ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZADANE PRZEZ AKCJONARIUSZY ORAZ INWESTORÓW 2013 R. *) dane Pytających pozostają do wiadomości Spółki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZADANE PRZEZ AKCJONARIUSZY ORAZ INWESTORÓW 2013 R. *) dane Pytających pozostają do wiadomości Spółki"

Transkrypt

1 ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZADANE PRZEZ AKCJONARIUSZY ORAZ INWESTORÓW 2013 R. *) dane Pytających pozostają do wiadomości Spółki PYTANIE Dzień dobry, czy spółka będzie publikowała prognozy finansowe na rok 2014? Z poważaniem, /z dn r./ ODPOWIEDŹ ze względu na specyfikę branży, w której funkcjonuje Spółka oraz wpływ wielu czynników na osiągane przez nią wyniki finansowe, na chwilę obecną Zarząd Emitenta podtrzymuje decyzję o niepublikowaniu prognoz wyników finansowych również w 2014 roku. W ocenie Zarządu Spółki prognozy finansowe opracowane w oparciu o tak zmienne warunki rynkowe mogłyby być obarczone dużymi błędami i tym samym, wprowadzałyby Inwestorów w błąd. Chcielibyśmy jednak podkreślić że, Zarząd Emitenta nie wyklucza, iż w przyszłości gdy sytuacja w branży budowlanej się ustabilizuje, prognozy

2 2 finansowe będą publikowane. Wyrażam nadzieję, że udzielona powyżej odpowiedź okaże się dla Pana wyczerpująca. W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Działem Relacji Inwestorskich poprzez adres Z poważaniem Zespół Relacji Inwestorskich AEDES S.A. Dzień dobry, Mam pytanie, w związku z raportem bieżącym nr 24/2013. Jak kara nałożona na podwykonawcę wpłynie na bilans i jego sumę? Czy kara będzie miała jakiś wpływ na wynik netto spółki? W którym kwartale zostanie ona zaksięgowana? Kiedy możemy spodziewać się rozstrzygnięcia całej sprawy? Czy firma ma szansę na zysk w 4 kwartale biegłego roku? Wiele firm budowlanych prowadzi dodatkowe działalności jak np sprzedaż materiałów budowlanych oraz wypożyczalnię Elektro-narzędzi. Czy firma przeprowadzała jakieś analizy rentowności tych dodatkowych sposobów powiększania przychodów? Być może warto by było zainwestować w takie przedsięwzięcie, Z wyrazami szacunku, odpowiadając na przesłane przez Pana pytania, rozpoczniemy od najważniejszego, przypominamy, że Spółka nie publikuje prognoz finansowych. Decyzja ta jest podyktowana faktem, iż specyfika branży, w której Spółka prowadzi działalność gospodarczą zależna jest od wielu czynników. W ocenie Zarządu publikacja takich prognoz obarczona byłaby dużymi błędami szacunkowymi, co mogłoby wprowadzać inwestorów w błąd nt. sytuacji finansowej Spółki. Jeśli zaś chodzi o działalność Spółki dotyczącą sprzedaży materiałów budowlanych, to sprzedaż ta była prowadzona przez Emitenta niemal od początku jego istnienia. Przy czym udział tej działalności w przychodach w skali roku nie przekraczał 10 proc., dlatego Zarząd Spółki zdecydował o stopniowym

3 3 /z dn r./ jej wygaszaniu. Poniższa tabela obrazuje stopniowe zmiany struktury sprzedaży usług przez Emitenta. W tym miejscu należy dodać, iż przychody Spółki ze sprzedaży materiałów budowlanych stopniowo zastępowane będą przez zlecenia z zakresu budownictwa przemysłowego, co w ocenie Zarządu przyczyni się do zwiększenia przychodów poprzez dywersyfikację świadczonych usług. Odnosząc się do kwestii wpływu kary nałożonej na Podwykonawcę, to jej wpływ na bilans będzie widoczny w kolejnych okresach. Natomiast, Spółka nie jest w stanie przewidzieć okresu potrzebnego na rozstrzygnięcie tej sprawy, szczególnie jeśli Podwykonawca zdecyduje się na postępowanie na drodze sądowej. Obecnie trwają dalsze rozmowy z Podwykonawcą, które mają na celu jak najszybsze osiągnięcie korzystnego rozwiązania.

4 4 Mamy nadzieję, że powyższa odpowiedź będzie dla Pana wyczerpująca. W przypadku dodatkowych pytań, jak zawsze zapraszamy do ponownego kontaktu poprzez adres Z poważaniem Witam Panie Prezesie, czytając raport za 3Q, zaciekawił mnie poniższy fragment: Od września 2012 roku Spółka jako Generalny Wykonawca realizuje osiedle mieszkaniowe Jesionowa Aleja, które powstaje w Zabrzu. W finansowanie tej inwestycji zaangażowany jest także Emitent, który udziela Zleceniodawcy oprocentowanego kredytu kupieckiego. Z uwagi na zbliżający się limit udzielonego kredytu Zarząd Spółki zdecydował w porozumieniu z Zamawiającym, zgodnie z łączącą strony umową, o spowolnieniu realizacji prac przy wskazanym projekcie. Umożliwi to Zleceniodawcy pozyskanie dalszych środków w wyniku prowadzenia akcji sprzedażowej powstającej inwestycji. Czy Zarząd ma w planach przejęcie/ połączenie się z jakimś podmiotem, zajmującym się działalnością deweloperską? dziękujemy za przesłane pytania, poniżej znajdzie Pan odpowiedzi. Przyjęta strategia rozwoju Spółki AEDES S.A. nie zakłada obecnie przejęcia, ani fuzji z firmą deweloperską. Planując rozwój Spółki, Zarząd nie wyklucza możliwości ewentualnej akwizycji podmiotu z branży budownictwa infrastrukturalnego, o ile nadarzyłaby się ku temu atrakcyjna dla Spółki okazja. Zarząd Spółki, stoi na stanowisku, iż potencjalnym podmiotem wspomnianej akwizycji może być jedynie przedsiębiorstwo posiadające zdrowe fundamenty działalności oraz świadczące usługi będące uzupełnieniem oferty Spółki AEDES S.A.. W ocenie Zarządu Spółki przeprowadzenie takiej transakcji ma sens jedynie wówczas, gdy przejęcie lub fuzja pozwala wykreować dodatkową wartość w postaci efektu synergii. Dla osiągnięcia satysfakcjonujących rezultatów takiej operacji Spółka musiałby osiągnąć w okresie 2-3 lat obiecujące efekty synergii przychodowej oraz kosztowej, które pozwoliłyby zwiększyć przewagę konkurencyjną Spółki oraz wejść na nowe rynki, jak np. rynek budownictwa drogowego. Obecnie nie zapadły w tej sprawie żadne decyzje, ani nie są prowadzone żadne negocjacje. Odpowiadając na Pana pytanie dotyczące projektu prowadzonego w Zabrzu, Inwestorem powstającego w tym mieście osiedla mieszkaniowego Jesionowa

5 5 Jeśli już firma zakończy budowę, to oczywistą oczywistością będzie fakt późniejszej sprzedaży gotowych lokali. Osobiście wolałbym aby stroną sprzedającą była oczywiście spółka. Wówczas firma zarobiłaby by na budowie, jak to się odbywa do tej pory oraz na sprzedaży. Taki wariant pozwoliłby uniknąć zawężenia dochodów tylko do działalności budowlanej. Oczywiście zdaje sobie sprawę z konieczności współpracy z jakimś funduszem przy takim projekcie. Jednak taki kierunek, nawet jednorazowy byłby bardzo rozwijający. Czy może Zarząd woli w przyszłości skupić większą uwagę na budownictwie przemysłowym? Czy w przypadku osiągnięcia słabych wyników finansowych za 2013 rok, Zarząd przewiduje skup akcji własnych, w ramach programu motywacyjnego? Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam /z dn r./ Aleja jest firma Prem sp. z o.o.. W związku z powyższym tylko ona pełni funkcję sprzedającego nieruchomość. Emitent w ramach przyjętych założeń modelu biznesowego w postaci udzielania wsparcia inwestorowi, po przeanalizowaniu ówczesnej sytuacji finansowej Spółki, a także możliwych zagrożeń udzielił ww. Kontrahentowi oprocentowanego kredytu kupieckiego. Zatem proszę zwrócić uwagę na to, iż już z samego udzielenia pożyczki Spółka otrzyma dodatkowe profity, które będą stanowić uzupełnienie przychodów Spółki z tytułu realizacji projektu obejmującego budowę osiedla mieszkaniowego w zabudowie mieszanej: wielo- i jednorodzinnej. Odnosząc się do Pana pytania dotyczącego budownictwa przemysłowego, pozyskiwanie zleceń na obiekty o przeznaczeniu przemysłowym jest częścią przyjętej przez Zarząd Spółki strategii rozwoju. Realizowana w ten sposób strategia rozwoju, w ocenie Spółki, pozwoli zwiększyć w przyszłości przychody ze sprzedaży w wyniku dywersyfikacji źródeł przychodów. Emitent zamierza zwiększyć swoją aktywność w zakresie budownictwa przemysłowego w oparciu o nowoczesne rozwiązania technologiczne. Monitorując ten rynek budownictwa sądzimy, iż w najbliższych latach jego wartość będzie systematycznie się zwiększać. Jeśli chodzi o wyniki finansowe Spółki na koniec bieżącego roku, przypominamy, że Spółka nie publikuje prognoz finansowych. Decyzja ta jest podyktowana faktem, iż specyfika branży w której Spółka prowadzi działalność gospodarczą zależna jest od wielu czynników. W ocenie Zarządu publikacja takich prognoz obarczona byłaby dużymi błędami szacunkowymi, co mogłoby wprowadzać inwestorów w błąd nt. sytuacji finansowej Spółki. Jeśli zaś chodzi o kwestię skupu akcji własnych oraz programu motywacyjnego, to jest ona otwarta i już od pewnego czasu rozważana. Jednak zależy nam na tym, aby były to narzędzia, które poprawią płynność kursu notowań akcji AEDES S.A., dlatego jeśli zdecydujemy się na ten krok, będziemy szukać najlepszego momentu, aby ten proces przeprowadzić z korzyścią dla naszych Akcjonariuszy. Wyrażam nadzieję, że udzielone powyżej odpowiedzi okażą się dla Pana

6 6 wyczerpujące. W każdej chwili zapraszam także do kontaktu z naszym Działem Relacji Inwestorskich poprzez adres Z poważaniem Maciej Targosz, Prezes Zarządu AEDES S.A. Witam, Jako Akcjonariusz spółki mam pytanie dotyczące raportu bieżącego 24/2013. Mianowicie, czy dobrze rozumiem, że podwykonawca może złożyć wniosek o upadłość Emitenta, z powodu nie wywiązania się z umowy, tj. wypłaty wynagrodzenia. Jednak jako, że zostały złamane zasady umowy, wynagrodzenie nie musi być wypłacane? Lub też nie wypłacone w całości? Moje drugie pytanie, czy mają Państwo w tej sprawie kontakt ze zleceniodawcą (deweloperem)? /z dn r./ zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (http://isap.sejm.gov.pl/detailsservlet?id=wdu ) wniosek o ogłoszenie upadłości może zgłosić dłużnik lub każdy z jego wierzycieli na zasadach określonych w w/w ustawie. Należy pamiętać, że jeżeli wniosek o ogłoszenie upadłości zgłasza wierzyciel, powinien on uprawdopodobnić swoją wierzytelność, czyli przedstawić dowody na słuszność swojego stanowiska. Istotną kwestią jest również fakt, że istnienie spornej wierzytelności (nie uznawanej przez Emitenta) nie jest wystarczającą przesłanką do wystąpienia z wnioskiem o ogłoszenie upadłości. W przypadku Podwykonawcy Emitenta, prawdopodobne jest, iż będzie się on ubiegał o wypłacenie pozostałej części wynagrodzenia jako należnej mu kwoty. Jeśli chodzi o rozliczenie przedmiotowej umowy, to część wynagrodzenia Podwykonawcy została mu wypłacona przez Emitenta po ukończeniu poszczególnych etapów robót na podstawie odbiorów częściowych w trakcie realizacji pozostałych prac. Natomiast pozostała część wynagrodzenia została potrącona na poczet rozliczenia naliczonych Podwykonawcy kar umownych z tytułu nieterminowego wykonania przedmiotu umowy (opóźnienie powyżej 10 miesięcy). Odpowiadając na Pana drugie pytanie, w przypadku problemów z

7 7 Podwykonawcami, które mogą mieć wpływ na terminowość oraz/lub jakość wykonanych prac, Zarząd Spółki każdorazowo informuje o tychże kwestiach Inwestora (Zleceniodawcę). Wyrażamy nadzieję, że powyższa odpowiedź będzie dla Pana wyczerpująca. W przypadku dodatkowych pytań, zapraszamy do ponownego kontaktu. Z poważaniem Zespół Relacji Inwestorskich AEDES S.A. Dzień dobry, Jako akcjonariusz państwa spółki jestem wysoce zaniepokojony dzisiejszym spadkiem kursu. Czy jest konkretny powód tak znacznej przeceny, że spółka ma kurs bliski historycznych minimów? Pozdrawiam /z dn r. godz. 18:02/ w opinii Zarządu Spółki trudno jest oceniać, co może mieć bezpośredni wpływ na obecny poziom notowań kursu akcji Aedes S.A.. na rynku NewConnect. Bieżąca sytuacja Spółki jest zadowalająca, zaś stopniowo realizowana jest strategia rozwoju. W ramach realizacji strategii rozwoju pozyskaliśmy bardzo cenne dla Spółki zlecenie z zakresu budownictwa przemysłowego, o czym informowaliśmy na koniec sierpnia br. Ponadto, realizujemy kolejne etapy projektów z zakresu budownictwa mieszkaniowego, znajdujące się obecnie w naszym portfelu zleceń. Zwracamy także uwagę, iż w II kwartale 2013 r. Spółka pozyskała trzy znaczące kontrakty o łącznej wartości 22,7 mln zł. Wskazane umowy dotyczyły m.in. realizacji budynku mieszkaniowo-usługowego zlokalizowanego przy ul. Wielickiej w Krakowie o wartości 16,98 mln zł. Zarząd podejmuje aktywne działania w celu pozyskania nowych kontraktów, choć należy przyznać, iż zmniejszona ilość nowych inwestycji wprowadzanych przez firmy deweloperskie przyczyniła się do zwiększenia konkurencji, co jest obserwowane nie tylko w województwie małopolskim, ale również w

8 8 pozostałych częściach kraju. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w II kwartale 2013 r. w całej Polsce deweloperzy rozpoczęli budowę nieco ponad 21 tysięcy mieszkań, czyli o 39,5 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2012 roku. Natomiast, zwiększenie konkurencji spowodowało zaś kolejną obniżkę marż firm wykonawczych. Spółka poszukując nowych zleceń czyni starania o utrzymanie dotychczasowego poziomu marży, co może wiązać się z odrzuceniem części ofert przez nią składanych, a co za tym idzie wydłużeniem okresu pozyskania nowych umów. Wyrażamy nadzieję, że powyższa odpowiedź będzie dla Pana wyczerpująca. W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do ponownego kontaktu. Z poważaniem, Dzień dobry, Nie tak dawno spółka uraczyła nas informacjami o na prawdę sporych umowach, natomiast dzisiaj dostaliśmy informacje o umowie za 1,5 mln zł. Wydaje się to być informacja mało istotna w świetle ostatnich umów. Moje pytanie dotyczy tego czy spółka ma szanse pozyskać jakieś spore umowy w najbliższym czasie, takie jak np. 2 wcześniejsze, każda po prawie 17 mln złotych? Jeśli tak to w jaki sposób zostaną one pozyskane. czy będzie to np. przetarg? Czy w obecnym momencie trwają jakieś negocjacje z publikacja informacji dotyczącej zawarcia umowy na realizację stanu surowego fabryki w Bytomiu wynikała z obowiązujących Spółkę zapisów Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect, w związku z tym Zarząd Spółki dokonał stosowej publikacji w/w raportu bieżącego. Oczywiście, dla Państwa jako naszych Akcjonariuszy oraz Inwestorów wartość kontraktu w wysokości 1,49 mln zł netto w porównaniu z tymi wcześniej podpisanymi o wartościach rzędu kilkunastu milionów złotych może się wydawać mało istotna. Jednakże pragniemy zapewnić, iż w ocenie Zarządu Spółki w/w umowa jest

9 9 inwestorami? Pozdrawiam /z dn r./ istotna, co wynika z kilku kwestii. Należy zacząć m.in. od tego, iż realizując strategię rozwoju firmy, Zarząd Spółki poszukuje zleceń w innych obszarach, aby zdywersyfikować źródła przychodów oraz odbiorców. Ponieważ Aedes S.A. dopiero zdobywa doświadczenie jako Generalny Wykonawca dla obiektów przemysłowych, to naturalnym jest, iż na początkowym etapie będzie realizować zlecenia o mniejszym zakresie prac do wykonania, a tym samym o mniejszej wartości. Zwracamy uwagę, iż pierwsze zlecenie z tego obszaru pozyskane w 2013 roku wynosiło jedynie 950 tys. zł netto, natomiast wartość drugiego (czyli umowa w Bytomiu) jest większa o 0,54 mln złotych. Zatem w opinii Zarządu Spółki w miarę powiększania doświadczenia, Spółka będzie mogła prowadzić negocjacje o realizację coraz bardziej zaawansowanych projektów, a tym samym ich wartość stopniowo będzie wzrastać. Proszę zwrócić uwagę, iż proces ten jest okresem długoterminowym, a przyjęte strategia rozwoju Spółki zakłada systematyczny, zrównoważony rozwój. Odpowiadając na Pana pytanie dotyczące kontraktów oraz prowadzonych negocjacji, informujemy, iż aby zapewnić wszystkim Akcjonariuszom i potencjalnym Inwestorom równy dostęp do informacji, Zarząd Spółki będzie informował o zawartych umowach poprzez oficjalny system przekazywania informacji na rynku NewConnect. Zarząd Spółki dokłada wszelkich starań, aby pozyskiwać nowe, atrakcyjne zlecenia. Pragniemy również zwrócić uwagę, iż pozyskiwanie nowych umów jest procesem ciągłym, opierającym się na licznych spotkaniach oraz polegającym na śledzeniu aktualnych wydarzeń i planowanych inwestycji. Taki stan rzeczy wynika głównie z faktu, iż właścicielami firm deweloperskich są na ogół osoby prywatne, w związku z czym nie muszą organizować oficjalnych przetargów na realizację nowych inwestycji. Poszukując wykonawców mogą zaprosić firmę, z którą współpracują od dawna, lub też mogą zaprosić wybranych przedsiębiorców do składania ofert. Niestety, często jedynym kryterium wyboru nadal jest najniższa cena, dlatego nie wszystkie oferty złożone przez Spółkę są akceptowane przez potencjalnego partnera biznesowego.

10 10 Wyrażamy nadzieję, że powyższa odpowiedź będzie dla Pana wyczerpująca. W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do ponownego kontaktu. Z poważaniem, Dzień dobry, Posiadam akcje waszej firmy i mam kilka pytań związanych z waszą firmą. Na początku zastanawiam się czy firma ma zamiar zwiększyć zasięg terytorialny? Rozumiem z raportu że została już podpisana umowa w Sopocie. Czy będzie tam zakładany nowy oddział firmy? Czy firmie grozi utrata płynności? Wzrosły zobowiązania krótkoterminowe, oraz mocno spadła gotówka w kasie. Czy może konwersja zadłużenia na dług długoterminowy by pomogła. Czy można poprosić o bardziej szczegółowe wyjaśnienie czemu firma zapłaciła aż tyle podatku dochodowego w 2 kwartale? Dziękuję, Pozdrawiam, /z dn r./ zgodnie z przyjętą strategią rozwoju, Aedes S.A. będzie stopniowo rozszerzać geograficzny obszar swojej działalności. Dotychczas realizowane były zlecenia w województwie śląskim. Jednakże, głównym obszarem aktywności Spółki jest region Małopolski, gdzie wciąż rynek budownictwa mieszkaniowego nie jest nasycony. W maju br. Zarząd Spółki zawarł umowę o współpracy z firmą Sento 16 Spółką z o.o. S.K.A.. Na podstawie tej umowy Spółka planuje realizację dwóch budynków wielorodzinnych: w Krakowie oraz w Sopocie. Na chwilę obecną, nie planujemy powołania nowego oddziału Spółki. Wiązałoby się to z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów. Jednakże, w przyszłości, nie wykluczamy takiej możliwości. Realizując inwestycję w Sopocie będziemy opierać się na modelu działalności zastosowanym podczas budowy osiedla domów jednorodzinnych w Zabrzu. W modelu tym opieramy wykonawstwo projektów na lokalnych Podwykonawcach, których prace nadzorowane są bezpośrednio przez delegowany Zespół Projektu. Pomniejszenie gotówki w kasie Spółki związane było głównie z koniecznością

11 11 poniesienia kosztów finansowych, wynikających z potrzeb obecnie rozpoczętych inwestycji (m.in. zakup środków produkcji, zaliczki oraz przedpłaty na zakontraktowane usługi). Jest to element specyfiki branży budowlanej, gdzie to Wykonawca ponosi na początku dużą część kosztów realizacji, które są rozliczane po zakończeniu i przekazaniu inwestorowi danego etapu prac. Natomiast wzrost zobowiązań wynika przede wszystkim ze zwiększonej skali działalności przedsiębiorstwa. Jak zostało podkreślone w Raporcie za II kwartał 2013 roku, Spółka udziela swoim Zleceniodawcom tzw. kredyt kupiecki, co oznacza, że wraz z napływem należności od ww. Spółka reguluje swoje zobowiązania. Jednocześnie, należy zauważyć, iż sytuacja Emitenta wciąż pozytywnie oceniania jest przez banki, które uruchamiają na rzecz Aedes S.A. celowe linie kredytowe. Naliczenie podatku dochodowego od osób prawnych, które przyczyniło się do obniżenia wyniku netto Spółki w II kwartale 2013 roku, wynikało z obowiązku utworzenia rezerw oraz aktywów na poczet odroczonego podatku związanego z wyceną długoterminowych kontraktów budowlanych. Przychody ze sprzedaży Emitenta ustalane się na podstawie stopnia zaawansowania realizacji każdego z prowadzonych projektów. Dodatkowo, w związku ze zmianą przepisów Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych [ ] z dnia 15 lutego 1992 r. (Dz.U nr 21 poz. 86 z pozn. zm.) Spółka dokonała korekty wartości kosztów związanych z wydłużeniem terminu zapłaty wobec Podwykonawców. Wyrażamy nadzieję, że powyższa odpowiedź będzie dla Pana wyczerpująca. Jednocześnie pragniemy przeprosić za opóźnienie w jej udzieleniu. W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do ponownego kontaktu. Z poważaniem,

12 12 Dziękuje bardzo za wypłatę dywidendy i mam z tym związane pytanie. Czy potrącono juz podatek 19% czy musze sie rozliczyć z fiskusem? Mam konto w domu maklerskim BPH /z dn r., g. 19:17/ zgodnie tego art. 41 ust. 4d Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych z dn. 26. lipca 1991 r. (Dz.U nr 80 poz. 350 tj.), to na domach i biurach maklerskich spoczywa obowiązek odprowadzenia podatku od zysków kapitałowych z sumy dywidendy, o ile dywidenda ta została uzyskana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jej wypłata odbywa się za ich pośrednictwem. Art. 41 ust. 4d Zryczałtowany podatek dochodowy od dochodów (przychodów), o których mowa w art. 30a ust. 1 pkt 4, w zakresie dywidendy oraz dochodów (przychodów) określonych w art. 24 ust. 5 pkt 1, 3 lub 6, a także zryczałtowany podatek do-chodowy, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 2 i 5, pobierają, jako płatnicy, podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych dla podatników, jeżeli dochody (przychody) te zostały uzyskane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wiążą się z papierami wartościowymi zapisanymi na tych rachunkach, a wypłata świadczenia na rzecz podatnika następuje za pośrednictwem tych podmiotów. Dla dodatkowego upewnienia się zalecamy kontakt z profesjonalnym doradcą podatkowym lub z Pana biurem maklerskim. Pod podanym adresem internetowym znajdzie Pan dane kontaktowe swojego biura: Wyrażamy nadzieję, że powyższa odpowiedź będzie dla Pana pomocna. W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do ponownego kontaktu.

13 13 Z poważaniem, Dzień dobry, Na początku chciałbym wyrazić swoje zadowolenie i zdumienie relacjami Spółki z inwestorami. Mimo, iż powinno to być na porządku dziennym, inne spółki mogą się od Państwa uczyć. Takim podejściem można osiągnąć wielki sukces. Przechodząc do pytań chciałbym usłyszeć od Państwa: 1. Inwestorzy mogą spekulować jak Spółka będzie wyglądała w przyszłości, jednak to zarządzający muszą mieć określony plan, w którego kierunku dążą, zatem: jaka jest misja i wizja Spółki? Jak widzą Państwo siebie jako Spółkę za 5 czy 10 lat? 2. Spółka działa lokalnie, czy zamierzają Państwo rozszerzać swoją działalność dalej niż w woj. małopolskim? 3. Czy zamierzają Państwo aktywnie uczestniczyć w ruszającym w przyszłym roku programie rządowym "mieszkanie dla młodych"? Może będziecie jakoś promować swoje usługi na poczet tego programu? /z dn r./ dziękujemy za słowa uznania. Komunikacja z rynkiem kapitałowym, w tym z naszymi Akcjonariuszami oraz Inwestorami jest jednym z priorytetów naszych działań. Cieszymy się, że podejmowane wysiłki są przez Państwa doceniane. Przyjęta przez obecny Zarząd Aedes S.A. strategia rozwoju Spółki związana jest przede wszystkim z dążeniem do stopniowego wzrostu wartości Emitenta, podwyższania osiąganej przez niego rentowności oraz zwiększania skali prowadzonej działalności, a także podnoszenia jego konkurencyjności. Chcielibyśmy w ciągu następnych lat umocnić swoją pozycję na rynku budownictwa mieszkaniowego w regionie. Jeśli chodzi o geograficzny obszar działalności Aedes S.A., to, w ocenie Zarządu Spółki: mamy jeszcze wiele do zrobienia w województwie małopolskim. Jednakże stopniowo chcielibyśmy wychodzić poza nasz region. Podkreślamy, że będzie się to odbywać stopniowo, ponieważ z dotychczasowej działalności wiemy, że jest to lepsze rozwiązanie w imię systematycznego rozwoju przedsiębiorstwa, niż pośpieszne działania, mogące zachwiać nawet największymi podmiotami z branży. Przyjęta przez Zarząd Spółki strategia zakłada ponadto zwiększenie projektów realizowanych samodzielnie. W ocenie Spółki zwiększenie udziału własnych czynników produkcji w realizacji danych projektów pozwoli Spółce zwiększyć m.in. rentowność prowadzonej działalności.

14 14 Jeśli zaś chodzi o bardziej odległe plany zawarte w strategii rozwoju Spółki, to dotyczą one przede wszystkim rozszerzenia obszaru działalności o obiekty użyteczności publicznej, obiekty o przeznaczeniu przemysłowym czy komercyjnym. Ponadto Zarząd Spółki świadomy jest istniejących zagrożeń występujących na rynku budownictwa w Polsce, dlatego zakłada, oprócz rozszerzenia zakresu usług, również stopniowy wzrost dywersyfikacji zleceniodawców. Przyjęte rozwiązania mają głównie na celu ograniczenie ryzyka związanego z uzależnieniem Spółki od głównych odbiorców. Program Mieszkanie dla Młodych dotyczy przede wszystkim firm deweloperskich. Aedes S.A. prowadzi działalność budowlaną, tzw. generalne wykonawstwo, na rzecz tychże firm deweloperskich. Nowy program rządowej pomocy mieszkaniowej może wpłynąć na działalność Spółki jedynie w sposób pośredni. Niektórzy z deweloperów prawdopodobnie zdecydują się na uruchomienie części planowanych projektów. Należy jednak zwrócić uwagę, iż dopłaty w ramach ww. Programu dotyczą mieszkań o niskiej cenie, co może wpłynąć na obniżenie i tak dość niskich marż w segmencie budowlanych firm wykonawczych. Wyrażamy nadzieję, że powyższa odpowiedź będzie dla Pana wyczerpująca. W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do ponownego kontaktu. Z poważaniem, Witam, skoro osoba Pani Małgorzaty Michalewicz wzbudza takie emocje (pewnie niepotrzebnie) wśród akcjonariuszy Aedes. Chciałbym zapytać, czy poza byciem jedną z trzech głównych akcjonariuszy spółki, Zaproszenie Pani Małgorzaty Michalcewicz do akcjonariatu Spółki w 2007 roku było związane z etapem dynamicznego rozwoju przedsiębiorstwa oraz zapotrzebowaniem kapitałowym Spółki. W wyniku podjętych uchwał przez Zgromadzenie Wspólników spółki AEDES Spółka z ograniczoną

15 15 jest ona jakoś bezpośrednio powiązana z Aedes etatowo bądź biznesowo? Być może za przyzwoleniem Pani Małgorzaty Michalewicz jest możliwość przybliżenia jej osoby inwestorom? Z poważaniem /z dn r./ odpowiedzialnością (poprzednik prawny Emitenta) kapitał zakładowy został powiększony do kwoty zł. Podczas procesu przekształcenia Aedes spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynek NewConnect, Pani Małgorzata Michalcewicz wyraziła chęć dalszego pozostania w strukturze akcjonariatu Emitenta oraz wspierania Spółki w dalszym rozwoju. Odpowiadając na Pana pytanie, Zarząd Spółki informuje, iż na dzień dzisiejszy Pani Małgorzata Michalcewicz nie pełni w strukturze Spółki żadnych funkcji. W opinii Zarządu Spółki nie istnieją wystarczające przesłanki do tego, aby ujawniać prywatne informacje dotyczące Pani Małgorzaty Michalcewicz. Oznaczałoby to, iż każdy z inwestorów, stając się Akcjonariuszem Spółki musiałby ujawniać tego typu dane. Jednocześnie, Zarząd Aedes S.A. raz jeszcze przypomina, iż informacje pojawiające się w różnego typu forach internetowych, które nie stanowią oficjalnego kanału komunikacji Spółki z inwestorami, mogą być niewiarygodne i nierzetelne, oraz publikowane w celu wprowadzenia w błąd pozostałych inwestorów. W związku z powyższym Zarząd Spółki informuje, iż oficjalnym źródłem informacji bieżących i okresowych na temat sytuacji majątkowej, finansowej i gospodarczej Spółki, zgodnie z obowiązującymi przepisami, są raporty publikowane przez Spółkę w systemie EBI (Elektroniczna Baza Informacji, oficjalny system obowiązujący na rynku NewConnect, którego organizatorem jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.), system ESPI (Elektroniczny System Przekazywania Informacji, którego organizatorem jest Komisja Nadzoru Finansowego) oraz strona internetowa Emitenta (). Pozostałe kanały informacyjne, w ocenie Zarządu Spółki, nie stanowią wiarygodnego źródła wiedzy na temat Spółki, jej sytuacji majątkowej, finansowej oraz gospodarczej.

16 16 Wyrażamy nadzieję, że powyższa odpowiedź będzie dla Pana wyczerpująca. W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do ponownego kontaktu. Z poważaniem, Dzień dobry. przeglądając ostatnie pytania do firmy Aedes bardzo często pojawia się pytanie o lock upy a w szczególności o Panią Małgorzatę, większość tych pytań nawet sugeruje że od dnia dzisiejszego gdy wygasły lock upy akcje tej Pani miały by być wystawione na sprzedaż co znacznie wpłynęłoby na obniżenie kursu. Proszę o informację czy była by możliwość żeby spółka zapytała jej głównego akcjonariusza jakie ma plany czy może je zdradzić, taka informacja mogła by uspokoić zapały osób które tak często pytają o tą Panią i robią lekkie zamieszanie. Czy w tej chwili mogą Państwo podać jakich przychodów się spodziewacie w 2013 roku na podstawie już podpisanych kontraktów. Pozdrawiam /z dn r./ Wraz z podjęciem decyzji przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (uchwała nr 2 NWZ z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, oraz uchwała nr 3 NWZ z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację i wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w ASO NewConnect akcji serii B, akcji serii C, akcji serii D i Praw do akcji serii D) dotyczących oferty prywatnej oraz ubiegania się o wprowadzenia akcji Spółki na rynek NewConnect, Dominujący Akcjonariusze, zdecydowali się na podpisanie umów czasowego ograniczenia zbywalności akcji Spółki. Przyjęte warunki w/w umowach zakładały, iż w okresie 12 miesięcy od dnia pierwszego notowania akcji Spółki na rynku NewConnect, Dominujący Akcjonariusze nie obciążą, nie zastawią, nie zbędą ani w inny sposób nie przeniosą własności, jak również nie zobowiążą się do dokonania takich czynności, co do całości lub części objętych przedmiotowym zobowiązaniem akcji, na rzecz jakiejkolwiek osoby. Na dzień dzisiejszy Zarząd Spółki nie posiada żadnej wiedzy, jakoby którykolwiek z Dominujących Akcjonariuszy nie wypełnił ciążącego na nim zobowiązania.

17 17 Jeśli zaś chodzi o plany Dominujących Akcjonariuszy, w tym Panią Małgorzatę Michalcewicz, dotyczące akcji Spółki, to są one formułowane indywidualnie przez każdego z nich i Zarząd Spółki nie jest w stanie w żaden sposób ustosunkować się do nich. Proszę jednakże zwrócić uwagę, iż w przypadku gdyby którykolwiek z Głównych Akcjonariuszy zdecydował się zbyć posiadane akcje będzie zobowiązany, w myśl przepisów, zawiadomić Spółkę oraz Komisję Nadzoru Finansowego, jeśli w wyniku zawartej transakcji przekroczy w dół próg: 25%, 20%, 15%, 10%, 5% ogólnej liczby głosów na WZ (zgodnie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych). Ponadto zgodnie z art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, osoby wchodzące w skład organów zarządzających lub nadzorczych emitenta albo będące jego prokurentami, są obowiązane do przekazania Komisji Nadzoru Finansowego oraz Emitentowi informacji o zawartych przez te osoby oraz osoby blisko z nimi związane, na własny rachunek, transakcjach nabycia lub zbycia akcji Emitenta. Ponadto, Zarząd Spółki pragnie wyrazić swoje zaskoczenie tym, iż niektórzy z Inwestorów opierają swoje decyzje o niesprawdzone informacje, które publikowane są przez nieznane osoby na forach internetowych, czy też nadsyłane do Spółki w formie pytań do Zarządu. Raz jeszcze przypominamy, iż zgodnie z art. 39 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538): Manipulację stanowi: 1) składanie zleceń lub zawieranie transakcji wprowadzających lub mogących wprowadzić w błąd co do rzeczywistego popytu, podaży lub ceny instrumentu finansowego, chyba że powody tych działań były uprawnione, a złożone zlecenia lub zawarte transakcje nie naruszyły przyjętych praktyk rynkowych na danym rynku regulowanym;

18 18 2) składanie zleceń lub zawieranie transakcji powodujących nienaturalne lub sztuczne ustalenie się ceny jednego lub kilku instrumentów finansowych, chyba że powody tych działań były uprawnione, a złożone zlecenia lub zawarte transakcje nie naruszyły przyjętych praktyk rynkowych na danym rynku regulowanym; 3) składanie zleceń lub zawieranie transakcji, z zamiarem wywołania innych skutków prawnych niż te, dla osiągnięcia których faktycznie jest dokonywana dana czynność prawna; 4) rozpowszechnianie za pomocą środków masowego przekazu, w tym internetu, lub w inny sposób fałszywych lub nierzetelnych informacji albo pogłosek, które wprowadzają lub mogą wprowadzać w błąd w zakresie instrumentów finansowych: a) przez dziennikarza jeżeli nie działał z zachowaniem należytej staranności zawodowej albo jeżeli uzyskał z rozpowszechniania takich informacji bezpośrednią lub pośrednią korzyść majątkową lub osobistą dla siebie lub innej osoby, nawet działając z zachowaniem tej staranności, b) przez inną osobę jeżeli wiedziała lub przy dołożeniu należytej staranności mogła się dowiedzieć, że są to informacje nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd; 5) składanie zleceń lub zawieranie transakcji przy jednoczesnym wprowadzeniu uczestników rynku w błąd albo wykorzystanie ich błędu, co do ceny instrumentów finansowych; 6) zapewnianie kontroli nad popytem lub podażą instrumentu finansowego z naruszeniem zasad uczciwego obrotu lub w sposób powodujący

19 19 bezpośrednie lub pośrednie ustalanie cen nabycia lub zbycia instrumentów finansowych; 7) nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych na zakończenie notowań powodujące wprowadzenie w błąd inwestorów dokonujących czynności na podstawie ceny ustalonej na tym etapie notowań; 8) uzyskiwanie korzyści majątkowej z wpływu opinii dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów wyrażanych w środkach masowego przekazu w sposób okazjonalny lub regularny, na cenę posiadanych instrumentów finansowych, jeśli nie został publicznie ujawniony w sposób pełny i rzetelny występujący konflikt interesu. [ ] Odnosząc się do Pana pytania dotyczącego wartości przychodów, niestety nie możemy podać takiej informacji, ze względu na fakt, iż Spółka nie publikuje prognoz finansowych. Warunki panujące w branży budowlanej obecnie są byt zmienne, by takie prognozy mogły być wiarygodne i by opierali na nich swoje decyzje Akcjonariusze Spółki. Wyrażamy nadzieję, że powyższa odpowiedź będzie dla Pana wyczerpująca. W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do ponownego kontaktu. Z poważaniem, Witam, jestem od jakiegoś czasu akcjonariuszem AEDES i w

20 20 związku z tym mam kilka spraw które mnie nurtują. Bardzo podoba mi się komunikacja spółki z rynkiem - jasno, sensownie i przejrzyście, ale oczywiście nie można spoczywać na laurach. Cykliczne publikacje w postaci raportów miesięcznych (takie opisowe podsumowanie prac i zdarzeń minionego miesiąca) zwiększy zaufanie do spółki, jak również pozwoli inwestorom na bieżąco ocenić sytuację w niej panującą czy Aedes zamierza iść w tym kierunku i publikować raporty miesięczne? W związku z bardzo dobrą sytuacją na rynku obligacji korporacyjnych, które cieszą się coraz większym zainteresowaniem nie tylko wśród inwestorów instytucjonalnych, co dobitnie pokazała ostatnia emisja PKN ORLEN jak i strumień środków finansowych który płynie do funduszy tego typu Zarząd zamierza podjąć jakieś działania w celu restrukturyzacji zadłużenia poprzez emisję swoich obligacji? Oprocentowane poniżej obecnie spłacanych kredytów poprawi wyniki, a także przyczyni się do poprawy płynności finansowej jak i rozwoju spółki. Wyemitowane przez spółkę obligacje może spłacić kontrahent spółki z raportu 2/2013 kwestia tylko dopasowania terminu zapadalności. - czy znajdą się chętni na tą emisje? Myślę, że tak. Wielokrotnie Zarząd spółki deklarował chęć zatrzymania i budowy silnego akcjonariatu. To właśnie jest sposób na zatrzymanie ich w spółce, aby mogli partycypować pośrednio w jej zyskach, poprzez odsetki kapitałowe (nie tylko poprzez zmianę kursu na giełdzie i dywidendę która była bardzo dobrym posunięciem i zmieniła sposób postrzegania spółki na na wstępie pragniemy podziękować, iż okazał Pan swoje zaufanie wobec Aedes S.A. i zechciał Pan stać się jednym z naszych Akcjonariuszy. Dziękujemy również za słowa uznania dotyczące prowadzonej przez nas polityki komunikacyjnej, dzięki opiniom Akcjonariuszy wiemy, czy obrany przez nas kierunek jest prawidłowy. Jak Pan napisał, nie chcemy spoczywać na laurach, dlatego planujemy nowe działania w prowadzonej polityce komunikacyjnej. Na chwilę obecną nie będzie to jeszcze publikacja raportów miesięcznych. Decyzja ta wynika z faktu, iż specyfika działalności Spółki polega na rozliczeniach realizowanych projektów budowlanych w dłuższych niż miesiąc okresach czasowych. Duża część realizowanych przez Emitenta projektów jest prowadzona przez kilkanaście miesięcy, w związku z tym większość takich raportów byłaby jedynie powtórzeniem treści poprzednio publikowanych. Odnosząc się do podniesionej przez Pana kwestii obligacji korporacyjnych, w opinii Zarządu Spółki obecne źródła finansowania są wystarczające oraz stanowią dla Spółki niższy koszt niżeli ewentualna emisja obligacji. Kredyty rewolwingowe, którymi Spółka posługuje się najczęściej są zaciągane na realizację danego zlecenia i spłacane wraz z jego zakończeniem. Ponadto, Spółka posługuje się kredytami kupieckimi, systemem faktoringu oraz jedną linią kredytową. Zgodnie z Raportem Catalyst podsumowanie rozwoju przygotowanym przez firmę Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. Sp. k. pod patronatem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.: [ ]Należy zauważyć, iż rozkład oprocentowania obligacji na Catalyst jest bardzo szeroki i kształtuje się w przedziale 4,8% do 18,0%. Największe skupienie pod względem oprocentowania obligacji znajduje się w przedziale 8-13% w którym to występuje 242 analizowanych emisji. Oprocentowanie jedynie 4 emisji obligacji kształtowało się powyżej 15%. Równie rzadko spotykane były obligacje niskooprocentowane - jedynie 7 emisji miało oprocentowanie poniżej 6% [ ]."