DOŚWIADCZENIA W ZAKRESIE WDRAŻANIA KONCEPCJI LEAN MANUFACTURING W MAŁYCH FIRMACH PRODUKCYJNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOŚWIADCZENIA W ZAKRESIE WDRAŻANIA KONCEPCJI LEAN MANUFACTURING W MAŁYCH FIRMACH PRODUKCYJNYCH"

Transkrypt

1 Z E S Z Y T Y N A U K O W E P O L I T E C H N I K I P O Z N AŃSKIEJ Nr 6 Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją 2007 EDWARD PAJĄK DOŚWIADCZENIA W ZAKRESIE WDRAŻANIA KONCEPCJI LEAN MANUFACTURING W MAŁYCH FIRMACH PRODUKCYJNYCH W artykule przedstawiono rozwiązania zastosowane w małej firmie wdrażającej koncepcję lean manufacturing LM. Przedstawiono rozwiązania dotyczące obszaru współpracy z klientem, a także związane z organizacją produkcji i sterowaniem nią, w tym również w zakresie stworzenia systemu obsługi klienta. Artykuł zakończono wnioskami wskazującymi na efekty zastosowania rozwiązań LM, ale również na problemy pojawiające się w trakcie wdrażania koncepcji. Słowa kluczowe: lean manufacturing, wdrożenie. 1. WPROWADZENIE Dane statystyczne zamieszczane w publikacjach GUS wskazują, że coraz większy udział w produkcie narodowym przypada na przedsiębiorstwa małe i średnie. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest ich elastyczność, rozumiana tutaj jako łatwość przystosowania się do bieżących, często zmieniających się wymagań rynku, a nawet do wymagań poszczególnych klientów. Dominująca staje się więc w tych firmach produkcja na zamówienie MTO ( z ang. make to order), a nawet projektowanie na zamówienie ETO (z ang. engineering to order). Ostatnia wymieniona forma współpracy z klientem, polega na zwiększeniu jego udziału w projektowaniu wyrobu. Sytuacja ta powoduje, że zarówno organizacja takich firm, jak i zarządzanie nimi muszą znacznie odbiegać od praktyk stosowanych podczas produkcji ustabilizowanej. Wynika to chociażby z tego, że w firmach takich trudno jest opracować plan produkcji i związany z nim harmonogram produkcji uwzględniający bieżącą zdolność produkcyjną firmy. Klient przychodzi bowiem kiedy chce i zamawia wyrób, który spełnia jego indywidualne wymagania, nie zważając na plany i harmonogramy, a jeśli firma nie spełni jego oczekiwań, uda się do innej, która jego oczekiwania spełni.

2 112 E. Pająk Z tego względu w scharakteryzowanych wyżej firmach palące problemy dotyczą w mniejszym stopniu zagadnień technicznych, a większym zarządzania i sterowania produkcją. Do takiego stwierdzenia upoważnia autora roczna współpraca z ponad 30 małymi firmami produkującymi kotły, głównie centralnego ogrzewania, o różnej mocy, różnej sprawności i z możliwością do stosowania różnego paliwa. W większości z tych firm, obecnie stabilnych finansowo i dysponujących dobrym zapleczem technicznym, występuje jednak wyraźnie widoczny spadek wskaźnika produktywności. Przychody firm mogłyby być większe, gdyby udało się zaspokoić nasilające się zróżnicowane wymagania klientów, ale bez zwiększania nakładów wynikających z tego zróżnicowania. Próbę rozwiązania tego problemu podjęto, wykorzystując koncepcję oszczędnego wytwarzania (z ang. lean manufacturing). Uzasadnieniem takiego rozwiązania był fakt, że ta koncepcja w odróżnieniu od innych współczesnych technik zarządzania, działa na poziomie warsztatu. Oznacza to, że rozwiązania Dotyczą przede wszystkim procesu wytwarzania. Ponadto w koncepcję lean manufacturing wpisana jest w pewnym sensie zasada ograniczania nakładów inwestycyjnych, wyrażona jako simple is best. 2. KONCEPCJA ZASTOSOWANIA IDEI LEAN MANUFACTURING 2.1. Zdefiniowanie potrzeb klienta źródłem ograniczenia nakładów Wymagania dotyczące wyrobu określa klient. Spełnić je muszą określone funkcje wyrobu, które winny być precyzyjnie określone. W założeniu najkorzystniejszy byłby przypadek, w którym wyrób spełnia tylko funkcje, wymagane przez klienta (rys. 1). Każda funkcja wyrobu kosztuje (firma ponosi koszty robocizny, materiałów i inne), niezależnie od tego, czy klient jej oczekuje, czy też nie. Stąd część klientów, nie akceptując ceny wyrobu, poszukuje innego tańszego, który spełniać będzie tylko oczekiwane funkcje. Z tego względu konieczne jest przede wszystkim precyzyjne zdefiniowanie wyrobu z punktu widzenia klienta, po to by stworzyć grupy produktów, których produkcję można uruchomić bezpośrednio po złożeniu zamówienia przez klienta. Analiza wykazała, że podstawową wymaganą funkcją kotła była funkcja użytkowa (ogrzewanie); w dalszej kolejności wskazywano oczekiwania związane z bezpieczeństwem eksploatacji urządzenia, uciążliwością dla otoczenia, wygodą obsługi, niezawodnością i estetyką kotła. Jako zbędny potraktowano zamieszczony w układzie sterowania moduł, który określał koszt zużycia gazu, gdyż stanowił on w zasadzie powielenie licznika gazowego.

3 Doświadczenia w zakresie wdrażania koncepcji lean manufacturing 113 Koszt spełnienia funkcji Producent Różnica postrzegania kosztów Klient Funkcje Funkcje podstawowe Funkcje podrzędne Funkcje zbędne Rys. 1. Różnica w postrzeganiu kosztów wyrobu przez producenta i klienta Fig. 1. Difference between cost of product from the point view of customers and manufacturer Tak więc określono, że w firmie produkowane będą urządzenia spełniające zawsze funkcje podstawowe, a funkcje podrzędne w zależności od wymagań klienta. To powoduje, że na stanowiskach montażowych jednocześnie montowane są najczęściej trzy lub cztery typy wyrobów przy różnej i zmiennej liczności produkowanych sztuk. Takie rozwiązanie jest na ogół akceptowalne przez klientów Organizacja produkcji Proces wytwórczy wyrobu (kotły centralnego ogrzewania) składa się głównie z operacji technologicznych obróbki (plastycznej i skrawaniem) oraz montażu. Ważną rolę w procesie produkcji odgrywają również procesy logistyczne, gdyż obok dostawy materiałów wyjściowych przetwarzanych w procesie wytwórczym obejmują one również dostawy zespołów (układy sterowania), a także poszczególnych elementów wyrobu (zawory, rozdzielacze itp.). Istotą koncepcji lean manufacturing jest minimalizowanie czasu między przyjęciem zamówienia a dostarczeniem wyrobu klientowi. Drogą do realizacji tej koncepcji jest likwidacja wszelkich strat (z jęz. Jap. zwanych muda, z ang. waste) w przebiegu strumienia wartości, który określany jest jako zespół działań podjętych w celu dostarczenia produktu (usługi) do ostatecznego klienta. Zmniejszenie powstających w procesie wytwórczym strat umożliwia rozmieszczenie przestrzenne stanowisk produkcyjnych ograniczające obciążenia transportowe firmy. Było to zadaniem stosunkowo prostym ze względu na powtarzalność wykonywanych operacji niezależnie od typu wyrobu. Przykładowo, dla

4 114 E. Pająk każdego typu kotła konieczne jest wykonanie wymiennika ciepła, niezależnie od jego wielkości (powierzchni) i od materiału, z którego jest wykonany. Podobnie jest w przypadku wykonania obudowy, chociaż ten proces jest bardziej zróżnicowany, szczególnie gdy wymagania klienta związane są z walorami estetycznymi wyrobu. Analiza wykazała, że największym problemem firm jest organizacja montażu. W operacjach montażowych powstaje najwięcej braków, wynikających głównie z przyczyn związanych z organizacją produkcji. W efekcie powstają wyroby wykonanie błędnie (niezgodnie z zamówieniami klienta) lub, co gorsza wykonane wadliwie (rys. 2). Udział procentowy występującej z danej przyczyny niezgodności Niewłaściwe skojarzenie wymiennika z palnikami, obudową kotła, osprzętem i sterowaniem 63 % 15 % Niewłaściwe zamocowanie osprzętu wady uszczelnień 3% Źle wykonane spawy 21 % Inne przyczyny Główne przyczyny występowania błędów w montażu Rys. 2. Analiza braków występujących w procesie wytwarzania Fig. 2. Rejects analysis of production process Z przedstawionej analizy wynika, że główne przyczyny błędów związane są ze złym skojarzeniem poszczególnych zespołów i elementów kotła oraz ze złym uszczelnieniem. Zarówno w pierwszym jak i w drugim przypadku niezgodność wykrywana jest podczas kontroli kotła, lecz skutki jej wykrycia są różne. Niezgodności takie zawsze są przyczyną wymiernych strat dla firmy. W przedstawionej sytuacji zaproponowano dwa rozwiązania: niewłaściwe skojarzenia usunięto, stosując odpowiednio skonstruowane palety transportowe. Na paletach tych przygotowano został zespołów i części niezbędnych do montażu danego typu kotła i dostarczany przez transport wewnętrzny na stanowisko montażu. W innych sytuacjach odpowiednio przygotowaną paletę pobierał sam montażysta. Palety pomalowano na różne kolory, przy czym każdy kolor odpowiadał określonemu typowi kotła. Wady uszczelnień wyeliminowano, stosując system poka-yoke. Na palecie transportowej znajdował się pojemnik z niezbędną

5 Doświadczenia w zakresie wdrażania koncepcji lean manufacturing 115 liczbą uszczelek, śrub i podkładek. Po operacjach montażowych pojemnik powinien być pusty, więc pozostawienie jakiejkolwiek części świadczyło o niewłaściwym montażu. Zaproponowane rozwiązania pozwoliły w zasadzie na całkowite wyeliminowanie niewłaściwych skojarzeń zespołu kotła. W drugim przypadku zmniejszono zdecydowanie liczbę braków, chociaż rezultaty nie były tak spektakularne jak w przypadku pierwszym. Istotną rolę w tym względzie odgrywa tzw. czynnik ludzki Sterowanie produkcją Założeniem koncepcji lean manufacturing jest stworzenie tzw. systemu ssącego, którego ogólną ideę przedstawiono na rys. 3. A B C D Surowiec Gotowy produkt Rys. 3. System ssący Fig. 3. Pull system Zastosowanie tego systemu w przedstawionej wyżej idealnej postaci wymaga wyrównania czasu trwania poszczególnych operacji procesu technologicznego oraz wygenerowania informacji sterujących. Pierwszego warunku w analizowanych firmach nie można było spełnić. Symulacja komputerowa wyrównoważenia pracy tej (w pewnym sensie) linii produkcyjnej okazała się nieuzasadniona ekonomicznie. W tej sytuacji zaproponowano rozwiązanie nazwane systemem ssącym supermarket z buforem FIFO (z ang. first in first out). Informacje sterujące przekazywane były za pomocą kart kanban. Schemat zaproponowanego systemu przedstawiono na rys. 4. Na stanowiskach produkcji wymienników i obudów produkuje się do supermarketu elementy kotła według ściśle określonych zamówień. Tworzona jest więc kolejka FIFO. Elementy do montażu kotła transportowane są na paletach (o których wspominano w poprzednim podrozdziale) z supermarketu na stanowiska montażowe. W tym czasie palety uzupełniane są o pozostałe elementy i podzespoły niezbędne do montażu kotła. Informacje sterujące opracowane są w tzw. systemie obsługi zamówienia. Jest to baza danych w której zawarte są między innymi aktualne informacje dotyczące stanu supermarketu.

6 116 E. Pająk Kanban produkcyjny Kanban transportowy Rys. 4. System ssący z supermarketem Fig. 4. Pull system with supermarket Pracownik obsługujący klienta ma więc bieżące informacje, czy wymagania klienta mogą być natychmiast spełnione, a czas realizacji zamówienia jest uzależniony od czasu montażu kotła, czy też zamówienie jest na tyle specyficzne, że wymaga uruchomienia całego cyklu produkcyjnego. W pierwszym przypadku zamówienie kierowane jest do stanowiska montażu, które wysyła kanban transportowy do supermarketu, gdzie następuje kompletowanie materiałów do montażu zamówionego kotła, po czym dostarcza się je na odpowiedniej palecie do stanowiska montażowego. Jednocześnie obsługujący supermarket pracownik przesyła na odpowiednie stanowiska produkcyjne kanban produkcyjny wskazujący na konieczność uzupełnienia supermarketu (uzupełnienie to dotyczy zarówno zespołów produkowanych w firmie, jak i zamawianych u kooperantów). 3. WNIOSKI Opisana w referacie koncepcja wdrożenia lean manufacturing w małej firmie produkcyjnej nie została jeszcze i prawdopodobnie nigdy nie zostanie zakończona. Można powiedzieć, że jest to sukcesem zarówno samej koncepcji jak i wdrażającego, gdyż ideą lean manufacturing jest również ciągłe doskonalenie stanu istniejącego. Nadmienić należy, że punktem wyjścia wdrożenia koncepcji lean manufacturing jest szkolenie pracowników firmy. Zorganizowane zostały dwa dwudniowe szkolenia, przy czym drugie z nich miało charakter praktyczny, związany z firmą. Nadrzędnym celem tych szkoleń (obok zapoznania słuchaczy z koncepcją lean) było wykazanie, że dostrzeganie problemów występujących w firmie nie jest niczym złym, a wręcz przeciwnie. Drugim założeniem szkolenia

7 Doświadczenia w zakresie wdrażania koncepcji lean manufacturing 117 było wykazanie, że nie tylko zwiększenie zatrudnienia i inwestycje mogą poprawić sytuację w firmie, a więc że z użyciem środków którymi firma dysponuje można zrobić i więcej, i lepiej. Wnioski z części teoretycznej szkolenia są zróżnicowane. Znacznie lepsze efekty daje część druga szkolenia, która odbywa się w firmie. Wówczas zastosowana przez prowadzącego szkolenie technika 5-Why ( 5 razy dlaczego ) zaczyna dawać rezultaty. Zadając pracownikowi pytania ( dlaczego tak robisz?, dlaczego używasz takich narzędzi? itd.) doprowadza się na ogół do refleksji i w konsekwencji nawet do pewnych propozycji usprawniających pracę. Opisane w referacie rozwiązania wpisujące się w nurt koncepcji lean manufacturing należy ocenić pozytywnie. Przede wszystkim wyodrębnienie grup wyrobów w różny sposób zaspokajających wymagania klientów (a więc zastosowanie techniki grupowania) pozwoliło na pewne uporządkowanie chaosu w tym zakresie. Klientowi proponuje się rozwiązania, które w przypadku akceptacji można zrealizować prawie natychmiast, lub przyjmuje się zamówienie specjalne z informacją o wydłużonym czasie realizacji zamówienia. Zastosowana organizacja produkcji pozwoliła w zasadzie na wyeliminowanie pomyłek w montażu; zmniejszono ponadto liczbę popełnianych w trakcie montażu błędów, ale ich nie zlikwidowano. W zakresie sterowania produkcją bez zastrzeżeń przyjęta została koncepcja supermarketu, lecz istotnym problemem stało się ustalenie długości kolejki FIFO. Z punktu widzenia koncepcji lean kolejka ta powinna być możliwie najkrótsza, praktyka wskazuje jednak, że istniej w firmach przyzwyczajenie do produkcji na zapas. Argumenty, że każdy niesprzedany zespół to wymierna strata dla firmy, napotykają na kontrargumenty, że produkcja dzisiaj jest tańsza niż produkcja jutro, a koszty magazynowania są niewielkie (?!). Zdecydowanie pozytywną ocenę uzyskał zaproponowany system obsługi zamówienia. Nie pociągał on za sobą dodatkowych kosztów, gdyż baza danych stworzona została na podstawie ogólnodostępnego pakietu Office. Pewną trudność natomiast w pierwszym okresie stosowania systemu stanowiła aktualizacja bazy danych. Podsumowując doświadczenia wynikające z wdrożenia koncepcji lean manufacturing można stwierdzić, że daje ona wymierne efekty ekonomiczne poprawiające wskaźnik produktywności firmy, a więc również stwarza przesłanki do poprawy wskaźnika rentowności (w odniesieniu do prezentowanej firmy nie dysponowano jeszcze konkretnymi wynikami finansowymi, a jedynie wstępnym bilansem, który umożliwił przedstawienie powyższego wniosku). Nie znaczy to jednak, że można i należy ją stosować bezkrytycznie. Lean manufacturing nie uwzględnia istnienia w systemie produkcyjnym wąskich gardeł, a więc ograniczeń fizycznych, szczególnie zdolności produkcyjnej. Można sądzić, że wskazane byłoby zmodyfikowanie koncepcji lean manufacturing o teorie ograniczeń TOC (z ang. theory of constraints), która wskazuje, że osiągnięcia każdego systemu produkcyjnego są limitowane jego ograniczeniami.

8 118 E. Pająk Istota działania lean manufacturing to przede wszystkim umiejętność dostrzegania problemów. Przeszkodą w efektywnym stosowaniu koncepcji jest m. in. wskazany już w artykule czynnik ludzki. Problemy stanowią utrudnienie wymagają działania, stąd też może lepiej ich nie zauważyć, bo każdemu spokój miły. Czynnik ludzki to także aprobata do tradycyjnych rozwiązań w zakresie zarządzania. Każdy woli mieć zapas, bo zwiększa on bezpieczeństwo funkcjonowania firmy, a że generuje to określone koszty no cóż, każdemu spokój miły. Przedstawione rozważania wskazują, że konieczne jest dokonanie zmian zmian trudnych, bo naruszających przyzwyczajenia ludzi. Dokonać tego tylko można po przez odpowiednio organizowane szkolenia i warsztaty, których uczestnicy muszą być podmiotem, a nie przedmiotem szkolenia. Recenzent: dr hab. inż. Maciej Kupczyk, prof. nadzw. INTRODUCING LEAN MANUFACTURING IN SMALL ENTERPRICES STUDY CASE S u m m a r y This paper describes implementation of Lean Manufacturing in small manufacturing enterprises. This includes analysis of cooperation with customers as well as analysis of organization and production control. Series of practical conclusions revolved problems and this solutions conclude this study. Key words: Lean Manufacturing, implementation. dr hab. inż. Edward PAJĄK, prof. nadzw. PP Politechnika Poznańska, Instytut Technologii Mechanicznej, ul. Piotrowo 3, Poznań, tel. (061) ,