Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja istotnych warunków zamówienia"

Transkrypt

1 Gmina Miejska Pabianice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Pabianic prof. dr hab. Jana Bernera Pabianice ul. Zamkowa 16 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia W postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej euro, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 19 poz.177 z 2004 r.) na W y k o n a n i e d o k u m e n t a c j i t e r e n o w o - p r a w n e j p o d z i a ł u i w y k u p u g r u n t ó w o r a z w y k o n a n i e o p e r a t ó w s z a c u n k o w y c h o k r e ś l a j ą c y c h w a r t o ś ć : n i e r u c h o m o ś c i g r u n t o w y c h, b u d y n k ó w i i n n y c h n a n i e s i e ń b u d o w l a n y c h w r a z z n i e r u c h o m o ś c i ą g r u n t o w ą, s ł u ż e b n o ś c i g r u n t o w e j p o l e g a j ą c e j n a o g r a n i c z e n i u m o ż l i w o ś c i k o r z y s t a n i a z n i e r u c h o m o ś c i w y n i k a j ą c e j z u d z i e l a n i a z g o d y n a w y b u d o w a n i e u r z ą d z e ń i n f r a s t r u k t u r y t e c h n i c z n e j, n i e z b ę d n y c h d o r e a l i z a c j i i n w e s t y c j i - r e g u l a c j a r o w u R P 4 i b u d o w a t e r e n ó w z a l e w o w y c h - Prezydent Miasta Pabianic prof. dr hab. Jan Berner Pabianice czerwiec

2 Punkt 1 Instrukcja dla wykonawców Zamawiający: Gmina Miejska Pabianice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Pabianic prof. dr hab. Jana Bernera z siedzibą w Pabianicach ul. Zamkowa 16 tel.(0-42) faks. (0-42) , NIP , REGON Adres Internetowy : zwany dalej Zamawiającym zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na projekt pn. Wykonanie dokumentacji terenowo-prawnej tereny zalewowe i regulacja rowu RP 4 Nr nadany przez Zamawiającego.. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177; Nr 96, poz. 959; Nr 116, poz. 1207; Nr 145, poz i Nr 273, poz. 2703; Dz. U. z 2005 r Nr 163, poz i Nr 184, poz. 1539; Dz. U. z 2006 r. Nr 79, poz. 551 ), zwanej dalej ustawą. Punkt 2 Opis przedmiotu zamówienia Zamówienie obejmuje: W y k o n a n i e d o k u m e n t a c j i t e r e n o w o - p r a w n e j p o d z i a ł u i w y k u p u g r u n t ó w o r a z w y k o n a n i e o p e r a t ó w s z a c u n k o w y c h o k r e ś l a j ą c y c h w a r t o ś ć : n i e r u c h o m o ś c i g r u n t o w y c h, b u d y n k ó w i i n n y c h n a n i e s i e ń b u d o w l a n y c h w r a z z n i e r u c h o m o ś c i ą g r u n t o w ą, s ł u ż e b n o ś c i g r u n t o w e j p o l e g a j ą c e j n a o g r a n i c z e n i u m o ż l i w o ś c i k o r z y s t a n i a z n i e r u c h o m o ś c i w y n i k a j ą c e j z u d z i e l a n i a z g o d y n a w y b u d o w a n i e u r z ą d z e ń i n f r a s t r u k t u r y t e c h n i c z n e j, n i e z b ę d n y c h d o r e a l i z a c j i i n w e s t y c j i - r e g u l a c j a r o w u R P 4 i b u d o w a t e r e n ó w z a l e w o w y c h n a t e r e n i e G m i n y D o b r o ń CPV Główny przedmiot Przedmiot zamówienia szczegółowo opisany jest w przedmiarze robót dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 2

3 które stanowią integralną część niniejszych specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Jest zalecane, aby Wykonawca zapoznał się z pełną dokumentacją techniczną, która jest do wglądu, w siedzibie Zamawiającego, oraz dokonał wizji lokalnej placu budowy, w celu zapoznania się z warunkami wykonania robót Punkt 3 Oferta częściowa Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych Punkt 4 Zamówienie uzupełniające art. 67 ust 1 pkt. 6 Zamawiający dopuszcza składanie zamówień uzupełniających w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia publicznego, dotychczasowemu wykonawcy w wysokości nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego Punkt 5 Oferta wariantowa Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych Punkt 6 Termin realizacji zamówienia Termin realizacji zamówienia od daty zawarcia umowy do r. Punkt 7 Potwierdzenie spełniania warunków przez oferenta O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie oferenci, których oferta odpowiada zasadom określonym w art. 22 ustawy prawo zamówień publicznych nie zostali wykluczeni na mocy art. 24 oraz spełniają wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferent ubiegający się o przedmiotowe zamówienie publiczne musi złożyć oświadczenie o spełnieniu tych warunków zgodnie z art. 44 Punkt 8 Wykaz dokumentów potwierdzających udział wykonawców w postępowaniu Oferent ubiegający się o zamówienie publiczne w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu musi złożyć niżej wymagane dokumenty odpis z właściwego rejestru handlowego lub zaświadczenie o wpisie do działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do działalności gospodarczej (ważne 6 m-cy ) oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu w trybie art. 24 i że spełnia wymagania określone art. 22 ustawy prawo zamówień publicznych formularz oferty wraz z tabelą elementów scalonych dokumenty potwierdzające, że co najmniej jedna osoba, która będzie wykonywać zamówienie posiada wymagane uprawnienia do wykonywania operatów szacunkowych i co najmniej jedna osoba, która będzie wykonywać zamówienie posiada wymagane uprawnienia do wykonywania czynności geodezyjnych: 3

4 kserokopia uprawnień geodezyjnych, kserokopia uprawnień rzeczoznawcy majątkowego wykaz robót wykonanych w okresie ostatnich trzech lat lub jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy z tego okresu obejmujący co najmniej 3 usługi o charakterze i wartości odpowiadającej przedmiotowi zamówienia. Za roboty o podobnym charakterze uważa się usługę polegającą na wykonaniu operatów szacunkowych i czynności geodezyjnych o wartości zł każda. wymagane dokumenty winny być dołączone do składanej oferty Punkt 9 Sposoby porozumienia się Zamawiającego z Wykonawcą Uprawnieni do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami są : Andrzej MIKOŁAJCZYK inspektor w Wydziale Inwestycji Miejskich Adres Pabianice ul. św. Jana 4 pokój 20 telefon oświadczenia, wnioski,zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca przekazują pisemnie dokumenty przekazywane za pomocą teleksu, telefaksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie Zamawiający oświadcza, że nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w związku z wszczętym postępowaniem o zamówienie publiczne. Fax e mail Punkt 10 Termin związania ofertą Wynosi 30 dni tj do r. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Zamawiający może wystąpić o przedłużenie terminu związania ofertą na 7 dni przed jego upływem tylko jeden raz na czas nie dłuższy niż 60 dni Punkt 11 Przygotowanie i forma oferty Oferent obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia (art.82 ust.3 ) Oferent może złożyć tylko jedną ofertę (art. 82 ust. 1 ) Ofertę należy sporządzić w języku polskim Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty załączonym do SIWZ. Forma oferty pisemna pod rygorem nieważności. (art.82 ust 2) Ofertę stanowi druk Oferta" z oświadczeniem o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz dokumentami, które je potwierdzają ( art..44) 4

5 Całość oferty winna być złożona w formie uniemożliwiającej jej zdekompletowanie Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą "ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM" i poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę ustanowioną do reprezentacji oferenta Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez oferenta kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób. Osoby wskazane w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo muszą złożyć podpisy na: wszystkich wypełnionych stronach oferty załącznikach oraz w miejscach, w których oferent naniósł zmiany Wykonawca może zastrzec w ofercie zakres dokumentów objętych tajemnica przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty Punkt 12 Adresowanie ofert Wymagane jest zamieszczenie oferty w podwójnej nieprzezroczystej kopercie, którą należy zaadresować na adres Zamawiającego: Pabianice ul. Zamkowa 16 i oznaczyć: OFERTA NA : DOKUMENTACJĘ TERENOWO - PRAWNĄ - RÓW RP4 NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT Koperta zewnętrzna nie może zawierać nazwy i danych oferenta Koperta wewnętrzna winna posiadać dane umożliwiające ewentualny zwrot oferty jeśli wystąpiłyby przesłanki określone ustawą Punkt 13 Termin składania ofert Upływa dnia r. o godz Oferty należy złożyć w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Pabianicach ul. Zamkowa 16 Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania po zakończeniu terminu przewidzianego na wniesienie protestu (art. 84 ust. 2) Punkt 14 Otwarcie ofert Nastąpi dnia r.o godz w Wydziale Inwestycji i Remontów Pabianice ul. św. Jana 4 Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwierania kopert z ofertami, Zamawiający ogłosi nazwy oferentów, ich adresy a także ceny,terminy,gwarancje warunki płatności. W przypadku, gdy oferent nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek, zamawiający prześle mu informacje, które zostały ogłoszone podczas otwarcia ofert. Punkt 15 Sposób obliczenia ceny 5

6 Należy podać cenę w formie ryczałtu Cena musi uwzględnić wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 1. operat szacunkowy dla czasowego -...zł. cena netto x 208 działek = zajęcia działki =... zł cena brutto... zł 2. operat szacunkowy dla ustanowienia służebności gruntowej na własności -...zł. cena netto x 207 działek = prywatnej =... zł cena brutto... zł 3. operat szacunkowy wykupu terenu -...zł. cena netto x 29 działek = =... zł cena brutto... zł 4. wykonanie podziału działki z uzyskaniem -... zł cena netto x 12 działek decyzji zatwierdzającej podział =... zł cena brutto... zł OGÓŁEM brutto... zł Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zgodnie z art. 87 i 88 ustawy w następujący sposób: W przypadku mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar: W przypadku sumowania cen za poszczególne części zamówienia: Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli oferta zawiera omyłki rachunkowe, inne niż wymienione Punkt 16 Rozliczenie między wykonawcą a zamawiającym prowadzone będzie w złotych polskich Punkt 17 Kryteria oceny ofert Zamawiający dokona oceny złożonych ofert. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami: cena oferty 100% W ocenie zostanie zastosowany wzór: cena minimalna ofert cena = x 100 pkt. cena oferty badanej Zamawiający przyzna zamówienie oferentowi, którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U r. Nr 19 poz.117) i spełnia wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz została uznana za najkorzystniejszą Punkt 18 Protesty 6

7 Oferentom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego zasad określonych w ustawie o zamówieniach publicznych, przepisów wykonawczych oraz SIWZ, przysługują środki odwoławcze przewidziane w/w ustawą. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a także zawierać żądanie,- zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu. Protest należy złożyć w ciągu 7 dni od daty, w której Oferent powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę protestu. Protest wniesiony po terminie odrzuca się bez rozpatrzenia. Wniesienie protestu możliwe jest tylko przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia. Rozstrzygnięcie protestu przez zamawiającego następuje w terminie 10 dni od daty jego wniesienia. Rozstrzygnięcie protestu wraz z jego uzasadnieniem zamawiający przekazuje podmiotowi,który wniósł protest oraz wykonawcom którzy do protestu się dołączyli. Brak rozstrzygnięcia protestu w określonym terminie uznaje się za jego oddalenie Punkt 19 Unieważnienie postępowania i odrzucenie oferty Unieważnienie postępowania nastąpi w przypadkach określonych w art. 93 ustawy prawo zamówień publicznych Odrzucenie oferty nastąpi w przypadku naruszenia art. 89 w/w ustawy Zamawiający niezwłocznie powiadomi oferentów o odrzuceniu ofert podając uzasadnienie faktyczne i prawne Punkt 20 Wynik postępowania Informację o wyniku postępowania po zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta zostanie niezwłocznie przesłane do uczestników postępowania,zgodnie z wymogami wynikającymi z art. 92 ustawy. Punkt 21 Pełnomocnictwo Gdy oferenta reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo posiadające zakres i podpisane przez osoby reprezentujące osobą prawną lub fizyczną. W razie złożenia kserokopii, pełnomocnictwo musi być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa. Punkt 22 Wyjaśnienie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Oferent może zwrócić się pisemnie do zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający niezwłocznie udzieli pisemnych wyjaśnień chyba, że prośba o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienie wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem otwarcia ofert. Zamawiający treść wyjaśnienia prześle oferentom, którzy pobrali specyfikację od 7

8 zamawiającego, bez ujawnienia źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej (art. 38 ust.1 i 2) Punkt 23 Modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią specyfikacji zostanie przekazane wszystkim oferentom, zostanie umieszczone na stronie internetowej i będzie wiążąca (art. 38 ust. 4i 5 ) Punkt 24 Przedłużenie terminu składania ofert Zamawiający przedłuży termin składania ofert w celu umożliwienia oferentom uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych wyjaśnień albo uzupełnień, dotyczących istotnych warunków zamówienia. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający zawiadamia wszystkich wykonawców którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza informacje na stronie internetowej. Punkt 25 Zmiany, wycofanie oferty Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie przed upływem terminu składania ofert ( art.84.ust.1) Punkt 26 Kary Naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy nastąpi przez zapłatę kary umownej. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia ustalonego w umowie, nieterminowego wykonania prac w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, wadliwego wykonania umowy, odszkodowanie pokrywające w pełnej wysokości powstałe szkody 2. Wykonawca ma prawo dochodzić od Zamawiającego kary umownej za: odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości: zł w przypadku odstąpienia od umowy w całości bez winy Wykonawcy, za wyjątkiem sytuacji określonej w art. 145 ust. 1 ustawy z dnia r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177) W przypadku, o którym mowa w art. 145 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 3. Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych o 8

9 ile kary umowne nie pokryją szkody powstałej w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Zamawiający potrąci z faktury końcowej ewentualne należności z tytułu kar umownych Załączniki: 1. Formularz oferty 2. Oświadczenie w trybie art. 24 i Wzór umowy Załącznik 1 9

10 O F E R T A w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie dokumentacji terenowo-prawnej podziału i wykupu gruntów oraz wykonanie operatów szacunkowych określających wartość: nieruchomości gruntowych,budynków i innych naniesień budowlanych wraz z nieruchomością gruntową, służebności gruntowej polegającej na ograniczeniu możliwości korzystania z nieruchomości wynikającej z udzielania zgody na wybudowanie urządzeń infrastruktury technicznej, niezbędnych do realizacji inwestycji - regulacja rowu RP4 i budowa terenów zalewowych na terenie Gminy Dobroń składamy niniejszą ofertę. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za wynagrodzeniem o wartości netto... podatek Vat w wys....% tj wartość brutto... słownie części składowe powyższej kwoty zgodne z załączoną tabelą elementów Okres realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do r. Oświadczamy że : Spełniamy warunki udziału w postępowaniu (art. 44 ) Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy zastrzeżeń W cenie oferty uwzględniliśmy wszelkie prace towarzyszące oraz roboty dodatkowe niezbędne do realizacji przedmiotowego zamówienia / dot. robót budowlanych / Pod groźbą odpowiedzialności karnej, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art.297 k.k.) Akceptujemy Wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunkach Zamówienia czas związania z ofertą Zapisy projektu umowy i ogólne warunki umowy, a w razie wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej do podpisania umowy w terminie ustalonym przez zamawiającego. Akceptujemy formę finansowania i płatności Na...kolejno ponumerowanych zapisanych stronach składamy całość oferty. Dane oferenta... podpis osoby upoważnionej 1

11 TABELA ELEMENTÓW 1. operat szacunkowy dla czasowego -...zł. cena netto x 208 działek = zajęcia działki =... zł cena brutto... zł 2. operat szacunkowy dla ustanowienia służebności gruntowej na własności -...zł. cena netto x 207 działek = prywatnej =... zł cena brutto... zł 3. operat szacunkowy wykupu terenu -...zł. cena netto x 29 działek = =... zł cena brutto... zł 4. wykonanie podziału działki z uzyskaniem -... zł cena netto x 12 działek decyzji zatwierdzającej podział =... zł cena brutto... zł OGÓŁEM cena netto... zł + podatek VAT w wysokości... % tj.... zł cena brutto... zł słownie zł:... W przypadku pojawienia się konieczności wykonania dodatkowych operatów szacunkowych lub podziałów działek w/w ceny jednostkowe uznajemy za wiążące dla udzielenia dodatkowego zamówienia. Podpis 1

12 O Ś W I A D C Z E N I E Załącznik Nr 2 w trybie art.24 i art. 22 prawa zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 z 2004 r poz. 177 tekst jednolity) Nazwa oferenta... Adres oferenta... Telefon Fax OŚWIADCZAM - OŚWIADCZAMY * że posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, zgodnie z wymaganiami ustawowymi 2) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie z2- wienia; 4) nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.publicznego z niżej podanych powodów określonych w art. 24 prawa zamówień publicznych 2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: ( art. 24 ) 1) wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności; 2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono; 3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, z2-1

13 ępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne z2- ępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; 8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie z2- wienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; 9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny z2- onione pod groźbą kary 10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt ) wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, z wyjątkiem autorów miejscowych planów z2- spodarowania przestrzennego, jeżeli przedmiotem postępowania o udzielenie z2- wienia są prace projektowe wynikające z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzonych przez tych autorów; 12) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 13) nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków; 14) nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą. 1

14 Załącznik nr 3 UMOWA Nr... - WZÓR W dniu... roku w Pabianicach pomiędzy: l). Gminą Miejską w Pabianicach, ul. Zamkowa 16, zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM" reprezentowanym przez: a l/ prof. dr hab. JANA BERNERA Prezydenta Miasta Pabianic 2) zwanym dalej WYKONAWCĄ,została zawarta umowa o następującej treści: 1 l. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi polegające na: W y k o n a n i e d o k u m e n t a c j i t e r e n o w o - p r a w n e j d o p o d z i a ł u i w y k u p u g r u n t ó w o r a z o p r a c o w a n i e o p e r a t ó w s z a c u n k o w y c h d l a c z a s o w e g o z a j ę c i a t e r e n ó w, w y k u p u t e r e n ó w, u m i e s z c z e n i e u r z ą d z e ń n a t e r e n i e w ł a s n o ś c i p r y w a t n e j t e r e n y z a l e w o w e i r e g u l a c j a r o w u R P 4 Termin realizacji zadania: Rozpoczęcie robót z dniem podpisania umowy Zakończenie robót do dnia r Strony zgodnie oświadczają, że Zamawiający dostarczył Wykonawcy specyfikację istotnych warunków zamówienia, tj. między innymi istotne dla obu stron postanowienia zobowiązania oraz, że są one wprowadzone do niniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego; 2. Integralne części niniejszej umowy stanowią: oferta Wykonawcy wraz z wszystkimi załącznikami, zawiadomienie o wyborze oferty przez Zamawiającego, dostarczona Wykonawcy przez Zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wzorem Umowy. 4 Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia strony ustalają jako ryczałtowe, zgodnie ze złożoną ofertą w wysokości... zł + podatek VAT w wysokości...% tj.... zł wartość brutto... zł (słownie zł 1

15 ...) Kwota określona w 4 pkt 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy. W przypadku zaistnienia konieczności udzielenia zamówienia na roboty dodatkowe nie przekraczające 20% wartości umowy, Zamawiający zleci Wykonawcy wykonanie tych robót, a rozliczenie nastąpi w oparciu o ceny jednostkowe podane w ofercie. Wynagrodzenie Wykonawcy nie podlega waloryzacji. Zamawiający oświadcza, że posiada środki finansowe na wykonanie zadania objętego niniejszą umową zabezpieczone w budżetu miasta Pabianic R Zamawiający dokona zapłaty faktur przelewem w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury wystawionej w oparciu o protokół odbioru wykonanych robót. W przypadku wystąpienia nieterminowych płatności przez Zamawiającego, Wykonawca ma prawo dochodzić odsetek w wysokości połowy odsetek ustawowych liczonych za każdy dzień zwłoki od wartości wystawionej faktury. Zwrot podpisanej umowy winien nastąpić w ciągu 10-ciu dni od daty jej dostarczenia do Wykonawcy. Opóźnienie w przekazaniu umowy Zamawiający może potraktować jako rezygnację z jej zawarcia. Odstąpienie przez Zamawiającego od umowy spowoduje obciążenie go kosztami ustalonymi w protokole przerwania prac. 5 Naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy nastąpi przez zapłatę kary umownej. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia ustalonego w umowie nieterminowego wykonania prac w wysokości 0,2% wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki wadliwego wykonania umowy, odszkodowanie pokrywające w pełnej wysokości powstałe szkody 2. Wykonawca ma prawo dochodzić od Zamawiającego kary umownej za: odstąpienie od wykonania umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości: zł w przypadku odstąpienia od umowy w całości bez winy Wykonawcy, za wyjątkiem sytuacji określonej w art. 145 ust. 1 ustawy z dnia r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177) W przypadku, o którym mowa w art. 145 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 3. Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych o ile kary umowne nie pokryją szkody powstałej w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 4. Zamawiający potrąci z faktury końcowej ewentualne należności z tytułu kar umownych 5. W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia za wykonane prace Wykonawca ma prawo dochodzić od Zamawiającego odsetek liczonych w wysokości połowy odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki. 1. Niedopuszczalne są zmiany niniejszej umowy, niekorzystne dla zamawiającego, jeżeli 6 1

16 przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności 7 8 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego 9 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron. Zamawiający Wykonawca 1

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Specyfikacja istotnych warunków zamówienia W postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy

Bardziej szczegółowo

OFERTA Remont instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku przy ul. Gen. WŁ. Sikorskiego 25

OFERTA Remont instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku przy ul. Gen. WŁ. Sikorskiego 25 ... pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy/ wykonawców Załącznik nr 1 do siwz OFERTA Remont instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku przy ul. Gen. WŁ. Sikorskiego 25 Ja / My niżej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY 1 ... (pieczęć Wykonawcy) OFERTA Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach na podst. art.11 ust.8.

Bardziej szczegółowo

D-7042/1/08 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ EURO. Nazwa...

D-7042/1/08 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ EURO. Nazwa... D-7042/1/08 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO Dane dotyczące wykonawcy Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks...

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta...

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta... Załącznik Nr 1 Urząd Miejski w Sulejowie... (pieczęć Wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP Nazwa Oferenta.....

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAŁĄCZNIK NR 1 Na: / Nazwa postępowania / 1) ZAMAWIAJĄCY:..... 2) WYKONAWCA Niniejsza oferta zostaje złożona przez:...... 3) OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W postępowaniu niepublicznym w trybie przetargu nieograniczonego OFZ-226-29-D/14 Zabrze, listopad 2014 Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami stanowi kompletny

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM (nazwa i adres wykonawcy) WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM Nazwa i adres Wykonawcy:..... Telefon: fax:.. Numer REGON numer NIP W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na usługę

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 A/R-33/

Załącznik Nr 1 A/R-33/ (pieczęć wykonawcy) Załącznik Nr 1... ( miejscowość i data)... ul......-...... Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na budowę altany

Bardziej szczegółowo

... (imię, nazwisko/pieczęć firmy, adres)

... (imię, nazwisko/pieczęć firmy, adres) Postępowanie nr GZOS/261/23/11 Załącznik nr 1... (imię, nazwisko/pieczęć firmy, adres) Nr faksu/adres e-mail NIP: ( miejscowość, data) OFERTA W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na Przewóz uczniów

Bardziej szczegółowo

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Roboty budowlane w budynku mieszkalnym przy ul. Dworcowej 1 w Helu

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Roboty budowlane w budynku mieszkalnym przy ul. Dworcowej 1 w Helu Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ CENOWY W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Roboty budowlane w budynku mieszkalnym przy ul. Dworcowej 1 w Helu Wykonawca: Zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Zgierz: Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z systemem hakowym i żurawiem typu HDS do selektywnej zbiórki odpadów z wysepek ekologicznych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

Przetarg na obsługę bankową budżetu Gminy Gniezno OFERTA

Przetarg na obsługę bankową budżetu Gminy Gniezno OFERTA Załącznik nr 1 Przetarg na obsługę bankową budżetu OFERTA......... Gmina Gniezno al. Reymonta 2 62-200 Gniezno W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: 1. Oferujemy wykonanie pełnego zakresu

Bardziej szczegółowo

... ul Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę. ..., dn... (podpis upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy

... ul Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę. ..., dn... (podpis upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY... ul......-...... Załącznik Nr 1... ( miejscowość i data) Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : pełna nazwa wykonawcy albo imię i nazwisko...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania i adres wykonawcy...... Nr NIP... Regon... Nr konta

Bardziej szczegółowo

Strzegocice, dn. 24.02.2014 r.

Strzegocice, dn. 24.02.2014 r. Strzegocice, dn. 24.02.2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ KRUSZYWA NA TEREN BAZY SPRZĘTOWO-MATERIAŁOWEJ W STRZEGOCICACH WEDŁUG POTRZEB ZAMAWIAJĄCEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto wynagrodzenie w wysokości) w zł:

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto wynagrodzenie w wysokości) w zł: Z a ł ą c z n i k n r 1... OFERTA Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o. ul. Rabowicka 6 62-020 Swarzędz Jasin Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Dostawę, montaż, skonfigurowanie

Bardziej szczegółowo

Oferta cenowa. Przedmiot zamówienia Nakład (sztuk) Cena netto Podatek VAT Cena brutto. za kwotę. zł netto, Miejscowość..., dnia...

Oferta cenowa. Przedmiot zamówienia Nakład (sztuk) Cena netto Podatek VAT Cena brutto. za kwotę. zł netto, Miejscowość..., dnia... Załącznik nr 1 do SIWZ (imię i nazwisko Wykonawcy lub pieczęć firmowa) ( adres zamieszkania/ adres siedziby Wykonawcy) Oferta cenowa Lp. Niniejszym oferuję wykonanie usług poligraficznych dla Przedszkola

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:... Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... ul

FORMULARZ OFERTOWY ... ul Załącznik Nr 1 (pieczęć Wykonawcy)... ( miejscowość i data) FORMULARZ OFERTOWY... ul......-...... Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres: 4.1. Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu

FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu ZAŁĄCZNIK NR 1 Dotyczy Konkursu na Brokera Ubezpieczeniowego - Nr... FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 26marca 2007 r. P/05/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie robót budowlanych związanych z instalacją czyszczarki w budynku Filmoteki Narodowej przy ul. Wałbrzyskiej

Bardziej szczegółowo

Dział III. Formularz ofertowy. i formularze załączników do oferty

Dział III. Formularz ofertowy. i formularze załączników do oferty Dział III Formularz ofertowy i formularze załączników do oferty załącznik nr 1 załącznik nr 2 załącznik nr 3 Załącznik nr 5 Kalkulacja ceny. Oświadczenie Wykonawcy, zgodne z art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. (kwota ryczałtowa brutto łączna za nadzór montażu 429 zestawów kolektorów słonecznych) w tym VAT (..%) w kwocie.. ...

OFERTA PRZETARGOWA. (kwota ryczałtowa brutto łączna za nadzór montażu 429 zestawów kolektorów słonecznych) w tym VAT (..%) w kwocie.. ... Załącznik Nr 1 Dane wykonawcy:... (miejscowość i data) Nazwa:... Siedziba:... numer NIP:... numer telefonu:... numer faksu:... e-mail:... Wójt Gminy Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9 OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU ROZDZIAŁ 1 PRZEPISY OGÓLNE 1 Do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Wójt Gminy Nowy Targ Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9. Załącznik Nr Dane wykonawcy: (kwota brutto)

OFERTA PRZETARGOWA. Wójt Gminy Nowy Targ Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9. Załącznik Nr Dane wykonawcy: (kwota brutto) Załącznik Nr 1 Dane wykonawcy:... (miejscowość i data) Nazwa:... Siedziba:... numer NIP:... numer REGON:... numer telefonu:... numer faksu:... e-mail:... Wójt Gminy Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGŁOSZENIE O PRZETARGU Usługa Nr sprawy : 2013-0318898 (NKa.7.224.66.2013) SEKCJA I: ORGANIZATOR PRZETARGU I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Nazwa PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto (ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości) w zł:

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto (ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości) w zł: Załącznik nr 1... OFERTA Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o. ul. Rabowicka 6 62-020 Swarzędz Jasin Nawiązując do ogłoszenia dotyczącego przetargu nieograniczonego pn.: Wykonanie układu

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:

OFERTA PRZETARGOWA. Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres: 1 OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 19 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:... Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią ul. Ks. Skargi 7, Nakło nad Notecią

FORMULARZ OFERTY. Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią ul. Ks. Skargi 7, Nakło nad Notecią FORMULARZ OFERTY Załącznik 1 do SIWZ Nazwa i siedziba Wykonawcy... Forma prowadzonej działalności... Adres. Powiat... Województwo... Tel./fax/e-mail... NIP... Regon... Nazwa banku, nr konta... Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: (zakładka Edukacja - Trzebińskie Centrum Administracyjne)

Adres strony internetowej zamawiającego:  (zakładka Edukacja - Trzebińskie Centrum Administracyjne) Trzebinia: Dostawa oleju opałowego wraz z transportem do szkół podstawowych z terenu gminy Trzebinia Numer ogłoszenia: 197481-2009; data zamieszczenia: 04.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. 1. NAZWA I ADRES WYKONAWCY:... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres .

FORMULARZ OFERTY. 1. NAZWA I ADRES WYKONAWCY:... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres  . ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY FORMULARZ OFERTY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Remont przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z budową studzienki rewizyjnej do budynku przy ul.

Bardziej szczegółowo

... pieczęć Wykonawcy

... pieczęć Wykonawcy Załącznik Nr 4... pieczęć Wykonawcy Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodne z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.

Bardziej szczegółowo

Remont elewacji i holu budynku dworca kolejowego w Żarach

Remont elewacji i holu budynku dworca kolejowego w Żarach Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy (wraz z kodem). tel. (kierunkowy)... tel., fax REGON. NIP. Internet: http//. e-mail:. Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:

Bardziej szczegółowo

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA F O R M U L A R Z O F E R T O W Y Załącznik nr 1 WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY: Gmina Gołdap Pl. Zwycięstwa 14 19 500 Gołdap pieczęć WYKONAWCY NIP... NIP 847-158-70-61 SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Cena ofertowa brutto (łączna cena obejmująca całość przedmiotu zamówienia cena maksymalna)...

Cena ofertowa brutto (łączna cena obejmująca całość przedmiotu zamówienia cena maksymalna)... (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Nr 1... ( miejscowość i data)... ul......-...... Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Formularze

Rozdział II. Formularze Formularze FORMULARZ OFERTOWY Usługa transportu odpadów Załącznik nr 1 do ZAMAWIAJĄCY MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O. Z SIEDZIBĄ W TORUNIU PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ 159, REGON: 870525973

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający: Żagań, dnia 01.10.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający: Żagań, dnia 01.10.2014 Żagań, dnia 01.10.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE - Rodzaj Zamówienia: Zapytanie dotyczące zakupu zasobnika do technologii mikrokanalizcji światłowodowej - Data umieszczenia ogłoszenia: 01.10.2014 I. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009. Trzebinia: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i specjalistycznych placówek oświatowych na trasie: miejsce zamieszkania - szkoła - miejsce zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam: Chocianów 14.01.2010r. Nr sprawy: 3410-1/2010 Franciszek Skibicki Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy 59-140

Bardziej szczegółowo

1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY

1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY.................. 1. Występując w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty zabezpieczające dla zadania: Tymczasowe

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZDiZ- Z.P. 15 / 2008 OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZDiZ- Z.P. 15 / 2008 OŚWIADCZAM(Y), ŻE: Załącznik nr 2 wzór oświadczenia wykonawcy o spełnianiu przesłanek zawartych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). Nr referencyjny

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa nowego wózka widłowego Zawiera: 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla oferentów z wzorami załączników CPV 29221511-9 - wózki widłowe Z A T

Bardziej szczegółowo

Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax... E-mail... Regon... NIP...

Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax... E-mail... Regon... NIP... Załącznik do SIWZ nr 1...., dnia... OFERTA 1. Dane Wykonawcy Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax.... E-mail... Regon... NIP... 2. Przedmiot oferty Oferta dotyczy przetargu nieograniczonego ogłoszonego

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wykonawcy (Pieczęć, adres telefon, faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09

Nazwa Wykonawcy (Pieczęć, adres telefon, faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09 Zał. do SIWZ faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09 przy ul. Piastowskiej 14, 45 082 Opole, w imieniu którego działa Marszałek Województwa Opolskiego W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134424-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. M. Skłodowskiej-Curie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie ZP/23/13. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.

Ogłoszenie ZP/23/13. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na druk i dostawę ulotek i plakatów zgodnie z dostarczonymi przez Zamawiającego projektami graficznymi na potrzeby organizacji targów

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ dnia.. r. pełna nazwa wykonawcy albo...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów i nazw Wspólnego Słownika Zamówień CPV Łożyska

Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów i nazw Wspólnego Słownika Zamówień CPV Łożyska Ogłoszenie o zamówieniu PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIŻEJ KWOT Z ART. 133 UST.1 PZP, OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST.8 PZP Tramwaje Warszawskie sp. z o.o., 01-232 Warszawa, Siedmiogrodzka

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon...

FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon... Nr sprawy: 341-5/2010 FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dane dotyczące wykonawcy : Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon... Dane dotyczące Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na zakup masy bitumicznej do wykonania remontu cząstkowego na drogach powiatowych w 2007 roku Postępowanie o udzieleniu zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

na wykonanie zamówienia pn.:

na wykonanie zamówienia pn.: Załącznik nr 1 do SIWZ...,... FORMULARZ OFERTOWY na wykonanie zamówienia pn.: Konsorcjum oprócz lidera wymienionego powyżej składa się z (wypełnić tylko w przypadku składania oferty wspólnej): Nazwa Wykonawcy

Bardziej szczegółowo

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Zakup w raz z dostawą oleju opałowego lekkiego Ekoterm

Bardziej szczegółowo

Cena oferty cena netto.. zł. (słownie: ) podatek VAT zł. cena brutto zł.

Cena oferty cena netto.. zł. (słownie: ) podatek VAT zł. cena brutto zł. Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 1. Dane dotyczące wykonawcy Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:.... Numer REGON:...

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. do Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Parku Naukowo - Technologicznego w Opolu

Załącznik Nr 1. do Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Parku Naukowo - Technologicznego w Opolu Załącznik Nr 1 WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNEJ PARKU NAUKOWO - TECHNOLOGICZNEGO W OPOLU Jako Uczestnik Konkursu/ działający w imieniu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU Załącznik do ogłoszenia o przetargu na wybór wykonawcy robót budowlanych pn. Budowa biologicznych oczyszczalni ścieków dla Schroniska PTTK na Leskowcu oraz dla Schroniska PTTK na Starych Wierchach....

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Suwalski Ośrodek Kultury 16-400 Suwałki ul. Papieża Jana Pawła II 5 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa dwóch w formie leasingu operacyjnego samochodów

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......... - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:...

Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......... - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:... Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania............ [imiona nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do podpisywania oferty] - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:......

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY

Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY.................. 1. Występując w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego mającego za przedmiot: "Modernizacja pomieszczeń apteki

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ OFERTA

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ OFERTA ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ dnia.. r. WYKONAWCA: Nazwa wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty wspólnej:... Adres*:... TEL.*....... REGON*:... NIP*:... FAX* na który zamawiający

Bardziej szczegółowo

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9 Nazwa zadania : DANE WYKONAWCY: Oferta ( wzór ) Załącznik nr 1 1.Nazwa 1 :... 2.Adres 1 :... adres dla korespondencji jeżeli jest inny niż podano wyżej... 3.Osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu 2

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DRZEWIARZ ul. Ogrodowa 1/12, Ustrzyki Dolne. Tel.

OFERTA PRZETARGOWA. LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DRZEWIARZ ul. Ogrodowa 1/12, Ustrzyki Dolne. Tel. 1 OFERTA PRZETARGOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DRZEWIARZ ul. Ogrodowa 1/12, 38-700 Ustrzyki Dolne Tel. (013) 461-14-35 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej euro ZAKŁAD BADANIA SSAKÓW, PAN, 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL. GEN. WASZKIEWICZA 1 Numer sprawy: ZP ZBS PAN/01/2009 tel. (085) 68-27-750, fax (085) 68-27-752 Przetarg nieograniczony na dostawę oligonukleotydów SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia 16 listopada 2015 roku

Łódź, dnia 16 listopada 2015 roku ul. Moniuszki7/9 tel. /+42/ 230 15 50 90-101 Łódź fax /+42/ 230 15 51 www.cop.lodzkie.pl cop@cop.lodzkie.pl ZBP/112/COP/15 Łódź, dnia 16 listopada 2015 roku Zapytanie ofertowe, dotyczące usługi, polegającej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne

ZAPYTANIE OFERTOWE. ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne ZAPYTANIE OFERTOWE Znak: ZPO SN 273-1/2013 ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne TYTUŁ PROJEKTU, KTÓREGO DOTYCZY ZAMÓWIENIE Dunajec- wspólna

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Pełne dane adresowe Wykonawcy OŚWIADCZENIE (BPW) o nawierzchni tłuczniowej na terenie Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY: Nazwa: Siedziba:. Nr telefonu: Adres e-mail: Nr fax.: (miejscowość i data) Dane Zamawiającego: Zespół Szkół Publicznych w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

( Załącznik nr 2 do SIWZ ) FORMULARZ OFERTY

( Załącznik nr 2 do SIWZ ) FORMULARZ OFERTY ( Załącznik nr 2 do SIWZ ) FORMULARZ OFERTY.. (pieczątka wykonawcy GMINA ŚWIERZAWA Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym, na realizację usługi pn. : Pełnienie obowiązków Inżynier Projektu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia Zamawiający: Zespół Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku ul. Jana III Sobieskiego 23 38-500 Sanok ZS1-0120/49/09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przedmiot Zamówienia Wymiana okien w budynku

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV FORMULARZ OFERTY I FORMULARZE ZAŁĄCZNIKÓW DO OFERTY

CZĘŚĆ IV FORMULARZ OFERTY I FORMULARZE ZAŁĄCZNIKÓW DO OFERTY CZĘŚĆ IV FORMULARZ OFERTY I FORMULARZE ZAŁĄCZNIKÓW DO OFERTY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. (Pieczęć

Bardziej szczegółowo

p.n.: DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO DOSTAWCZEGO.

p.n.: DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO DOSTAWCZEGO. SPECYFIKACJA PRZETARGOWA p.n.: DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO DOSTAWCZEGO. Zawartość: 1. Specyfikacja Przetargowa. 2. Druk oferty. 3. Druk oświadczenia. 4. Projekt umowy. I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. Miejskie

Bardziej szczegółowo

załącznik Nr ( oznaczenie Wykonawcy)

załącznik Nr ( oznaczenie Wykonawcy) ... ( oznaczenie Wykonawcy) załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY na wykonanie zamówienia pod nazwą: WYMIANA POKRYCIA DACHU I REMONT WIĘŹBY DACHOWEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM 1. Nazwa... Nr faksu... adres e-mail:...

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający: Żagań, dnia r. - Rodzaj Zamówienia: Zapytanie dotyczące zakupu gniazd oraz obudów końcowych.

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający: Żagań, dnia r. - Rodzaj Zamówienia: Zapytanie dotyczące zakupu gniazd oraz obudów końcowych. Żagań, dnia 23-02-2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE - Rodzaj Zamówienia: Zapytanie dotyczące zakupu gniazd oraz obudów końcowych. - Data umieszczenia ogłoszenia: I. Zamawiający: Zamawiający: Wektor Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający: Żagań, dnia 20.02.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający: Żagań, dnia 20.02.2015 Żagań, dnia 20.02.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE - Rodzaj Zamówienia: Zapytanie dotyczące zakupu materiałów do wykonania instalacji budynkowych. - Data umieszczenia ogłoszenia: 20.02.2015 I. Zamawiający: Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający: Żagań, dnia

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający: Żagań, dnia Żagań, dnia 15.09.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE - Rodzaj Zamówienia: Zapytanie dotyczące zakupu kabla światłowodowego hybrydowego oraz muf światłowodowych - Data umieszczenia ogłoszenia: 15.09.2014 I. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565.

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565. Sztum, dnia 28.11.2014 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie ul. Żeromskiego 8, 82-400 Sztum, ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwot określonych w art 11

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty... dnia... ( pieczątka nagłówkowa Wykonawcy) OFERTA Złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na organizację i przeprowadzenie turnusu rehabilitacyjnego

Bardziej szczegółowo

... pieczęć Wykonawcy Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z o.o. ul. Sikorskiego 14, Suwałki FORMULARZ OFERTOWY

... pieczęć Wykonawcy Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z o.o. ul. Sikorskiego 14, Suwałki FORMULARZ OFERTOWY CZĘŚĆ D WZORY ZAŁĄCZNIKÓW... (miejscowość i data )... Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z o.o. ul. Sikorskiego 14, 16 400 Suwałki FORMULARZ OFERTOWY Nazwa Wykonawcy:... Siedziba:...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 pieczęć wykonawcy Znak Sprawy: ZP.271.01.2014 Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/ Informacja, o braku przynależności do grupy kapitałowej 1.... (pełna nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowy Targ

Przetarg nieograniczony na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowy Targ Załącznik Nr 1 Dane wykonawcy:... (miejscowość i data) Nazwa:... Siedziba:... numer NIP:... numer REGON:... numer telefonu:... numer faksu:... e-mail:... Wójt Gminy Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa

Bardziej szczegółowo

Do Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Ks. B. Jaśkowskiego Inowrocław. Formularz Ofertowy

Do Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Ks. B. Jaśkowskiego Inowrocław. Formularz Ofertowy Nazwa oferenta (pieczęć) Załącznik nr 2 Do Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Ks. B. Jaśkowskiego 14 88-100 Inowrocław Formularz Ofertowy Przystępując do przetargu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 września 2006 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zakup regałów metalowych dla Oddziału w Łodzi Filmoteki Narodowej

Warszawa, dnia 25 września 2006 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zakup regałów metalowych dla Oddziału w Łodzi Filmoteki Narodowej Warszawa, dnia 25 września 2006 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zakup regałów metalowych dla Oddziału w Łodzi Filmoteki Narodowej Wstęp Postępowanie o udzielenie zamówienia, którego dotyczy

Bardziej szczegółowo

Nr ZP/WIM-341-2-60/10. Nazwa zadania:

Nr ZP/WIM-341-2-60/10. Nazwa zadania: Nr ZP/WIM-341-2-60/10 Nazwa zadania: Wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia dotyczącego budowy oraz eksploatacji drogi stanowiącej połączenie komunikacyjne z terenem inwestycyjnym Tucznawa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA I MONTAŻ SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA GASTRONOMICZNEGO DO SO STAY HOTEL POŁOŻONEGO PRZY UL. KARTUSKIEJ 18 W GDAŃSKU. SPIS TREŚCI. I. Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro ZAKŁAD BADANIA SSAKÓW, PAN, 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL. GEN. WASZKIEWICZA 1 tel. (085) 68-27-750, fax (085) 68-27-752 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych Numer sprawy: ZP ZBS PAN/02/2010

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: Trzebinia: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i specjalistycznych placówek oświatowych na trasie: miejsce zamieszkania - szkoła - miejsce zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Dział III. Formularz oferty. i Formularze załączników do oferty

Dział III. Formularz oferty. i Formularze załączników do oferty Dział III Formularz oferty i Formularze załączników do oferty załącznik nr 1 załącznik nr 2 załącznik nr 3 załącznik nr 4 Oświadczenie Wykonawcy, zgodne z art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Bardziej szczegółowo

OFERTA. 5. Telefon [z numerem kierunkowym] Fax [z numerem kierunkowym]

OFERTA. 5. Telefon [z numerem kierunkowym] Fax [z numerem kierunkowym] ............................. [pieczątka firmowa].............. dnia............ OFERTA I. DANE WYKONAWCY:. Pełna nazwa.................................................................. 2. Adres i siedziba

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Załącznik nr 2 do SIWZ /nazwa(y) i adres(y) Wykonawcy(ów)/ Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego

Bardziej szczegółowo

... OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

... OŚWIADCZENIE WYKONAWCY Załącznik: nr:1 (imię i nazwisko / firma wykonawcy) (miejscowość, data) OŚWIADCZENIE WYKONAWCY Niniejszym oświadczam, że: 1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności. 2.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Numer telefonu:... Numer faksu... Adres (netto)... słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):...

FORMULARZ OFERTOWY. Numer telefonu:... Numer faksu... Adres   (netto)... słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):... FORMULARZ OFERTOWY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Szkolenia zawodowe w ramach Zadania 1 Aktywna integracja projektu Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola współfinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. ZAMAWIAJĄCY 1.1. Dzierżoniowski Ośrodek Kultury, 58-200 Dzierżoniów, ul. Świdnicka 23 1.2. Tel. 0-74/ 64 64 660; fax 0-74/ 831 44 64. 1.3. Osoby upoważnione

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe w formie pisemnej zostanie umieszczone na stronie internetowej www.bip.cop.lodzkie.pl

Zapytanie ofertowe w formie pisemnej zostanie umieszczone na stronie internetowej www.bip.cop.lodzkie.pl ul. Moniuszki7/9 tel. /+42/ 230 15 50 90-101 Łódź fax /+42/ 230 15 51 www.cop.lodzkie.pl cop@cop.lodzkie.pl ZBP/96/COP/15 Łódź, dnia 02.10.2015 r. Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu usługi polegającej

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO Załącznik numer 1... dnia... 2014 roku 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 http://www.powiat.tatry.pl e-mail: zp@powiat.tatry.pl

Bardziej szczegółowo