ZAPYTANIE OFERTOWE. Drukarnia DAKO Kozioł i Wspólnicy Sp. J. ul. Nowodworska Lubartów. nr POKL/2015/21. Lubartów,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE. Drukarnia DAKO Kozioł i Wspólnicy Sp. J. ul. Nowodworska 1 21-100 Lubartów. nr POKL/2015/21. Lubartów, 16.04."

Transkrypt

1 ZAPYTANIE OFERTOWE nr POKL/2015/21 Drukarnia DAKO Kozioł i Wspólnicy Sp. J. ul. Nowodworska Lubartów Lubartów,

2 INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM Zamawiającym jest: Drukarnia DAKO Kozioł i Wspólnicy Sp. J. ul. Nowodworska Lubartów KRS: NIP: czynny podatnik VAT REGON: TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z informacjami określonymi w niniejszym Zapytaniu ofertowym oraz Zasadami finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zamawiającego nie obowiązuje ustawa Zamówień Publicznych. KOD PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w oparciu o wspólny Słownik Zamówień (CPV) CPV: (Usługi szkoleniowe) (Usługi szkolenia personelu) (Usługi szkolenia w dziedzinie zarządzania) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenie z zakresu poprawy efektywności procesów produkcyjnych i logistycznych realizowanego w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata Zakres zamówienia: 1. Przeprowadzenie szkolenie z zakresu poprawy efektywności procesów produkcyjnych i logistycznych, którego program będzie zawierał co najmniej następujące zagadnienia: Planowanie, sterowanie i harmonogramowanie produkcji (5 grup po 3 dni szkoleniowe) 1. Strategie produkcyjne i podstawy funkcjonowania efektywnego łańcucha dostaw. 2. Teoria ograniczeń - TOC i technika optymalnej produkcji - OPT, Goldratt. 3. Wprowadzenie do Lean Manufacturing. Lean Management (5 grup po 3 dni szkoleniowe) 1. Mapowanie strumienia wartości (VSM). 2. Uruchomienie zarządzania taktem i cyklem produkcyjnym, tworzenie komórek produkcyjnych. 2

3 3. Supermarket jako alternatywa do tradycyjnego magazynu. 4. Warsztat - kanban produkcyjny i transportowy. 5. 5S i Poka-Yoke metody wizualizacji wykorzystywane przez zespoły robocze. 6. SMED, czyli skracanie czasów przezbrojeń. 7. Total Productive Maintenance. Kaizen - postawy proaktywne (5 grup po 2 dni szkoleniowe) 1. Zasady Kaizen kultura wspierająca Kaizen Korzyści z wdrożenia programu Kaizen. 2. Rodzaje muda: nadprodukcji, zapasów, napraw/braków, ruchu, przetwarzania, oczekiwania, transportu, zarządzania czasem. 3. Kaizen czyli podstawa Lean. 4. Budowa systemu motywacyjnego zespołu Kaizen. 5. Zastosowanie pięciu złotych zasad Gemba. 6. Rola i zakres odpowiedzialności pracowników Gemba. 7. Organizacja sesji Kaizen. 8. Podsumowanie końcowe szkolenia i krótkie przypomnienie treści zajęć, follow-up. W programie szkolenia powinny również znaleźć się gry i warsztaty praktycznie utrwalających przekazaną podczas szkolenia teorię. 2. Przygotowanie, przeprowadzenie i sporządzenie protokołu pre- i post-testów. 3. Opracowanie programu kursów. 4. Zapewnienie kompletu materiałów wykorzystywanych podczas szkolenia dla każdego uczestnika (minimalne wymagania: materiały szkoleniowe trwale spięte, materiały do robienia notatek). 5. Wykorzystanie w procesie szkolenia nowoczesnych metod szkoleniowych takich jak np. prezentacje multimedialne, warsztaty, specjalistyczne programy komputerowe, odgrywanie ról i scenek (przy wykorzystaniu pomocy dydaktycznych Oferenta). 6. Wydanie na zakończenie kursu certyfikatów potwierdzających kompetencje i kwalifikacje uczestników szkolenia. W szkoleniu weźmie udział 50 pracowników Drukarni Dako podzielonych na grupy szkoleniowe. Każda z grup weźmie udział w 8 dniach szkoleniowych po 8 godzin każdego dnia - jedna godzina szkoleniowa = 1 godzinie zegarowej 7. Czas trwania szkolenia: maj czerwiec 2015 Ze względu na fakt że szkolnie musi zakończyć się do 26 czerwca przewidujemy dwa warianty harmonogramu szkolenia: Wariant I: 4 grupy szkoleniowe (dwie po 12 osób i dwie po 13 osób) - łącznie 32 dni szkoleniowe Wariant II: 3 grupy szkoleniowe (jedna 16 osobowa i dwie po 17 osobowe) - łącznie 24 dni szkoleniowe 8. Miejsce przeprowadzenia szkolenia: sala konferencyjna w Drukarni Dako. 3

4 WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy - (dalej również jako oferenci), którzy: 1. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w przeprowadzaniu szkoleń w firmach produkcyjnych (zwłaszcza o profilu poligraficznym) oraz potencjał do wykonania zamówienia, 2. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem niniejszej procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d) pozostawianiu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY Oferta musi być przygotowana w formie pisemnej pismem maszynowym lub komputerowym zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania. Ponadto do oferty oferent powinien dołączyć (w poświadczonych przez oferenta kopiach): dokument rejestrowy (EDG/KRS) wystawiony nie wcześniej niż na 3 miesiące przed dniem złożenia oferty, potwierdzenie nadania oferentowi numeru NIP, potwierdzenie nadania oferentowi numeru REGON, oświadczenie o zdolności do wykonania zamówienia według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego, oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego, oświadczenie o VAT - według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do zapytania ofertowego, CV trenera/ów według załącznika nr 5 do zapytania ofertowego, szczegółowy program szkolenia program szkolenia według załącznika nr 6 do zapytania ofertowego, wykaz szkoleń przeprowadzonych przez trenera według załącznika nr 7 do zapytania ofertowego (w przypadku większej liczby trenerów należy dołączyć osobny wykaz dla każdego z nich), referencje. 4

5 Okres związania oferenta ofertą nie powinien być krótszy niż do dnia r. Każda strona oferty winna być parafowana przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentacji oferenta, która/które podpisała/podpisały ofertę. SPOSÓB DOKONYWANIA ROZLICZEŃ FINANSOWYCH Rozliczenie za wykonanie usługi będzie dokonywane na podstawie faktur VAT wystawionych za faktycznie zrealizowaną ilość osobo-godzin szkoleniowych. W projekcie przewidziana jest realizacja 3200 osobo-godzin szkolenia z zakresu poprawy efektywności procesów produkcyjnych i logistycznych. DODATKOWE INFORMACJE DLA OFERENTÓW Ewentualne dodatkowe pytania prosimy kierować na adres Dodatkowe informacje nie mogą być w żadnym przypadku interpretowane przez oferentów jako modyfikacja zamówienia. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT Oferta może zostać złożona: - osobiście, - za pośrednictwem poczty lub kuriera w siedzibie Zamawiającego pod adresem: Drukarnia DAKO Kozioł i Wspólnicy Sp. J. ul. Nowodworska Lubartów - za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Termin składania ofert upływa w dniu 4 maja 2015 r. o godz (W przypadku wysłania oferty pocztą, pocztą elektroniczną lub kurierem decyduje data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego.) 5

6 KRYTERIA OCENY OFERT Zamawiający dokona wyboru oferty według następujących kryteriów oceny ofert z przypisaniem im następujących wag w poniższy sposób: Kryterium Waga Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium Referencje firmy z realizacji szkoleń z zagadnień zbliżonych tematycznie z przedmiotem zapytania ofertowego (akceptowane będą wyłącznie referencje wystawione przez firmy produkcyjne) 2 Podczas oceny tego kryterium będą oceniane referencje Oferenta z lat w realizacji szkoleń wyłącznie w firmach produkcyjnych z zagadnień zgodnych z przedmiotem zapytania Powyżej 10 referencji -3 punkty Od 6 do 10 referencji- 2 punkty Od 1 do 5 referencji- 1 punkt Brak referencji- 0 pkt. Dodatkowo za udokumentowane doświadczenie w realizacji szkoleń w minimum dwóch firmach z branży poligraficznej w ramach tego kryterium można uzyskać 2 punkty. Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów w danym kryterium 10 punktów Doświadczenie trenera/trenerów w realizacji szkoleń z zagadnień zbliżonych tematycznie z przedmiotem zapytania ofertowego * Przy ocenie będą brane pod uwagę wyłącznie kopie referencji (potwierdzone za zgodność z oryginałem). 5 Podczas oceny tego kryterium będzie oceniane (maksymalnie 6 punktów): 1. udokumentowane doświadczenie trenerów (liczone w godzinach szkoleniowych) z lat w realizacji szkoleń z zagadnień zgodnych z przedmiotem zapytania (oceniane będzie wyłącznie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla firm produkcyjnych) Powyżej 400 godzin 4 punkty Od 301 godzin do 400 godzin -3 punkty Od 201 godzin do 300 godzin - 2 punkty Od 101 godzin do 200 godzin - 1 punkt. Do 100 godzin- 0 punktów Dodatkowo za udokumentowane doświadczenie trenerów (liczone w godzinach szkoleniowych) w realizacji szkoleń w minimum dwóch firmach z branży poligraficznej z lat w ramach tego kryterium można uzyskać 2 punkty. 30 punktów 6

7 Udokumentowanie realizacji szkoleń należy zawrzeć w załączniku nr 7: Wykaz szkoleń przeprowadzonych przez trenera z zagadnień zbliżonych tematycznie z przedmiotem zapytania ofertowego Wykształcenie trenera * 4 1.Podczas oceny tego kryterium będzie oceniane wykształcenie trenera (maksymalnie 6 punktów) Wykształcenie magisterskie z zakresu zarządzania, ekonomii, + ukończone podyplomowe studia lub MBA z zakresu zarządzania, ekonomii, szkoleniowe - 4 punkty wykształcenie magisterskie z zakresu zarządzania, ekonomii - 3 punkty wykształcenie licencjackie/inżynierskie z zakresu zarządzania, ekonomii, bądź magisterskie z innych dziedzin + ukończone podyplomowe studia z zakresu zarządzania, ekonomii, szkoleniowe - 2 punkty wykształcenie licencjackie/inżynierskie - 1 punkty wykształcenie średnie - 0 punktów 20 punktów Doświadczenie zawodowe trenera inne niż trenerskie Cena Dodatkowo: za posiadanie stopienia naukowego wyższego niż magister w dziedzinach: zarządzanie, ekonomia, psychologia - 1 punkt 2 Podczas oceny tego kryterium będzie oceniane doświadczenie zawodowe inne niż trenerskie. (maksymalnie 5 punkty): minimum dwuletnie doświadczenie na stanowisku szczebla zarządzającego (np. menadżera lub podobnym) - 5 punktów minimum roczne doświadczenie na stanowisku szczebla zarządzającego (np. menadżera lub podobnym) - 4 punkty minimum dwuletnie doświadczenie na stanowisku szczebla średniego (np. specjalista lub podobnym) - 3 punkty minimum dwuletnie doświadczenie na stanowisku szczebla niższego - 2 punkt minimum roczne doświadczenie na stanowisku szczebla niższego - 1 punkt brak doświadczenia w zarządzaniu - 0 punktów 6 Punkty będą przyznawane wg zależności: C= (Cn/Co)*5 Gdzie: Cn- cena netto najkorzystniejszej oferty Co- cena netto rozpatrywanej oferty 10 punktów 30 punktów 7

8 * W przypadku wskazania więcej niż 1 trenera każdy z trenerów zostanie oceniony oddzielnie, ich oceny zsumowane i do punktacji zostanie przyjęta średnia ocen Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę, która uzyska największą łączną liczbę punktów. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania oferentów do złożenia pisemnych wyjaśnień do złożonych ofert i oraz wezwania do wyjaśnienia lub/i uzupełnienia dokumentów załączonych do oferty. W przypadku braku możliwości dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na uzyskanie przez dwóch oferentów tej samej liczby punktów, Zamawiający przeprowadzi negocjacje z Oferentami. Zapytania mogą być kierowane na piśmie, faxem lub pocztą elektroniczną pod adres oferenta wskazany w ofercie określając tryb i sposób udzielenia odpowiedzi przez oferenta. Wszelka związana z zapytaniem ofertowym korespondencja ze strony oferentów wymaga formy pisemnej. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który: a) jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, b) w ciągu ostatnich 5 lat kalendarzowych wyrządził Zamawiającemu szkodę lub był/jest z Zamawiającym w sporze przed sądem lub innym organem orzekającym; c) znajduje się w likwidacji lub w upadłości lub z informacji posiadanych przez Zamawiającego wynika, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej uniemożliwiającej rzetelne wykonanie zamówienia; d) zaoferował nierealne warunki wykonania zamówienia pod względem jakościowym, terminowym lub cenowym albo zakres zamówienia przekracza w sposób wyraźny jego możliwości organizacyjne i wykonawcze; e) złożył w związku z zapytaniem ofertowym dokumenty nieprawdziwe albo oświadczenia nierzetelne. Zamawiający odrzuca oferty, które: a) nie odpowiadają wymogom określonym w Zapytaniu ofertowym i nie zostały skutecznie uzupełnione lub wyjaśnione przez oferenta na zapytanie Zamawiającego, b) mają krótszy niż wymagany niniejszym zapytaniem ofertowym okres związania oferenta tą ofertą, c) złożone zostały po terminie składania ofert d) zostały sporządzone inaczej niż w formie pisemnej pismem maszynowym lub komputerowym zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania. Oferta odrzucona albo złożona przez oferenta uprzednio wykluczonego z postępowania nie podlega ocenie. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wszystkich oferentów za pośrednictwem wiadomości nadanymi pod adres danego oferenta wskazany w jego ofercie lub poczty. 8

9 ZASTRZEŻENIA 1. Oferty częściowe są wykluczone. 2. Oferenci przygotowują i składają oferty na własny koszt i na własne ryzyko gospodarcze. 3. Oferty ani załączniki do ofert nie podlegają zwrotowi oferentom. 4. Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy ani do rozpoczęcia negocjacji. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub zamknięcia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyn, w tym bez dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej. 6. Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia wobec zamawiającego w przypadku odrzucenia jego oferty lub w przypadku wykluczenia oferenta z postępowania. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Załącznik nr 1: Wzór oferty. Załącznik nr 2: Wzór oświadczenia o zdolności do wykonania zamówienia. Załącznik nr 3: Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym. Załącznik nr 4: Wzór oświadczenia o VAT Załącznik nr 5: Wzór CV trenera Załącznik nr 6: Wzór programu szkolenia Załącznik nr 7: Wykaz szkoleń przeprowadzonych przez trenera z zagadnień zbliżonych tematycznie z przedmiotem zapytania ofertowego 9