SOLECKIE Z RATUSZA. Nr wrzeœnia 2012 r. Egzemplarz bezp³atny ISSN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SOLECKIE Z RATUSZA. Nr 192 28 wrzeœnia 2012 r. Egzemplarz bezp³atny ISSN 1733-7755"

Transkrypt

1 Nr wrzeœnia 2012 r. Egzemplarz bezp³atny ISSN SOLEC KUJAWSKI ROCZNICA NADANIA PRAW MIEJSKICH Jest nowy komendant Od 17 wrzeœnia br. nowym komendantem soleckiego komisariatu policji jest dotychczasowy zastêpca komendanta komisarz Rafa³ Pi¹tek. Nominacjê wrêczy³ Komendant Miejski Policji inspektor Waldemar Krzy anowski. Gratuluj¹c awansu, yczy³ powodzenia na nowym stanowisku i osi¹gania dobrych wyników w pracy ca³ej jednostki. Podkreœli³, e mog¹ byæ jeszcze lepsze. W spotkaniu uczestniczyli tak e burmistrz Teresa Substyk, zastêpca burmistrza Barbara Bia³kowska, dyrektor Wydzia³u Spraw Obywatelskich Magdalena Rudna i przewodnicz¹cy rady miejskiej Jan Koszarski, którzy z³o yli yczenia R. Pi¹tkowi. W liœcie gratulacyjnym, podpisanym przez przewodnicz¹cego rady i burmistrz Solca Kujawskiego, przedstawiciele samorz¹du obok gratulacji wyrazili przekonanie, e zaanga owanie nowego komendanta na rzecz poprawy bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego, w tym udzia³ w zespole ds. wdra ania programu Bezpieczna Gmina sprawi¹, e w Solcu Kujawskim bêdzie jeszcze bezpieczniej. Komisarz Rafa³ Pi¹tek ma 37 lat, s³u bê w Policji rozpocz¹³ w 1998 roku jako policjant Oddzia³u Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. W tym roku zosta³ wyró niony br¹zow¹ odznak¹ Zas³u ony Policjant. Zakoñczy³ siê projekt Po trzech latach dobieg³ koñca projekt Przedszkolaki z naszej paki realizowany w siedmiu gminach powiatu bydgoskiego. Ze œrodków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego na sfinansowanie edukacji przedszkolnej trafi³y prawie 3 miliony z³otych. Dziêki dotacji mo na by³o prowadziæ dodatkowe, nieodp³atne zajêcia w ju istniej¹cych przedszkolach, stworzyæ alternatywne formy wychowania przedszkolnego, wyd³u yæ czas opieki w czêœci przedszkoli. Projektem objêto prawie 600 dzieci w wieku 3-6 lat i 500 rodziców. Przedszkolaki bra³y udzia³ w zajêciach j. angielskiego, logopedycznych, spotkaniach z psychologiem i pedagogiem. Bardzo Dokoñczenie na str. 5 Z pocz¹tkiem 2012 r. wesz³a w ycie ustawa o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach, która na³o y³a na gminy obowi¹zek przejêcia odpowiedzialnoœci za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Ankieta o odpadach Celem ustawy jest uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, upowszechnienie selektywnego zbierania odpadów "u Ÿród³a", jak równie zmniejszenie iloœci sk³adowanych odpadów komunalnych. Utworzenie nowego systemu wi¹ e siê z wieloma dzia³aniami organizacyjnymi tj. pocz¹wszy od stworzenia podstaw systemu poprzez odbiór odpadów komunalnych od w³aœcicieli nieruchomoœci, ich zagospodarowanie (odzysk, recykling, przetworzenie odpadów zmieszanych, sk³adowanie), po osi¹gniêcie wymaganych przepisami unijnymi i krajowymi poziomów odzysku surowców oraz ograniczenia masy odpadów biodegradowalnych deponowanych na sk³adowisku. Zawarte dotychczas indywidualne umowy bêd¹ musia³y byæ wypowiedziane przez mieszkañców z odpowiednim wyprzedzeniem. W nowym systemie w³aœciciel nieruchomoœci wniesie op³atê za gospodarowanie odpadami komunalnymi do bud etu gminy, która bêdzie zobowi¹zana poprzez firmê wy³onion¹ w przetargu, odebraæ odpady komunalne z nieruchomoœci. W celu opracowania jak najlepszych rozwi¹zañ nowego systemu do mieszkañców, maj¹cych zawarte umowy na wywóz odpadów z Zak³adem Gospodarki Komunalnej, dotr¹ ankiety, z których odpowiedzi pozwol¹ uzyskaæ Dokoñczenie na str. 3

2 Uwierzyæ w siebie Dobiega ju koñca trzeci kwarta³ pi¹tej edycji Projektu systemowego Nasza przysz³oœæ w naszych rêkach, wspó³finansowanego ze œrodków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego, a co siê z tym wi¹ e, zrealizowano ju wiêkszoœæ zaplanowanych zadañ. W czerwcu odby³ siê kurs pierwszej pomocy, na którym uczestnicy zdobyli wiedzê teoretyczn¹ na temat udzielenia pomocy w sytuacjach zagro enia ycia oraz mieli mo liwoœæ æwiczeñ praktycznych na manekinie. W czerwcu równie osoby, z którymi zawarte zosta³y kontrakty socjalne mia³y mo liwoœæ wyjazdu integracyjnego do bydgoskiego kina. Wyjazd ten mia³ za zadanie stworzyæ mo liwoœæ spotkania siê w innych warunkach ni szkoleniowych, gdzie atmosfera sprzyja³a rozmowom, wymianie pogl¹dów, nawi¹zaniu bli szej znajomoœci. Inn¹ propozycj¹ spêdzenia wolnego czasu by³ festyn integracyjny. Tutaj poprzez wspóln¹ zabawê podczas biesiady, gier i zabaw, pokazano, w jaki sposób rodzice mog¹ spêdziæ czas wolny z dzieæmi. Uczulano na budowanie wiêzi w rodzinie poprzez zabawy, w tym te zabawy na œwie ym powietrzu. Stworzono ponadto mo liwoœæ kontaktu dzieciom z rówieœnikami. Zabawy grupowe, natomiast, mia³y na celu zmotywowaæ uczestników do podjêcia wspólnej inicjatywy. Pomimo i lipiec i sierpieñ s¹ miesi¹cami wakacyjnymi, w projekcie by³y to miesi¹ce bardzo pracowite. W lipcu rozpocz¹³ siê kurs prawa jazdy kategorii B i E i jeszcze siê nie zakoñczy³. Dwoje uczestników ukoñczy³o kurs obs³ugi kasy fiskalnej z fakturowaniem. W sierpniu kilku wspania³ym chwilom relaksu oddali siê uczestnicy, realizuj¹cy Program Aktywnoœci Lokalnej, którzy wraz z rodzin¹ czy przyjació³mi wyruszyli autokarem nad morze, gdzie mogli przespacerowaæ siê po molo, lub oddaæ siê pla owaniu. Na wrzesieñ zaplanowano kolejne szkolenia - kurs operatora wózków Trzynasty koncert charytatywny Ju po raz trzynasty stowarzyszenie wraz z Domem Sue Ryder w Bydgoszczy organizuj¹ koncert charytatywny "G³osy dla Hospicjum". Wydarzenie odbêdzie siê w sobotê 6 paÿdziernika br. w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy o godzinie Podczas tegorocznej edycji koncertu wyst¹pi¹: grupa akrobatyczno-taneczna z udzia³em Zespo³u Tañca Wspó³czesnego Arabesquea z Pa³acu M³odzie y w Bydgoszczy oraz mistrzów juniorów akrobatyki sportowej z Klubu Arabeska w Bydgoszczy; Orkiestra Salonowa Junior PiK pod dyrekcj¹ Miros³awa yty, która zaprezentuje nowy repertuar - znane i lubiane przeboje polskiej muzyki wid³owych, kurs spawania metodami MAG i MIG, kurs dla pracownika administracyjno-biurowego i kurs krawiecki. Wszystkie zadania realizowane w ramach projektu s³u ¹ podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, jak równie wzrostowi aktywnoœci spo³ecznej i lokalnej oraz radzeniu sobie z problemami dnia codziennego. Wszystkie osoby, które s¹ zainteresowane tego typu wsparciem i d¹ ¹ do zmiany swojej sytuacji yciowej, proszone s¹ o kontakt z Beat¹ Rogowsk¹, telefon: Bezpiecznie na rowerze Jednym z tematów poruszonych podczas wrzeœniowego posiedzenia zespo³u Bezpieczna gmina by³o bezpieczeñstwo dzieci i m³odzie y w drodze do szko³y, szczególnie w kontekœcie trwaj¹cych w naszym mieœcie robót drogowych - budowy tunelu i modernizacji ulic. Uczniowie wprawdzie s¹ uczulani w szko³ach na bezpieczne zasady poruszania siê po drogach, jednak nie zawadzi kilka s³ów do rodziców, by tak e oni uczulali swoje dzieci na podstawowe zasady bezpieczeñstwa. Cz³onkowie zespo³u Bezpieczna gmina uznali, e warto przypomnieæ o podstawach bezpiecznego poruszania siê rowerami, rozrywkowej. W przerwie koncertu loteria fantowa oraz prezentacja dzia³añ Stowarzyszenia im. Sue Ryder. Do tej pory, dziêki organizowanym koncertom uda³o siê zebraæ fundusze na poprawê jakoœci sprzêtu dla pacjentów hospicjum, a w ubieg³ym roku dochód z koncertu przeznaczono na rozwój opieki paliatywnej w Malawi w Afryce. Patronat honorowy nad koncertem objêli: prezydent Bydgoszczy, marsza³ek Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz burmistrz Solca Kujawskiego. Bilety na koncert, mo na kupiæ w soleckim Centrum Naukowo- Edukacyjnym im. Sue Ryder, ul. Powstañców 6. gdy uczniowie czêsto je d ¹ do szko³y. Zatem nale y jeÿdziæ rowerami maj¹cymi sprawne oœwietlenie; poruszaæ siê, tam gdzie to mo liwe, po œcie kach rowerowych; u ywaæ elementów odblaskowych; zwracaæ wyj¹tkow¹ uwagê przy przekraczaniu torów kolejowych oraz w miejscach, gdzie s¹ prowadzone roboty drogowe. Dy ury aptek Do 30 wrzeœnia - Solecka (ul. Powstañców 7a) 1-7 paÿdziernika - Wracam do zdrowia (ul. Leœna 12) 8-14 paÿdziernika - Pod Lwem (ul. Leœna 2) 2

3 Op³yn¹³ kajakiem Ba³tyk, Bajka³, dop³yn¹³ do Narwiku za ko³o polarne, na swoim koncie ma wiele innych osi¹gniêæ, jak przep³yniêcie w 2010 r. Oceanu Atlantyckiego. Kajakarstwo jest jego pasj¹. Aleksander Doba, bo o nim to mowa, w po³owie wrzeœnia po raz drugi, na zaproszenie Klubu Turystów Pieszych Horyzont PTTK, odwiedzi³ Solec Kujawski. W Zespole Szkó³ przy ul. Tartacznej spotka³ siê z m³odzie ¹ szkoln¹, po po³udniu o swojej atlantyckiej wyprawie opowiedzia³ tak e innym mieszkañcom naszego miasta, zainteresowanych jego podró ami. Z niesamowit¹ pasj¹ i bardzo ciekawie, A. Doba opowiedzia³ o tym, jak przep³yn¹³ Atlantyk równie podczas spotkania z burmistrz Teres¹ Substyk. Pan Aleksander opowiada³ o przygotowaniach do transoceanicznej wyprawy, samej egludze i czyhaj¹cych na niego niebezpieczeñstwach. Mo na by³o us³yszeæ, jak p³ywa³ w oceanie, przywi¹zany link¹ do kajaka i jak zaprzesta³ p³ywania, kiedy zauwa y³ towarzysz¹ce mu rekiny. Koniec koñców Za nim Atlantyk, w planie Pacyfik szczêœliwie dop³yn¹³ od wybrze a Afryki do Brazylii. Stamt¹d zamierza³, wzd³u wybrze y obu Ameryk, dotrzeæ do Waszyngtonu. Niestety, plany te nie powiod³y siê. Wczeœniej postanowi³ pokonaæ najpotê niejsz¹ rzekê œwiata Amazonkê. Wyp³yn¹³ na pocz¹tku jej biegu, ale kiedy po raz drugi zosta³ napadniêty, obrabowany, a kajak zniszczony, postanowi³ przerwaæ sp³yw Amazonk¹. Kiedy po dwóch latach od tych wydarzeñ opowiada³ o nich, ciarki przechodzi³y s³uchaczy na sam¹ myœl o mo liwoœci spotkania z bandytami. A. Doba prze y³ je dwa razy. Podczas pierwszego, z broni¹ przystawion¹ do g³owy, musia³ patrzeæ jak przepada jego ekwipunek, pieni¹dze, a kajak jest dziurawiony: - Nic nie mog³em zrobiæ. Próbowa³em jedynie spokojnie przekonywaæ, by mi wszystkiego nie zabierali i w ten sposób co nieco uratowa³em. Dziœ pan Aleksander planuje kolejn¹ wyprawê. Chce przep³yn¹æ Ocean Spokojny. Ju zbiera fundusze. Jeœli wszystko dobrze pójdzie, w grudniu wyruszy na wody Pacyfiku. Trzymajmy kciuki i yczmy powodzenia. Ankieta o odpadach Dokoñczenie ze str. 1 rzetelne informacje dotycz¹ce iloœci wytwarzanych rocznie odpadów komunalnych na terenie naszego miasta oraz wyka e w jaki sposób prowadzona jest segregacja odpadów. Dane zawarte w ankiecie nie wywo³uj¹ adnych skutków prawnych, a zostan¹ pozwol¹ wybraæ najlepsz¹ metodê naliczenia "op³aty œmieciowej". Wype³nion¹ ankietê mo na przekazaæ osobiœcie w punkcie informacyjnym Urzêdu Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim przy ul. 23 Stycznia 7 lub w Wydziale Utrzymania Miasta przy ul. Toruñskiej 8 - pokój nr 2 oraz poczt¹ elektroniczn¹ na adres w terminie do dnia 19 paÿdziernika 2012 r. Niniejsza ankieta udostêpniona jest na stronie internetowej zak³adka ochrona œrodowiska. Bli szych informacji mo na zasiêgn¹æ pod numerem telefonu: Lato 2012 solecki Klub Turystów Rowerowych TORPEDO spêdzi³ bardzo aktywnie na rajdach i zlotach w Lubostroniu, Inowroc³awiu, Zielonej Strudze, urczynie, Cekcynie, Górsku, Przyjezierzu. Nasi rowerzyœci zjeÿdzili te pobliskie okolice Puszczy Bydgoskiej. W Dobrzyniu nad Wis³¹. Turyœci rowerowi jak zawsze aktywni - W dniach od 31sierpnia do 2 wrzeœnia byliœmy niedaleko P³ocka w Siecieniu i zwiedzaliœmy okoliczne miejscowoœci - Dobrzyñ nad Wis³¹, oraz inne zwi¹zane z osob¹ b. prezydenta Lecha Wa³êsy: Popowo - miejsce jego urodzenia, Sobowo z koœcio³em, w którym zosta³ ochrzczony oraz szko³ê w Chalinie, do której uczêszcza³, obecnie gimnazjum jego imienia. Organizatorami i inicjatorami tego zlotu pn. "Zlot Sprzymierzonych" byli rowerzyœci z w³oc³awskiego CYKLISTY - poinformowa³a Danuta Adamczyk z KTR Torpedo. Lato 2012 turyœci rowerowi zakoñczyli zdobyciem pucharu marsza³ka naszego województwa Piotra Ca³beckiego zas³uguj¹c na miano najaktywniejszego klubu na Ogólnopolskim Zlocie w Przyjezierzu. 3

4 Z MUZEUM SOLCA Wizyta Szarotek We wrzeœniu Muzeum Solca odwiedzi³y panie Danuta Marciniak zd. Ko³tuñska oraz Maria Jochemczyk zd. Mrzyk, które na prze³omie lat 40. i 50. nale a³y do dzia³aj¹cej w Solcu antykomunistycznej, niepodleg³oœciowej organizacji Szarotka, za co trafi³y do stalinowskiego wiêzienia. Obie panie przekaza³y do Muzeum cenne pami¹tki i materia³y, m.in. M. Jochemczyk przekaza³a pami¹tki zwi¹zane ze swoj¹ siostr¹ Danut¹ Mrzyk, która tak e nale a³a do Szarotki, i w wyniku z³ych warunków zmar³a w szpitalu wiêziennym w Grudzi¹dzu w 1951 r. Mia³a wtedy 22 lata. Maria Jochemczyk. Danuta Marciniak. Danuta Mrzyk. Szlachetna paczka Po raz dwunasty w Polsce, a po raz pierwszy w Solcu Kujawskim, SZLACHETNA PACZKA poszukuje wolontariuszy. To dziêki nim najbardziej potrzebuj¹cy otrzymaj¹ m¹dr¹, inspiruj¹c¹ do zmiany pomoc i sygna³, e nie s¹ sami. Jak siê zg³osiæ? Wystarczy Wejœæ na stronê: znaleÿæ na mapie rejon Paczki, który le y najbli ej twojego miejsca zamieszkania, wype³niæ formularz zg³oszeniowy i czekaæ na zaproszenie do udzia³u w rekrutacji. Liderem akcji w naszym mieœcie jest Zbigniew Czapliñski. 4

5 Zdobyli ponad 300 medali w soleckich barwach S¹ w Solcu Kujawskim od dawna. Na co dzieñ trenuj¹, uczestnicz¹ w zawodach, ale czêsto uœwietniaj¹ soleckie imprezy swoimi pokazami. To Klub Karate Kyokushin, który obchodzi w tym roku 15 rocznicê dzia³alnoœci. O kilka s³ów klubie, osi¹gniêciach jego zawodników i codziennej pracy poprosiliœmy trenera TOMASZA MARCYSIAKA: - Klub Karate Kyokushin rozpocz¹³ swoj¹ dzia³alnoœæ we wrzeœniu 1998 roku. Treningi przez pierwsze dwa lata odbywa³y siê w ma³ej salce w SP nr 4. Wczeœniej by³a tam kot³ownia. Dopiero w kolejnych latach przenieœliœmy treningi na du ¹ salê. Na pierwszy trening przysz³o ponad 60 osób. Z tamtej ekipy wyros³o kilku bardzo dobrych zawodników. Najlepszym z nich by³ Pawe³ Elszyn. Æwiczy³ ponad 10 lat i dla Solca Kujawskiego zdoby³ najwiêcej Zakoñczy³ siê projekt Dokoñczenie ze str. 1 atrakcyjne by³y lekcje rytmiki i muzyki, plastyki, informatyki, zajêcia ekologiczne i nauka p³ywania. Przed przyst¹pieniem do projektu gminy analizowa³y sytuacjê i dosz³y do wniosku, i nale y upowszechniaæ edukacjê przedszkoln¹. Po pierwsze, dzieci mia³y szansê rozwijania swoich zdolnoœci i zainteresowañ, po drugie rodzice nabrali przekonania o potrzebie edukacji dzieci od najm³odszych lat. O tym, e za³o one cele uda³o siê osi¹gn¹æ, œwiadcz¹ badania ankietowe prowadzone wœród rodziców i nauczycieli bior¹cych udzia³ w projekcie. Wynika z nich niezbicie, e nast¹pi³o zwiêkszenie dostêpu do edukacji przedszkolnej dzieci, poszerzy³a siê oferta edukacyjna przedszkoli, wzros³o zaanga owania rodziców w edukacjê przedszkoln¹ swoich dzieci. Ponadto dziêki projektowi uda³o siê zniwelowaæ bariery w edukacji przedszkolnej w na wsi, podnieœæ u dzieci poczucie w³asnej wartoœci, wiarê we w³asne mo liwoœci, zmniejszyæ trudnoœci we wspó³dzia³aniu i komunikowaniu siê z rówieœnikami. Œrodki z projektu pos³u y³y równie na wzbogacenie bazy dydaktycznej w przedszkolach poprzez zakup sprzêtów i pomocy dydaktycznych. S³owem projekt siê sprawdzi³ i przyniós³ korzyœci gminom, rodzicom, a punktów w konkurencjach kata i kumite. Przez kilka lat z ka dych zawodów przywozi³ medal i najczêœciej by³ to medal z³oty. W sumie dla naszego klubu zdoby³ 48 medali w kata i 22 medale w kumite w tym 50 z³otych. Czo³owymi zawodnikami w historii naszego klubu byli tak e Aleksandra Dyba³ (41 medali) oraz Micha³ Tylicki (24 medale). Do tej pory nasi zawodnicy zdobyli 366 medali, 44 razy odbieraliœmy puchar za klasyfikacjê dru ynow¹, w tym 18 razy za najlepsz¹ dru ynê. Solec Kujawski reprezentowa³o w sumie 99 zawodników. Wziêliœmy udzia³ w 71 turniejach rangi wojewódzkiej i ogólnopolskiej. Od ubieg³ego roku nasza zawodniczka Olga Stolarczyk reprezentuje nie tylko Solec Kujawski ale tak e Polskê na zawodach miêdzynarodowych. Jest to pierwsza zawodniczka, która otrzyma³a z naszego przede wszystkim dzieciom. By³ realizowany w Bia³ych B³otach, D¹browie Che³miñskiej, Dobrczu, Nowej Wsi Wielkiej, Koronowie, Sicienku i Solcu Kujawskim. Nasza gmina by³a liderem projektu. W ramach projektu Przedszkolaki z naszej paki odbywa³y siê te lekcje nauki p³ywania Dzieci razem z rodzicami bra³y udzia³ w spotkaniu koñcz¹cym projekt w jednej z gmin. Na zdjêciu od lewej trener tomasz Marcysiak i zawodnicy Olga Stolarczyk i Kamil Murawski. klubu powo³anie do kadry narodowej Polskiej Federacji Karate Kyokushin. Na indywidualne sukcesy sk³adaj¹ siê tak e egzaminy na stopnie wtajemniczenia. W tym roku mamy tak e szczególny powód do zadowolenia, poniewa nasz wychowanek Kamil Murawski zdoby³ 2 kyu, czyli br¹zowy pas i ukoñczy³ kurs instruktorski. Przypomnê, e 15 lat temu z takim w³aœnie stopniem rozpoczyna³em pracê w Solcu Kujawskim, dziœ posiadam czarny pas i 2 dan i mam nadziejê rozwijaæ siê dalej. Ka dego roku do klubu zapisywa³o siê ok. 25 nowych osób. Mo na wiêc uznaæ, e przez nasz¹ salê przewinê³o siê ju ponad 400 osób. Do dziœ æwiczymy w SP nr 4, gdzie zapraszamy na treningi dzieci od 6 roku ycia. Najm³odsza grupa æwiczy dwa razy w tygodniu w poniedzia³ki i œrody od Nastêpne grupy przychodz¹ na i Grupa zaawansowana æwiczy tak e w pi¹tki na specjalnym treningu bokserskim ³¹czonym z systemem cros feet. Treningi uzupe³niamy o odnowê biologiczn¹ w saunie. Rozpoczêliœmy nowy sezon treningowy. Zapraszamy wszystkich chêtnych, dzieci od lat 6 i m³odzie na treningi do SP nr 4 w Solcu Kujawskim. Treningi prowadzone s¹ w poniedzia³ki, œrody i pi¹tki. Szczegó³owych informacji udzielam pod numerem telefonu Karate to nie tylko trening i zawody sportowe. Dwa razy w roku jeÿdzimy na obozy sportowo-rekreacyjne w góry i nad morze. Ostatnio trenowaliœmy zim¹ z reprezentantem Polski w narciarstwie biegowym w Górach Sto³owych. Plany na ten rok, to przede wszystkim organizacja mistrzostw województwa po³¹czone z obchodami 15 - lecia klubu. Najpierw jednak czeka nas start w Mistrzostwach Polski Juniorów w Mielcu, a nastêpnie, mamy nadziejê, udzia³ naszej reprezentantki Olgi Stolarczyk w Mistrzostwach Europy. Jubilatom serdecznie gratulujemy z okazji jubileuszu, ycz¹c kolejnych sportowych sukcesów. 5

6 Soleckie Centrum Kultury Sekcje i kluby SCK rozpoczê³o nowy sezon 2012/2013 pracy edukacyjno - artystycznej w sekcjach i klubach zainteresowañ. Poni ej przedstawiamy aktualny PLAN ZAJÊÆ: SEKCJA RZE BY - JANUSZ MAJ poniedzia³ek-czwartek godz DODAÆ YCIA DO LAT - ALICJA ZIELAS (spotkania aktywizuj¹ce osoby starsze I niepe³nosprawne) poniedzia³ki (dwa spotkania w miesi¹cu) godz GRUPA "I CO DALEJ" - KRZYSZTOF FILASIÑSKI poniedzia³ki w godz CHÓR "CANTABILE" - WOJCIECH RYNDUCH poniedzia³ki w godz ZESPÓ WOKALNY "INWENCJA" - TOMASZ RUDNY poniedzia³ki w godz ZAJÊCIA PLASTYCZNE - ANNA TRZCIÑSKA wtorki w godz (dzieci do lat 8: , dzieci od lat 9: ) EMISJA G OSU - KRZYSZTOF FILASIÑSKI œrody w godz CHÓR "CANTABILE" - WOJCIECH RYNDUCH œrody w godz GRUPA TEATRALNA "SZLABAN" - PIOTR SZYMAÑSKI czwartki w godz (WARSZTATY DZIENNIKARSKIE - zajêcia indywidualne) czwartki w godz KLUB SZALONEGO MA OLATA - ALICJA ZIELAS pi¹tki w godz ZAJÊCIA TANECZNE - AGNIESZKA NAJZER pi¹tki w godz KLUB AKTYWNOŒCI M ODZIE Y, RPG, GRY PLANSZOWE, ZESPO Y MUZYCZNE - WOJCIECH MICHALSKI niedziele w godz Uwaga! godziny zajêæ Sekcji i klubów zainteresowañ mog¹ siê zmieniæ z uwagi na mo liwoœci czasowe uczestników. INFORMACJE W SEKRETARIACIE SCK ul. Koœciuszki 12,tel W ka dy wtorek w godz wszyscy instruktorzy artystyczni SCK s¹ obecni w placówce i s¹ do dyspozycji uczestników. Jest to tak e okazja do zg³aszania w³asnych propozycji, wszak Soleckie Centrum Kultury jest otwarte na ka d¹ formê realizacji artystycznych marzeñ mieszkañców Solca. Tylko pozornie w ofercie programowej Soleckiego Centrum Kultury przewa aj¹ propozycje, adresowane do dzieci, m³odzie y i seniorów. De facto jednak, czego przyk³adem mo e byæ teatr Szlaban, grupa wokalna I co dalej, czy chór Cantabile centrum kultury jest bardzo zainteresowane uczestnictwem w zajêciach osób doros³ych w tzw. wieku produkcyjnym. W SCK mo na zrealizowaæ swoje artystyczne marzenia z dzieciñstwa. Projekt otwiera takie mo liwoœci. Spe³niaj¹ marzenia - Zapraszamy dojrza³ych solecczan, do wspólnego dzia³ania w ró nych sferach sztuki. Czekamy na amatorów (amator znaczy mi³oœnik ) - aktorów, wokalistów, literatów - dziennikarzy, kabareciarzy, tancerzy, plastyków, mimów i innych. Planujemy udowodniæ, e w ka dym wieku mo na zaskoczyæ. Siebie i innych! Planujemy stworzenie grupy twórczej o zabarwieniu teatralno kabaretowo muzyczno - plastycznej, wszak teatr, czy kabaret to syntezy sztuk wszelakich. Tylko nie mów: Nie mam czasu lub kiedyœ to ja to robi³em, a teraz ju nie umiem! Umiesz! Mo esz. Przekonaj siê! Na artystów wariatów czekamy w czwartek 4 paÿdziernika 2012r. w godz Masz w¹tpliwoœci dzwoñ: lub kom zachêcaj¹ w SCK. Na pewno trzeba skorzystaæ! KLUB SZALONEGO MA OLATA Dzia³a w SCK ju kilka ³adnych lat ( no w³aœnie ile?). Raz w tygodniu spotykaj¹ siê w SCK nastolatki, by poznawaæ œwiat sztuki i spêdzaæ czas na po ytecznej zabawie 28 wrzeœnia, w pi¹tek o godz odbêdzie siê uroczyste pasowanie na klubowicza, a do klubu mo na siê jeszcze zapisaæ. DREWNEM MALOWANE Uczestnicy sekcji rzeÿbiarskiej SCK, prowadzonej przez Janusza May'a zaprezentuj¹ swoje prace, wykonane w ubieg³ym sezonie na wystawie zatytu³owanej Drewnem malowane. Otwarcie wystawy bêdzie mia³o miejsce w goœcinnych pomieszczenia Muzeum Solca im Ksiêcia Przemys³a przy ul. Toruñska 8-4 paÿdziernika br. (czwartek) o godz BURMISTRZ MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI OG ASZA I publiczny przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu u ytkowego, po³o onego w Solcu Kujawskim przy ul. 23 stycznia 14a 1. Lokal u ytkowy po³o ony jest w Solcu Kujawskim przy ul. 23 stycznia 14a, na II piêtrze Powierzchnia u ytkowa lokalu 11,40 m. 3. Opis - lokal jednokondygnacyjny, wyposa ony w instalacje elektryczn¹ z dostêpem do wc. 4. Przeznaczenie na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej (handlowo-us³ugowej). 5. Okres najmu lokalu u ytkowego czas nieokreœlony. 6. Wysokoœæ wywo³awcza czynszu 12,00z³ za 1 2 m, tj.: 136,80 z³ + nale ny podatek VAT w stosunku miesiêcznym. 7. Wadium wynosi 20 % wartoœci rocznego czynszu (netto) tj. w wysokoœci 328,32 z³. 8. Przetarg odbêdzie siê w dniu r. 00 o godz. 9 w siedzibie Urzêdu Miasta i Gminy przy ul. 23 Stycznia nr 7 w Solcu Kujawskim, (pok. nr 5). IV publiczny przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu u ytkowego, po³o onego w budynku w Solcu Kujawskim przy ul. Toruñskiej Lokal u ytkowy po³o ony jest w budynku przy ul. Toruñskiej 2 w Solcu Kujawskim na parterze Powierzchnia u ytkowa lokalu 57,00 m. 3. Opis - lokal jednokondygnacyjny, wyposa ony w instalacje elektryczn¹, wydzielone pomieszczenie sanitarne. 4. Przeznaczenie na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej (handlowo-us³ugowej). 5. Okres najmu lokalu u ytkowego czas nieokreœlony. W skrócie 6. Wysokoœæ wywo³awcza czynszu 11,00z³ za 1 2 m, tj.: 627,00 z³ + nale ny podatek VAT w stosunku miesiêcznym. 7. Wadium wynosi 20 % wartoœci rocznego czynszu tj. w wysokoœci 1504,80 z³. 8. Przetarg odbêdzie siê w dniu r. 00 o godz. 10 w siedzibie Urzêdu Miasta i Gminy przy ul. 23 Stycznia nr 7 w Solcu Kujawskim, (pok. nr 5). 9. Warunkiem udzia³u w przetargach jest wp³acenie wymaganego wadium, które nale y wnieœæ w kasie tut. Urzêdu Miasta i Gminy do dnia r. do godz. 14 lub na konto: Bank Polska Kasa Opieki S.A. I Oddzia³ w Solcu Kujawskim nr Umowa najmu zostanie zawarta po up³ywie 14 dni od dnia rozstrzygniêcia przetargu. Warunki umowy okreœla projekt umowy stanowi¹cy integraln¹ czêœæ og³oszenia przetargu. Najemca zobowi¹zany jest do uiszczania podatku od nieruchomoœci zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami. 11. W wypadku uchylenia siê uczestnika wygrywaj¹cego przetarg od zawarcia umowy najmu wadium ulega przepadkowi na rzecz og³aszaj¹cego przetarg. Pozosta³ym uczestnikom wadium wyp³aca siê w terminie 3 dni roboczych od dnia zakoñczenia przetargu. 12. Wygrywaj¹cy przetarg obowi¹zany jest do uzyskania stosownych opinii i zezwoleñ dotycz¹cych prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej w przedmiotowym lokalu. 13. Informacje dot. warunków przetargu uzyskaæ mo na w siedzibie UMiG przy ul. 23 Stycznia 7 w Solcu Kujawskim - Referat Nieruchomoœci i Zasobów Mieszkaniowych (pok. nr 4) oraz telefonicznie pod nr

7 Oœrodek Sportu i Rekreacji Grali, ale nie wygrali Na boisku kompleksu Orlik 2012 odby³y siê turnieje eliminacyjne ogólnopolskiej akcji Orlik Volleymania. Solec Kujawski uzyska³ prawo organizacji czterech turniejów: roczników oraz zarówno w kategorii dziewcz¹t jak i ch³opców. Zwyciêskie dru yny uzyska³y awans o fina³u wojewódzkiego. By³y to trzy zespo³y z Bydgoszczy i jedna z Torunia. Nasi m³odzi siatkarze nie dali rady swoim konkurentom. Indywidualne Mistrzostwa Miasta i Gminy w biegach prze³ajowych szkó³ podstawowych oraz gimnazjalnych rozegrano14 wrzeœnia br. na trasie w soleckim parku. ¹cznie wystartowa³o ponad 100 zawodniczek i zawodników, a osoby które zajê³y pierwszych piêæ miejsc na ka dym dystansie reprezentowa³y Solec Kujawski na Ponad stu prze³ajowców Mistrzostwach Powiatu Bydgoskiego. Oto najlepsi zawodnicy poszczególnych kategorii: Szko³y podstawowe - dziewczêta m: 1. Adrianna Filipiak (Szko³a Podstawowa nr 4) 2. Wiktoria Sijka (Zespó³ Szkó³) 3. Aleksandra Cymerman (Szko³a Podstawowa nr 4) 4. Sylwia W³odarczyk (Zespó³ Szkó³) 5. Oliwia Baryza (Szko³a Podstawowa nr 4) 5. Wojciech Rulnicki (Szko³a Podstawowa nr 4) Bêd¹ trenowaæ w Warszawie Badmintoniœci MLKS Solec Kujawski po lipcowych zgrupowaniach w Ustce i Zakopanem (Weronika Grudzina, Mi³osz Bochat) oraz sierpniowych treningach w Solcu Kujawskim rozpoczêli starty w zawodach krajowych. M³odzicy w dniach 8-9 wrzeœnia startowali w Krajowym Turnieju w Miastku. Debel dziewczyn: Natalia Pietrzak/Ma³gorzata Rogut zajê³y II miejsce przegrywaj¹c fina³ z miejscowym deblem Dorawa/Ostrowska w setach 21:15, 12:21, 18:21. Dobrze jak Szko³y podstawowe - ch³opcy m: 1. Pawe³ Samsel (Szko³a Podstawowa nr 4) 2. Micha³ Kujawa (Zespó³ Szkó³) 3. Bartosz Dacewicz (Zespó³ Szkó³) 4. Dominik Owsiñski (Zespó³ Szkó³) na pocz¹tek sezonu zagra³y równie nasze m³odziczki w grach pojedynczych, przegrywaj¹c dopiero w æwieræfina³ach (Natalia Pietrzak, Martyna Filipiak). Starsi zawodnicy (Weronika Grudzina, Mi³osz Bochat) od 3 wrzeœnia rozpoczêli przygotowania w Centralnym Oœrodku Szkolenia w Warszawie. Mi³osz podj¹³ naukê w warszawskim Liceum Sportowym im. Janusza Kusociñskiego, a Weronika w paÿdzierniku rozpocznie studia na Uniwersytecie Warszawskim. Gimnazja - dziewczêta 1500 m: 1. Gabriela Skrobacka (Gimnazjum 2. Aleksandra Widomska (Gimnazjum 3. Ma³gorzata Rogut (Gimnazjum 4. Natalia Pietrzak (Gimnazjum 5. Martyna Filipiak (Gimnazjum Gimnazja ch³opcy m: 1. Patryk Zwierz (Gimnazjum 2. Kacper Florczak (Gimnazjum 3. Dawid Frontczak (Gimnazjum 4. Micha³ Pieczka (Gimnazjum 5. Wojciech Borowski - Szwed (Gimnazjum. VII Turniej Grand Prix Amatorów w tenisie sto³owym 29 wrzeœnia (sobota), Godz Sala Zespo³u Szkó³ (ul. Tartaczna 25) Zapisy tel Na pierwszym planie Weronika Grudzina podczas treningu. W IADOMOŒCI Wydawca: Urz¹d Miasta i Gminy, ul. 23 Stycznia 7, Solec Kujawski. Tel Redaguje Zbigniew Stefañski. Druk: Józef Œmigaj, Solec Kujawski. 7

8 Centrum Aktywnoœci i Edukacji Warto czytaæ Biblioteka Publiczna zachêca do korzystania z Czytelni Czasopism. Oferuje ona szeroki wybór ró norodnych tytu³ów od prasy kobiecej (Oliwia, Tina, Show, Party, Gala, Flesz), magazynów popularno-naukowych (Mówi¹ Wieki) i motoryzacyjnych (Auto Œwiat) przez prasê polityczn¹ (Polityka, Angora, Uwa am Rze) do wydañ lokalnych (Soleckie Wiadomoœci z Ratusza) i poradników (Dobre Rady, Poradnik Prawo pracy - praktyczne aspekty dzia³alnoœci gospodarczej Regionalne Centrum Przedsiêbiorczoœci oraz Kujawsko-Pomorski Fundusz Po yczkowy organizuj¹ szkolenie z prawa pracy pt.: "Praktyczne aspekty dzia³alnoœci gospodarczej". Szkolenie odbêdzie siê 2 paÿdziernika 2012r. w godz w sali konferencyjnej Regionalnego Centrum Przedsiêbiorczoœci, ul. Unii Europejskiej 4. Udzia³ w szkoleniu jest bezp³atny. Zapisy do 1 paÿdziernika br.w sekretariacie RCP, ul. Unii Europejskiej 4, Solec Kujawski, tel , fax , Formularz zg³oszeniowy do pobrania w sekretariacie RCP lub na stronie (prosimy wype³niæ czytelnie, drukowanymi literami i odes³aæ do KPFP lub Wszystkim, którzy w trudnych chwilach odchodzenia mojego Mê a Œp. Krzysztofa Czarczyñskiego byli przy nas i wspierali w zmaganiach z chorob¹, a wszczególnoœci pracownikom s³uzby zdrowia: W. Konopce, M. i W. Damratom, A. Gramowskiej, M. Bieleckiej, A. Kardasiak, A. Zwierskiej, M. Weso³owskiemu za profesjonalizm, zaanga owanie, zrozumienie i wyj¹tkowy takt RODZINIE zmar³ego Krzysztofa Czarczyñskiego serdeczne wyrazy wspó³czucia sk³adaj¹ Dyrekcja i pracownicy Miejsko- Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Solcu Kujawskim dziêkujê Hania Domowy, Apetyt na Zdrowie). Dla dzieci czytelnia oferuje: P³omyczek i Abecad³o. W zasobach biblioteki s¹ wszystkie numery Wiadomoœci z Ratusza oraz Soleckiego Peryskopu. Ale to nie wszystko z bogatej oferty Centrum Aktywnoœci i Edukacji. Na 3 paÿdziernika (godz ) KLUB MAM zaprasza na spotkanie z trenerk¹ fitness i zumby. Monika Dulat opowie o swojej przygodzie ze sportem, odpowie na pytania, podpowie i doradzi. Za pos³ugê, modlitwê, ciep³e s³owa, wieñce, kwiaty, znicze oraz wszelkie przejawy yczliwoœci wszystkim, którzy towarzyszyli nam w ostatniej drodze Œp. Krzysztofa Czarczyñskiego serdeczne Bóg zap³aæ sk³adaj¹ NAJBLI SI ZMAR EGO W dniach oraz roku w Regionalnym Centrum Przedsiêbiorczoœci, ul. Unii Europejskiej 4, Solec Kujawski odbêdzie siê szkolenie pt.: "Mened er Produkcji", przeznaczone dla mistrzów, brygadzistów oraz pracowników mikro, ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw produkcyjnych, którzy przygotowuj¹ siê do pe³nienia jednej z tych funkcji. Szkolenie dla mistrzów Szkolenie wspó³finansowane jest ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. W zwi¹zku z tym, e szkolenia te s¹ traktowane jako pomoc de minimis dla przedsiêbiorstw, udzia³ w nich jest ca³kowicie bezp³atny. Modu³ I - Zarz¹dzanie produkcj¹ ( 32 godziny dydaktyczne) - Program 5S. Planowanie i organizacja stanowisk pracy (dodatkowe 1S: safety/ bezpieczeñstwo) - 8h. - Podstawy Lean Manufacturing i TPM. Zasady Total Productivity Maintenance, czyli wstêp do programu radykalnej poprawy produktywnoœci w zak³adzie - 8h. - Skracanie czasów przezbrojeñ metod¹ SMED. Projektowanie rozwi¹zañ podnosz¹cych efektywnoœæ procesów produkcyjnych na etapie przezbrajania - 8h. - KAIZEN dla Liderów i operatorów oraz zespo³owe rozwi¹zywanie problemów organizacji i jej doskonalenie - 8h. Modu³ II - Umiejêtnoœci mened erskie (16 godzin dydaktycznych) - Techniki zarz¹dzania zespo³em produkcyjnym, delegowanie i kontrola zadañ na produkcji - 8h. - Narzêdzia motywowania i dyscyplinowania zespo³u produkcyjnego - 8h. Szczegó³owy program szkolenia oraz formularze do pobrania na Wiêcej informacji oraz zg³oszenia: BIURO PROJEKTU Grupa Doradczo-Szkoleniowa FALCO M. Lipkowski, M. Szymañski. ul.jagielloñska 109/ Bydgoszcz; ; tel ; fax ; tel. kom ; Biuro czynne w godzinach

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady"

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady" 1 Postanowienia ogólne ORGANIZATORZY Organizatorem konkursu jest Miejski Zak³ad Oczyszczania Wysypisko z siedzib¹ w Pile, ul. Kusociñskiego

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. i prowadzonych na terenie Gminy Krobia przez inne podmioty ni jednostki samorz¹du terytorialnego i ministrów

Dziennik Urzêdowy. i prowadzonych na terenie Gminy Krobia przez inne podmioty ni jednostki samorz¹du terytorialnego i ministrów 19405 Poz. 3189, 3190 Za³¹cznik Nr 3 WSKAZANIE OBSZARÓW I MIEJSC UDOSTÊPNIANYCH DLA CELÓW NAUKOWYCH, EDUKACYJNYCH I TURYSTYCZNYCH ORAZ OKREŒLENIE SPOSOBÓW ICH UDOSTÊPNIANIA / & Ã 2 Ã Ã Ã 6 Ã % Ã Ã & Ã

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego 5. Wytyczne Województwa Wielkopolskiego Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud etu Pañstwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieæ - nietypowe uzale nienia NIETYPOWE UZALE NIENIA - uzale nienie od facebooka narkotyków czy leków. Czêœæ odciêtych od niego osób wykazuje objawy zespo³u abstynenckiego. Czuj¹ niepokój, gorzej

Bardziej szczegółowo

URZ D MIEJSKI W BRUSACH

URZ D MIEJSKI W BRUSACH URZ D MIEJSKI W BRUSACH Brusy 2004 Mieszkañcy Miasta i Gminy Brusy, oddajê w Pañstwa rêce broszurê informacyjn¹ poœwiêcon¹ dochodom i wydatkom naszej gminy w 2004 roku. Broszura ma za zadanie informowaæ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji dzia Rocznego Planu Wspomagania

Sprawozdanie z realizacji dzia Rocznego Planu Wspomagania Za cznik nr 13 Sprawozdanie z realizacji dzia Rocznego Planu Wspomagania w obszarze: Efekty Oferta : Rodzice s partnerami szko y w projekcie: Bezpo rednie wsparcie rozwoju szkó poprzez wdro enie zmodernizowanego

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

UCHWA A NR 5 XIX KZD WS. DZIA ALNOŒCI FINANSOWEJ ZWI ZKU, ZM. UCHWA NR 7 XXI KZD (TEKST JEDNOLITY) Rozdzia³ I Sk³adka cz³onkowska i jej podzia³

UCHWA A NR 5 XIX KZD WS. DZIA ALNOŒCI FINANSOWEJ ZWI ZKU, ZM. UCHWA NR 7 XXI KZD (TEKST JEDNOLITY) Rozdzia³ I Sk³adka cz³onkowska i jej podzia³ UCHWA A NR 5 XIX KZD WS. DZIA ALNOŒCI FINANSOWEJ ZWI ZKU, ZM. UCHWA NR 7 XXI KZD (TEKST JEDNOLITY) Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarnoœæ, dzia³aj¹c na podstawie 64 ust.2, 69 ust.1 i 2, 70 i 74 ust.

Bardziej szczegółowo

(nazwa i adres szko³y) DZIENNIK LEKCYJNY. Klasa... ROK SZKOLNY 20... /20...

(nazwa i adres szko³y) DZIENNIK LEKCYJNY. Klasa... ROK SZKOLNY 20... /20... ...... (nazwa i adres szko³y) województwo... gmina (dzielnica)... wydzia³*)... DZIENNIK LEKCYJNY Klasa... ROK SZKOLNY 0... /0... dla klas IV-VI szkó³ podstawowych, gimnazjów i szkó³ ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

ZASADY WSPIERANIA PROGRAMOWO-METODYCZNEGO DRU YNOWYCH W ZHP PROGRAM W ZHP

ZASADY WSPIERANIA PROGRAMOWO-METODYCZNEGO DRU YNOWYCH W ZHP PROGRAM W ZHP Za³¹cznik do Uchwa³y G³ównej Kwatery ZHP nr 54 /2011 z dnia 7.04.2011 r. w sprawie przyjêcia dokumentu Zasady wspierania programowo-metodycznego dru ynowych w ZHP ZASADY WSPIERANIA PROGRAMOWO-METODYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIA SPO WKP Problemy dot. wdra ania

ROZLICZENIA SPO WKP Problemy dot. wdra ania ROZLICZENIA SPO WKP Problemy dot. wdra ania Zespó Instrumentów Inwestycyjnych Zespó Instrumentów Doradczych Dzia ania 2.3 i 2.1 Warszawa, dnia 7 wrze nia 2005r. Statystyka na dzie 31.08.2005r. Ilo onych

Bardziej szczegółowo

Nie tylko nauka wa na jest w szkole. Zobacz zdj cia!!! Uzupe nienie

Nie tylko nauka wa na jest w szkole. Zobacz zdj cia!!! Uzupe nienie Nie tylko nauka wa na jest w szkole. Zobacz zdj cia!!! Uzupe nienie Szko a wymaga odbr zowienia. Nale y wi cej uwagi zwraca na dzieci utalentowane. I te talenty nale y rozwija powiedzia a nam Lucyna Ma

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn Dz.U.06.243.1763 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z dnia 27 grudnia 2006 r.) Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych Dz.U.08.234.1577 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2008 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku W sprawie przyj cia Statutu Zespo u Administracyjnego Placówek O wiatowych w Trzebnicy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 w zwi

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014. Opracowanie wyników

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014. Opracowanie wyników OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014 Opracowanie wyników 21753 Warszawa; 1 grudnia 2014 r. Szanowna Dyrekcjo oraz Szanowni Nauczyciele, Serdecznie dziêkujemy wszystkim zaanga owanym w organizacjê Ogólnopolskiego

Bardziej szczegółowo

w stopniu lekkim, umiarkowanym oraz znacznym

w stopniu lekkim, umiarkowanym oraz znacznym FUNDACJA NORMALNA PRZYSZ zaprasza osoby z orzeczon niepe nosprawno ci w stopniu w stopniu lekkim, umiarkowanym oraz znacznym do skorzystania ze wsparcia BIURA PO REDNICTWA PRACY Biuro zorganizowane jest

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE RAMY KWALIFIKACJI W OBSZARZE SPORTU I TURYSTYKI

EUROPEJSKIE RAMY KWALIFIKACJI W OBSZARZE SPORTU I TURYSTYKI Ministerstwo Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej Toruñski Zwi¹zek Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej KRAJOWY OŒRODEK METODYCZNO - SZKOLENIOWY Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w TORUNIU

Bardziej szczegółowo

Kompensacyjna funkcja internatu w procesie socjalizacji dzieci i m³odzie y upoœledzonych umys³owo

Kompensacyjna funkcja internatu w procesie socjalizacji dzieci i m³odzie y upoœledzonych umys³owo Kompensacyjna funkcja internatu w procesie socjalizacji dzieci i m³odzie y upoœledzonych umys³owo Ma³gorzata Czajkowska Kompensacyjna funkcja internatu w procesie socjalizacji dzieci i m³odzie y upoœledzonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA PRZY SAMORZĄDOWYM ZESPOLE SZKOŁ W KOSTKOWIE. I. Postanowienia ogólne. II. Zadania Rady Rodziców

REGULAMIN RADY RODZICÓW SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA PRZY SAMORZĄDOWYM ZESPOLE SZKOŁ W KOSTKOWIE. I. Postanowienia ogólne. II. Zadania Rady Rodziców REGULAMIN RADY RODZICÓW SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA PRZY SAMORZĄDOWYM ZESPOLE SZKOŁ W KOSTKOWIE Podstawa prawna: art. 53.4. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo

VI Miêdzynarodowa Konferencja M³odzi Liderzy w Spo³ecznoœciach Lokalnych. O AWA 7-9.10.2011r. PODSUMOWANIE

VI Miêdzynarodowa Konferencja M³odzi Liderzy w Spo³ecznoœciach Lokalnych. O AWA 7-9.10.2011r. PODSUMOWANIE VI Miêdzynarodowa Konferencja M³odzi Liderzy w Spo³ecznoœciach Lokalnych O AWA 7-9.10.2011r. PODSUMOWANIE WSTÊP Ju po raz 6 spotkaliœmy siê w O³awie podczas VI Miêdzynarodowej Konferencji M³odzi liderzy

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNA JAZDA, SPORT, INTEGRACJA...

BEZPIECZNA JAZDA, SPORT, INTEGRACJA... BEZPIECZNA JAZDA, SPORT, INTEGRACJA... MISJA Misja to du e s³owo, jednak w przypadku naszej dzia³alnoœci trudno go unikn¹æ. Oto czym m. in. zajmujemy siê: MISJA Szkolenia w zakresie doskonalenia techniki

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe. Zarz¹dzanie produkcj¹ Lean Sigma Academy. Zarz¹dzanie jakoœci¹ Quality Excellence. Auditor Wiod¹cy ISO 9001

Studia podyplomowe. Zarz¹dzanie produkcj¹ Lean Sigma Academy. Zarz¹dzanie jakoœci¹ Quality Excellence. Auditor Wiod¹cy ISO 9001 Studia podyplomowe Zarz¹dzanie produkcj¹ Lean Sigma Academy Zarz¹dzanie jakoœci¹ Quality Excellence. Auditor Wiod¹cy ISO 9001 Pomagamy osi¹gn¹æ sukces www.luqam.com/podyplomowe Dlaczego studia LUQAM? W

Bardziej szczegółowo

Uchwala XVI/351/2000 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 30 marca 2000r.

Uchwala XVI/351/2000 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 30 marca 2000r. ~ Uchwala XVI/351/2000 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 30 marca 2000r. w sprawie: zmiany za³¹cznika nr 2d do uchwa³y nr XIV/315/99 Rady Miejskiej z dnia 23 grudnia 1999r. w sprawie bud etu miasta na

Bardziej szczegółowo

Us ugi edukacyjne obejmuj ce przeprowadzenie zaj w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów

Us ugi edukacyjne obejmuj ce przeprowadzenie zaj w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów Us ugi edukacyjne obejmuj ce przeprowadzenie zaj w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szko y podstawowej, realizowanie w Szko ach Podstawowych w Gminie

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz bezp³atny.pl.aids.gov www ISBN 978-83-87068-37-0 Warszawa 2013

Egzemplarz bezp³atny.pl.aids.gov www ISBN 978-83-87068-37-0 Warszawa 2013 www.aids.gov.pl Totalny luz bez szko³y i rodziców. Jest to tak e okres sprzyjaj¹cy zawieraniu nowych, nie zawsze przemyœlanych znajomoœci. Jest bardzo prawdopodobne, e wœród osób, które spotkasz, bêd¹

Bardziej szczegółowo

8. Podstawa wymiaru œwiadczeñ dla ubezpieczonych niebêd¹cych pracownikami

8. Podstawa wymiaru œwiadczeñ dla ubezpieczonych niebêd¹cych pracownikami 8. PODSTAWA WYMIARU ŒWIADCZEÑ DLA UBEZPIECZONYCH NIEBÊD CYCH PRACOWNIKAMI 563 ŒWIADCZENIA Z UBEZPIECZENIA CHOROBOWEGO W RAZIE CHOROBY I MACIERZYÑSTWA wyr. SN z 14 lipca 2005 r., II UK 314/04 ( Niewyp³acenie

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

27.06.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE

27.06.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE 27.06.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, w ramach projektu wiadomy podatnik realizowanego przez PKPP Lewiatan na mocy umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.02.01.02-00-002/10

Bardziej szczegółowo

TERMINARZ ROZGRYWEK MISTRZOWSKICH ZZPS PI KI SIATKOWEJ - SEZON 2014/2015 III LIGA (M CZYZN)

TERMINARZ ROZGRYWEK MISTRZOWSKICH ZZPS PI KI SIATKOWEJ - SEZON 2014/2015 III LIGA (M CZYZN) TERMINARZ ROZGRYWEK MISTRZOWSKICH ZZPS PI KI SIATKOWEJ - SEZON 2014/2015 III LIGA (M CZYZN) FAZY: eliminacje - system ligowy ka dy z ka dym dwurundowo fina system turniejowy - (zawody trzydniowe) - ka

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASI KU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASI KU RODZINNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASI KU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASI KU RODZINNEGO Nazwa podmiotu realizuj¹cego œwiadczenia rodzinne: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASI KU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASI KU RODZINNEGO Czêœæ I 1. Dane osoby ubiegaj¹cej siê Imiê i nazwisko PESEL*

Bardziej szczegółowo

oprawa muzyczna imprez agencja omia m³odzi profesjonaliœci, absolwenci wy szych szkó³ muzycznych oferuj¹: recitale g my koncerty tematyczne potañcówki

oprawa muzyczna imprez agencja omia m³odzi profesjonaliœci, absolwenci wy szych szkó³ muzycznych oferuj¹: recitale g my koncerty tematyczne potañcówki ra agencja, rauty kontakt: Julia Andrulewicz kom. 883 939 501, e-mail: agencja.@gmail.com g my m³odzi profesjonaliœci, absolwenci wy szych szkó³ muzycznych oferuj¹: agencjar m g r a m y...mimo s³owa agencja

Bardziej szczegółowo

4 Wiadomo ci Lubiñskie 19 grudnia 2006 Aktualno ci Zaprzysiê ony po raz drugi Bukiety kwiatów i yczenia pomy lno ci w nadchodz¹cej, ju drugiej z rzêdu czteroletniej kadencji na fotelu Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

Program Internet Start Up. WejdŸ do gry. Autor Programu. Partner Programu

Program Internet Start Up. WejdŸ do gry. Autor Programu. Partner Programu Program Internet Start Up WejdŸ do gry Autor Programu Partner Programu Program doradztwa prawnego Kancelarii Wierzbowski Eversheds dla projektów zwi¹zanych z internetem i nowymi technologiami www.internetstartup.pl

Bardziej szczegółowo

Nazwisko. Imiê. Miejscowoœæ. Ulica Nr domu Nr lokalu

Nazwisko. Imiê. Miejscowoœæ. Ulica Nr domu Nr lokalu Zarz¹d Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy 85-844 Bydgoszcz, ul. Toruñska 174a NIP : 554-10-06-413 REGON: 090476971 brak biletu brak uprawnieñ do ulgi przekroczony czas brak prolongaty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ UCZNIOM ZESPO U SZKÓ PONADGIMNAZJALNYCH W NOWEM

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ UCZNIOM ZESPO U SZKÓ PONADGIMNAZJALNYCH W NOWEM REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ UCZNIOM ZESPO U SZKÓ PONADGIMNAZJALNYCH W NOWEM PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa o systemie o wiaty z dnia 7 wrze nia 1991r. 2. Rozporz dzenie Rady Ministrów dnia 14

Bardziej szczegółowo

PODNOSZENIE EFEKTYWNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWA - PROJEKTOWANIE PROCESÓW

PODNOSZENIE EFEKTYWNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWA - PROJEKTOWANIE PROCESÓW BAROMETR REGIONALNY 33 PODNOSZENIE EFEKTYWNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWA - PROJEKTOWANIE PROCESÓW mgr in. Adam Piekara, Doradca w programie EQUAL Podstaw¹ niniejszego artyku³u jest przyjêcie za- ³o enia, e ka

Bardziej szczegółowo

Sponsor Generalny imprezy Rada G³ówna Federacji Sportowej

Sponsor Generalny imprezy Rada G³ówna Federacji Sportowej Sponsor Generalny imprezy Rada G³ówna Federacji Sportowej ENERGETYK Szanowni Pañstwo!!! Mamy zaszczyt i przyjemnoœæ zaprosiæ na: Przyjmuj¹c nasze zaproszenie i zg³aszaj¹c swój udzia³ w Igrzyskach dokonacie

Bardziej szczegółowo

PRO VOBIS Niepubliczna Poradnia

PRO VOBIS Niepubliczna Poradnia ", ul. Rynek 19, Starogard Gdañski `www.provobis.com.pl Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna INFORMATOR ", ul. Rynek 19, Starogard Gdañski `www.provobis.com.pl 1.HISTORIA PORADNI. Poradnia

Bardziej szczegółowo

zdanie finansowe jednostk

zdanie finansowe jednostk Sprawo wozdan zdanie finansowe jednostk tki i pn. Fundacja na rzecz wspier z siedzib¹ w Gdañsku za rok 2004. Zgodnie z art. 45 ust.2 ustawy o rachunkowoœci z dnia 29 wrzeœnia 1994 roku (Dz.U. z 1994 roku,

Bardziej szczegółowo

Rozdzia I. Nazwa, siedziba, teren dzia ania i charakter prawny.

Rozdzia I. Nazwa, siedziba, teren dzia ania i charakter prawny. Powiatowy Szkolny Zwi zek Sportowy w Wieluniu jest dobrowolnym, powszechnym i samorz dnym stowarzyszeniem sportowo-wychowawczym uczniów, nauczycieli i innych osób dzia aj cych dla zdrowia, aktywno ci ruchowej

Bardziej szczegółowo

Osob do kontaktu jest Pawe Rurarz tel. 0 662 066 400. Opis projektu Formularz rekrutacyjny Regulamin rekrutacji

Osob do kontaktu jest Pawe Rurarz tel. 0 662 066 400. Opis projektu Formularz rekrutacyjny Regulamin rekrutacji Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Pomocy Szko om Przyjazna Szko a zaprasza szko y gimnazjalne i ponadgimnazjalne z ca ego kraju (publiczne, spo eczne, prywatne) do udzia u w projekcie Spo ecze stwo obywatelskie

Bardziej szczegółowo

Regulamin pozyskiwania wp³at jednego procenta podatku dochodowego

Regulamin pozyskiwania wp³at jednego procenta podatku dochodowego Biuro Naczelnictwa ZHR 1 Regulamin pozyskiwania wp³at jednego procenta podatku dochodowego (za³¹cznik do uchwa³y Naczelnictwa nr 199/2 z dnia 8 grudnia 2007 r., zmieniony uchwa³¹ Naczelnictwa nr 200/2

Bardziej szczegółowo

odzie owy O rodek Socjoterapii nr 2 w Szczecinie ul. Jagiello ska 58 70-382 Szczecin tel. 91-484-36-41 www.mos2.szczecin.pl

odzie owy O rodek Socjoterapii nr 2 w Szczecinie ul. Jagiello ska 58 70-382 Szczecin tel. 91-484-36-41 www.mos2.szczecin.pl odzie owy O rodek Socjoterapii nr 2 w Szczecinie ul. Jagiello ska 58 70-382 Szczecin tel. 91-484-36-41 www.mos2.szczecin.pl Dla kogo jest odzie owy O rodek Socjoterapii? Dla dzieci i m odzie y która: Jest

Bardziej szczegółowo

Polska woj. opolskie powiat nyski

Polska woj. opolskie powiat nyski Nysa'2014 150000 148000 146000 144000 142000 140000 138000 136000 147441 146853 146330 145512 145017 144284 143852 142799 142119 141586 140628 XII 2003 XII 2004 XII 2005 XII 2006 XII 2007 XII 2008 XII

Bardziej szczegółowo

Danuta Kubasik Dyrektor Budma 2008 MTP SA Janusz Szczêœniak Wiceprezes Zarz¹du PROCAD SA www.archispace.pl

Danuta Kubasik Dyrektor Budma 2008 MTP SA Janusz Szczêœniak Wiceprezes Zarz¹du PROCAD SA www.archispace.pl Decyzja o stworzeniu wspólnej przestrzeni dla projektantów i producentów na targach BUDMA wynika³a z potrzeb zarówno architektów, jak i producentów materia³ów budowlanych. Pomys³ pod nazw¹ ARCHISPACE doczeka³

Bardziej szczegółowo

POWIAT KRAKOWSKI Modernizacja kszta cenia zawodowego w Ma opolsce

POWIAT KRAKOWSKI Modernizacja kszta cenia zawodowego w Ma opolsce Regulamin uczestnictwa w projekcie Beneficjent:,, Biuro ds. Realizacji Projektu Partner: Realizator 1. Zespó Szkó Ponadgimnazjalnych w Giebu towie 32-085 Modlnica, 2. Zespó Szkó Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach

Bardziej szczegółowo

Plus Liga Plus Liga Kobiet

Plus Liga Plus Liga Kobiet Plus Liga Plus Liga Kobiet Sezon 2008/09 Szanowni Pañstwo Niniejszym chcia³bym przedstawiæ Pañstwu ofertê reklamy i sponsoringu poprzez wykorzystanie wydarzeñ sportowych w ramach rozgrywek Profesjonalnej

Bardziej szczegółowo

F Ă MD LH Q D ] G È ] U

F Ă MD LH Q D ] G È ] U Metoda 5S Fachowa VERLAG DASHÖFER Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp. z o.o. Świat profesjonalnej wiedzy al. Krakowska 271, 02 133 Warszawa tel.: 22 559 36 00, 559 36 66 faks: 22 829 27 00, 829 27 27 Ksi¹

Bardziej szczegółowo

BMW Financial Services Ubezpieczenia. Ubezpieczenie pojazdu. RadoϾ z jazdy

BMW Financial Services Ubezpieczenia. Ubezpieczenie pojazdu. Radoœæ z jazdy BMW Financial Services Ubezpieczenia Ubezpieczenie pojazdu Radoœæ z jazdy Rozwi¹zania dopasowane do Ciebie. Informacje o BMW Financial Services. Jako firma bêd¹ca integraln¹ czêœci¹ BMW Polska Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie priorytetu Pomoc techniczna

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie priorytetu Pomoc techniczna Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie priorytetu Pomoc techniczna Uwaga: ubiegaj cy si o dofinansowanie projektu nie wype nia pól ciemnych. Data z o enia wniosku o dofinansowanie realizacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie.

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie. Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie Definicje: Ilekro w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Funduszu

Bardziej szczegółowo

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 Wst p Niniejsze opracowanie prezentuje prognoz Rachunku zysków i strat oraz bilansu maj tkowego Spó ki Fundusz Zal kowy KPT na lata 2009-2014. Spó

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 3. Termin realizacji zamówienia: 10 miesi cy, od 1 wrze nia 2013 r. do 30 czerwca 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. 3. Termin realizacji zamówienia: 10 miesi cy, od 1 wrze nia 2013 r. do 30 czerwca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Krynice, 14.07.2013 r. Dyrektor Zespo u Szkó w Krynicach zaprasza do z enia oferty na nauczyciela zyka angielskiego w ramach projektu: Klub Przedszkolaka w Krynicach o szacunkowej warto

Bardziej szczegółowo

UCHWA A intencyjna nr.../2014

UCHWA A intencyjna nr.../2014 UCHWA A intencyjna nr.../2014 podj ta w dniu... na zebraniu w cicieli lokali tworz cych Wspólnot Mieszkaniow nr..., której nieruchomo po ona jest w Tychach przy ul.... w sprawie: wyra enia woli przyst

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO Aneks nr 8 do Prospektu Emisyjnego Cyfrowy Polsat S.A. KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAÑCÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

TÜV Rheinland Polska. Nowy Znak. Odpowiadamy na Pañstwa pytania. www.tuv.pl

TÜV Rheinland Polska. Nowy Znak. Odpowiadamy na Pañstwa pytania. www.tuv.pl TÜV Rheinland Polska Nowy Znak Odpowiadamy na Pañstwa pytania Odpowiadamy na Pañstwa pytania wszystko czego chc¹ siê Pañstwo dowiedzieæ na temat nowego znaku TÜV Rheinland. Zgodnie z has³em Jeden dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

JUKAWA. Co dalej? Metoda analizy

JUKAWA. Co dalej? Metoda analizy JUKAWA Co dalej? Metoda analizy Na czym polega warto JUKAWY dla miasta? Jakie s cele miasta? Podstawowy: utrzyma budynek z powodu jego unikalnej i cennej historycznie architektury Uzupe niaj ce (o ile

Bardziej szczegółowo

OPIS WYDARZENIA. Fundacja Myœli Ekologicznej

OPIS WYDARZENIA. Fundacja Myœli Ekologicznej OPIS WYDARZENIA Kim jesteœmy? powsta³a w 2012 roku w Krakowie. W ramach dzia³alnoœci statutowej, Fundacja realizuje programy edukacyjne i aktywizuj¹ce, koncentruj¹ce siê na tematyce ekologicznej. Pomys³

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. przez to rozumieæ grunty, budynki i budowle nabyte po. 5) powierzchni nale y przez to rozumieæ powierzchniê

Dziennik Urzêdowy. przez to rozumieæ grunty, budynki i budowle nabyte po. 5) powierzchni nale y przez to rozumieæ powierzchniê Województwa Wielkopolskiego Nr 29 3240 610 UCHWA A Nr XII/84/07 RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zwolnieñ od podatku od nieruchomoœci w ramach pomocy de minimis Na podstawie

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUS Z ZG OSZENIOWY DO PROJEKTU ELASTYCZNA PRACA- TELEMARKETER. Data i miejsce urodzenia... PESEL... NIP... Wiek...

KWESTIONARIUS Z ZG OSZENIOWY DO PROJEKTU ELASTYCZNA PRACA- TELEMARKETER. Data i miejsce urodzenia... PESEL... NIP... Wiek... KWESTIONARIUS Z ZG OSZENIOWY DO PROJEKTU ELASTYCZNA PRACA- TELEMARKETER Nazwisko...Imi... P e : K M Data i miejsce urodzenia... PESEL... NIP... Wiek... Adres zameldowania: Ulica... Nr domu...nr lokalu...

Bardziej szczegółowo

Umowa o zarz¹dzanie wspólnot¹ mieszkaniow¹

Umowa o zarz¹dzanie wspólnot¹ mieszkaniow¹ Umowa o zarz¹dzanie wspólnot¹ mieszkaniow¹ Zawarta w dniu... r. przez:...... dzia³aj¹cych za zarz¹d Wspólnoty Mieszkaniowej..., Kraków ul.... NIP:..., zwany w dalszej czêœci umowy Zleceniodawc¹ a TWW Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIA ALNO CI RADY PEDAGOGICZNEJ SAMORZ DOWEJ SZKO Y PODSTAWOWEJ NR 1 WE WRZE NI

REGULAMIN DZIA ALNO CI RADY PEDAGOGICZNEJ SAMORZ DOWEJ SZKO Y PODSTAWOWEJ NR 1 WE WRZE NI REGULAMIN DZIA ALNO CI RADY PEDAGOGICZNEJ SAMORZ DOWEJ SZKO Y PODSTAWOWEJ NR 1 WE WRZE NI I PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA RADY PEDAGOGICZNEJ Podstaw prawn funkcjonowania Rady Pedagogicznej s zapisy Ustawy

Bardziej szczegółowo

Plan Komunikacji na temat projektu samooceny

Plan Komunikacji na temat projektu samooceny Projekt wspóùfinansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach Europejskiego Funduszu Spoùecznego Dziaùanie 5.2. Wzmacnianie potencjaùu administracji samorz¹dowej Plan Komunikacji na temat projektu w Urzêdzie

Bardziej szczegółowo

Gry i zabawy matematyczne

Gry i zabawy matematyczne Krystyna Wojciechowska Gry i zabawy matematyczne w przedszkolu Opole 2008 Spis n treœci Uwagi wstêpne...4 1. U³ó tyle samo...10 2. Autobus....12 3. Co mówi bêbenek?... 14 4. ZnajdŸ swoje miejsce....16

Bardziej szczegółowo

Regulamin symboli, odznak i oznaczeñ

Regulamin symboli, odznak i oznaczeñ Biuro Naczelnictwa ZHR 1 Regulamin symboli, odznak i oznaczeñ (Uchwa³a Naczelnictwa ZHR nr 43/1 z dnia 27 sierpnia 1994 r. zmieniony uchwa³¹ nr 90/1 z dnia 20 lutego 1999 r., zmieniony Uchwa³¹ Naczelnictwa

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK ZG OSZENIOWY DO PROJEKTU

WNIOSEK ZG OSZENIOWY DO PROJEKTU Za cznik do regulaminu naboru uczestników projektu,,internet w Twoim zasi gu WNIOSEK ZG OSZENIOWY DO PROJEKTU,,Internet w Twoim zasi gu przeciwdzia anie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Tomaszowskim Dane

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYP AT ZASI KU POGRZEBOWEGO

WNIOSEK O WYP AT ZASI KU POGRZEBOWEGO WNIOSEK O WYP AT ZASI KU POGRZEBOWEGO przed wype nieniem wniosku prosimy o zapoznanie si z Pouczeniem zamieszczonym na ko cu formularza Prosz o wyp acenie zasi ku pogrzebowego po zmar ym(ej) w dniu: Data

Bardziej szczegółowo

Temat: Co może zagrażać naszemu zdrowiu i życiu w szkole część I

Temat: Co może zagrażać naszemu zdrowiu i życiu w szkole część I BEZPIECZNE ZACHOWANIE W SZKOLE LEKCJA 1 Temat: Co może zagrażać naszemu zdrowiu i życiu w szkole część I Rośnie liczba wypadków wśród dzieci i ludzi dorosłych, ich przyczyną jest brak ostrożności, nieprzestrzeganie

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013 Zawód: technik archiwista Symbol cyfrowy zawodu: 348[02] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 348[02]-01-132 Czas trwania egzaminu: 180 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

FUNDRAISING. Przewodnik dla pracowników UŒ

FUNDRAISING. Przewodnik dla pracowników UŒ FUNDRAISING Przewodnik dla pracowników UŒ FUNDRAISING Szanowni Pañstwo, oddajemy w Pañstwa rêce krótki przewodnik nt. Mo liwoœci wspó³pracy z szeroko rozumianym otoczeniem spo³eczno-gospodarczym realizowanej

Bardziej szczegółowo

Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej

Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej Komunikaty 99 Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej Artyku³ przedstawi skrócony raport z wyników badania popularnoœci rozwi¹zañ

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny premia dla innowacji

Kredyt technologiczny premia dla innowacji Kredyt technologiczny premia dla innowacji Bogus awa Skomska Zast pca Dyrektora Departamentu Wspierania Przedsi biorczo ci i Innowacji Warszawa, 2 pa dziernika 2009 r. Kredyt technologiczny PO Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG 2009 Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG Jakub Moskal Warszawa, 30 czerwca 2009 r. Kontrola realizacji wska ników produktu Wska niki produktu musz zosta

Bardziej szczegółowo

System p atno ci rodków europejskich

System p atno ci rodków europejskich System p atno ci rodków europejskich w ustawie o finansach publicznych rodki europejskie art. 5 rodki europejskie - rozumie si przez to rodki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4; 1) rodki pochodz

Bardziej szczegółowo

do Uchwa y Rady Wydzia u Mechanicznego nr 02/01/20013 z dnia 17.01.2013r.

do Uchwa y Rady Wydzia u Mechanicznego nr 02/01/20013 z dnia 17.01.2013r. Za cznik do Uchwa y Rady Wydzia u Mechanicznego nr 02/01/20013 z dnia 17.01.2013r. SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY REALIZACJI PROGRAMU STUDIÓW ORAZ PROWADZENIA BADA NAUKOWYCH PRZEZ DOKTORANTÓW NA WYDZIALE MECHANICZNYM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZKI ROWEROWEJ Gwia dzisty Rajd Prymaaprylisowy

REGULAMIN WYCIECZKI ROWEROWEJ Gwia dzisty Rajd Prymaaprylisowy Stary W gliniec 11.03.2012r. REGULAMIN WYCIECZKI ROWEROWEJ Gwia dzisty Rajd Prymaaprylisowy Wycieczka organizowana jest przez: - Ogólnopolsk Grup Rajdow Stary W gliniec dzia aj przy Stowarzyszeniu Mi ników

Bardziej szczegółowo

DOSKONALENIE TECHNIKI JAZDY. samochody osobowe

DOSKONALENIE TECHNIKI JAZDY. samochody osobowe DOSKONALENIE TECHNIKI JAZDY samochody osobowe SZANOWNI PAÑSTWO Przedstawiamy scenariusz i ofertê na organizacjê standardowego szkolenia z doskonalenia techniki jazdy dla kierowców samochodów osobowych

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REKRUTACJI PRACOWNIKÓW DO BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIA ANIA EUROGALICJA.

PROCEDURA REKRUTACJI PRACOWNIKÓW DO BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIA ANIA EUROGALICJA. PROCEDURA REKRUTACJI PRACOWNIKÓW DO BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIA ANIA EUROGALICJA. ROZDZIA I CEL PROCEDURY 1 1. Celem procedury jest ustalenie zasad zatrudniania pracowników w oparciu o przejrzyste

Bardziej szczegółowo

Trening progresywny. Trening wzmacniaj¹cy i utrzymuj¹cy miêœnie w dobrej kondycji odzyskiwanie formy. Osi¹ganie wyników sportowych i kulturystycznych

Trening progresywny. Trening wzmacniaj¹cy i utrzymuj¹cy miêœnie w dobrej kondycji odzyskiwanie formy. Osi¹ganie wyników sportowych i kulturystycznych Trening progresywny Trening progresywny sk³ada siê z trzynastu etapów. Systematycznie pokonuj¹c kolejne poziomy trudnoœci, bêdziesz osi¹ga³ widoczne rezultaty sportowe i zaobserwujesz sta³¹ poprawê wygl¹du

Bardziej szczegółowo

Wartoœci WSK Rzeszów. ul. Hetmañska 120. tel: +48 17 854 66 00 fax: +48 17 862 07 50

Wartoœci WSK Rzeszów. ul. Hetmañska 120. tel: +48 17 854 66 00 fax: +48 17 862 07 50 Wartoœci WSK Rzeszów ul. Hetmañska 120 3 5-0 7 8 R z e s z ó w tel: +48 17 854 66 00 fax: +48 17 862 07 50 w w w. w s k r z. c o m Szanowni Pracownicy. WSK PZL-Rzeszów ju od 70-ciu lat jest jednym z najwa

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skre li ) wnioskodawcy ORD-IN Podstawa prawna: 2. Nr dokumentu 3. Status WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ Art. 14b 7 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Temat. Skala dzia a. Program zdrowotny. Program zdrowotny

Temat. Skala dzia a. Program zdrowotny. Program zdrowotny Michał Brzeziński 1 z 6 Skala dzia a Program zdrowotny Dzia ania wieloletnie Dzia ania wieloo rodkowe Nie tylko interwencje medyczne Interwencje medyczne prewencja Interwencje edukacyjne profilaktyka Interwencje

Bardziej szczegółowo

Page 1 of 5 SEKCJA I: ZAMAWIAJ CY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 2011-02-23

Page 1 of 5 SEKCJA I: ZAMAWIAJ CY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 2011-02-23 Page 1 of 5 Zielona Góra: Przetarg nieograniczony na organizacj szkole w ramach projektu Lubuski Przedsi biorca, realizowanego w ramach Dzia ania 6.2 Programu Operacyjnego Kapita Ludzki Numer og oszenia:

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Rozdzia 3. Zapisy w ksi dze...47 1. Uwagi ogólne...47 2. Wpisy dokonywane w poszczególnych kolumnach PKPiR...47

Spis tre ci. Rozdzia 3. Zapisy w ksi dze...47 1. Uwagi ogólne...47 2. Wpisy dokonywane w poszczególnych kolumnach PKPiR...47 Spis tre ci Rozdzia 1. Rozpocz cie dzia alno ci gospodarczej...11 1. Uwagi ogólne...11 2. Poj cie przedsi biorstwa, przedsi biorcy i firmy przedsi biorcy...11 3. Poj cie przedsi biorstwa...12 4. Wpis do

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA 09-11.12.2015 TOP SEROCK, HOTEL NARVIL. automotive

KONFERENCJA 09-11.12.2015 TOP SEROCK, HOTEL NARVIL. automotive KONFERENCJA 09-11.12.2015 TOP automotive 2015 SEROCK, HOTEL NARVIL PARTNER STRATEGICZNY ORGANIZATOR ORGANIZATORZY ZG OSZENIA Julia Piórek + 48 32 73 38 219 julia.piorek@teamprevent.com ORGANIZACJA Beata

Bardziej szczegółowo

Andrzej Zieliñski* Zarz¹dzanie wskaÿnikami efektywnoœci zwi¹zanymi z zasobami ludzkimi (HR KPI) w Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o.

Andrzej Zieliñski* Zarz¹dzanie wskaÿnikami efektywnoœci zwi¹zanymi z zasobami ludzkimi (HR KPI) w Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. Andrzej Zieliñski* Zarz¹dzanie wskaÿnikami efektywnoœci zwi¹zanymi z zasobami ludzkimi (HR KPI) w Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. irma Polska Telefonia Cyfrowa (PTC) Sp. z o.o. operator sieci Era

Bardziej szczegółowo

Dorobek Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa

Dorobek Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa Mikrofinanse i programy wspieraj ce przedsi biorczo jako instrumenty aktywizacji obszarów wiejskich Dorobek Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa Pozna, 3 pa dziernik 2008 roku Misja Fundacji Wspieranie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy Komendy G³ównej Stra y Granicznej Nr 1 6 Poz. 6

Dziennik Urzêdowy Komendy G³ównej Stra y Granicznej Nr 1 6 Poz. 6 Komendy G³ównej Stra y Granicznej Nr 1 6 Poz. 6 6 DECYZJA NR 12 KOMENDANTA G ÓWNEGO STRA Y GRANICZNEJ z dnia 16 stycznia 2009 r. w sprawie podró y s³u bowych poza granicami kraju oraz przyjmowania delegacji

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE WYNIKÓW OGÓLNOPOLSKIch OLIMPIAD OLIMPUSEK

OPRACOWANIE WYNIKÓW OGÓLNOPOLSKIch OLIMPIAD OLIMPUSEK OPRACOWANIE WYNIKÓW OGÓLNOPOLSKIch OLIMPIAD OLIMPUSEK 10107 Szanowni Nauczyciele, Serdecznie dziêkujemy wszystkim nauczycielom za pomoc w organizacji kolejnej edycji olimpiad dla najm³odszych, które zosta³y

Bardziej szczegółowo

Analiza Techniczna. Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: Ropa. WIG20 (Polska)

Analiza Techniczna. Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: Ropa. WIG20 (Polska) Analiza Techniczna Komentarz: WIG2, S&P Wykres dnia: Ropa Analitycy Grzegorz Zawada 21-9-43 Monika Kalwasiñska 21-9-41 Przemys³aw Smoliñski 21-9-1 Zespó³ Klientów Instytucjonalnych Piotr Dedecjus 21-91-4

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW w ramach projektu w asnego Instytucji Wdra aj cej pt. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne dla studentów województwa lubuskiego w ramach Dzia

Bardziej szczegółowo

Nr 8 (175) PaŸdziernik 2013. Szczecin ISSN 1426-6474. Miesiêcznik pedagogiczny

Nr 8 (175) PaŸdziernik 2013. Szczecin ISSN 1426-6474. Miesiêcznik pedagogiczny Nr 8 (175) PaŸdziernik 2013 Szczecin ISSN 1426-6474 Ok³adka: Iwona Sarnicka Miesiêcznik pedagogiczny Lekcje poza szko³¹ Pa³ac M³odzie y w Szczecinie Dzieñ Edukacji Narodowej 2013 Zdjêcia: Iwona Sarnicka

Bardziej szczegółowo

Spis treœci Uwagi wstêpne L i c z b a n a t u r a l n a T e c h n i k a r a c h u n k o w a

Spis treœci Uwagi wstêpne L i c z b a n a t u r a l n a T e c h n i k a r a c h u n k o w a Spis n treœci Uwagi wstêpne...5 Liczba naturalna 1. Jak¹ jestem liczb¹?... 10 2. Jak¹ liczbê mam na myœli?...12 3. Kto dzwoni?....14 4. Porz¹dkujemy liczby...16 5. Zapisujemy liczby...18 6. Uzupe³nianki...20

Bardziej szczegółowo

Jadwiga i Antoni Kijak s w cicielami Piekarni,która znajduje si w D browie Tarnowskiej przy ul Batalionów Ch opskich 32a. Piekarnie t wybudowano i

Jadwiga i Antoni Kijak s w cicielami Piekarni,która znajduje si w D browie Tarnowskiej przy ul Batalionów Ch opskich 32a. Piekarnie t wybudowano i Jadwiga i Antoni Kijak s w cicielami Piekarni,która znajduje si w D browie Tarnowskiej przy ul Batalionów Ch opskich 32a. Piekarnie t wybudowano i oddano do u ytku w 1991 roku i w pierwotnym stanie posiada

Bardziej szczegółowo