ZAPYTANIE OFERTOWE 1. OKREŚLENIE ZAMAWIAJĄCEGO 2. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE 1. OKREŚLENIE ZAMAWIAJĄCEGO 2. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 1 Katowice, 10 maja 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Mając na uwadze zachowanie zasad konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w ramach projektu nr WND-POKL /12 pt. Potrafimy efektywnie zarządzać zastrzyk kwalifikacji, kompetencji i kreatywności dla pracowników śląskich firm, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do złożenia oferty. 1. OKREŚLENIE ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiającym jest: Centrum Szkoleniowo-Edukacyjne PRYM ul. Dąbrowskiego Katowice NIP: Ilekroć w niniejszym zapytaniu ofertowym jest mowa o Wykonawcy, należy przez to rozumieć podmiot, do którego zostało skierowane niniejsze zaproszenie lub który złoży ofertę w odpowiedzi na niniejsze zaproszenie. 2. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Zasadach finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia r. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2007r. nr 233, poz z późn. zm.). Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., nr 223, poz z późn. zm.) i wynosi powyżej Euro. Po złożeniu ofert i ich weryfikacji przez Zamawiającego, Wykonawca zostanie wybrany w wyniku oceny ofert dokonanej zgodnie z przyjętymi w niniejszym zapytaniu kryteriami oceny. Niniejsze zapytanie zostało przekazane co najmniej trzem potencjalnym Wykonawcom, zamieszczone na stronie internetowej Projektu (www.cseprym.pl) oraz umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

2 2 3. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚCI ZAMÓWIENIA Z PODANIEM INFORMACJI O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH 3.1 Nazwa i kod przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) Lp Przedmiot zamówienia Kod CPV 1 Przeprowadzenie warsztatów rozwoju osobistego (14 grup x 12 uczestniczek/ów projektu/grupę; 40h lekcyjnych/osobę) 2 Przeprowadzenie warsztatów Lean Manufacturing (14 grup x 12 uczestniczek/ów projektu/grupę; 20h lekcyjnych/osobę) 3 Zapewnienie sal szkoleniowych na potrzeby przeprowadzenia warsztatów rozwoju osobistego oraz warsztatów Lean Manufacturing 4 Zapewnienie wyżywienia podczas warsztatów rozwoju osobistego oraz warsztatów Lean Manufacturing dla uczestniczek/ów projektu oraz trenerek/ów warsztatów 5 Przeprowadzenie szkolenia Równość szans kobiet i mężczyzn w POKL (4 osoby; 8h lekcyjnych) Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego Usługi szkoleniowe Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne Usługi przygotowywania posiłków Usługi dostarczania posiłków Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego Przedmiotem zamówienia jest: 1. Przeprowadzenie warsztatów rozwoju osobistego dla 14 grup x 12 uczestniczek/ów projektu każda; 40h lekcyjnych/osobę, w tym: a. dla 7 grup x 12 uczestniczek/ów projektu każda; 40h lekcyjnych/osobę w ramach I edycji szkoleń realizowanych w ramach projektu, b. dla 7 grup x 12 uczestniczek/ów projektu każda; 40h lekcyjnych/osobę w ramach II edycji szkoleń realizowanych w ramach projektu. 2. Przeprowadzenie warsztatów Lean Manufacturing dla 14 grup x 12 uczestniczek/ów projektu każda; 20h lekcyjnych/osobę, w tym: a. dla 7 grup x 12 uczestniczek/ów projektu każda; 20h lekcyjnych/osobę w ramach I edycji szkoleń realizowanych w ramach projektu, b. dla 7 grup x 12 uczestniczek/ów projektu każda; 20h lekcyjnych/osobę w ramach II edycji szkoleń realizowanych w ramach projektu. 3. Zapewnienie sal szkoleniowych na potrzeby przeprowadzenia wskazanych wyżej warsztatów rozwoju osobistego oraz warsztatów Lean Manufacturing. 4. Zapewnienie wyżywienia dla uczestniczek/ów projektu oraz trenerek/ów wskazanych wyżej warsztatów rozwoju osobistego oraz warsztatów Lean Manufacturing. 5. Przeprowadzenie szkolenia Równość szans kobiet i mężczyzn w POKL dla kadry projektu (4 osoby); 8h lekcyjnych.

3 3 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, dotyczących jedynie: - przeprowadzenia warsztatów rozwoju osobistego, warsztatów Lean Manufacturing oraz szkolenia Równość szans kobiet i mężczyzn w POKL, - zapewnienie sal szkoleniowych na potrzeby przeprowadzenia warsztatów rozwoju osobistego oraz warsztatów Lean Manufacturing, - zapewnienia wyżywienia dla uczestniczek/ów projektu oraz trenerek/ów warsztatów rozwoju osobistego oraz warsztatów Lean Manufacturing. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 3.2 Szczegółowe wymogi dotyczące realizacji zadania i obowiązki Wykonawcy Do obowiązków Wykonawcy będzie należało przeprowadzenie warsztatów rozwoju osobistego i warsztatów Lean Manufacturing, zapewnienie sal szkoleniowych na potrzeby przeprowadzenia warsztatów rozwoju osobistego i warsztatów Lean Manufacturing, zapewnienie wyżywienia dla uczestniczek/ów oraz trenerek/ów warsztatów rozwoju osobistego i warsztatów Lean Manufacturing oraz przeprowadzenie szkolenia Równość szans kobiet i mężczyzn w POKL. Zlecenie obejmie w szczególności następujące pozycje kosztowe, które powinny zostać uwzględnione przy wycenie kosztowej oferty: - przeprowadzenie warsztatów rozwoju osobistego dla 14 grup x 12 uczestniczek/ów projektu każda; 40h lekcyjnych/osobę, w tym: a. dla 7 grup x 12 uczestniczek/ów projektu każda; 40h lekcyjnych/osobę w ramach I edycji szkoleń realizowanych w ramach projektu. Zajęcia dla każdej z grup realizowane będą w dwa weekendy, tj. dwie soboty + dwie niedziele po 10h lekcyjnych. b. dla 7 grup x 12 uczestniczek/ów projektu każda; 40h lekcyjnych/osobę w ramach II edycji szkoleń realizowanych w ramach projektu. Zajęcia dla każdej z grup realizowane będą w dwa weekendy, tj. dwie soboty + dwie niedziele po 10h lekcyjnych. Program ramowy warsztatów ujęto w punkcie 3.3 niniejszego Zapytania; - zapewnienie kadry dydaktycznej pozwalającej na prowadzenie warsztatów rozwoju osobistego jednocześnie dla 2 grup szkoleniowych; - przeprowadzenie warsztatów Lean Manufacturing dla 14 grup x 12 uczestniczek/ów projektu każda; 20h lekcyjnych/osobę, w tym: a. dla 7 grup x 12 uczestniczek/ów projektu każda; 20h lekcyjnych/osobę w ramach I edycji szkoleń realizowanych w ramach projektu. Zajęcia dla każdej z grup realizowane będą w jeden weekend, tj. jedna sobota + jedna niedziela po 10h lekcyjnych. b. dla 7 grup x 12 uczestniczek/ów projektu każda; 20h lekcyjnych/osobę w ramach II edycji szkoleń realizowanych w ramach projektu. Zajęcia dla każdej z grup realizowane będą w jeden weekend, tj. jedna sobota + jedna niedziela po 10h lekcyjnych. Program ramowy warsztatów ujęto w punkcie 3.4 niniejszego Zapytania; - zapewnienie kadry dydaktycznej pozwalającej na prowadzenie warsztatów Lean Manufacturing jednocześnie dla 2 grup szkoleniowych;

4 4 - przeprowadzenie szkolenia Równość szans kobiet i mężczyzn w POKL dla kadry projektu (4 osoby); 8h lekcyjnych. Program ramowy szkolenia ujęto w punkcie 3.5 niniejszego Zapytania; - zapewnienie sal szkoleniowych (560 h lekcyjnych) na potrzeby przeprowadzenia warsztatów rozwoju osobistego w terminach określonych w harmonogramie realizacji, pozwalające na jednoczesne prowadzenie zajęć dla 2 grup szkoleniowych. Wymagania odnośnie sal szkoleniowych ujęto w punkcie 3.8 niniejszego Zapytania; - zapewnienie sal szkoleniowych (280 h lekcyjnych) na potrzeby przeprowadzenia warsztatów Lean Manufacturing w terminach określonych w harmonogramie realizacji, pozwalające na jednoczesne prowadzenie zajęć dla 2 grup szkoleniowych. Wymagania dotyczące sal szkoleniowych ujęto w punkcie 3.8 niniejszego Zapytania; - zapewnienie wyżywienia dla uczestniczek/ów (maksymalnie 672 posiłki) oraz trenerek/ów (56 posiłków) warsztatów rozwoju osobistego w terminach określonych w harmonogramie realizacji. Wymagania dotyczące wyżywienia zapewnianego w trakcie warsztatów rozwoju osobistego ujęto w punkcie 3.9 niniejszego Zapytania; - zapewnienie wyżywienia dla uczestniczek/ów (maksymalnie 336 posiłków) oraz trenerek/ów (28 posiłków) warsztatów Lean Manufacturing w terminach określonych w harmonogramie realizacji. Wymagania dotyczące wyżywienia zapewnianego w trakcie warsztatów Lean Manufacturing ujęto w punkcie 3.10 niniejszego Zapytania. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do: - opracowania programów warsztatów rozwoju osobistego i pomocniczych materiałów szkoleniowych; - opracowania programów warsztatów Lean Manufacturing i pomocniczych materiałów szkoleniowych; - opracowania programu szkolenia równościowego; - doboru odpowiednich metod nauczania w oparciu o utworzone programy szkoleń, dostosowane do potrzeb uczestniczek/ów projektu; - oznaczania wszystkich przygotowywanych lub opracowywanych dokumentów zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Kapitał Ludzki ; - umożliwienia Zamawiającemu oznakowania sal szkoleniowych zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Kapitał Ludzki, - przygotowywania miesięcznych sprawozdań z przeprowadzonych warsztatów rozwoju osobistego; - przygotowywania miesięcznych sprawozdań z przeprowadzonych warsztatów Lean Manufacturing; - przygotowania sprawozdania z przeprowadzonego szkolenia równościowego; - zgłaszania Zamawiającemu wszelkich problemów dotyczących realizacji zamówienia; - w przypadku konieczności zmiany trenera wcześniejsze uzyskanie akceptacji Zamawiającego; - przeprowadzenie testów końcowych, weryfikujących wiedzę nabytą przez uczestniczki/ów projektu podczas warsztatów rozwoju osobistego; - przeprowadzenie testów końcowych, weryfikujących wiedzę nabytą przez uczestniczki/ów projektu podczas warsztatów Lean Manufacturing; - udzielenia nieodpłatnej licencji niewyłącznej, obejmującej prawo do korzystania z utworów w postaci: programów, pomocniczych materiałów szkoleniowych, zdjęciowych, materiałów audiowizualnych i prezentacji dotyczących realizowanych warsztatów;

5 5 - udostępnienia dokumentów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia Zamawiającemu oraz Instytucjom kontrolnym, w tym Instytucji Pośredniczącej drugiego stopnia dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach), zgodnie z zapisami ustawy o rachunkowości. Wykonawca zobowiązany będzie do przestrzegania przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) przy gromadzeniu oraz przetwarzaniu danych osobowych osób biorących udział w warsztatach rozwoju osobistego oraz warsztatach Lean Manufacturing. Wszystkie dokumenty projektowe dostępne są do pobrania ze strony internetowej Projektu: 3.3 Program ramowy warsztatów rozwoju osobistego Nazwa usługi Tematyka Ilość osób Ilość grup Ilość godzin lekcyjnych/grupę przeprowadzenie warsztatów rozwoju osobistego - Negocjacje w biznesie (10h lekcyjnych) Cel: umiejętność prowadzenia negocjacji, poznanie własnych zasobów i predyspozycji. - Zarządzanie czasem i organizacja czasu pracy (10h lekcyjnych) Cel: umiejętność planowania i organizacji pracy własnej, sprawnej organizacji spotkań. - Komunikacja interpersonalna, asertywność (10h lekcyjnych) Cel: zapoznanie ze skutecznymi formami komunikowania się z klientem, mowa ciała, trudny klient, lojalny klient, komunikacja na poszczególnych etapach obsługi klienta. - Autoprezentacja (10h lekcyjnych) Cel: budowanie efektywnej prezentacji, interesującego i kompetentnego przekazania informacji, radzenie sobie z tremą i stresem podczas wystąpień publicznych, savoir vivre w biznesie. 168 (I edycja 84 osoby; II edycja 84 osoby) 14 (I edycja 7 grup; II edycja 7 grup) 40h Powyższe zagadnienia realizowane będą poprzez techniki mini wykładu, ćwiczenia w grupach, odgrywanie ról, analizę zachowań. SUMA 560h Wsparcie dodatkowe zapewnione przez Zamawiającego (finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego): - bezpłatne materiały dydaktyczne dla uczestniczek/ów warsztatów (konspekt), - bezpłatne materiały biurowe i piśmiennicze dla uczestniczek/ów warsztatów, - certyfikaty ukończenia warsztatów dla uczestniczek/ów.

6 6 Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany/rozszerzenia tematyki warsztatów rozwoju osobistego w zależności od potrzeb uczestniczek/ów projektu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli jakości merytorycznej prowadzonych warsztatów rozwoju osobistego. 3.4 Program ramowy warsztatów Lean Manufacturing Nazwa usługi Tematyka Ilość osób Ilość grup Ilość godzin lekcyjnych/grupę przeprowadzenie warsztatów Lean Manufacturing - Podstawowe techniki i narzędzia stosowane w LM (6h lekcyjnych) Cel: zrozumienie kompleksowego podejścia do efektywnego zarządzania produkcją, poszukiwanie rezerw wydajności firm produkcyjnych. - 5S (7h lekcyjnych) Cel: organizacja miejsca pracy, narzędzia organizacji stanowiska pracy. - Kaizen (7h lekcyjnych) Cel: poprawa efektywności działań, podstawowe zależności pomiędzy kreatywnością a motywowaniem. 168 (I edycja 84 osoby; II edycja 84 osoby) 14 (I edycja 7 grup; II edycja 7 grup) 20h SUMA 280h Wsparcie dodatkowe zapewnione przez Zamawiającego (finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego): - bezpłatne materiały dydaktyczne dla uczestniczek/ów warsztatów (konspekt), - bezpłatne materiały biurowe i piśmiennicze dla uczestniczek/ów warsztatów, - certyfikaty ukończenia warsztatów dla uczestniczek/ów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany/rozszerzenia tematyki warsztatów Lean Manufacturing w zależności od potrzeb uczestniczek/ów projektu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli jakości merytorycznej prowadzonych warsztatów Lean Manufacturing. 3.5 Program ramowy szkolenia Równość szans kobiet i mężczyzn w POKL Nazwa usługi Tematyka Ilość osób Ilość grup Ilość godzin lekcyjnych/grupę przeprowadzenie szkolenia Równość szans kobiet i mężczyzn w POKL - omówienie obszarów nierówności, dyskryminacji i wykluczenia oraz rola POKL w odpowiedzi na te zjawiska - praktyczne zastosowanie zasady równości płci w projektach POKL. 4 (członkowie kadry projektowej) 1 8h SUMA 8h

7 7 Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany/rozszerzenia tematyki szkolenia w zależności od potrzeb członków kadry projektowej. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli jakości merytorycznej prowadzonego szkolenia. 3.6 Miejsce realizacji zamówienia Miejscem realizacji zamówienia tj. realizacji warsztatów rozwoju osobistego określonych w pkt. 3.3 oraz warsztatów Lean Manufacturing określonych w pkt. 3.4 muszą być: - I edycja => Katowice (4 grupy szkoleniowe), Żywiec (2 grupy szkoleniowe) oraz Chorzów (1 grupa szkoleniowa); - II edycja => lokalizacja sal na terenie województwa śląskiego uzależniona będzie od wyników przeprowadzonej akcji rekrutacyjnej. 3.7 Harmonogram realizacji zamówienia Zamówienie przyjęte przez Wykonawcę musi być zrealizowane w terminach uzgodnionych z Zamawiającym. Przewidywane terminy realizacji usługi to: - dla I edycji: czerwiec 2013 sierpień dla II edycji: październik 2013 styczeń 2014 Terminy zajęć uzgodnione zostaną z Wykonawcą na etapie podpisywania umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminów zajęć. 3.8 Wymagania odnośnie sal szkoleniowych 1. Sale szkoleniowe muszą być zlokalizowane: - I edycja => w Katowicach (4 grupy szkoleniowe), Żywcu (2 grupy szkoleniowe) oraz Chorzowie (1 grupa szkoleniowa); - II edycja => lokalizacja sal uzależniona będzie od wyników przeprowadzonej akcji rekrutacyjnej. 2. W salach szkoleniowych powinny znajdować się miejsca dla prowadzącego zajęcia oraz minimum 14 uczestniczek/ów warsztatów (12 członków grupy szkoleniowej + 2 potencjalne osoby odrabiające zajęcia). 3. Sale szkoleniowe muszą posiadać dostateczne oświetlenie naturalne lub sztuczne, spełniać wymogi bezpieczeństwa i akustyczne, być ogrzewane. Na terenie budynku, w którym zlokalizowane będą sale szkoleniowe, musi być zapewniony dostęp do zaplecza sanitarnego (w tym toalet). 4. W salach szkoleniowych musi się znajdować odpowiednia liczba stołów i krzeseł z możliwością dowolnej aranżacji ich ustawienia. Sale powinny być wyposażone w tablicę suchościeralną (ewentualnie flipchart) oraz instalację elektryczną, umożliwiającą podłączenie sprzętu prezentacyjnego (laptop, projektor, itp.). 3.9 Wymagania dotyczące wyżywienia zapewnianego w trakcie warsztatów rozwoju osobistego Zajęcia warsztatowe (40h lekcyjnych) każda z 14 grup zrealizuje w dwa weekendy, tj. dwie soboty + dwie niedziele, po 10h lekcyjnych w każdym dniu. W trakcie warsztatów każdej uczestniczce/owi projektu przysługuje wyżywienie składające się z poczęstunku oraz obiadu; 1 poczęstunek + 1 obiad w każdym z czterech dni prowadzenia warsztatów rozwoju osobistego (w sumie 4 poczęstunki + 4 obiady na uczestniczkę/a). Wyżywienie (poczęstunek + obiad) przysługują również trenerom prowadzącym warsztaty.

8 8 Warsztaty rozwoju osobistego Maksymalna ilość posiłków (poczęstunek + obiad) przewidziana dla uczestniczek/ów projektu Ilość posiłków (poczęstunek + obiad) przewidziana dla trenerek/ów prowadzących warsztaty I edycja 336 posiłków (7 grup x 12 osób x 4 dni warsztatowe) 28 posiłków (7 grup x 4 dni warsztatowe) II edycja 336 posiłków (7 grup x 12 osób x 4 dni warsztatowe) 28 posiłków (7 grup x 4 dni warsztatowe) W przypadku nieobecności lub rezygnacji uczestniczki/a z udziału w projekcie zakładana ilość posiłków może ulec zmianie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej zamiany obiadu mięsnego na obiad jarski (mając na względzie preferencje żywieniowe uczestniczki/a projektu), pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia tego faktu przez uczestniczkę/a projektu. Dodatkowe zalecenia: POCZĘSTUNKI: Poczęstunki Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć na miejsce prowadzonych warsztatów rozwoju osobistego (punkt 3.6 niniejszego Zapytania) w terminach określonych w Harmonogramie realizacji zamówienia (punkt 3.7 niniejszego Zapytania). Dokładne miejsce oraz terminy dostarczenia posiłków wskazane zostaną w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Każdego dnia warsztatowego do każdej sali należy dostarczyć po 13 zestawów poczęstunku na godzinę Poczęstunek powinien zostać podany na białym obrusie w naczyniach porcelitowych lub jednorazowych termicznych z uszkiem plus serwetki wraz z łyżeczkami. Po poczęstunku należy posprzątać. OBIADY: Obiady Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć na miejsce prowadzonych warsztatów rozwoju osobistego (punkt 3.6 niniejszego Zapytania) w terminach określonych w Harmonogramie realizacji zamówienia (punkt 3.7 niniejszego Zapytania). Dokładne miejsce oraz terminy dostarczenia obiadów wskazane zostaną w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Każdego dnia warsztatowego do każdej sali należy dostarczyć po 13 obiadów na godzinę Przerwa obiadowa przewidziana jest w godzinach Zarówno poczęstunki, jak i obiady powinny zostać przygotowane zgodnie z poniższym menu, co Wykonawca powinien wziąć pod uwagę przy wycenie kosztowej oferty. Poczęstunek na 1 osobę, warsztaty rozwoju osobistego prowadzone w soboty Obiad na 1 osobę, warsztaty rozwoju osobistego prowadzone w soboty - 2 x kawa, - 2 x herbata LIPTON - 1 woda 0,25l (NIEGAZOWANA), - 1 woda 0,25l (GAZOWANA), - cytryna do herbaty, - śmietanka do kawy (PŁYNNA), - drobne ciastka 4 szt. - zupa pomidorowa z ryżem (250 ml), ryż (5 g), - mielone drobiowe (150 g, surowego), - ziemniaki gotowane (200 g), - surówka (100 g), - sok (200 g).

9 9 Poczęstunek na 1 osobę, warsztaty rozwoju osobistego prowadzone w niedziele Obiad na 1 osobę, warsztaty rozwoju osobistego prowadzone w niedziele - 2 x kawa, - 2 x herbata LIPTON - 1 woda 0,25l (NIEGAZOWANA), - 1 woda 0,25l (GAZOWANA), - cytryna do herbaty, - śmietanka do kawy (PŁYNNA), - drobne ciastka 4 szt. - zupa rosół z makaronem (250 ml), - pieczeń z karczku, sos (150 g), - ziemniaki gotowane (200 g), - surówka (100 g), - sok (200 g) Wymagania dotyczące wyżywienia zapewnianego w trakcie warsztatów Lean Manufacturing Zajęcia warsztatowe (20h lekcyjnych) każda z 14 grup zrealizuje w jeden weekend, tj. sobotę + niedzielę, po 10h lekcyjnych w każdym dniu. W trakcie warsztatów każdej uczestniczce/owi projektu przysługuje wyżywienie składające się z poczęstunku oraz obiadu; 1 poczęstunek + 1 obiad w każdym z dwóch dni prowadzenia warsztatów Lean Manufacturing (w sumie 2 poczęstunki + 2 obiady na uczestniczkę/a). Wyżywienie (poczęstunek + obiad) przysługują również trenerom prowadzącym warsztaty. Warsztaty Lean Manufacturing Maksymalna ilość posiłków (poczęstunek + obiad) przewidziana dla uczestniczek/ów projektu Ilość posiłków (poczęstunek + obiad) przewidziana dla trenerek/ów prowadzących warsztaty I edycja 168 posiłków (7 grup x 12 osób x 2 dni warsztatowe) 14 posiłków (7 grup x 2 dni warsztatowe) II edycja 168 posiłków (7 grup x 12 osób x 2 dni warsztatowe) 14 posiłków (7 grup x 2 dni warsztatowe) W przypadku nieobecności lub rezygnacji uczestniczki/a z udziału w projekcie zakładana ilość posiłków może ulec zmianie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej zamiany obiadu mięsnego na obiad jarski (mając na względzie preferencje żywieniowe uczestniczki/a projektu), pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia tego faktu przez uczestniczkę/a projektu. Dodatkowe zalecenia: POCZĘSTUNKI: Poczęstunki Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć na miejsce prowadzonych warsztatów rozwoju osobistego (punkt 3.6 niniejszego Zapytania) w terminach określonych w Harmonogramie realizacji zamówienia (punkt 3.7 niniejszego Zapytania). Dokładne miejsce oraz terminy dostarczenia posiłków wskazane zostaną w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Każdego dnia warsztatowego do każdej sali należy dostarczyć po 13 zestawów poczęstunku na godzinę Poczęstunek powinien zostać podany na białym obrusie w naczyniach porcelitowych lub jednorazowych termicznych z uszkiem plus serwetki wraz z łyżeczkami. Po poczęstunku należy posprzątać.

10 10 OBIADY: Obiady Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć na miejsce prowadzonych warsztatów rozwoju osobistego (punkt 3.6 niniejszego Zapytania) w terminach określonych w Harmonogramie realizacji zamówienia (punkt 3.7 niniejszego Zapytania). Dokładne miejsce oraz terminy dostarczenia obiadów wskazane zostaną w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Każdego dnia warsztatowego do każdej sali należy dostarczyć po 13 obiadów na godzinę Przerwa obiadowa przewidziana jest w godzinach Zarówno poczęstunki, jak i obiady powinny zostać przygotowane zgodnie z poniższym menu, co Wykonawca powinien wziąć pod uwagę przy wycenie kosztowej oferty. Poczęstunek na 1 osobę, warsztaty Lean Manufacturing prowadzone w sobotę Obiad na 1 osobę, warsztaty Lean Manufacturing prowadzone w sobotę - 2 x kawa, - 2 x herbata LIPTON - 1 woda 0,25l (NIEGAZOWANA), - 1 woda 0,25l (GAZOWANA), - cytryna do herbaty, - śmietanka do kawy (PŁYNNA), - drobne ciastka 4 szt. Poczęstunek na 1 osobę, warsztaty Lean Manufacturing prowadzone w niedzielę - zupa pieczarkowa (300 ml), - filet z pangi w panierce (150 gr), - ziemniaki (200 gr), - surówka z białej kapusty (100 gr), - sok (200 g). Obiad na 1 osobę, warsztaty Lean Manufacturing prowadzone w niedzielę - 2 x kawa, - 2 x herbata LIPTON - 1 woda 0,25l (NIEGAZOWANA), - 1 woda 0,25l (GAZOWANA), - cytryna do herbaty, - śmietanka do kawy (PŁYNNA), - drobne ciastka 4 szt. - rosół (300 ml), - pieczeń wieprzowa (150 gr), - ziemniaki (200 gr), - sałatka z ogórków konserwowych (100 gr), - sok (200 g). 4. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Do udziału w postępowaniu dopuszczeni są Wykonawcy, którzy spełniają łącznie wszystkie następujące warunki: a. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. W przypadku Zapytania dotyczącego przeprowadzenia warsztatów rozwoju osobistego, warsztatów Lean Manufacturing oraz szkolenia równościowego, Wykonawca winien w ciągu ostatnich 3 lat przed terminem złożenia oferty przeprowadzić co najmniej jedno szkolenie w ramach projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (wartość obrotów z prowadzonej działalności gospodarczej za ostatni zamknięty rok obrachunkowy przekracza oferowaną cenę usługi).

11 11 d. nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe należy rozumieć wzajemne powiązania między Wykonawcą a Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, polegające w szczególności na: - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, - posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Ocena spełnienia ww. warunków zostanie dokonana według formuły: spełnia - nie spełnia na podstawie załączonych do ofert dokumentów i oświadczeń. Nie spełnienie choć jednego warunku przez Wykonawcę skutkować będzie odrzuceniem jego oferty. 5. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY 5.1 Ofertę można składać w następujący sposób: - osobiście - w siedzibie Zamawiającego, - przez pełnomocnika - w siedzibie Zamawiającego, - za pośrednictwem poczty polskiej - na adres Zamawiającego, - za pośrednictwem firm kurierskich - na adres Zamawiającego, w terminie w godz Otwarcie kopert nastąpi r. o godz Adres siedziby Zamawiającego: Centrum Szkoleniowo-Edukacyjne PRYM ul. Dąbrowskiego 20/3, pok Katowice 5.2 Nie dopuszcza się złożenia oferty w formie:: - owej, - w drodze elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, - faksem. 5.3 W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem poczty polskiej lub firmy kurierskiej liczy się data wpływu oferty do kancelarii Zamawiającego.

12 Ofertę należy dostarczyć w zamkniętej kopercie wg poniższego wzoru: Nazwa i adres Wykonawcy Dotyczy: ZAPYTANIA OFERTOWEGO z dnia 10 maja 2013r. Projekt Potrafimy efektywnie zarządzać zastrzyk kwalifikacji, kompetencji i kreatywności dla pracowników śląskich firm nr WND-POKL /12 Nie otwierać przed godz Centrum Szkoleniowo-Edukacyjne PRYM ul. Dąbrowskiego 22, pok Katowice 5.5 Ofertę należy sporządzić wg wzoru, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania. 5.6 Do oferty należy dołączyć załączniki potwierdzające spełnienie warunków określonych w punkcie 4 Zapytania tj.: a. potwierdzenie warunku zawartego w punkcie 4a: - aktualny odpis z właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej, nie starszy niż 6 m-cy przed upływem terminu złożenia oferty; - pełnomocnictwo do podpisania dokumentacji ofertowej ze strony Wykonawcy, jeżeli nie wynika to z innych dołączonych dokumentów; b. potwierdzenie warunku zawartego w punkcie 4b: Treść oświadczenia potwierdzającego niezbędną wiedzę i doświadczenie Wykonawcy oraz dysponowanie przez niego potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zawarta została we wzorze oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania. W przypadku składania oferty dotyczącej przeprowadzenia warsztatów rozwoju osobistego, warsztatów Lean Manufacturing oraz szkolenia równościowego należy złożyć również oświadczenie o przeprowadzeniu w ciągu ostatnich 3 lat przed terminem złożenia oferty co najmniej jednego szkolenia realizowanego w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (treść oświadczenia zawarta została we wzorze oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania). c. potwierdzenie warunku zawartego w punkcie 4c: Treść oświadczenia potwierdzającego sytuację ekonomiczną i finansową Wykonawcy, zapewniającą wykonanie zamówienia, jak również oświadczenia, iż Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, zawarta została we wzorze oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania. d. potwierdzenie warunku zawartego w punkcie 4d:

13 13 Treść oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym zawarta została we wzorze oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania. 5.7 Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, trwale spiętej (tj. zbindowanej lub zszytej), parafowanej na każdej stronie i opatrzonej pieczęcią firmową (jeśli dotyczy) oraz podpisem. Oferta musi zawierać podpis/-y osoby/-ób uprawnionej/-ych do występowania w imieniu Wykonawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeśli osoba/-y podpisująca/-e dokumenty działa/-ją na podstawie pełnomocnictwa, musi ono w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 5.8 Dokumenty, których żąda Zamawiający, muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii. W przypadku, gdy Wykonawca dołączy do oferty kopie dokumentu, każda kopiowana strona musi być opatrzona klauzulą za zgodność z oryginałem, podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną i opatrzona imienną pieczątką (w przypadku jej braku konieczny jest czytelny podpis) oraz datą. 5.9 Strony oferty muszą być kolejno ponumerowane. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każda zmiana tj. przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, etc. powinny być parafowane przez Wykonawcę Poprawki, przekreślenia itp. dotyczące oferowanej ceny są niedopuszczalne i będą skutkowały odrzuceniem oferty Nieprzedłożenie kompletu wymaganych dokumentów będzie skutkowało odrzuceniem oferty Złożenie oferty zawierającej uchybienia formalne (w szczególności brak spełnienia warunków formalnych określonych w punktach niniejszego zapytania) będzie skutkowało odrzuceniem oferty Zamawiający ma prawo odrzucić oferty o wartości niewspółmiernie niskiej w stosunku do średnich cen za tego typu usługi Zamawiający ma prawo odrzucić oferty, których cena przekracza wartość przeznaczoną w budżecie projektu na wykonanie zadania. 6. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 6.1 Ocenie podlegać będzie cena brutto oferty wartość danego zamówienia brutto ogółem. 6.2 Cenę oferty należy podać w kwocie jednostkowej brutto w PLN za: a. przeprowadzenie 1h lekcyjnej warsztatów rozwoju osobistego, przeprowadzenie 1h lekcyjnej warsztatów Lean Manufacturing, przeprowadzenie 1h lekcyjnej szkolenia równościowego (przy uwzględnieniu pozostałych kosztów wymienionych w pkt. 3.2 niniejszego Zapytania) oraz wartość zamówienia ogółem tj. koszt przeprowadzenia 1h lekcyjnej warsztatów przemnożony przez planowaną do zrealizowania liczbę

14 14 godzin lekcyjnych warsztatów plus koszt przeprowadzenia 1h lekcyjnej szkolenia równościowego przemnożony przez planowaną do zrealizowania liczbę godzin lekcyjnych szkolenia oraz/lub b. wynajem sal szkoleniowych na potrzeby przeprowadzenia 1h lekcyjnej warsztatów rozwoju osobistego oraz 1h lekcyjnej warsztatów Lean Manufacturing oraz wartość zamówienia ogółem tj. koszt wynajmu sal szkoleniowych na potrzeby przeprowadzenia 1h lekcyjnej warsztatów przemnożony przez planowaną do zrealizowania liczbę godzin lekcyjnych warsztatów oraz/lub c. zapewnienie wyżywienia (poczęstunek + obiad) jednej/-ego uczestniczki/-a projektu na czas trwania jednego dnia warsztatowego oraz wartość zamówienia ogółem tj. koszt wyżywienia jednej/-ego uczestniczki/-a w trakcie jednego dnia warsztatowego przemnożony przez planowaną do wydania ilość posiłków. 6.3 Cena brutto oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W złotych polskich będą prowadzone również rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 6.4 Cena brutto określona przez Wykonawcę zostanie ustalona na okres obowiązywania umowy, co oznacza, że podane w ofercie ceny brutto nie mogą ulec zmianie przez cały okres realizacji zamówienia, niezależnie od ewentualnych zmian stawki podatku VAT. Wykonawca zapewnia, że cena podana w ofercie nie ulegnie zmianie przez okres ważności oferty (związania) oraz okres realizacji (wykonania) zamówienia. 6.5 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 6.6 Zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, świadczonego przez okres i na warunkach określonych w niniejszym Zapytaniu. 6.7 Termin związania ofertą upływa w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert. 7. OPIS KRYTERIUM, KTÓRYM ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT 7.1 Przeprowadzenie warsztatów rozwoju osobistego, warsztatów Lean Manufacturing oraz szkolenia Równość szans kobiet i mężczyzn w POKL 7.1.a Kryterium oceny ofert jest jednolite dla wszystkich ofert złożonych w odpowiedzi na niniejsze Zapytanie. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie przedstawionego poniżej kryterium: cena usługi brutto tj. wartość ogółem zamówienia waga 100%

15 b Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów (100 punktów) ofercie, w której zaoferowano najniższą cenę za realizację przedmiotu zamówienia. Punkty w pozostałych ofertach zostaną wyliczone ze wzoru: najnizsza cena brutto P 100 % cena brutto badanej oferty 7.1.c Wybór oferty dokonany zostanie przez Komisję złożoną z 3 członków, powołaną przez Zamawiającego, i zostanie udokumentowany protokołem z wyboru, zatwierdzanym przez Zamawiającego. 7.1.d Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wszystkich wyników do dwóch miejsc po przecinku, stosując punktową skalę oceny od 1,00 do 100,00 punktów. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która uzyska największą ilość punktów spośród ofert zakładających realizację przedmiotu zamówienia w sposób zgodny z wymaganiami Zamawiającego, przedstawionymi w niniejszym Zapytaniu. 7.1.e Jeżeli na podstawie zastosowanego kryterium oceny ofert nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na fakt, iż zostały złożone oferty o takiej samej liczbie punktów, Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych lub zaprosić ich do negocjacji. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe lub przystępując do negocjacji, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w pierwotnie złożonych ofertach. 7.1.f Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wycofaniu lub dokonanej zmianie przed upływem terminu składania ofert. 7.1.g Zamawiający, w toku badania ofert, może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących treści oferty. 7.1.h Zamawiający odrzuci ofertę, której treść jest niezgodna z treścią niniejszego Zapytania. Przez niezgodność Zamawiający rozumie zaoferowanie przez Wykonawcę realizacji przedmiotu zamówienia niezgodnie z wymaganiami wskazanymi w treści Zapytania. 7.1.i Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej spośród ofert nieodrzuconych, a więc udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę brutto w ramach wnioskowanej do realizacji tematyki zamówienia. 7.1.j W przypadku, gdy Wykonawca wybrany do realizacji zamówienia nie przystąpi do podpisania umowy lub zrezygnuje z części zamówienia, Zamawiający udzieli zamówienia kolejnemu Wykonawcy wg punktacji otrzymanej na etapie oceny ofert. 7.2 Zapewnienie sal szkoleniowych na potrzeby przeprowadzenia warsztatów rozwoju osobistego oraz warsztatów Lean Manufacturing 7.2.a Kryterium oceny ofert jest jednolite dla wszystkich ofert złożonych w odpowiedzi na niniejsze Zapytanie. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie przedstawionego poniżej kryterium: cena usługi brutto tj. wartość ogółem zamówienia waga 100%

16 b Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów (100 punktów) ofercie, w której zaoferowano najniższą cenę za realizację przedmiotu zamówienia. Punkty w pozostałych ofertach zostaną wyliczone ze wzoru: najnizsza cena brutto P 100 % cena brutto badanej oferty 7.2.c Wybór oferty dokonany zostanie przez Komisję złożoną z 3 członków, powołaną przez Zamawiającego, i zostanie udokumentowany protokołem z wyboru, zatwierdzanym przez Zamawiającego. 7.2.d Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wszystkich wyników do dwóch miejsc po przecinku, stosując punktową skalę oceny od 1,00 do 100,00 punktów. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która uzyska największą ilość punktów spośród ofert zakładających realizację przedmiotu zamówienia w sposób zgodny z wymaganiami Zamawiającego, przedstawionymi w niniejszym Zapytaniu. 7.2.e Jeżeli na podstawie zastosowanego kryterium oceny ofert nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na fakt, iż zostały złożone oferty o takiej samej liczbie punktów, Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych lub zaprosić ich do negocjacji. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe lub przystępując do negocjacji, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w pierwotnie złożonych ofertach. 7.2.f Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wycofaniu lub dokonanej zmianie przed upływem terminu składania ofert. 7.2.g Zamawiający, w toku badania ofert, może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących treści oferty. 7.2.h Zamawiający odrzuci ofertę, której treść jest niezgodna z treścią niniejszego Zapytania. Przez niezgodność Zamawiający rozumie zaoferowanie przez Wykonawcę realizacji przedmiotu zamówienia niezgodnie z wymaganiami wskazanymi w treści Zapytania. 7.2.i Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej spośród ofert nieodrzuconych, a więc udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę brutto w ramach wnioskowanej do realizacji tematyki zamówienia. 7.2.j W przypadku, gdy Wykonawca wybrany do realizacji zamówienia nie przystąpi do podpisania umowy lub zrezygnuje z części zamówienia, Zamawiający udzieli zamówienia kolejnemu Wykonawcy wg punktacji otrzymanej na etapie oceny ofert. 7.3 Zapewnienie wyżywienia dla uczestniczek/ów i trenerek/ów warsztatów rozwoju osobistego oraz warsztatów Lean Manufacturing 7.3.a Kryterium oceny ofert jest jednolite dla wszystkich ofert złożonych w odpowiedzi na niniejsze Zapytanie. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie przedstawionego poniżej kryterium: cena usługi brutto tj. wartość ogółem zamówienia waga 100%

17 b Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów (100 punktów) ofercie, w której zaoferowano najniższą cenę za realizację przedmiotu zamówienia. Punkty w pozostałych ofertach zostaną wyliczone ze wzoru: najnizsza cena brutto P 100 % cena brutto badanej oferty 7.3.c Wybór oferty dokonany zostanie przez Komisję złożoną z 3 członków, powołaną przez Zamawiającego, i zostanie udokumentowany protokołem z wyboru, zatwierdzanym przez Zamawiającego. 7.3.d Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wszystkich wyników do dwóch miejsc po przecinku, stosując punktową skalę oceny od 1,00 do 100,00 punktów. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która uzyska największą ilość punktów spośród ofert zakładających realizację przedmiotu zamówienia w sposób zgodny z wymaganiami Zamawiającego, przedstawionymi w niniejszym Zapytaniu. 7.3.e Jeżeli na podstawie zastosowanego kryterium oceny ofert nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na fakt, iż zostały złożone oferty o takiej samej liczbie punktów, Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych lub zaprosić ich do negocjacji. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe lub przystępując do negocjacji, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w pierwotnie złożonych ofertach. 7.3.f Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wycofaniu lub dokonanej zmianie przed upływem terminu składania ofert. 7.3.g Zamawiający, w toku badania ofert, może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących treści oferty. 7.3.h Zamawiający odrzuci ofertę, której treść jest niezgodna z treścią niniejszego Zapytania. Przez niezgodność Zamawiający rozumie zaoferowanie przez Wykonawcę realizacji przedmiotu zamówienia niezgodnie z wymaganiami wskazanymi w treści Zapytania. 7.3.i Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej spośród ofert nieodrzuconych, a więc udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę brutto w ramach wnioskowanej do realizacji tematyki zamówienia. 7.3.j W przypadku, gdy Wykonawca wybrany do realizacji zamówienia nie przystąpi do podpisania umowy lub zrezygnuje z części zamówienia, Zamawiający udzieli zamówienia kolejnemu Wykonawcy wg punktacji otrzymanej na etapie oceny ofert. 8. INFORMACJE DODATKOWE 8.1 Wszelkie zapytania i wyjaśnienia dotyczące niniejszego zapytania będą przekazywane w formie pisemnej za pośrednictwem poczty polskiej (na adres: Centrum Szkoleniowo-Edukacyjne PRYM, ul. Dąbrowskiego 22, pok. 507, Katowice), lub faksem ( ). Zamawiający nie będzie udzielać wyjaśnień w formie telefonicznej.

18 Zamawiający dokona badania i oceny złożonych ofert w terminie maksymalnie 3 dni roboczych od upływu terminu składania ofert. 8.3 Zamawiający zawrze umowę na wykonanie zamówienia w terminie maksymalnie 7 dni roboczych od dnia dokonania wyboru oferty, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 8.4 Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od wyboru oferty lub od zawarcia umowy z istotnych przyczyn. 8.5 Zamawiający zastrzega sobie prawo możliwości do żądania Wykonawcy dodatkowych dokumentów potwierdzających informacje zawarte w przedłożonej ofercie, w tym dokumentów finansowych. W takim przypadku Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć te dokumenty do siedziby Zamawiającego w ciągu 72 godzin od momentu otrzymania prośby o dostarczenie dokumentów. 8.6 Wybór Wykonawcy nastąpi z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania ubiegających się o zamówienia. 8.7 Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie udokumentowany protokołem, do którego zostaną dołączone złożone oferty. 8.8 Niniejsze zapytanie jest opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego oraz zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. Katowice 10 maja 2013 r. Podpis osoby uprawnionej lub upoważnionej do występowania w imieniu Zamawiającego

ZAPYTANIE OFERTOWE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. ZAMAWIAJĄCY I WYKONAWCA 3. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA. Katowice, 19.02.2015r.

ZAPYTANIE OFERTOWE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. ZAMAWIAJĄCY I WYKONAWCA 3. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA. Katowice, 19.02.2015r. Strona1 Katowice, 19.02.2015r. dotyczy: projektu nr WND-POKL.09.06.02-24-073/12 pn. DECYZJA W TWOICH RĘKACH kompleksowe szkolenia podnoszące kwalifikacje osób, które ukończyły 50 rok życia i/lub osób z

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 10 maja 2013 r. pieczęć firmowa Wykonawcy OFERTA przeprowadzenia warsztatów rozwoju osobistego, warsztatów oraz szkolenia Równość szans kobiet i mężczyzn w

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 2016-SNP-03

Zapytanie ofertowe 2016-SNP-03 Zapytanie ofertowe 2016-SNP-03 Chorzów, dnia 15.10.2016 Dotyczy: postępowania opartego na efektywnym zarządzaniu finansami mającego na celu wybór trenera zajęć informatycznych w ramach projektu Szansa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. ZAMAWIAJĄCY I WYKONAWCA. Katowice, 25 czerwca 2013r.

ZAPYTANIE OFERTOWE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. ZAMAWIAJĄCY I WYKONAWCA. Katowice, 25 czerwca 2013r. Strona1 Katowice, 25 czerwca 2013r. dotyczy: projektu nr WND-POKL.08.01.02-24-071/12 pn. NIE TYLKO ZBOŻE ZAPEŁNIA TRZOS nowe kwalifikacje szansą podjęcia zatrudnienia w branży pozarolniczej realizowanego

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja ZAPYTANIE OFERTOWE nr IT/9/POKL/8.1.1/2012 W związku z realizacją projektu Rozwój kompetencji społecznych i zarządczych wśród kadr IT, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POKL/LAUREN/2012 z dnia 25.01.2012r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POKL/LAUREN/2012 z dnia 25.01.2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POKL/LAUREN/2012 z dnia 25.01.2012r. Mając na uwadze zachowanie zasad konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w ramach projektu nr WND-POKL.08.01.01-12-418/11pt.

Bardziej szczegółowo

Projekt Małopolska kuźnia kwalifikacji współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Małopolska kuźnia kwalifikacji współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, dn. 30.03.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Małopolska kuźnia kwalifikacji w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące wynajmu sali szkoleniowej w ramach projektu Śląska Szkoła Trenerów Biznesu branży IT

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące wynajmu sali szkoleniowej w ramach projektu Śląska Szkoła Trenerów Biznesu branży IT Katowice, 2.11.2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wynajmu sali szkoleniowej w ramach projektu Śląska Szkoła Trenerów Biznesu branży IT Mając na uwadze zachowanie zasady konkurencyjności i równego traktowania

Bardziej szczegółowo

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole HR-Lang Sp.j. ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole Opole, 07.04.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu pt. Bazy danych szansą Dolnego Śląska finansowanego

Bardziej szczegółowo

I. ZAMAWIAJĄCY II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Znak: 7/6.2/2014

I. ZAMAWIAJĄCY II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Znak: 7/6.2/2014 Znak: 7/6.2/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 05-03-2014r. dotyczące wyboru wykonawcy Wsparcia Pomostowego świadczonego w postaci usługi doradczej dla nowych przedsiębiorstw w ramach realizacji projektu Masz

Bardziej szczegółowo

"Człowiek - najlepsza inwestycja", ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/POKL.8.1.1/2013

Człowiek - najlepsza inwestycja, ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/POKL.8.1.1/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/POKL.8.1.1/2013 Zielona Góra dnia 2013-11-13 Przeprowadzenie szkolenia Kurs w zakresie badań nieniszczących (kod CVP: 80530000-8) w ramach projektu pn. Szkolenia dla pracowników

Bardziej szczegółowo

Projekt Platforma języków obcych jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Platforma języków obcych jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE MASTERS Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp. j. ul. Strażacka 8/90 20-012 Lublin ZAPYTANIE OFERTOWE Lublin, dn. 24.06.2014r. MASTERS Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp. j. w związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. wynajmu sal na zajęcia indywidualne: lektorat języka angielskiego oraz coaching indywidualny

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. wynajmu sal na zajęcia indywidualne: lektorat języka angielskiego oraz coaching indywidualny Zapytanie ofertowe nr: 2/KDM_POZ/2014 Poznań, 26 listopada 2014 r. (CPV): 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych, niż mieszkalne ZAPYTANIE OFERTOWE dot. wynajmu sal na zajęcia indywidualne:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące wynajmu sali szkoleniowej w ramach projektu Profesjonalna HR Manager MMŚP

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące wynajmu sali szkoleniowej w ramach projektu Profesjonalna HR Manager MMŚP Wrocław, 11.04.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wynajmu sali szkoleniowej w ramach projektu Profesjonalna HR Manager MMŚP Mając na uwadze zachowanie zasady konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców

Bardziej szczegółowo

Projekt Zaksięguj swoją przyszłość współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Zaksięguj swoją przyszłość współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, dn. 12.08.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Zaksięguj swoją przyszłość w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki, Działanie

Bardziej szczegółowo

Tychy, dn. 19 czerwca 2013 r.

Tychy, dn. 19 czerwca 2013 r. Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach PL, 43-100 Tychy, ul. Grota Roweckiego 42, tel./fax+48 32 3277277, tel. +48 32 3277377 NIP 646-21-29-955 e-mail: izba@izba.tychy.pl www.izba.tychy.pl KRS 0000104228

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POKL/ATP/12/S/COA z dnia 12 marzec 2012.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POKL/ATP/12/S/COA z dnia 12 marzec 2012. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POKL/ATP/12/S/COA z dnia 12 marzec 2012. I. Mając na uwadze zachowanie zasad konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w ramach projektu nr WND.POKL.08.01.02-24-016/11

Bardziej szczegółowo

PRZEDSZKOLE TOTU W GMINIE ZEBRZYDOWICE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

PRZEDSZKOLE TOTU W GMINIE ZEBRZYDOWICE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Cieszyn, 02 września 2013 r. W związku z planowaną realizacją projektu Przedszkole TOTU w Gminie Zebrzydowice" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Nr postepowania: POKL/IP/01/2015 Gdańsk, 08.01.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące:

Nr postepowania: POKL/IP/01/2015 Gdańsk, 08.01.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące: Nr postepowania: POKL/IP/01/2015 Gdańsk, 08.01.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące: Opracowania autorskiego programu kształcenia w zakresie planowania strategicznego dla zwiększenia innowacyjności w 2

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru wykonawcy indywidualnego doradztwa biznesowego w ramach realizacji projektu Masz pomysł masz firmę

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru wykonawcy indywidualnego doradztwa biznesowego w ramach realizacji projektu Masz pomysł masz firmę Znak: 19/6.2/2013 Pasłęk, dnia 08.08.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru wykonawcy indywidualnego doradztwa biznesowego w ramach realizacji projektu Masz pomysł masz firmę Stowarzyszenie Centrum

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/POKL/7.4/117/14

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/POKL/7.4/117/14 Strona1 Rzeszów, dnia 26 maja 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/POKL/7.4/117/14 W związku z realizacją projektu Niepełnosprawny pełnowartościowym pracownikiem!, POKL.07.04.00-18-117/13, Wielkopolskie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowy zawód pewna przyszłość współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Nowy zawód pewna przyszłość współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, dn. 05.03.2012r. W związku z realizacją projektu Nowy zawód pewna przyszłość w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE - dotyczące przeprowadzenia szkolenia: Audyt Energetyczny

ZAPYTANIE OFERTOWE - dotyczące przeprowadzenia szkolenia: Audyt Energetyczny Konin, dn. 25.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE - dotyczące przeprowadzenia szkolenia: Audyt Energetyczny na potrzeby realizacji projektu Zielone światło dla wielkopolskiej branży budowlanej (do niniejszego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA nr zawarta w dniu.. 2013 w Bieruniu pomiędzy: Firmą Handlowo-Usługową GEORAF Rafał Petrykowski ul.

Bardziej szczegółowo

Usługi będą świadczone w trybie indywidualnym przez jedną osobę spełniającą wymagania Zamawiającego.

Usługi będą świadczone w trybie indywidualnym przez jedną osobę spełniającą wymagania Zamawiającego. ul. Lipińska 2, 01-833 Warszawa tel: 22 599 71 20, sekretariat@wcpr.pl Warszawa, dn. 22.01.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA USŁUG PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO W KIERUNKU FASD W RAMACH

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013 Zielona Góra dnia 2014-01-23 Przeprowadzenie szkolenia Szkolenia na uprawnienia grupy 1,2,3 (kod CVP: 80530000-8) w ramach projektu pn. Szkolenia dla pracowników

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Rzeszów, dn. 20.04.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ W związku z decyzją w zakresie przyznania dofinansowania projektowi szkoleniowemu

Bardziej szczegółowo

REMIX Spółka Akcyjna ul. Poznańska 36 66-200 Świebodzin Tel. 68 475 54 00 Fax. 68 475 54 04 Świebodzin, 23 czerwca 2015

REMIX Spółka Akcyjna ul. Poznańska 36 66-200 Świebodzin Tel. 68 475 54 00 Fax. 68 475 54 04 Świebodzin, 23 czerwca 2015 REMIX Spółka Akcyjna ul. Poznańska 36 66-200 Świebodzin Tel. 68 475 54 00 Fax. 68 475 54 04 Świebodzin, 23 czerwca 2015 Zapytanie ofertowe nr POIG.01.04.II.4.2.2015 dotyczy zamówienia: na zakup surowców

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z 4.04.2013r.

ZAPYTANIE OFERTOWE z 4.04.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE z 4.04.2013r. SEKA S.A. / Zamawiający / zaprasza do udziału w postępowaniu, którego przedmiotem jest wynajem sal szkoleniowych w ramach projektu Spawacz na medal. INFORMACJE O PROJEKCIE

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE ul. Strażacka 8/90 20-012 Lublin tel. 81 533 31 39 e-mail: biuro@masterscsb.com.pl Lublin, dnia 27.09.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE MASTERS Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp. j. w związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO/01/11/2014/CNJO

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO/01/11/2014/CNJO ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO/01/11/2014/CNJO Wrocław, 28.11.2014 r. W związku z realizacją projektu Czas na język obcy szkolenia z certyfikatem TELC w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usługi trenera głównego prowadzącego warsztaty umiejętności psychospołecznych i rozwoju osobistego

Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usługi trenera głównego prowadzącego warsztaty umiejętności psychospołecznych i rozwoju osobistego Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usługi trenera głównego prowadzącego warsztaty umiejętności psychospołecznych i rozwoju osobistego Nela Grzegorczyk-Dłuciak NADAM w Krakowie w związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/2013/GSBW (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/2013/GSBW (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Poznań, 28.03.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/2013/GSBW (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe

RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe Szczerców, dnia 16 kwietnia 2015 roku Zapytanie ofertowe Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie na rzecz Zamawiającego kursu prawa jazdy kategorii B (teoria i praktyka) w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. -opisanej szczegółow w załączniku nr1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe. -opisanej szczegółow w załączniku nr1 do niniejszego zapytania ofertowego. Bujalski Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 23 11-001 Dywity Dywity, dn. 29.07.2014 Zapytanie ofertowe Nr sprawy: SPB.042-23/2012 W związku z realizacją przez Firmę Bujalski Sp.z o.o. projektu szkoleniowego pt.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr NKPP/2012/2

Zapytanie ofertowe nr NKPP/2012/2 Zapytanie ofertowe nr NKPP/2012/2 dotyczące wyłonienia trenerów do przeprowadzenia szkoleń Lean Management w woj. podlaskim, w związku z realizacją projektu Nowoczesne kwalifikacje pracowników produkcji

Bardziej szczegółowo

III. OPIS PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRES I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

III. OPIS PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRES I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA ZAPYTA NIE O F ERTO W E NR 2/ O WES / T/ 2 01 5 W RAMACH ZASADY KONK URENC YJNO Ś CI NA ORGANIZACJĘ 2-DNIOWEGO SZKOLENIA W RAMACH PROJEKTU PT.: OŚRODEK WSPIERANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE SIEDLECKIM

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej: www.skmsar.org.pl Zapytanie ofertowe dostępne na stronie: http://skmsar.org/artykul/zapytanie-ofertowe-42/

Adres strony internetowej: www.skmsar.org.pl Zapytanie ofertowe dostępne na stronie: http://skmsar.org/artykul/zapytanie-ofertowe-42/ ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI NA: Serwis kawowy i serwis obiadowy (lunch) dla 15 osób, uczestników/ek szkolenia/warsztatu w Poznaniu Nr postępowania: 12/MSZ/2014 data: 05.08.2014

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80500000-9 usługi szkoleniowe, 80530000-8 usługi szkolenia zawodowego

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80500000-9 usługi szkoleniowe, 80530000-8 usługi szkolenia zawodowego Sępólno Krajeńskie, 2 grudnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na organizację i przeprowadzenie szkolenia zawodowego dla uczestników projektu Centrum Aktywności Rodziny III współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 02/KP/POKL/2012 na świadczenie usług szkoleniowych z zakresu zarządzania

Zapytanie ofertowe nr 02/KP/POKL/2012 na świadczenie usług szkoleniowych z zakresu zarządzania Constans Bogumił Klimiuk ul. Warszawska 58 17-200 Hajnówka Białystok, dnia 21.02.2012r. Zapytanie ofertowe nr 02/KP/POKL/2012 na świadczenie usług szkoleniowych z zakresu zarządzania Zwracamy się z prośbą

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/HR/126/12/13

Zapytanie ofertowe nr 2/HR/126/12/13 Toruń, dnia 24.11.2012 Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń Zapytanie ofertowe nr 2/HR/126/12/13 1. Zamawiający: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu z siedzibą przy ul. Młodzieżowej

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Centrum Szkoleniowo-Edukacyjne PRYM ul. Dąbrowskiego 22 40-032 Katowice Katowice, 05 lipca 2011r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na wynajem sal szkoleniowych w celu przeprowadzenia II i III edycji szkoleń

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015 na obsługę prawną projektu Nowe szanse-nowe możliwości

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015 na obsługę prawną projektu Nowe szanse-nowe możliwości Staszów, dnia 17.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015 na obsługę prawną projektu Nowe szanse-nowe możliwości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet VII. Promocja integracji społecznej

Bardziej szczegółowo

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole HR-Lang Sp.j. ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole Opole, 07.04.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu pt. Bazy danych szansą Dolnego Śląska finansowanego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/2014/TOPEKO/WK

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/2014/TOPEKO/WK Topas Sp. z o.o. ul. Domaniewska 47/10 02-672 Warszawa Warszawa, dnia 13.02.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/2014/TOPEKO/WK W związku z decyzją o przyznaniu projektowi szkoleniowo-doradczemu pt. Ekozarządzanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDSZKOLE TOTU W GMINIE ZEBRZYDOWICE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

PRZEDSZKOLE TOTU W GMINIE ZEBRZYDOWICE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE LOGOPEDA/Z/2014 Cieszyn, 8 kwietnia 2014 r. W związku z realizacją projektu Przeszkole TOTU w Gminie Zebrzydowice" UDA- POKL.09.01.01-24-046/13-00 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Projekt jest realizowany w ramach umowy nr: UDA-POKL.08.01.01-28-249/13-00 podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie.

Zapytanie ofertowe. Projekt jest realizowany w ramach umowy nr: UDA-POKL.08.01.01-28-249/13-00 podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. Biuro Inwestycyjne Progres Anna Bielska Ul. Bolka i Lolka 20j/2 10-696 Olsztyn Olszyn, dn. 18.02.2015 Zapytanie ofertowe Nr sprawy: PA.042-1/15 W związku z realizacją przez Biuro Inwestycyjne Progres Anna

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Wiedza kluczem do sukcesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FORMULARZ OFERTY

Projekt pn. Wiedza kluczem do sukcesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro Przyrów, dnia 16.09.2014 FORMULARZ OFERTY Na wykonanie przeprowadzenie warsztatów

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Projekt jest realizowany w ramach umowy nr UDA-POKL.08.01.01-28-179/13-00 podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie.

Zapytanie ofertowe. Projekt jest realizowany w ramach umowy nr UDA-POKL.08.01.01-28-179/13-00 podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. Doradca Finansowo-Ubezpieczeniowy Małgorzata Bukowska-Selwon ul. Jasia i Małgosi 35, 10-900 Olsztyn e- mail: m.selwon.projekt@gmail.com Tel.: 501333518 Olsztyn,03.04.2015 Zapytanie ofertowe Nr sprawy:

Bardziej szczegółowo

Projekt Pracownia kompetencji ECDL jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Pracownia kompetencji ECDL jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Lublin, dn. 16.09.2013r. MASTERS Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp. j. w związku z realizacją projektu Pracownia kompetencji ECDL w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Kod CPV Nazwa przedmiotu zamówienia według 80580000-3 Oferowanie kursów językowych

Kod CPV Nazwa przedmiotu zamówienia według 80580000-3 Oferowanie kursów językowych I. Zamawiający: ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC L&R nr 1/2014/POKL Learning Systems Poland S. A. Al. Solidarności 117, 00-140 Warszawa KRS: 0000511950, NIP 726-23-79-688

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert. LUX MED Sp. z o.o. w ramach

Zaproszenie do składania ofert. LUX MED Sp. z o.o. w ramach Zaproszenie do składania ofert Na realizację usług szkoleniowych świadczonych w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego prowadzonym przez LUX MED Sp. z o.o. w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

1. Prince 2 ( Fundation &Practicioner) metodologia zarządzania projektami kurs i egzaminy

1. Prince 2 ( Fundation &Practicioner) metodologia zarządzania projektami kurs i egzaminy Visimind Ltd Sp. z o.o. ul. Jarocka 34 10-699 Olsztyn e- mail: anna@eufunds.pl Olsztyn,07.06.2013 Zapytanie ofertowe Nr sprawy: G-A II.042-7/2013 W związku z realizacją przez: Visimind Ltd sp. z o.o. projektu

Bardziej szczegółowo

SYNTEA Spółka Akcyjna

SYNTEA Spółka Akcyjna Zamawiający: SYNTEA Spółka Akcyjna 20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 9a, NIP 712-31-22-247, KRS 0000308412, www.syntea.pl, e-mail: biuro@syntea.pl Lublin, 18.08 2014 r. Do:.... ZAPYTANIE OFERTOWE W związku

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie.

Zapytanie ofertowe. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. Bujalski Sp. z o.o. Ul. Spółdzielcza 23 11-001 Dywity Dywity, dn. 26.03.2014 Zapytanie ofertowe Nr sprawy: SPB.042-18/2012 W związku z realizacją przez Firmę Bujalski Sp.z o.o. projektu szkoleniowego pt.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Łosice,21.06.2012r. Łosickie Stowarzyszenie Rozwoju - EQUUS kieruje zapytanie ofertowe dotyczące zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia dla 20 osób mającego na celu nabycie przez

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2 z dnia 25 września 2012 r. (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych)

Zapytanie ofertowe nr 2 z dnia 25 września 2012 r. (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych) Szanowni Państwo, Mając na uwadze zachowanie zasad konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w ramach projektu pt.: Nowoczesny Menedżer efektywne zarządzanie realizowanego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POKL/WRO/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POKL/WRO/2014 Wrocław, 23.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POKL/WRO/2014 (dotyczy usługi związanej z przeprowadzeniem zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych w ramach kursu Kwalifikacji Wstępnej Przyspieszonej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE/SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA NR 1/GM/2013 z dnia 26.09.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE/SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA NR 1/GM/2013 z dnia 26.09.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE/SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA NR 1/GM/2013 z dnia 26.09.2013 r. Szanowni Państwo, Inspirations Media Witold Ryś zaprasza do składania ofert na usługę wynajmu sal szkoleniowych wraz z cateringiem

Bardziej szczegółowo

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole HR-Lang Sp.j. ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole Opole, 07.04.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu pt. Bazy danych szansą Dolnego Śląska finansowanego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. -opisanej szczegółow w załączniku nr1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe. -opisanej szczegółow w załączniku nr1 do niniejszego zapytania ofertowego. Bujalski Sp. z o.o. Ul. Spółdzielcza 23 11-001 Dywity Dywity, dn. 01.07.2014 Zapytanie ofertowe Nr sprawy: SPB.042-22/2012 W związku z realizacją przez Firmę Bujalski Sp.z o.o. projektu szkoleniowego pt.

Bardziej szczegółowo

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole HR-Lang Sp.j. ul. Leśna A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 84, 45-30 Opole Opole, 07.04.204r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu pt. Bazy danych szansą Dolnego Śląska finansowanego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Realizator Projektu: Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości

Zapytanie ofertowe. Realizator Projektu: Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości Zamawiający: ul. Grudzieniec 64, 60-601 Poznań NIP: 7811746323 REGON: 634560679 tel: (61) 853 36 97, fax: (61) 850 11 44 e-mail: oferty@fundacjarozwoju.org.pl Poznań, 13 stycznia 2015 roku Wykonawca Zapytanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 92-EFS-2012 z dnia 12.11.2012

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 92-EFS-2012 z dnia 12.11.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 92-EFS-2012 z dnia 12.11.2012 Na realizację usług szkoleniowych z zakresu szkoleń językowych w ramach projektu pt. Rozwój kompetencji pracowników i pracownic Unilever Polska - Zwyciężanie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Załącznik 1 Znak postępowania 07/EN/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacja projektu kursy doskonalenia dla nauczycieli szkół zawodowych i instruktorów, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/2012

Zapytanie ofertowe nr 4/2012 Miłakowo, dnia 14.08.2012 rok. Zapytanie ofertowe nr 4/2012 na organizację i przeprowadzenie kursu prawo jazdy kat. B Dotyczy: zapytania ofertowego na przeprowadzenie kursu prawo jazdy kategorii B uczestników

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Usługa pośrednictwa pracy realizowana będzie na terenie województwa mazowieckiego.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Usługa pośrednictwa pracy realizowana będzie na terenie województwa mazowieckiego. Zamawiający: SYNTEA Spółka Akcyjna 20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 9a, NIP 712-31-22-247, KRS 0000308412, www.syntea.pl, e-mail: biuro@syntea.pl Lublin, 15.12. 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Połaniec, projektu

Połaniec, projektu Połaniec, 2017.06.14 Zapytanie ofertowe nr 2/WUP/2017 na świadczenie przez doradcę zawodowego/psychologa usługi polegającej na badaniu predyspozycji uczestników do prowadzenia działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): usługi szkoleniowe, usługi szkolenia zawodowego

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): usługi szkoleniowe, usługi szkolenia zawodowego Sępólno Krajeńskie, 2 grudnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na organizację i przeprowadzenie szkolenia zawodowego dla uczestników projektu Centrum Aktywności Rodziny III współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego C z ł o w i e k n a j l e p s z a i n w e s t y c j a Chynów dn. 23.08.2012r. Zapytanie ofertowe na usługę

Bardziej szczegółowo

Kraków, 24 lipiec 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Kraków, 24 lipiec 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, 24 lipiec 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, poszukuje

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert. LUX MED SP. Z O.O. w ramach

Zaproszenie do składania ofert. LUX MED SP. Z O.O. w ramach Zaproszenie do składania ofert Na realizację usług szkoleniowych świadczonych w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego prowadzonym przez LUX MED SP. Z O.O. w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/ZO/4.3/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/ZO/4.3/2013 Szczecin dn. 24.07.2013 Zamawiający: Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna ul. Klonowica 14 71-244 Szczecin NIP: 852-23-63-102 Zapytanie ofertowe nr 1/ZO/4.3/2013 Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL Kraków, 18 czerwca 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL I. Zamawiający: Learning Systems Poland Sp. z o.o. Al. Solidarności 117,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. -opisanej szczegółow w załączniku nr1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe. -opisanej szczegółow w załączniku nr1 do niniejszego zapytania ofertowego. Bujalski Sp. z o.o. Ul. Spółdzielcza 23 11-001 Dywity Dywity, dn. 27.03.2014 Zapytanie ofertowe Nr sprawy: SPB.042-20/2012 W związku z realizacją przez Firmę Bujalski Sp.z o.o. projektu szkoleniowego pt.

Bardziej szczegółowo

Jawor, dnia 24 luty 2014 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze. ul. Szpitalna 12a 59-400 Jawor ZAPYTANIE OFERTOWE

Jawor, dnia 24 luty 2014 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze. ul. Szpitalna 12a 59-400 Jawor ZAPYTANIE OFERTOWE AKTYWNEJ INTEGRACJI REALIZOWANE PRZEZ PCPR Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze ul. Szpitalna 12a 59-400 Jawor Jawor, dnia 24 luty 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/WSB/KOMPETENCJE/2015

Zapytanie ofertowe nr 1/WSB/KOMPETENCJE/2015 Toruń, dnia 17 lutego 2015 r. Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Zapytanie ofertowe nr 1/WSB/KOMPETENCJE/2015 1. Zamawiający: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

Bardziej szczegółowo

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający NIP 5213554877 REGON 142211994 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Założenia Zgodnie z Zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Wiedza kluczem do sukcesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FORMULARZ OFERTY

Projekt pn. Wiedza kluczem do sukcesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro Przyrów, dnia 23.09.2014 FORMULARZ OFERTY Na wykonanie przeprowadzenie zajęć z robotyki

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. _ Warszawa, 29-10-2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące zorganizowania zajęć na Giełdzie Papierów Wartościowych w tym koszty dowozu, poczęstunku, przeprowadzenia zajęć oraz opiekuna I. ZAMAWIAJĄCY Gmina

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Wiedza kluczem do sukcesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FORMULARZ OFERTY

Projekt pn. Wiedza kluczem do sukcesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro Przyrów, dnia 16.09.2014 FORMULARZ OFERTY Na wykonanie przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych

Bardziej szczegółowo

Lublin, dn. 06.03.2014 r. Strona 1

Lublin, dn. 06.03.2014 r. Strona 1 Lublin, dn. 06.03.2014 r. Znak sprawy: 4/FLOP/BUSOLA ZAMAWIAJĄCY: Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych 20-076 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 53 Tel./fax: 81 534 70 04, kom.

Bardziej szczegółowo

Żmudź, dnia 11 marca 2015 r. FZ.042.1.3.2015. Strona 1 ZAPYTANIE OFERTOWE

Żmudź, dnia 11 marca 2015 r. FZ.042.1.3.2015. Strona 1 ZAPYTANIE OFERTOWE FZ.042.1.3.2015 Żmudź, dnia 11 marca 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Strona 1 Gmina Żmudź działając na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r.,

Bardziej szczegółowo

Bolsius Polska Spółka z o.o. Zalesie Małe, 24.05.2012 Zalesie Małe 1 63-740 Kobylin

Bolsius Polska Spółka z o.o. Zalesie Małe, 24.05.2012 Zalesie Małe 1 63-740 Kobylin Bolsius Polska Spółka z o.o. Zalesie Małe, 24.05.2012 Zalesie Małe 1 63-740 Kobylin Zapytanie ofertowe nr 1/2012 Usługa szkoleniowa W związku z realizacją projektu Szkolenia Pracowników Bolsius Polska

Bardziej szczegółowo

Nr zapytania: 2/POIR/2016 Warszawa, 22 września 2016 ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I MONTAŻ KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ

Nr zapytania: 2/POIR/2016 Warszawa, 22 września 2016 ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I MONTAŻ KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ Nr zapytania: 2/POIR/2016 Warszawa, 22 września 2016 ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I MONTAŻ KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ Zakup w ramach projektu planowanego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Projekt "Standardy działań stowarzyszeń abstynenckich" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Standardy działań stowarzyszeń abstynenckich współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa, 03.04.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE WEDŁUG ZASADY KONKURENCYJNOŚCI na przeprowadzenie ewaluacji procesu standaryzacji i realizacji standardów w ramach projektu "Standardy działań stowarzyszeń abstynenckich"

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POKL/ATP/12/COA z dnia 7 marca 2012

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POKL/ATP/12/COA z dnia 7 marca 2012 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POKL/ATP/12/COA z dnia 7 marca 2012 I. Mając na uwadze zachowanie zasady konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w ramach projektu nr WND.POKL.08.01.02-24-016/11-00

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Lublin, 29.09.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Lublin, 29.09.2014 r. Zamawiający: SYNTEA Spółka Akcyjna 20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 9a, NIP 712-31-22-247, KRS 0000308412, www.syntea.pl, e-mail: biuro@syntea.pl Lublin, 29.09.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 01/2017/I.1.2/RPMA

Zapytanie ofertowe nr 01/2017/I.1.2/RPMA Zapytanie ofertowe nr 01/2017/I.1.2/RPMA Warszawa, 28.06.2017 r. INFOKLINIKA S.A. zaprasza do złożenia oferty na dostawę fabrycznie nowego sprzętu informatycznego oraz oprogramowania w ramach projektu:

Bardziej szczegółowo

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole HR-Lang Sp.j. ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole Opole, 07.04.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu pt. Bazy danych szansą Dolnego Śląska finansowanego

Bardziej szczegółowo

Dopiewo, dnia 21 października 2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. ul. Leśna Dopiewo NIP: REGON:

Dopiewo, dnia 21 października 2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. ul. Leśna Dopiewo NIP: REGON: ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA I DOSTARCZANIA POSIŁKÓW (ŚNIADANIE + OBIAD DWUDANIOWY + PODWIECZOREK) DLA GRUPY 25 DZIECI W WIEKU 3 LAT DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO,,JANKA WĘDROWNICZKA W DOPIEWIE

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 3/POKL/WRO/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE 3/POKL/WRO/2014 Wrocław, 24.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 3/POKL/WRO/2014 (dotyczy wynajmu autobusu do przeprowadzenia zajęć praktycznych w ruchu drogowym w ramach kursu Kwalifikacji Wstępnej Przyspieszonej dla bloku

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Pracownik administracyjno biurowy z obsługą komputera

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Pracownik administracyjno biurowy z obsługą komputera Zamość, dnia 11.02.2015r. MC.VII.EFS.3329/1/2015 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Pracownik administracyjno biurowy z obsługą komputera w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Kraków, 04 październik 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Kraków, 04 październik 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, 04 październik 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. The Challenge Group A.J. Molscy Sp.J., ul. Długa 44/50, 00 241 Warszawa

ZAPYTANIE OFERTOWE. The Challenge Group A.J. Molscy Sp.J., ul. Długa 44/50, 00 241 Warszawa Warszawa, dnia 20 czerwca 2013 r. I. ZAMAWIAJĄCY ZAPYTANIE OFERTOWE The Challenge Group A.J. Molscy Sp.J., ul. Długa 44/50, 00 241 Warszawa II. INFORMACJE OGÓLNE W związku z realizacją przez The Challenge

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774

1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774 1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774 2. Numer zapytania ofertowego i data: Keylite/8.1.1/2012/3 z dnia 28.09.2012r.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 12/2013/WND-POKL.09.02.00-32-044/12

Zapytanie ofertowe nr 12/2013/WND-POKL.09.02.00-32-044/12 Szczecin, dnia 14 marca 2013 roku Zapytanie ofertowe nr 12/2013/WND-POKL.09.02.00-32-044/12 Szanowni Państwo, w związku z realizacją Projektu pt. Mam zawód i kwalifikacje mam pracę w Centrum Edukacji Ogrodniczej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r.,

Zapytanie ofertowe nr 2/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., . Szczuczyn, 10.06.2014r. Zapytanie ofertowe nr 2/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) - art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/04/2014/POKL ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT WRAZ ZE SZCZEGÓŁOWYM OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/04/2014/POKL ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT WRAZ ZE SZCZEGÓŁOWYM OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/04/2014/POKL ZAMAWIAJĄCY: ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KATOWICACH ul. Krasińskiego 2, 40-952 Katowice TECHNIKUM LOTNICZE ZDZ ul. Mickiewicza 16, 40-092 Katowice tel. 32 / 353

Bardziej szczegółowo

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO ZAPYTANIE OFERTOWE w formie rozeznania rynku na przerwy kawowe i obiadowe podczas szkoleń na asystenta osobistego w ramach prowadzonego projektu: Zaprogramowani na pomaganie Nr postępowania: 19a/2017/UE

Bardziej szczegółowo