Mars Company Sp. z o.o.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Mars Company Sp. z o.o."

Transkrypt

1 Mars Company Sp. z o.o....twoja Pożyczka Na Dowolny Cel... Regulamin udzielania pożyczek pieniężnych przez Mars Company spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (POSTANOWIENIA WSTĘPNE) 1. Regulamin określa warunki i zasady, na jakich Mars Company spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy, Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca numer REGON , której kapitał zakładowy wynosi 5.000,00-zł (słownie: pięć tysięcy złotych i zero groszy), zwana dalej Mars Company sp. z o.o. udziela pożyczek pieniężnych osobom fizycznym. 2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 1. Ustawie o ochronie danych osobowych należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1182); 2. Regulaminie należy przez to rozumieć niniejszy dokument; 3. Pożyczkodawcy należy przez to rozumieć Mars Company sp. z o.o ; 4. Wnioskodawcy należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która w oparciu o złożony wniosek o udzielenie pożyczki ubiega się o udzielenie pożyczki przez Pożyczkodawcę; 5. Pożyczkobiorcy należy przez to rozumieć osobę fizyczną, której została udzielona pożyczka pieniężna w oparciu o Umowę pożyczki zawartą przez nią z Pożyczkodawcą; 6. Stronach należy przez to rozumieć Pożyczkodawcę i Pożyczkobiorcę; 7. Umowie pożyczki należy przez to rozumieć umowę zawartą pomiędzy Pożyczkodawcą a Pożyczkobiorcą, której przedmiotem jest udzielenie pożyczki pieniężnej Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę; 8. kwocie pożyczki należy przez to rozumieć sumę wszystkich środków pieniężnych, które Pożyczkodawca udostępnia Pożyczkobiorcy na podstawie Umowy pożyczki, tj. kwotę, która zgodnie z Umową pożyczki ma być wpłacona na wskazany przez Pożyczkobiorcę w Umowie pożyczki rachunek bankowy lub przekazana osobiście do rąk Pożyczkobiorcy w biurze Pożyczkodawcy; 9. uruchomieniu pożyczki należy przez to rozumieć rezultat działań Stron, w wyniku których kwota pożyczki zostanie oddana przez Pożyczkodawcę do dyspozycji Pożyczkobiorcy poprzez wypłatę gotówki osobiście do rąk Pożyczkobiorcy lub wpłatę na wskazany przez Pożyczkobiorcę w Umowie pożyczki rachunek bankowy; 10. odsetkach od kwoty pożyczki należy przez to rozumieć odsetki naliczone od kwoty pożyczki zgodnie z postanowieniami Umowy pożyczki, począwszy od dnia uruchomienia pożyczki do dnia całkowitej spłaty pożyczki lub dnia spłaty pożyczki; 11. całkowitej spłacie pożyczki należy przez to rozumieć wykonanie przez Pożyczkobiorcę wszystkich zobowiązań wobec Pożyczkodawcy wynikających z Umowy pożyczki; 12. dniu spłaty pożyczki należy przez to rozumieć dzień, w którym Pożyczkobiorca zgodnie z postanowieniami Umowy pożyczki zobowiązany jest dokonać całkowitej spłaty pożyczki. 3. W oparciu o Regulamin udzielane są pożyczki pieniężne przez Mars Company sp. z o.o. posiadającą numer REGON oraz stronę internetową 4. O pożyczkę pieniężną udzielaną przez Pożyczkodawcę może ubiegać się wyłącznie osoba fizyczna, która w dniu składania wniosku o udzielenie pożyczki posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osiągnęła 18-nasty rok życia i nie przekroczyła 80-tego roku życia, oraz której sytuacja finansowa w ocenie Pożyczkodawcy gwarantuje terminową całkowitą spłatę pożyczki. 5. Pożyczkodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia prawidłowo złożonego wniosku o udzielenie pożyczki nie później niż w terminie 24 godzin od jego doręczenia Pożyczkodawcy. W uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec przedłużeniu maksymalnie do 2 dni roboczych. 6. Pozytywne rozpatrzenie wniosku przez Pożyczkodawcę jest ważne przez 5 dni roboczych od dnia wydania decyzji, po tym terminie wniosek zostaje uznany za niebyły. Wnioskodawca ma prawo złożyć wniosek powtórnie, jednak ponownie musi dostarczyć wymagane zgodnie z Regulaminem i Umową pożyczki dokumenty oraz dokonać aktualizacji złożonych oświadczeń. 7. Po złożeniu wniosku i po dokonaniu zapłaty przez Wnioskodawcę pełnej kwoty za rozpatrzenie wniosku o pożyczkę oraz za przygotowanie i zawarcie Umowy pożyczki oraz po wydaniu pozytywnej decyzji dotyczącej udzielenia pożyczki oraz po spełnieniu zobowiązań przez Wnioskodawcę, strony mogą zawrzeć Umowę pożyczki. 8. Decyzję w sprawie udzielenia pożyczki, Pożyczkodawca może przekazać Wnioskodawcy za pośrednictwem następujących form kontaktu: a. telefonicznie, b. wiadomość sms. 9. W przypadku nie zgłoszenia się Wnioskodawcy, celem zawarcia Umowy pożyczki w terminie ważności decyzji o pozytywnym rozpatrzeniu jego wniosku określonym w Regulaminie, Pożyczkodawca ma prawo odmówić udzielenia pożyczki. 10. Umowa pożyczki zostaje zawarta w formie pisemnej poprzez podpisanie przez Pożyczkobiorcę oraz Pożyczkodawcę Umowy pożyczki z wykorzystaniem aktualnego wzoru Umowy pożyczki stosowanego przez Pożyczkodawcę. 1

2 11. Wzór Umowy pożyczki zawieranej z Wnioskodawcą jest dostępny do wglądu u pracowników i przedstawicieli Pożyczkodawcy. Wnioskodawca ma prawo do otrzymania, na jego wniosek, bezpłatnego projektu Umowy pożyczki, jeżeli w ocenie Pożyczkodawcy, spełnia on warunki do udzielenia mu pożyczki. Projekt umowy może zawierać dane Wnioskodawcy, to jest imię, nazwisko i adres oraz nazwę i adres (siedzibę) Pożyczkodawcy. (OCENA SYTUACJI FINANSOWEJ WNIOSKODAWCY) 12. Warunkiem udzielenia pożyczki pieniężnej jest: 1. złożenie wniosku o udzielenie pożyczki przez Wnioskodawcę oraz załączenie dokumentów wymaganych przez Pożyczkodawcę; 2. stwierdzenie przez Pożyczkodawcę w wyniku przeprowadzonej weryfikacji, że sytuacja finansowa wnioskodawcy gwarantuje terminową, całkowitą spłatę pożyczki przez Pożyczkobiorcę (ocena ryzyka związanego z udzieleniem pożyczki wnioskodawcy). 13. Wniosek o pożyczkę musi być złożony przez Wnioskodawcę w jednym z biur Pożyczkodawcy na formularzu określonym przez Pożyczkodawcę Ocena ryzyka udzielenia pożyczki dokonywana jest na podstawie informacji uzyskanych od Wnioskodawcy lub na podstawie informacji zawartych w bazie danych lub zbiorze danych Pożyczkobiorcy. 2. Wnioskodawca jest zobowiązany do przedstawienia, na żądanie Pożyczkodawcy, dokumentów i informacji niezbędnych do dokonania oceny ryzyka udzielenia pożyczki. 3. Ocena sytuacji finansowej wnioskodawcy jest dokonywana na podstawie analizy m.in.: wysokości dochodu Wnioskodawcy i jego źródeł oraz wysokości zobowiązań Wnioskodawcy i ich źródeł. 15. Analiza wysokości dochodu Wnioskodawcy i jego źródeł oraz wysokości zobowiązań Wnioskodawcy i ich źródeł jest dokonywana w oparciu o przekazane przez Wnioskodawcę informacje zawarte we wniosku o udzielenie pożyczki, dokumentach załączonych do wniosku o udzielenie pożyczki oraz przeprowadzoną przez Pożyczkodawcę weryfikację tych informacji oraz dokumentów. Pożyczkodawca ma prawo żądać dodatkowych dokumentów lub informacji od Wnioskodawcy, jeśli treść dokumentów, lub świadczeń przedstawionych przez niego budzi jakiekolwiek zastrzeżenia, lub podane przez niego dane są niepełne. Nieuzupełnienie wniosku o wymagane dokumenty w wyznaczonym terminie powoduje automatyczne odrzucenie wniosku z przyczyn formalnych. (ODMOWA UDZIELENIA POŻYCZKI) 16. Pożyczkodawca ma prawo odmówić udzielenia pożyczki w przypadku, gdy: 1. informacje przekazane przez Wnioskodawcę we wniosku o pożyczkę nie są zgodne z rzeczywistym stanem prawnym i faktycznym; 2. dokumenty załączone do wniosku o pożyczkę stwierdzają okoliczności faktyczne i prawne niezgodne z rzeczywistym stanem prawnym i faktycznym; 3. wniosek o udzielenie pożyczki jest niekompletny lub nie załączono do niego wszystkich wymaganych dokumentów; 4. aktualna sytuacja majątkowa Wnioskodawcy nie gwarantuje terminowego uregulowania wszystkich jego zobowiązań, w tym spłatę pożyczki jaka miałaby być udzielona na podstawie Umowy pożyczki zawartej z Pożyczkodawcą; 5. Wnioskodawca nie uregulował terminowo jakichkolwiek zobowiązań wobec Pożyczkodawcy wynikających z poprzednio zawartych umów; 17. W przypadku odmowy udzielenia pożyczki Pożyczkodawca niezwłocznie przekaże w tym zakresie informację Wnioskodawcy. (CZAS OBOWIĄZYWANIA UMOWY) 18. Umowa pożyczki zostaje zawarta na czas określony wskazany w Umowie pożyczki. (STOPA PROCENTOWA POŻYCZKI) 19. Odsetki od kwoty pożyczki w wysokości określonej w Umowie pożyczki będą naliczane od dnia uruchomienia pożyczki do dnia spłaty pożyczki. Oprocentowanie pożyczki jest niezmienne w całym okresie trwania Umowy pożyczki. Całkowita kwota pożyczki wynikać będzie z Umowy pożyczki. 20. (ZASADY I TERMINY SPŁATY POŻYCZKI) Tytułem zwrotu pożyczki, Pożyczkobiorca jest zobowiązany do spłaty na rzecz Pożyczkodawcy całej kwoty pożyczki wraz z odsetkami od kwoty pożyczki w dniu określonym w Umowie pożyczki, jako dzień spłaty pożyczki bądź dniach określonych w Umowie pożyczki, jeżeli kwota pożyczki spłacana jest ratami. Całkowita spłata pożyczki spowoduje wygaśnięcie Umowy pożyczki. 2. Pożyczkobiorca ma przez cały czas obowiązywania Umowy pożyczki prawo do otrzymania, na swój wniosek, w każdym czasie bezpłatnie harmonogramu spłaty. 3. Dniem zapłaty jakiejkolwiek należności z Umowy pożyczki jest dzień uznania rachunku bankowego Pożyczkodawcy. 4. Pożyczkobiorca zobowiązany jest podać dodatkowo numer pożyczki na poleceniu bądź dowodzie zapłaty. 5. Każda opóźniona wpłata księgowana będzie w pierwszej kolejności na spłatę zaległych odsetek, ewentualnych kosztów odzyskania należności, odsetek bieżących, reszta na spłatę kapitału. 6. W uzasadnionym przypadku i na wniosek Pożyczkobiorcy, Pożyczkodawca może wyrazić zgodę na zmianę terminu spłaty rat pożyczki i ustalić nowy plan ratalny. 7. Pożyczkodawca może wyrazić zgodę na łączną przerwę w spłacie rat, w czasie trwania Umowy pożyczki na czas nie dłuższy niż 6 miesięcy. 8. Spłata rat pożyczki następuje od miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym Pożyczkodawca dokonał wypłaty jakichkolwiek środków pieniężnych. Zaleganie przez Pożyczkobiorcę z jakimikolwiek płatnościami powoduje, iż wstrzymaniu ulegają wypłaty kolejnych transz. 2

3 (INNE KOSZTY POŻYCZKI) Pożyczkodawca ma prawo pobierać prowizje, opłaty, marże określone w Umowie pożyczki i Regulaminie, to jest kwotę gratyfikacji, koszty administracyjne oraz odsetki ustawowe. Pożyczkobiorca musi się też liczyć z kosztami opłat notarialnych oraz kosztami ustanowienia zabezpieczeń spłaty pożyczki, takimi jak opłaty sądowe czy wynagrodzenie biegłego za wycenę rzeczy. Koszty opłat notarialnych Pożyczkobiorca będzie zmuszony ponieść w przypadku wyboru sposobu zabezpieczenia wymagającego podjęcia stosownych czynności notarialnych. 2. Przy przedterminowej spłacie pożyczki,, w przypadku gdy kwota spłacanej w okresie dwunastu kolejnych miesięcy pożyczki jest wyższa niż trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski, z grudnia poprzedzającego rok spłaty pożyczki, Pożyczkobiorca obowiązany jest zapłacić prowizję w wysokości 1% spłacanej części pożyczki, o ile okres między datą spłaty pożyczki a terminem spłaty pożyczki przekracza jeden rok. W przypadku, gdy okres, o którym mowa wyżej, nie przekracza jednego roku, prowizja za spłatę pożyczki przed terminem wynosi 0,5% spłacanej części kwoty pożyczki. Marża jest płatna w terminie 7 dni od dnia przedterminowego spłacenia pożyczki. Ponadto prowizja nie może być wyższa niż wysokość odsetek, które pożyczkobiorca byłby zobowiązany zapłacić w okresie między spłatą pożyczki przed terminem, a uzgodnionym terminem zakończenia Umowy pożyczki, a także nie może być wyższa niż bezpośrednie koszty Pożyczkodawcy związane z tą spłatą. 3. Pożyczkobiorca jest obowiązany do zapłaty kosztów administracyjnych za rozpatrzenie wniosku o pożyczkę, przygotowanie i zawarcie Umowy pożyczki oraz stanowiących zabezpieczenie jej zwrotu w pełnej wysokości w umówionym terminie określonym w Umowie pożyczki. Na kalkulację wysokości ww. kosztów składa się również czas poświęcony na sporządzenie Umowy pożyczki, wynagrodzenie dla pracownika obsługującego Pożyczkobiorcę, czynsz najmu pomieszczeń, w których znajduje się biuro Pożyczkodawcy, opłaty za media, koszty marketingu i reklamy usług Pożyczkodawcy, koszty przygotowania Umowy pożyczki oraz nośnika trwałego. Postanowienie dotyczące należnych kosztów jest także gwarancją terminowej i należytej realizacji postanowień Umowy pożyczki. Możliwość ich zwrotu ma mobilizować Pożyczkobiorcę do należytego wypełniania postanowień umownych, jest swoistego rodzaju premią za należyte wykonywanie postanowień umownych, a dla Pożyczkodawcy swoistą gwarancją, że taka sytuacja będzie miała miejsce. 4. Zapłata kwoty powyższych kosztów administracyjnych następuje w dniu zawarcia Umowy pożyczki po dokonaniu przez Pożyczkobiorcę dokładnej analizy warunków Umowy pożyczki oraz podpisaniu przez obie Strony Umowy pożyczki. 5. Cała kwota wpłaconych kosztów administracyjnych zostaje zwrócona Pożyczkobiorcy w następujących przypadkach: a) gdy z winy Pożyczkodawcy nie dojdzie do realizacji przedmiotowej Umowy pożyczki, w terminie 7 dni od dnia doręczenia Pożyczkodawcy pisemnego wezwania. Kwota powyższa zostanie zwrócona Pożyczkobiorcy poprzez wpłatę na rachunek bankowy Pożyczkobiorcy podany w 4 ust. 3 Umowy pożyczki lub osobiście do rąk Pożyczkobiorcy w biurze Pożyczkodawcy znajdującym się pod adresem podanym w 4 ust. 3 Umowy pożyczki. b) po całkowitej spłacie udzielonej pożyczki, to jest w wypadku terminowej spłaty wszystkich rat pożyczki. Zwrot powyższych kwot następuje w rozliczeniu ostatnich rat bądź po całkowitej spłacie kwoty pożyczki wraz z należnymi Pożyczkodawcy z tytułu Umowy pożyczki odsetkami. O sposobie zwrotu tejże kwoty decyduje oświadczenie Pożyczkobiorcy stanowiące załącznik do Umowy pożyczki podpisane po jej zawarciu. 6. Za wyjątkiem sytuacji opisanych w ustępie 6 koszty administracyjne nie podlegają zwrotowi. 7. W przypadku niewykonania przez Pożyczkobiorcę obowiązków wynikających z Umowy pożyczki w zakresie wysokości oraz terminu spłaty pożyczki, określonych w Umowie pożyczki, Pożyczkobiorcę mogą również obciążać koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego. 8. Pożyczkobiorca zostanie obciążony przez Pożyczkodawcę w przypadku opóźnień w spłatach rat pożyczki opłatami z tytułu wysłania przez Pożyczkodawcę pism zawierających wezwania Pożyczkobiorcy do całkowitej spłaty pożyczki przesłanego na adres wskazany w Umowie pożyczki oraz wykonania innych czynności prowadzących do dokonania przez Pożyczkobiorcę całkowitej spłaty pożyczki. Wysokość opłat z tego tytułu jest następująca: - sporządzenie i wystosowanie wezwania do zapłaty zł, - spotkanie celem zawarcia ugody i spłaty zaległości zł. - każda inna czynność windykacyjna np. rozmowa telefoniczna, e mail - 50-zł. Wszelkie koszty związane z zabezpieczeniem spłaty pożyczki obciążają Pożyczkobiorcę, w tym m.in. ewentualny podatek od czynności cywilnoprawnych oraz opłaty notarialne (w tym opłaty za ustanowienie, utrzymanie, zwolnienie zabezpieczeń spłaty pożyczki). Należy podkreślić, iż to Pożyczkobiorca wybiera sposób zabezpieczenia pożyczki. Pożyczkodawca informuje natomiast Pożyczkobiorcę, że ze sposobem zabezpieczenia pożyczki określonym w 28 ust. 4 litera e) wiąże się konieczność poniesienia opłaty notarialnej. (STOPA OPROCENTOWANIA ZADŁUŻENIA PRZETERMINOWANEGO) 23. Oprocentowanie zadłużenia przeterminowanego w stosunku rocznym (roczna stopa oprocentowania zadłużenia przeterminowanego) wynosi 8 % (wysokość odsetek ustawowych), zgodnie z 2 ust. 10 Umowy pożyczki. (SKUTKI NIESPŁACENIA POŻYCZKI) W przypadku nie wykonania przez Pożyczkobiorcę obowiązków wynikających z Umowy pożyczki w zakresie wysokości oraz terminu całkowitej spłaty pożyczki, Pożyczkodawca będzie uprawniony do podjęcia samodzielnie lub za pośrednictwem osób trzecich działających na jego zlecenie, następujących czynności prowadzących do dokonania przez Pożyczkobiorcę całkowitej spłaty pożyczki: wysłanie do Pożyczkobiorcy, w związku z brakiem terminowej całkowitej spłaty pożyczki dwukrotnie pism zawierających wezwanie do całkowitej spłaty pożyczki przez Pożyczkobiorcę. 2. Pisma zawierające wezwanie do całkowitej spłaty pożyczki przez Pożyczkobiorcę zostaną wysłane do Pożyczkobiorcy dwukrotnie. Brak całkowitej spłaty pożyczki w terminie 7 dni od dnia spłaty pożyczki, określonego w Umowie pożyczki, będzie uprawniać Pożyczkodawcę do wysłania pierwszego pisma zawierającego wezwanie do całkowitej spłaty pożyczki. Brak całkowitej spłaty pożyczki w terminie 7 dni od dnia doręczenia pierwszego pisma zawierającego wezwanie do całkowitej spłaty pożyczki będzie uprawniać Pożyczkodawcę do wysłania drugiego pisma zawierającego wezwanie do całkowitej spłaty pożyczki. Brak całkowitej spłaty pożyczki w terminie 7 dni od dnia doręczenia drugiego pisma zawierającego wezwanie do całkowitej spłaty pożyczki będzie uprawniać Pożyczkodawcę do wystąpienia na drogę sądową. 25. Pożyczkodawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Umowy pożyczki oraz prawo do natychmiastowego żądania zwrotu pożyczki wraz z należnymi odsetkami, opłatami oraz z innymi należnościami wynikającymi z Umowy pożyczki w razie: a) nie wywiązania się przez Pożyczkobiorcę z jego zobowiązań określonych w Umowie pożyczki i w Regulaminie, b) podania lub poświadczenia nierzetelnych danych przez Pożyczkobiorcę, stanowiących podstawę udzielenia pożyczki. 26. Wypowiedzenie Umowy pożyczki przez Pożyczkodawcę ze skutkiem natychmiastowym będzie dokonane na piśmie wysłanym do Pożyczkobiorcy (oraz poręczycieli, jeżeli zostało ustanowione takie zabezpieczenie) listem poleconym i będzie skutkować wymagalnością wszelkich zobowiązań Pożyczkobiorcy z tytułu Umowy pożyczki w terminie 14 dni od dnia doręczenia wypowiedzenia. 27. Wypowiedzenie Umowy pożyczki przez Pożyczkobiorcę może nastąpić po spełnieniu łącznie następujących warunków: a. spełnienie przez Pożyczkobiorcę warunków określonych w 4 ust. 1 lit. a-d Umowy pożyczki; b. brak wypłaty kwoty pożyczki pomimo upływu terminu 5 dni roboczych od dnia doręczenia pisemnego wezwania w tym względzie; 3

4 (ZABEZPIECZENIE POŻYCZKI) Postępowanie wszczynające ustanowienie zabezpieczenia rozpoczyna się z chwilą uregulowania wszystkich należności bieżących wynikających z treści Umowy pożyczki, a których obowiązek dopełnienia spoczywa na Pożyczkobiorcy lub po pisemnym ustaleniu trybu regulacji powyższych zobowiązań Pożyczkobiorcy, to jest uiszczenia kosztów administracyjnych oraz kwoty gratyfikacji. 2. Pożyczkobiorca ustanowi na rzecz Pożyczkodawcy zabezpieczenie spłaty pożyczki, o wartości nie niższej niż 200 % kwoty pożyczki wskazanej we wniosku o zawarcie Umowy pożyczki. Ustanowienie zabezpieczenia następuje po akceptacji przez Pożyczkodawcę przedstawionych przez Pożyczkobiorcę zabezpieczeń przed wypłatą pożyczki. Zabezpieczenie ma na celu chronić dobro zarówno Pożyczkodawcy jak i Pożyczkobiorcy. Pożyczkobiorca jest zobowiązany do ustanowienia zabezpieczeń. Proces oraz koszty tego procesu dotyczące zabezpieczeń stanowią wyłącznie koszt odrębny ponoszony przez Pożyczkobiorcę. Pożyczkodawca jedynie potwierdza stan i fakt samego istnienia danego zabezpieczenia. Obie strony w tym zakresie będą zgodnie współdziałały wykazując należytą staranność. 3. Z chwilą podpisania wniosku o udzielenie pożyczki Pożyczkobiorca potwierdza, iż jest całkowicie świadom, iż w przypadku zawarcia Umowy pożyczki przed przystąpieniem do etapu realizacji zabezpieczeń zobowiązany jest do wywiązania się z postanowień wstępnych tj.: do uiszczenia kwoty gratyfikacji oraz kosztów administracyjnych. 4. Zabezpieczenie następuje poprzez: a) wystawienie weksla in blanco z klauzulą nie na zlecenie z poręczaniem, wraz z deklaracją wekslową. W przypadku niespłacenia pożyczki w terminie określonym w umowie pożyczki, posiadacz weksla, czyli Pożyczkodawca, może wypełnić weksel na sumę równą kwocie pozostałej do spłaty pożyczki wraz z odsetkami i dochodzić zapłaty na podstawie weksla, a nie Umowy pożyczki; poręczenie wekslowe może zostać udzielone jedynie przez osobę fizyczną w następujących przypadkach i na następujących warunkach: na kwotę pożyczki równą lub wyższą złotych wymaga się poręczenia dwóch osób, z których dochód miesięczny każdej przekracza 3500 złotych netto (słownie: trzy tysiące pięćset złotych); w stosunku do osoby, która poręcza nie może być prowadzone postępowanie egzekucyjne; wiek poręczyciela nie może przekraczać 65 lat (w dniu spłaty pożyczki), i być niższy niż 18 lat (w dniu zawarcia Umowy pożyczki); poręczyciel zobowiązany jest przedstawić zaświadczenie z Biura Informacji Kredytowej S.A. potwierdzające brak jakichkolwiek zobowiązań kredytowych poręczyciela ( zaświadczenie z BIK-u można uzyskać ze strony w zakładce Klient indywidualny - Profil Kredytowy Plus ) oraz zaświadczenie o wysokości dochodu i kserokopię dowodu osobistego; poręczycielem nie może być współmałżonek Pożyczkobiorcy chyba, że sporządzono umowę w formie aktu notarialnego o rozdzielności majątkowej współmałżonków; małżonek poręczyciela wyraża zgodę na treść deklaracji wekslowej oraz na poręczenie przez poręczyciela danej pożyczki; poręczyciele składają własnoręczny podpis na wekslu; każdy poręczyciel zobowiązany jest wypełnić notę poręczającego zgodnie z wzorem pożyczkodawcy wraz z przekazaniem wymaganych przez pożyczkodawcę zaświadczeń; w wypadku ustanowienia poręczenia dla rozwiązania sposobu wywiązania się z kwoty gratyfikacji wystarczy jeden poręczyciel bez negatywnej historii wynikającej z raportu Biura Informacji Kredytowej S.A. oraz brakiem zadłużeń. poręczyciel nie może być osobą która posiada zadłużenia wynikające z raportu Biura Informacji Kredytowej S.A. b) ustanowienie polecania zapłaty. Pożyczkobiorca posiadający rachunek bankowy udziela bankowi zgody na dokonywanie zapłaty na rzecz Pożyczkodawcy z rachunku, na którym istnieje zabezpieczenie finansowe realne co do spłaty pożyczki. c) umowa poręczenia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U r., poz. 121 ze zm.), według której przez umowę poręczenia osoba trzecia, wskazana przez Pożyczkobiorcę zobowiązuje się spłacić pożyczkę w przypadku gdyby sam Pożyczkobiorca nie był w stanie jej spłacić. Poręczyciel obowiązany jest spełnić wymagania opisane w punkcie a) powyżej. d) przewłaszczenie na zabezpieczanie. Pożyczkobiorca przenosi własność rzeczy ruchomej na pożyczkodawcę; umowa taka zostaje zawarta pod warunkiem, polegającym na tym, że w przypadku spłaty pożyczki w terminie rzecz staje się z powrotem własnością pożyczkobiorcy; mimo zawarcia takiej umowy rzecz pozostaje w posiadaniu Pożyczkobiorcy, który może z niej bez przeszkód korzystać. Wycena rzeczy pozostaje w gestii Pożyczkobiorcy. e) ustanowienie hipoteki stanowiącej własność Pożyczkobiorcy. Ustanowienie hipoteki powoduje, iż w przypadku, gdy Pożyczkobiorca ma innych wierzycieli, suma uzyskana ze sprzedaży nieruchomości zostanie w pierwszej kolejności przeznaczona na spłatę pożyczki, następnie na spłatę innych długów. Przedmiotem hipoteki może być nieruchomość nieobciążona hipotecznie, przy czym wartość hipoteki musi wynosić, co najmniej 100% wysokości pożyczki, jako zabezpieczenie dodatkowe lub 200% jako zabezpieczenie główne. Hipoteka jest skuteczna z chwilą dokonania wpisu do księgi wieczystej, przy czym wszelkie opłaty związane z jej uruchomieniem ponosi pożyczkobiorca. Wartość nieruchomości jest szacowana przez rzeczoznawcę, wycena jest ważna przez 6 miesięcy. W przypadku, gdy wartość nieruchomości nie przekracza 200% wartości pożyczki Pożyczkodawca ma prawo zażądać dodatkowych zabezpieczeń. f) cesja wierzytelności. Gdyby Pożyczkobiorca miał dłużników, którzy winni mu są określoną kwotę środków pieniężnych, może on poprzez umowę cesji wierzytelności przenieść wierzytelność na Pożyczkodawcę; osoby te (dłużnicy Pożyczkobiorcy) będą wówczas zobowiązani do zapłaty ww. środków pieniężnych Pożyczkodawcy. Wierzytelność musi być wymagalna, bezsporna, nieprzedawniona, a dłużnik wypłacalny. g) cesja wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej na życie. Osoba ubezpieczona dokonuje przelania praw wynikający z ubezpieczenia na życie na rzecz Pożyczkodawcy. Warunkiem ustanowienia takiego zabezpieczenia jest, aby składki w momencie jego ustanowienia były opłacone za okres co najmniej ostatnich 5 lat licząc wstecz od daty zawarcia Umowy pożyczki. Zabezpieczenie takie jest skuteczne z chwilą dokonania przez ubezpieczyciela zmian w pozycji uposażony (wpisanie, jako uposażonego pożyczkodawcę) na polisie. Wymagane jest ubezpieczenie na życie tylko indywidualne. Ubezpieczenie grupowe, pracownicze nie są akceptowane przez Mars Company sp. z o.o. h) inne zabezpieczenia indywidualne ustalone z Pożyczkodawcą, wykonane i wycenione na koszt Pożyczkobiorcy, zabezpieczające interesy Pożyczkodawcy na wysokość określoną w Regulaminie i jako zabezpieczenie będące realne do spełnienia i wyegzekwowania z niego kosztów pożyczki oraz kosztów związanych z egzekucją, a także dodatkowych wynikających z Regulaminu; np. poddanie się rygorowi egzekucji sporządzone w akcie notarialnym (stanowiącym tytuł egzekucji na podstawie art. 777 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 101 ze zm.) z jednoczesnym poręczeniem jednej osoby. 5. Wymienione wyżej formy zabezpieczenia pożyczki mogą być stosowane łącznie. 6. Forma zabezpieczenia ustalana jest indywidualnie z Pożyczkobiorcą przy zawieraniu Umowy pożyczki. Pożyczkodawca stwierdza stan faktyczny zabezpieczenia, tj. poprawność oraz kompletność dokumentacji, która winna spełniać wymogi Regulaminu. 7. Dokumenty związane z ustanowieniem zabezpieczenia prawnego spłaty pożyczki stają się integralną częścią Umowy pożyczki, z chwilą ich zaakceptowania przez Pożyczkodawcę. Akceptacja zabezpieczenia przez Pożyczkodawcę, czyli jego potwierdzenie następuje w terminie do 3 dni, jednak nie później jak 14 dni od przedstawienia Pożyczkodawcy kompletnych dokumentów, zgodnych ze stanem faktycznym. 8. Wnioskodawca zobowiązany jest do przedłożenia propozycji zabezpieczeń spłaty pożyczki we wniosku o udzielenie pożyczki. 9. Pożyczkodawca wydaje pisemną akceptację zabezpieczeń. 4

5 10. Pożyczkobiorca zobowiązany jest na przedłożenie zabezpieczeń do 30 dni od daty podpisania Umowy pożyczki, jednak nie później jak 60 dni w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych, uniemożliwiających zachowanie terminu 30 dniowego. O dalszej konieczności przedłużenia terminów Pożyczkobiorca poinformuje pisemnie Pożyczkodawcę. Termin po wyrażeniu zgody przez Pożyczkodawcę przedłużany jest o kolejne 60 dni. Zabezpieczenie lub fakt podjęcia kroków w tym względzie, tj. rozpoczęcie trybu zabezpieczeń, jest równoznaczne ze spełnieniem powyższego terminu Pożyczkodawcy przysługuje kwota gratyfikacji wynegocjowana z Pożyczkobiorcą w wysokości 8.0 % liczonej od kwoty pożyczki, za każdy rok udzielonej pożyczki (za każdy rok spłaty płatny z góry). 2. Całą wysokość kwoty gratyfikacji płatna jest pożyczkodawcy do 30 dni od zawarcia Umowy pożyczki bez osobnego wezwania na wskazane przez Pożyczkodawcę konto. Numer konta, na który Pożyczkobiorca winien dokonać wpłaty powyższego zobowiązania jest następujący: Kwota gratyfikacji może zostać potrącona na wniosek Pożyczkobiorcy z wysokości pożyczki przed jej wypłatą w chwili przedłożenia poręczenia wekslowego jednej osoby. (PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY) Pożyczkobiorcy przysługuje bez podania przyczyny prawo do odstąpienia od Umowy pożyczki w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. 2. Termin do odstąpienia od umowy jest zachowany, jeżeli Pożyczkobiorca przed jego upływem złoży pod wskazany przez Pożyczkodawcę adres oświadczenie o odstąpieniu od umowy. 3. Dla zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1, jest wystarczające wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 4. Pożyczkobiorca nie ponosi kosztów związanych z odstąpieniem od Umowy pożyczki, z wyjątkiem odsetek za okres od dnia wypłaty pożyczki do dnia jej spłaty. Kwota odsetek należnych Pożyczkodawcy w stosunku dziennym za okres od dnia udostępnienia Pożyczkobiorcy środków pieniężnych do dnia ich zwrotu wynosi: 0,42 zł. 5. Pożyczkobiorca zwraca niezwłocznie Pożyczkodawcy kwotę udostępnionej pożyczki wraz z odsetkami, o których mowa powyżej, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy pożyczki. 6. W przypadku odstąpienia od Umowy pożyczki, Pożyczkodawcy nie przysługują żadne inne opłaty, z wyjątkiem bezzwrotnych kosztów poniesionych przez niego na rzecz organów administracji publicznej oraz opłat notarialnych. 7. Wszelkie opłaty związane z Umową pożyczki, uiszczone przez Pożyczkobiorcę na rzecz Pożyczkodawcy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy pożyczki, gdy Pożyczkobiorca skorzystał z tego prawa w terminie, to jest kwota gratyfikacji oraz koszty administracyjne, zostaną zwrócone Pożyczkobiorcy na jego pisemny wniosek, wskazujący numer rachunku bankowego, na który zwrot ten ma nastąpić. 8. Powyższe postanowienia Regulaminu nie mają zastosowania w sytuacji zawierania Umowy pożyczki przez Pożyczkobiorcę związaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową. Pożyczka będzie udzielana w walucie polskiej, tj. złoty polski. (WALUTA POŻYCZKI) 31. (TERMINY I SPOSÓB WYPŁATY POŻYCZKI) Dniem wypłaty pożyczki jest obciążenie rachunku Pożyczkodawcy. Wypłata pożyczki nastąpi w ciągu 14 dni roboczych od dnia akceptacji przez Pożyczkodawcę złożonych przez Pożyczkobiorcę zabezpieczeń spłaty pożyczki wymienionych w 28 Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że aby przystąpić do realizacji wspomnianych zabezpieczeń wymagane jest uprzednie wywiązanie się przez Pożyczkobiorcę z wszelkich innych warunków Umowy pożyczki oraz ustaleń wniosku i Regulaminu, to jest wpłaty całości kwoty kosztów administracyjnych i kwoty gratyfikacji. Akceptacja zabezpieczenia, czyli jego potwierdzenie, lub odmowa akceptacji następuje najpóźniej 7 dni roboczych od przedstawienia przez Pożyczkobiorcę dokładnych dokumentów zgodnych ze stanem faktycznym. 2. Wypłata kwoty pożyczki, w zależności od ustaleń Stron, nastąpi gotówką osobiście do rąk Pożyczkobiorcy w biurze Pożyczkodawcy lub zostanie wpłacona na wskazany przez Pożyczkobiorcę w Umowie pożyczki rachunek bankowy. 3. Wypłata pożyczki może zostać dokonana w czterech równych transzach. Następuje to w przypadku, gdy kwota pożyczki przekracza zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych i zero groszy). Wypłata kolejnej transzy dokonywana jest nie później jak 60 dni roboczych po wypłacie poprzedniej transzy pożyczki. 4. Warunkiem wypłaty pełnej kwoty pożyczki nieprzekraczającej kwoty zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych i zero groszy) jest dokonanie wpłaty kwoty kosztów administracyjnych i kwoty gratyfikacji w pełnej wysokości w umówionym terminie. (POSTANOWIENIE KOŃCOWE) Jeżeli sprzedawca lub usługodawca nie wykonał lub nienależycie wykonał zobowiązanie wobec Pożyczkobiorcy, a żądanie przez Pożyczkobiorcę wykonania tego zobowiązania nie było skuteczne, przysługuje mu prawo dochodzenia swoich roszczeń o wykonanie tego zobowiązania od Pożyczkodawcy. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, odpowiedzialność Pożyczkodawcy jest ograniczona do wysokości udzielonej Pożyczkobiorcy pożyczki Strony Umowy pożyczki będą rozwiązywać spory dotyczące tej Umowy lub jej interpretacji na drodze polubownej, w tym mogą korzystać z pomocy właściwego miejscowo miejskiego bądź powiatowego rzecznika praw konsumentów, po złożeniu do niego pisemnego wniosku w tym zakresie. 2. Organem nadzoru właściwym w sprawach ochrony konsumentów jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działający w ramach swoich delegatur miejscowych. 35. Regulamin jest udostępniony na stronie internetowej Pożyczkodawcy twojapozyczka.info w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu. 36. Pożyczkodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, przy czym zmiany nie będą miały zastosowania do złożonych wniosków o udzielenie pożyczki oraz zawartych umów pożyczek, przed dniem opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie internetowej Pożyczkodawcy twojapozyczka.info.. Pożyczkobiorca 5