Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej"

Transkrypt

1 Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, maj-czerwiec 2004 nr 2/115 ISSN X Toyota Yaris pojecha a do S ubic str. 12 Bank w Piotrkowie Kujawskim dobrze przygotowany do dzia ania w Unii str. 18 Zebrania Przedstawicieli w zrzeszonych Bankach Spó dzielczych str. 10, 13, 16 Nowa placówka Banku Spó dzielczego w Nakle n. Notecià str lecie Banku w Kruszwicy str. 20 BankowoÊç spó dzielcza w Polsce wobec wyzwaƒ rynkowych str. 23 Przed Walnym Zgromadzeniem GBW SA rozmowy z przewodniczàcym Rady Nadzorczej Krzysztofem Stempniem i prezesem Banku Andrzejem Chmieleckim str. 2, 3 Ârodki dost pne po akcesji do Unii str. 34

2 PORZÑDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY GOSPODARCZEGO BANKU WIELKOPOLSKI SA W DNIU 22 CZERWCA 2004 ROKU Zarzàd Gospodarczego Banku Wielkopolski Spó ka Akcyjna w Poznaniu, wpisanego dnia 15 listopada 2001 roku, pod numerem KRS Sàdu Rejonowego w Poznaniu, XXI Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sàdowego, dzia ajàc na podstawie art. 395 i 399 Kodeksu spó ek handlowych oraz Statutu Banku zwo uje w dniu 22 czerwca 2004 roku o godz.11.00, w Sali Kongresowej Pawilon 15 Mi dzynarodowych Targów Poznaƒskich w Poznaniu, przy ul. G ogowskiej 14, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GBW SA z nast pujàcym porzàdkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczàcego Zgromadzenia oraz Zast pcy. 3. Przedstawienie i przyj cie porzàdku obrad. 4. Stwierdzenie wa noêci obrad. 5. Przyj cie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 6. Wybór Komisji Mandatowo-Wyborczej. 7. Wybór Komisji Uchwa i Wniosków. 8. Przedstawienie Sprawozdania Zarzàdu GBW SA z dzia alnoêci Banku w 2003 roku. 9. Przedstawienie Sprawozdania z dzia alnoêci Rady Nadzorczej GBW SA w 2003 roku. 10. Podj cie uchwa w sprawach : a) zatwierdzenia sprawozdania Zarzàdu GBW SA w Poznaniu za 2003 rok, b) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej GBW SA w Poznaniu za 2003 rok, c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego GBW SA w Poznaniu za 2003 rok, d) udzielenia absolutorium cz onkom organów GBW SA w Poznaniu za 2003 rok, e) utworzenia kapita u rezerwowego (funduszu specjalnego ) przeznaczonego na wykup akcji w asnych Banku, f) udzielenia upowa nienia dla Zarzàdu GBW SA w Poznaniu na okres nie d u szy ni jeden rok do nabywania akcji w asnych GBW SA w Poznaniu o àcznej wartoêci nominalnej nieprzekraczajàcej wartoêci ,00 z, celem ich dalszej odsprzeda y, g) podzia u zysku GBW SA w Poznaniu za 2003 rok. 11. Przedstawienie i przyj cie strategii na lata Podj cie uchwa y w sprawie podwy szenia kapita u zak adowego (akcyjnego) Banku o kwot od 100,00 z (s ownie: sto z otych) do ,00 z (s ownie: pi ç milionów z otych) poprzez emisj od do akcji imiennych, uprzywilejowanych serii X, o wartoêci nominalnej 100,00 z (sto z otych) ka da, z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. 13. Podj cie uchwa w sprawie wprowadzenia w Statucie GBW SA nast pujàcych zmian: w 7ust. 1 pkt. 1) nowe brzmienie ppkt. d); w 7 ust. 1 pkt. 1) nowe brzmienie ppkt s); w 7ust. 1 pkt.2) nowe brzmienie ppkt a); w 7 ust. 1 pkt. 2) nowe brzmienie ppkt d); w 7 ust. 1 pkt 2 ) dodanie nowego ppkt i ); w 7 dodanie nowego ust. 3; w 7dodanie nowego ust. 4; w 10 nowe brzmienie ust.2; nowe brzmienie 15; w 16 nowe oznaczenie pkt 17); w 16 nowe brzmienie pkt 17); w 16 dodanie nowego pkt 18); w 18 nowe brzmienie ust. 1; w 18 wykreêlenie ust. 7; w 22 wykreêlenie pkt.12); w 22 nowe oznaczenie pkt. 13);w 22 nowe oznaczenie pkt. 14 ); w 23 nowe brzmienie ust. 1; w 29 nowe brzmienie pkt 1); w 29 nowe brzmienie pkt 3); w 33 nowe brzmienie ust.1; w 33 nowe brzmienie ust. 3; w 33 nowe brzmienie ust.4; w 36 nowe brzmienie ust. 3; w 36 nowe brzmienie ust. 4; w 37 nowe brzmienie ust Wybór Rady Nadzorczej. 15. Podj cie uchwa y w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej GBW SA i przyj cia tekstu jednolitego. 16. Przyj cie wniosków Komisji Uchwa i Wniosków. 17. Zamkni cie Zgromadzenia.

3 Spis treêci INFORMATOR Spó dzielczej Grupy Bankowej nr 2/115/2004 ISSN X RADA PROGRAMOWA Jerzy Ró yƒski (przewodniczàcy) wiceprezes Zarzàdu GBW SA Henryk Janasek sekretarz Rady Nadzorczej GBW SA wiceprzewodniczàcy RN BS w Koninie Irena Klein cz onek Rady Zrzeszenia prezes BS w Ustce Gra yna Nader dyrektor Biura Marketingu GBW SA Czes aw Banaszewski dyrektor I Oddzia u GBW SA w Poznaniu REDAKCJA Adam Cichy redaktor naczelny ADRES REDAKCJI Bankowy OÊrodek Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o. ul. Norwida 14, Poznaƒ tel./fax WYDAWCA Gospodarczy Bank Wielkopolski SA ul. Miel yƒskiego 22, Poznaƒ tel , fax REALIZACJA WYDAWNICZA Studio Poligraficzne Wydawnictwa Miejskiego ul. Ratajczaka 44, Poznaƒ tel , PRZED WALNYM Spó dzielcza Grupa Bankowa to struktura, której podstawà sà relacje ekonomiczne Rozmowa z Krzysztofem Stempniem przewodniczàcym Rady Nadzorczej Gospodarczego Banku Wielkopolski SA w Poznaniu Obrachunek Spó dzielczej Grupy Bankowej z rokiem 2003 Rozmowa z Andrzejem Chmieleckim prezesem Zarzàdu Gospodarczego Banku Wielkopolski SA w Poznaniu przed Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy Spó ki Spó dzielcza Grupa Bankowa Kalendarium Rozwój Spó dzielczej Grupy Bankowej w latach Wybrane wyniki finansowe Nagrody i wyró nienia uzyskane przez Banki Spó dzielczej Grupy Bankowej w latach Z YCIA SGB Zebranie Przedstawicieli w Banku Spó dzielczym w Poniecu Tytu Dobroczyƒcy Roku 2003 dla Banku Spó dzielczego w Krokowej Powo anie prezesów Banków Spó dzielczych Toyota Yaris pojecha a do S ubic Rozstrzygni cie Loterii Lokata SGB II Silny Bank Zebranie Przedstawicieli Gospodarczego Banku Spó dzielczego w Barlinku Bank Spó dzielczy w Nakle n. Notecià rozszerza dzia alnoêç w Bydgoszczy Spó dzielczy Bank Ludowy w K pnie podsumowa rok Bank Spó dzielczy w Piotrkowie Kujawskim dobrze przygotowany do dzia ania w warunkach unijnych W Kruszwicy 105-lecie Banku uczczono na Zebraniu Przedstawicieli WIADOMOÂCI BankowoÊç spó dzielcza w Polsce wobec wyzwaƒ rynkowych Mi dzynarodowa konferencja w Tarnowie Podgórnym k. Poznania SZKOLENIA Egzamin na Dyplomowanego Pracownika Bankowego Inwestycja to, czy koszt? INTEGRACJA EUROPY Ârodki pomocowe dla Polski dost pne po akcesji do Unii Europejskiej

4 przed Walnym 2 Spó dzielcza Grupa Bankowa to struktura, której podstawà sà relacje ekonomiczne Rozmowa z Krzysztofem Stempniem przewodniczàcym Rady Nadzorczej Gospodarczego Banku Wielkopolski SA w Poznaniu Panie Przewodniczàcy, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gospodarczego Banku Wielkopolski SA, obradujàce w dniu 27 czerwca 2001 roku, powierzy o Panu pe nienie tej funkcji w szczególnym momencie: rozpocz a si w aênie konsolidacja sektora bankowoêci spó dzielczej, zapoczàtkowana w maju 2001 roku przy Paƒskim aktywnym udziale po àczeniem GBW SA i Ba tyckiego Banku Regionalnego SA w Koszalinie. W rok póêniej do Spó dzielczej Grupy Bankowej bo takà nazw przyj o zrzeszenie przy àczy si Pomorsko-Kujawski Bank Regionalny SA w Bydgoszczy wraz ze zrzeszonymi z nim niemal wszystkimi bankami spó dzielczymi. Jak dzisiaj, z perspektywy organu nadzorczego, któremu Pan przewodniczy, ocenia Pan dzia alnoêç Spó ki w ciàgu minionych trzech lat? Okres tych trzech lat by bardzo dynamiczny. W rzeczywistoêci proces zapoczàtkowany formalnie 27 czerwca 2001 r. w przypadku Ba tyckiego Banku Regionalnego trwa praktycznie od jego powstania. Inaczej przebiega proces przygotowania do konsolidacji BBR S.A., inaczej PKBR S.A. i jest to dobra ilustracja tezy, e do tego samego celu mo na dochodziç w ró ny sposób. Jeszcze inne problemy musia pokonaç GBW SA, który w obydwu przypadkach by bankiem przy àczajàcym. Dzia alnoêç Spó ki z perspektywy Rady Nadzorczej oceniam pozytywnie i to w wielu aspektach. GBW SA dobrze radzi sobie jako bank prowadzàcy dzia- alnoêç komercyjnà, dobrze reprezentowa interesy zrzeszonych banków na rynku mi dzybankowym i równie dobrze wype nia funkcje Banku Zrzeszajàcego lidera SGB. Wymaga o to od wszystkich organów Spó ki du ej pracy, ciàg ego uczenia si, aby nadà yç za dynamicznie przeobra ajàcym si otoczeniem. Cz sto zmieniajàce si przepisy, niestabilnoêç ekonomiczna i polityczna, z a sytuacja gospodarcza na pewno nie u atwia y procesu konsolidacji. Dzisiaj, po trzech latach intensywnej pracy GBW SA jest autentycznym liderem SGB, a SGB liderem bankowoêci spó dzielczej w Polsce. Wyniki ekonomiczno-finansowe Spó ki sà stabilne i umo liwiajà swobodne pe nienie funkcji banku zrzeszajàcego. Spó ka jest zarzàdzana prawid owo i dzi ki temu w roku 2003, w wyniku zmiany przepisów podatkowych, uzyska a premi za dobre zarzàdzanie, która sk ada si na jej wynik finansowy netto. W ciàgu tych trzech lat zbudowana zosta a struktura, której podstawà sà relacje ekonomiczne, a te wià à najmocniej. Dzisiaj trudno sobie wyobraziç Banki Spó dzielcze i GBW SA dzia ajàce niezale nie od siebie. Tak naprawd obraz minionej kadencji daje wspólna ocena GBW SA i Zrzeszonych BS. Moja pozytywna ocena Spó ki znajduje równie potwierdzenie w wynikach kontroli instytucji zewn trznych, w tym Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego. Banki regionalne, które wspó tworzy y Spó k w dzisiejszym kszta cie GBW, BBR i P-KBR po àczy o wyznawanie tej samej filozofii dzia ania: przyj cie w pierwszym rz dzie zasady podmiotowoêci banków spó dzielczych jako podstawowego ogniwa zrzeszenia. W jakim stopniu ten obszar dzia ania Spó ki poch ania uwag Rady Nadzorczej? Po pierwsze BS, po drugie BS, po trzecie BS. Tak by o, tak jest i tak pozostanie, bo tak zak ada nowa strategia GBW SA i SGB. Koncepcja, która oparta jest na za o eniu, e bank zrzeszajàcy inicjuje, prowadzi i koordynuje przedsi wzi cia o charakterze strategicznym dla SGB, nie budzi zastrze eƒ, natomiast BS to podstawowe miejsce dzia- alnoêci bankowej i obs ugi klienta. Taki podzia jest uproszczony, ale dobrze ilustruje fakt wzajemnej odpowiedzialnoêci, jakà GBW SA ponosi za zrzeszone BS-y, a w aêciciele, czyli BS-y, za Bank Zrzeszajàcy. Jakim innym sprawom Rada Nadzorcza poêwi ca a w mijajàcej w aênie kadencji najwi cej uwagi? Kodeks Spó ek Handlowych, Statut i Regulamin Rady jasno precyzujà zadania Rady Nadzorczej. Zadania te, tzw. statutowe, zabiera y Radzie najwi cej czasu. Rada realizowa a je w celu osiàgni cia okreêlonych efektów. Podstawowy z nich to rozwój Spó ki i zarzàdzanie nià w taki sposób, aby mog a skutecznie w interesie swoich w aêcicieli pe niç funkcj zrzeszeniowà, szczególnie zaê poprzez w aêciwà struktur pasywów i aktywów gwarantowaç bezpieczeƒstwo zrzeszonym Bankom Spó dzielczym. Konsolidacja sektora bankowoêci spó dzielczej przynios a wykrystalizowanie si trzech zrzeszeƒ: Spó dzielczej Grupy Bankowej, Zrzeszenia Mazowieckiego Banku Regionalnego i Zrzeszenia Banku Polskiej Spó dzielczoêci. W tym kszta cie sektor b dzie zapewne dzia a przez najbli szych kilka lat. Jak

5 3 uk adajà si kontakty i wspó praca organów nadzorczych tych zrzeszeƒ, niezb dne przecie dla konsultowania i precyzowania wspólnego stanowiska w wielu sprawach ywotnych dla ca ego Êrodowiska bankowoêci spó dzielczej? Jest to temat bardzo ciekawy i taka wspó praca jest na pewno potrzebna, ale niestety pomimo podejmowanych prób mamy tu niemal 100% rezerwy. Mam nadziej, e po rozwiàzaniu problemów wewn trznych w poszczególnych zrzeszeniach, do takiej wspó pracy dojdzie. I nie tylko na szczeblu Rad Nadzorczych, ale przede wszystkim pomi dzy Zarzàdami Banków Zrzeszajàcych. Ju dzisiaj widaç, e pewne projekty niezb dne do rozwoju spó dzielczoêci bankowej trudno b dzie rozwiàzaç w oparciu tylko o jedno zrzeszenie. Szczególnie po yteczne by yby wszelkie kontakty o charakterze biznesowym. Co z doêwiadczeƒ Rady, kierowanej przez Pana przez ostatnie trzy lata, pragnie Pan przekazaç nowej Radzie Nadzorczej, którà wybierze zbli ajàce przed Walnym si Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spó ki? Rad nie b dzie; jeêli nowa Rada Nadzorcza spyta mnie o zdanie, zawsze mo- e liczyç na yczliwoêç. Mam nadziej, e dotychczasowy dorobek Rady Nadzorczej nie zostanie zmarnowany i b dzie kontynuowany. W sumie kierowa- em Radà Nadzorczà przez siedem lat, w ró nych etapach rozwoju banku: od etapu kamienia w gielnego w BBR S.A. do dobrze rokujàcego GBW SA lidera SGB. Wiem, jak wielka praca zosta a wykonana i jak wielu ludzi w o y- o w to swoje serce. Wiem te, jak du o trzeba zrobiç, aby bankowoêç spó dzielcza mog a byç trwa à alternatywà wobec innych banków. Jak ocenia Pan perspektyw funkcjonowania sektora bankowoêci spó dzielczej i bli ej Spó dzielczej Grupy Bankowej na rozszerzonym z chwilà naszego wejêcia do Unii Europejskiej polskim rynku finansowym? Sà szacunki, które mówià, e spó dzielczoêç bankowa w Polsce mo e objàç kilkanaêcie procent rynku. Podzielam t opini, pomimo e polski rynek bankowy jest najbardziej konkurencyjny w Europie. BankowoÊç spó dzielcza w Europie jest szanowana i doceniana, szczególnie za aktywizacj ekonomicznà Êrodowisk lokalnych. Rada Nadzorcza du à uwag przywiàzywa a do przygotowania SGB do dzia ania w warunkach Unii Europejskiej. Wraz z przystàpieniem do UE pojawi y si zarówno szanse jak i zagro enia. Rozwój jest mo liwy poprzez eliminacj zagro eƒ i wykorzystanie szans. Szansa ma jednak to do siebie, e trzeba chcieç i umieç jà wykorzystaç. SGB to dynamiczna struktura, która do tej pory dobrze wykorzystywa- a szanse, które stworzy rynek polski. JeÊli nie zostanà popsute wypracowane zasady funkcjonowania, przestrzegany b dzie ad korporacyjny i zasady nadzoru w aêcicielskiego, a tak e wyciàgni te w aêciwe wnioski z procesu globalizacji, to wierz w sukces SGB tak e w warunkach UE. Dzi kuj za rozmow Adam Cichy Obrachunek Spó dzielczej Grupy Bankowej z rokiem 2003 Rozmowa z Andrzejem Chmieleckim prezesem Zarzàdu Gospodarczego Banku Wielkopolski SA w Poznaniu przed Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy Spó ki Panie Prezesie. Wkrótce odb dzie si doroczne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gospodarczego Banku Wielkopolski Spó ki Akcyjnej, na którym dokonane zostanie rozliczenie wyników poprzedniego roku. Jaki by to rok dla GBW i zrzeszonych z nim w Spó dzielczej Grupie Bankowej 157 Banków Spó dzielczych? Rok 2003, mimo pojawiajàcych si ju pewnych symptomów poprawy sytuacji gospodarczej w Polsce, by rokiem trudnym dla sektora finansowego. Tym bardziej cieszy nas, e po podsumowaniu wyników tego roku okaza o si, i Spó dzielcza Grupa Bankowa osiàgn a wy szy wzrost skali dzia alnoêci od wskaêników charakteryzujàcych ca y sektor bankowy. W roku 2003 zanotowaliêmy jako Grupa 13-procentowy wzrost sumy pozyskanych depozytów, 21-procentowy wzrost sumy udzielonych kredytów, 13-procentowy wzrost sumy bilansowej oraz 18-procentowy wzrost sumy posiadanych funduszy w asnych. Âwiadczy to, i Banki SGB systematycznie zwi kszajà swój udzia w rynku us ug bankowych. Gospodarczy Bank Wielkopolski wypracowa w 2003 roku 13,7 mln z zysku netto, natomiast zysk netto zrzeszonych Banków Spó dzielczych wyniós 87,3 mln z otych. Jaki potencja prezentowa y zatem na koniec roku 2003 Spó ka i ca a Spó dzielcza Grupa Bankowa? Bilans Spó ki zamknà si sumà mln z otych. Pozwoli o to naszemu Bankowi uplasowaç si na wysokim 21. miejscu w presti owym rankingu pi çdziesi ciu najwi kszych banków w Polsce og oszonym przez miesi czniki Bank i Finansista oraz ycie Warszawy. Fundusze w asne Banku wzros y do kwoty 159 mln z otych, a wspó czynnik wyp acalnoêci R ukszta towa si na poziomie 11,96%. Z kolei àczna suma bilansowa zrzeszonych Banków Spó dzielczych osiàgn a war-

6 przed Walnym 4 toêç z, fundusze w asne wynios y 666 mln z, a wspó czynnik wyp acalno- Êci R 13,06%, co Êwiadczy o wysokim poziomie bezpieczeƒstwa dzia ania banków zrzeszonych. Ca a Spó dzielcza Grupa Bankowa dysponowa a zatem na koniec 2003 roku potencja em i si à ekonomicznà, którà wyra a y: suma bilansowa o wartoêci mln z i fundusze w asne na poziomie 825 mln z otych. Je eli do tego dodaç sieç handlowà si gajàcà liczby blisko 940 placówek, zatrudniajàcych ponad 8,5 tys. pracowników, to uzyskamy ogólny obraz Grupy, która ukszta towa a si poprzez trudny proces konsolidacji i restrukturyzacji Spó ek i Zrzeszeƒ Gospodarczego Banku Wielkopolski SA, Ba tyckiego Banku Regionalnego SA i Pomorsko-Kujawskiego Banku Regionalnego SA, jaki mia miejsce w latach No w aênie. Jak oceni by Pan Prezes ten okres trzech lat, które zawarzy y na obecnym obliczu sektora bankowoêci spó dzielczej w Polsce, w tym równie Spó dzielczej Grupy Bankowej? W okresie tym panowa y niezwykle trudne warunki dla prowadzenia dzia alnoêci bankowej, co wiàza o si przede wszystkim z panujàcà stagnacjà gospodarki i wysokim bezrobociem. Je eli mimo to uda o nam si stworzyç sprawnie dzia ajàcà i osiàgajàcà bardzo dobre wyniki ekonomiczno-finansowe Grup Bankowà, to jest to zas uga olbrzymiego zaanga owania ze strony wszystkich uczestniczàcych w tym procesie cz onków organów nadzorczych i zarzàdczych oraz pracowników wymienionych Spó ek i Zrzeszeƒ oraz Banków z innych Zrzeszeƒ, które przystàpi y w tym czasie do Spó dzielczej Grupy Bankowej. Efektem tego zaanga owania jest m.in. wzrost w latach sumy bilansowej Grupy o 180%, funduszy w asnych o 292%, zysku netto o 107%, depozytów o 191% i udzielonych kredytów o 208%. Przeci tny Bank Spó dzielczy zrzeszony w SGB posiada sum bilansowà o wartoêci 45 mln z i fundusze w asne w wysokoêci 4,2 mln z otych. Za tymi wynikami kryje si konsekwentna realizacja strategii na lata , w którà wpisana by a konsolidacja z innymi Spó kami i Zrzeszeniami, przede wszystkim jednak koncentracja na wype nianiu misji banku zrzeszajàcego, oznaczajàcej Êwiadczenie Bankom Spó dzielczym kompleksowych us ug zapewniajàcych jak najlepszà obs ug ich klientów oraz zwi kszenie roli zrzeszonych Banków Spó dzielczych w stymulowaniu lokalnego i regionalnego rozwoju. W prze- o eniu na konkrety zmaterializowa o si to m.in. w umo liwieniu zrzeszonym Bankom Spó dzielczym dost pu do systemu rozliczeƒ zagranicznych S.W.I.F.T. i pe nej obs ugi dewizowej klientów, wprowadzeniu bankomatów i terminali POS, zaoferowaniu klientom ca ej gamy kart p atniczych organizacji EuroCard i VISA International, wejêciu Grupy do grona banków oferujàcych bankowoêç internetowà poprzez wdro- enie projektu pod nazwà SGB24 [jest to jedyne w chwili obecnej na rynku rozwiàzanie dedykowane bankom spó dzielczym o zasi gu ponadlokalnym, które umo liwia odmiejscowienie rachunków klientów w ramach ca ego zrzeszenia], standaryzacji wewnàtrzzrzeszeniowych regulacji i procedur, organizowaniu wspólnych dla ca ej Grupy kampanii promocyjnych z wykorzystaniem przyj tego loga SGB itp. W zakresie oferty handlowej odrobiliêmy dystans, jaki jeszcze niedawno dzieli nas od naszych konkurentów banków komercyjnych. Celem tych wszystkich dzia aƒ by rozwój skali dzia alnoêci Grupy, zapewnienie jej bezpieczeƒstwa i integracja. Jest to proces ciàg y, który kontynuujemy równie obecnie. A jak rysujà si perspektywy dalszego funkcjonowania Grupy na coraz bardziej konkurencyjnym i otwartym na Europ po naszym wej- Êciu do Unii rynku finansowym? Dalszy proces rozwoju Gospodarczego Banku Wielkopolski i Spó dzielczej Grupy Bankowej wyznaczy przygotowywana od pewnego czasu strategia Spó dzielczej Grupy Bankowej na lata Strategi t przedstawimy do zatwierdzenia na zbli ajàcym si Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spó ki. W wielu obszarach stanowi ona kontynuacj strategii realizowanej w latach Szczególnie wa ny tak dla GBW jak i dla zrzeszonych Banków Spó dzielczych b dzie rok 2004 w a- Ênie w zwiàzku ze wstàpieniem Polski do Unii Europejskiej. Akcesja do Unii niesie bowiem ze sobà zarówno szanse jak i zagro enia, tote bardzo istotne b dzie stworzenie przez bank zrzeszajàcy odpowiednich warunków do wykorzystania przez zrzeszone Banki Spó dzielcze nowych mo liwoêci, jakie przynosi cz onkostwo Polski w Unii Europejskiej. Temu celowi s u yç b dzie dzia- alnoêç utworzonej przez GBW SA i hiszpaƒskiego partnera spó ki PolSpa Consulting Sp. z o.o. Ma ona zapewniç klientom SGB profesjonalne doradztwo i pomoc w zakresie pozyskiwania i wykorzystywania Êrodków z unijnych fun-

7 5 duszy strukturalnych oraz innych êróde zewn trznego wsparcia finansowego. Z jakich innych kana ów wsparcia zrzeszonych Banków korzysta a Spó dzielcza Grupa Bankowa, przygotowujàc si do dzia ania w warunkach pe nego cz onkostwa w Unii Europejskiej po 1 maja bie àcego roku? Od co najmniej dwóch lat w ca ej Spó dzielczej Grupie Bankowej odbywa y si liczne kursy, szkolenia, konferencje, których celem by o jak najlepsze przygotowanie naszych kadr do obs ugi strategicznych klientów Grupy: rolników, ma ych i Êrednich przedsi biorstw i samorzàdów lokalnych w wykorzystaniu Êrodków, które nap ynà do Polski z Unii Europejskiej. Organizowane one by y z inicjatywy banków spó dzielczych, Gospodarczego Banku Wielkopolski SA oraz naszej spó ki szkoleniowej Bankowego OÊrodka Doradztwa i Edukacji. We wspó pracy GBW SA z BODiE w kwietniu br. odby a si np. mi dzynarodowa konferencja z udzia- em wyk adowców z Niemiec, Austrii i Holandii, którzy podzielili si z jej uczestnikami doêwiadczeniami z funkcjonowania sektora banków spó dzielczych w starych krajach unijnych. W szkoleniach pracowników do obs ugi Êrodków unijnych bardzo ÊciÊle wspó pracowaliêmy te z Agencjà Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W placówkach zrzeszonych Banków Spó dzielczych utworzone zosta y punkty doradztwa unijnego, w których rolnicy mogà dowiedzieç si od przeszkolonych pracowników Banków o procedurach zwiàzanych z dop atami bezpoêrednimi i innymi unijnymi êród ami finansowania dzia alnoêci gospodarczej. Panie Prezesie, z przedstawionych powy ej licznych faktów i konkretnych danych wynika, e Spó dzielcza Grupa Bankowa mimo trudnych warunków dzia ania dobrze wykorzysta a ostatnie trzy lata i zbudowa a mocne podstawy do dalszego rozwoju. MyÊl, e potwierdzeniem s usznoêci obranej przez naszà Grup drogi sà wysokie miejsca zrzeszonych Banków Spó dzielczych w ogólnopolskich rankingach oraz liczne nagrody i wyró nienia zdobywane w konkursach organizowanych przez renomowane instytucje. Z ostatniego tylko roku warto tu przypomnieç tytu y laureatów takich konkursów, jak Bank Przyjazny dla Przedsi biorców czy Bank Spó dzielczy w S u bie Spo ecznoêci Lokalnej, tytu- y Bankowego Lidera Informatyki czy Dobroczyƒcy Roku, nagrody w konkursach na najlepszà firm regionu czy miasta. Trofea te zdobywa y przed Walnym m.in. Banki z Rumi, Barlinka, Krokowej, W oc awka, Ciechanowa, ubowa, Konina, Inowroc awia, Czarnkowa. Gospodarczy Bank Wielkopolski uzyska w br. cennà nagrod Miesi cznika Bank za najlepszy na polskim rynku kredyt hipoteczny, który to produkt znajduje si w ofercie handlowej Spó dzielczej Grupy Bankowej. Bank nasz uplasowa si tak e na bardzo wysokim, dziewiàtym, miejscu w og oszonym 4 czerwca br. rankingu Rzeczpospolitej na najlepszà instytucj bankowà w Polsce. Chcia bym w tym miejscu serdecznie podzi kowaç Radom Nadzorczym, Zarzàdom i pracownikom zrzeszonych Banków Spó dzielczych za ogromny wysi ek i zaanga owanie w osiàgane przez Spó dzielczà Grup Bankowà pozytywne rezultaty dzia alnoêci. Dzi kuj równie naszym Cz onkom i Klientom za okazywane naszej Grupie zaufanie. ycz wszystkim uczestnikom Spó dzielczej Grupy Bankowej, eby wyniki roku 2004 by y nie gorsze ni wyniki roku poprzedniego. Dzi kuj za rozmow Adam Cichy Spó dzielcza Grupa Bankowa Kalendarium Zbli ajàce si Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gospodarczego Banku Wielkopolski SA w Poznaniu, które wybierze nowà Rad Nadzorczà Banku, sk ania do retrospektywnego spojrzenia na mijajàcy w aênie kolejny trzyletni okres dzia alnoêci Spó ki i Zrzeszenia Spó dzielczej Grupy Bankowej. Okres ten obfitowa w wydarzenia, które w istotny sposób oddzia ywa- y na funkcjonowanie Grupy, i to zarówno w p aszczyênie wewn trznej, jak iwskali sektora bankowoêci spó dzielczej i ca ego systemu bankowego. ROK Pierwsze w Polsce po àczenie dwóch banków regionalnych: Gospodarczego Banku Wielkopolski SA w Poznaniu i Ba tyckiego Banku Regionalnego S.A. w Koszalinie. Dokonana fuzja [9 maja Sàd w Koszalinie wykreêli z rejestru spó ek BBR, a poznaƒski Sàd Gospodarczy zarejestrowa po àczenie obu banków] spowodowa a konsolidacj ich potencja ów i powstanie grupy bankowej obejmujàcej terenem dzia ania ca à pó nocno-zachodnià Polsk, dysponujàcej siecià ponad pi ciuset placówek. 2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GBW SA, obradujàce w dniu 27 czerwca 2001 roku udzieli o skwitowania Zarzàdowi w sk adzie: Andrzej Chmielecki prezez, Pawe Paw owski wiceprezes, Jerzy Ró yƒski wiceprezes i W adys aw Âwi s wiceprezes i zatwierdzi o podzia zysku oraz podniesienie kapita u akcyjnego Spó ki. W wyniku przeprowadzonych wyborów przewodniczàcym Rady Banku V kadencji zosta Krzysztof Stempieƒ (BS Gryfice), wiceprzewodniczàcymi zostali Ryszard Górny (BS Grodzisk Wlkp.)

8 przed Walnym 6 i Bronis aw Przyjemski (BS Wschowa), a cz onkami Edward Maciuba (BS Goleniów), Bogdan Sieran (BS Cz uchów), Stanis aw Betaƒski (SBL Zakrzewo), Mieczys aw Skrzypczak (BS Âwidwin), Jan Koralewski (GBS Gorzów Wlkp.), ucjan Zawartowski (SBL Poznaƒ), Edmund Dàbrowski (BS Pojezierza Sieraków), Zenon Krysiak (BS Bia a), Wojciech Stefaniak (BS Chodzie ), Zofia Kincel (BS Inowroc aw), Ryszard Starek (SBL K pno) i Henryk Janasek (BS Konin) (sekretarz Rady). 3. Wdro enie jednolitej scentralizowanej wersji systemu informatycznego po po àczeniu GBW SA i BBR S.A. 4. Uzyskanie cz onkostwa sponsorowanego w organizacji VISA International. 5. Rozpocz cie prac nad opracowaniem i wdro eniem produktów bankowoêci elektronicznej za poêrednictwem Internetu, telefonu i innych instrumentów elektronicznych. 6. Przyj cie w Zrzeszeniu i wdro enie wspólnej nazwy marketingowej dla GBW SA i zrzeszonych Banków Spó dzielczych: Spó dzielcza Grupa Bankowa. ROK 2002 Rada Nadzorcza w kadencji (na zdj ciu brak Zofii Kincel) 1. Po àczenie Gospodarczego Banku Wielkopolski SA w Poznaniu i Pomorsko-Kujawskiego Banku Regionalnego S.A. w Bydgoszczy i przystàpienie do Zrzeszenia kilkunastu Banków Spó dzielczych z innych Zrzeszeƒ. Powi kszenie liczby zrzeszonych w SGB Banków Spó dzielczych ze 104 na koniec roku 2001 do 157 na koniec roku Dokonanie wyboru na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy GBW SA w dniu 27 czerwca 2002 roku w sk ad Rady Nadzorczej pi ciu przedstawicieli banków spó dzielczych przy àczonego do Spó dzielczej Grupy Bankowej Zrzeszenia P-KBR S.A. w Bydgoszczy. Do Rady weszli: Jacek Ludek wiceprzewodniczàcy (Bank RUMIA Spó dzielczy) oraz cz onkowie Stanis aw Adamczyk (BS Kowal), Zdzis aw Nosewicz (BS Sztum), Stanis aw Ormiƒski (BS Koronowo) i Kazimierz Sajnóg (BS Gr bocin). 3. Nabycie przez GBW SA wybranych sk adników majàtku Banku Rozwoju Cukrownictwa w Poznaniu. 4. Uzyskanie przez GBW SA statusu Cz onka G ównego organizacji VISA International. 5. W àczenie do oferty Spó dzielczej Grupy Bankowej mi dzynarodowej obcià eniowej karty p atniczej VISA Classic dla osób fizycznych. 6. Zakoƒczenie fazy testów zwiàzanych z wdro eniem produktów bankowoêci elektronicznej SGB24. ROK Aktywne uczestnictwo przedstawicieli Spó dzielczej Grupy Bankowej wspólnie z przedstawicielami Krajowego Zwiàzku Banków Spó dzielczych i pozosta ych Zrzeszeƒ w dzia aniach na rzecz dystrybucji unijnych dop at bezpoêrednich dla rolnictwa i funduszy strukturalnych za poêrednictwem Banków Spó dzielczych. 2. Przyj cie przez organy Spó ki i Zrzeszenia za o eƒ nowej strategii SGB na lata Wprowadzenie nowych Zasad gospodarki finansowej Spó dzielczej Grupy Bankowej. 4. Utworzenie Spó ki PolSpa SGB Consulting Sp. z o.o., której udzia owcami zosta y Gospodarczy Bank Wielkopolski SA i hiszpaƒska spó ka INCA- TEMA Consulting S.L. G ównym zadaniem nowej Spó ki jest przygotowywanie we wspó pracy z Bankami Spó dzielczymi wniosków i ca oêci dokumentacji dla beneficjentów ubiegajàcych si o Êrodki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. 5. Systematyczne rozszerzanie wspólnej oferty produktowej i handlowej Spó dzielczej Grupy Bankowej, którego celem jest kreowanie jednolitego wizerunku Grupy. ROK Dalsze prace i konsultacje zwiàzane z przygotowaniem nowej strategii Spó dzielczej Grupy Bankowej obejmujàcej szeêcioletni horyzont czasowy. 2. Szkolenie pracowników zrzeszonych Banków Spó dzielczych we wspó pracy z Agencjà Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie obs ugi beneficjentów Êrodków unijnych uruchomionych po wejêciu Polski do Unii Europejskiej. 3. Tworzenie w placówkach zrzeszonych Banków Spó dzielczych Punktów Doradztwa Unijnego.

9 7 przed Walnym Rozwój Spó dzielczej Grupy Bankowej w latach Wybrane wyniki finansowe Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gospodarczego Banku Wielkopolski SA stanowi dobrà okazj do spojrzenia na minione trzy lata w kontekêcie osiàgni tych przez Spó k i ca à Spó dzielczà Grup Bankowà wyników finansowych. Jest to tym bardziej uzasadnione, e rok 2003 zamknà tak e wa ny i trudny okres w dzia alnoêci Grupy: zakoƒczy on bowiem realizacj uchwalonej w 1999 roku strategii, która przynios a z jednej strony konsolidacj trzech banków regionalnych GBW SA, Ba tyckiego Banku Regionalnego SA i Pomorsko-Kujawskiego Banku Regionalnego SA oraz po àczenie ich zrzeszeƒ, z drugiej zaê strony da a mocny impuls do usprawnienia i racjonalizacji zarzàdzania oraz unowoczeênienia i rozszerzenia oferty produktowej i us ugowej Zrzeszenia, która sta a si konkurencyjna wobec oferty banków komercyjnych. Wiàza o si to oczywi- Êcie z ogromnymi kosztami i nak adami finansowymi, rozwa ne i umiej tne dzia ania w obu tych obszarach przynios y pozytywne i oczekiwane rezultaty. Spó dzielcza Grupa Bankowa nie tylko unikn a mo liwych przy tak du- ych przedsi wzi ciach organizacyjnych i ekonomiczno-finansowych perturbacji i k opotów, ale systematycznie si rozwija a, wykorzystujàc swój rosnàcy potencja i aktywnoêç. Wybrane wa niejsze wyniki finansowe Grupy przedstawione zosta y w czterech prezentowanych tabelach i dwóch wykresach. Za punkt wyjêciowy dla porównaƒ przyj to rok 2000, kiedy to Zrzeszenie GBW dzia a o jeszcze w ramach struktur regionalnych sektora bankowoêci spó dzielczej. Pozwala to przeêledziç drog, jakà Grupa przeby- a w minionych czterech latach. ród em pozyskania danych by y doroczne Tabela 1 Wyniki Banków Spó dzielczych SGB w latach (w mln z ) Wyszczególnienie Rok Suma bilansowa 3132,2 3765, Fundusze w asne 222,2 293, Nale noêci od klientów i sektora bud etowego 1920,5 2167,6 3849, Zobowiàzania wobec klientów i sektora bud etowego 2530,1 3080,3 5181, Wynik na dzia alnoêci bankowej 332,7 385,2 594,7 598,5 Wynik finansowy brutto 82,8 101,1 129,8 123 Wynik finansowy netto 50,6 68,1 90,5 87 èród o: Raporty roczne GBW S.A. za lata ; dane z Informatora SGB, roczniki Wyniki GBW SA w latach (w mln z ) Tabela 2 Wyszczególnienie Rok Suma bilansowa 1165,4 1718,4 2394, Fundusze w asne Nale noêci od klientów i sektora bud etowego ,4 400,3 587,8 Zobowiàzania wobec klientów i sektora bud etowego 150, ,8 248 Wynik na dzia alnoêci bankowej 52,8 57, ,2 Wynik finansowy brutto 7,9 7 7,6 9 Wynik finansowy netto 5,9 6,3 5,3 13,7 èród o: Raporty roczne GBW S.A. za lata ; dane z Informatora SGB, roczniki [%] ,8 26,0 26,2 13,2 27,4 0 % Liczba BS Fundusze w asne Udzia BS SGB w Sektorze BS 27,4 13,9 26,9 27,4 Zobow. wobec kl. i s. bud et. 14,2 27,2 27,8 Suma bilansowa 15,6 29,8 30,6 Nale n. od kl. i s. bud et. 13,8 Wykres 1 24,8 Zysk netto 29,4

10 przed Walnym 8 Raporty GBW SA za lata , systematycznie publikowane w Informatorze SGB materia y o sytuacji ekonomiczno-finansowej Spó dzielczej Grupy Bankowej za ten sam okres oraz zestawienia wyników sektora bankowego zamieszczane w Miesi czniku Bank i w Rzeczpospolitej. W tabeli 1, zawierajàcej dane dotyczàce dzia alnoêci zrzeszonych Banków Spó dzielczych, zwraca uwag wysoka dynamika wzrostu zarówno w stosunku do roku bazowego jak i do roku 2002 nale noêci od klientów i sektora bud etowego oraz zobowiàzaƒ wobec tych dwóch podstawowych dla Banków Spó dzielczych segmentów rynku. Z kolei w tabeli 2, odnoszàcej si do wyników GBW SA, w odniesieniu do obydwu wymienionych powy ej segmentów rynku zauwa alny jest trend zni kowy, co wià e si z prowadzonà w Grupie politykà nieanga owania banku zrzeszajàcego w rozwijanie dzia alnoêci w tych obszarach rynku finansowego. Wyniki àczne, przedstawione w tabeli 3, potwierdzajà wzrost aktywnoêci handlowej Banków Spó dzielczych i du à dynamik wzrostu funduszy w asnych Grupy na przestrzeni omawianego, krótkiego stosunkowo, czasu. Ostatnia tabela (tabela 4) ukazuje wyniki osiàgni te w roku 2003 przez trzy banki zrzeszajàce. Jej graficznà ilustracjà jest wykres 2, który pozwala zorientowaç si w procentowym udziale GBW SA w wynikach banków zrzeszajàcych za ten rok. Niestety brak porównywalnych danych BPS za rok 2002 uniemo liwia okreêlenie zmian w tym zakresie w ostatnich dwóch latach. Podstaw do interesujàcych wniosków stanowi natomiast obraz, jaki rysuje si przy analizie wykresu 2: niemal we wszystkich uj tych tam pozycjach odnotowano zwi kszenie udzia u Banków Spó dzielczej Grupy Bankowej w roku 2003 w stosunku do roku 2002 w wynikach sektora bankowoêci spó dzielczej. Potwierdza to ekspansywny charakter dzia alnoêci Banków Spó dzielczych Grupy, wspieranej funkcjami wype nianymi przez bank zrzeszajàcy. (ac) [%] 30,04 Udzia GBW SA w wynikach Banków Zrzeszajàcych w 2003 roku 19,20 24,80 29,30 19,50 37,60 91,40 0 % Suma Nale n. od Nale n. od Zobow. wobec bilansowa sekt. finans. sekt. niefinans. sekt. finans. i bud. Zobow. wobec sekt. niefinans. Wyniki SGB w latach (w mln z ) Fundusze w asne Zysk netto Tabela 3 Wyszczególnienie Rok Suma bilansowa 4297,6 5483,8 8727, Fundusze w asne 326,2 403,2 713,7 825 Nale noêci od klientów i sektora bud etowego 2303, ,2 5235,8 Zobowiàzania wobec klientów i sektora bud etowego 2680,8 3241,3 5397, Wynik na dzia alnoêci bankowej 385,5 442,8 662,9 671,7 Wynik finansowy brutto 90,7 108,1 137,4 132 Wynik finansowy B41netto 56,5 74,4 95,8 101 èród o: Raporty roczne GBW S.A. za lata ; dane z Informatora SGB, roczniki Wyniki Banków Zrzeszajàcych w 2003 roku (w mln z ) Wykres 2 Tabela 4 Wyszczególnienie BPS S.A. GBW SA MR Bank S.A. Suma bilansowa 4802,5 2507,6 1037,4 Fundusze w asne 199,4 159,0 70,6 Nale noêci od sektora finansowego 1138,1 395,3 515,9 Nale noêci od sektora niefinansowego i bud etowego 1493,2 587,8 292,8 Zobowiàzania wobec sektora finansowego 3418,0 1777,4 868,2 Zobowiàzania wobec sektora niefinansowego 812,4 236,2 73,8 Wynik finansowy netto -11,1 13,7 1,2 èród o:ranking 50 najwi kszych banków w Polsce,Edycja IX, marzec 2004, Miesi cznik Finansowy Bank, Miesi cznik o Finansach Przedsi biorstw Finansista i ycie Warszawy.

11 9 przed Walnym Nagrody i wyró nienia uzyskane przez Banki Spó dzielczej Grupy Bankowej w latach Banki zrzeszone w Spó dzielczej Grupie Bankowej zdoby y w latach wiele presti owych nagród i wyró nieƒ w ogólnopolskich i regionalnych konkursach, rankingach, plebiscytach, zestawieniach. Rokrocznie np. wêród najwi kszych Banków Spó dzielczych w rankingu dziennika Rzeczpospolita czy w rankingu Krajowego Zwiàzku Banków Spó dzielczych na czo owych miejscach plasujà si Banki Spó dzielcze ze Wschowy, Poznania, Dusznik, Konina czy Gorzowa. Co roku w Konkursie KZBS Bank Spó dzielczy w S u bie Spo ecznoêci Lokalnej wyró nionych zostaje kilkanaêcie Banków SGB. Gospodarczy Bank Wielkopolski SA z kolei regularnie lokuje si w okolicy dwudziestego miejsca w rankingu pi çdziesi ciu najwi kszych banków w Polsce Miesi cznika Bank. Poni ej przedstawiamy zestawienie wa niejszych wyró nieƒ, jakie Banki SGB uzyska y w minionych trzech latach i na poczàtku bie àcego roku. ROK 2001 God o Promocyjne w Konkursie Bank Przyjazny dla Przedsi biorców zdoby y: Gospodarczy Bank Spó dzielczy w Barlinku, Gospodarczy Bank Spó dzielczy w Gorzowie Wlkp. i Bank Spó dzielczy w Witkowie. Bank Spó dzielczy w Wi cborku otrzyma przyznanà przez w adze Miasta i Gminy Wi cbork Statuetk Or a Bia ego za wspieranie i stymulowanie lokalnego rozwoju gospodarczego. Gospodarczy Bank Spó dzielczy w Barlinku zosta Laureatem Konkursu na Najlepiej zinformatyzowane przedswi biorstwo w Polsce w kategorii Lider ma ych firm i instytucji. ROK 2002 Laureatem kolejnej edycji Konkursu Bank Przyjazny dla Przedsi biorców w kategorii banków spó dzielczych zostaje Bank Spó dzielczy w Ciechanowie. W tym samym konkursie wyró nienie honorowe z god em promocyjnym otrzymuje Kujawsko-Dobrzyƒski Bank Spó dzielczy, a god a promocyjne Banki Spó dzielcze z Drezdenka, Nak a n. Notecià, Barlinka, Gorzowa i Lututowa. Nagrod organizacji Europay International ROCK 2001 AWARD za przyczynienie si do rozwoju rynku kart p atniczych w Polsce otrzymuje Gospodarczy Bank Wielkopolski SA. Gospodarczy Bank Spó dzielczy w Barlinku zostaje laureatem III edycji Konkursu Lider Zarzàdzania Zasobami Ludzkimi oraz Konkursu Inwestor w Kapita Ludzki. Bank Spó dzielczy w ubowie zajmuje drugie miejsce, a Gospodarczy Bank Wielkopolski SA czwarte miejsce w Konkursie G osu Wielkopolskiego na 100 Najlepszych Firm Wielkopolski w kategorii Z ota Instytucja Finansowa. ROK 2003 Gospodarczy Bank Spó dzielczy w Barlinku zdobywa jednà z dwóch nagród g ównych w Konkursie Gazety Bankowej na Najlepszy Bankowy Projekt Informatyczny 2002 w kategorii Bankowy Lider Informatyki. Bank Spó dzielczy w Czarnkowie zdobywa tytu Hit 2002 w konkursie najlepszych firm wielkopolskich. Gospodarczy Bank Spó dzielczy w Barlinku uzyskuje tytu Dobroczyƒca Roku 2002 w Konkursie Stowarzyszenia Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce w kategorii Kultura i Sztuka. Bank RUMIA Spó dzielczy zostaje Laureatem Nagrody Burmistrza Miasta Rumi Za wybitne osiàgni cia na polu przedsi biorczoêci. Jedenastu przedstawicieli Spó dzielczej Grupy Bankowej (w tym cz onkowie Zarzàdu GBW SA i prezesi Banków Spó dzielczych) otrzyma o odznaki Za Zas ugi dla BankowoÊci Rzeczypospolitej Polskiej przyznane im przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego. Certyfikaty JakoÊci i Z ote Hipolity zdoby y w Konsumenckim Konkursie JakoÊci Us ug Dobre bo Polskie : Bank Spó dzielczy w ubowie Oddzia w Poznaniu, Bank Spó dzielczy w Koninie i Gospodarczy Bank Wielkopolski SA I Oddzia w Poznaniu. ROK 2004 Bank RUMIA Spó dzielczy zostaje Laureatem Konkursu Bank Przyjazny dla Przedsi biorców w kategorii banków spó dzielczych. W tym samym konkursie wyró nienie honorowe wraz z god em promocyjnym Bank Przyjazny dla Przedsi biorców otrzyma Bank Spó dzielczy w Ciechanowie. God a promocyjne Bank Przyjazny dla Przedsi biorców otrzyma y: Bank Spó dzielczy w Gryficach, Bank Spó dzielczy w Koronowie, Bank Spó dzielczy w Pruszczu Gdaƒskim, Bank Spó dzielczy w Siedlcu, Bank Spó dzielczy w Starogardzie Gdaƒskim, Bank Spó dzielczy w Tczewie, Bank Spó dzielczy w Toruniu, Kaszubski Bank Spó dzielczy w Wejherowie, Kujawsko-Dobrzyƒski Bank Spó dzielczy we W oc awku i Rejonowy Bank Spó dzielczy w Lututowie. Miesi cznik BANK przyzna w bie- àcym roku po raz pierwszy nagrody dla najlepszych banków i za najlepsze produkty bankowe. Laureatem nagrody za najlepszy kredyt hipoteczny zosta Gospodarczy Bank Wielkopolski SA. Laureatem Konkursu Na Najlepszy Bankowy Projekt Informatyczny 2003 w kategorii Bankowy Lider Informatyki zosta Kujawsko-Dobrzyƒski Bank Spó dzielczy. Bank Spó dzielczy w Inowroc awiu zdoby Nagrod Miasta Inowroc awia za Najlepszy Produkt Roku Gospodarczy Bank Wielkopolski SA zosta sklasyfikowany w dziesiàtce (na dziewiàtym miejscu) rankingu najlepszych instytucji bankowych w Polsce, og oszonym przez Rzeczpospolità 4 czerwca 2004 roku.

12 z ycia SGB 10 Zebranie Przedstawicieli w Banku Spó dzielczym w Poniecu Dnia 29 marca 2004 roku w Restauracji Kryszta owa w Poniecu odby o si Zebranie Przedstawicieli cz onków Banku Spó dzielczego w Poniecu. Uczestniczy o w nim 37 przedstawicieli reprezentujàcych cz onków Banku z czterech gmin, tj.: Poniec, Bojanowo, Czempiƒ i Osieczna. Otwarcia Zebrania dokona przewodniczàcy Rady Nadzorczej Andrzej Mirecki. Z ramienia GBW SA w Poznaniu w Zebraniu uczestniczy Czes aw Banaszewski dyrektor I Oddzia u GBW SA w Poznaniu oraz Ma gorzata G owacka dyrektor Oddzia u GBW SA w Lesznie. Poszczególne gminy reprezentowali: Czempiƒ burmistrz Dorota Lew, Bojanowo burmistrz Józef Zuter, Osieczna burmistrz Stanis aw Kaczmarek, Poniec sekretarz Urz du Miejskiego Andrzej Zieliƒski. Sprawozdanie z dzia alnoêci Rady Nadzorczej Banku Spó dzielczego w Poniecu za rok 2003 z o y jej przewodniczàcy Andrzej Mirecki. Poinformowa w nim mi dzy innymi, e w 2003 roku nastàpi o po àczenie Banku Spó dzielczego w Poniecu z Bankiem Spó dzielczym w Czempiniu. Na jednym ze swoich zebraƒ w 2003 roku Rada Nadzorcza podj a uchwa o powo aniu w sk ad Zarzàdu Banku Spó dzielczego w Poniecu dotychczasowego prezesa Zarzàdu BS w Czempiniu Miros awy Bartlakowskiej-Jóêwiak. Sprawozdanie z dzia alnoêci Banku Spó dzielczego w Poniecu za rok 2003 przedstawi prezes Zarzàdu Hieronim Przyby. Wynika o z niego mi dzy innymi, e Bank Spó dzielczy w Poniecu w 2003 roku obchodzi jubileusz 110-lecia swojej dzia alnoêci. Na dzieƒ r. stan kredytów wynosi tys. z, wk adów oszcz dnoêciowych tys. z ; suma bilansowa tys. z, zysk brutto z, zysk netto z. Po dopisaniu kwoty z podzia u nadwy ki bilansowej fundusze Banku wynoszà tys. z. W dyskusji nad sprawozdaniami Rady Nadzorczej i Zarzàdu g os zabra mi dzy innymi dyektor Czes aw Banaszewski, który odczyta list prezesa Zarzàdu GBW SA w Poznaniu Andrzeja Chmieleckiego z yczeniami dla w adz Banku i pracowników dalszej owocnej pracy i wielu sukcesów oraz konstruktywnych obrad Zebrania Przedstawicieli. W podj tych przez Zebranie Przedstawicieli uchwa ach mi dzy innymi zatwierdzono sprawozdanie Rady Nadzorczej i Zarzàdu oraz udzielono cz onkom Zarzàdu absolutorium z dzia alnoêci za 2003 rok. Jednym z punktów porzàdku obrad by y wybory uzupe niajàce do Rady Nadzorczej. Wynika y one z faktu po àczenia si w 2003 roku Banku Spó dzielczego w Poniecu i Banku Spó dzielczego w Czempiniu. Z gminy Czempiƒ do Rady Nadzorczej Banku Spó dzielczego w Poniecu wybrano trzech cz onków: Tadeusza Fabisia z Donatowa, Zdzis awa Kamiƒskiego z Czempinia oraz Karola Malickiego z Czempinia. W koƒcowej cz Êci obrad Zebrania Przedstawicieli zosta y rozpatrzone i uchwalone kierunki rozwoju dzia alnoêci bankowej i spo eczno-kulturalnej na 2004 rok. Bank Spó dzielczy w Poniecu Tytu Dobroczyƒcy Roku 2003 dla Banku Spó dzielczego w Krokowej Dobra passa Banków Spó dzielczej Grupy Bankowej w ogólnokrajowym Konkursie Stowarzyszenia Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce trwa. Po ubieg orocznym sukcesie Gospodarczego Banku Spó dzielczego w Barlinku w szóstej edycji tego konkursu, w roku bie àcym laureatem nagrody w kategorii Kultura i sztuka zosta Bank Spó dzielczy w Krokowej. Konkurs o tytu Dobroczyƒcy Roku, organizowany pod has em Dobro czyƒ ca y rok, odbywa si corocznie w pi ciu kategoriach: 1. Edukacja i oêwiata; 2. Ekologia; 3. Kultura i sztuka; 4. Pomoc spo eczna i ochrona zdrowia; 5. Wolontariat pracowniczy. Do tytu u Dobroczyƒcy Roku mogà byç nominowane przedsi biorstwa paƒstwowe i prywatne oraz fundacje utworzone przez firmy, które w danym roku wspar- y dzia ania organizacji spo ecznych, udzielajàc im pomocy finansowej, rzeczowej i innej. Nominacje do tytu u mogà sk adaç organizacje pozarzàdowe: fundacje i stowarzyszenia. Zwyci zcy otrzymujà statuetki Konkursu o tytu Dobroczyƒcy Roku oraz prawo do wykorzystywania logo Konkursu w kampaniach promocyjnych swoich firm.

13 11 z ycia SGB Wr czenie statuetek laureatom edycji Konkursu 2003 odby o si dnia 6 kwietnia 2004 roku na uroczystej gali w Teatrze Stanis awowskim w Warszawie. W imieniu Banku Spó dzielczego w Krokowej statuetk odebra prezes Zygmunt Dudek. Wybór laureatów Konkursu by niezwykle trudny, bowiem w tym roku zg oszono a 476 nominacji. Bank Spó dzielczy w Krokowej zosta zg oszony przez Oddzia y Krokowa, Wierzchucino i Luzino Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Bank systematycznie od wielu lat wspiera przedsi wzi cia kulturalno-- oêwiatowe na terenie swojej dzia alno- Êci. W 2003 roku dzi ki pomocy finansowej Banku zrealizowano m.in.: I Festiwal Piosenki Kaszubskiej oraz recital, V Przeglàd Zespo ów Regionalnych Wierzchucino 2003, Konkurs Haftu Kaszubskiego dla dzieci i doros ych, Zakup strojów dla Zespo u Tanecznego Jurci. Prezes Zygmunt Dudek motywuje to w ten sposób: Pomagajàc innym, dzielimy si naszà pomyêlnoêcià, naszym szcz Êciem. Ta symbioza przyczynia si do rozwoju >naszej ma ej ojczyzny< le- àcej nad pi knym Ba tykiem. [...] W banku pracuje 49 pracowników, którzy akceptujà te dofinansowania. W tym ma ym Êrodowisku, w którym dzia amy, jest to dobrze odbierane. Na ró nych Prezes Zygmunt Dudek w chwil po odebraniu statuetki Dobroczyƒcy Roku 2003 w dziedzinie kultury i sztuki spotkaniach, zebraniach, o tym dobrze si mówi. Cz sto bywa tak, e pracownicy, którzy si znajdà w takich okolicznoêciach, gdy ktoê mówi, e coê dobrego go spotka o ze strony banku w Krokowej tak e bardzo pozytywnie do tego podchodzà. [Portal Uzasadniajàc wybór laureata Konkursu w dziedzinie kultury i sztuki, prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce Pawe ukasiak powiedzia : Kapitu a bardzo d ugo i starannie dyskutowa a nad tà decyzjà. Program Banku Spó dzielczego w Krokowej jest doêç szczególny. Jest to ma y bank, dzia ajàcy na terenie Kaszub, który w Êwiadomy sposób wspiera kultur kaszubskà. Nie szuka jakichê dróg na skróty, zdajàc sobie spraw z elitarnoêci tych wydarzeƒ, a jednoczeênie z misji tych organizacji i misji tego banku. To bardzo ciekawy i bardzo adny przyk ad. [Portal Gratulujemy Bankowi Spó dzielczemu w Krokowej cennej nagrody. Redakcja Powo anie prezesów Banków Spó dzielczych Na posiedzeniu w dniu 7 kwietnia br. Komisja Nadzoru Bankowego wyrazi a m.in. zgod na powo anie nast pujàcych prezesów Banków Spó dzielczych zrzeszonych w Spó dzielczej Grupie Bankowej: Wac awa ejmo (Bank Spó dzielczy w Rzepinie), Józefa Kubanka (Bank Spó dzielczy Pojezierza Mi dzychodzko-sierakowskiego w Sierakowie), Anieli Kijkowskiej (Bank Spó dzielczy w OÊnie Lubuskim), Tadeusza Sudego (Bank Spó dzielczy w Kcyni). Na posiedzeniu w dniu 9 czerwca 2004 roku Komisja Nadzoru Bankowego wyrazi a zgod na powo anie Lidii Dobersztyn na stanowisko prezesa Banku Spó dzielczego w S upcy.

14 z ycia SGB 12 Toyota Yaris pojecha a do S ubic Rozstrzygni cie Loterii Lokata SGB II Wdniu 5 kwietnia br. odby o si losowanie nagród w drugiej edycji Loterii Promocyjnej Spó dzielczej Grupy Bankowej og oszonej pod nazwà Lokata SGB II. Szcz Êliwà zdobywczynià g ównej nagrody srebrzystej Toyoty Yaris okaza a si mieszkanka S ubic Barbara Szmigiel. Wr czenie dokumentów zwiàzanych z przekazaniem nagrody odby o si dnia 8 kwietnia w siedzibie Banku Spó dzielczego w OÊnie Lubuskim, którego cz onkiem jest pani Barbarta Szmigiel. FormalnoÊci tej dokona a prezes Banku Spó dzielczego Aniela Kijkowska. Barbara Szmigiel korzysta z us ug niegdyê samodzielnego Banku Spó dzielczego w S ubicach, obecnie Oddzia u Banku Spó dzielczego w OÊnie Lubuskim, od 26 lat. Szcz Êcie w losowaniu uêmiechn o si do niej pierwszy raz w yciu. Zaplanowa a sobie, e po odbiór nagrody uda si do Poznania w towarzystwie rodziny. Moment ten nastàpi 15 kwietnia u poznaƒskiego dealera Toyoty. W trzeciej ju edycji Loterii Lokata SGB sà do wygrania dwa samochody Toyota Yaris oraz 157 sztuk sprz tów AGD. Warunkiem wzi cia udzia u w losowaniu nagród jest za o enie w terminie do 15 czerwca 2004 roku lokaty SGB w kwocie minimum 500,- z otych i utrzymanie jej przez okres trzech miesi cy. Ka de 500,- z zdeponowane na lokacie to jeden udzia w losowaniu. Losowanie nagród odb dzie si 5 paêdziernika 2004 roku. (red.) Moment przekazania dokumentów przez prezes banku Spó dzielczego w OÊnie Lubuskim Aniel Kijkowska zdobywczyni nagrody Barbarze Szmigiel Pierwsza przymiarka do wygranego samochodu Po odbiorze nagrody

15 13 z ycia SGB Silny Bank Zebranie Przedstawicieli Gospodarczego Banku Spó dzielczego w Barlinku Niezwykle interesujàce by o tegoroczne Zebranie Przedstawicieli Gospodarczego Banku Spó dzielczego w Barlinku, które odby o si w piàtek 14 maja br. tradycyjnie w siedzibie OÊrodka Pomocy Spo ecznej w Barlinku. Na Zebraniu przyj to sprawozdanie z dzia alnoêci Banku za 2003 rok oraz przedstawiono prognozy i ambitne plany rozwoju Banku w roku DOBRE WYNIKI Wyniki, jakie Bank wypracowa w 2003 roku, sprawi y wyraênà satysfakcj przedstawicielom grup cz onkowskich uczestniczàcym w zebraniu. Âwiadczy y o tym liczne s owa uznania i podzi kowania ze strony cz onków Banku, kierowane pod adresem zarzàdzajàcych Bankiem przedstawicieli Zarzàdu i Rady Nadzorczej. W 2003 roku obroty Banku w porównaniu do roku 2002 wzros y o 18,13%, osiàgajàc kwot blisko 130 mln z. WartoÊç udzielonych kredytów zwi kszy a si o prawie 1/3. Fundusze w asne Banku Êwiadczàce o stabilnoêci Banku, jak równie mo liwoêciach wprowadzania nowoczesnych technologii wzros y a o 42,5%! GBS w Barlinku zamknà ubieg y rok zyskiem netto w wysokoêci tys..z. W okresie minionego roku doêç wyraênie wzrós tak e wspó czynnik wyp acalnoêci, osiàgajàc poziomu 9,76 (przy wymaganym przez Narodowy Bank Polski wspó czynniku 8). W takiej sytuacji jednog oêne udzielenie absolutorium cz onkom Zarzàdu by o formalnoêcià. PROGNOZY NA 2004 ROK Plany na rok bie àcy, przedstawione w trakcie Zebrania Przedstawicieli, sà bardzo ambitne. Zarzàd Banku zamierza utrzymywaç wysokie tempo rozwoju. W roku 2004 przewiduje si wzrost sumy bilansowej Banku o oko o 17% do kwoty 144,7 mln z. Fundusz udzia owy ma wzrosnàç o 22,4%, fundusz zasobowy o 20,2%, a zysk netto tak jak w roku bie àcym powinien przekroczyç kwot 1,5 mln z. Na Zebraniu Przedstawicieli zatwierdzono wysokoêç dywidendy, która wyp acona zostanie cz onkom Banku z zysków wypracowanych w 2003 roku. Dywidenda wyp acona zostanie w wysokoêci 9,5% i przeznaczona b dzie na uzupe nienie wielkoêci udzia ów lub wyp at, je eli cz onek Banku posiada udzia w pe nej wartoêci. Zebranie Przedstawicieli Gospodarczego Banku Spó dzielczego w Barlinku odby o si tradycyjnie w siedzibie OPS w Barlinku Przy oprocentowaniu lokat bankowych, wahajàcym si w granicach 3-4%, wykup udzia ów cz onkowskich w GBS w Barlinku jest wi c niezwykle atrakcyjnà formà lokaty kapita u. ZMIANY ORGANIZACYJNE Zebranie Przedstawicieli zatwierdzi o zmiany w statucie Banku i regulaminie Rady Nadzorczej oraz uchwa o przystàpieniu do Zachodniej Izby Przemys owo-handlowej w Gorzowie Wlkp. Zbigniew Wielgosz, prezes Zarzàdu GBS w Barlinku, przybli y zgromadzonym za o enia zmian organizacyjnych, s u àcych, jak podkreêla, dalszemu ulepszaniu i usprawnieniu funkcjonowania Banku. W ramach zmian organizacyjnych ju z dniem 1 lipca 2004 roku z centrali Banku wyodr bniony zostanie oddzia w Barlinku. Liczba placówek GBS dzia ajàcych w Barlinku zwi kszy si wi c do czterech (centrala, oddzia oraz 2 punkty kasowe). Oddzia zajmowaç si b dzie tym, czym do tej pory obs ugà klientów Banku. Centrala z kolei przejmie na siebie obowiàzki i zadania zwiàzane z badaniem zadowolenia i oczekiwaƒ klientów, opracowywaniem, testowaniem i wdra aniem produktów dostosowanych do potrzeb klientów, analizowaniem i sta ym monitorowaniem stanu ryzyka kredytowego, prowadzeniem windykacji nale noêci, czy opracowywaniem strategii i kierunków rozwoju Banku oraz sta ym nadzorowaniem stopnia ich realizacji. Centrala b dzie pe niç rol us ugowà wobec oddzia ów Banku. POSZERZENIE OBSZARU DZIA ANIA Na podstawie zatwierdzonych przez Zebranie Przedstawicieli zmian w statucie obszar dzia ania GBS w Barlinku zosta poszerzony i obejmuje obecnie

16 z ycia SGB 14 teren ca ego województwa zachodniopomorskiego oraz powiaty: gorzowski ziemski, s ubicki, sul ciƒski, strzelecko- -drezdenecki i miasto Gorzów Wlkp. w województwie lubuskim. W tej sytuacji mo na spodziewaç si dalszego wzrostu liczy cz onków Banku oraz jego dalszego rozwoju poprzez tworzenie kolejnych oddzia ów lub po àczenia z innymi Bankami Spó dzielczymi dzia ajàcymi na terenie nowego poszerzonego obszaru dzia ania GBS w Barlinku. Zbigniew Wielgosz, prezes Zarzàdu GBS w Barlinku, w swym wystàpieniu omówi m.in. za o enia zmian organizacyjnych, s u àcych dalszemu usprawnieniu funkcjonowania Banku NOWE KIERUNKI ROZWOJU Na poczàtku kwietnia, jak podkreêli prezes Zbigniew Wielgosz, GBS w Barlinku przekroczy ostatnià granic, uruchamiajàc samodzielnà dzia alnoêç dewizowà. Polega ona na sprzeda y i skupie walut, prowadzeniu rachunków i lokat bankowych oraz rozliczaniu przelewów zagranicznych. Bank intensyfikuje rozpocz tà w ub. r. dzia alnoêç ubezpieczeniowà, sprzedajàc coraz szerszy asortyment produktów ubezpieczeniowych Concordii Wielkopolska Towarzystwa Ubezpieczeƒ Wzajemnych i Concordii Capital S.A. Wielkopolskiego Towarzystwa Ubezpieczeƒ yciowych i Rentowych. Klienci Banku zyskujà tym sposobem nie tylko bezpieczeƒstwo, ale i wygodny dost p do us ug ubezpieczeniowych przy okazji pobytu w Banku. Obecnie we wszystkich oddzia ach GBS w Barlinku uruchamiane sà Punkty Doradztwa Unijnego, w których wyszkoleni pracownicy udzielajà porad i wskazówek, jak uzyskaç dofinansowanie ze Êrodków Unii Europejskiej. Natomiast rolnikom pomagajà równie w wype nieniu wniosków o dop aty bezpoêrednie. W najbli szej przysz oêci Bank planuje poszerzyç swojà ofert o obrót jednostkami udzia owymi funduszy inwestycyjnych. W planach przewiduje si ponadto mo liwoêç nabywania nieruchomoêci wierzycieli w procesie windykacji nale noêci oraz mo liwoêç zamiany wierzytelnoêci na majàtek wierzycieli bez koniecznoêci wszczynania procedury windykacyjnej. Uwaga: Uzupe nianie wielkoêci udzia ów do kwoty 300,00 z mo e byç realizowane do r. z dywidend cz onkowskich za lata 2004 i Gospodarczy bank Spó dzielczy w Barlinku Bank Spó dzielczy w Nakle n. Notecià rozszerza dzia alnoêç w Bydgoszczy Nakielski Bank Spó dzielczy, zaliczany do silniejszych Banków Spó dzielczej Grupy Bankowej na terenie Pomorza i Kujaw, otworzy drugà ju swojà placówk w Bydgoszczy po uruchomionej w roku 2000 Ekspozyturze przy ul. Brz czkowskiego na Fordonie. Nowy Oddzia Banku mieêci si w samym centrum Bydgoszczy przy ul. Âniadeckich 4 w lokalu przej tym po placówce Gospodarczego Banku Wielkopolski banku zrzeszajàcego. Oficjalne otwarcie Oddzia u nastàpi o dnia 23 kwietnia 2004 roku. Uczestniczyli w nim m.in.: starosta powiatu nakielskiego Piotr Hemmerling, starosta Wystàpienie prezesa Banku Spó dzielczego w Nakle Marka Bieliƒskiego powiatu bydgoskiego Jan Graczkowski, dyrektor Pomorsko-Kujawskiego Oddzia u Regionalnego GBW SA w Bydgoszczy Mi osz Oczki, dyrektor Oddzia- u GBW SA w Pile Dariusz Bugajski, dyrektor Delegatury Zwiàzku Rewizyjnego Banków Spó dzielczych w Bydgoszczy El bieta Or owicz, Klienci Banku, cz onkowie Rady Nadzorczej z jej przewodniczàcym Henrykiem Kirskim, cz onkowie Zarzàdu Banku i pracownicy nowej placówki z dyrektorem Maciejem Kosem. Witajàc uczestników uroczystoêci, prezes Zarzàdu Banku Spó dzielczego w Nakle Marek Bieliƒski przedstawi

17 15 motywy, jakimi kieruje si jego Bank, szukajàc nowych klientów na terenie du ej aglomeracji bydgoskiej. Do motywów tych zaliczy m.in.: 1. Bank Spó dzielczy w Nakle jest bankiem typowo rolniczym, co wobec du ego bezrobocia na terenach wiejskich i zubo enia tej grupy ludnoêci powoduje, i zahamowany zosta tam przyrost depozytów; 2. w bankach komercyjnych, dzia ajàcych obecnie przede wszystkim w du ych miastach, widoczna jest centralizacja decyzji, co zniech ca wielu klientów do korzystania z ich us ug i stàd ich odp yw do banków spó dzielczych, w których decyzje zapadajà szybko, na miejscu; 3. oferta banków spó dzielczych jest taƒsza, skierowana indywidualnie do klienta. Prezes Marek Bieliƒski wyrazi przekonanie, e Bank nakielski mocno usadowi si na rynku bydgoskim i powo ujàc si na zapisy strategii Banku stwierdzi, i nie jest to jego ostatnia placówka na tym rynku. yczenia pomyêlnej dzia alnoêci na nowym terenie przekazali na r ce prezesa Banku starostowie powiatów bydgoskiego Jan Graczkowski i nakielskiego Piotr Hemmerling, klient Banku Aleksander Maliszewski i dyrektor Mi osz Oczki. Na t samà okolicznoêç wzniesiono te toast szampanem. UroczystoÊç zakoƒczy a si wspólnym zdj ciem. Przy okazji warto przypomnieç, e Bank Spó dzielczy w Nakle nad Notecià nale y do najstarszych banków spó dzielczych w Polsce, w bie àcym roku obchodzi bowiem 140-lecie istnienia. Zdj cie pamiàtkowe uczestników uroczystoêci Jego historia rozpocz a si 11 wrzeênia 1864 roku, kiedy zosta powo any Zwiàzek Oszcz dnoêciowo Po yczkowy w Nakle. Data ta uznawana jest za dzieƒ rozpocz cia dzia alnoêci Banku. Bank kilkakrotnie zmienia nazw : w roku 1868 przekszta ci si w Zaliczkowy i Oszcz dnoêciowy Zwiàzek na miasto Nak o, w 1925 roku przemianowany zosta na Bank Kredytowy w Nakle, natomiast w roku 1927 otrzyma nazw Spó dzielczego Banku Kredytowego. Po II wojnie Êwiatowej nazw t zmieniono w 1950 roku na Gminnà Kas Spó dzielczà z odpowiedzialno- Êcià udzia ami, od 1961 roku na Bank Spó dzielczy Spó dzielni Oszcz dno- Êciowo-Po yczkowà w Nakle, i wreszcie w 1975 roku przyj to obowiàzujàcà do chwili obecnej nazw : Bank Spó dzielczy w Nakle nad Notecià. Dzisiaj Bank Spó dzielczy w Nakle nad Notecià jest nowoczesnà i uniwersalnà instytucjà finansowà ze 100-procentowym kapita em polskim, skupiajàcà 725 cz onków, dzia ajàcà na terenie powiatów nakielskiego oraz bydgoskiego, starajàcà si zaspokoiç potrzeby cz onków i klientów, oferujàc im szeroki asortyment produktów i us ug bankowych. Bank dynamicznie rozwija swojà dzia alnoêç, tworzàc nowe jednostki organizacyjne. Od momentu po àczenia si z Bankiem Spó dzielczym w Sadkach w roku 1995 utworzono 5 nowych placówek: w 1997 roku Punkt Kasowy w Nakle w Rynku; w 2000 roku wspomnianà ju Ekspozytur w Bydgoszczy na Fordonie, w lutym 2003 roku Punkt Kasowy w Nakle przy ul. Dàbrowskiego, w kwietniu 2004 roku Oddzia w Bydgoszczy i w maju br. Punkt Kasowy w Urz dzie Skarbowym w Nakle. Bank musi poszerzaç portfel klientów z obszarów pozarolniczych, w szczególnoêci ma ych i Êrednich przedsi biorstw oraz klientów detalicznych, minimalizujàc ryzyko bran y. Dla z ycia SGB obecnych i potencjalnych klientów Banku przygotowano atrakcyjnà ofert produktowà, która powinna zaspokoiç potrzeby zarówno klienta detalicznego jak i korporacyjnego. Dla osób fizycznych przygotowano pakiet ciekawych produktów depozytowych i kredytowych, dla podmiotów prowadzàcych dzia alnoêç gospodarczà atrakcyjnà formu rachunku bie àcego z pakietem nowoczesnych produktów zwiàzanych z rachunkiem. W dobie rozwoju bankowo- Êci elektronicznej Bank Spó dzielczy w Nakle nad Notecià wraz ze Spó dzielczà Grupà Bankowà posiada w swojej ofercie równie pakiet us ug internetowych pod nazwà SGB 24. Bankiem kieruje 4-osobowy Zarzàd w sk adzie: Marek Bieliƒski prezes, Ewa M odecka wiceprezes, Katarzyna Holec wiceprezes, Kazimierz Jankowski- cz onek Zarzàdu. Organem sprawujàcym kontrol nad dzia alnoêcià Banku jest 9-osobowa Rada Nadzorcza, której cz onkami sà: Henryk Kirski przewodniczàcy oraz Jerzy Wdowiak, Henryk Fejfer, Witold Pisula, Krzysztof ukaszewicz, Miros aw Paliwoda, Henryk Nowak, Wac aw Mroczkowski i Hanna Paw owicz. Oprac (ac) na podstawie materia- ów dostarczonych przez Bank Spó dzielczy w Nakle n. Notecià i materia ów w asnych

18 z ycia SGB 16 Spó dzielczy Bank Ludowy w K pnie podsumowa rok 2003 Doroczne obrachunkowe Zebranie Przedstawicieli Spó dzielczego Banku Ludowego w K pnie odby o si dnia 27 kwietnia 2004 roku. Na Zebranie tradycyjnie ju w silnej reprezentacji przybyli przedstawiciele samorzàdów terytorialnych z terenu dzia ania Banku, a wêród nich: starosta k piƒski Jerzy Trzmiel, wójt gminy Baranów Jan Sarnowski, wójt gminy Bralin Marian Kucharzak, wójt gminy ka Opatowska Wac aw Szalek, wójt gminy ubnice Eugeniusz Ksià ek, wójt gminy Perzów Ryszard Grygiel, wójt gminy Rychtal Czes aw Balcerzak i wójt gminy Trzcinica Stanis aw Szydlik. W Zebraniu uczestniczyli tak e wiceprezes Gospodarczego Banku Wielkopolski SA w Poznaniu Jerzy Ró- yƒski i prezes Regionalnego Zwiàzku Rewizyjnego Banków Spó dzielczych Pawe Pyzik. Zebranie otworzy przewodniczàcy Rady Nadzorczej SBL Zygmunt Nowacki. Uczestnicy zgromadzenia w tym 51 delegatów chwilà ciszy uczcili pami ç zmar ego jednego z najstarszych cz onków Banku i delegata na Zebranie Przedstawicieli Alfreda Hàcia. Na przewodniczàcego Zebrania jednog oênie wybrano delegata z Dzietrzkowic Ryszarda Starka. Po wyborze prezydium Zebrania, Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Komisji Uchwa i Wniosków oraz przyj ciu regulaminu obrad, porzàdku obrad i protoko u z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, prowadzàcy Zebranie Ryszard Starek udzieli g osu prezesowi Banku Adamowi Hofmanowi, który przedstawi sprawozdanie Zarzàdu za 2003 rok. Adam Hofman na wst pie scharakteryzowa specyfik dzia alnoêci banków spó dzielczych, które dominujà na terenach wiejskich i w ma ych miastach, Widok ogólny sali obrad Zebrania Przedstawicieli. Na pierwszym planie prezes Adam Hofman i prezes Jerzy Ró yƒski wspierajàc ma e i Êrednie przedsi biorstwa i sektor rolno-spo ywczy oraz obs ugujàc jednostki samorzàdu terytorialnego na szczeblu gminnym i powiatowym. Banki spó dzielcze w niczym nie ust pujà bankom komercyjnym, a w zakresie niektórych wskaêników (np.jako- Êci portfela kredytowego) nawet je wyprzedzajà. W ostatnim okresie banki spó dzielcze, w tym tak e bank k piƒski, dokona y zasadniczego prze omu w zakresie jakoêci i asortymentu Êwiadczonych us ug oraz organizacji funkcjonowania na rynku lokalnym. Prezes SBL-u stwierdzi dalej, e wyniki Banku za 2003 rok po raz kolejny mo na uznaç za dobre. Wzros a skala dzia alnoêci Banku, suma bilansowa i fundusze w asne. W ostatnim czasie Bank czynnie uczestniczy w przygotowaniach do obs ugi funduszy unijnych, w tym dop at bezpoêrednich dla rolników. W ka dej placówce Banku uruchomiono punkt konsultacyjny. W liczbach dokonania Banku w roku 2003 przedstawiajà si nast pujàco: àczny stan zad u enia przedsi biorstw, spó ek prywatnych i spó dzielni, przedsi biorców indywidualnych, osób prywatnych, rolników, bud etów terenowych wynosi na dzieƒ 31 grudnia 2003 roku 44,8 mln z i wykaza wzrost o 7,5 mln z, tj. o 16,9% w stosunku do roku poprzedniego. Stan oszcz dnoêci wyniós wraz ze Êrodkami na rachunkach bie àcych 51,1 mln z i i wykaza wzrost o 3,9 mln z, tj. o 7,7%. Fundusze w asne Banku wynios y ponad 6 mln z (w tym fundusz udzia owy 1,1 mln z ). Dochody ogó em wynios y 7,0 mln z. Koszty ogó em wynios y 6,3 mln z. Wynik finansowy brutto 730 tys. z. Wynik finansowy netto 460 tys. z otych. Z wa niejszych przedsi wzi ç zrealizowanych w roku 2003 nale y odnotowaç: zainstalowanie bankomatu w Rynku wk pnie; podpisanie umowy z GS Doruchów na zmian lokalu i rozpocz cie adaptacji nowych pomieszczeƒ dla Oddzia u Banku w tej miejscowoêci;

19 17 budow parkingu przy siedzibie Banku w K pnie; podj cie dzia aƒ dla poprawy warunków lokalowych w Oddziale Banku w Boles awcu. Z zamierzeƒ Zarzàdu na rok 2004 prezes Adam Hofman wymieni m.in.: rozpocz cie modernizacji sali operacyjnej w siedzibie Banku w K pnie; wdro enie w trzecim kwartale projektu bankowoêci internetowej SGB24; prowadzenie dzia aƒ w celu pozyskania nowych klientów, zw aszcza w zakresie otwierania rachunków rolników. W zakoƒczeniu sprawozdania prezes Adam Hofman podzi kowa wszystkim cz onkom organów samorzàdowych i pracownikom za osiàgni te w roku 2003 wyniki oraz za wysi ek i zaanga- owanie na rzecz dalszego rozwoju Banku. Pozytywnà opini bieg ego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Prezydium Zebrania Przedstawicieli. Stoi prowadzàcy obrady Ryszard Starek, z prawej przewodniczàcy Rady Nadzorczej Zygmunt Nowacki Banku za rok 2003 przedstawi prezes RZR w Poznaniu Pawe Pyzik. Nast pnie ze szczegó ami dzia alno- Êci Rady Nadzorczej w roku 2003 zapozna delegatów przewodniczàcy Rady Zygmunt Nowacki. Rada poêwi ca a bardzo du o uwagi analizom bie àcej sytuacji ekonomiczno-finansowej Banku, projektom planów inwestycyjnych Zarzàdu, zapoznaniu si z protoko em GoÊcie Zebrania Przedstawicieli z samorzàdów gminnych i powiatowego z ycia SGB polustracyjnym RZR-u, funkcjonowaniu Komitetu Kredytowego, nowemu regulaminowi organizacyjnemu Banku, sprawom kontroli wewn trznej, ocenie przebiegu zebraƒ Grup Cz onkowskich itp. Przewodniczàcy przedstawi te rozliczenie z wykorzystania Êrodków b dàcych do dyspozycji Rady. Na koniec podzi kowa dzia aczom samorzàdowym Banku i pracownikom za bardzo dobrà prac i w imieniu Rady Nadzorczej zaproponowa zatwierdzenie przez Zebranie Przedstawicieli bilansu Banku za rok 2003 zamykajàcego si po stronie aktywów i pasywów sumà bilansowà w wysokoêci ,88 z, rachunku zysków i strat wykazujàcego zysk netto w kwocie z, sprawozdania z przep ywu Êrodków pieni nych i udzielenie poszczególnym cz onkom Zarzàdu absolutorium. W dyskusji, która wywiàza a si po sprawozdaniach, g os zabierali m.in. go- Êcie Zebrania starosta Jerzy Trzmiel i prezes Jerzy Ró yƒski oraz cz onek Rady Nadzorczej SBL-u Jerzy Moƒka. Zebrani delegaci podj li szereg uchwa istotnych dla dalszego funkcjonowania i rozwoju Banku, w tym m.in.: uchwa y zatwierdzajàce przedstawione sprawozdania; uchwa y udzielajàce absolutorium wszystkim cz onkom Zarzàdu (Adam Hofman prezes, Jan Trojak wiceprezes oraz Roman Pazek, Tadeusz Szlezynger, Jan Szymala i Marian J drecki cz onkowie), uchwa zatwierdzajàcà podzia nadwy ki bilansowej w wysokoêci ,28 z (360 tys. z na fundusz zasobowy, 60 tys. z na fundusz ogólnego ryzyka i ,28 z na fundusz spo eczno-wychowawczy) oraz uchwa y zatwierdzajàce zmiany w statucie Banku. Rozpatrzono te i uchwalono kierunki dzia ania Spó dzielczego Banku Ludowego w K pnie na rok Ich realizacja pozwoli na dalszy wzrost potencja u Banku i umocni jego pozycj na lokalnym rynku. (ac)

20 z ycia SGB 18 Bank Spó dzielczy w Piotrkowie Kujawskim dobrze przygotowany do dzia ania w warunkach unijnych Wystàpienie prezesa Rafa a Marciniaka Wdniu 29 kwietnia 2004 roku w Piotrkowie Kujawskim odby o si uroczyste otwarcie rozbudowanej siedziby Banku Spó dzielczego. Wydarzenie to zgromadzi o wielu goêci, a wêród nich m.in. starost powiatu radziejowskiego Lucjana Walczaka, wiceprezesa Zarzàdu Gospodarczego Banku Wielkopolski SA w Poznaniu Jerzego Ró yƒskiego, burmistrza Piotrkowa Miros awa Skoniecznego, wójta gminy Bytoƒ Zygmunta Sosnowskiego, prezesów i dzia aczy samorzàdowych sàsiednich i zaprzyjaênionych Banków Spó dzielczych z Torunia, W oc awka, Inowroc awia, Radziejowa i Kowala, licznych przedstawicieli oêwiaty, kultury, przedsi biorstw i zak adów pracy, duchowieƒstwa, pracowników i dzia aczy Banku piotrkowskiego. W serdecznych s owach powita ich prezes Banku Spó dzielczego w Piotrkowie Rafa Marciniak, który nast pnie poprosi o przeci cie wst gi do nowych pomieszczeƒ bankowych prezesa Jerzego Ró- yƒskiego, burmistrza Miros awa Skoniecznego i przewodniczàcego Rady Nadzorczej Banku Józefa Rzadkowolskiego. Podnios ym momentem by o poêwi cenie lokali bankowych przez proboszcza parafii Âw. Jakuba ksi dza dziekana Kazimierza Bocianowskiego. Po zwiedzeniu placówki przez goêci, toast szampanem wzniós za jej pomyêlnà dzia alnoêç przewodniczàcy Rady Józef Rzadkowolski, podkreêlajàc, e uroczystoêç ta odbywa si niemal dos ownie w przeddzieƒ wejêcia Polski do Unii Europejskiej. W oddanych do u ytku pomieszczeniach uruchomiony zosta m.in. doskonale usytuowany Punkt Doradztwa Unijnego, obs ugiwany przez dobrze przygotowanych i przeszkolonych pracowników Banku. Punkt ten s u yç b dzie informacjà i pomocà przede wszystkim rolnikom, ale tak e przedsi biorcom i innym zainteresowanym korzystaniem ze Êrodków unijnych mieszkaƒcom gmin obs ugiwanych przez piotrkowski Bank Spó dzielczy. Po ceremonii otwarcia siedziby Banku dalszy ciàg uroczystoêci odby si w sali miejscowej Szko y Podstawowej. Uczestnicy uroczystoêci otwarcia nowych pomieszczeƒ Banku Spó dzielczego w Piotrkowie Kujawskim

Projekt: UCHWA A nr 2. ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w Gdyni

Projekt: UCHWA A nr 2. ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w Gdyni Projekt: UCHWA A nr 1 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarz du z dzia alno ci Spó ki w roku 2009 oraz sprawozdania finansowego za rok 2009 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spó ka Akcyjna w Gdyni

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie.

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie. Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie Definicje: Ilekro w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Funduszu

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r.

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 175 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 lutego 2008 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie s u by funkcjonariuszy Stra y Granicznej w kontyngencie Stra y Granicznej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 56 3690 Poz. 502 i 503 6. Posiedzeniu Rady przewodniczy Przewodniczàcy lub zast pca Przewodniczàcego. 7. 1. W sprawach nale àcych do jej zadaƒ Rada rozpatruje sprawy i podejmuje uchwa

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny premia dla innowacji

Kredyt technologiczny premia dla innowacji Kredyt technologiczny premia dla innowacji Bogus awa Skomska Zast pca Dyrektora Departamentu Wspierania Przedsi biorczo ci i Innowacji Warszawa, 2 pa dziernika 2009 r. Kredyt technologiczny PO Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 135 9756 Poz. 1112 1112 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie przyznawania i wyp aty Êwiadczeƒ z Funduszu Gwarantowanych Âwiadczeƒ

Bardziej szczegółowo

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 Wst p Niniejsze opracowanie prezentuje prognoz Rachunku zysków i strat oraz bilansu maj tkowego Spó ki Fundusz Zal kowy KPT na lata 2009-2014. Spó

Bardziej szczegółowo

System p atno ci rodków europejskich

System p atno ci rodków europejskich System p atno ci rodków europejskich w ustawie o finansach publicznych rodki europejskie art. 5 rodki europejskie - rozumie si przez to rodki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4; 1) rodki pochodz

Bardziej szczegółowo

Nowa funkcjonalnoêç,,aktywowanie odbiorców w systemie bankowoêci internetowej

Nowa funkcjonalnoêç,,aktywowanie odbiorców w systemie bankowoêci internetowej Nowa funkcjonalnoêç,,aktywowanie odbiorców w systemie bankowoêci internetowej Maj 2006 Biuro Elektronicznych Kana ów Dystrybucji str 1 Szanowni Paƒstwo, Uprzejmie informujemy, e zgodnie z pkt. 7.9 Ogólnych

Bardziej szczegółowo

Ogólne bezpieczeƒstwo produktów

Ogólne bezpieczeƒstwo produktów Ogólne bezpieczeƒstwo produktów !?! PRODUKT to rzecz ruchoma: nowa lub u ywana, naprawiana lub regenerowana, przeznaczona do u ytku konsumentów lub co do której istnieje prawdopodobieƒstwo, e mo e byç

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca Dziennik Ustaw Nr 16 1954 Poz. 84 84 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca Na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie alokacji w dzia aniach 4. osi priorytetowej PO IG

Wykorzystanie alokacji w dzia aniach 4. osi priorytetowej PO IG Realokacja rodków w ramach 4. osi priorytetowej PO IG dr Anna Kacprzyk Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich w Ministerstwie Gospodarki Wykorzystanie alokacji w dzia aniach 4. osi priorytetowej PO

Bardziej szczegółowo

Human Resource. Benchmarking. Saratoga. Kompleksowa analiza kluczowych mierników efektywnoêci HR w Polsce

Human Resource. Benchmarking. Saratoga. Kompleksowa analiza kluczowych mierników efektywnoêci HR w Polsce Human Resource Benchmarking Kompleksowa analiza kluczowych mierników efektywnoêci HR w Polsce Pomiar efektywnoêci Zarzàdzania Kapita em Ludzkim Baza danych najwa niejszych wskaêników efektywnoêci HR Saratoga

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 11 grudnia 2008 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 11 grudnia 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 229 12810 Poz. 1536 1536 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru zg oszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 (PROW 2014-2020)

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 (PROW 2014-2020) MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 (PROW 2014-2020) Wersja I 26 lipca 2013 r. 1 z 220 VII.13 Dzia anie Tworzenie grup producentów Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

1. Najnowsze dane dotyczące zapotrzebowania energetycznego w okresie wzrostu

1. Najnowsze dane dotyczące zapotrzebowania energetycznego w okresie wzrostu 1. Najnowsze dane dotyczące zapotrzebowania energetycznego w okresie wzrostu Im wi kszy pies doros y, tym proporcjonalnie mniejsza waga urodzeniowa szczeni cia. Waga nowonarodzonego szczeni cia rasy Yorkshire

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji dzia Rocznego Planu Wspomagania

Sprawozdanie z realizacji dzia Rocznego Planu Wspomagania Za cznik nr 13 Sprawozdanie z realizacji dzia Rocznego Planu Wspomagania w obszarze: Efekty Oferta : Rodzice s partnerami szko y w projekcie: Bezpo rednie wsparcie rozwoju szkó poprzez wdro enie zmodernizowanego

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIA SPO WKP Problemy dot. wdra ania

ROZLICZENIA SPO WKP Problemy dot. wdra ania ROZLICZENIA SPO WKP Problemy dot. wdra ania Zespó Instrumentów Inwestycyjnych Zespó Instrumentów Doradczych Dzia ania 2.3 i 2.1 Warszawa, dnia 7 wrze nia 2005r. Statystyka na dzie 31.08.2005r. Ilo onych

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie funduszy por czeniowych na poziomie krajowym i poziomie regionalnym. Ocena wsparcia funduszy por czeniowych ze rodków UE.

Funkcjonowanie funduszy por czeniowych na poziomie krajowym i poziomie regionalnym. Ocena wsparcia funduszy por czeniowych ze rodków UE. unkcjonowanie funduszy por czeniowych na poziomie krajowym i poziomie regionalnym. Ocena wsparcia funduszy por czeniowych ze rodków UE. Jan zczucki, Krajowe towarzyszenie unduszy or czeniowych Aktualna

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie priorytetu Pomoc techniczna

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie priorytetu Pomoc techniczna Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie priorytetu Pomoc techniczna Uwaga: ubiegaj cy si o dofinansowanie projektu nie wype nia pól ciemnych. Data z o enia wniosku o dofinansowanie realizacji

Bardziej szczegółowo

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG 2009 Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG Jakub Moskal Warszawa, 30 czerwca 2009 r. Kontrola realizacji wska ników produktu Wska niki produktu musz zosta

Bardziej szczegółowo

Por czenia, gwarancje i regwarancje ze rodków. Funduszu Por cze Unijnych. Warszawa, 2006 rok

Por czenia, gwarancje i regwarancje ze rodków. Funduszu Por cze Unijnych. Warszawa, 2006 rok Por czenia, gwarancje i regwarancje ze rodków Funduszu Por cze Unijnych Warszawa, 2006 rok Podstawy prawne funkcjonowania Ustawa o Funduszu Por cze Unijnych z 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 121 poz. 1262

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, marzec-kwiecieƒ 2004 nr 1/114 www.sgb.pl ISSN 1429-902X Bank Rumia Spó dzielczy najlepszy str. 3 Spotkanie Przewodniczàcych Rad Nadzorczych Banków SGB str.

Bardziej szczegółowo

Polska woj. opolskie powiat nyski

Polska woj. opolskie powiat nyski Nysa'2014 150000 148000 146000 144000 142000 140000 138000 136000 147441 146853 146330 145512 145017 144284 143852 142799 142119 141586 140628 XII 2003 XII 2004 XII 2005 XII 2006 XII 2007 XII 2008 XII

Bardziej szczegółowo

Polska Zagraniczna Izba Gospodarczo- Handlowa w Niemczech

Polska Zagraniczna Izba Gospodarczo- Handlowa w Niemczech Polska Zagraniczna Izba Gospodarczo- Handlowa w Niemczech Funkcje Izby Wspieranie stosunków w handlowych mi dzy przedsi biorstwami w Polsce i w Niemczech Reprezentowanie - polskiej gospodarki w niemieckiej

Bardziej szczegółowo

Zalety Wspó pracy. Gwarantujemy prawid owoêç i terminowoêç prowadzonych procesów personalnych. Korzystamy z profesjonalnego systemu TETA_Personel

Zalety Wspó pracy. Gwarantujemy prawid owoêç i terminowoêç prowadzonych procesów personalnych. Korzystamy z profesjonalnego systemu TETA_Personel PAYROLL CONSULTING HRK Payroll Consulting specjalizuje si w zarzàdzaniu dokumentacjà personalnà i profesjonalnym rozliczaniu wynagrodzeƒ. Naszymi atutami sà wiedza i doêwiadczenie zespo u. Tworzà go konsultanci

Bardziej szczegółowo

Dorobek Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa

Dorobek Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa Mikrofinanse i programy wspieraj ce przedsi biorczo jako instrumenty aktywizacji obszarów wiejskich Dorobek Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa Pozna, 3 pa dziernik 2008 roku Misja Fundacji Wspieranie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Budowa elektronicznej administracji w ramach POIG Konferencja podsumowuj realizacj projektu pn. E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjno

Bardziej szczegółowo

Model Przedsi biorstwa Co modelowa?

Model Przedsi biorstwa Co modelowa? Model Przedsi biorstwa Co modelowa? 1. Sprzeda 2. Koszty Elementy projekcji finansowych 3. Maj tek, inwestycje, amortyzacja 4. Rachunek zysków i strat 5. Kredyty 6. Kapita obrotowy 7. Przep ywy pieni ne

Bardziej szczegółowo

37 Decyzja nr 127. 4) wp ywy z tytu u niewykorzystanych w terminie okre- Êlonym przez Rad Ministrów Êrodków niewygasajàcych;

37 Decyzja nr 127. 4) wp ywy z tytu u niewykorzystanych w terminie okre- Êlonym przez Rad Ministrów Êrodków niewygasajàcych; 2 DZIENNIK URZĘDOWY KG PSP str. 253 37 Decyzja nr 127 Komendanta G ównego Paƒstwowej Stra y Po arnej z dnia 25 sierpnia 2008 r. w sprawie zasad pobierania i gromadzenia Êrodków publicznych w Komendzie

Bardziej szczegółowo

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku W sprawie przyj cia Statutu Zespo u Administracyjnego Placówek O wiatowych w Trzebnicy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 w zwi

Bardziej szczegółowo

3 Spó ka prowadzi korporacyjn stron internetow i zamieszcza na niej:

3 Spó ka prowadzi korporacyjn stron internetow i zamieszcza na niej: wiadczenie DOMEX-BUD Development S.A. z siedzib we Wroc awiu w sprawie przestrzegania zasad zawartych w za czniku Nr 1 do Uchwa y Nr 293/2010 Zarz du Gie dy Papierów Warto ciowych w Warszawie S.A. z dnia

Bardziej szczegółowo

JUKAWA. Co dalej? Metoda analizy

JUKAWA. Co dalej? Metoda analizy JUKAWA Co dalej? Metoda analizy Na czym polega warto JUKAWY dla miasta? Jakie s cele miasta? Podstawowy: utrzyma budynek z powodu jego unikalnej i cennej historycznie architektury Uzupe niaj ce (o ile

Bardziej szczegółowo

TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE - RODZINA

TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE - RODZINA TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE - RODZINA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejsza taryfa ma zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych przez Polski Zwiàzek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeƒ Spó ka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Proces inwestycyjny w OZE w kontek cie wspó pracy z samorz dem. Warszawa, 2013

Proces inwestycyjny w OZE w kontek cie wspó pracy z samorz dem. Warszawa, 2013 Proces inwestycyjny w OZE w kontek cie wspó pracy z samorz dem i spo eczno ci lokaln Warszawa, 2013 Cele prezentacji Poszczególne fazy realizacji projektu inwestycyjnego, a procesy konsultacji Znaczenie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 219 13761 Poz. 1842 i 1843

Dziennik Ustaw Nr 219 13761 Poz. 1842 i 1843 Dziennik Ustaw Nr 219 13761 Poz. 1842 i 1843 2. Do wniosku nale y do àczyç: 1) szczegó owy program dzia ania, na nie mniej ni dziesi ç lat, przewidziany dla danego obwodu owieckiego; 2) opini organu sprawujàcego

Bardziej szczegółowo

Mieczys aw Nasi owski. Podstawy mikro- i makroekonomii wydanie zmienione i uzupe nione

Mieczys aw Nasi owski. Podstawy mikro- i makroekonomii wydanie zmienione i uzupe nione Mieczys aw Nasi owski System rynkowy Podstawy mikro- i makroekonomii wydanie zmienione i uzupe nione System rynkowy Podstawy mikro- i makroekonomii Mieczys aw Nasi owski System rynkowy Podstawy mikro-

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 89 5797 Poz. 850 i 851

Dziennik Ustaw Nr 89 5797 Poz. 850 i 851 Dziennik Ustaw Nr 89 5797 Poz. 850 i 851 2. Faktura wystawiana jest w trzech egzemplarzach. 3. Orygina faktury wraz z jednà kopià otrzymuje nabywca. 11. 1. Wniosek w sprawie zwrotu podatku przekazywany

Bardziej szczegółowo

Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. HRK Real Estate & Construction

Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. HRK Real Estate & Construction LUDZIE TO FUNDAMENT Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. Misjà HRK Real Estate & Construction jest pozyskiwanie specjalistów, którzy stanà si

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski Lider Innowacji

Wielkopolski Lider Innowacji Budowa Wielkopolskiego Systemu Innowacji Wielkopolski www.bwsi-wielkopolska.pl 1 Ogólne zasady Konkursu 1. Konkurs Wielkopolski, zwany dalej Konkursem realizowany jest w ramach Priorytetu VIII Regionalne

Bardziej szczegółowo

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc PRAWA ZACHOWANIA Podstawowe terminy Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc a) si wewn trznych - si dzia aj cych na dane cia o ze strony innych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 23 grudnia 2003 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 23 grudnia 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 2 34 Poz. 10 i 11 wschodnim i w linii prostej poprzez punkt 06000383 dochodzi do punktu 06000382. W punkcie 06000382 granica za amuje si w kierunku po udniowo-wschodnim i przez punkt

Bardziej szczegółowo

III Posiedzenie Grupy ds. MSP przy KK NSRO 2007-2013

III Posiedzenie Grupy ds. MSP przy KK NSRO 2007-2013 III Posiedzenie Grupy ds. MSP przy KK NSRO 2007-2013 SYSTEMY ZALICZKOWE DLA PRZEDSI BIORSTW W PO IG i RPO Na podstawie zestawienia informacji o systemach zaliczkowych w PO IG i RPO w schematach wsparcia

Bardziej szczegółowo

Zad u enie Skarbu Pa stwa 1 04/2002

Zad u enie Skarbu Pa stwa 1 04/2002 MINISTERSTWO FINANSÓW DEPARTAMENT D UGU PUBLICZNEGO 00-916 Warszawa, ul. wi tokrzyska 12 tel. (48 22) 694-57-97 Warszawa, 5 lipca 2002 r. Zad u enie Skarbu Pa stwa 1 04/2002 I. ZAD U ENIE SKARBU PA STWA

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za trzeci kwarta 2012 roku. Warszawa, listopad 2012

Wyniki skonsolidowane za trzeci kwarta 2012 roku. Warszawa, listopad 2012 1 Wyniki skonsolidowane za trzeci kwarta 2012 roku Warszawa, listopad 2012 Zastrze enia Niniejsze opracowanie zosta o sporz dzone wy cznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nak aniania do nabycia

Bardziej szczegółowo

UCHWA A intencyjna nr.../2014

UCHWA A intencyjna nr.../2014 UCHWA A intencyjna nr.../2014 podj ta w dniu... na zebraniu w cicieli lokali tworz cych Wspólnot Mieszkaniow nr..., której nieruchomo po ona jest w Tychach przy ul.... w sprawie: wyra enia woli przyst

Bardziej szczegółowo

Strategie inwestycyjne przedsi biorstw w czasie spowolnienia gospodarczego

Strategie inwestycyjne przedsi biorstw w czasie spowolnienia gospodarczego Strategie inwestycyjne przedsi biorstw w czasie spowolnienia gospodarczego Prezentacja wyników bada PKPP Lewiatan maja 200 r. Metodologia badania Cel badania Weryfikacja realnego wp ywu os abienia gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamy. w Katalogu Firm Badawczych 2005

Oferta reklamy. w Katalogu Firm Badawczych 2005 Oferta reklamy w Katalogu Firm Badawczych 2005 Szanowni Paƒstwo, Pragniemy zainteresowaç Paƒstwa ofertà reklamy w X edycji Katalogu Firm Badawczych Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii. Katalog

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIA ALNO CI RADY PEDAGOGICZNEJ SAMORZ DOWEJ SZKO Y PODSTAWOWEJ NR 1 WE WRZE NI

REGULAMIN DZIA ALNO CI RADY PEDAGOGICZNEJ SAMORZ DOWEJ SZKO Y PODSTAWOWEJ NR 1 WE WRZE NI REGULAMIN DZIA ALNO CI RADY PEDAGOGICZNEJ SAMORZ DOWEJ SZKO Y PODSTAWOWEJ NR 1 WE WRZE NI I PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA RADY PEDAGOGICZNEJ Podstaw prawn funkcjonowania Rady Pedagogicznej s zapisy Ustawy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 11 marca 2005 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 11 marca 2005 r. Dziennik Ustaw Nr 65 4390 Poz. 573 573 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie wzoru oraz szczegó owych zasad i trybu nadawania odznaki Honorowy Dawca Krwi Zas u ony dla Zdrowia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA PRZY SAMORZĄDOWYM ZESPOLE SZKOŁ W KOSTKOWIE. I. Postanowienia ogólne. II. Zadania Rady Rodziców

REGULAMIN RADY RODZICÓW SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA PRZY SAMORZĄDOWYM ZESPOLE SZKOŁ W KOSTKOWIE. I. Postanowienia ogólne. II. Zadania Rady Rodziców REGULAMIN RADY RODZICÓW SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA PRZY SAMORZĄDOWYM ZESPOLE SZKOŁ W KOSTKOWIE Podstawa prawna: art. 53.4. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Obligatariusze Banku Spółdzielczego w Płońsku

Szanowni Państwo, Obligatariusze Banku Spółdzielczego w Płońsku Zarząd Banku Spółdzielczego w Płońsku: Teresa Kudlicka - Prezes Zarządu Dariusz Konofalski - Wiceprezes Zarządu Barbara Szczypińska - Wiceprezes Zarządu Alicja Plewińska - Członek Zarządu Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 86 3971 Poz. 596 i 597

Dziennik Ustaw Nr 86 3971 Poz. 596 i 597 Dziennik Ustaw Nr 86 3971 Poz. 596 i 597 oficerskie genera ów (admira ów), akt mianowania sporzàdza dyrektor departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej w aêciwego do spraw kadr, a w przypadku mianowania

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA Gospodarczego Banku Spó dzielczego w Gorzowie Wielkopolskim

POLITYKA INFORMACYJNA Gospodarczego Banku Spó dzielczego w Gorzowie Wielkopolskim Za cznik do uchwa y Rady Nadzorczej GBS w Gorzowie Wielkopolskim nr 20/15 z dnia 29.06.2015r. POLITYKA INFORMACYJNA Gospodarczego Banku Spó dzielczego w Gorzowie Wielkopolskim Gorzów Wlkp., czerwiec 2015

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 sierpnia 2006 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 sierpnia 2006 r. 1132 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na post powanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ UCZNIOM ZESPO U SZKÓ PONADGIMNAZJALNYCH W NOWEM

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ UCZNIOM ZESPO U SZKÓ PONADGIMNAZJALNYCH W NOWEM REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ UCZNIOM ZESPO U SZKÓ PONADGIMNAZJALNYCH W NOWEM PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa o systemie o wiaty z dnia 7 wrze nia 1991r. 2. Rozporz dzenie Rady Ministrów dnia 14

Bardziej szczegółowo

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja XXIII

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja XXIII DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja XXIII Systemy transakcyjne cz.1 Wszelkie prawa zastrze one. Kopiowanie i rozpowszechnianie ca ci lub fragmentu niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

Za àcznik 1. Uk adanka Prawa dziecka

Za àcznik 1. Uk adanka Prawa dziecka Za àcznik 1. Uk adanka Prawa dziecka Artyku 12. Prawo do wyra ania swoich poglàdów Artyku 13. Swoboda wypowiedzi i informacji Artyku 16. PrywatnoÊç, honor, reputacja Artyku 17. Dost p do informacji i mediów

Bardziej szczegółowo

3.1.3.4. Nowe definicje w pracy socjalnej

3.1.3.4. Nowe definicje w pracy socjalnej 3.1.3.4 8/23/10 3:46 PM Page 1 (Black plate) ZAGADNIENIA PRAWNE Cz Êç 3, rozdzia 1, podrozdzia 3.4, str. 1 3.1.3.4. Nowe definicje w pracy socjalnej Ministerstwo Pracy i Polityki Spo ecznej przygotowa

Bardziej szczegółowo

Rola Narodowego Banku Polskiego w polityce gospodarczej Polski w latach 1997 2010

Rola Narodowego Banku Polskiego w polityce gospodarczej Polski w latach 1997 2010 Akademia im. Jana D ugosza w Cz stochowie Ireneusz Kra Rola Narodowego Banku Polskiego w polityce gospodarczej Polski w latach 1997 2010 Cz stochowa 2013 SPIS TRE CI WST P... 9 ROZDZIA I HISTORIA BANKOWO

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK ZG OSZENIOWY DO PROJEKTU

WNIOSEK ZG OSZENIOWY DO PROJEKTU Za cznik do regulaminu naboru uczestników projektu,,internet w Twoim zasi gu WNIOSEK ZG OSZENIOWY DO PROJEKTU,,Internet w Twoim zasi gu przeciwdzia anie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Tomaszowskim Dane

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 34 2523 Poz. 408 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ. z dnia 4 kwietnia 2001 r.

Dziennik Ustaw Nr 34 2523 Poz. 408 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ. z dnia 4 kwietnia 2001 r. Dziennik Ustaw Nr 34 2523 Poz. 408 408 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie trybu post powania w sprawie rejestracji uk adów zbiorowych pracy, prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja podstawowych faz procesu bud etowania cego zaspokajaniu potrzeb spo eczno ci lokalnych za enia teoretycznego modelu referencyjnego

Identyfikacja podstawowych faz procesu bud etowania cego zaspokajaniu potrzeb spo eczno ci lokalnych za enia teoretycznego modelu referencyjnego dr Artur J. Ko uch Identyfikacja podstawowych faz procesu bud etowania cego zaspokajaniu potrzeb spo eczno ci lokalnych za enia teoretycznego modelu referencyjnego UR w Krakowie Ka de zorganizowane dzia

Bardziej szczegółowo

Poprawa jako ci us ug oraz polityk zwi zanych z rejestracj dzia alno ci gospodarczej i funkcjonowaniem przedsi biorstw;

Poprawa jako ci us ug oraz polityk zwi zanych z rejestracj dzia alno ci gospodarczej i funkcjonowaniem przedsi biorstw; MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI Departament Wspó pracy z Jednostkami Samorz du Terytorialnego Instytucja Po rednicz ca II stopnia dla Dzia ania 5.2 Programu Operacyjnego Kapita Ludzki 2007-2013

Bardziej szczegółowo

targi Kraków wrzeênia www.4insulation.eu Mi dzynarodowe Targi Izolacji Przemys owych

targi Kraków wrzeênia www.4insulation.eu Mi dzynarodowe Targi Izolacji Przemys owych Mi dzynarodowe Targi Izolacji Przemys owych Konferencja HEAT not LOST Mistrzostwa Europy Monterów Izolacji Przemys owych Konferencja FESI 18-19 wrzeênia 2014 Kraków Partner wiodàcy: www.4insulation.eu

Bardziej szczegółowo

ROZDZIA II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE

ROZDZIA II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE Rozdział II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w prospekcie Rozdzia II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w prospekcie ROZDZIA II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 30 marca 2005 r. Nr 52

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 30 marca 2005 r. Nr 52 DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 marca 2005 r. Nr 52 TREÂå: Poz.: ROZPORZÑDZENIA: 466 Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie ramowych statutów placówek

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 31 marca 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 31 marca 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 54 4805 Poz. 443 443 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie certyfikatów potwierdzajàcych spe nienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeƒstwa

Bardziej szczegółowo

Osob do kontaktu jest Pawe Rurarz tel. 0 662 066 400. Opis projektu Formularz rekrutacyjny Regulamin rekrutacji

Osob do kontaktu jest Pawe Rurarz tel. 0 662 066 400. Opis projektu Formularz rekrutacyjny Regulamin rekrutacji Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Pomocy Szko om Przyjazna Szko a zaprasza szko y gimnazjalne i ponadgimnazjalne z ca ego kraju (publiczne, spo eczne, prywatne) do udzia u w projekcie Spo ecze stwo obywatelskie

Bardziej szczegółowo

Udzia dochodów z dzia alno ci rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z u ytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r.

Udzia dochodów z dzia alno ci rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z u ytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r. UWAGI ANALITYCZNE Udzia dochodów z dzia alno ci rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z u ytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r. W maju 2002 r. spisano 76,4 tys. gospodarstw domowych z u ytkownikiem

Bardziej szczegółowo

Raport roczny 2007 COMMERCIAL FINANCE WWW.INGCOMFIN.PL

Raport roczny 2007 COMMERCIAL FINANCE WWW.INGCOMFIN.PL 2007 Raport roczny 2007 COMMERCIAL FINANCE WWW.INGCOMFIN.PL Z przyjemnoêcià przekazuj na Paƒstwa r ce Raport Roczny za 2007 rok, który opisuje dzia alnoêç spó ki ING Commercial Finance Polska S.A. W minionym

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 68 3049 Poz. 486 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 14 kwietnia 2006 r.

Dziennik Ustaw Nr 68 3049 Poz. 486 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 14 kwietnia 2006 r. Dziennik Ustaw Nr 68 3049 Poz. 486 486 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 14 kwietnia 2006 r. w sprawie zakresu, trybu, formy oraz terminów dostarczania informacji przez niektóre podmioty prowadzàce

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 57 4994 Poz. 469 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 7 kwietnia 2009 r.

Dziennik Ustaw Nr 57 4994 Poz. 469 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 7 kwietnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 57 4994 Poz. 469 Na podstawie art. 3b 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z póên. zm. 2) ) zarzàdza si, co nast puje: 1. W rozporzàdzeniu

Bardziej szczegółowo

Znaczenie projektów w kluczowych

Znaczenie projektów w kluczowych Znaczenie projektów w kluczowych 7 op PO Innowacyjna Gospodarka Budowa i rozwój j spo ecze ecze stwa informacyjnego dla ma ej i redniej przedsi biorczo biorczo cici Agnieszka Suska-Bu awa Departament Informatyzacji

Bardziej szczegółowo

IMPORT PRZELEWÓW. 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2. 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2

IMPORT PRZELEWÓW. 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2. 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2 IMPORT PRZELEWÓW 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2 3. Funkcja IMPORT PRZELEWÓW - najcz Êciej zadawane pytania 3 4. Import plików

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 11 grudnia 2002 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 11 grudnia 2002 r. 1914 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie okreêlenia niektórych wzorów oêwiadczeƒ, deklaracji i informacji podatkowych obowiàzujàcych w zakresie podatku dochodowego od

Bardziej szczegółowo

Praktyczne spojrzenie na zarz dzanie procesami biznesowymi

Praktyczne spojrzenie na zarz dzanie procesami biznesowymi Marek Soko owski Praktyczne spojrzenie na zarz dzanie procesami biznesowymi Oracle Polska Podej cie procesowe w administracji publicznej Micha Boni, minister administracji i cyfryzacji, zaprezentowa raport

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostarczenie us ugi polegaj cej na przeprowadzeniu kursu Kadry i p ace dla 3 uczestników projektu Z bezradno ci do aktywno ci

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostarczenie us ugi polegaj cej na przeprowadzeniu kursu Kadry i p ace dla 3 uczestników projektu Z bezradno ci do aktywno ci ZAPYTANIE OFERTOWE na dostarczenie us ugi polegaj cej na przeprowadzeniu kursu Kadry i p ace dla 3 uczestników projektu Z bezradno ci do aktywno ci Stosownie do art. 44 ust. 3, Ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE DOTYCZ CE KREDYTU:

I. INFORMACJE DOTYCZ CE KREDYTU: BANK SPÓ DZIELCZY W O AWIE > Za cznik Nr 1 do Instrukcji udzielania kredytów mieszkaniowych w BS w O awie WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO Prosimy o czytelne wype nianie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 6 362 Poz. 70 i 71

Dziennik Ustaw Nr 6 362 Poz. 70 i 71 Dziennik Ustaw Nr 6 362 Poz. 70 i 71 4. Do wniosków o wyp at wynagrodzeƒ za àcza si dokumentacj zawierajàcà dane dotyczàce rodzaju i zakresu pomocy udzielonej funkcjonariuszom. 5. Je eli wycena, o której

Bardziej szczegółowo

Nabycie akcji Sferia S.A. 11 marca 2009, Warszawa

Nabycie akcji Sferia S.A. 11 marca 2009, Warszawa Nabycie akcji Sferia S.A. 11 marca 2009, Warszawa Zastrze enie Niniejsza prezentacja zawiera deklaracje dotycz ce przysz ci'. W deklaracjach tych u ywane s owa przewiduje si ", s dzi si ", zamierza si

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacje zawodowe pracowników socjalnych

Kwalifikacje zawodowe pracowników socjalnych Adam Lisowski Pozostałe publikacje z serii Pomoc społeczna: Pomoc społeczna w praktyce Jedyny na rynku kompleksowy poradnik dla pracowników socjal nych i kierowników placówek pomocy społecznej. Publikacja

Bardziej szczegółowo

Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci

Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci Roman Batko Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci Uniwersytet Jagiello ski wypracowanie i upowszechnienie najbardziej skutecznej i efektywnej dobrej

Bardziej szczegółowo

Targi Wystawy Kongresy

Targi Wystawy Kongresy Targi Wystawy Kongresy Szanowni Paƒstwo, Gdy w 1996 roku rozpoczynaliêmy dzia alnoêç, otwierajàc biuro w samym centrum Krakowa, mieliêmy jednà ide - stworzyç w Krakowie firm, z której b dziemy dumni.

Bardziej szczegółowo

1.1. SPIS TREÂCI SEGREGATOR

1.1. SPIS TREÂCI SEGREGATOR Cz Êç 1, rozdzia 1, str. 1 1.1. Spis treêci segregator 1.1. SPIS TREÂCI SEGREGATOR 1. PRZEWODNIK 1.1. Spis treêci segregator 1.2. Spis treêci p yta CD 1.3. Wykaz piktogramów 2. ISO 9000 2.1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Dlaczego? Jak? Finansowanie 2014-2020. Eutrofizacja. Aglomeracja Oczyszczanie cieków Systemy zbierania

Dlaczego? Jak? Finansowanie 2014-2020. Eutrofizacja. Aglomeracja Oczyszczanie cieków Systemy zbierania Pozna, maj 2014 Dlaczego? Eutrofizacja Jak? KPO K Aglomeracja Oczyszczanie cieków Systemy zbierania Finansowanie 2014-2020 Eutrofizacja oznacza wzbogacenie wody sk adnikami od ywczymi, szczególnie zwi

Bardziej szczegółowo

POWIAT KRAKOWSKI Modernizacja kszta cenia zawodowego w Ma opolsce

POWIAT KRAKOWSKI Modernizacja kszta cenia zawodowego w Ma opolsce Regulamin uczestnictwa w projekcie Beneficjent:,, Biuro ds. Realizacji Projektu Partner: Realizator 1. Zespó Szkó Ponadgimnazjalnych w Giebu towie 32-085 Modlnica, 2. Zespó Szkó Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 28 kwietnia 2003 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 28 kwietnia 2003 r. 828 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegó owych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujàce si eksploatacjà

Bardziej szczegółowo

Formularz wniosku do zg oszenia propozycji Operacji do realizacji w Planie operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2014-2015

Formularz wniosku do zg oszenia propozycji Operacji do realizacji w Planie operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2014-2015 Piecz wp ywu (data i godzina) Formularz wniosku do zg oszenia propozycji Operacji do realizacji w Planie operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2014-2015 Wnioskodawca (nazwa / imi i nazwisko) TAK

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 268 18789 Poz. 2664 i 2665 WZÓR ZNAKU IDENTYFIKACYJNEGO FUNKCJONARIUSZA STRA Y GRANICZNEJ

Dziennik Ustaw Nr 268 18789 Poz. 2664 i 2665 WZÓR ZNAKU IDENTYFIKACYJNEGO FUNKCJONARIUSZA STRA Y GRANICZNEJ Dziennik Ustaw Nr 268 18789 Poz. 2664 i 2665 Za àcznik nr 2 WZÓR ZNAKU IDENTYFIKACYJNEGO FUNKCJONARIUSZA STRA Y GRANICZNEJ 2665 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Temat. Nawyki zdrowotne. styl ycia (oko o 50% wszystkich wp ywów),

Temat. Nawyki zdrowotne. styl ycia (oko o 50% wszystkich wp ywów), Przedstawieciel PTPZ 1 z 6 Wsparcie polityki samorz dów lokalnych w tworzeniu efektywnego programu zdrowotnego Nawyki zdrowotne Dla utrzymania zdrowia jednostki najwi kszy wp yw ma styl ycia. Nawet przy

Bardziej szczegółowo

Polityka dot. konfliktu interesów (Conflicts of Interest Policy)

Polityka dot. konfliktu interesów (Conflicts of Interest Policy) Polityka dot. konfliktu interesów (Conflicts of Interest Policy) Wszelkie prawa zastrze one. Kopiowanie i rozpowszechnianie ca ci lub fragmentu niniejszego t umaczenia w jakiejkolwiek postaci jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

do Uchwa y Rady Wydzia u Mechanicznego nr 02/01/20013 z dnia 17.01.2013r.

do Uchwa y Rady Wydzia u Mechanicznego nr 02/01/20013 z dnia 17.01.2013r. Za cznik do Uchwa y Rady Wydzia u Mechanicznego nr 02/01/20013 z dnia 17.01.2013r. SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY REALIZACJI PROGRAMU STUDIÓW ORAZ PROWADZENIA BADA NAUKOWYCH PRZEZ DOKTORANTÓW NA WYDZIALE MECHANICZNYM

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Nr 23 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 16 grudnia 2009 r.

KOMUNIKAT Nr 23 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 16 grudnia 2009 r. KOMUNIKAT Nr 23 MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarz dczej dla sektora finansów publicznych Na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

O PROJEKCIE I WNIOSKU DLA POCZĄTKUJĄCYCH I TYCH, KTÓRZY CHCĄ UPORZĄDKOWAĆ WIEDZĘ MARCIN DADEL

O PROJEKCIE I WNIOSKU DLA POCZĄTKUJĄCYCH I TYCH, KTÓRZY CHCĄ UPORZĄDKOWAĆ WIEDZĘ MARCIN DADEL O PROJEKCIE I WNIOSKU DLA POCZĄTKUJĄCYCH I TYCH, KTÓRZY CHCĄ UPORZĄDKOWAĆ WIEDZĘ MARCIN DADEL O PROJEKCIE I WNIOSKU DLA POCZĄTKUJĄCYCH I TYCH, KTÓRZY CHCĄ UPORZĄDKOWAĆ WIEDZĘ MARCIN DADEL Sieć SPLOT STOWARZYSZENIE

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUS Z ZG OSZENIOWY DO PROJEKTU ELASTYCZNA PRACA- TELEMARKETER. Data i miejsce urodzenia... PESEL... NIP... Wiek...

KWESTIONARIUS Z ZG OSZENIOWY DO PROJEKTU ELASTYCZNA PRACA- TELEMARKETER. Data i miejsce urodzenia... PESEL... NIP... Wiek... KWESTIONARIUS Z ZG OSZENIOWY DO PROJEKTU ELASTYCZNA PRACA- TELEMARKETER Nazwisko...Imi... P e : K M Data i miejsce urodzenia... PESEL... NIP... Wiek... Adres zameldowania: Ulica... Nr domu...nr lokalu...

Bardziej szczegółowo

Społeczny udział. wtworzeniu lokalnego prawa

Społeczny udział. wtworzeniu lokalnego prawa Projekt wspó finansowany ze Êrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego Społeczny udział wtworzeniu lokalnego prawa Lepiej współdecydować niż protestować, gdy już inni podjęli

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie szczegó owego sposobu i trybu finansowania inwestycji z bud etu paƒstwa

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie szczegó owego sposobu i trybu finansowania inwestycji z bud etu paƒstwa 831 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie szczegó owego sposobu i trybu finansowania inwestycji z bud etu paƒstwa Na podstawie art. 116 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: Monta i eksploatacja komputerów osobistych oraz urz dze peryferyjnych Oznaczenie kwalifikacji: E.12 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013 00-241 Warszawa, ul Długa 44/50 lok 214 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013 1. Sprawozdanie finansowe dotyczy Fundacji Ludwiga von Misesa z siedzibą w Warszawie przy ul. Długiej

Bardziej szczegółowo