Grupa Kapitałowa. Rank Progress S.A. Raport kwartalny za I kwartał 2012 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Grupa Kapitałowa. Rank Progress S.A. Raport kwartalny za I kwartał 2012 r."

Transkrypt

1 Grupa Kapitałowa Rank Progress S.A. Raport kwartalny za I kwartał 2012 r. Legnica, dnia 15 maja 2012 r.

2 Spis treści Informacje ogólne Komentarz do osiągniętych wyników w I kwartale 2012 r Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2012 r. oraz kwartalna informacja finansowa Rank Progress S.A. za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2012 r Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje kwartalnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (również przeliczone na euro) przedstawiające dane narastająco za wszystkie kwartały bieżącego i poprzedniego roku obrotowego, a w przypadku bilansu na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek Grupy Kapitałowej Emitenta, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności Stanowisko zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji Emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu okresowego za rok Zestawienie stanu posiadania akcji Emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego, wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego raportu okresowego, odrębnie dla każdej z osób Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, z uwzględnieniem wymaganych informacji Informacje o zawarciu przez Emitenta lub jednostkę zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe Informacje o udzieleniu przez Emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta Inne informacje, które zdaniem Emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Grupę Kapitałową Emitenta Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału

3 Informacje ogólne Grupa Kapitałowa Rank Progress ( Grupa, Grupa Kapitałowa ) składa się z jednostki dominującej Rank Progress S.A. i jej spółek zależnych. Rank Progress S.A. (dalej: Emitent, Spółka, jednostka/podmiot dominujący ) to firma inwestycyjno-deweloperska z siedzibą w Legnicy, działająca na polskim rynku nieruchomości. Spółka powstała w wyniku podjętej uchwały wspólników spółki Bartnicki, Mroczka E.F. RANK PROGRESS Spółka jawna w dniu 1 października 2007 poprzez przekształcenie ze spółki jawnej w spółkę akcyjną. Spółka akcyjna została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym dnia 10 października 2007 roku. Siedziba Spółki znajduje się w Legnicy (59-220), przy ulicy Złotoryjskiej 63. Spółka prowadzi działalność w formie spółki akcyjnej zarejestrowanej w Polsce i aktualnie wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu pod numerem KRS Na dzień 31 marca 2012 r. w wyniku transakcji z dnia 16 marca 2012, Rank Progress S.A. była jednostką zależną od MB Progress Capital Limited inwestycyjnej spółki prawa cypryjskiego z siedzibą w Nikozji na Cyprze, której jedynymi udziałowcami, posiadającymi po 50% głosów każdy są Jan Mroczka i Andrzej Bartnicki, odpowiednio Prezes Zarządu Rank Progress S.A. oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej Rank Progress S.A. Czas trwania jednostki dominującej oraz jednostek wchodzących w skład Grupy jest nieoznaczony, za wyjątkiem spółki HIT Zarząd Majątkiem Polska Legnica 1 Sp. z o.o. w likwidacji oraz spółki E.F. Progress IV Sp. z o. o. Spółka KMM Sp. z o. o. w likwidacji, która na dzień 01 stycznia 2012 r. była w Grupie Kapitałowej Rank Progress została ostatecznie wykreślona z KRS w dniu 2 lutego 2012 roku. Podstawowym przedmiotem działania jednostki dominującej jest: rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, wykonywanie robót ogólnobudowlanych, wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych, wynajem nieruchomości na własny rachunek, zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek. Grupa Kapitałowa koncentruje swoją obecną i przyszłą działalność na realizowaniu czterech kategorii projektów z zakresu rynku nieruchomości: wielkopowierzchniowe centra handlowo-usługowe, śródmiejskie galerie handlowe, obiekty o funkcji mieszanej tj. mieszkaniowo-usługowo-biurowej, wysoko rentowne krótkoterminowe projekty inwestycyjne. Jednostkę dominującą kontrolują Andrzej Bartnicki oraz Jan Mroczka. Od dnia 8 lipca 2010 r. akcje spółki Rank Progress S.A. notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W dniu 4 kwietnia 2012 r. Rank Progress S.A. został uczestnikiem indeksu swig80 indeksu giełdowego małych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Kurs akcji Rank Progress S.A. na warszawskim parkiecie w porównaniu do całego warszawskiego indeksu giełdowego spółek z sektora deweloperskiego (WIG- DEWEL) wykazał znacznie wyższy wzrost w I kw r. niż kurs WIG spółek deweloperskich. 3

4 Poniższe wykresy przedstawiają kształtowanie się procentowych zmian zarówno WIG- DEWEL, jak i akcji Rank Progress S.A. w I kwartale roku Notowania Rank Progress S.A. Notowania WIG-DEWEL 1. Komentarz do osiągniętych wyników w I kwartale 2012 r. W I kwartale 2012 r. największy wpływ na poniesioną stratę miała obniżona wycena nieruchomości inwestycyjnych w wyniku wzmocnienia złotówki wobec euro. Wartość nieruchomości inwestycyjnych jest bowiem przeliczana na PLN po kursie z dnia bilansowego. W ciągu raportowanego kwartału, złotówka wzmocniła się wobec euro z 4,4168 PLN za 1 euro na koniec 2011 r. do 4,1616 PLN za 1 euro na koniec I kwartału 2012 co oznacza wzrost jej wartości o prawie 6%. Wzmocnienia złotówki obniżyło wartość posiadanych przez Emitenta nieruchomości o 26,9 mln zł, co znalazło odzwierciedlenie w wyniku za raportowany okres. Aprecjacja PLN skutkowała dodatkowo niższymi od zakładanych przychodami z najmu, które praktycznie w całości są denominowane w euro. W latach poprzednich ewentualne negatywne skutki wyceny jednych nieruchomości były kompensowane pozytywnymi skutkami wyceny nieruchomości znajdujących się w trakcie budowy. Nie miało to jednak miejsca w bieżącym kwartale, gdyż zgodnie z planem inwestycyjnym nowe inwestycje zaplanowano do realizacji na początku III kwartału 2012 r. kiedy to będzie można oczekiwać ich znacznego pozytywnego wpływu na wyniki finansowe. Jednocześnie Emitent rozpoznał w wyniku za I kwartał dodatkowe jednorazowe koszty transakcyjne poniesione przy sprzedaży Galerii Tęcza w Kaliszu, co w połączeniu deprecjacją euro obniżyło całkowity zysk z tej inwestycji o 13,4 mln zł. Do zaistniałych okoliczności należy równocześnie dodać efekt nietypowego dla Spółki sposobu finansowania budowy Galerii Tęcza, która została zrealizowana całkowicie ze środków własnych Emitenta. Natomiast budowa Galerii Świdnickiej jest finansowana kredytem denominowanym w PLN. Wzmocnienie złotówki nie zostało więc w pełni zrekompensowane obniżeniem wartości kredytów inwestycyjnych i ich obsługi, tak jak to miejsce w przypadku kredytów denominowanych w euro. Warto jednak zaznaczyć, że do końca czerwca 2012 r. kredyt na Galerię Świdnicką zostanie zamieniony na kredyt w euro, co pozwoli w dużej części zrekompensować ewentualne niekorzystne skutki wyceny inwestycji w przyszłości. W kolejnych kwartałach Zarząd spodziewa się również pozytywnego wpływu wyceny do wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych w budowie. Jak zapowiedziano wcześniej rozpoczęcie kolejnych budów jest planowane na III kwartał Wówczas Emitent odczuje pozytywne efekty z przeszacowania tych nieruchomości. Dodatkowo, zawirowania na europejskich rynkach finansowych w najbliższej perspektywie mogą okazać się pozytywne w skutkach dla wyniku 4

5 finansowego Emitenta powodując osłabienie złotego i tym samym zwiększenie wartości posiadanych inwestycji. 2. Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2012 r. oraz kwartalna informacja finansowa Rank Progress S.A. za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2012 r. Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Rank Progress (dalej: Grupa Kapitałowa Emitenta, Grupa Kapitałowa, Grupa ) za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2012 r. oraz kwartalna informacja finansowa Rank Progress S.A. za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2012 r. stanowią odrębny dokument załączony do niniejszego raportu kwartalnego. 3. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje kwartalnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (również przeliczone na euro) przedstawiające dane narastająco za wszystkie kwartały bieżącego i poprzedniego roku obrotowego, a w przypadku bilansu na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR Przychody ze sprzedaży Zysk/strata na sprzedaży (9 858) (2 361) Zysk/strata na działalności operacyjnej (44 689) (10 704) Zysk/strata brutto (32 667) (7 824) Zysk/strata netto (25 232) (6 044) Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (4 975) (1 252) Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (40 861) (10 282) Przepływy pieniężne z działalności finansowej (29 840) (7 147) Przepływy pieniężne razem (21 088) (5 306) Nieruchomości inwestycyjne Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży Aktywa razem Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Kapitał własny Kapitał zakładowy Liczba akcji Przeliczenia na euro dokonano na podstawie następujących zasad: pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej wg średniego kursu NBP obowiązującego na dzień bilansowy tj. na dzień 31 marca 2012 r. kurs 1 EUR = 4,1616 PLN, a na 31 grudnia 2011 r. kurs 1 EUR = 4,4168 PLN. pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych wg średniego kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP na koniec każdego miesiąca kalendarzowego danego okresu tj. za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r. kurs 1 EUR = 4,1750 PLN, a za okres 1 stycznia 2011 r. do 31 marca 2011 r. kurs 1 EUR = 3,9742 PLN. 5

6 4. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji. Rank Progress S.A. jest jednostką dominującą Grupy Kapitałowej Rank Progress i na dzień przekazania raportu jest podmiotem dominującym wobec 32 podmiotów spółek celowych. Ponadto Rank Progress S.A. sprawuje współkontrolę w dwóch jednostkach: Progress XVII Sp. z o.o. oraz Rank-Pellene Sp. z o.o. Dodatkowo spółka Progress IV Sp. z o.o., w której Rank Progress S.A. posiada, sprawuje współkontrolę w spółce NCT Inwestycje Świętokrzyskie I Sp. z o.o. Poszczególne projekty inwestycyjne sprowadzające się do wybudowania, a następnie administrowania obiektami komercyjnymi (centra handlowe, śródmiejskie galerii handlowe, parki handlowe) realizowane są przez jednostki zależne, co zapewnia przejrzystość procesu i minimalizuje ryzyko inwestycyjne. Oprócz podmiotów, o których mowa powyżej oraz podmiotów posiadających akcje w kapitale akcyjnym Emitenta, Emitent nie jest powiązany kapitałowo z żadnymi innymi podmiotami. Schemat Grupy Kapitałowej Rank Progress na dzień 31 marca 2012 r. został przedstawiony na następnej stronie. 6

7 RANK PROGRESS S.A. E.F. Progress I Sp. z o.o. E.F. Progress II Sp. z o.o. E.F. Progress III Sp. z o.o. 99,93% udziałów; 0,07% udziałów posiada Progress X Sp. z o.o. E.F. Progress IV Sp. z o.o. Progress X Sp. z o.o. Rank Müller Jelenia Góra Sp. z o.o. Progress IX Sp. z o.o. E.F. Progress V Sp. z o.o. 98,78% udziałów; 1,22% udziałów posiada Progress X Sp. z o.o. E.F. Progress VI Sp. z o.o. 41,45% udziałów; 51,55% udziałów posiada Progress X Sp. z o.o. E.F. Progress VII Sp. z o.o. 99,78% udziałów; 0,22% udziałów posiada Progress X Sp. z o.o. E.F. Progress VIII Sp. z o.o. Progress II Sp. z o.o. Progress XI Sp. z o.o. Progress III Sp. z o.o. E.F. Progress IX Sp. z o.o. E.F. Progress X Sp. z o.o. HIT Zarząd Majątkiem Polska Legnica 1 Sp. z o.o. w likwidacji Rank Prosper Skarżysko Kamienna Sp. z o.o. Colin Holdings Limited Rank-Pellene Sp. z o.o. 50% udziałów Garissa Investments Sp. z o.o. Progress IV Sp. z o.o. Progress V Sp. z o.o. Progress VII Sp. z o.o. Progress VIII Sp. z o.o. NCT Inwestycje Świętokrzyskie I Sp. z o.o. 50% udziałów Progress XIII Sp. z o.o. Progress XIV Sp. z o.o. Progress XV Sp. z o.o. Progress XII Sp. z o.o. Progress XVI Sp. z o.o. Progress XVII Sp. z o.o. 50% udziałów Progress XVIII Sp. z o.o. Progress XIX Sp. z o.o. Progress XX Sp. z o.o. W kwartalnym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 1 kwartał 2012 roku wszystkie sprawozdania finansowe spółek, z wyjątkiem sprawozdań NCT Inwestycje Świętokrzyskie I Sp. z o. o., Rank-Pellene Sp. z o. o. oraz Progress XVII Sp. z o. o. zostały skonsolidowane metodą 7

8 pełną. Sprawozdania finansowe ww. spółek jako jednostek współkontrolowanych zostały skonsolidowane metodą proporcjonalną ze względu na brak możliwości samodzielnej kontroli tych spółek przez Grupę Kapitałową. Wykaz spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Emitenta wraz z określeniem metody konsolidacji: Lp. Nazwa jednostki Siedziba Udział Grupy na dzień 31 marca 2012 r r. 1 E.F. Progress I Sp. z o.o. Legnica 100% 2 E.F. Progress II Sp. z o.o. Legnica 100% 3 E.F. Progress III Sp. z o.o. Legnica 100% 4 E.F. Progress IV Sp. z o.o. Legnica 100% 5 E.F. Progress V Sp. z o.o. Legnica 100% 6 E.F. Progress VI Sp. z o.o. Legnica 100% 7 E.F. Progress VII Sp. z o.o. Legnica 100% 8 E.F. Progress VIII Sp. z o.o. Legnica 100% 9 E.F. Progress IX Sp. z o.o. Legnica 100% 10 E.F. Progress X Sp. z o.o. Legnica 100% 11 Progress II Sp. z o.o. Legnica 100% 12 Progress III Sp. z o.o. Legnica 100% 13 Progress IV Sp. z o.o. Legnica 100% 14 Progress V Sp. z o.o. Legnica 100% 15 Progress VII Sp. z o.o. Legnica 100% 16 Progress VIII Sp. z o.o. Legnica 100% 17 Progress IX Sp. z o.o. Legnica 100% 18 Progress X Sp. z o.o. Legnica 100% 19 Progress XI Sp. z o.o. Legnica 100% 20 Progress XII Sp. z o.o. Legnica 100% 21 Progress XIII Sp. z o.o. Legnica 100% 22 Progress XIV Sp. z o.o. Legnica 100% 23 Progress XV Sp. z o.o. Legnica 100% 24 Progress XVI Sp. z o.o. Legnica 100% 25 Progress XVII Sp. z o.o. Legnica 50% 26 Progress XVIII Sp. z o.o. Legnica 100% 27 Progress XIX Sp. z o.o. Legnica 100% 28 Progress XX Sp. z o.o. Legnica 100% 29 HIT Zarząd Majątkiem Polska Legnica 1 Sp. z o.o. Legnica 100% 30 w Rank likwidacji Müller Jelenia Góra Sp. z o.o. Legnica 100 % 31 Rank Prosper Skarżysko Kamienna Sp. z o.o. Legnica 100% 32 Colin Holdings Ltd. Cypr 100% 33 Rank-Pellene Sp. z o.o. Głogów 50% 34 NCT Inwestycje Świętokrzyskie I Sp. z o.o. Legnica 50% 35 Garissa Investments Sp. z o. o. Warszawa 100% 8

9 5. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek Grupy Kapitałowej Emitenta, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności. W I kwartale 2012 roku miały miejsce następujące zdarzenia, które wpłynęły na strukturę Grupy Kapitałowej: w dniu 2 lutego 2012 r. spółka KMM Sp. z o. o. w likwidacji, która na dzień r. była w Grupie Kapitałowej Rank Progress została ostatecznie wykreślona z KRS w dniu 20 lutego 2012 r. spółka zależna Emitenta Progress X Sp. z o.o. objęła w podwyższonym kapitale zakładowym 0,22% udziałów w spółce E.F. Progress VII Sp. o.o. w dniu 01 marca spółka zależna Emitenta Progress X Sp. z o.o. objęła w podwyższonym kapitale zakładowym 0,07% udziałów w spółce E.F. Progress III Sp. o.o. w dniu 23 marca spółka zależna Emitenta Progress X Sp. z o.o. objęła w podwyższonym kapitale zakładowym 1,22% udziałów w spółce E.F. Progress V Sp. o.o. w dniu 23 marca spółka zależna Emitenta Progress X Sp. z o.o. objęła w podwyższonym kapitale zakładowym 51,55% udziałów w spółce E.F. Progress VI Sp. o.o. w dniu 28 marca 2012 r. Emitent sprzedał w spółce Progress XIII Sp. z o. o., jednostce zależnej Progress XII Sp. z o. o. Zdarzenia mające wpływ na strukturę Grupy Kapitałowej Emitenta, które miały miejsce po zakończeniu I kwartału 2012 roku do dnia przekazania raportu: w dniu 5 kwietnia 2012 r. spółka zależna od Emitenta Progress XII Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy nabyła nowoutworzone udziały w spółce zależnej Progress XIII Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy i pokryła je w całości wkładem niepieniężnym - aportem w postaci przedsiębiorstwa spółki w rozumieniu art. 55(1) w zw. z art. 55(2) Kodeksu cywilnego, w tym własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego gruntu, w skład którego wchodzi zespół składników materialnych i niematerialnych, związanych z Centrum Handlowym Galeria Piastów" w Legnicy, przeznaczonych do prowadzenia samodzielnie działalności gospodarczej w tym zobowiązania z wyłączeniem należności i zobowiązań podatkowych i publicznoprawnych. Emitent posiada 100 % udziałów w spółce zależnej Progress XII Sp. z o.o., która z kolei posiada w spółce Progress XIII Sp. z o.o. w dniu 11 kwietnia 2012 r. Emitent nabył od swojej spółki zależnej Colin Holdings Limited - spółki prawa cypryjskiego z siedzibą w Nikozji na Cyprze, spółki Garissa Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (obecnie E.F. Progress XI Sp. z o.o.). Poza zdarzeniami opisanymi powyżej nie wystąpiły jakiekolwiek inne zdarzenia mające wpływ na strukturę Grupy Kapitałowej Emitenta. 6. Stanowisko zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych. Prognozy, które Emitent opublikował poprzednio uzależnione są od szeregu czynników, wiele na których Emitent ma ograniczony wpływ. Do kluczowych czynników należy m.in. kurs walut obcych, plany ekspansji potencjalnych najemców czy też szybkość z jaką przebiegają procedury administracyjne dotyczące zmiany lub uchwalenia nowych planów zagospodarowania przestrzennego i zmierzające do pozyskania pozwolenia na budowę. Emitent wdrożył odpowiednie procedury oraz system zarządzania ryzykiem adekwatny do prowadzonej działalności i zmierzający do maksymalnego ograniczenia negatywnego wpływu tych czynników na jego działalność. 9

10 W chwili obecnej, toczy się cały szereg procedur administracyjnych mających na celu doprowadzenie do pozyskania pozwolenia na budowę obiektów handlowych, które Emitent zaplanował do realizacji w latach Pracownicy Emitenta ściśle nadzorują te procedury i współpracują z właściwymi jednostkami samorządowymi w celu ich płynnego przeprowadzenia. W wymiarze finansowym, przesunięcie terminów rozpoczęcia budów oznacza odroczenie w czasie zysków z tytułu przeszacowania nieruchomości inwestycyjnych. Emitent przedsięwziął odpowiednie kroki mające doprowadzić do zminimalizowania tego negatywnego efektu, głównie poprzez pozyskanie gotowych projektów inwestycyjnych z rynku nieruchomości, które posiadają już pozwolenia na budowę lub są na końcowym etapie ich pozyskania. Zarząd intensywnie pracuje jednocześnie nad jak najkorzystniejszym zamknięciem sprzedaży nieruchomości przeznaczonych do spieniężenia. W chwili obecnej Zarząd będzie z pełną determinacją dążył do wypełnienia prognoz finansowych na 2012 rok. W ciągu 2-3 miesięcy Emitent będzie je ewentualnie aktualizować w odniesieniu do nabytej wiedzy i bieżącej sytuacji. Okres ten powinien wystarczyć do osiągnięcia wystarczającej pewności co do możliwości realizacji zamiarów inwestycyjnych oraz planów sprzedaży nieruchomości w roku 2012 i w konsekwencji do wyliczenia wpływu na wcześniej opublikowane prognozy. 7. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji Emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu okresowego za rok Akcjonariuszami posiadającymi bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Rank Progress S.A. na dzień przekazania niniejszego raportu kwartalnego są: Akcjonariusz Liczba posiadanych akcji Wartość nominalna akcji (zł) Liczba głosów Udział % w kapitale Udział % głosów MB Progress Capital Limited* ,07% 52,97% Elsoria Trading Limited ,42% 11,42% Clarriford Limited ,42% 11,42% (*) MB Progress Capital Limited jest inwestycyjną spółką prawa cypryjskiego z siedzibą w Nikozji na Cyprze, której jedynymi udziałowcami, posiadającymi po 50% głosów każdy są Jan Mroczka i Andrzej Bartnicki, a w związku z tym akcje Emitenta należące do MB Progress Capital Limited są posiadane pośrednio przez Jana Mroczkę i Andrzeja Bartnickiego. Pan Jan Mroczka, Prezes Zarządu Rank Progress S.A. jest właścicielem w spółce Clarriford Limited, natomiast pan Andrzej Bartnicki jest właścicielem w spółce Elsoria Trading Limited. Obie spółki mają swoją siedzibę w Nikozji na Cyprze. W porównaniu do poprzedniego raportu okresowego przekazanego dnia 14 marca 2012 r. nie uległa zmianie ogólna liczba akcji posiadanych bezpośrednio i pośrednio przez Panów Jana Mroczkę i Andrzeja Bartnickiego. W wyniku wniesienia w dniu 16 marca 2012 r. przez obu Panów po akcji serii A w zamian za objęcie nowoutworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki MB Progress Capital Limited ilość akcji, które bezpośrednio posiadał każdy z nich, zmniejszyła się z szt. do szt. Akcje serii A są uprzywilejowane na Walnym Zgromadzeniu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają dwa głosy. Ponadto w tym samym dniu MB Progress Capital Limited w wyniku podpisanej na Cyprze umowy darowizny przeniósł na spółki Clarriford Limited i Elsoria Trading Limited, odpowiednio i sztuk akcji. Akcje przeniesione do spółek Clarriford Limited oraz Elsoria Limited nie posiadają uprzywilejowania co do głosu. 10

11 W wyniku opisanych powyżej transakcji MB Progress Capital Limited posiada obecnie uprzywilejowanych akcji serii A, które dają głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Rank Progress S.A. Dodatkowo Prezes Zarządu Rank Progress S.A. Jan Mroczka oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej Rank Progress S.A. Andrzej Bartnicki są bezpośrednimi właścicielami akcji Emitenta. Informacja ta została opisana w punkcie kolejnym. 8. Zestawienie stanu posiadania akcji Emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego, wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego raportu okresowego, odrębnie dla każdej z osób. Stan posiadania bezpośrednio akcji Rank Progress S.A. przez osoby zarządzające na dzień przekazania raportu kwartalnego przedstawia poniższa tabela i zmienił się on w stosunku do ostatniego raportu okresowego przygotowanego za rok 2011, a przekazanego w dniu 14 marca 2012 roku: Akcjonariusz Pełniona funkcja Liczba posiadanych akcji Wartość nominalna akcji (zł) Liczba głosów Udział % w kapitale Udział % głosów Andrzej Bartnicki Przewodniczący RN ,84% 3,95% Jan Mroczka Prezes Zarządu ,84% 3,95% W wyniku wniesienia przez obu Panów po akcji serii A w zamian za objęcie nowoutworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki MB Progress Capital Limited ilość akcji, które bezpośrednio posiadał każdy z nich zmniejszyła się z szt. do szt. Akcje serii A są uprzywilejowane na Walnym Zgromadzeniu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają dwa głosy. Panowie Jan Mroczka i Andrzej Bartnicki są także pośrednio właścicielami akcji Emitenta, co zostało opisane w punkcie poprzednim niniejszego raportu. Dariusz Domszy, Wiceprezes Zarządu Rank Progress S.A. jest pośrednim akcjonariuszem Rank Progress S.A., poprzez spółkę Dermsten Trade Limited z siedzibą na Cyprze, nad którą sprawuje kontrolę. Ilość akcji Rank Progress S.A. będących w posiadaniu Dermsten Trade Limited nie zmieniła się od dnia przekazania ostatniego raportu okresowego i na dzień przekazania niniejszego raportu kwartalnego spółka ta posiada sztuk akcji serii B Emitenta, które stanowią 0,70% kapitału zakładowego i 0,49% głosów na WZA. Pozostali członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Emitenta nie posiadają akcji Emitenta i stan ich posiadania nie zmienił się od przekazania poprzedniego raportu okresowego. 9. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, z uwzględnieniem wymaganych informacji. W roku 2011 spółki zależne Progress III Sp. z oo. oraz Progress IX Sp. z o.o. wystąpiły do Ministra Finansów z wnioskiem o interpretację przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Wnioski o interpretację zostały złożone w związku z planowanymi transakcjami sprzedaży dwóch nieruchomości handlowych: Parku Handlowego Twierdza II w Kłodzku oraz Galerii Twierdza w Zamościu i dotyczyły kwestii opodatkowania obu transakcji podatkiem VAT bądź ich zwolnienia z tego podatku. Obie transakcje sprzedaży wspomnianych nieruchomości doszły już do skutku, o czym Emitent informował w raportach bieżących, a na podstawie otrzymanych interpretacji podatkowych zostały w większej części zwolnione z podatku VAT. Otrzymane interpretacje nie były zgodne ze stanowiskiem wnioskujących i w przypadku braku złożenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa mogłyby doprowadzić do negatywnych skutków w postaci konieczności zwrotu podatku VAT odliczonego od wydatków inwestycyjnych poniesionych na zakup i budowę tych nieruchomości oraz konieczności zapłaty odsetek od zaległości podatkowej. Pomimo złożonych w obu przypadkach wezwań do usunięcia naruszenia prawa, Minister Finansów nie stwierdził podstaw do zmiany lub uchylenia wydanych interpretacji. W 11

12 konsekwencji obaj wnioskujący złożyli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargi na interpretacje wydane przez Ministra Finansów. W pierwszym kwartale 2012 r. odbyły się rozprawy przed WSA we Wrocławiu w sprawie obu skarg wniesionych przed spółki zależne i w obu przypadkach, zgodnie z intencjami skarżących, sąd uchylił zaskarżone interpretacje. Na dzień przygotowania niniejszego raportu Emitent nie powziął jeszcze żadnej informacji o dalszych krokach przedsięwziętych przez Ministra Finansów w wyniku otrzymanego wyroku, jednak istnieje szansa, iż Minister Finansów odstąpi od wniesienia kasacji od wyroków WSA i wyda interpretacje zgodne ze stanowiskiem skarżących. Nawet, gdyby kasacja została złożona przez Ministra Finansów, Zarząd uważa iż istnieje duże prawdopodobieństwo, iż skarżący wygrają spór przed wyższą instancją. Emitent szacuje, że ewentualne skutki finansowe negatywnego wyniku sporu z Ministrem Finansów na dzień przygotowania niniejszego raportu kwartalnego mogłyby kształtować się na poziomie ok. 25 mln zł, jednak stoi na stanowisku, iż prawdopodobieństwo negatywnego wyniku jest nikłe. W konsekwencji Emitent oraz skarżący uznali, że nie nastąpi wypływ środków pieniężnych z tytułu omawianego sporu z Ministrem Finansów wobec czego nie zostało na ten cel utworzone żadne zobowiązanie w sprawozdaniach finansowych. Poza powyżej wymienionymi sprawami zarówno Rank Progress S.A. ani żadna z jej spółek zależnych nie prowadzą postępowań spełniających wymagane warunki. 10. Informacje o zawarciu przez Emitenta lub jednostkę zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe. Od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia sporządzenia niniejszego raportu Emitent, jak również żadna z jego jednostek zależnych nie zawierały transakcji z jednostkami powiązanymi, których wartość pojedynczą lub łączną można uznać za istotną i jednocześnie zostałyby zawarte na warunkach innych niż rynkowe. 11. Informacje o udzieleniu przez Emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta. W I kwartale roku 2012 Emitent udzielił następującej gwarancji spółce zależnej Progress X Sp. z o.o. W wyniku umowy sprzedaży Galerii Tęcza w Kaliszu z dnia 8 lutego 2012 r. przez spółkę zależną Emitenta Progress X Sp. z o.o. do spółki Kalisz Retail Sp. z o.o. dawniej Plantago Sp. z o.o. spółką połączoną z funduszami Blackstone Real Estate, Emitent udzielił gwarancji wykonania wybranych zobowiązań ciążących na Progress X Sp. z o.o., jako Sprzedającego wobec Kupującego maksymalnie do kwoty transakcji. Gwarancja obowiązuje przez okres 2 lat od dnia transakcji. Za udzielone poręczenie Emitent uzyskuje wynagrodzenie w wysokości 1% w skali roku od maksymalnej kwoty udzielonego poręczenia. Emitent posiada w spółce E.F. Progress I Sp. z o.o., która jest właścicielem Progress X Sp. z o.o. Po dniu bilansowym miały miejsce następujące zdarzenia: W dniu 5 kwietnia 2012 r. Rank Progress S.A. dokonała poręczenia kredytów inwestycyjnych w łącznej wartości EUR. Poręczenia dokonano do kwoty ,90 EUR dla spółki zależnej Progress XIII Sp. z o.o. na okres nie późniejszy niż do 1 września 2019 roku. Za udzielone poręczenie Emitent uzyskuje wynagrodzenie w wysokości 1% w skali roku od maksymalnej kwoty udzielonego poręczenia. Jednocześnie Emitent przestał być poręczycielem kredytów inwestycyjnych spółce Progress XII Sp. z o.o., o którym to poręczeniu informował raportem 41/2011 i nie jest już stroną wymienionych w raporcie umów. 12

13 Emitent posiada pośrednio w spółce Progress XIII Sp. z o.o. Oprócz powyższych, Emitent, jak również żadna z jednostek od niego zależnych nie udzielały w I kwartale 2012 roku żadnych innych poręczeń lub gwarancji. 12. Inne informacje, które zdaniem Emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Grupę Kapitałową Emitenta. Warunkiem dalszego rozwoju Rank Progress S.A. i jej Grupy Kapitałowej jest realizacja strategicznego planu budowy i najmu, odpowiadających potrzebom rynku powierzchni handlowych, w oparciu o profesjonalne projekty centrów handlowych wielkopowierzchniowych jak również śródmiejskich galerii, które są budowane z materiałów wysokiej jakości, bezpieczne i zapewniające wysoki komfort osobom w nich zatrudnionym i odwiedzającym. Dlatego głównym kierunkiem prowadzonych przez Spółkę prac rozwojowych jest pozyskiwanie najlepszych lokalizacji, gromadzenie banku ziemi i przebudowa istniejących obiektów zmieniając ich dotychczasowy charakter w nowoczesne centra handlu i rozrywki z zachowaniem architektury miejsca, w którym się znajdują. W najbliższej przyszłości Grupa Kapitałowa planuje realizację centrów handlowych do których m. in. należą: Park handlowy w Grudziądzu termin oddania do użytkowania IV kw r. Park handlowy w Krośnie termin oddania do użytkowania I kw r. Centrum Handlowe w Chojnicach termin oddania do użytkowania II kwartał 2013 r. Park handlowy Opole Turawa termin oddania do użytkowania III kwartał 2013 r. Park handlowy w Skarżysku Kamiennej - termin oddania do użytkowania IV kwartał 2013 r. Galeria handlowa w Pile termin oddania do użytkowania III kwartał 2014 r. Centrum Handlowe w Olsztynie termin oddania do użytkowania III/IV kwartał 2014 r. Centrum Handlowe w Kielcach termin oddania do użytkowania IV kwartał 2014 r. Centrum Handlowe w Duchnowie pod Warszawą termin oddania do użytkowania I kwartał 2015 r. Galeria Handlowa w Tychach termin oddania do użytkowania IV kwartał 2015 r. Do końca 2012 roku powinno nastąpić także ostateczne skrystalizowanie planów odnośnie realizacji osiedla mieszkaniowego pod nazwą Marina Park we Wrocławiu w dzielnicy Popowice. Inwestycje mieszkaniowe mogą stać się w najbliższych latach jednym z jej głównym przedmiotów działalności, ponieważ na gruncie we Wrocławiu, który posiada Emitent i który może przejąć, można zrealizować ok. 3 tys. mieszkań. Wartość całego projektu mieszkaniowego może przekroczyć 1 mld zł, a okres jego realizacji może potrwać od 5 do 7 lat. Grupa ma nadzieję, że w przyszłości do dalszej współpracy w zakresie realizacji obiektów handlowych oraz innych projektów inwestycyjnych uda się jej pozyskać klientów istniejących jak i nowych, dzięki czemu będzie mogła zapewnić dodatkowe środki na zabezpieczenie nieruchomości i jako wkład własny w planowanych inwestycjach w centra i galerie handlowe prowadzonych przez spółki celowe, które Grupa Kapitałowa zatrzyma we własnym portfelu. W latach przyszłych, Grupa Kapitałowa nadal zamierza realizować swoją dotychczasową strategię inwestycyjną zarówno przez siebie jak i spółki celowe. Wraz z partnerami biznesowymi, jednostka dominująca będzie realizowała wysokorentowne krótkoterminowe projekty inwestycyjne, które zapewniają wprawdzie jednorazowe wpływy środków, ale o znacznej wielkości, które będą przeznaczane na dalsze inwestycje prowadzone w ramach spółek celowych jako wkład własny. Natomiast spółki celowe będą realizowały budowy, a następnie zarządzały długoterminowymi inwestycjami w nieruchomości tj. centrami i galeriami handlowymi. W roku 2011 Grupa Kapitałowa, po kilku latach próby sprzedaży wybranych centrów handlowych pozyskała wartościowego partnera inwestycyjnego, jakim jest fundusz Blackstone Real Estate wywodzący się z USA. Po sprzedaży trzech obiektów handlowych temu funduszowi w roku 2011 za łączną kwotę 82 mln EURO, w I kw r., spółka powiązana z funduszem nabyła czwarty obiekt od Grupy: Galerię Tęcza w Kaliszu za cenę 37 mln EUR. Transakcja ta została szczegółowo opisana w raporcie bieżącym Emitenta. Wszystkie te inwestycje zapewniły znaczny wpływ gotówki do Grupy, która została wykorzystana w znacznej mierze na spłatę zaciągniętych kredytów bankowych (w tym kilku krótkoterminowych), sfinansowanie nowych inwestycji w nieruchomości oraz została przeznaczona na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy za rok 2011, o czym Emitent szczegółowo pisze w dalszej części niniejszego opracowania. 13

14 W dniu 13 lutego 2012 r. spółka zależna od Emitenta, Progress XX Sp. z o.o. ("Kupujący") zawarła z ZPU GEMAR s.c. M. Kochanowski, E. Wylegała z siedzibą w Pile ("Sprzedający") przedwstępną umowę sprzedaży wszystkich udziałów w Spółce "GEMAR - UMECH" Sp. z o.o. Spółka "GEMAR - UMECH" Sp. z o.o. z siedzibą w Pile jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości położonej w Pile, woj. Wielkopolskie, wraz ze znajdującymi się na niej budynkami o łącznej powierzchni 2,8545 ha. Celem podpisanej przedwstępnej umowy sprzedaży jest zabezpieczenie przedmiotowych gruntów pod przyszłą inwestycję, jaką będzie budowa galerii handlowej. Przewidywany termin rozpoczęcia inwestycji to IV kwartał 2012 roku, a termin zakończenia i oddania centrum do użytkowania to III kwartał 2014 roku. W dniu 9 marca 2012 r. Grupa Kapitałowa Rank Progress otworzyła Galerię Świdnicką o powierzchni najmu liczącej 15,5 tys. mkw. Obiekt znajduje się w ścisłym centrum Świdnicy, na miejscu nieistniejących już Zakładów Elektrotechniki Motoryzacyjnej. Jego powierzchnia całkowita wynosi 24 tys. mkw. To jedyna galeria handlowa w mieście, liczącym blisko 60 tys. mieszkańców. W związku z pozyskaniem istotnych środków pieniężnych w wyniku realizacji szeregu transakcji sprzedaży istotnych nieruchomości przez Grupę Kapitałową w roku 2011 i na początku 2012, w roku 2012 wypłacona została dywidenda w wysokości 1,35 zł na akcję w łącznej kwocie ,50 złotych, na którą składał się w całości wypracowany w roku 2011 zysk netto Spółki w wysokości ,03 złotych oraz zyski wypracowane w latach poprzednich przelane na kapitał zapasowy w kwocie ,47 złotych. W dniu 10 kwietnia 2012 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Rank Progress S.A. zdecydowało o skupie własnych akcji. Program przewiduje wykup do 10 proc. kapitału, na ten cel ma zostać przeznaczone 5o mln zł. Nabywanie akcji własnych może następować za cenę nie niższą niż 1 zł i nie wyższą niż 40 zł. Skup może trwać do 10 kwietnia 2015 r. W dniu 10 kwietnia 2012 r. Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na planowany skup. Biorąc pod uwagę dobrą sytuację płynnościową Emitenta i zamierzone w najbliższej przyszłości plany, Emitent nie spodziewa się jakichkolwiek problemów z możliwością realizacji zobowiązań przez Grupę Kapitałową Rank Progress. 13. Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału. W ocenie Emitenta, wpływ na wynik finansowy w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału będą miały następujące zdarzenia i czynniki: realizacja ściśle określonej strategii rozwoju i kategorii produktowej; Grupa stara się wykorzystać swoje doświadczenie na rynku nieruchomości komercyjnych, a ewentualna dywersyfikacja produktowa musi być szczególnie rozważana, tym bardziej, że Grupa w chwili obecnej nie posiada odpowiednich kompetencji w przypadku realizacji projektów o innej charakterystyce niż centra i galerie handlowe; realizacja w zaplanowanych terminach przez spółki Grupy Kapitałowej planowanych obiektów handlowych. W chwili obecnej Grupa nie prowadzi żadnej budowy, natomiast trwają procedury administracyjne związane przede wszystkim ze zmianami miejscowych planów zagospodarowania i mające na celu jak najszybsze pozyskanie pozwoleń na budowę. Emitent obserwuje kilkumiesięczne opóźnienia w procedurach administracyjnych co może w najbliższych miesiącach doprowadzić do opóźnienia rozpoczęcia budów i w konsekwencji do przesunięcia w czasie zysków z przeszacowania nieruchomości; doświadczenie kadry właścicielskiej i zarządzającej; Grupa zatrudnia wysokiej rangi specjalistów w zakresie ekspansji, prowadzenia procedur administracyjnych związanych z nieruchomościami, z zakresu nadzorowania budów, pozyskiwania finansowania, komercjalizacji obiektów i kilku innych. Ich odejście z Grupy może wiązać się z tymczasowym negatywnym wpływem na jej działalność; ugruntowana pozycja w branży, poparta wieloma realizacjami oraz dobra ocena kredytowa, której nadwątlenie może negatywnie odbić się na zaufaniu partnerów biznesowych, instytucji finansowych, najemców i inwestorów; 14

15 współpraca z silnymi i stabilnymi sieciami detalicznymi; sieci te dają podstawę do dalszego rozwoju Grupy. Zaniedbania Grupy w tej współpracy mogą spowodować, że wysokorentowne krótkoterminowe projekty przestaną być realizowane i w konsekwencji Grupa może nie pozyskać odpowiedniego finansowania koniecznego na projekty inwestycyjne o długoterminowej charakterystyce; dostępność bardzo atrakcyjnie zlokalizowanych nieruchomości gruntowych pod przyszłe inwestycje. Emitent jednocześnie poszukuje gotowych projektów inwestycyjnych, które mogłyby skompensować ewentualne negatywne skutki przesunięcia w czasie planowanych budów, wobec których procedury administracyjne uległy przesunięciu; dostępność taniego finansowania. Do istotnych czynników, które mogą mieć wpływ na wyniki Grupy Kapitałowej w przeciągu najbliższego kwartału można zaliczyć: wahania kursu PLN wobec EUR. Osłabienie złotówki wobec euro korzystnie wpływa na wyniki osiągane przez Grupę Kapitałową, a w szczególności ma pozytywny wpływ na: wysokość przychodów z czynszów najmu, które prawie w całości są denominowane w walucie euro oraz wzrost wartości nieruchomości komercyjnych, których wartość ustalana jest w oparciu o zdyskontowane przepływy w euro; tendencje cenowe w budownictwie. Wzrost cen usług i materiałów budowlanych może negatywnie wpłynąć na opłacalność inwestycji, które Grupa Kapitałowa zamierza wkrótce rozpocząć, a co za tym idzie na mniejsze zyski wynikające z przeszacowania do wartości godziwej; wzrost inflacji. Może to znaleźć odzwierciedlenie w stopach procentowych, których wzrost może negatywnie wpłynąć na obciążenia odsetkowe; tendencje kryzysowe w strefie euro mogą oddziaływać negatywnie na sytuację makroekonomiczną w Polsce, fundusze inwestycyjne mogą zacząć szukać bezpiecznych przystani na rynkach, a omijać kraje takie jak Polska, zaliczane do rynków wschodzących; nadmierny deficyt budżetowy może spowodować, iż rządzący w ramach jego ograniczania mogą chcieć podnieść obciążenia podatkowe, co przełoży się na osłabienie koniunktury gospodarczej i zmniejszenie popytu zarówno ze strony inwestorów, jak i potencjalnych najemców; popyt ze strony inwestorów. Utrzymujący się popyt na nieruchomości może umożliwić sprzedaż niektórych aktywów posiadanych przez Spółkę wcześniej niż zaplanowano i z większym zyskiem oraz pozytywnie wpłynąć na stopy kapitalizacji, a co za tym idzie na wyższe zyski z przeszacowania nieruchomości inwestycyjnych. Z drugiej strony wzmożony popyt może negatywnie wpłynąć na cenę zakupu gruntów, które są skupowane pod przyszłe inwestycje jak i do obrotu, oraz na nasilenie działań konkurencji w lokalizacjach zabezpieczonych przez Grupę Kapitałową. Podpisy Legnica, dnia 15 maja 2012 r. 15

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q 1/2011. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice

Raport SA-Q 1/2011. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Raport SA-Q 1/2011 POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO MOJ S.A. ZA I KWARTAŁ 2011 R. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@moj.com.pl

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Kutno, 16 listopada 2015 r. Spis treści 1 Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

Siedziba: Polska, 95-200 Pabianice, ul. Piotra Skargi 45/47

Siedziba: Polska, 95-200 Pabianice, ul. Piotra Skargi 45/47 POZOSTAŁE INFORMACJE Podstawowe informacje o Emitencie: Nazwa: Suwary S.A. Siedziba: Polska, 95-200 Pabianice, ul. Piotra Skargi 45/47 Strona internetowa: www.suwary.com.pl Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q 1/2014. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice

Raport SA-Q 1/2014. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Raport SA-Q 1/2014 POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO MOJ S.A. ZA I KWARTAŁ 2014 R. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@moj.com.pl

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1 2 3 4 5 ZESTAWIENIE PORTFELA INWESTYCYJNEGO 6 7 Wykazane powyżej informacje dotyczą spółek wniesionych jako udziały wiodące. Wszystkie te spółki są w upadłości. 8 *) spółki

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Do przeliczenia wybranych danych finansowych dotyczących rachunku wyników oraz rachunku przepływów przyjęto średnią arytmetyczną średnich kursów EURO z tabel NBP na ostatni dzień miesiąca w okresie od

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu za IV kwartał roku obrotowego trwającego od 1.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

Pozostałe informacje do raportu za IV kwartał roku obrotowego trwającego od 1.01.2007 r. do 31.12.2007 r. Pozostałe informacje do raportu za IV kwartał roku obrotowego trwającego od 1.01.2007 r. do 31.12.2007 r. Prezentowane dane finansowe ecard Spółka Akcyjna za IV kwartał 2007 r. zostały sporządzone zgodnie

Bardziej szczegółowo

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 LIPCA 2012 DO 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU Olsztyn 2012 4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 1. Informacje o spółce... 3 1.1. Podstawowe dane...

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2013 MIDVEN S.A.

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2013 MIDVEN S.A. RAPORT ZA II KWARTAŁ 2013 MIDVEN S.A. za okres od dnia 1 kwietnia 2013 roku do 30 czerwca 2013 roku Warszawa, dnia 16 września 2013 roku Spis treści Spis treści... 2 1. Podstawowe informacje o Spółce....

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy Raport Kwartalny WEEDO S.A. IV kwartał 2012 r. (dane za okres 01-10- 2012r. do 31-12- 2012r.)

Jednostkowy Raport Kwartalny WEEDO S.A. IV kwartał 2012 r. (dane za okres 01-10- 2012r. do 31-12- 2012r.) Jednostkowy Raport Kwartalny WEEDO S.A. IV kwartał 2012 r. (dane za okres 01-10- 2012r. do 31-12- 2012r.) DATA SPORZĄDZENIA RAPORTU KWARTALNEGO Katowice, 20 luty 2013 RAPORT KWARTALNY ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD. Raport SA-Q 2/2000

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD. Raport SA-Q 2/2000 POCZTA Od : Tomasz Kosacki Data odbioru : 2000-08-04 16:47:30 Do : EM Kancelaria Zarząd spółki KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport SA-Q 2/2000 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności

Bardziej szczegółowo

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 Zawartość Podstawowe informacje o podmiocie dominującym... 3 Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta... 4 Komentarz

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny za okres od 01 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. IV kwartał 2012 roku

Raport kwartalny za okres od 01 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. IV kwartał 2012 roku Raport kwartalny za okres od 01 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku IV kwartał 2012 roku Kancelaria Medius S.A. Ul. Sołtysa Dytmara 3 nr lok. 1 30-126 Kraków Tel./ Fax: + 48 12 265 12 76 e-mail:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA do skróconego sprawozdania finansowego za I kwartał 2013r.

INFORMACJA DODATKOWA do skróconego sprawozdania finansowego za I kwartał 2013r. INFORMACJA DODATKOWA do skróconego sprawozdania finansowego za I kwartał 2013r. 1. Zasady i metody rachunkowości, metody wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy oraz pomiaru wyniku finansowego. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 20040101 do 20040331

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013

KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013 KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013 1. Podstawowe informacje o Spółce 1.1. Dane Spółki Firma: Forma prawna: Siedziba: Adres: Lokaty Budowlane Spółka

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2009 R. DO 30 CZERWCA 2009 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2009 R. DO 30 CZERWCA 2009 R. NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2009 R. DO 30 CZERWCA 2009 R. Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji Grupa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RANK PROGRESS S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RANK PROGRESS S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RANK PROGRESS S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 ROKU Legnica, dn. 21 marca 2013 r. SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne... 5 2. Wybrane dane finansowe... 6 3. Roczne

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa. Rank Progress. Raport kwartalny za I kwartał 2013 r.

Grupa Kapitałowa. Rank Progress. Raport kwartalny za I kwartał 2013 r. Grupa Kapitałowa Rank Progress Raport kwartalny za I kwartał 2013 r. Legnica, dnia 15 maja 2013 r. Spis treści Informacje ogólne... 3 1. Komentarz do osiągniętych wyników w I kwartale 2013 r.... 4 2. Kwartalne

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

TERRA Spółka Akcyjna Raport kwartalny za okres od 1 stycznia 2013 do 31 marca 2013 roku RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2013 R.

TERRA Spółka Akcyjna Raport kwartalny za okres od 1 stycznia 2013 do 31 marca 2013 roku RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2013 R. RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2013 R. ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2013 DO 31 MARCA 2013 ROKU Warszawa, 15 MAJA 2013 roku 1 S t r o n a SPIS TREŚCI 1 INFORMACJE OGÓLNE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU...

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu za II kwartał roku obrotowego trwającego od 1.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

Pozostałe informacje do raportu za II kwartał roku obrotowego trwającego od 1.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Pozostałe informacje do raportu za II kwartał roku obrotowego trwającego od 1.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Prezentowane dane finansowe ecard Spółka Akcyjna za II kwartał 2008 r. zostały sporządzone zgodnie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego spółki MW TENIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu 1 1. Wartości niematerialne i prawne i środki trwałe Wartości niematerialne i prawne Spółka wykazuje

Bardziej szczegółowo

OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI

OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje sprawozdanie PPH KOMPAP S.A. oraz sprawozdanie finansowe jednostki

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres IV kwartału 2011 r. (od 01 października 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.) 14 luty 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ SUWARY ZA I KWARTAŁ 2013/2014 ROKU OBEJMUJĄCEGO OKRES OD 01.10.2013 ROKU DO 31.12.

POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ SUWARY ZA I KWARTAŁ 2013/2014 ROKU OBEJMUJĄCEGO OKRES OD 01.10.2013 ROKU DO 31.12. POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ SUWARY ZA I KWARTAŁ 2013/2014 ROKU OBEJMUJĄCEGO OKRES OD 01.10.2013 ROKU DO 31.12.2013 ROKU SPIS TREŚCI Udział emitenta w spółkach z na koniec

Bardziej szczegółowo

amortyzacji lub umorzenia, 0,00 0,00 akcji, w tym uprzywilejowanych 0,00 a) do 1 roku 0,00 Druk: MPiPS

amortyzacji lub umorzenia, 0,00 0,00 akcji, w tym uprzywilejowanych 0,00 a) do 1 roku 0,00 Druk: MPiPS DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 1) szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów

Bardziej szczegółowo

LOKATY BUDOWLANE. za rok 2013

LOKATY BUDOWLANE. za rok 2013 Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej LOKATY BUDOWLANE za rok 2013 I. Ważniejsze okoliczności lub zdarzenia mające znaczący wpływ na działalność oraz wyniki finansowe grupy kapitałowej emitenta

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 2. KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013

RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 SPIS TREŚCI 1. Pismo Prezesa Zarządu HM Inwest S.A. 2. Wybrane dane finansowe za rok 2013 3. Roczne sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2013 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Drugi Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. SAF Q 4/2006

Drugi Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. SAF Q 4/2006 1. ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU KWARTALNEGO Raport kwartalny Funduszu za czwarty kwartał 2006 roku nie podlegał badaniu ani też przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.

Bardziej szczegółowo

III. Pozostałe informacje zgodnie z 91 ust. 6. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r.

III. Pozostałe informacje zgodnie z 91 ust. 6. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. III. Pozostałe informacje zgodnie z 91 ust. 6. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. 1. Wybrane dane finansowe na dzień 30.06.2007 r., zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ 2012/2013 ROKU

POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ 2012/2013 ROKU POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ 2012/2013 ROKU Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji Podstawowe dane o jednostce dominującej

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU DO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q1/2004

KOMENTARZ ZARZĄDU DO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q1/2004 KOMENTARZ ZARZĄDU DO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q1/2004 61 ust. 4 Przy sporządzeniu raportu kwartalnego za I kwartał 2004 r. przyjęto zasady zgodnie z Ustawą o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa BERLING

Grupa Kapitałowa BERLING Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2013 roku Grupa Kapitałowa BERLING Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2013 roku sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2014 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2014 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SAQ 4 / 2014 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn.

Bardziej szczegółowo

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku Warszawa, 14 sierpnia 2013 roku Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymogami określonymi w załączniku

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności emitenta

Raport kwartalny z działalności emitenta TABLEO S.A. ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława Raport kwartalny z działalności emitenta tel./fax +48 896487559 +48 896482131 e-mail: biuro@tableo.pl http://tableo.pl Iława, dnia 14.02.2013 r. IV kwartał 2012

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 2. KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa Spółki: Stowarzyszenie Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward.

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Charakterystyka instrumentów finansowych Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward. kurs realizacji: 4,0374, kurs realizacji: 4,0374, kurs realizacji: 4,0374,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy 2014 roku zakończony 31 grudnia 2014 roku Wojciech Skiba Prezes Zarządu Warszawa, 29 czerwca 2015

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2005 ROK

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2005 ROK INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2005 ROK I. METODY WYCENY STOSOWANE W JEDNOSTCE. I. 1. Stosowane metody wyceny (w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów, przychodów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy 2013 roku zakończony 31 grudnia 2013 roku Wojciech Skiba Prezes Zarządu Warszawa, 15 października

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 18 sierpnia 2015 roku

Warszawa, 18 sierpnia 2015 roku GRUPA KAPITAŁOWA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2015 ROKU Warszawa, 18 sierpnia 2015 roku

Bardziej szczegółowo

RAPORT jednostkowy za II kwartał 2013 roku 01.04.2013 r. - 30.06.2013 r. Warszawa, 14 sierpnia 2013 roku

RAPORT jednostkowy za II kwartał 2013 roku 01.04.2013 r. - 30.06.2013 r. Warszawa, 14 sierpnia 2013 roku PYLON S.A. RAPORT jednostkowy za II kwartał 2013 roku 01.04.2013 r. - 30.06.2013 r. Warszawa, 14 sierpnia 2013 roku Spis treści Spis treści...2 1. Podstawowe informacje o Spółce...3 1.1. Informacje podstawowe...3

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego ( również przeliczone na euro);

1. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego ( również przeliczone na euro); POZOSTAŁE INFORMACJE (zgodnie z par. 91 ust.6 i 8, z uwzględnieniem ust.9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r.- Dz. U. Nr.209,poz.1744) 1. Wybrane dane finansowe, zawierające

Bardziej szczegółowo

MOLMEDICA Spółka Akcyjna Raport okresowy jednostkowy i skonsolidowany za III kwartał 2014r. (tj. za okres 01.07.2014 30.09.2014)

MOLMEDICA Spółka Akcyjna Raport okresowy jednostkowy i skonsolidowany za III kwartał 2014r. (tj. za okres 01.07.2014 30.09.2014) MOLMEDICA Spółka Akcyjna Raport okresowy jednostkowy i skonsolidowany za III kwartał 214r. (tj. za okres 1.7.214 3.9.214) Poznań, 14.11.214r. Spis treści I. Podstawowe informacje o Spółce... 3 II. Struktura

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2014 za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2014 za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2014 za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie Warszawa, dnia 26 czerwca 2015 r. 1 SPIS TREŚCI: 1. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA W PIERWSZYM PÓŁROCZU ROKU OBROTOWEGO 2012/2013 OBEJMUJĄCYM OKRES OD 1 LIPCA 2012 R. DO 31 GRUDNIA 2012 R. Zgodnie z 89 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB za rok obrotowy 2009/2010. obejmujący okres od 01-07-2009 do 30-06-2010

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB za rok obrotowy 2009/2010. obejmujący okres od 01-07-2009 do 30-06-2010 Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB obejmujący okres od 01-07-2009 do 30-06-2010 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR 30.06.2010 30.06.2009

Bardziej szczegółowo

ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU

ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU (dane za okres 01.01.2012 r. 31.03.2012 r.) Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie 2. Wybrane dane finansowe za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 marca 2012 roku

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2012 roku. Adam Skrzypek Prezes Zarządu 2013-02-14

Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2012 roku. Adam Skrzypek Prezes Zarządu 2013-02-14 Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2012 roku Adam Skrzypek Prezes Zarządu 2013-02-14 Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 2 1.1. Podstawowe dane o spółce... 2 2.STRUKTURA AKCJONARIATU

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 40/2012 Zarządu RBS Bank (Polska) S.A. z dnia 1 sierpnia 2012 roku INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011 Dane według stanu na 31

Bardziej szczegółowo

- przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591, z późn. zm.),

- przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591, z późn. zm.), NFI Progress S.A. Informacje Finansowe za I kwartał 2003 roku Komentarz: 1. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu kwartalnego Raport kwartalny Funduszu za I kwartał 2003 roku nie podlegał badaniu ani

Bardziej szczegółowo

ZA II KWARTAŁ 2012 ROKU

ZA II KWARTAŁ 2012 ROKU ZA II KWARTAŁ 2012 ROKU (dane za okres 01.04.2012 r. 30.06.2012 r.) Zawartość raportu: 1. Podstawowe informacje o Emitencie 2. Wybrane dane finansowe za okres od 1 kwietnia 2012 roku do 30 czerwca 2012

Bardziej szczegółowo

MOSTOSTAL WROCŁAW Spółka Akcyjna

MOSTOSTAL WROCŁAW Spółka Akcyjna MOSTOSTAL WROCŁAW Spółka Akcyjna Raport okresowy jednostkowy i skonsolidowany za II kwartał 203r. (tj. za okres 0.04.203 30.06.203) WROCŁAW, 4 SIERPIEŃ 203r. Spis treści I. Podstawowe informacje o Spółce...

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej GRUPA MENNICE KRAJOWE S.A. za II kwartał 2013 roku obejmujący okres

Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej GRUPA MENNICE KRAJOWE S.A. za II kwartał 2013 roku obejmujący okres Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej GRUPA MENNICE KRAJOWE S.A. za II kwartał 2013 roku obejmujący okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2013 roku Warszawa, 14 sierpnia 2013 roku 1 Spis Treści

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. Szczecin 07.08.2015 r.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. Szczecin 07.08.2015 r. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE...4

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ HARPER HYGIENICS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2011 R.

ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ HARPER HYGIENICS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2011 R. ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ HARPER HYGIENICS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2011 R. SPIS TREŚCI 1. OPIS ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ GRUPY KAPITAŁOWEJ HARPER HYGIENICS

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY OBEJMUJĄCY OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 DO 30 WRZEŚNIA 2014 GRUPY KAPITAŁOWEJ MIRBUD S.A.

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY OBEJMUJĄCY OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 DO 30 WRZEŚNIA 2014 GRUPY KAPITAŁOWEJ MIRBUD S.A. SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY OBEJMUJĄCY OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 DO 30 WRZEŚNIA 2014 GRUPY KAPITAŁOWEJ MIRBUD S.A. Strona 1 z 116 Spis treści 1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A.

JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. II KWARTAŁ ROKU 2013 Opole, 13 sierpnia 2013 r. Raport Gwarant Agencja Ochrony S.A. za II kwartał roku 2013 został przygotowany

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa. Rank Progress. Raport kwartalny za III kwartał 2013 r.

Grupa Kapitałowa. Rank Progress. Raport kwartalny za III kwartał 2013 r. Grupa Kapitałowa Rank Progress Raport kwartalny za III kwartał 2013 r. Legnica, dnia 14 listopada 2013 r. Spis treści Informacje ogólne... 3 1. Komentarz do osiągniętych wyników w III kwartale 2013 r....

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ T2 INVESTMENT S.A. I KWARTAŁ 2013

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ T2 INVESTMENT S.A. I KWARTAŁ 2013 SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ T2 INVESTMENT S.A. I KWARTAŁ 2013 Poznań, 15 maj 2013 Spis treści: 1. INFORMACJE OGÓLNE......2 1.1. Skład Grupy Kapitałowej........2 1.2. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa. Rank Progress. Raport kwartalny za III kwartał 2014 r.

Grupa Kapitałowa. Rank Progress. Raport kwartalny za III kwartał 2014 r. Grupa Kapitałowa Rank Progress Raport kwartalny za III kwartał 2014 r. Legnica, dnia 14 listopada 2014 r. Spis treści Informacje ogólne... 3 1. Komentarz do osiągniętych wyników w III kwartale 2014 r....

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA do rozszerzonego sprawozdania finansowego za II kwartał 2007

INFORMACJA DODATKOWA do rozszerzonego sprawozdania finansowego za II kwartał 2007 UNIMA 2000 S.A. INFORMACJA DODATKOWA do rozszerzonego sprawozdania finansowego za II kwartał 2007 1. Skutki zmian w strukturze Spółki, w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna w Zamościu SPRAWOZDANIE FINANSOWE KREDYT INKASO SA

Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna w Zamościu SPRAWOZDANIE FINANSOWE KREDYT INKASO SA Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna w Zamościu SPRAWOZDANIE FINANSOWE KREDYT INKASO SA ZA OKRES OD 28.12.2006 DO 31.03.2008 ROK (ROK OBROTOWY 2006/07/08) WRAZ Z DANYMI PORÓWNYWALNYMI ZA 2006 ROK DODATKOWE NOTY

Bardziej szczegółowo

1. WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE 2. CZYNNIKI I ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE 3. OPIS DZIAŁAŃ ZARZĄDU W III KWARTALE 2012 ROKU

1. WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE 2. CZYNNIKI I ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE 3. OPIS DZIAŁAŃ ZARZĄDU W III KWARTALE 2012 ROKU LETUS CAPITAL S.A. Raport kwartalny za okres od 01.07.2012 do 30.09.2012 Katowice, 14 listopada 2012 1 1. WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE Tabela 1 Rachunek zysków i strat - wybrane dane finansowe za III kwartał

Bardziej szczegółowo

FIRMA HANDLOWA JAGO S.A.

FIRMA HANDLOWA JAGO S.A. FIRMA HANDLOWA JAGO S.A. Skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej JAGO sporządzone zgodnie z MSSF oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Firmy Handlowej JAGO SA sporządzone

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: PEARSON IOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZE SPÓŁKĄ POD FIRMĄ: IOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ sporządzony w dniu 10 października 2014 r. w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIALALNOŚCI FIRMY RODAN SYSTEMS S.A. ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.03.2010. List Prezesa Zarządu Rodan Systems S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIALALNOŚCI FIRMY RODAN SYSTEMS S.A. ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.03.2010. List Prezesa Zarządu Rodan Systems S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIALALNOŚCI FIRMY RODAN SYSTEMS S.A. ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.03.2010 List Prezesa Zarządu Rodan Systems S.A. Szanowni Państwo, Oddajemy w ręce Państwa raport obejmujący I kwartał

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2007 ROK

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2007 ROK INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2007 ROK I. METODY WYCENY STOSOWANE W JEDNOSTCE. I. 1. Stosowane metody wyceny (w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów, przychodów

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBYG Wyniki 3 kw. 2011 Warszawa, 10 listopada 2011 r.

GRUPA ROBYG Wyniki 3 kw. 2011 Warszawa, 10 listopada 2011 r. GRUPA ROBYG Wyniki 3 kw. 2011 Warszawa, 10 listopada 2011 r. Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii,

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE POLNA SA-Q 4/2005 Do przeliczenia wybranych danych finansowych dotyczących rachunku wyników oraz rachunku przepływów przyjęto średnią arytmetyczną średnich kursów EURO z tabel NBP na ostatni dzień miesiąca

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ MOLMEDICA S.A. (dawniej MOSTOSTAL Wrocław S.A.)

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ MOLMEDICA S.A. (dawniej MOSTOSTAL Wrocław S.A.) SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ MOLMEDICA S.A. (dawniej MOSTOSTAL Wrocław S.A.) ZA ROK OBROTOWY 2013 I. Wprowadzenie Podmiot dominujący: MOSTOSTAL Wrocław Spółka Akcyjna zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

I KWARTAŁ ROKU 2015. Warszawa, 14 maja 2015 r.

I KWARTAŁ ROKU 2015. Warszawa, 14 maja 2015 r. RAPORT KWARTALNY POLMAN S.A. I KWARTAŁ ROKU 2015 Warszawa, 14 maja 2015 r. Raport za IV kwartał roku 2014 został przygotowany przez emitenta zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin Alternatywnego

Bardziej szczegółowo