ZAPYTANIE OFERTOWE 1. OKREŚLENIE ZAMAWIAJĄCEGO 2. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE 1. OKREŚLENIE ZAMAWIAJĄCEGO 2. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 1 Katowice, 10 maja 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Mając na uwadze zachowanie zasad konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w ramach projektu nr WND-POKL /12 pt. Potrafimy efektywnie zarządzać zastrzyk kwalifikacji, kompetencji i kreatywności dla pracowników śląskich firm, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do złożenia oferty. 1. OKREŚLENIE ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiającym jest: Centrum Szkoleniowo-Edukacyjne PRYM ul. Dąbrowskiego Katowice NIP: Ilekroć w niniejszym zapytaniu ofertowym jest mowa o Wykonawcy, należy przez to rozumieć podmiot, do którego zostało skierowane niniejsze zaproszenie lub który złoży ofertę w odpowiedzi na niniejsze zaproszenie. 2. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Zasadach finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia r. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2007r. nr 233, poz z późn. zm.). Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., nr 223, poz z późn. zm.) i wynosi powyżej Euro. Po złożeniu ofert i ich weryfikacji przez Zamawiającego, Wykonawca zostanie wybrany w wyniku oceny ofert dokonanej zgodnie z przyjętymi w niniejszym zapytaniu kryteriami oceny. Niniejsze zapytanie zostało przekazane co najmniej trzem potencjalnym Wykonawcom, zamieszczone na stronie internetowej Projektu (www.cseprym.pl) oraz umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

2 2 3. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚCI ZAMÓWIENIA Z PODANIEM INFORMACJI O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH 3.1 Nazwa i kod przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) Lp Przedmiot zamówienia Kod CPV 1 Przeprowadzenie warsztatów rozwoju osobistego (14 grup x 12 uczestniczek/ów projektu/grupę; 40h lekcyjnych/osobę) 2 Przeprowadzenie warsztatów Lean Manufacturing (14 grup x 12 uczestniczek/ów projektu/grupę; 20h lekcyjnych/osobę) 3 Zapewnienie sal szkoleniowych na potrzeby przeprowadzenia warsztatów rozwoju osobistego oraz warsztatów Lean Manufacturing 4 Zapewnienie wyżywienia podczas warsztatów rozwoju osobistego oraz warsztatów Lean Manufacturing dla uczestniczek/ów projektu oraz trenerek/ów warsztatów 5 Przeprowadzenie szkolenia Równość szans kobiet i mężczyzn w POKL (4 osoby; 8h lekcyjnych) Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego Usługi szkoleniowe Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne Usługi przygotowywania posiłków Usługi dostarczania posiłków Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego Przedmiotem zamówienia jest: 1. Przeprowadzenie warsztatów rozwoju osobistego dla 14 grup x 12 uczestniczek/ów projektu każda; 40h lekcyjnych/osobę, w tym: a. dla 7 grup x 12 uczestniczek/ów projektu każda; 40h lekcyjnych/osobę w ramach I edycji szkoleń realizowanych w ramach projektu, b. dla 7 grup x 12 uczestniczek/ów projektu każda; 40h lekcyjnych/osobę w ramach II edycji szkoleń realizowanych w ramach projektu. 2. Przeprowadzenie warsztatów Lean Manufacturing dla 14 grup x 12 uczestniczek/ów projektu każda; 20h lekcyjnych/osobę, w tym: a. dla 7 grup x 12 uczestniczek/ów projektu każda; 20h lekcyjnych/osobę w ramach I edycji szkoleń realizowanych w ramach projektu, b. dla 7 grup x 12 uczestniczek/ów projektu każda; 20h lekcyjnych/osobę w ramach II edycji szkoleń realizowanych w ramach projektu. 3. Zapewnienie sal szkoleniowych na potrzeby przeprowadzenia wskazanych wyżej warsztatów rozwoju osobistego oraz warsztatów Lean Manufacturing. 4. Zapewnienie wyżywienia dla uczestniczek/ów projektu oraz trenerek/ów wskazanych wyżej warsztatów rozwoju osobistego oraz warsztatów Lean Manufacturing. 5. Przeprowadzenie szkolenia Równość szans kobiet i mężczyzn w POKL dla kadry projektu (4 osoby); 8h lekcyjnych.

3 3 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, dotyczących jedynie: - przeprowadzenia warsztatów rozwoju osobistego, warsztatów Lean Manufacturing oraz szkolenia Równość szans kobiet i mężczyzn w POKL, - zapewnienie sal szkoleniowych na potrzeby przeprowadzenia warsztatów rozwoju osobistego oraz warsztatów Lean Manufacturing, - zapewnienia wyżywienia dla uczestniczek/ów projektu oraz trenerek/ów warsztatów rozwoju osobistego oraz warsztatów Lean Manufacturing. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 3.2 Szczegółowe wymogi dotyczące realizacji zadania i obowiązki Wykonawcy Do obowiązków Wykonawcy będzie należało przeprowadzenie warsztatów rozwoju osobistego i warsztatów Lean Manufacturing, zapewnienie sal szkoleniowych na potrzeby przeprowadzenia warsztatów rozwoju osobistego i warsztatów Lean Manufacturing, zapewnienie wyżywienia dla uczestniczek/ów oraz trenerek/ów warsztatów rozwoju osobistego i warsztatów Lean Manufacturing oraz przeprowadzenie szkolenia Równość szans kobiet i mężczyzn w POKL. Zlecenie obejmie w szczególności następujące pozycje kosztowe, które powinny zostać uwzględnione przy wycenie kosztowej oferty: - przeprowadzenie warsztatów rozwoju osobistego dla 14 grup x 12 uczestniczek/ów projektu każda; 40h lekcyjnych/osobę, w tym: a. dla 7 grup x 12 uczestniczek/ów projektu każda; 40h lekcyjnych/osobę w ramach I edycji szkoleń realizowanych w ramach projektu. Zajęcia dla każdej z grup realizowane będą w dwa weekendy, tj. dwie soboty + dwie niedziele po 10h lekcyjnych. b. dla 7 grup x 12 uczestniczek/ów projektu każda; 40h lekcyjnych/osobę w ramach II edycji szkoleń realizowanych w ramach projektu. Zajęcia dla każdej z grup realizowane będą w dwa weekendy, tj. dwie soboty + dwie niedziele po 10h lekcyjnych. Program ramowy warsztatów ujęto w punkcie 3.3 niniejszego Zapytania; - zapewnienie kadry dydaktycznej pozwalającej na prowadzenie warsztatów rozwoju osobistego jednocześnie dla 2 grup szkoleniowych; - przeprowadzenie warsztatów Lean Manufacturing dla 14 grup x 12 uczestniczek/ów projektu każda; 20h lekcyjnych/osobę, w tym: a. dla 7 grup x 12 uczestniczek/ów projektu każda; 20h lekcyjnych/osobę w ramach I edycji szkoleń realizowanych w ramach projektu. Zajęcia dla każdej z grup realizowane będą w jeden weekend, tj. jedna sobota + jedna niedziela po 10h lekcyjnych. b. dla 7 grup x 12 uczestniczek/ów projektu każda; 20h lekcyjnych/osobę w ramach II edycji szkoleń realizowanych w ramach projektu. Zajęcia dla każdej z grup realizowane będą w jeden weekend, tj. jedna sobota + jedna niedziela po 10h lekcyjnych. Program ramowy warsztatów ujęto w punkcie 3.4 niniejszego Zapytania; - zapewnienie kadry dydaktycznej pozwalającej na prowadzenie warsztatów Lean Manufacturing jednocześnie dla 2 grup szkoleniowych;

4 4 - przeprowadzenie szkolenia Równość szans kobiet i mężczyzn w POKL dla kadry projektu (4 osoby); 8h lekcyjnych. Program ramowy szkolenia ujęto w punkcie 3.5 niniejszego Zapytania; - zapewnienie sal szkoleniowych (560 h lekcyjnych) na potrzeby przeprowadzenia warsztatów rozwoju osobistego w terminach określonych w harmonogramie realizacji, pozwalające na jednoczesne prowadzenie zajęć dla 2 grup szkoleniowych. Wymagania odnośnie sal szkoleniowych ujęto w punkcie 3.8 niniejszego Zapytania; - zapewnienie sal szkoleniowych (280 h lekcyjnych) na potrzeby przeprowadzenia warsztatów Lean Manufacturing w terminach określonych w harmonogramie realizacji, pozwalające na jednoczesne prowadzenie zajęć dla 2 grup szkoleniowych. Wymagania dotyczące sal szkoleniowych ujęto w punkcie 3.8 niniejszego Zapytania; - zapewnienie wyżywienia dla uczestniczek/ów (maksymalnie 672 posiłki) oraz trenerek/ów (56 posiłków) warsztatów rozwoju osobistego w terminach określonych w harmonogramie realizacji. Wymagania dotyczące wyżywienia zapewnianego w trakcie warsztatów rozwoju osobistego ujęto w punkcie 3.9 niniejszego Zapytania; - zapewnienie wyżywienia dla uczestniczek/ów (maksymalnie 336 posiłków) oraz trenerek/ów (28 posiłków) warsztatów Lean Manufacturing w terminach określonych w harmonogramie realizacji. Wymagania dotyczące wyżywienia zapewnianego w trakcie warsztatów Lean Manufacturing ujęto w punkcie 3.10 niniejszego Zapytania. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do: - opracowania programów warsztatów rozwoju osobistego i pomocniczych materiałów szkoleniowych; - opracowania programów warsztatów Lean Manufacturing i pomocniczych materiałów szkoleniowych; - opracowania programu szkolenia równościowego; - doboru odpowiednich metod nauczania w oparciu o utworzone programy szkoleń, dostosowane do potrzeb uczestniczek/ów projektu; - oznaczania wszystkich przygotowywanych lub opracowywanych dokumentów zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Kapitał Ludzki ; - umożliwienia Zamawiającemu oznakowania sal szkoleniowych zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Kapitał Ludzki, - przygotowywania miesięcznych sprawozdań z przeprowadzonych warsztatów rozwoju osobistego; - przygotowywania miesięcznych sprawozdań z przeprowadzonych warsztatów Lean Manufacturing; - przygotowania sprawozdania z przeprowadzonego szkolenia równościowego; - zgłaszania Zamawiającemu wszelkich problemów dotyczących realizacji zamówienia; - w przypadku konieczności zmiany trenera wcześniejsze uzyskanie akceptacji Zamawiającego; - przeprowadzenie testów końcowych, weryfikujących wiedzę nabytą przez uczestniczki/ów projektu podczas warsztatów rozwoju osobistego; - przeprowadzenie testów końcowych, weryfikujących wiedzę nabytą przez uczestniczki/ów projektu podczas warsztatów Lean Manufacturing; - udzielenia nieodpłatnej licencji niewyłącznej, obejmującej prawo do korzystania z utworów w postaci: programów, pomocniczych materiałów szkoleniowych, zdjęciowych, materiałów audiowizualnych i prezentacji dotyczących realizowanych warsztatów;

5 5 - udostępnienia dokumentów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia Zamawiającemu oraz Instytucjom kontrolnym, w tym Instytucji Pośredniczącej drugiego stopnia dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach), zgodnie z zapisami ustawy o rachunkowości. Wykonawca zobowiązany będzie do przestrzegania przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) przy gromadzeniu oraz przetwarzaniu danych osobowych osób biorących udział w warsztatach rozwoju osobistego oraz warsztatach Lean Manufacturing. Wszystkie dokumenty projektowe dostępne są do pobrania ze strony internetowej Projektu: 3.3 Program ramowy warsztatów rozwoju osobistego Nazwa usługi Tematyka Ilość osób Ilość grup Ilość godzin lekcyjnych/grupę przeprowadzenie warsztatów rozwoju osobistego - Negocjacje w biznesie (10h lekcyjnych) Cel: umiejętność prowadzenia negocjacji, poznanie własnych zasobów i predyspozycji. - Zarządzanie czasem i organizacja czasu pracy (10h lekcyjnych) Cel: umiejętność planowania i organizacji pracy własnej, sprawnej organizacji spotkań. - Komunikacja interpersonalna, asertywność (10h lekcyjnych) Cel: zapoznanie ze skutecznymi formami komunikowania się z klientem, mowa ciała, trudny klient, lojalny klient, komunikacja na poszczególnych etapach obsługi klienta. - Autoprezentacja (10h lekcyjnych) Cel: budowanie efektywnej prezentacji, interesującego i kompetentnego przekazania informacji, radzenie sobie z tremą i stresem podczas wystąpień publicznych, savoir vivre w biznesie. 168 (I edycja 84 osoby; II edycja 84 osoby) 14 (I edycja 7 grup; II edycja 7 grup) 40h Powyższe zagadnienia realizowane będą poprzez techniki mini wykładu, ćwiczenia w grupach, odgrywanie ról, analizę zachowań. SUMA 560h Wsparcie dodatkowe zapewnione przez Zamawiającego (finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego): - bezpłatne materiały dydaktyczne dla uczestniczek/ów warsztatów (konspekt), - bezpłatne materiały biurowe i piśmiennicze dla uczestniczek/ów warsztatów, - certyfikaty ukończenia warsztatów dla uczestniczek/ów.

6 6 Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany/rozszerzenia tematyki warsztatów rozwoju osobistego w zależności od potrzeb uczestniczek/ów projektu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli jakości merytorycznej prowadzonych warsztatów rozwoju osobistego. 3.4 Program ramowy warsztatów Lean Manufacturing Nazwa usługi Tematyka Ilość osób Ilość grup Ilość godzin lekcyjnych/grupę przeprowadzenie warsztatów Lean Manufacturing - Podstawowe techniki i narzędzia stosowane w LM (6h lekcyjnych) Cel: zrozumienie kompleksowego podejścia do efektywnego zarządzania produkcją, poszukiwanie rezerw wydajności firm produkcyjnych. - 5S (7h lekcyjnych) Cel: organizacja miejsca pracy, narzędzia organizacji stanowiska pracy. - Kaizen (7h lekcyjnych) Cel: poprawa efektywności działań, podstawowe zależności pomiędzy kreatywnością a motywowaniem. 168 (I edycja 84 osoby; II edycja 84 osoby) 14 (I edycja 7 grup; II edycja 7 grup) 20h SUMA 280h Wsparcie dodatkowe zapewnione przez Zamawiającego (finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego): - bezpłatne materiały dydaktyczne dla uczestniczek/ów warsztatów (konspekt), - bezpłatne materiały biurowe i piśmiennicze dla uczestniczek/ów warsztatów, - certyfikaty ukończenia warsztatów dla uczestniczek/ów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany/rozszerzenia tematyki warsztatów Lean Manufacturing w zależności od potrzeb uczestniczek/ów projektu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli jakości merytorycznej prowadzonych warsztatów Lean Manufacturing. 3.5 Program ramowy szkolenia Równość szans kobiet i mężczyzn w POKL Nazwa usługi Tematyka Ilość osób Ilość grup Ilość godzin lekcyjnych/grupę przeprowadzenie szkolenia Równość szans kobiet i mężczyzn w POKL - omówienie obszarów nierówności, dyskryminacji i wykluczenia oraz rola POKL w odpowiedzi na te zjawiska - praktyczne zastosowanie zasady równości płci w projektach POKL. 4 (członkowie kadry projektowej) 1 8h SUMA 8h

7 7 Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany/rozszerzenia tematyki szkolenia w zależności od potrzeb członków kadry projektowej. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli jakości merytorycznej prowadzonego szkolenia. 3.6 Miejsce realizacji zamówienia Miejscem realizacji zamówienia tj. realizacji warsztatów rozwoju osobistego określonych w pkt. 3.3 oraz warsztatów Lean Manufacturing określonych w pkt. 3.4 muszą być: - I edycja => Katowice (4 grupy szkoleniowe), Żywiec (2 grupy szkoleniowe) oraz Chorzów (1 grupa szkoleniowa); - II edycja => lokalizacja sal na terenie województwa śląskiego uzależniona będzie od wyników przeprowadzonej akcji rekrutacyjnej. 3.7 Harmonogram realizacji zamówienia Zamówienie przyjęte przez Wykonawcę musi być zrealizowane w terminach uzgodnionych z Zamawiającym. Przewidywane terminy realizacji usługi to: - dla I edycji: czerwiec 2013 sierpień dla II edycji: październik 2013 styczeń 2014 Terminy zajęć uzgodnione zostaną z Wykonawcą na etapie podpisywania umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminów zajęć. 3.8 Wymagania odnośnie sal szkoleniowych 1. Sale szkoleniowe muszą być zlokalizowane: - I edycja => w Katowicach (4 grupy szkoleniowe), Żywcu (2 grupy szkoleniowe) oraz Chorzowie (1 grupa szkoleniowa); - II edycja => lokalizacja sal uzależniona będzie od wyników przeprowadzonej akcji rekrutacyjnej. 2. W salach szkoleniowych powinny znajdować się miejsca dla prowadzącego zajęcia oraz minimum 14 uczestniczek/ów warsztatów (12 członków grupy szkoleniowej + 2 potencjalne osoby odrabiające zajęcia). 3. Sale szkoleniowe muszą posiadać dostateczne oświetlenie naturalne lub sztuczne, spełniać wymogi bezpieczeństwa i akustyczne, być ogrzewane. Na terenie budynku, w którym zlokalizowane będą sale szkoleniowe, musi być zapewniony dostęp do zaplecza sanitarnego (w tym toalet). 4. W salach szkoleniowych musi się znajdować odpowiednia liczba stołów i krzeseł z możliwością dowolnej aranżacji ich ustawienia. Sale powinny być wyposażone w tablicę suchościeralną (ewentualnie flipchart) oraz instalację elektryczną, umożliwiającą podłączenie sprzętu prezentacyjnego (laptop, projektor, itp.). 3.9 Wymagania dotyczące wyżywienia zapewnianego w trakcie warsztatów rozwoju osobistego Zajęcia warsztatowe (40h lekcyjnych) każda z 14 grup zrealizuje w dwa weekendy, tj. dwie soboty + dwie niedziele, po 10h lekcyjnych w każdym dniu. W trakcie warsztatów każdej uczestniczce/owi projektu przysługuje wyżywienie składające się z poczęstunku oraz obiadu; 1 poczęstunek + 1 obiad w każdym z czterech dni prowadzenia warsztatów rozwoju osobistego (w sumie 4 poczęstunki + 4 obiady na uczestniczkę/a). Wyżywienie (poczęstunek + obiad) przysługują również trenerom prowadzącym warsztaty.

8 8 Warsztaty rozwoju osobistego Maksymalna ilość posiłków (poczęstunek + obiad) przewidziana dla uczestniczek/ów projektu Ilość posiłków (poczęstunek + obiad) przewidziana dla trenerek/ów prowadzących warsztaty I edycja 336 posiłków (7 grup x 12 osób x 4 dni warsztatowe) 28 posiłków (7 grup x 4 dni warsztatowe) II edycja 336 posiłków (7 grup x 12 osób x 4 dni warsztatowe) 28 posiłków (7 grup x 4 dni warsztatowe) W przypadku nieobecności lub rezygnacji uczestniczki/a z udziału w projekcie zakładana ilość posiłków może ulec zmianie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej zamiany obiadu mięsnego na obiad jarski (mając na względzie preferencje żywieniowe uczestniczki/a projektu), pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia tego faktu przez uczestniczkę/a projektu. Dodatkowe zalecenia: POCZĘSTUNKI: Poczęstunki Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć na miejsce prowadzonych warsztatów rozwoju osobistego (punkt 3.6 niniejszego Zapytania) w terminach określonych w Harmonogramie realizacji zamówienia (punkt 3.7 niniejszego Zapytania). Dokładne miejsce oraz terminy dostarczenia posiłków wskazane zostaną w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Każdego dnia warsztatowego do każdej sali należy dostarczyć po 13 zestawów poczęstunku na godzinę Poczęstunek powinien zostać podany na białym obrusie w naczyniach porcelitowych lub jednorazowych termicznych z uszkiem plus serwetki wraz z łyżeczkami. Po poczęstunku należy posprzątać. OBIADY: Obiady Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć na miejsce prowadzonych warsztatów rozwoju osobistego (punkt 3.6 niniejszego Zapytania) w terminach określonych w Harmonogramie realizacji zamówienia (punkt 3.7 niniejszego Zapytania). Dokładne miejsce oraz terminy dostarczenia obiadów wskazane zostaną w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Każdego dnia warsztatowego do każdej sali należy dostarczyć po 13 obiadów na godzinę Przerwa obiadowa przewidziana jest w godzinach Zarówno poczęstunki, jak i obiady powinny zostać przygotowane zgodnie z poniższym menu, co Wykonawca powinien wziąć pod uwagę przy wycenie kosztowej oferty. Poczęstunek na 1 osobę, warsztaty rozwoju osobistego prowadzone w soboty Obiad na 1 osobę, warsztaty rozwoju osobistego prowadzone w soboty - 2 x kawa, - 2 x herbata LIPTON - 1 woda 0,25l (NIEGAZOWANA), - 1 woda 0,25l (GAZOWANA), - cytryna do herbaty, - śmietanka do kawy (PŁYNNA), - drobne ciastka 4 szt. - zupa pomidorowa z ryżem (250 ml), ryż (5 g), - mielone drobiowe (150 g, surowego), - ziemniaki gotowane (200 g), - surówka (100 g), - sok (200 g).

9 9 Poczęstunek na 1 osobę, warsztaty rozwoju osobistego prowadzone w niedziele Obiad na 1 osobę, warsztaty rozwoju osobistego prowadzone w niedziele - 2 x kawa, - 2 x herbata LIPTON - 1 woda 0,25l (NIEGAZOWANA), - 1 woda 0,25l (GAZOWANA), - cytryna do herbaty, - śmietanka do kawy (PŁYNNA), - drobne ciastka 4 szt. - zupa rosół z makaronem (250 ml), - pieczeń z karczku, sos (150 g), - ziemniaki gotowane (200 g), - surówka (100 g), - sok (200 g) Wymagania dotyczące wyżywienia zapewnianego w trakcie warsztatów Lean Manufacturing Zajęcia warsztatowe (20h lekcyjnych) każda z 14 grup zrealizuje w jeden weekend, tj. sobotę + niedzielę, po 10h lekcyjnych w każdym dniu. W trakcie warsztatów każdej uczestniczce/owi projektu przysługuje wyżywienie składające się z poczęstunku oraz obiadu; 1 poczęstunek + 1 obiad w każdym z dwóch dni prowadzenia warsztatów Lean Manufacturing (w sumie 2 poczęstunki + 2 obiady na uczestniczkę/a). Wyżywienie (poczęstunek + obiad) przysługują również trenerom prowadzącym warsztaty. Warsztaty Lean Manufacturing Maksymalna ilość posiłków (poczęstunek + obiad) przewidziana dla uczestniczek/ów projektu Ilość posiłków (poczęstunek + obiad) przewidziana dla trenerek/ów prowadzących warsztaty I edycja 168 posiłków (7 grup x 12 osób x 2 dni warsztatowe) 14 posiłków (7 grup x 2 dni warsztatowe) II edycja 168 posiłków (7 grup x 12 osób x 2 dni warsztatowe) 14 posiłków (7 grup x 2 dni warsztatowe) W przypadku nieobecności lub rezygnacji uczestniczki/a z udziału w projekcie zakładana ilość posiłków może ulec zmianie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej zamiany obiadu mięsnego na obiad jarski (mając na względzie preferencje żywieniowe uczestniczki/a projektu), pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia tego faktu przez uczestniczkę/a projektu. Dodatkowe zalecenia: POCZĘSTUNKI: Poczęstunki Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć na miejsce prowadzonych warsztatów rozwoju osobistego (punkt 3.6 niniejszego Zapytania) w terminach określonych w Harmonogramie realizacji zamówienia (punkt 3.7 niniejszego Zapytania). Dokładne miejsce oraz terminy dostarczenia posiłków wskazane zostaną w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Każdego dnia warsztatowego do każdej sali należy dostarczyć po 13 zestawów poczęstunku na godzinę Poczęstunek powinien zostać podany na białym obrusie w naczyniach porcelitowych lub jednorazowych termicznych z uszkiem plus serwetki wraz z łyżeczkami. Po poczęstunku należy posprzątać.

10 10 OBIADY: Obiady Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć na miejsce prowadzonych warsztatów rozwoju osobistego (punkt 3.6 niniejszego Zapytania) w terminach określonych w Harmonogramie realizacji zamówienia (punkt 3.7 niniejszego Zapytania). Dokładne miejsce oraz terminy dostarczenia obiadów wskazane zostaną w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Każdego dnia warsztatowego do każdej sali należy dostarczyć po 13 obiadów na godzinę Przerwa obiadowa przewidziana jest w godzinach Zarówno poczęstunki, jak i obiady powinny zostać przygotowane zgodnie z poniższym menu, co Wykonawca powinien wziąć pod uwagę przy wycenie kosztowej oferty. Poczęstunek na 1 osobę, warsztaty Lean Manufacturing prowadzone w sobotę Obiad na 1 osobę, warsztaty Lean Manufacturing prowadzone w sobotę - 2 x kawa, - 2 x herbata LIPTON - 1 woda 0,25l (NIEGAZOWANA), - 1 woda 0,25l (GAZOWANA), - cytryna do herbaty, - śmietanka do kawy (PŁYNNA), - drobne ciastka 4 szt. Poczęstunek na 1 osobę, warsztaty Lean Manufacturing prowadzone w niedzielę - zupa pieczarkowa (300 ml), - filet z pangi w panierce (150 gr), - ziemniaki (200 gr), - surówka z białej kapusty (100 gr), - sok (200 g). Obiad na 1 osobę, warsztaty Lean Manufacturing prowadzone w niedzielę - 2 x kawa, - 2 x herbata LIPTON - 1 woda 0,25l (NIEGAZOWANA), - 1 woda 0,25l (GAZOWANA), - cytryna do herbaty, - śmietanka do kawy (PŁYNNA), - drobne ciastka 4 szt. - rosół (300 ml), - pieczeń wieprzowa (150 gr), - ziemniaki (200 gr), - sałatka z ogórków konserwowych (100 gr), - sok (200 g). 4. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Do udziału w postępowaniu dopuszczeni są Wykonawcy, którzy spełniają łącznie wszystkie następujące warunki: a. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. W przypadku Zapytania dotyczącego przeprowadzenia warsztatów rozwoju osobistego, warsztatów Lean Manufacturing oraz szkolenia równościowego, Wykonawca winien w ciągu ostatnich 3 lat przed terminem złożenia oferty przeprowadzić co najmniej jedno szkolenie w ramach projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (wartość obrotów z prowadzonej działalności gospodarczej za ostatni zamknięty rok obrachunkowy przekracza oferowaną cenę usługi).

11 11 d. nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe należy rozumieć wzajemne powiązania między Wykonawcą a Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, polegające w szczególności na: - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, - posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Ocena spełnienia ww. warunków zostanie dokonana według formuły: spełnia - nie spełnia na podstawie załączonych do ofert dokumentów i oświadczeń. Nie spełnienie choć jednego warunku przez Wykonawcę skutkować będzie odrzuceniem jego oferty. 5. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY 5.1 Ofertę można składać w następujący sposób: - osobiście - w siedzibie Zamawiającego, - przez pełnomocnika - w siedzibie Zamawiającego, - za pośrednictwem poczty polskiej - na adres Zamawiającego, - za pośrednictwem firm kurierskich - na adres Zamawiającego, w terminie w godz Otwarcie kopert nastąpi r. o godz Adres siedziby Zamawiającego: Centrum Szkoleniowo-Edukacyjne PRYM ul. Dąbrowskiego 20/3, pok Katowice 5.2 Nie dopuszcza się złożenia oferty w formie:: - owej, - w drodze elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, - faksem. 5.3 W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem poczty polskiej lub firmy kurierskiej liczy się data wpływu oferty do kancelarii Zamawiającego.

12 Ofertę należy dostarczyć w zamkniętej kopercie wg poniższego wzoru: Nazwa i adres Wykonawcy Dotyczy: ZAPYTANIA OFERTOWEGO z dnia 10 maja 2013r. Projekt Potrafimy efektywnie zarządzać zastrzyk kwalifikacji, kompetencji i kreatywności dla pracowników śląskich firm nr WND-POKL /12 Nie otwierać przed godz Centrum Szkoleniowo-Edukacyjne PRYM ul. Dąbrowskiego 22, pok Katowice 5.5 Ofertę należy sporządzić wg wzoru, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania. 5.6 Do oferty należy dołączyć załączniki potwierdzające spełnienie warunków określonych w punkcie 4 Zapytania tj.: a. potwierdzenie warunku zawartego w punkcie 4a: - aktualny odpis z właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej, nie starszy niż 6 m-cy przed upływem terminu złożenia oferty; - pełnomocnictwo do podpisania dokumentacji ofertowej ze strony Wykonawcy, jeżeli nie wynika to z innych dołączonych dokumentów; b. potwierdzenie warunku zawartego w punkcie 4b: Treść oświadczenia potwierdzającego niezbędną wiedzę i doświadczenie Wykonawcy oraz dysponowanie przez niego potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zawarta została we wzorze oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania. W przypadku składania oferty dotyczącej przeprowadzenia warsztatów rozwoju osobistego, warsztatów Lean Manufacturing oraz szkolenia równościowego należy złożyć również oświadczenie o przeprowadzeniu w ciągu ostatnich 3 lat przed terminem złożenia oferty co najmniej jednego szkolenia realizowanego w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (treść oświadczenia zawarta została we wzorze oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania). c. potwierdzenie warunku zawartego w punkcie 4c: Treść oświadczenia potwierdzającego sytuację ekonomiczną i finansową Wykonawcy, zapewniającą wykonanie zamówienia, jak również oświadczenia, iż Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, zawarta została we wzorze oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania. d. potwierdzenie warunku zawartego w punkcie 4d:

13 13 Treść oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym zawarta została we wzorze oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania. 5.7 Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, trwale spiętej (tj. zbindowanej lub zszytej), parafowanej na każdej stronie i opatrzonej pieczęcią firmową (jeśli dotyczy) oraz podpisem. Oferta musi zawierać podpis/-y osoby/-ób uprawnionej/-ych do występowania w imieniu Wykonawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeśli osoba/-y podpisująca/-e dokumenty działa/-ją na podstawie pełnomocnictwa, musi ono w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 5.8 Dokumenty, których żąda Zamawiający, muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii. W przypadku, gdy Wykonawca dołączy do oferty kopie dokumentu, każda kopiowana strona musi być opatrzona klauzulą za zgodność z oryginałem, podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną i opatrzona imienną pieczątką (w przypadku jej braku konieczny jest czytelny podpis) oraz datą. 5.9 Strony oferty muszą być kolejno ponumerowane. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każda zmiana tj. przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, etc. powinny być parafowane przez Wykonawcę Poprawki, przekreślenia itp. dotyczące oferowanej ceny są niedopuszczalne i będą skutkowały odrzuceniem oferty Nieprzedłożenie kompletu wymaganych dokumentów będzie skutkowało odrzuceniem oferty Złożenie oferty zawierającej uchybienia formalne (w szczególności brak spełnienia warunków formalnych określonych w punktach niniejszego zapytania) będzie skutkowało odrzuceniem oferty Zamawiający ma prawo odrzucić oferty o wartości niewspółmiernie niskiej w stosunku do średnich cen za tego typu usługi Zamawiający ma prawo odrzucić oferty, których cena przekracza wartość przeznaczoną w budżecie projektu na wykonanie zadania. 6. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 6.1 Ocenie podlegać będzie cena brutto oferty wartość danego zamówienia brutto ogółem. 6.2 Cenę oferty należy podać w kwocie jednostkowej brutto w PLN za: a. przeprowadzenie 1h lekcyjnej warsztatów rozwoju osobistego, przeprowadzenie 1h lekcyjnej warsztatów Lean Manufacturing, przeprowadzenie 1h lekcyjnej szkolenia równościowego (przy uwzględnieniu pozostałych kosztów wymienionych w pkt. 3.2 niniejszego Zapytania) oraz wartość zamówienia ogółem tj. koszt przeprowadzenia 1h lekcyjnej warsztatów przemnożony przez planowaną do zrealizowania liczbę