SOLECKIE Z RATUSZA. Nr wrzeœnia 2012 r. Egzemplarz bezp³atny ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SOLECKIE Z RATUSZA. Nr 192 28 wrzeœnia 2012 r. Egzemplarz bezp³atny ISSN 1733-7755"

Transkrypt

1 Nr wrzeœnia 2012 r. Egzemplarz bezp³atny ISSN SOLEC KUJAWSKI ROCZNICA NADANIA PRAW MIEJSKICH Jest nowy komendant Od 17 wrzeœnia br. nowym komendantem soleckiego komisariatu policji jest dotychczasowy zastêpca komendanta komisarz Rafa³ Pi¹tek. Nominacjê wrêczy³ Komendant Miejski Policji inspektor Waldemar Krzy anowski. Gratuluj¹c awansu, yczy³ powodzenia na nowym stanowisku i osi¹gania dobrych wyników w pracy ca³ej jednostki. Podkreœli³, e mog¹ byæ jeszcze lepsze. W spotkaniu uczestniczyli tak e burmistrz Teresa Substyk, zastêpca burmistrza Barbara Bia³kowska, dyrektor Wydzia³u Spraw Obywatelskich Magdalena Rudna i przewodnicz¹cy rady miejskiej Jan Koszarski, którzy z³o yli yczenia R. Pi¹tkowi. W liœcie gratulacyjnym, podpisanym przez przewodnicz¹cego rady i burmistrz Solca Kujawskiego, przedstawiciele samorz¹du obok gratulacji wyrazili przekonanie, e zaanga owanie nowego komendanta na rzecz poprawy bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego, w tym udzia³ w zespole ds. wdra ania programu Bezpieczna Gmina sprawi¹, e w Solcu Kujawskim bêdzie jeszcze bezpieczniej. Komisarz Rafa³ Pi¹tek ma 37 lat, s³u bê w Policji rozpocz¹³ w 1998 roku jako policjant Oddzia³u Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. W tym roku zosta³ wyró niony br¹zow¹ odznak¹ Zas³u ony Policjant. Zakoñczy³ siê projekt Po trzech latach dobieg³ koñca projekt Przedszkolaki z naszej paki realizowany w siedmiu gminach powiatu bydgoskiego. Ze œrodków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego na sfinansowanie edukacji przedszkolnej trafi³y prawie 3 miliony z³otych. Dziêki dotacji mo na by³o prowadziæ dodatkowe, nieodp³atne zajêcia w ju istniej¹cych przedszkolach, stworzyæ alternatywne formy wychowania przedszkolnego, wyd³u yæ czas opieki w czêœci przedszkoli. Projektem objêto prawie 600 dzieci w wieku 3-6 lat i 500 rodziców. Przedszkolaki bra³y udzia³ w zajêciach j. angielskiego, logopedycznych, spotkaniach z psychologiem i pedagogiem. Bardzo Dokoñczenie na str. 5 Z pocz¹tkiem 2012 r. wesz³a w ycie ustawa o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach, która na³o y³a na gminy obowi¹zek przejêcia odpowiedzialnoœci za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Ankieta o odpadach Celem ustawy jest uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, upowszechnienie selektywnego zbierania odpadów "u Ÿród³a", jak równie zmniejszenie iloœci sk³adowanych odpadów komunalnych. Utworzenie nowego systemu wi¹ e siê z wieloma dzia³aniami organizacyjnymi tj. pocz¹wszy od stworzenia podstaw systemu poprzez odbiór odpadów komunalnych od w³aœcicieli nieruchomoœci, ich zagospodarowanie (odzysk, recykling, przetworzenie odpadów zmieszanych, sk³adowanie), po osi¹gniêcie wymaganych przepisami unijnymi i krajowymi poziomów odzysku surowców oraz ograniczenia masy odpadów biodegradowalnych deponowanych na sk³adowisku. Zawarte dotychczas indywidualne umowy bêd¹ musia³y byæ wypowiedziane przez mieszkañców z odpowiednim wyprzedzeniem. W nowym systemie w³aœciciel nieruchomoœci wniesie op³atê za gospodarowanie odpadami komunalnymi do bud etu gminy, która bêdzie zobowi¹zana poprzez firmê wy³onion¹ w przetargu, odebraæ odpady komunalne z nieruchomoœci. W celu opracowania jak najlepszych rozwi¹zañ nowego systemu do mieszkañców, maj¹cych zawarte umowy na wywóz odpadów z Zak³adem Gospodarki Komunalnej, dotr¹ ankiety, z których odpowiedzi pozwol¹ uzyskaæ Dokoñczenie na str. 3

2 Uwierzyæ w siebie Dobiega ju koñca trzeci kwarta³ pi¹tej edycji Projektu systemowego Nasza przysz³oœæ w naszych rêkach, wspó³finansowanego ze œrodków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego, a co siê z tym wi¹ e, zrealizowano ju wiêkszoœæ zaplanowanych zadañ. W czerwcu odby³ siê kurs pierwszej pomocy, na którym uczestnicy zdobyli wiedzê teoretyczn¹ na temat udzielenia pomocy w sytuacjach zagro enia ycia oraz mieli mo liwoœæ æwiczeñ praktycznych na manekinie. W czerwcu równie osoby, z którymi zawarte zosta³y kontrakty socjalne mia³y mo liwoœæ wyjazdu integracyjnego do bydgoskiego kina. Wyjazd ten mia³ za zadanie stworzyæ mo liwoœæ spotkania siê w innych warunkach ni szkoleniowych, gdzie atmosfera sprzyja³a rozmowom, wymianie pogl¹dów, nawi¹zaniu bli szej znajomoœci. Inn¹ propozycj¹ spêdzenia wolnego czasu by³ festyn integracyjny. Tutaj poprzez wspóln¹ zabawê podczas biesiady, gier i zabaw, pokazano, w jaki sposób rodzice mog¹ spêdziæ czas wolny z dzieæmi. Uczulano na budowanie wiêzi w rodzinie poprzez zabawy, w tym te zabawy na œwie ym powietrzu. Stworzono ponadto mo liwoœæ kontaktu dzieciom z rówieœnikami. Zabawy grupowe, natomiast, mia³y na celu zmotywowaæ uczestników do podjêcia wspólnej inicjatywy. Pomimo i lipiec i sierpieñ s¹ miesi¹cami wakacyjnymi, w projekcie by³y to miesi¹ce bardzo pracowite. W lipcu rozpocz¹³ siê kurs prawa jazdy kategorii B i E i jeszcze siê nie zakoñczy³. Dwoje uczestników ukoñczy³o kurs obs³ugi kasy fiskalnej z fakturowaniem. W sierpniu kilku wspania³ym chwilom relaksu oddali siê uczestnicy, realizuj¹cy Program Aktywnoœci Lokalnej, którzy wraz z rodzin¹ czy przyjació³mi wyruszyli autokarem nad morze, gdzie mogli przespacerowaæ siê po molo, lub oddaæ siê pla owaniu. Na wrzesieñ zaplanowano kolejne szkolenia - kurs operatora wózków Trzynasty koncert charytatywny Ju po raz trzynasty stowarzyszenie wraz z Domem Sue Ryder w Bydgoszczy organizuj¹ koncert charytatywny "G³osy dla Hospicjum". Wydarzenie odbêdzie siê w sobotê 6 paÿdziernika br. w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy o godzinie Podczas tegorocznej edycji koncertu wyst¹pi¹: grupa akrobatyczno-taneczna z udzia³em Zespo³u Tañca Wspó³czesnego Arabesquea z Pa³acu M³odzie y w Bydgoszczy oraz mistrzów juniorów akrobatyki sportowej z Klubu Arabeska w Bydgoszczy; Orkiestra Salonowa Junior PiK pod dyrekcj¹ Miros³awa yty, która zaprezentuje nowy repertuar - znane i lubiane przeboje polskiej muzyki wid³owych, kurs spawania metodami MAG i MIG, kurs dla pracownika administracyjno-biurowego i kurs krawiecki. Wszystkie zadania realizowane w ramach projektu s³u ¹ podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, jak równie wzrostowi aktywnoœci spo³ecznej i lokalnej oraz radzeniu sobie z problemami dnia codziennego. Wszystkie osoby, które s¹ zainteresowane tego typu wsparciem i d¹ ¹ do zmiany swojej sytuacji yciowej, proszone s¹ o kontakt z Beat¹ Rogowsk¹, telefon: Bezpiecznie na rowerze Jednym z tematów poruszonych podczas wrzeœniowego posiedzenia zespo³u Bezpieczna gmina by³o bezpieczeñstwo dzieci i m³odzie y w drodze do szko³y, szczególnie w kontekœcie trwaj¹cych w naszym mieœcie robót drogowych - budowy tunelu i modernizacji ulic. Uczniowie wprawdzie s¹ uczulani w szko³ach na bezpieczne zasady poruszania siê po drogach, jednak nie zawadzi kilka s³ów do rodziców, by tak e oni uczulali swoje dzieci na podstawowe zasady bezpieczeñstwa. Cz³onkowie zespo³u Bezpieczna gmina uznali, e warto przypomnieæ o podstawach bezpiecznego poruszania siê rowerami, rozrywkowej. W przerwie koncertu loteria fantowa oraz prezentacja dzia³añ Stowarzyszenia im. Sue Ryder. Do tej pory, dziêki organizowanym koncertom uda³o siê zebraæ fundusze na poprawê jakoœci sprzêtu dla pacjentów hospicjum, a w ubieg³ym roku dochód z koncertu przeznaczono na rozwój opieki paliatywnej w Malawi w Afryce. Patronat honorowy nad koncertem objêli: prezydent Bydgoszczy, marsza³ek Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz burmistrz Solca Kujawskiego. Bilety na koncert, mo na kupiæ w soleckim Centrum Naukowo- Edukacyjnym im. Sue Ryder, ul. Powstañców 6. gdy uczniowie czêsto je d ¹ do szko³y. Zatem nale y jeÿdziæ rowerami maj¹cymi sprawne oœwietlenie; poruszaæ siê, tam gdzie to mo liwe, po œcie kach rowerowych; u ywaæ elementów odblaskowych; zwracaæ wyj¹tkow¹ uwagê przy przekraczaniu torów kolejowych oraz w miejscach, gdzie s¹ prowadzone roboty drogowe. Dy ury aptek Do 30 wrzeœnia - Solecka (ul. Powstañców 7a) 1-7 paÿdziernika - Wracam do zdrowia (ul. Leœna 12) 8-14 paÿdziernika - Pod Lwem (ul. Leœna 2) 2

3 Op³yn¹³ kajakiem Ba³tyk, Bajka³, dop³yn¹³ do Narwiku za ko³o polarne, na swoim koncie ma wiele innych osi¹gniêæ, jak przep³yniêcie w 2010 r. Oceanu Atlantyckiego. Kajakarstwo jest jego pasj¹. Aleksander Doba, bo o nim to mowa, w po³owie wrzeœnia po raz drugi, na zaproszenie Klubu Turystów Pieszych Horyzont PTTK, odwiedzi³ Solec Kujawski. W Zespole Szkó³ przy ul. Tartacznej spotka³ siê z m³odzie ¹ szkoln¹, po po³udniu o swojej atlantyckiej wyprawie opowiedzia³ tak e innym mieszkañcom naszego miasta, zainteresowanych jego podró ami. Z niesamowit¹ pasj¹ i bardzo ciekawie, A. Doba opowiedzia³ o tym, jak przep³yn¹³ Atlantyk równie podczas spotkania z burmistrz Teres¹ Substyk. Pan Aleksander opowiada³ o przygotowaniach do transoceanicznej wyprawy, samej egludze i czyhaj¹cych na niego niebezpieczeñstwach. Mo na by³o us³yszeæ, jak p³ywa³ w oceanie, przywi¹zany link¹ do kajaka i jak zaprzesta³ p³ywania, kiedy zauwa y³ towarzysz¹ce mu rekiny. Koniec koñców Za nim Atlantyk, w planie Pacyfik szczêœliwie dop³yn¹³ od wybrze a Afryki do Brazylii. Stamt¹d zamierza³, wzd³u wybrze y obu Ameryk, dotrzeæ do Waszyngtonu. Niestety, plany te nie powiod³y siê. Wczeœniej postanowi³ pokonaæ najpotê niejsz¹ rzekê œwiata Amazonkê. Wyp³yn¹³ na pocz¹tku jej biegu, ale kiedy po raz drugi zosta³ napadniêty, obrabowany, a kajak zniszczony, postanowi³ przerwaæ sp³yw Amazonk¹. Kiedy po dwóch latach od tych wydarzeñ opowiada³ o nich, ciarki przechodzi³y s³uchaczy na sam¹ myœl o mo liwoœci spotkania z bandytami. A. Doba prze y³ je dwa razy. Podczas pierwszego, z broni¹ przystawion¹ do g³owy, musia³ patrzeæ jak przepada jego ekwipunek, pieni¹dze, a kajak jest dziurawiony: - Nic nie mog³em zrobiæ. Próbowa³em jedynie spokojnie przekonywaæ, by mi wszystkiego nie zabierali i w ten sposób co nieco uratowa³em. Dziœ pan Aleksander planuje kolejn¹ wyprawê. Chce przep³yn¹æ Ocean Spokojny. Ju zbiera fundusze. Jeœli wszystko dobrze pójdzie, w grudniu wyruszy na wody Pacyfiku. Trzymajmy kciuki i yczmy powodzenia. Ankieta o odpadach Dokoñczenie ze str. 1 rzetelne informacje dotycz¹ce iloœci wytwarzanych rocznie odpadów komunalnych na terenie naszego miasta oraz wyka e w jaki sposób prowadzona jest segregacja odpadów. Dane zawarte w ankiecie nie wywo³uj¹ adnych skutków prawnych, a zostan¹ pozwol¹ wybraæ najlepsz¹ metodê naliczenia "op³aty œmieciowej". Wype³nion¹ ankietê mo na przekazaæ osobiœcie w punkcie informacyjnym Urzêdu Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim przy ul. 23 Stycznia 7 lub w Wydziale Utrzymania Miasta przy ul. Toruñskiej 8 - pokój nr 2 oraz poczt¹ elektroniczn¹ na adres w terminie do dnia 19 paÿdziernika 2012 r. Niniejsza ankieta udostêpniona jest na stronie internetowej zak³adka ochrona œrodowiska. Bli szych informacji mo na zasiêgn¹æ pod numerem telefonu: Lato 2012 solecki Klub Turystów Rowerowych TORPEDO spêdzi³ bardzo aktywnie na rajdach i zlotach w Lubostroniu, Inowroc³awiu, Zielonej Strudze, urczynie, Cekcynie, Górsku, Przyjezierzu. Nasi rowerzyœci zjeÿdzili te pobliskie okolice Puszczy Bydgoskiej. W Dobrzyniu nad Wis³¹. Turyœci rowerowi jak zawsze aktywni - W dniach od 31sierpnia do 2 wrzeœnia byliœmy niedaleko P³ocka w Siecieniu i zwiedzaliœmy okoliczne miejscowoœci - Dobrzyñ nad Wis³¹, oraz inne zwi¹zane z osob¹ b. prezydenta Lecha Wa³êsy: Popowo - miejsce jego urodzenia, Sobowo z koœcio³em, w którym zosta³ ochrzczony oraz szko³ê w Chalinie, do której uczêszcza³, obecnie gimnazjum jego imienia. Organizatorami i inicjatorami tego zlotu pn. "Zlot Sprzymierzonych" byli rowerzyœci z w³oc³awskiego CYKLISTY - poinformowa³a Danuta Adamczyk z KTR Torpedo. Lato 2012 turyœci rowerowi zakoñczyli zdobyciem pucharu marsza³ka naszego województwa Piotra Ca³beckiego zas³uguj¹c na miano najaktywniejszego klubu na Ogólnopolskim Zlocie w Przyjezierzu. 3

4 Z MUZEUM SOLCA Wizyta Szarotek We wrzeœniu Muzeum Solca odwiedzi³y panie Danuta Marciniak zd. Ko³tuñska oraz Maria Jochemczyk zd. Mrzyk, które na prze³omie lat 40. i 50. nale a³y do dzia³aj¹cej w Solcu antykomunistycznej, niepodleg³oœciowej organizacji Szarotka, za co trafi³y do stalinowskiego wiêzienia. Obie panie przekaza³y do Muzeum cenne pami¹tki i materia³y, m.in. M. Jochemczyk przekaza³a pami¹tki zwi¹zane ze swoj¹ siostr¹ Danut¹ Mrzyk, która tak e nale a³a do Szarotki, i w wyniku z³ych warunków zmar³a w szpitalu wiêziennym w Grudzi¹dzu w 1951 r. Mia³a wtedy 22 lata. Maria Jochemczyk. Danuta Marciniak. Danuta Mrzyk. Szlachetna paczka Po raz dwunasty w Polsce, a po raz pierwszy w Solcu Kujawskim, SZLACHETNA PACZKA poszukuje wolontariuszy. To dziêki nim najbardziej potrzebuj¹cy otrzymaj¹ m¹dr¹, inspiruj¹c¹ do zmiany pomoc i sygna³, e nie s¹ sami. Jak siê zg³osiæ? Wystarczy Wejœæ na stronê: znaleÿæ na mapie rejon Paczki, który le y najbli ej twojego miejsca zamieszkania, wype³niæ formularz zg³oszeniowy i czekaæ na zaproszenie do udzia³u w rekrutacji. Liderem akcji w naszym mieœcie jest Zbigniew Czapliñski. 4

5 Zdobyli ponad 300 medali w soleckich barwach S¹ w Solcu Kujawskim od dawna. Na co dzieñ trenuj¹, uczestnicz¹ w zawodach, ale czêsto uœwietniaj¹ soleckie imprezy swoimi pokazami. To Klub Karate Kyokushin, który obchodzi w tym roku 15 rocznicê dzia³alnoœci. O kilka s³ów klubie, osi¹gniêciach jego zawodników i codziennej pracy poprosiliœmy trenera TOMASZA MARCYSIAKA: - Klub Karate Kyokushin rozpocz¹³ swoj¹ dzia³alnoœæ we wrzeœniu 1998 roku. Treningi przez pierwsze dwa lata odbywa³y siê w ma³ej salce w SP nr 4. Wczeœniej by³a tam kot³ownia. Dopiero w kolejnych latach przenieœliœmy treningi na du ¹ salê. Na pierwszy trening przysz³o ponad 60 osób. Z tamtej ekipy wyros³o kilku bardzo dobrych zawodników. Najlepszym z nich by³ Pawe³ Elszyn. Æwiczy³ ponad 10 lat i dla Solca Kujawskiego zdoby³ najwiêcej Zakoñczy³ siê projekt Dokoñczenie ze str. 1 atrakcyjne by³y lekcje rytmiki i muzyki, plastyki, informatyki, zajêcia ekologiczne i nauka p³ywania. Przed przyst¹pieniem do projektu gminy analizowa³y sytuacjê i dosz³y do wniosku, i nale y upowszechniaæ edukacjê przedszkoln¹. Po pierwsze, dzieci mia³y szansê rozwijania swoich zdolnoœci i zainteresowañ, po drugie rodzice nabrali przekonania o potrzebie edukacji dzieci od najm³odszych lat. O tym, e za³o one cele uda³o siê osi¹gn¹æ, œwiadcz¹ badania ankietowe prowadzone wœród rodziców i nauczycieli bior¹cych udzia³ w projekcie. Wynika z nich niezbicie, e nast¹pi³o zwiêkszenie dostêpu do edukacji przedszkolnej dzieci, poszerzy³a siê oferta edukacyjna przedszkoli, wzros³o zaanga owania rodziców w edukacjê przedszkoln¹ swoich dzieci. Ponadto dziêki projektowi uda³o siê zniwelowaæ bariery w edukacji przedszkolnej w na wsi, podnieœæ u dzieci poczucie w³asnej wartoœci, wiarê we w³asne mo liwoœci, zmniejszyæ trudnoœci we wspó³dzia³aniu i komunikowaniu siê z rówieœnikami. Œrodki z projektu pos³u y³y równie na wzbogacenie bazy dydaktycznej w przedszkolach poprzez zakup sprzêtów i pomocy dydaktycznych. S³owem projekt siê sprawdzi³ i przyniós³ korzyœci gminom, rodzicom, a punktów w konkurencjach kata i kumite. Przez kilka lat z ka dych zawodów przywozi³ medal i najczêœciej by³ to medal z³oty. W sumie dla naszego klubu zdoby³ 48 medali w kata i 22 medale w kumite w tym 50 z³otych. Czo³owymi zawodnikami w historii naszego klubu byli tak e Aleksandra Dyba³ (41 medali) oraz Micha³ Tylicki (24 medale). Do tej pory nasi zawodnicy zdobyli 366 medali, 44 razy odbieraliœmy puchar za klasyfikacjê dru ynow¹, w tym 18 razy za najlepsz¹ dru ynê. Solec Kujawski reprezentowa³o w sumie 99 zawodników. Wziêliœmy udzia³ w 71 turniejach rangi wojewódzkiej i ogólnopolskiej. Od ubieg³ego roku nasza zawodniczka Olga Stolarczyk reprezentuje nie tylko Solec Kujawski ale tak e Polskê na zawodach miêdzynarodowych. Jest to pierwsza zawodniczka, która otrzyma³a z naszego przede wszystkim dzieciom. By³ realizowany w Bia³ych B³otach, D¹browie Che³miñskiej, Dobrczu, Nowej Wsi Wielkiej, Koronowie, Sicienku i Solcu Kujawskim. Nasza gmina by³a liderem projektu. W ramach projektu Przedszkolaki z naszej paki odbywa³y siê te lekcje nauki p³ywania Dzieci razem z rodzicami bra³y udzia³ w spotkaniu koñcz¹cym projekt w jednej z gmin. Na zdjêciu od lewej trener tomasz Marcysiak i zawodnicy Olga Stolarczyk i Kamil Murawski. klubu powo³anie do kadry narodowej Polskiej Federacji Karate Kyokushin. Na indywidualne sukcesy sk³adaj¹ siê tak e egzaminy na stopnie wtajemniczenia. W tym roku mamy tak e szczególny powód do zadowolenia, poniewa nasz wychowanek Kamil Murawski zdoby³ 2 kyu, czyli br¹zowy pas i ukoñczy³ kurs instruktorski. Przypomnê, e 15 lat temu z takim w³aœnie stopniem rozpoczyna³em pracê w Solcu Kujawskim, dziœ posiadam czarny pas i 2 dan i mam nadziejê rozwijaæ siê dalej. Ka dego roku do klubu zapisywa³o siê ok. 25 nowych osób. Mo na wiêc uznaæ, e przez nasz¹ salê przewinê³o siê ju ponad 400 osób. Do dziœ æwiczymy w SP nr 4, gdzie zapraszamy na treningi dzieci od 6 roku ycia. Najm³odsza grupa æwiczy dwa razy w tygodniu w poniedzia³ki i œrody od Nastêpne grupy przychodz¹ na i Grupa zaawansowana æwiczy tak e w pi¹tki na specjalnym treningu bokserskim ³¹czonym z systemem cros feet. Treningi uzupe³niamy o odnowê biologiczn¹ w saunie. Rozpoczêliœmy nowy sezon treningowy. Zapraszamy wszystkich chêtnych, dzieci od lat 6 i m³odzie na treningi do SP nr 4 w Solcu Kujawskim. Treningi prowadzone s¹ w poniedzia³ki, œrody i pi¹tki. Szczegó³owych informacji udzielam pod numerem telefonu Karate to nie tylko trening i zawody sportowe. Dwa razy w roku jeÿdzimy na obozy sportowo-rekreacyjne w góry i nad morze. Ostatnio trenowaliœmy zim¹ z reprezentantem Polski w narciarstwie biegowym w Górach Sto³owych. Plany na ten rok, to przede wszystkim organizacja mistrzostw województwa po³¹czone z obchodami 15 - lecia klubu. Najpierw jednak czeka nas start w Mistrzostwach Polski Juniorów w Mielcu, a nastêpnie, mamy nadziejê, udzia³ naszej reprezentantki Olgi Stolarczyk w Mistrzostwach Europy. Jubilatom serdecznie gratulujemy z okazji jubileuszu, ycz¹c kolejnych sportowych sukcesów. 5

6 Soleckie Centrum Kultury Sekcje i kluby SCK rozpoczê³o nowy sezon 2012/2013 pracy edukacyjno - artystycznej w sekcjach i klubach zainteresowañ. Poni ej przedstawiamy aktualny PLAN ZAJÊÆ: SEKCJA RZE BY - JANUSZ MAJ poniedzia³ek-czwartek godz DODAÆ YCIA DO LAT - ALICJA ZIELAS (spotkania aktywizuj¹ce osoby starsze I niepe³nosprawne) poniedzia³ki (dwa spotkania w miesi¹cu) godz GRUPA "I CO DALEJ" - KRZYSZTOF FILASIÑSKI poniedzia³ki w godz CHÓR "CANTABILE" - WOJCIECH RYNDUCH poniedzia³ki w godz ZESPÓ WOKALNY "INWENCJA" - TOMASZ RUDNY poniedzia³ki w godz ZAJÊCIA PLASTYCZNE - ANNA TRZCIÑSKA wtorki w godz (dzieci do lat 8: , dzieci od lat 9: ) EMISJA G OSU - KRZYSZTOF FILASIÑSKI œrody w godz CHÓR "CANTABILE" - WOJCIECH RYNDUCH œrody w godz GRUPA TEATRALNA "SZLABAN" - PIOTR SZYMAÑSKI czwartki w godz (WARSZTATY DZIENNIKARSKIE - zajêcia indywidualne) czwartki w godz KLUB SZALONEGO MA OLATA - ALICJA ZIELAS pi¹tki w godz ZAJÊCIA TANECZNE - AGNIESZKA NAJZER pi¹tki w godz KLUB AKTYWNOŒCI M ODZIE Y, RPG, GRY PLANSZOWE, ZESPO Y MUZYCZNE - WOJCIECH MICHALSKI niedziele w godz Uwaga! godziny zajêæ Sekcji i klubów zainteresowañ mog¹ siê zmieniæ z uwagi na mo liwoœci czasowe uczestników. INFORMACJE W SEKRETARIACIE SCK ul. Koœciuszki 12,tel W ka dy wtorek w godz wszyscy instruktorzy artystyczni SCK s¹ obecni w placówce i s¹ do dyspozycji uczestników. Jest to tak e okazja do zg³aszania w³asnych propozycji, wszak Soleckie Centrum Kultury jest otwarte na ka d¹ formê realizacji artystycznych marzeñ mieszkañców Solca. Tylko pozornie w ofercie programowej Soleckiego Centrum Kultury przewa aj¹ propozycje, adresowane do dzieci, m³odzie y i seniorów. De facto jednak, czego przyk³adem mo e byæ teatr Szlaban, grupa wokalna I co dalej, czy chór Cantabile centrum kultury jest bardzo zainteresowane uczestnictwem w zajêciach osób doros³ych w tzw. wieku produkcyjnym. W SCK mo na zrealizowaæ swoje artystyczne marzenia z dzieciñstwa. Projekt otwiera takie mo liwoœci. Spe³niaj¹ marzenia - Zapraszamy dojrza³ych solecczan, do wspólnego dzia³ania w ró nych sferach sztuki. Czekamy na amatorów (amator znaczy mi³oœnik ) - aktorów, wokalistów, literatów - dziennikarzy, kabareciarzy, tancerzy, plastyków, mimów i innych. Planujemy udowodniæ, e w ka dym wieku mo na zaskoczyæ. Siebie i innych! Planujemy stworzenie grupy twórczej o zabarwieniu teatralno kabaretowo muzyczno - plastycznej, wszak teatr, czy kabaret to syntezy sztuk wszelakich. Tylko nie mów: Nie mam czasu lub kiedyœ to ja to robi³em, a teraz ju nie umiem! Umiesz! Mo esz. Przekonaj siê! Na artystów wariatów czekamy w czwartek 4 paÿdziernika 2012r. w godz Masz w¹tpliwoœci dzwoñ: lub kom zachêcaj¹ w SCK. Na pewno trzeba skorzystaæ! KLUB SZALONEGO MA OLATA Dzia³a w SCK ju kilka ³adnych lat ( no w³aœnie ile?). Raz w tygodniu spotykaj¹ siê w SCK nastolatki, by poznawaæ œwiat sztuki i spêdzaæ czas na po ytecznej zabawie 28 wrzeœnia, w pi¹tek o godz odbêdzie siê uroczyste pasowanie na klubowicza, a do klubu mo na siê jeszcze zapisaæ. DREWNEM MALOWANE Uczestnicy sekcji rzeÿbiarskiej SCK, prowadzonej przez Janusza May'a zaprezentuj¹ swoje prace, wykonane w ubieg³ym sezonie na wystawie zatytu³owanej Drewnem malowane. Otwarcie wystawy bêdzie mia³o miejsce w goœcinnych pomieszczenia Muzeum Solca im Ksiêcia Przemys³a przy ul. Toruñska 8-4 paÿdziernika br. (czwartek) o godz BURMISTRZ MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI OG ASZA I publiczny przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu u ytkowego, po³o onego w Solcu Kujawskim przy ul. 23 stycznia 14a 1. Lokal u ytkowy po³o ony jest w Solcu Kujawskim przy ul. 23 stycznia 14a, na II piêtrze Powierzchnia u ytkowa lokalu 11,40 m. 3. Opis - lokal jednokondygnacyjny, wyposa ony w instalacje elektryczn¹ z dostêpem do wc. 4. Przeznaczenie na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej (handlowo-us³ugowej). 5. Okres najmu lokalu u ytkowego czas nieokreœlony. 6. Wysokoœæ wywo³awcza czynszu 12,00z³ za 1 2 m, tj.: 136,80 z³ + nale ny podatek VAT w stosunku miesiêcznym. 7. Wadium wynosi 20 % wartoœci rocznego czynszu (netto) tj. w wysokoœci 328,32 z³. 8. Przetarg odbêdzie siê w dniu r. 00 o godz. 9 w siedzibie Urzêdu Miasta i Gminy przy ul. 23 Stycznia nr 7 w Solcu Kujawskim, (pok. nr 5). IV publiczny przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu u ytkowego, po³o onego w budynku w Solcu Kujawskim przy ul. Toruñskiej Lokal u ytkowy po³o ony jest w budynku przy ul. Toruñskiej 2 w Solcu Kujawskim na parterze Powierzchnia u ytkowa lokalu 57,00 m. 3. Opis - lokal jednokondygnacyjny, wyposa ony w instalacje elektryczn¹, wydzielone pomieszczenie sanitarne. 4. Przeznaczenie na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej (handlowo-us³ugowej). 5. Okres najmu lokalu u ytkowego czas nieokreœlony. W skrócie 6. Wysokoœæ wywo³awcza czynszu 11,00z³ za 1 2 m, tj.: 627,00 z³ + nale ny podatek VAT w stosunku miesiêcznym. 7. Wadium wynosi 20 % wartoœci rocznego czynszu tj. w wysokoœci 1504,80 z³. 8. Przetarg odbêdzie siê w dniu r. 00 o godz. 10 w siedzibie Urzêdu Miasta i Gminy przy ul. 23 Stycznia nr 7 w Solcu Kujawskim, (pok. nr 5). 9. Warunkiem udzia³u w przetargach jest wp³acenie wymaganego wadium, które nale y wnieœæ w kasie tut. Urzêdu Miasta i Gminy do dnia r. do godz. 14 lub na konto: Bank Polska Kasa Opieki S.A. I Oddzia³ w Solcu Kujawskim nr Umowa najmu zostanie zawarta po up³ywie 14 dni od dnia rozstrzygniêcia przetargu. Warunki umowy okreœla projekt umowy stanowi¹cy integraln¹ czêœæ og³oszenia przetargu. Najemca zobowi¹zany jest do uiszczania podatku od nieruchomoœci zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami. 11. W wypadku uchylenia siê uczestnika wygrywaj¹cego przetarg od zawarcia umowy najmu wadium ulega przepadkowi na rzecz og³aszaj¹cego przetarg. Pozosta³ym uczestnikom wadium wyp³aca siê w terminie 3 dni roboczych od dnia zakoñczenia przetargu. 12. Wygrywaj¹cy przetarg obowi¹zany jest do uzyskania stosownych opinii i zezwoleñ dotycz¹cych prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej w przedmiotowym lokalu. 13. Informacje dot. warunków przetargu uzyskaæ mo na w siedzibie UMiG przy ul. 23 Stycznia 7 w Solcu Kujawskim - Referat Nieruchomoœci i Zasobów Mieszkaniowych (pok. nr 4) oraz telefonicznie pod nr

7 Oœrodek Sportu i Rekreacji Grali, ale nie wygrali Na boisku kompleksu Orlik 2012 odby³y siê turnieje eliminacyjne ogólnopolskiej akcji Orlik Volleymania. Solec Kujawski uzyska³ prawo organizacji czterech turniejów: roczników oraz zarówno w kategorii dziewcz¹t jak i ch³opców. Zwyciêskie dru yny uzyska³y awans o fina³u wojewódzkiego. By³y to trzy zespo³y z Bydgoszczy i jedna z Torunia. Nasi m³odzi siatkarze nie dali rady swoim konkurentom. Indywidualne Mistrzostwa Miasta i Gminy w biegach prze³ajowych szkó³ podstawowych oraz gimnazjalnych rozegrano14 wrzeœnia br. na trasie w soleckim parku. ¹cznie wystartowa³o ponad 100 zawodniczek i zawodników, a osoby które zajê³y pierwszych piêæ miejsc na ka dym dystansie reprezentowa³y Solec Kujawski na Ponad stu prze³ajowców Mistrzostwach Powiatu Bydgoskiego. Oto najlepsi zawodnicy poszczególnych kategorii: Szko³y podstawowe - dziewczêta m: 1. Adrianna Filipiak (Szko³a Podstawowa nr 4) 2. Wiktoria Sijka (Zespó³ Szkó³) 3. Aleksandra Cymerman (Szko³a Podstawowa nr 4) 4. Sylwia W³odarczyk (Zespó³ Szkó³) 5. Oliwia Baryza (Szko³a Podstawowa nr 4) 5. Wojciech Rulnicki (Szko³a Podstawowa nr 4) Bêd¹ trenowaæ w Warszawie Badmintoniœci MLKS Solec Kujawski po lipcowych zgrupowaniach w Ustce i Zakopanem (Weronika Grudzina, Mi³osz Bochat) oraz sierpniowych treningach w Solcu Kujawskim rozpoczêli starty w zawodach krajowych. M³odzicy w dniach 8-9 wrzeœnia startowali w Krajowym Turnieju w Miastku. Debel dziewczyn: Natalia Pietrzak/Ma³gorzata Rogut zajê³y II miejsce przegrywaj¹c fina³ z miejscowym deblem Dorawa/Ostrowska w setach 21:15, 12:21, 18:21. Dobrze jak Szko³y podstawowe - ch³opcy m: 1. Pawe³ Samsel (Szko³a Podstawowa nr 4) 2. Micha³ Kujawa (Zespó³ Szkó³) 3. Bartosz Dacewicz (Zespó³ Szkó³) 4. Dominik Owsiñski (Zespó³ Szkó³) na pocz¹tek sezonu zagra³y równie nasze m³odziczki w grach pojedynczych, przegrywaj¹c dopiero w æwieræfina³ach (Natalia Pietrzak, Martyna Filipiak). Starsi zawodnicy (Weronika Grudzina, Mi³osz Bochat) od 3 wrzeœnia rozpoczêli przygotowania w Centralnym Oœrodku Szkolenia w Warszawie. Mi³osz podj¹³ naukê w warszawskim Liceum Sportowym im. Janusza Kusociñskiego, a Weronika w paÿdzierniku rozpocznie studia na Uniwersytecie Warszawskim. Gimnazja - dziewczêta 1500 m: 1. Gabriela Skrobacka (Gimnazjum 2. Aleksandra Widomska (Gimnazjum 3. Ma³gorzata Rogut (Gimnazjum 4. Natalia Pietrzak (Gimnazjum 5. Martyna Filipiak (Gimnazjum Gimnazja ch³opcy m: 1. Patryk Zwierz (Gimnazjum 2. Kacper Florczak (Gimnazjum 3. Dawid Frontczak (Gimnazjum 4. Micha³ Pieczka (Gimnazjum 5. Wojciech Borowski - Szwed (Gimnazjum. VII Turniej Grand Prix Amatorów w tenisie sto³owym 29 wrzeœnia (sobota), Godz Sala Zespo³u Szkó³ (ul. Tartaczna 25) Zapisy tel Na pierwszym planie Weronika Grudzina podczas treningu. W IADOMOŒCI Wydawca: Urz¹d Miasta i Gminy, ul. 23 Stycznia 7, Solec Kujawski. Tel Redaguje Zbigniew Stefañski. Druk: Józef Œmigaj, Solec Kujawski. 7

8 Centrum Aktywnoœci i Edukacji Warto czytaæ Biblioteka Publiczna zachêca do korzystania z Czytelni Czasopism. Oferuje ona szeroki wybór ró norodnych tytu³ów od prasy kobiecej (Oliwia, Tina, Show, Party, Gala, Flesz), magazynów popularno-naukowych (Mówi¹ Wieki) i motoryzacyjnych (Auto Œwiat) przez prasê polityczn¹ (Polityka, Angora, Uwa am Rze) do wydañ lokalnych (Soleckie Wiadomoœci z Ratusza) i poradników (Dobre Rady, Poradnik Prawo pracy - praktyczne aspekty dzia³alnoœci gospodarczej Regionalne Centrum Przedsiêbiorczoœci oraz Kujawsko-Pomorski Fundusz Po yczkowy organizuj¹ szkolenie z prawa pracy pt.: "Praktyczne aspekty dzia³alnoœci gospodarczej". Szkolenie odbêdzie siê 2 paÿdziernika 2012r. w godz w sali konferencyjnej Regionalnego Centrum Przedsiêbiorczoœci, ul. Unii Europejskiej 4. Udzia³ w szkoleniu jest bezp³atny. Zapisy do 1 paÿdziernika br.w sekretariacie RCP, ul. Unii Europejskiej 4, Solec Kujawski, tel , fax , Formularz zg³oszeniowy do pobrania w sekretariacie RCP lub na stronie (prosimy wype³niæ czytelnie, drukowanymi literami i odes³aæ do KPFP lub Wszystkim, którzy w trudnych chwilach odchodzenia mojego Mê a Œp. Krzysztofa Czarczyñskiego byli przy nas i wspierali w zmaganiach z chorob¹, a wszczególnoœci pracownikom s³uzby zdrowia: W. Konopce, M. i W. Damratom, A. Gramowskiej, M. Bieleckiej, A. Kardasiak, A. Zwierskiej, M. Weso³owskiemu za profesjonalizm, zaanga owanie, zrozumienie i wyj¹tkowy takt RODZINIE zmar³ego Krzysztofa Czarczyñskiego serdeczne wyrazy wspó³czucia sk³adaj¹ Dyrekcja i pracownicy Miejsko- Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Solcu Kujawskim dziêkujê Hania Domowy, Apetyt na Zdrowie). Dla dzieci czytelnia oferuje: P³omyczek i Abecad³o. W zasobach biblioteki s¹ wszystkie numery Wiadomoœci z Ratusza oraz Soleckiego Peryskopu. Ale to nie wszystko z bogatej oferty Centrum Aktywnoœci i Edukacji. Na 3 paÿdziernika (godz ) KLUB MAM zaprasza na spotkanie z trenerk¹ fitness i zumby. Monika Dulat opowie o swojej przygodzie ze sportem, odpowie na pytania, podpowie i doradzi. Za pos³ugê, modlitwê, ciep³e s³owa, wieñce, kwiaty, znicze oraz wszelkie przejawy yczliwoœci wszystkim, którzy towarzyszyli nam w ostatniej drodze Œp. Krzysztofa Czarczyñskiego serdeczne Bóg zap³aæ sk³adaj¹ NAJBLI SI ZMAR EGO W dniach oraz roku w Regionalnym Centrum Przedsiêbiorczoœci, ul. Unii Europejskiej 4, Solec Kujawski odbêdzie siê szkolenie pt.: "Mened er Produkcji", przeznaczone dla mistrzów, brygadzistów oraz pracowników mikro, ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw produkcyjnych, którzy przygotowuj¹ siê do pe³nienia jednej z tych funkcji. Szkolenie dla mistrzów Szkolenie wspó³finansowane jest ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. W zwi¹zku z tym, e szkolenia te s¹ traktowane jako pomoc de minimis dla przedsiêbiorstw, udzia³ w nich jest ca³kowicie bezp³atny. Modu³ I - Zarz¹dzanie produkcj¹ ( 32 godziny dydaktyczne) - Program 5S. Planowanie i organizacja stanowisk pracy (dodatkowe 1S: safety/ bezpieczeñstwo) - 8h. - Podstawy Lean Manufacturing i TPM. Zasady Total Productivity Maintenance, czyli wstêp do programu radykalnej poprawy produktywnoœci w zak³adzie - 8h. - Skracanie czasów przezbrojeñ metod¹ SMED. Projektowanie rozwi¹zañ podnosz¹cych efektywnoœæ procesów produkcyjnych na etapie przezbrajania - 8h. - KAIZEN dla Liderów i operatorów oraz zespo³owe rozwi¹zywanie problemów organizacji i jej doskonalenie - 8h. Modu³ II - Umiejêtnoœci mened erskie (16 godzin dydaktycznych) - Techniki zarz¹dzania zespo³em produkcyjnym, delegowanie i kontrola zadañ na produkcji - 8h. - Narzêdzia motywowania i dyscyplinowania zespo³u produkcyjnego - 8h. Szczegó³owy program szkolenia oraz formularze do pobrania na Wiêcej informacji oraz zg³oszenia: BIURO PROJEKTU Grupa Doradczo-Szkoleniowa FALCO M. Lipkowski, M. Szymañski. ul.jagielloñska 109/ Bydgoszcz; ; tel ; fax ; tel. kom ; Biuro czynne w godzinach

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego

dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego VI Międzynarodowa Konferencja Termiczne przekształcanie odpadów od planów do realizacji Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do projektu. Warszawa Lokalnie

Zaproszenie do projektu. Warszawa Lokalnie Zaproszenie do projektu Warszawa Lokalnie CO WYDARZY SI W SZKOŁACH? 2 Lekcje wychowawcze Na temat możliwo ci, jakie stoją przed mieszańcami a dotyczą podejmowania oddolnych, lokalnych, sąsiedzkich działań.

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 14 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 14 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku przy ul. Biernackiego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1112/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 14 września 2015 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1112/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 14 września 2015 r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1112/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 14 września 2015 r. Uchwała Nr / / 2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 2015 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i

Bardziej szczegółowo

Program dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sport Wszystkich Dzieci

Program dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sport Wszystkich Dzieci Komunikat organizacyjny dot. działania szkółek kolarskich w ramach programu Narodowy Projekt Rozwoju Kolarstwa, poziom pierwszy Upowszechnianie sportu w szkółkach kolarskich - Edycja 2016 Program dofinansowany

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 8/2015/2016

KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 8/2015/2016 Łódź, dnia 23 września 2015r. KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 8/2015/2016 Treść: I. Rozgrywki wojewódzkie JUNIORÓW II. Sprawy regulaminowe i organizacyjne I Rozgrywki wojewódzkie JUNIORÓW a/ System

Bardziej szczegółowo

U K S. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża

U K S. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża U K S Olimpijczyk Białowieża Białowieża 30.01.2012r. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża UKS Olimpijczyk Białowieża wraz z Dyrekcją

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy 15/2016r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy 15/2016r. Załącznik nr 1/1... nazwa i adres wykonawcy... pieczęć zamawiającego...... ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy 15/2016r. 1. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. ogłasza zapytanie ofertowe na wynajem

Bardziej szczegółowo

Strona znajduje się w archiwum.

Strona znajduje się w archiwum. Strona znajduje się w archiwum. Karpacka Spółka Gazownictwa sp. z o.o. ogłasza przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości położonych w Opolu Lubelskim przy ul. Długiej 104 Termin

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego 5. Wytyczne Województwa Wielkopolskiego Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud etu Pañstwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r.

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r. UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 30 września 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla przedszkoli

Bardziej szczegółowo

Osoby, do których skierowany jest powyższy projekt opisane zostały w zakładce Beneficjenci.

Osoby, do których skierowany jest powyższy projekt opisane zostały w zakładce Beneficjenci. O projekcie Fundacja Ekspert-Kujawy, w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Inowrocławiu, rozpoczyna realizację projektu Wsparcie dla zwalnianych pracowników przedsiębiorstwa Poczta Polska. Celem

Bardziej szczegółowo

AMBER TRI GOŁUCHÓW 6-7 czerwca 2015 GOŁUCHÓW 06.06.2015

AMBER TRI GOŁUCHÓW 6-7 czerwca 2015 GOŁUCHÓW 06.06.2015 AMBER TRI GOŁUCHÓW 6-7 czerwca 2015 MISTRZOSTWA POLSKI MŁODZIKÓW GRAN PRIX POLSKI SENIORÓW W POSZCZEGÓLNYCH KATEGORIACH WIEKOWYCH w Triathlonie na dystansie SUPER SPRINT oraz GRAN PRIX POLSKI JUNIORA MŁODSZEGO

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2014

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2014 GMINNA BIBLIOTEKyeLICZNA URZĄD 66-132 Trzebiechow. ul)quiechds)wska 2.-~ / / Trzeblechów dnkj. zoł podpis INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2860/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 05 marca 2013 roku

Zarządzenie Nr 2860/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 05 marca 2013 roku Zarządzenie Nr 2860/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 05 marca 2013 roku w sprawie zasad rekrutacji dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

Regulaminu uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie,

Regulaminu uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie, Regulaminu uczestnictwa w projekcie Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Beneficjent:,, Biuro ds. Realizacji Projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Partner: Powiat Wadowicki

Bardziej szczegółowo

RAJD ROWEROWY Rowerowy piknik integracyjny

RAJD ROWEROWY Rowerowy piknik integracyjny PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W SIEDLCACH RAJD ROWEROWY Rowerowy piknik integracyjny 7 czerwca 2014 r. Rajd skierowany jest do nauczycieli szkół gimnazjalnych Miasta Siedlce,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr LXII/1921/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 17 września 2009 r.

UCHWAŁA Nr LXII/1921/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 17 września 2009 r. UCHWAŁA Nr LXII/1921/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 17 września 2009 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz ustalania wysokości

Bardziej szczegółowo

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 26 marca 2015 r.

Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 26 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania uczniom stypendium

Bardziej szczegółowo

XXIV Górski Bieg Śnieżnicki Międzygórze 2016 REGULAMIN

XXIV Górski Bieg Śnieżnicki Międzygórze 2016 REGULAMIN XXIV Górski Bieg Śnieżnicki Międzygórze 2016 Mistrzostwa Polski Seniorów, Juniorów i Juniorów Młodszych w Biegu Alpejskim I. CEL ZAWODÓW: Małe Biegi Śnieżnickie Mistrzostwa Polski Młodzików w Biegu Anglosaskim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta Stowarzyszenie Artystyczne Lustra z siedzibą w Gdyni zwane dalej Organizatorem, ogłasza otwarty Konkurs na utwór muzyczny, który będzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC z dnia 13 września 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC z dnia 13 września 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC w sprawie ustalenia regulaminu VI Edycji Konkursu Zbieramy baterie i butelki z tworzyw sztucznych oraz makulaturę i opakowania tetra pak w przedszkolach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku

U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umskarzysko.bip.doc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umskarzysko.bip.doc.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umskarzysko.bip.doc.pl Skarżysko-Kamienna: Zatrudnienie specjalisty ds. praktyk - 2 asystentów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/27/2011 RADY GMINY KRASNE. z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie Programu Stypendialnego Gminy Krasne.

UCHWAŁA NR IV/27/2011 RADY GMINY KRASNE. z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie Programu Stypendialnego Gminy Krasne. UCHWAŁA NR IV/27/2011 RADY GMINY KRASNE z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie Programu Stypendialnego Gminy Krasne. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 8 Obowiązki pracodawcy Podstawowy obowiązek

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku.

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. Regulamin I edycji Konkursu Teatralnego Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. 1. Organizator Organizatorami Festiwalu są: A) Stowarzyszenie Scena Kultury B) Miasto Gdynia 2. Miejsce oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Regulamin IV Biegu po Zdrowie

Regulamin IV Biegu po Zdrowie Regulamin IV Biegu po Zdrowie 1. Cel Celem IV Smochowickiego Biegu jest: 1.1 Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy rekreacji oraz zdrowego stylu życia. 1.2 Promocja Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art.51 ust.1 z dnia 8 marca 1990 r. ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2013 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2013 r. w sprawie obowiązku ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem dla osób wykonujących przewozy osób taksówkami Na podstawie rt. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie pt.,,świat

Bardziej szczegółowo

PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja

PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja (dawny program stypendialny SOLIDARNI) wrzesień 2014 1 Niniejsza prezentacja w założeniu ma stanowićpomoc dla Państwa przy organizacji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r.

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012; data zamieszczenia: 15.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012; data zamieszczenia: 15.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2012-03-15 12:05 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012;

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu plastycznego ogłoszonego z okazji obchodów

Regulamin konkursu plastycznego ogłoszonego z okazji obchodów Regulamin konkursu plastycznego ogłoszonego z okazji obchodów Światowego Dnia AIDS w Województwie Łódzkim przez Dyrektora Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi oraz Wojewódzką Stację Sanitarno

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Warszawa, grudzień 2014 r. Informacje o badaniu Cel badania: diagnoza

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Województwa Wielkopolskiego Nr 155 16966 3416 UCHWA A Nr XII/178/2007 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 24 wrzeœnia 2007 r. w sprawie: zasad udzielania stypendiów dla uczniów, s³uchaczy i studentów

Bardziej szczegółowo

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. 1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dochody zaplanowane w kwocie 7.000 zł

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11491 UCHWAŁA NR XVI/106/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia 18 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11491 UCHWAŁA NR XVI/106/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia 18 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11491 UCHWAŁA NR XVI/106/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Warszawa: Dostawa materiałów i wypełnień stomatologicznych dla Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia... 2015 r. Projekt Druk Nr 12/4 UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia... 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej serdecznie zapraszają do udziału w imprezie Dzień Integracji 2016 pod hasłem,,moja

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/12/8058/982 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Serdecznie zapraszamy do udziału w imprezie, w zamyśle której jest spotkanie i integracja dziecięcych i młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady"

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady" 1 Postanowienia ogólne ORGANIZATORZY Organizatorem konkursu jest Miejski Zak³ad Oczyszczania Wysypisko z siedzib¹ w Pile, ul. Kusociñskiego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania, wydawania i użytkowania Karty Rodzina Plus. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6a i

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r.

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA Załącznik do Uchwały nr XLVI/328/2014 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 30 czerwca 2014r. PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA 1 Cele i formy realizacji programu 1. Tworzy się Program Stypendialny Gminy

Bardziej szczegółowo

zywania Problemów Alkoholowych

zywania Problemów Alkoholowych Państwowa Agencja Rozwiązywania zywania Problemów Alkoholowych Konferencja Koszty przemocy wobec kobiet w Polsce 2013 Warszawa, 27 maja 2013 r. www.parpa.pl 1 Podstawy prawne Ustawa o wychowaniu w trzeźwości

Bardziej szczegółowo

Lubuska Akademia Sportu

Lubuska Akademia Sportu Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Lubuska Akademia Sportu Zespół projektu Patrycja Górniak p.o. Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia: 13.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia: 13.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.prgok.pl Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y (do 60 000 EURO) Zawartość: Informacja ogólna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO CIK CzyśCIK 2013/2014 (edycja X) I Cel organizacji konkursu:

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO CIK CzyśCIK 2013/2014 (edycja X) I Cel organizacji konkursu: Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.187.2013 Burmistrza Lądka - Zdroju z dnia 15 października 2013 roku REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO CIK CzyśCIK 2013/2014 (edycja X) I Cel organizacji konkursu:

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG W PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM TĘCZOWA KRAINA. Zawarta dnia..w Cieszynie pomiędzy

UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG W PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM TĘCZOWA KRAINA. Zawarta dnia..w Cieszynie pomiędzy UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG W PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM TĘCZOWA KRAINA Zawarta dnia..w Cieszynie pomiędzy.właścicielką Punktu Przedszkolnego Tęczowa Kraina w Cieszynie przy ulicy Hallera 145 A, a Panem/Panią......

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynajmu lokali użytkowych. Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity

Regulamin wynajmu lokali użytkowych. Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity Regulamin wynajmu lokali użytkowych Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity Podstawa prawna: 48 i 92 ust.1 pkt 1.1 Statutu Sp-ni. I. Postanowienia ogólne. 1. Lokale

Bardziej szczegółowo

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia pracuje w oparciu o Regulamin Rzecznika Praw Ucznia oraz o własny plan pracy. Regulamin działalności Rzecznika Praw Ucznia: 1. Rzecznik

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. V Integracyjne Zawody Sport dla wszystkich,

ZAPROSZENIE. V Integracyjne Zawody Sport dla wszystkich, ZAPROSZENIE Dyrektor Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Woli oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Woli Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Wstęp I. Podstawy prawne II. Diagnoza problemu III. Cel i zadania

Bardziej szczegółowo

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006 Turniej Piłkarski Regulamin Turnieju Piłkarskiego 1. Organizator, Termin, Miejsce 1. Głównym Organizatorem Turnieju Piłkarskiego Copa Manufaktura (zwanego dalej Turniejem) jest: 03-111 Warszawa, ul.podróŝnicza

Bardziej szczegółowo

STMiG-SPRAWOZDANIE. VIII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2016

STMiG-SPRAWOZDANIE. VIII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2016 STMiG-SPRAWOZDANIE VIII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2016 Startujące miasto / gmina: Status gminy (miejska / wiejska / miejsko-wiejska): GMINA DOBRZEŃ WIELKI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Lubomierz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA. z dnia 26 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu stypendialnego dla studentów zamieszkałych na terenie Gminy Chełmża. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

TRENER TRENING KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH

TRENER TRENING KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH OFERTA PRACY Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach w związku z realizacją projektu systemowego Czas odnowy klientów GOPS w Spytkowicach realizowanego w ramach POKL, Priorytet VII

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO ODDZIAŁ REGIONALNY W WARSZAWIE

OGŁOSZENIE AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO ODDZIAŁ REGIONALNY W WARSZAWIE Warszawa, dnia 25.05.2016 r. OGŁOSZENIE AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO ODDZIAŁ REGIONALNY W WARSZAWIE działając na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 55 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego

Bardziej szczegółowo

KG 271/ZO/P1/9/2014 ZAPYTANIE O OFERTĘ Zamawiający Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy ul.

KG 271/ZO/P1/9/2014 ZAPYTANIE O OFERTĘ Zamawiający Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy ul. KG 271/ZO/P1/9/2014 ZAPYTANIE O OFERTĘ Zamawiający Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy ul. Świerczewskiego 160 Łomnica 58-508 Jelenia Góra 14 Przedmiot Usługi transportu osobowego krajowego

Bardziej szczegółowo

WYKAZ IMPREZ ORGANIZOWANYCH LUB WSPÓŁORGANIZOWANYCH W 2016 ROKU PRZEZ GMINNE CENTRUM KULURY W GIZAŁKACH

WYKAZ IMPREZ ORGANIZOWANYCH LUB WSPÓŁORGANIZOWANYCH W 2016 ROKU PRZEZ GMINNE CENTRUM KULURY W GIZAŁKACH WYKAZ IMPREZ ORGANIZOWANYCH LUB WSPÓŁORGANIZOWANYCH W 2016 ROKU PRZEZ GMINNE CENTRUM KULURY W GIZAŁKACH Lp. Nazwa Imprezy Termin Organizator Miejsce 1. 2. 24.FINAŁ Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim K o n k u r s WYDAJEMY WŁASNĄ KSIĄŻKĘ I GAZETĘ O Baśce Murmańskiej ó s m a e d y c j a 2012/2013 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE II. CELE I DZIAŁANIA REALIZOWANE RAMACH PROJEKTU

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE II. CELE I DZIAŁANIA REALIZOWANE RAMACH PROJEKTU REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Europejski Rok Start w lepsze Ŝycie w ramach obchodu Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym (2010) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNY PROGRAM INTEGRACJI DLA OSÓB, KTÓRE UZYSKAŁY STATUS UCHODŹCY / OCHRONĘ UZUPEŁNIAJĄCĄ

INDYWIDUALNY PROGRAM INTEGRACJI DLA OSÓB, KTÓRE UZYSKAŁY STATUS UCHODŹCY / OCHRONĘ UZUPEŁNIAJĄCĄ INDYWIDUALNY PROGRAM INTEGRACJI DLA OSÓB, KTÓRE UZYSKAŁY STATUS UCHODŹCY / OCHRONĘ UZUPEŁNIAJĄCĄ realizowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Małkinia Górna, dn. 24.09.2015 r. Znak sprawy: 4/2015/D/ZP Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy postępowania: Dostawa

Bardziej szczegółowo

URZ D MIEJSKI W BRUSACH

URZ D MIEJSKI W BRUSACH URZ D MIEJSKI W BRUSACH Brusy 2004 Mieszkañcy Miasta i Gminy Brusy, oddajê w Pañstwa rêce broszurê informacyjn¹ poœwiêcon¹ dochodom i wydatkom naszej gminy w 2004 roku. Broszura ma za zadanie informowaæ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ

PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ IMiT 2014 1 1. CELE PROGRAMU Program ma na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych artystów tańca oraz doskonalenie kadry pedagogicznej i badawczo-naukowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik. do Zarządzenia Nr 8/09 Burmistrza Miasta i GminyBłonie z dnia. 24.02.2009 r. Ogłoszenie

Załącznik. do Zarządzenia Nr 8/09 Burmistrza Miasta i GminyBłonie z dnia. 24.02.2009 r. Ogłoszenie Załącznik do Zarządzenia Nr 8/09 Burmistrza Miasta i GminyBłonie z dnia. 24.02.2009 r. Ogłoszenie o II otwartym konkursie ofert na realizację w 2009 roku zadań publicznych Gminy Błonie w zakresie upowszechniania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/357/08 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 września 2008 r.

Uchwała Nr XXXVI/357/08 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 września 2008 r. Uchwała Nr XXXVI/357/08 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 września 2008 r. w sprawie: zmiany załącznika do Uchwały Nr XXII/196/99 Rady Miejskiej w Oświęcimiu z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie przejęcia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php? 1 z 6 2013-10-03 14:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?id=221 Szczecin: Usługa zorganizowania szkolenia specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.kot.krakow.pl Kraków: Przeprowadzenie form doskonalenia dla nauczycieli w ramach sieci wspó

Bardziej szczegółowo

Regulamin świetlicy i stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Gostyni. Przepisy wstępne & 1

Regulamin świetlicy i stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Gostyni. Przepisy wstępne & 1 Regulamin świetlicy i stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Gostyni Przepisy wstępne Regulamin opracowano na podstawie: & 1 1. Art. 67 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach Podatkowy zawrót głowy 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs przeprowadzony zostanie pod nazwą Podatkowy zawrót głowy (dalej: Konkurs). 2. Współorganizatorami Konkursu

Bardziej szczegółowo

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:...

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:... załącznik nr 1 do SIWZ. (pieczęć Wykonawcy) DLA ZAMAWIAJĄCEGO: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego 00-217 Warszawa, ul. Konwiktorska 3/5 OFERTA Ja/-my, niżej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE. z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE. z dnia... 2013 r. Projekt z dnia 19 lutego 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE z dnia... 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów i nagród za osiągnięcia w

Bardziej szczegółowo