Bilans na dzień 31 grudnia 2013 r. A K T Y W A P A S Y W A. B. Rezerwy Pozostałe rezerwy 168,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bilans na dzień 31 grudnia 2013 r. A K T Y W A P A S Y W A. B. Rezerwy Pozostałe rezerwy 168,505.60 142"

Transkrypt

1 bmp media investors AG Berlin Bilans na dzień 31 grudnia 2013 r. A K T Y W A EUR EUR EUR tys. EUR A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne Koncesje, prawa ochrony własności przemysłowej i podobne prawa 6, II. Długoterminowe aktywa finansowe 1. Inwestycje portfelowe 10,816, , Pożyczki długoterminowe udzielone jednostkom, w których spółka posiada udziały 1,078, ,894, ,900, B. Aktywa obrotowe I. Należności i pozostałe aktywa 1. Należności z tytułu dostaw towarów i usług Należności od jednostek, w których spółka posiada udziały 31, Pozostałe aktywa 100, , II. Papiery wartościowe Pozostałe papiery wartościowe 2,668, ,995 III. Środki pieniężne w kasie, na rachunkach bankowych 819, ,619, ,969 P A S Y W A EUR EUR tys. EUR A. Kapitał (fundusz) własny I. Kapitał (fundusz) podstawowy , II. Kapitał (fundusz) zapasowy , III. Strata bilansowa -6,157, ,321, ,660 B. Rezerwy Pozostałe rezerwy 168, C. Zobowiązania 1. Zobowiązania wobec banków 0, Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług 27, Pozostałe zobowiązania z tego 4, , z tytułu podatków: 4.506,84 EUR (rok ubiegły: 1 tys. EUR) C. Rozliczenia międzyokresowe 1, ,521, ,113 15,521, ,113 Berlin, dnia 28 marca 2014 r.

2 bmp media investors AG Berlin Rachunek zysków i strat za okres od r. do r. 1. Przychody ze sprzedaży EUR tys. EUR a) Przychody ze sprzedaży inwestycji portfelowych i papierów wartościowych aktywów obrotowych , b) Przychody z tytułu doradztwa i prowizji , , Pozostałe przychody operacyjne , Odpisy aktualizujące wartość inwestycji portfelowych i papierów wartościowych aktywów obrotowych , Koszty osobowe a) Wynagrodzenia ,00-53 b) Ubezpieczenie społeczne i koszt świadczeń emerytalnych i wsparcia , , Odpisy amortyzacyjne a) Wartości niematerialnych i prawnych aktywów trwałych i rzeczowych aktywów trwałych , Pozostałe koszty operacyjne , Przychody z inwestycji portfelowych 9.949, w tym z jednostek powiązanych: 9.949,94 EUR (rok ubiegły: 54 tys. EUR) 8. Pozostałe odsetki i podobne przychody , w tym z jednostek powiązanych: 0,00 EUR (rok ubiegły: 42 tys. EUR) 9. Odpisy amortyzacyjne aktywów finansowych i papierów wartościowych aktywów obrotowych , Odsetki i podobne koszty , Zysk (strata) z działalności operacyjnej , Pozostałe podatki 0, Strata netto , Przeniesienie straty z lat ubiegłych , Strata bilansowa ,

3 bmp media investors AG Berlin Zmiany aktywów trwałych w roku obrotowym 2013 Koszty nabycia i wytworzenia Odpisy narastająco Wartości księgowe Zwiększenia Zmniejszenia Przeksięgowania Zwiększenia Zmniejszenia Aktualizacja Przeksięgowania EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koncesje, prawa ochrony własności przemysłowej oraz podobne prawa ,28 0,00 0,00 0, , , ,73 0,00 0,00 0, , , , ,28 0,00 0,00 0, , , ,73 0,00 0,00 0, , , ,03 II. Rzeczowe aktywa trwałe 1. Pozostałe urządzenia, wyposażenie produkcyjne i biurowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Długoterminowe aktywa finansowe 1. Inwestycje portfelowe , , , , , , ,01 0, ,80 0, , , ,10 2. Pożyczki długoterminowe udzielone jednostkom, w których spółka posiada udziały , , , , ,35 0, ,20 0,00 0,00 0, , , ,00 3. Papiery wartościowe aktywów trwałych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,55 0, , , ,21 0, ,80 0, , , ,10 Aktywa trwałe razem , , ,55 0, , , ,94 0, ,80 0, , , ,13

4 bmp media investors AG Berlin Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym na dzień 31 grudnia 2013 r. Kapitał podstawowy Rezerwa kapitałowa Przeniesienie zysku / straty Razem EUR EUR EUR EUR Kapitał (fundusz) własny na dzień r , , , ,21 Zysk netto / strata netto , ,16 Kapitał (fundusz) własny na dzień r , , , ,05 Kapitał (fundusz) własny na dzień r , , , ,59 Zysk netto / strata netto , ,38 Kapitał (fundusz) własny na dzień r , , , ,21

5 bmp media investors AG Berlin Rachunek przepływów pieniężnych za okres od r. do r EUR EUR tys. EUR Strata netto , Odpisy amortyzacyjne od długoterminowych aktywów finansowych , Aktualizacja wyceny aktywów finansowych i papierów wartościowych aktywów obrotowych , Odpisy amortyzacyjne rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 2.418, Zysk ze zbycia długoterminowych aktywów finansowych i papierów wartościowych , Zysk ze zwolnienia z odpowiedzialności KfW , , /+ Zwiększenie/zmniejszenie należności z tytułu dostaw towarów i usług oraz innych aktywów , /- Zwiększenie/zmniejszenie rezerw krótkoterminowych , /- Zwiększenie/zmniejszenie zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług oraz innych pasywów , , Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej , Inwestycje w pozostałe wartości niematerialne i prawne oraz inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe 0,00 0 +/- Udziały w jednostkach powiązanych 0, Pożyczki długoterminowe udzielone jednostkom, w których spółka posiada udziały , Inwestycje w spółki portfelowe i papiery wartościowe , Wpływy z tytułu zmniejszenia inwestycji w długoterminowe aktywa finansowe i papiery wartościowe , Sprzedaż inwestycji w wartości niematerialne i prawne oraz w rzeczowe aktywa trwałe według wartości księgowych netto 0,00 0 Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej , Podwyższenie kapitału 0, Spłata pożyczki na refinansowanie na rzecz KfW , Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej , Stan środków pieniężnych zmienił się w sumie następująco: Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej , Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej , Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej , Zmiana stanu środków pieniężnych wpływająca na płynność jednostki , Środki pieniężne na początek roku obrotowego , = Środki pieniężne na koniec roku obrotowego ,

6 INFORMACJA DODATKOWA na dzień 31 grudnia 2013 r. 1. ZASADY BILANSOWANIA I WYCENY Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z przepisami niemieckiego kodeksu handlowego (HGB) i niemieckiej ustawy o akcjach (AktG). Rachunek zysków i strat sporządzony został w wariancie porównawczym. Zgodnie z 267 ust. 3 zdanie drugie niemieckiego kodeksu handlowego (HGB) spółka bmp media investors AG z siedzibą w Berlinie (zwana dalej bmp ) ma - jako spółka notowana na giełdzie - status dużej spółki kapitałowej. Bilans został sporządzony w formie przewidzianej w 266 niemieckiego kodeksu handlowego (HGB) dla dużych spółek kapitałowych. Rachunek zysków i strat sporządzony został w wariancie porównawczym zgodnie z 275 ust. 2 niemieckiego kodeksu handlowego (HGB). Wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne wykazywane są w bilansie według kosztów ich nabycia z potrąceniem skumulowanych odpisów amortyzacyjnych. Odpisy amortyzacyjne dokonywane są planowo metodą liniową. Rzeczowe aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe wykazywane są w bilansie według kosztów nabycia z potrąceniem skumulowanych odpisów amortyzacyjnych. Odpisy amortyzacyjne dokonywane są planowo metodą liniową. Niskocenne składniki majątkowe Niskocenne składniki majątkowe, których koszty nabycia nie przekroczyły kwoty 150 EUR, amortyzowane są jednorazowo w pełnej wysokości w roku ich nabycia zgodnie z 6 ust. 2 zdanie pierwsze 1 niemieckiej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (EStG). Niskocenne składniki majątkowe, których koszty nabycia były wyższe niż 150 EUR, ale nie przekroczyły kwoty EUR, amortyzowane są liniowo przez okres pięciu lat zgodnie z 6 ust. 2 a niemieckiej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (EStG).

7 Finansowe aktywa trwałe Udziały w kapitale zakładowym wykazywane są w bilansie według kosztów ich nabycia. Wykraczające poza ten zakres zobowiązania do wniesienia wkładów wykazywane są w pozycji pozostałych zobowiązań finansowych. Ponadplanowych odpisów amortyzacyjnych dokonuje się w celu wykazania składników majątkowych o niższej wartości, w jakiej są one ujmowane na dzień bilansowy. Należności i pozostałe aktywa Należności i pozostałe aktywa wykazywane są zasadniczo według ich wartości nominalnej. Konkretne ryzyka uwzględnia się w drodze tworzenia odpisów jednostkowych. Papiery wartościowe aktywów obrotowych Papiery wartościowe aktywów obrotowych wykazywane są w bilansie według kosztów ich nabycia. W razie konieczności dokonuje się odpisów amortyzacyjnych od niższej wartości zgodnie z 253 ust. 3 niemieckiego kodeksu handlowego (HGB). Rozliczenia międzyokresowe W pozycji rozliczenia międzyokresowe po stronie aktywów wykazane są wydatki dokonane przed dniem bilansowym, o ile stanowią one koszty dla pewnego okresu po tym dniu. Po stronie pasywów w pozycji rozliczenia międzyokresowe wykazywane są przychody, o ile stanowią one przychody dla pewnego okresu po dniu bilansowym. Pozostałe rezerwy Rezerwy tworzone są na niepewne zobowiązania w wysokości kwoty spłaty, jaka będzie potrzebna zgodnie z rozsądną oceną kupiecką. Zobowiązania Zobowiązania wykazywane są w bilansie w kwocie spłaty. Przeliczenie walut obcych Transakcje w walutach obcych zostały przeliczone po kursie z dnia wykonania danej transakcji. Aktywa oraz zobowiązania w obcych walutach przeliczane są po bieżącym kursie wymiany z dnia bilansowego.

8 Przychody ze sprzedaży Przychody ze sprzedaży inwestycji portfelowych i papierów wartościowych zaliczanych do aktywów obrotowych wykazywane są w rachunku zysków i strat w pozycji przychodów ze sprzedaży, a odpowiednie koszty ze sprzedaży inwestycji portfelowych oraz papierów wartościowych zaliczanych do aktywów obrotowych wykazywane są w osobnym wierszu w pozycji kosztów rzeczowych. 2. DANE DOTYCZĄCE BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT Finansowe aktywa trwałe Dynamika zmian finansowych aktywów trwałych przedstawiona jest w Zestawieniu aktywów trwałych. Struktura udziałów posiadanych przez spółkę bmp media investors AG kształtowała się na dzień bilansowy następująco: tys. EUR Udziały jawne Odpisy aktualizujące Razem Należności i pozostałe aktywa Termin wymagalności należności i pozostałych aktywów w kwocie 125 tys. EUR przypada w ciągu roku, a w kwocie 7 tys. EUR w roku Kapitał zakładowy W pełni opłacony kapitał zakładowy wynosi na dzień bilansowy EUR i dzieli się na beznominałowych akcji na okaziciela. Kapitał docelowy Na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy w dniu 13 czerwca 2013 r. przyjęta została uchwała w sprawie uchylenia istniejącego kapitału docelowego oraz utworzenia nowego kapitału docelowego. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia za zgodą rady nadzorczej kapitału zakładowego spółki do dnia 12 czerwca 2018 r. jednorazowo lub wielokrotnie o łączną kwotę nie wyższą niż ,00 EUR w drodze emisji nowych beznominałowych akcji na okaziciela w zamian za

9 wniesienie wkładów gotówkowych lub rzeczowych z jednoczesnym ustaleniem warunków emisji akcji (Kapitał Docelowy 2013/I). Prawo poboru akcjonariuszy może zostać przy tym wyłączone w przypadku obowiązywania następujących celów: a) nabycie przedsiębiorstw, ich zorganizowanych części lub udziałów w przedsiębiorstwach w zamian za przyznanie akcji spółki, b) jeżeli podwyższenie kapitału w zamian za wniesienie wkładu gotówkowego nie przekroczy 10% kapitału zakładowego spółki, a cena emisyjna nie będzie istotnie niższa od kursu giełdowego, c) w celu przeprowadzenia emisji na rzecz partnerów strategicznych, d) dla wyrównania ułamkowych części akcji. Kapitał (fundusz) zapasowy/rezerwy tworzone z zysku Na poczet kapitału zapasowego zostały odprowadzone kwoty agio z operacji podwyższenia kapitału zgodnie z 272 ust. 2 pkt 1 niemieckiego kodeksu handlowego (HGB). Pozostałe rezerwy Pozostałe rezerwy utworzono na poczet niewykorzystanych urlopów (3 tys. EUR), kosztów księgowości, sporządzenia i badania sprawozdania finansowego (76 tys. EUR), niezapłaconych faktur (29 tys. EUR), udziału w wynikach z tytułu umowy o doradztwie inwestycyjnym (22 tys. EUR) oraz na inne cele (38 tys. EUR). Zobowiązania Suma zobowiązań na dzień r. dzieli się pod względem długości okresów spłaty w następujący sposób: Okres spłaty do 1 roku 1 do 5 lat ponad 5 lat Ogółem tys. EUR tys. EUR tys. EUR tys. EUR Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług Pozostałe zobowiązania

10 Razem Suma zobowiązań na dzień r. dzieli się pod względem długości okresów spłaty w następujący sposób: Okres spłaty do 1 roku 1 do 5 lat ponad 5 lat Ogółem tys. EUR tys. EUR tys. EUR tys. EUR Zobowiązania wobec banków Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług Zobowiązania wobec podmiotów powiązanych Pozostałe zobowiązania Razem Przychody ze sprzedaży Przychody ze sprzedaży obejmują przychody ze sprzedaży papierów wartościowych zaliczanych do aktywów obrotowych (1.034 tys. EUR) oraz przychody z tytułu świadczenia usług doradztwa i z tytułu prowizji (712 tys. EUR). Pozostałe przychody operacyjne W pozycji pozostałych przychodów operacyjnych wykazane są m.in. aktualizacja wyceny długoterminowych aktywów finansowych w wysokości 508 tys. EUR oraz przychody z przyznanych przez grupę bankową KfW zwolnienia z odpowiedzialności w kwocie 584 tys. EUR. Ponadplanowe odpisy amortyzacyjne W roku obrotowym dokonano ponadplanowych odpisów amortyzacyjnych od niższej wartości długoterminowych aktywów finansowych w wysokości tys. EUR zgodnie 253 ust. 2 zdanie trzecie niemieckiego kodeksu handlowego (HGB). Podatki odroczone Działalność w zakresie inwestowania w spółki portfelowe jest zasadniczo wolna od podatków dochodowych. Z uwagi na bieżące koszty ryczałt w wysokości 5% nie prowadzi do powstawania zysków podlegających opodatkowaniu. Poza tym do dyspozycji są w szczególności straty podatkowe w wystarczającej wysokości przeniesione z lat ubiegłych.

11 POZOSTAŁE DANE Gwarancje i poręczenia W ramach sprzedaży udziałów w spółkach portfelowych ogólnie przyjęte jest udzielanie także przez inwestorów finansowych gwarancji i poręczeń na rzecz kupujących. W momencie sprzedaży udziałów spółka bmp media investors AG udzieliła znacznych gwarancji i poręczeń w zakresie przyjętym w branży. Pozostałe zobowiązania finansowe Zobowiązania finansowe wynikają z zawartej ze spółką bmp Beteiligungsmanagement AG umowy doradztwa inwestycyjnego, przewidującej stałe wynagrodzenie w wysokości 2,5% w skali roku w oparciu o kapitał własny. Jako kapitał własny do celów tej umowy przyjmuje się połowę sumy zbilansowanego kapitału własnego z początku i końca danego roku kalendarzowego. Jako obowiązujący standard księgowy przyjmuje się stosowane obowiązkowo w Unii Europejskiej standardy MSSF. Do tego dochodzi jeszcze wynagrodzenie uzależnione od osiągniętych wyników. Inwestycje portfelowe Zestawienie przedsiębiorstw, w których spółka posiada bezpośrednio lub pośrednio 20% lub więcej udziałów w rozumieniu 285 pkt 11 niemieckiego kodeksu handlowego (HGB), znajduje się w punkcie Inwestycje portfelowe. Wynagrodzenie biegłego rewidenta Poniższe honoraria biegłego rewidenta zostały wykazane jako koszty w roku obrotowym 2013: w tys. EUR Wynagrodzenie za sporządzenie i zbadanie sprawozdania rocznego 52 Honoraria z tytułu doradztwa podatkowego 12 Pozostałe świadczenia 3 Razem 67

12 Informacje o organach spółki Zarząd W roku obrotowym 2013 w skład zarządu spółki bmp media investors AG wchodzili: Oliver Borrmann, ekonomista, Jens Spyrka, ekonomista. Wynagrodzenie zarządu Wskutek przeprowadzonej w połowie 2011 roku restrukturyzacji członkowie zarządu nie otrzymują od dnia r. żadnego wynagrodzenia. Inne mandaty sprawowane przez członków zarządu Pan Borrmann jest członkiem rad nadzorczych następujących spółek: brand eins Medien AG (przewodniczący) przez cały rok Revotar Biopharmaceuticals AG (przewodniczący) przez cały rok Heliocentris Energy Solutions AG (przewodniczący) przez cały rok YOC AG do dnia r. Na dzień r. pan Borrmann jest ponadto członkiem zarządu w następujących spółkach: König & Cie. Private Equity Management GmbH, König & Cie. II. Private Equity Beteiligungs- und Treuhand GmbH, Cavy Capital GmbH oraz bmp Beteiligungsmanagement AG. Pan Spyrka jest członkiem rad nadzorczych następujących spółek: K2 Internet S.A. przez cały rok vertical techmedia AG (przewodniczący) przez cały rok bidlab sp. z o.o. od dnia r. iteelabs sp. z o.o. przez cały rok Na dzień r. pan Spyrka jest ponadto członkiem zarządu spółki bmp Beteiligungsmanagement AG.

13 Rada nadzorcza W skład rady nadzorczej spółki wchodzą panowie: Gerd Schmitz-Morkramer, Monachium Przewodniczący rady nadzorczej Adwokat Bernd Brunke, Berlin Zastępca przewodniczącego rady nadzorczej Partner w Roland Berger Strategy Consultants Michael Stammler, Lutzenberg (CH) Członek rady nadzorczej Ekonomista Wynagrodzenia członków rady nadzorczej spółki bmp media investors AG w roku obrotowym 2013 wyniosły ogółem 46 tys. EUR. Szczegółowe zestawienie wynagrodzeń należnych członkom rady nadzorczej: w tys. EUR Gerd Schmitz-Morkramer 24 Bernd Brunke 11 Michael Stammler 11 Razem 46 Pan Schmitz-Morkramer jest ponadto członkiem rady nadzorczej w następujących spółkach: YOC AG (przewodniczący) do dnia r. Pan Stammler jest członkiem rady nadzorczej w następujących spółkach: ecapital entrepreneurial Partners AG, Münster WM Treuhand und Steuerberatungsgesellschaft AG Heliocentris Energy Solutions AG, Berlin Aquisuisse AG, Frankfurt nad Menem Taunus Trust Group AG, Wolfhalden, Szwajcaria, przewodniczący rady zarządzającej przez cały rok przez cały rok przez cały rok od kwietnia 2013 r. od maja 2013 r.

14 Pan Brunke nie sprawował żadnych innych mandatów w radach nadzorczych lub innych organach kontrolnych. Akcje pozostające w posiadaniu członków zarządu i rady nadzorczej na dzień r. Członkowie zarządu posiadali sztuk akcji, a członkowie rady nadzorczej posiadali sztuk akcji. Zatrudnienie Oprócz zarządu w ciągu roku obrotowego zatrudniona była w spółce bmp media investors AG średnio jedna osoba. Na koniec roku w spółce zatrudniona była oprócz zarządu jedna osoba. Kodeks Corporate Governance Zarząd wydał wymagane przepisami 161 niemieckiej ustawy o akcjach (AktG) oświadczenie o indywidualnych modyfikacjach obowiązujących dla bmp media investors AG i udostępnił je akcjonariuszom na stronie internetowej Zaangażowanie kapitałowe zgłoszone na dzień r. w trybie 21 ust. 1 lub ust. 1a niemieckiej ustawy o obrocie papierami wartościowymi (WpHG): Oliver Borrmann 17,55% Grupa Roland Berger 8,18% Carin Pepper 6,98% W roku obrotowym 2013 nie zostały wydane żadne zgłoszenia zgodnie z 26 ust. 1 niemieckiej ustawy o obrocie papierami wartościowymi (WpHG): Deklaracja przedstawicieli ustawowych Według naszej najlepszej wiedzy zapewniamy, że zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości stosowanymi w sprawozdawczości roczne sprawozdanie finansowe odzwierciedla rzeczywisty obraz sytuacji majątkowej, finansowej i dochodowej spółki, a przebieg działalności oraz wynik finansowy i sytuacja spółki przedstawione w sprawozdaniu z działalności prezentują rzeczywisty obraz oraz opisują istotne szanse i ryzyka przyszłego rozwoju spółki.

15 Inwestycje portfelowe spółki bmp media investors AG na dzień r.: Inwestycje portfelowe Firma Udział w % Kapitał własny na w tys. EUR Zysk (strata) netto 2012 w tys. EUR GreenHanger GmbH, Berlin 49,97% Xamine GmbH, Monachium 49,42% department one, Berlin 45,00% Self Loading Content GmbH, Berlin 43,91% Retresco GmbH, Berlin 40,56% brand eins Medien AG, Hamburg 35,36% castaclip GmbH, Poczdam 28,46% Ubertweek GmbH 27,06% Instream Media Sp. z o.o., Poznań/Polska 25,93% 179 tys. PLN -120 tys. PLN iversity GmbH, Bernau 25,02% -711(1) (1) iteelabs Sp. z o.o., Warszawa/Polska 24,71% 227 tys. PLN -411 tys. PLN vertical techmedia AG, Monachium 22,50% (1) Dane bilansowe na dzień r. Berlin, dnia 28 marca 2014 r. Oliver Borrmann Zarząd Jens Spyrka Zarząd

16 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK OBROTOWY 2013 Rok obrotowy 2013 miał dla spółki bmp media investors AG dobry przebieg. W 2013 roku dokonano trzech nowych inwestycji. Spółka bmp media investors AG zaangażowała się w spółki department one GmbH, ferret go GmbH oraz komoot GmbH. Udziały w MBR Targeting GmbH zostały w październiku 2013 roku sprzedane spółce Ströer Digital Group GmbH. Jednak oceny sytuacji kosztowej nie można oprzeć tylko na kosztach wykazanych w rachunku zysków i strat, bowiem pozycja pozostałe koszty operacyjne zawiera kilka pozycji przejściowych oraz koszty, które dla prowadzonej działalności pozostają bez znaczenia. Na przykład w pozycji Przychody z tytułu doradztwa i prowizji wykazane są w kwocie 700 tys. EUR przychody z tytułu zarządzania funduszami na rzecz BFB Frühphasenfonds Brandenburg GmbH, które w takiej samej wysokości wykazane są po stronie kosztów. Podobna sytuacja dotyczy zasilenia odpisów jednostkowych od należności z tytułu odsetek, które w tym lub w poprzednich okresach księgowane były po stronie dochodowej. Po skorygowaniu o te pozycje struktura kosztów kształtuje się następująco: W tys. EUR 2013 Usługi obce 25 Koszt walnego zgromadzenia 44 Ubezpieczenia, składki i opłaty 49 Koszty reklamy, podróży i obecności na giełdzie 174 Koszty zarządzania funduszem 563 Koszt rady nadzorczej 49 Koszt sporządzenia i badania sprawozdania finansowego 67 Koszty obsługi prawnej i doradztwa 11 Różne koszty operacyjne 69 Razem Podstawowe koszty pozostają zatem na poziomie roku ubiegłego; niewielki wzrost spowodowany jest zwiększonymi nakładami w zakresie relacji inwestorskich.

17 Struktura bilansu Strona aktywów w bilansie obejmuje w znacznie przeważającej części udziały w spółkach portfelowych oraz gotówkę potrzebną do dokonywania dalszych inwestycji. Nie należy liczyć się z istotną zmianą tej struktury; w ramach sprzedaży spółek portfelowych wzrośnie zasób dostępnej gotówki, a w przypadku otwierania nowych pozycji inwestycyjnych zasób ten spadnie Udziały i pożyczki (w tym walory notowane na giełdzie) 93,82% 72,13% Środki pieniężne na rachunkach bankowych 5,28% 23,19% Pozostałe 0,90% 4,68% Razem 100,00% 100,00% Natomiast strona pasywów obejmuje w większości kapitały własne Kapitał własny 98,71% 92,43% Zobowiązania wobec banków 0,00% 5,69% Pozostałe zobowiązania 1,29% 1,88% Razem 100,00% 100,00% Po stronie dochodowej rachunku zysków i strat dominują obroty ze sprzedaży spółek portfelowych oraz związany z tym spadek wartości księgowej. Oprócz kosztów osobowych dotyczących jednej osoby, która obecnie jest zatrudniona w spółce, generowane będą koszty doradztwa inwestycyjnego w wysokości 2,5% rocznie plus podatek VAT od średniej wartości środków własnych spółki bmp media investors AG określonych zgodnie z metodologią MSSF, a także ewentualnie koszty partycypacji w zyskach w wysokości 15%. W pozycji pozostałych kosztów operacyjnych wykazywane będą głównie koszty naszej obecności na giełdzie oraz koszty dotyczące relacji inwestorskich i public relations, a także koszty sporządzenia i badania sprawozdań finansowych. Pozostałe koszty kompensowane są z reguły przychodami w podobnej wielkości, jak np. w przypadku kosztów z tytułu opłat za zarządzanie funduszem, które wnoszone są na rzecz spółki BFB Frühphasenfonds Brandenburg GmbH. Przychody ze sprzedaży inwestycji i papierów wartościowych aktywów obrotowych wyniosły w 2013 roku tys. EUR (rok ubiegły: tys. EUR), odpisy inwestycji i papierów wartościowych aktywów obrotowych wyniosły tys. EUR (rok ubiegły: tys. EUR). Spółka bmp media investors AG osiągnęła w roku obrotowym 2013 wynik (określany zgodnie z metodologią kodeksu handlowego HGB) w wysokości -497,7 tys. EUR (rok ubiegły: ,0

18 tys. EUR). Kapitały własne zmniejszyły się z 15,8 mln EUR do 15,3 mln EUR i wzrosły z 92,43% do obecnie 98,71% sumy bilansowej. Wartość środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych wyniosła na dzień 31 grudnia 2013 r. 0,8 mln EUR i była o ok. 3,2 mln EUR mniejsza niż w ubiegłym roku. Wartość krótkoterminowych papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zmniejszyła się nieznacznie do 2,7 mln EUR na dzień r. (rok ubiegły: 3,0 mln EUR). Sytuacja na rynku i pozycja rynkowa: Działalność bmp media investors w sektorze inwestycji bezpośrednich koncentruje się na dwóch rynkach: Niemczech i Polsce, przy czym przeważająca ilość inwestycji przypada na Niemcy. Według informacji stowarzyszenia BVK Bundesverband Deutscher Kapitalbeteiligungsgesellschaften (Raport roczny za 2013 rok) pozytywny rozwój segmentu venture capital w roku 2013 wyróżniał się na tle ogólnie słabszego rynku inwestycji. Pozwoliło to na dalsze umocnienie się operacji finansowania z kapitału ryzyka, które już w pierwszej połowie 2013 roku posiadały silną pozycję. Wolumen inwestycji venture capital (0,67 mld EUR) był wyższy niż w roku ubiegłym (0,57 mld EUR) o 19%, przy czym prawie wszystkie segmenty cząstkowe (seed, start up oraz inwestycje later stage) odnotowały wzrost w porównaniu z 2012 rokiem. Jednakże liczba inwestycji venture capital (723) nie osiągnęła liczby finansowanych przedsiębiorstw (780). W sumie przedsiębiorstwa finansowane kapitałem ryzyka stanowią pod względem liczbowym 56% wszystkich firm, które uzyskały finansowanie w 2013 roku. Jednak po (utrzymującym się od 2010 roku) okresie stałego wzrostu inwestycji w ciągu trzech następujących po sobie lat (-29% wobec 2012 do 4,68 mld EUR), w 2013 roku nastąpił spadek wolumenu inwestycji w segmencie private equity. Mimo to te liczby podkreślają centralną rolę, jaką kapitał ryzyka odgrywa w Niemczech w finansowaniu małych i średnich przedsiębiorstw. Według danych BVK jedynie 8% spółek, które w ciągu roku otrzymały dofinansowanie, zatrudniały więcej niż 200 pracowników, a tylko 9% osiągnęło obroty na poziomie przekraczającym 50 mln EUR. Po tym, jak w 2012 roku odnotowano raczej dość skromną liczbę wyjść z istniejących inwestycji, w 2013 roku według informacji BVK sprzedaż spółek portfelowych wyraźnie wzrosła. Wolumen sprzedanych udziałów w spółkach osiągnął 5,73 mld EUR, co oznacza wzrost o prawie 50% w stosunku do roku poprzedniego (3,88 mld EUR). Ten przyrost spowodowany był przede wszystkim poważnym zwiększeniem się liczby wyjść z inwestycji w ramach sprzedaży na rzecz inwestorów instytucjonalnych lub branżowych (trade sale) oraz transakcji sprzedaży na rzecz innych spółek portfelowych. O ile trade sales w 2012 roku osiągnęły wolumen w wysokości 861 mln EUR, to w 2013 roku było to już 1,35 mld EUR.

19 Wzrost o 20% w segmencie venture capital w porównaniu z 2012 rokiem nie dorównał jednak rozwojowi całego rynku. Również tutaj transakcje trade sales stanowiły najczęstszą formę wyjść (39% całości wolumenu). Pozytywnym zjawiskiem jest, że również w 2013 roku wolumen całkowitych strat w segmencie venture capital w dalszym ciągu się zmniejszał (z 183 mln EUR w 2012 do 134 mln EUR w 2013). Zdaniem BVK napawające nadzieją makroekonomiczne perspektywy na rok 2014 powinny przyczynić się do rozwoju rynku inwestycji w Niemczech. Optymistyczne nastawienie w branży podkreślają zarówno wyniki najnowszego barometru private equity, opracowywanego dla rynku inwestycji wspólnie przez BVK i KfW, a także Prognoza Private Equity 2014 (ankieta przeprowadzona wśród członków BVK na temat ich oczekiwań co do możliwości pozyskiwania funduszy, inwestycji i sprzedaży udziałów w tym roku). Zarząd bmp media investors AG spodziewa się dla branży venture capital w 2014 roku dobrego otoczenia rynkowego. Pozytywny rozwój sytuacji rynkowej oczekiwany jest zwłaszcza dla docelowych rynków usług z zakresu mediów i marketingu (jako wynik aktualnie prowadzonych prac nad licznymi nowymi koncepcjami biznesowym oraz jako rezultat zakładania nowych firm poszukujących środków kapitałowych na sfinansowanie ich wzrostu). Dzięki skoncentrowaniu działalności na tym segmencie spółka bmp media investors posiada tutaj bardzo dobrą pozycję i w 2014 roku powinna zacząć czerpać korzyści ze swojego nowego, bardziej przejrzystego profilu. 1. Rozwój działalności: Bezpośrednie inwestycje venture capital Liczba spółek portfelowych zwiększyła się z 16 do 18. Spółki portfelowe pochodzą wyłącznie z dwóch istotnych dla bmp rynków: Polski i Niemiec. Trzy nowe inwestycje dokonane za pośrednictwem bmp media investors AG to: department one GmbH, ferret go GmbH oraz komoot GmbH. Jednocześnie portfel opuściła jedna spółka, MBR Targeting GmbH, która została w całości sprzedana inwestorom strategicznym (trade sale). Ogólna wartość inwestycji w pionie inwestycji bezpośrednich w venture capital wyniosła w 2013 roku 3,6 mln EUR. Oprócz wspomnianych wyżej trzech nowych spółek realizowane były inwestycje zwiększające poziom istniejącego zaangażowania w kilku już posiadanych spółkach portfelowych. Organizacja i pracownicy Po rozdzieleniu podmiotu zarządzającego funduszem (bmp Beteiligungsmanagement AG) od portfela (bmp media investors AG) w 2011 roku zrezygnowano z wyznaczania kompetencji resortowych, jak i z powołania rzecznika lub prezesa zarządu.

20 Na dzień sporządzenia sprawozdania w spółce bmp media investors AG oprócz zarządu na stałe zatrudniona była tylko jedna osoba. Również w ujęciu średniorocznym zatrudniona była jedna osoba. Sytuacja finansowa i ekonomiczna: Sytuacja dochodowa W roku obrotowym 2013 spółka wykazała roczny wynik (obliczony zgodnie z metodologią kodeksu handlowego HGB) w wysokości -497,7 tys. EUR. Oznacza to poprawę w porównaniu z rokiem ubiegłym, w którym jeszcze wykazana została (obliczona zgodnie z metodologią HGB) strata netto w wysokości ,0 tys. EUR. Przychody ze sprzedaży inwestycji i papierów wartościowych wyniosły tys. EUR (rok ubiegły: tys. EUR), a przychody z tytułu doradztwa i prowizji pozostały na ubiegłorocznym poziomie (712 tys. EUR). Pozostałe przychody operacyjne odnotowały wzrost z 555 tys. EUR do tys. EUR, który spowodowany był zaksięgowaniem m.in. 584 tys. EUR (rok ubiegły: 0 tys. EUR) z tytułu przyznanego przez grupę bankową KfW zwolnienia z odpowiedzialności oraz 508 tys. EUR (rok ubiegły: 33 tys. EUR) z tytułu aktualizacji wartości finansowych aktywów trwałych. Koszty osobowe, które wyniosły 64 tys. EUR, pozostały na poziomie roku ubiegłego (64 tys. EUR). Pozostałe koszty operacyjne wzrosły z tys. EUR do tys. EUR. Wartość odpisów aktualizujących wycenę finansowych aktywów trwałych i papierów wartościowych spadła tys. EUR do tys. EUR. Zwrot na kapitale własnym (mierzony zyskiem netto roku obrotowego i odniesiony do średniej wartości kapitałów własnych) wynosi -3,20%. Struktura majątkowa i kapitałowa Aktywa trwałe obejmują udziały w spółkach portfelowych oraz udzielone tym podmiotom pożyczki, których wartość wynosi tys. EUR i stanowią one 99,9% aktywów trwałych. Wartość aktywów obrotowych spadła o 53,3% z tys. EUR do tys. EUR. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wyniosły na koniec 2013 roku 819 tys. EUR wobec tys. EUR w roku Suma bilansowa zmniejszyła się z 17,1 mln EUR do 15,5 mln EUR. Kapitał własny zmniejszył się o 3,2% z 15,8 mln EUR do 15,3 mln EUR. Zobowiązania spadły z tys. EUR do 201 tys. EUR. Wskaźnik pokrycia majątku kapitałami własnymi wzrósł natomiast z 92,4% do 98,7%.

Bilans na dzień 31 grudnia 2013 r. A K T Y W A P A S Y W A. B. Rezerwy Pozostałe rezerwy 168,505.60 142

Bilans na dzień 31 grudnia 2013 r. A K T Y W A P A S Y W A. B. Rezerwy Pozostałe rezerwy 168,505.60 142 bmp media investors AG Berlin Bilans na dzień 31 grudnia 2013 r. A K T Y W A 31.12.2012 EUR EUR EUR tys. EUR A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne Koncesje, prawa ochrony własności przemysłowej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie za pierwsze półrocze 2014 roku

Sprawozdanie za pierwsze półrocze 2014 roku Sprawozdanie za pierwsze półrocze 2014 roku bmp Sprawozdanie za pierwsze półrocze 2014 r. 2 Wstęp Jens Spyrka Oliver Borrmann Drodzy akcjonariusze i partnerzy biznesowi, w drugim kwartale 2014 roku bmp

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Szczegóły systemu wynagradzania zarządu kształtowały się za okres od 1 stycznia 2011 r. do 30 czerwca 2011 r. następująco:

Szczegóły systemu wynagradzania zarządu kształtowały się za okres od 1 stycznia 2011 r. do 30 czerwca 2011 r. następująco: Sprawozdanie o wynagrodzeniach Wynagradzanie zarządu System wynagradzania członków zarządu spółki bmp media investors AG został ostatnio zweryfikowany przez radę nadzorczą spółki bmp (media investors)

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz. 1721

Warszawa, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz. 1721 Warszawa, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz. 1721 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Na podstawie art. 17

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Boryszew S.A. z siedzibą w Sochaczewie oraz Boryszew ERG S.A. z siedzibą w Sochaczewie i Nylonbor Spółka z o.o. z siedzibą w Sochaczewie 23 października 2013 roku PLAN POŁĄCZENIA

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 20040101 do 20040331

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku Na podstawie art. 18 ust.2

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku

Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku Warszawa, 2008.04.21 Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku W prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centralnym Rejestrze Członków według stanu na koniec grudnia 2007

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. 2. Zasady rachunkowości przejęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego.

WSTĘP. 2. Zasady rachunkowości przejęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego. INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKU I STRAT OD 01-01-201 DO 31-12-2012 ROKU FUNDACJA STUDENTÓW ABSOLWENTÓW UCZELNI WYŻSZYCH POMERANIAN STUDENTS COALITION Z SIEDZIBĄ W GDYNI WSTĘP Fundacja

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Bilans za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Bilans za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. MSIG 197/2014 (4576) poz. 13767 13767 Poz. 13767. Studio Filmowe TOR w Warszawie. [BMSiG-13336/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Bilans za okres od 1.01.2013 r. do

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Warszawa, 7 maja 2010 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w okresie od 19.05.1999 r. do 31.12.2009 r.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZADANIA FINANSOWEGO za 2008 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Nazwa i siedziba, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz wskazanie właściwego sądu lub

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE MSIG 196/2015 (4827) poz. 15245 15245 Poz. 15245. Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. [BMSiG-12771/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Sprawozdanie finansowe Instytutu Genetyki Człowieka

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WM-SPORT Sp. z o.o. 02-032 Warszawa ul. Wawelska 5 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 ZA ROK OBROTOWY WM-SPORT Sp. z o.o. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Warszawa,16 października 2009 r. Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Dane te prezentują wyniki finansowe 42 domów i 7 biur maklerskich (przed rokiem 39 domów i 6 biur maklerskich)

Bardziej szczegółowo

amortyzacji lub umorzenia, 0,00 0,00 akcji, w tym uprzywilejowanych 0,00 a) do 1 roku 0,00 Druk: MPiPS

amortyzacji lub umorzenia, 0,00 0,00 akcji, w tym uprzywilejowanych 0,00 a) do 1 roku 0,00 Druk: MPiPS DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 1) szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Skonsolidowany VERBICOM S.A. za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Poznań, VI.2009 r.

Raport Roczny Skonsolidowany VERBICOM S.A. za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Poznań, VI.2009 r. Raport Roczny Skonsolidowany za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. VERBICOM S.A. Poznań, VI.2009 r. S t r o n a 2 Nazwa (firma): Kraj: Siedziba: Adres: Verbicom Spółka Akcyjna Polska Poznań ul. Skarbka

Bardziej szczegółowo

Air Market Spółka Akcyjna

Air Market Spółka Akcyjna Air Market Spółka Akcyjna raport za II kwartał 2015 r. obejmujący okres sprawozdawczy: od dnia 1 kwietnia 2015 r. do dnia 30 czerwca 2015 r. Air Market Spółka Akcyjna NIP: 5222909794. REGON: 141718320.

Bardziej szczegółowo

EDENRED POLSKA SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R.

EDENRED POLSKA SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 3 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Dane jednostki: a) nazwa (firma) WEALTH BAY SPÓŁKA AKCYJNA b) na dn. 31.12.2014 r. siedziba spółki mieściła się przy ul. Drewnowskiej 48, 91-002 Łódź, od dnia

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. FUNDACJI RODZIĆ PO LUDZKU 00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 13/15

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. FUNDACJI RODZIĆ PO LUDZKU 00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 13/15 SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI RODZIĆ PO LUDZKU 00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 13/15 za rok obrotowy 2004 I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności Fundacji w

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 2. KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013 Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Spis treści Rachunek zysków i strat... 3 Sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a Warszawa, 09.05.2014 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a W końcu grudnia 2013 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków otwartych

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Za rok obrotowy 2011 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności

Bardziej szczegółowo

do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 r. do sprawozdania finansowego

do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 r. do sprawozdania finansowego Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i Na Diecie I n f o r m a c j a d o d a t k o w a do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 r. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1.

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 5944. Wrotek Zbigniew w Toruniu. [BMSiG-5623/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2012 r. Wrotek Zbigniew 87-100 Toruń, ul. Dworcowa 3d tel. 0-56/ 657

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. FAM Grupa Kapitałowa S.A. 54-611 Wrocław, ul. Avicenny 16 Raport nr 33/2014 Tytuł: Plan połączenia ze spółkami zależnymi Data sporządzenia: 13.08.2014, 17:58 Treść raportu: Działając na podstawie 5 ust.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 3396. Firma HandlowoUsługowa GÓRECKI Bronisław Górecki w Żorach. [BMSiG2962/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 ROK GÓRECKI FIRMA HANDLOWOUSŁUGOWA

Bardziej szczegółowo

Działalność biur i domów maklerskich oraz banków powierniczych w 2007 roku 1

Działalność biur i domów maklerskich oraz banków powierniczych w 2007 roku 1 Warszawa, 2008.06.20 Działalność biur i domów maklerskich oraz banków powierniczych w 2007 roku 1 Na wyniki przedsiębiorstw maklerskich, podobnie jak innych instytucji rynku kapitałowego, korzystny wpływ

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.)

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Załącznik Nr 4 do planu połączenia Spółek SUWARY S.A., Boryszew ERG S.A. Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Zgodnie z art. 499 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, do planu

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2005 r.

Informacja dodatkowa za 2005 r. POLSKA FUNDACJA IM. ROBERTA SCHUMANA Informacja dodatkowa za 2005 r. 1 Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Wartości niematerialne i prawne Należności i roszczenia Środki

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Dodatkowe informacje i objaśnienia STOWARZYSZENIE RYNKÓW FINANSOWYCH ACI POLSKA Afiliowane przy ACI - The Financial Markets Association Dodatkowe informacje i objaśnienia 1.1 szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych,

Bardziej szczegółowo

MSIG 206/2015 (4837) poz. 16155 16155

MSIG 206/2015 (4837) poz. 16155 16155 Poz. 16155. Przedsiębiorstwo Rolno-Spożywcze w Kałdusie. [BMSiG-11166/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2014 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego I. Przedsiębiorstwo Rolno-Spożywcze jest osobą fizyczną

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok 1. Fundacja PRO ADVICE ma siedzibę w Piotrkowie Trybunalski, terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Wpisu dokonano w Sadzie

Bardziej szczegółowo

Libet S.A. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2014 roku

Libet S.A. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2014 roku SPIS TREŚCI BILANS... 3 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY)... 6 ZESTAWIENIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM...7 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)...9 DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE...11

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WSTĘP

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WSTĘP INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. WSTĘP 1. EFIX DOM MAKLERSKI S.A., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

MSIG 193/2014 (4572) poz. 13526 13526

MSIG 193/2014 (4572) poz. 13526 13526 Poz. 13526. VOSTER w Zarzeczu. [BMSiG-13334/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE VOSTER w Zarzeczu, ul. Mickiewicza 155, 37-400 Nisko za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie W.A.R.K.A.

Stowarzyszenie W.A.R.K.A. Stowarzyszenie W.A.R.K.A. 05-660 Warka, ul. Gośniewska 46 NIP 7971851483, Regon 672965978, KRS 0000160318 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od dnia 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 1. Rachunek wyników

Bardziej szczegółowo

AKTYWA A. MAJĄTEK TRWAŁY 70 808 783,00 zł 75 183,00 zł 1. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE wartość netto na dzień 31.12.2012

AKTYWA A. MAJĄTEK TRWAŁY 70 808 783,00 zł 75 183,00 zł 1. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE wartość netto na dzień 31.12.2012 Dodatkowe informacje i objaśnienia DZIAŁ 1 AKTYWA A. MAJĄTEK TRWAŁY 70 808 783,00 zł 75 183,00 zł 1. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE wartość brutto na dzień 31.12.2012 19 11 umorzenie 19 11 wartość netto

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

System wynagrodzeń obowiązujący dla członków Zarządu w roku obrotowym 2010

System wynagrodzeń obowiązujący dla członków Zarządu w roku obrotowym 2010 C Sprawozdanie o wynagrodzeniach Transparentna i zrozumiała prezentacja wynagrodzenia Zarządu i Rady Nadzorczej stanowi część składową dobrego ładu korporacyjnego. Zgodnie z punktem 4.2.5 i 5.4.6 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 64/2013 (4181) poz. 4532 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 4532. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. STANISŁAWA STASZICA. [BMSiG-4160/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE PAŃSTWOWA

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy kwartalny GoAdvisers S.A. za okres od 01.07.2009 30.09.2009. Katowice, 17.05.2010 r.

Raport okresowy kwartalny GoAdvisers S.A. za okres od 01.07.2009 30.09.2009. Katowice, 17.05.2010 r. Raport okresowy kwartalny za okres od 01.07.2009 30.09.2009 Raport kwartalny za okres od 01.01.2010 31.03.2010 Katowice, 17.05.2010 r. 2 1. WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE 1.1. Rachunek zysków i strat - wybrane

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH ZA ROK 2011 SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH ZA ROK 2011 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności Jednostki w roku obrotowym była: a) Działalność statutowa Fundacji

Bardziej szczegółowo

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie INFORMACJA DODATKOWA I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. Nazwa jednostki: Fundacja IDEA Rozwoju NIP: 536-191-23-28 Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski,

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Fundacja Już czas Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE YELLOW HAT SPÓŁKA AKCYJNA MEDAPP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa, dnia 14 września 2015 r. str. 1 I. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA W niniejszym Planie

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO NOTATKA DOTYCZĄCA SYTUACJI FINANSOWEJ DOMÓW MAKLERSKICH W 2013 ROKU URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, KWIECIEŃ 2014 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 WSTĘP... 3 I. PODSTAWOWE INFORMACJE O RYNKU DOMÓW

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Fundacji Latarnia za rok 2012

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Fundacji Latarnia za rok 2012 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Fundacji Latarnia za rok 2012 1.Nazwa i siedziba jednostki, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz wskazanie właściwego sądu lub innego organu

Bardziej szczegółowo

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974 Bilans na dzień 31 grudnia 2014 roku Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego Lp Nazwa Na 31.12.2013 Na 31.12.2014 1 AKTYWA 2 A. Aktywa trwałe 0,00 zł 0,00 zł 3 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Kwota za rok 2012 2013 A. Przychody z działalności statutowej 388048,08 386670,60 I Składki brutto określone statutem 0,00 0,00

Kwota za rok 2012 2013 A. Przychody z działalności statutowej 388048,08 386670,60 I Składki brutto określone statutem 0,00 0,00 Stowarzyszenie WARKA ul. Gośniewska 46, 05-660 Warka NIP 7971851483 Rachunek wyników za 2013 rok sporządzony na podstawie Rozporządzenia MF z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Fundacja dla Wolności 00-543 Warszawa ul. Mokotowska 50/10

Fundacja dla Wolności 00-543 Warszawa ul. Mokotowska 50/10 Fundacja dla Wolności 00-543 Warszawa ul. Mokotowska 50/10 RACHUNEK WYNIKÓW za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. POZYCJA 31.12.2012 31.12.2013 A. Przychody z działalności statutowej I.

Bardziej szczegółowo

Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów

Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów Na podstawie art. 10 ust. 2 znowelizowanej ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Nr 76 poz.

Bardziej szczegółowo

Fundacja Happy Animals

Fundacja Happy Animals Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 1 stycznia do 31 grudnia 2014r. 1 Fundacja Happy Animals Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 r. Załączone sprawozdanie finansowe,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2010 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" Olsztyn 2010 rok

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2010 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI Olsztyn 2010 rok SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 010 ROK FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 Olsztyn 010 rok Fundacja "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 Sprawozdanie finansowe za okres 01.10.2010-31.12.2011 Sporządził: Sylwia Nieckarz-Kośla Zarząd Adam Skrzypek Krzysztof Jakubowski Data sporządzenia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji YouHaveIt 87-100 Toruń, ul. Browarna 6 za rok obrotowy 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji YouHaveIt 87-100 Toruń, ul. Browarna 6 za rok obrotowy 2012 SPRAWOZDANE FNANSOWE Fundacji YouHavet 87-100 Toruń, ul. Browarna 6 za rok obrotowy 2012 Fundacja zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla m.st. Toruń w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1/2008 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki Akcyjnej Relpol w Żarach z dnia 26.06.2008 r.

UCHWAŁA Nr 1/2008 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki Akcyjnej Relpol w Żarach z dnia 26.06.2008 r. Projekty uchwał: UCHWAŁA Nr 1/2008 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2007 r. Na podstawie 1 Statutu Spółki uchwala się, co Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

GRUPA KAPITAŁOWA KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 GRUPA KAPITAŁOWA KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS

Bardziej szczegółowo