METODY ANALIZY I USPRAWNIANIA PROCESÓW PRACY. Opracowanie: mgr inż. Michał Górski mgr inż. Marcin Kowalski

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "METODY ANALIZY I USPRAWNIANIA PROCESÓW PRACY. Opracowanie: mgr inż. Michał Górski mgr inż. Marcin Kowalski"

Transkrypt

1 METODY ANALIZY I USPRAWNIANIA PROCESÓW PRACY Opracowanie: mgr inż. Michał Górski mgr inż. Marcin Kowalski Warszawa 2013

2 LITERATURA 1. Liker J. K.: Droga Toyoty. MT Biznes, Warszawa Muhlemann A. P., Oakland J. S., Locker K. G.: Zarządzanie. Produkcja i usługi. PWN, Warszawa Rother M., Shook J..: Naucz się widzieć. Lean Enterprise Institute, USA Rother M., Harris R.: Tworzenie ciągłego przepływu. Lean Enterprise Institute, USA Wilson E.., Harris R.: Doskonalenie przepływu materiałów. Lean Enterprise Institute, USA Womack J.P, Jones D.T: Odchudzanie firm. Eliminacja marnotrawstwa kluczem do sukcesu. Centrum Informacji Menedżera, Warszawa Waters D.: Zarządzanie operacyjne. PWN, Warszawa Bieniok H.: Metody sprawnego zarządzania. PLACET, Warszawa Brzeziński M.: Organizacja i sterowanie produkcją. PLACET, Warszawa Burchart D.: Zarządzanie produkcją I usługami. WPŚ, Gliwice Durlik I.: Inżynieria zarządzania cz. I. PLACET, Gdańsk WSTĘP Podstawowe pojęcia Produktywność - stosunek wielkości produkcji wytworzonej i sprzedanej (Wy) w rozpatrywanym okresie do ilości wykorzystanych zasobów (We) Skuteczność Miara osiągania celów postawionych przez organizacją Wydajność Zdolność do wytworzenia lub czynienia tego co wymaga klient 79

3 4 METODY POPRAWY PRODUKTYWNOŚCI: 1. Poprawianie wydajności Stosujmy mniejsze nakłady, aby osiągnąć te same efekty 2. Inne metody Lepsza Jakość, mniejsza wypadkowość (BHP),mniejsza liczba zakłóceń 3. Podnoszenie skuteczności podejmujmy lepsze decyzje 4. Poprawa morale pracowników Stosowanie zachęt i zwiększenie kooperacji 2. LEAN MANUFACTURING Wstęp 3 PODSTAWOWE ELEMENTY LEAN MANUFACTURING 1. Redukcja marnotrawstwa - Muda 2. Tworzenie wartości dla klienta - Value 3. Ciągłe doskonalenie procesów Kaizen 7 Kategorii MUDA (Marnotrawstwa,Strat) 1. Nadprodukcja Produkowanie czegoś co nie jest teraz potrzebne 2. Zbędne ruchy Układanie I po chwili przekładanie w inne miejsce, przenoszenie pudełek z wyrobami 3. Zapasy Magazynowanie części, których nie potrzebujemy w krótkim czasie 4. Zbędny transport Ustawić otoczenie tak, aby nie trzeba było chodzić 5. Oczekiwanie Czekanie na coś co powinno być już tu I teraz (np. na zakończenie poprzedniej operacji) 6. Zbędna praca Robienie czegoś co I tak za chwile będzie zmienione 7. Braki/przeróbki Poprawianie lub wyrzucanie braków Kaizen Ciągłe doskonalenie (procesów, ergonomii, BHP) wpisane w codzienną pracę każdego pracownika. Są to drobne i tanie usprawnienia (przeciwieństwo innowacji). Podstawa działania Kazein to budowanie świadomości pracowników poprzez np. szkolenia. 80

4 3. METODYKA POPRAWY PRODUKTYWNOŚCI 5 etapów KAIZEN (CIĄGŁE DOSKONALENIE SYSTEMU) 0. PRZYGOTOWANIE 1.DIAGNOZA 2.PLANOWANIE 3.WDRAŻANIE 4.KONTROLA 0. Przygotowanie projektu 1. Planowane zyski 2. Budowanie zespołu projektowego 3. Szkolenia wstępne 1. Diagnoza stanu obecnego 2. Projektowanie stanu przyszłego 2.1. Analiza celów projektu 3. Wdrażanie projektu 4. Kontrola, utrzymanie i ciągłe doskonalenie 3 tygodnie 13 tygodni 3 tygodnie Rys 1. Metodyka poprawy produktywności 4. ANALIZA I DIAGNOZA STANU OBECNEGO 4 OBSZARY ANALIZ:ANALIZA PROCESU PRODUKCYJNEGO, ANALIZA PRODUKTU, ANALIZA OBSADY, ANALIZA KOSZTÓW 1. ANALIZA PROCESU PRODUKCYJNEGO NARZĘDZIA 1. Obserwacja migawkowa Obserwacja rzeczywistości (np. produkcji) w losowo wybranych momentach np. co 1,2min. Analiza czasu pracy pod kątem czynności: Tworzących wartość, Nietworzących wartości,ale koniecznych (uboczne), Marnotrawstwa (7 kategorii strat) Daje informacje dot. udziału czasu dodawania wartości w czasie całkowitym oraz procentowe udziały poszczególnych kategorii strat w stratach ogółem. Informacje o obszarach, o nieodpowiedniej ergonomii pracy oraz obszarach niebezpiecznych dla zdrowia. Wykorzystane do analizy celów projektu oraz wyboru odpowiednich narzędzi Lean do redukcji strat Dzialania uboczne Muda Skladowe pracy Czynnosci dodajace wartosc Rys 2. Podział czasu pracy 81

5 2. Mapowanie strumieni wartości (Mapa stanu obecnego) VSM Value Stream Mapping (Mapowanie Strumienia Wartości) Strumień wartości, jest to zespół wszystkich czynności, zarówno dodających wartość jak i nie dodających wartości, podejmowanych w procesie wytwarzania wyrobu, począwszy od surowca, a skończywszy na wyrobie gotowym CEL: Zobaczyć przepływ materiału oraz informacji w procesie wytwarzania wyrobu wzdłuż jego strumienia wartości. Znaleźć potencjalne usprawnienia w procesie (zarówno pod kątem wytwarzania jak i BHP oraz Ergonomii) 8 KROKÓW MAPOWANIA STANU OBECNEGO: 1. Zdefiniowanie wymagań klienta 2. Narysowanie kroków procesu produkcji 3. Zebranie danych dotyczących procesu produkcji 4. Zebranie danych dotyczących zapasów 5. Określenie przepływu materiału (Zewnętrzny) 6. Określenie przepływu materiału (Wewnętrzny) oraz przepływu informacji 7. Obliczenie tzw. Czasu Przejścia (Lead Time) 8. Zaznaczenie potencjalnych usprawnień 3. Diagram spaghetti Narzędzie do szczegółowej analizy marnotrawstwa wynikającego z transportu i zbędnego przemieszczania (złej ergonomii). Polega na obserwacji wybranego operatora podczas wykonywania operacji i zaznaczenie na kartce papieru wszystkich momentów, w których operator musi gdzieś się przemieszczać w celu np. pobrania, odłożenia części itp.. 4. Wskaźnik OEE: OEE (ang. Overall Equipement Effectiveness) Kompleksowy wskaźnik do pomiaru efektywności działania maszyn i urządzeń Wykorzystywany do analizy problemów które występują na danej maszynie i reagowaniu na te problemy w odpowiednich miejscach i z odpowiednimi priorytetami Uwzględnia również wypadki. 4 poziomy wskaźnika OEE: I. Wskaźnik dostępności Procent czasu, w którym stanowisko jest dostępne do produkcji Wskaźnika wykorzystania czasu pracy Udział rzeczywistego czasu pracy urządzenia w czasie dostępnym do produkcji. Wskaźnika efektywności Stosunek pomiędzy wydajnością aktualną a teoretyczną maksymalną Wskaźnika jakości produkcji Procentowy udział wyrobów dobrych w całej produkcji 82

6 2. ANALIZA PRODUKTU 1. Analiza ABC CEL ANALIZY: Znaleźć w grupie wszystkich wyrobów produkty dominujące pod względem sprzedaży, tak aby na nich skoncentrować priorytety usprawnień i działań Zasada Pareto (80/20) Wg. Zasady Pareto 20% czynników (np. produktów, problemów) powoduje 80% skutków (np. wartości sprzedaży, strat z tyt. wystąpienia problemu) Analiza ABC Wywodzi się z zasady Pareto. Stosowana do analizy sprzedaży, dystrybucji, zapasów lub innych problemów. Np. podział wyrobów na 3 klasy: o A 20% asortymentu wyrobów generujące 80% sprzedaży (Duża uwaga) o B 50% asortymentu generującego 15% sprzedaży (Mniejsza uwaga) o C 30% asortymentu generującego 5% sprzedaży (Bardzo mała uwaga) KROKI ANALIZY ABC: Wybrać określone kryterium podziału np. wielkość sprzedaży Utworzyć zestawienie asortymentowe malejąco wg. Tego kryterium Obliczyć faktyczne i skumulowane udziały w wielkości sprzedaży dla każdej pozycji Przydzielić każdej pozycji asortymentowej grupę A,B lub C ANALIZA PARETO - LORENZA POTENCJALNYCH WYPADKÓW W PRACY 100,00% 96,6% 90,00% Skumulowany udział stra t [%] 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 80% A - 20% wypadków ( 80% strat) B - 50% wypadków ( 16,6% strat) C - 30% wypadk ów (3,4% str at) * Numer przyczyny odpowiada numerow i porzą dko wemu w tabeli A B C 20,00% 10,00% 0,00% % 50% Numer przyczyny 30% Rys 3. Analiza Pareto - Lorenza 3. ANALIZA KOSZTU Obszar istotny z punktu widzenia potencjału finansowego jaki mamy poprzez wprowadzenie usprawnień. ANALIZA CZYNNIKÓW GENERUJĄCYCH KOSZT WYTWORZENIA PRODUKTU ORAZ ICH WPŁYWU NA TEN KOSZT Wzrost/spadek produktywności = wzrost/spadek kosztu jednostkowego wytworzenia produktu 83

7 5. PROJEKTOWANIE STANU PRZYSZŁEGO 3 etapy planowania:mapowanie stanu przyszłego. Analiza celów, Audyt systemu Rys 4. Planowanie stanu przyszłego Mapowanie stanu przyszłego Mapa stanu przyszłego jest wizją nowego, idealnego strumienia wartości (wolnego od 7 kategorii strat) Mapa stanu przyszłego powstaje na podstawie mapy stanu obecnego oraz kreatywnego wykorzystania narzędzi LEAN Dane o wskaźniku OEE, czasach operacji oraz analiza celów projektu są podstawą do projektowania stanu przyszłego i wyboru narzędzi LEAN 1. Jaki jest czas taktu? Pytania główne przy opracowywaniu map stanu przyszłego: Takt spływu produkcji oznacza, co jaki czas schodzi z procesu wyrób gotowy Takt jest wyrażony przez jednostkę [s/szt] i określa dokładnie, co ile sekund powinna spływać z procesu gotowa sztuka wyrobu gotowego, aby zaspokoić popyt klienta WĄSKIE GARDŁO Operacja technologiczna, której czas jednostkowy przekracza czas taktu. Uwaga: Wąskim gardłem nie jest najdłuższa operacja w procesie. 84

8 2. Gdzie może zostać zastosowany przepływ ciągły? (Balansowanie linii) Balansowanie = równoważenie (synchronizacja) czasu pracy operatorów Cel: Redukcja marnotrawstwa związanego z oczekiwaniem (na poprzednią operację) + określenie wielkości obsady dla danego popytu Rys 5. Balansowanie pracy operatorów Analiza celów Cele wynikające z mapy stanu przyszłego: Redukcja zapasów, skrócenie czasu przejścia poprzez wdrożenie przepływu ciągłego, wyrównoważenie linii i zredukowanie strat związanych z oczekiwaniem, poprawa stabilności procesu w miejscach krytycznych, redukcja wąskich gardeł, poprawa terminowości dostaw i wdrożenie systemu ssącego zgodnie z czasem taktu, poprawa ergonomii i bezpieczeństwa pracy Cele wynikające z obserwacji migawkowej - Redukcja MUDA. Koncentracja na kategoriach powodujących najwięcej strat czasu tworzenia wartości i oszacowanie ich redukcji, a następnie wybór odpowiednich narzędzi aby te straty zredukować podstawa do poprawy produktywności. 85

9 6. Wdrażanie projektu 3. Podczas etapu wdrażania wykorzystane zostają narzędzia Lean Manufacturing wybrane podczas etapu planowania stanu przyszłego. Źródła wyboru narzędzi: Mapa strumienia wartości stanu przyszłego i analiza celów Balansowanie linii aby zredukować marnotrawstwo związane z oczekiwaniem, zmniejszyć wielkość zapasów produkcji w roku oraz wprowadzić przepływ ciągły Supermarket i kanban (metoda ABC/XYZ) Redukcja marnotrawstwa związanego z zapasami i nadprodukcją oraz wprowadzenie kontroli zapasów i systemu ssącego Diagram Ishikawy i metoda 5xdlaczego aby np. zredukować problemy związane z niskim poziomem wskaźnika OEE, zapobiec wypadkowi w miejscach zagrożonych, poprawić ergonomię SMED Narzędzie Lean Manufacturing do redukcji czasu przezbrojeń maszyn i urządzeń Narzędzie Elastyczności obsady Narzędzie do utrzymania wysokiej produktywności przy zmiennym popycie 1. Diagram Ishikawy I metoda 5x dlaczego Metoda 5 x dlaczego i diagram Ishikawy są wykorzystywane do poszukiwania źródła występowania problemu (np. wypadków) 5 x dlaczego Polega na zadawaniu serii 5 pytań dlaczego? i zagłębianie się w problem coraz dalej np. Na maszynie zdarzają się częste wypadki (dlaczego?) 1. Ponieważ pracownik podczas zamykania pokrywy przycina sobie ręce (dlaczego?) 2. Ponieważ pokrywa nie ma zabezpieczenia przed przycinaniem rąk (dlaczego?) 3. Ponieważ mechanicy nie zaprojektowali, ani nie zamontowali zabezpieczenia (dlaczego?) 4. Ponieważ inżynier odpowiedzialny za produkcję nie zlecił im tego (dlaczego?) 5. Ponieważ inżynier zaniedbał obowiązki związane z BHP koncentrując się tylko na wykonaniu planu produkcyjnego 6. ROZWIĄZANIE: Zdefiniować szczegółowy zakres obowiązków inżyniera dot. BHP oraz procedurę kontroli ich wykonania Diagram Ishikawy lub inaczej diagram rybich ości polega na narysowaniu głównej osi, która reprezentuje problem do rozwiązania. Następny krok oznacza identyfikację przyczyn, które wpływają na powstawanie tego problemu i wyodrębnienie podprzyczyn, które wpływają na czynniki główne Rys 6. Diagram Ishikawy 86

10 C od zi enn ie P roc es we w nętrzn y Pr odukcja po osiągnięciu pozi omu sygnal izacyj nego Po kryw y 2dn i P okryw y, ś ru by bl achy 2dn i 2 dni Poj emnik z kar tą Zamówienie raz na 2 dni B ra k or ga niz acj i dos ta w Mat eri ał y M on t aż A M o nt aż B +C Prze t wa rzan ie C M o nt aż k oń cow y M al ow an ie Te st ow a ni e + p ak ow an ie FIFO M A SZ Y NA M A SZ YN A szt. 1 C/ T=20s Takt = 23s C/ O= 0 mi nut Dostępne 7200 sekund Dostępność = 100% Liczba operatorów = 1 LIDER C /T =22s T akt = 23s C /O = 0 m i nut D ostępne 2 zm i any D ostępność = 1 00% L iczba operatorów = 1 SAP DZIENNY PLAN PRIORYTETÓ W A w ar i e C /T =6, 5s T akt = 23s C /O = 10 mi nut D ostępne 2 zmiany D ostępność = 50 % Li czba opera torów = 0 97,5s Fabryka A C /T =21s + 21s T akt = 23s C /O = 0 minu t D ostępne 2 zmian y D ostępność = 100 % Li czba oper at orów= 2 C /T= 7s Tak t = 23 s C /O = 30mi nut D ostęp ne 2 zmiany D ostę pność = 70% Li czba operat orów = 0 Zamówienie dzienne z wyprzedzeniem D łu gie prze zbroj en ia Prognoza na 30 dni < 670s C/ T=10,5s C/ O = 0 minut Dos tępne 2 zmiany Do stępność = 100% Lic zba oper at orów = 1 10,5s O 14 :00 codzi ennie Klient A Śred ni o 24 00sz t. / dzi eń P al et a 24 00s zt. = 88 p ude łe k P rodu kcj a przez 2 z mian y Ta kt = 2 3 s/ szt. R az dzi en ni e Wy sy łka 2dni 108s Najtrudniejszy etap projektu 7. Kontrola i ciągłe doskonalenie CEL GŁÓWNY: Utrzymanie wdrożonego systemu i narzędzi, tak aby nie cofnąć się do stanu przed projektem CEL DODATKOWY: Wdrożenie narzędzi wspomagających ciągłe doskonalenie, tak aby doprowadzić do długoterminowego, ciągłego wzrostu produktywności NARZĘDZIA I METODY: 5S, Audyty produkcji, Wizualizacja, Standaryzacja pracy 5S to filozofia zachowania czystości i porządku na linii produkcyjnej co przekłada się na usprawnienie organizacji pracy. 5 etapów 5S: 1. SORTOWANIE Wybranie potrzebnych narzędzi, części I usunięcie pozostałych (niepotrzebnych) przedmiotów ze stanowiska 5S 2. STABILIZACJA Staranna identyfikacja narzędzi, instrukcji przypisanych do stanowiska (np. wyznaczenie miejsc odkładczych na narzędzia itp.) 3. SPRZĄTANIE Zachowanie czystości 4. STANDARYZACJA Wprowadzenie standardów, aby utrzymać pierwsze 3S 5. SYSTEMATYKA Zachowanie zwyczaju stosowania się do pierwszych 4S (np. poprzez audyty) KORZYŚCI ZE STOSOWANIA 5S: 1. Lepsza organizacja pracy to eliminacja marnotrawstwa związanego z przemieszczaniem 2. Lepiej (bardziej ergonomicznie) zorganizowane stanowisko pracy 3. Eksponowanie problemów do rozwiązania 4. Łatwiej znaleźć potrzebne narzędzia, przedmioty 5. Większe bezpieczeństwo pracy 6. Redukcja zapasów produkcji w toku 7. Zmniejszona powierzchnia produkcyjna 8. Poprawa jakości produktów STANDARYZACJA PRACY I AUDYTY Standardy: Klin pozwalający na utrzymanie osiągniętych usprawnień oraz zapobieganie powrotowi do poprzednich przyzwyczajeń. Audyty:Kontrola utrzymania standardów i narzędzie ciągłego doskonalenia Dostawca zewnętrzny Usprawnienie Dzialanie Czas Rys 7. Standaryzacja 87

DOSKONALENIE PROCESÓW

DOSKONALENIE PROCESÓW KATALOG SZKOLEŃ DOSKONALENIE PROCESÓW - Tworzenie projektów ciągłego doskonalenia - Konsultacje z ekspertami - Poprawa jakości oraz produktywności - Eliminacja marnotrawstwa - Redukcja kosztów - Metody

Bardziej szczegółowo

Kanban - od systemu push do pull - Planowanie operacyjne produkcji

Kanban - od systemu push do pull - Planowanie operacyjne produkcji Kanban - od systemu push do pull - Planowanie operacyjne produkcji Terminy szkolenia 16-17 listopad 2015r., Katowice - Novotel Centrum 19-20 maj 2016r., Sopot - Hotel Haffner**** Opis Dotrzymać terminów

Bardziej szczegółowo

KLUB EFEKTYWNOŚCI MODUŁ PIERWSZY: OPTYMALIZACJA PROCESÓW

KLUB EFEKTYWNOŚCI MODUŁ PIERWSZY: OPTYMALIZACJA PROCESÓW KLUB EFEKTYWNOŚCI MODUŁ PIERWSZY: OPTYMALIZACJA PROCESÓW Moduł Pierwszy przeznaczony jest dla osób pragnących zapoznad się z tematyką Lean Manufacturing od strony optymalizacji procesów produkcyjnych.

Bardziej szczegółowo

Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA

Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA Opis W jaki sposób angażować pracowników w doskonalenie procesów produkcji? Co motywuje ludzi do aktywnego uczestnictwa w rozwiązywaniu problemów

Bardziej szczegółowo

Mapy strumienia wartości (Value Stream Mapping)

Mapy strumienia wartości (Value Stream Mapping) Mapy strumienia wartości (Value Stream Mapping) 1 Literatura http://lean.org.pl/lean/baza-wiedzy/narzedzia-i-metody-lean/mapowaniestrumienia-wartosci/ Wdrażanie Lean Production. Projektowanie strumienia

Bardziej szczegółowo

Integracja Lean management i BIM w projektach infrastrukturalnych

Integracja Lean management i BIM w projektach infrastrukturalnych Konferencja InfraBIM Gliwice, 08-09.11.2016 Integracja Lean management i BIM w projektach infrastrukturalnych Joanna Bohatkiewicz EKKOM Sp. z o.o. Uniwersytet Jagielloński 1 Agenda Lean management Lean

Bardziej szczegółowo

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami VSM

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami VSM Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami VSM Terminy szkolenia Opis VSM to graficzne przedstawienie przepływu wartości z perspektywy Klienta w procesach produkcyjnych, logistycznych i informacyjnych

Bardziej szczegółowo

mapowania strumienia wartości

mapowania strumienia wartości Przykład obliczeń do mapowania strumienia wartości Prowadzący: mgr inż. Paweł Wojakowski, mgr inż. Łukasz Gola Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów Wytwarzania

Bardziej szczegółowo

Lean Manufacturing "Fabryka robotów" - gra symulacyjna

Lean Manufacturing Fabryka robotów - gra symulacyjna Lean Manufacturing "Fabryka robotów" - gra symulacyjna Opis Szkolenie realizowane w ramach: Lean Manufacturing to filozofia szczupłego wytwarzania. To szereg etapów, czynności i narzędzi, które w drodze

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja produkcji oraz lean w przemyśle wydobywczym. Dr inż. Maria Rosienkiewicz Mgr inż. Joanna Helman

Optymalizacja produkcji oraz lean w przemyśle wydobywczym. Dr inż. Maria Rosienkiewicz Mgr inż. Joanna Helman Optymalizacja produkcji oraz lean w przemyśle wydobywczym Dr inż. Maria Rosienkiewicz Mgr inż. Joanna Helman Agenda 1. Oferta dla przemysłu 2. Oferta w ramach Lean Mining 3. Potencjalne korzyści 4. Kierunki

Bardziej szczegółowo

Skuteczność => Efekty => Sukces

Skuteczność => Efekty => Sukces O HBC Współczesne otoczenie biznesowe jest wyjątkowo nieprzewidywalne. Stała w nim jest tylko nieustająca zmiana. Ciągłe doskonalenie się poprzez reorganizację procesów to podstawy współczesnego zarządzania.

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Symulacja LEAN OFFICE

Symulacja LEAN OFFICE Symulacja LEAN OFFICE Opis Program ma za zadanie przedstawienie szczupłego podejścia do procesów biurowych i administracyjnych. Celem staję się eliminowanie czynności, które są niepotrzebne np. nadprodukcja

Bardziej szczegółowo

5S - utrzymanie zorganizowanego i wydajnego miejsca pracy na przykładzie firmy produkcyjnej. Maciej Koc Trener Lean Manufacturing

5S - utrzymanie zorganizowanego i wydajnego miejsca pracy na przykładzie firmy produkcyjnej. Maciej Koc Trener Lean Manufacturing 5S - utrzymanie zorganizowanego i wydajnego miejsca pracy na przykładzie firmy produkcyjnej Maciej Koc Trener Lean Manufacturing Agenda: 1. Lean Manufacturing - podstawowe narzędzia. 2. 5S zorganizowane

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu:

KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu: (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU Z1-PU7 WYDANIE N3 Strona 1 z 5 1. Nazwa przedmiotu: ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ I USŁUGAMI 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2016/2017 4. Forma kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Ograniczanie kosztów w praktyce. Lean Management... czy warto podążać za trendami? KAMIL RADOM

Ograniczanie kosztów w praktyce. Lean Management... czy warto podążać za trendami? KAMIL RADOM Ograniczanie kosztów w praktyce. Lean Management... czy warto podążać za trendami? KAMIL RADOM CZAS to PIENIĄDZ? CZASU NIE MOŻNA: ZATRZYMAĆ, COFNĄĆ, KUPIĆ, SKŁADOWAĆ CZAS STALE UPŁYWA!!! DLACZEGO TRACISZ

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ MODELOWANIE PROCESÓW

KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ MODELOWANIE PROCESÓW KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ MODELOWANIE PROCESÓW Cel szkolenia: Przekazanie wiedzy na temat kompleksowego zarządzania jakością w tym modelowania procesów. Podnoszenie kompetencji i umiejętności związanych

Bardziej szczegółowo

ŚCIEŻKA: Praktyk KAIZEN

ŚCIEŻKA: Praktyk KAIZEN ŚCIEŻKA: Praktyk KAIZEN Ścieżka dedykowana jest każdej osobie, która chce rozwijać siebie i swoją organizację - w szczególności: Koordynatorom i liderom Lean/KAIZEN odpowiedzialnym za obszary produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Oferta Ars Profectus: 1. Audyty 2. Projekty 3. Outsourcing Improvement Managera 4. Szkolenia

Oferta Ars Profectus: 1. Audyty 2. Projekty 3. Outsourcing Improvement Managera 4. Szkolenia Oferta Gdańsk 2014 Ars Profectus to firma doradczo szkoleniowa, która pomaga klientom poprawiać procesy zachodzące w przedsiębiorstwach. Głównym celem Ars Profectus jest wspieranie działalności firm, przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

PROGRAM POPRAWY PRODUKTYWNOŚCI

PROGRAM POPRAWY PRODUKTYWNOŚCI PROGRAM POPRAWY PRODUKTYWNOŚCI Cel szkolenia: Przekazanie wiedzy na temat programów poprawy Podnoszenie kompetencji i umiejętności związanych z programami poprawy Rozwój postawy definiującej gotowość do

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2030/2031 Kod: RBM IM-s Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne

Rok akademicki: 2030/2031 Kod: RBM IM-s Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Nazwa modułu: Logistyka produkcji Rok akademicki: 2030/2031 Kod: RBM-2-103-IM-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Specjalność: Inżynieria materiałów

Bardziej szczegółowo

Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA

Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA Terminy szkolenia 6-7 październik 2016r., Poznań - Hotel Platinum Palace Residence**** 8-9 grudzień 2016r., Zakopane - Wydarzenie specjalne Opis

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Kierunek studiów: Inżynieria Produkcji Forma

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu: ROZ_L_S1Is7_W_29

KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu: ROZ_L_S1Is7_W_29 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 6 1. Nazwa przedmiotu: ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ I USŁUGAMI 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2016/2017 4. Forma kształcenia:

Bardziej szczegółowo

TPM kompleksowy system obsługi bezawaryjnej, w. którym uczestniczą wszyscy członkowie załogi. przedsiębiorstwa. Seiichi Nakajima

TPM kompleksowy system obsługi bezawaryjnej, w. którym uczestniczą wszyscy członkowie załogi. przedsiębiorstwa. Seiichi Nakajima C. Stieler 06-2016 TPM - Total Productive Maintenance W dosłownym tłumaczeniu: Totalne Utrzymanie Ruchu określane również jako Całkowite Produktywne Utrzymanie Maszyn lub Zarządzanie Parkiem Maszynowym,

Bardziej szczegółowo

CIĄGŁE DOSKONALENIE. "byliśmy tam - jesteśmy tu..." KATALOG WARSZTATÓW. BestPractice. - Projekty doskonalące. - Konsultacje z ekspertami

CIĄGŁE DOSKONALENIE. byliśmy tam - jesteśmy tu... KATALOG WARSZTATÓW. BestPractice. - Projekty doskonalące. - Konsultacje z ekspertami KATALOG WARSZTATÓW CIĄGŁE DOSKONALENIE BestPractice - Projekty doskonalące - Konsultacje z ekspertami - Metody i narzędzia w kompleksowym utrzymaniu maszyn - Poprawa produktywności - Eliminacja marnotrawstwa

Bardziej szczegółowo

Mapowanie Strumienia Wartości + Symulacja

Mapowanie Strumienia Wartości + Symulacja Mapowanie Strumienia Wartości + Symulacja Przenieś Swoją Mapę na Wyższy Poziom Spis Treści 2 CZYM JEST MAPOWANIE STRUMIENIA WARTOŚCI? 3 JAKIE SĄ OGRANICZENIA? Problem Wąskiego Gardła Problem Współzależności

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Lean Manufacturing - gra symulacyjna "Fabryka ekspresowych pociągów"

Wprowadzenie do Lean Manufacturing - gra symulacyjna Fabryka ekspresowych pociągów Wprowadzenie do Lean Manufacturing - gra symulacyjna "Fabryka ekspresowych pociągów" Opis Lean Manufacturing to filozofia szczupłego wytwarzania dóbr i usług. To szereg etapów, czynności i narzędzi, które

Bardziej szczegółowo

Koncepcja szczupłego zarządzania w magazynach

Koncepcja szczupłego zarządzania w magazynach Terminy szkolenia Koncepcja szczupłego zarządzania w magazynach Cele szkolenia Szkolenie dotyczy wzbogacenia praktycznej wiedzy w obszarze zarządzania magazynami oraz zapoznania uczestników z metodami

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie procesów w oparciu o metodykę Kaizen

Doskonalenie procesów w oparciu o metodykę Kaizen Terminy szkolenia Doskonalenie procesów w oparciu o metodykę Kaizen Opis W jaki sposób angażować pracowników w doskonalenie procesów produkcji? Co motywuje ludzi do aktywnego uczestnictwa w rozwiązywaniu

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE WYBRANYCH METOD LEAN MANUFACTURING DO DOSKONALENIA PRODUKCJI PALET TRANSPORTOWYCH

ZASTOSOWANIE WYBRANYCH METOD LEAN MANUFACTURING DO DOSKONALENIA PRODUKCJI PALET TRANSPORTOWYCH /0 Technologia i Automatyzacja Montażu ZASTOSOWANIE WYBRANYCH METOD LEAN MANUFACTURING DO DOSKONALENIA PRODUKCJI PALET TRANSPORTOWYCH Dorota STADNICKA, Piotr STĘPIEŃ Właściwa organizacja procesów produkcyjnych

Bardziej szczegółowo

Organizacja systemów produkcyjnych / Jerzy Lewandowski, Bożena Skołud, Dariusz Plinta. Warszawa, Spis treści

Organizacja systemów produkcyjnych / Jerzy Lewandowski, Bożena Skołud, Dariusz Plinta. Warszawa, Spis treści Organizacja systemów produkcyjnych / Jerzy Lewandowski, Bożena Skołud, Dariusz Plinta. Warszawa, 2014 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1. Podstawowe pojęcia 15 1.1. Rodzaje produkcji 15 1.2. Formy organizacji

Bardziej szczegółowo

Koordynacja projektów inwestycyjnych

Koordynacja projektów inwestycyjnych Koordynacja projektów inwestycyjnych OLSZTYN 2015 OPIS PRODUKTU Koordynacja projektu inwestycyjnego jest produktem skierowanym do przedsiębiorstw pragnących stworzyć nowe produkty lub procesy w ramach

Bardziej szczegółowo

Cena netto 5 000,00 zł Cena brutto 5 000,00 zł. 2016-10-01 Termin zakończenia usługi. 2016-04-01 Termin zakończenia rekrutacji

Cena netto 5 000,00 zł Cena brutto 5 000,00 zł. 2016-10-01 Termin zakończenia usługi. 2016-04-01 Termin zakończenia rekrutacji Lean management Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/01/7405/7333 Cena netto 5 000,00 zł Cena brutto 5 000,00 zł Cena netto za godzinę 31,25 zł Cena brutto za godzinę 31,25 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

Metody i narzędzia poprawy efektywności w kontroli jakości

Metody i narzędzia poprawy efektywności w kontroli jakości 8 Kongres Świata Przemysłu Farmaceutycznego Metody i narzędzia poprawy efektywności w kontroli jakości Piotr Lipiński, Kierownik Działu Systemów Jakości/QP Ożarów Mazowiecki Listopad 2016 Czego od nas

Bardziej szczegółowo

LEAN MANAGEMENT OPTYMALIZACJA PRODUKCJI OFERTA SZKOLENIA

LEAN MANAGEMENT OPTYMALIZACJA PRODUKCJI OFERTA SZKOLENIA LEAN MANAGEMENT OPTYMALIZACJA PRODUKCJI OFERTA SZKOLENIA Gdynia, 2012 SZKOLENIA W PERFECT CONSULTING W Perfect Consulting programy szkoleniowe opracowywane są i realizowane z punktu widzenia, jakie mają

Bardziej szczegółowo

Lean Management nowa alternatywa w ochronie zdrowia? Z- ca Komendanta CSK MON WIM lek. Grażyna Lewicka

Lean Management nowa alternatywa w ochronie zdrowia? Z- ca Komendanta CSK MON WIM lek. Grażyna Lewicka Lean Management nowa alternatywa w ochronie zdrowia? Z- ca Komendanta CSK MON WIM lek. Grażyna Lewicka Fot. Teresa Buczkowska - Murawska Dlaczego nowe podejście jest konieczne? Wzrastające koszty opieki

Bardziej szczegółowo

2011 Innowacje organizacyjne w usługach. Aleksander Buczacki

2011 Innowacje organizacyjne w usługach. Aleksander Buczacki 2011 Innowacje organizacyjne w usługach Aleksander Buczacki Wprowadzenie W jakich sektorach jest możliwe wprowadzenie innowacji organizacyjnych? Usługi IT; Administracja; Gastronomia; Turystyka; Służba

Bardziej szczegółowo

wyrobów z wykorzystaniem minimalnej ilości materiałów, zasobów maszynowych i pracowników, a dodatkowo w jak najkrótszym czasie oraz bez błędów.

wyrobów z wykorzystaniem minimalnej ilości materiałów, zasobów maszynowych i pracowników, a dodatkowo w jak najkrótszym czasie oraz bez błędów. 1. Jest Charakterystyka narzędziem Lean Manufacturing do programu. koordynacji to i nadzoru produkcja dla pełnomocnika zamówionych SZJ. wyrobów z wykorzystaniem minimalnej ilości materiałów, zasobów maszynowych

Bardziej szczegółowo

USPRAWNIANIE, DORADZTWO, KONSULTING

USPRAWNIANIE, DORADZTWO, KONSULTING USPRAWNIANIE, DORADZTWO, KONSULTING LEAN MANAGEMENT All we are doing is looking at a time line from the moment the customer gives us an order to the point when we collect the cash. And we are reducing

Bardziej szczegółowo

Lean Management Fundament. Certyfikowany Program Szkoleniowy

Lean Management Fundament. Certyfikowany Program Szkoleniowy Lean Management Fundament Certyfikowany Program Szkoleniowy Program Lean Management Fundament Nr zjazdu Zakres Czas trwania Termin 1 Wprowadzenie do Lean Management Lean Intro Game 2 dni 17-18.11.2016

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE MAPOWANIA STRUMIENIA WARTOŚCI W DOSKONALENIU PROCESU PRODUKCJI WYROBÓW PRZEZNACZONYCH DO MONTAŻU

ZASTOSOWANIE MAPOWANIA STRUMIENIA WARTOŚCI W DOSKONALENIU PROCESU PRODUKCJI WYROBÓW PRZEZNACZONYCH DO MONTAŻU 4/2013 Technologia i Automatyzacja Montażu ZASTOSOWANIE MAPOWANIA STRUMIENIA WARTOŚCI W DOSKONALENIU PROCESU PRODUKCJI WYROBÓW PRZEZNACZONYCH DO MONTAŻU Katarzyna ANTOSZ, Magdalena JASKUŁA Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Organizacja zajęć projektowych i seminaryjnych

Organizacja zajęć projektowych i seminaryjnych Organizacja zajęć projektowych i seminaryjnych Przedmiot: Zarządzanie produkcją Wprowadzenie Prowadzący: mgr inż. Paweł Wojakowski mgr inż. Łukasz Gola Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji

Bardziej szczegółowo

www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Logistyka w sferze magazynowania i gospodarowania zapasami analiza ABC i XYZ. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik

Logistyka w sferze magazynowania i gospodarowania zapasami analiza ABC i XYZ. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik Logistyka w sferze magazynowania i gospodarowania zapasami analiza ABC i XYZ prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2016/2017 1 2 Def. zapas: Jest to rzeczowa, niespieniężona część

Bardziej szczegółowo

Lean manufacturing - opis przedmiotu

Lean manufacturing - opis przedmiotu Lean manufacturing - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Lean manufacturing Kod przedmiotu 06.9-WZ-LogP-LM-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Logistyka / Zarządzanie logistyczne

Bardziej szczegółowo

Skuteczne zarządzanie procesami biznesowymi w firmie. Dr Józef Bielecki

Skuteczne zarządzanie procesami biznesowymi w firmie. Dr Józef Bielecki Skuteczne zarządzanie procesami biznesowymi w firmie Dr Józef Bielecki Pytania, które nas nurtują Co decyduje o konkurencyjności firmy? Jakie mamy zagroŝenia dla małych i średnich firm? Jak poprawić efektywność

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zapasami. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik

Zarządzanie zapasami. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik Zarządzanie zapasami prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2016/2017 1 Def. zapas: Jest to rzeczowa, niespieniężona część środków obrotowych przedsiębiorstwa zgromadzona z myślą o

Bardziej szczegółowo

Program 5S - - podstawowe narzędzie LM

Program 5S - - podstawowe narzędzie LM Program 5S - - podstawowe narzędzie LM C. Stieler 06-2016 5S TPM SMED VSM Kanban JIT 5S dlaczego? KAIZEN 5S dlaczego? stworzenie standardów bezpieczeństwa, porządku i czystości na stanowisku pracy. uformowanie

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA PRZEPŁYWU MATERIAŁU W PRODUKCJI TURBIN W ROLLS-ROYCE DEUTSCHLAND LTD & CO KG

OPTYMALIZACJA PRZEPŁYWU MATERIAŁU W PRODUKCJI TURBIN W ROLLS-ROYCE DEUTSCHLAND LTD & CO KG Andrew Page Rolls-Royce Deutschland Ltd & Co KG Bernd Hentschel Technische Fachhochschule Wildau Gudrun Lindstedt Projektlogistik GmbH OPTYMALIZACJA PRZEPŁYWU MATERIAŁU W PRODUKCJI TURBIN W ROLLS-ROYCE

Bardziej szczegółowo

System Produkcyjny Toyoty. Tomasz Ostrowski 14600 - Grafika II Rok

System Produkcyjny Toyoty. Tomasz Ostrowski 14600 - Grafika II Rok System Produkcyjny Toyoty Tomasz Ostrowski 14600 - Grafika II Rok 1 System Produkcyjny Toyoty, zwany potocznie TPS (od Toyota Production System), to metoda produkcyjna wprowadzona w fabrykach koncernu

Bardziej szczegółowo

Fundamenty Lean Manufacturing. 5S, 7 STRAT, Standaryzacja Pracy, Mapowanie Procesu i Strumienia Wartości.

Fundamenty Lean Manufacturing. 5S, 7 STRAT, Standaryzacja Pracy, Mapowanie Procesu i Strumienia Wartości. Fundamenty Lean Manufacturing. 5S, 7 STRAT, Standaryzacja Pracy, Mapowanie Procesu i Strumienia Wartości. Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/26/8675/8623 Cena netto 1 390,00 zł Cena brutto 1 709,70

Bardziej szczegółowo

Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy

Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy Paweł Zemła Członek Zarządu Equity Investments S.A. Wprowadzenie Strategie nastawione na

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2.1. Jolanta ŁOPATOWSKA ANALIZA PORÓWAWCZA WYBRANYCH METOD PLA- NOWANIA I STEROWANIA PRODUKCJĄ

Rozdział 2.1. Jolanta ŁOPATOWSKA ANALIZA PORÓWAWCZA WYBRANYCH METOD PLA- NOWANIA I STEROWANIA PRODUKCJĄ Artykuł ukazał się w: Koncepcje zarządzania systemami wytwórczymi, pod red. M. Fertsch, S. Trzcieliński, Instytut Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska, Poznań 2005, s.45-51 Rozdział 2.1 Jolanta

Bardziej szczegółowo

Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik 2014/2015

Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik  2014/2015 Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl 2014/2015 Proces Proces def: 1. Uporządkowany w czasie ciąg zmian i stanów zachodzących po sobie.

Bardziej szczegółowo

Letni Certyfikowany Praktyk Kaizen

Letni Certyfikowany Praktyk Kaizen Letni Certyfikowany Praktyk Kaizen Szanowni Państwo W dniu 21 czerwca rozpoczęło się lato. W związku z tym wyjątkowym okresem Kaizen Institute Polska stworzył specjalną wakacyjną ofertę Letni Certyfikowany

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i inżynieria jakości / Adam Hamrol. Warszawa, Spis treści

Zarządzanie i inżynieria jakości / Adam Hamrol. Warszawa, Spis treści Zarządzanie i inżynieria jakości / Adam Hamrol. Warszawa, 2017 Spis treści Wprowadzenie 11 1. O inżynierii jakości i zarządzaniu jakością 11 2. Zakres i układ książki 14 3. Komentarz terminologiczny 17

Bardziej szczegółowo

Co by było gdyby Toyota produkowała leki

Co by było gdyby Toyota produkowała leki Co by było gdyby Toyota produkowała leki Jacek T. Jackowski 5 Kongres Świata Przemysłu Farmaceutycznego Jeszcze wiele innych firm może potencjalnie robić leki Unilever Kraft Colgate - Palmolive Nestle

Bardziej szczegółowo

Spis treści Supermarket Przepływ ciągły 163

Spis treści Supermarket Przepływ ciągły 163 WSTĘP 11 ROZDZIAŁ 1. Wprowadzenie do zarządzania procesami produkcyjnymi... 17 1.1. Procesowe ujecie przepływu produkcji 17 1.2. Procesy przygotowania produkcji 20 1.3. Podstawowe procesy produkcyjne 22

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do modułu

Wprowadzenie do modułu Wprowadzenie do modułu Treść Część 1.1 Wprowadzenie 7 Część 1.2 Cel modułu 7 Część 1.3 Struktura modułu 9 Część 1.4 Treść modułu 9 Część 1.5 Procedury oceniające 10 Część 1.6 Wybór tekstów uzupełniających

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa

Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa Cz. 4 Zarządzanie zapasami Składniki zapasów Konieczność utrzymywania zapasów Koszty zapasów 1. Koszty utrzymania zapasów - kapitałowe, - magazynowania,

Bardziej szczegółowo

Best Practice w optymalizacji kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw

Best Practice w optymalizacji kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw Redukcja czy unikanie kosztów? Najlepsze praktyki i metody Best Practice w optymalizacji kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw Paweł Staworzyński Paweł Staworzyński Doradztwo Przemysłowo-Gospodarcze 1

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Kaczmarska GO.pl

Katarzyna Kaczmarska GO.pl Katarzyna Kaczmarska GO.pl Dbanie o jakość ma sens, jest możliwe i potrzebne w każdej organizacji. Nie potrzeba do tego certyfikatów i dużych inwestycji. Aby uzyskać efekty warto zastosować sprawdzone

Bardziej szczegółowo

Kontakt Email: office.gdansk@ifss.net Telefon: +48 58 73 22 987

Kontakt Email: office.gdansk@ifss.net Telefon: +48 58 73 22 987 Wszelkie prawa do treści opisu szkolenia są zastrzeżone. Stanowią one własność ifss Polska Sp. z o.o. Korzystanie z zasobów treści niniejszych opisów wymaga zgody autorów. Osoby zainteresowane publikacją

Bardziej szczegółowo

Strategia Lean/ Kaizen dla przedsiębiorstwa klasy światowej

Strategia Lean/ Kaizen dla przedsiębiorstwa klasy światowej Strategia Lean/ Kaizen dla przedsiębiorstwa klasy światowej KAIZEN Institute Legnica, październik 2013 Copyright 1985-2013 KAIZEN Institute, Ltd. All rights reserved. KAIZEN and GEMBAKAIZEN are registered

Bardziej szczegółowo

Lean Manufacturing najlepsze praktyki przemysłowe. Lean Manufacturing. Lean Enterprise Institute Polska

Lean Manufacturing najlepsze praktyki przemysłowe. Lean Manufacturing. Lean Enterprise Institute Polska SEMINARIUM INNOWACJE NOŚNIK NIK WZROSTU KONKURENCYJNOŚCI Lean Manufacturing najlepsze praktyki przemysłowe Robert Kagan, Lean Enterprise Institute Polska w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Lean Manufacturing i 5S

Lean Manufacturing i 5S Lean Manufacturing i 5S Informacje o usłudze Numer usługi 2016/11/13/11108/23472 Cena netto 790,00 zł Cena brutto 790,00 zł Cena netto za godzinę 49,38 zł Cena brutto za godzinę 49,38 Usługa z możliwością

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja programu produkcji

Optymalizacja programu produkcji ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ I USŁUGAMI Ćwiczenie 3 Optymalizacja programu produkcji Co i ile produkować i sprzedawać, aby zmaksymalizować zysk? Programowanie produkcji ZADANIE odpowiedź na pytania Co produkować?

Bardziej szczegółowo

AUTOR: GABRIELA NIEMIEC OPIEKUN PRACY: DR INŻ. STANISŁAW ZAJĄC

AUTOR: GABRIELA NIEMIEC OPIEKUN PRACY: DR INŻ. STANISŁAW ZAJĄC PRACA DYPLOMOWA Doskonalenie procesów produkcyjnych przy wykorzystaniu narzędzi i metod zarządzania jakością. Na podstawie Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego Stomil Sanok S.A. AUTOR: GABRIELA NIEMIEC

Bardziej szczegółowo

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) jest systemem informatycznym należącym do klasy ERP, który ma na celu nadzorowanie wszystkich procesów zachodzących w działalności głównie średnich i dużych przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw.

INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Kim jesteśmy INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wykorzystując wieloletnie doświadczenie z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zapasami. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik

Zarządzanie zapasami. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik Zarządzanie zapasami prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2016/2017 1 2 Def. zapas: Jest to rzeczowa, niespieniężona część środków obrotowych przedsiębiorstwa zgromadzona z myślą

Bardziej szczegółowo

Marcin Ruciński +48 503 145 393 marcin.rucinski@leanacademy.pl. Lean Thinking. 6 Strat w TPM

Marcin Ruciński +48 503 145 393 marcin.rucinski@leanacademy.pl. Lean Thinking. 6 Strat w TPM Marcin Ruciński +48 503 145 393 marcin.rucinski@leanacademy.pl Lean Thinking 6 Strat w TPM Sześć strat w procesie produkcyjnym Jednym z głównych zadań TPM jest drastyczne poprawienia efektywności wykorzystania

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ INFORMACJE NA TEMAT KAIZEN INSTITUTE

ZAWARTOŚĆ INFORMACJE NA TEMAT KAIZEN INSTITUTE ZAWARTOŚĆ ZAWARTOŚĆ...1 INFORMACJE NA TEMAT KAIZEN INSTITUTE...1 DLACZEGO KAIZEN?...2 JAK ELIMINOWAĆ MARNOTRAWSTWO I OBNIŻAĆ KOSZTY W SYTUACJI KRYZYSU NA RYNKU?...3 UCZESTNICY...5 WARTOŚĆ WARSZTATÓW I

Bardziej szczegółowo

Wsparcie koncepcji Lean Manufacturing w przemyśle przez systemy IT/ERP

Wsparcie koncepcji Lean Manufacturing w przemyśle przez systemy IT/ERP Wsparcie koncepcji Lean Manufacturing w przemyśle przez systemy IT/ERP Konrad Opala 27 kwiecień 2010 Zasady Lean Manufacturing Dokładnie ustalić wartość dla każdego produktu Zidentyfikować strumień wartości

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA PRZEPŁYWÓW W WEWNĄTRZORGANIZACYJNYM ŁAŃCUCHU DOSTAW

DIAGNOZA PRZEPŁYWÓW W WEWNĄTRZORGANIZACYJNYM ŁAŃCUCHU DOSTAW ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2011 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 56 Nr kol. 1845 Zbigniew ŻEBRUCKI Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Instytut Zarządzania i Administracji

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów działań sterowany czasem TD ABC

Rachunek kosztów działań sterowany czasem TD ABC Projektowanie procesów dr Mariusz Maciejczak www.maciejczak.pl Rachunek kosztów działań sterowany czasem TD ABC ABC Rachunek kosztów działań Nośniki kosztów Mierniki częstotliwości i intensywności z jaką

Bardziej szczegółowo

Techniki angażowania pracowników produkcyjnych warunkiem skutecznego wdrożenia zmian w produkcji

Techniki angażowania pracowników produkcyjnych warunkiem skutecznego wdrożenia zmian w produkcji Techniki angażowania pracowników produkcyjnych warunkiem skutecznego wdrożenia zmian w produkcji Cele szkolenia Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy w rozwiązywaniu problemów powstających

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA I MARKETING dlaczego są sobie potrzebne?

INŻYNIERIA I MARKETING dlaczego są sobie potrzebne? POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-techniczna PROGRAMY, PROJEKTY, PROCESY zarządzanie, innowacje, najlepsze praktyki INŻYNIERIA I MARKETING dlaczego

Bardziej szczegółowo

Organizacja gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie - warsztaty Excel

Organizacja gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie - warsztaty Excel Organizacja gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie - warsztaty Excel Cele szkolenia Zasadniczym celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom umiejętności przeprowadzania kalkulacji dotyczących przebiegu

Bardziej szczegółowo

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI Jesteśmy firmą konsultingową i wspieramy naszych klientów od 2002 roku. Pracujemy w trybie projektowo-szkoleniowym. Realizujemy projekty i programy związane z poprawą wewnętrznej sytuacji w organizacjach.

Bardziej szczegółowo

Wartość dodana podejścia procesowego

Wartość dodana podejścia procesowego Zarządzanie procesami dr Mariusz Maciejczak Wartość dodana podejścia procesowego www.maciejczak.pl Wartość dodana w ujęciu ekonomicznym Wartość dodana - przyrost wartości dóbr w wyniku określonego procesu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zapasami. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik

Zarządzanie zapasami. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik Zarządzanie zapasami prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2016/2017 1 2 Def. zapas: Jest to rzeczowa, niespieniężona część środków obrotowych przedsiębiorstwa zgromadzona z myślą

Bardziej szczegółowo

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami Opis Odwzorowanie strategii przedsiębiorstwa w łańcuchu dostaw na niższe poziomy zarządzania operacyjnego, wymaga w praktyce odpowiedniej organizacji

Bardziej szczegółowo

DOSKONALENIE PRZEPŁYWU MATERIAŁÓW I INFORMACJI W PROCESIE PRODUKCJI ZAWORÓW

DOSKONALENIE PRZEPŁYWU MATERIAŁÓW I INFORMACJI W PROCESIE PRODUKCJI ZAWORÓW DOSKONALENIE PRZEPŁYWU MATERIAŁÓW I INFORMACJI W PROCESIE PRODUKCJI ZAWORÓW Krzysztof ŻYWICKI Streszczenie: W artykule przedstawiono działania doskonalące proces montażu zaworów do butli gazowych, których

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE PRODUKCJI PASÓW KLINOWYCH Z WYKORZYSTANIEM SITA GLENDAY A

PLANOWANIE PRODUKCJI PASÓW KLINOWYCH Z WYKORZYSTANIEM SITA GLENDAY A PLANOWANIE PRODUKCJI PASÓW KLINOWYCH Z WYKORZYSTANIEM SITA GLENDAY A Barbara CIECIŃSKA, Ryszard PERŁOWSKI, Władysław ZIELECKI Streszczenie: Przedsiębiorstwa produkcyjne ponoszą szereg kosztów związanych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I PROGNOZOWANIE PROCESU PRODUKCYJNEGO NA PRZYKŁADZIE WYBRANEGO PRZEDSIĘBIORSTWA

ANALIZA I PROGNOZOWANIE PROCESU PRODUKCYJNEGO NA PRZYKŁADZIE WYBRANEGO PRZEDSIĘBIORSTWA ANALIZA I PROGNOZOWANIE PROCESU PRODUKCYJNEGO NA PRZYKŁADZIE WYBRANEGO PRZEDSIĘBIORSTWA Kamil LEKSYCKI, Roman KIELEC Streszczenie: W artykule przedstawiono szereg badań pozwalających ocenić stan rzeczywisty

Bardziej szczegółowo

INTEGROWANIE LEAN I SIX SIGMA W ZARZĄDZANIU PROCESOWYM

INTEGROWANIE LEAN I SIX SIGMA W ZARZĄDZANIU PROCESOWYM INTEGROWANIE LEAN I SIX SIGMA W ZARZĄDZANIU PROCESOWYM Dr Józef Bielecki Six Sigma Master Black Belt Maj 2010 System Zarządzania Jakością Six Sigma Geneza Six Sigma SixSigma jest to jedna z najnowszych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Produkcją III

Zarządzanie Produkcją III Zarządzanie Produkcją III Dr Janusz Sasak Operatywne zarządzanie produkcją pojęcia podstawowe Asortyment produkcji Program produkcji Typ produkcji ciągła dyskretna Tempo i takt produkcji Seria i partia

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA LEAN OFFICE VCC ODCHUDZANIE

AKADEMIA LEAN OFFICE VCC ODCHUDZANIE AKADEMIA LEAN OFFICE VCC ODCHUDZANIE W BIURZE I USŁUGACH Jest to szkolenie, które kierujemy do instytucji samorządowych, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, przedstawicieli przedsiębiorstw, a także

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 11

Spis treści. Wstęp 11 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1. Znaczenie i cele logistyki 15 1.1. Definicje i etapy rozwoju logistyki 16 1.2. Zarządzanie logistyczne 19 1.2.1. Zarządzanie przedsiębiorstwem 20 1.2.2. Czynniki stymulujące

Bardziej szczegółowo

DOSKONALENIE PRZEPŁYWU MATERIAŁU W LINII PRODUKCYJNEJ

DOSKONALENIE PRZEPŁYWU MATERIAŁU W LINII PRODUKCYJNEJ DOSKONALENIE PRZEPŁYWU MATERIAŁU W LINII PRODUKCYJNEJ Jolanta ŁOPATOWSKA, Jerzy JAROŃSKI Streszczenie: Linie i gniazda produkcyjne z ciągłym przepływem są najbardziej efektywną formą organizacji procesu

Bardziej szczegółowo

Metody sterowania zapasami ABC XYZ EWZ

Metody sterowania zapasami ABC XYZ EWZ Zarządzanie logistyką Dr Mariusz Maciejczak Metody sterowania zapasami ABC XYZ EWZ www.maciejczak.pl Zapasy Zapasy w przedsiębiorstwie można tradycyjnie rozumieć jako zgromadzone dobra, które w chwili

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I DOSKONALENIE PRZEBIEGU PROCESU WYTWARZANIA I JAKOŚCI WYROBU Z TWORZYWA SZTUCZENGO

ANALIZA I DOSKONALENIE PRZEBIEGU PROCESU WYTWARZANIA I JAKOŚCI WYROBU Z TWORZYWA SZTUCZENGO Krzysztof Knop 1, Sylwia Kowal 2 ANALIZA I DOSKONALENIE PRZEBIEGU PROCESU WYTWARZANIA I JAKOŚCI WYROBU Z TWORZYWA SZTUCZENGO Streszczenie: W rozdziale przedstawiono wyniki z zakresu analizy poziomu jakości

Bardziej szczegółowo

Systemowe zarządzanie jakością. Koncepcja systemu, ocena systemu, wspomaganie decyzji. Piotr Miller

Systemowe zarządzanie jakością. Koncepcja systemu, ocena systemu, wspomaganie decyzji. Piotr Miller Systemowe zarządzanie jakością. Koncepcja systemu, ocena systemu, wspomaganie decyzji. Piotr Miller Podejmowanie decyzji na podstawie faktów to jedna z ośmiu zasad zarządzania jakością wymienionych w normie

Bardziej szczegółowo

Logistyka a innowacyjne przedsiębiorstwo. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2013

Logistyka a innowacyjne przedsiębiorstwo. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2013 Logistyka a innowacyjne przedsiębiorstwo prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2013 Uwarunkowania: cel udzielenie odpowiedzi na pytania: jakich narzędzi używają w praktyce menadżerowie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Opis Projektowanie i ciągła optymalizacja przepływu produktu w łańcuchu dostaw oraz działań obsługowych i koniecznych zasobów, wymaga odwzorowania

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH STYCZEŃ - CZERWIEC 2016

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH STYCZEŃ - CZERWIEC 2016 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG ISO 9001:2015 Q0 Q 01 Q 02 Wymagania normy ISO 9001:2015 zmiany w stosunku do normy ISO9001:2008 wdrażanie i dokumentowanie Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ

ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ 2. Kod przedmiotu: I USŁUGAMI ROZ-L2-30 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2012/2013 4. Forma kształcenia: studia

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD KONCEPCJI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

PRZEGLĄD KONCEPCJI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Wykład 4. PRZEGLĄD KONCEPCJI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 1 1.Ogólna charakterystyka koncepcji zarządzania jakością i kierunki ich zmian w czasie: W historycznym podejściu do zarządzania jako- ścią można wyróżnić

Bardziej szczegółowo