Uchwała Nr... Rady Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy z dnia...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uchwała Nr... Rady Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy z dnia..."

Transkrypt

1 Uchwała Nr... Rady Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy z dnia... w sprawie: zaopiniowania sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy za rok Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 roku o ustroju m. st. Warszawy ( Dz. U. Nr 41, poz. 361 z póź. zm. ) w związku z 17 załącznika Nr 2 do Uchwały Nr VII/96/2003 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 lutego 2003 roku w sprawie ujednolicenia nazw ośrodków pomocy społecznej m. st. Warszawy oraz nadania im statutów uchwala się co następuje: 1. Rada Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy pozytywnie opiniuje sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy za rok 2003 w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały. 2. Uchwałę przekazać Prezydentowi m. st. Warszawy i Przewodniczącemu Rady m. st. Warszawy. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy Dariusz Ostrowski

2 Załącznik do uchwały Nr... Rady Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy z dnia... Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy za okres od 01.I-31.XII.2003r. Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Warszawa - Białołęka został powołany Uchwałą Nr.111/36/94 Rady Gminy Warszawa-Białołęka z dnia r. Podstawą działalności jest roczny plan finansowy wydatków zatwierdzony przez Radę Miasta Stołecznego Warszawy. Ośrodek Pomocy Społecznej działa m.in. na podstawie: 1. ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz 1591 z póź. zm.), 2. ustawy z dnia 29 listopada 1990r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 1998r. Nr 64, poz. 414 z póź. zm.), 3. ustawy z dnia 15 marca 2002r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz.U Nr 41, poz. 361 z póź. zm.), 4. ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz z póź. zm), 5. ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z z 2001r. Nr 142, poz z późn. zm) 6. ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z d 2002r. Nr 76, poz. 694 z póź. zm.), 7. ustawy z dnia 1 grudnia 1994r. o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych (Dz.U. z 1998r. Nr 102, poz. 651 z póź.zm), 8. ustawy z dnia 7 stycznia 1993r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz.U. Nr 17, poz. 78 z poźn. zm), 9. ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. Nr 111, poz. 535 z póź. zm)

3 10.ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002r. Nr 147, poz z późn. zm.), 11. ustawy z dnia 24 kwietnia 1997r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. Nr 75 poz. 468 z późn. zm.), 12.innych przepisów szczególnych dotyczących jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i samorządowych jednostek budżetowych. Ośrodek realizuje również zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej, bądź innych ustaw mających na celu odnowę poziomu życia osób i rodzin, np.: w zakresie dożywiania uczniów w szkołach. Wojewoda zapewnia środki na realizację zadań zleconych, w tym w odpowiedniej części na utrzymanie ośrodka i wynagrodzenia. Dzielnica Białołęka finansuje realizację zadań własnych. Formy pomocy realizowane przez Ośrodek to: pomoc pieniężna zasiłki stałe, stałe wyrównawcze, renty socjalne (wypłacane przez OPS do IX.2003r.), zasiłki okresowe, okresowe gwarantowane, okresowe specjalne, zasiłki celowe, z. celowe specjalne na zaspokojenie konkretnej potrzeby (zakup żywności, opału, leków), z. celowe zwrotne, zasiłki macierzyńskie okresowe, pomoc w naturze, w tym obiady dla dzieci w szkołach, odzież, świadczenia zdrowotne, wypoczynek letni lub zimowy dla dzieci i młodzieży, usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne dla osób wymagających pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, poprzez podstawową opiekę higieniczną, zleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Wyżej wymienione usługi świadczone były przez Caritas Diecezji Warszawsko Praskiej pomoc instytucjonalna organizowanie pobytu w dziennych domach pomocy społecznej, kompletowanie dokumentów do stacjonarnych domów pomocy społecznej, itp. poradnictwo prawne, psychologiczne i inne w zależności od zapotrzebowania klientów,

4 praca socjalna pomoc w odzyskaniu samodzielności, systematyczne oddziaływanie pracownika socjalnego mające na celu poprawę sytuacji osób i rodzin w celu usamodzielnieniu. Ośrodek Pomocy Społecznej zgodnie z Uchwałą nr XVIII/281/2003 z dnia 02.X. 2003r. Rady Miasta Stołecznego Warszawy, która weszła w życie z dniem 01.XI. 2003r. realizuje zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu, a także dysponuje środkami budżetowymi w tym zakresie. Wszystkie wymienione formy pomocy mają na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia. Stale na rzecz naszych klientów świadczymy pracę socjalną, pośrednictwo prawne i psychologiczne. Ważne miejsce zajmuje również współpraca z organizacjami pozarządowymi w celu likwidacji istniejących w rodzinach trudności wychowawczych i zachowań patologicznych oraz przeciwdziałaniu degradacji dzieci i młodzieży. Rozdział Ubezpieczenia zdrowotne Osoby pobierające zasiłek stały, stały wyrównawczy, gwarantowany zasiłek okresowy, renta socjalną, a także osoby pozostające na ich wyłącznym utrzymaniu, mają prawo do świadczeń zdrowotnych na zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin. W okresie sprawozdawczym opłacone zostały składki na ubezpieczenia zdrowotne od: zasiłków stałych dla 33 świadczeniobiorców, zasiłków stałych wyrównawczych dla 126 świadczeniobiorców, zasiłków okresowych gwarantowanych dla 7 świadczeniobiorców, rent socjalnych dla 178 świadczeniobiorców. Łącznie: 2470 świadczeń na łączną kwotę: ,00 zł.

5 Rozdział Zasiłki i Pomoc w Naturze Zadania własne Do zadań własnych z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez gminy należą: prowadzenie domów pomocy społecznej, ośrodków wsparcia o zasięgu lokalnym, oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki, przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i specjalnych celowych, przyznawanie pomocy rzeczowej, przyznawanie pomocy w naturze na ekonomiczne usamodzielnienie, przyznawanie i wypłacanie zasiłków i pożyczek na ekonomiczne usamodzielnienie, inne zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z rozeznanych potrzeb gminy. Do zadań własnych z zakresu pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym realizowanych przez gminy należy: udzielanie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym organizowanie i prowadzenie gminnych ognisk wychowawczych, świetlic i klubów środowiskowych dla dzieci, a także organizowanie mieszkań chronionych. świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania, udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osób bezdomnych i innych osób nie mających dochodów i możliwości ubezpieczenia się na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, praca socjalna, sprawienie pogrzebu w tym osobom bezdomnym,

6 zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników i warunków realizacji zadań własnych gminy. Ze świadczeń w okresie I-XII 2003r. skorzystały osoby i rodziny, które znajdowały się w trudnej sytuacji życiowej a w szczególności te, u których wystąpiła jedna z niżej wymienionych okoliczności: ubóstwo, sieroctwo, bezrobocie, bezdomność, potrzeba ochrony macierzyństwa, niepełnosprawność, długotrwała choroba, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenie gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych, alkoholizm i narkomania, trudności w przystosowaniu się do życia po opuszczeniu zakładu karnego, klęska żywiołowa i ekologiczna. Przyznanie świadczenia z pomocy społecznej każdorazowo poprzedzane jest przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania lub miejscu stałego pobytu. W postępowaniu o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej pracownik socjalny kieruje się przede wszystkim dobrem osób korzystających z pomocy i ochroną ich dóbr osobistych. W okresie sprawozdawczym w ramach zadań własnych udzielono świadczeń na kwotę zł w tym : o sprawiono pogrzeby dla 15osób na kwotę ,00 zł, o przyznano zasiłki celowe dla 322 osób na kwotę ,00 zł w tym: o 234 obiadów dla dzieci na kwotę ,00 zł, o przyznano zasiłki celowe zwrotne dla 57 osób na kwotę ,00 zł, o przyznano zasiłki celowe specjalne dla 244 osób na kwotę ,00 zł,

7 Ośrodek oferuje pomoc w formie pracy socjalnej, poradnictwa specjalistycznego, w szczególności prawnego, psychologicznego, i tak w roku 2003r. udzielono: 249 porad prawnych, 57 rodzin objęto pomocą psychologiczną, 2064 porad pracowników socjalnych w załatwieniu spraw urzędowych i bytowych oraz utrzymywaniu kontaktów z otoczeniem. Zadania zlecone Zadania zlecone gminie obejmują: przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, renty socjalnej, przysługujących dodatków do świadczeń, przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, z. okresowych gwarantowanych,z. okresowych specjalnych, z. okresowych macierzyńskich, opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby uprawnione do pobierania zasiłku stałego oraz zasiłku okresowego gwarantowanego, opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, przyznawanie i wypłacanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej, przyznawanie zasiłku celowego w formie biletu kredytowanego, świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych przysługujących na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego, organizowanie i prowadzenie środowiskowych domów samopomocy, zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej bądź innych ustaw, mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin po zapewnieniu odpowiednich środków, utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej i zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone gminie. W zakresie zadań zleconych wydatkowano kwotę ,00 zł z czego wypłacono: zasiłki stałe dla 33 osób na kwotę ,00 zł, zasiłki stałe wyrównawcze dla 126 osób na kwotę ,00 zł, zasiłki okresowe gwarantowane dla 8 osób ,00 zł,

8 renty socjalne dla 178 osób ,00 zł, zasiłki macierzyński dla 45 osób ,00 zł, zasiłki okresowe dla 25 osób 2.622,00 zł, bilety kredytowane dla 15 osób, przede wszystkim dla mieszkańców schroniska Martkot, składki ZUS - emerytalno-rentowe od zasiłków stałych i okresowych gwarantowanych na łączną kwotę: ,00 zł. Rozdział Zasiłki Rodzinne i pielęgnacyjne Plan Wykonanie % wykonanie Zadania zlecone , , W okresie sprawozdawczym wypłacono: zasiłki rodzinne dla 11 osób na łączną kwotę zasiłki pielęgnacyjne dla 94 osób na łączną kwotę 5.339,00 zł, ,00 zł. Rozdział Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej Rozdz. Plan Wykonanie % wykonania Zadania własne , ,26 94,23 Zadania zlecone , , Ogółem , ,26 - Rozdział Usługi Opiekuńcze Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, należy do zadań własnych z zakresu pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym. Przyznawane są osobom samotnym lub rodzinom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczną, zleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktu z otoczeniem.

9 Usługi opiekuńcze na terenie gminy realizowane są przez CARITAS Diecezji Warszawsko Praskiej. W okresie sprawozdawczym pomocą usługową objęto 51 osób w ilości godzin. Na realizację usług opiekuńczych wydatkowano ,00 zł. Rozdział Pozostała działalność Plan ,00 wykonanie ,00 % wykonania % Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał środki w wysokości przeznaczeniem na: ,00 z Pomoc pieniężną w formie: dożywiania dla 85 dzieci na łączną kwotę ,00 zł. wyprawki szkolnej dla 40 dzieci na łączną kwotę 3.600,00 zł. ROZDZIAŁ Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Od 01.XI.2003r. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka jest dysponentem środków finansowych na realizację programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Zadani a własne Plan Wykonanie % , ,82 71,96 Działania w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych realizowane są zgodnie z uchwałą nr V/72/2003 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16.I.2003r. i standardami Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Cele programu: 1. Kreowanie i propagowania modelu trzeźwego życia poprzez tworzenie

10 systemu oddziaływań profilaktycznych w procesie wychowawczym dzieci i młodzieży, 2. Umożliwienie świadomego wyboru modelu trzeźwego życia przez dzieci, młodzież i dorosłych, 3. Przerywanie procesu degeneracji osób uzależnionych i ich rodzin oraz osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, 4. Zmniejszenie rozmiarów szkód zdrowotnych, psychologicznych i społecznych spowodowanych nadużywaniem alkoholu i przemocą w rodzinie, 5. Zwiększenie zasobów materialnych, metodycznych i organizacyjnych niezbędnych do rozwiązywania już istniejących problemów alkoholowych, 6. Zapewnienie mieszkańcom m.st. Warszawy możliwości uzyskania wsparcia oraz profesjonalnej pomocy w rozwiązywaniu problemów wynikających z nadużywania alkoholu oraz przemocy w rodzinie. Współrealizatorami Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych są Dzielnicowe Zespoły Realizacji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy. Dzielnicowe Zespoły Realizacji Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Zadania Dzielnicowych Zespołów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych określone zostały w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik do uchwały V/72/2003 Rady Miast Stołecznego Warszawy z dnia 16.I.2003r. i należy do nich: wykonywanie czynności zleconych przez Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy, a w szczególności: a) czynności w zakresie procedury przygotowawczej związane z zadaniami ustawowymi tej Komisji,w tym czynności związane z przygotowaniem wniosku do sądu w sprawie orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego, b) przygotowanie wstępnej opinii o zgodności lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałami Rady m.st. Warszawy, c) nadzór merytoryczny nad dzielnicowymi punktami informacyjno konsultacyjnymi oraz programami profilaktyki realizowanymi w szkołach.

11 Dzielnicowe Zespoły Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołuje Prezydent m.st. Warszawy. Dzielnicowy Punkt Informacyjno Konsultacyjny Punkty Informacyjno Konsultacyjne zostały powołane w celu udzielania pomocy informacyjnej, psychologicznej i prawnej osobom z problemami alkoholowymi oraz ofiarom przemocy w rodzinie. Punkt Informacyjno Konsultacyjny dla Dzielnicy Warszawa - Białołęka mieści się w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Van Gogha 7. Został powołany w lipcu 2003r. Czynny jest: - poniedziałek prawnik, - wtorek pedagog, - środa lekarz psychiatra, - czwartek pracownik socjalny, - piątek terapeuta uzależnień. Prowadzone jest w nim poradnictwo i konsultacje specjalistyczne (prawnik, psycholog, pedagog, lekarz psychiatra) w następujących dziedzinach: uzależnienia od alkoholu, współuzależnienia, możliwości leczenia, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Cele Punktu: 1. Zwiększenie dostępu mieszkańców m.st. Warszawy do profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz informacji w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, a w szczególności w dziedzinie ochrony przed przemocą w rodzinie, 2. Zmniejszenie poziomu bezradności osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, będących mieszkańcami m.st. Warszawy, 3. Zwiększenie umiejętności mieszkańców m.st. Warszawy w dziedzinie rozwiązywania problemów alkoholowych związanych z nadmiernym spożywaniem napojów alkoholowych oraz przemocy w rodzinie. Zadania Punktu:

12 nawiązanie życzliwego, nieoceniającego kontaktu z klientem, informowanie o możliwości podjęcia leczenia w placówce leczenia odwykowego, motywowanie do leczenia, udzielanie wsparcia po zakończonym leczeniu rozpoznanie w trakcie rozmowy zjawiska przemocy domowej i udzielenie stosowanego wsparcia i informacji o możliwościach jej powstrzymania, uruchomienie interwencji w przypadku zdiagnozowania przemocy domowej, dobra wiedza na temat możliwości pomocy i kompetencji poszczególnych służb i instytucji z terenu dzielnicy Białołęka i m.st. Warszawy, które mogą zaangażować się w profesjonalną i systemową pomoc dla klientów Punktu. Profilaktyka uzależnień alkoholowych była realizowana w szczególności poprzez: 1. udostępnianie dzieciom i młodzieży, ze środowisk zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, możliwości zagospodarowania czasu wolnego zgodnie ze Standardem zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży m.st. Warszawy, stanowiących zał. nr 1 do Programu, 2. realizację programów dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w szkołach m.st. Warszawy zgodnie ze Standardem programu profilaktycznego dotyczącego uzależnień związanych z napojami alkoholowymi, stanowiącym zał. nr 2 do niniejszego Programu, 3. dofinansowanie działalności świetlic socjoterapeutycznych spełniających warunki standardu świetlic socjotrapeutycznych m.st. Warszawy, zgodnie z zał. nr 4 do Programu. Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach realizacji zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych organizował i finansował następujące działania: 1. Programy profilaktyczne w liczbie 85, w której brało udział ok dzieci i młodzieży, a także ok łącznie ok osób na kwotę zł, 2. Szkolenia sprzedawców w liczbie 4, w których uczestniczyło 97 osób na kwotę 2400zł, 3. Spektakle edukacyjne w liczbie 34, w której brało udział ok dzieci i młodzieży na kwotę zł,

13 4. Inne zadania zrealizowane w ramach zakupu usług: Zabawa choinkowa dla 320 dzieci na kwotę zł, Warsztaty 246 godzin dla 1460 dzieci i 186 dorosłych, łącznie 1646 osób, na kwotę zł. Materiały edukacyjne, ulotki itp. na kwotę ,91 zł. Budżet OPS w zakresie wydatków kształtuje się następująco: Rozdział Plan Wykonanie % wykonania , ,82 71, , ,18 92, , ,61 99, , , , ,26 95, , , , ,00 99,59 Ogółem , ,19 DOCHODY OTRZYMANE ROZDZIAŁ ,23 - z tytułu wpłat za świadczone usługi opiekuńcze. ROZDZIAŁ ,08 - z tytułu wpłat przyznanych zasiłków celowych zwrotnych. ROZDZIAŁ ,18 - z tytułu odsetek bankowych od rachunku rocznego. Ośrodek realizuje projekt,,ośrodek Pomocy Społecznej jako Centrum Aktywności Lokalnej, który zainicjowany został przez Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS.

14 Centrum Aktywności Lokalnej jest metodą budzenia aktywności społecznej w celu samoorganizowania się do rozwiązywania konkretnych problemów danej społeczności. Umożliwia nowoczesną diagnozę lokalnego środowiska w zakresie najistotniejszych potrzeb i zagrożeń w podstawowych obszarach życia mieszkańców. Przyczynia się do powstania prężnie działających społeczności lokalnych, poprzez wykorzystywanie potencjału drzemiącego w ludziach. Buduje związki między lokalnymi instytucjami, organizacjami, obywatelami, którzy mogą być zainteresowani wspólnym działaniem na rzecz rozwiązywania danego problemu. Działanie przez ludzi dla ludzi to myśl przewodnia projektu Centrum Aktywności Lokalnej (CAL). jest: Pod tym pojęciem należy rozumieć określony sposób działania, którego celem aktywizowanie społeczności lokalnych, tworzenie poczucia przynależności do danego miejsca i lokalnej wspólnoty. Wzajemne relacje i ich jakość umożliwiają negocjowanie nowej rzeczywistości społecznej. Na rozwój lokalny składają się cztery główne założenia: 1. wypracowanie wspólnych działań, zakładanie i wspieranie grup społeczności lokalnych, 2. poprawienie dostępu do informacji, 3. zdobywanie lub tworzenie nowych zasobów materiałowych w obrębie społeczności lokalnej, 4. zwiększenie demokratycznego uczestnictwa lokalnych mieszkańców w procesach podejmowania decyzji. Ośrodki Pomocy Społecznej stoją przed koniecznością poszukiwania nowych rozwiązań i rozwijania pozamaterialnych form pomocy. Nie unikniona jest również zmiana roli pracownika socjalnego, który powinien stać się osobą aktywną i kreatywną. Działania pracowników socjalnych powinny: wykorzystywać potencjał drzemiący w ludziach, pobudzać do świadczenia sobie wzajemnej pomocy,

15 zachęcać do tworzenia inicjatyw obywatelskich, współtworzyć grupy samopomocy. Dlatego uznaliśmy, że szansą dla OPS jest wdrażanie projektu Centrum Aktywności Lokalnej, który jest realizacja trzeciej klasycznej metody pracy socjalnej, czyli metody środowiskowej. Sens tej metody polega na całkowitym rozumieniu środowiska lokalnego, pełnej rejestracji jego deficytu oraz przyjęcia kompleksowego systemu działań, których celem podstawowym jest pełny rozwój społeczności, a nie tylko doraźny system aktywności polegający na ratownictwie i usuwaniu zagrożeń. W 2003r. w ramach projektu CAL rozpoczęliśmy eksperyment związany z bezpośrednią pracą ze społecznością lokalną. Nasze działania poprzedzone były sporządzeniem mapy zasobów i potrzeb oraz przeprowadzeniem badań techniką ankiety pilotażowej. Badaniem objęliśmy 200 osób. Przedmiotem naszego zainteresowania stały się ulice Wittiga, Poraje i budynek komunalny przy ul. Świderskiej 41b. Za wyborem tego terenu przemawiał fakt dokonania porównań w zakresie potrzeb mieszkańców tzw. wielkich bokowisk, a jednopiętrowego budynku przy ul. Świderskiej. Z przeprowadzonych badań wynika, że największym problemem mieszkańców jest brak placu zabaw dla dzieci, brak ławek przed budynkiem, koszy na śmieci, mało zieleni, a także uciążliwy hałas dochodzący z ulicy. W 2003r odbyły się dwa zebrania obywatelskie mieszkańców budynku przy ul. Świderskiej podczas, których omówiona została strategia działania. W ramach tego programu realizowaliśmy następujące projekty: 1. Wolontariat w Ośrodku Pomocy Społecznej, Klub Wolontariusza, 2. Forum Inicjatyw Obywatelskich, 3. Razem w Złoty wiek, 4. Szkoła zdrowienia, 5. Grupa samopomocy dla kobiet długotrwale bezrobotnych. Od września 2001r. w Ośrodku Pomocy Społecznej realizowany jest projekt,,wolontariat w Ośrodku Pomocy Społecznej. Celem działalności jest między innymi propagowanie i rozwijanie obywatelskiego uczestnictwa w zaspakajaniu ludzkich potrzeb. Ośrodek

16 Pomocy Społecznej spełnia rolę łącznika między potrzebującymi, a pomagającymi. Staramy się przenieść do społeczności lokalnej wzory profesjonalnego wolontariatu. Projekt ten pozwala na integrację mieszkańców Dzielnicy Warszawa Białołęka wokół lokalnych problemów społecznych z wykorzystaniem aktywności mieszkańców Dzielnicy, którzy chcą pomóc innym. W OPS zarejestrowanych jest ok. 96 osób, w okresie sprawozdawczym zgłosiło chęć pomocy innym 23 osób, natomiast czynnych wolontariuszy jest 32. Wolontariusze pomagają osobom starszym, niepełnosprawnym oraz dzieciom. Niosąc pomoc w załatwianiu drobnych spraw i czynności domowych, wspólnie spędzają czas wolny, dotrzymują towarzystwa, pomagają w rozwiązywaniu codziennych kłopotów, a także w nauce. Ośrodek Pomocy Społecznej odpowiada za : planowanie działań wolontariuszy, akcję promocyjną (w celu wyszukiwania wolontariuszy), przygotowanie wolontariusza do pracy, utrzymywanie stałego kontaktu z wolontariuszami, zapewnienie wsparcia, przygotowanie stanowisk pracy, nadzór pracy wolontariuszy. W ramach projektu CAL zorganizowano Białołęckie Forum Inicjatyw Obywatelskich. W dniu 27 listopada 2003 roku w Urzędzie Dzielnicy Białołęka odbyło się Białołęckie Forum Inicjatyw Obywatelskich. Patronat nad Forum objął Burmistrz Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy. Organizatorem BFIO był Ośrodek Pomocy Społecznej. Było to pierwsze na taką skalę spotkanie organizacji pozarządowych z terenu dzielnicy. W Forum wzięło udział 19 organizacji działających w Białołęce. Cele Białołęckiego Forum Inicjatyw Obywatelskich: wzajemne poznanie organizacji pozarządowych działających na terenie Dzielnicy Białołęka, integracja środowiska organizacji pozarządowych, wymiana doświadczeń,

17 nawiązanie kontaktów i rozpoczęcie współpracy z lokalnymi instytucjami i samorządem, próba stworzenia reprezentacji organizacji pozarządowych wobec samorządu i biznesu oraz nawiązanie współpracy w obliczu wejścia do Unii Europejskiej i w korzystaniu z funduszy strukturalnych. Plany Białołęckiego Forum Inicjatyw Obywatelskich to organizacja serii regularnych spotkań dla organizacji pozarządowych, w tym spotkań szkoleniowych dla organizacji pozarządowych i pracowników samorządu, spotkań dotyczących rozwiązywania określonych problemów, spotkań branżowych dla organizacji zajmujących się działaniami w konkretnej dziedzinie jak kultura, pomoc społeczna, sport, turystyka, pomoc osobom niepełnosprawnym. W ramach projektu zorganizowano uroczyste obchody Białołęckiego Dnia Wolontariusza", które odbyły się 12 grudnia 2003r. w Ratuszu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy przy ul. Modlińskiej 197. Impreza została zorganizowana przez Klub Wolontariusza działający przy Ośrodku Pomocy Społecznej. Honorowy patronat nad imprezą objął Przewodniczący Rady Dzielnicy Białołęka. W uroczystości wzięło udział około 250 osób, które z dobroci własnych serc bezinteresownie pomagają innym. Pochodzą z różnych środowisk - szkoły podstawowe, gimnazja, liceum, są wolontariuszami z Klubu Wolontariusza lub należą do organizacji pozarządowych i kościelnych z terenu całej Białołęki. Honorowymi gośćmi imprezy byli przedstawiciele władz Dzielnicy i Miasta Stołecznego Warszawy oraz instytucji pozarządowych związanych z wolontariatem, dyrektorzy i pedagodzy z białołęckich szkół. Podczas uroczystości wręczono Honorowe odznaki wolontariusza". Odznaki otrzymały osoby, które były bezpośrednio zaangażowane w działalność wolontarystyczną na terenie Dzielnicy, bądź swoimi działaniami przyczyniły się do rozwoju idei wolontariatu na terenie Białołęki. Zarząd Dzielnicy Białołęka wręczył również okolicznościowe dyplomy liderom wolontariatu. Razem w Złoty wiek

18 Celem programu było: - aktywizowanie w społeczności lokalnej seniorów i osób niepełnosprawnych, - rozwijanie i wspieranie talentów osób w wieku poprodukcyjnym, - wspólne organizowanie czasu wolnego, - dotarcie do osób chorych i leżących, - nawiązywanie nowych znajomości i przyjaźni, - w perspektywie otwarcie Domu dziennego pobytu seniora. Zakres pomocy: - organizacja spotkań integracyjnych - współpraca z kołami emerytów - organizowanie wycieczek i pielgrzymek - organizowanie prelekcji Wszystkie powyższe zadania realizowane przez pracowników socjalnych przy zaangażowaniu seniorów. Projekt Szkoła zdrowienia Celem projektu jest : - kształtowanie nowych nawyków i przekonań o zdrowiu, - budowanie nadziei, - motywacja do poprawy zdrowia i kondycji psychicznej, wpływu na własny stan zdrowia. Projekt przeznaczony był dla osób: - zagrożonych schorzeniami somatycznymi lub chorych, - poddanych działaniom długotrwałego stresu, - osobom, które są współuzależnione, - dorosłych dzieci alkoholików, - które zaprzestały picia.

19 Grupa samopomocy dla kobiet dotkniętych problemem bezrobocia Cele: - budowanie u bezrobotnego poczucia własnej wartości - nabycie przekonania o kontroli nad własnym losem, - wskazanie na znaczenie pozytywnego myślenia, - wzajemne przekazywanie rad i pozytywnych doświadczeń, - przywracania wiary w siebie i samoakceptacji. Efektem pracy w grupach było : - nawiązanie bliskich relacji pomiędzy osobami, - zwiększenie poczucia własnej godności - wykorzystanie doświadczeń innych w poszukiwaniu pracy prowadzące w końcowym efekcie do znalezienia pracy, znalezienie w sobie nowych możliwości i otwarcie się na nie. W 2003r. OPS był organizatorem szkolenia z zakresu pisania programów i projektów.

Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej: 1. Zadania własne gminy:

Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej: 1. Zadania własne gminy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Łambinowicach realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004r.o pomocy społecznej, która weszła w życie od 1 maja 2004r. Do podstawowych zadań pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

III. Zadania pomocy społecznej

III. Zadania pomocy społecznej III. Zadania pomocy społecznej Pomoc społeczna zajmuje ważne miejsce w systemie zabezpieczenia społecznego. Jej rola ciągle wzrasta, gdyż zakres podmiotowy i przedmiotowy udzielanych świadczeń ulega systematycznemu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/2015 RADY GMINY SZAFLARY. z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie : uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach

UCHWAŁA NR V/16/2015 RADY GMINY SZAFLARY. z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie : uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach UCHWAŁA NR V/16/2015 RADY GMINY SZAFLARY z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie : uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3-R Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: WPS Woj. Lubuskie 66-4 Gorzów Wlkp. ul. Jagiellończyka 8 Tel. 95 7115-248 Fax 95 7115-374 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5,

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. (32) 422 Fax PMOPS Powiat miejski Rybnik 44-2 Rybnik Żużlowa 25 MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa MPiPS-3

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 2 grudnia 2013 r. Poz. 7037 UCHWAŁA NR XXIII/320/13 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE OSTRÓW MAZOWIECKA. Rozdział 1. Wprowadzenie

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE OSTRÓW MAZOWIECKA. Rozdział 1. Wprowadzenie Załącznik do Uchwały Nr XIV/175/12 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 15 czerwca 212 roku GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE OSTRÓW MAZOWIECKA Rozdział 1. Wprowadzenie Do zadań własnych określonych

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00 513 Warszawa. MPiPS 03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00 513 Warszawa. MPiPS 03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00 513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: MOPS Wodzisław Śląski ul. Płk. Ks. W. Kubsza 28 44 300 WODZISŁAW ŚLĄSKI Tel. 324556200

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 224/XXIX/2006 Rady Gminy Zarzecze z dnia 3.03.2006r. S t a t u t. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej W Zarzeczu

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 224/XXIX/2006 Rady Gminy Zarzecze z dnia 3.03.2006r. S t a t u t. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej W Zarzeczu Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 224/XXIX/2006 Rady Gminy Zarzecze z dnia 3.03.2006r. S t a t u t Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej W Zarzeczu Rozdział I - Postanowienia ogólne 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.182 z późn. zm.)

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.182 z późn. zm.) P O M O C S P O Ł E C Z N A Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.182 z późn. zm.) Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WŁOCHY M. ST. WARSZAWY. Rozdział II. Postanowienia ogólne

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WŁOCHY M. ST. WARSZAWY. Rozdział II. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 16 do uchwały Nr XXIX/918/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie nadania statutów ośrodkom pomocy społecznej m.st. Warszawy STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY

Bardziej szczegółowo

S T A T U T GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

S T A T U T GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ S T A T U T GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ Dział I. Postanowienia ogólne 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baboszewie, zwany dalej Ośrodkiem jest samodzielną jednostką organizacyjną gminy utworzoną

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CIECHOCINKU

S T A T U T MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CIECHOCINKU Załącznik do uchwały Nr XVI/170/04 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 7 czerwca 2004 r. S T A T U T MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CIECHOCINKU ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne 1 Miejski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘPNIE. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘPNIE. Rozdział I Postanowienia ogólne Zał. do Zarządzenia Nr MGOPS IX 0161/4/09 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie z dnia 26 maja 2009 r. REGULAMIN MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘPNIE Rozdział I

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/56/2015 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 marca 2015 roku

UCHWAŁA NR X/56/2015 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 marca 2015 roku UCHWAŁA NR X/56/2015 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny dla Gminy Kobylnica w roku 2014roku Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu w okresie od stycznia do grudnia 2008 r. Pomoc społeczna

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu w okresie od stycznia do grudnia 2008 r. Pomoc społeczna Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu w okresie od stycznia do grudnia 2008 r. Ośrodek Pomocy Społecznej działa na terenie miasta i realizuje zadania wynikające z ustawy o

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WAŁBRZYCHU

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WAŁBRZYCHU STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WAŁBRZYCHU I. Postanowienia ogólne 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu, zwany dalej Ośrodkiem został utworzony Uchwałą Nr XV/83/90 Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Pomocy Społecznej udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu:

Pomocy Społecznej udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu: FORMY POMOCY: Pomocy Społecznej udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby

Bardziej szczegółowo

ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE)

ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE) ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE) ART. 17 ust. 1 1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr V/119/04 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 16 września 2004 r. STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Miejski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DALESZYCACH. Rozdział I. Postanowienia ogólne

S T A T U T MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DALESZYCACH. Rozdział I. Postanowienia ogólne S T A T U T MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DALESZYCACH Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Daleszycach, zwany dalej Ośrodkiem jest jednostką budżetową

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 669 UCHWAŁA NR 46.LX.2014 RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE. z dnia 29 września 2014 r.

Gdańsk, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 669 UCHWAŁA NR 46.LX.2014 RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE. z dnia 29 września 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 669 UCHWAŁA NR 46.LX.2014 RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE z dnia 29 września 2014 r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy Środa, 09 kwietnia 2014 Dział Świadczeń Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy Dział Świadczeń 59-220 Legnica ul. Chojnowska 112 telefon: (76) 722 18 09 godziny pracy 7 30 15 30 pracownicy socjalni

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XVI/68/07 Rady Gminy Oleśnica z dnia 28 grudnia 2007 r.

Załącznik do uchwały Nr XVI/68/07 Rady Gminy Oleśnica z dnia 28 grudnia 2007 r. Załącznik do uchwały Nr XVI/68/07 Rady Gminy Oleśnica z dnia 28 grudnia 2007 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINY OLEŚNICA na rok 2008 Wprowadzenie: Polski model

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Jordanów Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy Jordanów Autorzy: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie Stachurski Marek SPIS TREŚCI STRONA 1 WPROWADZENIE 4 2 OCENA

Bardziej szczegółowo

I. SYSTEM POMOCY SPOŁECZNEJ W POLSCE. 1. Pomoc społeczna i zasady jej udzielania. 2. Podział zadań między administrację publiczną

I. SYSTEM POMOCY SPOŁECZNEJ W POLSCE. 1. Pomoc społeczna i zasady jej udzielania. 2. Podział zadań między administrację publiczną I. SYSTEM POMOCY SPOŁECZNEJ W POLSCE 1. Pomoc społeczna i zasady jej udzielania 2. Podział zadań między administrację publiczną Pomoc społeczna i zasady jej udzielania Polski system pomocy społecznej Pomoc

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RZECZENICY POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RZECZENICY POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RZECZENICY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeczenicy zwany dalej GOPS lub Ośrodkiem jest gminną jednostką organizacyjną, utworzoną

Bardziej szczegółowo

Realizacja wydatków przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbuczynie za 2013 r.

Realizacja wydatków przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbuczynie za 2013 r. Załącznik Nr 3 do sprawozdania Wójta Gminy Zbuczyn z wykonania budżetu za 2013 rok Realizacja wydatków przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbuczynie za 2013 r. I. Ramy prawne działalności: Zadania

Bardziej szczegółowo

Zadania realizowane przez gminy

Zadania realizowane przez gminy Zadania realizowane przez gminy Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym : opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LY/980/2013 RADY MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR LY/980/2013 RADY MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR LY/980/2013 RADY MIASTA KIELCE z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/268/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 19 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXIV/268/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 19 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXIV/268/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2015 w Gminie Sandomierz Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO OSRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GDYNI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO OSRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GDYNI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora MOPS Nr 3/2013 z dnia 04.02.2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO OSRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GDYNI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Miejski Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 14 lutego 2013 r. Poz. 899 UCHWAŁA NR XXIV/268/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 19 grudnia 2012 r.

Kielce, dnia 14 lutego 2013 r. Poz. 899 UCHWAŁA NR XXIV/268/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 19 grudnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 14 lutego 2013 r. Poz. 899 UCHWAŁA NR XXIV/268/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu

Bardziej szczegółowo

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej, jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, przysługuje:

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej, jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, przysługuje: Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Adresat Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

1 z 5 2014-07-17 12:34

1 z 5 2014-07-17 12:34 1 z 5 2014-07-17 12:34 Wydruk z 2014.07.17 Warmi.2011.67.1113 - Nadanie Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Białej Piskiej. Wersja 2011.06.16 do... Warmi.2011.67.1113 UCHWAŁA Nr IX/96/11

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE S T A T U T GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KODNIU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kodniu zwany dalej Ośrodkiem działa na podstawie: 1/ ustawy o pomocy społecznej z dnia

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GARWOLINIE

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GARWOLINIE MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GARWOLINIE Pomoc społeczna jest instytucją wspierania osób ubogich i zagroŝonych ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym. Celem pomocy społecznej jest umoŝliwienie osobom

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV /93/2004 Rady Gminy Korzenna z dnia 14 czerwca 2004r

Uchwała Nr XV /93/2004 Rady Gminy Korzenna z dnia 14 czerwca 2004r Uchwała Nr XV /93/2004 Rady Gminy Korzenna z dnia 14 czerwca 2004r w sprawie; uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Korzennej. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY BOGORIA. z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii

UCHWAŁA NR... RADY GMINY BOGORIA. z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY BOGORIA z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia... 2013 r. Projekt do konsultacji UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia... 2013 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlni-Letnisko świadczy pomoc w następujących formach:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlni-Letnisko świadczy pomoc w następujących formach: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlni-Letnisko świadczy pomoc w następujących formach: Świadczenia pieniężne: Zasiłek stały Zasiłek okresowy Zasiłek celowy Specjalny zasiłek celowy Zasiłek celowy na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.214.2013 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 27 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR RG.0007.214.2013 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 27 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR RG.0007.214.2013 RADY GMINY KOWALE OLECKIE z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Kowale Oleckie na rok

Bardziej szczegółowo

PROGRAM POMOCY SPOŁECZNEJ NA 2013 R.

PROGRAM POMOCY SPOŁECZNEJ NA 2013 R. Pomoc społeczna jako instytucja polityki społecznej państwa ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne

Bardziej szczegółowo

FORMY POMOCY SPOŁECZNEJ

FORMY POMOCY SPOŁECZNEJ FORMY POMOCY SPOŁECZNEJ Jednym z podstawowych zadań Wydziału Pomocy Środowiskowej jest prowadzenie pracy socjalnej, której celem jest pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej MOPS Mońki Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy Mońki Autorzy: MOPS Mońki SPIS TREŚCI STRONA 1 WPROWADZENIE 4 2 OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE 5 2.1 Dane o sytuacji demograficznej

Bardziej szczegółowo

ANALIZA Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych w Gminie Zbąszynek na lata 2008-2013

ANALIZA Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych w Gminie Zbąszynek na lata 2008-2013 Problem 1: Problemy Kierunki działania Sposób realizacji Właściwa ocena możliwości lokalnego systemu pomocy społecznej i jego rozwój zgodnie ze zmieniającymi się potrzebami społecznymi. ANALIZA Strategii

Bardziej szczegółowo

Program osłonowy na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością na terenie miasta Częstochowy w latach 2014-2020

Program osłonowy na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością na terenie miasta Częstochowy w latach 2014-2020 Program osłonowy na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością na terenie miasta Częstochowy w latach 2014-2020 Joanna Zielińska Koordynator Zespołu Pomocy Osobom Bezdomnym i Grupom Wybranym Miejski

Bardziej szczegółowo

Formy pomocy. Nadwyżka. Nadwyżka. Niedobór. Niedobór. Odpowie dni. Odpowie dni

Formy pomocy. Nadwyżka. Nadwyżka. Niedobór. Niedobór. Odpowie dni. Odpowie dni Brak realizacji zadania Liczba osób, której planuje się przyznad świadczenia w 2011 r. Liczba rodzin w 2010 r. Odpowie dni Odpowie dni Liczba osób w rodzinach objętych pomocą w 2010 r. Liczba osób, którym

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W 2009 ROKU

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W 2009 ROKU INFORMACJA DOTYCZĄCA ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W 2009 ROKU W okresie sprawozdawczym Ośrodek realizował zadania zlecone i własne, w ramach których udzielana była pomoc pieniężna,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr VI/41/07 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 27 marca 2007 r.

Załącznik do uchwały Nr VI/41/07 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 27 marca 2007 r. Załącznik do uchwały Nr VI/41/07 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 27 marca 2007 r. G M I N N Y P R O G R A M P R O F I L A K T Y K I I R O Z W I Ą Z Y W A N I A P R O B L E M Ó W A L K O H O L O W

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY NOWOSOLNA. z dnia... 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015

UCHWAŁA NR... RADY GMINY NOWOSOLNA. z dnia... 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 UCHWAŁA NR... RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia... 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 Na podstawie art.18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ W ZAWIDOWIE. z dnia. w sprawie: Programu Wspierania Rodziny Gminy Miejskiej Zawidów na lata 2012 2014

UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ W ZAWIDOWIE. z dnia. w sprawie: Programu Wspierania Rodziny Gminy Miejskiej Zawidów na lata 2012 2014 PROJEKT UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ W ZAWIDOWIE z dnia. w sprawie: Programu Wspierania Rodziny Gminy Miejskiej Zawidów na lata 2012 2014 Na podstawie art. 176 pkt 1, 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011

Bardziej szczegółowo

Opracowanie i uchwalenie programu w pierwszej połowie 2011 roku.

Opracowanie i uchwalenie programu w pierwszej połowie 2011 roku. Załącznik do Uchwały Nr X/48/11 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 czerwca 2011 r. 3.2.1 Harmonogram wdrażania strategii Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w mieście Bielsk Podlaski została

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 14 listopada 2014 r. Poz. 6414 UCHWAŁA NR 454/LII/2014 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH. z dnia 29 października 2014 roku

Kraków, dnia 14 listopada 2014 r. Poz. 6414 UCHWAŁA NR 454/LII/2014 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH. z dnia 29 października 2014 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 14 listopada 2014 r. Poz. 6414 UCHWAŁA NR 454/LII/2014 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH z dnia 29 października 2014 roku W sprawie zatwierdzenia Statutu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA OCENY ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA OCENY ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA OCENY ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ Instytut Rozwoju Służb Społecznych Warszawa, listopad 2011 Zawartość INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA OCENY ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tereszpolu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tereszpolu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tereszpolu Siedziba główna jednostki mieści się w Urzędzie Gminy Tereszpol w Tereszpolu- Zaorendzie, ul. Długa 234. Godziny urzędowania Ośrodka Od poniedziałku do piątku

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowo-rzeczowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu za 2012 r.

Sprawozdanie finansowo-rzeczowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu za 2012 r. Załącznik do Sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. Sprawozdanie finansowo-rzeczowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Opinogóra Górna Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Opinogóra Górna Autorzy: Marta Frączkowska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/952/13 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 30 października 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/952/13 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 30 października 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/952/13 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 30 października 2013 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014r. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Uchwała nr... Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia... Załącznik nr 1 do uchwały

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Uchwała nr... Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia... Załącznik nr 1 do uchwały Projekt z dn.1 grudnia 2014 r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 83/2014 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 01 grudnia 2014 r. Uchwała nr... Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia... w sprawie: przyjęcia Programu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIALALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SZEMUDZIE W OKRESIE 1.O1-31.12.2006

SPRAWOZDANIE Z DZIALALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SZEMUDZIE W OKRESIE 1.O1-31.12.2006 SPRAWOZDANIE Z DZIALALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SZEMUDZIE W OKRESIE 1.O1-31.12.2006 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szemudzie jest jednostką organizacyjną Gminy Szemud powołaną do realizacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/37/15 RADY GMINY MEŁGIEW. z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Mełgwi

UCHWAŁA NR VI/37/15 RADY GMINY MEŁGIEW. z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Mełgwi UCHWAŁA NR VI/37/15 RADY GMINY MEŁGIEW z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Mełgwi Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 2 pkt.2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Główne powody udzielania osobom i rodzinom pomocy społecznej w województwie Lubuskim

Główne powody udzielania osobom i rodzinom pomocy społecznej w województwie Lubuskim Główne powody udzielania osobom i rodzinom pomocy społecznej w województwie Lubuskim Obserwatorium Integracji Społecznej Zielona Góra, sierpień r. Główne powody udzielania osobom i rodzinom pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY KRASNOPOL. z dnia 22 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY KRASNOPOL. z dnia 22 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY KRASNOPOL z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Gminy Krasnopol na 2015rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/174/2004 Rady Gminy Zawoja z dnia 28 października 2004 roku STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWOI

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/174/2004 Rady Gminy Zawoja z dnia 28 października 2004 roku STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWOI Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/174/2004 Rady Gminy Zawoja z dnia 28 października 2004 roku STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWOI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE : 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok.

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. UCHWAŁA NR 19/V/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. Na podstawie art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przodkowie

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przodkowie Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przodkowie Rozdział I Postanowienie ogólne 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, zwany dalej GOPS-em jest jednostką organizacyjną Gminy Przodkowo, którego istnienie

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3-go Maja 16 Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla powiatu mińskiego Autorzy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2013 Gminy Ostrów Mazowiecka

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2013 Gminy Ostrów Mazowiecka Załącznik do uchwały Nr XXXII/334/14 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 27 czerwca 2014 r. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2013 Gminy Ostrów Mazowiecka SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXI/105/2012. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

UCHWAŁA Nr XXI/105/2012. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. UCHWAŁA Nr XXI/105/2012 Rady Gminy Podedwórze z dnia 30 kwietnia 2012 w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XLIII/200/09 Rady Gminy Oleśnica z dnia 22 grudnia 2009 r.

Załącznik do uchwały Nr XLIII/200/09 Rady Gminy Oleśnica z dnia 22 grudnia 2009 r. Załącznik do uchwały Nr XLIII/200/09 Rady Gminy Oleśnica z dnia 22 grudnia 2009 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XXVII / 235 / 09. Rady Gminy Spytkowice z dnia 30 kwietnia 2009 roku

U C H W A Ł A Nr XXVII / 235 / 09. Rady Gminy Spytkowice z dnia 30 kwietnia 2009 roku U C H W A Ł A Nr XXVII / 235 / 09 Rady Gminy Spytkowice z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Na podstawie art.18 ust.1 pkt 15

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII.69.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 26 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII.69.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 26 października 2015 r. UCHWAŁA NR XIII.69.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 26 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY GÓZD NA 2015r.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY GÓZD NA 2015r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/16/2014 Rady Gminy Gózd z dnia 29.12.2014r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY GÓZD NA 2015r.

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej MGOPS Radzymin Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy Radzymin Autorzy: Artur Kołodziejczyk SPIS TREŚCI STRONA 1 WPROWADZENIE 4 2 OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE 5 2.1 Dane o sytuacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY KRASNOPOL. z dnia... 2011 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY KRASNOPOL. z dnia... 2011 r. Projekt z dnia 30 listopada 2011 r. UCHWAŁA NR... RADY GMINY KRASNOPOL z dnia... 2011 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i dla Gminy Krasnopol na 2012 rok. Na podstawie art. 4 1 ust. 2 i ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.140. 2012 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 29 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR RG.0007.140. 2012 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 29 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR RG.0007.140. 2012 RADY GMINY KOWALE OLECKIE z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Kowale Oleckie na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ z dnia..

UCHWAŁA NR.. RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ z dnia.. DRUK NR 9 UCHWAŁA NR.. RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ z dnia.. w sprawie przyjęcia programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Programu Przeciwdziałania Narkomanii, Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY NR.. RADY GMINY SEJNY

UCHWAŁY NR.. RADY GMINY SEJNY UCHWAŁY NR.. RADY GMINY SEJNY Projekt z dnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVIII/435/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 5 listopada 2014 r.

UCHWAŁA NR LVIII/435/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 5 listopada 2014 r. UCHWAŁA NR LVIII/435/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Na podstawie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVII/255/10 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 8 listopada 2010 r.

UCHWAŁA NR LVII/255/10 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 8 listopada 2010 r. UCHWAŁA NR LVII/255/10 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 r. Na podstawie art. 4 1 ust.

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Nowym Targu na lata 2011 2015.

Program Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Nowym Targu na lata 2011 2015. Załącznik do Uchwały Nr VI/29/2011 z dnia 31 marca 2011 roku Program Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Nowym Targu na lata 2011 2015. I Wstęp Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej do zadań

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/630/12 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 31 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/630/12 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 31 października 2012 r. UCHWAŁA NR XXVIII/630/12 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 31 października 2012 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązownie za 2011 rok Wiązowna marzec 2012rok

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązownie za 2011 rok Wiązowna marzec 2012rok Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownie Radiówek 25 05-462 Wiązowna tel /fax (22) 780 46 59 tel /fax (22) 610 45 53 e-mail: gops@wa.home.pl Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Brody Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy Brody Autorzy: Jolanta Grudnicka SPIS TREŚCI STRONA 1 WPROWADZENIE 4 2 OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE 8 2.1 Dane o sytuacji demograficznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu Rozdział I Zasady ogólne 1 1.Siedzibą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zwanego dalej Ośrodkiem jest miasto na prawach powiatu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LV/1285/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 15 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LV/1285/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 15 października 2014 r. UCHWAŁA NR LV/1285/14 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 15 października 2014 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2006 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2006 ROK Załącznik do uchwały Nr XL/401/06 Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. z dnia 27 stycznia 2006 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2006 ROK

Bardziej szczegółowo

Program Pomocy Społecznej na rok 2014

Program Pomocy Społecznej na rok 2014 Program Pomocy Społecznej na rok 2014 Pomoc społeczna jako instytucja polityki społecznej państwa ma na celu umożliwienia osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/170/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sandomierzu

UCHWAŁA NR XVII/170/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sandomierzu UCHWAŁA NR XVII/170/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sandomierzu Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku za 2012 r.

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku za 2012 r. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku za 2012 r. Zgodnie z zapisem art. 110 ust. 9 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U. z 2013r. poz. 182 ze zm.) Ośrodek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY GMINY PIĄTNICA z dnia.

UCHWAŁA NR. RADY GMINY PIĄTNICA z dnia. UCHWAŁA NR. RADY GMINY PIĄTNICA z dnia. W sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010 Na podstawie art.18 ust.2

Bardziej szczegółowo

w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 r. Uchwała Nr III/6/10 Rady Gminy Lipinki z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 r Data utworzenia 2010-12-30 Numer

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ z dnia..

UCHWAŁA NR.. RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ z dnia.. UCHWAŁA NR.. RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ z dnia.. Druk nr 8 w sprawie przyjęcia programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Programu Przeciwdziałania Narkomanii, Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MORAWICY

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MORAWICY STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MORAWICY I. Postanowienia ogólne 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy zwany dalej Ośrodkiem działa na podstawie : 1. Uchwały Nr X/45/90 z dnia 20.03.1990r.

Bardziej szczegółowo

Rady Gminy Uchanie z dnia 29 czerwca 2007 roku. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Uchaniach

Rady Gminy Uchanie z dnia 29 czerwca 2007 roku. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Uchaniach UCHWAŁA Nr VIII/36/07 Rady Gminy Uchanie z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Uchaniach Działając na podstawie art.l 10 ust.9

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/311/2013 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 25 kwietnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/311/2013 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 25 kwietnia 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/311/213 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 25 kwietnia 213 r. sprawie: przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Miasta Sulejówek za rok 212 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr.../.../08 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO z dnia... stycznia 2008 roku

U C H W A Ł A Nr.../.../08 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO z dnia... stycznia 2008 roku U C H W A Ł A Nr.../.../08 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO z dnia... stycznia 2008 roku w sprawie: przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII DLA GMINY TUREK NA 2015 ROK.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII DLA GMINY TUREK NA 2015 ROK. Załącznik nr 1 do Uchwały nr VI/30/15 Rady Gminy Turek z dnia 23 marca 2015 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII DLA GMINY TUREK NA 2015

Bardziej szczegółowo