Załącznik Nr 6 do SIWZ UMOWA LEASINGU OPERACYJNEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik Nr 6 do SIWZ UMOWA LEASINGU OPERACYJNEGO"

Transkrypt

1 Projekt Załącznik Nr 6 do SIWZ UMOWA LEASINGU OPERACYJNEGO Zawarta w.. dnia. Pomiędzy Z siedzibą w adres:. Zarejestrowanym w. Prowadzonym przez pod numerem., posługujący się numerem NIP.., z kapitałem zakładowym. PLN, wpłaconym w całości zwanym dalej Leasingodawcą, reprezentowanym przez a Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Budowy Urządzeń Chemicznych CEBEA z siedzibą Kraków ul. Juliusza Lea 114, zarejestrowanym w Rejestrze Przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , zwanym dalej Leasingobiorcą reprezentowanym przez Bogumiła STĘPLEWSKIEGO W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pn. Przetarg nieograniczony na wybór firmy finansującej zakup wysokociśnieniowego agregatu spieniającego w ramach leasingu operacyjnego z wykupem końcowym rozstrzygniętego w dniu.. zostaje zawarta umowa następującej treści: 1. Leasingodawca oświadcza, że jest właścicielem ( pełna nazwa określona przez Dostawcę urządzenia ) Wysokociśnieniowego agregatu spieniającego, model SPH 40, rok produkcji 2012, producent Ekosystem Włochy zwanego w dalszej części niniejszej umowy Przedmiotem leasingu. Pod tym pojęciem kryje się również wszelka dokumentacja prawna i techniczna dotycząca Przedmiotu leasingu. 2. Specyfikacja techniczna Przedmiotu leasingu stanowi załącznik do niniejszej umowy 3. Leasingobiorca oświadcza, że posiada wszelkie zgody, pozwolenia i zezwolenia niezbędne do prowadzenia działalności z wykorzystaniem Przedmiotu leasingu. 4. czas trwania umowy: 48 miesięcy, to jest do:.. (rok/m-c/dzień ) 5. Dostawca: INTER WW sp. z o.o Chwaszczyno, ul. Gdyńska 145, Tuchom, numer NIP : został wybrany przez Leasingobiorcę w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oznaczenie sprawy: 50/ZP/OBRCEBEA/ Wartość ofertowa Produktu leasingu określona przez Leasingobiorcę: ,00 PLN netto, ,44 PLN brutto 7. Wpłata początkowa. PLN w tym: Czynsz 0 -.% tj. : netto..pln, brutto PLN Opłata manipulacyjna - % tj.: netto: PLN, brutto PLN 8. Czynsz 0 i opłata manipulacyjna płatne są w dniu zawarcia umowy. 9. Harmonogram finansowy w PLN: Czynsze Netto Brutto Depozyt Stawka podatku VAT:. % Depozyt gwarancyjny łącznie:. PLN. Strona 1 z 9

2 Cena zbycia przedmiotu leasingu:. PLN +VAT ( zgodnie z Warunkami Umowy Leasingu Operacyjnego obowiązujące u Leasingodawcy ) Całkowita wartość usługi leasingowej wynosi.. PLN brutto i wynika z wybranej w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne, najkorzystniejszej oferty złożonej przez Leasingodawcę. Terminy płatności kolejnych czynszów będą realizowane w odstępach miesięcznych od dnia zawarcia niniejszej umowy. Depozyt gwarancyjny będzie płatny w ratach w terminach określonych dla czynszów leasingowych. W przypadku braku odmiennego zawiadomienia wpłaty winne być dokonywane na konto 10. Podstawa do amortyzacji: netto. PLN, powiększona o kwotę podatku VAT nie podlegającego odliczeniu. 11a Stawka podstawowa:..% 11. Wariant ubezpieczenia Przedmiotu leasingu zostanie wybrany przez Leasingbiorcę. 12. Leasingobiorca przewiduje korzystać z usługi Portal Klienta (nazwa Leasingodawcy ) pod warunkiem, że Leasingodawca taką usługę prowadzi. 13. Leasingobiorca nie będzie korzystał z e-faktury. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze warunki regulują umowę leasingu w rozumieniu postanowień Tytułu XVII 1 Księgi Trzeciej Kodeksu Cywilnego. 2. Ilekroć w niniejszych warunkach jest mowa o: - Leasingodawcy należy przez to rozumieć finansującego, - Leasingobiorcy należy przez to rozumieć korzystającego w znaczeniu nadanym tym pojęciom przez przepisy Kodeksu Cywilnego 3. Przedmiotem umowy jest przekazanie przez Leasingodawcę prawa do używania wybranego przez Leasingobiorcę Przedmiotu leasingu w zamian za umówione opłaty leasingowi. 4. Leasingobiorca oświadcza, że Produkt leasingu jest dobrem niezbędnym do prowadzeni przez niego działalności gospodarczej i będzie wykorzystywany w tym celu także po nabyciu Produktu leasingu zgodnie z zasadami określonymi w dziale X. 5. Prawo do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości produktu leasingu, w rozumieniu przepisów podatkowych przysługuje Leasingodawcy. Przez czas trwania umowy Produkt leasingu jest własnością Leasingodawcy, który ma prawo do jego oznaczenia, a także kontroli sposobu eksploatacji. 6. W czasie trwania umowy leasingi Leasingodawcy przysługuje prawo weryfikacji uzyskanych od Leasingobiorcy przed zawarciem tej umowy danych, które były podstawą do podjęcia przez Leasingodawcę decyzji o zawarciu umowy Leasingobiorcą. 7. Lesingobiorca nie jest uprawniony do ustanawiania na Podmiocie leasingu jakichkolwiek praw na rzecz osób trzecich oraz przelewania praw wynikających niniejszej umowy na osoby trzecie. 8. Prawa Leasingodawcy, określone umową leasingu, mogą być przez Leasingodawcę przenoszone na osoby trzecie, w całości lub w części, w każdym czasie, o czym Leasingobiorca zostanie zawiadomiony odrębnym pismem. 9. Leasingobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za wybór Przedmiotu leasingu i Dostawcy. 10. Jakiekolwiek przerwy w eksploatacji Przedmiotu leasingu nie wpływają na obowiązek terminowego uiszczania opłat leasingowych. II. REALIZACJA UMOWY 1. Dokumenty sporządzone z czynności odbioru i zwrotu Przedmiotu leasingu stanowią integralną część umowy leasingu operacyjnego. Strona 2 z 9

3 2. Leasingodawca w terminie 3 dni od zawarcia niniejszej umowy wystawi zamówienie na Produkt leasingu do Dostawcy, który został wybrany przez Leasingobiorcę w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne. 3. Leasingobiorca przewiduje dokonywania do Dostawcy wpłaty tytułem zaliczki na zakup Produktu leasingu w dwustronnie uzgodnionych kwotach. 4. Strony określają wartość przedmiotu leasingu na kwotę PLN brutto ( słownie:.. PLN ) 5. Nie przewiduje się wzrostu ceny Produktu leasingu, gdyż wynagrodzenie Dostawcy jest ustalone na podstawie zawartej umowy z Leasingobiorcą w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne. 6. Wszelkie koszty związane z zachowaniem Przedmiotu leasingu w należytym stanie oraz koszty eksploatacji Przedmiotu leasingu ponosi Leasingobiorca we własnym zakresie. Leasingobiorca jest zobowiązany eksploatować Przedmiot leasingu zgodnie z jego przeznaczeniem i zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami ochrony środowiska, w sposób nie powodujący obniżenia jego wartości, ponad normalne zużycie oraz uzgadniać z Leasingodawcą każdą wymianę podzespołów. Ulepszenia Przedmiotu leasingu wymaga również zgody Leasingodawcy. W razie zwrotu Produktu leasingu po zakończeniu umowy, wyrażenie zgody nie wyłącza możliwości żądania przywrócenia stanu poprzedniego Przedmiotu leasingu lub zatrzymania ulepszeń, bez zwrotu ich wartości Leasingobiorcy, wg wyboru Leasingobiorcy. III. REGULOWANIE OPŁAT. 1. Przez opłaty rozumie się w szczególności czynsze leasingowe, depozyt gwarancyjny oraz opłaty manipulacyjne, opłaty i prowizje. 2. Dopuszcza się możliwość podwyższenia czynszu Nr 0, który stanowi opłatę za pierwszy miesiąc korzystania z Przedmiotu leasingu. Opłaty i prowizje pobierane są zgodnie z obowiązującą tabelą opłat i prowizji. 3. Tabela opłat i prowizji jest dostępna na stronie Leasingodawcy, w każdym jego oddziale, a dla klientów z dostępną usługą Portal Klient.. również na internetowym portalu adres portalu zostanie podany w podpisanej umowie leasingu. 4. Leasingobiorca oświadcza, że zapoznał się z aktualną tabelą opłat i prowizji przed podpisaniem umowy leasingu oraz akceptuje jej zmiany w przyszłości, zarówno co do wysokości poszczególnych opłat, opłat manipulacyjnych i prowizji, jak i czynności/zdarzeń objętych tabelą opłat i prowizji. 5. Leasingodawca zapewnia, że wszystkie wersje będą dostępne dla Leasingobiorcy w formacie umożliwiającym pobranie i wydruk. 6. Leasingodawca może żądać także innych opłat albo prowizji z tytułu innych czynności, nie objętych tabelą opłat i prowizji, wykonanych na wniosek Leasingobiorcy. 7. Jeżeli w umowie leasingu określono wysokość stawki podstawowej, wówczas wysokość czynszów leasingowych ustalana jest w oparciu o stawkę WIBOR, a dla umów leasingu operacyjnego dewizowego LIBOR dla franków szwajcarskich i EURIBOR dla Euro, we wszystkich przypadkach jak dla depozytów 1-miesięcznych ustalaną jako średnia wartość tej stawki z miesiąca poprzedzającego miesiąc wystawienia faktury ( stawka referencyjna ) i jest zmienna, na zasadach określonych w pkt. Wysokość pierwszego miesięcznego czynszu leasingowego określa się w umowie; stawka WIBOR, a dla umów leasingu operacyjnego dewizowego LIBOR dla franków szwajcarksich i EURIBOR dla Euro, dla depozytów 1-miesięcznych przyjęta do ustalenia jego wysokość jest stawką podstawową. Wysokość kolejnych czynszów leasingowych dla których wysokość odpowiedniej stawki referencyjnej różni się od stawki podstawowej ulegnie zmianie ( obniżeniu lub podwyższeniu ), nie więcej jednak niż to wynika ze zmiany tej stawki. Zmiana wysokości czynszu dokonana zgodnie z postanowieniami niniejszego pkt. 7 nie jest uważana za zmianę umowy leasingu. Strona 3 z 9

4 Pozostałe zobowiązania finansowe Leasingobiorcy wobec Leasingodawcy określa harmonogram finansowy. W tych umowach Leasingodawca gwarantuje utrzymanie przez cały czas trwania umowy stałej wysokości czynszów leasingowych, bez względu na zmiany stóp procentowych na rynku. Niezależnie od tego czy w umowie określono wysokość stawki podstawowej, jeżeli opłaty podane są dewizach, przelicza się je na złote polskie po kursie NBP określonym w harmonogramie, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w niniejszych warunkach. Wszystkie czynsze, po przeliczeniu na złote polskie są powiększane o podatek od towarów i usług. 8. Leasingobiorca zobowiązany jest do uiszczania opłat leasingowych w terminach przewidzianych harmonogramem finansowym. Daty w nim podane są datami ostatecznymi wpływu pieniędzy na rachunek Leasingodawcy. Leasingodawca zalicza świadczenia w pierwszej kolejności na zaspokojenie należności ubocznych ( odsetki, opłaty manipulacyjne itp. ), a następnie na zaspokojenie opłat leasingowych, począwszy od najdalej wymagalnej. Wcześniejsze, niż określone w harmonogramie, wniesienie jakiejkolwiek opłaty leasingowej traktowane będzie jako zabezpieczenie zapłaty później należnej płatności. 9. Jeżeli w dniu zakończenia umowy leasingu operacyjnego lub operacyjnego dewizowego, suma wpłat w złotych polskich dokonanych zgodnie z harmonogramem finansowym, dotyczących opłat wstępnych, rat miesięcznych i ceny, za którą Leasingobiorcy przysługuje prawo nabycia przedmiotu umowy po upływie podstawowego okresu tej umowy, w wyniku obniżenia kursów przeliczeniowych lub stóp procentowych będzie niższa od wartości ofertowej w złotych polskich podanej w punkcie 6 umowy, to cena sprzedaży przedmiotu leasingu zostanie powiększona o różnicę pomiędzy wartością ofertową a opisaną powyżej sumą opłat. 10. Leasingobiorca przejmuje na siebie wszelkie opłaty, podatki i inne należności pozostające w bezpośrednim związku z umową leasingu operacyjnego lub Produktu leasingu. IV. ZABEZPIECZENIA 1. Na żądanie Leasingodawcy Leasingobiorca wystawi weksel in blanco, który Leasingodawca może wypełnić w przypadku nieterminowego wnoszenia opłat leasingowych lub innego naruszenia niniejszej umowy, zgodnie z treścią deklaracji wekslowej. V. GWARANCJE. 1. Warunki gwarancji, termin i miejsce dostawy oraz kary wynikające z nienależytego wykonania Przedmiotu Leasingu zostały określone pomiędzy Leasingobiorcą Zamawiającym a Dostawcą w formie umowy dwustronnej zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 2. Leasingodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za opóźnienie w realizacji dostawy. 3. Z chwilą zawarcia przez Leasingodawcę umowy kupna Przedmiotu leasingu z Dostawcą wskazanym przez Leasingobiorcę na Leasingobiorcę przechodzą uprawnienia z tytułu gwarancji i rękojmi za wady Przedmiotu leasingu przysługująceleasingodawcy względem Dostawcy, za wyjątkiem uprawnienia odstąpienia od umowy z Dostawcą. 4. Leasingobiorca jest zobowiązany do informowania Leasingodawcę o wystąpieniu okoliczności objętych gwarancją lub rękojmią. 5. Powyższe uprawnienia nie przysługują Leasingobiorcy w stosunku do Leasingodawcy, Leasingobiorca może żądać od Leasigodawcy odstąpienia od umowy z Dostawcą z powodu wad Przedmiotu leasingu. Bez zgłoszenia żądania przez Leasingobiorcę, Leasingodawca nie może odstąpić od umowy z Dostawcą. Realizacja uprawnień z tytułu rękojmi lub gwarancji następuje na koszt Leasigobiorcy. 6. W przypadku odstąpienia przez Leasingodawcę od umowy z Dostawcą z przyczyn, o których mowa w pkt. 3 5 umowa leasingu wygasa. Leasingobiorca jest zobowiązany do natychmiastowego zwrotu Przedmiotu leasingu oraz zapłaty nieuiszczonych dotychczas czynszów przewidzianych w umowie powiększonych o kwotę depozytu gwarancyjnego, z Strona 4 z 9

5 tym, że dla umów w których określono stawkę podstawową, kwotę czynszów do zapłaty ustala się jako sumę czynszów pozostałych do zapłaty, których termin płatności przypadał zgodnie z harmonogramem finansowym po dniu odstąpienia od umowy z Dostawcą, przy czym w przypadku umów leasingu operacyjnego dewizowego wysokość czynszu przyjmuje się w walucie obcej; kwotę czynszów oblicza się z uwzględnieniem dyskonta geometrycznego wg następującej stawki: dla umów w których określono stawkę podstawową według stawki podstawowej, dla pozostałych umów według stawki WIBOR, a dla leasingu operacyjnego dewizowego LIBOR dla franków szwajcarskich i EURBOR dla Euro, we wszystkich przypadkach dla depozytów sześciomiesięcznych, obowiązującej w ostatnim dniu roboczym miesiąca poprzedzającego miesiąc rozwiązania umowy. Dyskonto nie dotyczy depozytu gwarancyjnego. W umowach leasingu operacyjnego dewizowego oraz depozyt gwarancyjny przelicza się na złote polskie wg kursu sprzedaży NBP z dnia odstąpienia od umowy z Dostawcą. Kwota czynszów do zapłaty ustalona w powyższy sposób nie może być jednak niższa niż pozostały do spłaty kapitał z umowy, rozumiany jako wartość ofertową Przedmiotu leasingu pomniejszona o kapitał już spłacony przez Leasingobiorcę, wykazany na wystawionych przez Leasingodawcę fakturach. W przypadku dokonania przez Leasingobiorcę zapłaty wszystkich należności Leasingodawca zobowiązany jest do scedowania na Leasingobiorcę prawa do dochodzenia od Dostawcy roszczeń z tego tytułu. 7. Dochodzenie roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi, ani inne przerwy w eksploatacji nie zwalniają Leasingobiorcy z obowiązku wnoszenia opłat leasingowych ani z innych zobowiązań wynikających z umowy leasingu. VI. SZKODY I UBEZPIECZENIA 1. Przedmiot leasingu zostanie ubezpieczony na rachunek Leasingobiorcy przez Leasingodawcę. 2. Szczegółówe warunki ubezpieczenia oraz zasady likwidacji szkód będą zawarte w umowie ubezpieczenia zawieranej przez Leasingodawcę. Leasingobiorca będzie odpowiedzialny do wykonywania obowiązków wynikających z umowy ubezpieczenia i ogólnych warunków ubezpieczenia, dotyczących użytkownika rzeczy ubezpieczonej przez zakład ubezpieczeń. 3. Niewykonywanie obowiązków wynikających z umowy ubezpieczenia, a także przewidzianych w poniższym pkt. 4 może spowodować rozwiązanie umowy leasingu bez wypowiedzenia. Zakres ubezpieczenia Produktu leasingu jest ustalany na podstawie rodzaju Produktu leasingu oraz oświadczenia Leasingobiorcy o posiadanych ubezpieczeniach. 4. Zakład ubezpieczeń jest upoważniony do przeprowadzania oględzin przedmiotu ubezpieczenia. W przypadku występowania zwiększonego ryzyka zakład ubezpieczeń będzie uprawniony do naliczenia dodatkowej składki ubezpieczeniowej, którą uiszcza Leasingobiorca, w imieniu Leasingodawcy, w terminie i na rachunek wskazany przez zakład ubezpieczeń. Dodatkowa składka jest naliczana, wg wyboru zakładu ubezpieczeń, od dnia stwierdzenia występowania zwiększonego ryzyka lub od dnia powstania zwiększonego ryzyka, z tym, że nie wcześniej niż od dnia przekazania przedmiotu ubezpieczenia Leasingobiorcy protokołem zdawczo-odbiorczym. Dodatkowa składka jest powiększana o podatek VAT, ustalony wg obowiązującej stawki i fakturowana przez Leasingodawcę jako wzrost kosztu ubezpieczenia. 5. Uprawnionym do odbioru świadczenia z tytułu ubezpieczenia jest Leasingodawca. Upoważnia on Leasingobiorcę do odbioru świadczeń z tytułu ubezpieczenia z wyłączeniem przypadku kradzieży i kasacji przedmiotu leasingu. 6. W przypadku utraty, całkowitego zniszczenia lub nienaprawialnego uszkodzenia Przedmiotu leasingu umowa wygasa. Rozliczenie finansowe umowy następuje nie wcześniej niż z momentem wypłaty odszkodowania lub też odmowy takiej wypłaty. Szczegóły rozliczeń będą realizowane w oparciu o ustalone zasady postępowania obowiązujące u Leasingodawcy. 7. Dotychczasowa współpraca stron zakończona rozwiązaniem umowy leasingu na skutek utraty lub kasacji Przedmiotu leasingu może być kontynuowana przez zawarcie kolejnej umowy leasingu na zasadach obowiązujących u Leasingodawcy. Strona 5 z 9

6 8. Leasingobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenia, utratę lub zmniejszenie wartości Przedmiotu leasingu oraz szkody wobec osób trzecich, powstałe w czasie trwania umowy leasingu, a nie pokryte przez zakład ubezpieczeń. 9. Przerwy w eksploatacji uszkodzonego lub utraconego Przedmiotu leasingu nie zwalniają Leasingobiorcę z obowiązku uiszczania opłat leasingowych lub innych należności związanych z leasingiem, nie stanowione podstawy przedłużenia umowy leasingu lub obniżenia opłat leasingowych. 10. Leasingobiorca zobowiązany jest do natychmiastowego pisemnego zawiadomienia Leasingodawcy i Ubezpieczyciela o każdej szkodzie dotyczącej Przedmiotu leasingu, a także wskazania miejsca w którym Przedmiot leasingu się znajduje. 11. W przypadku gdy leasingobiorca objęty zostanie w związku z niniejszą umową Grupowym ubezpieczeniem Na Życie Leasingobiorców, świadczenie wypłacone z tytułu ubezpieczenia zostanie zaliczone na poczet spłaty zobowiązań leasingobiorcy wynikających z umowy leasingu. W przypadku zbiegu płatności z tytułu umowy leasingu oraz świadczenia ubezpieczeniowego, powstała nadpłata zostanie zaliczona na poczet przyszłych zobowiązań leasingobiorcy wynikających z umowy leasingu. VII. ZMIANY W CZASIE TRWANIA UMOWY. 1. Rozwiązanie umowy po wykupieniu przez Leasingodawcę Produktu leasingu u Dostawcy, a przed terminem jej zakończenia, jest możliwe na wniosek Leasingobiorcy. Leasingobiorca płaci wówczas jednorazowo pozostałe do uiszczenia czynsze zmniejszone o dyskonto geometryczne wg następującej stawki: dla umów w których określono stawkę podstawową stawki podstawowej, dla pozostałych umów według stawki WIBOR, a dla umów leasingu operacyjnego dewizowego LIBOR dla franków szwajcarskich i EURIBOR dla Euro, we wszystkich przypadkach dla depozytów sześciomiesięcznych, obowiązującej w ostatnim dniu roboczym miesiąca poprzedzającego miesiąc rozwiązania umowy oraz uiszcza depozyt gwarancyjny. Depozyt nie jest dyskontowany. W umowach leasingu operacyjnego dewizowego czynsze leasingowi są przeliczane na złote polskie po kursie sprzedaży NBP z dnia dokonania spłaty, przed dokonaniem dyskonta. Zgody udziela Leasigodawca, w terminie dwóch tygodni od otrzymania wniosku Leasingobiorcy. Leasingobiorcy przysługuje prawo nabycia Przedmiotu leasingu za cenę ustaloną przez Leasingodawcę, odpowiadającą aktualnej wartości rynkowej tego Produktu leasingu. 2. Stronom nie służy prawo wypowiedzenia umowy leasingu. 3. Z chwilą rozwiązania umowy Leasingobiorca zobowiązany jest do zwrotu Produktu leasingu. 4. W razie zmiany siedziby Leasingobiorcy w czasie trwania umowy, Leasingobiorva ma obowiązek zawiadomić o nowym adresie Leasingodawcę. W przypadku niespełnienia tego wymogu korespondencję przesyłaną na adres podany w umowie, Leasingodawca będzie uważał za doręczoną. VIII. SKUTKI NARUSZENIA UMOWY 1. W przypadku odstąpienia od umowy przez Leasigobiorcę przed otrzymaniem upoważnienia do odbioru Przedmiotu leasingu połowa wniesionego przez niego czynszu Nr 0 nie podlega zwrotowi, z zastrzeżeniem iż o ile doszło już do nabycia Przedmiotu leasingu, Leasingobiorca ponosi koszt jego nabycia, w tym cenę zakupu. 2. Jeżeli Leasingobiorca nie odbierze w terminie wyznaczonym przez Dostawcę, to po upływie tego terminu Leasingodawca może rozwiązać umowę leasingu bez wypowiedzenia, dokonać zwrotu uiszczonych należności związanych zumową, z potrąceniem odszkodowania w wysokości równej sumie czynszu 0, kosztów realizacji z mówienia naliczonych przez Dostawcę oraz kwoty równej trzykrotnej wartości pierwszego czynszu leasingowego wynikającego z harmonogramu finansowego do danej umowy. 3. Dla umów leasingu operacyjnego dewizowego należności płatne przez Leasigobiorcę są przeliczane na złote polskie po kursie sprzedaży NBP z dnia wysyłki pisma rozwiązującego umowę. Nie dotyczy to należności już uprzednio przeliczonych. 4. Odmowa dostawy, brak odpowiedzi Dostawcy na zamówienie w terminie miesiąca lub opóźnienie dostawy o więcej niż miesiąc od podanego przez Dostawcę terminu uważane jest Strona 6 z 9

7 za rozwiązanie umowy leasingu z winy Leasingobiorcy. W takim przypadku czynsz ) nie podlega zwrotowi, chyba, że Leasingodawca zakupił Przedmiot leasingu. Takie sytuacji Leasingobiorca ponosi koszty nabycia Przedmiotu leasingu ( w tym cenę zakupu Przedmiotu leasingu ), przy zaliczeniu na ich poczet czynszu W przypadku opóźnienia w zapłacie którejkolwiek z opłat leasingowych, w tym depozytu gwarancyjnego, w ustalonym terminie Leasingobiorca ponosi odsetki w podwójnej ustawowej wysokości. Dla umów leasingu operacyjnego dewizowego odsetki są naliczane od kwoty przeliczonej na złote polskie. Niezależnie od tego, Leasingodawca może rozwiązać umowę leasingu bez wypowiedzenia, po uprzednim wyznaczeniu Leasigobiorcy dodatkowego terminu, o ile opóźnienie w zapłacie którejkolwiek z opłat przekroczy 14 dni. 6. Koszty monitów i upomnień, ryczałtowo ustalonej wysokości. zł za każdy monit lub upomnienie ponosi Leasingobiorca. 7. W przypadku, gdy Leasingobiorca znajdzie się w stanie upadłości lub likwidacji, albo zajdą po jego stronie przesłanki do ogłoszenia upadłości lub likwidacji, lub też gdy Leasinobiorca zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej, Leasigodawca ma prawo rozwiązania umowy leasingu bez wypowiedzenia. 8. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn wymienionych w pkt. 5 7 Rozdziału VIII oraz w pkt. 2 i 3 Rozdziału VI Leasingodawca ma prawo natychmiastowego przejęcia Przedmiotu leasingu oraz żądania zapłaty odszkodowania z tytułu rozwiązania umowy w wysokości sumy pozostałych opłat i kwoty równej cenie sprzedaży Przedmiotu leasingu wynikającej z harmonogramu finansowego, powiększonych o koszty windykacji Przedmiotu leasingu w ryczałtowo ustalonej wysokości 20 % łącznej wartości tych opłat i kwoty równej cenie sprzedaży Przedmiotu leasingu wynikającej z harmonogramu finansowego. Leasigobiorca zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania w terminie 14 dni od wysłania przez Leasingodawcę wezwania do zapłaty. 9. Wysokość czynszów leasingowych do zapłaty ustala się zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 6 Rozdziału VI na dzień wysyłki wezwania do zapłaty. 10. Dla umów leasingu operacyjnego dewizowego należności, których termin płatności jeszcze nie nadszedł, są przeliczane na złote polskie po kursie sprzedaży NBP, również na dzień wysyłki wezwania do zapłaty. 11. Odszkodowania z tytułu rozwiązania umowy zostaną określone zgodnie z ustalonymi zasadami wybranego Leasingodawcy. 12. Leasigobiorca upoważnia Leasingodawcę, na wypadek rozwiązania niniejszej umowy leasingu i nie zwrócenia Przedmiotu leasingu w uzgodnionym terminie, do wejścia do pomieszczeń Leasingobiorcy i przejęcia Przedmiotu leasingu, również za pośrednictwem osób trzecich na koszt Leasingobiorcy. 13. W razie opóźnienia w zwrocie przez Leasingobiorcę Przedmiotu leasingu będącego przedmiotem umowy leasingu, Lesingodawca zastrzega sobie prawo do naliczania dodatkowej opłaty ustalanej jako 1% wartości ofertowej Przedmiotu leasingu za każdy dzień zwłoki. IX. ZAKOŃCZENIE UMOWY. 1. Depozyt gwarancyjny, płatny zgodnie z harmonogramem finansowym do umowy, jest przeznaczony na pokrycie ewentualnych kosztów i strat określonych w pkt. 8 Rozdziału VI oraz w pkt. 12 i 13 Rozdziału IX warunków umowy. Po zakończeniu umowy, nie wykorzystana część depozytu zostanie niezwłocznie zwrócona Leasigobiorcy. Z kwoty depozytu mogą być jednak potrącane należności Leasingodawcy, inne niż wynikające z utraty lub uszkodzenia Przedmiotu leasingu. X. PRAWO NABYCIA PRZEDMIOTU LEASINGU. 1. Po zakończeniu umowy Leasingobiorcy przysługuje prawo nabycia Przedmiotu leasingu za cenę określoną w harmonogramie. 2. Leasingobiorca może je zrealizować w terminie 14 dni od wygaśnięcia umowy, pod warunkiem uiszczenia wszystkich opłat i należności wynikających z umowy, przy czym na poczet ceny nabycia może być zaliczony niewykorzystany depozyt gwarancyjny. Strona 7 z 9

8 3. W przypadku gdy Leasingobiorca nie nabędzie Przedmiotu leasingu w terminie, o którym mowa w pkt. 2 Rozdziału X, jest on zobowiązany do niezwłocznego zwrotu Przedmiotu leasingu wraz z wszystkimi jego dokumentami i kompletnym fabrycznym wyposażeniem otrzymanym przy odbiorze. Postanowienia pkt. 12 i 13 Rozdziału VIII i pkt. 1 Rozdziału IX stosuje się odpowiednio. 4. Nabycie Przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy leasingu przez Leasingobiorcę następuje z wyłączeniem rękojmi oraz na niebezpieczeństwo nabywcy, w rozumieniu art. 575 kc. 5. Wyrażona w złotych cena sprzedaży przedmiotu nie może być mniejsza od wartości hipotecznej zgodnie z Art. 17a punkt 6) Ustawy o Podatku dochodowym od osób prawnych. XI. USŁUGI DODATKOWE 1. W przypadku umożliwienia Leasingobiorcy przez Leasingodawcę dostępu do internetowego portalu pod adresem podanym przez Leasingodawcę Leasingobiorca będzie mógł korzystać z dostępu do informacji o umowach leasingu oraz zlecanie czynności dotyczących umów w zakresie określonym w Regulaminie Użytkownika Portalu. 2. Miesięczny koszt usługi Portalu określony jest w treści umowy, przy czym opłata ta jest stała i nie zależy od ilości wiadomości tekstowych SMS wysyłanych do Leasingobiorcy. 3. Opłaty te będą zamieszczane na fakturach czynszowych Leasigobiorcy. 4. Koszty monitu upominawczego, możliwość poszerzenia zakresu informacji zawartych na Portalu, wypowiedzenie umowy w zakresie świadczenia usługi Portal oraz innych nieuregulowanych w niniejszych warunkach umowy leasingu w tym zakresie będzie miał zastosowanie Regulamin Użytkowania Portalu obowiązujący u wybranego Leasingodawcy. 5. Leasingobiorca nie przewiduje korzystać z usługi e-faktura. XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 1. Przedmiot leasingu powinien być zwrócony w stanie technicznym odpowiadającym normalnemu zużyciu. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, nadmiernego zużycia Przedmiotu leasingu w stosunku do czasu użytkowania, wymiany zespołów lub części lub też dokonywania innych wymian niezgodnych z instrukcją fabryczną, odbiór Przedmiotu leasingu nastąpi przy udziale rzeczoznawcy. Ewentualne straty określone w ekspertyzie oraz wynagrodzenie rzeczoznawcy pokrywa Leasingobiorca. Zwrot Przedmiotu leasingu następuje w miejscu wskazanym przez Leasingodawcę, na koszt Leasingobiorcy. 2. Wszelkie zmiany umowy leasingu dla swojej ważności wymagają pisemnego uzgodnienia stron, wszelkie inne uzgodnienia nie mają mocy prawnej, z wyjątkiem sytuacji wynikającej z następnego punktu. 3. Z chwilą wejścia w życie dodatkowych opłat lub podatków wprowadzonych ustawowo do umów leasingu, albo też w razie zmiany ich wysokości, cena usług z tytułu leasingu ( pozostałych do czynszów leasingowych ) ulegnie odpowiedniej zmianie, bez konieczności sporządzania odrębnego aneksu. 4. Leasingobiorca wyraża zgodę na przekazywanie przez Leasingodawcę na rzecz wskazanych przez Leasingodawcę podmiotów wszelkich zeranych i przetwarzanych przez Leasingodawcę danych dotyczących Leasingobiorcy, prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, w tym informacji finansowej, prawnej, organizacyjnej, w tym stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. 5. W przypadku wprowadzenia uregulowań prawnych dotyczących leasingu, odmiennych od zawartych w niniejszej umowie, zastrzega się ich uwzględnienie na drodze porozumienia stron w postaci aneksu do umowy. 6. Właściwym do rozstrzygnięcia sporów wynikłych z niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Leasingodawcy. 7. Potrącenie należności Leasingobiorcy z kwot należnych Leasingobiorcy może dotyczyć jedynie kwot bezspornych lub ustalonych prawomocnym wyrokiem sądowym. 8. W załączeniu do umowy leasingu Leasingobiorca na żądanie Leasingodawcy złoży do jego dyspozycji, weksel in blanco ze swego wystawienia, który Leasingodawca będzie miał prawo wypełnić na sumę odpowiadającą wielkości zadłużenia Leasingobiorcy wobec Leasingodawcy, łącznie z odsetkami oraz kosztami z jakiego bądź tytułu powstałymi, dotyczącymi umowy Strona 8 z 9

9 leasingowej Nr.. oraz weksel ten opatrzyć datą płatności według swego uznania, zawiadamiając Leasingobiorcę listem poleconym pod wskazany adres. List ten winien być wysłany co najmniej na 7 dni przed terminem płatności weksla. Weksel będzie opatrzony klauzulą bez protestu. Miejscem płatności weksla jest siedziba Leasingodawcy. 9. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron... Leasingodawca. Leasingobiorca Strona 9 z 9

UMOWA POŻYCZKI 1. OŚWIADCZENIA

UMOWA POŻYCZKI 1. OŚWIADCZENIA Nr Sprawy 29/2012 Załącznik Nr 4 do SIWZ UMOWA POŻYCZKI N R / U / Z P / 2 0 1 2 (projekt) zawarta w dniu... 2012 r. w Krakowie pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym

Bardziej szczegółowo

UMOWA LEASINGU OPERACYJNEGO NR

UMOWA LEASINGU OPERACYJNEGO NR 6251892105 UMOWA LEASINGU OPERACYJNEGO NR zawarta w oddziale Katowice, dnia 2006-04-26, pomiędzy Europejskim Funduszem Leasingowym SA z siedzibą we Wrocławiu, pl. Orląt Lwowskich 1, wpisanym do rejestru

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Leasingu Operacyjnego/Operacyjnego w wariancie złotówkowym

Warunki Umowy Leasingu Operacyjnego/Operacyjnego w wariancie złotówkowym Warunki Umowy Leasingu Operacyjnego/Operacyjnego w wariancie złotówkowym I Postanowienia Ogólne 1. Niniejsze warunki regulują umowę leasingu w rozumieniu postanowień Tytułu XVII 1 Księgi Trzeciej Kodeksu

Bardziej szczegółowo

UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU. Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy:

UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU. Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy: UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy: 1) FINIATA SP. Z O.O., z siedzibą w Krakowie, przy ul. Grodzka 42/1, 31-044 Kraków, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej, WSZ.DAT.2511.205.2.2015

Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej, WSZ.DAT.2511.205.2.2015 Załącznik nr 7 PROJEKT UMOWA Nr.. Udzielenie i obsługa kredytu/*pożyczki długoterminowej w kwocie 8 000 000,00 zł Zawarta w dniu roku pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. Stanisława Rybickiego

Bardziej szczegółowo

Do wiadomości: Firmy biorące udział w postępowaniu

Do wiadomości: Firmy biorące udział w postępowaniu MZS.ZP.3411/20/12. Częstochowa, dnia, 05.10.2012 r. Do wiadomości: Firmy biorące udział w postępowaniu Wyjaśnienia nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu przetargowym w trybie

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy:

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: Załącznik nr 8 do siwz projekt umowy Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, NIP:

Bardziej szczegółowo

UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU. Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy:

UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU. Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy: UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy: 1) FINIATA SP. Z O.O., z siedzibą w Krakowie, przy ul. Grodzka 42/1, 31-044 Kraków, wpisaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w...

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... pomiędzy: Wojskowym Instytutem Wydawniczym w Warszawie, Al. Jerozolimskie 97, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury RIK MON 4/2010, NIP

Bardziej szczegółowo

Dot. Postępowania nr MZO/15/2017 na: Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę na otrzymanie faktury wykupowej po zapłacie ostatniej raty leasingowej.

Dot. Postępowania nr MZO/15/2017 na: Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę na otrzymanie faktury wykupowej po zapłacie ostatniej raty leasingowej. Pruszków, dn. 16/ 08 / 2017 Dot. Postępowania nr MZO/15/2017 na: Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego samochodu ciężarowego o dmc do 18 Mg zabudowanego urządzeniem hakowym Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Umowa leasingu operacyjnego nr...

Umowa leasingu operacyjnego nr... Umowa leasingu operacyjnego nr......, zwany dalej Finansującym, w imieniu którego działają: 1..., 2... i Gmina Dopiewo z siedzibą w Dopiewie, ul. Leśna 1c Nr REGON: 631258738 Nr NIP: 7773133416, zwaną

Bardziej szczegółowo

W dniu 23.02.2016 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania od Wykonawcy o następującej treści:

W dniu 23.02.2016 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania od Wykonawcy o następującej treści: Łomża, dnia 25.02.2016 r. ZGO/1/2016 dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego ciągnika

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy:

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy: Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej Zawarta w dniu., pomiędzy: (NAZWA BANKU), w imieniu którego działają : 1. 2.... a Gminą Złota z siedzibą : Złota,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŚREDNICTWA Zawarta w Katowicach, w dniu 02 lipca 2014 r. pomiędzy:

UMOWA POŚREDNICTWA Zawarta w Katowicach, w dniu 02 lipca 2014 r. pomiędzy: UMOWA POŚREDNICTWA Zawarta w Katowicach, w dniu 02 lipca 2014 r. pomiędzy: Eurobrokers Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Kościuszki 223B, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4. Wzór umowy UMOWA NR...

Załącznik nr 4. Wzór umowy UMOWA NR... Wzór umowy UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta dnia... w Chorzowie pomiędzy: Tramwaje Śląskie S.A. z siedzibą w Chorzowie przy ul. Inwalidzkiej 5, 41-506 Chorzów, o kapitale zakładowym wynoszącym 116.230.880,00

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI

PYTANIA I ODPOWIEDZI Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim 08-300 Sokołów Podlaski, ul. Ks. Bosko 5, tel./25/ 781-73-20, fax /25/ 787-60- 83 www.spzozsokolow.pl, e-mail: zp@spzozsokolow.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012 Wzór umowy Umowa nr../2012 Załącznik nr 7 zawarta w dniu.. pomiędzy Tramwajami Śląskimi S.A. z siedzibą w Chorzowie ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów, o kapitale zakładowym wynoszącym 116.230.880 PLN, który

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ C Wzór Umowy leasingu operacyjnego Nr. przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rej ono wy w Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS

CZĘŚĆ C Wzór Umowy leasingu operacyjnego Nr. przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rej ono wy w Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS CZĘŚĆ C Wzór Umowy leasingu operacyjnego Nr Między Finansującym: z siedzibą w..., ul przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kraj owego Rejestru Sądowego pod nr KRS którego reprezentuje, NIP

Bardziej szczegółowo

UMOWY. a pomiędzy:... KRS..., NIP..., REGON...

UMOWY. a pomiędzy:... KRS..., NIP..., REGON... Załącznik nr 4 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w... w dniu...2011 roku pomiędzy: Gminą Pilchowice adres:44-145 Pilchowice Damrota 6 NIP 631-102-16-51 REGON 000687853 Zwaną dalej "Kredytobiorca", w imieniu której

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR 62/ZP/2016

U M O W A NR 62/ZP/2016 U M O W A NR 62/ZP/2016 Wzór umowy załącznik nr 2 do SIWZ zawarta w dniu...2016 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Ogrodnictwa z/s 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 wpisanym do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.) Zawarta w dniu...2015 r. w Kielcach pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym a (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS), zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Postanowienia ogólne

UMOWA. Postanowienia ogólne UMOWA zawarta w dniu. 2017r. w Szczecinie pomiędzy: Teatrem Współczesnym w Szczecinie, z siedzibą w Szczecinie przy Wałach Chrobrego 3, 70-500 Szczecin, REGON 000629910, NIP 851-00-17-63, który reprezentuje

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Energetyką Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 2 Umowa zostaje zawarta na okres od daty podpisania umowy do 23 grudnia 2016 r.

UMOWA. 2 Umowa zostaje zawarta na okres od daty podpisania umowy do 23 grudnia 2016 r. UMOWA zawarta w Warszawie w dniu... r. w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego nr.w trybie przetargu nieograniczonego - podstawa prawna: Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU RUCHOMOŚCI NR.

UMOWA NAJMU RUCHOMOŚCI NR. UMOWA NAJMU RUCHOMOŚCI NR. zawarta w dniu r w Warszawie, pomiędzy: Firmą Classeq Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 05-077 Warszawa, ul. Trakt Brzeski 62B, NIP: 822-220-80-18,

Bardziej szczegółowo

UMOWA LINII KREDYTOWEJ

UMOWA LINII KREDYTOWEJ B/02/04 www.toyotabank.pl UMOWA LINII KREDYTOWEJ Niniejsza umowa linii kredytowej (Umowa) zawarta została w dniu pomiędzy:: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 5B DO SIWZ Umowa kredytu krótkoterminowego nr...

ZAŁĄCZNIK 5B DO SIWZ Umowa kredytu krótkoterminowego nr... ZAŁĄCZNIK 5B DO SIWZ Umowa kredytu krótkoterminowego nr...... z siedzibą..., wpisany przez Sąd Rejonowy...,... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS...,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr BR.ZP U

UMOWA nr BR.ZP U UMOWA nr BR.ZP.. 2014.U BZP.2420.16.2014.AB Załącznik nr 5 do SIWZ Części 1-7 Zawarta w dniu. we Wrocławiu pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim, pl. Uniwersytecki 1, 50-370 Wrocław, nr identyfikacyjny NIP:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Specyfikacjii Istotnych Warunków Zamówienia - Gmina Kołaczkowo. (Projekt) UMOWA NR. Reymonta 3, Kołaczkowo,

Załącznik nr 2 do Specyfikacjii Istotnych Warunków Zamówienia - Gmina Kołaczkowo. (Projekt) UMOWA NR. Reymonta 3, Kołaczkowo, Załącznik nr 2 do Specyfikacjii Istotnych Warunków Zamówienia - Gmina Kołaczkowo (Projekt) UMOWA NR zawarta w Kołaczkowie w dniu 2016 roku pomiędzy: Gminą Kołaczkowo, Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo,

Bardziej szczegółowo

ZP/93/2014 Załącznik nr 6 do SIWZ

ZP/93/2014 Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. /Przedmiot umowy/

Umowa nr.. /Przedmiot umowy/ Umowa nr.. na dostawę produktów reklamowych i materiałów konferencyjnych promujących projekt pn. Przebudowa Nabrzeża Szwedzkiego w Porcie Gdynia. zawarta w Gdyni w dniu... roku pomiędzy: Zarządem Morskiego

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Przedmiot umowy

Istotne postanowienia umowy. Przedmiot umowy Istotne postanowienia umowy 1 Przedmiot umowy II Zmieniony Załącznik nr 8 do SIWZ (MWZ4-205-92-2014) 1. Przedmiotem umowy jest dostawa w formie leasingu urządzeń mobilnych dla maszynistów oraz przeniesienie

Bardziej szczegółowo

UMOWA BGR/272- /2014. W dniu.. r. w Komprachcicach przy ul. Kolejowej 3 pomiędzy:

UMOWA BGR/272- /2014. W dniu.. r. w Komprachcicach przy ul. Kolejowej 3 pomiędzy: BGR.Z.271.3.2014 UMOWA BGR/272- /2014 W dniu.. r. w Komprachcicach przy ul. Kolejowej 3 pomiędzy: Gminą Komprachcice REGON 531413082, NIP 9910471296 reprezentowaną przez: Wójta Gminy Pawła Smolarek zwaną

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy Nr sprawy OR.251-31/JF/12 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy Na Korzystanie z Usług Łączności Radiotelefonicznej

Projekt Umowy Na Korzystanie z Usług Łączności Radiotelefonicznej Projekt Umowy Na Korzystanie z Usług Łączności Radiotelefonicznej W dniu...r. w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Transportu Miejskiego z siedzibą

Bardziej szczegółowo

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy:

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Załącznik nr 3 do SIWZ (Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Szpitalem Uniwersyteckim nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Kornela Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 Wzór umowy Umowa na dostawy nr.. zawarta w dniu r.

Załącznik nr 5 Wzór umowy Umowa na dostawy nr.. zawarta w dniu r. Załącznik nr 5 Wzór umowy Umowa na dostawy nr.. zawarta w dniu... 2017 r. pomiędzy: Pilchowickim Przedsiębiorstwem Komunalnym Spółka z o.o. ul. Główna 52, 44-144 Nieborowice, NIP: 969 153 74 85, zwanym

Bardziej szczegółowo

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI Zawartej dnia w miejscowości w związku z zamknięciem Aukcji ogłoszonej w serwisie CapitalClub.pl, na warunkach określonych w Ogólnych Warunkach Umów Pożyczek zawieranych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu przetargu Wzór UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR KNDE-WA-N9z-233-../2014. zawarta w dniu 2014 r.

Załącznik nr 1 do Regulaminu przetargu Wzór UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR KNDE-WA-N9z-233-../2014. zawarta w dniu 2014 r. Załącznik nr 1 do Regulaminu przetargu Wzór UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR KNDE-WA-N9z-233-../2014 pomiędzy: zawarta w dniu 2014 r. Polskie Koleje Państwowe Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Szczęśliwicka

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. W dniu roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta...

WZÓR UMOWY. W dniu roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta... BD.271.1.2016 Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY W dniu... 2016 roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta... zwanym dalej Kredytobiorcą

Bardziej szczegółowo

(Projekt) UMOWA NR. W wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

(Projekt) UMOWA NR. W wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Gmina Kołaczkowo (Projekt) UMOWA NR zawarta w Kołaczkowie w dniu 2015 roku pomiędzy: Gminą Kołaczkowo Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ATZ_AA_

UMOWA Nr ATZ_AA_ UMOWA Nr ATZ_AA_...2016 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) pomiędzy: Warszawskim Uniwersytetem

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu krótkoterminowego nr...

Umowa kredytu krótkoterminowego nr... Umowa kredytu krótkoterminowego nr...... z siedzibą..., wpisany przez Sąd Rejonowy...,... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS..., NIP:..., kapitał

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE - wzór zawarte w. dnia. r., pomiędzy:

POROZUMIENIE - wzór zawarte w. dnia. r., pomiędzy: POROZUMIENIE - wzór zawarte w. dnia. r., pomiędzy: Załącznik nr 5 I. Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej z siedzibą: ul. Kościuszki 96, 64-700 Czarnków, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach oznaczenie sprawy: ZA.271.77.2014 WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach Załącznik nr 2 pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP 631-23-96-695, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA LEASINGU FINANSOWEGO NR 4/N/2011.... a, STRONY USTALAJĄ, CO NASTĘPUJE:---------------------------------------------------------------

UMOWA LEASINGU FINANSOWEGO NR 4/N/2011.... a, STRONY USTALAJĄ, CO NASTĘPUJE:--------------------------------------------------------------- UMOWA LEASINGU FINANSOWEGO NR 4/N/2011 W dniu..r. roku w Rzeszowie pomiędzy: 1....... a, 2. którą reprezentuje: - Pan.. -. STRONY USTALAJĄ, CO NASTĘPUJE:---------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR UMOWA NR... 2012 Zawarta w dniu... 2012 r. pomiędzy: Actus-Info sp. z o.o., Ul. Wesoła 50/13, 021321720 "Zamawiającym" i reprezentowanym przez: 50-524 Wrocław, NIP: 8992701080, REGON:...... a... prowadzącym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA Nr Zp 2130-48/15

WZÓR UMOWY UMOWA Nr Zp 2130-48/15 Zp 2130-48/15 Załącznik nr 4 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA Nr Zp 2130-48/15 w dniu 2015 r. w Lublinie pomiędzy: Skarbem Państwa - Sądem Apelacyjnym w Lublinie, mającym swoją siedzibę w Lublinie przy ul. Obrońców

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR... 2012

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR... 2012 UMOWA NR... 2012 Zawarta w dniu... 2012 r. pomiędzy: Actus-Info sp. z o.o., Ul. Wesoła 50 lok. 13, 50-524 Wrocław, NIP: 8992701080, REGON: 021321720 Zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Załącznik Nr 7 do SIWZ Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA NR /ZT/2011 zawarta w Warszawie w dniu 2011 r. pomiędzy : Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25

Bardziej szczegółowo

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI Zawartej dnia w miejscowości w związku z zamknięciem Aukcji ogłoszonej w serwisie CapitalClub.pl, na warunkach określonych w Ogólnych Warunkach Umów Pożyczek zawieranych

Bardziej szczegółowo

SzWNr2 ZP/250/98/ 369 /11 Rzeszów, 2011.11.18

SzWNr2 ZP/250/98/ 369 /11 Rzeszów, 2011.11.18 SzWNr2 ZP/250/98/ 369 /11 Rzeszów, 2011.11.18 Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę dwóch fabrycznie nowych ambulansów transportowych typu A2 oraz jednego fabrycznie nowego samochodu osobowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014

UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014 UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014 Zawarta w dniu.. 2014 r. na podstawie art. 4 punkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Warszawskim

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10 siwz PROJEKT UMOWY

Załącznik nr 10 siwz PROJEKT UMOWY Załącznik nr 10 siwz PROJEKT UMOWY Umowa zawarta w dniu. pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Skierniewicach, ul. Rybickiego 1, 96 100 Skierniewice wpisanym do rejestru Wojewody Łódzkiego oraz do

Bardziej szczegółowo

Umowa o konserwacji nr

Umowa o konserwacji nr Umowa o konserwacji nr zawarta w dniu pomiędzy Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą we Wrocławiu przy pl.uniwersyteckim 1, 50-137 Wrocław, NIP 896-000-54-08, zwanym dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

... z siedzibą w ul... NIP.. REGON.. reprezentowaną przez:

... z siedzibą w ul... NIP.. REGON.. reprezentowaną przez: Nr sprawy OR.251-8/JF/13 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: DAM-282-27/12 Formularz ofertowy Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. -PROJEKT- UMOWA nr

Nr sprawy: DAM-282-27/12 Formularz ofertowy Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. -PROJEKT- UMOWA nr Nr sprawy: DAM-282-27/12 Formularz ofertowy Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie Załącznik nr 6 do SIWZ -PROJEKT- UMOWA nr Zawarta w dniu... 2012r. po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne

Bardziej szczegółowo

ZP.271.11.2012 Załącznik Nr 3 UMOWA PROJEKT

ZP.271.11.2012 Załącznik Nr 3 UMOWA PROJEKT ZP.271.11.2012 Załącznik Nr 3 UMOWA PROJEKT Zawarta w dniu pomiędzy: Gminą Żerków zwaną dalej Kredytobiorcą reprezentowanym przez: 1. Jacka Jędraszczyka- Burmistrza Miasta i Gminy Żerków przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór- Umowa o kredyt długoterminowy Nr

Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór- Umowa o kredyt długoterminowy Nr Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór- Umowa o kredyt długoterminowy Nr zawarta w dniu... pomiędzy: Powiatem Śremskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego występują: 1.... 2.... przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu.. w Łodzi pomiędzy

zawarta w dniu.. w Łodzi pomiędzy UMOWA nr.. zawarta w dniu.. w Łodzi pomiędzy Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi przy ulicy Wierzbowej 52, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Umowa sprzedaży nr../u/zp/2015

WZÓR. Umowa sprzedaży nr../u/zp/2015 WZÓR Umowa sprzedaży nr../u/zp/2015 zawarta w dniu..2015 r., w Krakowie pomiędzy: ZAŁĄCZNIK NR 3A Szpitalem Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-826),

Bardziej szczegółowo

WZÓR Załącznik Nr 3 do Warunków

WZÓR Załącznik Nr 3 do Warunków WZÓR Załącznik Nr 3 do Warunków UMOWA Nr na sprzedaż pszenicy z zapasów interwencyjnych ARR na rynek Wspólnoty zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Agencją Rynku Rolnego z siedzibą w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. a:... z siedzibą w... ul... reprezentowanym przez:...

UMOWA NR. a:... z siedzibą w... ul... reprezentowanym przez:... Załącznik Nr 2 UMOWA NR zawarta w Kołaczkowie w dniu...... 2013 roku pomiędzy Gminą Kołaczkowo Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo, NIP 789-170-73-30 reprezentowaną przez: Wójta Gminy Kołaczkowo Wojciecha

Bardziej szczegółowo

Umowa dostawę chwytów do wspinaczki wraz z kluczami udarowymi na potrzeby Polskiego Związku Alpinizmu

Umowa dostawę chwytów do wspinaczki wraz z kluczami udarowymi na potrzeby Polskiego Związku Alpinizmu Umowa dostawę chwytów do wspinaczki wraz z kluczami udarowymi na potrzeby Polskiego Związku Alpinizmu Polskim Związkiem Alpinizmu, z siedzibą w Warszawie (00-087), ul. Corazziego 5/24, wpisanym do rejestru

Bardziej szczegółowo

Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition

Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition Załącznik nr 5 Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition Zawarta w dniu pomiędzy TECNA Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, Kasprowicza 103A/9, 01-823 zarejestrowaną w

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO INWESTYCYJNE GO KREDYTU BANKOWEGO

WZÓR UMOWY O UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO INWESTYCYJNE GO KREDYTU BANKOWEGO Załącznik nr 10 WZÓR UMOWY O UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO INWESTYCYJNE GO KREDYTU BANKOWEGO NR. Zawarta w dniu 2012 roku w Kawęczynie, na podstawie rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy dostawy (z instalacją i szkoleniem)

Wzór umowy dostawy (z instalacją i szkoleniem) Wzór umowy dostawy (z instalacją i szkoleniem) zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne, w trybie na podstawie art. / na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1 Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11 UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres:, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7/2 do SIWZ

Załącznik Nr 7/2 do SIWZ Załącznik Nr 7/2 do SIWZ UMOWA NR /ZT/2012 zawarta w Warszawie w dniu 2012 r. pomiędzy : Miastem Stołecznym Warszawa - Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy z siedzibą

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR OSP zawarta w dniu r. w Ożarowie Mazowieckim

U M O W A NR OSP zawarta w dniu r. w Ożarowie Mazowieckim Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR OSP.01.2016 zawarta w dniu.. 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Ochotniczą Strażą Pożarną z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Strażacka 1 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr - WZÓR (po modyfikacji z dnia r)

Umowa Nr - WZÓR (po modyfikacji z dnia r) Umowa Nr - WZÓR (po modyfikacji z dnia 23.11.2017r) W dniu w Radomiu pomiędzy Wodociągami Miejskimi w Radomiu Sp. z o.o., ul. Filtrowa 4, 26-600 Radom, zarejestrowanymi przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR...

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR... UMOWA NR... Zawarta w dniu... 2014 r. pomiędzy: Actus-Info sp. z o.o., Ul. Wagonowa 5-7, 53-609 Wrocław, NIP: 8992701080, REGON: 021321720 "Zamawiającym" i reprezentowanym przez Mirosława Patoła Prezes

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zapytania Ofertowego nr.. UMOWA (wzór)

Załącznik do Zapytania Ofertowego nr.. UMOWA (wzór) Załącznik do Zapytania Ofertowego nr.. UMOWA (wzór) zawarta w dniu. 2017r. w Mielcu, pomiędzy: Agencją Rozwoju Regionalnego MARR S.A. z siedzibą przy ul. Chopina 18, 39-300 Mielec, wpisaną w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA PN/22/2015. a:... reprezentowanym przez:

UMOWA PN/22/2015. a:... reprezentowanym przez: Załącznik Nr 6 UMOWA PN/22/2015 zawarta w dniu... 2015 r. pomiędzy: Szpitalem Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Kielcach pod numerem KRS 0000022231, NIP:

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ Umowa

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ Umowa Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Część II SIWZ Umowa Wzór zawarta w Gdańsku dnia..

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WYKONANIE KONCEPCJI, PROGRAMU FUNKCJONALNO UŻYTKOWEGO, STUDIUM WYKONALNOŚCI Z ZADANIA: BUDOWA SZEROKOPASMOWEJ SIECI TELEINFORMATYCZNEJ W

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR (wzór) Załącznik Nr 9 do SIWZ. zawarta w dniu..., w Leszczydole Nowinach pomiędzy :

UMOWA NR (wzór) Załącznik Nr 9 do SIWZ. zawarta w dniu..., w Leszczydole Nowinach pomiędzy : UMOWA NR (wzór) zawarta w dniu..., w Leszczydole Nowinach pomiędzy : Nadleśnictwo Wyszków 07-200 Wyszków Leśników 27 reprezentowanym przez: Załącznik Nr 9 do SIWZ.. zwanym dalej Zamawiającym, a z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. a, zwanym dalej Wykonawcą, w której imieniu działa:

UMOWA Nr. a, zwanym dalej Wykonawcą, w której imieniu działa: UMOWA Nr. zawarta w dniu.. w Szczecinie pomiędzy: Spółką Akcyjną Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Bytomskiej 7, 70-603 Szczecin, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr. CPV Roboty budowlane w zakresie obiektów sportowych

U M O W A Nr. CPV Roboty budowlane w zakresie obiektów sportowych U M O W A Nr Zał. nr 6 zawarta w dniu... w Pyskowicach, pomiędzy Gminą Pyskowice, z siedzibą: ul. Strzelców Bytomskich 3, 44-120 Pyskowice, w imieniu którego występuje:..., zwanym dalej Zamawiającym, a...,

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ i modyfikacja treści SIWZ

Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ i modyfikacja treści SIWZ Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. Zakup w formie leasingu operacyjnego samochodu specjalistycznego z zabudową ssąco-ciśnieniową do czyszczenia sieci kanalizacyjnych Pytanie 1 Paragraf 1 ust1: Odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

dalej WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez: 1...

dalej WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez: 1... Załącznik nr 4 do SIWZ Projekt umowy pn. Wzór Umowy zawarta w dniu r pomiędzy Muzeum Zamkowym w Malborku z siedzibą przy ul. Starościńskiej 1, 82-200 Malbork zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 13/2014. Nazwa zadania: dostawa artykułów i sprzętu komputerowego dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach

Bardziej szczegółowo

- CZĘŚĆ II SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- CZĘŚĆ II SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - CZĘŚĆ II SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO UMOWA NR MZSO.. zawarta w Sosnowcu w dniu.. na usługę odbioru i zagospodarowania komponentów do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) z Miejskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../NS/2015. Załącznik nr 3 Wzór umowy

UMOWA NR.../NS/2015. Załącznik nr 3 Wzór umowy UMOWA NR.../NS/2015 Załącznik nr 3 Wzór umowy zawarta 2015 r. w Kraśniku w wyniku wyboru oferty wyłonionej w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę materiałów sypkich na potrzeby KPWiK Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 Załącznik nr 2 UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 j.t.)

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Załącznik nr 5 do SIWZ zmieniony dnia 20.08.2014 r. Ogólne warunki umowy 1. 1. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak.., prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w oparciu

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. Zawarta w dniu. r. w Warszawie pomiędzy:

UMOWA Nr. Zawarta w dniu. r. w Warszawie pomiędzy: UMOWA Nr Zawarta w dniu. r. w Warszawie pomiędzy: Polską Akademią Nauk z siedzibą w Warszawie 00-901 przy Placu Defilad 1, posiadającą REGON: 000325713 oraz NIP: 525-15-75-083, reprezentowaną na podstawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych

UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych zawarta w dniu. pomiędzy: Pocztą Polską Spółką Akcyjną, z siedzibą w Warszawie, Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa wpisaną

Bardziej szczegółowo

U M O W A R Y C Z A Ł T O W A N R

U M O W A R Y C Z A Ł T O W A N R U M O W A R Y C Z A Ł T O W A N R zawarta w Otwocku, dnia.2009 r. pomiędzy firmą:. działającą na podstawie wpisu do w. pod nr zwaną dalej Wykonawcą. reprezentowaną przez:... NIP.. REGON a Samodzielnym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr DZP /2017

Umowa nr DZP /2017 WZÓR Umowa nr DZP-362-21/2017 W dniu...2017 r. w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim, 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Zleceniodawca, posiadającym NIP: 525-001-12-66,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność)

WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność) Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 2150/2012 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 lutego 2012 r. WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność) Zawarta w dniu... pomiędzy... z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

Umowa nr /2017. I. Zamawiający oraz Wykonawca występujący w treści niniejszej umowy samodzielnie nazywani są Stroną, występujący łącznie Stronami.

Umowa nr /2017. I. Zamawiający oraz Wykonawca występujący w treści niniejszej umowy samodzielnie nazywani są Stroną, występujący łącznie Stronami. Umowa nr /2017 zawarta w dniu. 2017 roku w Warszawie pomiędzy: Ośrodkiem Przetwarzania Informacji Państwowym Instytutem Badawczym, z siedzibą w Warszawie (00-608), przy al. Niepodległości 188b, wpisanym

Bardziej szczegółowo

Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017

Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017 Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017 WZÓR W dniu r. w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie (00-927), przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym, posiadającym

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Załącznik nr 3 do specyfikacji (wzór) UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Zawarta w dniu.. 2013 r. pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedzibą w Krakowie, 30-224

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu. 2015 r. w Lublinie pomiędzy

zawarta w dniu. 2015 r. w Lublinie pomiędzy Wzór umowy Załącznik nr 2 Umowa nr./life-strefy/2015 zawarta w dniu. 2015 r. w Lublinie pomiędzy Stowarzyszeniem Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie przy ul. Akademickiej 13, 20-950

Bardziej szczegółowo