RACHUNKOWOŚĆ W OŚWIACIE nr 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RACHUNKOWOŚĆ W OŚWIACIE nr 5"

Transkrypt

1 5 maja 2015 RACHUNKOWOŚĆ W OŚWIACIE nr 5 DODATEK DO RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ NR 9 (369) Czy rada rodziców jest odrębnym podmiotem od szkoły, w której działa... 2 Czy odwołanemu dyrektorowi placówki oświatowej przysługuje odprawa... 4 Czy opodatkowywać nagrody w konkursach organizowanych przez szkołę... 5 Czy dyrektor szkoły może podpisywać dowody księgowe wystawione na urząd miasta... 6 Kiedy opodatkować wynajęcie pracowni do zajęć praktyczno-technicznych... 7 Więcej zagadnień dotyczących oświaty znajdą Państwo na IRB Platformie Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy. Wystarczy w wyszukiwarce wpisać szukane hasło lub kliknąć na BAZĘ PORAD, w której można znaleźć kilkaset codziennie aktualizowanych odpowiedzi na pytania o tematyce oświatowej.

2 LESZEK JAWORSKI prawnik, specjalista ds. prawa pracy, doktorant na WPiA Uniwersytetu Warszawskiego Czy rada rodziców jest odrębnym podmiotem od szkoły, w której działa fa5da542-d7be d8a52d56d5e Proszę o odpowiedź na pytania dotyczące funkcjonowania rad rodziców w szkołach podległych jednostkom samorządu terytorialnego. Czy rada rodziców może mieć nadany numer NIP, czy może posiadać rachunek bankowy do gromadzenia środków, czy może zawierać umowy zlecenia lub umowy o dzieło? Rada rodziców, nie będąc podmiotem samodzielnym, nie ma możliwości zakładania odrębnego rachunku bankowego, jak również dokonywania zakupów w imieniu samorządowej jednostki organizacyjnej. Rada rodziców w szkołach, dla których organem prowadzącym jest jednostka samorządu terytorialnego, nie może mieć także nadawanego numeru NIP i REGON. Ponadto nie może, działając w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, być pracodawcą, stroną umowy, dawać zleceń i odpowiednio być płatnikiem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Tak wynika z pisma wiceministra Ministerstwa Edukacji Narodowej z 17 stycznia 2014 r., stanowiącego odpowiedź na interpelację poselską nr w sprawie zasad funkcjonowania rad rodziców (źródło: Zgodnie z jego treścią: Rady rodziców (struktura, kompetencje, zakres działania) zdefiniowane zostały w art. 53 i 54 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Przepisy te decydują, iż ustawodawca nie powołał rady rodziców jako podmiotu autonomicznego, ale działającego wewnątrz poszczególnych jednostek systemu oświaty i odpowiednio wyłącznie w zakresie przyznanych ustawą kompetencji (wewnętrzny organ regulacyjno-doradczy będący jednostką organizacyjną JST). Zdaniem wiceministra, zgodnie z ustawą, rada rodziców może gromadzić środki wyłącznie w określonym celu, tj. wspierania działalności statutowej. Pojęcia wspieranie nie można dowolnie interpretować, w tym w szczególności jako prawa do swobodnego ustanawiania celów w zakresie wydatkowania środków, zastępowania organu prowadzącego w zabezpieczaniu wydatków na funkcjonowanie szkoły czy zastępowania dyrektora szkoły w czynnościach związanych z organizacją pracy szkoły. Rada rodziców nie jest uprawniona do występowania w obrocie prawnym w charakterze samoistnego podmiotu. Na tej podstawie rada nie może uzyskać wpisu w rejestrze podmiotów gospodarki narodowej (REGON), prowadzonym na podstawie art ustawy z 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, ani numeru identyfikacji podatkowej (NIP), zgodnie z ustawą z 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Nie jest ona bowiem jednostką organizacyjną. Jest nią tylko szkoła (placówka), a jakakolwiek działalność może być wykonywana tylko w jej imieniu i na jej rachunek.! Rada rodziców, gromadząc fundusze, nie prowadzi sama rachunkowości. Przyjmowanie wpłat pieniężnych powinno być kwitowane, lecz operacje gospodarcze podlegają ewidencji rachunkowej w księgach szkoły (placówki), w której rada działa. Rada rodziców pozbawiona jest jakiejkolwiek podmiotowości prawnej. Nie ma także zdolności sądowej. Nie może zatem pozywać ani być pozwaną. Krótko mówiąc, nie może bronić swoich praw przed sądem, i to niezależnie, czy chodzi o sądy administracyjne czy powszechne. Taki pogląd powszechnie reprezentuje orzecznictwo sądowe (postanowienia NSA: z 14 czerwca 2012 r., sygn. akt I OZ 421/12; z 16 lutego 2009 r., sygn. akt I OSK 121/09; z 15 września 2000 r., sygn. akt I SA 943/00; z 15 września 2000 r., sygn. akt I SA 943/00). Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z 5 września 2008 r. (sygn. akt I ACa 549/08) wyraźnie stwierdził, że rada rodziców nie ma zdolności sądowej. Jest ona ustawowym organem społecznym szkoły. Zdaniem warszawskiego sądu apelacyjnego, nie ma ona znamion samodzielnego podmiotu praw i obowiązków. Jest organem działającym w szkole, a nie przy placówce. Zwrócić również należy uwagę, że sądy administracyjne odmawiają radom rodziców przymiotu strony 2 5 maja 2015 roku

3 Wnioski dotyczące rady rodziców: rada rodziców nie może posiadać wyodrębnionego rachunku bankowego, nie może dokonywać zakupów, w wyniku których są wystawiane faktury, rachunki na szkołę (jednostkę budżetową posiadającą zdolność do czynności prawnych); takie działanie powoduje naruszenie dyscypliny finansów publicznych w związku z tym, że w księgach rachunkowych szkoły znajdą się rachunki, faktury niemieszczące się w planie finansowym jednostki budżetowej (planie dochodów i wydatków), płatność za usługi nie może być dzielona, tzn. część płaci jednostka budżetowa (szkoła), część rada rodziców, środki przekazane szkole nie stanowią darowizny; możliwym rozwiązaniem za zgodą rady gminy jest ustalenie, że takie środki będą gromadzone na wydzielonym rachunku (bankowym) dochodów własnych, co pozwoli na właściwy i prawidłowy sposób ich zagospodarowania, zgodnie z wnioskami i opinią rady rodziców (przy czym środki te będą rozliczane jak środki budżetowe, tj. z końcem roku kalendarzowego niewykorzystane środki przechodzą na rzecz gminy), dysponentem zgromadzonych przez radę rodziców środków może być jedynie dyrektor jednostki lub wyznaczony w drodze imiennego upoważnienia pracownik (osoba zatrudniona na umowę o pracę), rada rodziców nie może zawierać żadnych umów cywilnoprawnych, stąd też nie może być płatnikiem składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, ponadto nie może zawierać umów o pracę, rada rodziców nie jest organizacją społeczną uprawnioną do występowania do tego sądu w interesie rodziców uczniów. w postępowaniu administracyjnym dotyczącym likwidacji szkół, przy których działają (wyrok WSA w Krakowie z 10 października 2007 r., sygn. akt III SA/Kr 437/07). Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w postanowieniu z 7 sierpnia 2012 r. (sygn. akt IV SA/Po 416/12) stwierdził, że rada rodziców nie posiada zdolności sądowej, tj. nie jest osobą fizyczną, osobą prawną, nie jest także jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną. Przepisy szczególne nie przyznają radzie rodziców osobowości prawnej, nie podlega ona również wpisowi do określonego rejestru. Rada rodziców nie podlega także kontroli lub nadzorowi władzy publicznej i nie podlega wpisowi do określonego rejestru. Zdolność sądową nadają regulacje, które powołują dany podmiot. Tak jest np. w ustawie z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, gdzie wspólnocie mieszkaniowej przyznano wprost zdolność sądową. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty w tej zaś sprawie się nie wypowiada. W sprawie podmiotowości rady rodziców wypowiedział się Minister Finansów w interpretacji podatkowej z 6 kwietnia 2009 r. (nr DD6/8213/134/SOH/08/ /PK-253) stwierdził, że rada rodziców jest wyłącznie wewnętrznym organem szkoły. Rada rodziców zatem, będąc społecznym organem opiniodawczym i wnioskodawczym placówki, nie jest podmiotem gospodarki narodowej i nie może samodzielnie występować w obrocie prawnym. Nie może więc być uznana za podatnika podatku dochodowego w rozumieniu art. 1 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Jednoznacznie w sprawie nadania numeru NIP wypowiedział się dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji podatkowej z 25 maja 2010 r. (nr ILPP1/ /10-5/BD). Zdaniem szefa izby, rada rodziców nie podlega obowiązkowi ewidencyjnemu i nie jest obowiązana do posiadania oddzielnego od szkoły numeru identyfikacji podatkowej (NIP), albowiem nie może być uznana za podatnika podatku dochodowego w rozumieniu ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz za podatnika w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług (patrz: ramka). Chociaż interpretacje urzędów w sprawie rad rodziców są jednolite, z praktyki wynika, że niektóre z tych organów mają numer NIP, konto bankowe i zawierają umowy cywilnoprawne. Wystarczy sprawdzić w Internecie, że niektóre rady takie dane podają. Powszechne zjawisko gromadzenia przez rady rodziców funduszy dla szkół i placówek z działalności o charakterze typowo gospodarczym (w szczególności handlowej) może prowadzić do poważnych problemów. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w wyroku z 24 lutego 2010 r. (sygn. akt I SA/ /Ol 13/10) stwierdził, że to zespół szkół, a nie rada rodziców, jest podatnikiem podatku od towarów i usług, ponoszącym odpowiedzialność za zobowiązanie z tytułu nieuiszczonego VAT, m.in. od sprzedaży żywności i napojów w sklepiku szkolnym. Sąd wskazał, że jako organ szkolny rada rodziców nie może być uznana ani za podmiot gospodarki narodowej ewidencjonowany w systemie REGON, ani za podatnika, gdyż nie jest ona jednostką organizacyjną. PODSTAWY PRAWNE art. 53, art. 54 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; ost.zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1877) art. 42, art. 43 ustawy z 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 591; ost.zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1662) ustawa z 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 1314; ost.zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1161) RB nr 9/2015 3

4 DARIUSZ DWOJEWSKI prawnik, wykładowca, doktorant na WPiA Uniwersytetu Śląskiego, specjalista w zakresie prawa pracy, pragmatyk pracowniczych i związków zawodowych, współpracownik firm szkoleniowych i autor wielu publikacji Czy odwołanemu dyrektorowi placówki oświatowej przysługuje odprawa 15b55c5f-98f a34a-6c47ecdd1014 Od 1 września obecny dyrektor przedszkola przestanie pełnić taką funkcję z racji przeniesienia placówki do zespołu szkół. Czy z tego tytułu należy się mu odprawa bądź inne świadczenie pieniężne? Nie, odwołanie z funkcji kierowniczej, jeżeli jest uzasadnione, nie skutkuje obowiązkiem wypłaty odprawy bądź innych świadczeń pieniężnych odwołanemu nauczycielowi. Włączenie placówki do zespołu szkół uzasadnia odwołanie dyrektora tej placówki ze stanowiska, gdyż zespół szkół może mieć tylko jednego dyrektora, co wynika z treści art. 62 ust. 2 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (dalej: ustawa o systemie oświaty). Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy o systemie oświaty organ, który powierzył nauczycielowi stanowisko kierownicze w szkole lub placówce: 1) odwołuje nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w razie: złożenia przez nauczyciela rezygnacji, za trzymiesięcznym wypowiedzeniem, ustalenia negatywnej oceny pracy lub negatywnej oceny wykonywania zadań wymienionych w art. 34a ust. 2 tej ustawy w trybie określonym przepisami w sprawie oceny pracy nauczycieli bez wypowiedzenia, złożenia przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny wniosku o odwołanie dyrektora, o którym mowa w art. 34 ust. 2a tej ustawy; 2) w przypadkach szczególnie uzasadnionych, po zasięgnięciu opinii kuratora oświaty, a w przypadku szkoły i placówki artystycznej oraz placówki zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania dla uczniów szkół artystycznych prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, może odwołać nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia.! Przepisy nie przewidują, aby nauczycielowi odwołanemu z funkcji kierowniczej, w tym także z funkcji dyrektora szkoły, przysługiwała odprawa lub jakiekolwiek inne świadczenia pieniężne. Jeżeli odwołanie nastąpiło zgodnie z przepisami, to odwołany nauczyciel nie ma roszczeń finansowych. Należy zauważyć, że ustawa o systemie oświaty nie przewiduje trybu odwołania dyrektora z przyczyn organizacyjnych, m.in. związanych z likwidacją szkoły czy włączeniem jej do zespołu szkół. W orzecznictwie wskazuje się, że odwołanie ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach szczególnie uzasadnionych zawęża pole zastosowania art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty do sytuacji zupełnie wyjątkowych, nadzwyczajnych, kiedy organ odwołujący ma pełne prawo ocenić, że dalsze kierowanie szkołą, placówką lub jej wyodrębnioną organizacyjnie częścią stanowi istotne zagrożenie dla osiągnięcia jej celów lub z jakichkolwiek innych, obiektywnie ważnych względów jest nie do przyjęcia. Taką przyczynę odwołania można uznać za uzasadnioną w sytuacji reorganizacji szkoły, z którą związane jest zmniejszenie liczby stanowisk kierowniczych w związku z częściową likwidacją lub przekształceniem organizacyjnym szkoły lub placówki, pod warunkiem że dalsze kierowanie szkołą przez dyrektora wiąże się z istotnym zagrożeniem funkcjonowania tej szkoły (wyrok SN z 10 kwietnia 2013 r., sygn. akt II PK 284/12). 4 5 maja 2015 roku

5 Oznacza to, że odwołanie dyrektora szkoły bez wypowiedzenia nie może być uzasadnione samą reorganizacją. Warunkiem koniecznym jest wystąpienie dodatkowych okoliczności, uzasadniających odwołanie dyrektora w trybie natychmiastowym. Odwołanie ze stanowiska kierowniczego z przyczyn organizacyjnych może być dokonane z końcem roku szkolnego z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. PODSTAWA PRAWNA ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; ost.zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1877) JERZY TRAMSKI prawnik, pracownik kancelarii doradztwa podatkowego, autor wielu publikacji z zakresu podatków Czy opodatkowywać nagrody w konkursach organizowanych przez szkołę 893db620-b13c-459e-b bcc733 W związku z jubileuszem powstania miasta szkoła podstawowa zorganizowała dwa konkursy (historyczny i plastyczny) skierowane do uczniów własnych oraz z innych szkół. Nagrody zostaną przyznane w trzech kategoriach wiekowych. Czy od wartości nagród szkoła powinna pobierać podatek? Nie, wartość nagród w tych konkursach jest zwolniona z podatku dochodowego szkoła nie musi zatem pobierać podatku od wygranych. Przychody z tytułu wygranych w konkursach są, co do zasady, opodatkowane 10-procentowym zryczałtowanym podatkiem dochodowym (art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych; dalej: updof). Nie jest tak jednak zawsze, ponieważ istnieją zwolnienia z tego podatku obejmujące wygrane w konkursach. Jednym z nich jest zwolnienie obejmujące wygrane i nagrody otrzymane przez uczniów za udział w konkursach, turniejach i olimpiadach organizowanych na podstawie przepisów o systemie oświaty (art. 21 ust. 1 pkt 115 updof). Zwolnienie to obejmuje m.in. wygrane w konkursach organizowanych przez szkoły dla uczniów własnych oraz uczniów innych szkół (patrz: ramka). Na marginesie należy wskazać, że nawet gdyby wskazane zwolnienie nie miało zastosowania, nagrody, o których mowa, i tak mogłyby być zwolnione z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 updof. INTERPRETACJE W opisanym we wniosku stanie faktycznym szkoła podstawowa zorganizowała konkurs przedmiotowy o zasięgu gminnym. Należy stwierdzić, że jest to konkurs zorganizowany na podstawie przepisów o systemie oświaty. Wynika to przede wszystkim z faktu, że konkursy oraz inne formy współzawodnictwa uczniów o zasięgu lokalnym, organizowane przez szkoły, należą do podstawowych form działalności dydaktyczno-wychowawczej realizowanych w ramach nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy o systemie oświaty. ( ) nagrody przyznane uczniom za udział w konkursie zorganizowanym przez szkołę podstawową, która realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty niezależnie od tego, kto jest ich fundatorem korzystają w całości ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 115 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 22 lutego 2008 r., sygn. ITPB1/ /07/BK RB nr 9/2015 5

6 Przepis ten zwalnia bowiem m.in. wartość wygranych w konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu jeżeli jednorazowa wartość każdej z tych nagród nie przekracza kwoty 760 zł. PODSTAWA PRAWNA art. 21 ust. 1 pkt 68 i 115, art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 361; ost.zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 211) RADOSŁAW TYBURCZY biegły sądowy z dziedziny rachunkowości budżetowej i finansów publicznych, kierownik oddziału kontroli finansowej w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy, współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie kontroli, autor licznych publikacji Czy dyrektor szkoły może opisywać dowody księgowe wystawione na urząd miasta b8b3d90c-94e6-416f-a763-2df97e7d340c Czy dyrektor szkoły samorządowej (placówki podległej) może opisywać faktury wystawione na urząd miasta/urząd gminy potwierdzające wydatek ponoszony przez urząd? Czy do tego celu powinien posiadać pisemne upoważnienie od wójta/prezydenta/burmistrza? Dyrektor szkoły, w ramach swoich podstawowych obowiązków służbowych, nie powinien opisywać dowodów księgowych, które są wystawione na urząd miasta/urząd gminy i które potwierdzają wydatek ponoszony przez sam urząd. Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z 29 września 2004 r. o rachunkowości, dowód księgowy powinien zawierać co najmniej: określenie rodzaju dowodu i jego numeru identyfikacyjnego, określenie stron (nazwy, adresy) dokonujących operacji gospodarczej, opis operacji oraz jej wartość, jeżeli to możliwe, określoną także w jednostkach naturalnych, datę dokonania operacji, a gdy dowód został sporządzony pod inną datą także datę sporządzenia dowodu, podpis wystawcy dowodu oraz osoby, której wydano lub od której przyjęto składniki aktywów, stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych przez wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych (dekretacja), podpis osoby odpowiedzialnej za te wskazania.! Przed ujęciem dowodów księgowych w księgach rachunkowych jednostki powinny one podlegać odpowiedniej weryfikacji i zatwierdzeniu. Dowody księgowe przed zaewidencjonowaniem ich w księgach rachunkowych jednostki podlegają kontroli merytorycznej, formalno-rachunkowej oraz wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczej z planem finansowym w przypadku gdy stanowią one podstawę zaciągnięcia lub dokonania wydatku. Wyboru pracowników, którzy w jednostce będą dokonywali tych czynności kontrolnych, dokonuje kierownik jednostki. Regulacje w tym zakresie powinny zostać określone w wewnętrznych przepisach, np. w dokumentacji opisującej przyjęte przez jednostkę zasady (politykę) rachunkowości. Kontrola merytoryczna dowodów księgowych polega na ustaleniu rzetelności, celowości, gospodarności oraz legalności przeprowadzanych operacji gospodarczych. Kontrola pod względem merytorycznym powinna być przeprowadzona przez upoważnionego przez kierownika jednostki pracownika komórki merytorycznej, 6 5 maja 2015 roku

7 we właściwości której pozostaje dokumentowana operacja gospodarcza. Aby móc przeprowadzić taką kontrolę, potrzebna jest wiedza o specyfice działania danej jednostki, która często wykracza poza informacje, jakie są w posiadaniu osób spoza tej jednostki. Wyznaczony pracownik jednostki przeprowadzający kontrolę merytoryczną dowodów księgowych dokonuje na tych dowodach opisu operacji gospodarczej w zakresie jej rodzaju i charakterystyki (tzw. opisywanie dowodów księgowych), potwierdzając jednocześnie, że dana operacja gospodarcza faktycznie miała miejsce. W celu potwierdzenia przeprowadzonej kontroli merytorycznej zamieszcza on na dowodach księgowych adnotację sprawdzono pod względem merytorycznym, z datą kontroli oraz swoim podpisem. Kierownik jednostki sektora finansów publicznych, zwany dalej kierownikiem jednostki, jest odpowiedzialny za całość gospodarki finansowej tej jednostki (art. 53 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych). W odniesieniu do szkoły samorządowej kierownikiem jednostki jest dyrektor szkoły. Dyrektor szkoły samorządowej, zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (dalej: ustawa o systemie oświaty), w szczególności kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz oraz dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez radę szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły. Dyrektor szkoły nie jest pracownikiem urzędu miasta/urzędu gminy, tylko nauczycielem pełniącym funkcję kierownika samorządowej jednostki organizacyjnej, tj. szkoły, i jest zatrudniony w szkole. W sytuacjach codziennych zatem dyrektor szkoły samorządowej niebędący pracownikiem urzędu miasta/urzędu gminy, w ramach swoich codziennych obowiązków służbowych, nie powinien w mojej opinii opisywać dowodów księgowych, które są wystawione na urząd jako odrębną jednostkę organizacyjną jednostki samorządu terytorialnego, potwierdzających wydatek ponoszony przez sam urząd. Dyrektor szkoły samorządowej może dokonywać natomiast kontroli merytorycznej, w przypadku gdy urząd miasta/urząd gminy prowadzi, na podstawie art. 5 ust. 9 ustawy o systemie oświaty, obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną podległej organizacyjnie szkoły samorządowej. Jednakże w takim wypadku dowody księgowe winny być wystawione bezpośrednio na szkołę, a nie urząd miasta/urząd gminy. Jednocześnie należy zaznaczyć, iż w pytaniu nie sprecyzowano dokładnie, w jakich okolicznościach może dojść do opisywania faktur przez dyrektora szkoły samorządowej, które wystawione są na urząd miasta/urząd gminy, potwierdzających wydatek ponoszony przez urząd. Być może występują incydentalne przypadki specyficznych operacji gospodarczych, które będą wymagały opisania faktur wystawionych na urząd miasta/urząd gminy przez dyrektora szkoły samorządowej. PODSTAWY PRAWNE art. 21 ust. 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 330; ost.zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 4) art. 5 ust. 9, art. 39 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; ost.zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 357) art. 53 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 885; ost.zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 238) TOMASZ KRYWAN prawnik, doradca podatkowy, właściciel kancelarii doradztwa podatkowego, autor wielu publikacji z zakresu podatków Kiedy opodatkować wynajęcie pracowni do zajęć praktyczno-technicznych 7fe9f827-c564-42a0-8eb5-76cb006df574 Szkoła wynajmuje firmie zewnętrznej swoją pracownię do zajęć praktyczno- -technicznych na cele prowadzenia warsztatów dla pracowników tej firmy. Czy szkoła powinna z tego tytułu naliczać VAT? Odpowiedź na pytanie zależy od tego, czy szkoła korzysta ze zwolnienia podmiotowego z VAT. Jeżeli tak, świadczone usługi wynajmu, o których mowa, będą zwolnione z podatku. W przeciwnym razie świadczenie RB nr 9/2015 7

8 tych usług szkoła ma obowiązek opodatkowywać VAT według stawki podstawowej 23%. Świadczenie usług wynajmu jest, co do zasady, opodatkowane VAT według stawki podstawowej 23%. Dotyczy to również usług wynajmu świadczonych przez szkoły. Od zasady tej istnieją pewne wyjątki. Najważniejszy z nich dotyczy zwolnionych z VAT usług w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe (art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług; dalej: ustawa o VAT). Po drugie, zwolnione są również usługi wynajmu świadczone pomiędzy jednostkami budżetowymi, samorządowymi zakładami budżetowymi oraz jednostkami budżetowymi i samorządowymi zakładami budżetowymi ( 3 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień). Zwolnieniu podlegają wreszcie usługi wynajmu świadczone przez podatników korzystających z tzw. zwolnienia podmiotowego tj. ze zwolnienia obejmującego sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty zł (art. 113 ust. 1 ustawy o VAT). Jest jasne, że dwa pierwsze ze wskazanych wyjątków nie mają zastosowania w przedstawionej sytuacji. Odpowiedź na pytanie zależy więc od tego, czy szkoła korzysta ze zwolnienia podmiotowego. Jeżeli tak, świadczenie takich usług wynajmu będzie zwolnione z podatku.! Wartość usług wynajmu należy uwzględnić w wartości sprzedaży, na podstawie której ustalane jest prawo do zwolnienia podmiotowego. Może to spowodować utratę prawa do tego zwolnienia, jeżeli wartość tej sprzedaży przekroczy limit zł. Jeśli natomiast szkoła nie ma prawa do zwolnienia podmiotowego, świadczenie tych usług należy opodatkować według stawki podstawowej 23% VAT. PODSTAWY PRAWNE art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1, art. 43 ust. 1 pkt 36, art. 113 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054; ost.zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 211) 3 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz.U. z 2013 r. poz. 1722; ost.zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 409) W majowym numerze Poradnika Oświatowego (5/2015) polecamy temat: Zespoły szkół wykonywanie zadań z zakresu obsługi finansowej i rachunkowej W Poradniku dokładnie omówiono obowiązki, m.in. w zakresie: formy organizacyjno-prawnej jednostek organizacyjnych w oświacie (tworzenie i rozwiązanie), formy obsługi zespołu szkół w świetle przepisów ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości, zasad sporządzania planów finansowych przez zespół szkół, a także sprawozdawczości na wybranych przykładach. Informacje i zamówienia: BIURO OBSŁUGI KLIENTA tel , maja 2015 roku

Największe problemy powstają w związku z dwoma odrębnymi NIP-ami, tj. gminy i urzędu gminy.

Największe problemy powstają w związku z dwoma odrębnymi NIP-ami, tj. gminy i urzędu gminy. Największe problemy powstają w związku z dwoma odrębnymi NIP-ami, tj. gminy i urzędu gminy. Urząd gminy dla potrzeb rozliczania gminy z podatku VAT powinien zawsze stosować NIP nadany gminie. Takie jest

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 49/XXIII/16 RADY GMINY WISKITKI. z dnia 5 października 2016 r.

Warszawa, dnia 8 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 49/XXIII/16 RADY GMINY WISKITKI. z dnia 5 października 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 8 listopada 2016 r. Poz. 9428 UCHWAŁA NR 49/XXIII/16 RADY GMINY WISKITKI z dnia 5 października 2016 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 2714 UCHWAŁA NR 119/XV/16 RADY GMINY ŚWIERKLANY z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie likwidacji Gminnego Zespołu Obsługi Placówek

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr /2011 Dyrektora ZPO Nr 3 we Wrocławiu z dnia 10 lutego 2011 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr /2011 Dyrektora ZPO Nr 3 we Wrocławiu z dnia 10 lutego 2011 r. Procedury kontroli wewnętrznej oraz zasady przeprowadzania wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w Zespole Placówek Oświatowych Nr 3 we Wrocławiu 1 Pojęcie kontroli

Bardziej szczegółowo

rok, w którym jest wystawiana faktura

rok, w którym jest wystawiana faktura Załącznik nr 1 do uchwały Nr 49/1950/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 grudnia 2016 r. Rozdział 1 Zasady zawierania umów sprzedaży oraz sporządzania i numeracji faktur sprzedaży 1.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 15 marca 2016 r. Poz. 1667 UCHWAŁA NR 101/XX/2016 RADY GMINY KAMIENICA POLSKA z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Ekonomiczno

Bardziej szczegółowo

Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności

Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności Opracowanie: dr inż. Zofia Kmiecik-Kiszka Formy prowadzenia działalności gospodarczej Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

STATUT MAZOWIECKIEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI. Rozdział 1 Przepisy ogólne

STATUT MAZOWIECKIEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI. Rozdział 1 Przepisy ogólne Załącznik do Uchwały Nr 60/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 kwietnia 2013 r. STATUT MAZOWIECKIEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Rozdział 1 Przepisy ogólne 1. Mazowieckie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 166/IX/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia 10 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR 166/IX/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia 10 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR 166/IX/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Piasecznie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Świętochłowice, dnia 6 maja 2010 r. KW.0914-1/10

Świętochłowice, dnia 6 maja 2010 r. KW.0914-1/10 Świętochłowice, dnia 6 maja 2010 r. KW.0914-1/10 Szanowna Pani mgr Bogumiła Jendrzejewska Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Miłośników Ziemi Śląskiej ul. Zubrzyckiego 38 w Świętochłowicach WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Wprowadzenie...

Spis treści. Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Wprowadzenie... Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Wprowadzenie... IX XIII XVII Dział I. Rachunkowość... 1 1. Wstęp... 1 2. Zadania i odpowiedzialność dyrektora jednostki oświatowej za rachunkowość i finanse... 2 2.1.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/2015 Wójta Gminy Krasne z dnia 16 lutego 2015 r.

Zarządzenie Nr 8/2015 Wójta Gminy Krasne z dnia 16 lutego 2015 r. Zarządzenie Nr 8/2015 Wójta Gminy Krasne z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie zasad wydatkowania środków funduszu sołeckiego w ramach budżetu gminy Krasne Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia grudnia 2016 r. w sprawie statutu Centrum Usług Wspólnych w Zielonej Górze.

UCHWAŁA NR RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia grudnia 2016 r. w sprawie statutu Centrum Usług Wspólnych w Zielonej Górze. PROJEKT UCHWAŁA NR..2016 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia grudnia 2016 r. w sprawie statutu Centrum Usług Wspólnych w Zielonej Górze. Na podstawie art. 9 ust. 1, art. 10a pkt 1, art. 10b ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ W INSTYTUCJACH POMOCY SPOŁECZNEJ nr 2

RACHUNKOWOŚĆ W INSTYTUCJACH POMOCY SPOŁECZNEJ nr 2 5 lutego 2015 RACHUNKOWOŚĆ W INSTYTUCJACH POMOCY SPOŁECZNEJ nr 2 DODATEK DO RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ NR 3 (363) Czy umorzenie nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego powoduje obowiązek wystawienia

Bardziej szczegółowo

Sukcesja obowiązków podatkowych. Prowadzący: Grzegorz Dragon

Sukcesja obowiązków podatkowych. Prowadzący: Grzegorz Dragon Sukcesja obowiązków podatkowych Prowadzący: Grzegorz Dragon Co to jest sukcesja prawna? Sukcesja prawna jest następstwem prawnym dotyczącym czynności związanych z: nabyciem prawa zbyciem prawa Innymi słowy,

Bardziej szczegółowo

Gminny Zespół Ekonomiczno -Administracyjny Szkół w Jedlińsku zwany dalej GZEAS działa na podstawie:

Gminny Zespół Ekonomiczno -Administracyjny Szkół w Jedlińsku zwany dalej GZEAS działa na podstawie: Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/37/2012 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 września 2012 r. Statut Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Jedlińsku Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Gminny

Bardziej szczegółowo

z dnia 2016 r. w sprawie reorganizacji jednostki budżetowej Zespół Obsługi Przedszkoli i Placówek Oświatowych w Lesznie oraz zmiany jej statutu

z dnia 2016 r. w sprawie reorganizacji jednostki budżetowej Zespół Obsługi Przedszkoli i Placówek Oświatowych w Lesznie oraz zmiany jej statutu UCHWAŁA Nr /2016 Druk Nr RADY MIEJSKIEJ LESZNA Projekt 340 z dnia 2016 r. w sprawie reorganizacji jednostki budżetowej Zespół Obsługi Przedszkoli i Placówek Oświatowych w Lesznie oraz zmiany jej statutu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w projekcie Kadry dla Gospodarki

Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w projekcie Kadry dla Gospodarki Strona 1 Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w projekcie Kadry dla Gospodarki realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW. z dnia 21 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW. z dnia 21 października 2016 r. UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany nazwy, zadań i statutu Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół Gminy i Miasta w Odolanowie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Data 2009.09.01 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWNE GOSPODARKI FINANSOWEJ RADY RODZICÓW

PODSTAWY PRAWNE GOSPODARKI FINANSOWEJ RADY RODZICÓW PODSTAWY PRAWNE GOSPODARKI FINANSOWEJ RADY RODZICÓW ŻRÓDŁA POCHODZENIA ŚRODKÓW RADY RODZICÓW Art.54 ust.8. ustawy W celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki rada rodziców może gromadzić

Bardziej szczegółowo

STATUT ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PIEKARACH ŚLĄSKICH Rozdział I Podstawa prawna działania Zakładu Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach

STATUT ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PIEKARACH ŚLĄSKICH Rozdział I Podstawa prawna działania Zakładu Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach STATUT ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PIEKARACH ŚLĄSKICH STATUT ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PIEKARACH ŚLĄSKICH Rozdział I Podstawa prawna działania Zakładu Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANIE I PROWADZENIE BIURA RACHUNKOWEGO

ZAKŁADANIE I PROWADZENIE BIURA RACHUNKOWEGO WARSZTATY ZAKŁADANIE I PROWADZENIE BIURA RACHUNKOWEGO DR MARIOLA SZEWCZYK - JAROCKA DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I INFORMATYKI MGR MONIKA SZYMAŃSKA WŁAŚCICIEL BIURA RACHUNKOWEGO, UL. REMBIELIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2753/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 4 CZERWCA 2014 R.

UCHWAŁA NR 2753/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 4 CZERWCA 2014 R. UCHWAŁA NR 2753/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 4 CZERWCA 2014 R. w sprawie powołania likwidatora Nauczycielskiego Języków Obcych w Sandomierzu i określenia czynności likwidacyjnych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 91 /2016 Wójta Gminy Łyse z dnia 21 listopada 2016

Zarządzenie Nr 91 /2016 Wójta Gminy Łyse z dnia 21 listopada 2016 Zarządzenie Nr 91 /2016 Wójta Gminy Łyse z dnia 21 listopada 2016 w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Łyse jej jednostkach budżetowych Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/148/2016 RADY GMINY WIŚNIOWA. z dnia 22 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXI/148/2016 RADY GMINY WIŚNIOWA. z dnia 22 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXI/148/2016 RADY GMINY WIŚNIOWA z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowo księgowej i organizacyjnej dla gminnych jednostek oświatowych Na

Bardziej szczegółowo

Starosty Nowodworskiego z dnia 29 sierpnia 2016 r.

Starosty Nowodworskiego z dnia 29 sierpnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 43/2016 Starosty Nowodworskiego z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wewnętrznego Wydziału Finansowo Księgowego Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 700/2009 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 3 kwietnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 700/2009 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 3 kwietnia 2009 r. ZARZĄDZENIE NR 700/2009 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 3 kwietnia 2009 r. w sprawie ewidencji zaangażowania wydatków budżetowych, wydatków niewygasających oraz dochodów własnych w Urzędzie Miasta Krakowa.

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.4.6.2013 Gliwice, 06 listopad 2013 r. nr kor. UM-564994/2013 Pani Małgorzata Bałuta PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 27 ul. TARGOSZA 3 44-121 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.4.7.2014 Gliwice, 16 październik 2014 r. nr kor. UM-557526/2014 Pan Andrzej Bismor SZKOŁA PODSTAWOWA NR 36 ul. ROBOTNICZA 6 44-100 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 233/XX/2016 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 maja 2016r. w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych oraz nadania statutu.

Uchwała Nr 233/XX/2016 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 maja 2016r. w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych oraz nadania statutu. Uchwała Nr 233/XX/2016 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 maja 2016r. w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych oraz nadania statutu. Na podstawie art. 10a, art. 10b oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT MAŁOPOLSKIEGO CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

STATUT MAŁOPOLSKIEGO CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Załącznik do Uchwały Nr 102/2013 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 stycznia 2013 r. STATUT MAŁOPOLSKIEGO CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Małopolskie Centrum

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób ewidencjonować i w którym sprawozdaniu budżetowym wykazać ten zwrot?

W jaki sposób ewidencjonować i w którym sprawozdaniu budżetowym wykazać ten zwrot? W jaki sposób ewidencjonować i w którym sprawozdaniu budżetowym wykazać ten zwrot? Jak zaksięgować zwrot do gminy odsetek bankowych po likwidacji rachunku dochodów własnych? Czy muszę wykazać je tylko

Bardziej szczegółowo

Likwidacja szkoły lub placówki publicznej

Likwidacja szkoły lub placówki publicznej Likwidacja szkoły lub placówki publicznej Zakres podmiotowy: przedszkole, szkoła, placówka, zakład kształcenia nauczycieli, placówka doskonalenia nauczycieli, kolegium pracowników służb społecznych. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Szkoła w godzinach popołudniowych wynajmuje salę gimnastyczną na cele sportowe. Czy w takim przypadku powinna rozliczać podatek od nieruchomości?

Szkoła w godzinach popołudniowych wynajmuje salę gimnastyczną na cele sportowe. Czy w takim przypadku powinna rozliczać podatek od nieruchomości? Interpretacja przepisów dotyczących ulg i zwolnień. Szkoła w godzinach popołudniowych wynajmuje salę gimnastyczną na cele sportowe. Czy w takim przypadku powinna rozliczać podatek od nieruchomości? Zwolnione

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIEGO ZARZĄDU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH ZAKŁAD BUDŻETOWY W TYCHACH RADA MIASTA TYCHY

STATUT MIEJSKIEGO ZARZĄDU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH ZAKŁAD BUDŻETOWY W TYCHACH RADA MIASTA TYCHY STATUT MIEJSKIEGO ZARZĄDU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH ZAKŁAD BUDŻETOWY W TYCHACH RADA MIASTA Rozdział l PODSTAWA PRAWNA l.miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Zakład Budżetowy w Tychach, zwany w dalszej części

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność głównego księgowego za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Beata Kurek

Odpowiedzialność głównego księgowego za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Beata Kurek Odpowiedzialność głównego księgowego za naruszenie dyscypliny finansów publicznych Beata Kurek Osoby odpowiedzialne za dyscyplinę fp kierownicy jednostek sektora finansów publicznych, pracownicy jednostek

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Lublin

Prezydent Miasta Lublin Zarządzenie nr 127/11/2016 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie sposobu rozliczania podatku od towarów i usług przez Gminę Lublin i jej jednostki organizacyjne nieposiadające

Bardziej szczegółowo

LESZEK JAWORSKI. Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów i nauczycieli

LESZEK JAWORSKI. Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów i nauczycieli LESZEK JAWORSKI Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów i nauczycieli Spis treści Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów i nauczycieli 1. Pomoc materialna dla uczniów... 5 1.1.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/266/16 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 29 września 2016 r.

Warszawa, dnia 25 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/266/16 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 29 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 25 października 2016 r. Poz. 9109 UCHWAŁA NR XXVII/266/16 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE z dnia 29 września 2016 r. w sprawie utworzenia Centrum Usług

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza w Zespole Szkół Publicznych w Borzechowie REGULAMIN KONTROLI FINANSOWEJ

Kontrola zarządcza w Zespole Szkół Publicznych w Borzechowie REGULAMIN KONTROLI FINANSOWEJ Załącznik nr 7 do regulaminu kontroli zarządczej REGULAMIN KONTROLI FINANSOWEJ 1 1. Kontrola finansowa jest elementem kontroli zarządczej. Jej przedmiotem są w szczególności procesy związane z gromadzeniem

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 178/2010 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 20 lipca 2010 r. Wójt Gminy Zbrosławice zarządza:

ZARZĄDZENIE NR 178/2010 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 20 lipca 2010 r. Wójt Gminy Zbrosławice zarządza: ZARZĄDZENIE NR 178/2010 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie: instrukcji kontroli i obiegu dokumentów oraz zasad rachunkowości dla zadania Wyposażenie terenów wykorzystywanych do celów

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik podatku od towarów i usług VAT

Rozdział IV Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik podatku od towarów i usług VAT Rozdział IV Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik podatku od towarów i usług VAT 1. Wspólnota mieszkaniowa jako podmiot (podatnik) podatku VAT Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Jednostki zobowiązane do prowadzenia ewidencji pomocniczych podatku od towarów i usług

Jednostki zobowiązane do prowadzenia ewidencji pomocniczych podatku od towarów i usług Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 1825/2016 z dnia 24 listopada 2016 r. Procedury w sprawie zasad i sposobu prowadzenia ewidencji pomocniczych podatku od towarów i usług w Urzędzie Marszałkowskim, podległych

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.4.5.2013 Gliwice, 31 październik 2013 r. nr kor. UM-545165/2013 Pani Barbara Kozak PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7 ul. TARNOGÓRSKA 107 44-100 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100

Bardziej szczegółowo

Procedury kontroli wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków ze środków publicznych.

Procedury kontroli wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków ze środków publicznych. Procedury kontroli wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków ze środków publicznych. 1 1. Wydatki ze środków publicznych mogą być ponoszone przez Starostwo na cele

Bardziej szczegółowo

STATUT CENTRUM KULTURY ZAMEK. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT CENTRUM KULTURY ZAMEK. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI/464/VI/2012 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 22 maja 2012 r. STATUT CENTRUM KULTURY ZAMEK Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Centrum Kultury Zamek, zwane w dalszej treści

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ W OŚWIACIE nr 7

RACHUNKOWOŚĆ W OŚWIACIE nr 7 5 lipca 2016 RACHUNKOWOŚĆ W OŚWIACIE nr 7 DODATEK do RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ nr 13 14 (397 398) Ewidencja księgowa w szkole po centralizacji VAT... 2 Sprawozdanie finansowe szkoły lub placówki oświatowej...

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CZERWONAKU

STATUT SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CZERWONAKU Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Gminy Czerwonak z dnia. 2016 roku STATUT SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CZERWONAKU Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Samorządowa Administracja Placówek

Bardziej szczegółowo

Program: 1. Obszary działalności danej jednostki: a. Aktywność podlegająca opodatkowaniu VAT na przykład stawka 23% i 8%.

Program: 1. Obszary działalności danej jednostki: a. Aktywność podlegająca opodatkowaniu VAT na przykład stawka 23% i 8%. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie: PREWSKAŹNIK W ROZLICZENIACH VAT PO CENTRALIZACJI ODLICZANIE VAT NALICZONY I ROZLICZANIE ZAKUPU TOWARÓW ORAZ USŁUG ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Pani Agnieszka Engler Dyrektor Zespołu Szkół

Pani Agnieszka Engler Dyrektor Zespołu Szkół Wrocław, 28 lutego 2008 roku WK.60/137/K-6/08 Pani Agnieszka Engler Dyrektor Zespołu Szkół ul. Żeromskiego 8 59 550 Wojcieszów Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, działając na podstawie przepisów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/2012 Wójta Gminy Somonino z dnia 6 lipca 2012 roku

Zarządzenie Nr 60/2012 Wójta Gminy Somonino z dnia 6 lipca 2012 roku WÓJT GMINY SOMONINO 83 314 SOMONINO ul. Ceynowy 21 Zarządzenie Nr 60/2012 Wójta Gminy Somonino z dnia 6 lipca 2012 roku w sprawie wprowadzenia w życie zasad obiegu i kontroli dokumentów oraz zakładowego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE. DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 22 W RYBNIKU z dnia 1 marca 2004 roku

ZARZĄDZENIE. DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 22 W RYBNIKU z dnia 1 marca 2004 roku ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 22 W RYBNIKU z dnia 1 marca 2004 roku w sprawie: Regulaminu kontroli wewnętrznej w Szkole Podstawowej Nr 22 w Rybniku. Działając na podstawie: - Art. 33 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 139/XVII/2016 RADY GMINY CZERWONAK. z dnia 21 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR 139/XVII/2016 RADY GMINY CZERWONAK. z dnia 21 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR 139/XVII/2016 RADY GMINY CZERWONAK z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Czerwonaku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/29/2015 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 25 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/29/2015 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 25 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR VII/29/2015 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/244/2005 Rady Miasta Sandomierza z dnia 6 lipca 2005 roku w sprawie organizacji obsługi ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 1 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII RADY MIEJSKIEJ W ANDRYCHOWIE. z dnia 24 listopada 2016 roku

Kraków, dnia 1 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII RADY MIEJSKIEJ W ANDRYCHOWIE. z dnia 24 listopada 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 1 grudnia 2016 r. Poz. 6892 UCHWAŁA NR XXVII-276-16 RADY MIEJSKIEJ W ANDRYCHOWIE z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/64/ 2015 RADY GMINY BESTWINA. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/64/ 2015 RADY GMINY BESTWINA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/64/ 2015 RADY GMINY BESTWINA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Bestwinie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art.40

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wewnętrzne Nr OR.120.16.2011 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 23 czerwca 2011 rok

Zarządzenie wewnętrzne Nr OR.120.16.2011 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 23 czerwca 2011 rok Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Zarządzenie wewnętrzne Nr OR.120.16.2011 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 23 czerwca 2011 rok w sprawie ZASAD RACHUNKOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Statut Krakowskiego Samorządowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie

Statut Krakowskiego Samorządowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Krakowa z dnia Statut Krakowskiego Samorządowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 stycznia 2017 r. Poz. 574 UCHWAŁA NR XIX /116/ 2016 RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI. z dnia 21 listopada 2016 r.

Warszawa, dnia 19 stycznia 2017 r. Poz. 574 UCHWAŁA NR XIX /116/ 2016 RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI. z dnia 21 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 19 stycznia 2017 r. Poz. 574 UCHWAŁA NR XIX /116/ 2016 RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie wspólnej obsługi

Bardziej szczegółowo

STATUT Gminnego Ośrodka Kultury w Brwinowie

STATUT Gminnego Ośrodka Kultury w Brwinowie Załącznik do uchwały Rady Miejskiej Nr XXIII.245.2012 z dnia 11 kwietnia 2012 r. STATUT Gminnego Ośrodka Kultury w Brwinowie I. Postanowienia ogólne 1 Gminny Ośrodek Kultury w Brwinowie, zwany dalej Ośrodkiem

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek od towarów i usług --> Podatnicy i płatnicy --> Podatnicy

Temat Podatek od towarów i usług --> Podatnicy i płatnicy --> Podatnicy Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1-443-1233/10-2/JL Data 2011.01.20 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek od towarów i usług --> Podatnicy i płatnicy --> Podatnicy

Bardziej szczegółowo

RADA GMINY V\ i UCHWAŁANRRG.ooo7.8.20ii

RADA GMINY V\ i UCHWAŁANRRG.ooo7.8.20ii RADA GMINY V\ i UCHWAŁANRRG.ooo7.8.20ii U44 295 ŁYSKI GMINY LYSKI ^^ z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Łyskach Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Identyfikator podatkowy NIP czy PESEL? Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00 916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl

Identyfikator podatkowy NIP czy PESEL? Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00 916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl Identyfikator podatkowy NIP czy PESEL? Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00 916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Identyfikator podatkowy - NIP czy PESEL? OBOWIĄZEK EWIDENCYJNY

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 209/2016 WÓJTA GMINY KOBYLNICA z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zasad centralizacji rozliczeń podatku VAT w Gminie Kobylnica

ZARZĄDZENIE NR 209/2016 WÓJTA GMINY KOBYLNICA z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zasad centralizacji rozliczeń podatku VAT w Gminie Kobylnica ZARZĄDZENIE NR 209/2016 WÓJTA GMINY KOBYLNICA z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zasad centralizacji rozliczeń podatku VAT w Gminie Kobylnica Na podstawie art. 30 ust.1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/150/16 RADY MIEJSKIEJ W MYSZYŃCU. z dnia 26 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/150/16 RADY MIEJSKIEJ W MYSZYŃCU. z dnia 26 października 2016 r. UCHWAŁA NR XIV/150/16 RADY MIEJSKIEJ W MYSZYŃCU z dnia 26 października 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo - księgowej, administracyjnej i organizacyjnej dla samorządowych jednostek

Bardziej szczegółowo

Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów i nauczycieli

Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów i nauczycieli rekomenduje PORADNIK Oświatowy LESZEK JAWORSKI Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów i nauczycieli LESZEK JAWORSKI Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów i nauczycieli 1 DYREKTOR

Bardziej szczegółowo

STATUT TEATRU ANIMACJI W POZNANIU. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT TEATRU ANIMACJI W POZNANIU. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI/473/VI/2012 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 22 maja 2012 r. STATUT TEATRU ANIMACJI W POZNANIU Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Teatr Animacji w Poznaniu, zwany dalej Teatrem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY SZKOŁY. Państwowego Studium Stenotypii i Języków Obcych - ZSP w Warszawie, ul. Ogrodowa 16

REGULAMIN RADY SZKOŁY. Państwowego Studium Stenotypii i Języków Obcych - ZSP w Warszawie, ul. Ogrodowa 16 REGULAMIN RADY SZKOŁY Państwowego Studium Stenotypii i Języków Obcych - ZSP w Warszawie, ul. Ogrodowa 16 Na podstawie art. 50; 51 i 53 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz. U. z 2004

Bardziej szczegółowo

Wykorzystywanie samochodu służbowego i telefonu służbowego do celów prywatnych

Wykorzystywanie samochodu służbowego i telefonu służbowego do celów prywatnych Wykorzystywanie samochodu służbowego i telefonu służbowego do celów prywatnych Powszechną praktyką jest udostępnianie służbowych samochodów i telefonów pracownikom do celów prywatnych. Takie nieodpłatne

Bardziej szczegółowo

S T A U T Miejskiego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Targu

S T A U T Miejskiego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Targu Załącznik do Uchwały Nr XXIX/267/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 7 listopada 2016 r. S T A U T Miejskiego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Targu I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Miejskie Centrum Usług Wspólnych

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Data 2009.08.28 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Kasy rejestrujące --> Kasy rejestrujące

Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Kasy rejestrujące --> Kasy rejestrujące Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ITPP1/443-687/10/AJ Data 2010.10.04 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Kasy rejestrujące

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kępnie

Regulamin Organizacyjny Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kępnie Regulamin Organizacyjny Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kępnie 1. Utworzenie i zakres działania 1.1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie zwana dalej Poradnią została powołana w celu wspomagania

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 29 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXIV/174/2012 RADY MIEJSKIEJ W WOJNICZU. z dnia 24 września 2012 r.

Kraków, dnia 29 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXIV/174/2012 RADY MIEJSKIEJ W WOJNICZU. z dnia 24 września 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 29 października 2012 r. Poz. 5355 UCHWAŁA NR XXIV/174/2012 RADY MIEJSKIEJ W WOJNICZU z dnia 24 września 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/97/2016 RADY GMINY ABRAMÓW z dnia 2 września 2016 r.

UCHWAŁA NR XXI/97/2016 RADY GMINY ABRAMÓW z dnia 2 września 2016 r. UCHWAŁA NR XXI/97/2016 RADY GMINY ABRAMÓW z dnia 2 września 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowo-księgowej i organizacyjnej dla jednostek budżetowych Gminy Abramów.

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

S T A T U T Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy Załącznik do uchwały Nr XLVI/744/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2014 r. S T A T U T Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/128/16 RADY MIEJSKIEJ W JEZIORANACH. z dnia 27 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXI/128/16 RADY MIEJSKIEJ W JEZIORANACH. z dnia 27 sierpnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXI/128/16 RADY MIEJSKIEJ W JEZIORANACH z dnia 27 sierpnia 2016 r. w sprawie likwidacji Zakładu Obsługi Gminnych Jednostek Organizacyjnych w Jezioranach i utworzenia Centrum Usług Wspólnych

Bardziej szczegółowo

3. Tworzenie i funkcjonowanie centrów usług wspólnych w powiecie Tworzenie i funkcjonowanie centrów usług wspólnych w województwie...

3. Tworzenie i funkcjonowanie centrów usług wspólnych w powiecie Tworzenie i funkcjonowanie centrów usług wspólnych w województwie... Notki biograficzne... Wykaz skrótów... Wstęp... XIII XV XIX Rozdział I. Przepisy prawne regulujące funkcjonowanie centrum usług wspólnych w jednostce samorządu terytorialnego... 1 1. Zmiany wprowadzone

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 lutego 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXX/217/16 RADY MIASTA I GMINY ŁOSICE. z dnia 30 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 9 lutego 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXX/217/16 RADY MIASTA I GMINY ŁOSICE. z dnia 30 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 9 lutego 2017 r. Poz. 1212 UCHWAŁA NR XXX/217/16 RADY MIASTA I GMINY ŁOSICE z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2891 UCHWAŁA NR XXI/367/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej miasta Tychy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV RADY GMINY CIELĄDZ. z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu Gminnemu Domowi Kultury w Cielądzu.

UCHWAŁA NR IV RADY GMINY CIELĄDZ. z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu Gminnemu Domowi Kultury w Cielądzu. UCHWAŁA NR IV.19.15 RADY GMINY CIELĄDZ z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu Gminnemu Domowi Kultury w Cielądzu. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

ROCZNA SPRAWOZDAWCZOŚĆ BUDŻETOWA

ROCZNA SPRAWOZDAWCZOŚĆ BUDŻETOWA RENATA NIEMIEC ROCZNA SPRAWOZDAWCZOŚĆ BUDŻETOWA W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH ISBN 978-83-7440-634-5 Spis treści Roczna sprawozdawczość budżetowa w jednostkach oświatowych 1. Ogólne zasady sporządzania sprawozdań

Bardziej szczegółowo

BROSZURA INFORMACYJNA ROZLICZANIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG PRZEZ WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE

BROSZURA INFORMACYJNA ROZLICZANIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG PRZEZ WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE BROSZURA INFORMACYJNA ROZLICZANIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG PRZEZ WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE W Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2011 r. Nr 6 pod poz. 27 została opublikowana interpretacja

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA IBPBII/1/415-903/14/DP interpretacja indywidualna Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach 26 stycznia 2015 r. Czy w przypadku przekazania dopłaty do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rachunek

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego sporządzonego na dzień 31.12.2009 r. Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja

Bardziej szczegółowo

Terminy przechowywania dokumentacji rachunkowej Podstawowe okresy przechowywania dokumentów określone w ustawie o rachunkowości

Terminy przechowywania dokumentacji rachunkowej Podstawowe okresy przechowywania dokumentów określone w ustawie o rachunkowości Terminy przechowywania dokumentacji rachunkowej Podstawowe okresy przechowywania dokumentów określone w ustawie o rachunkowości Księgi rachunkowe, dowody księgowe, dokumenty inwentaryzacyjne i sprawozdania

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura IPPB6/ /16-3/AK Data Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

interpretacja indywidualna Sygnatura IPPB6/ /16-3/AK Data Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie interpretacja indywidualna Sygnatura IPPB6/4510-57/16-3/AK Data 2016.03.17 Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Pełnienie przez prezesa zarządu oraz prokurenta swoich funkcji w Spółce bez wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR.0152-19/2010 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 21 maja 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR OR.0152-19/2010 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 21 maja 2010 r. ZARZĄDZENIE NR OR.0152-19/2010 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie określenia osób odpowiedzialnych za realizację projektu pn. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Białej ( ul. Prudnicka,

Bardziej szczegółowo

PN-II Lublin, dnia 22 września 2016 r.

PN-II Lublin, dnia 22 września 2016 r. PN-II.4130.251.2016 Lublin, dnia 22 września 2016 r. Szanowni Państwo Wójtowie, Burmistrzowie, Prezydenci Miast, Starostowie w województwie lubelskim W związku z sygnalizowanymi wątpliwościami prawnymi

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie Notki biograficzne Wykaz skrótów 1. Dokumenty w instytucjach kultury

Spis treści Wprowadzenie Notki biograficzne Wykaz skrótów 1. Dokumenty w instytucjach kultury Wprowadzenie... Notki biograficzne... Wykaz skrótów... 1. Dokumenty w instytucjach kultury... 1 1.1. Statut instytucji kultury... 1 Wzór. Uchwała w sprawie nadania statutu instytucji kultury... 2 Wzór.

Bardziej szczegółowo

prowadzenie działalności gospodarczej w formie SKA

prowadzenie działalności gospodarczej w formie SKA prowadzenie działalności gospodarczej w formie SKA Mariusz Szkaradek Adwokat/Doradca Podatkowy 11 maja 2012 r. SKA regulacja prawna (1) Zgodnie z art. 125 KSH, SKA jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/121/2016 RADY GMINY PIASKI. z dnia 21 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XVIII/121/2016 RADY GMINY PIASKI. z dnia 21 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XVIII/121/2016 RADY GMINY PIASKI z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/112/96 Rady Gminy Piaski z dnia 29 października 1996 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 120/14/2016 Wójta Gminy Bojszowy z dnia r.

Zarządzenie nr 120/14/2016 Wójta Gminy Bojszowy z dnia r. Zarządzenie nr 120/14/2016 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 21.11.2016 r. w sprawie: wprowadzenia zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług VAT w Gminie Bojszowy Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Konkursy z nagrodami związane z tematyką Euro 2012 konsekwencje podatkowe

Konkursy z nagrodami związane z tematyką Euro 2012 konsekwencje podatkowe Konkursy z nagrodami związane z tematyką Euro 2012 konsekwencje podatkowe Czas Euro 2012 sprzyja organizacji różnego rodzaju konkursów przez przedsiębiorców. Konkursy te adresowane są zarówno do pracowników

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW

UMOWA O PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW UMOWA O PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW Zawarta w dniu roku w Koszalinie pomiędzy: 1) Biuro Rachunkowe Eprofis a 2) Elżbieta Woźniak ul. Kretomińska 30 Kretomino 75-900 Koszalin Zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 18/2008 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18.12.2008 r.

Zarządzenie Nr 18/2008 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18.12.2008 r. Zarządzenie Nr 18/2008 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18.12.2008 r. w sprawie zmiany Instrukcji Obiegu i Kontroli Dokumentów Księgowych w Urzędzie Miejskim w Koninie Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 stycznia 2017 r. Poz. 216 UCHWAŁA NR XXII/161/2016 RADY GMINY I MIASTA PRZYSUCHA. z dnia 29 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 10 stycznia 2017 r. Poz. 216 UCHWAŁA NR XXII/161/2016 RADY GMINY I MIASTA PRZYSUCHA. z dnia 29 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 10 stycznia 2017 r. Poz. 216 UCHWAŁA NR XXII/161/2016 RADY GMINY I MIASTA PRZYSUCHA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Przysuskiej

Bardziej szczegółowo

Czy niedobór należy uzupełnić jeszcze w tym roku, czy można zrobić to w roku następnym?

Czy niedobór należy uzupełnić jeszcze w tym roku, czy można zrobić to w roku następnym? Czy niedobór należy uzupełnić jeszcze w tym roku, czy można zrobić to w roku następnym? Pytanie Jesteśmy jednostką budżetową. Mam pytanie na temat korygowania odpisów na konto ZFŚS (Zakładowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONTROLI PRZEPROWADZONYCH W STAROSTWIE POWIATOWYYM W ROKU 2009

WYKAZ KONTROLI PRZEPROWADZONYCH W STAROSTWIE POWIATOWYYM W ROKU 2009 WYKAZ KONTROLI PRZEPROWADZONYCH W STAROSTWIE POWIATOWYYM W ROKU 2009 l.p Jednostka kontrolująca Zakres kontroli Termin kontroli Wnioski pokontrolne Stwierdzone naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Bardziej szczegółowo