ZAŁĄCZNIK 2 AUTOREFERAT. Izabela Koładkiewicz. Centrum Studiów Zarządzania. Akademia Leona Koźmińskiego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAŁĄCZNIK 2 AUTOREFERAT. Izabela Koładkiewicz. Centrum Studiów Zarządzania. Akademia Leona Koźmińskiego"

Transkrypt

1 ZAŁĄCZNIK 2 AUTOREFERAT Izabela Koładkiewicz Centrum Studiów Zarządzania Akademia Leona Koźmińskiego Warszawa, lipiec

2 1. Imię i Nazwisko: Izabela Koładkiewicz 2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe/ artystyczne z podaniem nazwy, miejsca i roku ich uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej. Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu, specjalność: zarządzanie nadzór korporacyjny, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego (obecnie Akademia Leona Koźmińskiego), Warszawa, 2001 rok, tytuł rozprawy doktorskiej: Nadzór korporacyjny w Narodowych Funduszach Inwestycyjnych, promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Bogdan Wawrzyniak. Dyplom ukończenia trzyletniego Studium doktoranckiego w zakresie nauk o zarządzaniu, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, Dyplom ukończenia dwuletnich Studiów podyplomowych o specjalności: Analityk zarządzania, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, Dyplom ukończenia trzysemestralnego Studium podyplomowego w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstwa i zarządzania kryzysowego, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, Dyplom ukończenia Podyplomowego Studium Menedżerskiego, Szkoła Główna Handlowa, Magister chemii, specjalizacja chemia organiczna, Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski, Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych/ artystycznych. Akademia Leona Koźmińskiego (dawniej Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego), Kolegium Zarządzania i Finansów, Centrum Studiów Zarządzania, stanowisko: adiunkt, okres zatrudnienia: 1998 do chwili obecnej Polska Fundacja Promocji Kadr, Warszawa, stanowisko: koordynator projektów, okres zatrudnienia: Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej Polska Akademia Nauk, Warszawa, stanowisko: asystent, okres zatrudnienia: Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii, Warszawa, stanowisko: asystent, okres zatrudnienia:

3 4. Wskazanie osiągnięcia* wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595 ze zm.): a) tytuł osiągnięcia naukowego/artystycznego: Monografia naukowa pt.: Rady nadzorcze dobre praktyki ładu korporacyjnego. Doświadczenia polskie i zagraniczne. b) (autor/autorzy, tytuł/tytuły publikacji, rok wydania, nazwa wydawnictwa), Izabela Koładkiewicz, Rady nadzorcze dobre praktyki ładu korporacyjnego. Doświadczenia polskie i zagraniczne, 2013 rok, Wydawnictwo Poltext, objętość: 420 stron. Wskazane osiągnięcie w formie dzieła opublikowanego w całości, zostało złożone do Wydawnictwa Poltext i poddane ocenie Recenzentów jako główne osiągnięcie naukowe. Recenzentami z ramienia wydawnictwa byli prof. dr hab. Michał Trocki, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie oraz prof. UW dr hab. Beata Glinka z Wydziału Zarządzania, Uniwersytet Warszawski c) omówienie celu naukowego/artystycznego ww. pracy/prac i osiągniętych wyników wraz z omówieniem ich ewentualnego wykorzystania Cel naukowy, pytania badawcze oraz hipotezy badawcze Zgodnie z definicją ładu korporacyjnego (ang. corporate governance), sformułowaną przez OECD, rada nadzorcza pełni funkcję jednego z kluczowych aktorów, pracujących po stronie spółki na jej sukces. Pełniąc funkcję podstawowego wewnętrznego mechanizmu nadzoru korporacyjnego, dba o jakość procesu decyzyjnego w spółkach. Tym samym jakość jej pracy przekłada się na odnoszone przez spółkę sukcesy. Przypisywana radzie rola w funkcjonowaniu spółki czyni z niej intersujący, aczkolwiek trudny, podmiot badań. Decyduje o tym jej pozycja w strukturach władzy w spółce i związana z tym odpowiedzialność. Na dotychczasowy dorobek badawczy dotyczący polskich rad nadzorczych składają się głównie wyniki badań ankietowych oraz badań ilościowych analizujących dane historyczne. Na ich podstawie można wskazać, jaki jest obraz rad, ale, aby wyjaśnić, dlaczego tak się dzieje, w tym jakie procesy i zjawiska w nich zachodzą, nasza wiedza wymaga poszerzenia. Omawiana w tym miejscu monografia, stanowiąca główne osiągnięcie naukowe, pozwala na głębszą eksplorację w wybranym wymiarze świata polskich rad. Prezentuje bowiem wyniki badań jakościowych zrealizowanych za pomocą techniki wywiadów, w których udział wzięło 34 członków rad nadzorczych z 27 spółek z pierwszej czterdziestki największych pod względem kapitalizacji podmiotów notowanych na GPW w Warszawie. Przedmiotem przeprowadzonych badań były opinie 34 badanych członków rad dotyczące wykorzystania propozycji działań usprawniających funkcjonowanie rad zawartych w pokryzysowych wersjach dobrych praktyk ładu korporacyjnego z Europy Zachodniej. Problem badawczy stanowiła zaś ocena przydatności tych rekomendacji dla polskich rad nadzorczych. Na potrzeby badań zostały przyjęte dwa cele badawcze. Pierwszym z nich było wskazanie, jak dobre praktyki ładu korporacyjnego, odnoszące się do rad nadzorczych, w opinii badanych 34 polskich członków rad sprawdzają się w praktyce ich funkcjonowania. Realizacja tego celu pozwalała także odpowiedzieć na poniższe pytania badawcze: 3

4 1. Jak dotychczasowe doświadczenia badanych członków rad weryfikują przydatność proponowanych dla rad rozwiązań zawartych w rekomendacjach dobrych praktyk? 2. Jakie są mocne i słabe strony rekomendacji proponowanych w zbiorze dobrych praktyk, dotyczących funkcjonowania rad nadzorczych z perspektywy doświadczeń badanych członków rad? 3. Jakie czynniki, zdaniem badanych członków rad, warunkują użyteczność rekomendacji ładu korporacyjnego? 4. Jakie sugestie płyną z dotychczasowej praktyki wdrożenia dobrych praktyk dla rad nadzorczych? Drugim celem badań było dokonanie oceny ostatnich 10 lat doświadczeń polskich rad nadzorczych, w tym podsumowanie dorobku badawczego na ich temat oraz ich doświadczeń w zakresie implementacji rozwiązań zawartych w kolejnych wersjach polskich zbiorów dobrych praktyk ładu korporacyjnego. O przyjęciu takiego okresu dla analizy decydował fakt, że pierwsza wersja polskich dobrych praktyk pn.: Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2002 została opracowana w 2001 r., a jej implementacja miała miejsce w 2002 roku. Część analizowanego dorobku badawczego stanowiły również opinie i poglądy badanych w 2011 r. 34 członków rad. Przeprowadzone badania miały także na celu weryfikację poniższych hipotez. 1. Dobre praktyki ładu korporacyjnego skierowane do rad nadzorczych w Polsce odgrywają istotną rolę w działalności rad z dużych spółek giełdowych. 2. Polskie rady nadzorcze w dużych spółkach notowanych na GPW w Warszawie upodobniają się do rad działających w spółkach giełdowych z krajów rozwiniętych. Podobieństwo to wyraża się w wykorzystywaniu proponowanych przez autorów dobrych praktyk rozwiązań strukturalnych, w postaci np. komitetów rady, niezależnego członka rady, wzrostu różnorodności w radzie (np. obecność kobiet i członków zagranicznych) oraz przeprowadzania samooceny pracy rady. 3. Członkowie polskich rad nadzorczych z największych spółek giełdowych są świadomi zarówno wyzwań, przed jakimi stoi współczesna rada, jak i potencjalnych dla niej zagrożeń Metodyka badań Na potrzeby pracy zostały wykorzystane dane pozyskane ze źródeł pierwotnych oraz wtórnych. Empiryczny materiał do analizy otrzymano w ramach przeprowadzonych wywiadów, których udzieliło 34 respondentów zasiadających w radach nadzorczych 27 spółek notowanych na GPW w Warszawie, wchodzących w skład pierwszej czterdziestki największych pod względem kapitalizacji spółek giełdowych. Wywiady zostały przeprowadzone od kwietnia do czerwca 2011 r., a średni czas trwania wywiadu wynosił około jednej godziny, chociaż zdarzały się wywiady krótsze lub dłuższe. Narzędziem badawczym, wykorzystanym w badaniu, był częściowo ustrukturyzowany kwestionariusz wywiadu. Obejmował on 11 pytań, które miały na celu pozyskanie informacji umożliwiających wskazanie: czynników warunkujących realizację celów rady nadzorczej w spółce notowanej na GPW w Warszawie; źródeł mocnych i słabych stron rady nadzorczej warunkujących jakość jej pracy rady w danej spółce; które identyfikowali badani członkowie rad nadzorczych Charakterystyka badanych respondentów Badana grupa 34 członków rad nadzorczych złożona była z 32 mężczyzn oraz 2 kobiet. W codziennym życiu zawodowym badani członkowie rad pełnili różne funkcje. Największe 4

5 grupy zawodowe tworzyli wśród nich niezależni eksperci ze świata biznesu, właścicieleprzedsiębiorcy, prezesi zarządu innych spółek oraz niezależni eksperci ze świata nauki. Za kluczowe czynniki decydujące o ich wyborze do rady badani członkowie rad uznali odpowiednie przygotowanie merytoryczne (formalne i teoretyczne) oraz doświadczenie praktyczne. Uczestniczący w badaniach członkowie rad charakteryzowali się również posiadaniem doświadczeń w pełnieniu funkcji członka rady. Z powyższej charakterystyki wynika, że badani respondenci tworzyli grupę doświadczonych członków rad, dysponujących bogatym portfolio doświadczeń w życiu zawodowym oraz w zakresie pełnienia funkcji członka rady. Stanowili tym samym cenne źródło wiedzy i obserwacji na temat funkcjonowania polskich rad nadzorczych Osiągnięte wyniki ze wskazaniem możliwości ich wykorzystania Wyniki przeprowadzonych badań pozwoliły na pozytywne zweryfikowanie postawionych trzech hipotez, a także sformułowanie następujących wniosków: Wniosek 1. Rozwiązania zawarte w rekomendacjach dobrych praktyk ładu korporacyjnego skierowane do rad nadzorczych stanowią ważną część procesu budowy dobrze działającej rady. Dotychczasowa praktyka życia tych organów, opisana przez wyniki badań zarówno polskich, jak i światowych badaczy wskazuje, że należą one do kluczowych czynników determinujących jakość pracy rady. Implementowanie w radach proponowanych rekomendacji jest ważnym krokiem do stworzenia dobrze działającej rady. Należy jednak podkreślić, że jednym z wielu, ale nie jedynym. Przy takim założeniu nie powinno więc dziwić, że otrzymane do tej pory wyniki badań nie są jednoznaczne; część wskazuje na ich przydatność, zaś pozostałe na jej brak. Mimo zróżnicowanych doświadczeń rad dotyczących przydatności rekomendowanych w dobrych praktykach zasad, trudno dziś sobie wyobrazić radę dużej giełdowej spółki bez niezależnych członków czy komitetu audytu. Proponowane standardy tworzenia i funkcjonowania rad stały się nieodłącznym elementem współczesnego świata rad, jak również krajowych systemów nadzoru korporacyjnego. Potwierdzają to również poglądy badanych w 2011 r. 34 członków rad. Reformatorzy rad i autorzy dobrych praktyk są też zdecydowanie przekonani o słuszności przyjętych w nich założeń. Problem natomiast dostrzegają w procesie ich implementacji. Odpowiedzialność za generowanie przez wdrożoną dobrą praktykę pożądanych efektów przypisywana jest akcjonariuszom oraz członkom rad. Ich zrozumienie, postawa i stopień zaangażowania w ich wdrożenie na grunt swojej rady bez wątpienia decydują o tym, czy proces ten zakończy się sukcesem. Wniosek 2. Proponowane dobre praktyki dla rad nadzorczych, jak również uszczegółowiające je rekomendacje mają zarówno mocne, jak i słabe strony. Wzajemne upozycjonowanie tych stron, wyrażające się m.in. ich równowagą bądź przewagą jednej z nich nad drugą, decyduje o użyteczności zalecanych rekomendacji. Układ ich sił jest zaś warunkowany indywidualnymi charakterystykami spółki, w której rada działa. Do kluczowych parametrów decydujących o tym układzie należą struktura własności i tożsamość akcjonariuszy, dotychczasowe doświadczenia rady, jej kultura, a także możliwości działania kadry zarządzającej. Identyfikując mocne strony dobrych praktyk, bez wątpienia za takie należy uznać wskazywanie przez ich autorów sfer działania rady, które są szczególnie istotne dla jakości jej pracy. Za mocną stronę należy uznać podpowiadanie działań, których wdrożenie powinno przełożyć się na osiąganie przez radę lepszych wyników pracy. Przyjmują one m.in. postać 5

6 kryteriów, jakimi akcjonariusze powinni się kierować, tworząc radę swoich marzeń oraz doprecyzowują istotne dla pracy rady zadania m.in. dla przewodniczącego rady, niezależnego członka rady, komitetu audytu czy całej rady (np. proces samooceny). Ich sformułowanie jest o tyle istotne, że stanowią one uszczegółowienie istniejących regulacji prawnych (np. dotyczących przewodniczącego rady) lub, w przypadku ich braku, podpowiadają, co powinno się zrobić, dążąc do oczekiwanych przez rynek standardów działania rady (np. samoocena rady). Wskazanie, co robić, bez wątpienia powinno ułatwić życie zaangażowanym w ten proces aktorom, czyli członkom rady i powołującym ich akcjonariuszom. Za pewną słabość dobrych praktyk można natomiast uznać brak podpowiedzi w tych dokumentach, jak to zrobić. Do słabości można też dodać brak określenia potencjalnych zagrożeń, jakie wiążą się z wdrożeniem zalecanych rozwiązań. Przy takim postawieniu kwestii ponownie jednak pojawia się pytanie, czy zadaniem autorów dobrych praktyk jest wskazywanie sposobów działania oraz czy nie powinno to być pozostawione w przestrzeni działania dla akcjonariuszy i członków rad dyrektorów/rad nadzorczych. Tym bardziej, że, jak pokazuje analiza słabości poszczególnych dobrych praktyk, w dużej mierze powiązane są one z człowiekiem, niezależnie od tego, czy jest to członek rady, czy akcjonariusz. Od podejścia tych grup aktorów zależy z kolei, w jaki sposób dana dobra praktyka zostanie wdrożona. Ważnym aspektem tych działań będzie również cel, jaki będzie przyświecał jej wdrożeniu. Jeśli przez wdrożenie danej dobrej praktyki wyżej wymienieni aktorzy rzeczywiście będą chcieli skorzystać z jej potencjału, to można raczej przyjąć, że będą starali się zrobić wszystko, aby to osiągnąć. Wniosek 3. Przemyślana decyzja o implementacji zawartych w dobrych praktykach ładu korporacyjnego rozwiązań skierowanych do rad nadzorczych jest kluczowa dla ich użyteczności. Za podstawowy czynnik warunkujący użyteczność rekomendacji z zakresu ładu korporacyjnego, wyrażający się lepszymi wynikami działania rady, należy uznać podjęcie przemyślanej decyzji o ich implementacji. Powinna ona przede wszystkim uwzględniać potrzeby spółki i odpowiadać na nie stworzeniem rady, jakiej ona na dany moment potrzebuje. Wiara, że one size fits all zdecydowanie nie sprawdza się w gospodarczej praktyce życia. Każda rada jest inna, jak również różne są ich potrzeby i możliwości działania. Błędne jest także podejście zakładające, że mechaniczne zastosowanie dobrych praktyk spowoduje eliminację źródeł słabości rady. Aby to osiągnąć, każdy z aktorów odpowiedzialnych za działanie rady musi podjąć pewien wysiłek. Autorzy dobrych praktyk wskazują tylko, jakie działania mogą sprzyjać osiąganiu przez radę założonych celów, ale to po stronie akcjonariuszy i członków rad leży odpowiedzialność za przekucie tych zaleceń w realne korzyści. Wniosek 4. Zaangażowanie się akcjonariuszy na etapie tworzenia rady oraz w motywowanie jej członków jest kluczowe, aby korzyści wynikające z implementacji rozwiązań zawartych w dobrych praktykach rad stały się udziałem rady. Podstawowa sugestia wynikająca z badań sprowadza się do tego, że jeżeli akcjonariusze chcą mieć dobrze działającą radę, to najpierw muszą wiedzieć, na jakie potrzeby spółki ta rada ma odpowiadać. Swoje działanie powinni więc zacząć od identyfikacji tych potrzeb, a następnie na ich podstawie powinni zbudować profil członków rady, których obecność w radzie mogłaby te potrzeby zaspokoić. W zależności od nich zalecenia dobrych praktyk mogłyby zostać uwzględnione w różnym zakresie. Kolejnym krokiem jest rozpoczęcie poszukiwań potencjalnych członków rad, a następnie zaproszenie ich do rady. Tak przynajmniej proces 6

7 budowy kapitału rady powinien wyglądać w idealnym świecie. W rzeczywistości gospodarczej naznaczony jest on wieloma słabościami, które mogą urosnąć do rangi trudnych do pokonania barier. Jedną z nich jest potencjalna różnorodność akcjonariuszy, oznaczająca w praktyce zróżnicowanie interesów, których pogodzenie praktycznie może nie być możliwe. Warto w tym miejscu dodać, że aktywność akcjonariuszy nie powinna zakończyć się w chwili nominacji członka rady. Pożądanym jej przejawem jest także dbałość o jego zaangażowanie w działalność rady. Jednym z kluczowych działań w tej sferze jest jego motywowanie. Podstawowym zaś narzędziem motywowania jest poziom wynagrodzenia za pracę w radzie. Jego wysokość powinna być adekwatna do poniesionego przez członka rady wysiłku. W tej sferze, przynajmniej w polskich uwarunkowaniach, jest jeszcze dużo do zrobienia, co niejednokrotnie podkreślali badani członkowie polskich rad. Z ich wypowiedzi można wnioskować, jakby akcjonariusze zapominali, że członkowie rady wykonują także swoją pracę, i tak jak inne grupy pracujących osób, również oczekują gratyfikacji adekwatnej do poniesionych przez siebie nakładów. Innym ważnym przejawem dbałości akcjonariuszy o członków rady, mającym na celu budowę ich zaangażowania, jest charakter stawianych przed radą wyzwań. Jeśli jej członkom przypisuje się tylko funkcję maszynki do głosowania, bo decyzje i tak zapadły już poza salą posiedzeń rady (np. w siedzibie akcjonariusza dominującego), to trudno oczekiwać, że będą oni zmotywowani do działania. Kolejnym niepożądanym wymiarem tego typu podejścia jest brak możliwości zapewnienia radzie potrzebnych jej zasobów. Trudno sobie bowiem wyobrazić, że w takiej radzie będzie chciała zasiadać osoba, która jest wysoko pozycjonowana na rynku talentów członków rad. Jej odmowa może tym samym pozbawić kapitał rady potrzebnych w danym momencie zasobów, ale tą decyzją chroni ona swój wrażliwy zasób w postaci własnej reputacji. Powyższe rozważania potwierdzają znaczenie sformułowanej już wcześniej obserwacji, że najsłabszym ogniwem w procesie tworzenia dobrze działającej rady, zazwyczaj jest człowiek zarówno członek rady, jak i akcjonariusz. Sformułowane w dobrych praktykach rekomendacje mogą jednak być przydatne w procesie jej tworzenia, co w dużej mierze potwierdzają otrzymane wyniki badań. Jeśli jednak po stronie wskazywanych powyżej grup aktorów nie będzie prawdziwej woli działania i chęci skorzystania z zawartych w nich rozwiązań w sposób przemyślany i nastawiony na wydobycie z nich korzyści, to ich przydatność będzie niewielka. Niezależnie od tego, jak pomocne w procesie usprawniania funkcjonowania rady mogą być te zapisy, ich przydatność widoczna będzie tylko na papierze. Na zakończenie oceny przydatności dobrych praktyk ładu korporacyjnego w praktyce funkcjonowania rad warto jeszcze dodać, że wyniki przeprowadzonych analiz, w tym opinii badanych 34 członków rad, wskazują na zróżnicowany stopień ich akceptacji. Do akceptowanych w największym stopniu należą bez wątpienia dobre praktyki dotyczące obecności w radzie niezależnego członka oraz komitetu audytu. Decydować o tym mogą z jednej strony dostrzeżone możliwości budowy wartości dodanej dla rady przez te instytucje, i to jest to bardziej optymistyczne wytłumaczenie. Z drugiej zaś strony ich stosowanie może też wynikać z chęci zaspokojenia oczekiwań interesariuszy rynku kapitałowego, którzy traktują je jako wymagane standardy, i ich obecność jest im potrzebna do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Poziom akceptacji dla dobrej praktyki wskazującej na potrzebę budowy właściwego dla spółki kapitału rady też jest wysoki. Nie wszystkie jednak wymiary zróżnicowania kapitału rady są uznawane za jednakowo ważne. Dostrzegana jest potrzeba zróżnicowania zasobów wiedzy, umiejętności i doświadczeń członków rad, pokrywających potrzeby rady w zakresie pełnionych przez nią zadań. W dużej mierze jako źródło funkcjonalnej różnorodności 7

8 postrzegani są przede wszystkim biali mężczyźni po pięćdziesiątce. Stosunkowo słabo dostrzegane są inne potencjalne źródła zróżnicowania kapitału rady w postaci wykorzystania potencjału kobiet czy młodszych osób. Warto w tym miejscu przypomnieć, że reformatorzy rad dyrektorów/rad nadzorczych dość mocno są już zaangażowani w działania mające na celu zmianę podejścia do obecności kobiet w radzie. W dużej mierze ich aktywność pozostaje jednak w sferze propozycji dobrych praktyk, aczkolwiek w części krajów regulatorzy implementowali zalecenia dobrych praktyk do regulacji prawnych (np. w Norwegii, Francji czy Hiszpanii). Na drugim końcu continuum braku akceptacji dla dobrych praktyk znajduje się samoocena rady. Mimo mocnego jej zakorzenienia w analizowanych zbiorach dobrych praktyk (oprócz polskiego dokumentu), z trudem radzi sobie ona z przebiciem ogromnego muru niechęci. Ze względu na fakt, że głównym budowniczym tego muru są same rady, można przyjąć, że tylko wtedy może ulec on rozbiciu, gdy akcjonariusze będą do tych działań przekonani i namówią do ich zastosowania członków rad. Wciąż jednak otwarte pozostaje pytanie, jak przekonać do tego akcjonariuszy. Można założyć, że jednym z czynników zachęcających akcjonariuszy do tego typu aktywności mogłyby być wyniki badań potwierdzających przydatność dokonywania przez radę samooceny. Niestety, wyników takich badań praktycznie brak, a w dużej mierze za ich brak odpowiada niestosowanie przez rady tej praktyki. W chwili obecnej na pewno więc jednym z istotnych wyzwań pozostaje zmiana podejścia członków rad do podejmowania przez radę oceny jej działań, w tym przekonanie ich, że ocena jest ważna dla jakości jej pracy Wkład głównego osiągnięcia do nauk o zarządzaniu podsumowanie Wkład osiągnięcia naukowego w poszerzenie wiedzy na temat działania rad nadzorczych, w tym określenie użyteczności rozwiązań w zakresie poprawy standardów działania rad, proponowanych przez autorów dokumentów dobrych praktyk zasad, wyraża się w czterech obszarach. Po pierwsze, zostały przeprowadzone, po raz pierwszy w warunkach polskich, na tak szeroką skalę, wywiady z członkami rad nadzorczych z największych polskich spółek giełdowych. Respondentami były osoby mające znaczący dorobek w zakresie pełnienia funkcji członka rady oraz autorytet wynikający z pełnionych do tej pory funkcji zawodowych. Ich opinie i poglądy na temat polskich rad stanowią ważne źródło wiedzy o praktyce działania tych organów. Dzięki przeprowadzonym wywiadom pojawiła się szansa na zajrzenie do pokoju posiedzeń rady i poznanie kluczowych sił napędowych warunkujących realizację stawianych przed radą zadań. Wyniki przeprowadzonego badania stanowią ważne uzupełnienie dotychczasowego polskiego dorobku badawczego, który tworzą przede wszystkim wyniki badań ankietowych (np. Jeżak, 2010; Urbanek, 2008; Jeżak, 2005, Rudolf i in., 2002). Ponadto intensyfikacja tego typu badań miała głównie miejsce w połowie pierwszej dekady XXI wieku. Od tego momentu aktywność badawcza w tym obszarze zdecydowanie się zmniejszyła, co stworzyło lukę, którą po części wypełniają przeprowadzone w 2011 r. badania (wkład ograniczający lukę empiryczną). Po drugie, za wkład do dotychczasowego dorobku naukowego należy uznać opracowanie zestawu modeli identyfikujących czynniki sprzyjające poprawie użyteczności rozwiązań przeznaczonych dla rad dyrektorów/rad nadzorczych, które są proponowane przez autorów dobrych praktyk nadzoru korporacyjnego (wkład ograniczający lukę metodyczną). Po trzecie, dokonany przegląd pokryzysowych dobrych praktyk ładu korporacyjnego z Europy Zachodniej pozwolił na scharakteryzowanie oczekiwań dojrzałych rynków kapitałowych dotyczących takich strukturalnych determinant działania rady jak: kapitał rady, przewodniczący rady, niezależny członek rady, komitet audytu w radzie oraz sposobu jej działania w zakresie współpracy rady nadzorczej z zarządem, a także przeprowadzania przez 8

9 radę samooceny. Polskie rady powinny też korzystać z tych wytycznych, szczególnie teraz, gdy liczba inwestorów zagranicznych w spółkach notowanych na GPW w Warszawie wciąż rośnie; praktycznie są oni głównym graczem na warszawskim parkiecie (wkład ograniczający lukę teoretyczną). Po czwarte, wkładem do dorobku nauk o zarządzaniu jest również podsumowanie polskiego dorobku badawczego dotyczącego polskich rad nadzorczych, w tym wskazanie obszarów, które tworzą nowe wyzwania badawcze (wkład ograniczający lukę teoretyczną). Wartość aplikacyjną omawianego osiągnięcia postrzegam w postaci możliwości wykorzystania zawartych w nim obserwacji zarówno przez akcjonariuszy jak i samych członków rad. O przydatności dla akcjonariuszy decyduje scharakteryzowanie czynników determinujących jakość działania rady nadzorczej, w tym wskazanie szans i zagrożeń związanych z implementacją rekomendacji dobrych praktyk ładu korporacyjnego. Natomiast o przydatności jej dla samych członków rad decyduje z kolei omówienie praktycznych doświadczeń badanych członków rad, w tym wskazanie kluczowych czynników warunkujących jakość pracy członka rady. 5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych (artystycznych) Podsumowanie osiągnięć naukowo-badawczych po doktoracie Dorobek naukowo-badawczy, zgromadzony przeze mnie po uzyskaniu stopnia doktora, tj. od października 2001 do czerwca 2013 r. (12 lat) w ujęciu syntetycznym obejmuje następujące osiągnięcia naukowe: 1. Autorstwo lub współautorstwo 59 prac opublikowanych (szczegółowy wykaz publikacji stanowi załącznik nr 4 pkt. II.B. do Wniosku, s.1), w tym: autorstwo 2 monografii, z których monografię opisaną w punkcie 4 autoreferatu postrzegam jako najważniejsze moje osiągnięcie po 2001 r.; współautorstwo 3 monografii; autorstwo i współautorstwo 24 artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach naukowych, pracach i zeszytach naukowych, w tym: 1 artykuł w czasopiśmie uwzględnionym w bazie JCR; 2 artykuły opublikowane w zagranicznych czasopismach naukowych, 17 artykułów opublikowanych w czasopismach naukowych o zasięgu ogólnopolskim oraz 4 artykuły opublikowane w pracach i zeszytach naukowych; autorstwo 16 (w tym 5 w j. angielskim) i współautorstwo 14 (w tym 1 w j. angielskim) w sumie: 30 rozdziałów w monografiach lub innych opracowaniach naukowych (w tym 6 w języku angielskim); współredakcja 2 monografii; redaktor naukowy specjalnego numeru oraz współredakcja czasopisma Management and Business Administration. Central Europe (do 2012 roku jako Master of Business Administration ; współredakcja redakcja naukowa podręcznika pt.: Ład korporacyjny. Podręcznik akademicki. 2. Uczestnictwo jako kierownik, główny wykonawca oraz członek zespołu w realizacji 17 projektów badawczych (szczegółowy wykaz projektów zawiera załącznik nr 4 pkt.ii.g. do Wniosku, s.11), w tym w: 9

10 10 projektach badawczych finansowanych przez źródła zewnętrzne (tj. KBN, MNiSW, NCN, PARP) w 7 projektach badawczych finansowanych przez źródła wewnętrzne Akademii Leona Koźmińskiego. 3. Uczestnictwo w 33 konferencjach naukowych o zasięgu międzynarodowym (13 - zagranicznych) i ogólnokrajowym (20) i odbywających się zarówno w Polsce, jak i za granicą, podczas których prezentowałam wyniki przeprowadzonych badań (w tym 13 w języku angielskim) (wykaz konferencji stanowi załącznik nr 4 pkt.ii.i. s.12 do Wniosku) 4. Nagrody i wyróżnienia za osiągnięcia naukowe, w tym: Wyróżnienie w X konkursie na prace naukowe w zakresie nauk o zarządzaniu powstałe w latach w kategorii Podręczniki, 2012 rok, Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania, Polska Akademia Nauk, za podręcznik Ład korporacyjny. Nagroda Indywidualna Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, 2003 rok, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, za książkę pt.: Nadzór korporacyjny w Narodowych Funduszach Inwestycyjnych. Nagrody Rektora Akademii Leona Koźmińskiego w latach Stypendia na działalność naukową Stypendium habilitacyjne Rektora ALK Stypendium Konferencyjne dla Młodych Pracowników Naukowych Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2002 r.) Charakterystyka pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych Po uzyskaniu stopnia doktora moje prace naukowo-badawcze koncentrowały się na dwóch podstawowych obszarach. Pierwszy (I) z nich obejmował wybrane aspekty nadzoru korporacyjnego/ładu korporacyjnego (ang. corporate governance), drugi (II) natomiast dotyczył wybranych zagadnień związanych z zarządzaniem małym i średnim przedsiębiorstwem. Prowadzone przeze mnie badania miały charakter teoretyczny oraz empiryczny. Badania empiryczne wpisywały się w nurt badań jakościowych. Najczęściej wykorzystywaną metodą badań była metoda studium przypadku, główną zaś techniką pozyskiwania danych była technika wywiadu; w części projektów badawczych wykorzystałam również technikę sondażu diagnostycznego. I. Nadzór korporacyjny wybrane obszary Prowadzone przeze mnie badania dotyczące problematyki ładu korporacyjnego rozwijały się w ramach trzech podstawowych nurtów, tj.: Nurt I.1. Rady nadzorcze w spółkach giełdowych a dobre praktyki ładu korporacyjnego problemy i wyzwania. Nurt I.2. Nadzór korporacyjny w małych i średnich przedsiębiorstwach w tym identyfikacja instrumentów i mechanizmów family governance, wykorzystywanych przez firmy rodzinne. Nurt I.3. Pierwsza rynkowa wycena struktur nadzoru spółki nadzór korporacyjny a wejście spółki na giełdę. Podstawę do ich realizacji stanowiły projekty badawcze finansowane ze źródeł zewnętrznych tj. Komitet Badań Naukowych (KBN), Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW), Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oraz ze źródeł wewnętrznych Akademii Leona Koźmińskiego w ramach badań własnych i badań statutowych. 10

11 Nurt I.1. Rady nadzorcze w spółkach giełdowych a dobre praktyki ładu korporacyjnego problemy i wyzwania Temat Rady nadzorcze w spółkach giełdowych a dobre praktyki ładu korporacyjnego stanowił rozwinięcie zagadnień związanych z funkcjonowaniem rad nadzorczych, które były badane w ramach analizy nadzoru korporacyjnego w Narodowych Funduszach Inwestycyjnych. Analiza ta została dokonana w ramach pracy doktorskiej, która następnie została opublikowana, w wersji w niewielkim stopniu zmodyfikowanej, w postaci monografii pn.: Nadzór korporacyjny w Narodowych Funduszach Inwestycyjnych (2002). Pamiętać jednak należy, że specyfika Narodowych Funduszy Inwestycyjnych (NFI) kształtowała wyzwania stawiane przed radami nadzorczymi NFI, jak również radami działającymi w spółkach wchodzących w skład ich portfeli. W dużej mierze decydował o tym fakt, że NFI zostały powołane jako instrument realizacji Programu Powszechnej Prywatyzacji (PPP). Funkcjonujące zaś rady w NFI oraz w spółkach portfelowych były świadome celów i zadań wynikających z tego Programu, i tym samym działały w odmiennych, jak rady spółek giełdowych uwarunkowaniach. Niewątpliwie zdobyte przez te rady doświadczenia miały swoją wartość, ale wraz z postępowaniem transformacji gospodarczej i rozwojem polskiego rynku kapitałowego, a wraz z nim rosnącą liczbą spółek notowanych na GPW w Warszawie, problemy rad nadzorczych w nich funkcjonujących zaczęły tworzyć zupełnie już nowy obszar badawczy. W centrum mojej uwagi znalazły się przede wszystkim kwestie dotyczące działań mających na celu poprawę standardów funkcjonowania tych organów. Problem wzrostu jakości pracy rad nadzorczych stanowi z kolei jeden z kluczowych nurtów dyskusji dotyczącej poprawy funkcjonowania systemów nadzoru korporacyjnego. Do ważnych zaś aktorów zabierających w niej głos zaliczają się twórcy dobrych praktyk ładu korporacyjnego. Swoje zainteresowania badawcze skoncentrowałam więc na zagadnieniach związanych z procesem implementacji i rozwojem dokumentów dobrych praktyk ładu korporacyjnego, który przybrał na sile w latach 90. XX wieku, a swoim zasięgiem objął praktycznie cały świat. Szczególną uwagę zwróciłam na rekomendowane w nich rozwiązania, które w uwarunkowaniach polskich rad były nowością. Należały do nich instytucja niezależnego członka rady, komitet audytu, komitet wynagrodzenia oraz komitet nominacji. Kolejnym elementem prowadzonych w tym nurcie badawczym działań było podjęcie badań dotyczących zagadnień związanych z przewodniczącym rady, jego rolą w życiu rady oraz z charakterem tworzonych relacji z prezesem zarządu. O podjęciu tego tematu decydował fakt pozostawania go na obrzeżach zainteresowania badaczy systemów nadzoru korporacyjnego, zarówno w Polsce, jak i na świecie. Prowadzone badania miały charakter teoretyczny oraz empiryczny. W dużym stopniu były one realizowane w ramach następujących projektów badawczych: 1. Rozwój instytucji niezależnego członka rady nadzorczej w krajach Europy Środkowowschodniej, , Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, N N , wykonawca. 2. Komitety audytu i wynagrodzenia jako mechanizmy usprawniające funkcjonowanie rad nadzorczych doświadczenia polskie i zagraniczne, , Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, N N / 0392/B/H03/2008/35, wykonawca. Za swoje podstawowe osiągnięcia naukowe, które prezentują wyniki badań zrealizowanych w ramach omówionego nurtu badawczego uważam następujące publikacje: 11

12 1./N.I.1. Koładkiewicz I. (2012) Supervisory Boards in Developing Economies: The Polish Experience, [w] Boubaker S. (Editor), Khuong Nguyen D. (Editor) Board Directors and Corporate Social Responsibility, Palgrave Macmillan, UK, s /N.I.1. Koładkiewicz I. (2011) Komitet nominacji, [w] Dobija D., Koładkiewicz I., Cieślak I., Klimczak K. (2011) Komitety rad nadzorczych, Wolters Kluwer Polska, s / N.I.1. Koładkiewicz I. (2010) Instytucja niezależnego członka rady w kodeksach nadzoru korporacyjnego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, Organizacja i Kierowanie, nr 4 (142); s /N.I.1. Koładkiewicz I. (2009) Komitety w radzie dyrektorów/radzie nadzorczej w kodeksach nadzoru korporacyjnego w Europie Środkowo-Wschodniej, Nadzór korporacyjny a przedsiębiorstwo, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Nr.1, s /N.I.1. Aluchna M., Koładkiewicz I. (2008) Guidelines for Corporate Behaviour: Origins, Current Stage, and Future Tendencies of Polish Corporate Governance Code [w] G. Aras & D. Crowther (editors) Culture and Corporate Governance, Research Series: Issues in Corporate Behaviour and Sustainability, Part 2 Regional Issues, Published by Social Responsibility Research Network s /N.I.1. Koładkiewicz I. (2009) Doświadczenia przewodniczących rad nadzorczych w spółkach notowanych na GPW (indeks WIG20 i mwig40) Badania pilotażowe, Organizacja i Kierowanie, nr 4 (138), ISSN ; s Przedstawione powyżej publikacje prezentujące wyniki badań dotyczące rozwoju instytucji niezależnego członka rady, komitetu audytu, komitetu wynagrodzenia, komitetu nominacji w dobrych praktykach ładu korporacyjnego w Polsce i na świecie oraz roli przewodniczącego rad w jej funkcjonowaniu, wnoszą również wkład w rozwój nauk o zarządzaniu, poza tym opisanym w punkcie 4 (wynikającym z głównego osiągnięcia). Do podstawowych osiągnięć naukowych na tym polu należą: ocena rozwoju dobrych praktyk ładu korporacyjnego dotyczących obecności niezależnego członka rady w radach spółek działających w krajach przechodzących transformację gospodarczą oraz ocena procesu implementacji instytucji niezależnego członka do rad nadzorczych w Polsce. Punktem wyjścia do jej przeprowadzenia było dokonanie przeglądu dokumentów dobrych praktyk ładu korporacyjnego z Europy Centralnej i Wschodniej (ECiW) celem wskazania, zalecanych przez autorów tych dokumentów, kluczowych kierunków działań mających na celu umocowanie w radach niezależnego członka [poz.3/n.i.1.] Obejmowały one między innymi określenie definicji niezależnego członka rady, kryteriów niezależności oraz liczby niezależnych członków w radzie, zdefiniowanie funkcji i zadań niezależnych członków rady, w tym ich obecność w komitetach audytu, wynagrodzeń czy nominacji, jak również określenie dostępności informacji na temat procedur i kryteriów wyboru członków rady. Ważnym elementem prowadzonej na tym etapie analizy była również identyfikacja rekomendowanych przez polskich autorów dobrych praktyk działań związanych z obecnością niezależnego członka rady, które powinny być podejmowane w rodzimych radach [poz. 3/N.I.1., 5/N.I.1.]. Podstawowym wnioskiem wynikającym z tego rodzaju analizy była obserwacja o mocnym umocowaniu niezależnego członka rady w dokumentach dobrych praktyk ładu korporacyjnego zarówno w Polsce, jak i w pozostałych krajach ECiW. Wskazuje to tym samym, że kraje tego regionu podążały za światowymi reformami w sferze corporate governance, mimo że ich systemy nadzoru korporacyjnego wciąż 12

13 znajdowały się w fazie formowania własnych tradycji i standardów. W analizowanych dokumentach dobrych praktyk można było jednak dostrzec różnice w podejściu do niezależnego członka. Między innymi wyrażały się one zakresem oraz szczegółowością proponowanych rekomendacji. W odniesieniu do Polski zaobserwowałam także, że dobre praktyki dotyczące wprowadzania niezależnych członków rad w polskich uwarunkowaniach podlegały pewnej ewolucji, wyrażającej się np. zmianami w liczbie niezależnych członków w radzie czy doprecyzowaniem kryteriów ich niezależności [poz. 1, 3, 5 / N.I.1.]. Kolejnym etapem oceny procesu implementacji instytucji niezależnego członka do rad nadzorczych w Polsce było podjęcie próby określenia, w jakim zakresie zapisy dobrych praktyk zostały wdrożone w życie. Przeprowadzone przeze mnie analizy dostępnych wyników badań, jak również wyniki badań własnych wskazują, że mimo początkowego oporu ze strony rad spółek i akcjonariuszy przed wprowadzeniem do rad niezależnego członka, w chwili obecnej stał się on już jej pełnoprawnym członkiem. Czynnik utrudniający jego pojawienie się w radach stanowiła przede wszystkim skoncentrowana struktura własności charakterystyczna dla rodzimych spółek giełdowych. Aktualnie jego obecność w radzie wynika już z przepisów regulujących tworzenie komitetu audytu w radzie (Ustawa o biegłych rewidentach), jak również z zaleceń zbioru dobrych praktyk ładu korporacyjnego (GPW, 2011) Mimo początkowych trudności, z czasem pozytywne strony obecności niezależnego członka w radzie zostały dostrzeżone. Podkreślić jednak należy, że nie decyduje o tym spełnienie kryteriów niezależności zawartych w różnych definicjach, ale przede wszystkim takie czynniki jak posiadanie własnego zdania i odwaga cywilna w jego głoszeniu. [poz. 1/N.I.1. oraz główne osiągniecie opisane w punkcie 4 autoreferatu] ocena rozwoju rekomendacji dobrych praktyk ładu korporacyjnego dotyczących obecności w radach komitetu audytu, komitetu wynagrodzenia oraz komitetu nominacji w Europie Centralnej i Wschodniej (ECiW) Otrzymane wyniki badań ujawniły, że autorzy dokumentów dobrych praktyk z ECiW podążali za podstawowymi trendami reform, jakie zachodziły w sferze corporate governance na świecie. Instytucja komitetu w radzie jako roboczego ciała wspierającego radę w domenach jej działania, które są szczególnie narażone na pojawienie się konfliktów interesów i poprawiającego skuteczność jej funkcjonowania została dostrzeżona przez wszystkich twórców analizowanych dokumentów. Bliższe przyjrzenie się zasadom regulującym funkcjonowanie komitetów w radzie w poszczególnych dokumentach ujawniło jednak ich zróżnicowanie. Rozkładało się ono na continuum od dużego poziomu ogólności do dość szczegółowych wytycznych. Przejawiało się to zarówno w zaleceniach, dotyczących tego, jakiego typu komitety należy powołać (i tu niekwestionowanym liderem był komitet audytu, a kolejne miejsca zajmowały komitet wynagrodzenia i komitet nominacji), jak również w zasadach określających ramy ich funkcjonowania (m.in. wielkość, skład, w tym obecność niezależnych członków rady, formuła działania) oraz stawianych przed nimi zadań. Dostrzeżone różnice w podejściu do komitetów rady nie powinny dziwić, gdyż ich obecność w radzie powinna odpowiadać na problemy, które pojawiają się w spółkach i są charakterystyczne dla danego kraju. Należy również mieć na uwadze to, że dostrzeżenie przez autorów zasad dobrych praktyk potrzeby ich tworzenia to dopiero połowa sukcesu, ważnym zaś wyzwaniem staje się implementacja tych zaleceń w praktyce. [poz.4/ N.I.1.] analiza rozwoju komitetu nominacji w radach dyrektorów/ radach nadzorczych w Polsce i na świecie. Impulsem do podjęcia badań w tym obszarze było rosnące natężenie dyskusji dotyczącej potrzeby wzrostu nie tylko jakości samych rad, ale też 13

14 wzrostu skuteczności rady w zakresie wyboru nowego prezesa zarządu. W realizacji tych zadań, zdaniem reformatorów rad, istotną rolę powinien odgrywać stworzony w radzie komitet nominacji. W kontekście wagi wymienionych powyżej zadań przyjęłam założenie o rosnącym zainteresowaniu rad w kwestii powoływania komitetu nominacji. Dokonana przeze mnie na podstawie literatury przedmiotu analiza dynamiki tworzenia tego komitetu w radach ujawniła jednak brak równowagi w rozkładzie zainteresowania jego obecnością. Z moich badań wynika, że głównymi orędownikami jego obecności w radzie byli autorzy dobrych praktyk ładu korporacyjnego, którzy postrzegali go jako jeden z istotnych mechanizmów usprawniających pracę rady (obok komitetu audytu i komitetu wynagrodzenia), i tym samym przyczyniający się do wzrostu skuteczności jej działania. Jego wkład w tym zakresie powinien się wyrażać przez profesjonalizację procesu doboru członków rady, zaangażowanie w proces samooceny rady oraz dbałość o jakość zespołu wyższej kadry zarządzającej. Przekonanie twórców dobrych praktyk o przydatności komitetu nominacji dla rad wyrażało się w zasadach zawartych w dobrych praktykach ładu korporacyjnego; chociaż poziom ich szczegółowości był dość zróżnicowany w zależności od kraju pochodzenia analizowanego dokumentu dobrych praktyk. Przeprowadzony przegląd światowych wyników badań ujawnił z kolei stosunkowo niewielką wiedzę na temat praktyki funkcjonowania komitetów nominacji. Badań im poświęconych jest raczej niewiele. Przeprowadzone zaś do tej pory badania na świecie, w dużej mierze koncentrowały się na demograficznym wymiarze analizy komitetu nominacji. Na chwilę obecną ogólnie wiadomo, kto w nim zasiada przede wszystkim niezależny i niewykonawczy członek rady dyrektorów ale jak sam komitet działa i jaka jest skuteczność tego działania te kwestie wciąż pozostają niewiadomą. Przeprowadzone badania wykazały również, że w chwili obecnej w Polsce jesteśmy dopiero w fazie dostrzegania potrzeby tworzenia komitetu nominacji, aczkolwiek jest ona silniej odczuwana na poziomie ekspertów, niż praktyków członków rad. Ponadto żadna z dotychczasowych polskich wersji dobrych praktyk ładu korporacyjnego nie uwzględniała rekomendacji zalecającej jego utworzenie. Brak zainteresowania polskich rad tworzeniem komitetu nominacji nie tylko dziwi, ale też budzi zaniepokojenie związane ze wzrostem poziomu profesjonalizacji wyboru nowego prezesa. Tym bardziej, że, jak pokazuje do tej pory polska praktyka dobrze przygotowana strategia sukcesji prezesa w polskich spółkach nie należy do działań szeroko w nich rozpowszechnionych [poz.2/ N.I.1.]. identyfikacja zadań i ról, w jakich widzieli siebie uczestniczący w badaniach przewodniczący rad nadzorczych ze spółek, wchodzących w skład dwóch podstawowych indeksów GPW w Warszawie, tj. WIG20 i mwig40. Na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych można stwierdzić, że do głównych ról przewodniczącego polskiej rady nadzorczej badani przewodniczący zaliczyli rolę reżysera kompromisu, organizatora, koordynatora pracy komitetów oraz inspiratora. Za ważne zadanie postrzegali także motywowanie pozostałych członków rady do stałego angażowania się w prace rady. Badani przewodniczący uważali również, że są odpowiedzialni za zrozumienie przez pozostałych członków rady modelu biznesowego spółki. Zidentyfikowane w trakcie badań role polskiego przewodniczącego rady wpisują się w zbiór ról przypisywanych przewodniczącemu rady, który zostały scharakteryzowany w światowej literaturze przedmiotu [poz.6/ N.I.1.] 14

15 Nurt I.2. Nadzór korporacyjny w małych i średnich przedsiębiorstwach Przed prezentacją podsumowania wyników badań realizowanych w ramach drugiego nurtu badawczego dotyczącego nadzoru korporacyjnego w małych i średnich przedsiębiorstwach, należy podkreślić, że podjęte w ramach niego badania należały do pierwszych prób analizy tego zagadnienia w Polsce. Zagadnienia związane za nadzorem korporacyjnym, a szczególnie z działaniem rady nadzorczej, były i nadal są dyskutowane w Polsce przede wszystkim z perspektywy spółek giełdowych. Zawężenie to powoduje, że nie dostrzega się wagi tej problematyki w odniesieniu do innych, pozostających poza giełdą, przedsiębiorstw. Ponadto jednym z wymiarów prowadzonych badań było zwrócenie uwagi na ważnego aktora sektora małych i średnich przedsiębiorstw w postaci firm rodzinnych. W centrum moich zainteresowań badawczych realizowanych w tej sferze znalazła się m.in. kwestia identyfikacji: charakteru wykorzystywanych mechanizmów nadzoru w małych i średnich przedsiębiorstwach nienotowanych na giełdzie (tj. prezes-właściciel, rada doradców czy rada nadzorcza, czy inne ciało), czynników odpowiedzialnych za profesjonalizację wyboru członków do rady nadzorczej w małych i średnich przedsiębiorstwach nienotowanych na giełdzie, w tym także w firmach rodzinnych, podstawowych charakterystyk elementów/komponentów systemu nadzoru tworzonego w firmach rodzinnych (ang. family governance). O złożoności sfery nadzoru w firmach rodzinnych decyduje z kolei nałożenie się dwóch systemów: systemu firmy (z typowymi dla niej strukturami nadzoru w postaci walnego zgromadzenia akcjonariuszy, rady dyrektorów/rady nadzorczej i zarządu/zespołu wyższej kadry zarządzającej) oraz systemu rodziny z charakterystycznymi dla niej instytucjami nadzoru, w skład których wchodzą przede wszystkim członkowie rodziny. Prowadzone w tym nurcie badania miały charakter teoretyczny oraz empiryczny. W dużym stopniu były one realizowane w ramach następujących projektów badawczych: Profesjonalizacja struktur nadzoru w firmach rodzinnych, 2011 w realizacji, Narodowe Centrum Nauki, kierownik projektu, Mali Mistrzowie. Kompleksowy Program Kształtowania Młodych Liderów Przedsiębiorczości, dofinansowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, realizowany w latach w Centrum Studiów Zarządzania w WSPiZ im. L. Koźmińskiego; byłam kierownikiem tego projektu i zarazem głównym wykonawcą. Drugim głównym wykonawcą był mgr Łukasz Lutostański (obecnie doktor); otrzymane wyniki badań zostały opublikowane w monografii: Koładkiewicz I., Lutostański Ł.: Mali mistrzowie w działaniu. Dobre praktyki w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo WSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa, 2004, Nadzór korporacyjny w praktyce polskich przedsiębiorstw. Profesjonalizacja nadzoru w firmach rodzinnych. Instytucje nadzoru i ich zadania, rok 2011, działalność statutowa 2011, ALK, MNiSW, wykonawca, Profesjonalizacja struktur nadzoru rada nadzorcza/rada dyrektorów i jej zadania w pierwszych fazach rozwoju organizacji na przykładzie firm rodzinnych, rok 2010, badania własne, ALK, MNiSW, kierownik projektu i wykonawca, Profesjonalizacja struktur nadzoru rada nadzorcza/rada dyrektorów i jej zadania w pierwszych fazach rozwoju organizacji rok 2009, badania własne, ALK, MNiSW, kierownik projektu i wykonawca, 15

16 Profesjonalizacja struktur nadzoru rada nadzorcza/rada dyrektorów a cykl życia organizacji, rok 2008, badania własne, ALK, MNiSW, kierownik projektu i wykonawca. Za podstawowe osiągnięcia naukowe zrealizowane w tym nurcie badań uważam następujące publikacje: 1./N.I.2. Koładkiewicz I. (2011) Rada dyrektorów/rada nadzorcza w firmie rodzinnej. Czynniki warunkujące jej powstanie i proces jej profesjonalizacji, Współczesne Problemy Nadzoru Korporacyjnego, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego 2/1, 2011, Sopot, s /N.I.2. Koładkiewicz I. (2011) Family governance struktury i praktyka. Doświadczenia światowe, [w] Marjański A. (red.) Firmy rodzinne determinanty funkcjonowania i rozwoju. Strategie zarządzania przedsiębiorstwem rodzinnym, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, tom XII, zeszyt 7, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Łódź, 2011, s /N.I.2. Koładkiewicz I. (2006) Nadzór korporacyjny w małych i średnich przedsiębiorstwach Rada nadzorcza atrapa czy wartość dodana?, [w] Rudolf S. (red.) Tendencje zmian w nadzorze korporacyjnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s W ramach badań dotyczących nadzoru korporacyjnego w małych i średnich przedsiębiorstwach: zidentyfikowałam czynniki odpowiedzialne za profesjonalizację rad w małych i średnich przedsiębiorstwach, rozumianą jako wprowadzenie profesjonalisty do rady. Na podstawie przeprowadzonych badań na grupie 21 przedsiębiorstw z sektora MŚP przy wykorzystaniu metody studium przypadku za kluczowe czynniki stymulujące wzrost profesjonalizacji rad uznałam: ) wzrost świadomości menedżerów właścicieli dotyczący przydatności rady dla ich przedsiębiorstw w zakresie pełnienia przez nią funkcji doradcy, który nie tylko dzieli się swoim doświadczeniem, ale również odgrywając rolę weryfikatora pomysłów, może ustrzec przed popełnieniem błędów oraz ) zmiany zachodzące w strukturze własności firmy. Warto w tym miejscu dodać, że podstawowym czynnikiem odpowiedzialnym za powołanie rady nadzorczej w tego typu podmiotach, co nie zawsze jednak wiąże się ze wzrostem jej profesjonalizacji, jest prowadzenie działalności w formie spółki akcyjnej. Decyduje o tym konieczność dostosowania się do regulacji kodeksu spółek handlowych. Tego typu zachowania były również udziałem badanych przedsiębiorstw. [poz.3./n.i.2]. opracowałam, na podstawie literatury przedmiotu, podstawowe charakterystyki instytucji family governance (nadzoru rodziny) tworzonych w firmach rodzinnych wraz z określeniem ich zadań. Z moich badań wynika, że do podstawowych instytucji family governance identyfikowanych w literaturze przedmiotu należy: spotkanie rodziny (ang. Family Meeting), zgromadzenie rodziny (ang. Family Assambles), rada familijna (ang. Family Council), konstytucja rodziny (ang. Family Consitution) oraz biuro rodziny (ang. Family Office) [poz.2./n.i.2.]. wskazałam czynniki odpowiedzialne za rozwój i wzrost złożoności struktur nadzoru w firmach rodzinnych. Na podstawie dokonanego przeglądu zagranicznej literatury przedmiotu za główne siły sprawcze tego procesu uznałam: postępujący rozdział interesów kluczowych grup interesariuszy rodzinnego przedsiębiorstwa oraz wzrost złożoności rodziny, firmy i jej struktury własności [poz.2./n.i.2.] 16

17 na podstawie przeglądu zagranicznej literatury przedmiotu dokonałam analizy procesu profesjonalizacji rady nadzorczej w firmach rodzinnych nienotowanych na giełdzie, rozumianego jako wzrost liczby profesjonalnych członków rady niepowiązanych więzami krwi czy społecznymi relacjami (m.in. przyjaźni) z rodziną właścicieli. Analiza ta miała także na celu identyfikację czynników i zdarzeń go inicjujących lub hamujących. Otrzymane wyniki badań wskazują, że podstawową siłą napędową dla wprowadzenia profesjonalisty do rady w firmie rodzinnej jest dostrzeżenie takiej potrzeby przez zarządzającego właściciela. Do czynników sprzyjających pojawieniu się powyższej potrzeby należy wzrost rozmiarów i złożoności przedsiębiorstwa, zbliżający się transfer władzy między generacjami oraz zmiany struktury własności. W przypadku firm rodzinnych znajdujących się w fazie rozwoju szczególnie ważne jest pozyskanie takich członków do rady, którzy zarządzają organizacjami, znajdującymi się już na dalszym etapie rozwoju niż dana firma. [poz.3./n.i.2.] Zgłębiając problematykę nadzoru korporacyjnego w małych i średnich przedsiębiorstwach, zwróciłam także uwagę na kwestię, w jakim zakresie sfera ta, jako samodzielna jednostka analizy, została uwzględniona w wybranych modelach cyklu życia organizacji. Badanie zostało przeprowadzone w ramach badań statutowych/własnych pn.: Profesjonalizacja struktur nadzoru rada nadzorcza/rada dyrektorów i jej zadania w pierwszych fazach rozwoju organizacji na przykładzie firm rodzinnych, rok 2010, badania własne, ALK, MNiSW, kierownik projektu i wykonawca Otrzymane zaś wyniki badań zostały opublikowane w: Koładkiewicz I. (2010) Mechanizmy nadzoru korporacyjnego a cykl życia organizacji Na przykładzie wybranych modeli [w] Urbanek P. (red.) Nadzór korporacyjny w warunkach kryzysu gospodarczego, Uniwersytet Łódzki, Łódź, s Główne zaś wnioski z nich wynikające wskazują, że: nadzór korporacyjny jako samodzielny proces nie został wyodrębniony przez autorów analizowanych modeli cyklu życia organizacji; kwestie z nim związane przewijały się w poszczególnych modelach, ale poziom ich szczegółowości był dość zróżnicowany; w analizowanych modelach do najczęściej uwzględnionych w nich wymiarów corporate governance należały zmiany struktury własności, proces odejścia założyciela-menedżera od zarządzania oraz formowanie się rady dyrektorów; istnieje wciąż potrzeba bardziej wnikliwego poznania procesu kształtowania mechanizmów nadzoru korporacyjnego w procesie rozwoju organizacji. Opracowane do tej pory modele cyklu jej życia w niewielkim stopniu wypełniają lukę w naszej wiedzy w tym zakresie. Kwestie związane z nadzorem korporacyjnym są w nich raczej sygnalizowane jako zjawisko, a nie analizowane jako proces. Dotyczy to zarówno zmian struktury własności, rozdzielania założyciela menedżera od zarządzania firmą, a przede wszystkim formowania i rozwoju rad dyrektorów/rad nadzorczych. 17

18 Nurt I.3. Pierwsza rynkowa wycena struktur nadzoru spółki nadzór korporacyjny a wejście spółki na giełdę Badania przeprowadzone w ramach tematu Pierwsza rynkowa wycena struktur nadzoru spółki objęły szereg aspektów związanych z wejściem spółki na GPW, i powiązanych z nadzorem korporacyjnym. Celem podjętych badań było m.in. dokonanie oceny: zakresu wykorzystania przez badanych debiutantów giełdowych z 2004 r. stron internetowych relacji inwestorskich w budowaniu swojej przejrzystości na rynku kapitałowym; przydatności ich rad nadzorczych jako zasobów wiedzy oraz wskazanie kierunków zmian zachodzących w jej składzie w ciągu trzech lat od momentu debiutu spółki na giełdzie; zmian struktur własności badanych debiutantów giełdowych oraz określenie potencjalnych kierunków ich przełożenia na realizację założonej w prospekcie emisyjnym strategii badanych spółek. Badanie zostało zrealizowane w ramach kierowanego przeze mnie projektu badawczego finansowanego przez Komitet Badań Naukowych i objęło 34 polskie spółki giełdowe, które zadebiutowały na GPW w Warszawie w 2004 roku. Badania były prowadzone we współpracy z dr hab. Marią Aluchną z SGH (główny wykonawca). Do podstawowych osiągnięć naukowych, które prezentują wyniki badań zrealizowane w ramach powyższego nurtu badawczego, zaliczam następujące publikacje, których współautorem była również dr hab. Maria Aluchna (wkład współautorów był równy): 1./N.I.3. Aluchna M., Koładkiewicz I. (2008) Internet ważne narzędzie w polityce informacyjnej spółek publicznych. Praktyka działania debiutantów giełdowych z 2004 r. [w] Lachiewicz S., Zakrzewska-Bielawska A. (red.) Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach rozwoju wysokich technologii, Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź 2008, s /N.I.3. Aluchna M., Koładkiewicz I. (2008) Przejrzystość w kontekście wartości przedsiębiorstwa [w] Rudolf S. (red.) Rola nadzoru korporacyjnego w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s /N.I.3. Aluchna M., Koładkiewicz I. (2008) Rada nadzorcza jako ważny zasób wiedzy? Doświadczenia debiutantów giełdowych z 2004 roku [w] Godziszewski B. (red.) Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy. Kluczowe relacje organizacji w gospodarce opartej na wiedzy, TNOik, Toruń, 2008, s /N.I.3. Koładkiewicz I. (2007) Rada dyrektorów/rada nadzorcza jako czynnik zmniejszający ciężar nowości rynkowej spółki debiutującej na giełdzie, Przegląd Organizacji 10/2007, s Główne wnioski wynikające z powyższych publikacji, które uznaję za osiągnięcia naukowe wnoszące wkład w poszerzanie wiedzy na temat badanych aspektów nadzoru korporacyjnego są następujące: strona relacji inwestorskich (RI) jako narzędzie komunikacji spółki z inwestorami była wykorzystana przez wszystkie badane spółki debiutantów giełdowych z 2004 roku. Należy jednak zaznaczyć, że sposób informacyjnego zagospodarowania przez badane spółki tej strony był zróżnicowany część spółek-debiutantów w istotnym zakresie zaspokajała informacyjne potrzeby inwestorów, część zaś tylko częściowo. Dwuletni czas prowadzenia obserwacji pozwolił na wyróżnienie dwóch postaw badanych debiutantów w zakresie komunikacji ze społecznością inwestorów przy 18

19 wykorzystaniu stron RI, tj.: doganianie już istniejących standardów, a w przypadku ich obecności brak aktywnych działań w ich podwyższaniu. Podejmowane w tym obszarze aktywności miały jedynie na celu uzupełnianie informacyjnych luk (albo przez dodanie brakujących informacji (np. o strukturze własności), albo zamieszczenie brakujących dokumentów (np. regulacji korporacyjnych czy oświadczeń w zakresie nadzoru korporacyjnego). Warto w tym miejscu dodać, że w 2007 r. w proces budowy standardów stron internetowych włączyła się GPW w Warszawie, zawierając w kolejnej wersji dobrych praktyk pn.: Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW wytyczne dotyczące zawartości strony RI spółki giełdowej. Do tej pory o jej zawartości decydowały same spółki, co w pewnym sensie tłumaczy opisane powyżej ich informacyjne zróżnicowanie. [poz.1./n.i.3.] polityka informacyjna badanych w 2004 r. debiutantów giełdowych zawężona była tylko do grona polskich inwestorów. Ważnym wyzwaniem ówczesnych czasów było więc stworzenie strony relacji inwestorskich w języku angielskim. Zgodnie zaś z wytycznymi zawartymi w dokumencie pn.: Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW (2007) wszystkie spółki notowane na GPW w Warszawie miały na to czas do stycznia 2009 roku. [poz.1./n.i.3.] mimo braku potwierdzenia w badaniach hipotezy o współwystępowaniu wyższej przejrzystości i wyższej wartości firmy, nie należy umniejszać znaczenia prowadzonej polityki informacyjnej przez spółki, budowania przez nie relacji inwestorskich oraz zwiększania dostępu do ważnych materiałów o kondycji spółki (tj.: dane finansowe, struktura nadzorcza, dokumenty korporacyjne). [poz. 2./N.I.3.] rady nadzorcze, niezależnie od momentu analizy 2004 r. i 2007 r. mogły stanowić przydatne zasoby wiedzy dla swoich spółek. Stwierdzenie to warunkuje nie tylko obecność w tych organach znaczącej liczby osób z wyższym wykształceniem i przydatnym doświadczeniem biznesowym, ale również stabilność składów tych rad. Do podstawowych korzyści wynikających z zaobserwowanej stabilności należy głębsze poznanie przez członków rady problemów organizacji; tworzy ona również podstawy do budowy dobrych relacji między radą a zarządem.[poz.3./n.i.3.] z perspektywy nadzoru korporacyjnego jednym z ważnych czynników obok polityki informacyjnej i budowy relacji inwestorskich, który może wpływać na zmniejszenie ciężaru nowości rynkowej debiutującej na giełdzie spółki, jest rada dyrektorów/rada nadzorcza. Zgodnie bowiem z teorią sygnału rada dyrektorów/ rada nadzorcza danej spółki, w momencie jej giełdowego debiutu, może być traktowana jako sygnał dla inwestorów, który potwierdza m.in. wiarygodność spółki [poz.4./n.i.3.] w odniesieniu do zmian struktury własności debiutantów giełdowych z 2004 r. przeprowadzone badania w lutym 2007 r., wskazują, że najczęściej spotykanym scenariuszem było utrzymanie przez dotychczasowych akcjonariuszy dominujących praw głosu, mimo zmniejszenia swojego stanu posiadania. Utrzymanie przez pierwszych akcjonariuszy możliwości wpływu na to, co się dzieje w spółce, wskazuje tym samym na duże prawdopodobieństwo realizacji przez spółkę założonych w prospektach emisyjnych planów strategicznych. W ramach prowadzonych przeze mnie badań w sferze nadzoru korporacyjnego należy jeszcze wyróżnić podjęcie analiz mających na celu określenie roli i zadań akcjonariuszy mniejszościowych ważnych uczestników tego systemu. Prowadzone badania miały zarówno 19

20 charakter teoretyczny, jak i empiryczny, a ich efekty zostały opublikowane w wymienionych poniżej publikacjach: 1. Koładkiewicz, I. (2002) The Institutional Shareholder Best Practice, The National Investment Funds Experience, Corporate Governance. An International Review, Vol. 10, No. 3, July, s Koładkiewicz I. (2003) Inwestor instytucjonalny jako akcjonariusz mniejszościowy ważne wyzwanie dla nadzoru korporacyjnego, Problemy Zarządzania Nr 1, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski, s Koładkiewicz I. (2002) Rola akcjonariuszy instytucjonalnych w sprawowaniu nadzoru [w] Rudolf S. (red.) Strategiczne obszary nadzoru korporacyjnego zewnętrznego i wewnętrznego; Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s Za podstawowe osiągnięcia naukowe w tym obszarze uważam przede wszystkim wyniki analizy doświadczeń Narodowych Funduszy Inwestycyjnych (NFI) w kontekście pełnionej przez nich funkcji akcjonariusza instytucjonalnego. Główne wnioski z niej wynikające z moich badań [poz.1.] wskazują, że: zgromadzone przez NFI doświadczenia w zakresie tworzenia struktur nadzoru w ich spółkach portfelowych potwierdzają, że proces ten stanowi ważne, ale zarazem złożone wyzwanie. Do podstawowych trudności, jakie NFI napotkały w tym procesie należą: brak współpracy między ich reprezentantami w radzie nadzorczej a zarządami spółek portfelowych; przyjmowanie przez rady postawy pasywnej, co przekłada się na jakość procesu decyzyjnego; podejmowanie przez rady nadzorcze prób wchodzenia w działalność operacyjną spółek portfelowych; dominacja koncentracji rady nadzorczej na sprawach bieżących co przekłada się na brak postrzegania spraw spółki portfelowej w długoterminowej perspektywie oraz jednokierunkowy przepływ informacji od spółek do NFI. II. Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem wybrane aspekty W ramach badań zgłębiających problematykę zarzadzania małym i średnim przedsiębiorstwem, która stanowiła drugi podstawowy obszar mojej aktywności badawczej prowadzonej po doktoracie, w centrum mojej uwagi znalazły się dwa następujące nurty badawcze: Nurt II.1. Czynniki decydujące o rynkowym sukcesie małych i średnich przedsiębiorstw, w konkurencyjnej walce z silniejszymi podmiotami gospodarczymi. Nurt II.2. Przedsiębiorczość międzynarodowa, w tym aktywność eksportowa polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP. Prowadzone badania miały charakter zarówno teoretyczny, jak i empiryczny. Ich realizacja miała zaś miejsce w ramach następujących projektów badawczych: Nurt II.1. projekt badawczy pn.: Mali Mistrzowie. Kompleksowy Program Kształtowania Młodych Liderów Przedsiębiorczości dofinansowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (więcej informacji na stronie 15 Autoreferatu). Nurt II.2. projekt badawczy pn.: Przedsiębiorczość międzynarodowa w Polsce, finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, i realizowany w latach w Katedrze Przedsiębiorczości; gdzie byłam jednym z wykonawców, kierownikiem projektu był dr hab. Jerzy Cieślik Kierownik Katedry Przedsiębiorczości ALK. 20