CSR w dydaktyce, czyli jak uczyć studentów społecznej odpowiedzialności

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CSR w dydaktyce, czyli jak uczyć studentów społecznej odpowiedzialności"

Transkrypt

1 Stowarzyszenie Kreatywni dla Szczecina CSR w dydaktyce, czyli jak uczyć studentów społecznej odpowiedzialności dr Ewa Mazur-Wierzbicka Szczecin, listopad

2 Autor: dr Ewa Mazur-Wierzbicka, Uniwersytet Szczeciński Wydawca: Stowarzyszenie Kreatywni dla Szczecina Skład DTP: ATEKTURA/ Maciej Plater-Zyberk Publikacja opracowana w ramach projektu CSR4students dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz Miasta Szczecin Publikacja bezpłatna Copyright by Stowarzyszenie Kreatywni dla Szczecina Poglądy i opinie przedstawione w publikacji nie muszą odzwierciedlać stanowiska Stowarzyszenia Kreatywni dla Szczecina, a jedynie stanowisko Autora. ISBN Wydanie I Nakład 100 egzemplarzy Publikacja dostępna jest także w wersji elektronicznej na stronie internetowej 2

3 Spis treści Przedmowa... 5 Wprowadzenie... 7 I. Wprowadzenie w tematykę społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. CSR) Wprowadzenie w tematykę CSR, czyli co leży u podstaw dzisiejszego CSR Definicja CSR Argumenty zwolenników i przeciwników CSR Zasady CSR Funkcje społecznej odpowiedzialności biznesu Wielowymiarowość CSR Filary społecznej odpowiedzialności biznesu Koszty i korzyści związane ze strategią CSR Poziomy społecznej odpowiedzialności firmy Normy i standardy społecznej odpowiedzialności biznesu CSR a funkcjonowanie przedsiębiorstwa Bariery we wdrażaniu CSR Teoria interesariuszy Odpowiedzialne zarządzanie łańcuchem dostaw Kapitał społeczny Trendy CSR Praktyczny aspekt społecznej odpowiedzialności - stan zaawansowania wdrażania CSR w Polsce Tematy pokrewne CSR. Ciekawe zagadnienia Studia przypadków Zagadnienia do dyskusji do części pierwszej Bibliografia II. Przykładowe zagadnienia z zakresu CSR dla kierunków społecznoekonomicznych Stosowanie formuły Work Life Balance jako wyraz odpowiedzialności społecznej pracodawcy Społecznie odpowiedzialne inwestowanie Raportowanie zgodne z Global Reporting Initiative (GRI) Studium przypadku Zagadnienia do dyskusji do części drugiej Karta przedmiotu CSR dla kierunków społeczno-ekonomicznych Bibliografia III. Przykładowe zagadnienia z zakresu CSR dla kierunków inżynieryjnotechnicznych Międzynarodowy standard społecznej odpowiedzialności biznesu norma ISO 3

4 Budownictwo zrównoważone Studium przypadku Zagadnienia do dyskusji do części trzeciej Karta przedmiotu CSR dla kierunków inżynieryjno-technicznych Bibliografia IV. Przykładowe zagadnienia z zakresu CSR dla kierunków przyrodniczych Ekoodpowiedzialne działania firm Zarządzanie środowiskowe w przedsiębiorstwie Studium przypadku Karta przedmiotu CSR dla kierunków przyrodniczych Bibliografia ANEKSY Podręczny słownik polsko-angielski Słowniczek pojęć Przydatne linki powiązane z problematyką CSR Mecenasi projektu

5 Przedmowa Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR Corporate Social Responsibility) to swoisty rodzaj innowacji w relacjach biznes i jego szeroko rozumiane otoczenie. Koncepcja CSR zakłada, iż przedsiębiorstwa na etapie budowania strategii rozwoju dobrowolnie uwzględniają w swoich działaniach interesy społeczne, dobro środowiska naturalnego, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy. Podejmowanie przez biznes działań społecznie odpowiedzialnych niesie ze sobą konkretne i bardzo wymierne korzyści nie tylko wizerunkowe ale i finansowe. Niebagatelne jest także znaczenie oddolnych ruchów konsumenckich w wymuszaniu na firmach odpowiedzialnych działań. Niestety znajomość idei CSR wśród studentów zachodniopomorskich uczelni jest na dość niskim poziomie. Jak pokazują wyniki badania przeprowadzonego w październiku 2012 r. przez instytut badawczy Millward Brown SMG/KRC na zlecenie Stowarzyszenia Kreatywni dla Szczecina, jedynie 16% naszych studentów zetknęło się z pojęciem społecznej odpowiedzialności biznesu. Wyniki te winny stać się przyczynkiem do głębokiej refleksji oraz podjęcia systemowych działań na rzecz edukacji i upowszechniania wiedzy na temat CSR, nie tylko wśród przedsiębiorców, ale także (a może przede wszystkim?) konsumentów, to oni bowiem odgrywają zasadniczą rolę w dostarczaniu bodźców skłaniających przedsiębiorstwa do odpowiedzialnej postawy. Przydatnym narzędziem do osiągnięcia tego celu może być niniejszy podręcznik, opracowany przez dr Ewę Mazur-Wierzbicką w ramach projektu CSR4students realizowanego przez nasze Stowarzyszenie. Podręcznik, dedykowany nauczycielom akademickim, zawiera materiały dydaktyczne przygotowane z myślą o studentach kierunków: społeczno-ekonomicznych, inżynieryjno-technicznych i przyrodniczych. Wyrażamy nadzieję, że materiał ten stanie się dla Państwa cenną inspiracją do dalszych pogłębionych rozważań oraz działań na rzecz ulepszania i poprawiania naszej małej ojczyzny. Tomasz Pąsik Prezes Zarządu Stowarzyszenie Kreatywni dla Szczecina 5

6 6

7 Wprowadzenie Społeczna odpowiedzialność biznesu (Corporate Social Responsibility - CSR) jest jednym z nowszych pojęć w naukach społecznych i ekonomicznych. Koncepcja ta wykształciła się pod wpływem przemian gospodarczych, politycznych, zmian zachodzących w środowisku naturalnym, zmian w sposobach myślenia społeczeństw, szybko zdobywając sobie zwolenników. Dzisiaj w czasach dużej zmienności otoczenia, nasilających się procesach globalizacji, rosnących wymagań konsumentów, różnego typu organizacji np. ekologicznych, zmian politycznych, kreowania nowych strategii, programów odwołujących się do koncepcji zrównoważonego rozwoju okazuje się, że przedsiębiorstwo musi zacząć poszukiwać nowego sposobu funkcjonowania. Przedsiębiorstwo nie tylko wytwarza określone dobra czy świadczy usługi, ale również ponosi odpowiedzialność za skutki prowadzonej działalności: zanieczyszczenie środowiska naturalnego, negatywne efekty społeczne np. brak poczucia bezpieczeństwa, likwidacja miejsc pracy, różnice społeczne. Od współczesnego przedsiębiorstwa wymaga się zatem oprócz dostarczania dóbr i usług, ponoszenia odpowiedzialności ekologicznej, społecznej, pomocy w rozwiązywaniu złożonych problemów społecznych. W jego interesie jest (w kontekście coraz bardziej świadomych interesariuszy) aby w strategii działania ujęte zostały założenia społecznej odpowiedzialności biznesu. Fundamentem każdego przedsiębiorstwa jest człowiek pełniący różne role: prezesa, właściciela, pracownika, konsumenta, czy każdego innego interesariusza. Od poziomu jego wiedzy, świadomości zależeć będą kwestie: przestrzegania prawa, standardów etycznych, świadomego kształtowania relacji społecznych, ponoszenia odpowiedzialności za przyszłe pokolenia. Ważne jest zatem zadbanie o dobrze wykształcone społeczeństwo. Istotnym etapem edukacji jest szkolnictwo wyższe. Warto więc na etapie studiów wpajać studentom takie wartości, zasady, które we współczesnym świecie stanowią podstawę rozwoju przedsiębiorstwa, gdyż to oni w niedługim czasie staną się pracownikami, menedżerami i od poziomu ich wykształcenia, świadomości zależeć będzie sposób funkcjonowania wielu firm. W tym kontekście rolą wykładowców jest ciekawe i umiejętne przekazanie wiedzy oraz zachęcenie studentów do postępowania zgodnie z zasadami CSR. Podręcznik CSR w dydaktyce, czyli jak uczyć studentów społecznej odpowiedzialności skierowany jest do nauczycieli akademickich, w szczególności tych, którzy w ramach prowadzonych zajęć dydaktycznych poruszają problematykę społecznej odpowiedzialności biznesu. Książka zawiera materiały dydaktyczne przygotowane z myślą o studentach kierunków: społeczno-ekonomicznych, inżynieryjno-technicznych, przyrodniczych. Publikacja stanowi kompendium wiedzy z zakresu podstawowych zagadnień dotyczących CSR, jak też porusza szczególnie istotne problemy dotyczące omawianej tematyki. Oczywiście nie jest to pozycja wyczerpująca problematykę CSR. Ma ona być jednie pomocą, czy też inspiracją do prowadzenia zajęć szczególnie z przedmiotu - Społeczna odpowiedzialność biznesu wśród studentów różnych kierunków. Celowi temu podporządkowany został układ pracy, jak też materiały w nim zawarte. 7

8 W części pierwszej poruszono podstawowe zagadnienia z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (rozwój, definicje, cele, teorie interesariuszy itp.). Części pozostałe, czyli: druga, trzecia i czwarta zawierają treści bardziej specjalistyczne. W każdej z nich omówiono po dwa zagadnienia teoretyczne. Część druga skierowana jest głównie do studentów kierunków społeczno-ekonomicznych, część trzecia - inżynieryjnotechnicznych, zaś czwarta przyrodniczych. Zagadnienia zaproponowane w częściach drugiej, trzeciej i czwartej są jedynie propozycją, sugestią do realizacji na wskazanych kierunkach studiów. Z całą pewnością treści w nich zawarte mogą być wykorzystywane na wszystkich rodzajach i kierunkach studiów, zaś zaproponowany podział jest jedynie umownym. Oprócz treści typowo dydaktycznych, w każdej z części podręcznika znajdziecie Państwo zagadnienia, pytania do dyskusji, studia przypadków, które z pewnością przełożą się na poszerzenie wiedzy studentów z zakresu CSR oraz pozwolą na wzmocnienie efektów kształcenia m. in. umiejętności wnioskowania i formułowania sądów, komunikowania się, czy uczenia się (także poprzez dyskusję). Dopełnieniem części teoretycznej są przytaczane przykłady z praktyki gospodarczej. Podręcznik kończy aneks, w którym zawarto definicje podstawowych pojęć z zakresu CSR, tłumaczenie tychże pojęć na język angielski, przydatne strony internetowe związane z omawianą problematyką. W podręczniku ujęto wiele zestawień tabelarycznych, rysunków i wykresów, które zdaniem Autorki mogą być pomocnym materiałem dydaktycznym do wykorzystania na zajęciach. Wyrażam nadzieję, że podręcznik będzie dla Państwa pomocnym narzędziem w krzewieniu wiedzy z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Życząc wielu sukcesów dydaktyczno-naukowych Ewa Mazur-Wierzbicka 8

9 CZĘŚĆ I Wprowadzenie w tematykę społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. CSR)

10 Wprowadzenie w tematykę CSR, czyli co leży u podstaw dzisiejszego CSR Przyczyny powstania CSR Ceną wielkości jest odpowiedzialność W. Churchill Zanim przejdziemy do omawiana rysu historycznego koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu, jej ewolucji na przestrzeni lat, warto na samym początku zwrócić uwagę na złożoność samej koncepcji, na aspekty leżące u postaw CSR (rys. 1). degradacja środowiska przyrodniczego, katastofy ekologiczne globalizacja demokracja, rozwój społeczeństwa obywatelskiego (silne ruchy ekologiczne, obrońców praw człowieka etc.) CSR nierówność, ubóstwo rozwój nauki o zarządzaniu zrównoważony rozwój Rys. 1. Przesłanki powstania CSR Źródło: opracowanie własne. Zjawiskiem, które z pewnością znacząco wpłynęło na rozwój społecznogospodarczy, postrzeganie biznesu, jego oddziaływania na otoczenie jest globalizacja. Obok pozytywnych skutków, przyczyniła się ona również do nasilenia się wielu niekorzystnych zjawisk, które obecnie stanowią istotne problemy jak np.: ubóstwo, 10

11 nierówność, bezrobocie, konsumpcjonizm. Zmniejszająca się rola opiekuńcza państwa przy jednoczesnym wzroście znaczenia korporacji transnarodowych (największe prywatne korporacje międzynarodowe osiągają potencjał ekonomiczny porównywalny ze średniej wielkości państwami, podlegają jednak słabszej kontroli) doprowadziła do wykształcenia się nowej roli biznesu w społeczeństwie. Rozpowszechniło się przekonanie, że przedsiębiorstwa powinny partycypować w niwelowaniu zagrożeń cywilizacyjnych, do których powstania się przyczyniają ze względu na: skalę i zasięg oddziaływania; wpływ jaki wywierają na życie społeczności lokalnych, środowisko; postęp cywilizacyjny. Przedsiębiorstwa świadomie, planowo wzmacniające swoją pozycję na rynkach, mogą podejmować działania pozwalające im zarządzać aspektami etycznymi w łańcuchu dostaw, czy też stawiać adekwatne wymagania dostawcom. Kolejną grupą czynników spełniających istotną rolę w kształtowaniu się społecznej odpowiedzialności biznesu jest szeroko rozumiane oddziaływanie społeczeństwa. Dotyczy to takich aspektów jak: demokratyzacja życia społeczeństw, rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz (co w ostatnich latach jest coraz bardziej widoczne) społeczeństwa informacyjnego. Charakterystycznymi są tutaj wszelkie inicjatywy, przedsięwzięcia prowadzące do transparentności działań we wszelkich obszarach życia. Rośnie znaczenie ruchów ekologicznych, obrońców praw człowieka, czego widocznym przykładem są m.in. prowadzone bojkoty konsumenckie (protesty w formie niekupowania produktów określonej marki). Działania prospołeczne, demokratyczne wzmocnione są szybkim obiegiem informacji (np. w Internecie). Ze względu na rolę jaką ogrywa obecnie postęp technologiczny w dziedzinie informatyki, przekazu w obecnym świecie już niczego nie da się ukryć. Na powstanie i konkretyzację CSR znacząco wpłynął rozwój nauki o zarządzaniu. Pojawiająca się coraz większa liczba przedsiębiorstw, konkurencja na rynkach od lokalnych po międzynarodowe spowodowały, że większe znaczenie zaczęto nadawać pozamaterialnym wartościom przedsiębiorstwa a szczególnie jego reputacji. Dlatego też budowanie pozytywnego wizerunku stało się (i jest nadal) ważnym narzędziem do utrzymania pozycji na rynku. Widać tu silną korelację CSR i PR (ang. public relations). W kontekście zarządzania należy podkreślić także znaczenie norm ISO, OHSAS, systemowego podejścia do zarządzania. Mocnym impulsem do zwrócenia uwagi na CSR i konieczności podjęcia działań umożliwiających jego rozwój był wzrost świadomości ekologicznej społeczeństw oraz - co wcześniej zaznaczano - rozwój ruchów ekologicznych. Taki stan rzeczy podyktowany był pogarszającym się stanem środowiska naturalnego, występowaniem katastrof ekologicznych spowodowanych działalnością przedsiębiorstw. Jednym z takich wydarzeń była katastrofa w Bhopal w środkowych Indiach w latach 80-tych XX wieku. Na skutek wycieku izocyjanu metylu z fabryki pestycydów Union Carbide umiejscowionej w gęsto zaludnionym obszarze zginęło ok. 15 tysięcy osób, natomiast ok. pół miliona doznało uszczerbku na zdrowiu. Wówczas obiektem szerokiej krytyki stał się przemysł chemiczny. Wydarzenie to skutkowało szeregiem niekorzystnych działań, decyzji m. in. niechęcią do wydawania pozwoleń na budowę nowych zakładów, mniejszym zainteresowaniem podejmowaniem pracy w branży chemicznej przez pracowników wysokokwalifikowanych, ogólną niechęcią społeczeństwa do branży, niekorzystnym wizerunkiem przemysłu 11

12 chemicznego. Odpowiedzią przemysłu chemicznego na zaistniałą sytuację było stworzenie programu Responsible Care ( Odpowiedzialność i Troska ), który obecnie skupia przedsiębiorstwa wytwarzające ok. 85% światowej produkcji chemicznej. Program ma również swój oddział w Polsce, do którego przynależą największe zakłady chemiczne (np. Zakłady Chemiczne Police S.A., Polski Koncern Naftowy Orlen S.A., Fosfan S.A.) zatrudniające ogółem ok. 23 tys. osób. Jego celem jest pogodzenie potrzeb osiągania satysfakcjonujących wyników ekonomicznych z troską o otoczenie społeczne i środowisko naturalne. Dodatkowo należy podkreślić, iż od połowy lat 60-tych XX wieku następuje rozwój koncepcji ekorozwoju (później przekształconego w zrównoważony rozwój), której fundamentem były niepokojące raporty dotyczące stanu środowiska naturalnego, wyczerpalności zasobów etc. Obecnie często można spotkać się ze stwierdzeniem, że realizacja koncepcji zrównoważonego rozwoju na poziomie przedsiębiorstwa odbywa się poprzez implementację zasad CSR. Praktyka gospodarcza pokazuje, że wiodącą rolę w rozwoju społecznej odpowiedzialności biznesu, jej upowszechniania odegrały międzynarodowe korporacje. Wynikało to głównie ze zwrócenia uwagi na konsekwencje jakie towarzyszą bezwzględnemu dążeniu przez przedsiębiorstwa do maksymalizacji zysku. Jednym z najbardziej znanych przykładów jest bojkotowanie produktów firmy Nike po publikacji artykułu przez magazyn Life w 1996 roku, w którym opisywano wykorzystywanie pracy dzieci w fabrykach firmy Nike w Pakistanie. Reakcja konsumentów była dla Nike bardzo kosztowana i niebezpieczna. Jednocześnie wydarzenie to stanowiło istotny sygnał dla innych przedsiębiorstw, że odpowiedzialność biznesu to nie tylko problem etyczny, ale również ważny problem biznesowy. Rys historyczny CSR Pomimo, iż koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu wydaje się dla wielu jedną z tych, która została stworzona pod koniec XX wieku tak naprawdę jej podstaw należy szukać już na przełomie XVIII i XIX wieku. Wówczas to w książce Andrew Carnegiego pt. Ewangelia bogactwa zamieszczono pierwszą wersję doktryny społecznej odpowiedzialności biznesu. Ukazywano, iż podstawowe zasady postępowania ujęte w tej doktrynie wywodzą się z Biblii z czego bezpośrednio dowodzono, że przedsiębiorcy mają moralny obowiązek wspierania działalności społecznej, co wynika m. in. z zasady dobroczynności, rozumianej jako wypełnianie podstawowych zasad chrześcijańskich a mianowicie miłości bliźniego, solidarności, miłosierdzia względem innych, oraz powierniczości, wedle której ludzie majętni stają się niejako zarządcami wspólnego dobra w imieniu innych ludzi. Pokreślić należy, iż w owym czasie działalność charytatywna przedsiębiorców nie była powiązana z ich działalnością gospodarczą. Filantropia była wartością samą w sobie, zaś wszyscy ci którzy z własnej woli dopomagali biednym, byli ogólnie szanowani. W tym okresie pojawiły się wielkie fortuny i wielcy filantropi (np. Andrew Carnegie, George Peabody, John D. Rockefeller). Po około stu latach, a więc na przełomie XIX i XX wieku ukształtowała się nowa doktryna odpowiedzialności społecznej biznesu. Wzrost uprzemysłowienia z jednej strony przysparzał wiele korzyści, z drugiej jednak powodował wiele zagrożeń i konfliktów. 12

13 Prowadził do uwypuklenia się nierówności społecznych oraz wzmógł niepokojące zjawiska jak np. korupcję polityczną i gospodarczą, wyzysk pracowników, pracę nieletnich. Wszystko to wpłynęło na zweryfikowanie dotychczasowego pojmowania społecznej odpowiedzialności. Za podstawowe zasady przyjęto: zasady włodarstwa/powierniczości menedżerowie mając władzę nad akcjonariuszami, pracownikami, klientami itd. mieli obowiązek dbania o nich, zasadę równowagi - menedżerowie mieli obowiązek równoważenia interesów różnych grup interesariuszy, zasadę służby - biznes powinien koncentrować się na generowaniu dobrobytu społeczeństw. Rozkwit społecznej odpowiedzialności biznesu nastąpił w drugiej połowie XX wieku. Stała się ona koncepcją, gdzie obok uwarunkowań filantropijnych pojawiły się także uwarunkowania ekonomiczne. Obecnie funkcjonujące znaczenie jakie przypisywane jest tej koncepcji wykrystalizowało się w latach 60-tych XX wieku w Stanach Zjednoczonych. Zaczęło pojawiać się coraz więcej publikacji naukowych związanych z tematyką CSR. Często ojcem społecznej odpowiedzialności biznesu nazywa się H. R. Bowen a głównie ze względu na opublikowaną przez niego w 1953r. książkę Social Responsibility of Businessmen, w której to po raz pierwszy użył ona pojęcia społeczna odpowiedzialność uznając, że jest to: obowiązek menedżerów do prowadzenia takiej polityki, podejmowania takich decyzji i do wytyczania takich kierunków działań biznesowych, które będą zgodne z celami i wartościami naszego społeczeństwa. Tezy jakie postawił H. R. Bowen w swojej pracy dotyczące społecznej odpowiedzialności przez długie lata były przedmiotem dyskusji. Wówczas przyjmowano, że społeczna odpowiedzialność to atrybut przedsiębiorcy, a nie organizacji. H. R. Bowen był zdania, że biznesmen musi być odpowiedzialny za społeczeństwo m. in. poprzez przestrzeganie pewnych reguł, które według niego oznaczały: ( ) prowadzenie takiej polityki (biznesu), podejmowanie takich decyzji oraz podejmowanie takich czynności, które są pożądane - ze względu na cele i wartości - z punktu widzenia społeczeństwa. Ewolucję koncepcji społecznej odpowiedzialności można ukazać poprzez pryzmat działalności konkretnych osób m. in.: K. Davisa, R. Blomstroma, McGuire, S. Prakash Sethi, czy Archie B. Carroll (tabela 1). Pomimo postępu w rozwoju koncepcji CSR okazało się, że wzbudzała ona zarówno pozytywne, jak i negatywne reakcje. Można to w uproszczony sposób przedstawić zestawiając ze sobą argumenty H. Bowena ojca CSR oraz wybitnego ekonomisty M. Friedmana (rys. 2). Ostatnia dekada XX wieku to czas pojawienia się nowych zagadnień związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu oraz czynników wpływających na nią tj. gwałtowny rozwój globalizacji, powstawanie globalnych korporacji, zmiana oczekiwań wobec podejmowanych przez przedsiębiorstwa działań. 13

14 Tabela 1 Wpływ K. Davisa, R. Blomstroma, McGuire, S. Prakash Sethi, Archie B. Carroll na rozwój społecznie odpowiedzialnego biznesu Postać Okres Podejmowana aktywność, działania z zakresu społecznej odpowiedzialności K. Davis Lata 60-te XX w. sprecyzowanie idei zapoczątkowanych przez Bowen a, uwypuklenie korzeni etycznych społecznej odpowiedzialności, stworzenie (wspólnie z R. Blomstromem) definicji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorcy wskazując, że jest to obowiązek rozpatrywania wpływu decyzji i działań biznesowych na system społeczny, zwrócenie uwagi na korzyści ekonomicznie jakie przedsiębiorstwo może uzyskiwać w dłuższej perspektywie podejmując decyzje społecznie odpowiedzialne McGuire Lata 60-te XX w. stworzenie definicji, w której zaakcentowano, iż działania społecznie odpowiedzialne to takie, które wykraczają poza ekonomiczny i prawny obowiązek przedsiębiorstwa, postulowanie aby przedsiębiorstwa były tzw. dobrymi obywatelami, co w praktyce oznaczać miało wykazywaniem przez nie zainteresowania politykami publicznymi, dobrem wspólnoty lokalnej, edukacją, szczęściem swoich pracowników S. Prakash Sethi Lata 70-te XX w. wyróżnienie trzech form społecznej aktywności przedsiębiorstw (corporate social performance) społeczny obowiązek (social responsibility), społeczna odpowiedzialność (social responsibility) i społeczna reaktywność (social responsiveness) Archie B. Carroll Lata 70-te XX w. stworzenie fundamentów dla rozwiniętych w latach 90-tych XX w. podejścia menedżerskiego do idei społecznej odpowiedzialności, postulowanie do przedsiębiorców aby tworzyli oni przemyślane strategie CSR, włączenie do zakresu pojęciowego społecznej odpowiedzialności wymiaru ekonomicznego i prawnego, gdyż samo istnienie przedsiębiorstwa m. in. poprzez tworzenie miejsc pracy, zatrudnianie pracowników, dostarczanie dóbr i usług jest już społecznie odpowiedzialne Źródło: (Ocena stanu, 2011). 14

15 Za CSR: (Howard Bowen 1954) Przeciw CSR: (Milton Friedman 1962) menedżerowie mają etyczny obowiązek brać pod uwagę szeroki społeczny wpływ swoich decyzji koncepcja antyrynkowa korporacje muszą dotrzymywać szeroko rozumianych umów społecznych, aby nie stracić legitymizacji dla swojego działania brak wiedzy i umiejętności menedżerów do rozwiązywania problemów społecznych może prowadzić do spadku zysków poprawa życia społecznego leży w oświeconym interesie własnym przedsiębiorstw działalność bez zgody akcjonariuszy dobrowolne działania przedsiębiorstw mogą przeciwdziałać negatywnym opiniom społecznym lub wprowadzaniu niepożądanych regulacji prawnych wzrost cen przerzucanie kosztów na klienta przedsiębiorstwa stanowią rezerwuary umiejętności i energii potrzebnych do poprawienia jakości życia niepożądany wzrost władzy korporacji wkraczanie w obowiązki rządu upolitycznienie decyzji Rys. 2. Za i przeciw społecznej odpowiedzialności biznesu Źródło: opracowano na podstawie (Crabb, odczyt: ). Za podsumowanie procesu ewolucji koncepcji CSR może posłużyć tabela 2. Tabela 2 Ewolucja społecznej odpowiedzialności biznesu Wiek Gospodarczy Stadium rozwoju CSR Cechy charakterystyczne Kluczowy czynnik Rodzaj Interesariuszy Chciwość Defensywny Działania ad hoc Inwestycje Akcjonariusze, rząd i pracownicy Filantropia Charytatywny Filantropia Programy charytatywne Projekty Społeczeństwo Marketing Promocyjny Public Relations Media Opinia publiczna Zarządzanie Odpowiedzialność Zarządzanie Strategiczny Systemowy Źródło: (Ćwik, Oczyp, 2011). System zarządzania Modele biznesowe Procedury Produkty Akcjonariusze i organizacje pozarządowe Regulatorzy i klienci 15

16 Europejski nurt społecznej odpowiedzialności biznesu Nurt europejski społecznej odpowiedzialności biznesu skupił się nie tylko na wspieraniu finansowym różnych organizacji, ale skierował uwagę na kwestie polepszenia warunków interesariuszy przedsiębiorstw, organizacji. Odpowiedzialność społeczna zaczęła być włączana do polityki, poprzez co stała się ona przedmiotem działań, praktyk organizacji gospodarczych, politycznych, społecznych. Odzwierciedleniem tego są zapisy dotyczące CSR w istotnych dla Unii Europejskiej dokumentach (tabela 3). Tabela 3 Komisja Europejska i społeczna odpowiedzialność biznesu Dokument STRATEGIA LIZBOŃSKA (2000 r.) ZIELONA KSIĘGA (2001 r.) BIAŁA KSIĘGA (2002 r.) Źródło: (Rok, 2004). Odniesienie do CSR Uznano m. in., że CSR będzie jednym z elementów, dzięki którym realizacja przyjętego celu głównego strategii zostanie osiągnięta. Uznano, że realizacja CSR poprzez prowadzony dialog z interesariuami, wdrażanie zarządzania środowiskowego oraz budowę kapitału społecznego przyczynia się do osiągniecia trwałego sukcesu przedsiębiorstwa. Uznano społeczną odpowiedzialność za jeden z ważniejszych elementów polityki gospodarczej Unii Europejskiej. Zdefiniowano pojęcie społecznej odpowiedzialności uznając, że jest to koncepcja dobrowolnego włączania przez firmy zadań społecznych z zakresu ochrony środowiska do swoich normalnych działań biznesowych oraz relacji ze wszystkimi zainteresowanymi partnerami). Przedstawiono obszary działań społeczności międzynarodowej dotyczące wprowadzenia w życie CSR. Uznano za istotne m. in.: podjęcie działań edukacyjnych umożliwiających wymianę doświadczeń oraz dobrych praktyk; rozwój narzędzi społecznej odpowiedzialności (wykreowanie kodeksów etycznych, standardów zarządzania), powołanie Europejskiego Forum Interesariuszy; uwzględnianie koncepcji CSR we wszystkich politykach UE. W Strategii Lizbońskiej Unia Europejska wytyczyła strategiczny cel polityki wspólnotowej, którym było przekształcenie Wspólnoty Europejskiej do 2010 roku w najbardziej konkurencyjną opartą na wiedzy gospodarkę świata, zdolną do utrzymania zrównoważonego wzrostu gospodarczego, stworzenia większej liczby lepszych miejsc pracy oraz zachowania spójności społecznej. Strategię Lizbońską już po roku podczas szczytu Rady Europejskiej w Goeteborgu uzupełniono o nowy element związany z ochroną środowiska i osiąganiem zrównoważonego i trwałego rozwój. Realizacja przyjętego w Strategii celu strategicznego wymagała spójnych działań na płaszczyźnie ekonomicznej, społecznej, środowiskowej. W tym kontekście koncepcja CSR, zgodnie z którą przedsiębiorstwa dobrowolnie podejmują działania na rzecz społeczeństwa i czystszego środowiska była tą, która w pełni odpowiadała na te oczekiwania. Dokumentem syntetyzującym ideę CSR na gruncie europejskim była tzw. Zielona Księga, która dała początek debacie na temat sposobu, w jaki UE może aktywnie 16

17 promować ideę CSR na poziomie europejskim i globalnym. Sam dokument, jak też definicja odpowiedzialnego społecznego biznesu w nim zawarta stały się wytycznymi zarówno dla praktyków, jak też teoretyków Kolejny dokument Biała Księga była efektem dyskusji, konsultacji po opublikowaniu Zielonej Księgi. Te trzy powyższe dokumenty przyczyniły się do upowszechnienia idei społecznie odpowiedzialnego biznesu w szeroko pojętym środowisku biznesowym, w kręgu administracji państwowej, organizacji pozarządowych. Wzmocnieniem dla powyższych dokumentów w zakresie propagowania koncepcji CSR były ukazujące się komunikaty Komisji Europejskiej. I tak, w roku ukazania się Białej Księgi opublikowano komunikat Wkład biznesu w zrównoważony rozwój (COM/2002/0347 final), który określa europejską strategię na rzecz promowania CSR i wpływu tej idei na gospodarkę i społeczeństwo wskazując: CSR może zatem mieć wkład w osiągnięcie strategicznego celu, jakim jest stanie się do 2010 roku najbardziej konkurencyjną i dynamiczną światową gospodarką opartą na wiedzy. W 2006 roku został opublikowany kolejny Komunikat KE 2006 (KOM(2006) 136) Realizacja partnerstwa na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia: uczynienie Europy liderem w zakresie odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw. Założono w nim, iż w ramach realizowanej przez Unię Europejską polityki promującej społeczną odpowiedzialność biznesu zostanie zrealizowanych szereg działań w następujących obszarach: 1. zwiększanie świadomości i wymiana najlepszych praktyk, 2. wsparcie dla wielostronnych inicjatyw, 3. współpraca z państwami członkowskimi, 4. informowanie konsumentów i przejrzystość, 5. badania, 6. edukacja, 7. małe i średnie przedsiębiorstwa, 8. międzynarodowy wymiar CSR. Wymiernym efektem podjętych przedsięwzięć było uzyskanie określonych wskaźników m. in.: Wzrost liczby przedsiębiorstw UE, które podpisały dziesięć zasad CSR inicjatywy ONZ Global Compact - z 600 w 2006 r. do 1900 w 2011 r. Wzrost liczby organizacji, których obiekty zarejestrowano w ramach wspólnotowego systemu ekozarządzania i audytu (EMAS) - z w 2006 r. do ponad w 2011 r. 1 Wzrost liczby unijnych przedsiębiorstw podpisujących ponadnarodowe porozumienia przedsiębiorstw z organizacjami pracowników o zasięgu światowym lub europejskim, obejmujące takie zagadnienia jak standardy pracy - z 79 w 2006 r. do ponad 140 w 2011 r. Wzrost liczby członków europejskiej, ukierunkowanej na potrzeby przedsiębiorstw inicjatywy na rzecz zgodności ze standardami społecznymi 1 Szacuje się, że około 80% tych organizacji to przedsiębiorstwa. 17

18 w biznesie (Business Social Compliance Initiative), mającej na celu poprawę warunków pracy w łańcuchach dostaw przedsiębiorstw - z 69 w 2007 r. do ponad 700 w 2011 r. Wzrost liczby europejskich przedsiębiorstw publikujących sprawozdania ze zrównoważonego rozwoju stosownie do wytycznych Globalnej Inicjatywy Sprawozdawczej (GIS) - z 270 w 2006 r. do ponad 850 w 2011 r. W roku 2008 Komisja Europejska opublikowała raport European Competitiveness Report, w którym stwierdzono pozytywny wpływ społecznie odpowiedzialnego biznesu na konkurencyjność przedsiębiorstw. Autorzy raportu doszli do następujących wniosków: CSR wpływa pozytywnie na takie obszary działania firmy jak: zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie ryzykiem i reputacją oraz innowacje. Poszczególne aspekty CSR, takie jak: tworzenie przyjaznego pracownikowi miejsca pracy, mogą zwiększać potencjał innowacyjny firmy. Dla niektórych firm, zwiększanie wymagań socjalnych i środowiskowych może generować koszty, co wpływa negatywnie na konkurencję, jednak dla większości przedsiębiorstw CSR jest koniecznością jeśli chodzi o konkurencyjność na rynku. Ważność koncepcji CSR podkreśla fakt, że stanowi ona podstawę celów ujętych w obowiązującej strategii Europa Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. W strategii Europa 2020 Komisja Europejska podjęła zobowiązanie do odnowienia unijnych postanowień dotyczących promowania społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Także wiele inicjatyw przewodnich strategii Europa 2020 odwołuje się do CSR. Są to m. in.: Zintegrowana polityka przemysłowa w erze globalizacji (COM(2010) 614), Europejska platforma współpracy w zakresie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym (COM(2010) 758), Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia (COM(2010) 682), Mobilna Młodzież (COM(2010) 477), Akt o jednolitym rynku (COM(2011) 206). Dodatkowo Unia Innowacji (COM(2010)546) ma na celu zwiększenie zdolności przedsiębiorstw do rozwiązywania wyzwań społecznych poprzez innowacje, a wkład przedsiębiorstw ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia celów inicjatywy przewodniej Europa efektywnie korzystająca z zasobów (COM(2011) 21 i COM(2011) 571). Odpowiedzialna postawa przedsiębiorstw jest szczególne ważna w przypadku świadczenia przez podmioty sektora prywatnego usług publicznych. Społeczna odpowiedzialność biznesu dostarcza wartości, które sprzyjają budowie spójniejszego społeczeństwa i na których opiera się przejście do zrównoważonego systemu gospodarczego. Komisja Europejska uznała za niezbędne podejmowanie dalszych inicjatyw promujących koncepcję CSR (szczególnie wśród małych i średnich przedsiębiorstw), co wynika także z przyjętej strategii Europa Stanowiło to punkt wyjścia do opracowania nowego dokumentu dotyczącego społecznej odpowiedzialności. W obowiązującym dokumencie z października 2011 r. pt. Odnowiona strategia UE na lata dotycząca społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw Komisja Europejska przedstawiła Program działań na lata Na program ten składają się następujące elementy: 18

19 1. Poprawa zauważalności CSR i rozpowszechnianie dobrych praktyk. 2. Poprawa i obserwacja poziomu zaufania w przedsiębiorstwach. 3. Poprawa procesów w zakresie samoregulacji i współregulacji. 4. Poszerzanie rozwiązań, jakimi rynek może zrekompensować przedsiębiorstwom ich odpowiedzialną postawę. 5. Poprawa ujawniania przez przedsiębiorstwa informacji dotyczących kwestii społecznych i środowiskowych. 6. Nadanie większej wagi CSR w kontekście kształcenia, szkolenia i badań naukowych. 7. Podkreślanie znaczenia krajowych i regionalnych polityk w zakresie CSR. 8. Lepsze dostosowanie europejskiego i globalnego podejścia do CSR. W ramach przyjętego programu działań Komisja będzie inicjować i podejmować szereg. przedsięwzięć pozwalających na realizację postawionych celów (tabela 4). Tabela 4 Planowane działania przez Komisję Europejską w zakresie CSR na lata Cel Poprawa i obserwacja poziomu zaufania w przedsiębiorstwach Poprawa i obserwacja poziomu zaufania w przedsiębiorstwach Planowane działania Zajęcie się kwestią wprowadzającej w błąd reklamy związanej z oddziaływaniem produktów na środowisko (tzw. green-washing ), w kontekście sprawozdania na temat stosowania dyrektywy o nieuczciwych praktykach handlowych przewidzianego na 2012 r. i rozważenie potrzeby podjęcia ewentualnych szczególnych środków dotyczących tej kwestii. Zainicjowanie otwartej debaty z udziałem obywateli, przedsiębiorstw i innych zainteresowanych stron na temat roli i potencjału przedsiębiorstw w XXI wieku w celu zachęcania do wspólnych ustaleń i oczekiwań oraz przeprowadzenie okresowych badań zaufania obywateli do przedsiębiorstw i podejścia do CSR. Zajęcie się kwestią wprowadzającej w błąd reklamy związanej z oddziaływaniem produktów na środowisko (tzw. green-washing ), w kontekście sprawozdania na temat stosowania dyrektywy o nieuczciwych praktykach handlowych przewidzianego na 2012 r. i rozważenie potrzeby podjęcia ewentualnych szczególnych środków dotyczących tej kwestii. Zainicjowanie otwartej debaty z udziałem obywateli, przedsiębiorstw i innych zainteresowanych stron na temat roli i potencjału przedsiębiorstw w XXI wieku w celu zachęcania do wspólnych ustaleń i oczekiwań oraz przeprowadzenie okresowych badań zaufania obywateli do przedsiębiorstw i podejścia do CSR. 19

20 Tabela 4 Planowane działania przez Komisję Europejską w zakresie CSR na lata Poprawa procesów w zakresie samoregulacji i współregulacji Poszerzanie rozwiązań, jakimi rynek może zrekompensować przedsiębiorstwom ich odpowiedzialną postawę Poprawa ujawniania przez przedsiębiorstwa informacji dotyczących kwestii społecznych i środowiskowych Nadanie większej wagi CSR w kontekście kształcenia, szkolenia i badań naukowych Podkreślanie znaczenia krajowych i regionalnych polityk w zakresie CSR Zainicjowanie w 2012 r. procesu, we współpracy z przedsiębiorstwami i innymi zainteresowanymi stronami, mającego na celu opracowanie kodeksu dobrych praktyk w zakresie samo- i współregulacji, co powinno przyczynić się do poprawy skuteczności wdrażania i funkcjonowania CSR. Ułatwienie włączenia kwestii społecznych i środowiskowych do zamówień publicznych bez wprowadzania dodatkowych obciążeń administracyjnych dla instytucji zamawiających lub przedsiębiorstw, nie kwestionując zasady udzielania zamówień na podstawie kryterium oferty najkorzystniejszej ekonomicznie. Rozważenie stworzenia wymogu, aby wszystkie fundusze inwestycyjne i instytucje finansowe informowały wszystkich swoich klientów (obywateli, przedsiębiorstwa, organy publiczne itp.) o stosowanych przez nie kryteriach etycznych lub zasadach odpowiedzialnego inwestowania lub jakichkolwiek normach i kodeksach, których przestrzegają. Zapewnienie dalszego wsparcia finansowego dla projektów z zakresu kształcenia i szkolenia dotyczących CSR w ramach unijnego programu Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu oraz rozpoczęcie działania w celu podniesienia świadomości pracowników sektora edukacji i przedsiębiorstw na temat znaczenia współpracy w zakresie CSR. Stworzenie z państwami członkowskimi w 2012 r. mechanizmu wzajemnej weryfikacji dla krajowych polityk w zakresie CSR. Komisja zachęca: państwa członkowskie do opracowania lub zaktualizowania, do połowy 2012 r. ich planów lub krajowych wykazów działań priorytetowych na rzecz promocji CSR w kontekście realizacji strategii Europa 2020, w odniesieniu do uznanych na szczeblu międzynarodowym zasad i wytycznych dotyczących CSR i we współpracy z przedsiębiorstwami i innymi zainteresowanymi stronami. 20

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR)

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) To koncepcja, według, której firmy dobrowolnie prowadzą działalność uwzględniającą interesy społeczne i ochronę środowiska,

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność organizacji

Społeczna odpowiedzialność organizacji Społeczna odpowiedzialność organizacji Społeczna odpowiedzialność biznesu rys historyczny Biblijne korzenie koncepcji społecznej odpowiedzialności A.Carnegie (magnat przem. stalowego) Ewangelia bogactwa

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz 2012 Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne Maciej Bieńkiewicz Społeczna Odpowiedzialność Biznesu - istota koncepcji - Nowa definicja CSR: CSR - Odpowiedzialność przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH Społeczna Odpowiedzialność Biznesu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU TO koncepcja, wedle której

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Społeczna odpowiedzialność biznesu Społeczna odpowiedzialność biznesu Celem prezentacji jest przedstawienie podstawowych założeń koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), coraz częściej realizowanej przez współczesne przedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych wymagań klientów

PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych wymagań klientów Oferta szkoleniowa CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILIT Y S z k o l e n i a i t r e n i n g i d l a p r a c o w n i k ó w i z a r z ą d ó w PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Edukacja w zakresie CSR czy i jaka?

Edukacja w zakresie CSR czy i jaka? Edukacja w zakresie CSR czy i jaka? dr Ewa Jastrzębska Katedra Ekonomii Środowiska i Zasobów Naturalnych Szkoła Główna Handlowa 1 liczne skandale korporacyjne, obecny kryzys społeczno-gospodarczy niski

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Strategii Rozwoju Zakładu Utylizacji Odpadów na lata Wybrane elementy

Aktualizacja Strategii Rozwoju Zakładu Utylizacji Odpadów na lata Wybrane elementy Aktualizacja Strategii Rozwoju Zakładu Utylizacji Odpadów na lata 2015-2030 Wybrane elementy 1 PROJEKTOWANIE CELÓW STRATEGICZNYCH I KIERUNKÓW ROZWOJU ZAKŁADU UTYLIZACJI ODPADÓW SP. Z O.O. W GORZOWIE WLKP.

Bardziej szczegółowo

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa Cele kluczowe Idea społecznej odpowiedzialności biznesu jest wpisana w wizję prowadzenia działalności przez Grupę Kapitałową LOTOS. Zagadnienia te mają swoje odzwierciedlenie w strategii biznesowej, a

Bardziej szczegółowo

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce 2 Trendy yglobalne Globalizacja Zmiany demograficzne Zmiany klimatu WYZWANIE: Konieczność budowania trwałych podstaw wzrostu umożliwiających realizację aspiracji rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Projekt Prove It PL! o mierzeniu oddziaływania i kapitału społeczno-ekonomicznego w przedsiębiorczości społecznej

Projekt Prove It PL! o mierzeniu oddziaływania i kapitału społeczno-ekonomicznego w przedsiębiorczości społecznej Projekt Prove It PL! o mierzeniu oddziaływania i kapitału społeczno-ekonomicznego w przedsiębiorczości społecznej Pomiar wpływu społecznego i ekologicznego wspólna odpowiedzialność biznesu i NGO Warszawa,

Bardziej szczegółowo

dialog przemiana synergia

dialog przemiana synergia dialog przemiana synergia SYNERGENTIA. Wspieramy Klientów w stabilnym rozwoju, równoważącym potencjał ekonomiczny, społeczny i środowiskowy przez łączenie wiedzy, doświadczenia i rozwiązań z różnych sektorów.

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów

KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów Panel W zgodzie z naturą i kulturą czyli jak skutecznie wspierać rozwój infrastruktury na wsi? Warszawa, 28 października 2010

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność banków

Społeczna odpowiedzialność banków Społeczna odpowiedzialność banków Maria Młotek Forum Odpowiedzialnego Biznesu, organizacja, która propaguje ideę społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w Polsce, definiuje odpowiedzialny biznes jako:

Bardziej szczegółowo

Pokłady możliwości. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020

Pokłady możliwości. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020 Pokłady możliwości Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020 O Strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KGHM Niniejszy dokument stanowi Strategię KGHM w obszarze

Bardziej szczegółowo

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r.

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r. Strategia CSR Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Sierpień 2015 r. Strategia CSR GK GPW Założenia Dlaczego CSR jest ważny dla naszej Grupy Wymiar compliance: rozporządzenie Market

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialny biznes

Odpowiedzialny biznes Odpowiedzialny biznes Społeczna odpowiedzialność biznesu jako źródło sukcesu w województwie śląskim 1 2 Koncepcja Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (ang. Social Corporate Responsibility CSR) to koncepcja,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata ZINTEGROWANE DZIAŁANIA NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU OBSZARÓW MIEJSKICH POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata 2014-2020 Komisja Europejska przyjęła propozycje ustawodawcze dotyczące polityki spójności na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN WPROWADZENIE Grupa Kapitałowa ORLEN jest czołową firmą w branży paliwowo-energetycznej w Europie Centralnej i Wschodniej. Ze względu na znaczącą

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN WPROWADZENIE PKN ORLEN jest czołową firmą w branży paliwowo-energetycznej, należącą do grona największych spółek w Polsce i najcenniejszych polskich marek. Od

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Społeczna odpowiedzialność biznesu Społeczna odpowiedzialność biznesu MICHAŁ WÓJCIK Seminarium organizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku Gdańsk; 25 listopada 2009 roku Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Polityka w zakresie Odpowiedzialnych Zakupów

Polityka w zakresie Odpowiedzialnych Zakupów Polityka w zakresie Odpowiedzialnych Zakupów Przedmowa Zgodnie ze ścieżką swojego rozwoju Arriva przedstawi Politykę z zakresie Odpowiedzialnych Zakupów, stworzoną z myślą o swoich klientach i pracownikach.

Bardziej szczegółowo

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r.

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r. Strategia CSR Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Sierpień 2015 r. Misja i wartości Grupy Kapitałowej GPW Misja Grupy Kapitałowej GPW Naszą misją jest rozwijanie efektywnych mechanizmów

Bardziej szczegółowo

Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r.

Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r. Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Wydział Rozwoju Kadr Regionu Plan prezentacji Typy projektów. Uprawnieni wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

Global Compact i Akademia Program: PRME

Global Compact i Akademia Program: PRME Global Compact i Akademia Program: PRME Kamil Wyszkowski Dyrektor Biura Projektowego UNDP w Polsce Krajowy Koordynator Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact Global Compact Największa na

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa LOTOS

Grupa Kapitałowa LOTOS Grupa Kapitałowa LOTOS Zintegrowany koncern naftowy zajmujący się wydobyciem i przerobem ropy naftowej oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Działalność wydobywczą prowadzi

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRAC GRUPY ROBOCZEJ SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNY BIZNES

RAPORT Z PRAC GRUPY ROBOCZEJ SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNY BIZNES RAPORT Z PRAC GRUPY ROBOCZEJ SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNY BIZNES 1. Interdyscyplinarna grupa robocza Społecznie odpowiedzialny biznes została powołana w dniu 09.02.2015 r. 2. Skład zespołu W skład grupy roboczej

Bardziej szczegółowo

biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M -

biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M - Instytut Badań nad Przedsiębiorczo biorczością i Rozwojem Ekonomicznym Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M - Maciej Bieńkiewicz, 26 luty 2008,

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu dobre praktyki prowadzone przez przedsiębiorstwa w Polsce. mgr Monika Wilewska

Społeczna odpowiedzialność biznesu dobre praktyki prowadzone przez przedsiębiorstwa w Polsce. mgr Monika Wilewska Społeczna odpowiedzialność biznesu dobre praktyki prowadzone przez przedsiębiorstwa w Polsce mgr Monika Wilewska CSR a dobre praktyki W odniesieniu do CSR trudno mówić o kanonie zasad czy regulacjach z

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)

Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) PROJEKT FINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII

Bardziej szczegółowo

10254/16 dh/en 1 DGC 2B

10254/16 dh/en 1 DGC 2B Rada Unii Europejskiej Bruksela, 20 czerwca 2016 r. (OR. en) 10254/16 WYNIK PRAC Od: Sekretariat Generalny Rady Data: 20 czerwca 2016 r. Do: Delegacje COHOM 78 CONUN 115 DEVGEN 132 FREMP 115 COPS 191 CFSP/PESC

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata

Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata 2008-2013 Wąbrzeźno, wrzesień 2008 -2- Spis treści Wstęp Rozdział 1. Nawiązanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA

III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA Działalność Rady do spraw Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w latach 2011-2014 Katowice, 29.10.2014 r. CSR co to jest? Społeczna

Bardziej szczegółowo

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze 16.10. 2014, Konstantynów Łódzki AGENDA EDIT VALUE TOOL Narzędzie

Bardziej szczegółowo

OCENA ANKIETY WERYFIKACYJNEJ W ZAKRESIE UZYSKANIA CERTYFIKATU ORGANIZACJA SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANA

OCENA ANKIETY WERYFIKACYJNEJ W ZAKRESIE UZYSKANIA CERTYFIKATU ORGANIZACJA SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANA Lp. I Informacje o Organizacji OCENA ANKIETY WERYFIKACYJNEJ W ZAKRESIE UZYSKANIA CERTYFIKATU ORGANIZACJA SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANA Pensjonat Reymontówka*** Ul. Nędzy Kubińca 170 34-511 Kościelisko II Informacje

Bardziej szczegółowo

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.:

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.: KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW ANWIL S.A. STANDARDY SPOŁECZNE STANDARDY ETYCZNE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA STANDARDY ŚRODOWISKOWE WPROWADZENIE ANWIL jest jednym z filarów polskiej gospodarki, wiodącą spółką

Bardziej szczegółowo

Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć

Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć Maciej Cieślik Korzyści płynące z wprowadzania strategii społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwach mają wymiar nie tylko wizerunkowy.

Bardziej szczegółowo

CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego

CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego 2011 Małgorzata Jelińska CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego Szczecin, 23.11.2011 r. Definicja CSR zgodnie z ISO 26000 Społeczna

Bardziej szczegółowo

ŚWIATOWY KONGRES BEZPIECZEŃSTWA CHEMICZNEGO KIELCE, 18-20 KWIETNIA 2016 www.chemss2016.org DEKLARACJA

ŚWIATOWY KONGRES BEZPIECZEŃSTWA CHEMICZNEGO KIELCE, 18-20 KWIETNIA 2016 www.chemss2016.org DEKLARACJA ŚWIATOWY KONGRES BEZPIECZEŃSTWA CHEMICZNEGO KIELCE, 18-20 KWIETNIA 2016 www.chemss2016.org DEKLARACJA na temat rozwoju współpracy międzynarodowej w celu umacniania bezpieczeństwa chemicznego oraz rozwoju

Bardziej szczegółowo

Czym jest CSR? rzedsiębiorstwo dobrowolnie uwzględnia interes społeczny i kwestie ochrony środowiska naturalnego

Czym jest CSR? rzedsiębiorstwo dobrowolnie uwzględnia interes społeczny i kwestie ochrony środowiska naturalnego W dzisiejszych czasach wielokrotnie możemy usłyszeć, iż firma prowadzi biznes w sposób społecznie odpowiedzialny. Rodzi to jednak pytanie o co tak naprawdę chodzi i co to w ogóle oznacza? Najprościej ujmując

Bardziej szczegółowo

Strategia CSR Trakcja PRKiI S.A.

Strategia CSR Trakcja PRKiI S.A. Strategia CSR Trakcja PRKiI S.A. CSR w Trakcji Corporate Social Responsibility (CSR) czyli Społeczna odpowiedzialność biznesu Strategię CSR oparliśmy na definicji zawartej w międzynarodowej normie PN-ISO

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 Spis treści Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 1.1. Wprowadzenie...11 1.2. System zarządzania jakością...11 1.3. Standardy jakości w projekcie

Bardziej szczegółowo

10392/16 mi/zm 1 DG C 1

10392/16 mi/zm 1 DG C 1 Rada Unii Europejskiej Luksemburg, 20 czerwca 2016 r. (OR. en) 10392/16 WYNIK PRAC Od: Sekretariat Generalny Rady Data: 20 czerwca 2016 r. Do: Delegacje Nr poprz. dok.: 10339/16 Dotyczy: DEVGEN 139 COHAFA

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Etyka w biznesie Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Mgr Beata Orłowska-Drzewek Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU CSR CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU CSR CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU CSR CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY Badanie zostało zrealizowane w ramach projektu Partnerstwo w realizacji projektów szansą rozwoju sektora MSP Projekt realizowany jest

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Dr inż. MBA Janusz Marszalec Centrum Edisona, Warszawa 8 kwietnia 2014

Bardziej szczegółowo

ROLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZEŃSTWA PRACY. dr inż. Zofia Pawłowska

ROLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZEŃSTWA PRACY. dr inż. Zofia Pawłowska ROLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZEŃSTWA PRACY dr inż. Zofia Pawłowska 1. Ład organizacyjny jako element społecznej odpowiedzialności 2. Podstawowe zadania kierownictwa w zakresie BHP wynikające

Bardziej szczegółowo

Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA

Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA 1 Cel Kodeksu Wartości GK ENEA 2 2 Kodeks Wartości wraz z Misją i Wizją stanowi fundament dla zasad działania Grupy Kapitałowej ENEA. Zamierzeniem Kodeksu jest szczegółowy

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Społeczna odpowiedzialność biznesu Bogusława Niewęgłowska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 24 października 2011 r. Odpowiedzialność to: zajmowanie się osobą lub rzeczą,

Bardziej szczegółowo

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 2014 Obszary działań CSR GPW RYNEK PRACOWNICY EDUKACJA ŚRODOWISKO -2- Obszary odpowiedzialności - GPW Environment CSR / ESG

Bardziej szczegółowo

Prof. Bolesław Rok Centrum Etyki Biznesu i Innowacji Społecznych ALK

Prof. Bolesław Rok Centrum Etyki Biznesu i Innowacji Społecznych ALK O słusznych lecz rzadkich aktach heroizmu moralnego w obliczu powszechnej polskiej nieodpowiedzialności. Czyli dlaczego zasady etyki w biznesie pozostają u nas na poziomie deklaracji? Prof. Bolesław Rok

Bardziej szczegółowo

Czy odpowiedzialny biznes zmieni polskie firmy? Prezentacja wyników badania kondycji dużych przedsiębiorstw

Czy odpowiedzialny biznes zmieni polskie firmy? Prezentacja wyników badania kondycji dużych przedsiębiorstw Prezentacja wyników badania kondycji dużych przedsiębiorstw Jeszcze przed kryzysem opinie liderów światowego biznesu wskazywały rosnący potencjał tego obszaru zarządzania. Odpowiedzialne zarządzanie (CR)

Bardziej szczegółowo

Promocja i techniki sprzedaży

Promocja i techniki sprzedaży Promocja i techniki sprzedaży Specjalność stanowi zbiór czterech kursów specjalnościowych umożliwiających studentom nabycie profesjonalnej wiedzy i szerokich umiejętności w zakresie promocji i technik

Bardziej szczegółowo

CENTRUM KSZTAŁCENIA I PROMOCJI KADR LIDER SP. Z O.O. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa.

CENTRUM KSZTAŁCENIA I PROMOCJI KADR LIDER SP. Z O.O. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. Jest to obowiązek wyboru przez kierownictwo takich wyborów i działań które przyczyniają się zarówno do dbałości o interes własny (pomnażania zysku przedsiębiorstwa), jak i do ochrony i pomnażania dobrobytu

Bardziej szczegółowo

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Struktura klastrowa M. Porter - klastry to geograficzne koncentracje wzajemnie powiązanych przedsiębiorstw, wyspecjalizowanych dostawców (w tym dostawców

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XXXII/483/2009 Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej z dnia 20 sierpnia 2009 roku. Program Aktywności Lokalnej

Załącznik do uchwały Nr XXXII/483/2009 Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej z dnia 20 sierpnia 2009 roku. Program Aktywności Lokalnej Załącznik do uchwały Nr XXXII/483/2009 Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej z dnia 20 sierpnia 2009 roku Program Aktywności Lokalnej dla Miasta i Gminy Środa Wielkopolska na lata 2009 2013 I. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Słownik terminów społecznych

Słownik terminów społecznych Słownik terminów społecznych A Kontrast C Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) (z ang. Sustainable Development Goals SDGs) to 17 celów, 169 zadań i 304 wskaźników, dzięki którym w 2030 r. społeczeństwu ma

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO RZĄDU. Data przyjęcia stanowiska przez Komitet do Spraw Europejskich 20 grudnia 2012 r. 4 lutego 2013 r.

STANOWISKO RZĄDU. Data przyjęcia stanowiska przez Komitet do Spraw Europejskich 20 grudnia 2012 r. 4 lutego 2013 r. STANOWISKO RZĄDU I. METRYKA DOKUMENTU Tytuł KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW: Plan działania w dziedzinie e-zdrowia

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ GOSPODARCZĄ. Autor: Agnieszka Wojciechowska

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ GOSPODARCZĄ. Autor: Agnieszka Wojciechowska ZARZĄDZANIE ZMIANĄ GOSPODARCZĄ Autor: Agnieszka Wojciechowska Istota zarządzania zmianą gospodarczą Czemu i komu służy Strategia Zarządzania Zmianą Gospodarczą na poziomie lokalnym? Istota zarządzania

Bardziej szczegółowo

Bogusław Kotarba. Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska

Bogusław Kotarba. Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska Bogusław Kotarba Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska 2014-2020 Europejska współpraca terytorialna (EWT) EWT stanowi jeden z dwóch celów polityki spójności

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach gospodarczych Zarządzanie wiedzą w Polsce i na świecie w świetle ostatnich lat

Rozdział 1. Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach gospodarczych Zarządzanie wiedzą w Polsce i na świecie w świetle ostatnich lat Zarządzanie wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie Autor: Marcin Kłak Wstęp Rozdział 1. Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach gospodarczych 1.1. Rola i znaczenie wiedzy 1.1.1. Pojęcia i definicje

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw

Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw Niniejszy przewodnik został stworzony jako część paneuropejskiej kampanii informacyjnej na temat CSR

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialnośd biznesu w projektach ekoinnowacyjnych. Maciej Bieokiewicz

Społeczna odpowiedzialnośd biznesu w projektach ekoinnowacyjnych. Maciej Bieokiewicz 2011 Społeczna odpowiedzialnośd biznesu w projektach ekoinnowacyjnych Maciej Bieokiewicz Koncepcja Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Społeczna Odpowiedzialnośd Biznesu (z ang. Corporate Social Responsibility,

Bardziej szczegółowo

Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej Departament Innowacji

Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej Departament Innowacji Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej 26.07.2016 Departament Innowacji Kierunki transformacji polskiej gospodarki 5 Filarów rozwoju gospodarczego Polski Reindustrializacja Rozwój innowacyjnych firm

Bardziej szczegółowo

6 Metody badania i modele rozwoju organizacji

6 Metody badania i modele rozwoju organizacji Spis treści Przedmowa 11 1. Kreowanie systemu zarządzania wiedzą w organizacji 13 1.1. Istota systemu zarządzania wiedzą 13 1.2. Cechy dobrego systemu zarządzania wiedzą 16 1.3. Czynniki determinujące

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000

Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000 Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000 Normy ISO serii 9000 Zostały uznane za podstawę wyznaczania standardów zarządzania jakością Opublikowane po raz

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ...

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... Spis treści Wstęp... 9 Rozdział I KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 Rozdział II ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... 33 Rozdział III ROLA SERWISU INTERNETOWEGO UCZELNI

Bardziej szczegółowo

Rozwój instytucjonalny polskich partnerstw lokalnych wzmacniających obszary funkcjonalne na tle doświadczeń zagranicznych

Rozwój instytucjonalny polskich partnerstw lokalnych wzmacniających obszary funkcjonalne na tle doświadczeń zagranicznych Rozwój instytucjonalny polskich partnerstw lokalnych wzmacniających obszary funkcjonalne na tle doświadczeń zagranicznych Jacek F. Nowak Katedra Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej UEP Związek Miast

Bardziej szczegółowo

SPECJALNOŚĆ: Menedżer finansowy

SPECJALNOŚĆ: Menedżer finansowy SPECJALNOŚĆ: Menedżer finansowy Nowa sytuacja gospodarki polskiej i europejskiej po kryzysie: Bussines as usual is impossible ( generuje nierównowagi finansowe, gospodarcze, środowiskowe i społeczne) Nowe

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 11/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r.

Uchwała Nr 11/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r. Uchwała Nr 11/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla menedżerskich studiów podyplomowych Master of Business Administration (MBA) prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Zarządzanie Logistyką w Przedsiębiorstwie, prowadzonych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Europejski program bezpieczeństwa lotniczego

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Europejski program bezpieczeństwa lotniczego KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 7.12.2015 r. COM(2015) 599 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Europejski program bezpieczeństwa lotniczego PL PL 1. KOMUNIKAT KOMISJI Z 2011

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia

Kierunkowe efekty kształcenia Kierunkowe efekty kształcenia Kierunek: ekonomia Obszar kształcenia: nauki społeczne Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki Uzyskane kwalifikacje: magister Symbol

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie strategiczne

Zarządzanie strategiczne Zarządzanie strategiczne Zajęcia w ramach specjalności "zarządzanie strategiczne" prowadzić będą specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w pracy zarówno dydaktycznej, jak i naukowej. Doświadczenia te

Bardziej szczegółowo

Dynamiczna zdolność przedsiębiorstwa do tworzenia wartości wspólnej jako nowego podejścia do społecznej odpowiedzialności biznesu

Dynamiczna zdolność przedsiębiorstwa do tworzenia wartości wspólnej jako nowego podejścia do społecznej odpowiedzialności biznesu Dynamiczna zdolność przedsiębiorstwa do tworzenia wartości wspólnej jako nowego podejścia do społecznej odpowiedzialności biznesu Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Tomasz

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Przedsiębiorstwo społecznie odpowiedzialne Bogusława Niewęgłowska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 11 kwietnia 2016 r. Odpowiedzialność to: zajmowanie się osobą lub rzeczą,

Bardziej szczegółowo

Dr Mirosław Antonowicz POZNAŃ 2015

Dr Mirosław Antonowicz POZNAŃ 2015 Dr Mirosław Antonowicz POZNAŃ 2015 Profil jednostki, specjalizacja, obszary badawcze Niepubliczna szkoła wyższa o szerokim profilu biznesowym, posiadającą pełne uprawnienia akademickie. Założona w 1993

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 16.04.2015

Szkolenie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 16.04.2015 Wykorzystanie elementów systemu EMAS w SZŚ według ISO 14001:2015 dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman, prof. nadzw. UEP Agenda Elementy SZŚ według EMAS (Rozporządzenie UE 1221/2009) i odpowiadające im

Bardziej szczegółowo

Nauka- Biznes- Administracja

Nauka- Biznes- Administracja Nauka- Biznes- Administracja Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI. Zwiększone zaangażowanie na rzecz równości między kobietami i mężczyznami Karta Kobiet

KOMUNIKAT KOMISJI. Zwiększone zaangażowanie na rzecz równości między kobietami i mężczyznami Karta Kobiet KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 5.3.2010 KOM(2010)78 wersja ostateczna KOMUNIKAT KOMISJI Zwiększone zaangażowanie na rzecz równości między kobietami i mężczyznami Karta Kobiet Deklaracja Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ GMINY SZEMUD

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ GMINY SZEMUD Załącznik do Uchwały nr XXIV/196/08 Rady Gminy Szemud z dnia 08 września 2008 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ GMINY SZEMUD NA LATA 2008 2013 Szemud 2008 SPIS TREŚCI: I. WSTĘP.. 3 II. III. IV. ZAŁOŻENIA

Bardziej szczegółowo

Aktualności CSR YOUR GLOBAL NETWORK OF LEADING TAX ADVISORS. www.taxand.com

Aktualności CSR YOUR GLOBAL NETWORK OF LEADING TAX ADVISORS. www.taxand.com Aktualności CSR YOUR GLOBAL NETWORK OF LEADING TAX ADVISORS www.taxand.com 1 1 1. Raportowanie CSR w Hiszpanii 2. ISO 26000 dotyczące odpowiedzialności społecznej 3. Trendy CSR 4. Kontakt 1 Raportowanie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA EKOINNOWACYJNA UNII EUROPEJSKIEJ

POLITYKA EKOINNOWACYJNA UNII EUROPEJSKIEJ POLITYKA EKOINNOWACYJNA UNII EUROPEJSKIEJ Katowice, dnia 17 maja 2012 rok Wyzwaniem w zakresie innowacji w obecnym stuleciu będzie wydłużenie okresu wykorzystywania zasobów osiąganie więcej mniejszym kosztem

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA SYLWETKA ABSOLWENTA

Kierunek studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA SYLWETKA ABSOLWENTA Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Specjalność międzynarodowe stosunki ekonomiczne skierowana jest do osób, które pragną aktywnie działać na rynkach międzynarodowych,

Bardziej szczegółowo

Region i jego rozwój w warunkach globalizacji

Region i jego rozwój w warunkach globalizacji Region i jego rozwój w warunkach globalizacji Jacek Chądzyński Aleksandra Nowakowska Zbigniew Przygodzki faktycznie żyjemy w dziwacznym kręgu, którego środek jest wszędzie, a obwód nigdzie (albo może na

Bardziej szczegółowo

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 1 Łukasz Urbanek Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji Departament RPO Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Strategia lizbońska 2007-2013 Strategia Europa 2020 2014-2020 Główne założenia

Bardziej szczegółowo

i zrównoważonego rozwoju

i zrównoważonego rozwoju SCANMED S.A. Strategia CSR i zrównoważonego rozwoju Preambuła Jako Grupa Scanmed pragniemy rozwijać tworzenie pełnoprofilowej prywatnej opieki medycznej w oparciu o normy najwyższej jakości. Naszym celem

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie... 9

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie... 9 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 9 ROZDZIAŁ I Teoretyczne ujęcie innowacji... 11 1. Innowacje-proces innowacyjny-konkurencyjność... 11 2. System innowacyjny na poziomie regionu... 15 3. System innowacyjny a

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA EUROPEJSKA Strasburg, dnia 12.3.2013 COM(2013) 144 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Inicjatywa na rzecz

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 2015 Obszary działań CSR Grupy GPW EDUKACJA PRACOWNICY RYNEK ŚRODOWISKO -2- Obszary odpowiedzialności - GPW Environment Social

Bardziej szczegółowo

dla GK PGNiG ( Strategii zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej PGNiG na lata )

dla GK PGNiG ( Strategii zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej PGNiG na lata ) podtytuł Przybliżenie slajdu / podrozdziału założeń Strategii CSR dla GK PGNiG ( Strategii zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej PGNiG na lata 2017-2022 ) Dział CSR Departament Marketingu Kwiecień 2017

Bardziej szczegółowo

W kierunku społecznie odpowiedzialnego zarządzania. Społeczna odpowiedzialność źródłem przewagi konkurencyjnej?

W kierunku społecznie odpowiedzialnego zarządzania. Społeczna odpowiedzialność źródłem przewagi konkurencyjnej? W kierunku społecznie odpowiedzialnego zarządzania Społeczna odpowiedzialność źródłem przewagi konkurencyjnej? Pytania do dyskusji 1. Czego tak naprawdę my jako społeczeństwo oczekujemy od przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Bydgoski Klaster Przemysłowy

Bydgoski Klaster Przemysłowy Bydgoski Klaster Przemysłowy Hanna Wygocka Kujawsko-Pomorski Związek Pracodawców i Przedsiębiorców Łódź, dnia 20 listopada 2009 r. Plan prezentacji Podmioty realizujące projekt Przesłanki realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

Bariery i potencjał współpracy małych i dużych przedsiębiorstw

Bariery i potencjał współpracy małych i dużych przedsiębiorstw Bariery i potencjał współpracy małych i dużych przedsiębiorstw Raport z badania ilościowego i jakościowego zrealizowanego w ramach projektu Forum Współpracy Małego i Dużego Biznesu Związku Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Strategia CSR dla PKN ORLEN

Strategia CSR dla PKN ORLEN Strategia CSR dla PKN ORLEN 3 l u t e g o 2 0 1 5 r. ORLEN. NAPĘDZAMY PRZYSZŁOŚĆ. Fundamentem Strategii CSR dla PKN są WARTOŚCI ORLEN Nasze wartości Odpowiedzialność Szanujemy naszych klientów, akcjonariuszy,

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 14 listopada 2014 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 14 listopada 2014 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 14 listopada 2014 r. (OR. en) 15206/14 FREMP 198 JAI 846 COHOM 152 POLGEN 156 NOTA Od: Do: Dotyczy: Prezydencja Rada Zapewnienie poszanowania praworządności I. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo