SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. DOTYCZY: Numer CPV Usługi szkoleniowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. DOTYCZY: Numer CPV 80500000-9 Usługi szkoleniowe"

Transkrypt

1 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 2/POKL/2012 Dotyczy zapytania ofertowego nr 2/POKL/2012 (Numer CPV Usługi szkoleniowe) w ramach projektu Rozwój firmy POLIMER poprzez podnoszenie kwalifikacji jej pracowników współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zamawiający: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "POLIMER" Spółka z o.o. ul. Unii Europejskiej Solec Kujawski SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOTYCZY: Numer CPV Usługi szkoleniowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "POLIMER" Spółka z o.o. zaprasza do składania oferty na opracowanie konspektu i materiałów szkoleniowych oraz przeprowadzenie cyklu szkoleń w ramach projektu pt. Rozwój firmy POLIMER poprzez podnoszenie kwalifikacji jej pracowników współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PowyŜsze zapytanie ofertowe prowadzone jest w ramach zasady konkurencyjności i nie stanowi przedmiotu zamówienia publicznego w ramach przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późń. zm). Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy POLIMER Sp.z o.o poprzez podniesienie kompetencji trenerskich, technicznych, z zakresu zarządzania jakością oraz menedŝerskich 60 jej pracowników (15K,45M). Projekt jest realizowany od 1 września 2012 r. do 30 listopada 2013 r. 1. Zakres oferty Oferta powinna zawierać szczegółowy opis usług zgodnie z poniŝszymi wytycznymi oraz informację o cenie netto poniŝszych usług: Opracowanie konspektu, materiałów szkoleniowych i przeprowadzenie cyklu szkoleń z zakresu zarządzania jakością oraz umiejętności menedŝerskich dla pracowników firmy POLIMER I. Szkolenia z zakresu zarządzania jakością Czas: 208 godzin dydaktycznych Uczestnicy: 10 pracowników firmy POLMER Sp. z o.o. (kontrolerzy jakości, inŝynierowie procesu, brygadziści) Minimalny zakres merytoryczny szkolenia: 1. WdraŜanie programu 5S w administracji, na produkcji i w procesach logistycznych. 24h (3x8h), Audit wewnętrzny procesów produkcyjnych i technologicznych. 16h (2x8h), Analiza przyczyn i skutków wad FMEA procesów technologicznych i projektowania prototypów. 24h (3x8h), WdroŜenie programu innowacyjnych wniosków pracowniczych 24h (3x8h),

2 KAIZEN. 5. Quality Function Deployment i metoda KANO. 24h (3x8h), Mapowanie strumieni wartości (VSM). 32h (4x8h), WdroŜenie programu TPM. 24h (3x8h), (16h) (8h) 8. WdroŜenie programu SMED. 24h (3x8h), (16h) (8h) 9. Podnoszenie efektywności energetycznej zakładu i technologii produkcji. 16h(2x8h), II. Szkolenia menedŝerskie Czas: 128 godzin dydaktycznych Uczestnicy: 20 pracowników firmy POLMER Sp. z o.o. Minimalny zakres merytoryczny szkolenia: 1. Razem osiągamy efekt współpraca zamiast rywalizacji dla 20 osób 32h, , szkolenie odbędzie się w dwóch 10-osobowych grupach szkoleniowych (16h na grupę) Szkolenie ma uświadomić zasadność działania zespołowego, zmotywować i zaktywizować do wymiany poglądów, opinii na temat firmy. 2. ABC menedŝera moje zachowania zwiększają skuteczność działania dla 11 osób - 96h (12x8h), w tym: 48h w okresie , oraz 48h w okresie Warsztaty w zakresie: 1. Komunikowanie pracownikom swoich oczekiwań, budowanie zespołu. 2. Stosowany styl kierowania, delegowanie i kontrola zadań. 3. Rozmowy dyscyplinujące, ocenianie. 4. Rozmowy nagradzające i motywowanie poza finansowe. 5. Zarządzanie czasem, organizacja pracy i stres. 6. Obsługa klienta, budowanie wizerunku w relacjach z klientami, reklamacje. Szkolenia mogą odbywać się w weekendy!!! ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH Zakres obowiązków Wykonawcy zamówienia: Przygotowanie testu wstępnego badającego potrzeby i poziom wiedzy uczestników szkolenia (tzw. pre-test), Przygotowanie konspektu szkolenia oraz przygotowanie i wydruk materiałów szkoleniowych, Przygotowanie listy obecności i dziennika zajęć, Osobiste prowadzenie szkolenia, Przygotowanie testu zaliczeniowego sprawdzającego wiedzę pozyskaną przez uczestników (tzw. post-test), Przygotowanie ankiety badającej zadowolenie uczestników z uzyskanego wsparcia, oraz zbiorczego raportu, Przygotowanie i wydruk zaświadczeń o ukończeniu szkolenia.

3 Zamawiający nie pokrywa kosztów związanych z dojazdem na miejsce szkolenia oraz kosztów ewentualnego noclegu trenera(-rki)/ów(-ek), zapewnia Wykonawcy catering podczas obu dni szkolenia. 2. Cena Przeprowadzenie zajęć: W ofercie prosimy o podanie ceny netto za jedną godzinę dydaktyczną szkolenia (= 45 minut). Zamawiający wypłaci Wykonawcy honorarium tylko za czas pracy metodycznej z grupą szkoleniową. Czas przygotowania się Wykonawcy do prowadzenia szkolenia, czas dojazdu, przerw między zajęciami nie jest kosztem projektowym. Przygotowanie materiałów szkoleniowych W ofercie prosimy o podanie ceny netto za 1 komplet materiałów szkoleniowych (min. 50 kartek A4, zawierających prezentacje, case study oraz inne kluczowe dla zagadnień poruszanych na szkoleniu zagadnienia). 3. Kryteria dostępu Oferta kierowana jest do wykonawców spełniających łącznie kryteria: Posiadają doświadczenie w prowadzeniu doradztwa wdroŝeniowego w zakresie Lean Manufacturing w firmach produkcyjnych (w minimum 2 firmach), Posiadają doświadczenie trenerskie w prowadzeniu szkoleń w zakresie Lean Manufacturing dla firm produkcyjnych (przeprowadzenie minimum 208 godzin z zakresu tematycznego wymienionego w pkt. 1.I.) Posiadają doświadczenie trenerskie w prowadzeniu szkoleń z zakresu umiejętności menedŝerskich dla firm produkcyjnych (przeprowadzenie minimum 128 godzin z zakresu tematycznego wymienionego w pkt. 1.II.) Posiadają doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu umiejętności menedŝerskich w ramach EFS dla firm produkcyjnych (przeprowadzenie minimum 128 godzin z zakresu tematycznego wymienionego w pkt. 1.II. w ramach projektów dofinansowanych w ramach POKL) Przedstawią program szkoleń, zgodnie z przedstawionymi powyŝej załoŝeniami (tematykę szkoleń oraz ich harmonogram) Nie są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upowaŝnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d) pozostawaniu w związku małŝeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małŝonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. W sytuacji wystąpienia powiązania Wykonawca będzie podlegał odrzuceniu z postępowania. Niespełnienie chociaŝby jednego z wymienionych wyŝej warunków skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy z postępowania. 4. Termin i miejsce realizacji usług

4 Cykl szkoleń odbędzie się w Solcu Kujawskim (miejsce wskazane przez Zamawiającego po zakończeniu procedury wyboru najemcy sal szkoleniowych) w okresie październik 2012 listopad 2013 r. 5. Wybór Wykonawcy Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyŝszą liczbę punktów, stanowiącą sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny oferty ( max 100 pkt.) Nr kryterium Kryteria oceny oferty Wagi punktowe Kryterium 1 Cena max. 30 Kryterium 2 Kryterium 3 Kryterium 4 Kryterium 5 doświadczenie w prowadzeniu doradztwa wdroŝeniowego w zakresie Lean Manufacturing w firmie produkcyjnej (minimum 4-letnie doświadczenie) doświadczenie trenerskie w prowadzeniu szkoleń w zakresie Lean Manufacturing dla firm produkcyjnych (minimum 4-letnie doświadczenie) doświadczenie trenerskie w prowadzeniu szkoleń z zakresu umiejętności menedŝerskich dla firm produkcyjnych (minimum 6-letnie doświadczenie) doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu umiejętności menedŝerskich w ramach EFS dla firm produkcyjnych (przeprowadzenie minimum szkoleń z przedmiotowego zakresu w minimum 5 projektach dofinansowanych z EFS, jako beneficjent bądź wykonawca) posiada 30 posiada 20 posiada 10 posiada 10 Sposób przyznania wag punktowych w kryterium cena: NajniŜsza cena oferty w postępowaniu Cx = x 30 Cena oferty danego oferenta Kryterium 2, 3, 4 5 jak wyŝej na podstawie załącznika nr 3 oraz innych dołączonych do oferty dokumentów Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym oraz została uznana za najkorzystniejszą, według przyjętych kryteriów oceny ofert. Zamawiający moŝe odstąpić od podpisania umowy, jeśli okaŝe się, Ŝe Wykonawca nie spełnia kryteriów określonych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. 6. Sposób i termin składania ofert Prosimy złoŝyć oferty na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 2/POKL/2012 w terminie do dnia r. do godz w siedzibie Zamawiającego (Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "POLIMER" Spółka z o.o., ul. Unii Europejskiej 19, Solec Kujawski) drogą pocztową, przesyłką kurierską lub osobiście (liczy się data wpływu do siedziby firmy). Ofertę naleŝy dostarczyć w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/POKL/2012.

5 O terminowym zgłoszeniu oferty decyduje data jej wpłynięcia do Zamawiającego. Do oferty naleŝy dołączyć: Opis doświadczenia Wykonawcy (Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego nr 2/POKL/2012) Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego nr 2/POKL/2012 Program szkoleń (tematykę szkoleń oraz ich harmonogram) Dokument określający status prawny Wykonawcy (odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) - dotyczy osób prawnych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą; Pełnomocnictwo jeŝeli upowaŝnienie do podpisania oferty nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej). Dokumenty powinny zostać złoŝone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: 1. O wynikach postępowania (ewentualnie o jego uniewaŝnieniu) Oferenci zostaną poinformowani pocztą elektroniczną. 2. Informacja o wyborze oferty (ewentualnie o uniewaŝnieniu postępowania) zostanie upubliczniona poprzez zamieszczenie jej na stronie internetowej projektu. 3. Zamawiający sporządzi pisemny protokół z postępowania. 8. UniewaŜnienie postępowania: 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do uniewaŝnienia powyŝszego postępowania bez konieczności podania przyczyny uniewaŝnienia. 2. Zamawiający uniewaŝni postępowanie, gdy postępowanie obarczone jest wadą uniemoŝliwiającą zawarcie waŝnej umowy 9. Dodatkowe informacje W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z p. Martą Lipertowicz-Organiściak, tel. (52) ,