Bilans na dzień 31 grudnia 2013 r. A K T Y W A P A S Y W A. B. Rezerwy Pozostałe rezerwy 168,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bilans na dzień 31 grudnia 2013 r. A K T Y W A P A S Y W A. B. Rezerwy Pozostałe rezerwy 168,505.60 142"

Transkrypt

1 bmp media investors AG Berlin Bilans na dzień 31 grudnia 2013 r. A K T Y W A EUR EUR EUR tys. EUR A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne Koncesje, prawa ochrony własności przemysłowej i podobne prawa 6, II. Długoterminowe aktywa finansowe 1. Inwestycje portfelowe 10,816, , Pożyczki długoterminowe udzielone jednostkom, w których spółka posiada udziały 1,078, ,894, ,900, B. Aktywa obrotowe I. Należności i pozostałe aktywa 1. Należności z tytułu dostaw towarów i usług Należności od jednostek, w których spółka posiada udziały 31, Pozostałe aktywa 100, , II. Papiery wartościowe Pozostałe papiery wartościowe 2,668, ,995 III. Środki pieniężne w kasie, na rachunkach bankowych 819, ,619, ,969 P A S Y W A EUR EUR tys. EUR A. Kapitał (fundusz) własny I. Kapitał (fundusz) podstawowy , II. Kapitał (fundusz) zapasowy , III. Strata bilansowa -6,157, ,321, ,660 B. Rezerwy Pozostałe rezerwy 168, C. Zobowiązania 1. Zobowiązania wobec banków 0, Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług 27, Pozostałe zobowiązania z tego 4, , z tytułu podatków: 4.506,84 EUR (rok ubiegły: 1 tys. EUR) C. Rozliczenia międzyokresowe 1, ,521, ,113 15,521, ,113 Berlin, dnia 28 marca 2014 r.

2 bmp media investors AG Berlin Rachunek zysków i strat za okres od r. do r. 1. Przychody ze sprzedaży EUR tys. EUR a) Przychody ze sprzedaży inwestycji portfelowych i papierów wartościowych aktywów obrotowych , b) Przychody z tytułu doradztwa i prowizji , , Pozostałe przychody operacyjne , Odpisy aktualizujące wartość inwestycji portfelowych i papierów wartościowych aktywów obrotowych , Koszty osobowe a) Wynagrodzenia ,00-53 b) Ubezpieczenie społeczne i koszt świadczeń emerytalnych i wsparcia , , Odpisy amortyzacyjne a) Wartości niematerialnych i prawnych aktywów trwałych i rzeczowych aktywów trwałych , Pozostałe koszty operacyjne , Przychody z inwestycji portfelowych 9.949, w tym z jednostek powiązanych: 9.949,94 EUR (rok ubiegły: 54 tys. EUR) 8. Pozostałe odsetki i podobne przychody , w tym z jednostek powiązanych: 0,00 EUR (rok ubiegły: 42 tys. EUR) 9. Odpisy amortyzacyjne aktywów finansowych i papierów wartościowych aktywów obrotowych , Odsetki i podobne koszty , Zysk (strata) z działalności operacyjnej , Pozostałe podatki 0, Strata netto , Przeniesienie straty z lat ubiegłych , Strata bilansowa ,

3 bmp media investors AG Berlin Zmiany aktywów trwałych w roku obrotowym 2013 Koszty nabycia i wytworzenia Odpisy narastająco Wartości księgowe Zwiększenia Zmniejszenia Przeksięgowania Zwiększenia Zmniejszenia Aktualizacja Przeksięgowania EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koncesje, prawa ochrony własności przemysłowej oraz podobne prawa ,28 0,00 0,00 0, , , ,73 0,00 0,00 0, , , , ,28 0,00 0,00 0, , , ,73 0,00 0,00 0, , , ,03 II. Rzeczowe aktywa trwałe 1. Pozostałe urządzenia, wyposażenie produkcyjne i biurowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Długoterminowe aktywa finansowe 1. Inwestycje portfelowe , , , , , , ,01 0, ,80 0, , , ,10 2. Pożyczki długoterminowe udzielone jednostkom, w których spółka posiada udziały , , , , ,35 0, ,20 0,00 0,00 0, , , ,00 3. Papiery wartościowe aktywów trwałych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,55 0, , , ,21 0, ,80 0, , , ,10 Aktywa trwałe razem , , ,55 0, , , ,94 0, ,80 0, , , ,13

4 bmp media investors AG Berlin Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym na dzień 31 grudnia 2013 r. Kapitał podstawowy Rezerwa kapitałowa Przeniesienie zysku / straty Razem EUR EUR EUR EUR Kapitał (fundusz) własny na dzień r , , , ,21 Zysk netto / strata netto , ,16 Kapitał (fundusz) własny na dzień r , , , ,05 Kapitał (fundusz) własny na dzień r , , , ,59 Zysk netto / strata netto , ,38 Kapitał (fundusz) własny na dzień r , , , ,21

5 bmp media investors AG Berlin Rachunek przepływów pieniężnych za okres od r. do r EUR EUR tys. EUR Strata netto , Odpisy amortyzacyjne od długoterminowych aktywów finansowych , Aktualizacja wyceny aktywów finansowych i papierów wartościowych aktywów obrotowych , Odpisy amortyzacyjne rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 2.418, Zysk ze zbycia długoterminowych aktywów finansowych i papierów wartościowych , Zysk ze zwolnienia z odpowiedzialności KfW , , /+ Zwiększenie/zmniejszenie należności z tytułu dostaw towarów i usług oraz innych aktywów , /- Zwiększenie/zmniejszenie rezerw krótkoterminowych , /- Zwiększenie/zmniejszenie zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług oraz innych pasywów , , Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej , Inwestycje w pozostałe wartości niematerialne i prawne oraz inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe 0,00 0 +/- Udziały w jednostkach powiązanych 0, Pożyczki długoterminowe udzielone jednostkom, w których spółka posiada udziały , Inwestycje w spółki portfelowe i papiery wartościowe , Wpływy z tytułu zmniejszenia inwestycji w długoterminowe aktywa finansowe i papiery wartościowe , Sprzedaż inwestycji w wartości niematerialne i prawne oraz w rzeczowe aktywa trwałe według wartości księgowych netto 0,00 0 Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej , Podwyższenie kapitału 0, Spłata pożyczki na refinansowanie na rzecz KfW , Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej , Stan środków pieniężnych zmienił się w sumie następująco: Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej , Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej , Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej , Zmiana stanu środków pieniężnych wpływająca na płynność jednostki , Środki pieniężne na początek roku obrotowego , = Środki pieniężne na koniec roku obrotowego ,

6 INFORMACJA DODATKOWA na dzień 31 grudnia 2013 r. 1. ZASADY BILANSOWANIA I WYCENY Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z przepisami niemieckiego kodeksu handlowego (HGB) i niemieckiej ustawy o akcjach (AktG). Rachunek zysków i strat sporządzony został w wariancie porównawczym. Zgodnie z 267 ust. 3 zdanie drugie niemieckiego kodeksu handlowego (HGB) spółka bmp media investors AG z siedzibą w Berlinie (zwana dalej bmp ) ma - jako spółka notowana na giełdzie - status dużej spółki kapitałowej. Bilans został sporządzony w formie przewidzianej w 266 niemieckiego kodeksu handlowego (HGB) dla dużych spółek kapitałowych. Rachunek zysków i strat sporządzony został w wariancie porównawczym zgodnie z 275 ust. 2 niemieckiego kodeksu handlowego (HGB). Wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne wykazywane są w bilansie według kosztów ich nabycia z potrąceniem skumulowanych odpisów amortyzacyjnych. Odpisy amortyzacyjne dokonywane są planowo metodą liniową. Rzeczowe aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe wykazywane są w bilansie według kosztów nabycia z potrąceniem skumulowanych odpisów amortyzacyjnych. Odpisy amortyzacyjne dokonywane są planowo metodą liniową. Niskocenne składniki majątkowe Niskocenne składniki majątkowe, których koszty nabycia nie przekroczyły kwoty 150 EUR, amortyzowane są jednorazowo w pełnej wysokości w roku ich nabycia zgodnie z 6 ust. 2 zdanie pierwsze 1 niemieckiej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (EStG). Niskocenne składniki majątkowe, których koszty nabycia były wyższe niż 150 EUR, ale nie przekroczyły kwoty EUR, amortyzowane są liniowo przez okres pięciu lat zgodnie z 6 ust. 2 a niemieckiej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (EStG).

7 Finansowe aktywa trwałe Udziały w kapitale zakładowym wykazywane są w bilansie według kosztów ich nabycia. Wykraczające poza ten zakres zobowiązania do wniesienia wkładów wykazywane są w pozycji pozostałych zobowiązań finansowych. Ponadplanowych odpisów amortyzacyjnych dokonuje się w celu wykazania składników majątkowych o niższej wartości, w jakiej są one ujmowane na dzień bilansowy. Należności i pozostałe aktywa Należności i pozostałe aktywa wykazywane są zasadniczo według ich wartości nominalnej. Konkretne ryzyka uwzględnia się w drodze tworzenia odpisów jednostkowych. Papiery wartościowe aktywów obrotowych Papiery wartościowe aktywów obrotowych wykazywane są w bilansie według kosztów ich nabycia. W razie konieczności dokonuje się odpisów amortyzacyjnych od niższej wartości zgodnie z 253 ust. 3 niemieckiego kodeksu handlowego (HGB). Rozliczenia międzyokresowe W pozycji rozliczenia międzyokresowe po stronie aktywów wykazane są wydatki dokonane przed dniem bilansowym, o ile stanowią one koszty dla pewnego okresu po tym dniu. Po stronie pasywów w pozycji rozliczenia międzyokresowe wykazywane są przychody, o ile stanowią one przychody dla pewnego okresu po dniu bilansowym. Pozostałe rezerwy Rezerwy tworzone są na niepewne zobowiązania w wysokości kwoty spłaty, jaka będzie potrzebna zgodnie z rozsądną oceną kupiecką. Zobowiązania Zobowiązania wykazywane są w bilansie w kwocie spłaty. Przeliczenie walut obcych Transakcje w walutach obcych zostały przeliczone po kursie z dnia wykonania danej transakcji. Aktywa oraz zobowiązania w obcych walutach przeliczane są po bieżącym kursie wymiany z dnia bilansowego.

8 Przychody ze sprzedaży Przychody ze sprzedaży inwestycji portfelowych i papierów wartościowych zaliczanych do aktywów obrotowych wykazywane są w rachunku zysków i strat w pozycji przychodów ze sprzedaży, a odpowiednie koszty ze sprzedaży inwestycji portfelowych oraz papierów wartościowych zaliczanych do aktywów obrotowych wykazywane są w osobnym wierszu w pozycji kosztów rzeczowych. 2. DANE DOTYCZĄCE BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT Finansowe aktywa trwałe Dynamika zmian finansowych aktywów trwałych przedstawiona jest w Zestawieniu aktywów trwałych. Struktura udziałów posiadanych przez spółkę bmp media investors AG kształtowała się na dzień bilansowy następująco: tys. EUR Udziały jawne Odpisy aktualizujące Razem Należności i pozostałe aktywa Termin wymagalności należności i pozostałych aktywów w kwocie 125 tys. EUR przypada w ciągu roku, a w kwocie 7 tys. EUR w roku Kapitał zakładowy W pełni opłacony kapitał zakładowy wynosi na dzień bilansowy EUR i dzieli się na beznominałowych akcji na okaziciela. Kapitał docelowy Na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy w dniu 13 czerwca 2013 r. przyjęta została uchwała w sprawie uchylenia istniejącego kapitału docelowego oraz utworzenia nowego kapitału docelowego. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia za zgodą rady nadzorczej kapitału zakładowego spółki do dnia 12 czerwca 2018 r. jednorazowo lub wielokrotnie o łączną kwotę nie wyższą niż ,00 EUR w drodze emisji nowych beznominałowych akcji na okaziciela w zamian za

9 wniesienie wkładów gotówkowych lub rzeczowych z jednoczesnym ustaleniem warunków emisji akcji (Kapitał Docelowy 2013/I). Prawo poboru akcjonariuszy może zostać przy tym wyłączone w przypadku obowiązywania następujących celów: a) nabycie przedsiębiorstw, ich zorganizowanych części lub udziałów w przedsiębiorstwach w zamian za przyznanie akcji spółki, b) jeżeli podwyższenie kapitału w zamian za wniesienie wkładu gotówkowego nie przekroczy 10% kapitału zakładowego spółki, a cena emisyjna nie będzie istotnie niższa od kursu giełdowego, c) w celu przeprowadzenia emisji na rzecz partnerów strategicznych, d) dla wyrównania ułamkowych części akcji. Kapitał (fundusz) zapasowy/rezerwy tworzone z zysku Na poczet kapitału zapasowego zostały odprowadzone kwoty agio z operacji podwyższenia kapitału zgodnie z 272 ust. 2 pkt 1 niemieckiego kodeksu handlowego (HGB). Pozostałe rezerwy Pozostałe rezerwy utworzono na poczet niewykorzystanych urlopów (3 tys. EUR), kosztów księgowości, sporządzenia i badania sprawozdania finansowego (76 tys. EUR), niezapłaconych faktur (29 tys. EUR), udziału w wynikach z tytułu umowy o doradztwie inwestycyjnym (22 tys. EUR) oraz na inne cele (38 tys. EUR). Zobowiązania Suma zobowiązań na dzień r. dzieli się pod względem długości okresów spłaty w następujący sposób: Okres spłaty do 1 roku 1 do 5 lat ponad 5 lat Ogółem tys. EUR tys. EUR tys. EUR tys. EUR Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług Pozostałe zobowiązania

10 Razem Suma zobowiązań na dzień r. dzieli się pod względem długości okresów spłaty w następujący sposób: Okres spłaty do 1 roku 1 do 5 lat ponad 5 lat Ogółem tys. EUR tys. EUR tys. EUR tys. EUR Zobowiązania wobec banków Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług Zobowiązania wobec podmiotów powiązanych Pozostałe zobowiązania Razem Przychody ze sprzedaży Przychody ze sprzedaży obejmują przychody ze sprzedaży papierów wartościowych zaliczanych do aktywów obrotowych (1.034 tys. EUR) oraz przychody z tytułu świadczenia usług doradztwa i z tytułu prowizji (712 tys. EUR). Pozostałe przychody operacyjne W pozycji pozostałych przychodów operacyjnych wykazane są m.in. aktualizacja wyceny długoterminowych aktywów finansowych w wysokości 508 tys. EUR oraz przychody z przyznanych przez grupę bankową KfW zwolnienia z odpowiedzialności w kwocie 584 tys. EUR. Ponadplanowe odpisy amortyzacyjne W roku obrotowym dokonano ponadplanowych odpisów amortyzacyjnych od niższej wartości długoterminowych aktywów finansowych w wysokości tys. EUR zgodnie 253 ust. 2 zdanie trzecie niemieckiego kodeksu handlowego (HGB). Podatki odroczone Działalność w zakresie inwestowania w spółki portfelowe jest zasadniczo wolna od podatków dochodowych. Z uwagi na bieżące koszty ryczałt w wysokości 5% nie prowadzi do powstawania zysków podlegających opodatkowaniu. Poza tym do dyspozycji są w szczególności straty podatkowe w wystarczającej wysokości przeniesione z lat ubiegłych.

11 POZOSTAŁE DANE Gwarancje i poręczenia W ramach sprzedaży udziałów w spółkach portfelowych ogólnie przyjęte jest udzielanie także przez inwestorów finansowych gwarancji i poręczeń na rzecz kupujących. W momencie sprzedaży udziałów spółka bmp media investors AG udzieliła znacznych gwarancji i poręczeń w zakresie przyjętym w branży. Pozostałe zobowiązania finansowe Zobowiązania finansowe wynikają z zawartej ze spółką bmp Beteiligungsmanagement AG umowy doradztwa inwestycyjnego, przewidującej stałe wynagrodzenie w wysokości 2,5% w skali roku w oparciu o kapitał własny. Jako kapitał własny do celów tej umowy przyjmuje się połowę sumy zbilansowanego kapitału własnego z początku i końca danego roku kalendarzowego. Jako obowiązujący standard księgowy przyjmuje się stosowane obowiązkowo w Unii Europejskiej standardy MSSF. Do tego dochodzi jeszcze wynagrodzenie uzależnione od osiągniętych wyników. Inwestycje portfelowe Zestawienie przedsiębiorstw, w których spółka posiada bezpośrednio lub pośrednio 20% lub więcej udziałów w rozumieniu 285 pkt 11 niemieckiego kodeksu handlowego (HGB), znajduje się w punkcie Inwestycje portfelowe. Wynagrodzenie biegłego rewidenta Poniższe honoraria biegłego rewidenta zostały wykazane jako koszty w roku obrotowym 2013: w tys. EUR Wynagrodzenie za sporządzenie i zbadanie sprawozdania rocznego 52 Honoraria z tytułu doradztwa podatkowego 12 Pozostałe świadczenia 3 Razem 67

12 Informacje o organach spółki Zarząd W roku obrotowym 2013 w skład zarządu spółki bmp media investors AG wchodzili: Oliver Borrmann, ekonomista, Jens Spyrka, ekonomista. Wynagrodzenie zarządu Wskutek przeprowadzonej w połowie 2011 roku restrukturyzacji członkowie zarządu nie otrzymują od dnia r. żadnego wynagrodzenia. Inne mandaty sprawowane przez członków zarządu Pan Borrmann jest członkiem rad nadzorczych następujących spółek: brand eins Medien AG (przewodniczący) przez cały rok Revotar Biopharmaceuticals AG (przewodniczący) przez cały rok Heliocentris Energy Solutions AG (przewodniczący) przez cały rok YOC AG do dnia r. Na dzień r. pan Borrmann jest ponadto członkiem zarządu w następujących spółkach: König & Cie. Private Equity Management GmbH, König & Cie. II. Private Equity Beteiligungs- und Treuhand GmbH, Cavy Capital GmbH oraz bmp Beteiligungsmanagement AG. Pan Spyrka jest członkiem rad nadzorczych następujących spółek: K2 Internet S.A. przez cały rok vertical techmedia AG (przewodniczący) przez cały rok bidlab sp. z o.o. od dnia r. iteelabs sp. z o.o. przez cały rok Na dzień r. pan Spyrka jest ponadto członkiem zarządu spółki bmp Beteiligungsmanagement AG.

13 Rada nadzorcza W skład rady nadzorczej spółki wchodzą panowie: Gerd Schmitz-Morkramer, Monachium Przewodniczący rady nadzorczej Adwokat Bernd Brunke, Berlin Zastępca przewodniczącego rady nadzorczej Partner w Roland Berger Strategy Consultants Michael Stammler, Lutzenberg (CH) Członek rady nadzorczej Ekonomista Wynagrodzenia członków rady nadzorczej spółki bmp media investors AG w roku obrotowym 2013 wyniosły ogółem 46 tys. EUR. Szczegółowe zestawienie wynagrodzeń należnych członkom rady nadzorczej: w tys. EUR Gerd Schmitz-Morkramer 24 Bernd Brunke 11 Michael Stammler 11 Razem 46 Pan Schmitz-Morkramer jest ponadto członkiem rady nadzorczej w następujących spółkach: YOC AG (przewodniczący) do dnia r. Pan Stammler jest członkiem rady nadzorczej w następujących spółkach: ecapital entrepreneurial Partners AG, Münster WM Treuhand und Steuerberatungsgesellschaft AG Heliocentris Energy Solutions AG, Berlin Aquisuisse AG, Frankfurt nad Menem Taunus Trust Group AG, Wolfhalden, Szwajcaria, przewodniczący rady zarządzającej przez cały rok przez cały rok przez cały rok od kwietnia 2013 r. od maja 2013 r.

14 Pan Brunke nie sprawował żadnych innych mandatów w radach nadzorczych lub innych organach kontrolnych. Akcje pozostające w posiadaniu członków zarządu i rady nadzorczej na dzień r. Członkowie zarządu posiadali sztuk akcji, a członkowie rady nadzorczej posiadali sztuk akcji. Zatrudnienie Oprócz zarządu w ciągu roku obrotowego zatrudniona była w spółce bmp media investors AG średnio jedna osoba. Na koniec roku w spółce zatrudniona była oprócz zarządu jedna osoba. Kodeks Corporate Governance Zarząd wydał wymagane przepisami 161 niemieckiej ustawy o akcjach (AktG) oświadczenie o indywidualnych modyfikacjach obowiązujących dla bmp media investors AG i udostępnił je akcjonariuszom na stronie internetowej Zaangażowanie kapitałowe zgłoszone na dzień r. w trybie 21 ust. 1 lub ust. 1a niemieckiej ustawy o obrocie papierami wartościowymi (WpHG): Oliver Borrmann 17,55% Grupa Roland Berger 8,18% Carin Pepper 6,98% W roku obrotowym 2013 nie zostały wydane żadne zgłoszenia zgodnie z 26 ust. 1 niemieckiej ustawy o obrocie papierami wartościowymi (WpHG): Deklaracja przedstawicieli ustawowych Według naszej najlepszej wiedzy zapewniamy, że zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości stosowanymi w sprawozdawczości roczne sprawozdanie finansowe odzwierciedla rzeczywisty obraz sytuacji majątkowej, finansowej i dochodowej spółki, a przebieg działalności oraz wynik finansowy i sytuacja spółki przedstawione w sprawozdaniu z działalności prezentują rzeczywisty obraz oraz opisują istotne szanse i ryzyka przyszłego rozwoju spółki.

15 Inwestycje portfelowe spółki bmp media investors AG na dzień r.: Inwestycje portfelowe Firma Udział w % Kapitał własny na w tys. EUR Zysk (strata) netto 2012 w tys. EUR GreenHanger GmbH, Berlin 49,97% Xamine GmbH, Monachium 49,42% department one, Berlin 45,00% Self Loading Content GmbH, Berlin 43,91% Retresco GmbH, Berlin 40,56% brand eins Medien AG, Hamburg 35,36% castaclip GmbH, Poczdam 28,46% Ubertweek GmbH 27,06% Instream Media Sp. z o.o., Poznań/Polska 25,93% 179 tys. PLN -120 tys. PLN iversity GmbH, Bernau 25,02% -711(1) (1) iteelabs Sp. z o.o., Warszawa/Polska 24,71% 227 tys. PLN -411 tys. PLN vertical techmedia AG, Monachium 22,50% (1) Dane bilansowe na dzień r. Berlin, dnia 28 marca 2014 r. Oliver Borrmann Zarząd Jens Spyrka Zarząd

16 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK OBROTOWY 2013 Rok obrotowy 2013 miał dla spółki bmp media investors AG dobry przebieg. W 2013 roku dokonano trzech nowych inwestycji. Spółka bmp media investors AG zaangażowała się w spółki department one GmbH, ferret go GmbH oraz komoot GmbH. Udziały w MBR Targeting GmbH zostały w październiku 2013 roku sprzedane spółce Ströer Digital Group GmbH. Jednak oceny sytuacji kosztowej nie można oprzeć tylko na kosztach wykazanych w rachunku zysków i strat, bowiem pozycja pozostałe koszty operacyjne zawiera kilka pozycji przejściowych oraz koszty, które dla prowadzonej działalności pozostają bez znaczenia. Na przykład w pozycji Przychody z tytułu doradztwa i prowizji wykazane są w kwocie 700 tys. EUR przychody z tytułu zarządzania funduszami na rzecz BFB Frühphasenfonds Brandenburg GmbH, które w takiej samej wysokości wykazane są po stronie kosztów. Podobna sytuacja dotyczy zasilenia odpisów jednostkowych od należności z tytułu odsetek, które w tym lub w poprzednich okresach księgowane były po stronie dochodowej. Po skorygowaniu o te pozycje struktura kosztów kształtuje się następująco: W tys. EUR 2013 Usługi obce 25 Koszt walnego zgromadzenia 44 Ubezpieczenia, składki i opłaty 49 Koszty reklamy, podróży i obecności na giełdzie 174 Koszty zarządzania funduszem 563 Koszt rady nadzorczej 49 Koszt sporządzenia i badania sprawozdania finansowego 67 Koszty obsługi prawnej i doradztwa 11 Różne koszty operacyjne 69 Razem Podstawowe koszty pozostają zatem na poziomie roku ubiegłego; niewielki wzrost spowodowany jest zwiększonymi nakładami w zakresie relacji inwestorskich.

17 Struktura bilansu Strona aktywów w bilansie obejmuje w znacznie przeważającej części udziały w spółkach portfelowych oraz gotówkę potrzebną do dokonywania dalszych inwestycji. Nie należy liczyć się z istotną zmianą tej struktury; w ramach sprzedaży spółek portfelowych wzrośnie zasób dostępnej gotówki, a w przypadku otwierania nowych pozycji inwestycyjnych zasób ten spadnie Udziały i pożyczki (w tym walory notowane na giełdzie) 93,82% 72,13% Środki pieniężne na rachunkach bankowych 5,28% 23,19% Pozostałe 0,90% 4,68% Razem 100,00% 100,00% Natomiast strona pasywów obejmuje w większości kapitały własne Kapitał własny 98,71% 92,43% Zobowiązania wobec banków 0,00% 5,69% Pozostałe zobowiązania 1,29% 1,88% Razem 100,00% 100,00% Po stronie dochodowej rachunku zysków i strat dominują obroty ze sprzedaży spółek portfelowych oraz związany z tym spadek wartości księgowej. Oprócz kosztów osobowych dotyczących jednej osoby, która obecnie jest zatrudniona w spółce, generowane będą koszty doradztwa inwestycyjnego w wysokości 2,5% rocznie plus podatek VAT od średniej wartości środków własnych spółki bmp media investors AG określonych zgodnie z metodologią MSSF, a także ewentualnie koszty partycypacji w zyskach w wysokości 15%. W pozycji pozostałych kosztów operacyjnych wykazywane będą głównie koszty naszej obecności na giełdzie oraz koszty dotyczące relacji inwestorskich i public relations, a także koszty sporządzenia i badania sprawozdań finansowych. Pozostałe koszty kompensowane są z reguły przychodami w podobnej wielkości, jak np. w przypadku kosztów z tytułu opłat za zarządzanie funduszem, które wnoszone są na rzecz spółki BFB Frühphasenfonds Brandenburg GmbH. Przychody ze sprzedaży inwestycji i papierów wartościowych aktywów obrotowych wyniosły w 2013 roku tys. EUR (rok ubiegły: tys. EUR), odpisy inwestycji i papierów wartościowych aktywów obrotowych wyniosły tys. EUR (rok ubiegły: tys. EUR). Spółka bmp media investors AG osiągnęła w roku obrotowym 2013 wynik (określany zgodnie z metodologią kodeksu handlowego HGB) w wysokości -497,7 tys. EUR (rok ubiegły: ,0

18 tys. EUR). Kapitały własne zmniejszyły się z 15,8 mln EUR do 15,3 mln EUR i wzrosły z 92,43% do obecnie 98,71% sumy bilansowej. Wartość środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych wyniosła na dzień 31 grudnia 2013 r. 0,8 mln EUR i była o ok. 3,2 mln EUR mniejsza niż w ubiegłym roku. Wartość krótkoterminowych papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zmniejszyła się nieznacznie do 2,7 mln EUR na dzień r. (rok ubiegły: 3,0 mln EUR). Sytuacja na rynku i pozycja rynkowa: Działalność bmp media investors w sektorze inwestycji bezpośrednich koncentruje się na dwóch rynkach: Niemczech i Polsce, przy czym przeważająca ilość inwestycji przypada na Niemcy. Według informacji stowarzyszenia BVK Bundesverband Deutscher Kapitalbeteiligungsgesellschaften (Raport roczny za 2013 rok) pozytywny rozwój segmentu venture capital w roku 2013 wyróżniał się na tle ogólnie słabszego rynku inwestycji. Pozwoliło to na dalsze umocnienie się operacji finansowania z kapitału ryzyka, które już w pierwszej połowie 2013 roku posiadały silną pozycję. Wolumen inwestycji venture capital (0,67 mld EUR) był wyższy niż w roku ubiegłym (0,57 mld EUR) o 19%, przy czym prawie wszystkie segmenty cząstkowe (seed, start up oraz inwestycje later stage) odnotowały wzrost w porównaniu z 2012 rokiem. Jednakże liczba inwestycji venture capital (723) nie osiągnęła liczby finansowanych przedsiębiorstw (780). W sumie przedsiębiorstwa finansowane kapitałem ryzyka stanowią pod względem liczbowym 56% wszystkich firm, które uzyskały finansowanie w 2013 roku. Jednak po (utrzymującym się od 2010 roku) okresie stałego wzrostu inwestycji w ciągu trzech następujących po sobie lat (-29% wobec 2012 do 4,68 mld EUR), w 2013 roku nastąpił spadek wolumenu inwestycji w segmencie private equity. Mimo to te liczby podkreślają centralną rolę, jaką kapitał ryzyka odgrywa w Niemczech w finansowaniu małych i średnich przedsiębiorstw. Według danych BVK jedynie 8% spółek, które w ciągu roku otrzymały dofinansowanie, zatrudniały więcej niż 200 pracowników, a tylko 9% osiągnęło obroty na poziomie przekraczającym 50 mln EUR. Po tym, jak w 2012 roku odnotowano raczej dość skromną liczbę wyjść z istniejących inwestycji, w 2013 roku według informacji BVK sprzedaż spółek portfelowych wyraźnie wzrosła. Wolumen sprzedanych udziałów w spółkach osiągnął 5,73 mld EUR, co oznacza wzrost o prawie 50% w stosunku do roku poprzedniego (3,88 mld EUR). Ten przyrost spowodowany był przede wszystkim poważnym zwiększeniem się liczby wyjść z inwestycji w ramach sprzedaży na rzecz inwestorów instytucjonalnych lub branżowych (trade sale) oraz transakcji sprzedaży na rzecz innych spółek portfelowych. O ile trade sales w 2012 roku osiągnęły wolumen w wysokości 861 mln EUR, to w 2013 roku było to już 1,35 mld EUR.

19 Wzrost o 20% w segmencie venture capital w porównaniu z 2012 rokiem nie dorównał jednak rozwojowi całego rynku. Również tutaj transakcje trade sales stanowiły najczęstszą formę wyjść (39% całości wolumenu). Pozytywnym zjawiskiem jest, że również w 2013 roku wolumen całkowitych strat w segmencie venture capital w dalszym ciągu się zmniejszał (z 183 mln EUR w 2012 do 134 mln EUR w 2013). Zdaniem BVK napawające nadzieją makroekonomiczne perspektywy na rok 2014 powinny przyczynić się do rozwoju rynku inwestycji w Niemczech. Optymistyczne nastawienie w branży podkreślają zarówno wyniki najnowszego barometru private equity, opracowywanego dla rynku inwestycji wspólnie przez BVK i KfW, a także Prognoza Private Equity 2014 (ankieta przeprowadzona wśród członków BVK na temat ich oczekiwań co do możliwości pozyskiwania funduszy, inwestycji i sprzedaży udziałów w tym roku). Zarząd bmp media investors AG spodziewa się dla branży venture capital w 2014 roku dobrego otoczenia rynkowego. Pozytywny rozwój sytuacji rynkowej oczekiwany jest zwłaszcza dla docelowych rynków usług z zakresu mediów i marketingu (jako wynik aktualnie prowadzonych prac nad licznymi nowymi koncepcjami biznesowym oraz jako rezultat zakładania nowych firm poszukujących środków kapitałowych na sfinansowanie ich wzrostu). Dzięki skoncentrowaniu działalności na tym segmencie spółka bmp media investors posiada tutaj bardzo dobrą pozycję i w 2014 roku powinna zacząć czerpać korzyści ze swojego nowego, bardziej przejrzystego profilu. 1. Rozwój działalności: Bezpośrednie inwestycje venture capital Liczba spółek portfelowych zwiększyła się z 16 do 18. Spółki portfelowe pochodzą wyłącznie z dwóch istotnych dla bmp rynków: Polski i Niemiec. Trzy nowe inwestycje dokonane za pośrednictwem bmp media investors AG to: department one GmbH, ferret go GmbH oraz komoot GmbH. Jednocześnie portfel opuściła jedna spółka, MBR Targeting GmbH, która została w całości sprzedana inwestorom strategicznym (trade sale). Ogólna wartość inwestycji w pionie inwestycji bezpośrednich w venture capital wyniosła w 2013 roku 3,6 mln EUR. Oprócz wspomnianych wyżej trzech nowych spółek realizowane były inwestycje zwiększające poziom istniejącego zaangażowania w kilku już posiadanych spółkach portfelowych. Organizacja i pracownicy Po rozdzieleniu podmiotu zarządzającego funduszem (bmp Beteiligungsmanagement AG) od portfela (bmp media investors AG) w 2011 roku zrezygnowano z wyznaczania kompetencji resortowych, jak i z powołania rzecznika lub prezesa zarządu.

20 Na dzień sporządzenia sprawozdania w spółce bmp media investors AG oprócz zarządu na stałe zatrudniona była tylko jedna osoba. Również w ujęciu średniorocznym zatrudniona była jedna osoba. Sytuacja finansowa i ekonomiczna: Sytuacja dochodowa W roku obrotowym 2013 spółka wykazała roczny wynik (obliczony zgodnie z metodologią kodeksu handlowego HGB) w wysokości -497,7 tys. EUR. Oznacza to poprawę w porównaniu z rokiem ubiegłym, w którym jeszcze wykazana została (obliczona zgodnie z metodologią HGB) strata netto w wysokości ,0 tys. EUR. Przychody ze sprzedaży inwestycji i papierów wartościowych wyniosły tys. EUR (rok ubiegły: tys. EUR), a przychody z tytułu doradztwa i prowizji pozostały na ubiegłorocznym poziomie (712 tys. EUR). Pozostałe przychody operacyjne odnotowały wzrost z 555 tys. EUR do tys. EUR, który spowodowany był zaksięgowaniem m.in. 584 tys. EUR (rok ubiegły: 0 tys. EUR) z tytułu przyznanego przez grupę bankową KfW zwolnienia z odpowiedzialności oraz 508 tys. EUR (rok ubiegły: 33 tys. EUR) z tytułu aktualizacji wartości finansowych aktywów trwałych. Koszty osobowe, które wyniosły 64 tys. EUR, pozostały na poziomie roku ubiegłego (64 tys. EUR). Pozostałe koszty operacyjne wzrosły z tys. EUR do tys. EUR. Wartość odpisów aktualizujących wycenę finansowych aktywów trwałych i papierów wartościowych spadła tys. EUR do tys. EUR. Zwrot na kapitale własnym (mierzony zyskiem netto roku obrotowego i odniesiony do średniej wartości kapitałów własnych) wynosi -3,20%. Struktura majątkowa i kapitałowa Aktywa trwałe obejmują udziały w spółkach portfelowych oraz udzielone tym podmiotom pożyczki, których wartość wynosi tys. EUR i stanowią one 99,9% aktywów trwałych. Wartość aktywów obrotowych spadła o 53,3% z tys. EUR do tys. EUR. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wyniosły na koniec 2013 roku 819 tys. EUR wobec tys. EUR w roku Suma bilansowa zmniejszyła się z 17,1 mln EUR do 15,5 mln EUR. Kapitał własny zmniejszył się o 3,2% z 15,8 mln EUR do 15,3 mln EUR. Zobowiązania spadły z tys. EUR do 201 tys. EUR. Wskaźnik pokrycia majątku kapitałami własnymi wzrósł natomiast z 92,4% do 98,7%.

Bilans na dzień 31 grudnia 2013 r. A K T Y W A P A S Y W A. B. Rezerwy Pozostałe rezerwy 168,505.60 142

Bilans na dzień 31 grudnia 2013 r. A K T Y W A P A S Y W A. B. Rezerwy Pozostałe rezerwy 168,505.60 142 bmp media investors AG Berlin Bilans na dzień 31 grudnia 2013 r. A K T Y W A 31.12.2012 EUR EUR EUR tys. EUR A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne Koncesje, prawa ochrony własności przemysłowej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Raport roczny 2002 Aktywa Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 72 836 Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym Należności od sektora finansowego 103 085 W rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

212,55. Umorzenie na : 5 780,00; Zwiększenia: -; - amortyzacja: -; Umorzenie na : 5 780,00 771,26. Suma:

212,55. Umorzenie na : 5 780,00; Zwiększenia: -; - amortyzacja: -; Umorzenie na : 5 780,00 771,26. Suma: DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych. Urządzenia techniczne i

Bardziej szczegółowo

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy ul. Turyńska 101, 43-100 Tychy BILANS na dzień dzień 31.12.2016 AKTYWA Nota 31.12.2016 31.12.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 3 905 693,49 6 615 342,71 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury (art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy)

Informacja dodatkowa instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury (art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy) Informacja dodatkowa instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury (art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy) 1. 1. Omówienie stosowanych metod wyceny ( w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz przychodów

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

6. Kluczowe informacje dotyczące danych finansowych

6. Kluczowe informacje dotyczące danych finansowych Aneks nr 4 z dnia 08 listopada 2007 r. zaktualizowany w dniu 20 listopada 2007 r. do Prospektu Emisyjnego Spółki PC GUARD S.A. Niniejszy aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu

Bardziej szczegółowo

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 Prezentowane kwartalne, skrócone sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 oraz okresy porównywalne

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 203/2013 (4320) poz. 14719 Środki pieniężne: gotówkę w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Rezerwy: Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagalności lub

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2015 31.12.2015 INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji) SEKCJA POLSKA PODKARPACKA 35-036 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 30 NIP: 8133176877

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13

Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13 SPIS TREŚCI Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13 1.1. Istota i zakres systemu informacji ekonomicznej... 13 1.2. Rachunkowość jako podstawowy moduł w systemie informacji

Bardziej szczegółowo

czerwca 2008 r. stan na dzień 31 grudnia 2007 r. czerwca 2007 r. BILANS (w tys. zł.) Aktywa trwałe Wartości niematerialne

czerwca 2008 r. stan na dzień 31 grudnia 2007 r. czerwca 2007 r. BILANS (w tys. zł.) Aktywa trwałe Wartości niematerialne WYBRANE DANE FINANSOWE II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. w tys. zł. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

MSIG 118/2016 (5003) poz

MSIG 118/2016 (5003) poz Poz. 15605. Przedsiębiorstwo Prywatne w Siedlcach. [BMSiG-14518/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Przedsiębiorstwo Prywatne z siedzibą w Siedlcach, ul.brzeska 102A,

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 Warszawa, 4 listopada 2011 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 W dniu 30 czerwca 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2014

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01012008 do 30062008 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01012008 do 30062008 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

AKTYWA I. Środki pieniężne , ,03

AKTYWA I. Środki pieniężne , ,03 VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. BILANS DOMU MAKLERSKIEGO AKTYWA 31.12.2014 31.12.2013 I. Środki pieniężne 1 005 850,79 1 063 109,03 1. W kasie 2. Na rachunkach bankowych 1 005 850,79 1 063 109,03 3. Inne

Bardziej szczegółowo

WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe. na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1

WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe. na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1 WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1 Wybrane jednostkowe dane finansowe wraz z przeliczeniem

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie za pierwsze półrocze 2014 roku

Sprawozdanie za pierwsze półrocze 2014 roku Sprawozdanie za pierwsze półrocze 2014 roku bmp Sprawozdanie za pierwsze półrocze 2014 r. 2 Wstęp Jens Spyrka Oliver Borrmann Drodzy akcjonariusze i partnerzy biznesowi, w drugim kwartale 2014 roku bmp

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

III kwartały 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30 września 2007 r. III kwartały 2006 r.

III kwartały 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30 września 2007 r. III kwartały 2006 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMPUTRONIK S.A. ZA III KWARTAŁ 2007 R. WYBRANE DANE FINANSOWE stycznia 2007 r. do 2007 r. w tys. zł. stycznia 2006 r. do 2006 r. stycznia 2007 r. do 2007 r. w tys. EUR stycznia

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Informacja sygnalna Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

stan na koniec poprz. kwartału 2005

stan na koniec poprz. kwartału 2005 Aktywa trwałe AKTYWA Wartości niematerialne i prawne, w tym: 3 5 9 10 wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 19866. Prywatne Biuro Podróży SINDBAD w Opolu. [BMSiG-16771/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Prywatne Biuro Podróży SINDBAD, Rynek

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 2000 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 84 775 Przychody z tytułu prowizji - 8 648 Wynik na działalności bankowej - 41 054 Zysk (strata) brutto - 4 483 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 1999 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 62 211 Przychody z tytułu prowizji - 8 432 Wynik na działalności bankowej - 32 517 Zysk (strata) brutto - 13 481 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Szczegóły systemu wynagradzania zarządu kształtowały się za okres od 1 stycznia 2011 r. do 30 czerwca 2011 r. następująco:

Szczegóły systemu wynagradzania zarządu kształtowały się za okres od 1 stycznia 2011 r. do 30 czerwca 2011 r. następująco: Sprawozdanie o wynagrodzeniach Wynagradzanie zarządu System wynagradzania członków zarządu spółki bmp media investors AG został ostatnio zweryfikowany przez radę nadzorczą spółki bmp (media investors)

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

MSIG 116/2015 (4747) poz Bilans sporządzony na dzień r.

MSIG 116/2015 (4747) poz Bilans sporządzony na dzień r. Poz. 8665. Firma Usługowo-Handlowa MAJA w Kościerzynie. [BMSiG-7096/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Firma Usługowo-Handlowa MAJA prowadzi działalność gospodarczą od

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ. za 2015 r.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ. za 2015 r. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ za 2015 r. I. 1. Zmiany w ciągu 2015 roku wartości środków trwałych,

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

amortyzacji lub umorzenia. TABELA 1 +\- Stan na koniec roku obrotowego 1 Grunty 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Budynki i Budowle 0,00 0,00 0,00 0,00

amortyzacji lub umorzenia. TABELA 1 +\- Stan na koniec roku obrotowego 1 Grunty 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Budynki i Budowle 0,00 0,00 0,00 0,00 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I 1) Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Koło Terenowe nr 15 STO w Poznaniu

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Koło Terenowe nr 15 STO w Poznaniu Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Raportu QSr IV/2006

Załącznik do Raportu QSr IV/2006 Załącznik do Raportu QSr IV/2006 1. Sprawozdanie finansowe PGNiG S.A. za czwarty kwartał 2006 roku Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR ustalone przez NBP 31.12.2006 31.12.2005 Kurs na koniec

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI FINANSOWEJ CITIGROUP INC.

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI FINANSOWEJ CITIGROUP INC. PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI FINANSOWEJ CITIGROUP INC. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CITIGROUP INC. I PODMIOTY ZALEŻNE SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (DANE NIEBADANE) 3 miesiące

Bardziej szczegółowo

2 kwartał narastająco okres od do

2 kwartał narastająco okres od do Zarząd Spółki Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł 2 kwartał narastająco okres od 0101 do 3006 narastająco okres od 0101

Bardziej szczegółowo

I TABELA 1. +\- Stan na koniec roku obrotowego 1 Grunty 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Budynki i Budowle 0,00 0,00 0,00 0,00

I TABELA 1. +\- Stan na koniec roku obrotowego 1 Grunty 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Budynki i Budowle 0,00 0,00 0,00 0,00 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I TABELA 1 Zmiany w zakresie majątku trwałego w roku 2012 LP Nazwa grupy majątku trwałego Stan na początek roku obrotowego Zakup/sprzedaż +/- Inwestycja/likwidacja +\-

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień r.

Bilans sporządzony na dzień r. MSIG 129/2017 (5266) poz. 26242 26242 Poz. 26242. Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane TRANZYT w Koninie. [BMSiG-18239/2017] SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Uzupełniające dane wynikające z bilansu oraz rachunku

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 43/2016 (4928) poz. 4886 4886 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 4886. PPHU KAMPOL ImportEksport Piotr Furmański w Białej Rawskiej. [BMSiG4314/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

ODLEWNIE POLSKIE Spółka Akcyjna W STARACHOWICACH Aleja Wyzwolenia Starachowice

ODLEWNIE POLSKIE Spółka Akcyjna W STARACHOWICACH Aleja Wyzwolenia Starachowice SA-Q 1 2015 Raport kwartalny SA-Q 1 / 2015 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku Na podstawie art. 18 ust.2

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Venture Incubator S.A.

Venture Incubator S.A. Venture Incubator S.A. Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Wrocław,13 maja 2014 r. Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 2 2. PORTFEL INWESTYCYJNY... 2 3. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 Warszawa 18.05.2012 Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 W końcu grudnia 2011 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Str. 4 BILANS KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Było: Str. 1 WYBRANE DANE FINANSOWE (...) XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,23 2,71-0,06 0,72 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ATLANTIS S.A. Z SIEDZIBĄ W PŁOCKU Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

SPRAWOZDANIE ATLANTIS S.A. Z SIEDZIBĄ W PŁOCKU Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI SPRAWOZDANIE ATLANTIS S.A. Z SIEDZIBĄ W PŁOCKU Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2015 PŁOCK, 21.03.2016 rok 1 1. Przedmiot sprawozdania

Bardziej szczegółowo

MSIG 182/2017 (5319) poz

MSIG 182/2017 (5319) poz Poz. 35386. Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce. [BMSiG-26954/2017] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzone na dzień 31.12.2016 r. 1. Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce,

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe ČEZ, a. s., na dzień r.

Sprawozdanie finansowe ČEZ, a. s., na dzień r. Sprawozdanie finansowe ČEZ, a. s., W myśl 19, ust. 9 ustawy o księgowości sprawozdanie finansowe ČEZ, a. s. na dzień 31.12.2009 r. sporządzone zostało zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości

Bardziej szczegółowo

Fundacja VERBA z siedzibą w Warszawie ul. Chodkiewicza 7/4

Fundacja VERBA z siedzibą w Warszawie ul. Chodkiewicza 7/4 Fundacja VERBA z siedzibą w Warszawie ul. Chodkiewicza 7/4 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Fundacja VERBA z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

/ / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA

/ / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA VADEMECUM RACHUNKOWOŚCI / / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA Warszawa 2002 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1 Sprawozdania finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Soho Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, nr KRS: 0000019468 ( Spółka Przejmująca ) oraz Soho Factory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III Wybrane dane finansowe ( rok bieżący ) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III kw 2005 (kwartał/rok) w tys. zł w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości str. 29

Wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości str. 29 Spis treści Wprowadzenie str. 15 Układ i treść opracowania str. 15 Problemy do rozstrzygnięcia przy opracowywaniu lub aktualizowaniu dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości str.

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW 1. Informacje porządkowe. Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Rozwoju Dzieci i Młodzieży

Bardziej szczegółowo

3 kwartały narastająco od do

3 kwartały narastająco od do narastająco od 2005-01-01 do 2005-09-30 w tys. zł narastająco od 2004-01-01 do 2004-09-30 narastająco od 2005-01-01 do 2005-09-30 w tys. EUR narastająco od 2004-01-01 do 2004-09-30 WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/1999 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/1999 (kwartał/rok) Pierwszy Polsko Amerykański Bank S.A. SABQ I / 99 w tys. zł. Formularz SABQ I/1999 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01- / 2012 okres od 2012-01- 01 01 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Warszawa,16 października 2009 r. Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Dane te prezentują wyniki finansowe 42 domów i 7 biur maklerskich (przed rokiem 39 domów i 6 biur maklerskich)

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE MSIG 168/2017 (5305) poz. 33187 33187 Poz. 33187. Prywatne Biuro Podróży SINDBAD w Opolu. [BMSiG-23571/2017] SPRAWOZDANIE FINANSOWE I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Prywatne Biuro Podróży SINDBAD

Bardziej szczegółowo

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002 TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SAQS42002 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł 4 kwartały 4 kwartały narastająco / 2002 okres od 020101 do 021231 narastająco / 2001 okres od 010101 do 011231 w tys.

Bardziej szczegółowo

Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. PKO Finance AB (publ) Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. (Numer identyfikacyjny: 556693-7461) 1 Sprawozdanie Zarządu Spółka jest jednostką zależną w całości należącą do

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień r.

Bilans na dzień r. Poz. 13307. Zakład Masarski KRAWCZYK w Mleczkowie. [BMSiG-10756/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Nazwa i siedziba firmy: Zakład Masarski KRAWCZYK, Mleczków, Przemysłowa

Bardziej szczegółowo

Raport niezależnego biegłego rewidenta

Raport niezależnego biegłego rewidenta Raport niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego HELIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Wyglądach za okres od 01.07.2015 r. do 30.06.2016 r. Spis treści 1. Część ogólna raportu 3 1.1.

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach Grupy Macrologic

Informacja o wynikach Grupy Macrologic Informacja o wynikach Grupy Macrologic za okres od 1 stycznia 2017 do 31 maja 2017 roku. Dane finansowe zawarte w niniejszej informacji nie zostały zweryfikowane przez biegłego rewidenta. Dokument ma charakter

Bardziej szczegółowo

MSIG 148/2015 (4779) poz

MSIG 148/2015 (4779) poz MSIG 148/2015 (4779) poz. 11419 11419 Poz. 11419. Gliwicki Teatr Muzyczny w Gliwicach. [BMSiG-9742/2015] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2014 rok SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Nazwa jednostki i

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 3531. Firma KABANOS-BIS Spółka Cywilna Małgorzata Kojs i Ryszard Kowalczyk w Jabłonce. [BMSiG-22093/2016] I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo