Grupa Kapitałowa. Rank Progress S.A. Raport kwartalny za I kwartał 2012 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Grupa Kapitałowa. Rank Progress S.A. Raport kwartalny za I kwartał 2012 r."

Transkrypt

1 Grupa Kapitałowa Rank Progress S.A. Raport kwartalny za I kwartał 2012 r. Legnica, dnia 15 maja 2012 r.

2 Spis treści Informacje ogólne Komentarz do osiągniętych wyników w I kwartale 2012 r Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2012 r. oraz kwartalna informacja finansowa Rank Progress S.A. za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2012 r Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje kwartalnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (również przeliczone na euro) przedstawiające dane narastająco za wszystkie kwartały bieżącego i poprzedniego roku obrotowego, a w przypadku bilansu na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek Grupy Kapitałowej Emitenta, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności Stanowisko zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji Emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu okresowego za rok Zestawienie stanu posiadania akcji Emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego, wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego raportu okresowego, odrębnie dla każdej z osób Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, z uwzględnieniem wymaganych informacji Informacje o zawarciu przez Emitenta lub jednostkę zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe Informacje o udzieleniu przez Emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta Inne informacje, które zdaniem Emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Grupę Kapitałową Emitenta Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału

3 Informacje ogólne Grupa Kapitałowa Rank Progress ( Grupa, Grupa Kapitałowa ) składa się z jednostki dominującej Rank Progress S.A. i jej spółek zależnych. Rank Progress S.A. (dalej: Emitent, Spółka, jednostka/podmiot dominujący ) to firma inwestycyjno-deweloperska z siedzibą w Legnicy, działająca na polskim rynku nieruchomości. Spółka powstała w wyniku podjętej uchwały wspólników spółki Bartnicki, Mroczka E.F. RANK PROGRESS Spółka jawna w dniu 1 października 2007 poprzez przekształcenie ze spółki jawnej w spółkę akcyjną. Spółka akcyjna została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym dnia 10 października 2007 roku. Siedziba Spółki znajduje się w Legnicy (59-220), przy ulicy Złotoryjskiej 63. Spółka prowadzi działalność w formie spółki akcyjnej zarejestrowanej w Polsce i aktualnie wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu pod numerem KRS Na dzień 31 marca 2012 r. w wyniku transakcji z dnia 16 marca 2012, Rank Progress S.A. była jednostką zależną od MB Progress Capital Limited inwestycyjnej spółki prawa cypryjskiego z siedzibą w Nikozji na Cyprze, której jedynymi udziałowcami, posiadającymi po 50% głosów każdy są Jan Mroczka i Andrzej Bartnicki, odpowiednio Prezes Zarządu Rank Progress S.A. oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej Rank Progress S.A. Czas trwania jednostki dominującej oraz jednostek wchodzących w skład Grupy jest nieoznaczony, za wyjątkiem spółki HIT Zarząd Majątkiem Polska Legnica 1 Sp. z o.o. w likwidacji oraz spółki E.F. Progress IV Sp. z o. o. Spółka KMM Sp. z o. o. w likwidacji, która na dzień 01 stycznia 2012 r. była w Grupie Kapitałowej Rank Progress została ostatecznie wykreślona z KRS w dniu 2 lutego 2012 roku. Podstawowym przedmiotem działania jednostki dominującej jest: rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, wykonywanie robót ogólnobudowlanych, wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych, wynajem nieruchomości na własny rachunek, zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek. Grupa Kapitałowa koncentruje swoją obecną i przyszłą działalność na realizowaniu czterech kategorii projektów z zakresu rynku nieruchomości: wielkopowierzchniowe centra handlowo-usługowe, śródmiejskie galerie handlowe, obiekty o funkcji mieszanej tj. mieszkaniowo-usługowo-biurowej, wysoko rentowne krótkoterminowe projekty inwestycyjne. Jednostkę dominującą kontrolują Andrzej Bartnicki oraz Jan Mroczka. Od dnia 8 lipca 2010 r. akcje spółki Rank Progress S.A. notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W dniu 4 kwietnia 2012 r. Rank Progress S.A. został uczestnikiem indeksu swig80 indeksu giełdowego małych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Kurs akcji Rank Progress S.A. na warszawskim parkiecie w porównaniu do całego warszawskiego indeksu giełdowego spółek z sektora deweloperskiego (WIG- DEWEL) wykazał znacznie wyższy wzrost w I kw r. niż kurs WIG spółek deweloperskich. 3

4 Poniższe wykresy przedstawiają kształtowanie się procentowych zmian zarówno WIG- DEWEL, jak i akcji Rank Progress S.A. w I kwartale roku Notowania Rank Progress S.A. Notowania WIG-DEWEL 1. Komentarz do osiągniętych wyników w I kwartale 2012 r. W I kwartale 2012 r. największy wpływ na poniesioną stratę miała obniżona wycena nieruchomości inwestycyjnych w wyniku wzmocnienia złotówki wobec euro. Wartość nieruchomości inwestycyjnych jest bowiem przeliczana na PLN po kursie z dnia bilansowego. W ciągu raportowanego kwartału, złotówka wzmocniła się wobec euro z 4,4168 PLN za 1 euro na koniec 2011 r. do 4,1616 PLN za 1 euro na koniec I kwartału 2012 co oznacza wzrost jej wartości o prawie 6%. Wzmocnienia złotówki obniżyło wartość posiadanych przez Emitenta nieruchomości o 26,9 mln zł, co znalazło odzwierciedlenie w wyniku za raportowany okres. Aprecjacja PLN skutkowała dodatkowo niższymi od zakładanych przychodami z najmu, które praktycznie w całości są denominowane w euro. W latach poprzednich ewentualne negatywne skutki wyceny jednych nieruchomości były kompensowane pozytywnymi skutkami wyceny nieruchomości znajdujących się w trakcie budowy. Nie miało to jednak miejsca w bieżącym kwartale, gdyż zgodnie z planem inwestycyjnym nowe inwestycje zaplanowano do realizacji na początku III kwartału 2012 r. kiedy to będzie można oczekiwać ich znacznego pozytywnego wpływu na wyniki finansowe. Jednocześnie Emitent rozpoznał w wyniku za I kwartał dodatkowe jednorazowe koszty transakcyjne poniesione przy sprzedaży Galerii Tęcza w Kaliszu, co w połączeniu deprecjacją euro obniżyło całkowity zysk z tej inwestycji o 13,4 mln zł. Do zaistniałych okoliczności należy równocześnie dodać efekt nietypowego dla Spółki sposobu finansowania budowy Galerii Tęcza, która została zrealizowana całkowicie ze środków własnych Emitenta. Natomiast budowa Galerii Świdnickiej jest finansowana kredytem denominowanym w PLN. Wzmocnienie złotówki nie zostało więc w pełni zrekompensowane obniżeniem wartości kredytów inwestycyjnych i ich obsługi, tak jak to miejsce w przypadku kredytów denominowanych w euro. Warto jednak zaznaczyć, że do końca czerwca 2012 r. kredyt na Galerię Świdnicką zostanie zamieniony na kredyt w euro, co pozwoli w dużej części zrekompensować ewentualne niekorzystne skutki wyceny inwestycji w przyszłości. W kolejnych kwartałach Zarząd spodziewa się również pozytywnego wpływu wyceny do wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych w budowie. Jak zapowiedziano wcześniej rozpoczęcie kolejnych budów jest planowane na III kwartał Wówczas Emitent odczuje pozytywne efekty z przeszacowania tych nieruchomości. Dodatkowo, zawirowania na europejskich rynkach finansowych w najbliższej perspektywie mogą okazać się pozytywne w skutkach dla wyniku 4

5 finansowego Emitenta powodując osłabienie złotego i tym samym zwiększenie wartości posiadanych inwestycji. 2. Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2012 r. oraz kwartalna informacja finansowa Rank Progress S.A. za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2012 r. Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Rank Progress (dalej: Grupa Kapitałowa Emitenta, Grupa Kapitałowa, Grupa ) za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2012 r. oraz kwartalna informacja finansowa Rank Progress S.A. za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2012 r. stanowią odrębny dokument załączony do niniejszego raportu kwartalnego. 3. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje kwartalnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (również przeliczone na euro) przedstawiające dane narastająco za wszystkie kwartały bieżącego i poprzedniego roku obrotowego, a w przypadku bilansu na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR Przychody ze sprzedaży Zysk/strata na sprzedaży (9 858) (2 361) Zysk/strata na działalności operacyjnej (44 689) (10 704) Zysk/strata brutto (32 667) (7 824) Zysk/strata netto (25 232) (6 044) Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (4 975) (1 252) Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (40 861) (10 282) Przepływy pieniężne z działalności finansowej (29 840) (7 147) Przepływy pieniężne razem (21 088) (5 306) Nieruchomości inwestycyjne Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży Aktywa razem Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Kapitał własny Kapitał zakładowy Liczba akcji Przeliczenia na euro dokonano na podstawie następujących zasad: pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej wg średniego kursu NBP obowiązującego na dzień bilansowy tj. na dzień 31 marca 2012 r. kurs 1 EUR = 4,1616 PLN, a na 31 grudnia 2011 r. kurs 1 EUR = 4,4168 PLN. pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych wg średniego kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP na koniec każdego miesiąca kalendarzowego danego okresu tj. za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r. kurs 1 EUR = 4,1750 PLN, a za okres 1 stycznia 2011 r. do 31 marca 2011 r. kurs 1 EUR = 3,9742 PLN. 5

6 4. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji. Rank Progress S.A. jest jednostką dominującą Grupy Kapitałowej Rank Progress i na dzień przekazania raportu jest podmiotem dominującym wobec 32 podmiotów spółek celowych. Ponadto Rank Progress S.A. sprawuje współkontrolę w dwóch jednostkach: Progress XVII Sp. z o.o. oraz Rank-Pellene Sp. z o.o. Dodatkowo spółka Progress IV Sp. z o.o., w której Rank Progress S.A. posiada, sprawuje współkontrolę w spółce NCT Inwestycje Świętokrzyskie I Sp. z o.o. Poszczególne projekty inwestycyjne sprowadzające się do wybudowania, a następnie administrowania obiektami komercyjnymi (centra handlowe, śródmiejskie galerii handlowe, parki handlowe) realizowane są przez jednostki zależne, co zapewnia przejrzystość procesu i minimalizuje ryzyko inwestycyjne. Oprócz podmiotów, o których mowa powyżej oraz podmiotów posiadających akcje w kapitale akcyjnym Emitenta, Emitent nie jest powiązany kapitałowo z żadnymi innymi podmiotami. Schemat Grupy Kapitałowej Rank Progress na dzień 31 marca 2012 r. został przedstawiony na następnej stronie. 6

7 RANK PROGRESS S.A. E.F. Progress I Sp. z o.o. E.F. Progress II Sp. z o.o. E.F. Progress III Sp. z o.o. 99,93% udziałów; 0,07% udziałów posiada Progress X Sp. z o.o. E.F. Progress IV Sp. z o.o. Progress X Sp. z o.o. Rank Müller Jelenia Góra Sp. z o.o. Progress IX Sp. z o.o. E.F. Progress V Sp. z o.o. 98,78% udziałów; 1,22% udziałów posiada Progress X Sp. z o.o. E.F. Progress VI Sp. z o.o. 41,45% udziałów; 51,55% udziałów posiada Progress X Sp. z o.o. E.F. Progress VII Sp. z o.o. 99,78% udziałów; 0,22% udziałów posiada Progress X Sp. z o.o. E.F. Progress VIII Sp. z o.o. Progress II Sp. z o.o. Progress XI Sp. z o.o. Progress III Sp. z o.o. E.F. Progress IX Sp. z o.o. E.F. Progress X Sp. z o.o. HIT Zarząd Majątkiem Polska Legnica 1 Sp. z o.o. w likwidacji Rank Prosper Skarżysko Kamienna Sp. z o.o. Colin Holdings Limited Rank-Pellene Sp. z o.o. 50% udziałów Garissa Investments Sp. z o.o. Progress IV Sp. z o.o. Progress V Sp. z o.o. Progress VII Sp. z o.o. Progress VIII Sp. z o.o. NCT Inwestycje Świętokrzyskie I Sp. z o.o. 50% udziałów Progress XIII Sp. z o.o. Progress XIV Sp. z o.o. Progress XV Sp. z o.o. Progress XII Sp. z o.o. Progress XVI Sp. z o.o. Progress XVII Sp. z o.o. 50% udziałów Progress XVIII Sp. z o.o. Progress XIX Sp. z o.o. Progress XX Sp. z o.o. W kwartalnym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 1 kwartał 2012 roku wszystkie sprawozdania finansowe spółek, z wyjątkiem sprawozdań NCT Inwestycje Świętokrzyskie I Sp. z o. o., Rank-Pellene Sp. z o. o. oraz Progress XVII Sp. z o. o. zostały skonsolidowane metodą 7

8 pełną. Sprawozdania finansowe ww. spółek jako jednostek współkontrolowanych zostały skonsolidowane metodą proporcjonalną ze względu na brak możliwości samodzielnej kontroli tych spółek przez Grupę Kapitałową. Wykaz spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Emitenta wraz z określeniem metody konsolidacji: Lp. Nazwa jednostki Siedziba Udział Grupy na dzień 31 marca 2012 r r. 1 E.F. Progress I Sp. z o.o. Legnica 100% 2 E.F. Progress II Sp. z o.o. Legnica 100% 3 E.F. Progress III Sp. z o.o. Legnica 100% 4 E.F. Progress IV Sp. z o.o. Legnica 100% 5 E.F. Progress V Sp. z o.o. Legnica 100% 6 E.F. Progress VI Sp. z o.o. Legnica 100% 7 E.F. Progress VII Sp. z o.o. Legnica 100% 8 E.F. Progress VIII Sp. z o.o. Legnica 100% 9 E.F. Progress IX Sp. z o.o. Legnica 100% 10 E.F. Progress X Sp. z o.o. Legnica 100% 11 Progress II Sp. z o.o. Legnica 100% 12 Progress III Sp. z o.o. Legnica 100% 13 Progress IV Sp. z o.o. Legnica 100% 14 Progress V Sp. z o.o. Legnica 100% 15 Progress VII Sp. z o.o. Legnica 100% 16 Progress VIII Sp. z o.o. Legnica 100% 17 Progress IX Sp. z o.o. Legnica 100% 18 Progress X Sp. z o.o. Legnica 100% 19 Progress XI Sp. z o.o. Legnica 100% 20 Progress XII Sp. z o.o. Legnica 100% 21 Progress XIII Sp. z o.o. Legnica 100% 22 Progress XIV Sp. z o.o. Legnica 100% 23 Progress XV Sp. z o.o. Legnica 100% 24 Progress XVI Sp. z o.o. Legnica 100% 25 Progress XVII Sp. z o.o. Legnica 50% 26 Progress XVIII Sp. z o.o. Legnica 100% 27 Progress XIX Sp. z o.o. Legnica 100% 28 Progress XX Sp. z o.o. Legnica 100% 29 HIT Zarząd Majątkiem Polska Legnica 1 Sp. z o.o. Legnica 100% 30 w Rank likwidacji Müller Jelenia Góra Sp. z o.o. Legnica 100 % 31 Rank Prosper Skarżysko Kamienna Sp. z o.o. Legnica 100% 32 Colin Holdings Ltd. Cypr 100% 33 Rank-Pellene Sp. z o.o. Głogów 50% 34 NCT Inwestycje Świętokrzyskie I Sp. z o.o. Legnica 50% 35 Garissa Investments Sp. z o. o. Warszawa 100% 8

9 5. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek Grupy Kapitałowej Emitenta, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności. W I kwartale 2012 roku miały miejsce następujące zdarzenia, które wpłynęły na strukturę Grupy Kapitałowej: w dniu 2 lutego 2012 r. spółka KMM Sp. z o. o. w likwidacji, która na dzień r. była w Grupie Kapitałowej Rank Progress została ostatecznie wykreślona z KRS w dniu 20 lutego 2012 r. spółka zależna Emitenta Progress X Sp. z o.o. objęła w podwyższonym kapitale zakładowym 0,22% udziałów w spółce E.F. Progress VII Sp. o.o. w dniu 01 marca spółka zależna Emitenta Progress X Sp. z o.o. objęła w podwyższonym kapitale zakładowym 0,07% udziałów w spółce E.F. Progress III Sp. o.o. w dniu 23 marca spółka zależna Emitenta Progress X Sp. z o.o. objęła w podwyższonym kapitale zakładowym 1,22% udziałów w spółce E.F. Progress V Sp. o.o. w dniu 23 marca spółka zależna Emitenta Progress X Sp. z o.o. objęła w podwyższonym kapitale zakładowym 51,55% udziałów w spółce E.F. Progress VI Sp. o.o. w dniu 28 marca 2012 r. Emitent sprzedał w spółce Progress XIII Sp. z o. o., jednostce zależnej Progress XII Sp. z o. o. Zdarzenia mające wpływ na strukturę Grupy Kapitałowej Emitenta, które miały miejsce po zakończeniu I kwartału 2012 roku do dnia przekazania raportu: w dniu 5 kwietnia 2012 r. spółka zależna od Emitenta Progress XII Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy nabyła nowoutworzone udziały w spółce zależnej Progress XIII Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy i pokryła je w całości wkładem niepieniężnym - aportem w postaci przedsiębiorstwa spółki w rozumieniu art. 55(1) w zw. z art. 55(2) Kodeksu cywilnego, w tym własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego gruntu, w skład którego wchodzi zespół składników materialnych i niematerialnych, związanych z Centrum Handlowym Galeria Piastów" w Legnicy, przeznaczonych do prowadzenia samodzielnie działalności gospodarczej w tym zobowiązania z wyłączeniem należności i zobowiązań podatkowych i publicznoprawnych. Emitent posiada 100 % udziałów w spółce zależnej Progress XII Sp. z o.o., która z kolei posiada w spółce Progress XIII Sp. z o.o. w dniu 11 kwietnia 2012 r. Emitent nabył od swojej spółki zależnej Colin Holdings Limited - spółki prawa cypryjskiego z siedzibą w Nikozji na Cyprze, spółki Garissa Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (obecnie E.F. Progress XI Sp. z o.o.). Poza zdarzeniami opisanymi powyżej nie wystąpiły jakiekolwiek inne zdarzenia mające wpływ na strukturę Grupy Kapitałowej Emitenta. 6. Stanowisko zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych. Prognozy, które Emitent opublikował poprzednio uzależnione są od szeregu czynników, wiele na których Emitent ma ograniczony wpływ. Do kluczowych czynników należy m.in. kurs walut obcych, plany ekspansji potencjalnych najemców czy też szybkość z jaką przebiegają procedury administracyjne dotyczące zmiany lub uchwalenia nowych planów zagospodarowania przestrzennego i zmierzające do pozyskania pozwolenia na budowę. Emitent wdrożył odpowiednie procedury oraz system zarządzania ryzykiem adekwatny do prowadzonej działalności i zmierzający do maksymalnego ograniczenia negatywnego wpływu tych czynników na jego działalność. 9

10 W chwili obecnej, toczy się cały szereg procedur administracyjnych mających na celu doprowadzenie do pozyskania pozwolenia na budowę obiektów handlowych, które Emitent zaplanował do realizacji w latach Pracownicy Emitenta ściśle nadzorują te procedury i współpracują z właściwymi jednostkami samorządowymi w celu ich płynnego przeprowadzenia. W wymiarze finansowym, przesunięcie terminów rozpoczęcia budów oznacza odroczenie w czasie zysków z tytułu przeszacowania nieruchomości inwestycyjnych. Emitent przedsięwziął odpowiednie kroki mające doprowadzić do zminimalizowania tego negatywnego efektu, głównie poprzez pozyskanie gotowych projektów inwestycyjnych z rynku nieruchomości, które posiadają już pozwolenia na budowę lub są na końcowym etapie ich pozyskania. Zarząd intensywnie pracuje jednocześnie nad jak najkorzystniejszym zamknięciem sprzedaży nieruchomości przeznaczonych do spieniężenia. W chwili obecnej Zarząd będzie z pełną determinacją dążył do wypełnienia prognoz finansowych na 2012 rok. W ciągu 2-3 miesięcy Emitent będzie je ewentualnie aktualizować w odniesieniu do nabytej wiedzy i bieżącej sytuacji. Okres ten powinien wystarczyć do osiągnięcia wystarczającej pewności co do możliwości realizacji zamiarów inwestycyjnych oraz planów sprzedaży nieruchomości w roku 2012 i w konsekwencji do wyliczenia wpływu na wcześniej opublikowane prognozy. 7. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji Emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu okresowego za rok Akcjonariuszami posiadającymi bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Rank Progress S.A. na dzień przekazania niniejszego raportu kwartalnego są: Akcjonariusz Liczba posiadanych akcji Wartość nominalna akcji (zł) Liczba głosów Udział % w kapitale Udział % głosów MB Progress Capital Limited* ,07% 52,97% Elsoria Trading Limited ,42% 11,42% Clarriford Limited ,42% 11,42% (*) MB Progress Capital Limited jest inwestycyjną spółką prawa cypryjskiego z siedzibą w Nikozji na Cyprze, której jedynymi udziałowcami, posiadającymi po 50% głosów każdy są Jan Mroczka i Andrzej Bartnicki, a w związku z tym akcje Emitenta należące do MB Progress Capital Limited są posiadane pośrednio przez Jana Mroczkę i Andrzeja Bartnickiego. Pan Jan Mroczka, Prezes Zarządu Rank Progress S.A. jest właścicielem w spółce Clarriford Limited, natomiast pan Andrzej Bartnicki jest właścicielem w spółce Elsoria Trading Limited. Obie spółki mają swoją siedzibę w Nikozji na Cyprze. W porównaniu do poprzedniego raportu okresowego przekazanego dnia 14 marca 2012 r. nie uległa zmianie ogólna liczba akcji posiadanych bezpośrednio i pośrednio przez Panów Jana Mroczkę i Andrzeja Bartnickiego. W wyniku wniesienia w dniu 16 marca 2012 r. przez obu Panów po akcji serii A w zamian za objęcie nowoutworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki MB Progress Capital Limited ilość akcji, które bezpośrednio posiadał każdy z nich, zmniejszyła się z szt. do szt. Akcje serii A są uprzywilejowane na Walnym Zgromadzeniu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają dwa głosy. Ponadto w tym samym dniu MB Progress Capital Limited w wyniku podpisanej na Cyprze umowy darowizny przeniósł na spółki Clarriford Limited i Elsoria Trading Limited, odpowiednio i sztuk akcji. Akcje przeniesione do spółek Clarriford Limited oraz Elsoria Limited nie posiadają uprzywilejowania co do głosu. 10

11 W wyniku opisanych powyżej transakcji MB Progress Capital Limited posiada obecnie uprzywilejowanych akcji serii A, które dają głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Rank Progress S.A. Dodatkowo Prezes Zarządu Rank Progress S.A. Jan Mroczka oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej Rank Progress S.A. Andrzej Bartnicki są bezpośrednimi właścicielami akcji Emitenta. Informacja ta została opisana w punkcie kolejnym. 8. Zestawienie stanu posiadania akcji Emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego, wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego raportu okresowego, odrębnie dla każdej z osób. Stan posiadania bezpośrednio akcji Rank Progress S.A. przez osoby zarządzające na dzień przekazania raportu kwartalnego przedstawia poniższa tabela i zmienił się on w stosunku do ostatniego raportu okresowego przygotowanego za rok 2011, a przekazanego w dniu 14 marca 2012 roku: Akcjonariusz Pełniona funkcja Liczba posiadanych akcji Wartość nominalna akcji (zł) Liczba głosów Udział % w kapitale Udział % głosów Andrzej Bartnicki Przewodniczący RN ,84% 3,95% Jan Mroczka Prezes Zarządu ,84% 3,95% W wyniku wniesienia przez obu Panów po akcji serii A w zamian za objęcie nowoutworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki MB Progress Capital Limited ilość akcji, które bezpośrednio posiadał każdy z nich zmniejszyła się z szt. do szt. Akcje serii A są uprzywilejowane na Walnym Zgromadzeniu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają dwa głosy. Panowie Jan Mroczka i Andrzej Bartnicki są także pośrednio właścicielami akcji Emitenta, co zostało opisane w punkcie poprzednim niniejszego raportu. Dariusz Domszy, Wiceprezes Zarządu Rank Progress S.A. jest pośrednim akcjonariuszem Rank Progress S.A., poprzez spółkę Dermsten Trade Limited z siedzibą na Cyprze, nad którą sprawuje kontrolę. Ilość akcji Rank Progress S.A. będących w posiadaniu Dermsten Trade Limited nie zmieniła się od dnia przekazania ostatniego raportu okresowego i na dzień przekazania niniejszego raportu kwartalnego spółka ta posiada sztuk akcji serii B Emitenta, które stanowią 0,70% kapitału zakładowego i 0,49% głosów na WZA. Pozostali członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Emitenta nie posiadają akcji Emitenta i stan ich posiadania nie zmienił się od przekazania poprzedniego raportu okresowego. 9. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, z uwzględnieniem wymaganych informacji. W roku 2011 spółki zależne Progress III Sp. z oo. oraz Progress IX Sp. z o.o. wystąpiły do Ministra Finansów z wnioskiem o interpretację przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Wnioski o interpretację zostały złożone w związku z planowanymi transakcjami sprzedaży dwóch nieruchomości handlowych: Parku Handlowego Twierdza II w Kłodzku oraz Galerii Twierdza w Zamościu i dotyczyły kwestii opodatkowania obu transakcji podatkiem VAT bądź ich zwolnienia z tego podatku. Obie transakcje sprzedaży wspomnianych nieruchomości doszły już do skutku, o czym Emitent informował w raportach bieżących, a na podstawie otrzymanych interpretacji podatkowych zostały w większej części zwolnione z podatku VAT. Otrzymane interpretacje nie były zgodne ze stanowiskiem wnioskujących i w przypadku braku złożenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa mogłyby doprowadzić do negatywnych skutków w postaci konieczności zwrotu podatku VAT odliczonego od wydatków inwestycyjnych poniesionych na zakup i budowę tych nieruchomości oraz konieczności zapłaty odsetek od zaległości podatkowej. Pomimo złożonych w obu przypadkach wezwań do usunięcia naruszenia prawa, Minister Finansów nie stwierdził podstaw do zmiany lub uchylenia wydanych interpretacji. W 11

12 konsekwencji obaj wnioskujący złożyli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargi na interpretacje wydane przez Ministra Finansów. W pierwszym kwartale 2012 r. odbyły się rozprawy przed WSA we Wrocławiu w sprawie obu skarg wniesionych przed spółki zależne i w obu przypadkach, zgodnie z intencjami skarżących, sąd uchylił zaskarżone interpretacje. Na dzień przygotowania niniejszego raportu Emitent nie powziął jeszcze żadnej informacji o dalszych krokach przedsięwziętych przez Ministra Finansów w wyniku otrzymanego wyroku, jednak istnieje szansa, iż Minister Finansów odstąpi od wniesienia kasacji od wyroków WSA i wyda interpretacje zgodne ze stanowiskiem skarżących. Nawet, gdyby kasacja została złożona przez Ministra Finansów, Zarząd uważa iż istnieje duże prawdopodobieństwo, iż skarżący wygrają spór przed wyższą instancją. Emitent szacuje, że ewentualne skutki finansowe negatywnego wyniku sporu z Ministrem Finansów na dzień przygotowania niniejszego raportu kwartalnego mogłyby kształtować się na poziomie ok. 25 mln zł, jednak stoi na stanowisku, iż prawdopodobieństwo negatywnego wyniku jest nikłe. W konsekwencji Emitent oraz skarżący uznali, że nie nastąpi wypływ środków pieniężnych z tytułu omawianego sporu z Ministrem Finansów wobec czego nie zostało na ten cel utworzone żadne zobowiązanie w sprawozdaniach finansowych. Poza powyżej wymienionymi sprawami zarówno Rank Progress S.A. ani żadna z jej spółek zależnych nie prowadzą postępowań spełniających wymagane warunki. 10. Informacje o zawarciu przez Emitenta lub jednostkę zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe. Od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia sporządzenia niniejszego raportu Emitent, jak również żadna z jego jednostek zależnych nie zawierały transakcji z jednostkami powiązanymi, których wartość pojedynczą lub łączną można uznać za istotną i jednocześnie zostałyby zawarte na warunkach innych niż rynkowe. 11. Informacje o udzieleniu przez Emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta. W I kwartale roku 2012 Emitent udzielił następującej gwarancji spółce zależnej Progress X Sp. z o.o. W wyniku umowy sprzedaży Galerii Tęcza w Kaliszu z dnia 8 lutego 2012 r. przez spółkę zależną Emitenta Progress X Sp. z o.o. do spółki Kalisz Retail Sp. z o.o. dawniej Plantago Sp. z o.o. spółką połączoną z funduszami Blackstone Real Estate, Emitent udzielił gwarancji wykonania wybranych zobowiązań ciążących na Progress X Sp. z o.o., jako Sprzedającego wobec Kupującego maksymalnie do kwoty transakcji. Gwarancja obowiązuje przez okres 2 lat od dnia transakcji. Za udzielone poręczenie Emitent uzyskuje wynagrodzenie w wysokości 1% w skali roku od maksymalnej kwoty udzielonego poręczenia. Emitent posiada w spółce E.F. Progress I Sp. z o.o., która jest właścicielem Progress X Sp. z o.o. Po dniu bilansowym miały miejsce następujące zdarzenia: W dniu 5 kwietnia 2012 r. Rank Progress S.A. dokonała poręczenia kredytów inwestycyjnych w łącznej wartości EUR. Poręczenia dokonano do kwoty ,90 EUR dla spółki zależnej Progress XIII Sp. z o.o. na okres nie późniejszy niż do 1 września 2019 roku. Za udzielone poręczenie Emitent uzyskuje wynagrodzenie w wysokości 1% w skali roku od maksymalnej kwoty udzielonego poręczenia. Jednocześnie Emitent przestał być poręczycielem kredytów inwestycyjnych spółce Progress XII Sp. z o.o., o którym to poręczeniu informował raportem 41/2011 i nie jest już stroną wymienionych w raporcie umów. 12