ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE Nr 2

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE Nr 2"

Transkrypt

1 L.dz. TT/ 2042 /2011 DzierŜoniów, dnia r. ROZDZIELNIK dotyczy: postępowania przetargowego na zadanie pn. Wykonanie instalacji do automatyzacji i wizualizacji procesów produkcji wody i oczyszczania ścieków w WiK Sp. z o.o. w DzierŜoniowie Etap III. ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE Nr 2 W związku z zapytaniami Wykonawców, które wpłynęły do WiK Sp. z o.o. w DzierŜoniowie dotyczące w/w postępowania przetargowego informujemy jn.: Pytanie nr 1: W SIWZ na stronie 277 jest napisane: "Algorytm pracy wszystkich modernizowanych obiektów musi być zatwierdzony przez Zamawiającego. Algorytmy pracy zostaną ustalone w trakcie realizacji zadania." Proszę o podanie dokładnie na jakim etapie realizacji zostaną przedstawione na piśmie i zatwierdzone do realizacji algorytmy sterowania, głównie opis sterowania pompami SO-35, SO-36?. Wykonawca przedstawi algorytmy pracy, które zaimplementuje i uruchomi na obiektach. Zamawiający po uruchomieniu będzie miał miesiąc na przetestowanie algorytmów i wprowadzenie ostatecznych zmian. Pytanie nr 2: W SIWZ na stronie 6 jest mowa o wykorzystaniu do alarmowania na dwóch komputerów SCADA funkcji systemowych SFB33 (ALARM), SFB34 (ALARM_8). Czy zamawiający dopuszcza rozwiązanie przesyłania komunikatów alarmowych pomiędzy dwoma komputerami w sposób jak zostało wykonane w etapie 2?. Zamawiający nie dopuszcza innego rozwiązania alarmowania komputerów SCADA niŝ tego z SIWZ. Pytanie nr 3: MontaŜ dodatkowej anteny w SO-02 wymaga zbliŝenia się na wieŝy ciśnień do anten GSM duŝej mocy co moŝe mieć szkodliwy wpływ na zdrowie. Czy uŝytkownik ma moŝliwość wyłączenia przekaźników sieci komórkowej na czas montaŝu anteny do radiomodemu SATEL?. Nie. Pytanie nr 4: Oczekiwane przez Zamawiającego funkcje systemowe SFB33,34 nie zapamiętują buforowania stempli czasowych. W jaki sposób zamawiający chce realizować zapamiętywanie zdarzeń przez PLC przy braku komunikacji i odświeŝenie na SCADA w momencie powrotu komunikacji?.

2 . Sterownik serii S7 400 ma zbuforować zdarzenia podczas braku komunikacji ze SCADA i po powrocie komunikacji przesłać zdarzenia ze stemplami czasowymi do SCADA. Pytanie nr 5: Czy na drodze prostoliniowej komunikacji stacji SO-02 z nowymi węzłami W9, W13 występują przeszkody takie jak: wzniesienia, drzewa liściaste, zabudowa? Czy Zamawiający dysponuje i udostępni projekt lub badania radiowe dla węzłów W9, W13 dla urządzenia nadającego z SO-02?.. Na drodze prostoliniowej komunikacji stacji SO-02 z nowymi węzłami W9, W13 występują przeszkody takie jak: wzniesienia drzewa liściaste, zabudowania. Zamawiający dysponuje projektem ZałoŜenia Techniczno Organizacyjne telemetrycznej sieci radiowej, istnieje moŝliwość wglądu do projektu w siedzibie Zamawiającego przy ul. Kilińskiego 25A w DzierŜoniowie. Pytanie nr 6: W SIWZ podane jest, Ŝe moduł komunikacyjny CP343-1 Lean naleŝy wykorzystać do komunikacji z wyspami PNIO ET200s w obiekcie SO-26. Ten procesor CP moŝe pełnić jedynie rolę urządzenia typu "device", nie moŝe być kontrolerem. Nie jest zatem moŝliwe wykorzystanie go do komunikacji z wyspami. Co uŝytkownik w takiej sytuacji przewiduje?.. Wykonawca dostarczy i uruchomi moduł komunikacyjny na obiekcie SO-26: CP Zaawansowany Procesor komunikacyjny PROFINET (6GK7343-1GX21-0XE0). Pytanie nr 7: W obiekcie SO-26 na wyspy ET200s (dwie) pod wejście karty 8DI (6ES BF00-0AA0) przychodzi: "SYGNAŁ IMPULSOWY Z PRZEPŁYWOMIERZA". Czy uŝytkownik chce jedynie pomiar sumaryczny czy równieŝ chwilowy? Zwykłe wejście nie jest przystosowane do pomiaru częstotliwości (=przepływ). Do pomiaru chwilowego przepływu naleŝy wykorzystać jedno z wolnych wejść analogowych.. Wykonawca wyznaczy przepływy chwilowe przepływomierzy na obiekcie SO-26 na podstawie zbieranych impulsów. Pytanie nr 8: Czy naleŝy wykonać instalację uziemienia i wyrównawczą na studniach? Ani przedmiar robót ani projekt tego nie uwzględnia?. TAK. NaleŜy ją wykonać, na wszystkich modernizowanych obiektach. Pytanie nr 9: Prosimy o uzupełnienie projektu o rysunki wykonawcze masztów i ich mocowania.. Maszty z rury stalowej na studniach SO-52, SO-54, SO-56, naleŝy na stałe przymocować do cokołu szafy sterowniczej. SO-17 maszt z rury stalowej mocowany na stałe do ogniomuru na dachu. SO-02 maszt z rury stalowej mocowany na stałe na wysięgniku masztu głównego. Pytanie nr 10: Czy zamawiający wymaga wymiany wodomierzy lub montaŝu nowych, a jeśli tak to w których obiektach i czy są to wodomierze kontowe czy proste?.

3 Wykonawca dostarczy i zamontuje poniŝsze wodomierze, przepływomierze i zasuwy: Obiekt SO-35 Wodomierz/Przepływomierz/Zasuwa legalizowany przepływomierz MAG5100 DN 80 z nadajnikiem impulsów 1impuls/10litrów wraz z przetwornikiem przepływomierza SO-36 SO-26 legalizowany przepływomierz MAG5100 DN 80 z nadajnikiem impulsów 1impuls/10litrów wraz z przetwornikiem przepływomierza Zbiornik legalizowany przepływomierz MAG5100 DN 200 z nadajnikiem impulsów 1impuls/100litrów wraz z przetwornikiem przepływomierza zamontowany na uchwycie ściennym Zasuwa elektryczna AUMA SA14.5/AM1 ze sterownikiem na uchwycie ściennym wraz z zasuwą klinowa Ŝeliwną kołnierzową DN200 wraz z niezbędną armaturą Hala Filtrów legalizowany przepływomierz MAG5100 DN 250 z nadajnikiem impulsów 1impuls/100litrów wraz z przetwornikiem przepływomierza zamontowany na uchwycie ściennym Zasuwa elektryczna AUMA SA14.5/AM1 ze sterownikiem na uchwycie ściennym wraz z zasuwą klinowa Ŝeliwną kołnierzową DN250 wraz z niezbędną armaturą Zasuwa elektryczna AUMA SA14.5/AM1 ze sterownikiem na uchwycie ściennym wraz z zasuwą klinowa Ŝeliwną kołnierzową DN250 wraz z niezbędną armaturą SO-52 SO-54 SO-56 legalizowany wodomierz śrubowy prosty o średnicy DN 100 z nadajnikiem impulsów 1impuls/10litrów legalizowany wodomierz śrubowy prosty o średnicy DN 50 z nadajnikiem impulsów 1impuls/10litrów legalizowany wodomierz śrubowy prosty o średnicy DN 100 z nadajnikiem impulsów 1impuls/10litrów Pytanie nr 11: W projekcie przewidziano dla wodomierzy nadajnik NK czyli kontaktronowy o 1 impulsie na litr. Producent oferuje największą rozdzielczość impuls na 10 litrów. Prosimy o wyjaśnienie.. NaleŜy zastosować wodomierze z impulsowaniem co 10 litrów. Pytanie nr 12: PoniewaŜ naleŝy wykonać rozszerzenie licencji na WinCC (zwiększenie ilości zmiennych ) prosimy o podanie numerów licencji zainstalowanych na obu stacjach operatorskich, najlepiej skanu certyfikatu.. SIMATIC WinCC V7.0 Runtime & Configuration, 2048 PowerTags (RC 2048) Order No: 6AV6381-2BP07-0AX0 License-No: SIMATIC WinCC V7.0 Runtime, 2048 PowerTags (RT 2048) Order No: 6AV6381-2BE07-0AX0 License-No:

4 Pytanie nr 13: Czy uŝytkownik posiada pełen dostęp do wszystkich utworzonych skryptów w WinCC?. Do alarmowania naleŝy wykorzystać funkcje systemowe SFB33 i SFB34, a więc naleŝy zrobić nowe stacyjki do wszystkich pomiarów, pomp, regulatorów. NaleŜy napisać nowe skrypty. Pytanie nr 14: Czy Zamawiający wymaga modyfikacji wizualizacji istniejących juŝ obiektów w zakresie: zmiany kolorów, dodatkowy sygnałów, zmiany kontrolek itp.. Do alarmowania naleŝy wykorzystać funkcje systemowe SFB33 i SFB34, a więc naleŝy zrobić nowe stacyjki do wszystkich pomiarów, pomp, regulatorów. Wszystkie stacyjki będą ujednolicone. Przy budowie stacyjek naleŝy wykorzystać obiekty Group Display. Wszystko musi być zaakceptowane przez Zamawiającego. Pytanie nr 15: Czy uŝytkownik dopuszcza kilkudniowy brak zarejestrowanych danych w bazie historycznej WinCC podczas reinstalacji systemu?. Reinstalacja systemów musi być tak przeprowadzona, aby przynajmniej jeden komputer SCADA pracował poprawnie w czasie reinstalacji drugiego. Reinstalacja systemu moŝe trwać kilka godzin. Pytanie nr 16: Jak naleŝy rozumieć zapis: "zainstalować na komputerze nr 1,2 SCADA całe oprogramowanie" Czy oprócz systemu i SCADA WinCC naleŝy zainstalować oprogramowanie o którym nie wspomniano w SIWZ? Prosimy o listę oprogramowania jakie ma być zainstalowane.. NaleŜy zainstalować takie oprogramowania jakie było zainstalowane na danym komputerze, takie aby wizualizacja SCADA działała poprawnie, bez utraty danych historycznych. Pytanie nr 17: Na stronie 265 SIWZ w "wymaganiach ogólnych" uŝytkownik pisze, Ŝe "Do wykonania robót mają być zastosowanie wyłącznie materiały nowe i nieuszkodzone". Jak naleŝy traktować wykorzystanie elementów z SO-02 w obiekcie SO-26 i co z gwarancją na ten sprzęt?. Wykorzystane elementy z SO-02 muszą być przeniesione i ponownie zainstalowane zgodnie z normami polskimi i producenta sprzętu. Na wykonane prace i dostarczony sprzęt przez Wykonawcę gwarancję daje Wykonawca, natomiast na sprzęt dostarczony przez Zamawiającego, gwarancję daje Zamawiający. Pytanie nr 18: Proszę o podanie zainstalowanego oprogramowania narzędziowego, licencji na komputerze PG/PC uŝytkownika. Czy oprócz upgrade licencji na stacji SCADA nr1 i nr2 naleŝy zaktualizować WinCC uŝytkownikowi w PG/PC wraz z dostarczeniem licencji na PG/PC?.

5 Oprogramowanie PG/PC Zamawiającego SIMATIC products Version Release Release number CFC V7.0 + SP1 + HF3 K _ K Drive ES BASIC Shared Components V5.4 + SP5 V _ V FORDM K SIMATIC WinCC flexible Runtime 2008 SP1 K _ K Hardware Support Package for KTP400 Basic KTP600 V1.3 + SP1 V _ V Siemens Automation License Manager V4.0 + SP2 K _ K SIMATIC OPC-XML-Gateway V1.3 + SP1 K _ K PC Adapter USB _ V S7-PLCSIM V5.4 + SP2 K _ V SIMATIC ProSave V7.4 incl. SP4 K _ K AS-OS-Engineering V _ V S7-GRAPH V5.3 + SP6 K _ K SIMATIC NET PC Software V7.1 + HF1 V _ STARTER V V _ V STEP 7 V5.4 + SP4 K _ K WinCC Runtime V7.0 + SP1 K _ K SIMATIC WinCC flexible 2008 SP1 K _ K WinCC Configuration V7.0 + SP1 K _ K WinCC OPC Server V3.7 + SP2 K _ K SIMATIC WinCC Smart Tools V7.0 + SP1 K _ K Nie naleŝy aktualizować i nie naleŝy dostarczać licencji do PG/PC. Pytanie nr 19: Czy uŝytkownik posiada aktualne oprogramowanie do sterowników węzłowych W10, W11, W1 i pełny dostęp do kodów źródłowych tego oprogramowania?. Zamawiający posiada aktualne oprogramowanie do wszystkich sterowników. Pytanie nr 20: W SIWZ punkt 2.2 przedstawiony jest wykaz rzeczowy. Czy w punkcie 8 naleŝy przyjąć, Ŝe aktualizacja ma zostać wykonana oprogramowaniem dostarczonym w ramach punktu 12 czy mają to być dodatkowe licencje zapasowe?. TAK ale wykonana wizualizacja i kody źródłowe musi pozwolić Zamawiającemu na obsługę i serwis oprogramowania na komputerze PG/PC Zamawiającego. Pytanie nr 21: Proszę o podanie numeru licencji posiadanego step7 v5.4 w celu upgradu do wersji v5.5. Jest to konieczne ze względu na zastosowanie w projekcie najnowszych wysp profinetowych ET200s PNIO..

6 Oprogramowanie zainstalowane na PG/PC: SIMATIC Software for Field PG M2 STEP 7 Prof SR4, WinCC flex.2007 Adv. STEP 7-Mocro/WIN V4.0 SP6, STEP 5 V7.23 ORDER No. 1P A5E Licence-No: S Wykonawca dostarczy od STEP 7 V5.4 upgrade do wersji STEP7 V5.5, zainstaluje go na PG/PC Zamawiającego, przetestuje i uruchomi. SIMATIC S7, STEP7 V5.5 UPGRADE, upgrade oprogramowania inŝynierskiego, przenośna licencja jednostanowiskowa, oprogramowanie i dokumentacja na cd, klucz licencyjny na USB, 5 języków (ang., niem., franc., wł., hiszp.), współpracuje z Windows XP Prof./ Windows 7 Ultimate lub Professional (6ES7810-4CC10-0YE5) Pytanie nr 22: Czy wykonanie podestów mających ułatwić dostęp tyczy się tylko nowo instalowanych modemów?. Radiomodemy zamontować w łatwo dostępnym miejscu, do szybkiego serwisu radiomodemu. W razie braku takiej moŝliwości, naleŝy zamontować stały podest, drabinę. Tyczy się to wszystkich modernizowanych obiektów w etapie III wizualizacji. Pytanie nr 23: Czy Zamawiający wymaga wykonania inwentaryzacji geodezyjnej i w jakim zakresie?. Tak, na wszystkich obiektach w takim zakresie w jakim będą prowadzone prace wymagające inwentaryzacji geodezyjnej. Pytanie nr 24: W trakcie przygotowania kosztorysu ofertowego do w/w postępowania, stwierdziliśmy znaczne rozbieŝności w zestawieniu materiałów zamieszczonym w dokumencie Przedmiar Robót SIWZ - cz. III Opis przedmiotu zamówienia w odniesieniu do zamieszczonych w tymŝe opisie cz. III Schematów Elektrycznych oraz przynaleŝnych do nich Listach artykułów. Przedmiar Robót z Schematami Elektrycznymi w SIWZ CZEŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU Zamówienia stanowią integralną cześć przedmiotu zamówienia, naleŝy je rozpatrywać łącznie. Sporządziła: Komisja Przetargowa