Lek. med. Wioletta Wydra. Zakład Niewydolności Serca i Rehabilitacji Kardiologicznej

Save this PDF as:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lek. med. Wioletta Wydra. Zakład Niewydolności Serca i Rehabilitacji Kardiologicznej"

Transkrypt

1 Lek. med. Wioletta Wydra Zakład Niewydolności Serca i Rehabilitacji Kardiologicznej Katedry i Kliniki Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego p.o. Kierownika Zakładu: Dr n. med. Maciej Janiszewski Ocena zmienności załamka P w czasie elektrokardiograficznego testu wysiłkowego jako nowego wykładnika niedokrwienia mięśnia sercowego The assessment of the P-wave alternans during the electrocardiographic stress test as a new marker of myocardial ischemia Praca na stopień doktora nauk medycznych wykonana w Katedrze i Klinice Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Kierownik: Prof. dr hab. med. Marek Kuch Promotor: Prof. dr hab. med. Marek Kuch Promotor pomocniczy: Dr n. med. Agnieszka Barbara Wsół Warszawa 2018

2 STRESZCZENIE Wstęp Choroba niedokrwienna serca jest jedną z głównych przyczyn umieralności w krajach rozwiniętych. Z powodu starzenia się społeczeństwa oraz częstszego występowania czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych obserwuje się stały wzrost częstości występowania choroby wieńcowej na świecie, także u coraz młodszych pacjentów. Uznaną metodą wykrywania niedokrwienia mięśnia sercowego jest analiza odcinka ST w czasie elektrokardiograficznego testu wysiłkowego ze szacowaną średnią czułością 45-50% i swoistością 85-90%. Inne badania użyteczne w diagnostyce choroby niedokrwiennej serca, mimo większej wartości diagnostycznej, są rzadziej stosowane z uwagi na mniejszą dostępność oraz wyższy koszt badania. Szczególnym ograniczeniem elektrokardiograficznego testu wysiłkowego jest stosunkowo niska czułość, szczególnie u kobiet. W związku z tym poszukuje się nowych parametrów niedokrwienia mięśnia sercowego w elektrokardiograficznym teście wysiłkowym. Podstawy patofizjologiczne kaskady niedokrwienia mięśnia sercowego, wpływ niedokrwienia na wymiar lewego przedsionka, a przez to na długość załamka P oraz wyniki dotychczasowych badań wskazują na użyteczność oceny zmienności załamka P w czasie elektrokardiograficznego testu wysiłkowego jako nowego wykładnika niedokrwienia mięśnia sercowego. Cele Głównym celem badania była ocena zmienności załamka P (P-wave alternans) w czasie elektrokardiograficznego testu wysiłkowego jako wartości predykcyjnej istotnego zwężenia nasierdziowej tętnicy wieńcowej. Zmienność załamka P była oceniana jako samodzielny czynnik prognostyczny oraz jako zsumowany ze standardowymi wykładnikami niedokrwienia w teście wysiłkowym: istotnymi obniżeniami odcinka ST, bólem w klatce piersiowej, hypotensją, arytmią komorową, wystąpieniem LBBB.

3 Celami dodatkowymi niniejszej pracy były: - ocena zmienności załamka P (P-wave alternans) w czasie elektrokardiograficznego testu wysiłkowego jako wartości predykcyjnej istotnego zwężenia nasierdziowej tętnicy wieńcowej w populacji pacjentów z ujemnym elektrokardiograficznie testem wysiłkowym oraz w zależności od lokalizacji i stopnia zaawansowania choroby wieńcowej; - wpływ nadciśnienia tętniczego, nadwagi/otyłości, przerostu mięśnia lewej komory na zmiany morfologii załamka P w czasie elektrokardiograficznego testu wysiłkowego oraz wpływ ww. stanów na wartość predykcyjną zmian załamka P jako wykładnika istotnego zwężenia nasierdziowej tętnicy wieńcowej. Pacjenci i metody Do badania włączono prospektywnie 265 pacjentów, którzy celem diagnostyki choroby wieńcowej mieli wykonany elektrokardiograficzny test wysiłkowy, a następnie w okresie do 6 miesięcy koronarografię. Wszystkich pacjentów oceniano pod kątem występowania nadciśnienia tętniczego, otyłości lub nadwagi oraz przerostu lewej komory w badaniu echokardiograficznym. W elektrokardiograficznym teście wysiłkowym oprócz uznanych kryteriów niedokrwienia mięśnia sercowego (istotne obniżenie odcinka ST, ból w klatce piersiowej, hypotensja, arytmia komorowa, wystąpienie LBBB) oceniano także czas trwania (długość) załamka P w pierwszej minucie po zaprzestaniu wysiłku (PWDrecovery) oraz różnicę długości załamka P w pierwszej minucie po zaprzestaniu wysiłku oraz w spoczynku (ΔPWD) w odprowadzeniu II oraz V5. Do realizacji celów badania przeprowadzono analizę statystyczną. Wykorzystano w niej zbiór adekwatnych technik i metod analitycznych. Obejmowały one: testy normalności K-S i Lillieforsa, test W Shapiro-Wilka, test χ 2, jednoczynnikową analizę wariancji (ANOVA), test a priori Tukey a, korelację liniową Pearson a. Wyliczono czułość, swoistość elektrokardiograficznego testu wysiłkowego dla istotnego obniżenia odcinka ST, innych kryteriów niedokrwienia mięśnia sercowego, PWDrecovery 120 ms oraz wzrostu ΔPWD. Oceniono również wartość predykcyjną PWDrecovery 120 ms oraz wzrostu ΔPWD w diagnostyce choroby wieńcowej w populacji pacjentów z ujemnym elektrokardiograficznie testem wysiłkowym oraz w zależności od lokalizacji i stopnia zaawansowania choroby wieńcowej. Zbadano także wpływ nadwagi lub otyłości (BMI 25

4 kg/m 2 ), nadciśnienia tętniczego oraz przerostu mięśnia lewej komory na wartość predykcyjną zmian załamka P jako wykładnika istotnego zwężenia nasierdziowej tętnicy wieńcowej. Wyniki badania 1. Długość załamka P w okresie recovery (PWDrecovery) oraz różnica w długości załamka P w okresie recovery oraz w spoczynku (ΔPWD) były istotnie większe w grupie pacjentów z istotnymi zwężeniami w tętnicach wieńcowych w porównaniu z pacjentami bez istotnych zwężeń. 2. Czułość elektrokardiograficznego testu wysiłkowego dla istotnego obniżenia odcinka ST była niska i wynosiła jedynie 31% (25% u kobiet, 42% u mężczyzn), przy swoistości 76%. Dodanie innych parametrów niedokrwienia (indukowane wysiłkiem: ból w klatce piersiowej, arytmia komorowa, hypotensja, blok lewej odnogi pęczka Hisa) zwiększyło czułość do 41% (swoistość 69%). 3. Czułość elektrokardiograficznego testu wysiłkowego dla wydłużenia załamka P 120 ms w pierwszej minucie po zaprzestaniu wysiłku (PWDrecovery) wynosiła 55% (52% u kobiet, 48% u mężczyzn), przy zachowanej swoistości 68%. Oceniając oba parametry (zmienność załamka P oraz istotne obniżenie odcinka ST) czułość elektrokardiograficznego testu wysiłkowego zwiększyła się i wynosiła dla PWDrecovery 120 ms 65%, a wraz z innymi parametrami niedokrwienia - 83%, chociaż odbyło się to kosztem swoistości (odpowiednio 51% i 20%) 4. Czułość elektrokardiograficznego testu wysiłkowego dla wzrostu ΔPWD wynosiła 44% (42% u kobiet, 45% u mężczyzn), przy zachowanej swoistości 62%. Oceniając oba parametry (zmienność załamka P oraz istotne obniżenie odcinka ST) czułość elektrokardiograficznego testu wysiłkowego zwiększyła się i wynosiła dla wzrostu ΔPWD 61%, a oceniając wraz z innymi parametrami niedokrwienia wzrosła do 69%, przy swoistości odpowiednio 44% i 42%. 5. Czułość elektrokardiograficznego testu wysiłkowego była szczególnie wysoka u kobiet i wynosiła 71% przy ocenie trzech parametrów niedokrwienia (wzrost ΔPWD, istotne obniżenie odcinka ST oraz inne kryteria niedokrwienia - indukowane wysiłkiem: ból w klatce piersiowej, arytmia komorowa, hypotensja, blok lewej odnogi pęczka Hisa). Jakkolwiek u mężczyzn wynosiła 67%.

5 6. U 40% pacjentów z ujemnym elektrokardiograficznym testem wysiłkowym stwierdzono istotne zwężenia w tętnicach wieńcowych. 7. U pacjentów z ujemnym elektrokardiograficznym testem wysiłkowym i istotnym zwężeniem tętnic wieńcowych PWDrecovery 120 ms występował w 41% (63% u kobiet, 31% u mężczyzn), natomiast przyrost ΔPWD aż w 81% (92% u kobiet, 76% u mężczyzn). Zwraca uwagę szczególnie wysoka zmienność załamka P w grupie kobiet. 8. Dla lewej tętnicy wieńcowej uwzględniając jako wartość predykcyjną przyrost ΔPWD czułość była większa (69%), niż dla prawej tętnicy wieńcowej (35%), przy swoistościach odpowiednio 47 % oraz 56%. 9. Czułość dla przyrostu długości załamka P (ΔPWD) zwiększała się wraz z liczbą tętnic wieńcowych zmienionych miażdżycowo: dla choroby jednonaczyniowej wynosiła 31%, dla choroby dwunaczyniowej - 47%, zaś dla choroby trójnaczyniowej - 70%. 10. Występowanie nadciśnienia tętniczego, nadwagi/otyłości, przerostu mięśnia lewej komory nie wpływało istotnie na zmianę morfologii załamka P w czasie elektrokardiograficznego testu wysiłkowego. 11. Nadciśnienie tętnicze oraz nadwaga/otyłość wykazywały ujemny wpływ na wartość predykcyjną zmian załamka P (zarówno dla PWDrecovery 120 ms, jak i dla przyrostu ΔPWD) jako wykładnika istotnego zwężenia nasierdziowej tętnicy wieńcowej. Wnioski 1. Ocena zmienności załamka P (P-wave alternans) w czasie elektrokardiograficznego testu wysiłkowego może być wykorzystywana jako nowy wykładnik niedokrwienia mięśnia sercowego. 2. Dodanie oceny zmienności załamka P w czasie elektrokardiograficznego testu wysiłkowego do oceny dotychczasowych parametrów niedokrwienia mięśnia sercowego (istotne obniżenie odcinka ST, ból w klatce piersiowej, arytmia komorowa, hypotensja, pojawienie się bloku lewej odnogi pęczka Hisa) istotnie zwiększa czułość badania. 3. Zwiększenie wartości diagnostycznej elektrokardiograficznego testu wysiłkowego przy wykorzystaniu oceny zmienności załamka P stwierdza się zwłaszcza u kobiet. 4. Ocena zmienności załamka P jest przydatna u osób z ujemnym elektrokardiograficznym testem wysiłkowym, co pozwala na wykrycie istotnego zwężenia w tętnicach wieńcowych w tej grupie pacjentów, szczególnie u kobiet.

6 5. Zmienność załamka P w czasie elektrokardiograficznego testu wysiłkowego jest czynnikiem prognostycznym ciężkości choroby wieńcowej (jedno-, dwu- i trójnaczyniowa), ma większą wartość diagnostyczną dla istotnego zwężenia lewej tętnicy wieńcowej w porównaniu z prawą tętnicą wieńcową. 6. Występowanie nadciśnienia tętniczego, nadwagi/otyłości, przerostu mięśnia lewej komory nie wpływa istotnie na zmianę morfologii załamka P w czasie elektrokardiograficznego testu wysiłkowego. Nadciśnienie tętnicze oraz nadwaga/otyłość mają natomiast ujemny wpływ na wartość predykcyjną zmian załamka P jako wykładnika istotnego zwężenia nasierdziowej tętnicy wieńcowej.

7 ABSTRACT Introduction Coronary heart disease is one of the main causes of the mortality in developed countries. Due to the ageing of the population and the higher prevalence of cardiovascular risk factors, a steady increase in the incidence of the coronary heart disease in the world is observed, pointing to an increasing population of younger patients. An approved method of detecting myocardial ischemia is the ST analysis during electrocardiographic exercise test with a mean sensitivity of 45-50% and specificity of 85-90%. The other tests useful in the diagnosis of ischemic heart disease, despite the higher diagnostic value, are less frequently used due to the lower availability and higher cost of the test. Particular limitation of the electrocardiographic exercise test is relatively low sensitivity, especially among women. Therefore, new parameters of myocardial ischemia are sought in the electrocardiographic exercise test. Pathophysiological basis of the cascade of the myocardial ischemia, the effect of ischemia on the size of the left atrium and thus the length of the P-wave and the results of previous studies point to the usefulness of P-wave alternans assessment during electrocardiographic exercise test as a potentially new marker of the myocardial ischemia. Objectives The main objective of the study was an assessment of P-wave alternans during electrocardiographic exercise test as a predictive value of significant coronary artery stenosis. The P-wave alternans was assessed as an independent prognostic factor and as summed up with the other exercise-induced abnormalities of myocardial ischemia: significant STdepression, chest pain, hypotension, ventricular arrhythmia and LBBB occurrence. An additional objectives of this study were: - assessment of P-wave alternans during electrocardiographic exercise test as a predictive value of significant coronary artery stenosis in the population of patients with the "negative" electrocardiographic exercise test and depending on the location and stage of coronary artery disease;

8 - influence of hypertension, overweight/obesity, left ventricular hypertrophy on changes in P-wave morphology during electrocardiographic exercise test and influence of the abovenamed states on the predictive value of P-wave alternans as a marker of significant stenosis of the coronary artery. Patients and methods Prospectively 265 patients, who underwent an electrocardiographic exercise test for diagnosis of the coronary heart disease and subsequently coronary angiography for up to 6 months, were included in the study. All patients were evaluated for the presence of hypertension, obesity or overweight and left ventricular hypertrophy in the echocardiography. In the electrocardiographic exercise test, apart from the other exercise-induced abnormalities of the myocardial ischemia (significant ST-depression, chest pain, hypotension, ventricular arrhythmia, LBBB occurrence), the duration (length) of the P-wave in the first minute of the recovery period (PWDrecovery) and the difference in the length of the P-wave in recovery and at rest (ΔPWD) in lead II and V5 were also evaluated. Statistical analysis was carried out for the purposes of the study. A set of an adequate analytical techniques and methods was used for it. These included: K-S and Lilliefors normality tests, Shapiro-Wilk test, χ2 test, one-way analysis of variance (ANOVA), Tukey's a priori test, Pearson's linear correlation. Sensitivity, specificity of electrocardiographic exercise test for significant ST depression, other criteria of myocardial ischemia, PWDrecovery 120 ms and increase in ΔPWD were calculated. The PWDrecovery prediction value 120 ms and the ΔPWD increase in the diagnosis of coronary heart disease in the population of patients with the "negative" electrocardiographic exercise test and depending on the location and stage of coronary artery disease were also assessed. The effect of overweight or obesity (BMI 25 kg / m2), hypertension and left ventricular hypertrophy on the predictive value of P-wave alternans as an marker of a significant coronary artery stenosis was also determinated.

9 Results 1. The length of the P-wave in the recovery period (PWDrecovery) and the difference in the length of the P-wave in recovery and at rest (ΔPWD) were significantly higher in the group of patients with significant coronary artery stenosis compared to patients without significant stenosis. 2. The sensitivity of the electrocardiographic exercise test for significant ST-segment depression was low and was only 31% (25% among women, 42% among men), with specificity of 76%. The addition of other ischemia parameters (induced by effort: chest pain, ventricular arrhythmia, hypotension, left bundle branch block) increased the sensitivity to 41% (specificity 69%). 3. The sensitivity of the electrocardiographic exercise test for the P-wave elongation 120 ms in the first minute of the recovery period (PWDrecovery) was 55% (52% among women, 48% among men), with specificity - 68%. Assessing both parameters (the P-wave alternans and significant ST-depression) the sensitivity of the electrocardiographic exercise test increased and was higher for PWDrecovery 120 ms - 65%, and with other ischemic parameters - 83%, although this was at the expense of specificity (51% and 20% respectively). 4. The sensitivity of the electrocardiographic exercise test for ΔPWD increase was 44% (42% among women, 45% among men), with specificity maintained - 62%. Assessing both parameters (P-wave alternans and significant ST-depression) the sensitivity of the electrocardiographic exercise test increased and was 61% for ΔPWD increase, and with other ischemic parameters - 69% with the specificity of 44% and 42%, respectively. 5. The sensitivity of the electrocardiographic exercise test was particularly high among women and was 71% in the assessment of three ischemia parameters (ΔPWD increase, significant ST-depression and other ischemic criteria - effort induced: chest pain, ventricular arrhythmia, hypotension, left bundle branch block Hisa). However, among men it was 67%. 6. Among 40% of patients with the "negative" electrocardiographic exercise test, significant stenosis in the coronary arteries were found. 7. Among patients with the "negative" electrocardiographic exercise test and significant coronary artery stenosis PWDrecovery 120 ms occurred in 41% (63% among women, 31% among men), while the increase in ΔPWD up to 81% (92% among women, 76 % among men). Particularly the high score of the P-wave alternans in the group of women is noteworthy.

10 8. For the left coronary artery, the sensitivity was higher as a predictive value (ΔPWD) (69%) than for the right coronary artery (35%), with specificities of 47% and 56%, respectively. 9. The sensitivity for the increase in the length of the P-wave (ΔPWD) increased with the number of atherosclerotic coronary arteries: 31% for a single-vessel disease, 47% for a twovessel disease and 70% for a three-vessel disease. 10. The occurrence of hypertension, overweight/obesity, left ventricular hypertrophy did not significantly change the morphology of the P wave during the electrocardiographic exercise test. 11. Hypertension and overweight/obesity had a negative effect on the predictive value of P-wave changes (both for PWDrecovery 120 ms and for ΔPWD increase) as a marker of significant coronary artery stenosis. Conclusions 1. The assessment of the P-wave alternans during the electrocardiographic exercise test can be used as a new marker of myocardial ischemia. 2. Adding the assessment of the P-wave alternans during the electrocardiographic exercise test to assess the other exercise-induced abnormalities of myocardial ischemia (significant STdepression, chest pain, ventricular arrhythmia, hypotension, left bundle branch block) significantly increases the sensitivity of the study. 3. Increasing the diagnostic value of electrocardiographic exercise test using the assessment of the P-wave alternans is observed especially among women. 4. The evaluation of the P-wave alternans is useful among people with the "negative" electrocardiographic exercise test, what allows the detection of significant stenosis in the coronary arteries in this group of patients, especially among women. 5. The P-wave alternans during the electrocardiographic exercise test is a prognostic factor for the severity of coronary disease (one-, two- and three-vessel), has a greater diagnostic value for significant narrowing of the left coronary artery as compared to the right coronary artery. 6. The occurrence of hypertension, overweight/obesity, left ventricular hypertrophy does not significantly change the morphology of the P wave during the electrocardiographic exercise test. However, hypertension and overweight/obesity have a negative impact on the predictive value of P-wave changes as a marker of significant coronary artery stenosis.

Lek. Ewelina Anna Dziedzic. Wpływ niedoboru witaminy D3 na stopień zaawansowania miażdżycy tętnic wieńcowych.

Lek. Ewelina Anna Dziedzic. Wpływ niedoboru witaminy D3 na stopień zaawansowania miażdżycy tętnic wieńcowych. Lek. Ewelina Anna Dziedzic Wpływ niedoboru witaminy D3 na stopień zaawansowania miażdżycy tętnic wieńcowych. Rozprawa na stopień naukowy doktora nauk medycznych Promotor: Prof. dr hab. n. med. Marek Dąbrowski

Bardziej szczegółowo

Ocena wpływu nasilenia objawów zespołu nadpobudliwości psychoruchowej na masę ciała i BMI u dzieci i młodzieży

Ocena wpływu nasilenia objawów zespołu nadpobudliwości psychoruchowej na masę ciała i BMI u dzieci i młodzieży Ewa Racicka-Pawlukiewicz Ocena wpływu nasilenia objawów zespołu nadpobudliwości psychoruchowej na masę ciała i BMI u dzieci i młodzieży Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych PROMOTOR: Dr hab. n.

Bardziej szczegółowo

II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK

II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK 2014 Zawał serca ból wieńcowy p30 min +CPK +Troponiny Zawał serca z p ST STEMI ( zamknięcie dużej tętnicy wieńcowej) Z wytworzeniem załamka Q Zawał serca bez pst NSTEMI Zamknięcie

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka, strategia leczenia i rokowanie odległe chorych z rozpoznaniem kardiomiopatii przerostowej

Diagnostyka, strategia leczenia i rokowanie odległe chorych z rozpoznaniem kardiomiopatii przerostowej Lekarz Karolina Macioł-Skurk Diagnostyka, strategia leczenia i rokowanie odległe chorych z rozpoznaniem kardiomiopatii przerostowej Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych Promotor: Prof. dr hab. n.

Bardziej szczegółowo

POZYTYWNE I NEGATYWNE SKUTKI DOŚWIADCZANEJ TRAUMY U CHORYCH PO PRZEBYTYM ZAWALE SERCA

POZYTYWNE I NEGATYWNE SKUTKI DOŚWIADCZANEJ TRAUMY U CHORYCH PO PRZEBYTYM ZAWALE SERCA POZYTYWNE I NEGATYWNE SKUTKI DOŚWIADCZANEJ TRAUMY U CHORYCH PO PRZEBYTYM ZAWALE SERCA mgr Magdalena Hendożko Praca doktorska Promotor: dr hab. med. Wacław Kochman prof. nadzw. Gdańsk 2015 STRESZCZENIE

Bardziej szczegółowo

czynnikami ryzyka i chorobami układu sercowo-naczyniowego.

czynnikami ryzyka i chorobami układu sercowo-naczyniowego. LEK. ALICJA DUDZIK-PŁOCICA KATEDRA I KLINIKA KARDIOLOGII, NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO I CHORÓB WEWNĘTRZNYCH WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY KIEROWNIK KATEDRY I KLINIKI: PROF. MAREK KUCH Ocena użyteczności

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka kliniczna chorych na raka jelita grubego

Charakterystyka kliniczna chorych na raka jelita grubego Lek. Łukasz Głogowski Charakterystyka kliniczna chorych na raka jelita grubego Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych Opiekun naukowy: Dr hab. n. med. Ewa Nowakowska-Zajdel Zakład Profilaktyki Chorób

Bardziej szczegółowo

Elektrokardiogram w nadciśnieniu tętniczym jakie pułapki czekają na opisującego EKG

Elektrokardiogram w nadciśnieniu tętniczym jakie pułapki czekają na opisującego EKG ELEKTROKARDIOGRAFIA W PRAKTYCE 12 S. Kowalewski, A. Mamcarz S. Kowalewski, A. Mamcarz Ochronny wpływ trimetazydyny u Ochronny pacjentów wpływ z chorobą trimetazydyny niedokrwienną u pacjentów serca i niewydolnością

Bardziej szczegółowo

Testy wysiłkowe w wadach serca

Testy wysiłkowe w wadach serca XX Konferencja Szkoleniowa i XVI Międzynarodowa Konferencja Wspólna SENiT oraz ISHNE 5-8 marca 2014 roku, Kościelisko Testy wysiłkowe w wadach serca Sławomira Borowicz-Bieńkowska Katedra Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Etiologia, przebieg kliniczny i leczenie udarów mózgu w województwie śląskim w latach

Etiologia, przebieg kliniczny i leczenie udarów mózgu w województwie śląskim w latach lek. Anna Starostka-Tatar Etiologia, przebieg kliniczny i leczenie udarów mózgu w województwie śląskim w latach 2009-2015 Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych Promotor: dr hab. n. med. Beata Labuz-Roszak

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LIX, SUPPL. XIV, 109 SECTIO D 2004

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LIX, SUPPL. XIV, 109 SECTIO D 2004 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LIX, SUPPL. XIV, 109 SECTIO D 2004 Oddział Kardiologii, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Lublin,

Bardziej szczegółowo

Profil alergenowy i charakterystyka kliniczna dorosłych. pacjentów uczulonych na grzyby pleśniowe

Profil alergenowy i charakterystyka kliniczna dorosłych. pacjentów uczulonych na grzyby pleśniowe lek. Krzysztof Kołodziejczyk Profil alergenowy i charakterystyka kliniczna dorosłych pacjentów uczulonych na grzyby pleśniowe Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych Promotor: dr hab. n. med. Andrzej

Bardziej szczegółowo

Ocena skuteczności preparatów miejscowo znieczulających skórę w redukcji bólu w trakcie pobierania krwi u dzieci badanie z randomizacją

Ocena skuteczności preparatów miejscowo znieczulających skórę w redukcji bólu w trakcie pobierania krwi u dzieci badanie z randomizacją 234 Ocena skuteczności preparatów miejscowo znieczulających skórę w redukcji bólu w trakcie pobierania krwi u dzieci badanie z randomizacją The effectiveness of local anesthetics in the reduction of needle

Bardziej szczegółowo

ROZPRAWA DOKTORSKA. Mateusz Romanowski

ROZPRAWA DOKTORSKA. Mateusz Romanowski Mateusz Romanowski Wpływ krioterapii ogólnoustrojowej na aktywność choroby i sprawność chorych na zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa ROZPRAWA DOKTORSKA Promotor: Dr hab., prof. AWF Anna Straburzyńska-Lupa

Bardziej szczegółowo

Przypadki kliniczne EKG

Przypadki kliniczne EKG Przypadki kliniczne EKG Przedrukowano z: Mukherjee D. ECG Cases pocket. Börm Bruckmeier Publishing LLC, Hermosa Beach, CA 2006: 139 142 (przypadek 32); 143 146 (przypadek 33). PRZYPADEK NR 1 1.1. Scenariusz

Bardziej szczegółowo

EDYTA KATARZYNA GŁAŻEWSKA METALOPROTEINAZY ORAZ ICH TKANKOWE INHIBITORY W OSOCZU OSÓB CHORYCH NA ŁUSZCZYCĘ LECZONYCH METODĄ FOTOTERAPII UVB.

EDYTA KATARZYNA GŁAŻEWSKA METALOPROTEINAZY ORAZ ICH TKANKOWE INHIBITORY W OSOCZU OSÓB CHORYCH NA ŁUSZCZYCĘ LECZONYCH METODĄ FOTOTERAPII UVB. Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Uniwersytet Medyczny w Białymstoku EDYTA KATARZYNA GŁAŻEWSKA METALOPROTEINAZY ORAZ ICH TKANKOWE INHIBITORY W OSOCZU OSÓB CHORYCH NA ŁUSZCZYCĘ

Bardziej szczegółowo

Fetuina i osteopontyna u pacjentów z zespołem metabolicznym

Fetuina i osteopontyna u pacjentów z zespołem metabolicznym Fetuina i osteopontyna u pacjentów z zespołem metabolicznym Dr n med. Katarzyna Musialik Katedra Chorób Wewnętrznych, Zaburzeń Metabolicznych i Nadciśnienia Tętniczego Uniwersytet Medyczny w Poznaniu *W

Bardziej szczegółowo

Jerzy Sacha 1, Przemysław Guzik 2 1. Streszczenie. Abstract

Jerzy Sacha 1, Przemysław Guzik 2 1. Streszczenie. Abstract 63 Anestezjologia i Ratownictwo 2013; 7: 63-68 ARTYKUŁ POGLĄDOWY/REVIEW PAPER Otrzymano/Submitted: 01.02.2013 Zaakceptowano/Accepted: 11.02.2013 Akademia Medycyny Nowa uniwersalna definicja zawału serca

Bardziej szczegółowo

STOSUNEK HEMODIALIZOWANYCH PACJENTÓW Z ZABURZENIAMI

STOSUNEK HEMODIALIZOWANYCH PACJENTÓW Z ZABURZENIAMI Wojciech Marcin Orzechowski STOSUNEK HEMODIALIZOWANYCH PACJENTÓW Z ZABURZENIAMI DEPRESYJNYMI DO LECZENIA TYCH ZABURZEŃ Rozprawa na stopień naukowy doktora nauk o zdrowiu Promotor: prof. dr hab. n. med.,

Bardziej szczegółowo

Ocena przydatności rezonansu magnetycznego w określaniu czasu wystąpienia wczesnego

Ocena przydatności rezonansu magnetycznego w określaniu czasu wystąpienia wczesnego STRESZCZENIE: Ocena przydatności rezonansu magnetycznego w określaniu czasu wystąpienia wczesnego udaru niedokrwiennego mózgu. Udar jest drugą co do częstości przyczyną zgonów na Świecie i podstawową przyczyną

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE DIAGNOSTYCZNE 6-MINUTOWEGO TESTU KORYTARZOWEGO CHODU U MĘŻCZYZN Z MIAŻDŻYCĄ KOŃCZYN DOLNYCH

ZNACZENIE DIAGNOSTYCZNE 6-MINUTOWEGO TESTU KORYTARZOWEGO CHODU U MĘŻCZYZN Z MIAŻDŻYCĄ KOŃCZYN DOLNYCH ZNACZENIE DIAGNOSTYCZNE 6-MINUTOWEGO TESTU KORYTARZOWEGO CHODU U MĘŻCZYZN Z MIAŻDŻYCĄ KOŃCZYN DOLNYCH Bartosz Wnuk 1, Teresa Kowalewska-Twardela 2, Damian Ziaja 3 Celem pracy była ocena przydatności 6-minutowego

Bardziej szczegółowo

Chronotyp i struktura temperamentu jako predyktory zaburzeń nastroju i niskiej jakości snu wśród studentów medycyny

Chronotyp i struktura temperamentu jako predyktory zaburzeń nastroju i niskiej jakości snu wśród studentów medycyny WYDZIAŁ LEKARSKI Chronotyp i struktura temperamentu jako predyktory zaburzeń nastroju i niskiej jakości snu wśród studentów medycyny Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych lek. Łukasz Mokros Praca

Bardziej szczegółowo

mgr Anna Sobianek Rozprawa na stopień naukowy doktora nauk o zdrowiu Promotor: prof. dr hab. n. med. Mirosław Dłużniewski

mgr Anna Sobianek Rozprawa na stopień naukowy doktora nauk o zdrowiu Promotor: prof. dr hab. n. med. Mirosław Dłużniewski mgr Anna Sobianek,,Ocena wpływu regularnej, kontrolowanej aktywności fizycznej na jakość życia i występowanie czynników ryzyka schorzeń sercowo-naczyniowych w populacji studentek Warszawskiego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Gdański Uniwersytet Medyczny Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej. Beata Wieczorek-Wójcik

Gdański Uniwersytet Medyczny Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej. Beata Wieczorek-Wójcik Gdański Uniwersytet Medyczny Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej Beata Wieczorek-Wójcik Poziom obsad pielęgniarskich a częstość i rodzaj zdarzeń

Bardziej szczegółowo

lek. Olga Możeńska Ocena wybranych parametrów gospodarki wapniowo-fosforanowej w populacji chorych z istotną niedomykalnością zastawki mitralnej

lek. Olga Możeńska Ocena wybranych parametrów gospodarki wapniowo-fosforanowej w populacji chorych z istotną niedomykalnością zastawki mitralnej lek. Olga Możeńska Ocena wybranych parametrów gospodarki wapniowo-fosforanowej w populacji chorych z istotną niedomykalnością zastawki mitralnej Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych Promotor: dr

Bardziej szczegółowo

Lek. med. Arkadiusz Soski. Streszczenie

Lek. med. Arkadiusz Soski. Streszczenie Lek. med. Arkadiusz Soski Streszczenie Wstęp Rozwojową dysplazję stawu biodrowego (DDH developmental dysplasia of the hip) uznaje się za najczęstszą wadę u noworodków i niemowląt. Wada ta powstać może

Bardziej szczegółowo

Założenia i cele: Postanowiłam zbadać i przeanalizować:

Założenia i cele: Postanowiłam zbadać i przeanalizować: Streszczenie. Wstęp: Starzejące się społeczeństwa całej Europy, skutki wysoko rozwiniętej cywilizacji urbanistyczno-technicznej, oddalenie człowieka od natury, ogromny postęp nauki i techniki, powodują

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIE Lek. Łukasz Kłodziński Promotor - Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Wisłowska

STRESZCZENIE Lek. Łukasz Kłodziński Promotor - Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Wisłowska STRESZCZENIE Lek. Łukasz Kłodziński Promotor - Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Wisłowska Porównanie współchorobowości u pacjentów z Reumatoidalnym Zapaleniem Stawów, Toczniem Rumieniowatym Układowym i

Bardziej szczegółowo

Choroba wieńcowa - rosnący problem współczesnej kardiologii

Choroba wieńcowa - rosnący problem współczesnej kardiologii Choroba wieńcowa - rosnący problem współczesnej kardiologii Choroby układu sercowo - naczyniowego stanowią przyczynę około połowy wszystkich zgonów w Polsce. W 2001 r. z powodu choroby wieńcowej zmarło

Bardziej szczegółowo

Przypadki kliniczne EKG

Przypadki kliniczne EKG Przypadki kliniczne EKG Przedrukowano z: Mukherjee D. ECG Cases pocket. Börm Bruckmeier Publishing LLC, Hermosa Beach, CA, 2006: 135 138 (przypadek 31) i 147 150 (przypadek 34) PRZYPADEK NR 1 1.1. Scenariusz

Bardziej szczegółowo

Badania dodatkowe w celu potwierdzenia rozpoznania stabilnej choroby wieńcowej

Badania dodatkowe w celu potwierdzenia rozpoznania stabilnej choroby wieńcowej Badania dodatkowe w celu potwierdzenia rozpoznania stabilnej choroby wieńcowej Nieinwazyjne badanie diagnostyczne układu krążenia stanowią podstawową metodę, wykorzystywaną w rozpoznawaniu jak i monitorowaniu

Bardziej szczegółowo

Ocena wpływu ludzkiego antygenu leukocytarnego HLA B5701 na progresję zakażenia HIV 1 i odpowiedź na leczenie antyretrowirusowe.

Ocena wpływu ludzkiego antygenu leukocytarnego HLA B5701 na progresję zakażenia HIV 1 i odpowiedź na leczenie antyretrowirusowe. ROZPRAWA DOKTORSKA Ocena wpływu ludzkiego antygenu leukocytarnego HLA B5701 na progresję zakażenia HIV 1 i odpowiedź na leczenie antyretrowirusowe. Promotor: Dr hab. n. med. Justyna D. Kowalska Klinika

Bardziej szczegółowo

Promotor: Dr hab.n. med. Michał Kidawa

Promotor: Dr hab.n. med. Michał Kidawa Promotor: Dr hab.n. med. Michał Kidawa Doktorantka: Lek. Małgorzata Mikołajczyk OCENA ROKOWANIA W GRUPIE CHORYCH Z NIESTABILNĄ CHOROBĄ WIEŃCOWĄ LUB OSTRYM ZESPOŁEM BEZ UNIESIENIA ODCINKA ST Z WIELONACZYNIOWĄ

Bardziej szczegółowo

9. STRESZCZENIE Założenia i cele pracy: Materiał i metody: Wyniki:

9. STRESZCZENIE Założenia i cele pracy: Materiał i metody: Wyniki: 9. STRESZCZENIE Cukrzyca 2 4-krotnie zwiększa ryzyko zachorowania na choroby układu sercowo-naczyniowego, w tym zaburzenia rytmu serca. Podwyższone ryzyko wystąpienia arytmii komorowych u osób z cukrzycą

Bardziej szczegółowo

Weronika Mysliwiec, klasa 8W, rok szkolny 2018/2019

Weronika Mysliwiec, klasa 8W, rok szkolny 2018/2019 Poniższy zbiór zadań został wykonany w ramach projektu Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka w roku szkolnym 2018/2019. Tresci zadań rozwiązanych

Bardziej szczegółowo

Nieokreślony typ ostrego zespołu wieńcowego rola elektrokardiogramu

Nieokreślony typ ostrego zespołu wieńcowego rola elektrokardiogramu PRACA POGLĄDOWA PRZEDRUK Folia Cardiologica Excerpta 2007, tom 2, nr 5, 175 182 Copyright 2007 Via Medica ISSN 1896 2475 Nieokreślony typ ostrego zespołu wieńcowego rola elektrokardiogramu Artur Klimczak

Bardziej szczegółowo

Cystatin C as potential marker of Acute Kidney Injury in patients after Abdominal Aortic Aneurysms Surgery preliminary study

Cystatin C as potential marker of Acute Kidney Injury in patients after Abdominal Aortic Aneurysms Surgery preliminary study Cystatin C as potential marker of Acute Kidney Injury in patients after Abdominal Aortic Aneurysms Surgery preliminary study Anna Bekier-Żelawska 1, Michał Kokot 1, Grzegorz Biolik 2, Damian Ziaja 2, Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Wydział Lekarski. Jarosław Woźniak. Rozprawa doktorska

Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Wydział Lekarski. Jarosław Woźniak. Rozprawa doktorska Uniwersytet Medyczny w Łodzi Wydział Lekarski Jarosław Woźniak Rozprawa doktorska Ocena funkcji stawu skokowego po leczeniu operacyjnym złamań kostek goleni z uszkodzeniem więzozrostu piszczelowo-strzałkowego

Bardziej szczegółowo

Radiologiczna ocena progresji zmian próchnicowych po zastosowaniu infiltracji. żywicą o niskiej lepkości (Icon). Badania in vivo.

Radiologiczna ocena progresji zmian próchnicowych po zastosowaniu infiltracji. żywicą o niskiej lepkości (Icon). Badania in vivo. Renata Zielińska Radiologiczna ocena progresji zmian próchnicowych po zastosowaniu infiltracji żywicą o niskiej lepkości (Icon). Badania in vivo. Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych Zakład Stomatologii

Bardziej szczegółowo

Ocena potrzeb pacjentów z zaburzeniami psychicznymi

Ocena potrzeb pacjentów z zaburzeniami psychicznymi Mikołaj Trizna Ocena potrzeb pacjentów z zaburzeniami psychicznymi przebywających na oddziałach psychiatrii sądowej Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych Promotor: dr hab.n.med. Tomasz Adamowski,

Bardziej szczegółowo

Warsztaty Ocena wiarygodności badania z randomizacją

Warsztaty Ocena wiarygodności badania z randomizacją Warsztaty Ocena wiarygodności badania z randomizacją Ocena wiarygodności badania z randomizacją Każda grupa Wspólnie omawia odpowiedź na zadane pytanie Wybiera przedstawiciela, który w imieniu grupy przedstawia

Bardziej szczegółowo

Znaczenie rokownicze przemijającego bloku lewej odnogi pęczka Hisa występującego w trakcie próby wysiłkowej

Znaczenie rokownicze przemijającego bloku lewej odnogi pęczka Hisa występującego w trakcie próby wysiłkowej PRACA ORYGINALNA Folia Cardiol. 2002, tom 9, nr 6, 491 497 Copyright 2002 Via Medica ISSN 1507 4145 Znaczenie rokownicze przemijającego bloku lewej odnogi pęczka Hisa występującego w trakcie próby wysiłkowej

Bardziej szczegółowo

Echokardiograficzny test obciążeniowy z dobutaminą w polskich pracowniach echokardiograficznych.

Echokardiograficzny test obciążeniowy z dobutaminą w polskich pracowniach echokardiograficznych. Echokardiograficzny test obciążeniowy z dobutaminą w polskich pracowniach echokardiograficznych. Opracowanie na podstawie danych z 25 Pracowni Echokardiograficznych w Polsce posiadających akredytację Sekcji

Bardziej szczegółowo

PRACA ORYGINALNA. III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii Śląskiej Akademii Medycznej, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

PRACA ORYGINALNA. III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii Śląskiej Akademii Medycznej, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu PRACA ORYGINALNA Folia Cardiol. 2006, tom 13, nr 3, 244 249 Copyright 2006 Via Medica ISSN 1507 4145 Uniesienie odcinka ST w odprowadzeniu avr w przebiegu zawału ściany przedniej, wskazujące na zamknięcie

Bardziej szczegółowo

Ocena wartości badań kwestionariuszowych, laboratoryjnych i pomiarów wybranych cech skóry w atopowym zapaleniu skóry

Ocena wartości badań kwestionariuszowych, laboratoryjnych i pomiarów wybranych cech skóry w atopowym zapaleniu skóry Lek. Kamila Zawadzińska-Halat Ocena wartości badań kwestionariuszowych, laboratoryjnych i pomiarów wybranych cech skóry w atopowym zapaleniu skóry Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych Promotor:

Bardziej szczegółowo

Maciej Pawlak. Zastosowanie nowoczesnych implantów i technik operacyjnych w leczeniu przepuklin brzusznych.

Maciej Pawlak. Zastosowanie nowoczesnych implantów i technik operacyjnych w leczeniu przepuklin brzusznych. Maciej Pawlak Zastosowanie nowoczesnych implantów i technik operacyjnych w leczeniu przepuklin brzusznych. Prospektywne randomizowane badanie porównujące zastosowanie dwóch różnych koncepcji siatki i staplera

Bardziej szczegółowo

Marta Uzdrowska. PRACA NA STOPIEŃ DOKTORA NAUK MEDYCZNYCH Promotor: Dr hab. n. med. prof. UM Anna Broniarczyk-Loba

Marta Uzdrowska. PRACA NA STOPIEŃ DOKTORA NAUK MEDYCZNYCH Promotor: Dr hab. n. med. prof. UM Anna Broniarczyk-Loba Marta Uzdrowska Ocena wad refrakcji i przyczyn niedowidzenia u osób z niepełnosprawnością intelektualną z wykorzystaniem zdalnego autorefraktometru Plusoptix PRACA NA STOPIEŃ DOKTORA NAUK MEDYCZNYCH Promotor:

Bardziej szczegółowo

Na podstawie analizy badań oraz hipotez wyciągnięto następujące wnioski:

Na podstawie analizy badań oraz hipotez wyciągnięto następujące wnioski: STRESZCZENIE Choroba niedokrwienna serca jest pojęciem obejmującym wszystkie stany niedokrwienia mięśnia sercowego najczęściej spowodowane zmianami miażdżycowymi w tętnicach wieńcowych. W krajach wysoko

Bardziej szczegółowo

Rozpoznawanie twarzy metodą PCA Michał Bereta 1. Testowanie statystycznej istotności różnic między jakością klasyfikatorów

Rozpoznawanie twarzy metodą PCA Michał Bereta   1. Testowanie statystycznej istotności różnic między jakością klasyfikatorów Rozpoznawanie twarzy metodą PCA Michał Bereta www.michalbereta.pl 1. Testowanie statystycznej istotności różnic między jakością klasyfikatorów Wiemy, że możemy porównywad klasyfikatory np. za pomocą kroswalidacji.

Bardziej szczegółowo

Relationship of ST-T Segment Abnormalities in Rest ECG with Left Ventricular Hypertrophy and Coronary Artery Disease in Patients with Hypertension

Relationship of ST-T Segment Abnormalities in Rest ECG with Left Ventricular Hypertrophy and Coronary Artery Disease in Patients with Hypertension Tomasz Pasierski, Monika Przewłocka PRACA ORYGINALNA Oddział Kardiologii, Centralny Szpital Kolejowy w Warszawie Związek obrazu odcinka ST-T w spoczynkowym elektrokardiogramie u chorych na nadciśnienie

Bardziej szczegółowo

EKG w stanach nagłych. Dr hab. med. Marzenna Zielińska

EKG w stanach nagłych. Dr hab. med. Marzenna Zielińska EKG w stanach nagłych Dr hab. med. Marzenna Zielińska Co to jest EKG????? Układ bodźco-przewodzący serca (Wagner, 2006) Jakie patologie, jakie choroby możemy rozpoznać na podstawie EKG? zaburzenia rytmu

Bardziej szczegółowo

Materiały edukacyjne. Diagnostyka i leczenie nadciśnienia tętniczego

Materiały edukacyjne. Diagnostyka i leczenie nadciśnienia tętniczego Materiały edukacyjne Diagnostyka i leczenie nadciśnienia tętniczego Klasyfikacja ciśnienia tętniczego (mmhg) (wg. ESH/ESC )

Bardziej szczegółowo

Ocena zależności pomiędzy stężeniami wifatyny i chemeryny a nasileniem łuszczycy, ocenianym za pomocą wskaźników PASI, BSA, DLQI.

Ocena zależności pomiędzy stężeniami wifatyny i chemeryny a nasileniem łuszczycy, ocenianym za pomocą wskaźników PASI, BSA, DLQI. Uniwersytet Medyczny w Lublinie Katarzyna Chyl-Surdacka Badania wisfatyny i chemeryny w surowicy krwi u chorych na łuszczycę Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych streszczenie Promotor Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Justyna Kinga Stępkowska

Justyna Kinga Stępkowska Warszawski Uniwersytet Medyczny Wydział Nauki o Zdrowiu Justyna Kinga Stępkowska Ilościowa ocena wybranych antygenów nowotworowych u zdrowych kobiet stosujących dwuskładnikową antykoncepcję hormonalną

Bardziej szczegółowo

Lekarz Przemysław Jerzy Kwasiborski

Lekarz Przemysław Jerzy Kwasiborski Lekarz Przemysław Jerzy Kwasiborski Ocena możliwości klinicznego wykorzystania oznaczeń stężenia cytokin uwalnianych przez HIF-1 w odpowiedzi na hipoksję u chorych kardiodiabetologicznych ROZPRAWA NA STOPIEŃ

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie wskaźnika neutrofilowo-limfocytowego w predykcji niekorzystnych zdarzeń klinicznych u pacjentów hemodializowanych

Zastosowanie wskaźnika neutrofilowo-limfocytowego w predykcji niekorzystnych zdarzeń klinicznych u pacjentów hemodializowanych I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ROZPRAWA DOKTORSKA Zastosowanie wskaźnika neutrofilowo-limfocytowego w predykcji niekorzystnych zdarzeń klinicznych u

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 259 SECTIO D 2005

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 259 SECTIO D 2005 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 259 SECTIO D 2005 Katedra Pielęgniarstwa Samodzielna Pracownia Pielęgniarstwa Ogólnego 1 AM w Gdańsku Department of Nursing

Bardziej szczegółowo

Analiza uszkodzeń systemów chłodniczych jednostek rybackich

Analiza uszkodzeń systemów chłodniczych jednostek rybackich AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE WYDZIAŁ MECHANICZNY mgr inż. Waldemar Kostrzewa ROZPRAWA DOKTORSKA Analiza uszkodzeń systemów chłodniczych Promotor: dr hab. inż. Cezary Behrendt, prof. nadzw. AM Promotor

Bardziej szczegółowo

Urszula Coupland. Zaburzenia neurologiczne u dzieci wertykalnie zakażonych HIV. Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych

Urszula Coupland. Zaburzenia neurologiczne u dzieci wertykalnie zakażonych HIV. Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych Urszula Coupland Zaburzenia neurologiczne u dzieci wertykalnie zakażonych HIV Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych Klinika Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

10. Zmiany elektrokardiograficzne

10. Zmiany elektrokardiograficzne 10. Zmiany elektrokardiograficzne w różnych zespołach chorobowyh 309 Zanim zaczniesz, przejrzyj streszczenie tego rozdziału na s. 340 342. zmiany elektrokardiograficzne w różnych zespołach chorobowych

Bardziej szczegółowo

Kamil Barański 1, Ewelina Szuba 2, Magdalena Olszanecka-Glinianowicz 3, Jerzy Chudek 1 STRESZCZENIE WPROWADZENIE

Kamil Barański 1, Ewelina Szuba 2, Magdalena Olszanecka-Glinianowicz 3, Jerzy Chudek 1 STRESZCZENIE WPROWADZENIE Czynniki socjodemograficzne wpływające na poziom wiedzy dotyczącej dróg szerzenia się zakażenia w kontaktach niezwiązanych z procedurami medycznymi wśród pacjentów z WZW typu C Kamil Barański 1, Ewelina

Bardziej szczegółowo

Stabilna choroba wieńcowa

Stabilna choroba wieńcowa Stabilna choroba wieńcowa dr hab. med. prof. nadzw. Małgorzata Lelonek FESC Wytyczne ESC postępowania w stabilnej dławicy piersiowej 2013 www.ptkardio.pl 1 2 Epidemiologia Europa: 20-40 / 1 000 Około 5

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PROFILU METABOLICZNEGO PACJENTÓW Z PRZEWLEKŁĄ NIEWYDOLNOŚCIĄ SERCA I WSPÓŁISTNIEJĄCYM MIGOTANIEM PRZEDSIONKÓW

ANALIZA PROFILU METABOLICZNEGO PACJENTÓW Z PRZEWLEKŁĄ NIEWYDOLNOŚCIĄ SERCA I WSPÓŁISTNIEJĄCYM MIGOTANIEM PRZEDSIONKÓW ANALIZA PROFILU METABOLICZNEGO PACJENTÓW Z PRZEWLEKŁĄ NIEWYDOLNOŚCIĄ SERCA I WSPÓŁISTNIEJĄCYM MIGOTANIEM PRZEDSIONKÓW Rozprawa doktorska Autor: lek. Marcin Wełnicki Promotor: prof. dr hab. n. med Artur

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIE Wartość diagnostyczna ultrasonografii stawów rąk w ocenie klinicznej chorych na reumatoidalne zapalenie stawów

STRESZCZENIE Wartość diagnostyczna ultrasonografii stawów rąk w ocenie klinicznej chorych na reumatoidalne zapalenie stawów STRESZCZENIE Wartość diagnostyczna ultrasonografii stawów rąk w ocenie klinicznej chorych na reumatoidalne zapalenie stawów Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) jest przewlekłą, postępującą chorobą autoimmunologiczną

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNOŚĆ TRENINGU INDOOR CYCLING U PACJENTÓW Z ROZPOZNANĄ CHOROBĄ NIEDOKRWIENNĄ SERCA LUB PO ZAWALE SERCA

SKUTECZNOŚĆ TRENINGU INDOOR CYCLING U PACJENTÓW Z ROZPOZNANĄ CHOROBĄ NIEDOKRWIENNĄ SERCA LUB PO ZAWALE SERCA STRESZCZENIE SKUTECZNOŚĆ TRENINGU INDOOR CYCLING U PACJENTÓW Z ROZPOZNANĄ CHOROBĄ NIEDOKRWIENNĄ SERCA LUB PO ZAWALE SERCA Słowa kluczowe: aktywność fizyczna, Indoor Cycling, kwestionariusz Minnesota, kompleksowa

Bardziej szczegółowo

OCENA ENDOMETRIUM NIEPŁODNYCH KLACZY WYBRANYMI METODAMI DIAGNOSTYCZNYMI

OCENA ENDOMETRIUM NIEPŁODNYCH KLACZY WYBRANYMI METODAMI DIAGNOSTYCZNYMI UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ KATEDRA ROZRODU Z KLINIKĄ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH Lek. wet. OCENA ENDOMETRIUM NIEPŁODNYCH KLACZY WYBRANYMI METODAMI DIAGNOSTYCZNYMI

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Uniwersytet Medyczny w Łodzi Uniwersytet Medyczny w Łodzi Oddział Kardiologii M. Sz. S. sp. z o.o. Radom Klinika Intensywnej Terapii Kardiologicznej ROZPRAWA DOKTORSKA Wpływ dysfunkcji prawej komory serca na rokowanie krótkoterminowe

Bardziej szczegółowo

Słupskie Prace Biologiczne

Słupskie Prace Biologiczne Słupskie Prace Biologiczne Nr 12 ss. 295-330 2015 ISSN 1734-0926 Przyjęto: 25.11.2015 Instytut Biologii i Ochrony Środowiska Akademii Pomorskiej w Słupsku Zaakceptowano: 25.02.2016 OCENA WYDOLNOŚCI UKŁADU

Bardziej szczegółowo

Prof. Hanna Szwed. Chory ze stabilną chorobą wieńcową - jak rozpoznać, - czy zawsze test obciążeniowy, ale jaki?

Prof. Hanna Szwed. Chory ze stabilną chorobą wieńcową - jak rozpoznać, - czy zawsze test obciążeniowy, ale jaki? Prof. Hanna Szwed Chory ze stabilną chorobą wieńcową - jak rozpoznać, - czy zawsze test obciążeniowy, ale jaki? Warszawa, 2015 Rozpoznanie stabilnej choroby wieńcowej i ocena ryzyka Etap 1 Kliniczna ocena

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka od tego się wszystko zaczyna. Czy nowy algorytm w Nicei 2018?

Diagnostyka od tego się wszystko zaczyna. Czy nowy algorytm w Nicei 2018? Diagnostyka od tego się wszystko zaczyna Czy nowy algorytm w Nicei 2018? Adam Torbicki Department of Pulmonary Circulation Thromboembolic Diseases and Cardiology Center of Postgraduate Medical Education

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Durda STRESZCZENIE STĘŻENIE KWASU FOLIOWEGO ORAZ ZMIANY W OBRĘBIE GENÓW REGULUJĄCYCH JEGO METABOLIZM JAKO CZYNNIK RYZYKA RAKA W POLSCE

Katarzyna Durda STRESZCZENIE STĘŻENIE KWASU FOLIOWEGO ORAZ ZMIANY W OBRĘBIE GENÓW REGULUJĄCYCH JEGO METABOLIZM JAKO CZYNNIK RYZYKA RAKA W POLSCE Pomorski Uniwersytet Medyczny Katarzyna Durda STRESZCZENIE STĘŻENIE KWASU FOLIOWEGO ORAZ ZMIANY W OBRĘBIE GENÓW REGULUJĄCYCH JEGO METABOLIZM JAKO CZYNNIK RYZYKA RAKA W POLSCE Promotor: dr hab. prof. nadzw.

Bardziej szczegółowo

Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950?

Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950? Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950? Joanna Wibig Department of Meteorology and Climatology, University of Lodz, Poland OUTLINE: Motivation Data Heat wave frequency measures

Bardziej szczegółowo

Obrazowanie kręgosłupa w badaniu TK i MR w różnych grupach wiekowych

Obrazowanie kręgosłupa w badaniu TK i MR w różnych grupach wiekowych Lekarz Daria Dziechcińska-Połetek Obrazowanie kręgosłupa w badaniu TK i MR w różnych grupach wiekowych Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych Promotor: Dr hab. n. med. Ewa Kluczewska, prof. nadzw.

Bardziej szczegółowo

EKG Zaburzenia rytmu i przewodzenia cz. II

EKG Zaburzenia rytmu i przewodzenia cz. II EKG Zaburzenia rytmu i przewodzenia cz. II Karol Wrzosek KATEDRA I KLINIKA KARDIOLOGII, NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO I CHORÓB WEWNĘTRZNYCH Mechanizmy powstawania arytmii Ektopia Fala re-entry Mechanizm re-entry

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie finansowania i potrzeby w ochronie zdrowia perspektywa PTK. Piotr Hoffman Prezes PTK

Zwiększenie finansowania i potrzeby w ochronie zdrowia perspektywa PTK. Piotr Hoffman Prezes PTK Zwiększenie finansowania i potrzeby w ochronie zdrowia perspektywa PTK Piotr Hoffman Prezes PTK Death by cause in 53 European countries (WHO data) M Nichols et al, European Heart Journal 2013; 34: 3028-34

Bardziej szczegółowo

Is there a relationship between age and side dominance of tubal ectopic pregnancies? A preliminary report

Is there a relationship between age and side dominance of tubal ectopic pregnancies? A preliminary report Is there a relationship between age and side dominance of tubal ectopic pregnancies? A preliminary report Czy istnieje zależność pomiędzy wiekiem i stroną, po której umiejscawia się ciąża ektopowa jajowodowa?

Bardziej szczegółowo

Embolizacja tętnic macicznych wykonywana w przypadku występowania objawowych

Embolizacja tętnic macicznych wykonywana w przypadku występowania objawowych Streszczenie Embolizacja tętnic macicznych wykonywana w przypadku występowania objawowych mięśniaków macicy stanowi alternatywną metodę terapeutyczną pozwalającą w minimalnie inwazyjny sposób zlikwidować

Bardziej szczegółowo

Do lekarza rodzinnego przychodzi pacjent z wszczepionym rozrusznikiem... Krótkie kompendium postępowania, część 1

Do lekarza rodzinnego przychodzi pacjent z wszczepionym rozrusznikiem... Krótkie kompendium postępowania, część 1 Choroby Serca i Naczyń 2012, tom 9, nr 5, 288 292 E K G W P R A K T Y C E Redaktor działu: dr hab. n. med. Rafał Baranowski Do lekarza rodzinnego przychodzi pacjent z wszczepionym rozrusznikiem... Krótkie

Bardziej szczegółowo

Udział czynników demograficznych w kształtowaniu wyników leczenia raka jajnika na podstawie materiału Gdyńskiego Centrum Onkologii

Udział czynników demograficznych w kształtowaniu wyników leczenia raka jajnika na podstawie materiału Gdyńskiego Centrum Onkologii Lek. med. Andrzej Kmieć Udział czynników demograficznych w kształtowaniu wyników leczenia raka jajnika na podstawie materiału Gdyńskiego Centrum Onkologii Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych Zakład

Bardziej szczegółowo

Miejsce SPECT w kardiologii w roku 2013

Miejsce SPECT w kardiologii w roku 2013 Choroby Serca i Naczyń 2014, tom 11, nr 1, 23 28 C H o r o b a W i e ń c o w a Redaktor działu: prof. dr hab. n. med. Lech Poloński Miejsce SPECT w kardiologii w roku 2013 The role of SPECT in cardiology

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA NIEINWAZYJNA I INWAZYJNA WRODZONYCH I NABYTYCH WAD SERCA U DZIECI

DIAGNOSTYKA NIEINWAZYJNA I INWAZYJNA WRODZONYCH I NABYTYCH WAD SERCA U DZIECI DIAGNOSTYKA NIEINWAZYJNA I INWAZYJNA WRODZONYCH I NABYTYCH WAD SERCA U DZIECI Dlaczego dzieci sąs kierowane do kardiologa? Różnice w diagnostyce obrazowej chorób układu krążenia u dorosłych i dzieci Diagnostyka

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

THE MOST FREQUENT PHYSICAL MODALITIES IN PATIENTS WITH PAIN IN LUMBOSACRAL SPINE AND AN ASSESSMENT OF THEIR ANALGESIC EFFECTIVENESS

THE MOST FREQUENT PHYSICAL MODALITIES IN PATIENTS WITH PAIN IN LUMBOSACRAL SPINE AND AN ASSESSMENT OF THEIR ANALGESIC EFFECTIVENESS NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANE ZABIEGI FIZYKALNE U PACJENTÓW Z DOLEGLIWOŚCIAMI BÓLOWYMI ODCINKA L-S KRĘGOSŁUPA WRAZ Z OCENĄ ICH SKUTECZNOŚCI W DZIAŁANIU PRZECIWBÓLOWYM THE MOST FREQUENT PHYSICAL MODALITIES IN PATIENTS

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne i społeczno-demograficzne czynniki zgonów osób w wieku produkcyjnym w Polsce w latach

Ekonomiczne i społeczno-demograficzne czynniki zgonów osób w wieku produkcyjnym w Polsce w latach UNIWERSTYTET EKONOMICZNY W POZNANIU WYDZIAŁ EKONOMII Mgr Marta Majtkowska Ekonomiczne i społeczno-demograficzne czynniki zgonów osób w wieku produkcyjnym w Polsce w latach 2002-2013 Streszczenie rozprawy

Bardziej szczegółowo

CENTRUM KSZTA CENIA PODYPLOMOWEGO PIEL GNIAREK I PO O NYCH

CENTRUM KSZTA CENIA PODYPLOMOWEGO PIEL GNIAREK I PO O NYCH RAMOWY PROGRAM KURSU SPECJALISTYCZNEGO WYKONANIE I INTERPRETACJA ZAPISU ELEKTROKARDIOGRAFICZNEGO (Nr 03/07) Program przeznaczony dla pielęgniarek i położnych Warszawa, dnia 28 maja 2007 2 2 AUTORZY WSPÓŁPRACUJĄCY

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego w 2015r.

Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego w 2015r. Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego w 2015r. Studenckie Koło Naukowe Przy Katedrze i Klinice Kardiologii II Wydział Lekarski z oddziałem anglojęzycznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Opiekunowie

Bardziej szczegółowo

Mgr Paweł Musiał. Promotor Prof. dr hab. n. med. Hanna Misiołek Promotor pomocniczy Dr n. med. Marek Tombarkiewicz

Mgr Paweł Musiał. Promotor Prof. dr hab. n. med. Hanna Misiołek Promotor pomocniczy Dr n. med. Marek Tombarkiewicz Mgr Paweł Musiał Porównanie funkcjonowania podstawow-ych i specjalistycznych Zespołów Ratownictwa Medycznego na przykładzie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie Rozprawa

Bardziej szczegółowo

przy obniżeniu odcinka ST w czasie częstoskurczu nadkomorowego wskazuje na niedokrwienie serca?

przy obniżeniu odcinka ST w czasie częstoskurczu nadkomorowego wskazuje na niedokrwienie serca? PRACA KAZUISTYCZNA Folia Cardiol. 2005, tom 12, nr 1, 71 76 Copyright 2005 Via Medica ISSN 1507 4145 Czy obniżenie odcinka ST w czasie częstoskurczu nadkomorowego wskazuje na niedokrwienie serca? Does

Bardziej szczegółowo

Przydatność sejsmokardiografii wysiłkowej w rozpoznawaniu choroby niedokrwiennej serca

Przydatność sejsmokardiografii wysiłkowej w rozpoznawaniu choroby niedokrwiennej serca PRACA ORYGINALNA Folia Cardiol. 2001, tom 8, nr 4, 381 388 Copyright 2001 Via Medica ISSN 1507 4145 Przydatność sejsmokardiografii wysiłkowej w rozpoznawaniu choroby niedokrwiennej serca Iwona Korzeniowska-Kubacka,

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości życia oraz występowania objawów lękowych i depresyjnych u pacjentek z zespołem policystycznych jajników STRESZCZENIE

Ocena jakości życia oraz występowania objawów lękowych i depresyjnych u pacjentek z zespołem policystycznych jajników STRESZCZENIE Ocena jakości życia oraz występowania objawów lękowych i depresyjnych u pacjentek z zespołem policystycznych jajników STRESZCZENIE Zespół policystycznych jajników występuje u 5-10% kobiet w wieku rozrodczym.

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO PROGRAMOWE

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO PROGRAMOWE ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO PROGRAMOWE Rodzaj kształcenia Kurs specjalistyczny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 1996r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2001r. Nr

Bardziej szczegółowo

Ocena częstości występowania bólów głowy u osób chorych na padaczkę.

Ocena częstości występowania bólów głowy u osób chorych na padaczkę. lek. med. Ewa Czapińska-Ciepiela Ocena częstości występowania bólów głowy u osób chorych na padaczkę. Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych Promotor Prof. dr hab. n. med. Jan Kochanowski II Wydział

Bardziej szczegółowo

Agata Salska WARTOŚĆ PROGNOSTYCZNA STĘŻENIA APELINY-36 U CHORYCH Z ZAWAŁEM SERCA Z UNIESIENIEM ODCINKA ST LECZONYCH PIERWOTNĄ ANGIOPLASTYKĄ WIEŃCOWĄ

Agata Salska WARTOŚĆ PROGNOSTYCZNA STĘŻENIA APELINY-36 U CHORYCH Z ZAWAŁEM SERCA Z UNIESIENIEM ODCINKA ST LECZONYCH PIERWOTNĄ ANGIOPLASTYKĄ WIEŃCOWĄ Agata Salska WARTOŚĆ PROGNOSTYCZNA STĘŻENIA APELINY-36 U CHORYCH Z ZAWAŁEM SERCA Z UNIESIENIEM ODCINKA ST LECZONYCH PIERWOTNĄ ANGIOPLASTYKĄ WIEŃCOWĄ Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych Promotor:

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument D043528/02 Annex.

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument D043528/02 Annex. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 8 marca 2016 r. (OR. en) 6937/16 ADD 1 TRANS 72 PISMO PRZEWODNIE Od: Komisja Europejska Data otrzymania: 7 marca 2016 r. Do: Nr dok. Kom.: Dotyczy: Sekretariat Generalny

Bardziej szczegółowo

Odległe wyniki pomostowania tętnic wieńcowych u mężczyzn do 45 roku życia

Odległe wyniki pomostowania tętnic wieńcowych u mężczyzn do 45 roku życia PRACA ORYGINALNA Folia Cardiol. 2004, tom 11, nr 11, 825 829 Copyright 2004 Via Medica ISSN 1507 4145 Odległe wyniki pomostowania tętnic wieńcowych u mężczyzn do 45 roku życia Long-term results of coronary

Bardziej szczegółowo

Aktywność sportowa po zawale serca

Aktywność sportowa po zawale serca Aktywność sportowa po zawale serca Czy i jaki wysiłek fizyczny jest zalecany? O prozdrowotnych aspektach wysiłku fizycznego wiadomo już od dawna. Wysiłek fizyczny o charakterze aerobowym (dynamiczne ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

OncoOVARIAN Dx (Jajniki) - Raport

OncoOVARIAN Dx (Jajniki) - Raport IMS Sp. z o.o. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 4 OncoOVARIAN Dx (Jajniki) - Raport Informacje o pacjencie Dane identyfikacyjne Kod: PRZYKLAD PESEL: 00999000000 Dane osobowe Wiek (w latach): 40 Status menopauzalny

Bardziej szczegółowo