Bilans na dzień 31 grudnia 2013 r. A K T Y W A P A S Y W A. B. Rezerwy Pozostałe rezerwy 168,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bilans na dzień 31 grudnia 2013 r. A K T Y W A P A S Y W A. B. Rezerwy Pozostałe rezerwy 168,505.60 142"

Transkrypt

1 bmp media investors AG Berlin Bilans na dzień 31 grudnia 2013 r. A K T Y W A EUR EUR EUR tys. EUR A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne Koncesje, prawa ochrony własności przemysłowej i podobne prawa 6, II. Długoterminowe aktywa finansowe 1. Inwestycje portfelowe 10,816, , Pożyczki długoterminowe udzielone jednostkom, w których spółka posiada udziały 1,078, ,894, ,900, B. Aktywa obrotowe I. Należności i pozostałe aktywa 1. Należności z tytułu dostaw towarów i usług Należności od jednostek, w których spółka posiada udziały 31, Pozostałe aktywa 100, , II. Papiery wartościowe Pozostałe papiery wartościowe 2,668, ,995 III. Środki pieniężne w kasie, na rachunkach bankowych 819, ,619, ,969 P A S Y W A EUR EUR tys. EUR A. Kapitał (fundusz) własny I. Kapitał (fundusz) podstawowy , II. Kapitał (fundusz) zapasowy , III. Strata bilansowa -6,157, ,321, ,660 B. Rezerwy Pozostałe rezerwy 168, C. Zobowiązania 1. Zobowiązania wobec banków 0, Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług 27, Pozostałe zobowiązania z tego 4, , z tytułu podatków: 4.506,84 EUR (rok ubiegły: 1 tys. EUR) C. Rozliczenia międzyokresowe 1, ,521, ,113 15,521, ,113 Berlin, dnia 28 marca 2014 r.

2 bmp media investors AG Berlin Rachunek zysków i strat za okres od r. do r. 1. Przychody ze sprzedaży EUR tys. EUR a) Przychody ze sprzedaży inwestycji portfelowych i papierów wartościowych aktywów obrotowych , b) Przychody z tytułu doradztwa i prowizji , , Pozostałe przychody operacyjne , Odpisy aktualizujące wartość inwestycji portfelowych i papierów wartościowych aktywów obrotowych , Koszty osobowe a) Wynagrodzenia ,00-53 b) Ubezpieczenie społeczne i koszt świadczeń emerytalnych i wsparcia , , Odpisy amortyzacyjne a) Wartości niematerialnych i prawnych aktywów trwałych i rzeczowych aktywów trwałych , Pozostałe koszty operacyjne , Przychody z inwestycji portfelowych 9.949, w tym z jednostek powiązanych: 9.949,94 EUR (rok ubiegły: 54 tys. EUR) 8. Pozostałe odsetki i podobne przychody , w tym z jednostek powiązanych: 0,00 EUR (rok ubiegły: 42 tys. EUR) 9. Odpisy amortyzacyjne aktywów finansowych i papierów wartościowych aktywów obrotowych , Odsetki i podobne koszty , Zysk (strata) z działalności operacyjnej , Pozostałe podatki 0, Strata netto , Przeniesienie straty z lat ubiegłych , Strata bilansowa ,

3 bmp media investors AG Berlin Zmiany aktywów trwałych w roku obrotowym 2013 Koszty nabycia i wytworzenia Odpisy narastająco Wartości księgowe Zwiększenia Zmniejszenia Przeksięgowania Zwiększenia Zmniejszenia Aktualizacja Przeksięgowania EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koncesje, prawa ochrony własności przemysłowej oraz podobne prawa ,28 0,00 0,00 0, , , ,73 0,00 0,00 0, , , , ,28 0,00 0,00 0, , , ,73 0,00 0,00 0, , , ,03 II. Rzeczowe aktywa trwałe 1. Pozostałe urządzenia, wyposażenie produkcyjne i biurowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Długoterminowe aktywa finansowe 1. Inwestycje portfelowe , , , , , , ,01 0, ,80 0, , , ,10 2. Pożyczki długoterminowe udzielone jednostkom, w których spółka posiada udziały , , , , ,35 0, ,20 0,00 0,00 0, , , ,00 3. Papiery wartościowe aktywów trwałych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,55 0, , , ,21 0, ,80 0, , , ,10 Aktywa trwałe razem , , ,55 0, , , ,94 0, ,80 0, , , ,13

4 bmp media investors AG Berlin Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym na dzień 31 grudnia 2013 r. Kapitał podstawowy Rezerwa kapitałowa Przeniesienie zysku / straty Razem EUR EUR EUR EUR Kapitał (fundusz) własny na dzień r , , , ,21 Zysk netto / strata netto , ,16 Kapitał (fundusz) własny na dzień r , , , ,05 Kapitał (fundusz) własny na dzień r , , , ,59 Zysk netto / strata netto , ,38 Kapitał (fundusz) własny na dzień r , , , ,21

5 bmp media investors AG Berlin Rachunek przepływów pieniężnych za okres od r. do r EUR EUR tys. EUR Strata netto , Odpisy amortyzacyjne od długoterminowych aktywów finansowych , Aktualizacja wyceny aktywów finansowych i papierów wartościowych aktywów obrotowych , Odpisy amortyzacyjne rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 2.418, Zysk ze zbycia długoterminowych aktywów finansowych i papierów wartościowych , Zysk ze zwolnienia z odpowiedzialności KfW , , /+ Zwiększenie/zmniejszenie należności z tytułu dostaw towarów i usług oraz innych aktywów , /- Zwiększenie/zmniejszenie rezerw krótkoterminowych , /- Zwiększenie/zmniejszenie zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług oraz innych pasywów , , Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej , Inwestycje w pozostałe wartości niematerialne i prawne oraz inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe 0,00 0 +/- Udziały w jednostkach powiązanych 0, Pożyczki długoterminowe udzielone jednostkom, w których spółka posiada udziały , Inwestycje w spółki portfelowe i papiery wartościowe , Wpływy z tytułu zmniejszenia inwestycji w długoterminowe aktywa finansowe i papiery wartościowe , Sprzedaż inwestycji w wartości niematerialne i prawne oraz w rzeczowe aktywa trwałe według wartości księgowych netto 0,00 0 Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej , Podwyższenie kapitału 0, Spłata pożyczki na refinansowanie na rzecz KfW , Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej , Stan środków pieniężnych zmienił się w sumie następująco: Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej , Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej , Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej , Zmiana stanu środków pieniężnych wpływająca na płynność jednostki , Środki pieniężne na początek roku obrotowego , = Środki pieniężne na koniec roku obrotowego ,

6 INFORMACJA DODATKOWA na dzień 31 grudnia 2013 r. 1. ZASADY BILANSOWANIA I WYCENY Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z przepisami niemieckiego kodeksu handlowego (HGB) i niemieckiej ustawy o akcjach (AktG). Rachunek zysków i strat sporządzony został w wariancie porównawczym. Zgodnie z 267 ust. 3 zdanie drugie niemieckiego kodeksu handlowego (HGB) spółka bmp media investors AG z siedzibą w Berlinie (zwana dalej bmp ) ma - jako spółka notowana na giełdzie - status dużej spółki kapitałowej. Bilans został sporządzony w formie przewidzianej w 266 niemieckiego kodeksu handlowego (HGB) dla dużych spółek kapitałowych. Rachunek zysków i strat sporządzony został w wariancie porównawczym zgodnie z 275 ust. 2 niemieckiego kodeksu handlowego (HGB). Wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne wykazywane są w bilansie według kosztów ich nabycia z potrąceniem skumulowanych odpisów amortyzacyjnych. Odpisy amortyzacyjne dokonywane są planowo metodą liniową. Rzeczowe aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe wykazywane są w bilansie według kosztów nabycia z potrąceniem skumulowanych odpisów amortyzacyjnych. Odpisy amortyzacyjne dokonywane są planowo metodą liniową. Niskocenne składniki majątkowe Niskocenne składniki majątkowe, których koszty nabycia nie przekroczyły kwoty 150 EUR, amortyzowane są jednorazowo w pełnej wysokości w roku ich nabycia zgodnie z 6 ust. 2 zdanie pierwsze 1 niemieckiej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (EStG). Niskocenne składniki majątkowe, których koszty nabycia były wyższe niż 150 EUR, ale nie przekroczyły kwoty EUR, amortyzowane są liniowo przez okres pięciu lat zgodnie z 6 ust. 2 a niemieckiej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (EStG).

7 Finansowe aktywa trwałe Udziały w kapitale zakładowym wykazywane są w bilansie według kosztów ich nabycia. Wykraczające poza ten zakres zobowiązania do wniesienia wkładów wykazywane są w pozycji pozostałych zobowiązań finansowych. Ponadplanowych odpisów amortyzacyjnych dokonuje się w celu wykazania składników majątkowych o niższej wartości, w jakiej są one ujmowane na dzień bilansowy. Należności i pozostałe aktywa Należności i pozostałe aktywa wykazywane są zasadniczo według ich wartości nominalnej. Konkretne ryzyka uwzględnia się w drodze tworzenia odpisów jednostkowych. Papiery wartościowe aktywów obrotowych Papiery wartościowe aktywów obrotowych wykazywane są w bilansie według kosztów ich nabycia. W razie konieczności dokonuje się odpisów amortyzacyjnych od niższej wartości zgodnie z 253 ust. 3 niemieckiego kodeksu handlowego (HGB). Rozliczenia międzyokresowe W pozycji rozliczenia międzyokresowe po stronie aktywów wykazane są wydatki dokonane przed dniem bilansowym, o ile stanowią one koszty dla pewnego okresu po tym dniu. Po stronie pasywów w pozycji rozliczenia międzyokresowe wykazywane są przychody, o ile stanowią one przychody dla pewnego okresu po dniu bilansowym. Pozostałe rezerwy Rezerwy tworzone są na niepewne zobowiązania w wysokości kwoty spłaty, jaka będzie potrzebna zgodnie z rozsądną oceną kupiecką. Zobowiązania Zobowiązania wykazywane są w bilansie w kwocie spłaty. Przeliczenie walut obcych Transakcje w walutach obcych zostały przeliczone po kursie z dnia wykonania danej transakcji. Aktywa oraz zobowiązania w obcych walutach przeliczane są po bieżącym kursie wymiany z dnia bilansowego.

8 Przychody ze sprzedaży Przychody ze sprzedaży inwestycji portfelowych i papierów wartościowych zaliczanych do aktywów obrotowych wykazywane są w rachunku zysków i strat w pozycji przychodów ze sprzedaży, a odpowiednie koszty ze sprzedaży inwestycji portfelowych oraz papierów wartościowych zaliczanych do aktywów obrotowych wykazywane są w osobnym wierszu w pozycji kosztów rzeczowych. 2. DANE DOTYCZĄCE BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT Finansowe aktywa trwałe Dynamika zmian finansowych aktywów trwałych przedstawiona jest w Zestawieniu aktywów trwałych. Struktura udziałów posiadanych przez spółkę bmp media investors AG kształtowała się na dzień bilansowy następująco: tys. EUR Udziały jawne Odpisy aktualizujące Razem Należności i pozostałe aktywa Termin wymagalności należności i pozostałych aktywów w kwocie 125 tys. EUR przypada w ciągu roku, a w kwocie 7 tys. EUR w roku Kapitał zakładowy W pełni opłacony kapitał zakładowy wynosi na dzień bilansowy EUR i dzieli się na beznominałowych akcji na okaziciela. Kapitał docelowy Na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy w dniu 13 czerwca 2013 r. przyjęta została uchwała w sprawie uchylenia istniejącego kapitału docelowego oraz utworzenia nowego kapitału docelowego. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia za zgodą rady nadzorczej kapitału zakładowego spółki do dnia 12 czerwca 2018 r. jednorazowo lub wielokrotnie o łączną kwotę nie wyższą niż ,00 EUR w drodze emisji nowych beznominałowych akcji na okaziciela w zamian za

9 wniesienie wkładów gotówkowych lub rzeczowych z jednoczesnym ustaleniem warunków emisji akcji (Kapitał Docelowy 2013/I). Prawo poboru akcjonariuszy może zostać przy tym wyłączone w przypadku obowiązywania następujących celów: a) nabycie przedsiębiorstw, ich zorganizowanych części lub udziałów w przedsiębiorstwach w zamian za przyznanie akcji spółki, b) jeżeli podwyższenie kapitału w zamian za wniesienie wkładu gotówkowego nie przekroczy 10% kapitału zakładowego spółki, a cena emisyjna nie będzie istotnie niższa od kursu giełdowego, c) w celu przeprowadzenia emisji na rzecz partnerów strategicznych, d) dla wyrównania ułamkowych części akcji. Kapitał (fundusz) zapasowy/rezerwy tworzone z zysku Na poczet kapitału zapasowego zostały odprowadzone kwoty agio z operacji podwyższenia kapitału zgodnie z 272 ust. 2 pkt 1 niemieckiego kodeksu handlowego (HGB). Pozostałe rezerwy Pozostałe rezerwy utworzono na poczet niewykorzystanych urlopów (3 tys. EUR), kosztów księgowości, sporządzenia i badania sprawozdania finansowego (76 tys. EUR), niezapłaconych faktur (29 tys. EUR), udziału w wynikach z tytułu umowy o doradztwie inwestycyjnym (22 tys. EUR) oraz na inne cele (38 tys. EUR). Zobowiązania Suma zobowiązań na dzień r. dzieli się pod względem długości okresów spłaty w następujący sposób: Okres spłaty do 1 roku 1 do 5 lat ponad 5 lat Ogółem tys. EUR tys. EUR tys. EUR tys. EUR Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług Pozostałe zobowiązania

10 Razem Suma zobowiązań na dzień r. dzieli się pod względem długości okresów spłaty w następujący sposób: Okres spłaty do 1 roku 1 do 5 lat ponad 5 lat Ogółem tys. EUR tys. EUR tys. EUR tys. EUR Zobowiązania wobec banków Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług Zobowiązania wobec podmiotów powiązanych Pozostałe zobowiązania Razem Przychody ze sprzedaży Przychody ze sprzedaży obejmują przychody ze sprzedaży papierów wartościowych zaliczanych do aktywów obrotowych (1.034 tys. EUR) oraz przychody z tytułu świadczenia usług doradztwa i z tytułu prowizji (712 tys. EUR). Pozostałe przychody operacyjne W pozycji pozostałych przychodów operacyjnych wykazane są m.in. aktualizacja wyceny długoterminowych aktywów finansowych w wysokości 508 tys. EUR oraz przychody z przyznanych przez grupę bankową KfW zwolnienia z odpowiedzialności w kwocie 584 tys. EUR. Ponadplanowe odpisy amortyzacyjne W roku obrotowym dokonano ponadplanowych odpisów amortyzacyjnych od niższej wartości długoterminowych aktywów finansowych w wysokości tys. EUR zgodnie 253 ust. 2 zdanie trzecie niemieckiego kodeksu handlowego (HGB). Podatki odroczone Działalność w zakresie inwestowania w spółki portfelowe jest zasadniczo wolna od podatków dochodowych. Z uwagi na bieżące koszty ryczałt w wysokości 5% nie prowadzi do powstawania zysków podlegających opodatkowaniu. Poza tym do dyspozycji są w szczególności straty podatkowe w wystarczającej wysokości przeniesione z lat ubiegłych.

11 POZOSTAŁE DANE Gwarancje i poręczenia W ramach sprzedaży udziałów w spółkach portfelowych ogólnie przyjęte jest udzielanie także przez inwestorów finansowych gwarancji i poręczeń na rzecz kupujących. W momencie sprzedaży udziałów spółka bmp media investors AG udzieliła znacznych gwarancji i poręczeń w zakresie przyjętym w branży. Pozostałe zobowiązania finansowe Zobowiązania finansowe wynikają z zawartej ze spółką bmp Beteiligungsmanagement AG umowy doradztwa inwestycyjnego, przewidującej stałe wynagrodzenie w wysokości 2,5% w skali roku w oparciu o kapitał własny. Jako kapitał własny do celów tej umowy przyjmuje się połowę sumy zbilansowanego kapitału własnego z początku i końca danego roku kalendarzowego. Jako obowiązujący standard księgowy przyjmuje się stosowane obowiązkowo w Unii Europejskiej standardy MSSF. Do tego dochodzi jeszcze wynagrodzenie uzależnione od osiągniętych wyników. Inwestycje portfelowe Zestawienie przedsiębiorstw, w których spółka posiada bezpośrednio lub pośrednio 20% lub więcej udziałów w rozumieniu 285 pkt 11 niemieckiego kodeksu handlowego (HGB), znajduje się w punkcie Inwestycje portfelowe. Wynagrodzenie biegłego rewidenta Poniższe honoraria biegłego rewidenta zostały wykazane jako koszty w roku obrotowym 2013: w tys. EUR Wynagrodzenie za sporządzenie i zbadanie sprawozdania rocznego 52 Honoraria z tytułu doradztwa podatkowego 12 Pozostałe świadczenia 3 Razem 67

12 Informacje o organach spółki Zarząd W roku obrotowym 2013 w skład zarządu spółki bmp media investors AG wchodzili: Oliver Borrmann, ekonomista, Jens Spyrka, ekonomista. Wynagrodzenie zarządu Wskutek przeprowadzonej w połowie 2011 roku restrukturyzacji członkowie zarządu nie otrzymują od dnia r. żadnego wynagrodzenia. Inne mandaty sprawowane przez członków zarządu Pan Borrmann jest członkiem rad nadzorczych następujących spółek: brand eins Medien AG (przewodniczący) przez cały rok Revotar Biopharmaceuticals AG (przewodniczący) przez cały rok Heliocentris Energy Solutions AG (przewodniczący) przez cały rok YOC AG do dnia r. Na dzień r. pan Borrmann jest ponadto członkiem zarządu w następujących spółkach: König & Cie. Private Equity Management GmbH, König & Cie. II. Private Equity Beteiligungs- und Treuhand GmbH, Cavy Capital GmbH oraz bmp Beteiligungsmanagement AG. Pan Spyrka jest członkiem rad nadzorczych następujących spółek: K2 Internet S.A. przez cały rok vertical techmedia AG (przewodniczący) przez cały rok bidlab sp. z o.o. od dnia r. iteelabs sp. z o.o. przez cały rok Na dzień r. pan Spyrka jest ponadto członkiem zarządu spółki bmp Beteiligungsmanagement AG.

13 Rada nadzorcza W skład rady nadzorczej spółki wchodzą panowie: Gerd Schmitz-Morkramer, Monachium Przewodniczący rady nadzorczej Adwokat Bernd Brunke, Berlin Zastępca przewodniczącego rady nadzorczej Partner w Roland Berger Strategy Consultants Michael Stammler, Lutzenberg (CH) Członek rady nadzorczej Ekonomista Wynagrodzenia członków rady nadzorczej spółki bmp media investors AG w roku obrotowym 2013 wyniosły ogółem 46 tys. EUR. Szczegółowe zestawienie wynagrodzeń należnych członkom rady nadzorczej: w tys. EUR Gerd Schmitz-Morkramer 24 Bernd Brunke 11 Michael Stammler 11 Razem 46 Pan Schmitz-Morkramer jest ponadto członkiem rady nadzorczej w następujących spółkach: YOC AG (przewodniczący) do dnia r. Pan Stammler jest członkiem rady nadzorczej w następujących spółkach: ecapital entrepreneurial Partners AG, Münster WM Treuhand und Steuerberatungsgesellschaft AG Heliocentris Energy Solutions AG, Berlin Aquisuisse AG, Frankfurt nad Menem Taunus Trust Group AG, Wolfhalden, Szwajcaria, przewodniczący rady zarządzającej przez cały rok przez cały rok przez cały rok od kwietnia 2013 r. od maja 2013 r.

14 Pan Brunke nie sprawował żadnych innych mandatów w radach nadzorczych lub innych organach kontrolnych. Akcje pozostające w posiadaniu członków zarządu i rady nadzorczej na dzień r. Członkowie zarządu posiadali sztuk akcji, a członkowie rady nadzorczej posiadali sztuk akcji. Zatrudnienie Oprócz zarządu w ciągu roku obrotowego zatrudniona była w spółce bmp media investors AG średnio jedna osoba. Na koniec roku w spółce zatrudniona była oprócz zarządu jedna osoba. Kodeks Corporate Governance Zarząd wydał wymagane przepisami 161 niemieckiej ustawy o akcjach (AktG) oświadczenie o indywidualnych modyfikacjach obowiązujących dla bmp media investors AG i udostępnił je akcjonariuszom na stronie internetowej Zaangażowanie kapitałowe zgłoszone na dzień r. w trybie 21 ust. 1 lub ust. 1a niemieckiej ustawy o obrocie papierami wartościowymi (WpHG): Oliver Borrmann 17,55% Grupa Roland Berger 8,18% Carin Pepper 6,98% W roku obrotowym 2013 nie zostały wydane żadne zgłoszenia zgodnie z 26 ust. 1 niemieckiej ustawy o obrocie papierami wartościowymi (WpHG): Deklaracja przedstawicieli ustawowych Według naszej najlepszej wiedzy zapewniamy, że zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości stosowanymi w sprawozdawczości roczne sprawozdanie finansowe odzwierciedla rzeczywisty obraz sytuacji majątkowej, finansowej i dochodowej spółki, a przebieg działalności oraz wynik finansowy i sytuacja spółki przedstawione w sprawozdaniu z działalności prezentują rzeczywisty obraz oraz opisują istotne szanse i ryzyka przyszłego rozwoju spółki.

15 Inwestycje portfelowe spółki bmp media investors AG na dzień r.: Inwestycje portfelowe Firma Udział w % Kapitał własny na w tys. EUR Zysk (strata) netto 2012 w tys. EUR GreenHanger GmbH, Berlin 49,97% Xamine GmbH, Monachium 49,42% department one, Berlin 45,00% Self Loading Content GmbH, Berlin 43,91% Retresco GmbH, Berlin 40,56% brand eins Medien AG, Hamburg 35,36% castaclip GmbH, Poczdam 28,46% Ubertweek GmbH 27,06% Instream Media Sp. z o.o., Poznań/Polska 25,93% 179 tys. PLN -120 tys. PLN iversity GmbH, Bernau 25,02% -711(1) (1) iteelabs Sp. z o.o., Warszawa/Polska 24,71% 227 tys. PLN -411 tys. PLN vertical techmedia AG, Monachium 22,50% (1) Dane bilansowe na dzień r. Berlin, dnia 28 marca 2014 r. Oliver Borrmann Zarząd Jens Spyrka Zarząd

16 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK OBROTOWY 2013 Rok obrotowy 2013 miał dla spółki bmp media investors AG dobry przebieg. W 2013 roku dokonano trzech nowych inwestycji. Spółka bmp media investors AG zaangażowała się w spółki department one GmbH, ferret go GmbH oraz komoot GmbH. Udziały w MBR Targeting GmbH zostały w październiku 2013 roku sprzedane spółce Ströer Digital Group GmbH. Jednak oceny sytuacji kosztowej nie można oprzeć tylko na kosztach wykazanych w rachunku zysków i strat, bowiem pozycja pozostałe koszty operacyjne zawiera kilka pozycji przejściowych oraz koszty, które dla prowadzonej działalności pozostają bez znaczenia. Na przykład w pozycji Przychody z tytułu doradztwa i prowizji wykazane są w kwocie 700 tys. EUR przychody z tytułu zarządzania funduszami na rzecz BFB Frühphasenfonds Brandenburg GmbH, które w takiej samej wysokości wykazane są po stronie kosztów. Podobna sytuacja dotyczy zasilenia odpisów jednostkowych od należności z tytułu odsetek, które w tym lub w poprzednich okresach księgowane były po stronie dochodowej. Po skorygowaniu o te pozycje struktura kosztów kształtuje się następująco: W tys. EUR 2013 Usługi obce 25 Koszt walnego zgromadzenia 44 Ubezpieczenia, składki i opłaty 49 Koszty reklamy, podróży i obecności na giełdzie 174 Koszty zarządzania funduszem 563 Koszt rady nadzorczej 49 Koszt sporządzenia i badania sprawozdania finansowego 67 Koszty obsługi prawnej i doradztwa 11 Różne koszty operacyjne 69 Razem Podstawowe koszty pozostają zatem na poziomie roku ubiegłego; niewielki wzrost spowodowany jest zwiększonymi nakładami w zakresie relacji inwestorskich.

17 Struktura bilansu Strona aktywów w bilansie obejmuje w znacznie przeważającej części udziały w spółkach portfelowych oraz gotówkę potrzebną do dokonywania dalszych inwestycji. Nie należy liczyć się z istotną zmianą tej struktury; w ramach sprzedaży spółek portfelowych wzrośnie zasób dostępnej gotówki, a w przypadku otwierania nowych pozycji inwestycyjnych zasób ten spadnie Udziały i pożyczki (w tym walory notowane na giełdzie) 93,82% 72,13% Środki pieniężne na rachunkach bankowych 5,28% 23,19% Pozostałe 0,90% 4,68% Razem 100,00% 100,00% Natomiast strona pasywów obejmuje w większości kapitały własne Kapitał własny 98,71% 92,43% Zobowiązania wobec banków 0,00% 5,69% Pozostałe zobowiązania 1,29% 1,88% Razem 100,00% 100,00% Po stronie dochodowej rachunku zysków i strat dominują obroty ze sprzedaży spółek portfelowych oraz związany z tym spadek wartości księgowej. Oprócz kosztów osobowych dotyczących jednej osoby, która obecnie jest zatrudniona w spółce, generowane będą koszty doradztwa inwestycyjnego w wysokości 2,5% rocznie plus podatek VAT od średniej wartości środków własnych spółki bmp media investors AG określonych zgodnie z metodologią MSSF, a także ewentualnie koszty partycypacji w zyskach w wysokości 15%. W pozycji pozostałych kosztów operacyjnych wykazywane będą głównie koszty naszej obecności na giełdzie oraz koszty dotyczące relacji inwestorskich i public relations, a także koszty sporządzenia i badania sprawozdań finansowych. Pozostałe koszty kompensowane są z reguły przychodami w podobnej wielkości, jak np. w przypadku kosztów z tytułu opłat za zarządzanie funduszem, które wnoszone są na rzecz spółki BFB Frühphasenfonds Brandenburg GmbH. Przychody ze sprzedaży inwestycji i papierów wartościowych aktywów obrotowych wyniosły w 2013 roku tys. EUR (rok ubiegły: tys. EUR), odpisy inwestycji i papierów wartościowych aktywów obrotowych wyniosły tys. EUR (rok ubiegły: tys. EUR). Spółka bmp media investors AG osiągnęła w roku obrotowym 2013 wynik (określany zgodnie z metodologią kodeksu handlowego HGB) w wysokości -497,7 tys. EUR (rok ubiegły: ,0

18 tys. EUR). Kapitały własne zmniejszyły się z 15,8 mln EUR do 15,3 mln EUR i wzrosły z 92,43% do obecnie 98,71% sumy bilansowej. Wartość środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych wyniosła na dzień 31 grudnia 2013 r. 0,8 mln EUR i była o ok. 3,2 mln EUR mniejsza niż w ubiegłym roku. Wartość krótkoterminowych papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zmniejszyła się nieznacznie do 2,7 mln EUR na dzień r. (rok ubiegły: 3,0 mln EUR). Sytuacja na rynku i pozycja rynkowa: Działalność bmp media investors w sektorze inwestycji bezpośrednich koncentruje się na dwóch rynkach: Niemczech i Polsce, przy czym przeważająca ilość inwestycji przypada na Niemcy. Według informacji stowarzyszenia BVK Bundesverband Deutscher Kapitalbeteiligungsgesellschaften (Raport roczny za 2013 rok) pozytywny rozwój segmentu venture capital w roku 2013 wyróżniał się na tle ogólnie słabszego rynku inwestycji. Pozwoliło to na dalsze umocnienie się operacji finansowania z kapitału ryzyka, które już w pierwszej połowie 2013 roku posiadały silną pozycję. Wolumen inwestycji venture capital (0,67 mld EUR) był wyższy niż w roku ubiegłym (0,57 mld EUR) o 19%, przy czym prawie wszystkie segmenty cząstkowe (seed, start up oraz inwestycje later stage) odnotowały wzrost w porównaniu z 2012 rokiem. Jednakże liczba inwestycji venture capital (723) nie osiągnęła liczby finansowanych przedsiębiorstw (780). W sumie przedsiębiorstwa finansowane kapitałem ryzyka stanowią pod względem liczbowym 56% wszystkich firm, które uzyskały finansowanie w 2013 roku. Jednak po (utrzymującym się od 2010 roku) okresie stałego wzrostu inwestycji w ciągu trzech następujących po sobie lat (-29% wobec 2012 do 4,68 mld EUR), w 2013 roku nastąpił spadek wolumenu inwestycji w segmencie private equity. Mimo to te liczby podkreślają centralną rolę, jaką kapitał ryzyka odgrywa w Niemczech w finansowaniu małych i średnich przedsiębiorstw. Według danych BVK jedynie 8% spółek, które w ciągu roku otrzymały dofinansowanie, zatrudniały więcej niż 200 pracowników, a tylko 9% osiągnęło obroty na poziomie przekraczającym 50 mln EUR. Po tym, jak w 2012 roku odnotowano raczej dość skromną liczbę wyjść z istniejących inwestycji, w 2013 roku według informacji BVK sprzedaż spółek portfelowych wyraźnie wzrosła. Wolumen sprzedanych udziałów w spółkach osiągnął 5,73 mld EUR, co oznacza wzrost o prawie 50% w stosunku do roku poprzedniego (3,88 mld EUR). Ten przyrost spowodowany był przede wszystkim poważnym zwiększeniem się liczby wyjść z inwestycji w ramach sprzedaży na rzecz inwestorów instytucjonalnych lub branżowych (trade sale) oraz transakcji sprzedaży na rzecz innych spółek portfelowych. O ile trade sales w 2012 roku osiągnęły wolumen w wysokości 861 mln EUR, to w 2013 roku było to już 1,35 mld EUR.

19 Wzrost o 20% w segmencie venture capital w porównaniu z 2012 rokiem nie dorównał jednak rozwojowi całego rynku. Również tutaj transakcje trade sales stanowiły najczęstszą formę wyjść (39% całości wolumenu). Pozytywnym zjawiskiem jest, że również w 2013 roku wolumen całkowitych strat w segmencie venture capital w dalszym ciągu się zmniejszał (z 183 mln EUR w 2012 do 134 mln EUR w 2013). Zdaniem BVK napawające nadzieją makroekonomiczne perspektywy na rok 2014 powinny przyczynić się do rozwoju rynku inwestycji w Niemczech. Optymistyczne nastawienie w branży podkreślają zarówno wyniki najnowszego barometru private equity, opracowywanego dla rynku inwestycji wspólnie przez BVK i KfW, a także Prognoza Private Equity 2014 (ankieta przeprowadzona wśród członków BVK na temat ich oczekiwań co do możliwości pozyskiwania funduszy, inwestycji i sprzedaży udziałów w tym roku). Zarząd bmp media investors AG spodziewa się dla branży venture capital w 2014 roku dobrego otoczenia rynkowego. Pozytywny rozwój sytuacji rynkowej oczekiwany jest zwłaszcza dla docelowych rynków usług z zakresu mediów i marketingu (jako wynik aktualnie prowadzonych prac nad licznymi nowymi koncepcjami biznesowym oraz jako rezultat zakładania nowych firm poszukujących środków kapitałowych na sfinansowanie ich wzrostu). Dzięki skoncentrowaniu działalności na tym segmencie spółka bmp media investors posiada tutaj bardzo dobrą pozycję i w 2014 roku powinna zacząć czerpać korzyści ze swojego nowego, bardziej przejrzystego profilu. 1. Rozwój działalności: Bezpośrednie inwestycje venture capital Liczba spółek portfelowych zwiększyła się z 16 do 18. Spółki portfelowe pochodzą wyłącznie z dwóch istotnych dla bmp rynków: Polski i Niemiec. Trzy nowe inwestycje dokonane za pośrednictwem bmp media investors AG to: department one GmbH, ferret go GmbH oraz komoot GmbH. Jednocześnie portfel opuściła jedna spółka, MBR Targeting GmbH, która została w całości sprzedana inwestorom strategicznym (trade sale). Ogólna wartość inwestycji w pionie inwestycji bezpośrednich w venture capital wyniosła w 2013 roku 3,6 mln EUR. Oprócz wspomnianych wyżej trzech nowych spółek realizowane były inwestycje zwiększające poziom istniejącego zaangażowania w kilku już posiadanych spółkach portfelowych. Organizacja i pracownicy Po rozdzieleniu podmiotu zarządzającego funduszem (bmp Beteiligungsmanagement AG) od portfela (bmp media investors AG) w 2011 roku zrezygnowano z wyznaczania kompetencji resortowych, jak i z powołania rzecznika lub prezesa zarządu.

20 Na dzień sporządzenia sprawozdania w spółce bmp media investors AG oprócz zarządu na stałe zatrudniona była tylko jedna osoba. Również w ujęciu średniorocznym zatrudniona była jedna osoba. Sytuacja finansowa i ekonomiczna: Sytuacja dochodowa W roku obrotowym 2013 spółka wykazała roczny wynik (obliczony zgodnie z metodologią kodeksu handlowego HGB) w wysokości -497,7 tys. EUR. Oznacza to poprawę w porównaniu z rokiem ubiegłym, w którym jeszcze wykazana została (obliczona zgodnie z metodologią HGB) strata netto w wysokości ,0 tys. EUR. Przychody ze sprzedaży inwestycji i papierów wartościowych wyniosły tys. EUR (rok ubiegły: tys. EUR), a przychody z tytułu doradztwa i prowizji pozostały na ubiegłorocznym poziomie (712 tys. EUR). Pozostałe przychody operacyjne odnotowały wzrost z 555 tys. EUR do tys. EUR, który spowodowany był zaksięgowaniem m.in. 584 tys. EUR (rok ubiegły: 0 tys. EUR) z tytułu przyznanego przez grupę bankową KfW zwolnienia z odpowiedzialności oraz 508 tys. EUR (rok ubiegły: 33 tys. EUR) z tytułu aktualizacji wartości finansowych aktywów trwałych. Koszty osobowe, które wyniosły 64 tys. EUR, pozostały na poziomie roku ubiegłego (64 tys. EUR). Pozostałe koszty operacyjne wzrosły z tys. EUR do tys. EUR. Wartość odpisów aktualizujących wycenę finansowych aktywów trwałych i papierów wartościowych spadła tys. EUR do tys. EUR. Zwrot na kapitale własnym (mierzony zyskiem netto roku obrotowego i odniesiony do średniej wartości kapitałów własnych) wynosi -3,20%. Struktura majątkowa i kapitałowa Aktywa trwałe obejmują udziały w spółkach portfelowych oraz udzielone tym podmiotom pożyczki, których wartość wynosi tys. EUR i stanowią one 99,9% aktywów trwałych. Wartość aktywów obrotowych spadła o 53,3% z tys. EUR do tys. EUR. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wyniosły na koniec 2013 roku 819 tys. EUR wobec tys. EUR w roku Suma bilansowa zmniejszyła się z 17,1 mln EUR do 15,5 mln EUR. Kapitał własny zmniejszył się o 3,2% z 15,8 mln EUR do 15,3 mln EUR. Zobowiązania spadły z tys. EUR do 201 tys. EUR. Wskaźnik pokrycia majątku kapitałami własnymi wzrósł natomiast z 92,4% do 98,7%.