SKY TOWER. wrzesieƒ paêdziernik 2008 nr 3/82 ISSN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SKY TOWER. www.komunikacja.elbudowa.com.pl. wrzesieƒ paêdziernik 2008 nr 3/82 ISSN 1428-3328"

Transkrypt

1 b i u l e t y n i n f o r m a c y j n y wrzesieƒ paêdziernik 2008 nr 3/82 SKY TOWER ISSN

2 Spis treêci wy ej, wy ej, wy ej... Mitycznego planu kryzysowego nie mamy Informacje bie àce MODUŁOWY SYSTEM ROZDZIAŁU ENERGII REDAKTOR NACZELNA Aleksandra Krzemieƒ tel.: 032/ fax: 032/ tel. kom.: ELEKTROBUDOWA SA Katowice, ul. Porcelanowa 12 Sk ad i amanie: IDO Chorzów, ul. Mazurska 12/1 tel./fax 32/ Nak ad: 1500 egz. 25. Jubileuszowe Spotkanie Koła Emerytów i Rencistów ELEKTROBUDOWY SA 8-9 b i u l e t y n i n f o r m a c y j n y W oczekiwaniu na WIG20 Relacje inwestorskie Spotkanie Górniczego Âwiata w Polsce wrzesieƒ paêdziernik 2008 nr 3/82 SKY TOWER ENERGETAB 2008 TRADYCJA KONTRA NOWOCZESNOÂå Pierwszy ruchomy wie owiec na Êwiecie 16 ISSN Od Redakcji STOP ZMIANOM KLIMATU czyli działania, które przyczyniajà si w znaczny sposób do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych Poprawa efektywnoêci u ytkowania energii w budynkach (izolacja Êcian, dachów, wymiana okien na bardziej szczelne zapobiegajàce stratom ciepła, odzysk ciepła z powietrza wentylacyjnego w budynkach, poprawa sprawnoêci urzàdzeƒ grzewczych, oszcz dzanie energii elektrycznej oraz ciepłej i zimnej wody), Wi ksze wykorzystywanie odnawialnych êródeł energii (wiatr, biomasa), Zmiany w energetyce i ciepłownictwie (poprawa sprawnoêci przemian energetycznych w produkcji energii elektrycznej i ciepła, izolacja rur w celu zmniejszenia strat ciepła w układach sieciowych), Poprawa gospodarki odpadami (ograniczenie u ywania opakowaƒ jednorazowych, wykorzystywanie dla celów energetycznych metanu powstajàcego w oczyszczalniach Êcieków i na wysypiskach odpadów, budowanie przydomowych biologicznych oczyszczalni Êcieków), Zmiana zachowaƒ transportowych (korzystanie z rowerów oraz ze Êrodków komunikacji miejskiej zamiast samochodu), Stosowanie efektywnych energetycznych technologii w przemyêle, Wyłapywanie i magazynowanie CO 2. Na podstawie materiałów z dziennika Rzeczpospolita Aleksandra Krzemieƒ 2 - biuletyn informacyjny wrzesieƒ-paêdziernik 2008

3 wy ej, wy ej, wy ej... SKY TOWER we Wroc awiu to: Wie owiec nr m (do dachu 220,66 m) Wie owiec nr m Wie owiec nr m Wie owiec nr m Wie owiec nr 5 78 m SKY TOWER to najwy szy w Polsce budynek mieszkalny, w którym znajduje si 551 apartamentów. Projekt jest realizowany przez LC Corp Sky Tower Sp. z o.o. na nieruchomoêci o powierzchni 27,362 m 2, poło onej w Êcisłym centrum Wrocławia, w kwadracie ulic: Powstaƒców Âlàskich, Wielkiej, Gwiaêdzistej oraz ulicy Szcz Êliwej, w odległoêci około 2,5 km od Rynku. ELEKTROBUDOWA na robotach zwiàzanych z instalacjami elektroenergetycznymi zarobi 64 mln zł. Umowa z firmà LC Corp SKY TOWER Sp. z o.o. została podpisana 22 lipca br. Prace ju si zacz ły i potrwajà do maja 2013 roku. Nad zdobyciem tego kontraktu w dziale marketingu Rynku Wytwarzania Energii pracował od marca 2008 r. siedmioosobowy zespół kierowany przez Rajmunda Szczepaƒskiego. Rajmund Szczepaƒski odpowiedzialny za projekt odetchnàł z ulgà, kiedy okazało si, e kontrakt doszedł do skutku, a prace zostały przekazane kierownikowi kontraktu Jackowi Âl czkowi. Zgodnie z planem architektonicznym opracowanym według zało eƒ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sky Tower b dzie kompleksem apartamentowo-biurowo-handlowym, składajàcym si z 6 budynków o łàcznej powierzchni ponad m 2. SKY TOWER o wysokoêci ponad 220 metrów b dzie najwy szym budynkiem mieszkalnym w Polsce. Aleksandra Krzemieƒ Plac budowy, wrzesieƒ 2008 r. Za udost pnienie zdj ç dzi kuj pani Katarzynie Sadowskiej-Szabłowskiej, Manager Marketingu LC Corp. biuletyn informacyjny wrzesieƒ-paêdziernik

4 Mitycznego planu kryzysowego nie mamy mówi Jacek Faltynowicz, prezes Zarzàdu naszej firmy. Horror na giełdzie, kryzys przyniesie bezrobocie, kompletny krach gospodarki to tylko niektóre czołówki naszych gazet. I chyba przynajmniej cz Êciowo uzasadnione, wartoêç naszej giełdy spadła w piàtek 10 paêdziernika o 44 mld zł, indeksy w Europie były najni sze od 5 lat, WIG20 spadł o 8,1%, Islandia ogłosiła stan bankructwa. Czy mamy ju powody do paniki? Nie ma a tak bezpoêrednich przeło eƒ pomi dzy sytuacjà na giełdzie i rynkach inwestycyjnych a aktualnà sytuacjà ELEK- TROBUDOWY. DziałalnoÊç bie àcà finansujemy ze Êrodków własnych. Nie korzystamy praktycznie z kredytu bankowego, wi c ewentualny wzrost stóp procentowych oraz oczekiwane bardziej restrykcyjne podejêcie banków do udzielania kredytów nam nie zagra a. Na poczàtku bie àcego roku pozyskaliêmy kapitał na rozwój Spółki z przeprowadzonej emisji. Pozyskanymi Êrodkami gospodarujemy oszcz dnie i z umiarem. W razie wystàpienia jakiejê absolutnie nieprzewidywalnej i nieoczekiwanej sytuacji kryzysowej stanowià one dodatkowy bufor bezpieczeƒstwa. Nie znaczy to oczywiêcie, e nasza Spółka znalazła si całkowicie poza jakimikolwiek zagro eniami i nic jej nie grozi. W dłu szej perspektywie zaczniemy odczuwaç problemy z pozyskiwaniem zamówieƒ na skutek braku pieni dzy u niektórych grup naszych klientów, np. deweloperów. Zagro eniem b dzie równie próba PracowaliÊmy ci ko przez wejêcia na nasz rynek ostatnie kilka lat i mamy firm konkurencyjnych, których rodzime rynki odczujà powa ny takà pozycj rynkowà oraz finansowà, e jeêli kryzys spadek zamówieƒ. ma nas powa nie dotknàç, To mo e spowodowaç presj cenowà to b dziemy ostatni w tej i w rezultacie kłopoty z realizacjà po- kolejce. ziomu rentownoêci. Zagro enia rozpoznajemy i przygotowujemy si do podj cia działaƒ zarad- czych i korygujàcych. Jednak nie ma najmniejszych powodów do paniki. PracowaliÊmy ci ko przez ostatnie kilka lat i mamy takà pozycj rynkowà oraz finansowà, e jeêli kryzys ma nas powa nie dotknàç, to b dziemy ostatni w tej kolejce. Prosz zwróciç uwag na kurs akcji ELEKTROBUDOWY. Trzyma si wyjàtkowo mocno, jako jednej z niewielu spółek sektora budownictwa. A to Êwiadczy, e inwestorzy giełdowi, którzy dobrze znajà naszà sytuacj, oceniajà jà pozytywnie i darzà Spółk wysokim zaufaniem. Zgadza si to absolutnie z ostatnimi analizami, o których pisz w dalszej cz Êci Eleksu, m.in. w analizie Citigroup, w której oceniony został rynek budownictwa w Polsce. Prosz powiedzieç, czy mimo wszystko ELEKTROBUDOWA ma jakiê plan awaryjny na czas ewentualnego kryzysu? Mitycznego planu kryzysowego nie mamy i uwa am, e nie ma najmniejszej mo liwoêci jego opracowania. Gdyby takie mo liwoêci były, to niegłupi przecie ludzie z Banku Âwiatowego, MFW, Departamentu Skarbu, nie byliby tak zaskoczeni i w du ej cz Êci bezradni, jak to dzisiaj widzimy. Przyst pujemy właênie do opracowania bud etu przyszłego roku. W jego projekcie uwzgl dnimy rozpoznane zagro enia oraz postaramy si stworzyç pewne strefy bezpieczeƒstwa. B dzie to wymagało poczynienia pewnych oszcz dnoêci oraz bardziej rygorystycznego zarzàdzania finansami. Wiemy jak to zrobiç. Mam nadziej, e zarówno Rada Nadzorcza, jak i Akcjonariusze zaakceptujà nasze pomysły. Sytuacja zmienia si z dnia na dzieƒ, bardzo dzi kuj za rozwianie pewnych kwestii, które byç mo e niejednemu z naszych Czytelników sp dzały sen z powiek. Rozmawiała Aleksandra Krzemieƒ 4 - biuletyn informacyjny wrzesieƒ-paêdziernik 2008

5 Informacje bie àce ELEKTROBUDOWA w Australii ELEKTROBUDOWA SA podpisała kontrakt na dostaw i monta szynoprzewodów wyprowadzenia mocy typu ELPE 17.5/8 z firmà Leighton Contractors w Australii. Obiekt monta u elektrownia Quarantine mieêci si na wyspie Torrens, na północ od Adelajdy (południowa cz Êç kontynentu). Profesjonalna obsługa projektu zyskała zaufanie klienta i zaowocowała drugim zamówieniem na szynoprzewody wyprowadzenia mocy dla elektrowni Mount Stuart w Townsville (Queensland) na północno-wschodnim wybrze u Australii. Sà to pierwsze realizacje naszej firmy na tym kontynencie. Prognozowane wyniki 2008 roku Prognoza 2008 roku zakłada zrealizowanie przychodów ze sprzeda y na poziomie 809,3 mln PLN i osiàgni cie zysku netto w wysokoêci 53,4 mln PLN. WartoÊç zamówieƒ, które Spółka przewiduje pozyskaç w 2008 roku, to 911,3 mln PLN. Ponadto w zakresie skonsolidowanych przychodów ze sprzeda y spodziewane jest osiàgni cie poziomu 837,3 mln PLN, przy skonsolidowanym zysku netto 57,6 mln PLN; zysk przypadajàcy na Akcjonariuszy Spółki wyniesie 57,3 mln PLN. W zakresie Grupy Kapitałowej prognoza uwzgl dnia konsolidacj nowo zakupionych spółek. Spółki PUE ENERGOTEST- ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. w Gliwicach oraz Południowy Zakład Automatyki i Zabezpieczeƒ ENERGOEFEKT Sp. z o.o. w Rudzie Âlàskiej zostały skonsolidowane metodà pełnà, a Elektrotechniczny Zakład WEKTOR Sp. z o.o. w Rosji metodà praw własnoêci.kontrakty Akademia Audytorów wrzeênia br. w WiÊle Czarne, w malowniczo poło onym Zajeêdzie Polskim Biała Wisełka, przeprowadzone zostało szkolenie dla audytorów wewn trznych firmy i pracowników z kontraktów i BRP wspomagajàcych kierowników kontraktu oraz dyrektorów BRP w zagadnieniach jakoêci i Êrodowiska. Szkolenie zatytułowane Akademia Audytorów doskonalenie procesów zarzàdzania, w tym procesu audytowania połàczone zostało ze spotkaniem integracyjnym, na którym Prezes Zarzàdu Spółki wr czył wyró nienia i nagrody pieni ne dla audytorów i pracowników odpowiedzialnych za systemy zarzàdzania w oddziałach Spółki, którzy wnieêli du y wkład w doskonalenie systemów jakoêci i zarzàdzania Êrodowiskowego. Szkolenie Akademia Audytorów jest kolejnym ju szkoleniem dla tej grupy pracowników i ma na celu pogł bienie ich wiedzy na tematy zwiàzane z doskonaleniem systemów jakoêci i systemu zarzàdzania Êrodowiskowego funkcjonujàcych w Spółce. Tematyka wykładów dobierana jest przez Głównego Specjalist Zarzàdzania JakoÊcià i Zarzàdzania Ârodowiskowego, który sprawuje piecz nad systemami w Spółce. Uczestnicy szkolenia umówili si na nast pne za rok, które byç mo e odb dzie si w tym samym miejscu, bo gospodarz Zajazdu Biała Wisełka te zasłu ył na wyró nienie. Nagrody przyznano: Renacie Tyczyƒskiej z RDE, Leszkowi Radochowi z RP, Wojciechowi Drygale z Oddziału RWE, Rafałowi N dzy i Tadeuszowi Âli owi z BS. Wyró nieni zostali: Jerzy Tomaszewski z RWE, Tadeusz Lisowski z RP, Piotr Pajàk z RWE, Marek Palka z RP. biuletyn informacyjny wrzesieƒ-paêdziernik

6 MODUŁOWY SYSTEM ROZDZIAŁU ENERGII Przewody szynowe niskiego napi cia produkowane sà przez naszà firm ju od wielu lat, jednak dopiero teraz b dziemy oferowaç tak szerokà gam produktów, która z pewnoêcià spełni oczekiwania wszystkich naszych klientów. Produkt został w całoêci skonstruowany w dziale konstrukcyjnym Rynku Dystrybucji Energii w Koninie. Przy opracowywaniu systemu PON- TIS wykorzystaliêmy wiele nowatorskich rozwiàzaƒ i musieliêmy zmierzyç si z nowymi wyzwaniami. Zastosowanie w torach pràdowych specjalnie dobranego stopu aluminium, dotàd rzadko stosowanego, pozwoliło na zmniejszenie ci aru przewodów szynowych. UzyskaliÊmy przewodniki o wysokich właêciwoêciach mechanicznych porównywalnych do miedzi, a jednoczeênie du o l ejszych, w których nie wyst puje ucià liwy dla eksploatacji efekt płyni cia materiału. Innowacyjny jest równie kształt torów pràdowych. Zmienia si on dla ró nych wartoêci pràdu, polepszajàc oddawanie ciepła, a tak e pozwalajàc na maksymalne wykorzystanie pràdowe ich przekroju poprzecznego. Umo liwi o to ograniczenie liczby wykonaƒ obudów do 5 typów dla całego szeregu 28 wartoêci znamionowych pràdu. Ma to wpływ na łatwiejszy dobór elementów lub modyfikacj instalacji oraz optymalizuje wykorzystanie linii produkcyjnych. Dla potrzeb projektu powstało ponad 50 form wtryskowych, przy których projektowaniu korzystaliêmy z najnowszych rozwiàzaƒ prototypowania, mi dzy innymi z technologii stereolitografii (rapid prototyping) polegajàcej na utwardzaniu Êwiatłem laserowym Innowacyjny jest kształt torów pràdowych. ywicy Êwiatłoczułej na podstawie trójwymiarowych modeli komputerowych. Do uzyskania trójwymiarowych modeli oraz przy tworzeniu form wtryskowych niezb dne okazało si modelowanie przestrzenne i wymiana dokumentacji elektronicznej w trójwymiarowych formatach. WykorzystaliÊmy w tym celu mo liwoêci systemu Pro- Engineer to ułatwiło współprac z narz dziowniami. Miedziane i aluminiowe tory pràdowe PONTIS sà pokryte cynà. Dla potrzeb tego projektu w galwanizerni konieczna była przebudowa linii technologicznej. Nowej technologii wymagało cynowanie aluminiowych przewodników. WczeÊniej adna z galwanizerni w kraju nie była przystosowana do cynowania takich elementów. Obudowy PONTIS wykonane sà z aluminiowych osłon, produkowanych na specjalnie do tego przystosowanych liniach profilujàcych, zbudowanych tylko na potrzeby naszych przewodów szynowych. Dzi ki temu sà one sztywne i wytrzymałe, a zarazem lekkie. Takie obudowy zapewniajà mechanicznà i elektrycznà ochron przewodów roboczych wzdłu całej ich długoêci. W przypadku przewodów szynowych oêwietleniowych obudowy stanowià tak e konstrukcj noênà dla opraw oêwietleniowych, co ułatwi ich mocowanie. Opracowujàc poszczególne elementy musieliêmy jednoczeênie współpracowaç z wieloma firmami, co w pewnym stopniu wydłu yło okres prototypowania. NatrafiliÊmy na wiele trudnoêci zwiàzanych szczególnie z du ym obcià eniem narz dziowni i firm z nami współpracujàcych, spowodowanym wzmo onymi inwestycjami na rynku firm z bran y elektrycznej. Jednak teraz, po pomyêlnej certyfikacji produktu w Instytucie Elektrotechniki, w naszym oddziale w Koninie rusza produkcja Modułowego Systemu Rozdziału Energii PONTIS. Uzupełnia oraz zast puje on dotychczas oferowane 6 - biuletyn informacyjny wrzesieƒ-paêdziernik 2008

7 przez nas i cieszàce si du ym uznaniem klientów przewody szynowe typu NGW M-1. Jest to pierwszy na naszym rynku system przewodów szynowych dystrybucyjnych, wyprodukowany przez polskiego producenta, który mo e Êmiało konkurowaç z wyrobami firm zagranicznych. PONTIS to rodzina przewodów szynowych przeznaczona do instalacji o napi ciu znamionowym do 1 kv i pràdach do 6000 A. W ofercie dost pne sà nast pujàce podsystemy: oêwietleniowy PO, małej mocy PM, Êredniej mocy PS oraz du ej mocy w izolacji warstwowej PD. Przewody szynowe sà coraz cz Êciej stosowane ze wzgl du na swoje liczne zalety w porównaniu z tradycyjnymi instalacjami kablowymi. Ich budowa pozwala na łatwy dobór elementów w fazie projektowania oraz na dowolnà modyfikacj układu ju w trakcie jego eksploatacji. Gotowe moduły gwarantujà łatwy i szybki monta, a jednoczeênie konstrukcja eliminuje ryzyko nieprawidłowego połàczenia. Szeroka gama elementów ka dego podsystemu (moduły: proste, zmiany kierunku, przyłàcza do transformatorów, rozdzielnic i inne) pozwala na zaprojektowanie i dopasowanie trasy przewodu szynowego do ró nych konfiguracji, równie w warunkach specjalnych wymagaƒ technicznych. Rozmieszczenie gniazd odpływowych w niewielkich odst pach umo liwia rozdział energii praktycznie w dowolnym miejscu. Skrzynki zasilajàce i odpływowe mo na wyposa yç w aparatur łàczeniowà i zabezpieczeniowà ró nych producentów, a ich instalowanie w gniazdach przyłàczeniowych mo liwe jest równie wtedy, gdy system jest pod napi ciem. Jest to pierwszy na naszym rynku system przewodów szynowych dystrybucyjnych wyprodukowany przez polskiego producenta, który mo e Êmiało konkurowaç z wyrobami firm zagranicznych. Dystrybucyjny przewód szynowy to rozdzielnica w systemie rozproszonym, zdecentralizowany system dystrybucji energii. Instalacja wykorzystujàca przewody szynowe wraz ze skrzynkami odpływowymi zmniejsza iloêç koniecznych segmentów rozdzielnic. Dost pne sà tak e elementy transmisyjne bez gniazd odpływowych. Przewody szynowe majà stopieƒ ochrony IP40 lub IP55. W celu ochrony przed rozprzestrzenianiem si ognia, przy przejêciach przez Êciany i stropy, stosuje si wewn trzne i zewn trzne bariery ogniowe. W systemie PONTIS ograniczono do minimum iloêç połàczeƒ spawanych i Êrubowych. Dla podzespołów i elementów, gdzie zachodzi koniecznoêç połàczeƒ nierozłàcznych, zastosowano nitowanie. Dzi ki temu cała konstrukcja jest sztywna i wytrzymała. JednoczeÊnie dzi ki zastosowaniu specjalnych izolatorów, nowej generacji przewodników ze stopów aluminium oraz wielofunkcyjnej lekkiej obudowy, uzyskano przewody szynowe o niewielkich gabarytach i ci arze. To wszystko znaczàco wpływa na zmniejszenie czasu potrzebnego na monta oraz liczb osób go wykonujàcych. Modułowy System Rozdziału Energii PONTIS to przede wszystkim nowoczesna i bezpieczna, a jednoczeênie taƒsza w odniesieniu do porównywalnej instalacji kablowej oraz wyrobów konkurencji instalacja elektryczna, o przyjemnej dla oka linii stylistycznej. Pierwsza taka instalacja oparta na naszych przewodach szynowych PONTIS zostanie wkrótce oddana do u ytku w halach produkcyjnych na terenie naszego zakładu w Koninie. Ju zdobyliêmy kolejne zamówienia, a zapytaƒ o nast pne projekty mamy coraz wi cej. Zespół Konstruktorów M23 tworzàcy system PONTIS biuletyn informacyjny wrzesieƒ-paêdziernik

8 25. Jubileuszowe Spotkanie Koła Emerytów i Rencistów ELEKTROBUDOWY SA To były dosłownie ostatnie dni pi knej pogody w górach. I właênie wtedy od 9 do 12 wrzeênia 2008 r. emeryci ELEKTROBUDOWY sp dzili te dni w Niedzicy niedaleko Czorsztyna. Wyjàtkowe, bo jubileuszowe spotkanie zgromadziło rekordowà liczb goêci, a ch tnych nie brakowało, bo te program był bardzo atrakcyjny i wymagajàcy. Nasi byli pracownicy przyjechali na miejsce we wtorek i jeszcze tego samego dnia zwiedzili ZEW Niedzica SA. Prawdziwe atrakcje miały jednak miejsce podczas kolejnych dni. W Êrod przeprawa tratwami przez rwàce nurty Dunajca. Dostarczyła ona wielu emocji, a jesienne krajobrazy wielu zachwytów. Wszyscy z tej okazji w o yliêmy specjalnie przygotowane okolicznoêciowe kapelusze kowbojskie. Po krótkiej poobiedniej drzemce nastàpi o clou programu piknik na Êwie ym powietrzu, pyszne potrawy, muzyka góralska, taƒce. No i loteria fantowa!!! Dla 10 osób ELEKTRO- BUDOWA ufundowała fanty w postaci prostego sprz tu medycznego, a sierotka w mej osobie wylosowała głównie panie. Podczas cyklicznych spotkaƒ z naszymi emerytami zawsze sà obecni przedstawiciele najwy szych władz ELEKTROBUDOWY. W roku 2004 goêciliêmy ówczesnego wiceprzewodniczàcego Rady Nadzorczej Michała Wnorowskiego. Tym razem w imieniu prezesa Jacka Faltynowicza goêci przywitał Piotr Janczyk, Dyr. ZZL. Nie zabrakło równie przedstawicieli Zwiàzków Zawodowych, a zwłaszcza p. Eryka Wyducha, który od lat troszczy si o naszych emerytów, organizujàc wycieczki oraz pomoc finansowà. Zabawa trwała do póênych godzin wieczornych, a z samego rana kolejna wycieczka. Tym razem poprzez Chochołów dotarliêmy do koêcioła na Krzeptówkach, skàd rozpoêcierał si cudny widok na Giewont. Dzi ki barwnym opowieêciom przewodników poznaliêmy histori powstania słynnego koêcioła, ołtarza papieskiego oraz cudownego obrazu. Kolejnym punktem programu była wspinaczka kolejkà na Gubałówk, a potem obiad w regionalnej góralskiej chacie, gdzie przygrywała kapela góralska. Nie przewidzieliêmy wprawdzie pewnych problemów logistycznych z dojazdem na miejsce, ale mam nadziej, e zapomnieliêmy ju o tej niedogodnoêci. Chciałabym, aby kiedyê, kiedy moje pokolenie b dzie na emeryturze, ktoê o nas te pami tał Uczestniczka wycieczki, przyszła emerytka Aleksandra Krzemieƒ Bardzo krótka historia spotkaƒ Spotkanie w Limbie, Wisła 1999 r. W Êrodku stoi Eugeniusz Wilkosz, Przewodniczàcy Koła, od prawej Tadeusz Âli, Eryk Wyduch, Józef K dracki. Spotkanie w W gierskiej Górce, 2003 r. Spotkanie w Ustroniu, 2004 r. Spotkanie w WiÊle, 2004 r. Przewodniczàcy Eugeniusz Wilkosz wita Michała Wnorowskiego, ówczesnego członka Rady Nadzorczej ELEKTROBU- DOWY SA oraz zaproszonych goêci Jacka Faltynowicza oraz Piotra Janczyka. Spotkanie w WiÊle w Krokusie, 2006 r. Prezes Faltynowicz prezentuje sytuacj w naszej firmie. Tak wyglàdaliêmy kiedyê ze zbiorów p. Henryka Janeckiego (trzeci od lewej). 8 - biuletyn informacyjny wrzesieƒ-paêdziernik 2008

9

10 W oczekiwaniu na WIG20 19 wrzeênia tego roku w wyniku przeprowadzonej przez GPW kwartalnej korekty listy uczestników indeksów ELEKTROBUDOWA SA opuêciła swig80 i weszła do mwig40. Czy Pana zdaniem zwracam si do Piotra Zielonki, analityka DM Banku Handlowego to wyró nienie? Z punktu widzenia analityka zajmujàcego si przede wszystkim ocenà fundamentalnà spółek giełdowych, wejêcie do mwig40 ma jedynie charakter presti owy. Nie przewiduj, eby miało to równie wi ksze znaczenie dla klientów mojego biura maklerskiego, na których potrzeby sporzàdzam analizy spółek. Prosz pami taç, e kryteria, którymi kieruje si GPW przy ewentualnych zmianach indeksów, majà przede wszystkim charakter iloêciowy (głównie free float), a nie jakoêciowy (czyli ocena fundamentalna i perspektywy). Sàdz, e wejêcie do indeksu mwig40 mo e nawet nie zostaç przez inwestorów zauwa one w obecnych warunkach rynkowych. Na pewno du e znaczenie miałoby ewentualne wejêcie akcji Spółki do indeksu WIG20, czego Paƒstwu ycz. Akcje ELEKTROBUDOWY w ostatnim czasie mocno zwy kowały, doszły do 202,50 zł pod koniec wrzeênia, podczas gdy sytuacja na giełdzie, ogólnie rzecz ujmujàc, nie jest za ciekawa. RzeczywiÊcie musz przyznaç, e akcje Spółki na spadajàcym rynku zachowujà si wyjàtkowo mocno. OczywiÊcie jest to efekt Paƒstwa wysiłku w latach poprzednich. Inwestorzy sà pod wra eniem dynamicznego rozwoju Spółki, mimo bardzo słabej koniunktury na rynku, który był historycznie dla Spółki najwa niejszy, czyli na rynku energetyki. Bardzo pozytywnie ocenianych jest kilka strategicznych decyzji podj tych przez Spółk w tym roku (dwa przej cia, kontrakt w elektrowni atomowej w Finlandii, utworzenie spółki VECTOR i SAUDI ELEKTROBU- DOWA). Oczekiwany boom w inwestycjach w energetyce w Polsce powinien za kilka lat tak e przeło yç si na wyniki Spółki. W kategoriach bardziej jakoêciowych ELEKTROBUDO- WA oceniana jest przez inwestorów bardzo wysoko, jeêli chodzi o jakoêç zarzàdu i relacji inwestorskich. Ostatnim, ale równie wa nym czynnikiem, jest wycena Spółki. A ta nie była zbyt wygórowana patrzàc na wskaêniki innych spółek budowlanych. Oczekuj, e w dłu szej perspektywie akcje Spółki b dà zachowywaç si lepiej ni cały rynek i indeks WIG Budownictwo. Jaki Pan przewiduje scenariusz dla naszej firmy w ciàgu najbli szych kilku lat chocia by na podstawie analiz finansowych, które Pan prowadzi? Czy sektor budowlany b dzie dalej si rozwijał w takim tempie jak dotychczas, czy raczej przewiduje Pan spowolnienie? Zaczynajàc od przewidywaƒ dla sektora trudno daç jednoznacznà odpowiedê. Nie widz adnych zagro eƒ jeêli chodzi o budownictwo infrastrukturalne, które b dzie nap dzane inwestycjami finansowanymi cz Êciowo z funduszy unijnych. Z kolei widaç ju bardzo mocne spowolnienie na rynku budownictwa mieszkaniowego. Budownictwo niemieszkaniowe jest w obecnym momencie w dobrej sytuacji, ale oczekiwany wysyp inwestycji biurowych i handlowych w dwóch najbli szych latach mo e osłabiç wzrosty w tym segmencie. Przechodzàc ju do ELEKTROBUDO- WY, w Êrednim terminie nie widz wielkich zagro eƒ dla rozwoju firmy. Sàdz, e praca wykonana przez zarzàd w poprzednich latach zaczyna dopiero owocowaç pierwszymi efektami. Wspomniane ju przej cia i wejêcie na nowe rynki powinny przeło yç si na dynamicznà popraw wyników finansowych Spółki. Lekkie obawy mam o rynek przemysłu, który w Paƒstwa firmie dotychczas rozwijał si najbardziej dynamicznie, ale nie sàdz, e b dzie miało to widoczny wpływ na kondycj ELEKTROBUDOWY. Rozmawiała Aleksandra Krzemieƒ Piotr Zielonka CFA, analityk DM Banku Handlowego SA Ukoƒczył Szkoł Głównà Handlowà w Warszawie, kierunki: Finanse i BankowoÊç oraz Metody IloÊciowe i Systemy Informacyjne. Tytuł CFA odpowiednik doradcy inwestycyjnego otrzymał w grudniu 2006 r. Od lutego 2006 r. pracuje na rynku kapitałowym, w sektorze budowlanym oraz deweloperskim. W Domu Maklerskim Banku Handlowego od maja 2008 r biuletyn informacyjny wrzesieƒ-paêdziernik 2008

11 Relacje inwestorskie Rekomendacje akcji ELEKTROBUDOWY SA w ciàgu ostatnich paru miesi cy 6 paêdziernika 2008 r. CITIGROUP budownictwo ELEKTROBUDOWA KUPUJ Âwietnie prosperujàca Spółka wcià czeka na nadejêcie dobrej koniunktury Ze wzgl du na spowolnienie inwestycji w polskim sektorze wytwarzania energii w ostatnich latach, ELEKTROBUDOWA przesun ła swoje główne êródło przychodów, którym do niedawna były du e kontrakty na roboty elektryczne w modernizowanych i nowo budowanych blokach elektroenergetycznych elektrowni, na znacznie mniejsze kontrakty dla bardziej zró nicowanej grupy klientów. Zmiana strategii opłaciła si z nawiàzkà, przynoszàc wzrost zysku z 5,7 mln zł w 2004 roku do 34,7 mln zł w roku Rekomendacja wydajemy pierwszà rekomendacj dla ELEKTROBUDOWY z zaleceniem: kupuj i cenà docelowà na poziomie 235,4 zł. w której działa firma, ryzyko finansowe i ryzyko zarzàdzania. Za główne atuty uwa amy przede wszystkim dobry bilans Spółki, model dywersyfikacji działalnoêci oraz obecnoêç w segmentach rynku majàcych szanse na silny wzrost. Do najwa niejszych czynników ryzyka spadku / wzrostu naszej ceny docelowej nale à: zakres rozwoju sektora budownictwa w najbli szych latach, napływ funduszy unijnych, kierunek zmian cen surowców oraz ryzyko walutowe. 9 wrzeênia 2008 r. ESPRITO SAN- TO ELEKTROBUDOWA KUPUJ Strategie inwestycyjne Nasza klasyfikacja akcji Spółki: Kupuj / Niskie ryzyko (1L). Naszym zdaniem szereg strategicznych decyzji podj tych przez Zarzàd Spółki w 2008 roku zawarcie kontraktu na usługi budowlane w elektrowni jàdrowej w Finlandii, przej cie spółek Energoefekt i Energotest Energopomiar oraz utworzenie nowego podmiotu w Rosji mo na uznaç za kamienie milowe wyznaczajàce dalszy wzrost ELEKTROBUDOWY. A przed firmà jeszcze spodziewany boom inwestycyjny w polskiej energetyce, który powinien byç głównym motorem rozwoju, poczàwszy od roku Inwestor Data ukoƒczenia Mo liwoêci WartoÊç projektu (PLN) Analitycy w swoim raporcie pozostawili bez zmian rekomendacj dla naszych akcji na poziomie kupuj. Cena docelowa jednej akcji została podwy szona do 259,0 zł z 242,0 zł. 5 wrzeênia 2008 r. DI BRE podwy szenie ceny docelowej KUPUJ VATTENFALL MW 2,5 miliarda ELECTRABEL MW 2,5 miliarda RWE + Kompania W glowa MW 4,0 miliardy ELECTRABEL MW 4,0 miliardy BOGDANKA MW 4,0 8,0 miliardów EdF Brak danych MW 5,0 miliardów ENERGA MW 5,0 miliardów ENEA MW 5,0 miliardów PGE MW 5,0 miliardów TAURON MW 10,0 miliardów Czynniki ryzyka Ryzyko zwiàzane ze Spółkà ELEKTROBUDOWA oceniamy jako: Niskie. Nasza ocena ryzyka walorów Spółki uwzgl dnia kilka czynników ryzyka, takich jak: ocena ryzyka specyficznego dla bran y, Skala wzrostu prognozowanych wyników pozytywnie nas zaskoczyła, zdecydowaliêmy si wi c na podniesienie naszej prognozy na rok 2008 i rewizj prognozy na lata kolejne. PodnieÊliÊmy nasze prognozy w segmencie dystrybucji energii, zredukowaliêmy zaê w segmencie przemysłu (zmiana warunków makro). W efekcie zwi kszyliêmy cen docelowà z 240,2 zł do 246,2 zł podtrzymujàc rekomendacj : kupuj. biuletyn informacyjny wrzesieƒ-paêdziernik

12 Spotkanie Górniczego Âwiata w Polsce Âwiatowy Kongres Górniczy oraz Wystawa Mining Expo 2008 Kraków w dniach 7-12 wrzeênia br. stał si Êwiatowym centrum obrad przedstawicieli nauki i kadry mened erskiej górnictwa. XXI Âwiatowy Kongres Górniczy miał znaczenie presti owe dla górnictwa i energetyki, a tym samym gospodarki Êwiatowej. Patronat honorowy objàł Prezydent RP Lech Kaczyƒski. To spotkanie przedstawicieli 44 paƒstw stworzyło mo liwoêç zaprezentowania nowych technologii dotyczàcych wykorzystania w gla, wpisujàc si w ten sposób w temat przewodni kongresu: Nowe wyzwania i szanse dla górnictwa. Kongresowi towarzyszyła wystawa Mining Expo, od 9 do 12 wrzeênia w Expo Silesia w Sosnowcu, w której swoje produkty przeznaczone dla przemysłu wydobywczego prezentowała równie ELEK- TROBUDOWA SA (RDE). Oficjalnego otwarcia wystawy dokonał wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak, który objàł honorowy patronat nad tà mi dzynarodowà imprezà. O randze tej wystawy Êwiadczy ponad 280 wystawców z 23 krajów: Australii, Bułgarii, Belgii, Chin, Czech, Danii, Francji, Holandii, Indii, Irlandii, Izraela, Japonii, Kanady, Niemiec, Polski, Rosji, Serbii, Słowacji, USA, Szwecji, Turcji, Wielkiej Brytanii, Włoch. Mining Expo 2008 odwiedziło specjalistów bran y wydobywczej z całego Êwiata. ELEKTROBU- DOWA SA na swoim stoisku goêciła przedstawicieli prawie wszystkich rodzimych kopalƒ w gla kamiennego oraz miedzi, a tak e pracowników koksowni i innych zakładów zwiàzanych z przemysłem wydobywczym, reprezentantów Êwiata nauki z kraju i zagranicy, instytucji i urz dów górniczych. Były Szczególnym wydarzeniem odbywajàcym si cyklicznie z okazji Targów Górnictwa, pozwalajàcym na zaprezentowanie najnowszych technologii i rozwiàzaƒ technicznych, był konkurs pod patronatem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi biorczoêci Innowacyjne Rozwiàzania w Budowie Maszyn i Urzàdzeƒ Górniczych Jury konkursu, po zapoznaniu si z nowymi rozwiàzaniami budowy maszyn, systemów automatyki i nap dów, które zostały zgłoszone do udziału w konkursie, przyznało dziesi ç nagród i dwa wyró nienia. Medal pamiàtkowy dla ELEKTROBUDOWY SA za udział w wystawie Mining Expo 2008 to wi c pracowite dni dla obsługujàcych stoisko pracowników Biura Marketingu Południe M12 w składzie: Gra yna Król, Anna Hachuła, Wojtek Banasiuk i Irek Fabian. Podzi kowania za pomoc podczas wystawy nale à si równie kolegom z Konina: Dyr. Stanisławowi Wapniarskiemu i Jackowi B a r t o s i e w i c z o w i oraz Tomkowi Manikowskiemu z Mikołowa. Ze wzgl du na lokalizacj na południu Polski dla Biura Marketingu Południe M12 górnictwo to segment strategiczny, przynoszàcy znaczàce zyski naszej firmie (w br. planowane przychody to ponad 20 mln zł). Dlatego wzi cie udziału w Mining Expo 2008 było wa nym wydarzeniem nie tylko dla naszego Biura. Du ym zainteresowaniem zwiedzajàcych cieszyło si zarówno specjalnie przygotowane na wystaw pole rozdzielnicy górniczej typu PREM-G1dM, jak i wyêwietlany na ekranie film o bezpiecznej obsłudze naszych rozdzielnic, zrealizowany przez M12 w podziemiach Zakładu Górniczego Sobieski w Jaworznie (Po udniowy K o n c e r n W glowy). Szczególnym wydarzeniem odbywajàcym si cyklicznie z okazji Targów Górnictwa, pozwalajàcym na zaprezentowanie najnowszych technologii i rozwiàzaƒ technicznych, był konkurs pod patronatem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi biorczoêci Innowacyjne Rozwiàzania w Budowie Maszyn i Urzàdzeƒ Górniczych Jury konkursu, po zapoznaniu si z nowymi rozwiàzaniami budowy maszyn, systemów automatyki i nap dów, które zostały zgłoszone do udziału w konkursie, przyznało dziesi ç nagród i dwa wyró nienia. Uczestnicy XXI Âwiatowego Kongresu Górniczego i wystawy Mining Expo 2008 zatwierdzili Deklaracj Krakowskà, której idea dotyczy kluczowej roli górnictwa w rozwoju gospodarczym i cywilizacyjnym w ró nych regionach Êwiata oraz wypracowania metod współpracy pomi dzy krajami. Wyzwaniem dla wszystkich krajów staje si ograniczenie efektu cieplarnianego, b dàcego wynikiem, mi dzy innymi, spalania w gla, a to wymaga wspólnych i racjonalnych działaƒ. Kraje uczestniczàce w kongresie oraz wystawie b dà propagowaç podj cie wspólnych wysiłków wszystkich krajów w celu ograniczenia tego zagro enia. Gra yna Król 12 - biuletyn informacyjny wrzesieƒ-paêdziernik 2008

13 ENERGETAB 2008 Deszcz i przenikliwe zimno nie było przeszkodà dla zwiedzajàcych, którzy jak co roku licznie pojawili si na stoisku ELEKTROBUDOWY SA podczas targów ENERGETAB ELEKTROBUDOWA SA jak zwykle w swoim tradycyjnym namiocie zaaran owała bezludnà wysp, ale z bezludnoêcià miejsce to miało niewiele wspólnego. Nie tylko tłumy zwiedzajàcych i zainteresowanych, ale tak e liczna obsługa z wszystkich Rynków naszej firmy powodowały, e stoisko nie pustoszało ani przez moment. Klienci zainteresowani byli głównie naszymi najnowszymi wyrobami, mianowicie szynoprzewodami ELSBAR i PONTIS. Najwi ksze i najbardziej dynamicznie rozwijajàce si w bran y elektroenergetycznej targi, trwajàce trzy dni, tym razem od 16 do 18 wrzeênia, pod wzgl dem liczby wystawców były rekordowe. Organizatorzy targów, czyli marketing RDE, a tak e przedstawiciele pozostałych Oddziałów z zadowoleniem odnieêli si do rezultatów zamierzo- nych działaƒ promocyjnych, takich jak: przedstawienie i utrwalenie wizerunku ELEKTROBUDOWY jako najwi kszej i najpowa niejszej polskiej firmy w tej bran y, firmy nowoczesnej, której kadra jest gotowa podjàç nawet najtrudniejsze wyzwania techniczne i organizacyjne, promowanie oferty firmy ze szczególnym uwzgl dnieniem nowoêci, podtrzymywanie istniejàcych i nawiàzywanie nowych kontaktów handlowych, prowadzàcych w przyszłoêci do podpisywania korzystnych kontraktów, obserwacja konkurencji oraz trendów w rozwoju w naszej bran y. Warto dodaç, e od przyszłego roku wystawcy oraz zwiedzajàcy b dà mieli mniej powodów do narzekaƒ. Jacek Krywult prezydent Bielska-Białej zapowiedział budow wielofunkcyjnej hali sportowo-wystawienniczej oraz istotnà popraw w infrastrukturze targowej, a tak e udro nienie dojazdów do terenów ekspozycyjnych. A wi c targi w przyszłym roku w dniach wrzeênia zapowiadajà si naprawd profesjonalnie. Uczestniczka targów biuletyn informacyjny wrzesieƒ-paêdziernik

14 TRADYCJA KONTRA Krótki rys historyczny powstania ekspozycji Gdy przyst powaliêmy do kolekcjonowania zabytkowych przyrzàdów w 2004 roku po zamkni ciu Elektrociepłowni Chorzów, która przypomnijmy miała wówczas przeszło 100 lat, nie przypuszczaliêmy, e ujrzà one Êwiatło dzienne jako eksponaty. Wspólnymi siłami działów elektrycznego oraz automatyków przenosiliêmy przyrzàdy pomiarowe, rejestratory, wskaêniki, tablice Êwiadczàce o historii przemysłu energetycznego ze starego zakładu do jednej z najnowoczeêniejszych elektrowni w Polsce. ujrzały odnowione przyrzàdy, utwierdzał nas w działaniu oraz nasunàł pomysł budowy kàcika historycznego. Pierwszà myêlà umiejscowienia ekspozycji przyrzàdów był warsztat, ale z racji ograniczonego miejsca oraz znacznej iloêci przyrzàdów stało si to trudne. Aby móc przedstawiç wi kszà liczb eksponatów, potrzebna była wi ksza przestrzeƒ. Po rozmowach przeprowadzonych w szerszym gronie zaproponowaliêmy rozdzielni głównà. Jak si póêniej okazało, pomysł był trafiony, bioràc pod uwag ewentualnà dost pnoêç dla goêci zwiedzajàcych nasz zakład. powstanie. Mówili: powstanie, ale Êciana płaczu. Takie stwierdzenia motywowały nas do jeszcze aktywniejszej pracy. Nie zniech cajàc si, koƒczyliêmy kolejne etapy budowy szafy. Latem 2008 roku udało nam si ukoƒczyç całoêç przedsi wzi cia i zaprezentowaç szerszemu gronu. DziÊ podczas Dni Otwartych mo na oglàdaç ekspozycj i przy tej okazji zauwa yç ogromny rozwój myêli technicznej. Grzegorz Melcher Gdy run ły ju ostatnie mury starej elektrowni, uzmysłowiliêmy sobie, e ju nic wi cej nie uratujemy. Wówczas nie myêlàc jeszcze o ekspozycji, z kolegami: Adamem Malornym, Jerzym Gedygà i Damianem Radwaƒskim, zacz liêmy przyrzàd po przyrzàdzie, tablica po tablicy, odrestaurowywaç. Spod grubej warstwy farby zacz ły wyłaniaç si prawdziwe cuda techniki. Zachwyt, jaki widzieliêmy na twarzach załogi elektrowni, gdy Êwiatło dzienne Teraz inicjatyw wykazali kierownicy działów elektrycznego oraz automatyków, p. Jacek Kotyczka i p. Zbigniew Pyziak, którzy w rozmowach z Zarzàdem otrzymali zgod na umiejscowienie ekspozycji oraz pozyskali Êrodki niezb dne do budowy szafy. W roku 2007 przystàpiliêmy do jej budowy, nazwaliêmy jà wtedy roboczo szafa retro. Prace posuwały si wolno, tote przechodzàcy obok pracownicy nie wierzyli momentami, e kàcik 14 - biuletyn informacyjny wrzesieƒ-paêdziernik 2008

15 NOWOCZESNOÂå zabytkowych przyrzàdów w EC ELCHO JesteÊmy w ogromnym pomieszczeniu, w którym po jednej stronie mamy długi szereg migajàcych ogromnych rozdzielni, po drugiej wymuskane, Êwiecàce zegary i lampy. W jaki sposób wzrosła wydajnoêç zakładu po zamontowaniu urzàdzeƒ nowej generacji? z tym pytaniem zwracam si do Jacka Kotyczki, Gł. Specjalisty ds. Elektrycznych. Stary zakład zatrudniał ok. 600 osób, trzy turbiny mogły daç w sumie 100 MW, obecnie w elektrowni pracuje niecałe 140 osób, a moc elektryczna wzrosła dwukrotnie. Urzàdzenia zabezpieczajàce montowane w rozdzielnicach sà wielofunkcyjne zawierajà w sobie moduły spełniajàce funkcje zabezpieczeƒ i funkcje pomiarowe, a wszystkie parametry pracy obrazowane sà na wyêwietlaczach LCD, lub przesyłane dalej i wizualizowane na ekranach komputerów. Urzàdzenia z tablicy nie dawały takich mo liwoêci. Sà to urzàdzenia elektromechaniczne, które myêl, e do dzisiejszego dnia pracujà w niejednym zakładzie przemysłowym, a u nas sà do zobaczenia jako eksponaty. MyÊl, e w dzisiejszych czasach od nowoczesnoêci, od rozwiàzaƒ technologicznych, cyfrowych w matriksowej rzeczywistoêci nie ma odwrotu. Rozmawiała Aleksandra Krzemieƒ Ekspozycja zabytkowych przyrzàdów, którà zobaczyłam po raz pierwszy podczas Dnia Otwartego w EC ELCHO 6 wrzeênia br. skłoniła mnie do rozwa aƒ, e i w naszej firmie na pewno udałoby si zebraç eksponaty z realizowanych obiektów. Apeluj zatem do wszystkich zainteresowanych o kolekcjonowanie eksponatów, Dokàd Pana zdaniem, obecnie zmierza roz- i nam stworzyç takà salk mo e w przyszłoêci uda si wój elektroenergetyki? Bardziej tradycji wizja z filmu Matrix czy raczej powrót do czasów urzàdzeƒ z tablicy? W dzisiejszych czasach chyba ju nic nie działa bez mikroprocesorów. EC Chorzów ELCHO 2 x 102 MWe najwi ksza kompleksowa realizacja 2002 roku. Obejmowała rozruch urzàdzeƒ i układów elektroenergetycznych bloków 1 i 2. Umow na t realizacj ELEKTROBUDOWA SA podpisała na poczàtku stycznia 2002 r. z firmà Foster Wheeler. Póêniej były dodatkowe roboty, m.in. dostarczenie pod klucz Linii 110 kv. Szereg pól rozdzielnic RNM 2 (0,4 i 0,69 kv). Widok z podestu zlokalizowanego na dachu kotłowni panorama Âlàska. ELEKTROBUDOWA SA dostarczała i montowała szynoprzewody 10 kv. biuletyn informacyjny wrzesieƒ-paêdziernik

16 Pierwszy ruchomy wie owiec na Êwiecie Dynamiczne wysokoêciowce stanà si wkrótce symbolem nowej filozofii architektury, która zmieni oblicze współczesnych miast i samà koncepcj budownictwa. Ju niedługo budynki b dà posiadały czwarty wymiar czas. Nie b dà ograniczone formà, konstrukcje stale b dà w ruchu, a miasta b dà zmieniaç si szybciej ni kiedykolwiek. Jak mogà wyglàdaç ruchome wie owce? Rewolucja w architekturze obrotowa wie a ma powstaç w Dubaju. Ka de z jej pi ter ma obracaç si niezale nie od pozostałych na betonowej osi. Pełen obrót pi tra ma trwaç około 90 minut wi c dla mieszkaƒców nie b dzie on odczuwalny. Niesynchroniczne obroty, pomimo niskiego tempa, b dà sprawiaç, e wie a przez cały czas b dzie zmieniaç swój kształt. Czwarty wymiar od zawsze był esencjà pracy twórczej Davida Fishera. Koncepcja wywołuje silny odzew na całym Êwiecie. Domy, w których yjemy i cała jakoêç ycia mogà ulec rewolucyjnej zmianie, dzi ki wprowadzeniu takich innowacyjnych projektów. Budynki przestanà byç skamieniałymi bryłami, b dà si zmieniaç, ciàgle pokazujàc si nam z nowej strony. Materiały na podstawie informacji z Internetu Jak wyprodukowaç energi? Wie owiec Dynamic Architecture b dzie produkował energi dla siebie, jak i dla okolicznych budowli. CzterdzieÊci osiem wiatrowych turbin umieszczonych pomi dzy obrotowymi pi trami, podobnie jak panele słoneczne na dachu, zapewni energi czystà, pochodzàcà z wiatru i słoƒca. Energia wyprodukowana przez generatory w budynku b dzie warta około 7 milionów dolarów rocznie. Ka da turbina b dzie mogła wyprodukowaç 0,3 megawata energii. Zakładajàc, e w Dubaju jest około godzin wiatru rocznie, turbiny umieszczone w budynku b dà produkowaç kilowatogodzin energii. Ârednie roczne zu ycie pràdu przez jednà rodzin to kilowatogodzin zatem jedna turbina b dzie mogła zaspokoiç zapotrzebowanie pi çdziesi ciu rodzin. Cztery turbiny w wie y Dynamic Architecture wystarczà, aby pokryç zapotrzebowanie na pràd wszystkich mieszkaƒców budynku, nadwy ki mogà byç u yte do zaopatrzenia w pràd całej okolicy. Horyzontalnie umieszczone turbiny b dà praktycznie niewidoczne, nowoczesne technologie w budowie majà rozwiàzaç problemy z akustykà chodzi tu o odpowiedni kształt skrzydła wykonanego z włókna w glowego. Produkowanie takich iloêci energii przez praktycznie niewidoczne i nieodczuwalne dla u ytkowników turbiny z całà pewnoêcià jest krokiem w stron powszechniejszego u ycia alternatywnych êródeł energii. Budowa od góry do dołu Godna uwagi jest te technologia budowy obrotowej wie y na betonowy trzpieƒ zostanà kolejno wciàgni te wczeêniej zmontowane moduły, które utworzà pi tra. W ten sposób b dzie to pierwszy na Êwiecie wie owiec budowany od góry do dołu. Ta technologia ma byç znacznie taƒsza ni budowa tradycyjna i zdaniem projektantów ma byç równie bezpieczniejsza i bardziej przyjazna dla Êrodowiska.