RACHUNKOWOŚĆ W OŚWIACIE nr 5

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RACHUNKOWOŚĆ W OŚWIACIE nr 5"

Transkrypt

1 5 maja 2015 RACHUNKOWOŚĆ W OŚWIACIE nr 5 DODATEK DO RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ NR 9 (369) Czy rada rodziców jest odrębnym podmiotem od szkoły, w której działa... 2 Czy odwołanemu dyrektorowi placówki oświatowej przysługuje odprawa... 4 Czy opodatkowywać nagrody w konkursach organizowanych przez szkołę... 5 Czy dyrektor szkoły może podpisywać dowody księgowe wystawione na urząd miasta... 6 Kiedy opodatkować wynajęcie pracowni do zajęć praktyczno-technicznych... 7 Więcej zagadnień dotyczących oświaty znajdą Państwo na IRB Platformie Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy. Wystarczy w wyszukiwarce wpisać szukane hasło lub kliknąć na BAZĘ PORAD, w której można znaleźć kilkaset codziennie aktualizowanych odpowiedzi na pytania o tematyce oświatowej.

2 LESZEK JAWORSKI prawnik, specjalista ds. prawa pracy, doktorant na WPiA Uniwersytetu Warszawskiego Czy rada rodziców jest odrębnym podmiotem od szkoły, w której działa fa5da542-d7be d8a52d56d5e Proszę o odpowiedź na pytania dotyczące funkcjonowania rad rodziców w szkołach podległych jednostkom samorządu terytorialnego. Czy rada rodziców może mieć nadany numer NIP, czy może posiadać rachunek bankowy do gromadzenia środków, czy może zawierać umowy zlecenia lub umowy o dzieło? Rada rodziców, nie będąc podmiotem samodzielnym, nie ma możliwości zakładania odrębnego rachunku bankowego, jak również dokonywania zakupów w imieniu samorządowej jednostki organizacyjnej. Rada rodziców w szkołach, dla których organem prowadzącym jest jednostka samorządu terytorialnego, nie może mieć także nadawanego numeru NIP i REGON. Ponadto nie może, działając w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, być pracodawcą, stroną umowy, dawać zleceń i odpowiednio być płatnikiem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Tak wynika z pisma wiceministra Ministerstwa Edukacji Narodowej z 17 stycznia 2014 r., stanowiącego odpowiedź na interpelację poselską nr w sprawie zasad funkcjonowania rad rodziców (źródło: Zgodnie z jego treścią: Rady rodziców (struktura, kompetencje, zakres działania) zdefiniowane zostały w art. 53 i 54 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Przepisy te decydują, iż ustawodawca nie powołał rady rodziców jako podmiotu autonomicznego, ale działającego wewnątrz poszczególnych jednostek systemu oświaty i odpowiednio wyłącznie w zakresie przyznanych ustawą kompetencji (wewnętrzny organ regulacyjno-doradczy będący jednostką organizacyjną JST). Zdaniem wiceministra, zgodnie z ustawą, rada rodziców może gromadzić środki wyłącznie w określonym celu, tj. wspierania działalności statutowej. Pojęcia wspieranie nie można dowolnie interpretować, w tym w szczególności jako prawa do swobodnego ustanawiania celów w zakresie wydatkowania środków, zastępowania organu prowadzącego w zabezpieczaniu wydatków na funkcjonowanie szkoły czy zastępowania dyrektora szkoły w czynnościach związanych z organizacją pracy szkoły. Rada rodziców nie jest uprawniona do występowania w obrocie prawnym w charakterze samoistnego podmiotu. Na tej podstawie rada nie może uzyskać wpisu w rejestrze podmiotów gospodarki narodowej (REGON), prowadzonym na podstawie art ustawy z 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, ani numeru identyfikacji podatkowej (NIP), zgodnie z ustawą z 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Nie jest ona bowiem jednostką organizacyjną. Jest nią tylko szkoła (placówka), a jakakolwiek działalność może być wykonywana tylko w jej imieniu i na jej rachunek.! Rada rodziców, gromadząc fundusze, nie prowadzi sama rachunkowości. Przyjmowanie wpłat pieniężnych powinno być kwitowane, lecz operacje gospodarcze podlegają ewidencji rachunkowej w księgach szkoły (placówki), w której rada działa. Rada rodziców pozbawiona jest jakiejkolwiek podmiotowości prawnej. Nie ma także zdolności sądowej. Nie może zatem pozywać ani być pozwaną. Krótko mówiąc, nie może bronić swoich praw przed sądem, i to niezależnie, czy chodzi o sądy administracyjne czy powszechne. Taki pogląd powszechnie reprezentuje orzecznictwo sądowe (postanowienia NSA: z 14 czerwca 2012 r., sygn. akt I OZ 421/12; z 16 lutego 2009 r., sygn. akt I OSK 121/09; z 15 września 2000 r., sygn. akt I SA 943/00; z 15 września 2000 r., sygn. akt I SA 943/00). Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z 5 września 2008 r. (sygn. akt I ACa 549/08) wyraźnie stwierdził, że rada rodziców nie ma zdolności sądowej. Jest ona ustawowym organem społecznym szkoły. Zdaniem warszawskiego sądu apelacyjnego, nie ma ona znamion samodzielnego podmiotu praw i obowiązków. Jest organem działającym w szkole, a nie przy placówce. Zwrócić również należy uwagę, że sądy administracyjne odmawiają radom rodziców przymiotu strony 2 5 maja 2015 roku

3 Wnioski dotyczące rady rodziców: rada rodziców nie może posiadać wyodrębnionego rachunku bankowego, nie może dokonywać zakupów, w wyniku których są wystawiane faktury, rachunki na szkołę (jednostkę budżetową posiadającą zdolność do czynności prawnych); takie działanie powoduje naruszenie dyscypliny finansów publicznych w związku z tym, że w księgach rachunkowych szkoły znajdą się rachunki, faktury niemieszczące się w planie finansowym jednostki budżetowej (planie dochodów i wydatków), płatność za usługi nie może być dzielona, tzn. część płaci jednostka budżetowa (szkoła), część rada rodziców, środki przekazane szkole nie stanowią darowizny; możliwym rozwiązaniem za zgodą rady gminy jest ustalenie, że takie środki będą gromadzone na wydzielonym rachunku (bankowym) dochodów własnych, co pozwoli na właściwy i prawidłowy sposób ich zagospodarowania, zgodnie z wnioskami i opinią rady rodziców (przy czym środki te będą rozliczane jak środki budżetowe, tj. z końcem roku kalendarzowego niewykorzystane środki przechodzą na rzecz gminy), dysponentem zgromadzonych przez radę rodziców środków może być jedynie dyrektor jednostki lub wyznaczony w drodze imiennego upoważnienia pracownik (osoba zatrudniona na umowę o pracę), rada rodziców nie może zawierać żadnych umów cywilnoprawnych, stąd też nie może być płatnikiem składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, ponadto nie może zawierać umów o pracę, rada rodziców nie jest organizacją społeczną uprawnioną do występowania do tego sądu w interesie rodziców uczniów. w postępowaniu administracyjnym dotyczącym likwidacji szkół, przy których działają (wyrok WSA w Krakowie z 10 października 2007 r., sygn. akt III SA/Kr 437/07). Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w postanowieniu z 7 sierpnia 2012 r. (sygn. akt IV SA/Po 416/12) stwierdził, że rada rodziców nie posiada zdolności sądowej, tj. nie jest osobą fizyczną, osobą prawną, nie jest także jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną. Przepisy szczególne nie przyznają radzie rodziców osobowości prawnej, nie podlega ona również wpisowi do określonego rejestru. Rada rodziców nie podlega także kontroli lub nadzorowi władzy publicznej i nie podlega wpisowi do określonego rejestru. Zdolność sądową nadają regulacje, które powołują dany podmiot. Tak jest np. w ustawie z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, gdzie wspólnocie mieszkaniowej przyznano wprost zdolność sądową. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty w tej zaś sprawie się nie wypowiada. W sprawie podmiotowości rady rodziców wypowiedział się Minister Finansów w interpretacji podatkowej z 6 kwietnia 2009 r. (nr DD6/8213/134/SOH/08/ /PK-253) stwierdził, że rada rodziców jest wyłącznie wewnętrznym organem szkoły. Rada rodziców zatem, będąc społecznym organem opiniodawczym i wnioskodawczym placówki, nie jest podmiotem gospodarki narodowej i nie może samodzielnie występować w obrocie prawnym. Nie może więc być uznana za podatnika podatku dochodowego w rozumieniu art. 1 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Jednoznacznie w sprawie nadania numeru NIP wypowiedział się dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji podatkowej z 25 maja 2010 r. (nr ILPP1/ /10-5/BD). Zdaniem szefa izby, rada rodziców nie podlega obowiązkowi ewidencyjnemu i nie jest obowiązana do posiadania oddzielnego od szkoły numeru identyfikacji podatkowej (NIP), albowiem nie może być uznana za podatnika podatku dochodowego w rozumieniu ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz za podatnika w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług (patrz: ramka). Chociaż interpretacje urzędów w sprawie rad rodziców są jednolite, z praktyki wynika, że niektóre z tych organów mają numer NIP, konto bankowe i zawierają umowy cywilnoprawne. Wystarczy sprawdzić w Internecie, że niektóre rady takie dane podają. Powszechne zjawisko gromadzenia przez rady rodziców funduszy dla szkół i placówek z działalności o charakterze typowo gospodarczym (w szczególności handlowej) może prowadzić do poważnych problemów. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w wyroku z 24 lutego 2010 r. (sygn. akt I SA/ /Ol 13/10) stwierdził, że to zespół szkół, a nie rada rodziców, jest podatnikiem podatku od towarów i usług, ponoszącym odpowiedzialność za zobowiązanie z tytułu nieuiszczonego VAT, m.in. od sprzedaży żywności i napojów w sklepiku szkolnym. Sąd wskazał, że jako organ szkolny rada rodziców nie może być uznana ani za podmiot gospodarki narodowej ewidencjonowany w systemie REGON, ani za podatnika, gdyż nie jest ona jednostką organizacyjną. PODSTAWY PRAWNE art. 53, art. 54 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; ost.zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1877) art. 42, art. 43 ustawy z 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 591; ost.zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1662) ustawa z 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 1314; ost.zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1161) RB nr 9/2015 3

4 DARIUSZ DWOJEWSKI prawnik, wykładowca, doktorant na WPiA Uniwersytetu Śląskiego, specjalista w zakresie prawa pracy, pragmatyk pracowniczych i związków zawodowych, współpracownik firm szkoleniowych i autor wielu publikacji Czy odwołanemu dyrektorowi placówki oświatowej przysługuje odprawa 15b55c5f-98f a34a-6c47ecdd1014 Od 1 września obecny dyrektor przedszkola przestanie pełnić taką funkcję z racji przeniesienia placówki do zespołu szkół. Czy z tego tytułu należy się mu odprawa bądź inne świadczenie pieniężne? Nie, odwołanie z funkcji kierowniczej, jeżeli jest uzasadnione, nie skutkuje obowiązkiem wypłaty odprawy bądź innych świadczeń pieniężnych odwołanemu nauczycielowi. Włączenie placówki do zespołu szkół uzasadnia odwołanie dyrektora tej placówki ze stanowiska, gdyż zespół szkół może mieć tylko jednego dyrektora, co wynika z treści art. 62 ust. 2 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (dalej: ustawa o systemie oświaty). Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy o systemie oświaty organ, który powierzył nauczycielowi stanowisko kierownicze w szkole lub placówce: 1) odwołuje nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w razie: złożenia przez nauczyciela rezygnacji, za trzymiesięcznym wypowiedzeniem, ustalenia negatywnej oceny pracy lub negatywnej oceny wykonywania zadań wymienionych w art. 34a ust. 2 tej ustawy w trybie określonym przepisami w sprawie oceny pracy nauczycieli bez wypowiedzenia, złożenia przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny wniosku o odwołanie dyrektora, o którym mowa w art. 34 ust. 2a tej ustawy; 2) w przypadkach szczególnie uzasadnionych, po zasięgnięciu opinii kuratora oświaty, a w przypadku szkoły i placówki artystycznej oraz placówki zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania dla uczniów szkół artystycznych prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, może odwołać nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia.! Przepisy nie przewidują, aby nauczycielowi odwołanemu z funkcji kierowniczej, w tym także z funkcji dyrektora szkoły, przysługiwała odprawa lub jakiekolwiek inne świadczenia pieniężne. Jeżeli odwołanie nastąpiło zgodnie z przepisami, to odwołany nauczyciel nie ma roszczeń finansowych. Należy zauważyć, że ustawa o systemie oświaty nie przewiduje trybu odwołania dyrektora z przyczyn organizacyjnych, m.in. związanych z likwidacją szkoły czy włączeniem jej do zespołu szkół. W orzecznictwie wskazuje się, że odwołanie ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach szczególnie uzasadnionych zawęża pole zastosowania art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty do sytuacji zupełnie wyjątkowych, nadzwyczajnych, kiedy organ odwołujący ma pełne prawo ocenić, że dalsze kierowanie szkołą, placówką lub jej wyodrębnioną organizacyjnie częścią stanowi istotne zagrożenie dla osiągnięcia jej celów lub z jakichkolwiek innych, obiektywnie ważnych względów jest nie do przyjęcia. Taką przyczynę odwołania można uznać za uzasadnioną w sytuacji reorganizacji szkoły, z którą związane jest zmniejszenie liczby stanowisk kierowniczych w związku z częściową likwidacją lub przekształceniem organizacyjnym szkoły lub placówki, pod warunkiem że dalsze kierowanie szkołą przez dyrektora wiąże się z istotnym zagrożeniem funkcjonowania tej szkoły (wyrok SN z 10 kwietnia 2013 r., sygn. akt II PK 284/12). 4 5 maja 2015 roku

5 Oznacza to, że odwołanie dyrektora szkoły bez wypowiedzenia nie może być uzasadnione samą reorganizacją. Warunkiem koniecznym jest wystąpienie dodatkowych okoliczności, uzasadniających odwołanie dyrektora w trybie natychmiastowym. Odwołanie ze stanowiska kierowniczego z przyczyn organizacyjnych może być dokonane z końcem roku szkolnego z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. PODSTAWA PRAWNA ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; ost.zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1877) JERZY TRAMSKI prawnik, pracownik kancelarii doradztwa podatkowego, autor wielu publikacji z zakresu podatków Czy opodatkowywać nagrody w konkursach organizowanych przez szkołę 893db620-b13c-459e-b bcc733 W związku z jubileuszem powstania miasta szkoła podstawowa zorganizowała dwa konkursy (historyczny i plastyczny) skierowane do uczniów własnych oraz z innych szkół. Nagrody zostaną przyznane w trzech kategoriach wiekowych. Czy od wartości nagród szkoła powinna pobierać podatek? Nie, wartość nagród w tych konkursach jest zwolniona z podatku dochodowego szkoła nie musi zatem pobierać podatku od wygranych. Przychody z tytułu wygranych w konkursach są, co do zasady, opodatkowane 10-procentowym zryczałtowanym podatkiem dochodowym (art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych; dalej: updof). Nie jest tak jednak zawsze, ponieważ istnieją zwolnienia z tego podatku obejmujące wygrane w konkursach. Jednym z nich jest zwolnienie obejmujące wygrane i nagrody otrzymane przez uczniów za udział w konkursach, turniejach i olimpiadach organizowanych na podstawie przepisów o systemie oświaty (art. 21 ust. 1 pkt 115 updof). Zwolnienie to obejmuje m.in. wygrane w konkursach organizowanych przez szkoły dla uczniów własnych oraz uczniów innych szkół (patrz: ramka). Na marginesie należy wskazać, że nawet gdyby wskazane zwolnienie nie miało zastosowania, nagrody, o których mowa, i tak mogłyby być zwolnione z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 updof. INTERPRETACJE W opisanym we wniosku stanie faktycznym szkoła podstawowa zorganizowała konkurs przedmiotowy o zasięgu gminnym. Należy stwierdzić, że jest to konkurs zorganizowany na podstawie przepisów o systemie oświaty. Wynika to przede wszystkim z faktu, że konkursy oraz inne formy współzawodnictwa uczniów o zasięgu lokalnym, organizowane przez szkoły, należą do podstawowych form działalności dydaktyczno-wychowawczej realizowanych w ramach nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy o systemie oświaty. ( ) nagrody przyznane uczniom za udział w konkursie zorganizowanym przez szkołę podstawową, która realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty niezależnie od tego, kto jest ich fundatorem korzystają w całości ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 115 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 22 lutego 2008 r., sygn. ITPB1/ /07/BK RB nr 9/2015 5

6 Przepis ten zwalnia bowiem m.in. wartość wygranych w konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu jeżeli jednorazowa wartość każdej z tych nagród nie przekracza kwoty 760 zł. PODSTAWA PRAWNA art. 21 ust. 1 pkt 68 i 115, art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 361; ost.zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 211) RADOSŁAW TYBURCZY biegły sądowy z dziedziny rachunkowości budżetowej i finansów publicznych, kierownik oddziału kontroli finansowej w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy, współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie kontroli, autor licznych publikacji Czy dyrektor szkoły może opisywać dowody księgowe wystawione na urząd miasta b8b3d90c-94e6-416f-a763-2df97e7d340c Czy dyrektor szkoły samorządowej (placówki podległej) może opisywać faktury wystawione na urząd miasta/urząd gminy potwierdzające wydatek ponoszony przez urząd? Czy do tego celu powinien posiadać pisemne upoważnienie od wójta/prezydenta/burmistrza? Dyrektor szkoły, w ramach swoich podstawowych obowiązków służbowych, nie powinien opisywać dowodów księgowych, które są wystawione na urząd miasta/urząd gminy i które potwierdzają wydatek ponoszony przez sam urząd. Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z 29 września 2004 r. o rachunkowości, dowód księgowy powinien zawierać co najmniej: określenie rodzaju dowodu i jego numeru identyfikacyjnego, określenie stron (nazwy, adresy) dokonujących operacji gospodarczej, opis operacji oraz jej wartość, jeżeli to możliwe, określoną także w jednostkach naturalnych, datę dokonania operacji, a gdy dowód został sporządzony pod inną datą także datę sporządzenia dowodu, podpis wystawcy dowodu oraz osoby, której wydano lub od której przyjęto składniki aktywów, stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych przez wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych (dekretacja), podpis osoby odpowiedzialnej za te wskazania.! Przed ujęciem dowodów księgowych w księgach rachunkowych jednostki powinny one podlegać odpowiedniej weryfikacji i zatwierdzeniu. Dowody księgowe przed zaewidencjonowaniem ich w księgach rachunkowych jednostki podlegają kontroli merytorycznej, formalno-rachunkowej oraz wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczej z planem finansowym w przypadku gdy stanowią one podstawę zaciągnięcia lub dokonania wydatku. Wyboru pracowników, którzy w jednostce będą dokonywali tych czynności kontrolnych, dokonuje kierownik jednostki. Regulacje w tym zakresie powinny zostać określone w wewnętrznych przepisach, np. w dokumentacji opisującej przyjęte przez jednostkę zasady (politykę) rachunkowości. Kontrola merytoryczna dowodów księgowych polega na ustaleniu rzetelności, celowości, gospodarności oraz legalności przeprowadzanych operacji gospodarczych. Kontrola pod względem merytorycznym powinna być przeprowadzona przez upoważnionego przez kierownika jednostki pracownika komórki merytorycznej, 6 5 maja 2015 roku

7 we właściwości której pozostaje dokumentowana operacja gospodarcza. Aby móc przeprowadzić taką kontrolę, potrzebna jest wiedza o specyfice działania danej jednostki, która często wykracza poza informacje, jakie są w posiadaniu osób spoza tej jednostki. Wyznaczony pracownik jednostki przeprowadzający kontrolę merytoryczną dowodów księgowych dokonuje na tych dowodach opisu operacji gospodarczej w zakresie jej rodzaju i charakterystyki (tzw. opisywanie dowodów księgowych), potwierdzając jednocześnie, że dana operacja gospodarcza faktycznie miała miejsce. W celu potwierdzenia przeprowadzonej kontroli merytorycznej zamieszcza on na dowodach księgowych adnotację sprawdzono pod względem merytorycznym, z datą kontroli oraz swoim podpisem. Kierownik jednostki sektora finansów publicznych, zwany dalej kierownikiem jednostki, jest odpowiedzialny za całość gospodarki finansowej tej jednostki (art. 53 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych). W odniesieniu do szkoły samorządowej kierownikiem jednostki jest dyrektor szkoły. Dyrektor szkoły samorządowej, zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (dalej: ustawa o systemie oświaty), w szczególności kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz oraz dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez radę szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły. Dyrektor szkoły nie jest pracownikiem urzędu miasta/urzędu gminy, tylko nauczycielem pełniącym funkcję kierownika samorządowej jednostki organizacyjnej, tj. szkoły, i jest zatrudniony w szkole. W sytuacjach codziennych zatem dyrektor szkoły samorządowej niebędący pracownikiem urzędu miasta/urzędu gminy, w ramach swoich codziennych obowiązków służbowych, nie powinien w mojej opinii opisywać dowodów księgowych, które są wystawione na urząd jako odrębną jednostkę organizacyjną jednostki samorządu terytorialnego, potwierdzających wydatek ponoszony przez sam urząd. Dyrektor szkoły samorządowej może dokonywać natomiast kontroli merytorycznej, w przypadku gdy urząd miasta/urząd gminy prowadzi, na podstawie art. 5 ust. 9 ustawy o systemie oświaty, obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną podległej organizacyjnie szkoły samorządowej. Jednakże w takim wypadku dowody księgowe winny być wystawione bezpośrednio na szkołę, a nie urząd miasta/urząd gminy. Jednocześnie należy zaznaczyć, iż w pytaniu nie sprecyzowano dokładnie, w jakich okolicznościach może dojść do opisywania faktur przez dyrektora szkoły samorządowej, które wystawione są na urząd miasta/urząd gminy, potwierdzających wydatek ponoszony przez urząd. Być może występują incydentalne przypadki specyficznych operacji gospodarczych, które będą wymagały opisania faktur wystawionych na urząd miasta/urząd gminy przez dyrektora szkoły samorządowej. PODSTAWY PRAWNE art. 21 ust. 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 330; ost.zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 4) art. 5 ust. 9, art. 39 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; ost.zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 357) art. 53 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 885; ost.zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 238) TOMASZ KRYWAN prawnik, doradca podatkowy, właściciel kancelarii doradztwa podatkowego, autor wielu publikacji z zakresu podatków Kiedy opodatkować wynajęcie pracowni do zajęć praktyczno-technicznych 7fe9f827-c564-42a0-8eb5-76cb006df574 Szkoła wynajmuje firmie zewnętrznej swoją pracownię do zajęć praktyczno- -technicznych na cele prowadzenia warsztatów dla pracowników tej firmy. Czy szkoła powinna z tego tytułu naliczać VAT? Odpowiedź na pytanie zależy od tego, czy szkoła korzysta ze zwolnienia podmiotowego z VAT. Jeżeli tak, świadczone usługi wynajmu, o których mowa, będą zwolnione z podatku. W przeciwnym razie świadczenie RB nr 9/2015 7

8 tych usług szkoła ma obowiązek opodatkowywać VAT według stawki podstawowej 23%. Świadczenie usług wynajmu jest, co do zasady, opodatkowane VAT według stawki podstawowej 23%. Dotyczy to również usług wynajmu świadczonych przez szkoły. Od zasady tej istnieją pewne wyjątki. Najważniejszy z nich dotyczy zwolnionych z VAT usług w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe (art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług; dalej: ustawa o VAT). Po drugie, zwolnione są również usługi wynajmu świadczone pomiędzy jednostkami budżetowymi, samorządowymi zakładami budżetowymi oraz jednostkami budżetowymi i samorządowymi zakładami budżetowymi ( 3 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień). Zwolnieniu podlegają wreszcie usługi wynajmu świadczone przez podatników korzystających z tzw. zwolnienia podmiotowego tj. ze zwolnienia obejmującego sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty zł (art. 113 ust. 1 ustawy o VAT). Jest jasne, że dwa pierwsze ze wskazanych wyjątków nie mają zastosowania w przedstawionej sytuacji. Odpowiedź na pytanie zależy więc od tego, czy szkoła korzysta ze zwolnienia podmiotowego. Jeżeli tak, świadczenie takich usług wynajmu będzie zwolnione z podatku.! Wartość usług wynajmu należy uwzględnić w wartości sprzedaży, na podstawie której ustalane jest prawo do zwolnienia podmiotowego. Może to spowodować utratę prawa do tego zwolnienia, jeżeli wartość tej sprzedaży przekroczy limit zł. Jeśli natomiast szkoła nie ma prawa do zwolnienia podmiotowego, świadczenie tych usług należy opodatkować według stawki podstawowej 23% VAT. PODSTAWY PRAWNE art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1, art. 43 ust. 1 pkt 36, art. 113 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054; ost.zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 211) 3 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz.U. z 2013 r. poz. 1722; ost.zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 409) W majowym numerze Poradnika Oświatowego (5/2015) polecamy temat: Zespoły szkół wykonywanie zadań z zakresu obsługi finansowej i rachunkowej W Poradniku dokładnie omówiono obowiązki, m.in. w zakresie: formy organizacyjno-prawnej jednostek organizacyjnych w oświacie (tworzenie i rozwiązanie), formy obsługi zespołu szkół w świetle przepisów ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości, zasad sporządzania planów finansowych przez zespół szkół, a także sprawozdawczości na wybranych przykładach. Informacje i zamówienia: BIURO OBSŁUGI KLIENTA tel , maja 2015 roku

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 2714 UCHWAŁA NR 119/XV/16 RADY GMINY ŚWIERKLANY z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie likwidacji Gminnego Zespołu Obsługi Placówek

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ W INSTYTUCJACH POMOCY SPOŁECZNEJ nr 2

RACHUNKOWOŚĆ W INSTYTUCJACH POMOCY SPOŁECZNEJ nr 2 5 lutego 2015 RACHUNKOWOŚĆ W INSTYTUCJACH POMOCY SPOŁECZNEJ nr 2 DODATEK DO RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ NR 3 (363) Czy umorzenie nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego powoduje obowiązek wystawienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w projekcie Kadry dla Gospodarki

Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w projekcie Kadry dla Gospodarki Strona 1 Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w projekcie Kadry dla Gospodarki realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Wprowadzenie...

Spis treści. Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Wprowadzenie... Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Wprowadzenie... IX XIII XVII Dział I. Rachunkowość... 1 1. Wstęp... 1 2. Zadania i odpowiedzialność dyrektora jednostki oświatowej za rachunkowość i finanse... 2 2.1.

Bardziej szczegółowo

Świętochłowice, dnia 6 maja 2010 r. KW.0914-1/10

Świętochłowice, dnia 6 maja 2010 r. KW.0914-1/10 Świętochłowice, dnia 6 maja 2010 r. KW.0914-1/10 Szanowna Pani mgr Bogumiła Jendrzejewska Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Miłośników Ziemi Śląskiej ul. Zubrzyckiego 38 w Świętochłowicach WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWNE GOSPODARKI FINANSOWEJ RADY RODZICÓW

PODSTAWY PRAWNE GOSPODARKI FINANSOWEJ RADY RODZICÓW PODSTAWY PRAWNE GOSPODARKI FINANSOWEJ RADY RODZICÓW ŻRÓDŁA POCHODZENIA ŚRODKÓW RADY RODZICÓW Art.54 ust.8. ustawy W celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki rada rodziców może gromadzić

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.4.6.2013 Gliwice, 06 listopad 2013 r. nr kor. UM-564994/2013 Pani Małgorzata Bałuta PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 27 ul. TARGOSZA 3 44-121 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wewnętrzne Nr OR.120.16.2011 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 23 czerwca 2011 rok

Zarządzenie wewnętrzne Nr OR.120.16.2011 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 23 czerwca 2011 rok Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Zarządzenie wewnętrzne Nr OR.120.16.2011 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 23 czerwca 2011 rok w sprawie ZASAD RACHUNKOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

RADA GMINY V\ i UCHWAŁANRRG.ooo7.8.20ii

RADA GMINY V\ i UCHWAŁANRRG.ooo7.8.20ii RADA GMINY V\ i UCHWAŁANRRG.ooo7.8.20ii U44 295 ŁYSKI GMINY LYSKI ^^ z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Łyskach Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza w Zespole Szkół Publicznych w Borzechowie REGULAMIN KONTROLI FINANSOWEJ

Kontrola zarządcza w Zespole Szkół Publicznych w Borzechowie REGULAMIN KONTROLI FINANSOWEJ Załącznik nr 7 do regulaminu kontroli zarządczej REGULAMIN KONTROLI FINANSOWEJ 1 1. Kontrola finansowa jest elementem kontroli zarządczej. Jej przedmiotem są w szczególności procesy związane z gromadzeniem

Bardziej szczegółowo

Pani Agnieszka Engler Dyrektor Zespołu Szkół

Pani Agnieszka Engler Dyrektor Zespołu Szkół Wrocław, 28 lutego 2008 roku WK.60/137/K-6/08 Pani Agnieszka Engler Dyrektor Zespołu Szkół ul. Żeromskiego 8 59 550 Wojcieszów Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, działając na podstawie przepisów

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik podatku od towarów i usług VAT

Rozdział IV Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik podatku od towarów i usług VAT Rozdział IV Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik podatku od towarów i usług VAT 1. Wspólnota mieszkaniowa jako podmiot (podatnik) podatku VAT Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r.

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.4.7.2014 Gliwice, 16 październik 2014 r. nr kor. UM-557526/2014 Pan Andrzej Bismor SZKOŁA PODSTAWOWA NR 36 ul. ROBOTNICZA 6 44-100 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

LESZEK JAWORSKI. Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów i nauczycieli

LESZEK JAWORSKI. Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów i nauczycieli LESZEK JAWORSKI Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów i nauczycieli Spis treści Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów i nauczycieli 1. Pomoc materialna dla uczniów... 5 1.1.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/64/ 2015 RADY GMINY BESTWINA. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/64/ 2015 RADY GMINY BESTWINA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/64/ 2015 RADY GMINY BESTWINA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Bestwinie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art.40

Bardziej szczegółowo

STATUT Gminnego Ośrodka Kultury w Brwinowie

STATUT Gminnego Ośrodka Kultury w Brwinowie Załącznik do uchwały Rady Miejskiej Nr XXIII.245.2012 z dnia 11 kwietnia 2012 r. STATUT Gminnego Ośrodka Kultury w Brwinowie I. Postanowienia ogólne 1 Gminny Ośrodek Kultury w Brwinowie, zwany dalej Ośrodkiem

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.4.5.2013 Gliwice, 31 październik 2013 r. nr kor. UM-545165/2013 Pani Barbara Kozak PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7 ul. TARNOGÓRSKA 107 44-100 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100

Bardziej szczegółowo

STATUT MAŁOPOLSKIEGO CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

STATUT MAŁOPOLSKIEGO CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Załącznik do Uchwały Nr 102/2013 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 stycznia 2013 r. STATUT MAŁOPOLSKIEGO CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Małopolskie Centrum

Bardziej szczegółowo

Dostać dotację i przeżyć autor(ka): Ewa Kolankiewicz, Alina Gałązka

Dostać dotację i przeżyć autor(ka): Ewa Kolankiewicz, Alina Gałązka Dostać dotację i przeżyć autor(ka): Ewa Kolankiewicz, Alina Gałązka Organizacja pozarządowa z Warszawy wygrała w konkursie dotacyjnym i dostała pieniądze na projekt, czyli w oficjalnym języku: otrzymała

Bardziej szczegółowo

STATUT CENTRUM KULTURY ZAMEK. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT CENTRUM KULTURY ZAMEK. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI/464/VI/2012 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 22 maja 2012 r. STATUT CENTRUM KULTURY ZAMEK Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Centrum Kultury Zamek, zwane w dalszej treści

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW

UMOWA O PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW UMOWA O PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW Zawarta w dniu roku w Koszalinie pomiędzy: 1) Biuro Rachunkowe Eprofis a 2) Elżbieta Woźniak ul. Kretomińska 30 Kretomino 75-900 Koszalin Zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kępnie

Regulamin Organizacyjny Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kępnie Regulamin Organizacyjny Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kępnie 1. Utworzenie i zakres działania 1.1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie zwana dalej Poradnią została powołana w celu wspomagania

Bardziej szczegółowo

Wykorzystywanie samochodu służbowego i telefonu służbowego do celów prywatnych

Wykorzystywanie samochodu służbowego i telefonu służbowego do celów prywatnych Wykorzystywanie samochodu służbowego i telefonu służbowego do celów prywatnych Powszechną praktyką jest udostępnianie służbowych samochodów i telefonów pracownikom do celów prywatnych. Takie nieodpłatne

Bardziej szczegółowo

Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów i nauczycieli

Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów i nauczycieli rekomenduje PORADNIK Oświatowy LESZEK JAWORSKI Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów i nauczycieli LESZEK JAWORSKI Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów i nauczycieli 1 DYREKTOR

Bardziej szczegółowo

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych:

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: 1. opracowanie procedury uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp.

INSTRUKCJA. sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. Załącznik do zarządzenia Nr 38 Dyrektora Generalnego z dnia25 lipca 2014 r. INSTRUKCJA sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. I.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli określa: 1) strukturę organizacyjną placówki,

Bardziej szczegółowo

Wyrok NSA z 23 marca br. daje podatnikom możliwość takiego nieodpłatnego przekazywania towarów bez obowiązku naliczania podatku VAT.

Wyrok NSA z 23 marca br. daje podatnikom możliwość takiego nieodpłatnego przekazywania towarów bez obowiązku naliczania podatku VAT. Wyrok NSA z 23 marca br. daje podatnikom możliwość takiego nieodpłatnego przekazywania towarów bez obowiązku naliczania podatku VAT. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 marca 2009 r. (sygn.

Bardziej szczegółowo

BROSZURA INFORMACYJNA ROZLICZANIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG PRZEZ WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE

BROSZURA INFORMACYJNA ROZLICZANIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG PRZEZ WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE BROSZURA INFORMACYJNA ROZLICZANIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG PRZEZ WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE W Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2011 r. Nr 6 pod poz. 27 została opublikowana interpretacja

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ W OŚWIACIE nr 7

RACHUNKOWOŚĆ W OŚWIACIE nr 7 5 lipca 2016 RACHUNKOWOŚĆ W OŚWIACIE nr 7 DODATEK do RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ nr 13 14 (397 398) Ewidencja księgowa w szkole po centralizacji VAT... 2 Sprawozdanie finansowe szkoły lub placówki oświatowej...

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek od towarów i usług --> Podatnicy i płatnicy --> Podatnicy

Temat Podatek od towarów i usług --> Podatnicy i płatnicy --> Podatnicy Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1-443-1233/10-2/JL Data 2011.01.20 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek od towarów i usług --> Podatnicy i płatnicy --> Podatnicy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR.0152-19/2010 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 21 maja 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR OR.0152-19/2010 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 21 maja 2010 r. ZARZĄDZENIE NR OR.0152-19/2010 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie określenia osób odpowiedzialnych za realizację projektu pn. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Białej ( ul. Prudnicka,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/29/2015 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 25 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/29/2015 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 25 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR VII/29/2015 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/244/2005 Rady Miasta Sandomierza z dnia 6 lipca 2005 roku w sprawie organizacji obsługi ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA-4100-02-03/12 P/12/177 Warszawa, 05 kwietnia 2012 r. Pan Jaromir Grabowski Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 263/09 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 30 grudnia 2009 roku

Zarządzenie Nr 263/09 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 30 grudnia 2009 roku Zarządzenie Nr 263/09 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji projektu Wyrównywanie szans w dostępie do Internetu w Gminie Otwock

Bardziej szczegółowo

Identyfikator podatkowy NIP czy PESEL? Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00 916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl

Identyfikator podatkowy NIP czy PESEL? Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00 916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl Identyfikator podatkowy NIP czy PESEL? Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00 916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Identyfikator podatkowy - NIP czy PESEL? OBOWIĄZEK EWIDENCYJNY

Bardziej szczegółowo

prowadzenie działalności gospodarczej w formie SKA

prowadzenie działalności gospodarczej w formie SKA prowadzenie działalności gospodarczej w formie SKA Mariusz Szkaradek Adwokat/Doradca Podatkowy 11 maja 2012 r. SKA regulacja prawna (1) Zgodnie z art. 125 KSH, SKA jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego sporządzonego na dzień 31.12.2009 r. Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie Notki biograficzne Wykaz skrótów 1. Dokumenty w instytucjach kultury

Spis treści Wprowadzenie Notki biograficzne Wykaz skrótów 1. Dokumenty w instytucjach kultury Wprowadzenie... Notki biograficzne... Wykaz skrótów... 1. Dokumenty w instytucjach kultury... 1 1.1. Statut instytucji kultury... 1 Wzór. Uchwała w sprawie nadania statutu instytucji kultury... 2 Wzór.

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 W MYŚLENICACH

STATUT ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 W MYŚLENICACH STATUT ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 W MYŚLENICACH ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 W MYŚLENICACH 0 Podstawę prawną statutu stanowią: Podstawę prawną opracowania statutu stanowią w szczególności: 1)

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 18/2008 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18.12.2008 r.

Zarządzenie Nr 18/2008 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18.12.2008 r. Zarządzenie Nr 18/2008 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18.12.2008 r. w sprawie zmiany Instrukcji Obiegu i Kontroli Dokumentów Księgowych w Urzędzie Miejskim w Koninie Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

PRZEBIEG I EFEKTY KONTROLI przeprowadzonej przez WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA w II półroczu 2011 roku.

PRZEBIEG I EFEKTY KONTROLI przeprowadzonej przez WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA w II półroczu 2011 roku. Kontrola planowana PRZEBIEG I EFEKTY KONTROLI przeprowadzonej przez WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA w II półroczu 2011 roku. Znak sprawy 1. 2. Nazwa jednostki kontrolowanej 3. Adres jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

Organizacje pozarządowe podatki i zezwolenia. Urząd Marszałkowski w Opolu spotkanie 18.11.2008 r.

Organizacje pozarządowe podatki i zezwolenia. Urząd Marszałkowski w Opolu spotkanie 18.11.2008 r. Organizacje pozarządowe podatki i zezwolenia Urząd Marszałkowski w Opolu spotkanie 18.11.2008 r. Świadomość podatkowa Czy istnieje parasol podatkowy nad działalnością prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONTROLI PRZEPROWADZONYCH W STAROSTWIE POWIATOWYYM W ROKU 2009

WYKAZ KONTROLI PRZEPROWADZONYCH W STAROSTWIE POWIATOWYYM W ROKU 2009 WYKAZ KONTROLI PRZEPROWADZONYCH W STAROSTWIE POWIATOWYYM W ROKU 2009 l.p Jednostka kontrolująca Zakres kontroli Termin kontroli Wnioski pokontrolne Stwierdzone naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE FINANSAMI W PROJEKTACH UNIJNYCH

ZARZĄDZANIE FINANSAMI W PROJEKTACH UNIJNYCH ZARZĄDZANIE FINANSAMI W PROJEKTACH UNIJNYCH zasady i procedury 17 maja 2012 BUDŻET PROJEKTU STRUKTURA BUDŻETU PROJEKTU podział na kategorie i na działania w ramach kategorii KOSZTY PROJEKTU Całkowite -

Bardziej szczegółowo

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku ul. Wały Jagiellońskie 36, 80-853 Gdańsk

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku ul. Wały Jagiellońskie 36, 80-853 Gdańsk Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku ul. Wały Jagiellońskie 36, 80-853 Gdańsk ( Prezes: (58)346-32-22, centrala: (58)301-86-45, fax: (58)346-25 -15 * gdansk@rio.gov.pl WK. 0804/K/128/... /07 Gdańsk,

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Kasy rejestrujące --> Kasy rejestrujące

Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Kasy rejestrujące --> Kasy rejestrujące Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ITPP1/443-687/10/AJ Data 2010.10.04 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Kasy rejestrujące

Bardziej szczegółowo

5. Wystawienie faktury

5. Wystawienie faktury 5. Wystawienie faktury 5.1. Uwagi ogólne Zasadniczo obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi. Regulacja ta nie znajduje zastosowania w przypadku, gdy sprzedaż towaru lub

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28 w Radomiu, ul. Jaracza 8.

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28 w Radomiu, ul. Jaracza 8. BK.0914-17/09 Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28 w Radomiu, ul. Jaracza 8. Na podstawie Polecenia SłuŜbowego Nr 17 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 19 maja 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 124/2011. Burmistrza Zbąszynia. z dnia 31 sierpnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 124/2011. Burmistrza Zbąszynia. z dnia 31 sierpnia 2011 r. 124/2011 w sprawie wprowadzenia przepisów wewnętrznych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Miejskiego w Zbąszyniu w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, Działanie 9.1 Wyrównanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia nr 4/2015 z dnia 24 lutego 2015 roku

Załącznik do zarządzenia nr 4/2015 z dnia 24 lutego 2015 roku Załącznik do zarządzenia nr 4/2015 z dnia 24 lutego 2015 roku Regulamin w sprawie zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków oraz zasad rozliczania

Bardziej szczegółowo

P o l i t y k a z a r z ą d c z a

P o l i t y k a z a r z ą d c z a P o l i t y k a z a r z ą d c z a Załącznik nr 2 Do Zarządzenia dyrektor a Nr 23 z dnia 29-12-2010 w sprawie zasad kontroli dokumentów księgowych w Zespole Szkół Nr 1 w Działdowie... (nazwa jednostki)

Bardziej szczegółowo

ZAMKNIĘCIE ROKU WE WSPÓLNOTACH MIESZKANIOWYCH I ROZLICZENIA PODATKOWE. Luty 2012 r.

ZAMKNIĘCIE ROKU WE WSPÓLNOTACH MIESZKANIOWYCH I ROZLICZENIA PODATKOWE. Luty 2012 r. ZAMKNIĘCIE ROKU WE WSPÓLNOTACH MIESZKANIOWYCH I ROZLICZENIA PODATKOWE Luty 2012 r. ZAMKNIĘCIE ROKU WE WSPÓLNOTACH MIESZKANIOWYCH I ROZLICZENIA PODATKOWE Ewidencja księgowa typowych zdarzeń gospodarczych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli określa: 1) strukturę organizacyjną placówki,

Bardziej szczegółowo

Zasady dobrej praktyki w zakresie rozliczania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania

Zasady dobrej praktyki w zakresie rozliczania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania Zatwierdzam Mirosław Drzewiecki Minister Sportu i Turystyki Zasady dobrej praktyki w zakresie rozliczania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania Warszawa, wrzesień 2008 r. Opracowano: Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA IBPBII/1/415-903/14/DP interpretacja indywidualna Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach 26 stycznia 2015 r. Czy w przypadku przekazania dopłaty do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rachunek

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45-052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. 453-86 - 36, 37 Tel/Fax - 453-73 - 68 E-mail: rio@rio.opole.pl ZK- 401-46 /04 Opole, 4 marca 2005 r. Pan Henryk Mamala Dyrektor

Bardziej szczegółowo

O nas. Nieprzerwanie od 1989 roku świadczymy usługi w zakresie obsługi podatkowoksięgowej,

O nas. Nieprzerwanie od 1989 roku świadczymy usługi w zakresie obsługi podatkowoksięgowej, PREZENTACJA FIRMY O nas Nieprzerwanie od 1989 roku świadczymy usługi w zakresie obsługi podatkowoksięgowej, doradczej, obsługi kadrowej oraz outsourcingu personelu. Misją BART-u jest profesjonalna i rzetelna

Bardziej szczegółowo

ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI I PLAN KONT

ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI I PLAN KONT Załącznik Nr l do zarządzenia nr 13/2012 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 25 kwietnia 2012 roku ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI I PLAN KONT I. ZASADY OGÓLNE 1. Celem prowadzenia rachunkowości jest wierne

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania dotacji w ramach Instrumentu Finansowego LIFE + na podstawie dokumentów księgowych

Zasady rozliczania dotacji w ramach Instrumentu Finansowego LIFE + na podstawie dokumentów księgowych Zasady rozliczania dotacji w ramach Instrumentu Finansowego LIFE + na podstawie dokumentów księgowych Departament Księgowości i Rozliczeń Marek Ignaczewski Warszawa, 30.01.2014 r. Przekazywanie środków

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 6/2012 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach z dnia 06 marca 2012r.

Zarządzenie Nr 6/2012 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach z dnia 06 marca 2012r. Zarządzenie Nr 6/2012 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach z dnia 06 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne Kielce, dnia 22.10.2008 r. Znak: WK 60/29/3923/2008 Pan Roman Wojcieszek Prezydent Miasta Skarżysko-Kamienna Wystąpienie pokontrolne Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

6 lipiec 2014 r. Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych zasady (polityka) rachunkowości

6 lipiec 2014 r. Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych zasady (polityka) rachunkowości kładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, uwzględniając potrzebę zapewnienia przejrzystości planów

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W KARCZEWIE. Postanowien ia ogólne

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W KARCZEWIE. Postanowien ia ogólne Załącznik do Uchwały Nr XVIII/145/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 listopada 2011 roku STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W KARCZEWIE Postanowien ia ogólne 1 Miejski Ośrodek Sportu i

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 1 lipca 2005 r. o Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury 1)

USTAWA z dnia 1 lipca 2005 r. o Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury 1) Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 1 lipca 2005 r. o Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1410. Art. 1. 1. Tworzy

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW-09145/17/11 Gliwice, 24 listopad 2011 r. nr kor. UM-482929/2011 ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 32 231 30 41 Fax +48 32 231 27 25 boi@um.gliwice.pl www.gliwice.eu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 116/10 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 09.12.2010 r.

Zarządzenie Nr 116/10 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 09.12.2010 r. Zarządzenie Nr 116/10 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 09.12.2010 r. w sprawie: wykonania zaleceń pokontrolnych Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 1 grudnia 2010 roku. Na podstawie art. 31

Bardziej szczegółowo

WK.60/P-22/K-23/J/14 Stanisława Borodacz Dyrektor Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wołowie

WK.60/P-22/K-23/J/14 Stanisława Borodacz Dyrektor Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wołowie Wrocław, 16 lipca 2014 roku WK.60/P-22/K-23/J/14 Pani Stanisława Borodacz Dyrektor Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wołowie ul. Tadeusza Kościuszki 27 56-100 Wołów Regionalna Izba Obrachunkowa we

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Mienia Wojskowego

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Mienia Wojskowego ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Mienia Wojskowego (Dz.U. Nr 21, poz. 172) Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW DZIAŁAJĄCEJ PRZY ZESPOLE OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYM W STRZALE

REGULAMIN RADY RODZICÓW DZIAŁAJĄCEJ PRZY ZESPOLE OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYM W STRZALE REGULAMIN RADY RODZICÓW DZIAŁAJĄCEJ PRZY ZESPOLE OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYM W STRZALE Podstawa prawna: Ustawa z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Statut

Bardziej szczegółowo

Kiedy umowa najmu samochodu może zostać uznana na gruncie prawa podatkowego za umowę leasingu?

Kiedy umowa najmu samochodu może zostać uznana na gruncie prawa podatkowego za umowę leasingu? Kiedy umowa najmu samochodu może zostać uznana na gruncie prawa podatkowego za umowę leasingu? Do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wydatki związane z eksploatacją samochodu osobowego nie będącego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN. Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Biuro Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego jest organem wykonawczym

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie umów zlecenia oraz innych podobnych umów zasady rozliczania i optymalizacja podatk

Opodatkowanie umów zlecenia oraz innych podobnych umów zasady rozliczania i optymalizacja podatk Wyliczenia rachunkowe wskazują - w związku z różnymi zasadami rozliczania podatku od takich umów - iż od wyższych kwot brutto będzie, w niektórych przypadkach, niższy podatek do pobrania przez płatnika.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVI/391/14 RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU. z dnia 28 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR LVI/391/14 RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU. z dnia 28 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR LVI/391/14 RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nasielsku oraz nadania statutu.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/126/2012 RADY GMINY KONOPNICA. z dnia 2 lipca 2012r.

UCHWAŁA Nr XIX/126/2012 RADY GMINY KONOPNICA. z dnia 2 lipca 2012r. UCHWAŁA Nr XIX/126/2012 RADY GMINY KONOPNICA z dnia 2 lipca 2012r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Motyczu Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRNIK W KATOWICACH.

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRNIK W KATOWICACH. REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRNIK W KATOWICACH. 1 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Górnik w Katowicach działa na podstawie przepisów art. 48-58 Ustawy Prawo Spółdzielcze z dnia 16.09.1982r.

Bardziej szczegółowo

Pracodawcy ci nie mają obowiązku tworzenia funduszu socjalnego, ale mogą tworzyć fundusz dobrowolnie. Mogą też wypłacać tzw. świadczenie urlopowe.

Pracodawcy ci nie mają obowiązku tworzenia funduszu socjalnego, ale mogą tworzyć fundusz dobrowolnie. Mogą też wypłacać tzw. świadczenie urlopowe. 1. Pracodawcy zobowiązani do tworzenia zfśs Pracodawców zobowiązanych do tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych określa art. 3 ustawy z 4.3.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Bardziej szczegółowo

Wniosek o zwolnienie płatnika z obowiązku pobierania zaliczek na podatek

Wniosek o zwolnienie płatnika z obowiązku pobierania zaliczek na podatek Wniosek o zwolnienie płatnika z obowiązku pobierania zaliczek na podatek Informacje ogólne Kiedy zwolnienie Organ podatkowy może zwolnić płatnika (czyli naszego pracodawcę) na wniosek podatnika z obowiązku

Bardziej szczegółowo

Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Muszynie. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Muszynie. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr XLVIII.662.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Muszynie

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY ŁYSKI ul. Dworcowa 1A Zarządzenie Nr 0151/W/8 /2006 Wójta Gminy Łyski z dnia 03 lutego 2006 r.

WÓJT GMINY ŁYSKI ul. Dworcowa 1A Zarządzenie Nr 0151/W/8 /2006 Wójta Gminy Łyski z dnia 03 lutego 2006 r. WÓJT GMINY ŁYSKI ul. Dworcowa 1A Zarządzenie Nr 0151/W/8 /2006 Wójta Gminy Łyski z dnia 03 lutego 2006 r. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. Nr 142 z

Bardziej szczegółowo

Wrocław, listopad 2013r.

Wrocław, listopad 2013r. OFERTA SZKOLENIOWA SZKOLENIE POD TYTUŁEM: SZCZEGÓŁOWA CHARAKTERYSTYKA SZKOLENIA Wrocław, listopad 2013r. Nazwa szkolenia: Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2013 rok dla księgowych budżetowych Obszar: Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH KAW.1711.4.1.2012 Gliwice, 17 maj 2012 r. nr kor. UM-199806/2012 DOM DZIECKA NR 3 ul. KOPERNIKA 109 44-117 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 32 231 30 41 Fax +48

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa, 2007-05-

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa, 2007-05- MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa, 2007-05- BWE-AS/SP/MK/KR/WKW/2007 W związku z licznym zapytaniami beneficjentów dotyczącymi sposobu rozliczania,

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach OBIEG DOKUMENTÓW Mgr inż. Monika Urban Podstawy prawne: - Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 (Dz.

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ DOTYCZĄCE ZASAD PROWADZENIA WYODRĘBNIONEJ EWIDENCJI KSIĘGOWEJ DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013

WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ DOTYCZĄCE ZASAD PROWADZENIA WYODRĘBNIONEJ EWIDENCJI KSIĘGOWEJ DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ DOTYCZĄCE ZASAD PROWADZENIA WYODRĘBNIONEJ EWIDENCJI KSIĘGOWEJ DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45 052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. 453-86 - 36, 37 Tel/Fax 453-73 - 68 E-mail: rio@rio.opole.pl Opole, 7 lutego 2008 r. NKO-401-33/07 Pani Janina Serafin Kierownik

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 3525 UCHWAŁA NR LXXVIII/2015/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 20 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 3525 UCHWAŁA NR LXXVIII/2015/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 20 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 3525 UCHWAŁA NR LXXVIII/2015/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie połączenia jednostek

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 93 /2011 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKO KAMIENNA. z dnia 9 maja 2011 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 93 /2011 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKO KAMIENNA. z dnia 9 maja 2011 roku Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 93 /2011 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKO KAMIENNA z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie : określenia zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Zarządzenie nr 74/2011 Burmistrza Miasta w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 23 maja 2011r. w sprawie zasad delegowania oraz rozliczania kosztów podróży służbowych pracowników Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście

Bardziej szczegółowo

STATUT Lubuskiego Ośrodka Rehabilitacyjno - Ortopedycznego im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

STATUT Lubuskiego Ośrodka Rehabilitacyjno - Ortopedycznego im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Załącznik do uchwały Nr XXV/247/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 11 czerwca 2012 roku STATUT Lubuskiego Ośrodka Rehabilitacyjno - Ortopedycznego im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie - Samodzielnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZOWANIA PRAC INTERWENCYJNYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W WĘGROWIE

REGULAMIN ORGANIZOWANIA PRAC INTERWENCYJNYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W WĘGROWIE REGULAMIN ORGANIZOWANIA PRAC INTERWENCYJNYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W WĘGROWIE STAN PRAWNY STYCZEŃ 2015r. 1 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r.

Bardziej szczegółowo

Świętochłowice, dnia 15 czerwca 2010 r. KTR.0914-2/10

Świętochłowice, dnia 15 czerwca 2010 r. KTR.0914-2/10 Świętochłowice, dnia 15 czerwca 2010 r. KTR.0914-2/10 Szanowna Pani mgr Justyna Baic Dyrektor Gimnazjum nr 4 im. Śląskich Twórców ul. Szkolna 17 w Świętochłowicach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Główny specjalista

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 01/2014 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 im. HARCERZY BUCHALIKÓW w RYBNIKU z dnia 30.01.2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 01/2014 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 im. HARCERZY BUCHALIKÓW w RYBNIKU z dnia 30.01.2014 r. ZARZĄDZENIE NR 01/2014 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 im. HARCERZY BUCHALIKÓW w RYBNIKU z dnia 30.01.2014 r. w sprawie: ustalenia zasad rachunkowości dla realizacji Projektu Lekcja nieograniczonych

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Pojęcie przychodu

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Pojęcie przychodu Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IBPBII/1/415-605/10/ŚS Data 2010.07.09 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice KAW-09145/55/09 Gliwice, 01 lipiec 2009 r. Pani mgr Iwona Hrycyna-Mutz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 ul. Pocztowa 31 Prezydent Miasta Urząd Miejski ul. Zwycięstwa 21 Tel. +48

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W STRYSZAWIE

STATUT GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W STRYSZAWIE STATUT GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W STRYSZAWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Gminny Ośrodek Kultury w Stryszawie zwany dalej GOK jest samorządową instytucją kultury powołaną Uchwałą Rady Gminy Stryszawa

Bardziej szczegółowo

Organizacja obsługi finansowo-rachunkowej na potrzeby samorządowej instytucji kultury

Organizacja obsługi finansowo-rachunkowej na potrzeby samorządowej instytucji kultury Rozwiązanie polegające na skoncentrowaniu" na poziomie urzędu gminy obsługi finansowej i rachunkowej gminnych jednostek organizacyjnych nie jest możliwe w odniesieniu do samorządowej instytucji kultury.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16/2014/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie z dnia 26 listopada 2014r.

Zarządzenie Nr 16/2014/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie z dnia 26 listopada 2014r. Zarządzenie Nr 16/2014/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie z dnia 26 listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2014 Prezydenta Miasta Konina z dnia 30 stycznia 2014 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2014 Prezydenta Miasta Konina z dnia 30 stycznia 2014 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2014 Prezydenta Miasta Konina z dnia 30 stycznia 2014 r. Regulamin kontroli dotacji udzielanych przez Miasto Konin organizacjom pozarządowym i innym podmiotom wymienionym

Bardziej szczegółowo