Uchwała Nr... Rady Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy z dnia...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uchwała Nr... Rady Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy z dnia..."

Transkrypt

1 Uchwała Nr... Rady Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy z dnia... w sprawie: zaopiniowania sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy za rok Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 roku o ustroju m. st. Warszawy ( Dz. U. Nr 41, poz. 361 z póź. zm. ) w związku z 17 załącznika Nr 2 do Uchwały Nr VII/96/2003 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 lutego 2003 roku w sprawie ujednolicenia nazw ośrodków pomocy społecznej m. st. Warszawy oraz nadania im statutów uchwala się co następuje: 1. Rada Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy pozytywnie opiniuje sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy za rok 2003 w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały. 2. Uchwałę przekazać Prezydentowi m. st. Warszawy i Przewodniczącemu Rady m. st. Warszawy. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy Dariusz Ostrowski

2 Załącznik do uchwały Nr... Rady Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy z dnia... Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy za okres od 01.I-31.XII.2003r. Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Warszawa - Białołęka został powołany Uchwałą Nr.111/36/94 Rady Gminy Warszawa-Białołęka z dnia r. Podstawą działalności jest roczny plan finansowy wydatków zatwierdzony przez Radę Miasta Stołecznego Warszawy. Ośrodek Pomocy Społecznej działa m.in. na podstawie: 1. ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz 1591 z póź. zm.), 2. ustawy z dnia 29 listopada 1990r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 1998r. Nr 64, poz. 414 z póź. zm.), 3. ustawy z dnia 15 marca 2002r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz.U Nr 41, poz. 361 z póź. zm.), 4. ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz z póź. zm), 5. ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z z 2001r. Nr 142, poz z późn. zm) 6. ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z d 2002r. Nr 76, poz. 694 z póź. zm.), 7. ustawy z dnia 1 grudnia 1994r. o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych (Dz.U. z 1998r. Nr 102, poz. 651 z póź.zm), 8. ustawy z dnia 7 stycznia 1993r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz.U. Nr 17, poz. 78 z poźn. zm), 9. ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. Nr 111, poz. 535 z póź. zm)

3 10.ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002r. Nr 147, poz z późn. zm.), 11. ustawy z dnia 24 kwietnia 1997r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. Nr 75 poz. 468 z późn. zm.), 12.innych przepisów szczególnych dotyczących jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i samorządowych jednostek budżetowych. Ośrodek realizuje również zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej, bądź innych ustaw mających na celu odnowę poziomu życia osób i rodzin, np.: w zakresie dożywiania uczniów w szkołach. Wojewoda zapewnia środki na realizację zadań zleconych, w tym w odpowiedniej części na utrzymanie ośrodka i wynagrodzenia. Dzielnica Białołęka finansuje realizację zadań własnych. Formy pomocy realizowane przez Ośrodek to: pomoc pieniężna zasiłki stałe, stałe wyrównawcze, renty socjalne (wypłacane przez OPS do IX.2003r.), zasiłki okresowe, okresowe gwarantowane, okresowe specjalne, zasiłki celowe, z. celowe specjalne na zaspokojenie konkretnej potrzeby (zakup żywności, opału, leków), z. celowe zwrotne, zasiłki macierzyńskie okresowe, pomoc w naturze, w tym obiady dla dzieci w szkołach, odzież, świadczenia zdrowotne, wypoczynek letni lub zimowy dla dzieci i młodzieży, usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne dla osób wymagających pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, poprzez podstawową opiekę higieniczną, zleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Wyżej wymienione usługi świadczone były przez Caritas Diecezji Warszawsko Praskiej pomoc instytucjonalna organizowanie pobytu w dziennych domach pomocy społecznej, kompletowanie dokumentów do stacjonarnych domów pomocy społecznej, itp. poradnictwo prawne, psychologiczne i inne w zależności od zapotrzebowania klientów,

4 praca socjalna pomoc w odzyskaniu samodzielności, systematyczne oddziaływanie pracownika socjalnego mające na celu poprawę sytuacji osób i rodzin w celu usamodzielnieniu. Ośrodek Pomocy Społecznej zgodnie z Uchwałą nr XVIII/281/2003 z dnia 02.X. 2003r. Rady Miasta Stołecznego Warszawy, która weszła w życie z dniem 01.XI. 2003r. realizuje zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu, a także dysponuje środkami budżetowymi w tym zakresie. Wszystkie wymienione formy pomocy mają na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia. Stale na rzecz naszych klientów świadczymy pracę socjalną, pośrednictwo prawne i psychologiczne. Ważne miejsce zajmuje również współpraca z organizacjami pozarządowymi w celu likwidacji istniejących w rodzinach trudności wychowawczych i zachowań patologicznych oraz przeciwdziałaniu degradacji dzieci i młodzieży. Rozdział Ubezpieczenia zdrowotne Osoby pobierające zasiłek stały, stały wyrównawczy, gwarantowany zasiłek okresowy, renta socjalną, a także osoby pozostające na ich wyłącznym utrzymaniu, mają prawo do świadczeń zdrowotnych na zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin. W okresie sprawozdawczym opłacone zostały składki na ubezpieczenia zdrowotne od: zasiłków stałych dla 33 świadczeniobiorców, zasiłków stałych wyrównawczych dla 126 świadczeniobiorców, zasiłków okresowych gwarantowanych dla 7 świadczeniobiorców, rent socjalnych dla 178 świadczeniobiorców. Łącznie: 2470 świadczeń na łączną kwotę: ,00 zł.

5 Rozdział Zasiłki i Pomoc w Naturze Zadania własne Do zadań własnych z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez gminy należą: prowadzenie domów pomocy społecznej, ośrodków wsparcia o zasięgu lokalnym, oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki, przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i specjalnych celowych, przyznawanie pomocy rzeczowej, przyznawanie pomocy w naturze na ekonomiczne usamodzielnienie, przyznawanie i wypłacanie zasiłków i pożyczek na ekonomiczne usamodzielnienie, inne zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z rozeznanych potrzeb gminy. Do zadań własnych z zakresu pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym realizowanych przez gminy należy: udzielanie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym organizowanie i prowadzenie gminnych ognisk wychowawczych, świetlic i klubów środowiskowych dla dzieci, a także organizowanie mieszkań chronionych. świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania, udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osób bezdomnych i innych osób nie mających dochodów i możliwości ubezpieczenia się na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, praca socjalna, sprawienie pogrzebu w tym osobom bezdomnym,

6 zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników i warunków realizacji zadań własnych gminy. Ze świadczeń w okresie I-XII 2003r. skorzystały osoby i rodziny, które znajdowały się w trudnej sytuacji życiowej a w szczególności te, u których wystąpiła jedna z niżej wymienionych okoliczności: ubóstwo, sieroctwo, bezrobocie, bezdomność, potrzeba ochrony macierzyństwa, niepełnosprawność, długotrwała choroba, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenie gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych, alkoholizm i narkomania, trudności w przystosowaniu się do życia po opuszczeniu zakładu karnego, klęska żywiołowa i ekologiczna. Przyznanie świadczenia z pomocy społecznej każdorazowo poprzedzane jest przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania lub miejscu stałego pobytu. W postępowaniu o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej pracownik socjalny kieruje się przede wszystkim dobrem osób korzystających z pomocy i ochroną ich dóbr osobistych. W okresie sprawozdawczym w ramach zadań własnych udzielono świadczeń na kwotę zł w tym : o sprawiono pogrzeby dla 15osób na kwotę ,00 zł, o przyznano zasiłki celowe dla 322 osób na kwotę ,00 zł w tym: o 234 obiadów dla dzieci na kwotę ,00 zł, o przyznano zasiłki celowe zwrotne dla 57 osób na kwotę ,00 zł, o przyznano zasiłki celowe specjalne dla 244 osób na kwotę ,00 zł,

7 Ośrodek oferuje pomoc w formie pracy socjalnej, poradnictwa specjalistycznego, w szczególności prawnego, psychologicznego, i tak w roku 2003r. udzielono: 249 porad prawnych, 57 rodzin objęto pomocą psychologiczną, 2064 porad pracowników socjalnych w załatwieniu spraw urzędowych i bytowych oraz utrzymywaniu kontaktów z otoczeniem. Zadania zlecone Zadania zlecone gminie obejmują: przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, renty socjalnej, przysługujących dodatków do świadczeń, przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, z. okresowych gwarantowanych,z. okresowych specjalnych, z. okresowych macierzyńskich, opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby uprawnione do pobierania zasiłku stałego oraz zasiłku okresowego gwarantowanego, opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, przyznawanie i wypłacanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej, przyznawanie zasiłku celowego w formie biletu kredytowanego, świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych przysługujących na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego, organizowanie i prowadzenie środowiskowych domów samopomocy, zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej bądź innych ustaw, mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin po zapewnieniu odpowiednich środków, utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej i zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone gminie. W zakresie zadań zleconych wydatkowano kwotę ,00 zł z czego wypłacono: zasiłki stałe dla 33 osób na kwotę ,00 zł, zasiłki stałe wyrównawcze dla 126 osób na kwotę ,00 zł, zasiłki okresowe gwarantowane dla 8 osób ,00 zł,

8 renty socjalne dla 178 osób ,00 zł, zasiłki macierzyński dla 45 osób ,00 zł, zasiłki okresowe dla 25 osób 2.622,00 zł, bilety kredytowane dla 15 osób, przede wszystkim dla mieszkańców schroniska Martkot, składki ZUS - emerytalno-rentowe od zasiłków stałych i okresowych gwarantowanych na łączną kwotę: ,00 zł. Rozdział Zasiłki Rodzinne i pielęgnacyjne Plan Wykonanie % wykonanie Zadania zlecone , , W okresie sprawozdawczym wypłacono: zasiłki rodzinne dla 11 osób na łączną kwotę zasiłki pielęgnacyjne dla 94 osób na łączną kwotę 5.339,00 zł, ,00 zł. Rozdział Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej Rozdz. Plan Wykonanie % wykonania Zadania własne , ,26 94,23 Zadania zlecone , , Ogółem , ,26 - Rozdział Usługi Opiekuńcze Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, należy do zadań własnych z zakresu pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym. Przyznawane są osobom samotnym lub rodzinom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczną, zleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktu z otoczeniem.

9 Usługi opiekuńcze na terenie gminy realizowane są przez CARITAS Diecezji Warszawsko Praskiej. W okresie sprawozdawczym pomocą usługową objęto 51 osób w ilości godzin. Na realizację usług opiekuńczych wydatkowano ,00 zł. Rozdział Pozostała działalność Plan ,00 wykonanie ,00 % wykonania % Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał środki w wysokości przeznaczeniem na: ,00 z Pomoc pieniężną w formie: dożywiania dla 85 dzieci na łączną kwotę ,00 zł. wyprawki szkolnej dla 40 dzieci na łączną kwotę 3.600,00 zł. ROZDZIAŁ Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Od 01.XI.2003r. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka jest dysponentem środków finansowych na realizację programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Zadani a własne Plan Wykonanie % , ,82 71,96 Działania w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych realizowane są zgodnie z uchwałą nr V/72/2003 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16.I.2003r. i standardami Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Cele programu: 1. Kreowanie i propagowania modelu trzeźwego życia poprzez tworzenie

10 systemu oddziaływań profilaktycznych w procesie wychowawczym dzieci i młodzieży, 2. Umożliwienie świadomego wyboru modelu trzeźwego życia przez dzieci, młodzież i dorosłych, 3. Przerywanie procesu degeneracji osób uzależnionych i ich rodzin oraz osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, 4. Zmniejszenie rozmiarów szkód zdrowotnych, psychologicznych i społecznych spowodowanych nadużywaniem alkoholu i przemocą w rodzinie, 5. Zwiększenie zasobów materialnych, metodycznych i organizacyjnych niezbędnych do rozwiązywania już istniejących problemów alkoholowych, 6. Zapewnienie mieszkańcom m.st. Warszawy możliwości uzyskania wsparcia oraz profesjonalnej pomocy w rozwiązywaniu problemów wynikających z nadużywania alkoholu oraz przemocy w rodzinie. Współrealizatorami Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych są Dzielnicowe Zespoły Realizacji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy. Dzielnicowe Zespoły Realizacji Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Zadania Dzielnicowych Zespołów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych określone zostały w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik do uchwały V/72/2003 Rady Miast Stołecznego Warszawy z dnia 16.I.2003r. i należy do nich: wykonywanie czynności zleconych przez Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy, a w szczególności: a) czynności w zakresie procedury przygotowawczej związane z zadaniami ustawowymi tej Komisji,w tym czynności związane z przygotowaniem wniosku do sądu w sprawie orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego, b) przygotowanie wstępnej opinii o zgodności lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałami Rady m.st. Warszawy, c) nadzór merytoryczny nad dzielnicowymi punktami informacyjno konsultacyjnymi oraz programami profilaktyki realizowanymi w szkołach.

11 Dzielnicowe Zespoły Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołuje Prezydent m.st. Warszawy. Dzielnicowy Punkt Informacyjno Konsultacyjny Punkty Informacyjno Konsultacyjne zostały powołane w celu udzielania pomocy informacyjnej, psychologicznej i prawnej osobom z problemami alkoholowymi oraz ofiarom przemocy w rodzinie. Punkt Informacyjno Konsultacyjny dla Dzielnicy Warszawa - Białołęka mieści się w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Van Gogha 7. Został powołany w lipcu 2003r. Czynny jest: - poniedziałek prawnik, - wtorek pedagog, - środa lekarz psychiatra, - czwartek pracownik socjalny, - piątek terapeuta uzależnień. Prowadzone jest w nim poradnictwo i konsultacje specjalistyczne (prawnik, psycholog, pedagog, lekarz psychiatra) w następujących dziedzinach: uzależnienia od alkoholu, współuzależnienia, możliwości leczenia, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Cele Punktu: 1. Zwiększenie dostępu mieszkańców m.st. Warszawy do profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz informacji w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, a w szczególności w dziedzinie ochrony przed przemocą w rodzinie, 2. Zmniejszenie poziomu bezradności osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, będących mieszkańcami m.st. Warszawy, 3. Zwiększenie umiejętności mieszkańców m.st. Warszawy w dziedzinie rozwiązywania problemów alkoholowych związanych z nadmiernym spożywaniem napojów alkoholowych oraz przemocy w rodzinie. Zadania Punktu:

12 nawiązanie życzliwego, nieoceniającego kontaktu z klientem, informowanie o możliwości podjęcia leczenia w placówce leczenia odwykowego, motywowanie do leczenia, udzielanie wsparcia po zakończonym leczeniu rozpoznanie w trakcie rozmowy zjawiska przemocy domowej i udzielenie stosowanego wsparcia i informacji o możliwościach jej powstrzymania, uruchomienie interwencji w przypadku zdiagnozowania przemocy domowej, dobra wiedza na temat możliwości pomocy i kompetencji poszczególnych służb i instytucji z terenu dzielnicy Białołęka i m.st. Warszawy, które mogą zaangażować się w profesjonalną i systemową pomoc dla klientów Punktu. Profilaktyka uzależnień alkoholowych była realizowana w szczególności poprzez: 1. udostępnianie dzieciom i młodzieży, ze środowisk zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, możliwości zagospodarowania czasu wolnego zgodnie ze Standardem zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży m.st. Warszawy, stanowiących zał. nr 1 do Programu, 2. realizację programów dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w szkołach m.st. Warszawy zgodnie ze Standardem programu profilaktycznego dotyczącego uzależnień związanych z napojami alkoholowymi, stanowiącym zał. nr 2 do niniejszego Programu, 3. dofinansowanie działalności świetlic socjoterapeutycznych spełniających warunki standardu świetlic socjotrapeutycznych m.st. Warszawy, zgodnie z zał. nr 4 do Programu. Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach realizacji zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych organizował i finansował następujące działania: 1. Programy profilaktyczne w liczbie 85, w której brało udział ok dzieci i młodzieży, a także ok łącznie ok osób na kwotę zł, 2. Szkolenia sprzedawców w liczbie 4, w których uczestniczyło 97 osób na kwotę 2400zł, 3. Spektakle edukacyjne w liczbie 34, w której brało udział ok dzieci i młodzieży na kwotę zł,

13 4. Inne zadania zrealizowane w ramach zakupu usług: Zabawa choinkowa dla 320 dzieci na kwotę zł, Warsztaty 246 godzin dla 1460 dzieci i 186 dorosłych, łącznie 1646 osób, na kwotę zł. Materiały edukacyjne, ulotki itp. na kwotę ,91 zł. Budżet OPS w zakresie wydatków kształtuje się następująco: Rozdział Plan Wykonanie % wykonania , ,82 71, , ,18 92, , ,61 99, , , , ,26 95, , , , ,00 99,59 Ogółem , ,19 DOCHODY OTRZYMANE ROZDZIAŁ ,23 - z tytułu wpłat za świadczone usługi opiekuńcze. ROZDZIAŁ ,08 - z tytułu wpłat przyznanych zasiłków celowych zwrotnych. ROZDZIAŁ ,18 - z tytułu odsetek bankowych od rachunku rocznego. Ośrodek realizuje projekt,,ośrodek Pomocy Społecznej jako Centrum Aktywności Lokalnej, który zainicjowany został przez Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS.

14 Centrum Aktywności Lokalnej jest metodą budzenia aktywności społecznej w celu samoorganizowania się do rozwiązywania konkretnych problemów danej społeczności. Umożliwia nowoczesną diagnozę lokalnego środowiska w zakresie najistotniejszych potrzeb i zagrożeń w podstawowych obszarach życia mieszkańców. Przyczynia się do powstania prężnie działających społeczności lokalnych, poprzez wykorzystywanie potencjału drzemiącego w ludziach. Buduje związki między lokalnymi instytucjami, organizacjami, obywatelami, którzy mogą być zainteresowani wspólnym działaniem na rzecz rozwiązywania danego problemu. Działanie przez ludzi dla ludzi to myśl przewodnia projektu Centrum Aktywności Lokalnej (CAL). jest: Pod tym pojęciem należy rozumieć określony sposób działania, którego celem aktywizowanie społeczności lokalnych, tworzenie poczucia przynależności do danego miejsca i lokalnej wspólnoty. Wzajemne relacje i ich jakość umożliwiają negocjowanie nowej rzeczywistości społecznej. Na rozwój lokalny składają się cztery główne założenia: 1. wypracowanie wspólnych działań, zakładanie i wspieranie grup społeczności lokalnych, 2. poprawienie dostępu do informacji, 3. zdobywanie lub tworzenie nowych zasobów materiałowych w obrębie społeczności lokalnej, 4. zwiększenie demokratycznego uczestnictwa lokalnych mieszkańców w procesach podejmowania decyzji. Ośrodki Pomocy Społecznej stoją przed koniecznością poszukiwania nowych rozwiązań i rozwijania pozamaterialnych form pomocy. Nie unikniona jest również zmiana roli pracownika socjalnego, który powinien stać się osobą aktywną i kreatywną. Działania pracowników socjalnych powinny: wykorzystywać potencjał drzemiący w ludziach, pobudzać do świadczenia sobie wzajemnej pomocy,

15 zachęcać do tworzenia inicjatyw obywatelskich, współtworzyć grupy samopomocy. Dlatego uznaliśmy, że szansą dla OPS jest wdrażanie projektu Centrum Aktywności Lokalnej, który jest realizacja trzeciej klasycznej metody pracy socjalnej, czyli metody środowiskowej. Sens tej metody polega na całkowitym rozumieniu środowiska lokalnego, pełnej rejestracji jego deficytu oraz przyjęcia kompleksowego systemu działań, których celem podstawowym jest pełny rozwój społeczności, a nie tylko doraźny system aktywności polegający na ratownictwie i usuwaniu zagrożeń. W 2003r. w ramach projektu CAL rozpoczęliśmy eksperyment związany z bezpośrednią pracą ze społecznością lokalną. Nasze działania poprzedzone były sporządzeniem mapy zasobów i potrzeb oraz przeprowadzeniem badań techniką ankiety pilotażowej. Badaniem objęliśmy 200 osób. Przedmiotem naszego zainteresowania stały się ulice Wittiga, Poraje i budynek komunalny przy ul. Świderskiej 41b. Za wyborem tego terenu przemawiał fakt dokonania porównań w zakresie potrzeb mieszkańców tzw. wielkich bokowisk, a jednopiętrowego budynku przy ul. Świderskiej. Z przeprowadzonych badań wynika, że największym problemem mieszkańców jest brak placu zabaw dla dzieci, brak ławek przed budynkiem, koszy na śmieci, mało zieleni, a także uciążliwy hałas dochodzący z ulicy. W 2003r odbyły się dwa zebrania obywatelskie mieszkańców budynku przy ul. Świderskiej podczas, których omówiona została strategia działania. W ramach tego programu realizowaliśmy następujące projekty: 1. Wolontariat w Ośrodku Pomocy Społecznej, Klub Wolontariusza, 2. Forum Inicjatyw Obywatelskich, 3. Razem w Złoty wiek, 4. Szkoła zdrowienia, 5. Grupa samopomocy dla kobiet długotrwale bezrobotnych. Od września 2001r. w Ośrodku Pomocy Społecznej realizowany jest projekt,,wolontariat w Ośrodku Pomocy Społecznej. Celem działalności jest między innymi propagowanie i rozwijanie obywatelskiego uczestnictwa w zaspakajaniu ludzkich potrzeb. Ośrodek

16 Pomocy Społecznej spełnia rolę łącznika między potrzebującymi, a pomagającymi. Staramy się przenieść do społeczności lokalnej wzory profesjonalnego wolontariatu. Projekt ten pozwala na integrację mieszkańców Dzielnicy Warszawa Białołęka wokół lokalnych problemów społecznych z wykorzystaniem aktywności mieszkańców Dzielnicy, którzy chcą pomóc innym. W OPS zarejestrowanych jest ok. 96 osób, w okresie sprawozdawczym zgłosiło chęć pomocy innym 23 osób, natomiast czynnych wolontariuszy jest 32. Wolontariusze pomagają osobom starszym, niepełnosprawnym oraz dzieciom. Niosąc pomoc w załatwianiu drobnych spraw i czynności domowych, wspólnie spędzają czas wolny, dotrzymują towarzystwa, pomagają w rozwiązywaniu codziennych kłopotów, a także w nauce. Ośrodek Pomocy Społecznej odpowiada za : planowanie działań wolontariuszy, akcję promocyjną (w celu wyszukiwania wolontariuszy), przygotowanie wolontariusza do pracy, utrzymywanie stałego kontaktu z wolontariuszami, zapewnienie wsparcia, przygotowanie stanowisk pracy, nadzór pracy wolontariuszy. W ramach projektu CAL zorganizowano Białołęckie Forum Inicjatyw Obywatelskich. W dniu 27 listopada 2003 roku w Urzędzie Dzielnicy Białołęka odbyło się Białołęckie Forum Inicjatyw Obywatelskich. Patronat nad Forum objął Burmistrz Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy. Organizatorem BFIO był Ośrodek Pomocy Społecznej. Było to pierwsze na taką skalę spotkanie organizacji pozarządowych z terenu dzielnicy. W Forum wzięło udział 19 organizacji działających w Białołęce. Cele Białołęckiego Forum Inicjatyw Obywatelskich: wzajemne poznanie organizacji pozarządowych działających na terenie Dzielnicy Białołęka, integracja środowiska organizacji pozarządowych, wymiana doświadczeń,

17 nawiązanie kontaktów i rozpoczęcie współpracy z lokalnymi instytucjami i samorządem, próba stworzenia reprezentacji organizacji pozarządowych wobec samorządu i biznesu oraz nawiązanie współpracy w obliczu wejścia do Unii Europejskiej i w korzystaniu z funduszy strukturalnych. Plany Białołęckiego Forum Inicjatyw Obywatelskich to organizacja serii regularnych spotkań dla organizacji pozarządowych, w tym spotkań szkoleniowych dla organizacji pozarządowych i pracowników samorządu, spotkań dotyczących rozwiązywania określonych problemów, spotkań branżowych dla organizacji zajmujących się działaniami w konkretnej dziedzinie jak kultura, pomoc społeczna, sport, turystyka, pomoc osobom niepełnosprawnym. W ramach projektu zorganizowano uroczyste obchody Białołęckiego Dnia Wolontariusza", które odbyły się 12 grudnia 2003r. w Ratuszu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy przy ul. Modlińskiej 197. Impreza została zorganizowana przez Klub Wolontariusza działający przy Ośrodku Pomocy Społecznej. Honorowy patronat nad imprezą objął Przewodniczący Rady Dzielnicy Białołęka. W uroczystości wzięło udział około 250 osób, które z dobroci własnych serc bezinteresownie pomagają innym. Pochodzą z różnych środowisk - szkoły podstawowe, gimnazja, liceum, są wolontariuszami z Klubu Wolontariusza lub należą do organizacji pozarządowych i kościelnych z terenu całej Białołęki. Honorowymi gośćmi imprezy byli przedstawiciele władz Dzielnicy i Miasta Stołecznego Warszawy oraz instytucji pozarządowych związanych z wolontariatem, dyrektorzy i pedagodzy z białołęckich szkół. Podczas uroczystości wręczono Honorowe odznaki wolontariusza". Odznaki otrzymały osoby, które były bezpośrednio zaangażowane w działalność wolontarystyczną na terenie Dzielnicy, bądź swoimi działaniami przyczyniły się do rozwoju idei wolontariatu na terenie Białołęki. Zarząd Dzielnicy Białołęka wręczył również okolicznościowe dyplomy liderom wolontariatu. Razem w Złoty wiek

18 Celem programu było: - aktywizowanie w społeczności lokalnej seniorów i osób niepełnosprawnych, - rozwijanie i wspieranie talentów osób w wieku poprodukcyjnym, - wspólne organizowanie czasu wolnego, - dotarcie do osób chorych i leżących, - nawiązywanie nowych znajomości i przyjaźni, - w perspektywie otwarcie Domu dziennego pobytu seniora. Zakres pomocy: - organizacja spotkań integracyjnych - współpraca z kołami emerytów - organizowanie wycieczek i pielgrzymek - organizowanie prelekcji Wszystkie powyższe zadania realizowane przez pracowników socjalnych przy zaangażowaniu seniorów. Projekt Szkoła zdrowienia Celem projektu jest : - kształtowanie nowych nawyków i przekonań o zdrowiu, - budowanie nadziei, - motywacja do poprawy zdrowia i kondycji psychicznej, wpływu na własny stan zdrowia. Projekt przeznaczony był dla osób: - zagrożonych schorzeniami somatycznymi lub chorych, - poddanych działaniom długotrwałego stresu, - osobom, które są współuzależnione, - dorosłych dzieci alkoholików, - które zaprzestały picia.

19 Grupa samopomocy dla kobiet dotkniętych problemem bezrobocia Cele: - budowanie u bezrobotnego poczucia własnej wartości - nabycie przekonania o kontroli nad własnym losem, - wskazanie na znaczenie pozytywnego myślenia, - wzajemne przekazywanie rad i pozytywnych doświadczeń, - przywracania wiary w siebie i samoakceptacji. Efektem pracy w grupach było : - nawiązanie bliskich relacji pomiędzy osobami, - zwiększenie poczucia własnej godności - wykorzystanie doświadczeń innych w poszukiwaniu pracy prowadzące w końcowym efekcie do znalezienia pracy, znalezienie w sobie nowych możliwości i otwarcie się na nie. W 2003r. OPS był organizatorem szkolenia z zakresu pisania programów i projektów.