JAK ZORGANIZOWAĆ I POPROWADZIĆ SZKOLENIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "JAK ZORGANIZOWAĆ I POPROWADZIĆ SZKOLENIE"

Transkrypt

1 PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU II PHARE PROJEKT SME-FIT JAK ZORGANIZOWAĆ I POPROWADZIĆ SZKOLENIE OPRACOWANIE: Katarzyna Wawer-Dziedziak ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO 2004

2 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 Na czym polega szkolenie dorosłych?... 5 Jak przygotować budżet szkolenia?... 7 Jakie są rodzaje szkoleń?... 9 Jak przeprowadzić rekrutację? Dobór uczestników szkolenia Promocja szkolenia Zaproszenie Jak przygotować szkolenie od strony technicznej? Wybór prowadzącego zajęcia Pomieszczenia do zajęć Ustawienie stolików Pomoce szkoleniowe Zakwaterowanie i wyżywienie Transport Jak przygotować szkolenie od strony merytorycznej? Temat szkolenia Planowanie zajęć Określanie celów Dobór metody Techniki aktywnego uczenia się Praca w małych grupach Case study (analiza przypadku) Odgrywanie ról Dyskusja Burza mózgów Wykład Podsumowanie Ocena szkolenia Przygotowanie się prowadzącego Budowanie atmosfery Planowanie szkolenia Realizacja szkolenia Rozpoczynanie szkolenia Lista obecności Uporządkowanie materiału Cechy dobrego trenera Komunikacja niewerbalna Sytuacje trudne podczas szkolenia Trener jak sobie radzić? Różne typy uczestników Asertywność Bibliografia

3 Wstęp Szkolenie to różnorodne działania i formy doskonalenia umiejętności, podnoszenia wiedzy i kwalifikacji w bardzo różnych obszarach. W niniejszym materiale koncentrujemy się głównie na rozwijaniu umiejętności u osób dorosłych. Wraz ze zmianami gospodarczymi, polskie firmy, uczące się funkcjonowania w nowych warunkach ekonomicznych, coraz bardziej zaczęły dostrzegać potrzebę i znaczenie szkoleń. Głównym czynnikiem sprawiającym, że szkolenia są koniecznością jest tempo zmian cywilizacyjnych i gospodarczych. Nie wystarczy nauczyć się jednego zawodu i wykonywać go, dla potrzeb tej samej firmy, do emerytury. Warunki pracy ciągle się zmieniają, podobnie, jak oczekiwania pracodawców. A i pracownicy chcą się rozwijać, awansować. Rynek pracy jest dynamiczny. Zmusza do elastyczności, zmiany branży, miejsca zamieszkania. Przestawienie gospodarki na inny sposób funkcjonowania, przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw wymuszają konieczność zapoznania się z zasadami funkcjonowania gospodarki rynkowej, konkurencji, zarządzania firmą w nowych warunkach. Tylko osoby, które chcą się uczyć i ciągle doskonalić swoje umiejętności maja szansę na odniesienie sukcesu. Szkolenia to nie tylko nabywanie nowych umiejętności, to również zmiana postawy. Uczenie się jest procesem nie ograniczającym się wyłącznie do dzieciństwa i młodości. Człowiek przez całe życie ma olbrzymie możliwości zmiany swojej osobowości. Powinien je rozwijać z korzyścią dla siebie, jak i firmy, w której pracuje. Pracodawcy chętnie uczą się sami i przychylniej patrzą na dokształcanie pracowników. Zaczynają spostrzegać szkolenia nie jako koszty, wydatki z budżetu, lecz jako inwestycję, część swojej strategii zatrudnienia i rozwoju. Zmieniają się rodzaje i tematy szkoleń. Bardzo popularne wcześniej szkolenia techniczne, ekonomiczne i zawodowe, akcentujące rolę sprawności i umiejętności nadal odgrywają duże znaczenie, ale jednocześnie rośnie liczba szkoleń tzw. miękkich - odnoszących się do rozwoju osobowego. Coraz większe jest zapotrzebowanie na treningi radzenia sobie ze stresem, twórczego rozwiązywania problemów, pracy zespołowej, zarządzania projektem itd. Wprowadza to również zmiany w formach prowadzenia szkoleń. Można uczyć się w grupach, samodzielnie, uczestniczyć w kursach korespondencyjnych prowadzonych za pośrednictwem zwykłej poczty czy Internetu. Aby system kształcenia wychodził naprzeciw potrzebom rynku pracy oraz świata biznesu, by popyt i podaż fachowców współgrały ze sobą, konieczne jest przeanalizowanie właściwości i tendencji dotyczących struktury oraz procedur działania i zarządzania przedsiębiorstw, jak również kontekstu społeczno-gospodarczego terytorium, w ramach którego działa przedsiębiorstwo, a następnie wpisanie ich w system planowania i realizowania działań szkoleniowych. Wiedza ta powinna być częścią globalnego podejścia do zjawisk gospodarczych. Tylko wtedy kształcenie zawodowe będzie bezpośrednio wiązać się z rynkiem pracy. W przeciwnym razie może wystąpić ryzyko planowania szkoleń w oderwaniu od prawdziwych i konkretnych potrzeb przedsiębiorstw i pracowników. Celem podejmowanych w ramach BSP II działań szkoleniowych jest zaspokajanie potrzeb rzemiosła, pod kątem kształcenia ludzi tak, by byli w stanie dopasować do istniejących potrzeb, działania w zakresie kształcenia ustawicznego. Umiejętności te mogą być rozwijane na bazie precyzyjnej i szczegółowej informacji na temat ekonomiki firm 3

4 rzemieślniczych i terytorium, na którym działają, tak by można było zagwarantować tym firmom planowanie i wdrażanie przydatnych i konkretnych działań szkoleniowych. Ze względu na specyfikę uczenia się dorosłych cały materiał opracowany jest pod kątem stosowania metody partycypacyjnej (uczestniczącej, aktywnej). Metoda ta wykorzystuje różne techniki aktywnego nauczania pracę w grupach, burzę mózgów, symulację, dyskusję. Wykorzystywane w tym podejściu metody nauczania zapewniają interakcję przekazywanych treści z doświadczeniem życiowym i zawodowym uczestników, połączenie teorii z praktyką. Trener/prowadzący jest w tym podejściu partnerem w procesie nauczania. U podstaw szkolenia metodą partycypacyjną leżą następujące założenia: - uczysz się z sytuacji, które mają dla ciebie znaczenie - uczysz się w działaniu i aktywnie uczestnicząc w zajęciach - uczysz się z własnych doświadczeń przez rozwiązywanie problemów - uczysz się łącząc praktykę z teorią - uczysz się wtedy, gdy zdobyta wiedza znajduje wykorzystanie w pracy lub w życiu osobistym - uczysz się wtedy, gdy panuje przyjazna atmosfera - uczestnicy różnią się między sobą i preferują różne style uczenia się - uczysz się przez interakcję z innymi osobami Metoda ta jest szczególnie przydatna w szkoleniach na temat umiejętności komunikowania się, współpracy, podejmowania decyzji, negocjacji, rozwiązywania problemów i konfliktów. Jest skuteczna w przypadku szkoleń, których celem jest zwiększenie kreatywności, nowatorskie rozwiązywanie problemów, zmiana postaw i wartości. Służy zwiększeniu zaangażowania uczestników. Powyższe kompetencje i umiejętności są wysoko cenione we współczesnym, dynamicznie zmieniającym się społeczeństwie, jak również w kontekście integracji z Unią Europejską. Należy odchodzić od tradycyjnych metod szkoleniowych opartych na autorytarnej postawie prowadzącego i metodach wykładowych. Po prostu są one mniej skuteczne. 4

5 Na czym polega szkolenie dorosłych? Andragogika - teoria oświaty dorosłych, dział pedagogiki zajmujący się zagadnieniami związanymi z procesem wychowywania ludzi dorosłych. Jej znaczenie wzrasta wraz z upowszechnianiem się modelu kształcenia ustawicznego. Planując działania szkoleniowe należy uwzględnić, że dzieci i młodzież przyswajają w sposób odmienny niż dorośli. Oto niektóre cechy wyróżniające nauczanie dorosłych: - Dorośli są autonomiczni. Musza znać cele szkolenia i wewnętrznie się z nimi zgadzać. Szkolenie jest skuteczniejsze, gdy uczestnicy mają wpływ na jego przebieg. - Dorosłych nie możemy zmusić do nauki. Do zdobywania nowej wiedzy muszą mieć wewnętrzną motywację. - Dorośli opierają naukę o własne doświadczenia i wiedzę. Nauczanie nowych umiejętności powinno się odnosić do ich dotychczasowej wiedzy, umiejętności i doświadczeń. Dobrze jest poznać je na etapie przygotowywania szkoleń i na etapie zawierania kontraktu z grupą (to wymaga od trenera elastycznego dostosowania programu do zdobytych na początku szkolenia informacji o uczestnikach) - Dorośli są nastawieni na osiąganie celów. Powinni je zdefiniować lub poznać na początku szkolenia. Powinny być konkretne. - Dorośli muszą widzieć adekwatność szkolenia do swoich zadań w pracy lub potrzeb osobistych. Jeśli sami nie potrafią tego dostrzec należy wskazać uczestnikom, w jaki sposób szkolenie może być dla nich wartościowe. - Dorośli chcą wiedzieć, jak zastosować nabyte umiejętności w praktyce. Dlatego najchętniej słuchają praktyków i lubią wykonywać praktyczne działania. Chcą nauczyć się, jak radzić sobie z konkretnymi sytuacjami. - Dorośli chcą być traktowani z szacunkiem. Powinni mieć możliwość wyrażania swoich uwag i opinii w trakcie całego szkolenia oraz mieć pewność, że są słuchani. - Informacje stojące w silnej sprzeczności z dotychczasowa wiedzą lub systemem wartości przyswajane są wolniej, wymagają praktycznych ćwiczeń nastawionych na zmianę postaw. Im bardziej zmiany dotykają cech osobowościowych tym proces uczenia dłuższy a motywacja uczestnika szkolenia musi być silniejsza. - Dorośli wolą szkolenia nastawione na jeden problem i ćwiczenia prowadzone w niezbyt szybkim tempie. Zbyt duża ilość nowych informacji blokuje możliwość ich przyswojenia. - Dorośli rzadziej podejmują ryzyko, boją się popełniać błędy. Pracują wolniej używając metody wglądu zamiast metody prób i błędów. Oczekują, że zadania które otrzymali do wykonania będą omówione na zajęciach. - Dorośli oczekują zaangażowania i bardzo dobrego przygotowania do zajęć. - Szkolenia dla dorosłych musza być zorganizowane w taki sposób, by zapewnić wygodę psychiczna i fizyczną. Długie wykłady, niekompetentni trenerzy, niewygodne siedzenia, monotonia, brak możliwości ćwiczenia nabywanej wiedzy, nieadekwatność tematu szkolenia do ich oczekiwań wywołują ich irytację i opór. Metody przyswajania wiedzy preferowane przez dorosłych to: dyskusja (z równorzędnymi partnerami), praca w grupach nastawiona na rozwiązywanie problemów, dyskusja z ekspertem najchętniej o konkretnym problemie doświadczanym w pracy, samodzielne rozwiązywanie problemu, odgrywanie ról, wykład. 5

6 Cechy uczenia się dorosłych: Zapamiętywalność przekazanych treści po dwóch tygodniach od szkolenia: Metody pasywne: Czytał 10% Słyszał - 20% Widział 30% Widział i słyszał 50% Metody aktywne: Wypowiedział - 70% Powiedział i robił 90% 6

7 Jak przygotować budżet szkolenia? Budżet powinien przewidywać wydatki i koszty, ponoszone na następujące elementy: - koszt wynagrodzenia dla wykładowców, - koszt wynajęcia sali, - koszt przygotowania materiałów, - koszt wyżywienia uczestników, - koszty przygotowania szkolenia, - koszty marketingu i promocji, - inne koszty ogólne związane ze szkoleniem, - koszty delegacji, dojazdów, zakwaterowania. W przypadku kosztów wynagrodzenia wykładowców, należy przewidzieć nie tylko efektywne dni pracy, ale również czas dodatkowy, przeznaczony na przygotowanie do prowadzenia szkolenia. W budżecie należy także uwzględnić czas dojazdu do miejsca szkolenia. Jeżeli łączny czas dojazdu na i ze szkolenia przekracza określoną ilość godzin (najczęściej 4 godziny łącznie) to można dodatkowo doliczyć wynagrodzenie za jeden dzień pracy. Dokładnie należy przemyśleć koszty marketingu i promocji. Zwłaszcza odnosi się to do reklamy prasowej. Planować należy ilość i wielkość ogłoszeń oraz gazety i czasopisma, które zostały wybrane do reklamowania. Miejsce, w którym zostanie zamieszczone ogłoszenie powinno być starannie wybrane, biorąc pod uwagę grupę docelową i zasięg terytorialny szkolenia. Jeżeli szkolenie odbywa się w wynajętej sali to należy wcześniej upewnić się, że nie ma, bądź są dodatkowe opłaty za wynajęcie szatni, korzystanie z parkingu, wynajęcie sprzętu audio-wizualnego. Konieczne jest zaplanowanie rezerwy na nieprzewidziane wydatki i koszty zarządzania szkoleniem, zwłaszcza jeśli mamy do czynienia z wielomodułowym programem szkoleniowym. 7

8 Przykładowy budżet szkolenia: Tytuł szkolenia: termin: wykładowcy: lokalizacja: Lp. Działanie ilość dni stawka koszt 1. Przygotowanie szkolenia - KP 2. Wykładowcy - koszt wykładów 3. Wykładowcy - przygotowanie do szkolenia 4. Wykładowcy - zakwaterowanie 5. Wykładowcy - diety Razem koszty osobowe 6. Wynajęcie sali 7. Wynajęcie sprzętu audio-wizualnego 8. Koszty produkcji materiałów szkoleniowych - 20 osób 9. Kawa, herbata, napoje 20+2 osoby 10. Lunch 20+2 osoby 11. Koszty materiałów piśmienniczych 20 osób Razem wydatki na szkolenie 12. Koordynacja szkolenia- KP 13. Koszty przejazdów (PKP) - 2 osoby 14. Koszty administracyjne 15 Koszty promocji i reklamy (1 ogłoszenie) 16. Rezerwa Razem koszty organizacyjne Łącznie koszty Zysk (10%) Razem Obliczenie odpłatności za szkolenie: koszty/ilość osób/ilość dni 8

9 Jakie są rodzaje szkoleń? 1. Podział według kryterium czasu: wieczorowe, weekendowe, jednodniowe, kilkudniowe, ponadtygodniowe 2. Podział według formy: kurs (prowadzący przekazuje uczestnikom wiedzę różnorodnymi metodami do ok. 20 osób), seminarium (uczestnicy dzielą się doświadczeniami, prowadzący jest bardziej organizatorem ok osób), warsztat (uczestnicy pod okiem prowadzącego wypracowują jakiś materiał ok. 16 osób), konferencja (spotkanie specjalistów, którzy dzielą się doświadczeniami osób) 3. Poniżej szerzej został omówiony podział ze względu na sposób rekrutacji uczestników (szkolenia zamknięte i otwarte) Szkolenie zamknięte W porównaniu do szkolenia otwartego jest to szkolenie trudniejsze do przygotowania, ze względu na opracowanie merytoryczne jego zawartości. Szkolenia zamknięte organizowane są na konkretne zlecenie, w związku z czym muszą spełniać konkretne wymagania stawiane przez klienta. Szkolenia te są zazwyczaj bardzo specjalistyczne, uwzględniają charakter oraz specyfikę danej firmy oraz działalności przez nią prowadzonej. Jakość tego typu szkoleń musi być szczególnie wysoka, albowiem klient, który choć raz był niezadowolony z produktu, który od nas otrzymał, prawdopodobnie nie skorzysta ponownie z naszych usług. Chyba, że jesteśmy monopolistami w zakresie naszej oferty szkoleniowej, co już nie zdarza się często. Może również zniechęcić innych, potencjalnych klientów, gdyż w tego typu szkoleniach niezwykle istotną role odgrywa czynnik rekomendacji. Ustalenie tematu szkolenia: Faza opracowania zakresu merytorycznego oraz celu szkolenia zamkniętego musi być prowadzona w ścisłej współpracy z klientem. Powinna być poprzedzona spotkaniami z odbiorcami tego szkolenia oraz dokładnym poznaniem specyfiki pracy i celu jaki szkolenie ma spełnić. Spotkanie z klientem powinno zostać udokumentowane sprawozdaniem. Następstwem spotkania jest oferta uwzględniająca wymagania klienta. Oferta taka powinna składać się z następujących elementów: - cel szkolenia - zakres merytoryczny szkolenia - budżet szkolenia - profil wykładowców wraz z życiorysami Tak sformułowana oferta musi zostać zaakceptowana przez osobę odpowiedzialną za organizowanie szkoleń w firmie klienta. Akceptacja powinna mieć formę pisemną zamówienia szkolenia. Aneks do zamówienia stanowi oferta. Dobór uczestników szkolenia: Dużą zaletą szkolenia zamkniętego jest brak ryzyka związanego z doborem uczestników. Odpowiedzialność za skompletowanie grupy biorącej udział w szkoleniu spoczywa na zamawiającym szkolenie kliencie. W związku z taką sytuacją ryzyko poniesienia straty związane z brakiem wystarczającej liczby uczestników szkolenia nie istnieje, bowiem budżet szkolenia skonstruowany jest ściśle według uzgodnień z klientem, uwzględniając liczebność grupy. W takim przypadku należy pamiętać, aby liczba uczestników szkolenia nie przekraczała 20 osób (w skrajnych przypadkach 25 osób), co ma wielkie znaczenie biorąc pod uwagę efektywność i przydatność szkolenia dla jego uczestników, oraz komfort pracy dla wykładowców. 9

10 Często firmy szkoleniowe ustalają minimalną ilość osób, która wynika z faktu opłacalności usługi szkoleniowej (zbyt mała ilość osób znacznie podnosiłaby koszty szkolenia) oraz - w przypadku ćwiczeń praktycznych - konieczność stworzenia wystarczająco licznego zespołu. Wybór wykładowców: W przypadku szkolenia zamkniętego wybór wykładowcy prowadzącego szkolenie powinien się odbywać w ścisłej współpracy z klientem. Klient musi zapoznać się z życiorysem trenera, z jego doświadczeniem praktycznym jak i z przygotowaniem merytorycznym w zakresie tematu szkolenia. Należy również przedstawić referencje od poprzednich odbiorców danego szkolenia. W razie negatywnej oceny trenera przez firmę zamawiającą szkolenie, należy zaproponować kolejnego wykładowcę. Szkolenie otwarte Typ szkolenia trudniejszy ze względu na dobór uczestników. W ten sposób oferowane są standardowe programy szkoleniowe znajdujące się w pakiecie danej firmy. Nie wymagają one zazwyczaj żadnej modyfikacji merytorycznej zawartości i dostosowywania do specyfiki danej grupy szkoleniowej. Ważne jest jednak, aby monitorować ofertę rynkową i uaktualniać tak zakres swoich usług, aby był ciągle atrakcyjny dla odbiorców. W ramach szkoleń otwartych należy każdorazowo sprawdzać jakość oraz atrakcyjność danego szkolenia poprzez stosowanie ankiet, czy bezpośrednich rozmów z uczestnikami. W niniejszym opracowaniu koncentrujemy się na szkoleniach otwartych. 10

11 Schemat przebiegu szkolenia otwartego: Start szkol. Zakres merytoryczny Budżet Nabór uczestników Szkolenie Ocena szkolenia Negatywna Notatka ze spotkania Rozliczenie szkolenia KONIEC 11

12 Inne rodzaje szkoleń Wiele firm szkoleniowych ma w swej ofercie tzw. - szkolenia miękkie przeznaczone zarówno dla szeregowych pracowników, jak i dla kadry menedżerskiej. Służą one ćwiczeniu m.in. takich umiejętności, jak zarządzanie zespołem, nawiązywanie kontaktów, autoprezentacja. Handlowcy szkolą się z nawiązywania kontaktów z partnerami biznesowymi, z negocjacji handlowych, ćwiczą na zajęciach umiejętności sprzedażowe. Natomiast kierownicy i wyższa kadra menedżerska chcą poznać tajniki zarządzania personelem. Uczą się, jak prawidłowo oceniać pracę podwładnych, w jaki sposób motywować ich do działania. Zadaniem tych szkoleń jest albo rozwiązanie konkretnego problemu, który się w danej firmie pojawił, albo podniesienie tych umiejętności pracowników, na których pracodawcy szczególnie zależy. Przeciwieństwem szkoleń miękkich są twarde. Najczęściej są to szkolenia związane z zarządzaniem finansowym, księgowością, obsługą maszyn i wiele innych, nie dotyczących kształcenia umiejętności interpersonalnych. Pracownicy uczą się na kursach organizowanych w miejscu pracy, w siedzibie firmy szkoleniowej albo w wynajętej sali konferencyjnej. Popularnością cieszą się też szkolenia wyjazdowe, które często odbywają się w atrakcyjnym miejscu, gdzie nauka jest połączona z przyjemnością i program obejmuje np. zwiedzanie okolicy czy wizytę w regionalnej restauracji. Szkolenia wyjazdowe to tzw. szkolenia outdoorowe. Na szkoleniach tego typu można spróbować sportów ekstremalnych, np. wspinaczki wysokogórskiej, wędrówki po jaskiniach, raftingu (spływ pontonami), rajdowej jazdy samochodem, skakania ze spadochronem, czy latania szybowcem Jednym z głównych celów szkoleń wyjazdowych jest zintegrowanie zespołu, który na co dzień ze sobą współpracuje. Pokonując trudne sytuacje, które mogą pojawić się na przykład w czasie wspinaczki, asekurując się w czasie wyprawy, uczestnicy, którzy na co dzień są kolegami z pracy, nabierają do siebie zaufania i uczą się współdziałania Odmianą szkoleń wyjazdowych są tzw. - incentive travel. To szkolenia organizowane są w egzotycznych krajach, w luksusowych ośrodkach. Ich uczestnicy przeżywają przygody dla zwykłych turystów są raczej niedostępne. Celem takich kosztownych ekspedycji raczej nie jest nauka, tylko nagroda dla najlepszego zespołu pracowników, kadry menedżerskiej lub najbardziej lojalnych klientów firmy. Przeciwieństwem szkoleń outdoorowych są szkolenia prowadzone przez Internet, czyli - szkolenia e-learningowe. Zyskują one coraz szersze grono zwolenników, choć i oni podkreślają, że z pewnością nigdy nie zastąpią szkoleń tradycyjnych. Dzięki takiej formie nauczania można zaoszczędzić wiele czasu i pieniędzy. Jeśli słuchacz przed tradycyjnym szkoleniem nabędzie podstawową wiedzę z jakiegoś zakresu, to podczas spotkań z trenerem będzie mógł ćwiczyć w praktyce to, co już teoretycznie opanował. Skraca to czas przyswajania nauki, a także zmniejsza koszty związane np. z ewentualnym wyjazdem, noclegiem, wyżywieniem. 12

13 Jak przeprowadzić rekrutację? Dobór uczestników szkolenia Liczebność grupy biorącej udział w szkoleniu jest uzależniona od specyfiki tego szkolenia (np. czy szkolenie zawiera aspekty praktyki, czy nie), celu jaki ma osiągnąć, formy jego prowadzenia oraz komfortu zarówno dla uczestników jak i wykładowców. Standardowa grupa szkoleniowa liczy nie mniej niż 15 osób, i nie więcej niż 25 osób. Optymalna liczba przy szkoleniu metodami aktywnymi, to 20 osób. Pozwala ona na sprawne przeprowadzenie szkolenia dającego dużo satysfakcji oraz pożytku uczestnikom. Promocja szkolenia Szkolenie powinno zostać poprzedzone zorganizowana akcją promocyjną, której celem jest dostarczenie potencjalnym uczestnikom pełnej wiedzy, pozwalającej podjąć decyzję czy jest to oferta zaspokajające ich aktualne oczekiwania. Istnieje kilka sposobów doboru uczestników szkolenia: - Przesłanie informacji do przedsiębiorców zrzeszonych w organizacji - korzystanie z własnej bazy danych klientów. - Korzystanie z innych dostępnych baz danych (należy jednak pamiętać o korzystaniu z legalnych źródeł informacji, będących w zgodzie z Ustawą o ochronie danych osobowych. - Informowanie podczas zebrań, spotkań, targów - Informowanie na stronach internetowych. Korzystanie z internetu staje się coraz bardziej popularne i z całą pewnością należy docenić ten nośnik informacji. Na stronie internetowej oprócz zamieszczenia opisu firmy oraz zakresu oferowanych usług, powinno znaleźć się miejsce na zamieszczenie aktualnej oferty szkoleniowej wraz z kalendarium. Połączenie internetowe pozwala również w sposób szybki na zgłoszenie uczestnictwa w wybranym szkoleniu. - Newsletter elektroniczny wysyłany do subskrybentów - Notatka w prasie. Jest to bardzo droga forma rekrutacji uczestników szkolenia, dlatego powinna być dokładnie skalkulowana oraz włączona do budżetu szkolenia. W ogłoszeniu należy oprócz informacji o szkoleniu załączyć dane na temat wymagań stawianych uczestnikom. Rodzaj prasy powinien być dobranej tak, by trafić do osób potencjalnie zainteresowanych - Rozprowadzanie ulotek informacyjnych. Jest to jedna z form mało skutecznych, ponieważ jest niewielki stopień prawdopodobieństwa trafienia na potencjalnego klienta. Niezależnie od formy, ogłoszenie o szkoleniu powinno zawierać informację o - celach szkolenia, - temacie i zawartości merytorycznej, - metodach prowadzenia zajęć, - cenie i formie odpłatności, - terminie, do którego należy zgłaszać kandydatów, - miejscu składania zgłoszeń (adres, osoba odpowiedzialna, tel., w mail), - wykładowcach, - osobie, która może udzielić dodatkowych informacji, 13

14 - organizatorze. Ogłoszenie powinno ponadto zawierać formularz zgłoszenia do przesłania organizatorowi. Zaproszenie Do osób, które przesłały zgłoszenie należy wysłać zaproszenie będące jednocześnie potwierdzeniem otrzymania i zaakceptowania zgłoszenia. Powinno być adresowane bezpośrednio do uczestnika i zawierać szczegółowe informacje o szkoleniu. Poza powtórzeniem informacji zawartych w ogłoszeniu zaproszenie powinno być uzupełnione o: - dokładne miejsce szkolenia (adres), - dokładny termin, - rozkład dnia i program, - sposób dojazdu na miejsce, - zasady odpłatności, - informacje o materiałach, które należy ze sobą zabrać, - informacje o sposobie i terminie ewentualnej rezygnacji ze szkolenia i kosztach, którymi w związku z tym może zostać obciążony uczestnik, - informację o certyfikatach, które uczestnik otrzyma po zakończeniu szkolenia, - kontakt do koordynatora. Zaproszenie musi zostać wysłane ze stosownym wyprzedzeniem. Należy pamiętać, że podczas całego procesu rekrutacji od zamieszczenia ogłoszenia do dnia rozpoczęcia zajęć osoba koordynująca musi być stale dostępna w sposób umożliwiający bieżące zasięganie informacji. Należy dbać o to, żeby działał podany fax, e mail i telefon. 14

15 Jak przygotować szkolenie od strony technicznej? Wybór prowadzącego zajęcia Trenerzy, to z jednej strony osoby na stałe zatrudnione w firmie na podstawie umowy o pracę, bądź współpracujące w formie umowy zlecenia. Zdeterminowane jest to zwykle chęcią obniżenia kosztów własnych działalności firmy. Wybór właściwego trenera stanowi czynnik krytyczny procesu świadczenia usługi szkoleniowej o wysokiej jakości. Dlatego tak dużą uwagę należy poświęcić przetestowaniu poziomu wiedzy praktycznej, jak i merytorycznej wykładowców. Bardzo użyteczną formą jest dokładne sprawdzanie referencji z poprzednio prowadzonych szkoleń. Należy pamiętać, że o klasie wykładowcy świadczy zasób wiedzy i umiejętności interpersonalne wyrażające się łatwością przekazywania informacji innym. W przypadku, gdy szkolenie prowadzone jest po raz pierwszy przez danego wykładowcę, oraz gdy zatrudniamy wykładowcę nowego, warto jest dołączyć do standardowego kwestionariusza oceny szkolenia również kwestionariusz oceny wykładowcy. Praktyka taka powinna być powtarzana podczas kolejnych edycji tego samego szkolenia prowadzonego przez danego wykładowcę. Pozwoli to na monitorowanie jakości jego wykładów oraz zmian w odbiorze uczestników. Profil wykładowców powinien być zawsze załączany w materiałach informacyjnych na temat szkolenia tak, aby uczestnicy mogli wcześniej się z nim zapoznać. Wpływa to na zbudowanie obustronnego zaufania pomiędzy wykładowcą a uczestnikami. Po dokładnym ustaleniu zawartości szkolenia i ramowego terminu organizator powinien wyłonić osoby prowadzące zajęcia. Musi się to dziać z odpowiednim wyprzedzeniem, ponieważ trenerzy/wykładowcy często wprowadzają korekty do planu zajęć wynikające z ich dogłębnej znajomości tematu. Ponadto trener proponuje wybór najbardziej adekwatnej do tematu metody zajęć i określa jakie ramy czasowe potrzebne są do przekazania danego zasobu wiedzy. Określa również, jakie narzędzia/pomoce będą potrzebne w trakcie zajęć. Ważne jest aby prowadzący opisał jaki będzie efekt szkolenia np. jakie umiejętności zdobędą w jego wyniku uczestnicy, w jaki sposób zmienia się ich postawy. Warunki współpracy pomiędzy organizatorem a prowadzącym zajęcia powinny zostać ustalone i zapisane w formie kontraktu/umowy. Elementem kontraktu powinien być opis ewaluacji szkolenia to znaczy pomiar jego efektów. 15

16 Przykładowy kwestionariusz oceny wykładowcy: KWESTIONARIUSZ OCENY WYKŁADOWCY Prosimy o wypełnienie poniższego kwestionariusza oceny wykładowcy. Pozwoli on na stałe podnoszenie jakości oferowanych przez nas szkoleń oraz co za tym idzie, zadowolenia uczestników. Tytuł szkolenia Prezentowane przez:... Dnia... min max Przygotowanie merytoryczne: Przygotowanie praktyczne: Sposób prezentacji: Przystępność przekazywanych informacji: Prowadzenie ćwiczeń: Komunikatywność: Stosunek do uczestników: Inne uwagi dotyczące sposobu prezentacji materiału szkoleniowego: 16

17 Pomieszczenia do zajęć Wielkość sali powinna być adekwatna do wielkości grupy. Jeżeli przewidziane są zajęcia w podgrupach należy uwzględnić dodatkowe pomieszczenia lub przewidzieć taką możliwość w sali, w której prowadzone są zajęcia plenarne, po zmianie miejsc uczestników lub przestawieniu stołów. Sala plenarna powinna zapewniać: - możliwość dowolnego ustawienia stolików - osobne miejsce siedzące dla każdego uczestnika - dobre oświetlenia - ogrzewanie i wentylację - odpowiednią akustykę lub dodatkowe nagłośnienie Miejsce szkolenia w bezpośredni sposób wpływa na odbiór szkolenia, a więc także na efektywność absorpcji wiedzy. Pomieszczenie w którym odbywać się zajęcia powinno być sprawdzone wcześniej przez organizatorów. Należy zwrócić uwagę na następujące elementy : - Czy wielkość pomieszczenia jest odpowiednia do planowanej ilości uczestników? - Czy w pomieszczeniu znajdują się stoliki umożliwiające swobodne ich przesuwanie i tworzenie w ten sposób wydzielonych miejsc do pracy w grupach? Należy przy tym pamiętać, że jeśli planujemy pracę w grupach to stoliki będą zajmowały więcej miejsca, w związku z czym pomieszczenie powinno być bardziej przestronne. - Jeśli nie ma możliwości przesuwania stolików, to czy w obiekcie znajdują się inne wolne sale, które można wykorzystać na ćwiczenia grupowe? Jeśli tak to należy zarezerwować te sale dodatkowo. - Czy oświetlenie w sali jest dostateczne aby umożliwić uczestnikom robienie notatek? - Czy w sali istnieje możliwość takiego regulowania oświetlenia bądź zaciemnienia, aby można było swobodnie korzystać z rzutnika? - Czy sala jest wyposażona w sprzęt potrzebny do prezentacji tj. rzutnik, telewizor, video, tablicę, tablicę-notatnik, oraz czy wszystkie potrzebne urządzenia są sprawne? Jeśli w wyposażeniu sali nie ma potrzebnego sprzętu, to należy przygotować własny i sprawdzić go przed rozpoczęciem szkolenia. - Czy obiekt posiada właściwe zaplecze, tzn. toalety, telefony publiczne, miejsce na przygotowanie napojów i jedzenia? Jeżeli planujemy przerwę na obiad to należy ustalić gdzie się odbędzie obiad i w zależności od tego zaplanować odpowiednio długą przerwę. 17

18 Ustawienie stolików Propozycja 1. W tym przypadku każdy z uczestników widzi pozostałych. Jest to ustawienie sprzyjające kontaktowi Propozycja 2 Ustawienie korzystne przypadku małej przestrzeni jednak niepraktyczne w przypadku większej grupy (powyżej 25 osób) 18

19 Propozycja 3 Idea okrągłego stołu. Nie ma tu miejsca na tablicę i rzutnik. Uczestnicy pracują z materiałami, które mają przed sobą. Ustawienie dobre w przypadku dyskusji. Odstęp miedzy stolikami nie może być zbyt duży, gdyż uniemożliwia kontakt wzrokowy. Propozycja 4 Ustawienie wykorzystujące kwadratowe stoliki 19

20 Pomoce szkoleniowe Pomoce szkoleniowe mogą być wykorzystywane zarówno przez trenerów (w czasie wykładu lub dyskusji), jak też przez uczestników (w trakcie omawiania rezultatu warsztatów). Zastosowanie środków audiowizualnych: - przyciąga i podtrzymuje uwagę - budzi większe zaangażowanie - potwierdza i utrwala przekazywaną wiedzę - ułatwia zapamiętywanie - uatrakcyjnia zajęcia - działa silniej niż słowo mówione Materiały drukowane zasady tworzenia i używania: - czytelny druk - niezbyt dużo tekstu na jednej stronie - świadome zastosowanie: zróżnicowanej czcionki, zszywania lub zachowywania luźnych kartek, drukowania po jednej lub dwóch stronach - świadome rozdawanie materiałów po skończonej prezentacji lub w jej trakcie, jeśli słuchacze maja ich używać razem z prowadzący. Slajdy (do rzutnika pisma oraz rzutnika multimedialnego) Przy stosowaniu w trakcie wykładu pomocy wizualnych należy przed rozpoczęciem szkolenia odpowiednio je przygotować oraz upewnić się, że sala, w której odbędzie się szkolenie, jest wyposażona w niezbędny, sprawny sprzęt. W przypadku korzystania ze slajdów należy się upewnić, czy sala posiada odpowiednie oświetlenie lub zaciemnienie pozwalające na korzystanie przez trenera z rzutnika, a jednocześnie nie utrudniające robienia notatek przez uczestników szkolenia. Przy przygotowywaniu slajdów należy kierować się następującymi wytycznymi: - powinny być proste w formie i obejmować jeden przekaz - liternictwo i rysunki powinny być odpowiednio duże, łatwe do odczytania, należy unikać napisów pionowych Przy prezentacji z wykorzystaniem slajdów należy pamiętać, że trener nie może ograniczać wykładu do odczytania tekstu ze slajdów. Mają one obrazować wykład, a nie go zastępować. Stosowanie slajdów systematyzuje wykład, nadaje mu pewien porządek oraz dramaturgię. Jeżeli planujemy wykorzystanie przez uczestników przeźroczy do opracowania własnych materiałów prezentacyjnych należy pamiętać o przygotowaniu odpowiedniej ilości czystych folii oraz odpowiedniej ilości kolorowych pisaków do stosowania na folii. Podobne zasady, jakie obowiązują do slajdów na foliach należy stosować przy korzystaniu z rzutnika multimedialnego i slajdach przygotowanych w wersji elektronicznej. Film Film jest coraz częściej stosowaną metodą przekazu. Przy jego wykorzystaniu należy także pamiętać o kilku zasadach: - film nie powinien być zbyt długi - musi obrazować sytuacje omawiane w trakcie wykładu - język filmu musi być zrozumiały dla uczestników szkolenia - należy omówić film po jego zakończeniu, analizując w formie dyskusji wnioski lub/i możliwe rozwiązania prezentowanego przez film zagadnienia 20

ORGANIZACJA SZKOLEŃ I WARSZTATÓW. Opracowały: Izabela Kazimierska, Indira Lachowicz, Laura Piotrowska

ORGANIZACJA SZKOLEŃ I WARSZTATÓW. Opracowały: Izabela Kazimierska, Indira Lachowicz, Laura Piotrowska Opracowały: Izabela Kazimierska, Indira Lachowicz, Laura Piotrowska ORGANIZACJA SZKOLEŃ I WARSZTATÓW Publikacja powstała w ramach programu System doskonalenia oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu

Bardziej szczegółowo

Techniki efektywnej prezentacji i autoprezentacji w biznesie

Techniki efektywnej prezentacji i autoprezentacji w biznesie Techniki efektywnej prezentacji i autoprezentacji w biznesie LondonSAM Polska, Kraków 2014 Opis szkolenia Umiejętność skutecznego komunikowania się jest we współczesnym biznesie sprawą kluczową, a jednym

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie

Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie 22-100 Chełm, pl. Niepodległości 1, tel. (082) 562 76 97, fax (082) 562 76 68, e-mail: luch@praca.gov.pl; www.pupchelm.pl Program szkolenia z zakresu umiejętność poszukiwania

Bardziej szczegółowo

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte: Launch przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów

Bardziej szczegółowo

Poziom 5 EQF Starszy trener

Poziom 5 EQF Starszy trener Poziom 5 EQF Starszy trener Opis Poziomu: Trener, który osiągnął ten poziom rozwoju kompetencji jest gotowy do wzięcia odpowiedzialności za przygotowanie i realizację pełnego cyklu szkoleniowego. Pracuje

Bardziej szczegółowo

Nasze szkolenie adresujemy do menedżerów średniego i wyższego szczebla.

Nasze szkolenie adresujemy do menedżerów średniego i wyższego szczebla. Nasze szkolenie adresujemy do menedżerów średniego i wyższego szczebla. Zwiększenie efektywności zarządzania ludźmi oraz wzmocnienie pozycji menedżera poprzez skuteczne zbudowanie autorytetu nieformalnego.

Bardziej szczegółowo

Niepowtarzalne, intensywne i kompletne szkolenie z języka biznesowego - MBE Master of Business English

Niepowtarzalne, intensywne i kompletne szkolenie z języka biznesowego - MBE Master of Business English Niepowtarzalne, intensywne i kompletne szkolenie z języka biznesowego - MBE Master of Business English Certyfikat MBE Master of Business English* Oznacza skuteczne posługiwanie się obszernym językiem angielskim

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest blok szkoleniowy Profesjonalna Obsługa Klienta dla pracowników Banku Gospodarstwa Krajowego. W ramach ww. bloku zrealizowane

Bardziej szczegółowo

WARSZTAT MENEDŻERA kurs wakacyjny

WARSZTAT MENEDŻERA kurs wakacyjny WARSZTAT MENEDŻERA kurs wakacyjny Program warsztatu str. 2-4 Warunki organizacyjne str. 5 W ramach kursu oferujemy str. 6 2 Uczestnicy (dla kogo?): Dla osób pełniących funkcje menedżerów, Dla osób przygotowujących

Bardziej szczegółowo

Oferta programu warsztatów. Pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych: psychologowie,

Oferta programu warsztatów. Pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych: psychologowie, Pracownia Narzędzi dla Oświaty Agnieszka Grzymkowska & Izabela Kazimierska Tel: 601 273 927 / 793 991 308 Oferta programu warsztatów ADRESAT: GRUPA DOCELOWA: PRZEDMIOT OFERTY: LICZBA GODZIN: TERMINY ZJAZDÓW:

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE I ZARZĄDZANIE ROZWOJEM KAPITAŁU LUDZKIEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH

PLANOWANIE I ZARZĄDZANIE ROZWOJEM KAPITAŁU LUDZKIEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH PLANOWANIE I ZARZĄDZANIE ROZWOJEM KAPITAŁU LUDZKIEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH PROGRAM SZKOLENIA dla małych przedsiębiorstw kod: MP v.1 Wszelkie prawa zastrzeżone IMC Polska sp. o.o. WARSZAWA, KATOWICE 2005

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT ZAJĘĆ OPS MODUŁ 2 -s WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE DLA OSÓB DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH SPOTKANIE 1 PODSTAWY KOMUNIKACJI SPOLECZNEJ

KONSPEKT ZAJĘĆ OPS MODUŁ 2 -s WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE DLA OSÓB DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH SPOTKANIE 1 PODSTAWY KOMUNIKACJI SPOLECZNEJ KONSPEKT ZAJĘĆ OPS MODUŁ 2 -s WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE DLA OSÓB DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH SPOTKANIE 1 PODSTAWY KOMUNIKACJI SPOLECZNEJ zwiększenie umiejętności efektywnego komunikowania się rozwijanie technik

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REALIZACJI USŁUG SZKOLENIOWYCH

PROCEDURA REALIZACJI USŁUG SZKOLENIOWYCH PROCEDURA REALIZACJI USŁUG SZKOLENIOWYCH WSTĘP 1. Niniejsza procedura określa warunki realizacji usług rozwojowych świadczonych przez firmę Propello Magdalena Janus z siedzibą w Krakowie, ul. Brożka 26/18,

Bardziej szczegółowo

Współpraca czy to się opłaca?

Współpraca czy to się opłaca? Współpraca między biznesem a edukacją katalog dobrych praktyk Bartosz Kosiński Miechów, 25/03/2014 Współpraca czy to się opłaca? 1 2 Możliwe formy współpracy 3 Forum na rzecz rozwoju szkolnictwa zawodowego

Bardziej szczegółowo

PUBLIKACJA PODSUMOWUJACA ZAJĘCIA DODATKOWE Z MATEMATYKI. realizowane w ramach projektu Stąd do przyszłości. nr. POKL.09.01.

PUBLIKACJA PODSUMOWUJACA ZAJĘCIA DODATKOWE Z MATEMATYKI. realizowane w ramach projektu Stąd do przyszłości. nr. POKL.09.01. Mołodiatycze, 22.06.2012 PUBLIKACJA PODSUMOWUJACA ZAJĘCIA DODATKOWE Z MATEMATYKI realizowane w ramach projektu Stąd do przyszłości nr. POKL.09.01.02-06-090/11 Opracował: Zygmunt Krawiec 1 W ramach projektu

Bardziej szczegółowo

3. Obsługa studenta 4. Proces dydaktyczny 5. Harmonogram zajęć

3. Obsługa studenta 4. Proces dydaktyczny 5. Harmonogram zajęć WYDZIAŁOWY ZESPÓŁ ds. OCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA Protokół nr 12 /2014/2015 z dnia 04.12.2014 r. W dniu 04.12.2014 roku WZOJK przeprowadził wśród

Bardziej szczegółowo

PRACA Z GRUPĄ. Opracowały: Renata Pietras, Barbara Sałacka - doradcy metodyczni wychowania przedszkolnego

PRACA Z GRUPĄ. Opracowały: Renata Pietras, Barbara Sałacka - doradcy metodyczni wychowania przedszkolnego PRACA Z GRUPĄ Opracowały: Renata Pietras, Barbara Sałacka - doradcy metodyczni wychowania przedszkolnego Cele pracy grupowej: - zaspokajanie potrzeb rozwojowych związanych z różnymi rodzajami aktywności,

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT Pomiechówek, dn. 27.11.2014 r. Zapytanie ofertowe nr 4/2014 Zamawiający: Gmina Pomiechówek ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej

Bardziej szczegółowo

System Certyfikacji Trenerskiej Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej

System Certyfikacji Trenerskiej Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej System Certyfikacji Trenerskiej Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej przyjęty uchwałą Zarządu nr Z/11/2015 z dn. 28 sierpnia 2015 r. ZAŁOŻENIA 1. Certyfikat jakości prowadzenia szkoleń antydyskryminacyjnych

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA PAKIETOWE dla małych i średnich firm

ROZWIĄZANIA PAKIETOWE dla małych i średnich firm ROZWIĄZANIA PAKIETOWE dla małych i średnich firm Jak się rozwijać na trudnym rynku? Proponujemy jedyne na rynku rozwiązanie łączące profesjonalne i kompleksowe wsparcie dla Państwa firmy w optymalnym wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

Człowieka nie można niczego nauczyć. Można mu tylko ułatwić naukę.

Człowieka nie można niczego nauczyć. Można mu tylko ułatwić naukę. AKADEMIA KOMPETENCJI TRENERSKICH WPROWADZENIE: POTENCJAŁ ZAWODOWY I OSOBISTY TRENERA Magdalena Bergmann Toruń, 9 września 2011 r. Fundacja Gospodarcza Pro Europa www.fundacja-proeuropa.org.pl Człowieka

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD III DR N. MED. EDYTA KĘDRA

WYKŁAD III DR N. MED. EDYTA KĘDRA WYKŁAD III DR N. MED. EDYTA KĘDRA 1 P R O S T E Z Ł O Ż O N E S T A Ł E Nieliczne Jednorodne Zasadniczo niezmienne w czasie Liczne Różnorodne Zasadniczo niezmienne w czasie Z M I E N N E Nieliczne Nie

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO KONKURSU OFERT NA KOMPLEKSOWĄ LOGISTYKĘ SZKOLEŃ

ZAPROSZENIE DO KONKURSU OFERT NA KOMPLEKSOWĄ LOGISTYKĘ SZKOLEŃ ZAPROSZENIE DO KONKURSU OFERT NA KOMPLEKSOWĄ LOGISTYKĘ SZKOLEŃ Arcus S.A. zaprasza do składania ofert na kompleksową logistykę szkoleń realizowanych w ramach projektu Doskonalenie kompetencji pracowników

Bardziej szczegółowo

Wymagany profil instruktora w szkoleniach zawodowych kierowców

Wymagany profil instruktora w szkoleniach zawodowych kierowców Wymagany profil instruktora w szkoleniach zawodowych Gdynia, 14 września 2012 Sylvie Cothenet Odpowiedzialna za pedagogikę Promotrans ATI Realizacja okresowych szkoleń ciężarówek Profil instruktora Jak

Bardziej szczegółowo

Profesjonalna Asystentka i Sekretarka

Profesjonalna Asystentka i Sekretarka Profesjonalna Asystentka i Sekretarka Cel warsztatów: Doskonalenie wizerunku Profesjonalnej Sekretarki / Asystentki Doskonalenie efektywności komunikowania się, budowanie trwałych relacji z klientem, tworzenia

Bardziej szczegółowo

LIDER, MENEDŻER - INSPIRUJĄCE PRZYWÓDZTWO

LIDER, MENEDŻER - INSPIRUJĄCE PRZYWÓDZTWO LIDER, MENEDŻER - INSPIRUJĄCE PRZYWÓDZTWO CELE SZKOLENIA Rozwój umiejętności kreowania własnej osoby na inspirującego i kompetentnego lidera; Podniesienie poziomu automotywacji oraz umiejętności poprawnego

Bardziej szczegółowo

OŚRODKI OCENY SET EVALUATION

OŚRODKI OCENY SET EVALUATION Pomagamy: OŚRODKI OCENY SET EVALUATION I. ZARYS METODOLOGICZNY II. CASE STUDY Stwarzamy możliwości do rozwoju kreując niebanalny klimat do dokonywania trwałych i odważnych zmian Misja Grupy SET I. ZARYS

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNA OBSŁUGA REKLAMACJI. obsługa trudnego Klienta

PROFESJONALNA OBSŁUGA REKLAMACJI. obsługa trudnego Klienta 2014 ObslugaReklamacji.pl Andrzej Piróg PROFESJONALNA OBSŁUGA REKLAMACJI ZAWARTOŚĆ Cele szkolenia... 2 Korzyści dla uczestników... 2 Zakres merytoryczny szkolenia z profesjonalnej obsługi reklamacji -...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH AKADEMIA TRENERÓW BIZNESU

PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH AKADEMIA TRENERÓW BIZNESU PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH AKADEMIA TRENERÓW BIZNESU 1. Nazwa studiów podyplomowych: Akademia trenerów biznesu 2. Zwięzły opis kierunku Studia podyplomowe Akademia trenerów biznesu prowadzone

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA TRENERSKA DLA BIBLIOTEKARZY I BIBLIOTEKAREK PRB - STOP

SZKOŁA TRENERSKA DLA BIBLIOTEKARZY I BIBLIOTEKAREK PRB - STOP Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych Biuro: 00-375 Warszawa, ul. Smolna 16/7 Tel. 22 468 87 73, www.stowarzyszeniestop.pl biuro@stowarzyszeniestop.pl SZKOŁA TRENERSKA DLA BIBLIOTEKARZY I BIBLIOTEKAREK

Bardziej szczegółowo

OUTSOURCING SZKOLENIOWY

OUTSOURCING SZKOLENIOWY W dobie outsourcingu każdy robi to, co potrafi najlepiej. Korzyści - odnoszą wszyscy" SPIS TREŚCI 1. Wstęp...3 2. Cel naszej usługi...3 3. Pakiety...3 4. Etapy działania...7 5. Korzyści...7 6. Nasza kadra...8

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczestników projektu. Europejski wymiar edukacji w Zespole Szkół Publicznych w Kliniskach Wielkich

Regulamin rekrutacji uczestników projektu. Europejski wymiar edukacji w Zespole Szkół Publicznych w Kliniskach Wielkich Regulamin rekrutacji uczestników projektu Europejski wymiar edukacji w Zespole Szkół Publicznych w Kliniskach Wielkich nr umowy PO WERSE-2014-1-PL01-KA101-001771 realizowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

JUBILEUSZOWA OFERTA SZCZĘŚLIWA 13!

JUBILEUSZOWA OFERTA SZCZĘŚLIWA 13! JUBILEUSZOWA OFERTA SZCZĘŚLIWA 13! TO JUŻ Perfect Consulting Rok 2012 jest dla Perfect Consulting Rokiem Szczególnego Jubileuszu! Już od 13 lat promujemy zasadę, że największym zasobem organizacji są zatrudnieni

Bardziej szczegółowo

EASY BUSINESS SYMULACJA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WARSZTAT OPARTY O SYMULACJĘ BIZNESU EASY BUSINESS

EASY BUSINESS SYMULACJA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WARSZTAT OPARTY O SYMULACJĘ BIZNESU EASY BUSINESS EASY BUSINESS SYMULACJA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WARSZTAT OPARTY O SYMULACJĘ BIZNESU EASY BUSINESS Na bazie symulacji EASY BUSINESS może być prowadzone szkolenie lub cykl szkoleń z tematyki

Bardziej szczegółowo

Analiza potrzeb kształcenia przedmiotów zawodowych w szkołach branży samochodowej, ze szczególnym uwzględnieniem nauczania zawodowego języka obcego

Analiza potrzeb kształcenia przedmiotów zawodowych w szkołach branży samochodowej, ze szczególnym uwzględnieniem nauczania zawodowego języka obcego INTERCAR, project no. 2010-1-PL1-LEO05-11556 Analiza potrzeb kształcenia przedmiotów zawodowych w szkołach branży samochodowej, ze szczególnym uwzględnieniem nauczania zawodowego języka obcego Jak wynika

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane negocjacje biznesowe Praktyczny warsztat umiejętności interpersonalnych. Poziom zaawansowany

Zaawansowane negocjacje biznesowe Praktyczny warsztat umiejętności interpersonalnych. Poziom zaawansowany Zaawansowane negocjacje biznesowe Praktyczny warsztat umiejętności interpersonalnych. Poziom zaawansowany Cele Szkolenie pozwoli uczestnikom: Data: 9-11 grudnia 2013 Miejsce: Warszawa Cena: 1650 PLN +23%

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki świadczenia usług szkoleniowych przez firmę ATUM Sp. z o.o.

Ogólne warunki świadczenia usług szkoleniowych przez firmę ATUM Sp. z o.o. Ogólne warunki świadczenia usług szkoleniowych przez firmę ATUM Sp. z o.o. Regulamin określa formę, zakres, zasady świadczenia usług szkoleniowych przez firmę ATUM Sp. z o.o., warunki zawierania umów,

Bardziej szczegółowo

Planowanie zajęć dydaktycznych stanowi roboczą syntezę treści nauczania, logiczne dopełnienie wcześniej przeprowadzonej analizy.

Planowanie zajęć dydaktycznych stanowi roboczą syntezę treści nauczania, logiczne dopełnienie wcześniej przeprowadzonej analizy. Planowanie zajęć dydaktycznych stanowi roboczą syntezę treści nauczania, logiczne dopełnienie wcześniej przeprowadzonej analizy. PROCES PLANOWANIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH MOŻE BYĆ ROZDZIELONY NA TRZY ETAPY:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O OFERENCIE

INFORMACJE O OFERENCIE INFORMACJE O OFERENCIE Doradztwo i Szkolenia Europejskie 91-426 Łódź, ul. Wierzbowa 4/20 Telefon/fax: (+42) 678 57 34, Telefon komórkowy: 604 477 754 e-mail: m.feter@dise.com.pl www: www.dise.com.pl Działalność

Bardziej szczegółowo

OBSERWACJA FILMU - Nauka na świeżym powietrzu

OBSERWACJA FILMU - Nauka na świeżym powietrzu OBSERWACJA FILMU - Nauka na świeżym powietrzu Jakość kształcenia nauczycieli (ITQ) Obserwacja filmu - Nauka na świeżym powietrzu Nauka na świeżym powietrzu Zabawy na świeżym powietrzu od wczesnego dzieciństwa

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji projektu Rodzic i Gimnazjalista bliżej siebie

Raport z ewaluacji projektu Rodzic i Gimnazjalista bliżej siebie Raport z ewaluacji projektu Rodzic i Gimnazjalista bliżej siebie 24 sierpnia 30 listopada 2012 roku Anna Radziszewska 1 Ideą projektu Rodzic i gimnazjalista Bliżej siebie było rozwijanie kompetencji wychowawczych,

Bardziej szczegółowo

CEZARY ŁOTYS Zasady tworzenia projektów wykorzystania IT w rozwiązywaniu lokalnych problemów. I. Planowanie projektowe Aby wiedzieć co robić w tym roku, musisz wiedzieć gdzie chcesz być za lat dziesięć

Bardziej szczegółowo

Pakiet Promocyjny dedykowanych kursów e-learningowych dla polskich piłkarzy

Pakiet Promocyjny dedykowanych kursów e-learningowych dla polskich piłkarzy Pakiet Promocyjny dedykowanych kursów e-learningowych dla polskich piłkarzy PARTNER O WSZiC WSZiC to uczelnia, której przewodnią ideą jest hasło Profesjonalizm w sporcie. Poprzez nasze działania staramy

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE I ZARZĄDZANIE ROZWOJEM KAPITAŁU LUDZKIEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH

PLANOWANIE I ZARZĄDZANIE ROZWOJEM KAPITAŁU LUDZKIEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH PLANOWANIE I ZARZĄDZANIE ROZWOJEM KAPITAŁU LUDZKIEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH PROGRAM SZKOLENIA dla średnich przedsiębiorstw kod: ŚP v.1 Wszelkie prawa zastrzeżone IMC Polska sp. o.o. WARSZAWA, KATOWICE 2005

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAPRAWCZY PO ANALIZIE WYNIKÓW SPRAWDZIANU ZEWNĘTRZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WL.

PROGRAM NAPRAWCZY PO ANALIZIE WYNIKÓW SPRAWDZIANU ZEWNĘTRZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WL. PROGRAM NAPRAWCZY PO ANALIZIE WYNIKÓW SPRAWDZIANU ZEWNĘTRZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WL. SZAFERA W ŻARKACH I CELE PROGRAMU Cel główny: poprawa efektywności kształcenia w szkole

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Temat szkolenia: Gryfikacja i inne innowacyjne metody

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane negocjacje biznesowe Praktyczny warsztat umiejętności interpersonalnych. Poziom zaawansowany

Zaawansowane negocjacje biznesowe Praktyczny warsztat umiejętności interpersonalnych. Poziom zaawansowany Termin szkolenia: 9-11 grudnia 2013 r. Miejsce szkolenia: Warszawa Opiekun Klienta Agnieszka Jaworska Tel. 22 579 8242 agnieszka.jaworska@pl.ey.com academyofbusiness@pl.ey.com Ernst & Young Academy of

Bardziej szczegółowo

Podnoszenie kwalifikacji kadry pracowniczej kluczem do podnoszenia jakości usług publicznych

Podnoszenie kwalifikacji kadry pracowniczej kluczem do podnoszenia jakości usług publicznych Podnoszenie kwalifikacji kadry pracowniczej kluczem do podnoszenia jakości usług publicznych - dostępne metody i formy ze wskazaniem źródeł finansowania Opracował: Maciej Schab www.maciejschab.pl maciej.schab@maciejschab.pl

Bardziej szczegółowo

Notatka ze szkolenia w Zabrzu 12-13.02.2014 r.

Notatka ze szkolenia w Zabrzu 12-13.02.2014 r. Związek Biur Porad Obywatelskich, ul. Gałczyńskiego, -62 Warszawa zbpo@zbpo.org.pl www.zbpo.org.pl +8 22 68 KRS 262 Model wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce propozycja rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Procedura realizacji usług szkoleniowych

Procedura realizacji usług szkoleniowych Procedura realizacji usług I. Procedura definiuje warunki realizacji usług świadczonych przez K&K Consulting Przemysław Kułyk II. W ramach oferty firmy znajdują się otwarte, a także zamknięte organizowane

Bardziej szczegółowo

PROPONOWANE MODUŁY SZKOLENIOWE - TEMATYKA. przedstawienie się;

PROPONOWANE MODUŁY SZKOLENIOWE - TEMATYKA. przedstawienie się; I DZIEŃ COACHING ZESPOŁU PROPONOWANE MODUŁY SZKOLENIOWE - TEMATYKA MODUŁ TEMATYKA ZAJĘĆ przedstawienie się; SESJA WSTĘPNA przedstawienie celów i programu szkoleniowego; analiza SWOT moja rola w organizacji

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie miękkich negocjacji windykacyjnych w środowisku międzynarodowym

Prowadzenie miękkich negocjacji windykacyjnych w środowisku międzynarodowym Prowadzenie miękkich negocjacji windykacyjnych w środowisku międzynarodowym LondonSAM Polska, Kraków 2013 Opis szkolenia Windykacja należności jest istotnym elementem prawidłowego funkcjonowania firmy.

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE : Grupowe poradnictwo zawodowe i warsztaty aktywizacyjne w praktyce

SZKOLENIE : Grupowe poradnictwo zawodowe i warsztaty aktywizacyjne w praktyce SZKOLENIE : Grupowe poradnictwo zawodowe i warsztaty aktywizacyjne w praktyce Cel szkolenia: Nabycie praktycznych umiejętności prowadzenia grupowego poradnictwa zawodowego i warsztatów aktywizacyjnych

Bardziej szczegółowo

OP-IV.272.97.2015.MON Załącznik nr 1c do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

OP-IV.272.97.2015.MON Załącznik nr 1c do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia OP-IV.272.97.2015.MON Załącznik nr 1c do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH PRZEZ TRAINBRAIN. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH PRZEZ TRAINBRAIN. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH PRZEZ TRAINBRAIN. 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin definiuje rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług szkoleniowych, warunki zawierania

Bardziej szczegółowo

RAPORT. z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

RAPORT. z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki RAPORT z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nazwa projektu: Profesjonalizacja i konkurencyjność szkolenia specjalistyczne dla instalatorów i projektantów instalacji wodociągowych

Bardziej szczegółowo

Planowanie działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego w gimnazjum

Planowanie działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego w gimnazjum Planowanie działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego w gimnazjum Cel szkolenia Przygotowanie dyrektora, doradcy zawodowego/lidera doradztwa, nauczyciela do planowania i realizacji działań z zakresu

Bardziej szczegółowo

Wykonała Katarzyna Kuran Klasa I ThB

Wykonała Katarzyna Kuran Klasa I ThB Wykonała Katarzyna Kuran Klasa I ThB Urządzenie sali konferencyjnej może być proste lub skomplikowane, w zależności od tego, do czego chcemy jej używać. Sale konferencyjne są wykorzystywane do wielu rzeczy,

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE MODUŁOWEGO PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU

OPRACOWANIE MODUŁOWEGO PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU Andrzej Żelasko Ośrodek Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ŁCDNiKP OPRACOWANIE MODUŁOWEGO PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU Szkolenie dla nauczycieli przedmiotów zawodowych Uzasadnienie potrzeby realizacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Ostróda, dnia 21.02.2013 r. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zatwierdzona w dniu 21.02.2013 r. przez Dyrektora Powiatowego Centrum

Bardziej szczegółowo

STATUT NIEPUBLICZNEJ PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PROFESSIONAL GRACJAN GRELA. Nazwa, typ szkoły lub cel placówki oraz ich zadania

STATUT NIEPUBLICZNEJ PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PROFESSIONAL GRACJAN GRELA. Nazwa, typ szkoły lub cel placówki oraz ich zadania STATUT NIEPUBLICZNEJ PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PROFESSIONAL GRACJAN GRELA 1 Nazwa, typ szkoły lub cel placówki oraz ich zadania Nazwa placówki: PROFESSIONAL GRACJAN GRELA Celem działalności placówki

Bardziej szczegółowo

OFERTA WARSZTATÓW OTWARTYCH 2014

OFERTA WARSZTATÓW OTWARTYCH 2014 OFERTA WARSZTATÓW OTWARTYCH 2014 Kirschstein&Partner Polska ul. Karmelicka 54/10 31-128 Kraków E-Mail: polska@kirschstein.org Tel. 500 111 355 Termin Miasto Temat Cena netto Cena brutto 18.02.2014 Kraków

Bardziej szczegółowo

LEAN MANAGEMENT OPTYMALIZACJA PRODUKCJI OFERTA SZKOLENIA

LEAN MANAGEMENT OPTYMALIZACJA PRODUKCJI OFERTA SZKOLENIA LEAN MANAGEMENT OPTYMALIZACJA PRODUKCJI OFERTA SZKOLENIA Gdynia, 2012 SZKOLENIA W PERFECT CONSULTING W Perfect Consulting programy szkoleniowe opracowywane są i realizowane z punktu widzenia, jakie mają

Bardziej szczegółowo

Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center

Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Instytut Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Głównym celem szkoleń realizowanych przez BD Center w ramach Instytutu Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Program Studiów Zawodowych Coachingu

Program Studiów Zawodowych Coachingu Program Studiów Zawodowych Coachingu Instytutu Komunikacji i Rozwoju Mukoid Program jest w pełni zgodny ze standardami International Coach Federation (ICF). Jest to pełne profesjonalne przygotowanie do

Bardziej szczegółowo

Hot Spot 1. Kryteria oceniania.

Hot Spot 1. Kryteria oceniania. Hot Spot. Kryteria iania. Gramatyka i słownictwo uczeń swobodnie operuje strukturami gramatycznymi określonymi w rozkładzie oraz zna niektóre wykraczające poza jego ramy z łatwością buduje spójne zdania

Bardziej szczegółowo

Profesjonalna obsługa posprzedażna w serwisie samochodowym

Profesjonalna obsługa posprzedażna w serwisie samochodowym Szkolenie otwarte Profesjonalna obsługa posprzedażna w serwisie samochodowym 2 3 czerwca 2015 r. Katowice Grupa Doradcza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Sp.k. ul. Grzyśki 16, 40-560 Katowice Tel.

Bardziej szczegółowo

TRENER - PROFIL KOMPETENCYJNY Kompetencje uprawnienia źródła doświadczeń rozwojowych

TRENER - PROFIL KOMPETENCYJNY Kompetencje uprawnienia źródła doświadczeń rozwojowych uprawnienia źródła doświadczeń rozwojowych Materiały Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego POZIOM 1 ASYSTENT TRENERA Opis poziomu Osoba zapoznająca się z rolą trenera i sytuacją szkoleniową, wspierająca

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa dla: Powiatowych Urzędów Pracy. Global Finance Doradztwo Sp. z o.o. ul. Smolki 13, 30-513 Kraków www.gfszkolenia.

Oferta szkoleniowa dla: Powiatowych Urzędów Pracy. Global Finance Doradztwo Sp. z o.o. ul. Smolki 13, 30-513 Kraków www.gfszkolenia. Oferta szkoleniowa dla: Powiatowych Urzędów Pracy Spis treści: 1. Opis firmy gwarancja jakości 2. Opis metod i miejsc prowadzenia szkoleń 3. Oferta szkoleniowa dla pracowników PUP: Temat szkolenia Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Podyplomowe Studia Psychologii w Biznesie Zajęcia w formie warsztatów i treningów umożliwiają słuchaczom kształtowanie umiejętności niezbędnych w pracy z ludźmi: zaangażowania, umiejętności prowadzenia

Bardziej szczegółowo

komunikacja współpraca efektywność osobista i zespołu

komunikacja współpraca efektywność osobista i zespołu sycylia - symulacja biznesowa dla zespołów komunikacja współpraca efektywność osobista i zespołu czym się zajmujemy? tworzymy bardziej zmotywowane i skuteczniejsze zespoły konsulting budowanie systemów

Bardziej szczegółowo

Projekty edukacyjne -jedna z ciekawszych form organizowania procesu kształcenia Realizacja programu edukacyjnego metodą projektu

Projekty edukacyjne -jedna z ciekawszych form organizowania procesu kształcenia Realizacja programu edukacyjnego metodą projektu Projekty edukacyjne -jedna z ciekawszych form organizowania procesu kształcenia Realizacja programu edukacyjnego metodą projektu Opracowała Janina Nowak WOM Gorzów Wlkp. 2006 Co to jest projekt edukacyjny

Bardziej szczegółowo

Warsztaty. Oferta. First Time Manager Szkolenie Otwarte

Warsztaty. Oferta. First Time Manager Szkolenie Otwarte Warsztaty Oferta First Time Manager Szkolenie Otwarte Warszawa, wrzesień 2014 Szanowni Państwo, mamy przyjemność przedstawić ofertę rozwoju kompetencji nowo (lub niedawno) mianowanych menedżerów. Program

Bardziej szczegółowo

Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.

Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. Projekt to zespołowe, planowane działanie uczniów mające na celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnorodnych metod.

Bardziej szczegółowo

Szkolenia dla menadżerów zespołów doradców klienta/ sprzedawców

Szkolenia dla menadżerów zespołów doradców klienta/ sprzedawców Szkolenia dla menadżerów zespołów doradców klienta/ sprzedawców Zarządzanie poprzez wartości jak wprowadzić wielopoziomową integrację wszystkich osób w zespole CEL SZKOLENIA: Uczestnik szkolenia poznaje

Bardziej szczegółowo

Motto: Liczy się efekt! Profesjonalna Rekrutacja i Selekcja dla doradców klienta

Motto: Liczy się efekt! Profesjonalna Rekrutacja i Selekcja dla doradców klienta Motto: Liczy się efekt! Profesjonalna Rekrutacja i Selekcja dla doradców klienta Instytut Rozwoju Personalnego GANESA Szanowni Państwo, W obliczu nadchodzących zmian w ustawodawstwie, a tym samym powstaniu

Bardziej szczegółowo

OFERTA. 4 czerwca 2014 AKADEMIA TRENERA PERSONALNEGO. Kontakt: Dane osoby do kontaktu Sabina Szuta tel. 58 32 33 243 mail: sabina.szuta@arp.gda.

OFERTA. 4 czerwca 2014 AKADEMIA TRENERA PERSONALNEGO. Kontakt: Dane osoby do kontaktu Sabina Szuta tel. 58 32 33 243 mail: sabina.szuta@arp.gda. OFERTA 4 czerwca 2014 AKADEMIA TRENERA PERSONALNEGO Kontakt: Dane osoby do kontaktu Sabina Szuta tel. 58 32 33 243 mail: sabina.szuta@arp.gda.pl AKADEMIA TRENERA PERSONALNEGO Akademia Trenera Personalnego

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA to proces polegający na zainteresowaniu pewnej grupy. SELEKCJA jest procesem zbierania informacji o kandydatach na uczestników

REKRUTACJA to proces polegający na zainteresowaniu pewnej grupy. SELEKCJA jest procesem zbierania informacji o kandydatach na uczestników SPOSOBY REKRUTACJII II SELEKCJII KANDYDATÓW DO PRACY STOSOWANE PRZEZ PRACODAWCÓW REKRUTACJA to proces polegający na zainteresowaniu pewnej grupy kandydatów wolnym stanowiskiem. SELEKCJA jest procesem zbierania

Bardziej szczegółowo

Oferta realizacji Dwudniowych warsztatów szkoleniowych dla kadry menedżerskiej

Oferta realizacji Dwudniowych warsztatów szkoleniowych dla kadry menedżerskiej Strona1 Strona2 Smart Leadership 2 dniowy trening kompetencji menedżerskich i umiejętności pozytywnego lidera. Cel szkolenia: usprawnienie komunikacji i kompetencji menedżerskich, inwestycja w umiejętności

Bardziej szczegółowo

Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów

Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów Załącznik nr 3 do OPZ Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów Spis treści Wprowadzenie...2 1. Typ i zakres szkoleń...2 2. Grupy użytkowników...2 3. Warunki ogólne szkoleń...3

Bardziej szczegółowo

RAPORT EWALUACYJNY projektu Szkolę się, bo chcę pracować WND POKL.06.03.00-02-120/08

RAPORT EWALUACYJNY projektu Szkolę się, bo chcę pracować WND POKL.06.03.00-02-120/08 RAPORT EWALUACYJNY projektu Szkolę się, bo chcę pracować WND POKL.06.03.00-02-120/0 Wałbrzych, 6 stycznia 2009 r. WPROWADZENIE Przystępując do realizacji projektu pt. Szkolę się, bo chcę pracować postawiła

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE: MARKETING MIX

ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE: MARKETING MIX Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE: MARKETING MIX planowanie i

Bardziej szczegółowo

Szczęście w nieszczęściu, czyli jak wykorzystać potencjał utraconych klientów

Szczęście w nieszczęściu, czyli jak wykorzystać potencjał utraconych klientów Szczęście w nieszczęściu, czyli jak wykorzystać potencjał utraconych klientów Kluczowym czynnikiem tworzącym sukces każdej firmy jest zadowolenie odbiorców. Lojalni klienci pomagają w rozwoju przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

TUTORING i COACHING. w stronę nowoczesnej pracy dydaktycznej. Departament Edukacji i Sportu Wydział Projektów Edukacyjnych i Stypendiów

TUTORING i COACHING. w stronę nowoczesnej pracy dydaktycznej. Departament Edukacji i Sportu Wydział Projektów Edukacyjnych i Stypendiów TUTORING i COACHING w stronę nowoczesnej pracy dydaktycznej Departament Edukacji i Sportu Wydział Projektów Edukacyjnych i Stypendiów Cel projektu: Głównym celem projektu jest wzrost skuteczności kształcenia

Bardziej szczegółowo

Agenda szkolenia certyfikującego na Modelu osobowości persolog

Agenda szkolenia certyfikującego na Modelu osobowości persolog I dzień szkolenia, godz. 09:30 17:30, przerwa 13:00 14:30 Powitanie uczestników i krótka prezentacja narzędzi szkoleniowych persolog oraz ich zastosowanie w szkoleniach, rekrutacji oraz coachingu Profil

Bardziej szczegółowo

PROGRAM LIFE-TUTORNIG PROGRAM SZKOLEŃ. egzemplarz bezpłatny

PROGRAM LIFE-TUTORNIG PROGRAM SZKOLEŃ. egzemplarz bezpłatny PROGRAM LIFE-TUTORNIG PROGRAM SZKOLEŃ egzemplarz bezpłatny Publikacja powstała w ramach projektu PI Nawigator zdobywców przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Twórcze rozwiązywanie problemów. Joanna Kot V Pomorskie Forum Przedsiębiorczości Gdynia, 13-14.05.2010

Twórcze rozwiązywanie problemów. Joanna Kot V Pomorskie Forum Przedsiębiorczości Gdynia, 13-14.05.2010 Twórcze rozwiązywanie problemów Joanna Kot V Pomorskie Forum Przedsiębiorczości Gdynia, 13-14.05.2010 Cel warsztatu nabycie przez uczestników podstawowej wiedzy w zakresie technik twórczego rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

Program szkoleniowy w zakresie: MIĘDZYNARODOWA WYMIANA MŁODZIEŻY PRZYGOTOWANIE, REALIZACJA i EWALUACJA

Program szkoleniowy w zakresie: MIĘDZYNARODOWA WYMIANA MŁODZIEŻY PRZYGOTOWANIE, REALIZACJA i EWALUACJA Program szkoleniowy w zakresie: MIĘDZYNARODOWA WYMIANA MŁODZIEŻY PRZYGOTOWANIE, REALIZACJA i EWALUACJA I. Wprowadzenie Międzynarodowa wymiana szkolna ma w Polsce już długą tradycję, a ostatnie lata pokazały,

Bardziej szczegółowo

Komisja Jakości Usług Szkoleniowych PREAMBUŁA

Komisja Jakości Usług Szkoleniowych PREAMBUŁA PREAMBUŁA Polski rynek szkoleń jest bardzo zróŝnicowany jeśli chodzi o poziom oferowanych usług. Promując ideę uczenia się przez całe Ŝycie chcemy teŝ dbać o ciągłe podnoszenie jakości oferowanych usług

Bardziej szczegółowo

STATUT NIEPUBLICZNEJ PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO. AKADEMIA WNĘTRZ, Ewa Romanow-Głowacka

STATUT NIEPUBLICZNEJ PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO. AKADEMIA WNĘTRZ, Ewa Romanow-Głowacka STATUT NIEPUBLICZNEJ PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO AKADEMIA WNĘTRZ, Ewa Romanow-Głowacka STATUT NIEPUBLICZNEJ PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO AKADEMIA WNĘTRZ, Ewa Romanow-Głowacka 1 Nazwa, cel placówki

Bardziej szczegółowo

Temat szkolenia: Sytuacje trudne w sprzedaży / 6h /

Temat szkolenia: Sytuacje trudne w sprzedaży / 6h / Temat szkolenia: Sytuacje trudne w sprzedaży / 6h / 1. Cel ogólny szkolenia Celem szkolenia jest podwyższanie poziomu kompetencji w zakresie profesjonalnego radzenia sobie w trudnych sytuacjach sprzedażowych.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ

SZKOLNY PROGRAM EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ SZKOLNY PROGRAM EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kowalach Oleckich opracował zespół w składzie: Jadwiga Lizanowicz Mirosław Mularczyk Teresa Truchan Urszula Kołodzińska Kluczem

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 19 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 18 stycznia 2013 r.

DECYZJA NR 19 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 18 stycznia 2013 r. DECYZJA NR 19 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 18 stycznia 013 r. zmieniająca decyzję w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym dla kadry kierowniczej Policji średniego szczebla zarządzania

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/2013 ( dotyczy zamówienia ORGANIZACJA SEMINARIUM EKSPERCKIEGO I KONFERENCJI)

Zapytanie ofertowe nr 2/2013 ( dotyczy zamówienia ORGANIZACJA SEMINARIUM EKSPERCKIEGO I KONFERENCJI) Naukowe Centrum Prawno- Informatyczne Warszawa, 30.07.2013 ul. Wóycickiego 1/3 bl. 17 01-938 Warszawa tel. 506 433 746 kamilczaplicki@wp.pl www.ncpi.org.pl Zapytanie ofertowe nr 2/2013 ( dotyczy zamówienia

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MENAGERA CZYLI ZARZĄDZAJ PO MISTRZOWSKU

AKADEMIA MENAGERA CZYLI ZARZĄDZAJ PO MISTRZOWSKU AKADEMIA MENAGERA CZYLI ZARZĄDZAJ PO MISTRZOWSKU To cykl szkoleń podnoszących kompetencje menadżerskie zaprojektowany dla kierowników, menadżerów i dyrektorów, którzy mają ochotę rozwijać swoje zdolności

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe w sprawie usług szkoleniowych w ramach projektu Pentair na drodze do doskonałości

Zapytanie ofertowe w sprawie usług szkoleniowych w ramach projektu Pentair na drodze do doskonałości Zapytanie ofertowe w sprawie usług szkoleniowych w ramach projektu Pentair na drodze do doskonałości Dzierżoniów, dnia 09.05.2011 W związku z przeprowadzeniem przez Pentair Poland Sp. z o.o. wstępnej analizy

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI STANDARD PIERWSZY (Wypełnić na podstawie arkuszy I i II) Rok szkolny 2012/2013

RAPORT Z EWALUACJI STANDARD PIERWSZY (Wypełnić na podstawie arkuszy I i II) Rok szkolny 2012/2013 RAPORT Z EWALUACJI STANDARD PIERWSZY (Wypełnić na podstawie arkuszy I i II) Rok szkolny 2012/2013 Wymiar I - Upowszechnianie koncepcji szkoły promującej zdrowie i znajomość tej koncepcji w społeczności

Bardziej szczegółowo

1. Ja, czyli kim jestem, co mogę i w jak mogę liczyć na swoje predyspozycje i możliwości?

1. Ja, czyli kim jestem, co mogę i w jak mogę liczyć na swoje predyspozycje i możliwości? Moduł 1 Materiały dla uczniów szkół gimnazjalnych I. Scenariusze lekcji wychowawczych 1. Ja, czyli kim jestem, co mogę i w jak mogę liczyć na swoje predyspozycje i możliwości? 2. Ja wobec innych 3. My,

Bardziej szczegółowo

MODEL KOMPETENCYJNY JAKO NARZĘDZIE INTEGRACJI PROCESÓW HR W URZĘDZIE

MODEL KOMPETENCYJNY JAKO NARZĘDZIE INTEGRACJI PROCESÓW HR W URZĘDZIE MODEL KOMPETENCYJNY JAKO NARZĘDZIE INTEGRACJI PROCESÓW HR W URZĘDZIE Czym jest model kompetencyjny Model kompetencyjny jest to zestaw najważniejszych z punktu widzenia organizacji kompetencji. Kompetencje

Bardziej szczegółowo

Programrozwojukompetencjimenedżerskich wobszarzezarządzanialudźmi-opartyometodologięsuccessskills. Opisprogramu. Menedżer Sukcesu

Programrozwojukompetencjimenedżerskich wobszarzezarządzanialudźmi-opartyometodologięsuccessskills. Opisprogramu. Menedżer Sukcesu Menedżer Sukcesu Programrozwojukompetencjimenedżerskich wobszarzezarządzanialudźmi-opartyometodologięsuccessskills Programrozwoju SuccessSkills Opisprogramu MenedżerSukcesu Metodologia Opispodejściadorozwoju

Bardziej szczegółowo