SOLECKIE Z RATUSZA. Nr wrzeœnia 2012 r. Egzemplarz bezp³atny ISSN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SOLECKIE Z RATUSZA. Nr 192 28 wrzeœnia 2012 r. Egzemplarz bezp³atny ISSN 1733-7755"

Transkrypt

1 Nr wrzeœnia 2012 r. Egzemplarz bezp³atny ISSN SOLEC KUJAWSKI ROCZNICA NADANIA PRAW MIEJSKICH Jest nowy komendant Od 17 wrzeœnia br. nowym komendantem soleckiego komisariatu policji jest dotychczasowy zastêpca komendanta komisarz Rafa³ Pi¹tek. Nominacjê wrêczy³ Komendant Miejski Policji inspektor Waldemar Krzy anowski. Gratuluj¹c awansu, yczy³ powodzenia na nowym stanowisku i osi¹gania dobrych wyników w pracy ca³ej jednostki. Podkreœli³, e mog¹ byæ jeszcze lepsze. W spotkaniu uczestniczyli tak e burmistrz Teresa Substyk, zastêpca burmistrza Barbara Bia³kowska, dyrektor Wydzia³u Spraw Obywatelskich Magdalena Rudna i przewodnicz¹cy rady miejskiej Jan Koszarski, którzy z³o yli yczenia R. Pi¹tkowi. W liœcie gratulacyjnym, podpisanym przez przewodnicz¹cego rady i burmistrz Solca Kujawskiego, przedstawiciele samorz¹du obok gratulacji wyrazili przekonanie, e zaanga owanie nowego komendanta na rzecz poprawy bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego, w tym udzia³ w zespole ds. wdra ania programu Bezpieczna Gmina sprawi¹, e w Solcu Kujawskim bêdzie jeszcze bezpieczniej. Komisarz Rafa³ Pi¹tek ma 37 lat, s³u bê w Policji rozpocz¹³ w 1998 roku jako policjant Oddzia³u Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. W tym roku zosta³ wyró niony br¹zow¹ odznak¹ Zas³u ony Policjant. Zakoñczy³ siê projekt Po trzech latach dobieg³ koñca projekt Przedszkolaki z naszej paki realizowany w siedmiu gminach powiatu bydgoskiego. Ze œrodków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego na sfinansowanie edukacji przedszkolnej trafi³y prawie 3 miliony z³otych. Dziêki dotacji mo na by³o prowadziæ dodatkowe, nieodp³atne zajêcia w ju istniej¹cych przedszkolach, stworzyæ alternatywne formy wychowania przedszkolnego, wyd³u yæ czas opieki w czêœci przedszkoli. Projektem objêto prawie 600 dzieci w wieku 3-6 lat i 500 rodziców. Przedszkolaki bra³y udzia³ w zajêciach j. angielskiego, logopedycznych, spotkaniach z psychologiem i pedagogiem. Bardzo Dokoñczenie na str. 5 Z pocz¹tkiem 2012 r. wesz³a w ycie ustawa o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach, która na³o y³a na gminy obowi¹zek przejêcia odpowiedzialnoœci za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Ankieta o odpadach Celem ustawy jest uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, upowszechnienie selektywnego zbierania odpadów "u Ÿród³a", jak równie zmniejszenie iloœci sk³adowanych odpadów komunalnych. Utworzenie nowego systemu wi¹ e siê z wieloma dzia³aniami organizacyjnymi tj. pocz¹wszy od stworzenia podstaw systemu poprzez odbiór odpadów komunalnych od w³aœcicieli nieruchomoœci, ich zagospodarowanie (odzysk, recykling, przetworzenie odpadów zmieszanych, sk³adowanie), po osi¹gniêcie wymaganych przepisami unijnymi i krajowymi poziomów odzysku surowców oraz ograniczenia masy odpadów biodegradowalnych deponowanych na sk³adowisku. Zawarte dotychczas indywidualne umowy bêd¹ musia³y byæ wypowiedziane przez mieszkañców z odpowiednim wyprzedzeniem. W nowym systemie w³aœciciel nieruchomoœci wniesie op³atê za gospodarowanie odpadami komunalnymi do bud etu gminy, która bêdzie zobowi¹zana poprzez firmê wy³onion¹ w przetargu, odebraæ odpady komunalne z nieruchomoœci. W celu opracowania jak najlepszych rozwi¹zañ nowego systemu do mieszkañców, maj¹cych zawarte umowy na wywóz odpadów z Zak³adem Gospodarki Komunalnej, dotr¹ ankiety, z których odpowiedzi pozwol¹ uzyskaæ Dokoñczenie na str. 3

2 Uwierzyæ w siebie Dobiega ju koñca trzeci kwarta³ pi¹tej edycji Projektu systemowego Nasza przysz³oœæ w naszych rêkach, wspó³finansowanego ze œrodków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego, a co siê z tym wi¹ e, zrealizowano ju wiêkszoœæ zaplanowanych zadañ. W czerwcu odby³ siê kurs pierwszej pomocy, na którym uczestnicy zdobyli wiedzê teoretyczn¹ na temat udzielenia pomocy w sytuacjach zagro enia ycia oraz mieli mo liwoœæ æwiczeñ praktycznych na manekinie. W czerwcu równie osoby, z którymi zawarte zosta³y kontrakty socjalne mia³y mo liwoœæ wyjazdu integracyjnego do bydgoskiego kina. Wyjazd ten mia³ za zadanie stworzyæ mo liwoœæ spotkania siê w innych warunkach ni szkoleniowych, gdzie atmosfera sprzyja³a rozmowom, wymianie pogl¹dów, nawi¹zaniu bli szej znajomoœci. Inn¹ propozycj¹ spêdzenia wolnego czasu by³ festyn integracyjny. Tutaj poprzez wspóln¹ zabawê podczas biesiady, gier i zabaw, pokazano, w jaki sposób rodzice mog¹ spêdziæ czas wolny z dzieæmi. Uczulano na budowanie wiêzi w rodzinie poprzez zabawy, w tym te zabawy na œwie ym powietrzu. Stworzono ponadto mo liwoœæ kontaktu dzieciom z rówieœnikami. Zabawy grupowe, natomiast, mia³y na celu zmotywowaæ uczestników do podjêcia wspólnej inicjatywy. Pomimo i lipiec i sierpieñ s¹ miesi¹cami wakacyjnymi, w projekcie by³y to miesi¹ce bardzo pracowite. W lipcu rozpocz¹³ siê kurs prawa jazdy kategorii B i E i jeszcze siê nie zakoñczy³. Dwoje uczestników ukoñczy³o kurs obs³ugi kasy fiskalnej z fakturowaniem. W sierpniu kilku wspania³ym chwilom relaksu oddali siê uczestnicy, realizuj¹cy Program Aktywnoœci Lokalnej, którzy wraz z rodzin¹ czy przyjació³mi wyruszyli autokarem nad morze, gdzie mogli przespacerowaæ siê po molo, lub oddaæ siê pla owaniu. Na wrzesieñ zaplanowano kolejne szkolenia - kurs operatora wózków Trzynasty koncert charytatywny Ju po raz trzynasty stowarzyszenie wraz z Domem Sue Ryder w Bydgoszczy organizuj¹ koncert charytatywny "G³osy dla Hospicjum". Wydarzenie odbêdzie siê w sobotê 6 paÿdziernika br. w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy o godzinie Podczas tegorocznej edycji koncertu wyst¹pi¹: grupa akrobatyczno-taneczna z udzia³em Zespo³u Tañca Wspó³czesnego Arabesquea z Pa³acu M³odzie y w Bydgoszczy oraz mistrzów juniorów akrobatyki sportowej z Klubu Arabeska w Bydgoszczy; Orkiestra Salonowa Junior PiK pod dyrekcj¹ Miros³awa yty, która zaprezentuje nowy repertuar - znane i lubiane przeboje polskiej muzyki wid³owych, kurs spawania metodami MAG i MIG, kurs dla pracownika administracyjno-biurowego i kurs krawiecki. Wszystkie zadania realizowane w ramach projektu s³u ¹ podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, jak równie wzrostowi aktywnoœci spo³ecznej i lokalnej oraz radzeniu sobie z problemami dnia codziennego. Wszystkie osoby, które s¹ zainteresowane tego typu wsparciem i d¹ ¹ do zmiany swojej sytuacji yciowej, proszone s¹ o kontakt z Beat¹ Rogowsk¹, telefon: Bezpiecznie na rowerze Jednym z tematów poruszonych podczas wrzeœniowego posiedzenia zespo³u Bezpieczna gmina by³o bezpieczeñstwo dzieci i m³odzie y w drodze do szko³y, szczególnie w kontekœcie trwaj¹cych w naszym mieœcie robót drogowych - budowy tunelu i modernizacji ulic. Uczniowie wprawdzie s¹ uczulani w szko³ach na bezpieczne zasady poruszania siê po drogach, jednak nie zawadzi kilka s³ów do rodziców, by tak e oni uczulali swoje dzieci na podstawowe zasady bezpieczeñstwa. Cz³onkowie zespo³u Bezpieczna gmina uznali, e warto przypomnieæ o podstawach bezpiecznego poruszania siê rowerami, rozrywkowej. W przerwie koncertu loteria fantowa oraz prezentacja dzia³añ Stowarzyszenia im. Sue Ryder. Do tej pory, dziêki organizowanym koncertom uda³o siê zebraæ fundusze na poprawê jakoœci sprzêtu dla pacjentów hospicjum, a w ubieg³ym roku dochód z koncertu przeznaczono na rozwój opieki paliatywnej w Malawi w Afryce. Patronat honorowy nad koncertem objêli: prezydent Bydgoszczy, marsza³ek Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz burmistrz Solca Kujawskiego. Bilety na koncert, mo na kupiæ w soleckim Centrum Naukowo- Edukacyjnym im. Sue Ryder, ul. Powstañców 6. gdy uczniowie czêsto je d ¹ do szko³y. Zatem nale y jeÿdziæ rowerami maj¹cymi sprawne oœwietlenie; poruszaæ siê, tam gdzie to mo liwe, po œcie kach rowerowych; u ywaæ elementów odblaskowych; zwracaæ wyj¹tkow¹ uwagê przy przekraczaniu torów kolejowych oraz w miejscach, gdzie s¹ prowadzone roboty drogowe. Dy ury aptek Do 30 wrzeœnia - Solecka (ul. Powstañców 7a) 1-7 paÿdziernika - Wracam do zdrowia (ul. Leœna 12) 8-14 paÿdziernika - Pod Lwem (ul. Leœna 2) 2

3 Op³yn¹³ kajakiem Ba³tyk, Bajka³, dop³yn¹³ do Narwiku za ko³o polarne, na swoim koncie ma wiele innych osi¹gniêæ, jak przep³yniêcie w 2010 r. Oceanu Atlantyckiego. Kajakarstwo jest jego pasj¹. Aleksander Doba, bo o nim to mowa, w po³owie wrzeœnia po raz drugi, na zaproszenie Klubu Turystów Pieszych Horyzont PTTK, odwiedzi³ Solec Kujawski. W Zespole Szkó³ przy ul. Tartacznej spotka³ siê z m³odzie ¹ szkoln¹, po po³udniu o swojej atlantyckiej wyprawie opowiedzia³ tak e innym mieszkañcom naszego miasta, zainteresowanych jego podró ami. Z niesamowit¹ pasj¹ i bardzo ciekawie, A. Doba opowiedzia³ o tym, jak przep³yn¹³ Atlantyk równie podczas spotkania z burmistrz Teres¹ Substyk. Pan Aleksander opowiada³ o przygotowaniach do transoceanicznej wyprawy, samej egludze i czyhaj¹cych na niego niebezpieczeñstwach. Mo na by³o us³yszeæ, jak p³ywa³ w oceanie, przywi¹zany link¹ do kajaka i jak zaprzesta³ p³ywania, kiedy zauwa y³ towarzysz¹ce mu rekiny. Koniec koñców Za nim Atlantyk, w planie Pacyfik szczêœliwie dop³yn¹³ od wybrze a Afryki do Brazylii. Stamt¹d zamierza³, wzd³u wybrze y obu Ameryk, dotrzeæ do Waszyngtonu. Niestety, plany te nie powiod³y siê. Wczeœniej postanowi³ pokonaæ najpotê niejsz¹ rzekê œwiata Amazonkê. Wyp³yn¹³ na pocz¹tku jej biegu, ale kiedy po raz drugi zosta³ napadniêty, obrabowany, a kajak zniszczony, postanowi³ przerwaæ sp³yw Amazonk¹. Kiedy po dwóch latach od tych wydarzeñ opowiada³ o nich, ciarki przechodzi³y s³uchaczy na sam¹ myœl o mo liwoœci spotkania z bandytami. A. Doba prze y³ je dwa razy. Podczas pierwszego, z broni¹ przystawion¹ do g³owy, musia³ patrzeæ jak przepada jego ekwipunek, pieni¹dze, a kajak jest dziurawiony: - Nic nie mog³em zrobiæ. Próbowa³em jedynie spokojnie przekonywaæ, by mi wszystkiego nie zabierali i w ten sposób co nieco uratowa³em. Dziœ pan Aleksander planuje kolejn¹ wyprawê. Chce przep³yn¹æ Ocean Spokojny. Ju zbiera fundusze. Jeœli wszystko dobrze pójdzie, w grudniu wyruszy na wody Pacyfiku. Trzymajmy kciuki i yczmy powodzenia. Ankieta o odpadach Dokoñczenie ze str. 1 rzetelne informacje dotycz¹ce iloœci wytwarzanych rocznie odpadów komunalnych na terenie naszego miasta oraz wyka e w jaki sposób prowadzona jest segregacja odpadów. Dane zawarte w ankiecie nie wywo³uj¹ adnych skutków prawnych, a zostan¹ pozwol¹ wybraæ najlepsz¹ metodê naliczenia "op³aty œmieciowej". Wype³nion¹ ankietê mo na przekazaæ osobiœcie w punkcie informacyjnym Urzêdu Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim przy ul. 23 Stycznia 7 lub w Wydziale Utrzymania Miasta przy ul. Toruñskiej 8 - pokój nr 2 oraz poczt¹ elektroniczn¹ na adres w terminie do dnia 19 paÿdziernika 2012 r. Niniejsza ankieta udostêpniona jest na stronie internetowej zak³adka ochrona œrodowiska. Bli szych informacji mo na zasiêgn¹æ pod numerem telefonu: Lato 2012 solecki Klub Turystów Rowerowych TORPEDO spêdzi³ bardzo aktywnie na rajdach i zlotach w Lubostroniu, Inowroc³awiu, Zielonej Strudze, urczynie, Cekcynie, Górsku, Przyjezierzu. Nasi rowerzyœci zjeÿdzili te pobliskie okolice Puszczy Bydgoskiej. W Dobrzyniu nad Wis³¹. Turyœci rowerowi jak zawsze aktywni - W dniach od 31sierpnia do 2 wrzeœnia byliœmy niedaleko P³ocka w Siecieniu i zwiedzaliœmy okoliczne miejscowoœci - Dobrzyñ nad Wis³¹, oraz inne zwi¹zane z osob¹ b. prezydenta Lecha Wa³êsy: Popowo - miejsce jego urodzenia, Sobowo z koœcio³em, w którym zosta³ ochrzczony oraz szko³ê w Chalinie, do której uczêszcza³, obecnie gimnazjum jego imienia. Organizatorami i inicjatorami tego zlotu pn. "Zlot Sprzymierzonych" byli rowerzyœci z w³oc³awskiego CYKLISTY - poinformowa³a Danuta Adamczyk z KTR Torpedo. Lato 2012 turyœci rowerowi zakoñczyli zdobyciem pucharu marsza³ka naszego województwa Piotra Ca³beckiego zas³uguj¹c na miano najaktywniejszego klubu na Ogólnopolskim Zlocie w Przyjezierzu. 3

4 Z MUZEUM SOLCA Wizyta Szarotek We wrzeœniu Muzeum Solca odwiedzi³y panie Danuta Marciniak zd. Ko³tuñska oraz Maria Jochemczyk zd. Mrzyk, które na prze³omie lat 40. i 50. nale a³y do dzia³aj¹cej w Solcu antykomunistycznej, niepodleg³oœciowej organizacji Szarotka, za co trafi³y do stalinowskiego wiêzienia. Obie panie przekaza³y do Muzeum cenne pami¹tki i materia³y, m.in. M. Jochemczyk przekaza³a pami¹tki zwi¹zane ze swoj¹ siostr¹ Danut¹ Mrzyk, która tak e nale a³a do Szarotki, i w wyniku z³ych warunków zmar³a w szpitalu wiêziennym w Grudzi¹dzu w 1951 r. Mia³a wtedy 22 lata. Maria Jochemczyk. Danuta Marciniak. Danuta Mrzyk. Szlachetna paczka Po raz dwunasty w Polsce, a po raz pierwszy w Solcu Kujawskim, SZLACHETNA PACZKA poszukuje wolontariuszy. To dziêki nim najbardziej potrzebuj¹cy otrzymaj¹ m¹dr¹, inspiruj¹c¹ do zmiany pomoc i sygna³, e nie s¹ sami. Jak siê zg³osiæ? Wystarczy Wejœæ na stronê: znaleÿæ na mapie rejon Paczki, który le y najbli ej twojego miejsca zamieszkania, wype³niæ formularz zg³oszeniowy i czekaæ na zaproszenie do udzia³u w rekrutacji. Liderem akcji w naszym mieœcie jest Zbigniew Czapliñski. 4

5 Zdobyli ponad 300 medali w soleckich barwach S¹ w Solcu Kujawskim od dawna. Na co dzieñ trenuj¹, uczestnicz¹ w zawodach, ale czêsto uœwietniaj¹ soleckie imprezy swoimi pokazami. To Klub Karate Kyokushin, który obchodzi w tym roku 15 rocznicê dzia³alnoœci. O kilka s³ów klubie, osi¹gniêciach jego zawodników i codziennej pracy poprosiliœmy trenera TOMASZA MARCYSIAKA: - Klub Karate Kyokushin rozpocz¹³ swoj¹ dzia³alnoœæ we wrzeœniu 1998 roku. Treningi przez pierwsze dwa lata odbywa³y siê w ma³ej salce w SP nr 4. Wczeœniej by³a tam kot³ownia. Dopiero w kolejnych latach przenieœliœmy treningi na du ¹ salê. Na pierwszy trening przysz³o ponad 60 osób. Z tamtej ekipy wyros³o kilku bardzo dobrych zawodników. Najlepszym z nich by³ Pawe³ Elszyn. Æwiczy³ ponad 10 lat i dla Solca Kujawskiego zdoby³ najwiêcej Zakoñczy³ siê projekt Dokoñczenie ze str. 1 atrakcyjne by³y lekcje rytmiki i muzyki, plastyki, informatyki, zajêcia ekologiczne i nauka p³ywania. Przed przyst¹pieniem do projektu gminy analizowa³y sytuacjê i dosz³y do wniosku, i nale y upowszechniaæ edukacjê przedszkoln¹. Po pierwsze, dzieci mia³y szansê rozwijania swoich zdolnoœci i zainteresowañ, po drugie rodzice nabrali przekonania o potrzebie edukacji dzieci od najm³odszych lat. O tym, e za³o one cele uda³o siê osi¹gn¹æ, œwiadcz¹ badania ankietowe prowadzone wœród rodziców i nauczycieli bior¹cych udzia³ w projekcie. Wynika z nich niezbicie, e nast¹pi³o zwiêkszenie dostêpu do edukacji przedszkolnej dzieci, poszerzy³a siê oferta edukacyjna przedszkoli, wzros³o zaanga owania rodziców w edukacjê przedszkoln¹ swoich dzieci. Ponadto dziêki projektowi uda³o siê zniwelowaæ bariery w edukacji przedszkolnej w na wsi, podnieœæ u dzieci poczucie w³asnej wartoœci, wiarê we w³asne mo liwoœci, zmniejszyæ trudnoœci we wspó³dzia³aniu i komunikowaniu siê z rówieœnikami. Œrodki z projektu pos³u y³y równie na wzbogacenie bazy dydaktycznej w przedszkolach poprzez zakup sprzêtów i pomocy dydaktycznych. S³owem projekt siê sprawdzi³ i przyniós³ korzyœci gminom, rodzicom, a punktów w konkurencjach kata i kumite. Przez kilka lat z ka dych zawodów przywozi³ medal i najczêœciej by³ to medal z³oty. W sumie dla naszego klubu zdoby³ 48 medali w kata i 22 medale w kumite w tym 50 z³otych. Czo³owymi zawodnikami w historii naszego klubu byli tak e Aleksandra Dyba³ (41 medali) oraz Micha³ Tylicki (24 medale). Do tej pory nasi zawodnicy zdobyli 366 medali, 44 razy odbieraliœmy puchar za klasyfikacjê dru ynow¹, w tym 18 razy za najlepsz¹ dru ynê. Solec Kujawski reprezentowa³o w sumie 99 zawodników. Wziêliœmy udzia³ w 71 turniejach rangi wojewódzkiej i ogólnopolskiej. Od ubieg³ego roku nasza zawodniczka Olga Stolarczyk reprezentuje nie tylko Solec Kujawski ale tak e Polskê na zawodach miêdzynarodowych. Jest to pierwsza zawodniczka, która otrzyma³a z naszego przede wszystkim dzieciom. By³ realizowany w Bia³ych B³otach, D¹browie Che³miñskiej, Dobrczu, Nowej Wsi Wielkiej, Koronowie, Sicienku i Solcu Kujawskim. Nasza gmina by³a liderem projektu. W ramach projektu Przedszkolaki z naszej paki odbywa³y siê te lekcje nauki p³ywania Dzieci razem z rodzicami bra³y udzia³ w spotkaniu koñcz¹cym projekt w jednej z gmin. Na zdjêciu od lewej trener tomasz Marcysiak i zawodnicy Olga Stolarczyk i Kamil Murawski. klubu powo³anie do kadry narodowej Polskiej Federacji Karate Kyokushin. Na indywidualne sukcesy sk³adaj¹ siê tak e egzaminy na stopnie wtajemniczenia. W tym roku mamy tak e szczególny powód do zadowolenia, poniewa nasz wychowanek Kamil Murawski zdoby³ 2 kyu, czyli br¹zowy pas i ukoñczy³ kurs instruktorski. Przypomnê, e 15 lat temu z takim w³aœnie stopniem rozpoczyna³em pracê w Solcu Kujawskim, dziœ posiadam czarny pas i 2 dan i mam nadziejê rozwijaæ siê dalej. Ka dego roku do klubu zapisywa³o siê ok. 25 nowych osób. Mo na wiêc uznaæ, e przez nasz¹ salê przewinê³o siê ju ponad 400 osób. Do dziœ æwiczymy w SP nr 4, gdzie zapraszamy na treningi dzieci od 6 roku ycia. Najm³odsza grupa æwiczy dwa razy w tygodniu w poniedzia³ki i œrody od Nastêpne grupy przychodz¹ na i Grupa zaawansowana æwiczy tak e w pi¹tki na specjalnym treningu bokserskim ³¹czonym z systemem cros feet. Treningi uzupe³niamy o odnowê biologiczn¹ w saunie. Rozpoczêliœmy nowy sezon treningowy. Zapraszamy wszystkich chêtnych, dzieci od lat 6 i m³odzie na treningi do SP nr 4 w Solcu Kujawskim. Treningi prowadzone s¹ w poniedzia³ki, œrody i pi¹tki. Szczegó³owych informacji udzielam pod numerem telefonu Karate to nie tylko trening i zawody sportowe. Dwa razy w roku jeÿdzimy na obozy sportowo-rekreacyjne w góry i nad morze. Ostatnio trenowaliœmy zim¹ z reprezentantem Polski w narciarstwie biegowym w Górach Sto³owych. Plany na ten rok, to przede wszystkim organizacja mistrzostw województwa po³¹czone z obchodami 15 - lecia klubu. Najpierw jednak czeka nas start w Mistrzostwach Polski Juniorów w Mielcu, a nastêpnie, mamy nadziejê, udzia³ naszej reprezentantki Olgi Stolarczyk w Mistrzostwach Europy. Jubilatom serdecznie gratulujemy z okazji jubileuszu, ycz¹c kolejnych sportowych sukcesów. 5

6 Soleckie Centrum Kultury Sekcje i kluby SCK rozpoczê³o nowy sezon 2012/2013 pracy edukacyjno - artystycznej w sekcjach i klubach zainteresowañ. Poni ej przedstawiamy aktualny PLAN ZAJÊÆ: SEKCJA RZE BY - JANUSZ MAJ poniedzia³ek-czwartek godz DODAÆ YCIA DO LAT - ALICJA ZIELAS (spotkania aktywizuj¹ce osoby starsze I niepe³nosprawne) poniedzia³ki (dwa spotkania w miesi¹cu) godz GRUPA "I CO DALEJ" - KRZYSZTOF FILASIÑSKI poniedzia³ki w godz CHÓR "CANTABILE" - WOJCIECH RYNDUCH poniedzia³ki w godz ZESPÓ WOKALNY "INWENCJA" - TOMASZ RUDNY poniedzia³ki w godz ZAJÊCIA PLASTYCZNE - ANNA TRZCIÑSKA wtorki w godz (dzieci do lat 8: , dzieci od lat 9: ) EMISJA G OSU - KRZYSZTOF FILASIÑSKI œrody w godz CHÓR "CANTABILE" - WOJCIECH RYNDUCH œrody w godz GRUPA TEATRALNA "SZLABAN" - PIOTR SZYMAÑSKI czwartki w godz (WARSZTATY DZIENNIKARSKIE - zajêcia indywidualne) czwartki w godz KLUB SZALONEGO MA OLATA - ALICJA ZIELAS pi¹tki w godz ZAJÊCIA TANECZNE - AGNIESZKA NAJZER pi¹tki w godz KLUB AKTYWNOŒCI M ODZIE Y, RPG, GRY PLANSZOWE, ZESPO Y MUZYCZNE - WOJCIECH MICHALSKI niedziele w godz Uwaga! godziny zajêæ Sekcji i klubów zainteresowañ mog¹ siê zmieniæ z uwagi na mo liwoœci czasowe uczestników. INFORMACJE W SEKRETARIACIE SCK ul. Koœciuszki 12,tel W ka dy wtorek w godz wszyscy instruktorzy artystyczni SCK s¹ obecni w placówce i s¹ do dyspozycji uczestników. Jest to tak e okazja do zg³aszania w³asnych propozycji, wszak Soleckie Centrum Kultury jest otwarte na ka d¹ formê realizacji artystycznych marzeñ mieszkañców Solca. Tylko pozornie w ofercie programowej Soleckiego Centrum Kultury przewa aj¹ propozycje, adresowane do dzieci, m³odzie y i seniorów. De facto jednak, czego przyk³adem mo e byæ teatr Szlaban, grupa wokalna I co dalej, czy chór Cantabile centrum kultury jest bardzo zainteresowane uczestnictwem w zajêciach osób doros³ych w tzw. wieku produkcyjnym. W SCK mo na zrealizowaæ swoje artystyczne marzenia z dzieciñstwa. Projekt otwiera takie mo liwoœci. Spe³niaj¹ marzenia - Zapraszamy dojrza³ych solecczan, do wspólnego dzia³ania w ró nych sferach sztuki. Czekamy na amatorów (amator znaczy mi³oœnik ) - aktorów, wokalistów, literatów - dziennikarzy, kabareciarzy, tancerzy, plastyków, mimów i innych. Planujemy udowodniæ, e w ka dym wieku mo na zaskoczyæ. Siebie i innych! Planujemy stworzenie grupy twórczej o zabarwieniu teatralno kabaretowo muzyczno - plastycznej, wszak teatr, czy kabaret to syntezy sztuk wszelakich. Tylko nie mów: Nie mam czasu lub kiedyœ to ja to robi³em, a teraz ju nie umiem! Umiesz! Mo esz. Przekonaj siê! Na artystów wariatów czekamy w czwartek 4 paÿdziernika 2012r. w godz Masz w¹tpliwoœci dzwoñ: lub kom zachêcaj¹ w SCK. Na pewno trzeba skorzystaæ! KLUB SZALONEGO MA OLATA Dzia³a w SCK ju kilka ³adnych lat ( no w³aœnie ile?). Raz w tygodniu spotykaj¹ siê w SCK nastolatki, by poznawaæ œwiat sztuki i spêdzaæ czas na po ytecznej zabawie 28 wrzeœnia, w pi¹tek o godz odbêdzie siê uroczyste pasowanie na klubowicza, a do klubu mo na siê jeszcze zapisaæ. DREWNEM MALOWANE Uczestnicy sekcji rzeÿbiarskiej SCK, prowadzonej przez Janusza May'a zaprezentuj¹ swoje prace, wykonane w ubieg³ym sezonie na wystawie zatytu³owanej Drewnem malowane. Otwarcie wystawy bêdzie mia³o miejsce w goœcinnych pomieszczenia Muzeum Solca im Ksiêcia Przemys³a przy ul. Toruñska 8-4 paÿdziernika br. (czwartek) o godz BURMISTRZ MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI OG ASZA I publiczny przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu u ytkowego, po³o onego w Solcu Kujawskim przy ul. 23 stycznia 14a 1. Lokal u ytkowy po³o ony jest w Solcu Kujawskim przy ul. 23 stycznia 14a, na II piêtrze Powierzchnia u ytkowa lokalu 11,40 m. 3. Opis - lokal jednokondygnacyjny, wyposa ony w instalacje elektryczn¹ z dostêpem do wc. 4. Przeznaczenie na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej (handlowo-us³ugowej). 5. Okres najmu lokalu u ytkowego czas nieokreœlony. 6. Wysokoœæ wywo³awcza czynszu 12,00z³ za 1 2 m, tj.: 136,80 z³ + nale ny podatek VAT w stosunku miesiêcznym. 7. Wadium wynosi 20 % wartoœci rocznego czynszu (netto) tj. w wysokoœci 328,32 z³. 8. Przetarg odbêdzie siê w dniu r. 00 o godz. 9 w siedzibie Urzêdu Miasta i Gminy przy ul. 23 Stycznia nr 7 w Solcu Kujawskim, (pok. nr 5). IV publiczny przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu u ytkowego, po³o onego w budynku w Solcu Kujawskim przy ul. Toruñskiej Lokal u ytkowy po³o ony jest w budynku przy ul. Toruñskiej 2 w Solcu Kujawskim na parterze Powierzchnia u ytkowa lokalu 57,00 m. 3. Opis - lokal jednokondygnacyjny, wyposa ony w instalacje elektryczn¹, wydzielone pomieszczenie sanitarne. 4. Przeznaczenie na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej (handlowo-us³ugowej). 5. Okres najmu lokalu u ytkowego czas nieokreœlony. W skrócie 6. Wysokoœæ wywo³awcza czynszu 11,00z³ za 1 2 m, tj.: 627,00 z³ + nale ny podatek VAT w stosunku miesiêcznym. 7. Wadium wynosi 20 % wartoœci rocznego czynszu tj. w wysokoœci 1504,80 z³. 8. Przetarg odbêdzie siê w dniu r. 00 o godz. 10 w siedzibie Urzêdu Miasta i Gminy przy ul. 23 Stycznia nr 7 w Solcu Kujawskim, (pok. nr 5). 9. Warunkiem udzia³u w przetargach jest wp³acenie wymaganego wadium, które nale y wnieœæ w kasie tut. Urzêdu Miasta i Gminy do dnia r. do godz. 14 lub na konto: Bank Polska Kasa Opieki S.A. I Oddzia³ w Solcu Kujawskim nr Umowa najmu zostanie zawarta po up³ywie 14 dni od dnia rozstrzygniêcia przetargu. Warunki umowy okreœla projekt umowy stanowi¹cy integraln¹ czêœæ og³oszenia przetargu. Najemca zobowi¹zany jest do uiszczania podatku od nieruchomoœci zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami. 11. W wypadku uchylenia siê uczestnika wygrywaj¹cego przetarg od zawarcia umowy najmu wadium ulega przepadkowi na rzecz og³aszaj¹cego przetarg. Pozosta³ym uczestnikom wadium wyp³aca siê w terminie 3 dni roboczych od dnia zakoñczenia przetargu. 12. Wygrywaj¹cy przetarg obowi¹zany jest do uzyskania stosownych opinii i zezwoleñ dotycz¹cych prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej w przedmiotowym lokalu. 13. Informacje dot. warunków przetargu uzyskaæ mo na w siedzibie UMiG przy ul. 23 Stycznia 7 w Solcu Kujawskim - Referat Nieruchomoœci i Zasobów Mieszkaniowych (pok. nr 4) oraz telefonicznie pod nr

7 Oœrodek Sportu i Rekreacji Grali, ale nie wygrali Na boisku kompleksu Orlik 2012 odby³y siê turnieje eliminacyjne ogólnopolskiej akcji Orlik Volleymania. Solec Kujawski uzyska³ prawo organizacji czterech turniejów: roczników oraz zarówno w kategorii dziewcz¹t jak i ch³opców. Zwyciêskie dru yny uzyska³y awans o fina³u wojewódzkiego. By³y to trzy zespo³y z Bydgoszczy i jedna z Torunia. Nasi m³odzi siatkarze nie dali rady swoim konkurentom. Indywidualne Mistrzostwa Miasta i Gminy w biegach prze³ajowych szkó³ podstawowych oraz gimnazjalnych rozegrano14 wrzeœnia br. na trasie w soleckim parku. ¹cznie wystartowa³o ponad 100 zawodniczek i zawodników, a osoby które zajê³y pierwszych piêæ miejsc na ka dym dystansie reprezentowa³y Solec Kujawski na Ponad stu prze³ajowców Mistrzostwach Powiatu Bydgoskiego. Oto najlepsi zawodnicy poszczególnych kategorii: Szko³y podstawowe - dziewczêta m: 1. Adrianna Filipiak (Szko³a Podstawowa nr 4) 2. Wiktoria Sijka (Zespó³ Szkó³) 3. Aleksandra Cymerman (Szko³a Podstawowa nr 4) 4. Sylwia W³odarczyk (Zespó³ Szkó³) 5. Oliwia Baryza (Szko³a Podstawowa nr 4) 5. Wojciech Rulnicki (Szko³a Podstawowa nr 4) Bêd¹ trenowaæ w Warszawie Badmintoniœci MLKS Solec Kujawski po lipcowych zgrupowaniach w Ustce i Zakopanem (Weronika Grudzina, Mi³osz Bochat) oraz sierpniowych treningach w Solcu Kujawskim rozpoczêli starty w zawodach krajowych. M³odzicy w dniach 8-9 wrzeœnia startowali w Krajowym Turnieju w Miastku. Debel dziewczyn: Natalia Pietrzak/Ma³gorzata Rogut zajê³y II miejsce przegrywaj¹c fina³ z miejscowym deblem Dorawa/Ostrowska w setach 21:15, 12:21, 18:21. Dobrze jak Szko³y podstawowe - ch³opcy m: 1. Pawe³ Samsel (Szko³a Podstawowa nr 4) 2. Micha³ Kujawa (Zespó³ Szkó³) 3. Bartosz Dacewicz (Zespó³ Szkó³) 4. Dominik Owsiñski (Zespó³ Szkó³) na pocz¹tek sezonu zagra³y równie nasze m³odziczki w grach pojedynczych, przegrywaj¹c dopiero w æwieræfina³ach (Natalia Pietrzak, Martyna Filipiak). Starsi zawodnicy (Weronika Grudzina, Mi³osz Bochat) od 3 wrzeœnia rozpoczêli przygotowania w Centralnym Oœrodku Szkolenia w Warszawie. Mi³osz podj¹³ naukê w warszawskim Liceum Sportowym im. Janusza Kusociñskiego, a Weronika w paÿdzierniku rozpocznie studia na Uniwersytecie Warszawskim. Gimnazja - dziewczêta 1500 m: 1. Gabriela Skrobacka (Gimnazjum 2. Aleksandra Widomska (Gimnazjum 3. Ma³gorzata Rogut (Gimnazjum 4. Natalia Pietrzak (Gimnazjum 5. Martyna Filipiak (Gimnazjum Gimnazja ch³opcy m: 1. Patryk Zwierz (Gimnazjum 2. Kacper Florczak (Gimnazjum 3. Dawid Frontczak (Gimnazjum 4. Micha³ Pieczka (Gimnazjum 5. Wojciech Borowski - Szwed (Gimnazjum. VII Turniej Grand Prix Amatorów w tenisie sto³owym 29 wrzeœnia (sobota), Godz Sala Zespo³u Szkó³ (ul. Tartaczna 25) Zapisy tel Na pierwszym planie Weronika Grudzina podczas treningu. W IADOMOŒCI Wydawca: Urz¹d Miasta i Gminy, ul. 23 Stycznia 7, Solec Kujawski. Tel Redaguje Zbigniew Stefañski. Druk: Józef Œmigaj, Solec Kujawski. 7

8 Centrum Aktywnoœci i Edukacji Warto czytaæ Biblioteka Publiczna zachêca do korzystania z Czytelni Czasopism. Oferuje ona szeroki wybór ró norodnych tytu³ów od prasy kobiecej (Oliwia, Tina, Show, Party, Gala, Flesz), magazynów popularno-naukowych (Mówi¹ Wieki) i motoryzacyjnych (Auto Œwiat) przez prasê polityczn¹ (Polityka, Angora, Uwa am Rze) do wydañ lokalnych (Soleckie Wiadomoœci z Ratusza) i poradników (Dobre Rady, Poradnik Prawo pracy - praktyczne aspekty dzia³alnoœci gospodarczej Regionalne Centrum Przedsiêbiorczoœci oraz Kujawsko-Pomorski Fundusz Po yczkowy organizuj¹ szkolenie z prawa pracy pt.: "Praktyczne aspekty dzia³alnoœci gospodarczej". Szkolenie odbêdzie siê 2 paÿdziernika 2012r. w godz w sali konferencyjnej Regionalnego Centrum Przedsiêbiorczoœci, ul. Unii Europejskiej 4. Udzia³ w szkoleniu jest bezp³atny. Zapisy do 1 paÿdziernika br.w sekretariacie RCP, ul. Unii Europejskiej 4, Solec Kujawski, tel , fax , Formularz zg³oszeniowy do pobrania w sekretariacie RCP lub na stronie (prosimy wype³niæ czytelnie, drukowanymi literami i odes³aæ do KPFP lub Wszystkim, którzy w trudnych chwilach odchodzenia mojego Mê a Œp. Krzysztofa Czarczyñskiego byli przy nas i wspierali w zmaganiach z chorob¹, a wszczególnoœci pracownikom s³uzby zdrowia: W. Konopce, M. i W. Damratom, A. Gramowskiej, M. Bieleckiej, A. Kardasiak, A. Zwierskiej, M. Weso³owskiemu za profesjonalizm, zaanga owanie, zrozumienie i wyj¹tkowy takt RODZINIE zmar³ego Krzysztofa Czarczyñskiego serdeczne wyrazy wspó³czucia sk³adaj¹ Dyrekcja i pracownicy Miejsko- Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Solcu Kujawskim dziêkujê Hania Domowy, Apetyt na Zdrowie). Dla dzieci czytelnia oferuje: P³omyczek i Abecad³o. W zasobach biblioteki s¹ wszystkie numery Wiadomoœci z Ratusza oraz Soleckiego Peryskopu. Ale to nie wszystko z bogatej oferty Centrum Aktywnoœci i Edukacji. Na 3 paÿdziernika (godz ) KLUB MAM zaprasza na spotkanie z trenerk¹ fitness i zumby. Monika Dulat opowie o swojej przygodzie ze sportem, odpowie na pytania, podpowie i doradzi. Za pos³ugê, modlitwê, ciep³e s³owa, wieñce, kwiaty, znicze oraz wszelkie przejawy yczliwoœci wszystkim, którzy towarzyszyli nam w ostatniej drodze Œp. Krzysztofa Czarczyñskiego serdeczne Bóg zap³aæ sk³adaj¹ NAJBLI SI ZMAR EGO W dniach oraz roku w Regionalnym Centrum Przedsiêbiorczoœci, ul. Unii Europejskiej 4, Solec Kujawski odbêdzie siê szkolenie pt.: "Mened er Produkcji", przeznaczone dla mistrzów, brygadzistów oraz pracowników mikro, ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw produkcyjnych, którzy przygotowuj¹ siê do pe³nienia jednej z tych funkcji. Szkolenie dla mistrzów Szkolenie wspó³finansowane jest ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. W zwi¹zku z tym, e szkolenia te s¹ traktowane jako pomoc de minimis dla przedsiêbiorstw, udzia³ w nich jest ca³kowicie bezp³atny. Modu³ I - Zarz¹dzanie produkcj¹ ( 32 godziny dydaktyczne) - Program 5S. Planowanie i organizacja stanowisk pracy (dodatkowe 1S: safety/ bezpieczeñstwo) - 8h. - Podstawy Lean Manufacturing i TPM. Zasady Total Productivity Maintenance, czyli wstêp do programu radykalnej poprawy produktywnoœci w zak³adzie - 8h. - Skracanie czasów przezbrojeñ metod¹ SMED. Projektowanie rozwi¹zañ podnosz¹cych efektywnoœæ procesów produkcyjnych na etapie przezbrajania - 8h. - KAIZEN dla Liderów i operatorów oraz zespo³owe rozwi¹zywanie problemów organizacji i jej doskonalenie - 8h. Modu³ II - Umiejêtnoœci mened erskie (16 godzin dydaktycznych) - Techniki zarz¹dzania zespo³em produkcyjnym, delegowanie i kontrola zadañ na produkcji - 8h. - Narzêdzia motywowania i dyscyplinowania zespo³u produkcyjnego - 8h. Szczegó³owy program szkolenia oraz formularze do pobrania na Wiêcej informacji oraz zg³oszenia: BIURO PROJEKTU Grupa Doradczo-Szkoleniowa FALCO M. Lipkowski, M. Szymañski. ul.jagielloñska 109/ Bydgoszcz; ; tel ; fax ; tel. kom ; Biuro czynne w godzinach