ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZADANE PRZEZ AKCJONARIUSZY ORAZ INWESTORÓW 2013 R. *) dane Pytających pozostają do wiadomości Spółki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZADANE PRZEZ AKCJONARIUSZY ORAZ INWESTORÓW 2013 R. *) dane Pytających pozostają do wiadomości Spółki"

Transkrypt

1 ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZADANE PRZEZ AKCJONARIUSZY ORAZ INWESTORÓW 2013 R. *) dane Pytających pozostają do wiadomości Spółki PYTANIE Dzień dobry, czy spółka będzie publikowała prognozy finansowe na rok 2014? Z poważaniem, /z dn r./ ODPOWIEDŹ ze względu na specyfikę branży, w której funkcjonuje Spółka oraz wpływ wielu czynników na osiągane przez nią wyniki finansowe, na chwilę obecną Zarząd Emitenta podtrzymuje decyzję o niepublikowaniu prognoz wyników finansowych również w 2014 roku. W ocenie Zarządu Spółki prognozy finansowe opracowane w oparciu o tak zmienne warunki rynkowe mogłyby być obarczone dużymi błędami i tym samym, wprowadzałyby Inwestorów w błąd. Chcielibyśmy jednak podkreślić że, Zarząd Emitenta nie wyklucza, iż w przyszłości gdy sytuacja w branży budowlanej się ustabilizuje, prognozy

2 2 finansowe będą publikowane. Wyrażam nadzieję, że udzielona powyżej odpowiedź okaże się dla Pana wyczerpująca. W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Działem Relacji Inwestorskich poprzez adres Z poważaniem Zespół Relacji Inwestorskich AEDES S.A. Dzień dobry, Mam pytanie, w związku z raportem bieżącym nr 24/2013. Jak kara nałożona na podwykonawcę wpłynie na bilans i jego sumę? Czy kara będzie miała jakiś wpływ na wynik netto spółki? W którym kwartale zostanie ona zaksięgowana? Kiedy możemy spodziewać się rozstrzygnięcia całej sprawy? Czy firma ma szansę na zysk w 4 kwartale biegłego roku? Wiele firm budowlanych prowadzi dodatkowe działalności jak np sprzedaż materiałów budowlanych oraz wypożyczalnię Elektro-narzędzi. Czy firma przeprowadzała jakieś analizy rentowności tych dodatkowych sposobów powiększania przychodów? Być może warto by było zainwestować w takie przedsięwzięcie, Z wyrazami szacunku, odpowiadając na przesłane przez Pana pytania, rozpoczniemy od najważniejszego, przypominamy, że Spółka nie publikuje prognoz finansowych. Decyzja ta jest podyktowana faktem, iż specyfika branży, w której Spółka prowadzi działalność gospodarczą zależna jest od wielu czynników. W ocenie Zarządu publikacja takich prognoz obarczona byłaby dużymi błędami szacunkowymi, co mogłoby wprowadzać inwestorów w błąd nt. sytuacji finansowej Spółki. Jeśli zaś chodzi o działalność Spółki dotyczącą sprzedaży materiałów budowlanych, to sprzedaż ta była prowadzona przez Emitenta niemal od początku jego istnienia. Przy czym udział tej działalności w przychodach w skali roku nie przekraczał 10 proc., dlatego Zarząd Spółki zdecydował o stopniowym

3 3 /z dn r./ jej wygaszaniu. Poniższa tabela obrazuje stopniowe zmiany struktury sprzedaży usług przez Emitenta. W tym miejscu należy dodać, iż przychody Spółki ze sprzedaży materiałów budowlanych stopniowo zastępowane będą przez zlecenia z zakresu budownictwa przemysłowego, co w ocenie Zarządu przyczyni się do zwiększenia przychodów poprzez dywersyfikację świadczonych usług. Odnosząc się do kwestii wpływu kary nałożonej na Podwykonawcę, to jej wpływ na bilans będzie widoczny w kolejnych okresach. Natomiast, Spółka nie jest w stanie przewidzieć okresu potrzebnego na rozstrzygnięcie tej sprawy, szczególnie jeśli Podwykonawca zdecyduje się na postępowanie na drodze sądowej. Obecnie trwają dalsze rozmowy z Podwykonawcą, które mają na celu jak najszybsze osiągnięcie korzystnego rozwiązania.

4 4 Mamy nadzieję, że powyższa odpowiedź będzie dla Pana wyczerpująca. W przypadku dodatkowych pytań, jak zawsze zapraszamy do ponownego kontaktu poprzez adres Z poważaniem Witam Panie Prezesie, czytając raport za 3Q, zaciekawił mnie poniższy fragment: Od września 2012 roku Spółka jako Generalny Wykonawca realizuje osiedle mieszkaniowe Jesionowa Aleja, które powstaje w Zabrzu. W finansowanie tej inwestycji zaangażowany jest także Emitent, który udziela Zleceniodawcy oprocentowanego kredytu kupieckiego. Z uwagi na zbliżający się limit udzielonego kredytu Zarząd Spółki zdecydował w porozumieniu z Zamawiającym, zgodnie z łączącą strony umową, o spowolnieniu realizacji prac przy wskazanym projekcie. Umożliwi to Zleceniodawcy pozyskanie dalszych środków w wyniku prowadzenia akcji sprzedażowej powstającej inwestycji. Czy Zarząd ma w planach przejęcie/ połączenie się z jakimś podmiotem, zajmującym się działalnością deweloperską? dziękujemy za przesłane pytania, poniżej znajdzie Pan odpowiedzi. Przyjęta strategia rozwoju Spółki AEDES S.A. nie zakłada obecnie przejęcia, ani fuzji z firmą deweloperską. Planując rozwój Spółki, Zarząd nie wyklucza możliwości ewentualnej akwizycji podmiotu z branży budownictwa infrastrukturalnego, o ile nadarzyłaby się ku temu atrakcyjna dla Spółki okazja. Zarząd Spółki, stoi na stanowisku, iż potencjalnym podmiotem wspomnianej akwizycji może być jedynie przedsiębiorstwo posiadające zdrowe fundamenty działalności oraz świadczące usługi będące uzupełnieniem oferty Spółki AEDES S.A.. W ocenie Zarządu Spółki przeprowadzenie takiej transakcji ma sens jedynie wówczas, gdy przejęcie lub fuzja pozwala wykreować dodatkową wartość w postaci efektu synergii. Dla osiągnięcia satysfakcjonujących rezultatów takiej operacji Spółka musiałby osiągnąć w okresie 2-3 lat obiecujące efekty synergii przychodowej oraz kosztowej, które pozwoliłyby zwiększyć przewagę konkurencyjną Spółki oraz wejść na nowe rynki, jak np. rynek budownictwa drogowego. Obecnie nie zapadły w tej sprawie żadne decyzje, ani nie są prowadzone żadne negocjacje. Odpowiadając na Pana pytanie dotyczące projektu prowadzonego w Zabrzu, Inwestorem powstającego w tym mieście osiedla mieszkaniowego Jesionowa

5 5 Jeśli już firma zakończy budowę, to oczywistą oczywistością będzie fakt późniejszej sprzedaży gotowych lokali. Osobiście wolałbym aby stroną sprzedającą była oczywiście spółka. Wówczas firma zarobiłaby by na budowie, jak to się odbywa do tej pory oraz na sprzedaży. Taki wariant pozwoliłby uniknąć zawężenia dochodów tylko do działalności budowlanej. Oczywiście zdaje sobie sprawę z konieczności współpracy z jakimś funduszem przy takim projekcie. Jednak taki kierunek, nawet jednorazowy byłby bardzo rozwijający. Czy może Zarząd woli w przyszłości skupić większą uwagę na budownictwie przemysłowym? Czy w przypadku osiągnięcia słabych wyników finansowych za 2013 rok, Zarząd przewiduje skup akcji własnych, w ramach programu motywacyjnego? Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam /z dn r./ Aleja jest firma Prem sp. z o.o.. W związku z powyższym tylko ona pełni funkcję sprzedającego nieruchomość. Emitent w ramach przyjętych założeń modelu biznesowego w postaci udzielania wsparcia inwestorowi, po przeanalizowaniu ówczesnej sytuacji finansowej Spółki, a także możliwych zagrożeń udzielił ww. Kontrahentowi oprocentowanego kredytu kupieckiego. Zatem proszę zwrócić uwagę na to, iż już z samego udzielenia pożyczki Spółka otrzyma dodatkowe profity, które będą stanowić uzupełnienie przychodów Spółki z tytułu realizacji projektu obejmującego budowę osiedla mieszkaniowego w zabudowie mieszanej: wielo- i jednorodzinnej. Odnosząc się do Pana pytania dotyczącego budownictwa przemysłowego, pozyskiwanie zleceń na obiekty o przeznaczeniu przemysłowym jest częścią przyjętej przez Zarząd Spółki strategii rozwoju. Realizowana w ten sposób strategia rozwoju, w ocenie Spółki, pozwoli zwiększyć w przyszłości przychody ze sprzedaży w wyniku dywersyfikacji źródeł przychodów. Emitent zamierza zwiększyć swoją aktywność w zakresie budownictwa przemysłowego w oparciu o nowoczesne rozwiązania technologiczne. Monitorując ten rynek budownictwa sądzimy, iż w najbliższych latach jego wartość będzie systematycznie się zwiększać. Jeśli chodzi o wyniki finansowe Spółki na koniec bieżącego roku, przypominamy, że Spółka nie publikuje prognoz finansowych. Decyzja ta jest podyktowana faktem, iż specyfika branży w której Spółka prowadzi działalność gospodarczą zależna jest od wielu czynników. W ocenie Zarządu publikacja takich prognoz obarczona byłaby dużymi błędami szacunkowymi, co mogłoby wprowadzać inwestorów w błąd nt. sytuacji finansowej Spółki. Jeśli zaś chodzi o kwestię skupu akcji własnych oraz programu motywacyjnego, to jest ona otwarta i już od pewnego czasu rozważana. Jednak zależy nam na tym, aby były to narzędzia, które poprawią płynność kursu notowań akcji AEDES S.A., dlatego jeśli zdecydujemy się na ten krok, będziemy szukać najlepszego momentu, aby ten proces przeprowadzić z korzyścią dla naszych Akcjonariuszy. Wyrażam nadzieję, że udzielone powyżej odpowiedzi okażą się dla Pana

6 6 wyczerpujące. W każdej chwili zapraszam także do kontaktu z naszym Działem Relacji Inwestorskich poprzez adres Z poważaniem Maciej Targosz, Prezes Zarządu AEDES S.A. Witam, Jako Akcjonariusz spółki mam pytanie dotyczące raportu bieżącego 24/2013. Mianowicie, czy dobrze rozumiem, że podwykonawca może złożyć wniosek o upadłość Emitenta, z powodu nie wywiązania się z umowy, tj. wypłaty wynagrodzenia. Jednak jako, że zostały złamane zasady umowy, wynagrodzenie nie musi być wypłacane? Lub też nie wypłacone w całości? Moje drugie pytanie, czy mają Państwo w tej sprawie kontakt ze zleceniodawcą (deweloperem)? /z dn r./ zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (http://isap.sejm.gov.pl/detailsservlet?id=wdu ) wniosek o ogłoszenie upadłości może zgłosić dłużnik lub każdy z jego wierzycieli na zasadach określonych w w/w ustawie. Należy pamiętać, że jeżeli wniosek o ogłoszenie upadłości zgłasza wierzyciel, powinien on uprawdopodobnić swoją wierzytelność, czyli przedstawić dowody na słuszność swojego stanowiska. Istotną kwestią jest również fakt, że istnienie spornej wierzytelności (nie uznawanej przez Emitenta) nie jest wystarczającą przesłanką do wystąpienia z wnioskiem o ogłoszenie upadłości. W przypadku Podwykonawcy Emitenta, prawdopodobne jest, iż będzie się on ubiegał o wypłacenie pozostałej części wynagrodzenia jako należnej mu kwoty. Jeśli chodzi o rozliczenie przedmiotowej umowy, to część wynagrodzenia Podwykonawcy została mu wypłacona przez Emitenta po ukończeniu poszczególnych etapów robót na podstawie odbiorów częściowych w trakcie realizacji pozostałych prac. Natomiast pozostała część wynagrodzenia została potrącona na poczet rozliczenia naliczonych Podwykonawcy kar umownych z tytułu nieterminowego wykonania przedmiotu umowy (opóźnienie powyżej 10 miesięcy). Odpowiadając na Pana drugie pytanie, w przypadku problemów z

7 7 Podwykonawcami, które mogą mieć wpływ na terminowość oraz/lub jakość wykonanych prac, Zarząd Spółki każdorazowo informuje o tychże kwestiach Inwestora (Zleceniodawcę). Wyrażamy nadzieję, że powyższa odpowiedź będzie dla Pana wyczerpująca. W przypadku dodatkowych pytań, zapraszamy do ponownego kontaktu. Z poważaniem Zespół Relacji Inwestorskich AEDES S.A. Dzień dobry, Jako akcjonariusz państwa spółki jestem wysoce zaniepokojony dzisiejszym spadkiem kursu. Czy jest konkretny powód tak znacznej przeceny, że spółka ma kurs bliski historycznych minimów? Pozdrawiam /z dn r. godz. 18:02/ w opinii Zarządu Spółki trudno jest oceniać, co może mieć bezpośredni wpływ na obecny poziom notowań kursu akcji Aedes S.A.. na rynku NewConnect. Bieżąca sytuacja Spółki jest zadowalająca, zaś stopniowo realizowana jest strategia rozwoju. W ramach realizacji strategii rozwoju pozyskaliśmy bardzo cenne dla Spółki zlecenie z zakresu budownictwa przemysłowego, o czym informowaliśmy na koniec sierpnia br. Ponadto, realizujemy kolejne etapy projektów z zakresu budownictwa mieszkaniowego, znajdujące się obecnie w naszym portfelu zleceń. Zwracamy także uwagę, iż w II kwartale 2013 r. Spółka pozyskała trzy znaczące kontrakty o łącznej wartości 22,7 mln zł. Wskazane umowy dotyczyły m.in. realizacji budynku mieszkaniowo-usługowego zlokalizowanego przy ul. Wielickiej w Krakowie o wartości 16,98 mln zł. Zarząd podejmuje aktywne działania w celu pozyskania nowych kontraktów, choć należy przyznać, iż zmniejszona ilość nowych inwestycji wprowadzanych przez firmy deweloperskie przyczyniła się do zwiększenia konkurencji, co jest obserwowane nie tylko w województwie małopolskim, ale również w

8 8 pozostałych częściach kraju. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w II kwartale 2013 r. w całej Polsce deweloperzy rozpoczęli budowę nieco ponad 21 tysięcy mieszkań, czyli o 39,5 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2012 roku. Natomiast, zwiększenie konkurencji spowodowało zaś kolejną obniżkę marż firm wykonawczych. Spółka poszukując nowych zleceń czyni starania o utrzymanie dotychczasowego poziomu marży, co może wiązać się z odrzuceniem części ofert przez nią składanych, a co za tym idzie wydłużeniem okresu pozyskania nowych umów. Wyrażamy nadzieję, że powyższa odpowiedź będzie dla Pana wyczerpująca. W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do ponownego kontaktu. Z poważaniem, Dzień dobry, Nie tak dawno spółka uraczyła nas informacjami o na prawdę sporych umowach, natomiast dzisiaj dostaliśmy informacje o umowie za 1,5 mln zł. Wydaje się to być informacja mało istotna w świetle ostatnich umów. Moje pytanie dotyczy tego czy spółka ma szanse pozyskać jakieś spore umowy w najbliższym czasie, takie jak np. 2 wcześniejsze, każda po prawie 17 mln złotych? Jeśli tak to w jaki sposób zostaną one pozyskane. czy będzie to np. przetarg? Czy w obecnym momencie trwają jakieś negocjacje z publikacja informacji dotyczącej zawarcia umowy na realizację stanu surowego fabryki w Bytomiu wynikała z obowiązujących Spółkę zapisów Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect, w związku z tym Zarząd Spółki dokonał stosowej publikacji w/w raportu bieżącego. Oczywiście, dla Państwa jako naszych Akcjonariuszy oraz Inwestorów wartość kontraktu w wysokości 1,49 mln zł netto w porównaniu z tymi wcześniej podpisanymi o wartościach rzędu kilkunastu milionów złotych może się wydawać mało istotna. Jednakże pragniemy zapewnić, iż w ocenie Zarządu Spółki w/w umowa jest

9 9 inwestorami? Pozdrawiam /z dn r./ istotna, co wynika z kilku kwestii. Należy zacząć m.in. od tego, iż realizując strategię rozwoju firmy, Zarząd Spółki poszukuje zleceń w innych obszarach, aby zdywersyfikować źródła przychodów oraz odbiorców. Ponieważ Aedes S.A. dopiero zdobywa doświadczenie jako Generalny Wykonawca dla obiektów przemysłowych, to naturalnym jest, iż na początkowym etapie będzie realizować zlecenia o mniejszym zakresie prac do wykonania, a tym samym o mniejszej wartości. Zwracamy uwagę, iż pierwsze zlecenie z tego obszaru pozyskane w 2013 roku wynosiło jedynie 950 tys. zł netto, natomiast wartość drugiego (czyli umowa w Bytomiu) jest większa o 0,54 mln złotych. Zatem w opinii Zarządu Spółki w miarę powiększania doświadczenia, Spółka będzie mogła prowadzić negocjacje o realizację coraz bardziej zaawansowanych projektów, a tym samym ich wartość stopniowo będzie wzrastać. Proszę zwrócić uwagę, iż proces ten jest okresem długoterminowym, a przyjęte strategia rozwoju Spółki zakłada systematyczny, zrównoważony rozwój. Odpowiadając na Pana pytanie dotyczące kontraktów oraz prowadzonych negocjacji, informujemy, iż aby zapewnić wszystkim Akcjonariuszom i potencjalnym Inwestorom równy dostęp do informacji, Zarząd Spółki będzie informował o zawartych umowach poprzez oficjalny system przekazywania informacji na rynku NewConnect. Zarząd Spółki dokłada wszelkich starań, aby pozyskiwać nowe, atrakcyjne zlecenia. Pragniemy również zwrócić uwagę, iż pozyskiwanie nowych umów jest procesem ciągłym, opierającym się na licznych spotkaniach oraz polegającym na śledzeniu aktualnych wydarzeń i planowanych inwestycji. Taki stan rzeczy wynika głównie z faktu, iż właścicielami firm deweloperskich są na ogół osoby prywatne, w związku z czym nie muszą organizować oficjalnych przetargów na realizację nowych inwestycji. Poszukując wykonawców mogą zaprosić firmę, z którą współpracują od dawna, lub też mogą zaprosić wybranych przedsiębiorców do składania ofert. Niestety, często jedynym kryterium wyboru nadal jest najniższa cena, dlatego nie wszystkie oferty złożone przez Spółkę są akceptowane przez potencjalnego partnera biznesowego.

10 10 Wyrażamy nadzieję, że powyższa odpowiedź będzie dla Pana wyczerpująca. W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do ponownego kontaktu. Z poważaniem, Dzień dobry, Posiadam akcje waszej firmy i mam kilka pytań związanych z waszą firmą. Na początku zastanawiam się czy firma ma zamiar zwiększyć zasięg terytorialny? Rozumiem z raportu że została już podpisana umowa w Sopocie. Czy będzie tam zakładany nowy oddział firmy? Czy firmie grozi utrata płynności? Wzrosły zobowiązania krótkoterminowe, oraz mocno spadła gotówka w kasie. Czy może konwersja zadłużenia na dług długoterminowy by pomogła. Czy można poprosić o bardziej szczegółowe wyjaśnienie czemu firma zapłaciła aż tyle podatku dochodowego w 2 kwartale? Dziękuję, Pozdrawiam, /z dn r./ zgodnie z przyjętą strategią rozwoju, Aedes S.A. będzie stopniowo rozszerzać geograficzny obszar swojej działalności. Dotychczas realizowane były zlecenia w województwie śląskim. Jednakże, głównym obszarem aktywności Spółki jest region Małopolski, gdzie wciąż rynek budownictwa mieszkaniowego nie jest nasycony. W maju br. Zarząd Spółki zawarł umowę o współpracy z firmą Sento 16 Spółką z o.o. S.K.A.. Na podstawie tej umowy Spółka planuje realizację dwóch budynków wielorodzinnych: w Krakowie oraz w Sopocie. Na chwilę obecną, nie planujemy powołania nowego oddziału Spółki. Wiązałoby się to z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów. Jednakże, w przyszłości, nie wykluczamy takiej możliwości. Realizując inwestycję w Sopocie będziemy opierać się na modelu działalności zastosowanym podczas budowy osiedla domów jednorodzinnych w Zabrzu. W modelu tym opieramy wykonawstwo projektów na lokalnych Podwykonawcach, których prace nadzorowane są bezpośrednio przez delegowany Zespół Projektu. Pomniejszenie gotówki w kasie Spółki związane było głównie z koniecznością

11 11 poniesienia kosztów finansowych, wynikających z potrzeb obecnie rozpoczętych inwestycji (m.in. zakup środków produkcji, zaliczki oraz przedpłaty na zakontraktowane usługi). Jest to element specyfiki branży budowlanej, gdzie to Wykonawca ponosi na początku dużą część kosztów realizacji, które są rozliczane po zakończeniu i przekazaniu inwestorowi danego etapu prac. Natomiast wzrost zobowiązań wynika przede wszystkim ze zwiększonej skali działalności przedsiębiorstwa. Jak zostało podkreślone w Raporcie za II kwartał 2013 roku, Spółka udziela swoim Zleceniodawcom tzw. kredyt kupiecki, co oznacza, że wraz z napływem należności od ww. Spółka reguluje swoje zobowiązania. Jednocześnie, należy zauważyć, iż sytuacja Emitenta wciąż pozytywnie oceniania jest przez banki, które uruchamiają na rzecz Aedes S.A. celowe linie kredytowe. Naliczenie podatku dochodowego od osób prawnych, które przyczyniło się do obniżenia wyniku netto Spółki w II kwartale 2013 roku, wynikało z obowiązku utworzenia rezerw oraz aktywów na poczet odroczonego podatku związanego z wyceną długoterminowych kontraktów budowlanych. Przychody ze sprzedaży Emitenta ustalane się na podstawie stopnia zaawansowania realizacji każdego z prowadzonych projektów. Dodatkowo, w związku ze zmianą przepisów Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych [ ] z dnia 15 lutego 1992 r. (Dz.U nr 21 poz. 86 z pozn. zm.) Spółka dokonała korekty wartości kosztów związanych z wydłużeniem terminu zapłaty wobec Podwykonawców. Wyrażamy nadzieję, że powyższa odpowiedź będzie dla Pana wyczerpująca. Jednocześnie pragniemy przeprosić za opóźnienie w jej udzieleniu. W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do ponownego kontaktu. Z poważaniem,

12 12 Dziękuje bardzo za wypłatę dywidendy i mam z tym związane pytanie. Czy potrącono juz podatek 19% czy musze sie rozliczyć z fiskusem? Mam konto w domu maklerskim BPH /z dn r., g. 19:17/ zgodnie tego art. 41 ust. 4d Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych z dn. 26. lipca 1991 r. (Dz.U nr 80 poz. 350 tj.), to na domach i biurach maklerskich spoczywa obowiązek odprowadzenia podatku od zysków kapitałowych z sumy dywidendy, o ile dywidenda ta została uzyskana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jej wypłata odbywa się za ich pośrednictwem. Art. 41 ust. 4d Zryczałtowany podatek dochodowy od dochodów (przychodów), o których mowa w art. 30a ust. 1 pkt 4, w zakresie dywidendy oraz dochodów (przychodów) określonych w art. 24 ust. 5 pkt 1, 3 lub 6, a także zryczałtowany podatek do-chodowy, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 2 i 5, pobierają, jako płatnicy, podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych dla podatników, jeżeli dochody (przychody) te zostały uzyskane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wiążą się z papierami wartościowymi zapisanymi na tych rachunkach, a wypłata świadczenia na rzecz podatnika następuje za pośrednictwem tych podmiotów. Dla dodatkowego upewnienia się zalecamy kontakt z profesjonalnym doradcą podatkowym lub z Pana biurem maklerskim. Pod podanym adresem internetowym znajdzie Pan dane kontaktowe swojego biura: Wyrażamy nadzieję, że powyższa odpowiedź będzie dla Pana pomocna. W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do ponownego kontaktu.

13 13 Z poważaniem, Dzień dobry, Na początku chciałbym wyrazić swoje zadowolenie i zdumienie relacjami Spółki z inwestorami. Mimo, iż powinno to być na porządku dziennym, inne spółki mogą się od Państwa uczyć. Takim podejściem można osiągnąć wielki sukces. Przechodząc do pytań chciałbym usłyszeć od Państwa: 1. Inwestorzy mogą spekulować jak Spółka będzie wyglądała w przyszłości, jednak to zarządzający muszą mieć określony plan, w którego kierunku dążą, zatem: jaka jest misja i wizja Spółki? Jak widzą Państwo siebie jako Spółkę za 5 czy 10 lat? 2. Spółka działa lokalnie, czy zamierzają Państwo rozszerzać swoją działalność dalej niż w woj. małopolskim? 3. Czy zamierzają Państwo aktywnie uczestniczyć w ruszającym w przyszłym roku programie rządowym "mieszkanie dla młodych"? Może będziecie jakoś promować swoje usługi na poczet tego programu? /z dn r./ dziękujemy za słowa uznania. Komunikacja z rynkiem kapitałowym, w tym z naszymi Akcjonariuszami oraz Inwestorami jest jednym z priorytetów naszych działań. Cieszymy się, że podejmowane wysiłki są przez Państwa doceniane. Przyjęta przez obecny Zarząd Aedes S.A. strategia rozwoju Spółki związana jest przede wszystkim z dążeniem do stopniowego wzrostu wartości Emitenta, podwyższania osiąganej przez niego rentowności oraz zwiększania skali prowadzonej działalności, a także podnoszenia jego konkurencyjności. Chcielibyśmy w ciągu następnych lat umocnić swoją pozycję na rynku budownictwa mieszkaniowego w regionie. Jeśli chodzi o geograficzny obszar działalności Aedes S.A., to, w ocenie Zarządu Spółki: mamy jeszcze wiele do zrobienia w województwie małopolskim. Jednakże stopniowo chcielibyśmy wychodzić poza nasz region. Podkreślamy, że będzie się to odbywać stopniowo, ponieważ z dotychczasowej działalności wiemy, że jest to lepsze rozwiązanie w imię systematycznego rozwoju przedsiębiorstwa, niż pośpieszne działania, mogące zachwiać nawet największymi podmiotami z branży. Przyjęta przez Zarząd Spółki strategia zakłada ponadto zwiększenie projektów realizowanych samodzielnie. W ocenie Spółki zwiększenie udziału własnych czynników produkcji w realizacji danych projektów pozwoli Spółce zwiększyć m.in. rentowność prowadzonej działalności.

14 14 Jeśli zaś chodzi o bardziej odległe plany zawarte w strategii rozwoju Spółki, to dotyczą one przede wszystkim rozszerzenia obszaru działalności o obiekty użyteczności publicznej, obiekty o przeznaczeniu przemysłowym czy komercyjnym. Ponadto Zarząd Spółki świadomy jest istniejących zagrożeń występujących na rynku budownictwa w Polsce, dlatego zakłada, oprócz rozszerzenia zakresu usług, również stopniowy wzrost dywersyfikacji zleceniodawców. Przyjęte rozwiązania mają głównie na celu ograniczenie ryzyka związanego z uzależnieniem Spółki od głównych odbiorców. Program Mieszkanie dla Młodych dotyczy przede wszystkim firm deweloperskich. Aedes S.A. prowadzi działalność budowlaną, tzw. generalne wykonawstwo, na rzecz tychże firm deweloperskich. Nowy program rządowej pomocy mieszkaniowej może wpłynąć na działalność Spółki jedynie w sposób pośredni. Niektórzy z deweloperów prawdopodobnie zdecydują się na uruchomienie części planowanych projektów. Należy jednak zwrócić uwagę, iż dopłaty w ramach ww. Programu dotyczą mieszkań o niskiej cenie, co może wpłynąć na obniżenie i tak dość niskich marż w segmencie budowlanych firm wykonawczych. Wyrażamy nadzieję, że powyższa odpowiedź będzie dla Pana wyczerpująca. W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do ponownego kontaktu. Z poważaniem, Witam, skoro osoba Pani Małgorzaty Michalewicz wzbudza takie emocje (pewnie niepotrzebnie) wśród akcjonariuszy Aedes. Chciałbym zapytać, czy poza byciem jedną z trzech głównych akcjonariuszy spółki, Zaproszenie Pani Małgorzaty Michalcewicz do akcjonariatu Spółki w 2007 roku było związane z etapem dynamicznego rozwoju przedsiębiorstwa oraz zapotrzebowaniem kapitałowym Spółki. W wyniku podjętych uchwał przez Zgromadzenie Wspólników spółki AEDES Spółka z ograniczoną

15 15 jest ona jakoś bezpośrednio powiązana z Aedes etatowo bądź biznesowo? Być może za przyzwoleniem Pani Małgorzaty Michalewicz jest możliwość przybliżenia jej osoby inwestorom? Z poważaniem /z dn r./ odpowiedzialnością (poprzednik prawny Emitenta) kapitał zakładowy został powiększony do kwoty zł. Podczas procesu przekształcenia Aedes spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynek NewConnect, Pani Małgorzata Michalcewicz wyraziła chęć dalszego pozostania w strukturze akcjonariatu Emitenta oraz wspierania Spółki w dalszym rozwoju. Odpowiadając na Pana pytanie, Zarząd Spółki informuje, iż na dzień dzisiejszy Pani Małgorzata Michalcewicz nie pełni w strukturze Spółki żadnych funkcji. W opinii Zarządu Spółki nie istnieją wystarczające przesłanki do tego, aby ujawniać prywatne informacje dotyczące Pani Małgorzaty Michalcewicz. Oznaczałoby to, iż każdy z inwestorów, stając się Akcjonariuszem Spółki musiałby ujawniać tego typu dane. Jednocześnie, Zarząd Aedes S.A. raz jeszcze przypomina, iż informacje pojawiające się w różnego typu forach internetowych, które nie stanowią oficjalnego kanału komunikacji Spółki z inwestorami, mogą być niewiarygodne i nierzetelne, oraz publikowane w celu wprowadzenia w błąd pozostałych inwestorów. W związku z powyższym Zarząd Spółki informuje, iż oficjalnym źródłem informacji bieżących i okresowych na temat sytuacji majątkowej, finansowej i gospodarczej Spółki, zgodnie z obowiązującymi przepisami, są raporty publikowane przez Spółkę w systemie EBI (Elektroniczna Baza Informacji, oficjalny system obowiązujący na rynku NewConnect, którego organizatorem jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.), system ESPI (Elektroniczny System Przekazywania Informacji, którego organizatorem jest Komisja Nadzoru Finansowego) oraz strona internetowa Emitenta (). Pozostałe kanały informacyjne, w ocenie Zarządu Spółki, nie stanowią wiarygodnego źródła wiedzy na temat Spółki, jej sytuacji majątkowej, finansowej oraz gospodarczej.

16 16 Wyrażamy nadzieję, że powyższa odpowiedź będzie dla Pana wyczerpująca. W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do ponownego kontaktu. Z poważaniem, Dzień dobry. przeglądając ostatnie pytania do firmy Aedes bardzo często pojawia się pytanie o lock upy a w szczególności o Panią Małgorzatę, większość tych pytań nawet sugeruje że od dnia dzisiejszego gdy wygasły lock upy akcje tej Pani miały by być wystawione na sprzedaż co znacznie wpłynęłoby na obniżenie kursu. Proszę o informację czy była by możliwość żeby spółka zapytała jej głównego akcjonariusza jakie ma plany czy może je zdradzić, taka informacja mogła by uspokoić zapały osób które tak często pytają o tą Panią i robią lekkie zamieszanie. Czy w tej chwili mogą Państwo podać jakich przychodów się spodziewacie w 2013 roku na podstawie już podpisanych kontraktów. Pozdrawiam /z dn r./ Wraz z podjęciem decyzji przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (uchwała nr 2 NWZ z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, oraz uchwała nr 3 NWZ z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację i wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w ASO NewConnect akcji serii B, akcji serii C, akcji serii D i Praw do akcji serii D) dotyczących oferty prywatnej oraz ubiegania się o wprowadzenia akcji Spółki na rynek NewConnect, Dominujący Akcjonariusze, zdecydowali się na podpisanie umów czasowego ograniczenia zbywalności akcji Spółki. Przyjęte warunki w/w umowach zakładały, iż w okresie 12 miesięcy od dnia pierwszego notowania akcji Spółki na rynku NewConnect, Dominujący Akcjonariusze nie obciążą, nie zastawią, nie zbędą ani w inny sposób nie przeniosą własności, jak również nie zobowiążą się do dokonania takich czynności, co do całości lub części objętych przedmiotowym zobowiązaniem akcji, na rzecz jakiejkolwiek osoby. Na dzień dzisiejszy Zarząd Spółki nie posiada żadnej wiedzy, jakoby którykolwiek z Dominujących Akcjonariuszy nie wypełnił ciążącego na nim zobowiązania.

17 17 Jeśli zaś chodzi o plany Dominujących Akcjonariuszy, w tym Panią Małgorzatę Michalcewicz, dotyczące akcji Spółki, to są one formułowane indywidualnie przez każdego z nich i Zarząd Spółki nie jest w stanie w żaden sposób ustosunkować się do nich. Proszę jednakże zwrócić uwagę, iż w przypadku gdyby którykolwiek z Głównych Akcjonariuszy zdecydował się zbyć posiadane akcje będzie zobowiązany, w myśl przepisów, zawiadomić Spółkę oraz Komisję Nadzoru Finansowego, jeśli w wyniku zawartej transakcji przekroczy w dół próg: 25%, 20%, 15%, 10%, 5% ogólnej liczby głosów na WZ (zgodnie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych). Ponadto zgodnie z art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, osoby wchodzące w skład organów zarządzających lub nadzorczych emitenta albo będące jego prokurentami, są obowiązane do przekazania Komisji Nadzoru Finansowego oraz Emitentowi informacji o zawartych przez te osoby oraz osoby blisko z nimi związane, na własny rachunek, transakcjach nabycia lub zbycia akcji Emitenta. Ponadto, Zarząd Spółki pragnie wyrazić swoje zaskoczenie tym, iż niektórzy z Inwestorów opierają swoje decyzje o niesprawdzone informacje, które publikowane są przez nieznane osoby na forach internetowych, czy też nadsyłane do Spółki w formie pytań do Zarządu. Raz jeszcze przypominamy, iż zgodnie z art. 39 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538): Manipulację stanowi: 1) składanie zleceń lub zawieranie transakcji wprowadzających lub mogących wprowadzić w błąd co do rzeczywistego popytu, podaży lub ceny instrumentu finansowego, chyba że powody tych działań były uprawnione, a złożone zlecenia lub zawarte transakcje nie naruszyły przyjętych praktyk rynkowych na danym rynku regulowanym;

18 18 2) składanie zleceń lub zawieranie transakcji powodujących nienaturalne lub sztuczne ustalenie się ceny jednego lub kilku instrumentów finansowych, chyba że powody tych działań były uprawnione, a złożone zlecenia lub zawarte transakcje nie naruszyły przyjętych praktyk rynkowych na danym rynku regulowanym; 3) składanie zleceń lub zawieranie transakcji, z zamiarem wywołania innych skutków prawnych niż te, dla osiągnięcia których faktycznie jest dokonywana dana czynność prawna; 4) rozpowszechnianie za pomocą środków masowego przekazu, w tym internetu, lub w inny sposób fałszywych lub nierzetelnych informacji albo pogłosek, które wprowadzają lub mogą wprowadzać w błąd w zakresie instrumentów finansowych: a) przez dziennikarza jeżeli nie działał z zachowaniem należytej staranności zawodowej albo jeżeli uzyskał z rozpowszechniania takich informacji bezpośrednią lub pośrednią korzyść majątkową lub osobistą dla siebie lub innej osoby, nawet działając z zachowaniem tej staranności, b) przez inną osobę jeżeli wiedziała lub przy dołożeniu należytej staranności mogła się dowiedzieć, że są to informacje nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd; 5) składanie zleceń lub zawieranie transakcji przy jednoczesnym wprowadzeniu uczestników rynku w błąd albo wykorzystanie ich błędu, co do ceny instrumentów finansowych; 6) zapewnianie kontroli nad popytem lub podażą instrumentu finansowego z naruszeniem zasad uczciwego obrotu lub w sposób powodujący

19 19 bezpośrednie lub pośrednie ustalanie cen nabycia lub zbycia instrumentów finansowych; 7) nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych na zakończenie notowań powodujące wprowadzenie w błąd inwestorów dokonujących czynności na podstawie ceny ustalonej na tym etapie notowań; 8) uzyskiwanie korzyści majątkowej z wpływu opinii dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów wyrażanych w środkach masowego przekazu w sposób okazjonalny lub regularny, na cenę posiadanych instrumentów finansowych, jeśli nie został publicznie ujawniony w sposób pełny i rzetelny występujący konflikt interesu. [ ] Odnosząc się do Pana pytania dotyczącego wartości przychodów, niestety nie możemy podać takiej informacji, ze względu na fakt, iż Spółka nie publikuje prognoz finansowych. Warunki panujące w branży budowlanej obecnie są byt zmienne, by takie prognozy mogły być wiarygodne i by opierali na nich swoje decyzje Akcjonariusze Spółki. Wyrażamy nadzieję, że powyższa odpowiedź będzie dla Pana wyczerpująca. W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do ponownego kontaktu. Z poważaniem, Witam, jestem od jakiegoś czasu akcjonariuszem AEDES i w

20 20 związku z tym mam kilka spraw które mnie nurtują. Bardzo podoba mi się komunikacja spółki z rynkiem - jasno, sensownie i przejrzyście, ale oczywiście nie można spoczywać na laurach. Cykliczne publikacje w postaci raportów miesięcznych (takie opisowe podsumowanie prac i zdarzeń minionego miesiąca) zwiększy zaufanie do spółki, jak również pozwoli inwestorom na bieżąco ocenić sytuację w niej panującą czy Aedes zamierza iść w tym kierunku i publikować raporty miesięczne? W związku z bardzo dobrą sytuacją na rynku obligacji korporacyjnych, które cieszą się coraz większym zainteresowaniem nie tylko wśród inwestorów instytucjonalnych, co dobitnie pokazała ostatnia emisja PKN ORLEN jak i strumień środków finansowych który płynie do funduszy tego typu Zarząd zamierza podjąć jakieś działania w celu restrukturyzacji zadłużenia poprzez emisję swoich obligacji? Oprocentowane poniżej obecnie spłacanych kredytów poprawi wyniki, a także przyczyni się do poprawy płynności finansowej jak i rozwoju spółki. Wyemitowane przez spółkę obligacje może spłacić kontrahent spółki z raportu 2/2013 kwestia tylko dopasowania terminu zapadalności. - czy znajdą się chętni na tą emisje? Myślę, że tak. Wielokrotnie Zarząd spółki deklarował chęć zatrzymania i budowy silnego akcjonariatu. To właśnie jest sposób na zatrzymanie ich w spółce, aby mogli partycypować pośrednio w jej zyskach, poprzez odsetki kapitałowe (nie tylko poprzez zmianę kursu na giełdzie i dywidendę która była bardzo dobrym posunięciem i zmieniła sposób postrzegania spółki na na wstępie pragniemy podziękować, iż okazał Pan swoje zaufanie wobec Aedes S.A. i zechciał Pan stać się jednym z naszych Akcjonariuszy. Dziękujemy również za słowa uznania dotyczące prowadzonej przez nas polityki komunikacyjnej, dzięki opiniom Akcjonariuszy wiemy, czy obrany przez nas kierunek jest prawidłowy. Jak Pan napisał, nie chcemy spoczywać na laurach, dlatego planujemy nowe działania w prowadzonej polityce komunikacyjnej. Na chwilę obecną nie będzie to jeszcze publikacja raportów miesięcznych. Decyzja ta wynika z faktu, iż specyfika działalności Spółki polega na rozliczeniach realizowanych projektów budowlanych w dłuższych niż miesiąc okresach czasowych. Duża część realizowanych przez Emitenta projektów jest prowadzona przez kilkanaście miesięcy, w związku z tym większość takich raportów byłaby jedynie powtórzeniem treści poprzednio publikowanych. Odnosząc się do podniesionej przez Pana kwestii obligacji korporacyjnych, w opinii Zarządu Spółki obecne źródła finansowania są wystarczające oraz stanowią dla Spółki niższy koszt niżeli ewentualna emisja obligacji. Kredyty rewolwingowe, którymi Spółka posługuje się najczęściej są zaciągane na realizację danego zlecenia i spłacane wraz z jego zakończeniem. Ponadto, Spółka posługuje się kredytami kupieckimi, systemem faktoringu oraz jedną linią kredytową. Zgodnie z Raportem Catalyst podsumowanie rozwoju przygotowanym przez firmę Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. Sp. k. pod patronatem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.: [ ]Należy zauważyć, iż rozkład oprocentowania obligacji na Catalyst jest bardzo szeroki i kształtuje się w przedziale 4,8% do 18,0%. Największe skupienie pod względem oprocentowania obligacji znajduje się w przedziale 8-13% w którym to występuje 242 analizowanych emisji. Oprocentowanie jedynie 4 emisji obligacji kształtowało się powyżej 15%. Równie rzadko spotykane były obligacje niskooprocentowane - jedynie 7 emisji miało oprocentowanie poniżej 6% [ ]."

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Instytucje rynku kapitałowego

Instytucje rynku kapitałowego Instytucje rynku kapitałowego Współczesny, regulowany rynek kapitałowy nie mógłby istnieć bez instytucji, które zajmują się jego nadzorowaniem, zapewnieniem bezpieczeństwa obrotu, a także pośredniczeniem.

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 Z DNIA 8 KWIETNIA 2011 R.

ANEKS NR 1 Z DNIA 8 KWIETNIA 2011 R. Oferta publiczna od 1 do 1.100.000 akcji zwykłych serii D oraz od 3.300.000 do 8.200.000 akcji zwykłych serii AA o wartości nominalnej 1 zł każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAŃ CÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego w dniu 6 marca 2008 r. decyzją nr DEM/410/4/26/08 (Na podstawie

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU (za okres od 01.04.2011 do 30.06.2011) Wrocław, 04.08.2011r. Wrocław, 04.08.2011r. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze! Przekazuję Państwu Raport

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. MARZEC 2015 r.

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. MARZEC 2015 r. RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. MARZEC 2015 r. Białystok, 13 kwietnia 2015 r. Strona 1 z 6 Spis treści: 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej ocenie

Bardziej szczegółowo

CREDITIA S.A. z siedzibą w Poznaniu to holding prowadzący działalność na rynku usług pozabankowych poprzez spółki zależne:

CREDITIA S.A. z siedzibą w Poznaniu to holding prowadzący działalność na rynku usług pozabankowych poprzez spółki zależne: Rynek Rynek szybkich pożyczek konsumenckich jest w fazie dynamicznego rozwoju. Pożyczki pozabankowe cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno osób, które nie mają możliwości skorzystania z oferty

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU (za okres od 01.01.2011 do 31.03.2011) Wrocław, 13.05.2011r. Wrocław, 13.05.2011r. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze! Z przyjemnością przekazuję

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. PAŹDZIERNIK 2014 r.

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. PAŹDZIERNIK 2014 r. RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. PAŹDZIERNIK 2014 r. Białystok, 13 listopada 2014 r. 1 z 6 Spis treści: 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej ocenie

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres IV kwartału 2011 r. (od 01 października 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.) 14 luty 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netia S.A. z dnia 26 maja 2010 r.

Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netia S.A. z dnia 26 maja 2010 r. Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netia S.A. z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii 1 z wyłączeniem prawa poboru oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R. Załącznik do uchwały nr 1/20/05/2014 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. wraz z oceną pracy Rady

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A. zwołanego na dzień 27 października 2015 r.

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A. zwołanego na dzień 27 października 2015 r. Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A. zwołanego na dzień 27 października 2015 r. Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBYG Wyniki 3 kw. 2011 Warszawa, 10 listopada 2011 r.

GRUPA ROBYG Wyniki 3 kw. 2011 Warszawa, 10 listopada 2011 r. GRUPA ROBYG Wyniki 3 kw. 2011 Warszawa, 10 listopada 2011 r. Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii,

Bardziej szczegółowo

1.1.5. Akcje i struktura akcjonariatu

1.1.5. Akcje i struktura akcjonariatu 1.1.5. Akcje i struktura akcjonariatu Akcje spółki Papiery wartościowe zadebiutowały na rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) w dniu 20 listopada 2007 roku. Akcje zwykłe

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 LIPCA 2012 DO 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU Olsztyn 2012 4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 1. Informacje o spółce... 3 1.1. Podstawowe dane...

Bardziej szczegółowo

FUTURIS S.A. buduje grupę kapitałową tworząc nowe lub rozwijając istniejące przedsięwzięcia w branży finansowej.

FUTURIS S.A. buduje grupę kapitałową tworząc nowe lub rozwijając istniejące przedsięwzięcia w branży finansowej. Działalność FUTURIS S.A. buduje grupę kapitałową tworząc nowe lub rozwijając istniejące przedsięwzięcia w branży finansowej. FUTURIS S.A. wspiera spółki z grupy kapitałowej: kapitałem, doświadczeniem w

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH Podatek dochodowy od osób fizycznych (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 MAJA 2012 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 MAJA 2012 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 MAJA 2012 ROKU w sprawie wyboru Przewodniczącego i Protokolanta Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 Zawartość Podstawowe informacje o podmiocie dominującym... 3 Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta... 4 Komentarz

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2013 MIDVEN S.A.

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2013 MIDVEN S.A. RAPORT ZA II KWARTAŁ 2013 MIDVEN S.A. za okres od dnia 1 kwietnia 2013 roku do 30 czerwca 2013 roku Warszawa, dnia 16 września 2013 roku Spis treści Spis treści... 2 1. Podstawowe informacje o Spółce....

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013

RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 SPIS TREŚCI 1. Pismo Prezesa Zarządu HM Inwest S.A. 2. Wybrane dane finansowe za rok 2013 3. Roczne sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2013 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1/11/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki JR INVEST Spółka Akcyjna w Krakowie

UCHWAŁA NR 1/11/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki JR INVEST Spółka Akcyjna w Krakowie UCHWAŁA NR 1/11/2013 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JR INVEST S.A. wybiera w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus

Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus Warszawa, 2014-07-18 Na podstawie 42 pkt 4 statutu Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego Pocztylion Plus ( Fundusz ) Pocztylion-Arka Powszechne Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. FAM Grupa Kapitałowa S.A. 54-611 Wrocław, ul. Avicenny 16 Raport nr 33/2014 Tytuł: Plan połączenia ze spółkami zależnymi Data sporządzenia: 13.08.2014, 17:58 Treść raportu: Działając na podstawie 5 ust.

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CLEAN TECHNOLOGIES S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 9.06.2015 R.

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CLEAN TECHNOLOGIES S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 9.06.2015 R. PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CLEAN TECHNOLOGIES S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 9.06.2015 R. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 1. Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji 1. Wycena Aktywów Funduszu oraz ustalenie Wartości Aktywów

Bardziej szczegółowo

ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU

ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU (dane za okres 01.01.2012 r. 31.03.2012 r.) Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie 2. Wybrane dane finansowe za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 marca 2012 roku

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie zmian do porządku obrad oraz wprowadzenie zmian do projektów uchwał NWZ EFH S.A. na żądanie akcjonariusza

Wprowadzenie zmian do porządku obrad oraz wprowadzenie zmian do projektów uchwał NWZ EFH S.A. na żądanie akcjonariusza Wprowadzenie zmian do porządku obrad oraz wprowadzenie zmian do projektów uchwał NWZ EFH S.A. na żądanie akcjonariusza Raport bieżący nr 40/2009 z dnia 21 sierpnia 2009 roku Podstawa prawna (wybierana

Bardziej szczegółowo

1. WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE 2. CZYNNIKI I ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE 3. OPIS DZIAŁAŃ ZARZĄDU W III KWARTALE 2012 ROKU

1. WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE 2. CZYNNIKI I ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE 3. OPIS DZIAŁAŃ ZARZĄDU W III KWARTALE 2012 ROKU LETUS CAPITAL S.A. Raport kwartalny za okres od 01.07.2012 do 30.09.2012 Katowice, 14 listopada 2012 1 1. WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE Tabela 1 Rachunek zysków i strat - wybrane dane finansowe za III kwartał

Bardziej szczegółowo

1. Wybór Przewodniczącego. Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje. 2. Wejście w życie. UCHWAŁA nr 2

1. Wybór Przewodniczącego. Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje. 2. Wejście w życie. UCHWAŁA nr 2 UCHWAŁA nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, w oparciu o art. 409 1 KSH, uchwala co

Bardziej szczegółowo

Informacje na temat stosowania przez BLIRT S.A. zasad ładu korporacyjnego

Informacje na temat stosowania przez BLIRT S.A. zasad ładu korporacyjnego Numer zasady Informacje na temat stosowania przez BLIRT S.A. zasad ładu korporacyjnego, o których mowa w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect Stan na dzień 15.05.2011 r. Zasada ładu

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Do przeliczenia wybranych danych finansowych dotyczących rachunku wyników oraz rachunku przepływów przyjęto średnią arytmetyczną średnich kursów EURO z tabel NBP na ostatni dzień miesiąca w okresie od

Bardziej szczegółowo

Prezentacja inwestorska

Prezentacja inwestorska Prezentacja inwestorska Agenda NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O SPÓŁCE DANE FINANSOWE PAKIETY WIERZYTELNOŚCI NOTOWANIA AKCJI OBLIGACJE KIERUNKI ROZWOJU RYNEK MEDIA O KME KONTAKT KME: Najważniejsze informacje

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Virtual Vision S.A. z siedzibą w Warszawie. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Virtual Vision S.A. z siedzibą w Warszawie. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1 Wybór przewodniczącego Przewodniczącym wybrany zostaje w sprawie przyjęcia porządku obrad 1 Porządek obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VIRTUAL

Bardziej szczegółowo

Treśd uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FUTURIS S.A. w dniu 10 marca 2015 roku

Treśd uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FUTURIS S.A. w dniu 10 marca 2015 roku Treśd uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FUTURIS S.A. w dniu 10 marca 2015 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obradowało w dniu 10 marca 2015 roku po przerwie zarządzonej Uchwałą

Bardziej szczegółowo

Wykład: Rynki finansowe część I. prof. UG dr hab. Leszek Pawłowicz rok akadem. 2014/2015

Wykład: Rynki finansowe część I. prof. UG dr hab. Leszek Pawłowicz rok akadem. 2014/2015 Wykład: Rynki finansowe część I prof. UG dr hab. Leszek Pawłowicz rok akadem. 2014/2015 Zasadnicza część rynku finansowego służy pozyskiwaniu kapitału Rynek pozyskiwania kapitału to: 1. Rynek pozyskiwania

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE SPÓŁKI ERNE VENTURES S.A. w zakresie stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

OŚWIADCZENIE SPÓŁKI ERNE VENTURES S.A. w zakresie stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect OŚWIADCZENIE SPÓŁKI ERNE VENTURES S.A. w zakresie stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 30/06/2015 PKT DOBRA PRAKTYKA 1 Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną,

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. z siedzibą działając na podstawie przepisu art. 409 1 k.s.h.,

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy Raport Kwartalny Mobile Factory S.A. III kwartał 2012 r. (dane za okres 01-07-2012r. do 30-09-2012r.)

Jednostkowy Raport Kwartalny Mobile Factory S.A. III kwartał 2012 r. (dane za okres 01-07-2012r. do 30-09-2012r.) Jednostkowy Raport Kwartalny Mobile Factory S.A. III kwartał 2012 r. (dane za okres 01-07-2012r. do 30-09-2012r.) Wrocław, 14.11.2012r. Spis treści Podstawowe informacje o Emitencie...3 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

BVT S.A. Prezentacja Spółki Debiut na rynku NewConnect 29.09.2015 R., WARSZAWA GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE

BVT S.A. Prezentacja Spółki Debiut na rynku NewConnect 29.09.2015 R., WARSZAWA GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE BVT S.A. Prezentacja Spółki Debiut na rynku NewConnect 29.09.2015 R., WARSZAWA GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE Profil działalności Zakup oraz windykacja pakietów wierzytelności masowych, Obrót

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC BETA Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Pragma Faktoring SA 1.01. 31.12.2014. Katowice, 25.03.2015 r.

Pragma Faktoring SA 1.01. 31.12.2014. Katowice, 25.03.2015 r. Pragma Faktoring SA 1.01. 31.12.2014 Kluczowe założenia Strategii Budowa zdywersyfikowanego portfela należności o wysokim bezpieczeństwie duże rozproszenie portfela klientów i dynamiczny wzrost liczby

Bardziej szczegółowo

ZA II KWARTAŁ 2012 ROKU

ZA II KWARTAŁ 2012 ROKU ZA II KWARTAŁ 2012 ROKU (dane za okres 01.04.2012 r. 30.06.2012 r.) Zawartość raportu: 1. Podstawowe informacje o Emitencie 2. Wybrane dane finansowe za okres od 1 kwietnia 2012 roku do 30 czerwca 2012

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny za okres od 01 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. IV kwartał 2012 roku

Raport kwartalny za okres od 01 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. IV kwartał 2012 roku Raport kwartalny za okres od 01 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku IV kwartał 2012 roku Kancelaria Medius S.A. Ul. Sołtysa Dytmara 3 nr lok. 1 30-126 Kraków Tel./ Fax: + 48 12 265 12 76 e-mail:

Bardziej szczegółowo

1. Wybór Przewodniczącego. 2. Wejście w życie

1. Wybór Przewodniczącego. 2. Wejście w życie UCHWAŁA nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, w oparciu o art. 409 1 KSH, uchwala co

Bardziej szczegółowo

DM PKO Banku Polskiego nie jest beneficjentem pożytków z lokowania środków pieniężnych Klientów.

DM PKO Banku Polskiego nie jest beneficjentem pożytków z lokowania środków pieniężnych Klientów. Załącznik nr 6 do Broszury informacyjnej o wymogach MiFID dla Klientów Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej (dla Klientów Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego) Zasady przyjmowania

Bardziej szczegółowo

Działalność biur i domów maklerskich oraz banków powierniczych w 2007 roku 1

Działalność biur i domów maklerskich oraz banków powierniczych w 2007 roku 1 Warszawa, 2008.06.20 Działalność biur i domów maklerskich oraz banków powierniczych w 2007 roku 1 Na wyniki przedsiębiorstw maklerskich, podobnie jak innych instytucji rynku kapitałowego, korzystny wpływ

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁACZENIA BUMECH SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) ZWG SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) KATOWICE

PLAN POŁACZENIA BUMECH SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) ZWG SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) KATOWICE PLAN POŁACZENIA BUMECH SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) I ZWG SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) KATOWICE DNIA 19 MAJA 2014 ROKU PLAN POŁĄCZENIA Niniejszy Plan Połączenia został uzgodniony w dniu

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA uzgodniony pomiędzy AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA a DATERA SPÓŁKA AKCYJNA

PLAN POŁĄCZENIA uzgodniony pomiędzy AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA a DATERA SPÓŁKA AKCYJNA PLAN POŁĄCZENIA uzgodniony pomiędzy AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA a DATERA SPÓŁKA AKCYJNA Gdańsk, dnia 31 października 2013 roku PLAN POŁĄCZENIA AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA Z DATERA SPÓŁKA AKCYJNA Niniejszy

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE NA TEMAT STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, O KTÓRYCH MOWA W DOKUMENCIE DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT

INFORMACJE NA TEMAT STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, O KTÓRYCH MOWA W DOKUMENCIE DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT INFORMACJE NA TEMAT STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, O KTÓRYCH MOWA W DOKUMENCIE DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT Poniższa tabela zawiera informacje nt. stosowania przez emitenta w roku

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne WNE UW Rynek kapitałowy

Studia niestacjonarne WNE UW Rynek kapitałowy Studia niestacjonarne WNE UW Rynek kapitałowy Architektura rynku kapitałowego w Polsce 10 października 2011 Założenia: Rynek kapitałowy to rynek funduszy średnio i długoterminowych Rynek kapitałowy składa

Bardziej szczegółowo

1 Powołuje się Pana Mateusza Walczaka w skład Zarządu Spółki drugiej kadencji, powierzając

1 Powołuje się Pana Mateusza Walczaka w skład Zarządu Spółki drugiej kadencji, powierzając UCHWAŁA NR _ w sprawie powołania Prezesa Zarządu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie 7 ust. 2 Statutu Spółki w związku z art. 368 4 Kodeksu spółek handlowych, uchwala,

Bardziej szczegółowo

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE PORTAL INTERNETOWY www.corp gov.gpw.pl OBOWIĄZKI INFORMACYJNE SPÓŁEK PUBLICZNYCH I ICH AKCJONARIUSZY Agnieszka Gontarek Dział Emitentów w GPW Warszawa, 11 grudnia 2008 r. 2 SPÓŁKA NEWCONNECT SPÓŁKA PUBLICZNA

Bardziej szczegółowo

b) Udziałowiec II sprzeda Optimus 401.238 udziałów w kapitale zakładowym CDP za cenę 5.652.502 zł;

b) Udziałowiec II sprzeda Optimus 401.238 udziałów w kapitale zakładowym CDP za cenę 5.652.502 zł; Temat: Zawarcie znaczącej umowy Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie Zarząd spółki pod firmą Optimus S.A. z siedzibą w Warszawie (02-690) przy ul. Bokserskiej 66 (dalej jako Spółka lub

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013

KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013 KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013 1. Podstawowe informacje o Spółce 1.1. Dane Spółki Firma: Forma prawna: Siedziba: Adres: Lokaty Budowlane Spółka

Bardziej szczegółowo

Wierzyciel S.A. Prezentacja emitenta. Zaproszenie do subskrypcji prywatnej akcji Spółki

Wierzyciel S.A. Prezentacja emitenta. Zaproszenie do subskrypcji prywatnej akcji Spółki Wierzyciel S.A. Prezentacja emitenta Zaproszenie do subskrypcji prywatnej akcji Spółki Zaproszenie do subskrypcji prywatnej Celem niniejszej prezentacji jest przybliżenie profilu działalności firmy potencjalnym

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO. RAPORT BIEŻĄCY nr 60/2006

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO. RAPORT BIEŻĄCY nr 60/2006 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO RAPORT BIEŻĄCY nr 60/2006 Data sporządzenia: 2006-09-29 Skrócona nazwa emitenta: SFINKS Temat: 1. Odwołanie członków Rady Nadzorczej. 2. Powołanie członków Rady Nadzorczej.

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący EBI 13/2014 Raport bieżący ESPI_RB 11/2014. Spółka: Biomass Energy Project S.A.

Raport bieżący EBI 13/2014 Raport bieżący ESPI_RB 11/2014. Spółka: Biomass Energy Project S.A. Raport bieżący EBI 13/2014 Raport bieżący ESPI_RB 11/2014 Spółka: Temat: Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd Biomass Energy Project Spółka Akcyjna z siedzibą w Wtelnie (Spółka) przekazuje

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy 2014 roku zakończony 31 grudnia 2014 roku Wojciech Skiba Prezes Zarządu Warszawa, 29 czerwca 2015

Bardziej szczegółowo

LP. ZASADA TAK / NIE KOMENTARZ ZARZĄDU

LP. ZASADA TAK / NIE KOMENTARZ ZARZĄDU Oświadczenie ATC CARGO S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. Dobre praktyki spółek notowanych

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Your Image S.A raport za IV kwartał 2014

Your Image S.A raport za IV kwartał 2014 Your Image S.A raport za IV kwartał 2014 1 1. Spis treści List Prezesa Zarządu str.3 Dane ewidencyjne str.4 Struktura akcjonariatu str.5 Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej. Przyczyny niesporządzania

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy kwartalny GoAdvisers S.A. za okres od 01.07.2009 30.09.2009. Katowice, 17.05.2010 r.

Raport okresowy kwartalny GoAdvisers S.A. za okres od 01.07.2009 30.09.2009. Katowice, 17.05.2010 r. Raport okresowy kwartalny za okres od 01.07.2009 30.09.2009 Raport kwartalny za okres od 01.01.2010 31.03.2010 Katowice, 17.05.2010 r. 2 1. WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE 1.1. Rachunek zysków i strat - wybrane

Bardziej szczegółowo

Mówimy TAK, gdy inni mówią nie. Debiut obligacji na okaziciela serii B AOW Faktoring Sp. z o.o. na rynku Catalyst

Mówimy TAK, gdy inni mówią nie. Debiut obligacji na okaziciela serii B AOW Faktoring Sp. z o.o. na rynku Catalyst Debiut obligacji na okaziciela serii B AOW Faktoring Sp. z o.o. na rynku Catalyst Częstochowa, 2011 Informacje o Emitencie AOW Faktoring Sp. z o.o. (Emitent, Spółka) jest to rodzinna firma z tradycjami,

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Reklamofon.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 3 grudnia 2012 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Reklamofon.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 3 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NUMER w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: 1. Przewodniczącym wybrany zostaje. Uchwała wchodzi

Bardziej szczegółowo

Nota Informacyjna dla Obligacji Serii C BUDOSTAL-5 S.A.

Nota Informacyjna dla Obligacji Serii C BUDOSTAL-5 S.A. Załącznik nr 2 do Raportu bieżącego 21/2011 BUDOSTAL-5 S.A. Nota Informacyjna dla Obligacji Serii C BUDOSTAL-5 S.A. A. Informacje wstępne 1. Podstawa prawna Niniejsza Nota Informacyjna została sporządzona

Bardziej szczegółowo

Opinia na temat oferty publicznej Spółki

Opinia na temat oferty publicznej Spółki Opinia na temat oferty publicznej Spółki O Spółce, parametrach oferty oraz celach emisji Energoinstal SA to jeden z największych producentów kotłów energetycznych w Polsce oraz znany i ceniony partner

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Zarządu Spółki Verte S.A. w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę Dobrych praktyk spółek notowanych na rynku NewConnect,

Oświadczenie Zarządu Spółki Verte S.A. w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę Dobrych praktyk spółek notowanych na rynku NewConnect, Oświadczenie Zarządu Spółki Verte S.A. w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę Dobrych praktyk spółek notowanych na rynku NewConnect, o których mowa z załączniku do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków. Warszawa, styczeń 2014 r.

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków. Warszawa, styczeń 2014 r. Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków Warszawa, styczeń 2014 r. Spis treści 1. Taryfa opłat... 34 Zasady naliczania i pobierania opłat... 35 2. Taryfa prowizji

Bardziej szczegółowo

prowadzenie działalności gospodarczej w formie SKA

prowadzenie działalności gospodarczej w formie SKA prowadzenie działalności gospodarczej w formie SKA Mariusz Szkaradek Adwokat/Doradca Podatkowy 11 maja 2012 r. SKA regulacja prawna (1) Zgodnie z art. 125 KSH, SKA jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Blue Tax Group S.A. powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Blue Tax Group S.A. powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia. Uchwała Numer 1 Akcjonariuszy w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Blue Tax Group S.A. powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia. 1 Przewodniczący stwierdził, że zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Informacja o stosowaniu przez Emitenta zasad dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect.

Informacja o stosowaniu przez Emitenta zasad dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect. Informacja o stosowaniu przez Emitenta zasad dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect. Spółka jako uczestnik ASO NewConnect dokłada starań aby się stosować zasady określone w zbiorze Dobre Praktyki

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY FACHOWCY.PL VENTURES SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU obejmujący okres 01.01.2012 do 31.03.2012 roku

RAPORT OKRESOWY FACHOWCY.PL VENTURES SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU obejmujący okres 01.01.2012 do 31.03.2012 roku RAPORT OKRESOWY FACHOWCY.PL VENTURES SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU obejmujący okres 01.01.2012 do 31.03.2012 roku Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie. 2. Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 40/2012 Zarządu RBS Bank (Polska) S.A. z dnia 1 sierpnia 2012 roku INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011 Dane według stanu na 31

Bardziej szczegółowo

Co to są finanse przedsiębiorstwa?

Co to są finanse przedsiębiorstwa? Akademia Młodego Ekonomisty Finansowanie działalności przedsiębiorstwa Sposoby finansowania działalności przedsiębiorstwa Kornelia Bem - Kozieł Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach 10 października

Bardziej szczegółowo

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 409 1 pkt 2 KSH, wybiera. .. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 409 1 pkt 2 KSH, wybiera. .. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 409 pkt 2 KSH, wybiera.. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Bardziej szczegółowo

DO AKCJONARIUSZY I INWESTORÓW CSY S.A. Szanowni Państwo,

DO AKCJONARIUSZY I INWESTORÓW CSY S.A. Szanowni Państwo, DO AKCJONARIUSZY I INWESTORÓW CSY S.A. Szanowni Państwo, Realizując założenia polityki rozwoju Spółka w roku 2010 przeszła przez etap wielu zmian. W dniu 11.10.2010 roku Krajowy Rejestr Sądowy dokonał

Bardziej szczegółowo

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward.

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Charakterystyka instrumentów finansowych Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward. kurs realizacji: 4,0374, kurs realizacji: 4,0374, kurs realizacji: 4,0374,

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY KWIECIEŃ 2013 r.

RAPORT MIESIĘCZNY KWIECIEŃ 2013 r. RAPORT MIESIĘCZNY KWIECIEŃ 2013 r. Warszawa, kwiecień 2013 r. Zarząd Spółki Presto S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY EGB INVESTMENTS S.A.

RAPORT MIESIĘCZNY EGB INVESTMENTS S.A. RAPORT MIESIĘCZNY EGB INVESTMENTS S.A. za listopad 2012 r. Bydgoszcz, 12 grudnia 2012 r. Spis treści 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej ocenie

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO SA ZA ROK 2011. Tarnowskie Góry 20 marzec 2011 r.

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO SA ZA ROK 2011. Tarnowskie Góry 20 marzec 2011 r. PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO SA ZA ROK 2011 Tarnowskie Góry 20 marzec 2011 r. STRUKTURA GRUPY 80 % udziału akcji w kapitale zakładowym 100 % udziału akcji w kapitale zakładowym 100

Bardziej szczegółowo

bez barier finansowych

bez barier finansowych DTP S.A. Raport jednostkowy za I kwartał 2012 r. za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r. bez barier finansowych Szanowni Państwo, Zarząd DTP S.A. z siedzibą w Warszawie ma przyjemność przedstawić

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy. z siedzibą w Krakowie. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. II kwartał 2013 roku. Autoryzowany Doradca

Raport okresowy. z siedzibą w Krakowie. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. II kwartał 2013 roku. Autoryzowany Doradca Raport okresowy z siedzibą w Krakowie Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. II kwartał 2013 roku. Autoryzowany Doradca Raport sporządzony został przez spółkę JR INVEST S.A. z

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 20040101 do 20040331

Bardziej szczegółowo

RAPORT GRAPHIC S.A. ZA II KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT GRAPHIC S.A. ZA II KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT GRAPHIC S.A. ZA II KWARTAŁ 2013 ROKU (okres od 01.04.2013 do 30.06.2013 r.) KATOWICE, 14 sierpnia 2013 r. 2 Graphic S.A. SPIS TREŚCI: 1. INFORMACJE O SPÓŁCE........ 3 Władze Spółki. Struktura akcjonariatu.......

Bardziej szczegółowo

BEST informacja o Spółce

BEST informacja o Spółce BEST informacja o Spółce marzec 14 r. BEST jest jedną z największych firm na rynku zarządzania wierzytelnościami w Polsce. Specjalizuje się w nabywaniu i windykacji wierzytelności na skalę masową. Poprzez

Bardziej szczegółowo