Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE"

Transkrypt

1 Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Lean Manufacturing zgodnie z zasadą konkurencyjności (CPV Usługi szkoleniowe) 1. ZAMAWIAJĄCY: KATES POLSKA Sp. z o.o., ul. Sprzętowa 3b, Olsztyn reprezentowana przez: Techpal Sp. z o.o., ul. Barcza 16, Olsztyn tel. (89) adres strony internetowej Zamawiającego: Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 223, poz z 2007r) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia etc. w ramach postępowania Zamawiający i Wykonawca przekazują, faksem lub drogą elektroniczną na adres Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert cząstkowych. 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zamówienie dotyczy przeprowadzenia 80-godzinnego szkolenia nt. Lean Manufacturing w grupie ok. 5-osobowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4 do niniejszego zapytania. 3. TERMIN I FORMA SKŁADANIA OFERT: Oferty można składać do dnia roku. (decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego). Ofertę należy przedstawić na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania oraz załączyć do niej oświadczenia zgodnie z załącznikiem 2 i 3 do niniejszego zapytania. Dopuszczalne formy składania ofert: doręczenie osobiście lub nadesłanie pocztą do siedziby Zamawiającego Techpal Sp. z o.o. na adres: Olsztyn, ul. Barcza 16, wypełnionej na komputerze oferty przesłanie podpisanej oferty faxem pod nr tel. (89)

2 4. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: 1. Cena brutto za realizację całości zamówienia waga 35% 2. Doświadczenie kadry trenerskiej waga 30% 3. Doświadczenie i kwalifikacje Wykonawcy waga 30% 4. Posiadanie certyfikatu ISO 9001 lub akredytacji kuratora oświaty waga 5%. Zamawiający będzie uwzględniał przy ocenie ofert jedynie informacje zawarte w wymaganych załącznikach do niniejszego zapytania ofertowego. Cena brutto realizacji zamówienia szkolenia powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia zgodnie z treścią niniejszego zapytania. Zamawiający nie pokrywa kosztów dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia osób prowadzących szkolenie. Zamawiający zapewnia natomiast materiały biurowe i piśmiennicze dla uczestników oraz możliwość powielenia materiałów szkoleniowych dla uczestników. UWAGA: usługi szkoleniowe realizowane w ramach projektu są finansowane ze środków publicznych w 100% w ramach pomocy de minimis. W związku z powyższym usługa szkoleniowa będąca przedmiotem zamówienia jest zwolniona z podatku VAT (art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT). Zamawiający jest związany umową o dofinansowanie Projektu z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. W uwagi na finansowanie Projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa możliwe są opóźnienia w wpłacie kolejnych transz dotacji, Zamawiający zastrzega, iż minimalny termin płatności wynosi 21 dni. O sytuacji ewentualnych opóźnień z wyżej wymienionych powodów Zamawiający będzie każdorazowo informował Wykonawcę. UWAGA: Nie ma możliwości powierzenia realizacji zamówienia podmiotom, które są powiązane z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez: 1. uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 2. posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji, 3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 4. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. W związku z powyższym, w celu potwierdzenia braku powiązań kapitałowych lub osobowych, o których mowa powyżej, oferent jest zobowiązany dołączyć do oferty oświadczenie o braku występowania ww. powiązań. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zapytania. Oferty nie zawierające ww. oświadczenia zostaną wykluczone z postępowania. UWAGA: Podmiot składający ofertę, który spełnia definicję personelu projektu w rozumieniu Wytycznych kwalifikowania wydatków w ramach PO KL z dnia r., ( personel projektu osoby zaangażowane do realizacji zadań w ramach projektu, które osobiście wykonują zadania w ramach 2

3 projektu, tj. w szczególności osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego, osoby samozatrudnione, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby współpracujące w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.) oraz osoby wykonujące świadczenia w formie wolontariatu ), musi spełniać warunki określone w ww. Wytycznych dotyczące zatrudniania personelu, w szczególności wynikające z podrozdziału 5 Koszty związane z angażowaniem personelu, punkt 7: Wydatki związane z zaangażowaniem osoby wykonującej zadania w więcej niż jednym projekcie są kwalifikowalne, o ile: a) obciążenie z tego wynikające, nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych danej osobie; b) łączne zaangażowanie w realizację zadań we wszystkich projektach NSRO nie przekracza 240 godzin miesięcznie oraz osoba ta: c) prowadzi ewidencję godzin i zadań realizowanych w ramach wszystkich projektów NSRO, z wyłączeniem przypadku, gdy osoba ta wykonuje prace w ramach kilku projektów na podstawie jednego stosunku pracy; d) przekazuje Beneficjentowi ewidencję, o której mowa w lit. c, w odniesieniu do okresu wykonywania zadań w ramach projektu Beneficjenta. W związku z powyższym Zamawiający wymaga, aby podmiot składający ofertę, który spełnia definicję personelu, złożył oświadczenie (zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zapytania), że: a) jego zaangażowanie w realizację zadań w innych projektach, w inne zadania w ramach przedmiotowego projektu oraz jego pozostałe obowiązki pracownicze wynikające z innych umów nie wykluczają możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji niniejszego zamówienia, b) jego łączne zaangażowanie w realizację zadań we wszystkich projektach NSRO, łącznie z niniejszym zamówieniem, nie przekroczy 240 godzin miesięcznie. c) zobowiązuje się do prowadzenia ewidencji godzin pracy dotyczącej zaangażowania w realizację zadań wynikających z umów zawartych w ramach wszystkich projektów NSRO oraz do udostępniania ww. ewidencji godzin w okresie realizacji zadań w ramach niniejszego zamówienia Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia okaże się, że miesięczny wymiar pracy podmiotu, o którym mowa powyżej, przekroczy 240 godzin, Zamawiający zastrzega sobie prawo nie zapłacenia za realizację zamówienia za godziny zrealizowane powyżej limitu 240 godzin w miesiącu. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, którzy nie spełniają wszystkich kryteriów oceny oferty oraz nie są w stanie zapewnić realizacji zamówienia zgodnie z opisem w zał. nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. Ofertę Oferenta wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą. Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji ze wszystkimi Oferentami, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania. Zamawiający zastrzega sobie prawo uzupełnienia kryteriów oceny ofert w trakcie trwania negocjacji. 3

4 Ostateczny wybór Wykonawcy, z którym nastąpi podpisanie umowy, nastąpi po zakończeniu ewentualnych negocjacji, zgodnie z procedurą wyboru opisaną powyżej. Oferty złożone po terminie lub nieodpowiadające wymogom formalnym nie zostaną rozpatrzone. Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art k.c. Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego. Ocena zgodności ofert z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona zostanie na podstawie analizy informacji, jakie Oferent zawarł w swej ofercie. Ocenie podlegać będzie zarówno formalna jak i merytoryczna zgodność oferty z wymaganiami. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Oferentów danych i informacji. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia faktycznej liczby osób korzystających z usługi objętej niniejszym zapytaniem ofertowym. W przypadku pytań proszę o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu (89) od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 16:00. Z poważaniem Zofia Możeluk Biuro Projektu 4

5 Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia r. Nazwa firmy / Imię i Nazwisko Wykonawcy... Adres siedziby / Adres zamieszkania... Tel./fax.. Adres .. NIP (w przypadku firmy).. FORMULARZ OFERTOWY W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia 80-godzinnego szkolenia pt. Lean Manufacturing dla grupy ok. 5 uczestników/-czek w ramach projektu realizowanego przez Techpal Sp. z o.o. w Olsztynie, składam ofertę na realizację usługi zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia wskazanymi w Zapytaniu ofertowym z dnia r. 1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia, za łączną cenę w wysokości... PLN brutto (słownie:...pln).. (data, pieczęć Wykonawcy i podpis osoby odpowiedzialnej za podejmowanie decyzji w imieniu Wykonawcy) 2. Jednocześnie oświadczam, że... posiadam/ posiadamy * : (nazwa firmy Wykonawcy) uprawnienia do prowadzenia zajęć szkoleniowych w zakresie składanej oferty niezbędną wiedzę i doświadczenie zgodnie z Załącznikiem 3 do niniejszego Formularza ofertowego kadrę dydaktyczną zdolną do prawidłowego wykonania zamówienia znajduję/znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i nie zalegam/nie zalegamy z płatnościami podatków do urzędu skarbowego oraz składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. *niepotrzebne skreślić.. (data, pieczęć Wykonawcy i podpis osoby odpowiedzialnej za podejmowanie decyzji w imieniu Wykonawcy) 5

6 3. Proponowany program szkolenia: Lean Manufacturing Szkolenie zagadnienia tematyczne Liczba godzin RAZEM Wykaz oraz opis doświadczenia i kwalifikacji kadry trenerskiej dedykowanej do wykonania zamówienia UWAGA: każdy trener dedykowany do realizacji zamówienia musi wykazać się: minimum 8 letnim doświadczeniem trenerskim, realizacją minimum 5 szkoleń/warsztatów dla pracowników przedsiębiorstw w okresie ostatnich 3 lat w temacie wskazanym w niniejszym zapytaniu ofertowym, do realizacji którego jest dedykowany przez Wykonawcę, doświadczeniem zawodowym związanym z tematyką szkoleń. Tabela 1 Lp. Imię i nazwisko trenera Data realizacji szkolenia Tytuł szkolenia Odbiorca szkolenia Tabela 2 Lp. Imię i nazwisko trenera Opis doświadczenia trenerskiego i zawodowego związanego z tematyką szkolenia Tabela 3 Lp. 5. wykaz doświadczenia Wykonawcy/firmy Wykonawcy w realizacji tematu wskazanego w niniejszym zapytaniu ofertowym min. 5 szkoleń/warsztatów przeprowadzonych przez Wykonawcę/firmę Wykonawcy w okresie ostatnich 3 lat z zakresu obejmującego tematykę szkolenia. Data realizacji szkolenia Tytuł szkolenia Liczba uczestników Odbiorca szkolenia....., dnia.. (miejscowość) (data) 6.. (pieczęć Wykonawcy i podpis osoby odpowiedzialnej za podejmowanie decyzji w imieniu Wykonawcy)

7 Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego z dnia r. OŚWIADCZENIE wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania oświadczam, że:... (nazwa Wykonawcy) nie jest podmiotem powiązanym kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym Techpal Sp. z o.o. tj. z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego Techpal Sp. z o.o. lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego Techpal Sp. z o.o. czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, w szczególności poprzez: 1. uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 2. posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji, 3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 4. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli....,... Miejscowość, data.. (pieczęć Wykonawcy i podpis osoby odpowiedzialnej za podejmowanie decyzji w imieniu ykonawcy) 7

8 Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego z dnia r... Imię i nazwisko Wykonawcy.. Adres zamieszkania Wykonawcy OŚWIADCZENIE wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia, będącego personelem projektu w rozumieniu Wytycznych kwalifikowania wydatków w ramach PO KL (jeżeli dotyczy) Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania oświadczam, że: a) moje zaangażowanie w realizację zadań w innych projektach, w inne zadania w ramach przedmiotowego projektu oraz moje pozostałe obowiązki pracownicze wynikające z innych umów nie wykluczają możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji niniejszego zamówienia, b) moje łączne zaangażowanie w realizację zadań we wszystkich projektach NSRO, łącznie z niniejszym zamówieniem, nie przekroczy 240 godzin miesięcznie. c) zobowiązuję się do prowadzenia ewidencji godzin pracy dotyczącej zaangażowania w realizację zadań wynikających z umów zawartych w ramach wszystkich projektów NSRO oraz do udostępniania ww. ewidencji godzin w okresie realizacji zadań w ramach niniejszego zamówienia.. Miejscowość, data Wykonawcy).. (pieczęć Wykonawcy i podpis osoby odpowiedzialnej za podejmowanie decyzji w imieniu 8

9 Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego z dnia r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA uczestnicy: grupa 5 pracowników zatrudnionych w małym przedsiębiorstwie produkcyjnym z działu technicznego oraz produkcji. tematyka szkolenia: Zajęcia teoretyczne: metoda 5S, Program Pomysłów Pracowniczych mapowanie strumienia wartości, Kanban przystanowiskowy Zajęcia praktyczne: gra Fabryka skomplikowanych urządzeń z uwzględnieniem zastosowania w produkcji jednostkowej w tzw. Gniazdach produkcyjnych. czas trwania szkolenia: 10 dni zajęć (80 godzin) w godzinach między 7:00 18:00 miejsce realizacji szkolenia: Olsztyn, dokładne miejsce realizacji szkolenia wskaże Zamawiający. Salę do realizacji zajęć wyposażoną w tablicę flipchart zapewnia Zamawiający. Preferowany termin szkolenia: III IV kwartał 2013 r. Zamawiający zastrzega, że termin szkolenia może ulec zmianie po uprzednim uzgodnieniu z Wykonawcą. obowiązki wykonawcy: zapewnienie odpowiednio wykwalifikowanej kadry do realizacji zamówienia, przygotowanie programu szkolenia, zapewnienie materiałów szkoleniowych na własność dla uczestników zajęć i 1 egzemplarza materiałów ad acta do dokumentacji projektu; materiały muszą być oznaczone logotypami Unii Europejskiej i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie ze wzorem przekazanym przez Zamawiającego, przygotowanie i przeprowadzenie przed rozpoczęciem oraz po zakończeniu szkolenia testu wiedzy oraz przekazanie wyników w wersji elektronicznej Zamawiającemu, 9

10 wypełnienie przez trenerów prowadzących zajęcia dziennika zajęć oraz kart czasu pracy, zgodnie ze wzorem przekazanym przez Zamawiającego przed rozpoczęciem szkolenia. wydanie uczestnikom dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia. 10

11 Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego z dnia r. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY OFERT: 1. Punkty za kryterium cena brutto za realizację całości zamówienia będą obliczone wg poniższego wzoru Najniższa cena brutto spośród badanych ofert C = x 35 pkt Cena brutto badanej oferty gdzie: C ilość punktów w kryterium cena brutto za realizację całości zamówienia 1 pkt = 1 % Wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku 2. W kryterium doświadczenie kadry trenerskiej będzie oceniane doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w zakresie wskazanym w niniejszym zapytaniu ofertowym minimum 5 zrealizowanych szkoleń w okresie ostatnich 3 lat: Wykonawca otrzyma 10 punktów jeśli wykaże się realizacją 6-7 szkoleń przez każdego z trenerów dedykowanych do realizacji zamówienia w okresie ostatnich 3 lat, Wykonawca otrzyma 20 punktów jeśli wykaże się realizacją 8-9 szkoleń przez każdego z trenerów dedykowanych do realizacji zamówienia w okresie ostatnich 3 lat, Wykonawca otrzyma 30 punktów jeśli wykaże się realizacją 10 i więcej szkoleń przez każdego z trenerów dedykowanych do realizacji zamówienia w okresie ostatnich 3 lat, Punkty za kryterium doświadczenie kadry trenerskiej będą obliczone wg poniższego wzoru: Kb K = x 30 pkt Kn gdzie: K liczba punktów w kryterium doświadczenie kadry trenerskiej obliczona do dwóch miejsc po przecinku, Kb suma punktów przyznana w ramach kryterium doświadczenie kadry trenerskiej badanej oferty, Kn suma punktów przyznana w ramach kryterium doświadczenie kadry trenerskiej oferty posiadającej największą liczbę punktów 1 pkt= 1 % Wykonawca otrzyma bezwzględnie 0 punktów bez stosowania wzoru przedstawionego powyżej w sytuacji gdy wykaże, że każdy z trenerów dedykowanych do przeprowadzenia szkolenia przeprowadzi najmniej 5 szkoleń w zakresie wskazanym w niniejszym zapytaniu ofertowym, co stanowi minimum i służy potwierdzeniu warunku udziału w postępowaniu. 11

12 3. W kryterium doświadczenie i kwalifikacje Wykonawcy będzie oceniane doświadczenie Wykonawcy w realizacji szkoleń w temacie wskazanym w niniejszym zapytaniu ofertowym min. 5 szkoleń/warsztatów przeprowadzonych przez Wykonawcę/firmę Wykonawcy w okresie ostatnich 3 lat: a) Wykonawca otrzyma 10 punktów jeśli wykaże się realizacją 6-7 szkoleń w okresie ostatnich 3 lat, b) Wykonawca otrzyma 20 punktów jeśli wykaże się realizacją 8-9 szkoleń w okresie ostatnich 3 lat, c) Wykonawca otrzyma 30 punktów jeśli wykaże się realizacją 10 i więcej szkoleń w okresie ostatnich 3 lat, Punkty za kryterium doświadczenie i kwalifikacje Wykonawcy będą obliczone wg poniższego wzoru: Kb K = x 30 pkt Kn gdzie: K liczba punktów w kryterium doświadczenie i kwalifikacje Wykonawcy obliczona do dwóch miejsc po przecinku, Kb suma punktów przyznana w ramach kryterium doświadczenie i kwalifikacje Wykonawcy badanej oferty, Kn suma punktów przyznana w ramach kryterium doświadczenie i kwalifikacje Wykonawcy oferty posiadającej największą liczbę punktów 1 pkt= 1 % Wykonawca otrzyma bezwzględnie 0 punktów bez stosowania wzoru przedstawionego powyżej w sytuacji gdy wykaże się doświadczeniem w realizacji 5 szkoleń, co stanowi minimum i służy potwierdzeniu warunku udziału w postępowaniu. 4. W kryterium posiadanie certyfikatu ISO 9001 lub akredytacji kuratora oświaty będzie oceniane: Posiadanie przez Wykonawcę certyfikatu ISO 9001 lub akredytacji kuratora oświaty na szkolenie, którego dotyczy niniejsze zamówienie (opcjonalnie) Wykonawca, który wykaże się posiadaniem certyfikatu ISO 9001 lub akredytacji kuratora oświaty na szkolenie, którego dotyczy niniejsze zamówienie, otrzyma 5 pkt. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia tabeli 1 i 2 dotyczącej doświadczenia kadry trenerskiej dedykowanej do realizacji zamówienia, które znajdują się w załączniku nr 1 w pkt. 4, co stanowi bezwzględny warunek udziału w postępowaniu. Oferty, które nie będą zawierały wszystkich ww. elementów lub nie będą spełniały wymaganego minimum w poszczególnych kryteriach oceny, zostaną odrzucone i nie będą uwzględniane przy ocenie. 12