SKY TOWER. wrzesieƒ paêdziernik 2008 nr 3/82 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SKY TOWER. www.komunikacja.elbudowa.com.pl. wrzesieƒ paêdziernik 2008 nr 3/82 ISSN 1428-3328"

Transkrypt

1 b i u l e t y n i n f o r m a c y j n y wrzesieƒ paêdziernik 2008 nr 3/82 SKY TOWER ISSN

2 Spis treêci wy ej, wy ej, wy ej... Mitycznego planu kryzysowego nie mamy Informacje bie àce MODUŁOWY SYSTEM ROZDZIAŁU ENERGII REDAKTOR NACZELNA Aleksandra Krzemieƒ tel.: 032/ fax: 032/ tel. kom.: ELEKTROBUDOWA SA Katowice, ul. Porcelanowa 12 Sk ad i amanie: IDO Chorzów, ul. Mazurska 12/1 tel./fax 32/ Nak ad: 1500 egz. 25. Jubileuszowe Spotkanie Koła Emerytów i Rencistów ELEKTROBUDOWY SA 8-9 b i u l e t y n i n f o r m a c y j n y W oczekiwaniu na WIG20 Relacje inwestorskie Spotkanie Górniczego Âwiata w Polsce wrzesieƒ paêdziernik 2008 nr 3/82 SKY TOWER ENERGETAB 2008 TRADYCJA KONTRA NOWOCZESNOÂå Pierwszy ruchomy wie owiec na Êwiecie 16 ISSN Od Redakcji STOP ZMIANOM KLIMATU czyli działania, które przyczyniajà si w znaczny sposób do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych Poprawa efektywnoêci u ytkowania energii w budynkach (izolacja Êcian, dachów, wymiana okien na bardziej szczelne zapobiegajàce stratom ciepła, odzysk ciepła z powietrza wentylacyjnego w budynkach, poprawa sprawnoêci urzàdzeƒ grzewczych, oszcz dzanie energii elektrycznej oraz ciepłej i zimnej wody), Wi ksze wykorzystywanie odnawialnych êródeł energii (wiatr, biomasa), Zmiany w energetyce i ciepłownictwie (poprawa sprawnoêci przemian energetycznych w produkcji energii elektrycznej i ciepła, izolacja rur w celu zmniejszenia strat ciepła w układach sieciowych), Poprawa gospodarki odpadami (ograniczenie u ywania opakowaƒ jednorazowych, wykorzystywanie dla celów energetycznych metanu powstajàcego w oczyszczalniach Êcieków i na wysypiskach odpadów, budowanie przydomowych biologicznych oczyszczalni Êcieków), Zmiana zachowaƒ transportowych (korzystanie z rowerów oraz ze Êrodków komunikacji miejskiej zamiast samochodu), Stosowanie efektywnych energetycznych technologii w przemyêle, Wyłapywanie i magazynowanie CO 2. Na podstawie materiałów z dziennika Rzeczpospolita Aleksandra Krzemieƒ 2 - biuletyn informacyjny wrzesieƒ-paêdziernik 2008

3 wy ej, wy ej, wy ej... SKY TOWER we Wroc awiu to: Wie owiec nr m (do dachu 220,66 m) Wie owiec nr m Wie owiec nr m Wie owiec nr m Wie owiec nr 5 78 m SKY TOWER to najwy szy w Polsce budynek mieszkalny, w którym znajduje si 551 apartamentów. Projekt jest realizowany przez LC Corp Sky Tower Sp. z o.o. na nieruchomoêci o powierzchni 27,362 m 2, poło onej w Êcisłym centrum Wrocławia, w kwadracie ulic: Powstaƒców Âlàskich, Wielkiej, Gwiaêdzistej oraz ulicy Szcz Êliwej, w odległoêci około 2,5 km od Rynku. ELEKTROBUDOWA na robotach zwiàzanych z instalacjami elektroenergetycznymi zarobi 64 mln zł. Umowa z firmà LC Corp SKY TOWER Sp. z o.o. została podpisana 22 lipca br. Prace ju si zacz ły i potrwajà do maja 2013 roku. Nad zdobyciem tego kontraktu w dziale marketingu Rynku Wytwarzania Energii pracował od marca 2008 r. siedmioosobowy zespół kierowany przez Rajmunda Szczepaƒskiego. Rajmund Szczepaƒski odpowiedzialny za projekt odetchnàł z ulgà, kiedy okazało si, e kontrakt doszedł do skutku, a prace zostały przekazane kierownikowi kontraktu Jackowi Âl czkowi. Zgodnie z planem architektonicznym opracowanym według zało eƒ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sky Tower b dzie kompleksem apartamentowo-biurowo-handlowym, składajàcym si z 6 budynków o łàcznej powierzchni ponad m 2. SKY TOWER o wysokoêci ponad 220 metrów b dzie najwy szym budynkiem mieszkalnym w Polsce. Aleksandra Krzemieƒ Plac budowy, wrzesieƒ 2008 r. Za udost pnienie zdj ç dzi kuj pani Katarzynie Sadowskiej-Szabłowskiej, Manager Marketingu LC Corp. biuletyn informacyjny wrzesieƒ-paêdziernik

4 Mitycznego planu kryzysowego nie mamy mówi Jacek Faltynowicz, prezes Zarzàdu naszej firmy. Horror na giełdzie, kryzys przyniesie bezrobocie, kompletny krach gospodarki to tylko niektóre czołówki naszych gazet. I chyba przynajmniej cz Êciowo uzasadnione, wartoêç naszej giełdy spadła w piàtek 10 paêdziernika o 44 mld zł, indeksy w Europie były najni sze od 5 lat, WIG20 spadł o 8,1%, Islandia ogłosiła stan bankructwa. Czy mamy ju powody do paniki? Nie ma a tak bezpoêrednich przeło eƒ pomi dzy sytuacjà na giełdzie i rynkach inwestycyjnych a aktualnà sytuacjà ELEK- TROBUDOWY. DziałalnoÊç bie àcà finansujemy ze Êrodków własnych. Nie korzystamy praktycznie z kredytu bankowego, wi c ewentualny wzrost stóp procentowych oraz oczekiwane bardziej restrykcyjne podejêcie banków do udzielania kredytów nam nie zagra a. Na poczàtku bie àcego roku pozyskaliêmy kapitał na rozwój Spółki z przeprowadzonej emisji. Pozyskanymi Êrodkami gospodarujemy oszcz dnie i z umiarem. W razie wystàpienia jakiejê absolutnie nieprzewidywalnej i nieoczekiwanej sytuacji kryzysowej stanowià one dodatkowy bufor bezpieczeƒstwa. Nie znaczy to oczywiêcie, e nasza Spółka znalazła si całkowicie poza jakimikolwiek zagro eniami i nic jej nie grozi. W dłu szej perspektywie zaczniemy odczuwaç problemy z pozyskiwaniem zamówieƒ na skutek braku pieni dzy u niektórych grup naszych klientów, np. deweloperów. Zagro eniem b dzie równie próba PracowaliÊmy ci ko przez wejêcia na nasz rynek ostatnie kilka lat i mamy firm konkurencyjnych, których rodzime rynki odczujà powa ny takà pozycj rynkowà oraz finansowà, e jeêli kryzys spadek zamówieƒ. ma nas powa nie dotknàç, To mo e spowodowaç presj cenowà to b dziemy ostatni w tej i w rezultacie kłopoty z realizacjà po- kolejce. ziomu rentownoêci. Zagro enia rozpoznajemy i przygotowujemy si do podj cia działaƒ zarad- czych i korygujàcych. Jednak nie ma najmniejszych powodów do paniki. PracowaliÊmy ci ko przez ostatnie kilka lat i mamy takà pozycj rynkowà oraz finansowà, e jeêli kryzys ma nas powa nie dotknàç, to b dziemy ostatni w tej kolejce. Prosz zwróciç uwag na kurs akcji ELEKTROBUDOWY. Trzyma si wyjàtkowo mocno, jako jednej z niewielu spółek sektora budownictwa. A to Êwiadczy, e inwestorzy giełdowi, którzy dobrze znajà naszà sytuacj, oceniajà jà pozytywnie i darzà Spółk wysokim zaufaniem. Zgadza si to absolutnie z ostatnimi analizami, o których pisz w dalszej cz Êci Eleksu, m.in. w analizie Citigroup, w której oceniony został rynek budownictwa w Polsce. Prosz powiedzieç, czy mimo wszystko ELEKTROBUDOWA ma jakiê plan awaryjny na czas ewentualnego kryzysu? Mitycznego planu kryzysowego nie mamy i uwa am, e nie ma najmniejszej mo liwoêci jego opracowania. Gdyby takie mo liwoêci były, to niegłupi przecie ludzie z Banku Âwiatowego, MFW, Departamentu Skarbu, nie byliby tak zaskoczeni i w du ej cz Êci bezradni, jak to dzisiaj widzimy. Przyst pujemy właênie do opracowania bud etu przyszłego roku. W jego projekcie uwzgl dnimy rozpoznane zagro enia oraz postaramy si stworzyç pewne strefy bezpieczeƒstwa. B dzie to wymagało poczynienia pewnych oszcz dnoêci oraz bardziej rygorystycznego zarzàdzania finansami. Wiemy jak to zrobiç. Mam nadziej, e zarówno Rada Nadzorcza, jak i Akcjonariusze zaakceptujà nasze pomysły. Sytuacja zmienia si z dnia na dzieƒ, bardzo dzi kuj za rozwianie pewnych kwestii, które byç mo e niejednemu z naszych Czytelników sp dzały sen z powiek. Rozmawiała Aleksandra Krzemieƒ 4 - biuletyn informacyjny wrzesieƒ-paêdziernik 2008

5 Informacje bie àce ELEKTROBUDOWA w Australii ELEKTROBUDOWA SA podpisała kontrakt na dostaw i monta szynoprzewodów wyprowadzenia mocy typu ELPE 17.5/8 z firmà Leighton Contractors w Australii. Obiekt monta u elektrownia Quarantine mieêci si na wyspie Torrens, na północ od Adelajdy (południowa cz Êç kontynentu). Profesjonalna obsługa projektu zyskała zaufanie klienta i zaowocowała drugim zamówieniem na szynoprzewody wyprowadzenia mocy dla elektrowni Mount Stuart w Townsville (Queensland) na północno-wschodnim wybrze u Australii. Sà to pierwsze realizacje naszej firmy na tym kontynencie. Prognozowane wyniki 2008 roku Prognoza 2008 roku zakłada zrealizowanie przychodów ze sprzeda y na poziomie 809,3 mln PLN i osiàgni cie zysku netto w wysokoêci 53,4 mln PLN. WartoÊç zamówieƒ, które Spółka przewiduje pozyskaç w 2008 roku, to 911,3 mln PLN. Ponadto w zakresie skonsolidowanych przychodów ze sprzeda y spodziewane jest osiàgni cie poziomu 837,3 mln PLN, przy skonsolidowanym zysku netto 57,6 mln PLN; zysk przypadajàcy na Akcjonariuszy Spółki wyniesie 57,3 mln PLN. W zakresie Grupy Kapitałowej prognoza uwzgl dnia konsolidacj nowo zakupionych spółek. Spółki PUE ENERGOTEST- ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. w Gliwicach oraz Południowy Zakład Automatyki i Zabezpieczeƒ ENERGOEFEKT Sp. z o.o. w Rudzie Âlàskiej zostały skonsolidowane metodà pełnà, a Elektrotechniczny Zakład WEKTOR Sp. z o.o. w Rosji metodà praw własnoêci.kontrakty Akademia Audytorów wrzeênia br. w WiÊle Czarne, w malowniczo poło onym Zajeêdzie Polskim Biała Wisełka, przeprowadzone zostało szkolenie dla audytorów wewn trznych firmy i pracowników z kontraktów i BRP wspomagajàcych kierowników kontraktu oraz dyrektorów BRP w zagadnieniach jakoêci i Êrodowiska. Szkolenie zatytułowane Akademia Audytorów doskonalenie procesów zarzàdzania, w tym procesu audytowania połàczone zostało ze spotkaniem integracyjnym, na którym Prezes Zarzàdu Spółki wr czył wyró nienia i nagrody pieni ne dla audytorów i pracowników odpowiedzialnych za systemy zarzàdzania w oddziałach Spółki, którzy wnieêli du y wkład w doskonalenie systemów jakoêci i zarzàdzania Êrodowiskowego. Szkolenie Akademia Audytorów jest kolejnym ju szkoleniem dla tej grupy pracowników i ma na celu pogł bienie ich wiedzy na tematy zwiàzane z doskonaleniem systemów jakoêci i systemu zarzàdzania Êrodowiskowego funkcjonujàcych w Spółce. Tematyka wykładów dobierana jest przez Głównego Specjalist Zarzàdzania JakoÊcià i Zarzàdzania Ârodowiskowego, który sprawuje piecz nad systemami w Spółce. Uczestnicy szkolenia umówili si na nast pne za rok, które byç mo e odb dzie si w tym samym miejscu, bo gospodarz Zajazdu Biała Wisełka te zasłu ył na wyró nienie. Nagrody przyznano: Renacie Tyczyƒskiej z RDE, Leszkowi Radochowi z RP, Wojciechowi Drygale z Oddziału RWE, Rafałowi N dzy i Tadeuszowi Âli owi z BS. Wyró nieni zostali: Jerzy Tomaszewski z RWE, Tadeusz Lisowski z RP, Piotr Pajàk z RWE, Marek Palka z RP. biuletyn informacyjny wrzesieƒ-paêdziernik

6 MODUŁOWY SYSTEM ROZDZIAŁU ENERGII Przewody szynowe niskiego napi cia produkowane sà przez naszà firm ju od wielu lat, jednak dopiero teraz b dziemy oferowaç tak szerokà gam produktów, która z pewnoêcià spełni oczekiwania wszystkich naszych klientów. Produkt został w całoêci skonstruowany w dziale konstrukcyjnym Rynku Dystrybucji Energii w Koninie. Przy opracowywaniu systemu PON- TIS wykorzystaliêmy wiele nowatorskich rozwiàzaƒ i musieliêmy zmierzyç si z nowymi wyzwaniami. Zastosowanie w torach pràdowych specjalnie dobranego stopu aluminium, dotàd rzadko stosowanego, pozwoliło na zmniejszenie ci aru przewodów szynowych. UzyskaliÊmy przewodniki o wysokich właêciwoêciach mechanicznych porównywalnych do miedzi, a jednoczeênie du o l ejszych, w których nie wyst puje ucià liwy dla eksploatacji efekt płyni cia materiału. Innowacyjny jest równie kształt torów pràdowych. Zmienia si on dla ró nych wartoêci pràdu, polepszajàc oddawanie ciepła, a tak e pozwalajàc na maksymalne wykorzystanie pràdowe ich przekroju poprzecznego. Umo liwi o to ograniczenie liczby wykonaƒ obudów do 5 typów dla całego szeregu 28 wartoêci znamionowych pràdu. Ma to wpływ na łatwiejszy dobór elementów lub modyfikacj instalacji oraz optymalizuje wykorzystanie linii produkcyjnych. Dla potrzeb projektu powstało ponad 50 form wtryskowych, przy których projektowaniu korzystaliêmy z najnowszych rozwiàzaƒ prototypowania, mi dzy innymi z technologii stereolitografii (rapid prototyping) polegajàcej na utwardzaniu Êwiatłem laserowym Innowacyjny jest kształt torów pràdowych. ywicy Êwiatłoczułej na podstawie trójwymiarowych modeli komputerowych. Do uzyskania trójwymiarowych modeli oraz przy tworzeniu form wtryskowych niezb dne okazało si modelowanie przestrzenne i wymiana dokumentacji elektronicznej w trójwymiarowych formatach. WykorzystaliÊmy w tym celu mo liwoêci systemu Pro- Engineer to ułatwiło współprac z narz dziowniami. Miedziane i aluminiowe tory pràdowe PONTIS sà pokryte cynà. Dla potrzeb tego projektu w galwanizerni konieczna była przebudowa linii technologicznej. Nowej technologii wymagało cynowanie aluminiowych przewodników. WczeÊniej adna z galwanizerni w kraju nie była przystosowana do cynowania takich elementów. Obudowy PONTIS wykonane sà z aluminiowych osłon, produkowanych na specjalnie do tego przystosowanych liniach profilujàcych, zbudowanych tylko na potrzeby naszych przewodów szynowych. Dzi ki temu sà one sztywne i wytrzymałe, a zarazem lekkie. Takie obudowy zapewniajà mechanicznà i elektrycznà ochron przewodów roboczych wzdłu całej ich długoêci. W przypadku przewodów szynowych oêwietleniowych obudowy stanowià tak e konstrukcj noênà dla opraw oêwietleniowych, co ułatwi ich mocowanie. Opracowujàc poszczególne elementy musieliêmy jednoczeênie współpracowaç z wieloma firmami, co w pewnym stopniu wydłu yło okres prototypowania. NatrafiliÊmy na wiele trudnoêci zwiàzanych szczególnie z du ym obcià eniem narz dziowni i firm z nami współpracujàcych, spowodowanym wzmo onymi inwestycjami na rynku firm z bran y elektrycznej. Jednak teraz, po pomyêlnej certyfikacji produktu w Instytucie Elektrotechniki, w naszym oddziale w Koninie rusza produkcja Modułowego Systemu Rozdziału Energii PONTIS. Uzupełnia oraz zast puje on dotychczas oferowane 6 - biuletyn informacyjny wrzesieƒ-paêdziernik 2008

7 przez nas i cieszàce si du ym uznaniem klientów przewody szynowe typu NGW M-1. Jest to pierwszy na naszym rynku system przewodów szynowych dystrybucyjnych, wyprodukowany przez polskiego producenta, który mo e Êmiało konkurowaç z wyrobami firm zagranicznych. PONTIS to rodzina przewodów szynowych przeznaczona do instalacji o napi ciu znamionowym do 1 kv i pràdach do 6000 A. W ofercie dost pne sà nast pujàce podsystemy: oêwietleniowy PO, małej mocy PM, Êredniej mocy PS oraz du ej mocy w izolacji warstwowej PD. Przewody szynowe sà coraz cz Êciej stosowane ze wzgl du na swoje liczne zalety w porównaniu z tradycyjnymi instalacjami kablowymi. Ich budowa pozwala na łatwy dobór elementów w fazie projektowania oraz na dowolnà modyfikacj układu ju w trakcie jego eksploatacji. Gotowe moduły gwarantujà łatwy i szybki monta, a jednoczeênie konstrukcja eliminuje ryzyko nieprawidłowego połàczenia. Szeroka gama elementów ka dego podsystemu (moduły: proste, zmiany kierunku, przyłàcza do transformatorów, rozdzielnic i inne) pozwala na zaprojektowanie i dopasowanie trasy przewodu szynowego do ró nych konfiguracji, równie w warunkach specjalnych wymagaƒ technicznych. Rozmieszczenie gniazd odpływowych w niewielkich odst pach umo liwia rozdział energii praktycznie w dowolnym miejscu. Skrzynki zasilajàce i odpływowe mo na wyposa yç w aparatur łàczeniowà i zabezpieczeniowà ró nych producentów, a ich instalowanie w gniazdach przyłàczeniowych mo liwe jest równie wtedy, gdy system jest pod napi ciem. Jest to pierwszy na naszym rynku system przewodów szynowych dystrybucyjnych wyprodukowany przez polskiego producenta, który mo e Êmiało konkurowaç z wyrobami firm zagranicznych. Dystrybucyjny przewód szynowy to rozdzielnica w systemie rozproszonym, zdecentralizowany system dystrybucji energii. Instalacja wykorzystujàca przewody szynowe wraz ze skrzynkami odpływowymi zmniejsza iloêç koniecznych segmentów rozdzielnic. Dost pne sà tak e elementy transmisyjne bez gniazd odpływowych. Przewody szynowe majà stopieƒ ochrony IP40 lub IP55. W celu ochrony przed rozprzestrzenianiem si ognia, przy przejêciach przez Êciany i stropy, stosuje si wewn trzne i zewn trzne bariery ogniowe. W systemie PONTIS ograniczono do minimum iloêç połàczeƒ spawanych i Êrubowych. Dla podzespołów i elementów, gdzie zachodzi koniecznoêç połàczeƒ nierozłàcznych, zastosowano nitowanie. Dzi ki temu cała konstrukcja jest sztywna i wytrzymała. JednoczeÊnie dzi ki zastosowaniu specjalnych izolatorów, nowej generacji przewodników ze stopów aluminium oraz wielofunkcyjnej lekkiej obudowy, uzyskano przewody szynowe o niewielkich gabarytach i ci arze. To wszystko znaczàco wpływa na zmniejszenie czasu potrzebnego na monta oraz liczb osób go wykonujàcych. Modułowy System Rozdziału Energii PONTIS to przede wszystkim nowoczesna i bezpieczna, a jednoczeênie taƒsza w odniesieniu do porównywalnej instalacji kablowej oraz wyrobów konkurencji instalacja elektryczna, o przyjemnej dla oka linii stylistycznej. Pierwsza taka instalacja oparta na naszych przewodach szynowych PONTIS zostanie wkrótce oddana do u ytku w halach produkcyjnych na terenie naszego zakładu w Koninie. Ju zdobyliêmy kolejne zamówienia, a zapytaƒ o nast pne projekty mamy coraz wi cej. Zespół Konstruktorów M23 tworzàcy system PONTIS biuletyn informacyjny wrzesieƒ-paêdziernik

8 25. Jubileuszowe Spotkanie Koła Emerytów i Rencistów ELEKTROBUDOWY SA To były dosłownie ostatnie dni pi knej pogody w górach. I właênie wtedy od 9 do 12 wrzeênia 2008 r. emeryci ELEKTROBUDOWY sp dzili te dni w Niedzicy niedaleko Czorsztyna. Wyjàtkowe, bo jubileuszowe spotkanie zgromadziło rekordowà liczb goêci, a ch tnych nie brakowało, bo te program był bardzo atrakcyjny i wymagajàcy. Nasi byli pracownicy przyjechali na miejsce we wtorek i jeszcze tego samego dnia zwiedzili ZEW Niedzica SA. Prawdziwe atrakcje miały jednak miejsce podczas kolejnych dni. W Êrod przeprawa tratwami przez rwàce nurty Dunajca. Dostarczyła ona wielu emocji, a jesienne krajobrazy wielu zachwytów. Wszyscy z tej okazji w o yliêmy specjalnie przygotowane okolicznoêciowe kapelusze kowbojskie. Po krótkiej poobiedniej drzemce nastàpi o clou programu piknik na Êwie ym powietrzu, pyszne potrawy, muzyka góralska, taƒce. No i loteria fantowa!!! Dla 10 osób ELEKTRO- BUDOWA ufundowała fanty w postaci prostego sprz tu medycznego, a sierotka w mej osobie wylosowała głównie panie. Podczas cyklicznych spotkaƒ z naszymi emerytami zawsze sà obecni przedstawiciele najwy szych władz ELEKTROBUDOWY. W roku 2004 goêciliêmy ówczesnego wiceprzewodniczàcego Rady Nadzorczej Michała Wnorowskiego. Tym razem w imieniu prezesa Jacka Faltynowicza goêci przywitał Piotr Janczyk, Dyr. ZZL. Nie zabrakło równie przedstawicieli Zwiàzków Zawodowych, a zwłaszcza p. Eryka Wyducha, który od lat troszczy si o naszych emerytów, organizujàc wycieczki oraz pomoc finansowà. Zabawa trwała do póênych godzin wieczornych, a z samego rana kolejna wycieczka. Tym razem poprzez Chochołów dotarliêmy do koêcioła na Krzeptówkach, skàd rozpoêcierał si cudny widok na Giewont. Dzi ki barwnym opowieêciom przewodników poznaliêmy histori powstania słynnego koêcioła, ołtarza papieskiego oraz cudownego obrazu. Kolejnym punktem programu była wspinaczka kolejkà na Gubałówk, a potem obiad w regionalnej góralskiej chacie, gdzie przygrywała kapela góralska. Nie przewidzieliêmy wprawdzie pewnych problemów logistycznych z dojazdem na miejsce, ale mam nadziej, e zapomnieliêmy ju o tej niedogodnoêci. Chciałabym, aby kiedyê, kiedy moje pokolenie b dzie na emeryturze, ktoê o nas te pami tał Uczestniczka wycieczki, przyszła emerytka Aleksandra Krzemieƒ Bardzo krótka historia spotkaƒ Spotkanie w Limbie, Wisła 1999 r. W Êrodku stoi Eugeniusz Wilkosz, Przewodniczàcy Koła, od prawej Tadeusz Âli, Eryk Wyduch, Józef K dracki. Spotkanie w W gierskiej Górce, 2003 r. Spotkanie w Ustroniu, 2004 r. Spotkanie w WiÊle, 2004 r. Przewodniczàcy Eugeniusz Wilkosz wita Michała Wnorowskiego, ówczesnego członka Rady Nadzorczej ELEKTROBU- DOWY SA oraz zaproszonych goêci Jacka Faltynowicza oraz Piotra Janczyka. Spotkanie w WiÊle w Krokusie, 2006 r. Prezes Faltynowicz prezentuje sytuacj w naszej firmie. Tak wyglàdaliêmy kiedyê ze zbiorów p. Henryka Janeckiego (trzeci od lewej). 8 - biuletyn informacyjny wrzesieƒ-paêdziernik 2008

9

10 W oczekiwaniu na WIG20 19 wrzeênia tego roku w wyniku przeprowadzonej przez GPW kwartalnej korekty listy uczestników indeksów ELEKTROBUDOWA SA opuêciła swig80 i weszła do mwig40. Czy Pana zdaniem zwracam si do Piotra Zielonki, analityka DM Banku Handlowego to wyró nienie? Z punktu widzenia analityka zajmujàcego si przede wszystkim ocenà fundamentalnà spółek giełdowych, wejêcie do mwig40 ma jedynie charakter presti owy. Nie przewiduj, eby miało to równie wi ksze znaczenie dla klientów mojego biura maklerskiego, na których potrzeby sporzàdzam analizy spółek. Prosz pami taç, e kryteria, którymi kieruje si GPW przy ewentualnych zmianach indeksów, majà przede wszystkim charakter iloêciowy (głównie free float), a nie jakoêciowy (czyli ocena fundamentalna i perspektywy). Sàdz, e wejêcie do indeksu mwig40 mo e nawet nie zostaç przez inwestorów zauwa one w obecnych warunkach rynkowych. Na pewno du e znaczenie miałoby ewentualne wejêcie akcji Spółki do indeksu WIG20, czego Paƒstwu ycz. Akcje ELEKTROBUDOWY w ostatnim czasie mocno zwy kowały, doszły do 202,50 zł pod koniec wrzeênia, podczas gdy sytuacja na giełdzie, ogólnie rzecz ujmujàc, nie jest za ciekawa. RzeczywiÊcie musz przyznaç, e akcje Spółki na spadajàcym rynku zachowujà si wyjàtkowo mocno. OczywiÊcie jest to efekt Paƒstwa wysiłku w latach poprzednich. Inwestorzy sà pod wra eniem dynamicznego rozwoju Spółki, mimo bardzo słabej koniunktury na rynku, który był historycznie dla Spółki najwa niejszy, czyli na rynku energetyki. Bardzo pozytywnie ocenianych jest kilka strategicznych decyzji podj tych przez Spółk w tym roku (dwa przej cia, kontrakt w elektrowni atomowej w Finlandii, utworzenie spółki VECTOR i SAUDI ELEKTROBU- DOWA). Oczekiwany boom w inwestycjach w energetyce w Polsce powinien za kilka lat tak e przeło yç si na wyniki Spółki. W kategoriach bardziej jakoêciowych ELEKTROBUDO- WA oceniana jest przez inwestorów bardzo wysoko, jeêli chodzi o jakoêç zarzàdu i relacji inwestorskich. Ostatnim, ale równie wa nym czynnikiem, jest wycena Spółki. A ta nie była zbyt wygórowana patrzàc na wskaêniki innych spółek budowlanych. Oczekuj, e w dłu szej perspektywie akcje Spółki b dà zachowywaç si lepiej ni cały rynek i indeks WIG Budownictwo. Jaki Pan przewiduje scenariusz dla naszej firmy w ciàgu najbli szych kilku lat chocia by na podstawie analiz finansowych, które Pan prowadzi? Czy sektor budowlany b dzie dalej si rozwijał w takim tempie jak dotychczas, czy raczej przewiduje Pan spowolnienie? Zaczynajàc od przewidywaƒ dla sektora trudno daç jednoznacznà odpowiedê. Nie widz adnych zagro eƒ jeêli chodzi o budownictwo infrastrukturalne, które b dzie nap dzane inwestycjami finansowanymi cz Êciowo z funduszy unijnych. Z kolei widaç ju bardzo mocne spowolnienie na rynku budownictwa mieszkaniowego. Budownictwo niemieszkaniowe jest w obecnym momencie w dobrej sytuacji, ale oczekiwany wysyp inwestycji biurowych i handlowych w dwóch najbli szych latach mo e osłabiç wzrosty w tym segmencie. Przechodzàc ju do ELEKTROBUDO- WY, w Êrednim terminie nie widz wielkich zagro eƒ dla rozwoju firmy. Sàdz, e praca wykonana przez zarzàd w poprzednich latach zaczyna dopiero owocowaç pierwszymi efektami. Wspomniane ju przej cia i wejêcie na nowe rynki powinny przeło yç si na dynamicznà popraw wyników finansowych Spółki. Lekkie obawy mam o rynek przemysłu, który w Paƒstwa firmie dotychczas rozwijał si najbardziej dynamicznie, ale nie sàdz, e b dzie miało to widoczny wpływ na kondycj ELEKTROBUDOWY. Rozmawiała Aleksandra Krzemieƒ Piotr Zielonka CFA, analityk DM Banku Handlowego SA Ukoƒczył Szkoł Głównà Handlowà w Warszawie, kierunki: Finanse i BankowoÊç oraz Metody IloÊciowe i Systemy Informacyjne. Tytuł CFA odpowiednik doradcy inwestycyjnego otrzymał w grudniu 2006 r. Od lutego 2006 r. pracuje na rynku kapitałowym, w sektorze budowlanym oraz deweloperskim. W Domu Maklerskim Banku Handlowego od maja 2008 r biuletyn informacyjny wrzesieƒ-paêdziernik 2008

11 Relacje inwestorskie Rekomendacje akcji ELEKTROBUDOWY SA w ciàgu ostatnich paru miesi cy 6 paêdziernika 2008 r. CITIGROUP budownictwo ELEKTROBUDOWA KUPUJ Âwietnie prosperujàca Spółka wcià czeka na nadejêcie dobrej koniunktury Ze wzgl du na spowolnienie inwestycji w polskim sektorze wytwarzania energii w ostatnich latach, ELEKTROBUDOWA przesun ła swoje główne êródło przychodów, którym do niedawna były du e kontrakty na roboty elektryczne w modernizowanych i nowo budowanych blokach elektroenergetycznych elektrowni, na znacznie mniejsze kontrakty dla bardziej zró nicowanej grupy klientów. Zmiana strategii opłaciła si z nawiàzkà, przynoszàc wzrost zysku z 5,7 mln zł w 2004 roku do 34,7 mln zł w roku Rekomendacja wydajemy pierwszà rekomendacj dla ELEKTROBUDOWY z zaleceniem: kupuj i cenà docelowà na poziomie 235,4 zł. w której działa firma, ryzyko finansowe i ryzyko zarzàdzania. Za główne atuty uwa amy przede wszystkim dobry bilans Spółki, model dywersyfikacji działalnoêci oraz obecnoêç w segmentach rynku majàcych szanse na silny wzrost. Do najwa niejszych czynników ryzyka spadku / wzrostu naszej ceny docelowej nale à: zakres rozwoju sektora budownictwa w najbli szych latach, napływ funduszy unijnych, kierunek zmian cen surowców oraz ryzyko walutowe. 9 wrzeênia 2008 r. ESPRITO SAN- TO ELEKTROBUDOWA KUPUJ Strategie inwestycyjne Nasza klasyfikacja akcji Spółki: Kupuj / Niskie ryzyko (1L). Naszym zdaniem szereg strategicznych decyzji podj tych przez Zarzàd Spółki w 2008 roku zawarcie kontraktu na usługi budowlane w elektrowni jàdrowej w Finlandii, przej cie spółek Energoefekt i Energotest Energopomiar oraz utworzenie nowego podmiotu w Rosji mo na uznaç za kamienie milowe wyznaczajàce dalszy wzrost ELEKTROBUDOWY. A przed firmà jeszcze spodziewany boom inwestycyjny w polskiej energetyce, który powinien byç głównym motorem rozwoju, poczàwszy od roku Inwestor Data ukoƒczenia Mo liwoêci WartoÊç projektu (PLN) Analitycy w swoim raporcie pozostawili bez zmian rekomendacj dla naszych akcji na poziomie kupuj. Cena docelowa jednej akcji została podwy szona do 259,0 zł z 242,0 zł. 5 wrzeênia 2008 r. DI BRE podwy szenie ceny docelowej KUPUJ VATTENFALL MW 2,5 miliarda ELECTRABEL MW 2,5 miliarda RWE + Kompania W glowa MW 4,0 miliardy ELECTRABEL MW 4,0 miliardy BOGDANKA MW 4,0 8,0 miliardów EdF Brak danych MW 5,0 miliardów ENERGA MW 5,0 miliardów ENEA MW 5,0 miliardów PGE MW 5,0 miliardów TAURON MW 10,0 miliardów Czynniki ryzyka Ryzyko zwiàzane ze Spółkà ELEKTROBUDOWA oceniamy jako: Niskie. Nasza ocena ryzyka walorów Spółki uwzgl dnia kilka czynników ryzyka, takich jak: ocena ryzyka specyficznego dla bran y, Skala wzrostu prognozowanych wyników pozytywnie nas zaskoczyła, zdecydowaliêmy si wi c na podniesienie naszej prognozy na rok 2008 i rewizj prognozy na lata kolejne. PodnieÊliÊmy nasze prognozy w segmencie dystrybucji energii, zredukowaliêmy zaê w segmencie przemysłu (zmiana warunków makro). W efekcie zwi kszyliêmy cen docelowà z 240,2 zł do 246,2 zł podtrzymujàc rekomendacj : kupuj. biuletyn informacyjny wrzesieƒ-paêdziernik

12 Spotkanie Górniczego Âwiata w Polsce Âwiatowy Kongres Górniczy oraz Wystawa Mining Expo 2008 Kraków w dniach 7-12 wrzeênia br. stał si Êwiatowym centrum obrad przedstawicieli nauki i kadry mened erskiej górnictwa. XXI Âwiatowy Kongres Górniczy miał znaczenie presti owe dla górnictwa i energetyki, a tym samym gospodarki Êwiatowej. Patronat honorowy objàł Prezydent RP Lech Kaczyƒski. To spotkanie przedstawicieli 44 paƒstw stworzyło mo liwoêç zaprezentowania nowych technologii dotyczàcych wykorzystania w gla, wpisujàc si w ten sposób w temat przewodni kongresu: Nowe wyzwania i szanse dla górnictwa. Kongresowi towarzyszyła wystawa Mining Expo, od 9 do 12 wrzeênia w Expo Silesia w Sosnowcu, w której swoje produkty przeznaczone dla przemysłu wydobywczego prezentowała równie ELEK- TROBUDOWA SA (RDE). Oficjalnego otwarcia wystawy dokonał wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak, który objàł honorowy patronat nad tà mi dzynarodowà imprezà. O randze tej wystawy Êwiadczy ponad 280 wystawców z 23 krajów: Australii, Bułgarii, Belgii, Chin, Czech, Danii, Francji, Holandii, Indii, Irlandii, Izraela, Japonii, Kanady, Niemiec, Polski, Rosji, Serbii, Słowacji, USA, Szwecji, Turcji, Wielkiej Brytanii, Włoch. Mining Expo 2008 odwiedziło specjalistów bran y wydobywczej z całego Êwiata. ELEKTROBU- DOWA SA na swoim stoisku goêciła przedstawicieli prawie wszystkich rodzimych kopalƒ w gla kamiennego oraz miedzi, a tak e pracowników koksowni i innych zakładów zwiàzanych z przemysłem wydobywczym, reprezentantów Êwiata nauki z kraju i zagranicy, instytucji i urz dów górniczych. Były Szczególnym wydarzeniem odbywajàcym si cyklicznie z okazji Targów Górnictwa, pozwalajàcym na zaprezentowanie najnowszych technologii i rozwiàzaƒ technicznych, był konkurs pod patronatem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi biorczoêci Innowacyjne Rozwiàzania w Budowie Maszyn i Urzàdzeƒ Górniczych Jury konkursu, po zapoznaniu si z nowymi rozwiàzaniami budowy maszyn, systemów automatyki i nap dów, które zostały zgłoszone do udziału w konkursie, przyznało dziesi ç nagród i dwa wyró nienia. Medal pamiàtkowy dla ELEKTROBUDOWY SA za udział w wystawie Mining Expo 2008 to wi c pracowite dni dla obsługujàcych stoisko pracowników Biura Marketingu Południe M12 w składzie: Gra yna Król, Anna Hachuła, Wojtek Banasiuk i Irek Fabian. Podzi kowania za pomoc podczas wystawy nale à si równie kolegom z Konina: Dyr. Stanisławowi Wapniarskiemu i Jackowi B a r t o s i e w i c z o w i oraz Tomkowi Manikowskiemu z Mikołowa. Ze wzgl du na lokalizacj na południu Polski dla Biura Marketingu Południe M12 górnictwo to segment strategiczny, przynoszàcy znaczàce zyski naszej firmie (w br. planowane przychody to ponad 20 mln zł). Dlatego wzi cie udziału w Mining Expo 2008 było wa nym wydarzeniem nie tylko dla naszego Biura. Du ym zainteresowaniem zwiedzajàcych cieszyło si zarówno specjalnie przygotowane na wystaw pole rozdzielnicy górniczej typu PREM-G1dM, jak i wyêwietlany na ekranie film o bezpiecznej obsłudze naszych rozdzielnic, zrealizowany przez M12 w podziemiach Zakładu Górniczego Sobieski w Jaworznie (Po udniowy K o n c e r n W glowy). Szczególnym wydarzeniem odbywajàcym si cyklicznie z okazji Targów Górnictwa, pozwalajàcym na zaprezentowanie najnowszych technologii i rozwiàzaƒ technicznych, był konkurs pod patronatem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi biorczoêci Innowacyjne Rozwiàzania w Budowie Maszyn i Urzàdzeƒ Górniczych Jury konkursu, po zapoznaniu si z nowymi rozwiàzaniami budowy maszyn, systemów automatyki i nap dów, które zostały zgłoszone do udziału w konkursie, przyznało dziesi ç nagród i dwa wyró nienia. Uczestnicy XXI Âwiatowego Kongresu Górniczego i wystawy Mining Expo 2008 zatwierdzili Deklaracj Krakowskà, której idea dotyczy kluczowej roli górnictwa w rozwoju gospodarczym i cywilizacyjnym w ró nych regionach Êwiata oraz wypracowania metod współpracy pomi dzy krajami. Wyzwaniem dla wszystkich krajów staje si ograniczenie efektu cieplarnianego, b dàcego wynikiem, mi dzy innymi, spalania w gla, a to wymaga wspólnych i racjonalnych działaƒ. Kraje uczestniczàce w kongresie oraz wystawie b dà propagowaç podj cie wspólnych wysiłków wszystkich krajów w celu ograniczenia tego zagro enia. Gra yna Król 12 - biuletyn informacyjny wrzesieƒ-paêdziernik 2008

13 ENERGETAB 2008 Deszcz i przenikliwe zimno nie było przeszkodà dla zwiedzajàcych, którzy jak co roku licznie pojawili si na stoisku ELEKTROBUDOWY SA podczas targów ENERGETAB ELEKTROBUDOWA SA jak zwykle w swoim tradycyjnym namiocie zaaran owała bezludnà wysp, ale z bezludnoêcià miejsce to miało niewiele wspólnego. Nie tylko tłumy zwiedzajàcych i zainteresowanych, ale tak e liczna obsługa z wszystkich Rynków naszej firmy powodowały, e stoisko nie pustoszało ani przez moment. Klienci zainteresowani byli głównie naszymi najnowszymi wyrobami, mianowicie szynoprzewodami ELSBAR i PONTIS. Najwi ksze i najbardziej dynamicznie rozwijajàce si w bran y elektroenergetycznej targi, trwajàce trzy dni, tym razem od 16 do 18 wrzeênia, pod wzgl dem liczby wystawców były rekordowe. Organizatorzy targów, czyli marketing RDE, a tak e przedstawiciele pozostałych Oddziałów z zadowoleniem odnieêli si do rezultatów zamierzo- nych działaƒ promocyjnych, takich jak: przedstawienie i utrwalenie wizerunku ELEKTROBUDOWY jako najwi kszej i najpowa niejszej polskiej firmy w tej bran y, firmy nowoczesnej, której kadra jest gotowa podjàç nawet najtrudniejsze wyzwania techniczne i organizacyjne, promowanie oferty firmy ze szczególnym uwzgl dnieniem nowoêci, podtrzymywanie istniejàcych i nawiàzywanie nowych kontaktów handlowych, prowadzàcych w przyszłoêci do podpisywania korzystnych kontraktów, obserwacja konkurencji oraz trendów w rozwoju w naszej bran y. Warto dodaç, e od przyszłego roku wystawcy oraz zwiedzajàcy b dà mieli mniej powodów do narzekaƒ. Jacek Krywult prezydent Bielska-Białej zapowiedział budow wielofunkcyjnej hali sportowo-wystawienniczej oraz istotnà popraw w infrastrukturze targowej, a tak e udro nienie dojazdów do terenów ekspozycyjnych. A wi c targi w przyszłym roku w dniach wrzeênia zapowiadajà si naprawd profesjonalnie. Uczestniczka targów biuletyn informacyjny wrzesieƒ-paêdziernik

14 TRADYCJA KONTRA Krótki rys historyczny powstania ekspozycji Gdy przyst powaliêmy do kolekcjonowania zabytkowych przyrzàdów w 2004 roku po zamkni ciu Elektrociepłowni Chorzów, która przypomnijmy miała wówczas przeszło 100 lat, nie przypuszczaliêmy, e ujrzà one Êwiatło dzienne jako eksponaty. Wspólnymi siłami działów elektrycznego oraz automatyków przenosiliêmy przyrzàdy pomiarowe, rejestratory, wskaêniki, tablice Êwiadczàce o historii przemysłu energetycznego ze starego zakładu do jednej z najnowoczeêniejszych elektrowni w Polsce. ujrzały odnowione przyrzàdy, utwierdzał nas w działaniu oraz nasunàł pomysł budowy kàcika historycznego. Pierwszà myêlà umiejscowienia ekspozycji przyrzàdów był warsztat, ale z racji ograniczonego miejsca oraz znacznej iloêci przyrzàdów stało si to trudne. Aby móc przedstawiç wi kszà liczb eksponatów, potrzebna była wi ksza przestrzeƒ. Po rozmowach przeprowadzonych w szerszym gronie zaproponowaliêmy rozdzielni głównà. Jak si póêniej okazało, pomysł był trafiony, bioràc pod uwag ewentualnà dost pnoêç dla goêci zwiedzajàcych nasz zakład. powstanie. Mówili: powstanie, ale Êciana płaczu. Takie stwierdzenia motywowały nas do jeszcze aktywniejszej pracy. Nie zniech cajàc si, koƒczyliêmy kolejne etapy budowy szafy. Latem 2008 roku udało nam si ukoƒczyç całoêç przedsi wzi cia i zaprezentowaç szerszemu gronu. DziÊ podczas Dni Otwartych mo na oglàdaç ekspozycj i przy tej okazji zauwa yç ogromny rozwój myêli technicznej. Grzegorz Melcher Gdy run ły ju ostatnie mury starej elektrowni, uzmysłowiliêmy sobie, e ju nic wi cej nie uratujemy. Wówczas nie myêlàc jeszcze o ekspozycji, z kolegami: Adamem Malornym, Jerzym Gedygà i Damianem Radwaƒskim, zacz liêmy przyrzàd po przyrzàdzie, tablica po tablicy, odrestaurowywaç. Spod grubej warstwy farby zacz ły wyłaniaç si prawdziwe cuda techniki. Zachwyt, jaki widzieliêmy na twarzach załogi elektrowni, gdy Êwiatło dzienne Teraz inicjatyw wykazali kierownicy działów elektrycznego oraz automatyków, p. Jacek Kotyczka i p. Zbigniew Pyziak, którzy w rozmowach z Zarzàdem otrzymali zgod na umiejscowienie ekspozycji oraz pozyskali Êrodki niezb dne do budowy szafy. W roku 2007 przystàpiliêmy do jej budowy, nazwaliêmy jà wtedy roboczo szafa retro. Prace posuwały si wolno, tote przechodzàcy obok pracownicy nie wierzyli momentami, e kàcik 14 - biuletyn informacyjny wrzesieƒ-paêdziernik 2008

15 NOWOCZESNOÂå zabytkowych przyrzàdów w EC ELCHO JesteÊmy w ogromnym pomieszczeniu, w którym po jednej stronie mamy długi szereg migajàcych ogromnych rozdzielni, po drugiej wymuskane, Êwiecàce zegary i lampy. W jaki sposób wzrosła wydajnoêç zakładu po zamontowaniu urzàdzeƒ nowej generacji? z tym pytaniem zwracam si do Jacka Kotyczki, Gł. Specjalisty ds. Elektrycznych. Stary zakład zatrudniał ok. 600 osób, trzy turbiny mogły daç w sumie 100 MW, obecnie w elektrowni pracuje niecałe 140 osób, a moc elektryczna wzrosła dwukrotnie. Urzàdzenia zabezpieczajàce montowane w rozdzielnicach sà wielofunkcyjne zawierajà w sobie moduły spełniajàce funkcje zabezpieczeƒ i funkcje pomiarowe, a wszystkie parametry pracy obrazowane sà na wyêwietlaczach LCD, lub przesyłane dalej i wizualizowane na ekranach komputerów. Urzàdzenia z tablicy nie dawały takich mo liwoêci. Sà to urzàdzenia elektromechaniczne, które myêl, e do dzisiejszego dnia pracujà w niejednym zakładzie przemysłowym, a u nas sà do zobaczenia jako eksponaty. MyÊl, e w dzisiejszych czasach od nowoczesnoêci, od rozwiàzaƒ technologicznych, cyfrowych w matriksowej rzeczywistoêci nie ma odwrotu. Rozmawiała Aleksandra Krzemieƒ Ekspozycja zabytkowych przyrzàdów, którà zobaczyłam po raz pierwszy podczas Dnia Otwartego w EC ELCHO 6 wrzeênia br. skłoniła mnie do rozwa aƒ, e i w naszej firmie na pewno udałoby si zebraç eksponaty z realizowanych obiektów. Apeluj zatem do wszystkich zainteresowanych o kolekcjonowanie eksponatów, Dokàd Pana zdaniem, obecnie zmierza roz- i nam stworzyç takà salk mo e w przyszłoêci uda si wój elektroenergetyki? Bardziej tradycji wizja z filmu Matrix czy raczej powrót do czasów urzàdzeƒ z tablicy? W dzisiejszych czasach chyba ju nic nie działa bez mikroprocesorów. EC Chorzów ELCHO 2 x 102 MWe najwi ksza kompleksowa realizacja 2002 roku. Obejmowała rozruch urzàdzeƒ i układów elektroenergetycznych bloków 1 i 2. Umow na t realizacj ELEKTROBUDOWA SA podpisała na poczàtku stycznia 2002 r. z firmà Foster Wheeler. Póêniej były dodatkowe roboty, m.in. dostarczenie pod klucz Linii 110 kv. Szereg pól rozdzielnic RNM 2 (0,4 i 0,69 kv). Widok z podestu zlokalizowanego na dachu kotłowni panorama Âlàska. ELEKTROBUDOWA SA dostarczała i montowała szynoprzewody 10 kv. biuletyn informacyjny wrzesieƒ-paêdziernik

16 Pierwszy ruchomy wie owiec na Êwiecie Dynamiczne wysokoêciowce stanà si wkrótce symbolem nowej filozofii architektury, która zmieni oblicze współczesnych miast i samà koncepcj budownictwa. Ju niedługo budynki b dà posiadały czwarty wymiar czas. Nie b dà ograniczone formà, konstrukcje stale b dà w ruchu, a miasta b dà zmieniaç si szybciej ni kiedykolwiek. Jak mogà wyglàdaç ruchome wie owce? Rewolucja w architekturze obrotowa wie a ma powstaç w Dubaju. Ka de z jej pi ter ma obracaç si niezale nie od pozostałych na betonowej osi. Pełen obrót pi tra ma trwaç około 90 minut wi c dla mieszkaƒców nie b dzie on odczuwalny. Niesynchroniczne obroty, pomimo niskiego tempa, b dà sprawiaç, e wie a przez cały czas b dzie zmieniaç swój kształt. Czwarty wymiar od zawsze był esencjà pracy twórczej Davida Fishera. Koncepcja wywołuje silny odzew na całym Êwiecie. Domy, w których yjemy i cała jakoêç ycia mogà ulec rewolucyjnej zmianie, dzi ki wprowadzeniu takich innowacyjnych projektów. Budynki przestanà byç skamieniałymi bryłami, b dà si zmieniaç, ciàgle pokazujàc si nam z nowej strony. Materiały na podstawie informacji z Internetu Jak wyprodukowaç energi? Wie owiec Dynamic Architecture b dzie produkował energi dla siebie, jak i dla okolicznych budowli. CzterdzieÊci osiem wiatrowych turbin umieszczonych pomi dzy obrotowymi pi trami, podobnie jak panele słoneczne na dachu, zapewni energi czystà, pochodzàcà z wiatru i słoƒca. Energia wyprodukowana przez generatory w budynku b dzie warta około 7 milionów dolarów rocznie. Ka da turbina b dzie mogła wyprodukowaç 0,3 megawata energii. Zakładajàc, e w Dubaju jest około godzin wiatru rocznie, turbiny umieszczone w budynku b dà produkowaç kilowatogodzin energii. Ârednie roczne zu ycie pràdu przez jednà rodzin to kilowatogodzin zatem jedna turbina b dzie mogła zaspokoiç zapotrzebowanie pi çdziesi ciu rodzin. Cztery turbiny w wie y Dynamic Architecture wystarczà, aby pokryç zapotrzebowanie na pràd wszystkich mieszkaƒców budynku, nadwy ki mogà byç u yte do zaopatrzenia w pràd całej okolicy. Horyzontalnie umieszczone turbiny b dà praktycznie niewidoczne, nowoczesne technologie w budowie majà rozwiàzaç problemy z akustykà chodzi tu o odpowiedni kształt skrzydła wykonanego z włókna w glowego. Produkowanie takich iloêci energii przez praktycznie niewidoczne i nieodczuwalne dla u ytkowników turbiny z całà pewnoêcià jest krokiem w stron powszechniejszego u ycia alternatywnych êródeł energii. Budowa od góry do dołu Godna uwagi jest te technologia budowy obrotowej wie y na betonowy trzpieƒ zostanà kolejno wciàgni te wczeêniej zmontowane moduły, które utworzà pi tra. W ten sposób b dzie to pierwszy na Êwiecie wie owiec budowany od góry do dołu. Ta technologia ma byç znacznie taƒsza ni budowa tradycyjna i zdaniem projektantów ma byç równie bezpieczniejsza i bardziej przyjazna dla Êrodowiska.

Atlas Copco Systemy odzyskiwania energii. Maksimum oszcz dnoêci

Atlas Copco Systemy odzyskiwania energii. Maksimum oszcz dnoêci Atlas Copco Systemy odzyskiwania energii Maksimum oszcz dnoêci Warto odzyskiwaç i oszcz dzaç Ze wzgl du na wzrost kosztów energii na Êwiecie zakłady produkcyjne nieustannie poszukujà mo liwoêci oszcz dzania

Bardziej szczegółowo

EFE. 2.Targi EfektywnoÊci Energetycznej w PrzemyÊle paêdziernika 2017, Kraków.

EFE. 2.Targi EfektywnoÊci Energetycznej w PrzemyÊle paêdziernika 2017, Kraków. 2.Targi EfektywnoÊci Energetycznej w PrzemyÊle 11-12 paêdziernika 2017, Kraków www.efe.krakow.pl TARGI Efektywnych Rozwiàzaƒ Pogarszajàca si z roku na rok jakoêç powietrza w polskich miastach, wzrost zu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 Cel zadania: Zaplanować 20-letni plan rozwoju energetyki elektrycznej w Polsce uwzględniając obecny

Bardziej szczegółowo

Wykorzystaj szans na wi kszy zysk Inwestuj w metale szlachetne. Inwestycyjne ubezpieczenie na ycie subskrypcja Z OTO i PLATYNA

Wykorzystaj szans na wi kszy zysk Inwestuj w metale szlachetne. Inwestycyjne ubezpieczenie na ycie subskrypcja Z OTO i PLATYNA Wykorzystaj szans na wi kszy zysk Inwestuj w metale szlachetne Inwestycyjne ubezpieczenie na ycie subskrypcja Z OTO i PLATYNA Inwestycyjne ubezpieczenie na ycie to: mo liwoêç udzia u w zyskach z inwestycji

Bardziej szczegółowo

Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. HRK Real Estate & Construction

Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. HRK Real Estate & Construction LUDZIE TO FUNDAMENT Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. Misjà HRK Real Estate & Construction jest pozyskiwanie specjalistów, którzy stanà si

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Rada Nadzorcza zgodnie z treścią Statutu Spółki składa się od 5 do 9 Członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.

Bardziej szczegółowo

kompozyt-expo www.kompozyty.krakow.pl Kraków,05-06 paêdziernika 2016 7. Mi dzynarodowe Targi Materiałów,Technologii i Wyrobów Kompozytowych

kompozyt-expo www.kompozyty.krakow.pl Kraków,05-06 paêdziernika 2016 7. Mi dzynarodowe Targi Materiałów,Technologii i Wyrobów Kompozytowych kompozyt-expo 7. Mi dzynarodowe Targi Materiałów,Technologii i Wyrobów Kompozytowych Kraków,05-06 paêdziernika 2016 www.kompozyty.krakow.pl Najwa niejsze wydarzenie w bran y Mi dzynarodowe Targi Materiałów,

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport roczny Spółki Lindorff S.A. (dawniej Casus Finanse S.A.) za okres 01.01.2015-31.12.2015

Jednostkowy raport roczny Spółki Lindorff S.A. (dawniej Casus Finanse S.A.) za okres 01.01.2015-31.12.2015 Jednostkowy raport roczny Spółki Linrff S.A. (dawniej Casus Finanse S.A.) za okres 01.01.2015-31.12.2015 Wrocław, 21 marca 2016 Spis treści Rozdział 1. List Zarządu Linrff S.A.... 3 Rozdział 2. Wybrane

Bardziej szczegółowo

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej PROJEKT INWESTYCYJNY Nazwa projektu: Forma projektu: TEVOR 1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej 2. wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect Podmiot: PL Consulting sp.

Bardziej szczegółowo

Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020

Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020 Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020 Zarys finansowania RPO WL 2014-2020 Na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 przeznaczono łączną kwotę

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZÑDZANIA. BZ WBK Asset Management SA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez

USŁUGA ZARZÑDZANIA. BZ WBK Asset Management SA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez USŁUGA ZARZÑDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management SA Poznaƒ 2011 Na czym polega usługa Zarzàdzania Portfelem Usługa Zarzàdzania Portfelem (Asset

Bardziej szczegółowo

Plan prezentacji. I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW. II. Realizacja celów Emisji. III.Wyniki finansowe. IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Plan prezentacji. I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW. II. Realizacja celów Emisji. III.Wyniki finansowe. IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Plan prezentacji I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW II. Realizacja celów Emisji III.Wyniki finansowe IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy V. Cele długookresowe I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW Kurs akcji

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. O Autorach... Wst p... XIII

Spis treêci. O Autorach... Wst p... XIII O Autorach..................................................................... XI Wst p.......................................................................... XIII Rozdzia 1. Specyfika facility management........................................

Bardziej szczegółowo

Być albo nie być produktów strukturyzowanych na polskim

Być albo nie być produktów strukturyzowanych na polskim Być albo nie być produktów strukturyzowanych na polskim rynku Wall Street 2009 Robert Raszczyk Główny Specjalista Dział Instrumentów Finansowych, GPW Zakopane, 06.06.2009 Program Czy wciąż potrzebna edukacja?

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Jesteś tu: Bossa.pl Kurs giełdowy - Część 10 Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia a druga do

Bardziej szczegółowo

PRZYSZŁOŚĆ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA TLE WYZWAŃ ENERGETYCZNYCH POLSKI. Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki

PRZYSZŁOŚĆ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA TLE WYZWAŃ ENERGETYCZNYCH POLSKI. Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki PRZYSZŁOŚĆ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA TLE WYZWAŃ ENERGETYCZNYCH POLSKI Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki ENERGIA WARUNKIEM WZROSTU GOSPODARCZEGO W XX wieku liczba ludności świata wzrosła 4-krotnie,

Bardziej szczegółowo

Grodno S.A. w drodze na NewConnect. IPO Day, 11.01.2011

Grodno S.A. w drodze na NewConnect. IPO Day, 11.01.2011 Grodno S.A. w drodze na NewConnect IPO Day, 11.01.2011 Zastrzeżenia prawne W niniejszej prezentacji zostały wykorzystane źródła informacji, które Grodno S.A. (dalej: Spółka, Grodno) uznaje za wiarygodne

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Chemiczny LABORATORIUM PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Chemiczny LABORATORIUM PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Chemiczny LABORATORIUM PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH Ludwik Synoradzki Jerzy Wisialski EKONOMIKA Zasada opłacalności Na początku każdego

Bardziej szczegółowo

Gaz łupkowy w województwie pomorskim

Gaz łupkowy w województwie pomorskim Gaz łupkowy w województwie pomorskim 1 Prezentacja wyników badania Samorządów, partnerów Samorządu Województwa Pomorskiego oraz koncesjonariuszy Charakterystyka grup 2 18% 82% Samorządy Partnerzy SWP n=63

Bardziej szczegółowo

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Co ma najwyższy potencjał zysku w średnim terminie? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy Subfundusz UniStrategie Dynamiczny UniKorona Pieniężny

Bardziej szczegółowo

Finansujący: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Finansujący: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie WARSZTATY pn. Aktywna edukacja stacjonarna i terenowa warsztaty dla dzieci i młodzieży realizowane w ramach projektu: Człowiek energia środowisko. Zrównoważona przyszłość Mazowsza, Kujaw i Ziemi Łódzkiej.

Bardziej szczegółowo

RYZYKO WALUTOWE - NARZĘDZIA MINIMALIZACJI. Wysoka konkurencyjność. Produkty dostosowywane do indywidualnych potrzeb Klienta

RYZYKO WALUTOWE - NARZĘDZIA MINIMALIZACJI. Wysoka konkurencyjność. Produkty dostosowywane do indywidualnych potrzeb Klienta RYZYKO WALUTOWE - NARZĘDZIA MINIMALIZACJI str. 1 Wysoka konkurencyjność Produkty dostosowywane do indywidualnych potrzeb Klienta Oferta cenowa negocjowana indywidualnie dla każdego Klienta Elektroniczne

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA LIBET S.A. 20 MAJA 2013 R.

PREZENTACJA LIBET S.A. 20 MAJA 2013 R. PREZENTACJA LIBET S.A. 20 MAJA 2013 R. Skuteczne zarządzanie Thomas Lehmann Prezes Zarządu Dyrektor Zarządzający Libet S.A. Udział w rynku Ireneusz Gronostaj Członek Zarządu Dyrektor Finansowy Libet S.A.

Bardziej szczegółowo

Phargalis. Oferta dla przemys u farmaceutycznego. www.pl.airliquide.com

Phargalis. Oferta dla przemys u farmaceutycznego. www.pl.airliquide.com Phargalis Oferta dla przemys u farmaceutycznego www.pl.airliquide.com GALIS PHAR Poszukujecie Paƒstwo ciàgle nowych rozwiàzaƒ w celu optymalizacji jakoêci i kosztów działalnoêci oraz zwi kszenia bezpieczeƒstwa

Bardziej szczegółowo

JUKAWA. Co dalej? Metoda analizy

JUKAWA. Co dalej? Metoda analizy JUKAWA Co dalej? Metoda analizy Na czym polega warto JUKAWY dla miasta? Jakie s cele miasta? Podstawowy: utrzyma budynek z powodu jego unikalnej i cennej historycznie architektury Uzupe niaj ce (o ile

Bardziej szczegółowo

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których:

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których: Warszawa, dnia 25 stycznia 2013 r. Szanowny Pan Wojciech Kwaśniak Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa Wasz znak: DRB/DRB_I/078/247/11/12/MM W

Bardziej szczegółowo

MotoFocus.pl - to nowoczesne rozwiązania w badaniach marketingowych

MotoFocus.pl - to nowoczesne rozwiązania w badaniach marketingowych MotoFocus.pl - dział badania rynku i opinii MotoFocus.pl jest polską firmą badawczą specjalizującą się w badaniach rynku motoryzacyjnego. Już od blisko 10 lat przeprowadzamy badania marketingowe oraz sondaże

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

Polacy o źródłach energii odnawialnej

Polacy o źródłach energii odnawialnej Polacy o źródłach energii odnawialnej Wyniki badania opinii publicznej 2013 r. Wycinek z: Krajowego Planu Rozwoju Mikroinstalacji Odnawialnych Źródeł Energii do 2020 roku Warszawa 2013 Polacy o przydomowych

Bardziej szczegółowo

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015 CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015 Najwyższy wzrost od Q2 2005 Poziom zadowolenia polskich konsumentów w Q3 15 wyniósł 80 punktów, tym samym wzrósł o 10 punktów względem

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Listopad 2012 Organizacja funkcjonalna Dotychczas na organizację patrzono z perspektywy realizowanych funkcji. Zarząd

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 kodeksu spółek handlowych oraz 32 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ABS

Bardziej szczegółowo

Rusza oferta publiczna INTERFOAM HOLDING AS, największego producenta pianki poliuretanowej z Ukrainy 23.11.2011.

Rusza oferta publiczna INTERFOAM HOLDING AS, największego producenta pianki poliuretanowej z Ukrainy 23.11.2011. Rusza oferta publiczna INTERFOAM HOLDING AS, największego producenta pianki poliuretanowej z Ukrainy 23.11.2011. INTERFOAM HOLDING AS, zarejestrowana w Estonii spółka tworząca grupę kapitałową będącą największym

Bardziej szczegółowo

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 3. WARUNKI WYKONYWANIA ROBÓT

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 3. WARUNKI WYKONYWANIA ROBÓT Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz ustawy Prawo ochrony Êrodowiska 1)

USTAWA. z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz ustawy Prawo ochrony Êrodowiska 1) 875 USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz ustawy Prawo ochrony Êrodowiska 1) Art. 1. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153,

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.)

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) I. INFORMACJE OGÓLNE Pełna nazwa Wnioskodawcy/Imię i nazwisko II. OPIS DZIAŁALNOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. KRÓTKI OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

T.C. DĘBICA S.A. (1) Firma Oponiarska DĘBICA S.A. Wyniki finansowe 2007 r. i perspektywy 2008 r. Warszawa, 15 lutego 2008 r. T.C. DĘBICA S.A. (2) Executive summary Przychody ze sprzedaży w 2007 r. wyniosły

Bardziej szczegółowo

ELTEL NETWORKS TORUŃ S.A.

ELTEL NETWORKS TORUŃ S.A. ELTEL NETWORKS TORUŃ S.A. O FIRMIE Na polskim rynku wykonawców budownictwa elektroenergetycznego jesteśmy od ponad 50 lat. Do międzynarodowego dostawcy usług dla infrastruktur sieciowych Eltel Networks

Bardziej szczegółowo

Województwo Lubuskie, 2016 r.

Województwo Lubuskie, 2016 r. Województwo Lubuskie, 2016 r. Kursy kwalifikacyjne, szkolenia doskonalące dla nauczycieli w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem. Studia podyplomowe itp. Np. uczelnie wyższe w przypadku szkoleń

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rynku. w 2009 roku Spragnieni krwi

Perspektywy rynku. w 2009 roku Spragnieni krwi Perspektywy rynku nieruchomości ci i branży y deweloperskiej w 2009 roku Spragnieni krwi Warszawa, 29 Kwietnia 2009 Polski rynek nieruchomości ci oczekiwany scenariusz rynkowy W 2009 roku oczekujemy spadku

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju miasta

Uwarunkowania rozwoju miasta AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE Część 06 Uwarunkowania rozwoju miasta W 880.06 2/9 SPIS TREŚCI 6.1 Główne czynniki

Bardziej szczegółowo

JAK INWESTOWAĆ W ROPĘ?

JAK INWESTOWAĆ W ROPĘ? JAK INWESTOWAĆ W ROPĘ? Za pośrednictwem platformy inwestycyjnej DIF Freedom istnieje wiele sposobów inwestowania w ropę naftową. Zacznijmy od instrumentu, który jest związany z najmniejszym ryzykiem inwestycyjnym

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Projekt: wersja β do konsultacji społecznych Opracowanie: Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi Ul. Piotrkowska 175 90-447 Łódź Spis treści

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju rynku funduszy VC w Polsce

Perspektywy rozwoju rynku funduszy VC w Polsce Perspektywy rozwoju rynku funduszy VC w Polsce dr Rafał T. Stroiński, LL.M. Seminarium eksperckie Rozwój innowacyjnej gospodarki dzięki rynkowi venture capital Pałac Prezydencki Warszawa, 7 października

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A.

RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A. RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A. ZA OKRES I KWARTAŁU 2011 ROKU od dnia 01-01-2011 roku do dnia 31-03-2011 roku Warszawa, 16 maja 2011 r. Raport kwartalny za 1 kwartał 2011 został przygotowany przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

Zamówienia publiczne w PKP PLK S.A. w obszarze inwestycji kolejowych. Warszawa, 10 maja 2016 r.

Zamówienia publiczne w PKP PLK S.A. w obszarze inwestycji kolejowych. Warszawa, 10 maja 2016 r. Zamówienia publiczne w PKP PLK S.A. w obszarze inwestycji kolejowych Warszawa, 10 maja 2016 r. Główne cele i misja PLK Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jest administratorem infrastruktury kolejowej.

Bardziej szczegółowo

Liczba stron: 3. Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma.

Liczba stron: 3. Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma. Dotyczy: Zamówienia publicznego nr PN/4/2014, którego przedmiotem jest Zakup energii elektrycznej dla obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Ursus. Liczba stron: 3 Prosimy o niezwłoczne

Bardziej szczegółowo

Raport z realizacji Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) dla Miasta Bydgoszczy na lata 2012 2020

Raport z realizacji Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) dla Miasta Bydgoszczy na lata 2012 2020 Raport z realizacji Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) dla Miasta Bydgoszczy na lata 2012 2020 FORUM Bydgoskie Dni Energii Roman Adrych Główny specjalista ds. zarządzania energią Energetyk

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Opole, 23 kwietnia 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Opole, 23 kwietnia 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Opole, 23 kwietnia 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910 wywiadów

Bardziej szczegółowo

Ogólne bezpieczeƒstwo produktów

Ogólne bezpieczeƒstwo produktów Ogólne bezpieczeƒstwo produktów !?! PRODUKT to rzecz ruchoma: nowa lub u ywana, naprawiana lub regenerowana, przeznaczona do u ytku konsumentów lub co do której istnieje prawdopodobieƒstwo, e mo e byç

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów

Instrumenty wsparcia ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów Instrumenty wsparcia ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów Tomasz Makowski Specjalista Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa, 27 listopada 2015 r. Z BGK przyszłość zaczyna się dziś Misją BGK

Bardziej szczegółowo

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja XXIII

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja XXIII DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja XXIII Systemy transakcyjne cz.1 Wszelkie prawa zastrze one. Kopiowanie i rozpowszechnianie ca ci lub fragmentu niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie w zakresie stosowanie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect DOBRA PRAKTYKA WYJAŚNIENIE

Oświadczenie w zakresie stosowanie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect DOBRA PRAKTYKA WYJAŚNIENIE Oświadczenie w zakresie stosowanie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect DOBRA PRAKTYKA 1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych

Bardziej szczegółowo

franczyzowym w Polsce

franczyzowym w Polsce Raport o rynku franczyzowym w Polsce II edycja - 2008 Wstęp Akademia Rozwoju Systemów Sieciowych zakończyła kolejną edycję badania rynku systemów sieciowych (sieci franczyzowe, agencyjne, partnerskie i

Bardziej szczegółowo

Termostaty V2, V4 i V8 Regulatory temperatury bezpo redniego działania F CHARAKTERYSTYKA:

Termostaty V2, V4 i V8 Regulatory temperatury bezpo redniego działania F CHARAKTERYSTYKA: Termostaty V2, V4 i V8 Regulatory temperatury bezpo redniego działania 3.4.01-F CHARAKTERYSTYKA: siła zamkni cia 200 N, 400 N i 800 N do zaworów grzewczych lub chłodz cych solidne i godne zaufania zakres

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM I. Informacja o naborze wniosków INFROMACJA DLA PRACODAWCÓW!!! W związku z realizacją projektu systemowego Aktywność drogą do sukcesu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 6.1.3 współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

RYNNY DACHOWE Z MIEDZI MATERIA NA SUKCES

RYNNY DACHOWE Z MIEDZI MATERIA NA SUKCES RYNNY DACHnowe 19-11-2006 22:39 Strona 1 BUDOWNICTWO I POKRYCIA DACHOWE RYNNY DACHOWE Z MIEDZI MATERIA NA SUKCES Niech miedê b dzie znakiem Paƒstwa obecnoêci na budowie! RYNNY DACHnowe 19-11-2006 22:39

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.05.2012 r.

Warszawa, 24.05.2012 r. Relacje administracji rz dowej z otoczeniem na przyk adzie dwóch projektów realizowanych przez Departament S by Cywilnej KPRM Warszawa, 24.05.2012 r. Zakres projektów realizowanych przez DSC KPRM W latach

Bardziej szczegółowo

ZDROWE YCIE ERGONOMIA

ZDROWE YCIE ERGONOMIA BIULETYN DLA PRACOWNIKÓW KRAJÓW CENTRALNEJ EUROPY ZDROWE YCIE ERGONOMIA Biuletyn dla pracowników krajów Centralnej Europy Zdrowe ycie Wrzesieƒ 2008 E r g o n o m i a Zasady, o któr ych warto pamiętać...

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY. Prezentacja firmy Apetito

OFERTA WSPÓŁPRACY. Prezentacja firmy Apetito OFERTA WSPÓŁPRACY Prezentacja firmy Apetito o nas... BON Apetito Sp. z o.o. powstała w 2009 roku i konsekwentnie tworzy sieć restauracji pod nazwą BONapetito, w których klienci mogą kupować pyszne jedzenie

Bardziej szczegółowo

XVII Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA-POLSKA

XVII Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA-POLSKA XVII Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA-POLSKA 10-13.05.2011 Kielce Gancarz Waldemar Pych Dawid W skrócie o targach AUTOSTRADA-POLSKA - Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego - największa

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TORUNIU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TORUNIU W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TORUNIU obowiązuje od 12 października 2015 roku ROZDZIAŁ I OPROCENTOWANIE PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH KREDYTY NA CELE MIESZKANIOWE ORAZ CELE ZWIĄZANE Z BUDOWNICTWEM

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.slawa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.slawa.pl 1 z 5 2014-03-18 10:24 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.slawa.pl Sława: Dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń biurowych

Bardziej szczegółowo

ZARABIAJ DZI KI SŁO CU! ZMIE SWOJÑ PRZYSZŁOÂå! POMO EMY CI TO ZROBIå! MIKROINSTALACJE FOTOWOLTAICZNE TO DOBRY BIZNES

ZARABIAJ DZI KI SŁO CU! ZMIE SWOJÑ PRZYSZŁOÂå! POMO EMY CI TO ZROBIå! MIKROINSTALACJE FOTOWOLTAICZNE TO DOBRY BIZNES ZARABIAJ DZI KI SŁO CU! ZMIE SWOJÑ PRZYSZŁOÂå! POMO EMY CI TO ZROBIå! MIKROINSTALACJE FOTOWOLTAICZNE TO DOBRY BIZNES 2 SZANSA NA WYCIÑGNIECIE R KI Czy kiedykolwiek myêlałeê, e ka dy słoneczny dzieƒ mo

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

Jeśli jednostka gospodarcza chce wykazywać sprawozdania dotyczące segmentów, musi najpierw sporządzać sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR 1.

Jeśli jednostka gospodarcza chce wykazywać sprawozdania dotyczące segmentów, musi najpierw sporządzać sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR 1. Jeśli jednostka gospodarcza chce wykazywać sprawozdania dotyczące segmentów, musi najpierw sporządzać sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR 1. Wprowadzenie Ekspansja gospodarcza jednostek gospodarczych

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH Pozwalają zaoszczędzić do 80% energii elektrycznej i więcej! Strumień światła zachowuje 100% jakości w okresie eksploatacji nawet do 50.000 do 70.000 h tj. w okresie

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany Program Dotacji do 70% na zakup zestawów solarnych.

Zintegrowany Program Dotacji do 70% na zakup zestawów solarnych. Zintegrowany Program Dotacji do 70% na zakup zestawów solarnych. Strona 1 z 5 1 ZAŁO ENIA PROGRAMOWE 1. Zintegrowany Program Dotacji do 70% na zakupu zestawów solarnych, zwany dalej Programem realizowany

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH GRUPY ZA 2016 ROK 27 MARCA 2017 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL

PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH GRUPY ZA 2016 ROK 27 MARCA 2017 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH GRUPY ZA 2016 ROK 27 MARCA 2017 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL 1 Zastrzeżenie prawne Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Polimex-Mostostal

Bardziej szczegółowo

Finansowy Barometr ING

Finansowy Barometr ING Finansowy Barometr ING Międzynarodowe badanie ING na temat postaw i zachowań konsumentów wobec bankowości mobilnej Wybrane wyniki badania przeprowadzonego dla Grupy ING przez IPSOS O badaniu Finansowy

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r.

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 175 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 lutego 2008 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie s u by funkcjonariuszy Stra y Granicznej w kontyngencie Stra y Granicznej

Bardziej szczegółowo

DYLEMATY POLSKIEJ ENERGETYKI W XXI WIEKU. Prof. dr hab. Maciej Nowicki

DYLEMATY POLSKIEJ ENERGETYKI W XXI WIEKU. Prof. dr hab. Maciej Nowicki DYLEMATY POLSKIEJ ENERGETYKI W XXI WIEKU Prof. dr hab. Maciej Nowicki 1 POLSKI SYSTEM ENERGETYCZNY NA ROZDRO U 40% mocy w elektrowniach ma wi cej ni 40 lat - konieczno ich wy czenia z eksploatacji Linie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PROJEKT. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Załącznik nr 2 o zwołaniu Spółki w sprawie: wyboru Przewodniczącego Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek

Bardziej szczegółowo

Miło Cię widzieć. innogy

Miło Cię widzieć. innogy Miło Cię widzieć innogy Miło Cię widzieć, innogy innogy to innowacyjne i zrównoważone produkty oraz usługi, dzięki którym nasi Klienci mogą korzystać z energii w efektywny sposób i podnosić jakość swojego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DOSTOSOWANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH DO POTRZEB KLIMATYZACJI W BLOKU A2

PROJEKT DOSTOSOWANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH DO POTRZEB KLIMATYZACJI W BLOKU A2 PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI KLIMATYZACJI BLOKU A2 W GMACHU MINISTERSTWA FINANSÓW PRZY ULICY ŚWIĘTOKRZYSKIEJ 12 W WARSZAWIE TOM II INSTALACJA EKTRYCZNE Nazwa i adres inwestycji/obiektu budowlanego: GMACH

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ WARUNKI KORZYSTANIA, PROWADZENIA RUCHU, EKSPLOATACJI I PLANOWANIA ROZWOJU SIECI.

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ WARUNKI KORZYSTANIA, PROWADZENIA RUCHU, EKSPLOATACJI I PLANOWANIA ROZWOJU SIECI. INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ WARUNKI KORZYSTANIA, PROWADZENIA RUCHU, EKSPLOATACJI I PLANOWANIA ROZWOJU SIECI OPIS SIECI DYSTRYBUCYJNEJ SYNTHOS DWORY PARAMETRY TECHNICZNE URZĄDZEŃ

Bardziej szczegółowo

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Wyniki monitorowania pomocy publicznej udzielonej spółkom motoryzacyjnym prowadzącym działalność gospodarczą na terenie specjalnych stref ekonomicznych (stan na

Bardziej szczegółowo

ELEKTROBUDOWA SA LIDER POLSKIEJ ELEKTROENERGETYKI

ELEKTROBUDOWA SA LIDER POLSKIEJ ELEKTROENERGETYKI ELEKTROBUDOWA SA LIDER POLSKIEJ ELEKTROENERGETYKI Informacje ogólne r. 1 1 Historia firmy 1953 1992 1995 1996 1997 2000 2002 utworzenie Przedsiębiorstwa MontaŜu Elektrycznego ELEKTROBUDOWA przekształcenie

Bardziej szczegółowo

Formularz F-4.2.3-01-01-01 Druk firmowy Nr wydania: 03 Data wydania: 22-09-2014

Formularz F-4.2.3-01-01-01 Druk firmowy Nr wydania: 03 Data wydania: 22-09-2014 Instrument: Realizacja niektórych przedsięwzięć w zakresie promocji i wspierania eksportu lub sprzedaży na rynku wewnętrznym UE ( PRZEDSIĘWZIĘCIA PROMOCYJNE ). Cel główny wsparcia Wymagania Udzielanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R.

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R. RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R. Spis Treści I. List Prezesa Zarządu GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna II.

Bardziej szczegółowo

cennik us ugi Centrala DIATONIS Ceny central Profil Sprzeda Ceny Central dost pnych w ramach Profilu Sprzeda Tabela 1

cennik us ugi Centrala DIATONIS Ceny central Profil Sprzeda Ceny Central dost pnych w ramach Profilu Sprzeda Tabela 1 cennik us ugi Centrala DIATONIS 1 Ceny central Profil Sprzeda Tabela 1 Ceny Central dost pnych w ramach Profilu Sprzeda jednego portu w ramach Centrali (z ) Centrala 1) 5) DIATONIS XS (8-12 portów) e-diatonis

Bardziej szczegółowo

dr inż. Robert Geryło Seminarium Wyroby budowlane na rynku europejskim wymagania i kierunki zmian, Warszawa 16.3.2010

dr inż. Robert Geryło Seminarium Wyroby budowlane na rynku europejskim wymagania i kierunki zmian, Warszawa 16.3.2010 Nowy zakres wymagań stawianych wyrobom budowlanym związanych z efektywnościąenergetyczną budownictwa dr inż. Robert Geryło Seminarium Wyroby budowlane na rynku europejskim wymagania i kierunki zmian, Warszawa

Bardziej szczegółowo

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH SKONCENTROWANA MOC Solidność i precyzja Wysokowydajne młoty hydrauliczne Terex, poszerzające wszechstronność koparko-ładowarek,

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne rozwiązania w wentylacji chlewni. Zbigniew Naparty Specjalista ds. trzody chlewnej Agramatic

Nowoczesne rozwiązania w wentylacji chlewni. Zbigniew Naparty Specjalista ds. trzody chlewnej Agramatic Nowoczesne rozwiązania w wentylacji chlewni Zbigniew Naparty Specjalista ds. trzody chlewnej Agramatic ZŁOTE PRAKTYKI Nowoczesne rozwiązania wentylacji w chlewni 2011 Zbigniew Naparty Specjalista ds. techniczno

Bardziej szczegółowo

Raport_Inter_2009_converted52:Layout 1 4/20/09 1:02 PM Page 18 Ubezpieczenia {

Raport_Inter_2009_converted52:Layout 1 4/20/09 1:02 PM Page 18 Ubezpieczenia { { Ubezpieczenia Klienci InterRisk SA Vienna Insurance Group to zarówno osoby fizyczne, jak firmy, przedsiębiorstwa i szkoły. Oferujemy im ponad 150 produktów ubezpieczeniowych. Nasze ubezpieczenia zapewniają

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y (do 60 000 EURO) Zawartość: Informacja ogólna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2005/481,projekt-rozporzadzenia-ministra-spraw-wewnetrznych-i -Administracji-z-dnia-2005-r.html Wygenerowano: Czwartek, 28 stycznia 2016, 20:27

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 25 MAJA 2016 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 25 MAJA 2016 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 25 MAJA 2016 ROKU w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Rola Stowarzyszenia w działaniach na rzecz rozwoju gospodarczego miast i gmin Wielkopolski

Rola Stowarzyszenia w działaniach na rzecz rozwoju gospodarczego miast i gmin Wielkopolski Rola Stowarzyszenia w działaniach na rzecz rozwoju gospodarczego miast i gmin Wielkopolski Ryszard Nawrocki Prezes Zarządu Konin 15.11.2012 r. Powołanie Stowarzyszenia czerwiec 2007 Mając na uwadze niepowtarzalną

Bardziej szczegółowo

21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA. dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców

21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA. dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców 21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców Kongres Badaczy Rynku i Opinii Kongres organizowany przez Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o regulacje art. 431 1 w zw. z 2 pkt 1 KSH postanawia:

Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o regulacje art. 431 1 w zw. z 2 pkt 1 KSH postanawia: Załącznik nr Raportu bieżącego nr 78/2014 z 10.10.2014 r. UCHWAŁA NR /X/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: Spółka ) z dnia 31 października 2014

Bardziej szczegółowo

Inwestycje Polskie Banku Gospodarstwa Krajowego

Inwestycje Polskie Banku Gospodarstwa Krajowego Inwestycje Polskie Banku Gospodarstwa Krajowego Paweł Lisowski Dyrektor ds. Współpracy z Samorządami Terytorialnymi Doradca Prezesa Podstawowe cele i zadania strategiczne Bank pierwszego wyboru dla Państwa

Bardziej szczegółowo

RAJD ROWEROWY Rowerowy piknik integracyjny

RAJD ROWEROWY Rowerowy piknik integracyjny PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W SIEDLCACH RAJD ROWEROWY Rowerowy piknik integracyjny 7 czerwca 2014 r. Rajd skierowany jest do nauczycieli szkół gimnazjalnych Miasta Siedlce,

Bardziej szczegółowo