KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH"

Transkrypt

1 KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia KOM(2006) 723 wersja ostateczna KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO ORAZ KOMITETU REGIONÓW Nowe impulsy dla systemu ecall Plan działania (Trzeci komunikat na temat e-bezpieczeństwa) PL PL

2 KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO ORAZ KOMITETU REGIONÓW Nowe impulsy dla systemu ecall Plan działania (Trzeci komunikat na temat e-bezpieczeństwa) 1. WPROWADZENIE Od 2001 r., w którym Komisja ogłosiła Białą księgę dotyczącą europejskiej polityki transportowej 1, liczba śmiertelnych ofiar wypadków drogowych w 25 krajach UE spadła o ponad 17 %. Znaczny wpływ na tak pozytywny rozwój sytuacji miał europejski program działań na rzecz bezpieczeństwa drogowego 2 oraz inicjatywa e-bezpieczeństwo 3. Oczekuje się, że korzystny efekt tych środków utrzyma się w perspektywie średniookresowej, służąc osiągnięciu celu, jakim jest zmniejszenie liczby śmiertelnych ofiar wypadków o połowę do 2010 r. Jednak biorąc pod uwagę dane z 2005 r. około ofiar śmiertelnych i ponad rannych należy uznać, że drogi są w dalszym ciągu niebezpieczne i że trzeba podejmować dalsze działania. Szacuje się, że paneuropejski, zainstalowany w pojazdach system wzywania pomocy (ecall) posiada potencjał, który po pełnym wdrożeniu pozwoliłby zapobiec rocznie ofiarom śmiertelnym w 25 państwach członkowskich UE oraz ograniczyć zakres doznawanych obrażeń, co przyniosłoby społeczeństwu znaczne oszczędności w wydatkach na opiekę zdrowotną oraz redukcję innych kosztów, a także zmniejszyłoby ludzkie cierpienie 4. W ramach inicjatywy Inteligentny samochód 5, środowiska branżowe i sektor publiczny współpracowały nad opracowaniem planu wdrożeniowego, którego celem byłoby uruchomienie systemu ecall począwszy od 2009 r. Plan ten nie jest jednak realizowany. 2. NOWE IMPULSY DLA SYSTEMU ECALL Korzyści z wprowadzenia systemu ecall są widoczne dla wszystkich: obywatele uznają go za jeden z najbardziej potrzebnych w samochodzie systemów przewidzianych w inicjatywie e- Bezpieczeństwo, a z przeprowadzonego ostatnio badania Eurobarometru 6 wynika, że ponad COM(2001) 370 z : Europejska polityka transportowa na rok 2010: czas na decyzje COM(2003) 311 z : Europejski program działań na rzecz bezpieczeństwa drogowego Zmniejszyć liczbę ofiar wypadków drogowych w Unii Europejskiej o połowę do 2010 r. wspólna odpowiedzialność. COM(2003) 542 z : Technologie teleinformatyczne na potrzeby bezpiecznych i inteligentnych pojazdów. COM(2005) 431 z : Zapewnić obywatelom możliwość elektronicznego powiadamiania o wypadkach ecall. COM(2006) 59 z : w sprawie inicjatywy Inteligentny samochód : Budowanie świadomości znaczenia technologii teleinformatycznych na potrzeby samochodów bardziej inteligentnych, bezpiecznych i ekologicznych. Badanie Eurobarometru dotyczące postrzegania przez obywateli bezpieczeństwa drogowego i inteligentnych systemów bezpieczeństwa w pojazdach. PL 2 PL

3 70 % respondentów chciałoby posiadać ten system w swoim następnym samochodzie. Wdrożenie systemu popierają środowiska branżowe, Parlament Europejski, Komisja Europejska, organizacje konsumenckie i niektóre państwa członkowskie. Z uwagi na długi okres projektowania i wdrażania produktu oraz związane z tym koszty, przemysł motoryzacyjny przed rozpoczęciem fazy produkcji pokładowych urządzeń dla systemu ecall musi mieć pewność co do stworzenia niezbędnej infrastruktury w państwach członkowskich 7. Zaangażowania państw członkowskich oczekują także inne strony, przede wszystkim branża telekomunikacyjna (operatorzy sieci telefonii komórkowej). Zbyt małe postępy czynione przez niektóre państwa członkowskie (zwłaszcza duże), które są elementem niezbędnym do utrzymania zaangażowania środowisk branżowych, zagrażają realizacji uzgodnionego wcześniej planu wdrożeniowego. Celem niniejszego komunikatu jest przedstawienie, na podstawie osiągniętych postępów, środków koniecznych do zlikwidowania obecnego impasu oraz do kontynuacji wdrażania systemu ecall. Proponowane są dwa równoległe kierunki działań: zaangażowanie państw członkowskich do połowy 2007 r. oraz negocjacja porozumienia z branżą do końca 2007 r. Ponadto Komisja przeprowadzi serię działań ułatwiających wprowadzenie systemu ecall. 3. POSTĘPY WE WDRAŻANIU SYSTEMU ECALL W EUROPIE 3.1 Postępy na poziomie europejskim Od 2005 r. znaczne postępy w zakresie opracowania specyfikacji, demonstrowania technologii oraz planowania fazy wdrożeniowej poczyniła grupa sterująca programem ecall. W kwietniu 2006 r. grupa ta, składająca się ze 138 przedstawicieli wszystkich zainteresowanych stron, opracowała i opublikowała zalecenia końcowe 8. Zalecenia te obejmują strukturę systemu ecall, wymogi związane z jego działaniem i minimalny zbiór danych 9, a także dotyczą certyfikacji oraz zagadnień związanych z ochroną prywatności. Zalecenia te zostały przyjęte przez Forum esafety podczas sesji plenarnej w dniu 3 maja 2006 r. Z uwagi na opóźnienia w uzyskiwaniu zobowiązań ze strony państw członkowskich plan wdrożeniowy przesunięto o rok i obecnie przedstawia się on następująco: do końca 2006 r. wszystkie główne zainteresowane strony powinny podpisać protokół ustaleń dla zapewnienia dalszej realizacji; do połowy 2007 r. pełna specyfikacja systemu ecall i rozpoczęcie realizacji; od początku 2008 r. kompleksowe próby terenowe; do września 2009 r. państwa członkowskie powinny zakończyć modernizację punktów przyjmowania zgłoszeń o wypadkach (PSAP); W piśmie do Komisji stowarzyszenie ACEA stwierdziło, że nie podejmie dalszych kroków do momentu otrzymania sygnału o wyraźnym zaangażowaniu ze strony państw członkowskich. Dane o wypadku przesyłane z urządzeń zainstalowanych w pojeździe do punktów przyjmowania zgłoszeń o wypadkach (PSAP), w tym z dokładne informacje o położeniu pojazdu. PL 3 PL

4 począwszy od 1 września 2010 r. wprowadzenie systemu ecall jako standardowego elementu wyposażenia we wszystkich pojazdach otrzymujących po tym terminie homologację typu. 12/ / / / / / / / / Podpisanie protokołu ustaleń dla zapewnienia dalszej realizacji (w tym przez państwa członkowskie) Projekt/Przybliżona wersja specyfikacji technicznej Specyfikacja techniczna ETSI Szczegółowa specyfikacja systemu Wskazanie możliwych zachęt dla poparcia projektu Realizacja systemu Próby terenowe, w tym ocena działania Wdrożenie systemu ecall w punktach przyjmowania zgłoszeń o wypadkach w państwach członkowskich System ecall jako standardowy element wyposażenia we wszystkich nowych pojazdach otrzymujących homologację typu Rysunek 1: Uaktualniony przez Forum esafety plan wprowadzenia systemu ecall Kolejnym bardzo ważnym krokiem było przyjęcie przez Parlament Europejski rezolucji w sprawie systemu ecall 10. Rezolucję przyjęto znaczną większością głosów w dniu 27 kwietnia 2006 r., w odpowiedzi na komunikat Komisji Zapewnić obywatelom możliwość elektronicznego powiadamiania o wypadkach ecall. Rezolucja stanowi wsparcie dla wdrożenia paneuropejskiego systemu ecall, jest wyrazem pełnego poparcia dla działań Komisji i wzywa wszystkie zainteresowane strony, w szczególności państwa członkowskie, do podjęcia działań umożliwiających natychmiastowe uruchomienie systemu ecall. Ponadto, na życzenie Komisji Europejskiej, instytut ETSI przy wsparciu branży telekomunikacyjnej i motoryzacyjnej zrobił duże postępy w określeniu standardowego protokołu transmisji minimalnego zbioru danych systemu ecall, który zgodnie z oczekiwaniami powinien być gotowy do kwietnia 2007 r. Po wydaniu dwóch komunikatów (w sprawie systemu ecall oraz inteligentnego samochodu) Komisja podjęła szereg działań wspierających pracę innych zainteresowanych stron i promujących ten system: Działania Komisji wspierające plan wprowadzenia systemu ecall Organizacja dwóch spotkań na wysokim szczeblu z udziałem przedstawicieli państw członkowskich, w celu promowania inicjatyw na rzecz jednego europejskiego numeru alarmowego 112 oraz na rzecz ecall w październiku 2005 r., oraz kilku zebrań ekspertów i spotkań dwustronnych Utworzenie w lutym 2006 r. grupy ekspertów ds. dostępu do służb ratunkowych (Expert Group on Emergency Access, EGEA) 11 ; rozpoczęcie badania dotyczącego organizacji służb ratunkowych w państwach członkowskich (z uwzględnieniem usług 112 i E112) Przeciwko państwom członkowskim (12 spraw, skierowanych przeciwko: Belgii, Grecji, Sprawozdanie Parlamentu Europejskiego z własnej inicjatywy, nr A6-0072/2006, sprawozdawca Gary Titley, _EN.doc Grupa ekspertów (złożona ze specjalistów ds. telekomunikacji oraz ochrony cywilnej) utworzona w ramach Komitetu ds. Łączności na potrzeby usługi 112 i związanych z nią przyszłych kwestii. PL 4 PL

5 Irlandii, Włochom, Cyprowi, Łotwie, Litwie, Luksemburgowi, Węgrom, Niderlandom, Portugalii i Słowacji) wszczęto postępowania w sprawie naruszenia przepisów w związku z brakiem dostępu do informacji o lokalizacji osoby dzwoniącej Utworzenie w lipcu 2006 r. nieformalnej grupy ekspertów ds. PSAP 12, zajmującej się zagadnieniami związanymi z usługami łączności alarmowej (112, E112 i ecall) oraz rozpowszechnianiem sprawdzonych rozwiązań Rozpoczęcie w styczniu 2006 r. inicjatywy eimpact dogłębnego badania korzyści społeczno-ekonomicznych związanych z inteligentnymi systemami bezpieczeństwa w pojazdach (w tym systemem ecall) 13 Utrzymywanie w ramach projektu esafetysupport zestawu narzędzi, zawierającego wszystkie ważne informacje związane z inicjatywą ecall od chwili jej uruchomienia w listopadzie 2005 r. 14 Rozpoczęcie w styczniu 2006 r. badania Eurobarometru dotyczącego postrzegania przez obywateli bezpieczeństwa drogowego i inteligentnych systemów bezpieczeństwa w pojazdach Przedłożenie programu prac normalizacyjnych w dziedzinie technologii informacyjnych i komunikacyjnych na 2006 r. oraz zwrócenie się z prośbą do ETSI (ETSI MSG grupa ds. usług telefonii komórkowej) o opracowanie, w ramach działań priorytetowych, niezbędnych standardów dla systemu ecall Współpraca z państwami członkowskimi nad rozwiązaniem kwestii związanych z ochroną danych i prywatnością (grupa robocza utworzona zgodnie z art. 29 dyrektywy 95/46/WE) 15 Pomyślna demonstracja pełnego łańcucha usługi ecall w ramach projektu GST Rescue Postępy w państwach członkowskich W komunikacie Zapewnić obywatelom możliwość elektronicznego powiadamiania o wypadkach ecall Komisja wzywa państwa członkowskie do promowania numeru 112 oraz usługi E112, związanej z przetwarzaniem informacji lokalizacyjnych przy połączeniach telefonii komórkowej, jako warunku wstępnego wprowadzenia systemu ecall. W ramach działań kontrolnych na początku 2006 r. państwom członkowskim przesłano ankietę. Jej wyniki pokazują, że struktura techniczna i organizacyjna służb ratunkowych w państwach członkowskich bardzo się różni, w wielu krajach nadal istnieją problemy z właściwą realizacją połączeń z numerem 112, a przetwarzanie informacji lokalizacyjnych przy połączeniach telefonii komórkowej działa jedynie w 7 państwach członkowskich (zob. tabela 1). Świadczy to wyraźnie o konieczności podjęcia dalszych działań, dlatego przeciwko niektórym państwom członkowskim wszczęto postępowanie w sprawie naruszenia przepisów Nieformalna grupa ekspertów (złożona z ekspertów w zakresie PSAP) na potrzeby omówienia i wymiany sprawdzonych rozwiązań w zakresie zagadnień związanych z usługą 112, ze szczególnym uwzględnieniem systemu ecall. Badanie finansowane ze środków 6. programu ramowego, okres realizacji: 24 miesiące; Specjalne działanie stanowiące wsparcie prac Forum esafety, finansowane ze środków 6. programu ramowego: Grupa robocza ds. ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych, utworzona na mocy dyrektywy 95/46/WE Podprojekt zintegrowanego projektu Global System for Telematics, finansowany ze środków 6. programu ramowego: PL 5 PL

6 Jeśli chodzi o system ecall, siedem państw członkowskich i dwa kraje stowarzyszone podpisały protokół ustaleń (PU) w sprawie systemu ecall, a w kolejnych trzynastu krajach rozpoczęto procedurę podpisania (zob. tabela 1), która znajduje się na różnym etapie realizacji. W niektórych państwach członkowskich, takich jak Niderlandy, Portugalia i Zjednoczone Królestwo, procedura jest zaawansowana. Niemcy potwierdziły podpisanie protokołu ustaleń w najbliższej przyszłości. We Francji utworzono międzyresortową grupę badającą wdrażanie systemu ecall we współpracy ze środowiskami branżowymi, jednakże istniejąca infrastruktura ratunkowa jest niewystarczająca. Inne państwa członkowskie jako przyczynę braku postępów wskazują kwestie instytucjonalne, kompetencyjne i organizacyjne. Sześć państw członkowskich (Belgia, Estonia, Luksemburg, Łotwa, Polska i Słowacja) nie przedstawiły sprawozdań z postępów. Trzy państwa członkowskie planują przeprowadzenie badań. Dziesięć państw członkowskich prowadzi lub planuje testy, w tym przeprowadzenie badań pilotażowych na dużą skalę. Pierwszymi krajami, w których zacznie działać system ecall, będą Niderlandy, Finlandia i Szwecja. Państwo członkowskie Stan wdrożenia Podpisanie PU w sprawie ecall Usługa E ecall Belgia Republika Czeska Brak sprawozdania z postępów Rozpoczęto procedurę Niedostępna Działa (mechanizm push ) 18 Brak postępów Planowane testy Dania Rozpoczęto procedurę Działa (mechanizm push ) Niemcy Procedura Wprowadzono zaawansowana (mechanizm pull ) Estonia Brak sprawozdania Wprowadzono z postępów (mechanizm pull ) Grecja Podpisano Zaplanowano na 2006 r. Hiszpania Rozpoczęto Działa 19 (mechanizm procedurę push ) Planowane testy Planowane testy Brak postępów Brak postępów Zależnie od regionu Francja Rozpoczęto Wprowadzono Rozpoczęcie badań procedurę (mechanizm push ) Irlandia Rozpoczęto Wprowadzono Rozpoczęcie badań Dotyczy połączeń telefonii komórkowej Istnieją dwa mechanizmy przekazywania do punktów PSAP informacji o lokalizacji dzwoniącego: Mechanizm push : operator sieci komórkowej przesyła do punktów PSAP informację o lokalizacji dzwoniącego równocześnie z połączeniem głosowym Mechanizm pull : punkt PSAP musi poprosić operatora sieci komórkowej o przesłanie danych dotyczących lokalizacji dzwoniącego. Do wprowadzenia systemu ecall potrzebny jest mechanizm push, polecany w zaleceniu Komisji C(2003) 2657 z r. w sprawie przetwarzania informacji o lokalizacji dzwoniącego za pośrednictwem sieci łączności elektronicznej na potrzeby połączeń alarmowych z informacją o lokalizacji. Mechanizm push działa jedynie w niektórych regionach. PL 6 PL

7 procedurę (mechanizm pull ) Włochy Podpisano Niedostępne Planowane testy Cypr Podpisano Działa (mechanizm Brak postępów push ) Łotwa Brak sprawozdania Zaplanowano na Brak postępów z postępów 2007 r. Litwa Podpisano Niedostępne Brak postępów Luksemburg Brak sprawozdania Wprowadzono Brak postępów z postępów (mechanizm pull ) Węgry Rozpoczęto Zaplanowano na Planowane testy procedurę 2006 r. Malta Rozpoczęto Wprowadzono Rozpoczęcie badań procedurę (mechanizm pull ) Niderlandy Procedura zaawansowana Zaplanowano na 2007 r. Planowane testy Planowane wdrożenie Austria Rozpoczęto Wprowadzono Planowane testy procedurę (mechanizm pull ) Polska Brak sprawozdania Niedostępne Brak postępów z postępów Portugalia Procedura Niedostępne Brak postępów zaawansowana Słowenia Podpisano Wprowadzono Brak postępów (mechanizm pull ) Słowacja Brak sprawozdania Zaplanowano na Brak postępów z postępów 2006 r. Finlandia Podpisano Działa (mechanizm push ) Działa platforma testowa, Planowane testy Planowane wdrożenie Szwecja Podpisano Działa (mechanizm push ) Planowane testy Planowane wdrożenie Zjednoczone Procedura Działa (mechanizm Planowane testy Królestwo zaawansowana push ) Norwegia Podpisano Szwajcaria Podpisano Islandia Procedura zaawansowana Tabela 1: Stan wdrożenia usługi E112 i systemu ecall w państwach członkowskich i krajach stowarzyszonych, październik 2006 PL 7 PL

8 4. CELE I PLAN DZIAŁANIA 4.1 Co jest potrzebne, by nadać nowy impuls procesowi wdrażania systemu ecall? Szereg przeprowadzonych niedawno badań jasno wykazał korzyści związane z systemem ecall 20 jest to jeden z najskuteczniejszych systemów bezpieczeństwa, jaki można stworzyć w perspektywie krótkookresowej, a ponadto cieszy się poparciem użytkowników dróg. System ecall udoskonali cały łańcuch ratownictwa w nagłych wypadkach: zapewni dokładną lokalizację wypadku, zmniejszy opóźnienia w komunikacji poprzez natychmiastowe przesyłanie niezbędnych informacji (tzw. minimalnego zbioru danych) do najbliższego punktu przyjmowania zgłoszeń o wypadkach (PSAP) i umożliwi operatorowi punktu natychmiastowe wysłanie służb ratunkowych w odpowiednie miejsce. Wymagany stopień dokładności informacji o lokalizacji oraz konieczny obszar pokrycia wskazują na potrzebę zastosowania globalnych usług nawigacji satelitarnej (GNSS), w tym obecnie GPS, a w niedalekiej przyszłości europejskiego systemu nawigacji satelitarnej Galileo 21, który zapewni jeszcze większy poziom dokładności i dostępności. Oczekuje się również, że dzięki funkcjom lokalizacyjnym i komunikacyjnym oraz otwartej architekturze systemu urządzenia ecall będą stanowić platformę dla dodatkowych usług publicznych i komercyjnych. Jednak ze względu na brak postępów plan wdrożeniowy przesunięto już o rok. Niektóre państwa członkowskie mają opóźnienia we wdrażaniu niezbędnej infrastruktury dla służb ratunkowych, umożliwiającej obsługę połączeń lokalizacyjnych E112 lub samochodowego systemu wzywania pomocy ecall. Środowiska branżowe powinny wznowić działania związane z wdrożeniem systemu ecall, a europejskie organizacje normalizacyjne ukończyć prace nad opracowaniem koniecznych standardów. Niezmiernie ważne jest podjęcie przez państwa członkowskie i środowiska branżowe, przy wsparciu Komisji, dalszych działań koniecznych do wdrożenia systemu ecall w 2010 r. Komisja proponuje dwa następujące kierunki działań: (1) działania na rzecz zaangażowania państw członkowskich, (2) działania na rzecz zaangażowania środowisk branżowych. Komisja będzie wspierać te dwa kierunki działań za pomocą szeregu środków mających ułatwić wprowadzenie zharmonizowanego paneuropejskiego systemu ecall, z których część jest już realizowana. 4.2 Zaangażowanie państw członkowskich (1) Państwa członkowskie powinny zobowiązać się do realizacji paneuropejskiego systemu ecall, jak określono w sprawozdaniu końcowym grupy sterującej programem ecall, a w szczególności do realizacji planu wdrożeniowego, który przewiduje m.in. natychmiastowe podpisanie protokołu ustaleń w sprawie systemu ecall, wprowadzenie niezbędnej infrastruktury punktów PSAP do połowy 2009 r. oraz przeprowadzenie w okresie badań terenowych, włącznie z oceną działania. (2) Państwa członkowskie powinny bezzwłocznie podjąć niezbędne działania w celu rozwiązania wspólnie z Komisją pozostałych problemów prawnych, technicznych i społeczno-ekonomicznych, opóźniających podpisanie protokołu ustaleń w sprawie systemu ecall. Powinny również zobowiązać się do realizacji następującego harmonogramu: Zob. np. badanie w ramach fińskiego programu AINO, PL 8 PL

9 podpisanie protokołu ustaleń w sprawie systemu ecall przez 15 państw członkowskich, w tym Niemcy, Francję i Zjednoczone Królestwo do połowy 2007 r.; podpisanie protokołu ustaleń w sprawie systemu ecall przez ponad 20 państw członkowskich do końca 2007 r. (3) Państwa członkowskie powinny dalej podejmować wysiłki na rzecz pełnego wdrożenia usług 112 i E112, mając na uwadze automatyczne udostępnianie punktom PSAP informacji lokalizacyjnych przez operatorów sieci telefonii komórkowych (OSTK), odpowiednie przekierowywanie i obsługę połączeń na numer 112 oraz modernizację punktów przyjmowania zgłoszeń na potrzeby przetwarzania informacji lokalizacyjnych związanych z usługami E112 i ecall. (a) (b) (c) (d) W tym celu państwa członkowskie powinny wspierać prace grupy ekspertów EGEA związane z określaniem wspólnych europejskich wymogów dotyczących przekierowywania i obsługi wezwań alarmowych, obsługi wezwań alarmowych realizowanych z aparatów telefonii komórkowej pozbawionych karty SIM, zapewnienia odpowiedniej pomocy językowej, a w perspektywie długookresowej obsługi wezwań alarmowych realizowanych poprzez telefonię internetową (VoIP) oraz wezwań alarmowych dokonywanych przez osoby niepełnosprawne. Dla operatorów sieci telefonii komórkowej państwa członkowskie powinny sporządzić szczegółowe zasady wdrażania powyższych rozwiązań dotyczących przekierowywania połączeń, przekazywania informacji lokalizacyjnych oraz obsługi połączeń realizowanych z aparatów pozbawionych karty SIM. W ramach grupy ekspertów EGEA państwa członkowskie powinny współpracować z europejskimi organizacjami normalizacyjnymi nad opracowaniem zestawu norm umożliwiających jednolitą obsługę łączności ratunkowej, włącznie z informacjami dotyczącymi lokalizacji. Państwa członkowskie powinny poprzeć wniosek Komisji w sprawie powołania nieformalnej grupy ekspertów ds. PSAP, a także zapewniać specjalistów i wspierać prace grupy w zakresie określania odpowiednich procedur uzyskiwania niezbędnych informacji związanych z wypadkami (tj. określenie wspólnego mechanizmu dostępu do baz danych numerów VIN 22 ), rozwiązywania kwestii obsługi nieodpowiednich połączeń, optymalizacji obciążenia punktów PSAP i wymiany sprawdzonych rozwiązań. (4) Państwa członkowskie powinny wspierać prace grupy roboczej utworzonej na mocy art. 29 dyrektywy 95/46/WE, związane z poszukiwaniem rozwiązań dotyczących przetwarzania danych systemu ecall i jednocześnie zapewniających bezpieczeństwo osobom fizycznym, chroniących ich prywatność i dane osobowe. 22 Numer identyfikacyjny pojazdu (ang. Vehicle Identification Number, VIN). Dostęp do bazy jest potrzebny do uzyskania informacji o typie pojazdu, co jest niezbędne do prowadzenia operacji ratunkowych. PL 9 PL

10 4.3 Zaangażowanie środowisk branżowych (1) Środowiska branżowe powinny zobowiązać się do realizacji paneuropejskiego systemu ecall, jak określono w sprawozdaniu końcowym grupy sterującej programem ecall, a w szczególności do realizacji planu wdrożeniowego, który m.in. przewiduje rozpoczęcie prac projektowych do połowy 2007 r., przeprowadzenie badań terenowych, włącznie z oceną działania w okresie , oraz wprowadzenie systemu ecall jako standardowego elementu wyposażenia we wszystkich pojazdach począwszy od 2010 r. (2) Na początku 2007 r. Komisja rozpocznie negocjacje z organizacjami ACEA, JAMA oraz KAMA w sprawie dobrowolnego porozumienia dotyczącego wprowadzenia pokładowych urządzeń ecall 23 we wszystkich pojazdach otrzymujących homologację typu począwszy od dnia 1 września 2010 r. (a) (b) Przemysł motoryzacyjny powinien współpracować z Komisją nad określeniem warunków dobrowolnego porozumienia celem zakończenia negocjacji do końca 2007 r. Pod koniec 2007 r. Komisja złoży Radzie i Parlamentowi Europejskiemu sprawozdanie z wyników negocjacji, a następnie na podstawie tych wyników albo zawrze dobrowolne porozumienie, zapewniając mechanizm jego monitorowania, albo zaproponuje dalsze środki. (3) Środowiska branżowe powinny zobowiązać się do przestrzegania zaleceń proponowanych przez grupę roboczą utworzoną na mocy art. 29 dyrektywy 95/46/WE 24 w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony prywatności i danych osobowych obywateli. (4) Branże motoryzacyjna i telekomunikacyjna powinny w dalszym ciągu wspierać prace europejskich organizacji normalizacyjnych nad ukończeniem opracowywania standardów niezbędnych do wdrożenia paneuropejskiego systemu ecall. 4.4 Ułatwianie wdrażania (1) Komisja będzie wspierać działania grup ekspertów EGEA i PSAP oraz grupy roboczej powołanej na mocy art. 29 dyrektywy 95/46/WE, związane z poszukiwaniem rozwiązań koniecznych do wprowadzenia systemu ecall. (2) W ramach prowadzonego przeglądu ram regulacyjnych UE dotyczących sieci i usług łączności elektronicznej 25 Komisja rozważy aktualizację przepisów dyrektywy o usłudze powszechnej po to, by zagwarantować służbom ratunkowym dostępność danych o lokalizacji dzwoniącego, a także wprowadzić przepisy regulujące naliczanie opłat za informacje lokalizacyjne Urządzenie zdolne do automatycznego lub ręcznego nawiązania połączenia alarmowego, określenia dokładnego położenia pojazdu i wysłania minimalnego zbioru danych za pomocą ustalonego protokołu, wraz z połączeniem głosowym z punktem PSAP. Dokument roboczy poświęcony konsekwencjom inicjatywy ecall w zakresie ochrony danych i prywatności, COM(2006) 334 z : Przegląd ram regulacyjnych UE dotyczących sieci i usług łączności elektronicznej. PL 10 PL

11 (3) Komisja będzie wspierać, jeśli to konieczne przez udzielanie mandatów, opracowywanie przez europejskie organizacje normalizacyjne (ETSI, CEN) standardów przesyłania minimalnych zbiorów danych (Minimal Set of Data, MSD) w sieciach telekomunikacyjnych, odpowiedniego protokołu i treści MSD, procedur certyfikacji oraz interfejsu między sieciami telekomunikacyjnymi a PSAP. (4) W ramach inicjatywy Inteligentny samochód Komisja będzie dalej wspierać realizację planu wdrożenia systemu ecall: (a) Komisja będzie udzielać pomocy w prowadzeniu działań związanych z budowaniem świadomości opinii publicznej, kampanii medialnych oraz edukacji użytkowników na temat korzyści wynikających z wprowadzenia systemu ecall. Komisja będzie w szczególności wspierać kampanie prowadzone za pośrednictwem platformy informacyjnej programu e- Bezpieczeństwo (esafety Aware Platform) 26. (b) Poprzez finansowanie prac badawczo-rozwojowych w ramach priorytetu 7. programu ramowego dotyczącego technologii teleinformatycznych oraz w ramach programu na rzecz konkurencyjności i innowacji Komisja będzie wspierać prowadzenie testów terenowych związanych z działaniem systemu ecall, dążąc do prowadzenia testów na dużą skalę służących ocenie wpływu i korzyści oraz akceptacji systemu przez użytkowników. (5) Branża motoryzacyjna, telekomunikacyjna i ubezpieczeniowa, państwa członkowskie i inne zainteresowane strony otrzymają od Komisji pomoc w opracowaniu opłacalnego modelu funkcjonowania systemu ecall, włącznie z oceną wykorzystania środków zachęcających. 5. WNIOSKI Ponieważ liczba śmiertelnych wypadków drogowych jest nadal wysoka, wszystkie strony działające na rzecz bezpieczeństwa drogowego powinny być gotowe do współpracy nad jak najszybszym wdrożeniem systemów bezpieczeństwa mogących ograniczyć zakres obrażeń odnoszonych w tych wypadkach. Badania wskazują, że jednym z najbardziej skutecznych systemów instalowanych w pojazdach, przystępnym finansowo i możliwym do wprowadzenia w perspektywie krótkookresowej, jest system ecall. Ogromna większość użytkowników zdaje sobie sprawę z jego znaczenia i pragnie posiadać system ecall w następnym samochodzie. W ramach grupy sterującej programem ecall środowiska branżowe współpracowały z innymi zainteresowanymi stronami, opracowując niezbędne specyfikacje. Parlament Europejski wyraził swoje pełne poparcie. Przyszedł czas, by państwa członkowskie podjęły zobowiązania i zaczęły tworzyć konieczną infrastrukturę dla służb ratowniczych. Nada to nowy impuls wdrażaniu systemu ecall i wprowadzeniu go przez branżę we wszystkich pojazdach począwszy od 2010 r. Trzeba działać jak najszybciej, by uratować 2500 istnień ludzkich rocznie. 26 Platforma, której celem jest zwiększanie świadomości użytkowników w zakresie inteligentnych systemów bezpieczeństwa w pojazdach, stworzona na podstawie prac Forum esafety. PL 11 PL

12 ZAŁĄCZNIK 1: SŁOWNICZEK TERMINÓW 112 Jednolity europejski numer alarmowy, wprowadzony decyzją Rady nr 91/396/EWG ACEA Association des Constructeurs Européens d'automobiles (Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów) CEN Comité Européen de Normalisation (Europejski Komitet Normalizacyjny) E112 Wezwanie alarmowe z lokalizacją. Dyrektywa o usłudze powszechnej stanowi, że wszyscy operatorzy telefonii komórkowej i stacjonarnej muszą udostępniać informacje o lokalizacji osoby dokonującej każdego wezwania alarmowego. E112 dla połączeń w ramach telefonii komórkowej ma szczególne znaczenie dla systemu ecall. ecall Paneuropejski system wzywania pomocy przeznaczony do instalacji w pojazdach. Połączenie alarmowe jest wywoływane ręcznie przez pasażerów pojazdu lub automatycznie w wyniku aktywacji zainstalowanych w pojeździe czujników w następstwie wypadku drogowego. W przypadku uruchomienia pokładowe urządzenie ecall zestawia połączenie głosowe z numerem 112, jednocześnie przekazując dane o wypadku bezpośrednio do najbliższego punktu przyjmowania zgłoszeń o wypadkach. EGEA Expert Group on Emergency Access grupa ekspertów ds. dostępu do służb ratunkowych ETSI European Telecommunication Standard Institute (Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych) UE Unia Europejska Eurobarometr Badania przeprowadzane przez Komisję Europejską w celu analizy opinii obywateli Unii. Badanie dotyczące systemu ecall przeprowadzono z udziałem respondentów ze wszystkich państw członkowskich. 6. PR Szósty program ramowy Unii Europejskiej w dziedzinie badań i rozwoju technologicznego ICT Information and Communication Technologies Technologie teleinformatyczne JAMA Japan Automobile Manufacturers Association (Japońskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów) KAMA Korea Automobile Manufacturers Association (Koreańskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów) OSTK Operator sieci telefonii komórkowej PU Protokół ustaleń MSD PSAP SIM VoIP Minimal Set of Data Minimalny zbiór danych Punkt przyjmowania zgłoszeń o wypadkach. Punkt PSAP może być organem publicznym lub podmiotem prywatnym świadczącym usługi pod nadzorem organu publicznego. Subscriber Identification Module Karta (moduł) identyfikacji abonenta Voice over Internet Protocol Telefonia internetowa PL 12 PL

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW PL PL PL KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 21.8.2009 KOM(2009) 434 wersja ostateczna KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK. sprawozdania Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady

ZAŁĄCZNIK. sprawozdania Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 17.5.2017 r. COM(2017) 242 final ANNEX 1 ZAŁĄCZNIK do sprawozdania Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przeglądu praktycznego stosowania jednolitego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OPINII. PL Zjednoczona w różnorodności PL 2013/0165(COD) 16.10.2013. Komisji Transportu i Turystyki

PROJEKT OPINII. PL Zjednoczona w różnorodności PL 2013/0165(COD) 16.10.2013. Komisji Transportu i Turystyki PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Transportu i Turystyki 16.10.2013 2013/0165(COD) PROJEKT OPINII Komisji Transportu i Turystyki dla Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów w sprawie wniosku

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 18 maja 2017 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 18 maja 2017 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 18 maja 2017 r. (OR. en) 9438/17 ADD 1 MAP 12 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 17 maja 2017 r. Do: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał dyrektor Jordi

Bardziej szczegółowo

IP/07/584. Bruksela, dnia 27 r. april 2007

IP/07/584. Bruksela, dnia 27 r. april 2007 IP/07/584 Bruksela, dnia 27 r. april 2007 Bezpieczeństwo drogowe: europejski program działań nadal przynosi dobre wyniki - cel, jakim jest uratowanie życia 25 000 osób na drogach w Europie, może zostać

Bardziej szczegółowo

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 292/19

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 292/19 1.11.2013 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 292/19 KOMISJA EUROPEJSKA, DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 31 października 2013 r. dotycząca dostosowania rocznych limitów emisji państw członkowskich

Bardziej szczegółowo

Dokument z posiedzenia B7-0204/2010 PROJEKT REZOLUCJI. złożony w odpowiedzi na pytanie wymagające odpowiedzi ustnej B7 0204/2010

Dokument z posiedzenia B7-0204/2010 PROJEKT REZOLUCJI. złożony w odpowiedzi na pytanie wymagające odpowiedzi ustnej B7 0204/2010 PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Dokument z posiedzenia 29.3.2010 B7-0204/2010 PROJEKT REZOLUCJI złożony w odpowiedzi na pytanie wymagające odpowiedzi ustnej B7 0204/2010 zgodnie z art. 115 ust. 5 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Wyzwania Energetyki 2012 CEF

Wyzwania Energetyki 2012 CEF Wyzwania Energetyki 2012 CEF Janusz Piechociński Luty 2012 Nowe narzędzie CEF Dnia 29 czerwca 2011 r. Komisja Europejska przyjęła wniosek dotyczący kolejnych wieloletnich ram finansowych obejmujących lata

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (2017/C 162/05)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (2017/C 162/05) C 162/4 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 23.5.2017 Informacje przekazane przez Komisję zgodnie z art. 8 akapit drugi dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1535 ustanawiającej procedurę

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument na powyższy temat, w brzmieniu uzgodnionym przez Radę ds. WSiSW w dniu 20 lipca 2015 r.

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument na powyższy temat, w brzmieniu uzgodnionym przez Radę ds. WSiSW w dniu 20 lipca 2015 r. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 22 lipca 2015 r. (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 NOTA Od: Do: Sekretariat Generalny Rady Delegacje Nr poprz. dok.: 10830/2/15 REV 2 ASIM 52 RELEX 592 Nr dok. Kom.:

Bardziej szczegółowo

Przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym: sprawozdanie na temat cen samochodów pokazuje mniejsze różnice w cenach nowych samochodów w UE w 2010 r.

Przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym: sprawozdanie na temat cen samochodów pokazuje mniejsze różnice w cenach nowych samochodów w UE w 2010 r. KOMISJA EUROPEJSKA KOMUNIKAT PRASOWY Przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym: sprawozdanie na temat cen pokazuje mniejsze różnice w cenach nowych w UE w 2010 r. Bruksela, 26 lipca 2011 r. Ostatnie

Bardziej szczegółowo

Przed letnimi wakacjami UE przypomina o europejskim numerze alarmowym 112

Przed letnimi wakacjami UE przypomina o europejskim numerze alarmowym 112 IP/08/836 Bruksela, dnia 3 czerwca 2008 r. Przed letnimi wakacjami UE przypomina o europejskim numerze alarmowym 112 Komisja Europejska wzmogła dzisiaj działania mające na celu spopularyzowanie w UE bezpłatnego

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 8.12.2014 r. COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY upoważniająca Austrię, Belgię i Polskę do ratyfikowania lub przystąpienia do budapeszteńskiej konwencji

Bardziej szczegółowo

Bezpieczniejszy, bardziej ekologiczny i wydajniejszy transport dla całej Europy: Pierwsze sprawozdanie na temat inicjatywy Inteligentny samochód

Bezpieczniejszy, bardziej ekologiczny i wydajniejszy transport dla całej Europy: Pierwsze sprawozdanie na temat inicjatywy Inteligentny samochód 27.11.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 286 E/45 24. zwraca uwagę na ryzyko zaniku zawodu hodowcy owiec, pasterza, mleczarza i strzygącego oraz zwraca się do Komisji, aby strategia dla tego sektora

Bardziej szczegółowo

L 90/106 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 90/106 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 90/106 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 28.3.2013 DECYZJA KOMISJI z dnia 26 marca 2013 r. określająca roczne limity emisji państw członkowskich na lata 2013 2020 zgodnie z decyzją Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie zdolności instytucjonalnych celem skutecznego zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego w Polsce. Sekretariat Krajowej Rady BRD

Rozwijanie zdolności instytucjonalnych celem skutecznego zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego w Polsce. Sekretariat Krajowej Rady BRD Rozwijanie zdolności instytucjonalnych celem skutecznego zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego w Polsce Sekretariat Krajowej Rady BRD Krakowskie Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Kraków, 26/02/2015

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 Komisja Transportu i Turystyki 2009 2007/2259(INI) 4.2.2008 PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014. Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014. Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 21.11.2013 2013/0165(COD) PROJEKT OPINII Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 3 marca 2017 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 3 marca 2017 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 3 marca 2017 r. (OR. en) 6936/17 ADD 4 JAI 189 ASIM 22 CO EUR-PREP 14 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 2 marca 2017 r. Do: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 296/2 1.12.2004 Rodzaje gazu i odpowiadające im ciśnienia zasilające zgodnie z art. 2 ust. 2 dyrektywy Rady 90/396/EWG z dnia 29 czerwca 1990 r. (2004/C 296/02) (Niniejsza publikacja jest oparta na informacjach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

SPRAWOZDANIE KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY PL PL PL KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 12.1.2010 KOM(2009)713 wersja ostateczna SPRAWOZDANIE KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Monitorowanie emisji CO 2 z nowych samochodów osobowych w UE:

Bardziej szczegółowo

Grupa robocza powołana na mocy art. 29

Grupa robocza powołana na mocy art. 29 Grupa robocza powołana na mocy art. 29 01609/06/PL WP 125 Dokument roboczy w sprawie ochrony danych i wpływu na prywatność w kontekście inicjatywy ecall przyjęty dnia 26 września 2006 r. Niniejsza grupa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE)

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 11.5.2016 L 121/11 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/699 z dnia 10 maja 2016 r. ustalające na rok 2016 pułapy budżetowe mające zastosowanie do niektórych systemów wsparcia bezpośredniego określonych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI

SPRAWOZDANIE KOMISJI KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 23.9.2016 r. COM(2016) 618 final SPRAWOZDANIE KOMISJI Sprawozdanie ułatwiające obliczenie kwoty uprawnień do emisji przyznanych Unii Europejskiej (UE) oraz sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 5.7.2016 r. COM(2016) 440 final 2016/0202 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, protokołu (2015) zmieniającego załącznik dotyczący

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI KOMUNIKATU KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

ZAŁĄCZNIKI KOMUNIKATU KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 23.7.2014 r. COM(2014) 520 final ANNEXES 1 to 3 ZAŁĄCZNIKI do KOMUNIKATU KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Efektywność energetyczna i jej wkład w bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Internet szerokopasmowy dla wszystkich Europejczyków: Komisja rozpoczyna debatę na temat przyszłości usługi powszechnej

Internet szerokopasmowy dla wszystkich Europejczyków: Komisja rozpoczyna debatę na temat przyszłości usługi powszechnej IP/08/1397 Bruksela, dnia 25 września 2008 r. Internet szerokopasmowy dla wszystkich Europejczyków: Komisja rozpoczyna debatę na temat przyszłości usługi powszechnej W jaki sposób UE może zapewnić wszystkim

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA BADAWCZA ITS/CTT

TEMATYKA BADAWCZA ITS/CTT TEMATYKA BADAWCZA ITS/CTT PROJEKTY BADAWCZE Projekt EMERALD (Energy Management and Recharging for Efficient Electric Car Driving) Cele projektu EMERALD skupiają się wokół optymalizacji zużycia energii

Bardziej szczegółowo

Uczestnictwo europejskich MŚP w programach B+R

Uczestnictwo europejskich MŚP w programach B+R Uczestnictwo europejskich MŚP w programach B+R Oczekiwania i bariery Paweł Kaczmarek Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM w Poznaniu Projekt MAPEER SME MŚP a Programy wsparcia B+R Analiza

Bardziej szczegółowo

Europejska Strategia Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Europejska Strategia Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Europejska Strategia Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dr inż. Zofia Pawłowska kierownik Zakładu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy CIOP-PIB Informacja przygotowana na posiedzenie Rady Ochrony Pracy

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 Komisja Petycji 2009 19.06.2009 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Temat: Petycja 0171/2007 złożona przez Breedę Moynihan Cronin (posłankę do irlandzkiego parlamentu), w sprawie niewypełnienia

Bardziej szczegółowo

Sewilla, lutego 2010 DEKLARACJA FORUM DORADCZEGO NA TEMAT OGÓLNOEUROPEJSKIEGO BADANIA KONSUMPCJI ŻYWNOŚCI EUROPEJSKIE MENU

Sewilla, lutego 2010 DEKLARACJA FORUM DORADCZEGO NA TEMAT OGÓLNOEUROPEJSKIEGO BADANIA KONSUMPCJI ŻYWNOŚCI EUROPEJSKIE MENU Sewilla, 11-12 lutego 2010 DEKLARACJA FORUM DORADCZEGO NA TEMAT OGÓLNOEUROPEJSKIEGO BADANIA KONSUMPCJI ŻYWNOŚCI EUROPEJSKIE MENU OGÓLNOEUROPEJSKIE BADANIE KONSUMPCJI ŻYWNOŚCI (EU Menu) Propozycja przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY. w sprawie przyjęcia przez Litwę euro w dniu 1 stycznia 2015 r.

Wniosek DECYZJA RADY. w sprawie przyjęcia przez Litwę euro w dniu 1 stycznia 2015 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 4.6.2014 r. COM(2014) 324 final 2014/0170 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przyjęcia przez Litwę euro w dniu 1 stycznia 2015 r. PL PL UZASADNIENIE 1. KONTEKST WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

(4) Belgia, Niemcy, Francja, Chorwacja, Litwa i Rumunia podjęły decyzję o zastosowaniu art. 11 ust. 3 rozporządzenia

(4) Belgia, Niemcy, Francja, Chorwacja, Litwa i Rumunia podjęły decyzję o zastosowaniu art. 11 ust. 3 rozporządzenia L 367/16 23.12.2014 ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 1378/2014 z dnia 17 października 2014 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 oraz załączniki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA KOMITETU EKONOMICZNO-FINANSOWEGO

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA KOMITETU EKONOMICZNO-FINANSOWEGO KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 20.5.2014 r. COM(2014) 277 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA KOMITETU EKONOMICZNO-FINANSOWEGO na mocy art. 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1210/2010

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI. Komunikatu Komisji

ZAŁĄCZNIKI. Komunikatu Komisji KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 14.12.2015 r. COM(2015) 639 final ANNEXES 3 to 4 ZAŁĄCZNIKI ZAŁĄCZNIK III: Ogólna ocena zasady dodatkowości (art. 95 RWP) ZAŁĄCZNIK IV: Terminy przedkładania i przyjmowania

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY. ustalająca skład Komitetu Regionów

Wniosek DECYZJA RADY. ustalająca skład Komitetu Regionów KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 11.6.2014 r. COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY ustalająca skład Komitetu Regionów PL PL UZASADNIENIE 1. KONTEKST WNIOSKU Artykuł 305 Traktatu o

Bardziej szczegółowo

1. W dniu 28 lipca 2017 r. Komisja przekazała Radzie projekt budżetu korygującego (PBK) nr 5 do budżetu ogólnego na rok 2017.

1. W dniu 28 lipca 2017 r. Komisja przekazała Radzie projekt budżetu korygującego (PBK) nr 5 do budżetu ogólnego na rok 2017. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 29 września 207 r. (OR. en) 2439/7 FIN 562 PE-L 37 NOTA DO PUNKTU I/A Od: Do: Nr dok. Kom.: Komitet Budżetowy Komitet Stałych Przedstawicieli / Rada 560/7 FIN 500 (COM(207)

Bardziej szczegółowo

Bruksela, dnia 17.9.2014 r. C(2014) 6767 final KOMUNIKAT KOMISJI

Bruksela, dnia 17.9.2014 r. C(2014) 6767 final KOMUNIKAT KOMISJI KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 17.9.2014 r. C(2014) 6767 final KOMUNIKAT KOMISJI Aktualizacja danych wykorzystywanych do obliczania kar ryczałtowych oraz kar pieniężnych wskazywanych Trybunałowi Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI DZIEŃ NUMERU ALARMOWEGO 112.

EUROPEJSKI DZIEŃ NUMERU ALARMOWEGO 112. EUROPEJSKI DZIEŃ NUMERU ALARMOWEGO 112. CO TO JEST "112"? Numer alarmowy 112 jest jednolitym ogólnoeuropejskim numerem alarmowym zarówno dla telefonów stacjonarnych, jak i komórkowych. Ogólnoeuropejski

Bardziej szczegółowo

Programy Ramowe UE jako narzędzie realizacji ERA Struktura 7.PR UE. Zasady uczestnictywa

Programy Ramowe UE jako narzędzie realizacji ERA Struktura 7.PR UE. Zasady uczestnictywa Programy Ramowe UE jako narzędzie realizacji ERA Struktura 7.PR UE. Zasady uczestnictywa Renata Downar-Zapolska Regionalny Punkt Kontaktowy ds. 7. PR UE Politechnika Gdańska 1 7. Program Ramowy Badań,

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 24.9.2014 L 280/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 994/2014 z dnia 13 maja 2014 r. zmieniające załączniki VIII i VIIIc do rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY. ustalająca skład Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

Wniosek DECYZJA RADY. ustalająca skład Komitetu Ekonomiczno-Społecznego KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 11.6.2014 r. COM(2014) 227 final 2014/0129 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY ustalająca skład Komitetu Ekonomiczno-Społecznego PL PL UZASADNIENIE 1. KONTEKST WNIOSKU Artykuł

Bardziej szczegółowo

(Ogłoszenia) PROCEDURY ADMINISTRACYJNE KOMISJA

(Ogłoszenia) PROCEDURY ADMINISTRACYJNE KOMISJA 3.7.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 151/25 V (Ogłoszenia) PROCEDURY ADMINISTRACYJNE KOMISJA Zaproszenie do składania wniosków Program Kultura (2007 2013) Wdrożenie działań programowych: wieloletnie

Bardziej szczegółowo

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość 2015R1089 PL 01.01.2015 001.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/1089

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 23.3.2011 KOM(2011) 138 wersja ostateczna SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Drugie

Bardziej szczegółowo

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa) 27.4.2006 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 114/1 I (Akty, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 629/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 5 kwietnia 2006 r. zmieniające

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO TRANSPORTU URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ. Projekt

MINISTERSTWO TRANSPORTU URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ. Projekt MINISTERSTWO TRANSPORTU URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ Projekt Implementacja numeru alarmowego 112 w Polsce, w tym w szczególności dostęp dla służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy do informacji

Bardziej szczegółowo

STANDARDOWE OPŁATY ABONAMENTOWE ESTEL

STANDARDOWE OPŁATY ABONAMENTOWE ESTEL CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ ESTEL ŚWIADCZONEJ PRZEZ Espol Sp. z o.o. OSOBOM FIZYCZNYM obowiązuje dla umów zawartych od 30.10.2015 STANDARDOWE OPŁATY ABONAMENTOWE ESTEL Plan taryfowy Liczba bezpłatnych

Bardziej szczegółowo

Szanse i zagrożenia związane z wdrożeniem w Polsce systemu ecall

Szanse i zagrożenia związane z wdrożeniem w Polsce systemu ecall Paweł Dłoniak Krzysztof Kalkowski Politechnika Gdańska Szanse i zagrożenia związane z wdrożeniem w Polsce systemu ecall Streszczenie Referat dotyczy proponowanego przez Unię Europejską paneuropejskiego

Bardziej szczegółowo

Zakończenie Summary Bibliografia

Zakończenie Summary Bibliografia Spis treści: Wstęp Rozdział I Zakresy i ich wpływ na pojmowanie bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1. Zakresy pojmowania bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1.1. Zakres wąski bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1.2. Zakres

Bardziej szczegółowo

Litwa. Łotwa. Czechy. Estonia. 112 Jednolity numer alarmowy

Litwa. Łotwa. Czechy. Estonia. 112 Jednolity numer alarmowy Litwa 102 Policja 103 Pogotowie ratunkowe 370 Kierunkowy. Wewnątrz państwa zmienia się na cyfrę 8. Na przykład: (370)123-45-67 = 8-123-45-67 (370) 372 47 951 numery wewnątrz kraju składają się z 8 cyfr

Bardziej szczegółowo

STANDARDOWE OPŁATY ABONAMENTOWE ESTEL

STANDARDOWE OPŁATY ABONAMENTOWE ESTEL CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ ESTEL ŚWIADCZONEJ PRZEZ ESPOL SP. Z O.O. OSOBOM FIZYCZNYM obowiązuje dla umów zawartych od 16.03.2015 STANDARDOWE OPŁATY ABONAMENTOWE ESTEL Plan taryfowy Liczba bezpłatnyc h

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo ruchu drogowego: Pakiet w sprawie przydatności do ruchu drogowego bardziej rygorystyczne kontrole pojazdów w celu ratowania życia

Bezpieczeństwo ruchu drogowego: Pakiet w sprawie przydatności do ruchu drogowego bardziej rygorystyczne kontrole pojazdów w celu ratowania życia KOMISJA EUROPEJSKA MEMO Bruksela, dnia 13 lipca 2012 r. Bezpieczeństwo ruchu drogowego: Pakiet w sprawie przydatności do ruchu drogowego bardziej rygorystyczne kontrole pojazdów w celu ratowania życia

Bardziej szczegółowo

Odsetek gospodarstw domowych posiadających szerokopasmowy dostęp do Internetu w domu

Odsetek gospodarstw domowych posiadających szerokopasmowy dostęp do Internetu w domu GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków

Wykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków Wykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków Marlena Piekut Oleksandra Kurashkevych Płock, 2014 Pracowanie Zarabianie pieniędzy Bawienie się INTERNET Dokonywanie zakupów Nawiązywanie kontaktów Tadao

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 8.4.2016 r. COM(2016) 183 final 2016/0094 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie stanowiska, jakie należy przyjąć w imieniu Unii Europejskiej w odniesieniu do międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWYCH W OFERCIE DOM BEZ LIMITU II. CENNIK POŁĄCZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH. OPŁATA MIESIĘCZNA NETTO VAT BRUTTO Abonament telefoniczny

PODSTAWOWYCH W OFERCIE DOM BEZ LIMITU II. CENNIK POŁĄCZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH. OPŁATA MIESIĘCZNA NETTO VAT BRUTTO Abonament telefoniczny Wszystkie stawki oraz opłaty podane są w polskich złotych. W przypadku połączeń wskazywane są opłaty za minutę połączenia. Opłaty za połączenia są naliczane za każdą sekundę połączenia w wysokości 1/60

Bardziej szczegółowo

Regulacyjne aspekty systemu powiadamiania o wypadkach drogowych ecall

Regulacyjne aspekty systemu powiadamiania o wypadkach drogowych ecall Stanisław Piątek Opisano politykę telekomunikacyjną Unii Europejskiej w zakresie realizacji systemu automatycznego wzywania pomocy z pojazdów uczestniczących w wypadkach (ecall), podejście niektórych państw

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja wywołań alarmowych w Polsce

Lokalizacja wywołań alarmowych w Polsce Lokalizacja wywołań alarmowych w Polsce Departament Infrastruktury Teleinformatycznej Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Piotr Durbajło Dyrektor Okrągły Stół 112 w Polsce - 2008 r. Agenda

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Pakiet Internet w UE w ofercie nju z rachunkiem obowiązuje od dnia 30 czerwca 2015 r.

Regulamin usługi Pakiet Internet w UE w ofercie nju z rachunkiem obowiązuje od dnia 30 czerwca 2015 r. Regulamin usługi Pakiet Internet w UE w ofercie nju z rachunkiem obowiązuje od dnia 30 czerwca 2015 r. 1. Pakiet Internet w UE (dalej: Usługa ) to usługa dostępna dla abonentów oferty nju z rachunkiem

Bardziej szczegółowo

BRUTTO Abonament telefoniczny 30,00 zł 23% 36,90 zł. BRUTTO Ceny obowiązują we wszystkie dni tygodnia przez 24 godziny na dobę 0,57 zł 23% 0,70 zł

BRUTTO Abonament telefoniczny 30,00 zł 23% 36,90 zł. BRUTTO Ceny obowiązują we wszystkie dni tygodnia przez 24 godziny na dobę 0,57 zł 23% 0,70 zł Wszystkie stawki oraz opłaty podane są w polskich złotych. W przypadku połączeń wskazywane są opłaty za minutę połączenia. Opłaty za połączenia są naliczane za każdą sekundę połączenia w wysokości 1/60

Bardziej szczegółowo

Lifelong Learning- Erasmus 2013/2014

Lifelong Learning- Erasmus 2013/2014 Lifelong Learning- Erasmus 2013/2014 14 FACULTY of ELECTRONICS and INFORMATION TECHNOLOGY Warsaw University of Technology (1) Lifelong Learning- Erasmus 2013/2014 14 Dr inż. Dariusz Turlej Dr inż. Wojciech

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E W dniu 15 grudnia 2006 r. (znak: SG-Greffe (2006)D/2007989; zał. K(2006)6136) przekazane zostały Polsce zarzuty formalne na mocy art. 226 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską,

Bardziej szczegółowo

Cennik Oferty Play Online na Kartę

Cennik Oferty Play Online na Kartę Cennik Oferty Play Online na Kartę Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 sp. z o.o. obowiązuje od 20.07.2010 r. do odwołania (zmieniony dn. 01.07.2013 r.) Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane są w

Bardziej szczegółowo

L 185/62 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.7.2011

L 185/62 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.7.2011 L 185/62 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.7.2011 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 680/2011 z dnia 14 lipca 2011 r. ustalające na rok 2011 pułapy budżetowe mające zastosowanie do określonych

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Wspólna waluta euro dr Marta Musiał Katedra Bankowości i Finansów Porównawczych Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytet Szczeciński 17 listopad 2016 r. PLAN

Bardziej szczegółowo

19.8.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 218/9

19.8.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 218/9 19.8.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 218/9 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 745/2010 z dnia 18 sierpnia 2010 r. ustalające na rok 2010 pułapy budżetowe mające zastosowanie do określonych systemów

Bardziej szczegółowo

STANDARDOWE OPŁATY ABONAMENTOWE ESTEL

STANDARDOWE OPŁATY ABONAMENTOWE ESTEL CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ ESTEL ŚWIADCZONEJ PRZEZ ESPOL POLICE SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W POLICACH obowiązuje dla umów zawartych od 16.03.2015 STANDARDOWE OPŁATY ABONAMENTOWE ESTEL Plan taryfowy Liczba

Bardziej szczegółowo

Cennik usług Netia Mobile

Cennik usług Netia Mobile Cennik usług Netia Mobile Cennik usług Netia Mobile (Cennik) jest skierowany do przedsiębiorców (osób fi zycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej prowadzących

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI

KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI 14.06.2005-15.07.2005 Znaleziono 803 odpowiedzi z 803 odpowiadających wybranym kryteriom Proszę wskazać główny sektor działalności

Bardziej szczegółowo

Mapa Unii Europejskiej

Mapa Unii Europejskiej Mapa Unii Europejskiej 1. Cele lekcji a) Wiadomości Uczeń zna: nazwy państw Unii Europejskiej, nazwy stolic państw Unii Europejskiej, flagi państw Unii Europejskiej. b) Umiejętności Uczeń potrafi: wskazać

Bardziej szczegółowo

RADA EUROPY STRAŻNIK PRAW CZŁOWIEKA W SKRÓCIE

RADA EUROPY STRAŻNIK PRAW CZŁOWIEKA W SKRÓCIE RADA EUROPY STRAŻNIK PRAW CZŁOWIEKA W SKRÓCIE Państwa niebędące członkami Rady Europy (Białoruś) PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE SIEDZIBA GŁÓWNA I BIURA BUDŻET Albania, Andora, Armenia, Austria, Azerbejdżan, Belgia,

Bardziej szczegółowo

Cennik Oferty Play Online na Kartę Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 sp. z o.o. obowiązuje od r. do odwołania (zmieniony dn r.

Cennik Oferty Play Online na Kartę Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 sp. z o.o. obowiązuje od r. do odwołania (zmieniony dn r. Cennik Oferty Play Online na Kartę Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 sp. z o.o. obowiązuje od 20.07.2010r. do odwołania (zmieniony dn. 01.01.2011r.) Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane są w złotych

Bardziej szczegółowo

KOMISJA. L 272/18 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

KOMISJA. L 272/18 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 272/18 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 18.10.2005 KOMISJA DECYZJA KOMISJI z dnia 14 października 2005 r. w sprawie programów zwalczania i monitorowania chorób zwierząt, niektórych TSE, oraz programów

Bardziej szczegółowo

Zakupy on-line w europejskich gospodarstwach domowych. dr inż. Marlena Piekut Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechnika Warszawska

Zakupy on-line w europejskich gospodarstwach domowych. dr inż. Marlena Piekut Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechnika Warszawska Zakupy on-line w europejskich gospodarstwach domowych dr inż. Marlena Piekut Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechnika Warszawska Cel badania Identyfikacja zakresu wykorzystania handlu elektronicznego

Bardziej szczegółowo

Udział polityki spójności stale rośnie: - w 1965r. wynosił 6% - w 1988 r. wynosił 17% - w 2013r. wyniesie 36%

Udział polityki spójności stale rośnie: - w 1965r. wynosił 6% - w 1988 r. wynosił 17% - w 2013r. wyniesie 36% Jakie zmiany mogą czekać rolników po 2013? Czy będą to zmiany gruntowne czy jedynie kosmetyczne? Czy poszczególne instrumenty WPR będą ewaluować czy też zostaną uzupełnione o nowe elementy? Reforma WPR

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 13.6.2013 COM(2013) 316 final 2013/0165 (COD) C7-0174/13 Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wymagań dotyczących homologacji typu na potrzeby

Bardziej szczegółowo

ZASIĘG USŁUGI FOTORADARY EUROPA I NIEBEZPIECZNE STREFY

ZASIĘG USŁUGI FOTORADARY EUROPA I NIEBEZPIECZNE STREFY FOTORADARY MAPY TOMTOM TRAFFIC ZASIĘG USŁUGI FOTORADARY EUROPA I NIEBEZPIECZNE STREFY Usługi Fotoradary Europa i Niebezpieczne strefy TomTom są dostępne w krajach wymienionych poniżej. Z usług tych można

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO. Ustanowienie odpowiednich stosunków między UE a Europejską Agencją Kosmiczną

KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO. Ustanowienie odpowiednich stosunków między UE a Europejską Agencją Kosmiczną KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 14.11.2012 COM(2012) 671 final KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO Ustanowienie odpowiednich stosunków między UE a Europejską Agencją Kosmiczną PL PL

Bardziej szczegółowo

cena brutto Opłata za aktywację usługi 250,00 zł 57,50 zł 307,50 zł akty

cena brutto Opłata za aktywację usługi 250,00 zł 57,50 zł 307,50 zł akty CENNIK STANDARDOWY USŁUGI TELEFONII KOMÓRKOWEJ Simfonia Fresh Obowiązuje od 01.02.2012 r. Informacje o usłudze 1. Taryfy standardowe dostępne dla kart SIM w usłudze Simfonia Fresh. 2. Usługa świadczona

Bardziej szczegółowo

Wstęp. 1 Założenia i cele EMAS 2 EMAS w Polsce 3 Wdrażanie i rejestracja w EMAS

Wstęp. 1 Założenia i cele EMAS 2 EMAS w Polsce 3 Wdrażanie i rejestracja w EMAS Wstęp 1 Założenia i cele EMAS 2 EMAS w Polsce 3 Wdrażanie i rejestracja w EMAS Założenia 1 i cele EMAS Geneza zarządzania środowiskowego EMAS / ISO 14001 Zarządzanie środowiskowe 1995 Zarządzanie jakością

Bardziej szczegółowo

Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek od towarów i usług (VAT), o ile nie wskazano inaczej.

Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek od towarów i usług (VAT), o ile nie wskazano inaczej. obowiązuje od 30.04.2016 Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek od towarów i usług (VAT), o ile nie wskazano inaczej. Opłaty za wysłanie wiadomości SMS,

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA PODSEKRETARZ STANU

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA PODSEKRETARZ STANU Warszawa, dnia 02-11-2015 r. MINISTERSTWO ŚRODOWISKA PODSEKRETARZ STANU Janusz Ostapiuk DGO-III.070.1.2015.MK Pani Małgorzata Kidawa-Błońska Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Odpowiadając na pismo

Bardziej szczegółowo

Strategianormalizacji europejskiej

Strategianormalizacji europejskiej Strategianormalizacji europejskiej wg rozporządzenia UE Spotkanie CBT 24.09.2014 Jolanta Kochańska Z-ca Prezesa PKN ds. Normalizacji Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1025/2012 z dnia

Bardziej szczegółowo

Przygotowania do rozpoczęcia stosowania Rozporządzenia 536/2014 z perspektywy URPL. Szanse i zagrożenia dla badań klinicznych w Polsce

Przygotowania do rozpoczęcia stosowania Rozporządzenia 536/2014 z perspektywy URPL. Szanse i zagrożenia dla badań klinicznych w Polsce URZĄD REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH Przygotowania do rozpoczęcia stosowania Rozporządzenia 536/2014 z perspektywy URPL. Szanse i zagrożenia dla badań klinicznych

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK KOMUNIKATU KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY EUROPEJSKIEJ I RADY

ZAŁĄCZNIK KOMUNIKATU KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY EUROPEJSKIEJ I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 14.12.2016 r. COM(2016) 960 final ANNEX 1 ZAŁĄCZNIK do KOMUNIKATU KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY EUROPEJSKIEJ I RADY Drugie sprawozdanie z postępów: Pierwsze

Bardziej szczegółowo

Cennik usług Netia Mobile Taryfa Indywidualna

Cennik usług Netia Mobile Taryfa Indywidualna Obowiązuje od 1.07.2012 r. Cennik usług Netia Mobile (Cennik) jest skierowany do przedsiębiorców (osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, prowadzących

Bardziej szczegółowo

Wyzwania w rozwoju gospodarczym Polski : jaka rola JST i spółek komunalnych? Witold M.Orłowski

Wyzwania w rozwoju gospodarczym Polski : jaka rola JST i spółek komunalnych? Witold M.Orłowski Wyzwania w rozwoju gospodarczym Polski : jaka rola JST i spółek komunalnych? Witold M.Orłowski Lubelska Konferencja Spółek Komunalnych, 22.10.2014 Od 20 lat Polska skutecznie goni bogaty Zachód 70.0 PKB

Bardziej szczegółowo

29.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 95/39

29.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 95/39 29.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 95/39 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 27 marca 2014 r. w odniesieniu do wkładu finansowego Unii na rzecz skoordynowanego planu kontroli w celu ustalenia

Bardziej szczegółowo

RADA EUROPEJSKA Bruksela, 17 czerwca 2013 r. (OR. en) AKTY PRAWNE DECYZJA RADY EUROPEJSKIEJ ustanawiająca skład Parlamentu Europejskiego

RADA EUROPEJSKA Bruksela, 17 czerwca 2013 r. (OR. en) AKTY PRAWNE DECYZJA RADY EUROPEJSKIEJ ustanawiająca skład Parlamentu Europejskiego RADA EUROPEJSKA Bruksela, 17 czerwca 2013 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2013/0900 (NLE) EUCO 110/1/13 REV 1 INST 234 POLGEN 69 AKTY PRAWNE Dotyczy: DECYZJA RADY EUROPEJSKIEJ ustanawiająca

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 8 lipca 2016 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 8 lipca 2016 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 8 lipca 2016 r. (OR. en) 11070/16 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 7 lipca 2016 r. Do: Nr dok. Kom.: Dotyczy: STAT 10 FIN 462 INST 307 DELACT 146 Sekretarz Generalny

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI SPRAWOZDANIA KOMISJI SPRAWOZDANIA ROCZNEGO ZA ROK 2016 NA TEMAT STOSUNKÓW MIĘDZY KOMISJĄ EUROPEJSKĄ A PARLAMENTAMI NARODOWYMI

ZAŁĄCZNIKI SPRAWOZDANIA KOMISJI SPRAWOZDANIA ROCZNEGO ZA ROK 2016 NA TEMAT STOSUNKÓW MIĘDZY KOMISJĄ EUROPEJSKĄ A PARLAMENTAMI NARODOWYMI KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 30.6.2017 r. COM(2017) 601 final ANNEXES 1 to 3 ZAŁĄCZNIKI do SPRAWOZDANIA KOMISJI SPRAWOZDANIA ROCZNEGO ZA ROK 2016 NA TEMAT STOSUNKÓW MIĘDZY KOMISJĄ EUROPEJSKĄ A PARLAMENTAMI

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo ruchu drogowego i ITS - przegląd decyzji i projektów UE

Bezpieczeństwo ruchu drogowego i ITS - przegląd decyzji i projektów UE Bezpieczeństwo ruchu drogowego i ITS - przegląd decyzji i projektów UE Prof. Wojciech Suchorzewski Politechnika Warszawska i ITS Polska Międzynarodowy Kongres Zwiększanie potencjału na rzecz bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Program PIN Performance Road Safety Index

Program PIN Performance Road Safety Index Program PIN Performance Road Safety Index Ciągła potrzeba poprawy brd w Unii Europejskiej Warszawa, 14 lutego 2013 Mircea Steriu, Oficer Projektu ETSC PIN Wprowadzenie do ETSC ETSC jest niezależną organizacją

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane przez CPI MSWiA

Projekty realizowane przez CPI MSWiA Projekty realizowane przez CPI MSWiA CPI MSWiA Państwowa jednostka budżetowa utworzona zarządzeniem Nr 11 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 stycznia 2008 r. (Dz. Urz. Ministra Spraw

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Sprawozdanie roczne w sprawie wdrożenia inicjatywy Wolontariusze pomocy UE w 2014 r.

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Sprawozdanie roczne w sprawie wdrożenia inicjatywy Wolontariusze pomocy UE w 2014 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 13.7.2015 r. COM(2015) 335 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Sprawozdanie roczne w sprawie wdrożenia inicjatywy Wolontariusze pomocy UE w

Bardziej szczegółowo

Cennik Oferty Virgin Mobile Polska #ChcęWszystko Cennik Usług Telekomunikacyjnych Virgin Mobile Polska Sp. z o.o.

Cennik Oferty Virgin Mobile Polska #ChcęWszystko Cennik Usług Telekomunikacyjnych Virgin Mobile Polska Sp. z o.o. Cennik Oferty Virgin Mobile Polska #ChcęWszystko Cennik Usług Telekomunikacyjnych Virgin Mobile Polska Sp. z o.o. Niniejszy Cennik obowiązuje od dnia 30 kwietnia 2016r. i w całości zastępuje Cennik Oferty

Bardziej szczegółowo

CENNIK OFERTY PLAY ONLINE NA KARTĘ Z MODEMEM

CENNIK OFERTY PLAY ONLINE NA KARTĘ Z MODEMEM CENNIK OFERTY PLAY ONLINE NA KARTĘ Z MODEMEM Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 sp. z o.o. obowiązuje od 23.08.2010 r. do odwołania (zmieniony dn. 01.07.2014 r.) Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane

Bardziej szczegółowo

Aktywność zawodowa osób starszych w wybranych krajach Unii Europejskiej

Aktywność zawodowa osób starszych w wybranych krajach Unii Europejskiej Aktywność zawodowa osób starszych w wybranych krajach Unii Europejskiej dr Ewa Wasilewska II Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Społeczne wyzwania i problemy XXI wieku. STARZEJĄCE SIĘ SPOŁECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo