukę nowego zawodu, gdyż dotychczasowy nie sprzyja znalezieniu nowego zatrudnienia, mimo dość dużego doświadczenia zawodowego, chciałby uzyskać pomoc w wyborze zarówno zawodu jak i ścieżki kształcenia. Potrzebuje potwierdzenia własnych możliwości w zakresie nauki, klient ukończył szkołę jest absolwentem, próby znalezienia zatrudnienia nie powiodły się, nie wie co ma dalej robić, klient posiada niewielkie doświadczenie zawodowe, świat pracy wydaje mu się wrogi, gdyż po raz któryś zmuszony jest do szukania nowej pracy, chciał- 10 F_03_Vademecum_bezrobotnego_130x200.indd :32:18

11 by dokonać takich modyfikacji, które zapewniłyby mu zatrudnienie i szansę na jego utrzymanie, klient ma szansę na zatrudnienie, lecz boi się rozmowy z pracodawcą, wymaga także pomocy w przygotowaniu niezbędnych dokumentów, klient zdecydował, że podejmie studia, poszuka informacji o uczelniach i wymaganiach stawianych kandydatom. Pracując z grupą doradca zawodowy prowadzi warsztaty i realizuje następujące moduły tematyczne: autoprezentacji, analizy mocnych i słabych stron, bilansu osiągnięć, zainteresowań i potrzeb, komunikacji werbalnej i niewerbalnej, asertywności, przygotowania do rozmowy z pracodawcą, przygotowania dokumentów aplikacyjnych, informacji o lokalnym rynku pracy. informacja zawodowa to informacja związana ze światem pracy, która może być wykorzystywana przez klientów w procesie podejmowania decyzji zawodowych. Informacja zawodowa uwzględnia przede wszystkim dane o zawodach, dane dotyczące dróg prowadzących do uzyskania kwalifikacji zawodowych oraz możliwości uzyskania pracy. Odbiorcami usług informacyjnych są: uczniowie stojący przed wyborem szkoły wyższej, absolwenci szkół i osoby, które po raz pierwszy podejmują pracę zarobkową, osoby poszukujące pracy (bezrobotni, osoby chcące się przekwalifikować), osoby pracujące zarobkowo, które zagrożone są utratą zatrudnienia. Wszystkie modele poradnictwa zawodowego przedstawione powyżej pomogą: zaplanować swoją karierę określić pozycję na rynku pracy zwiększyć szansę na zdobycie zatrudnienia podjąć decyzję o przekwalifikowaniu wykorzystać posiadane zasoby /talenty i umiejętności/ 3. Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy Współczesny rynek pracy zmienia się bardzo szybko i stawia przed nami nowe wymagania. Ludzie zawodowo aktywni w ciągu życia wiele razy zmieniają pracę i bardzo często też zawód, niektórzy nawet kilka razy. Okresy zatrudnienia przeplatają się z okresami bezrobocia lub zatrudnienia w formie i wymiarze nie w pełni satysfakcjonującym pracownika. Dzisiaj mówi się często, że sukcesem zawodowym jest nie tylko osiągnięcie wysokiej pozycji zawodowej, ale także trwałe pozostawanie w zatrudnieniu, bez okresów bezrobocia. Dlatego tak wielkie znaczenie ma znajomość rynku pracy, wiedza o tym jakim podlega on prawom oraz jak można wykorzystać swoje atuty lub czego należy się nauczyć, by lepiej sobie na nim radzić. Jednym ze sposobów przygotowania się do lepszego funkcjonowania na rynku pracy jest pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy, polegająca na przygotowaniu bezrobotnych i poszukujących pracy do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu zatrudnienia. 11 F_03_Vademecum_bezrobotnego_130x200.indd :32:18

12 Opis usługi pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy jest procesem, polegającym w szczególności na organizowaniu i wykonywaniu dla bezrobotnych, poszukujących pracy oraz innych zainteresowanych, czynności i działań, mającym na celu przygotowanie i aktywizację bezrobotnych i poszukujących pracy do samodzielnego poszukiwania zatrudnienia oraz umożliwienie innym zainteresowanym skorzystanie z baz danych i informacji, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy może być realizowana przez organizowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu umiejętności poszukiwania pracy (Klub Pracy) oraz przez zajęcia aktywizujące bezrobotnych i poszukujących pracy, a także przez umożliwienie wszystkim zainteresowanym dostępu do informacji i baz danych służących uzyskaniu umiejętności poszukiwania pracy i samozatrudnienia, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy opiera się na zasadach: dobrowolności uczestnictwa, nieodpłatnego korzystania przez uczestników ze sprzętu stanowiącego wyposażenie Klubu Pracy, z materiałów informacyjnych, literatury, artykułów piśmienniczych i innych materiałów oraz informacji niezbędnych do realizacji usługi. Główne przesłanie, które przyświeca realizacji usługi pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy to orientacja na klienta, mająca na celu ukierunkowanie działań na rzeczywiste potrzeby klientów oraz realizację ich oczekiwań. Orientacja na klienta to: analiza potrzeb klienta określenie faktycznych lub co najmniej prawdopodobnych potrzeb klienta, które nie zawsze pokrywają się ze zgłaszanym przez niego zapotrzebowaniem; dokonywana jest na podstawie wiedzy o kliencie, czerpanej z posiadanych danych oraz na podstawie przeprowadzanych z klientami rozmów i analizy jego oczekiwań, analiza oczekiwań klienta identyfikacja oczekiwań klienta oraz ich skonfrontowanie z jego prawdopodobnymi rzeczywistymi potrzebami, analiza możliwych działań identyfikacja możliwych do podjęcia działań, jak najpełniej odpowiadających oczekiwaniom i potrzebom klienta, dostosowanie możliwości działania do oczekiwań klienta dobór najlepszych z możliwych do zastosowania działań, mających na celu jak najpełniejszą realizację potrzeb i oczekiwań klienta. Szkolenie w ramach Klubu Pracy przeznaczone jest dla osób bezrobotnych lub poszukujących pracy, które chcą aktywnie poszukiwać pracy, lecz nie znają metod ułatwiających jej utrzymanie a także dla osób o zaniżonej motywacji do poszukiwania pracy, zniechęconych dotychczasowym brakiem pozytywnych efektów swoich działań. Często tej grupie osób towarzyszą wątpliwości dotyczące słuszności dokonywanych wyborów, poczucie niewiary w skuteczność własnych poczynań oraz skłonność do przerzucania odpowiedzialności za swoją sytuację na warunki zewnętrzne. Szkolenie w Klubie Pracy trwa trzy tygodnie. Przez pierwsze dwa tygodnie odbywają się sesje szkoleniowe. Ich łączny czas wynosi 40 godzin. Sesje szkoleniowe powinny być zrealizowane w ciągu 10 kolejnych dni roboczych. W tym czasie uczestnicy zdobywają wiedzę teoretyczną i rozwijają praktyczne umiejętności poszukiwania pracy. 12 F_03_Vademecum_bezrobotnego_130x200.indd :32:18

13 Trzeci tydzień, obejmujący 40 godzin, przeznaczony jest na aktywne poszukiwanie pracy przez uczestników i wypróbowanie przez nich w praktyce nowych zachowań, metod i technik poznanych podczas szkolenia. Zajęcia Klubu Pracy obejmują 18 sesji szkoleniowych o następującej tematyce: 1. Pierwszy dzień szkolenia 2. Metody nauki stosowane podczas szkolenia 3. Reakcje w trudnych sytuacjach 4. Kompetencje i predyspozycje zawodowe 5. Bariery na drodze zatrudnienia 6. Zarządzanie sobą podczas poszukiwania zatrudnienia 7. Analiza rynku pracy 8. Formy zatrudnienia 9. Wizytówka zawodowa dokumenty aplikacyjne 10. Sztuka mówienia i prezentacji 11. Zachowania asertywne w poszukiwaniu pracy 12. Oferty na rynku pracy 13. Przygotowanie do rozmowy z pracodawcą 14. Rozmowa kwalifikacyjna 15. Edukacja dla rynku pracy 16. Plan poszukiwania pracy 17. Podjęcie zatrudnienia 18. Zakończenie szkolenia Zajęcia aktywizacyjne przeznaczone są dla osób bezrobotnych lub poszukujących pracy. Mają na celu pobudzenie aktywności tych osób do samodzielnego poszukiwania pracy. Zajęcia te odbywają się w formie warsztatów organizowanych dla określonej grupy bezrobotnych lub poszukujących pracy, a swoim zakresem obejmują sesje szkoleniowe dotyczące specyficznych obszarów aktywności jak np. redagowanie dokumentów aplikacyjnych, poruszanie się po rynku pracy, autoprezentacja, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą, opracowanie planów działania na przyszłość. Z dostępu do informacji w ramach usługi korzystać mogą wszyscy zainteresowani. Udostępniane informacje dotyczą możliwości i umiejętności samodzielnego poszukiwania pracy i samozatrudnienia. Zarówno szkolenia w Klubie Pracy jak i zajęcia aktywizacyjne, powinny obejmować grupę 8-16 osób. Uczestnikami wyżej wymienionych form grupowych mogą być osoby w różnym wieku i z różnym poziomem wykształcenia. Mogą być wśród nich zarówno absolwenci jak i osoby o długoletnim stażu pracy, ci którzy kilka dni wcześniej utracili pracę, jak i osoby, które przez wiele lat nie pracowały i teraz chcą wrócić na rynek pracy oraz takie, które chcą zatrudnić się pierwszy raz w życiu. Cecha wspólna, która ich wszystkich łączy to niski poziom umiejętności radzenia sobie na rynku pracy. Cel szkolenia w zakresie aktywnego poszukiwania pracy obejmujący przygotowanie uczestników do intensywnego i efektywnego poszukiwania pracy, najczęściej zostaje zrealizowany, a uczestnicy po zakończeniu zajęć są w stanie: określić i zanalizować lokalny rynek pracy: poznać podstawowe zagadnienia dotyczące rynku pracy, poznać mechanizmy, które rynkiem rządzą, 13 F_03_Vademecum_bezrobotnego_130x200.indd :32:18

14 określić swoją sylwetkę zawodową, porównać swoje mocne strony z możliwościami oferowanymi przez rynek pracy, a także dopasować swoje kwalifikacje, umiejętności oraz predyspozycje do oferty rynku pracy co w przyszłości może znacznie ułatwić: znalezienie pracy najemnej, samozatrudnienie, stanie się osobą bardziej przedsiębiorczą, podjęcie decyzji dotyczącą przyszłości zawodowej, nabyć wiedzę z zakresu technik i metod poszukiwania pracy oraz przekonać się o potrzebie ich stosowania oraz ich skuteczności, zastosować różnorodne techniki poszukiwania pracy, takie jak: napisanie życiorysu i listu motywacyjnego, przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą, wykorzystanie telefonu podczas poszukiwania pracy, budowanie i wykorzystywanie siatki kontaktów, udoskonalić swoje umiejętności podejmowania decyzji i ich realizacji, nawiązywać kontakty pomocne w znalezieniu zatrudnienia. 4. ORGANIZACJA SZKOLEŃ WARUNKI UZYSKANIA SKIEROWANIA NA SZKOLENIE SKIEROWANIE NA SZKOLENIE w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji, zwiększających szanse na uzyskanie lub utrzymanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, lub podjęcie własnej działalności gospodarczej w szczególności w przypadku: braku kwalifikacji zawodowych, konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji, utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie. braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy, Skierowanie może uzyskać: osoba bezrobotna zarejestrowana w Urzędzie Pracy Powiatu Krakowskiego spełniająca jeden z poniższych warunków: brak kwalifikacji zawodowych, konieczność zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji w związku z brakiem propozycji odpowiedniej pracy, utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie, braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy. 14 F_03_Vademecum_bezrobotnego_130x200.indd :32:18

15 osoba poszukująca pracy zarejestrowana w Urzędzie Pracy Powiatu Krakowskiego, która: jest w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy, jest zatrudniona u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji, otrzymuje świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, uczestniczy w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej, jest żołnierzem rezerwy, pobiera rentę szkoleniową, pobiera świadczenie szkoleniowe, podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników. pracownik bądź osoba wykonująca inną pracę zarobkową w wieku 45 lat i powyżej zainteresowana pomocą w rozwoju zawodowym, po zarejestrowaniu się w Urzędzie pracy. CELEM SZKOLENIA jest zwiększenie szans dla osoby bezrobotnej na znalezienie zatrudnienia poprzez: przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie, podwyższenie kwalifikacji zawodowych. INICJATOREM SZKOLENIA MOŻE BYĆ: Urząd Pracy, osoba bezrobotna, lub uprawniony poszukujący pracy jeżeli uzasadni celowość tego szkolenia, bądź uwiarygodni zatrudnienie po ukończonym szkoleniu, inna instytucja niż powiatowy urząd pracy. FORMY I TRYB KIEROWANIA NA SZKOLENIE: skierowanie do instytucji szkoleniowej na szkolenie grupowe, skierowanie do instytucji szkoleniowej na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną indywidualne, skierowanie do klubu pracy na szkolenie z zakresu aktywnego poszukiwania pracy, dofinansowanie kosztów egzaminu albo uzyskania licencji, częściowe sfinansowanie kosztów szkolenia, pożyczka szkoleniowa, sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych. Szkolenia grupowe: organizowane są na podstawie zapotrzebowania na zawody i specjalności na lokalnym rynku pracy oraz na podstawie analizy potrzeb szkoleniowych osób uprawnionych do szkolenia. 15 F_03_Vademecum_bezrobotnego_130x200.indd :32:18

16 Informację o organizowanych szkoleniach grupowych oraz stosowanym trybie kwalifikowania na szkolenia można uzyskać: bezpośrednio od pracownika uprawnionego do udzielenia ustnych informacji o możliwościach i zasadach kierowania na szkolenie przez powiatowy urząd pracy, uczestnicząc w grupowych spotkaniach informacyjnych, śledząc materiały informacyjne, ogłoszenia publikowane w urzędzie na tablicy ogłoszeń, przeglądając informacje zawarte w internetowych bazach danych, strona UPPK: Szkolenia w trybie indywidualnym: Szkolenia indywidualne realizowane są na wniosek bezrobotnego. Urząd pracy kieruje bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie, jeżeli uzasadni on celowość tego szkolenia, a koszt szkolenia nie przekroczy 300 % przeciętnego wynagrodzenia. Uwiarygodnienie zatrudnienia: prawdopodobieństwo uzyskania zatrudnienia po szkoleniu określa urząd na podstawie: oświadczenia przyszłego pracodawcy o zamiarze powierzenia tej osobie odpowiedniej pracy, oświadczenia osoby bezrobotnej o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej, innej formy uzasadnienia celowości, ustalonej przez Powiatowy Urząd Pracy. DOFINANSOWANIE KOSZTÓW EGZAMINÓW, LICENCJI Urząd, na wniosek bezrobotnego lub uprawnionego poszukującego pracy, może sfinansować ze środków Funduszu Pracy, do wysokości przeciętnego wynagrodzenia, koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu. CZĘŚCIOWE SFINANSOWANIE KOSZTÓW SZKOLENIA: Starosta na wniosek osoby bezrobotnej, może wyrazić zgodę na częściowe sfinansowanie z Funduszu Pracy kosztów szkolenia, jeżeli skierowanie na to szkolenie nastąpiło na prośbę bezrobotnego albo organizacji lub instytucji pokrywającej część kosztów tego szkolenia. UCZESTNICTWO W SZKOLENIU: Udział w zajęciach na kursie jest obowiązkowy, a nieobecność na szkoleniu może mieć miejsce tylko i wyłącznie z przyczyn usprawiedliwionych: w przypadku choroby usprawiedliwieniem jest zwolnienie lekarskie, w innych przypadkach nieobecności z powodów losowych należy przedłożyć wiarygodny dowód. W przypadku podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej w trakcie szkolenia, bezrobotny ma prawo do ukończenia tego szkolenia bez konieczności ponoszenia kosztów szkolenia. Bezrobotnemu, który w trakcie szkolenia podjął zatrudnienie inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą przysługuje stypendium w wysokości 20% zasiłku, stypendium przysługuje od dnia podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej do dnia zakończenia szkolenia. Bezrobotny, który z własnej winy nie ukończył szkolenia jest zobowiązany do zwrotu kosztów. Nie dotyczy to sytuacji, gdy powodem nieukończenia szkolenia jest podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej. 16 F_03_Vademecum_bezrobotnego_130x200.indd :32:18

17 WYBÓR KIERUNKU SZKOLENIA: Osoba bezrobotna mająca trudności z wyborem kierunku szkolenia może zwrócić się w tej sprawie o pomoc do doradcy zawodowego. Doradca zawodowy w wyniku procesu doradczego określi predyspozycje bezrobotnego do wykonywania zawodu, który uzyska w wyniku szkolenia. Urząd Pracy w uzasadnionych przypadkach może skierować bezrobotnego na specjalistyczne badania lekarskie przed zakwalifikowaniem na szkolenie. KOSZTY SZKOLENIA FINANSOWANE PRZEZ URZĄD PRACY: Urząd Pracy pokrywa następujące koszty z tytułu skierowania bezrobotnego na szkolenie: należność przysługującą jednostce szkolącej, koszt ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w przypadku osób nie posiadających prawa do stypendium oraz osób posiadających prawo do stypendium, od którego nie są odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne, koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia, jeżeli szkolenie odbywa się w miejscowości innej niż miejsce zamieszkania, koszt niezbędnych badań lekarskich, koszt egzaminów. Urząd Pracy nie może refundować kosztów szkolenia bezrobotnego, który podjął szkolenie bez uprzedniego skierowania z Urzędu Pracy. UDZIELENIE POŻYCZKI SZKOLENIOWEJ: Starosta na wniosek bezrobotnego lub uprawnionego poszukującego pracy lub pracownika bądź innej osoby wykonującej inną pracę zarobkową w wieku 45 lat i powyżej, może udzielić pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia do wysokości 400 % przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisania umowy pożyczki, w celu umożliwienia podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej. SFINANSOWANIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: Starosta na wniosek bezrobotnego lub uprawnionego poszukującego pracy lub pracownika bądź innej osoby wykonującej inną pracę zarobkową w wieku 45 lat i powyżej, może sfinansować z Funduszu Pracy koszty studiów podyplomowych do wysokości 100 %, jednak nie więcej niż 300 % przeciętnego wynagrodzenia. W przypadku podjęcia przez uczestnika studiów podyplomowych zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej w trakcie odbywania studiów, nie zawiesza się finansowania tych studiów do planowanego terminu ich ukończenia. W przypadku przerwania studiów podyplomowych z winy uczestnika, kwota wydatkow na na ich finansowanie z Funduszu Pracy podlega zwrotowi. Za okres uczestnictwa w zajęciach przewidzianych programem studiów bezrobotnemu przysługuje stypendium w wysokości 20 % zasiłku. STYPENDIUM Z TYTUŁU KONTYNUOWANIA NAUKI Bezrobotny bez kwalifikacji zawodowych, który w okresie 12 miesięcy od dnia zarejestrowania w powiatowym urzędzie pracy podjął dalszą naukę w szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych (będącej szkołą publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej), albo w szkole wyższej, gdzie studiuje w formie studiów niestacjonarnych, może ubiegać się o stypendium w wysokości 100% zasiłku, wypłacane przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia nauki. Stypendium przysługuje pod warunkiem nieprzekroczenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej. 17 F_03_Vademecum_bezrobotnego_130x200.indd :32:18

18 18 F_03_Vademecum_bezrobotnego_130x200.indd :32:18

19 III INSTRUMENTY RYNKU PRACY OGÓLNODOSTĘPNE DLA BEZROBOTNEGO 1. FINANSOWANIE KOSZTÓW PRZEJAZDU Zwrot kosztów przejazdu to wspierający instrument rynku pracy skierowany do osoby bezrobotnej, która w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy podjęła lub odbywa poza miejscem zamieszkania: staż, przygotowanie zawodowe dorosłych, zatrudnienie, inną pracę zarobkową, prace społecznie użyteczne, szkolenie, zajęcia z zakresu poradnictwa zawodowego, badania lekarskie. Wsparcie udzielane jest na okres trwania danej formy aktywizacji, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy. Wnioskodawca może ubiegać się o zwrot kosztów przejazdu w przypadku, gdy uzyskuje wynagrodzenie nieprzekraczające 200 % minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dofinansowanie wypłacane jest po udokumentowaniu faktycznie poniesionych kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca pracy. Niezbędne dokumenty: wniosek o zwrot kosztów przejazdu, rozliczenie faktycznie poniesionych kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca pracy wraz z biletami potwierdzającymi poniesione wydatki. 2. FINANSOWANIE KOSZTÓW ZAKWATEROWANIA Zwrot kosztów zakwaterowania to instrument wspierający podstawowe usługi rynku pracy skierowany do osoby bezrobotnej, która w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy podjęła lub odbywa poza miejscem zamieszkania: staż, przygotowanie zawodowe dorosłych, 19 F_03_Vademecum_bezrobotnego_130x200.indd :32:18

20 zatrudnienie, inną pracę zarobkową, szkolenie, a czas dojazdu i powrotu z miejsca zamieszkania do miejsca pracy wynosi łącznie ponad 3 godziny dziennie, uzyskuje wynagrodzenie w wysokości nieprzekraczającej 200 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, w okresie za który ubiega się o zwrot kosztów zakwaterowania, mieszka w hotelu lub wynajętym mieszkaniu w miejscowości lub pobliżu miejscowości, w której podjęła zatrudnienie, inną pracę zarobkową, odbywa staż lub przygotowanie zawodowe w miejscu pracy. Wsparcie udzielane jest na okres trwania danej formy aktywizacji, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy. 3. FINANSOWANIE KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO Podstawą refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowska pracy dla skierowanego bezrobotnego jest umowa zawarta przez starostę z podmiotem. O refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy mogą ubiegać się następujące podmioty: prowadzące działalność gospodarczą, producenci rolni (tj. osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zamieszkujące lub mające siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, będące posiadaczem gospodarstwa rolnego lub prowadzące dział specjalny produkcji rolnej), zatrudniający w okresie ostatnich 6-ciu miesięcy, w każdym miesiącu, co najmniej jednego pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy, niepubliczne przedszkola i niepubliczne szkoły. Starosta ze środków Funduszu Pracy może refundować w/w podmiotom koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia. Wymienione Podmioty mogą otrzymać refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy po spełnieniu określonych warunków, tj. w przypadku, gdy: nie zalega w dniu złożenia wniosku z wypłacaniem w terminie wynagrodzeń pracownikom oraz z opłacaniem w terminie składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, nie zalega w dniu złożenia wniosku z opłacaniem w terminie innych danin publicznych, nie posiada w dniu złożenia wniosku nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych, 20 F_03_Vademecum_bezrobotnego_130x200.indd :32:19