Uchwała Nr... Rady Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy z dnia...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uchwała Nr... Rady Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy z dnia..."

Transkrypt

1 Uchwała Nr... Rady Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy z dnia... w sprawie: zaopiniowania sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy za rok Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 roku o ustroju m. st. Warszawy ( Dz. U. Nr 41, poz. 361 z póź. zm. ) w związku z 17 załącznika Nr 2 do Uchwały Nr VII/96/2003 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 lutego 2003 roku w sprawie ujednolicenia nazw ośrodków pomocy społecznej m. st. Warszawy oraz nadania im statutów uchwala się co następuje: 1. Rada Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy pozytywnie opiniuje sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy za rok 2003 w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały. 2. Uchwałę przekazać Prezydentowi m. st. Warszawy i Przewodniczącemu Rady m. st. Warszawy. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy Dariusz Ostrowski

2 Załącznik do uchwały Nr... Rady Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy z dnia... Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy za okres od 01.I-31.XII.2003r. Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Warszawa - Białołęka został powołany Uchwałą Nr.111/36/94 Rady Gminy Warszawa-Białołęka z dnia r. Podstawą działalności jest roczny plan finansowy wydatków zatwierdzony przez Radę Miasta Stołecznego Warszawy. Ośrodek Pomocy Społecznej działa m.in. na podstawie: 1. ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz 1591 z póź. zm.), 2. ustawy z dnia 29 listopada 1990r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 1998r. Nr 64, poz. 414 z póź. zm.), 3. ustawy z dnia 15 marca 2002r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz.U Nr 41, poz. 361 z póź. zm.), 4. ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz z póź. zm), 5. ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z z 2001r. Nr 142, poz z późn. zm) 6. ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z d 2002r. Nr 76, poz. 694 z póź. zm.), 7. ustawy z dnia 1 grudnia 1994r. o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych (Dz.U. z 1998r. Nr 102, poz. 651 z póź.zm), 8. ustawy z dnia 7 stycznia 1993r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz.U. Nr 17, poz. 78 z poźn. zm), 9. ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. Nr 111, poz. 535 z póź. zm)

3 10.ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002r. Nr 147, poz z późn. zm.), 11. ustawy z dnia 24 kwietnia 1997r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. Nr 75 poz. 468 z późn. zm.), 12.innych przepisów szczególnych dotyczących jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i samorządowych jednostek budżetowych. Ośrodek realizuje również zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej, bądź innych ustaw mających na celu odnowę poziomu życia osób i rodzin, np.: w zakresie dożywiania uczniów w szkołach. Wojewoda zapewnia środki na realizację zadań zleconych, w tym w odpowiedniej części na utrzymanie ośrodka i wynagrodzenia. Dzielnica Białołęka finansuje realizację zadań własnych. Formy pomocy realizowane przez Ośrodek to: pomoc pieniężna zasiłki stałe, stałe wyrównawcze, renty socjalne (wypłacane przez OPS do IX.2003r.), zasiłki okresowe, okresowe gwarantowane, okresowe specjalne, zasiłki celowe, z. celowe specjalne na zaspokojenie konkretnej potrzeby (zakup żywności, opału, leków), z. celowe zwrotne, zasiłki macierzyńskie okresowe, pomoc w naturze, w tym obiady dla dzieci w szkołach, odzież, świadczenia zdrowotne, wypoczynek letni lub zimowy dla dzieci i młodzieży, usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne dla osób wymagających pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, poprzez podstawową opiekę higieniczną, zleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Wyżej wymienione usługi świadczone były przez Caritas Diecezji Warszawsko Praskiej pomoc instytucjonalna organizowanie pobytu w dziennych domach pomocy społecznej, kompletowanie dokumentów do stacjonarnych domów pomocy społecznej, itp. poradnictwo prawne, psychologiczne i inne w zależności od zapotrzebowania klientów,

4 praca socjalna pomoc w odzyskaniu samodzielności, systematyczne oddziaływanie pracownika socjalnego mające na celu poprawę sytuacji osób i rodzin w celu usamodzielnieniu. Ośrodek Pomocy Społecznej zgodnie z Uchwałą nr XVIII/281/2003 z dnia 02.X. 2003r. Rady Miasta Stołecznego Warszawy, która weszła w życie z dniem 01.XI. 2003r. realizuje zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu, a także dysponuje środkami budżetowymi w tym zakresie. Wszystkie wymienione formy pomocy mają na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia. Stale na rzecz naszych klientów świadczymy pracę socjalną, pośrednictwo prawne i psychologiczne. Ważne miejsce zajmuje również współpraca z organizacjami pozarządowymi w celu likwidacji istniejących w rodzinach trudności wychowawczych i zachowań patologicznych oraz przeciwdziałaniu degradacji dzieci i młodzieży. Rozdział Ubezpieczenia zdrowotne Osoby pobierające zasiłek stały, stały wyrównawczy, gwarantowany zasiłek okresowy, renta socjalną, a także osoby pozostające na ich wyłącznym utrzymaniu, mają prawo do świadczeń zdrowotnych na zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin. W okresie sprawozdawczym opłacone zostały składki na ubezpieczenia zdrowotne od: zasiłków stałych dla 33 świadczeniobiorców, zasiłków stałych wyrównawczych dla 126 świadczeniobiorców, zasiłków okresowych gwarantowanych dla 7 świadczeniobiorców, rent socjalnych dla 178 świadczeniobiorców. Łącznie: 2470 świadczeń na łączną kwotę: ,00 zł.

5 Rozdział Zasiłki i Pomoc w Naturze Zadania własne Do zadań własnych z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez gminy należą: prowadzenie domów pomocy społecznej, ośrodków wsparcia o zasięgu lokalnym, oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki, przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i specjalnych celowych, przyznawanie pomocy rzeczowej, przyznawanie pomocy w naturze na ekonomiczne usamodzielnienie, przyznawanie i wypłacanie zasiłków i pożyczek na ekonomiczne usamodzielnienie, inne zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z rozeznanych potrzeb gminy. Do zadań własnych z zakresu pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym realizowanych przez gminy należy: udzielanie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym organizowanie i prowadzenie gminnych ognisk wychowawczych, świetlic i klubów środowiskowych dla dzieci, a także organizowanie mieszkań chronionych. świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania, udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osób bezdomnych i innych osób nie mających dochodów i możliwości ubezpieczenia się na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, praca socjalna, sprawienie pogrzebu w tym osobom bezdomnym,

6 zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników i warunków realizacji zadań własnych gminy. Ze świadczeń w okresie I-XII 2003r. skorzystały osoby i rodziny, które znajdowały się w trudnej sytuacji życiowej a w szczególności te, u których wystąpiła jedna z niżej wymienionych okoliczności: ubóstwo, sieroctwo, bezrobocie, bezdomność, potrzeba ochrony macierzyństwa, niepełnosprawność, długotrwała choroba, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenie gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych, alkoholizm i narkomania, trudności w przystosowaniu się do życia po opuszczeniu zakładu karnego, klęska żywiołowa i ekologiczna. Przyznanie świadczenia z pomocy społecznej każdorazowo poprzedzane jest przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania lub miejscu stałego pobytu. W postępowaniu o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej pracownik socjalny kieruje się przede wszystkim dobrem osób korzystających z pomocy i ochroną ich dóbr osobistych. W okresie sprawozdawczym w ramach zadań własnych udzielono świadczeń na kwotę zł w tym : o sprawiono pogrzeby dla 15osób na kwotę ,00 zł, o przyznano zasiłki celowe dla 322 osób na kwotę ,00 zł w tym: o 234 obiadów dla dzieci na kwotę ,00 zł, o przyznano zasiłki celowe zwrotne dla 57 osób na kwotę ,00 zł, o przyznano zasiłki celowe specjalne dla 244 osób na kwotę ,00 zł,

7 Ośrodek oferuje pomoc w formie pracy socjalnej, poradnictwa specjalistycznego, w szczególności prawnego, psychologicznego, i tak w roku 2003r. udzielono: 249 porad prawnych, 57 rodzin objęto pomocą psychologiczną, 2064 porad pracowników socjalnych w załatwieniu spraw urzędowych i bytowych oraz utrzymywaniu kontaktów z otoczeniem. Zadania zlecone Zadania zlecone gminie obejmują: przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, renty socjalnej, przysługujących dodatków do świadczeń, przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, z. okresowych gwarantowanych,z. okresowych specjalnych, z. okresowych macierzyńskich, opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby uprawnione do pobierania zasiłku stałego oraz zasiłku okresowego gwarantowanego, opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, przyznawanie i wypłacanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej, przyznawanie zasiłku celowego w formie biletu kredytowanego, świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych przysługujących na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego, organizowanie i prowadzenie środowiskowych domów samopomocy, zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej bądź innych ustaw, mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin po zapewnieniu odpowiednich środków, utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej i zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone gminie. W zakresie zadań zleconych wydatkowano kwotę ,00 zł z czego wypłacono: zasiłki stałe dla 33 osób na kwotę ,00 zł, zasiłki stałe wyrównawcze dla 126 osób na kwotę ,00 zł, zasiłki okresowe gwarantowane dla 8 osób ,00 zł,

8 renty socjalne dla 178 osób ,00 zł, zasiłki macierzyński dla 45 osób ,00 zł, zasiłki okresowe dla 25 osób 2.622,00 zł, bilety kredytowane dla 15 osób, przede wszystkim dla mieszkańców schroniska Martkot, składki ZUS - emerytalno-rentowe od zasiłków stałych i okresowych gwarantowanych na łączną kwotę: ,00 zł. Rozdział Zasiłki Rodzinne i pielęgnacyjne Plan Wykonanie % wykonanie Zadania zlecone , , W okresie sprawozdawczym wypłacono: zasiłki rodzinne dla 11 osób na łączną kwotę zasiłki pielęgnacyjne dla 94 osób na łączną kwotę 5.339,00 zł, ,00 zł. Rozdział Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej Rozdz. Plan Wykonanie % wykonania Zadania własne , ,26 94,23 Zadania zlecone , , Ogółem , ,26 - Rozdział Usługi Opiekuńcze Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, należy do zadań własnych z zakresu pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym. Przyznawane są osobom samotnym lub rodzinom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczną, zleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktu z otoczeniem.

9 Usługi opiekuńcze na terenie gminy realizowane są przez CARITAS Diecezji Warszawsko Praskiej. W okresie sprawozdawczym pomocą usługową objęto 51 osób w ilości godzin. Na realizację usług opiekuńczych wydatkowano ,00 zł. Rozdział Pozostała działalność Plan ,00 wykonanie ,00 % wykonania % Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał środki w wysokości przeznaczeniem na: ,00 z Pomoc pieniężną w formie: dożywiania dla 85 dzieci na łączną kwotę ,00 zł. wyprawki szkolnej dla 40 dzieci na łączną kwotę 3.600,00 zł. ROZDZIAŁ Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Od 01.XI.2003r. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka jest dysponentem środków finansowych na realizację programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Zadani a własne Plan Wykonanie % , ,82 71,96 Działania w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych realizowane są zgodnie z uchwałą nr V/72/2003 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16.I.2003r. i standardami Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Cele programu: 1. Kreowanie i propagowania modelu trzeźwego życia poprzez tworzenie

10 systemu oddziaływań profilaktycznych w procesie wychowawczym dzieci i młodzieży, 2. Umożliwienie świadomego wyboru modelu trzeźwego życia przez dzieci, młodzież i dorosłych, 3. Przerywanie procesu degeneracji osób uzależnionych i ich rodzin oraz osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, 4. Zmniejszenie rozmiarów szkód zdrowotnych, psychologicznych i społecznych spowodowanych nadużywaniem alkoholu i przemocą w rodzinie, 5. Zwiększenie zasobów materialnych, metodycznych i organizacyjnych niezbędnych do rozwiązywania już istniejących problemów alkoholowych, 6. Zapewnienie mieszkańcom m.st. Warszawy możliwości uzyskania wsparcia oraz profesjonalnej pomocy w rozwiązywaniu problemów wynikających z nadużywania alkoholu oraz przemocy w rodzinie. Współrealizatorami Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych są Dzielnicowe Zespoły Realizacji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy. Dzielnicowe Zespoły Realizacji Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Zadania Dzielnicowych Zespołów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych określone zostały w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik do uchwały V/72/2003 Rady Miast Stołecznego Warszawy z dnia 16.I.2003r. i należy do nich: wykonywanie czynności zleconych przez Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy, a w szczególności: a) czynności w zakresie procedury przygotowawczej związane z zadaniami ustawowymi tej Komisji,w tym czynności związane z przygotowaniem wniosku do sądu w sprawie orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego, b) przygotowanie wstępnej opinii o zgodności lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałami Rady m.st. Warszawy, c) nadzór merytoryczny nad dzielnicowymi punktami informacyjno konsultacyjnymi oraz programami profilaktyki realizowanymi w szkołach.

11 Dzielnicowe Zespoły Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołuje Prezydent m.st. Warszawy. Dzielnicowy Punkt Informacyjno Konsultacyjny Punkty Informacyjno Konsultacyjne zostały powołane w celu udzielania pomocy informacyjnej, psychologicznej i prawnej osobom z problemami alkoholowymi oraz ofiarom przemocy w rodzinie. Punkt Informacyjno Konsultacyjny dla Dzielnicy Warszawa - Białołęka mieści się w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Van Gogha 7. Został powołany w lipcu 2003r. Czynny jest: - poniedziałek prawnik, - wtorek pedagog, - środa lekarz psychiatra, - czwartek pracownik socjalny, - piątek terapeuta uzależnień. Prowadzone jest w nim poradnictwo i konsultacje specjalistyczne (prawnik, psycholog, pedagog, lekarz psychiatra) w następujących dziedzinach: uzależnienia od alkoholu, współuzależnienia, możliwości leczenia, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Cele Punktu: 1. Zwiększenie dostępu mieszkańców m.st. Warszawy do profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz informacji w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, a w szczególności w dziedzinie ochrony przed przemocą w rodzinie, 2. Zmniejszenie poziomu bezradności osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, będących mieszkańcami m.st. Warszawy, 3. Zwiększenie umiejętności mieszkańców m.st. Warszawy w dziedzinie rozwiązywania problemów alkoholowych związanych z nadmiernym spożywaniem napojów alkoholowych oraz przemocy w rodzinie. Zadania Punktu:

12 nawiązanie życzliwego, nieoceniającego kontaktu z klientem, informowanie o możliwości podjęcia leczenia w placówce leczenia odwykowego, motywowanie do leczenia, udzielanie wsparcia po zakończonym leczeniu rozpoznanie w trakcie rozmowy zjawiska przemocy domowej i udzielenie stosowanego wsparcia i informacji o możliwościach jej powstrzymania, uruchomienie interwencji w przypadku zdiagnozowania przemocy domowej, dobra wiedza na temat możliwości pomocy i kompetencji poszczególnych służb i instytucji z terenu dzielnicy Białołęka i m.st. Warszawy, które mogą zaangażować się w profesjonalną i systemową pomoc dla klientów Punktu. Profilaktyka uzależnień alkoholowych była realizowana w szczególności poprzez: 1. udostępnianie dzieciom i młodzieży, ze środowisk zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, możliwości zagospodarowania czasu wolnego zgodnie ze Standardem zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży m.st. Warszawy, stanowiących zał. nr 1 do Programu, 2. realizację programów dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w szkołach m.st. Warszawy zgodnie ze Standardem programu profilaktycznego dotyczącego uzależnień związanych z napojami alkoholowymi, stanowiącym zał. nr 2 do niniejszego Programu, 3. dofinansowanie działalności świetlic socjoterapeutycznych spełniających warunki standardu świetlic socjotrapeutycznych m.st. Warszawy, zgodnie z zał. nr 4 do Programu. Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach realizacji zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych organizował i finansował następujące działania: 1. Programy profilaktyczne w liczbie 85, w której brało udział ok dzieci i młodzieży, a także ok łącznie ok osób na kwotę zł, 2. Szkolenia sprzedawców w liczbie 4, w których uczestniczyło 97 osób na kwotę 2400zł, 3. Spektakle edukacyjne w liczbie 34, w której brało udział ok dzieci i młodzieży na kwotę zł,

13 4. Inne zadania zrealizowane w ramach zakupu usług: Zabawa choinkowa dla 320 dzieci na kwotę zł, Warsztaty 246 godzin dla 1460 dzieci i 186 dorosłych, łącznie 1646 osób, na kwotę zł. Materiały edukacyjne, ulotki itp. na kwotę ,91 zł. Budżet OPS w zakresie wydatków kształtuje się następująco: Rozdział Plan Wykonanie % wykonania , ,82 71, , ,18 92, , ,61 99, , , , ,26 95, , , , ,00 99,59 Ogółem , ,19 DOCHODY OTRZYMANE ROZDZIAŁ ,23 - z tytułu wpłat za świadczone usługi opiekuńcze. ROZDZIAŁ ,08 - z tytułu wpłat przyznanych zasiłków celowych zwrotnych. ROZDZIAŁ ,18 - z tytułu odsetek bankowych od rachunku rocznego. Ośrodek realizuje projekt,,ośrodek Pomocy Społecznej jako Centrum Aktywności Lokalnej, który zainicjowany został przez Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS.

14 Centrum Aktywności Lokalnej jest metodą budzenia aktywności społecznej w celu samoorganizowania się do rozwiązywania konkretnych problemów danej społeczności. Umożliwia nowoczesną diagnozę lokalnego środowiska w zakresie najistotniejszych potrzeb i zagrożeń w podstawowych obszarach życia mieszkańców. Przyczynia się do powstania prężnie działających społeczności lokalnych, poprzez wykorzystywanie potencjału drzemiącego w ludziach. Buduje związki między lokalnymi instytucjami, organizacjami, obywatelami, którzy mogą być zainteresowani wspólnym działaniem na rzecz rozwiązywania danego problemu. Działanie przez ludzi dla ludzi to myśl przewodnia projektu Centrum Aktywności Lokalnej (CAL). jest: Pod tym pojęciem należy rozumieć określony sposób działania, którego celem aktywizowanie społeczności lokalnych, tworzenie poczucia przynależności do danego miejsca i lokalnej wspólnoty. Wzajemne relacje i ich jakość umożliwiają negocjowanie nowej rzeczywistości społecznej. Na rozwój lokalny składają się cztery główne założenia: 1. wypracowanie wspólnych działań, zakładanie i wspieranie grup społeczności lokalnych, 2. poprawienie dostępu do informacji, 3. zdobywanie lub tworzenie nowych zasobów materiałowych w obrębie społeczności lokalnej, 4. zwiększenie demokratycznego uczestnictwa lokalnych mieszkańców w procesach podejmowania decyzji. Ośrodki Pomocy Społecznej stoją przed koniecznością poszukiwania nowych rozwiązań i rozwijania pozamaterialnych form pomocy. Nie unikniona jest również zmiana roli pracownika socjalnego, który powinien stać się osobą aktywną i kreatywną. Działania pracowników socjalnych powinny: wykorzystywać potencjał drzemiący w ludziach, pobudzać do świadczenia sobie wzajemnej pomocy,

15 zachęcać do tworzenia inicjatyw obywatelskich, współtworzyć grupy samopomocy. Dlatego uznaliśmy, że szansą dla OPS jest wdrażanie projektu Centrum Aktywności Lokalnej, który jest realizacja trzeciej klasycznej metody pracy socjalnej, czyli metody środowiskowej. Sens tej metody polega na całkowitym rozumieniu środowiska lokalnego, pełnej rejestracji jego deficytu oraz przyjęcia kompleksowego systemu działań, których celem podstawowym jest pełny rozwój społeczności, a nie tylko doraźny system aktywności polegający na ratownictwie i usuwaniu zagrożeń. W 2003r. w ramach projektu CAL rozpoczęliśmy eksperyment związany z bezpośrednią pracą ze społecznością lokalną. Nasze działania poprzedzone były sporządzeniem mapy zasobów i potrzeb oraz przeprowadzeniem badań techniką ankiety pilotażowej. Badaniem objęliśmy 200 osób. Przedmiotem naszego zainteresowania stały się ulice Wittiga, Poraje i budynek komunalny przy ul. Świderskiej 41b. Za wyborem tego terenu przemawiał fakt dokonania porównań w zakresie potrzeb mieszkańców tzw. wielkich bokowisk, a jednopiętrowego budynku przy ul. Świderskiej. Z przeprowadzonych badań wynika, że największym problemem mieszkańców jest brak placu zabaw dla dzieci, brak ławek przed budynkiem, koszy na śmieci, mało zieleni, a także uciążliwy hałas dochodzący z ulicy. W 2003r odbyły się dwa zebrania obywatelskie mieszkańców budynku przy ul. Świderskiej podczas, których omówiona została strategia działania. W ramach tego programu realizowaliśmy następujące projekty: 1. Wolontariat w Ośrodku Pomocy Społecznej, Klub Wolontariusza, 2. Forum Inicjatyw Obywatelskich, 3. Razem w Złoty wiek, 4. Szkoła zdrowienia, 5. Grupa samopomocy dla kobiet długotrwale bezrobotnych. Od września 2001r. w Ośrodku Pomocy Społecznej realizowany jest projekt,,wolontariat w Ośrodku Pomocy Społecznej. Celem działalności jest między innymi propagowanie i rozwijanie obywatelskiego uczestnictwa w zaspakajaniu ludzkich potrzeb. Ośrodek

16 Pomocy Społecznej spełnia rolę łącznika między potrzebującymi, a pomagającymi. Staramy się przenieść do społeczności lokalnej wzory profesjonalnego wolontariatu. Projekt ten pozwala na integrację mieszkańców Dzielnicy Warszawa Białołęka wokół lokalnych problemów społecznych z wykorzystaniem aktywności mieszkańców Dzielnicy, którzy chcą pomóc innym. W OPS zarejestrowanych jest ok. 96 osób, w okresie sprawozdawczym zgłosiło chęć pomocy innym 23 osób, natomiast czynnych wolontariuszy jest 32. Wolontariusze pomagają osobom starszym, niepełnosprawnym oraz dzieciom. Niosąc pomoc w załatwianiu drobnych spraw i czynności domowych, wspólnie spędzają czas wolny, dotrzymują towarzystwa, pomagają w rozwiązywaniu codziennych kłopotów, a także w nauce. Ośrodek Pomocy Społecznej odpowiada za : planowanie działań wolontariuszy, akcję promocyjną (w celu wyszukiwania wolontariuszy), przygotowanie wolontariusza do pracy, utrzymywanie stałego kontaktu z wolontariuszami, zapewnienie wsparcia, przygotowanie stanowisk pracy, nadzór pracy wolontariuszy. W ramach projektu CAL zorganizowano Białołęckie Forum Inicjatyw Obywatelskich. W dniu 27 listopada 2003 roku w Urzędzie Dzielnicy Białołęka odbyło się Białołęckie Forum Inicjatyw Obywatelskich. Patronat nad Forum objął Burmistrz Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy. Organizatorem BFIO był Ośrodek Pomocy Społecznej. Było to pierwsze na taką skalę spotkanie organizacji pozarządowych z terenu dzielnicy. W Forum wzięło udział 19 organizacji działających w Białołęce. Cele Białołęckiego Forum Inicjatyw Obywatelskich: wzajemne poznanie organizacji pozarządowych działających na terenie Dzielnicy Białołęka, integracja środowiska organizacji pozarządowych, wymiana doświadczeń,

17 nawiązanie kontaktów i rozpoczęcie współpracy z lokalnymi instytucjami i samorządem, próba stworzenia reprezentacji organizacji pozarządowych wobec samorządu i biznesu oraz nawiązanie współpracy w obliczu wejścia do Unii Europejskiej i w korzystaniu z funduszy strukturalnych. Plany Białołęckiego Forum Inicjatyw Obywatelskich to organizacja serii regularnych spotkań dla organizacji pozarządowych, w tym spotkań szkoleniowych dla organizacji pozarządowych i pracowników samorządu, spotkań dotyczących rozwiązywania określonych problemów, spotkań branżowych dla organizacji zajmujących się działaniami w konkretnej dziedzinie jak kultura, pomoc społeczna, sport, turystyka, pomoc osobom niepełnosprawnym. W ramach projektu zorganizowano uroczyste obchody Białołęckiego Dnia Wolontariusza", które odbyły się 12 grudnia 2003r. w Ratuszu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy przy ul. Modlińskiej 197. Impreza została zorganizowana przez Klub Wolontariusza działający przy Ośrodku Pomocy Społecznej. Honorowy patronat nad imprezą objął Przewodniczący Rady Dzielnicy Białołęka. W uroczystości wzięło udział około 250 osób, które z dobroci własnych serc bezinteresownie pomagają innym. Pochodzą z różnych środowisk - szkoły podstawowe, gimnazja, liceum, są wolontariuszami z Klubu Wolontariusza lub należą do organizacji pozarządowych i kościelnych z terenu całej Białołęki. Honorowymi gośćmi imprezy byli przedstawiciele władz Dzielnicy i Miasta Stołecznego Warszawy oraz instytucji pozarządowych związanych z wolontariatem, dyrektorzy i pedagodzy z białołęckich szkół. Podczas uroczystości wręczono Honorowe odznaki wolontariusza". Odznaki otrzymały osoby, które były bezpośrednio zaangażowane w działalność wolontarystyczną na terenie Dzielnicy, bądź swoimi działaniami przyczyniły się do rozwoju idei wolontariatu na terenie Białołęki. Zarząd Dzielnicy Białołęka wręczył również okolicznościowe dyplomy liderom wolontariatu. Razem w Złoty wiek

18 Celem programu było: - aktywizowanie w społeczności lokalnej seniorów i osób niepełnosprawnych, - rozwijanie i wspieranie talentów osób w wieku poprodukcyjnym, - wspólne organizowanie czasu wolnego, - dotarcie do osób chorych i leżących, - nawiązywanie nowych znajomości i przyjaźni, - w perspektywie otwarcie Domu dziennego pobytu seniora. Zakres pomocy: - organizacja spotkań integracyjnych - współpraca z kołami emerytów - organizowanie wycieczek i pielgrzymek - organizowanie prelekcji Wszystkie powyższe zadania realizowane przez pracowników socjalnych przy zaangażowaniu seniorów. Projekt Szkoła zdrowienia Celem projektu jest : - kształtowanie nowych nawyków i przekonań o zdrowiu, - budowanie nadziei, - motywacja do poprawy zdrowia i kondycji psychicznej, wpływu na własny stan zdrowia. Projekt przeznaczony był dla osób: - zagrożonych schorzeniami somatycznymi lub chorych, - poddanych działaniom długotrwałego stresu, - osobom, które są współuzależnione, - dorosłych dzieci alkoholików, - które zaprzestały picia.

19 Grupa samopomocy dla kobiet dotkniętych problemem bezrobocia Cele: - budowanie u bezrobotnego poczucia własnej wartości - nabycie przekonania o kontroli nad własnym losem, - wskazanie na znaczenie pozytywnego myślenia, - wzajemne przekazywanie rad i pozytywnych doświadczeń, - przywracania wiary w siebie i samoakceptacji. Efektem pracy w grupach było : - nawiązanie bliskich relacji pomiędzy osobami, - zwiększenie poczucia własnej godności - wykorzystanie doświadczeń innych w poszukiwaniu pracy prowadzące w końcowym efekcie do znalezienia pracy, znalezienie w sobie nowych możliwości i otwarcie się na nie. W 2003r. OPS był organizatorem szkolenia z zakresu pisania programów i projektów.

Zakres działania: Główne cele pomocy społecznej:

Zakres działania: Główne cele pomocy społecznej: Zakres działania: Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera ich

Bardziej szczegółowo

Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej: 1. Zadania własne gminy:

Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej: 1. Zadania własne gminy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Łambinowicach realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004r.o pomocy społecznej, która weszła w życie od 1 maja 2004r. Do podstawowych zadań pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna w Polsce w roku Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2001 Wyszczególnienie

Pomoc społeczna w Polsce w roku Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2001 Wyszczególnienie Pomoc społeczna w Polsce w roku 2001 Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2001 Wyszczególnienie Osoby zatrudnione w pomocy społecznej Ogółem 107 859 Służby wojewody realizujące zadania z zakresu

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna w Polsce w roku Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2003 Wyszczególnienie

Pomoc społeczna w Polsce w roku Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2003 Wyszczególnienie Pomoc społeczna w Polsce w roku 2003 Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2003 Wyszczególnienie ogółem Osoby zatrudnione w pomocy społecznej Ogółem 111 578 Służby wojewody realizujące zadania

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna w Polsce w roku 2000. Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2000 Wyszczególnienie

Pomoc społeczna w Polsce w roku 2000. Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2000 Wyszczególnienie Pomoc społeczna w Polsce w roku 2000 Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2000 Wyszczególnienie Osoby zatrudnione w pomocy społecznej Ogółem 109 094 Służby wojewody realizujące zadania z zakresu

Bardziej szczegółowo

STATUT Ośrodka Pomocy Społecznej w Harasiukach

STATUT Ośrodka Pomocy Społecznej w Harasiukach STATUT Ośrodka Pomocy Społecznej w Harasiukach Załącznik do obwieszczenia Przewodniczącego Rady Gminy w Harasiukach z dnia 5 stycznia 2006r. 1 Ośrodek Pomocy Społecznej w Harasiukach zwany dalej Ośrodkiem

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/79/2003 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 29 maja 2003 r.

Uchwała Nr X/79/2003 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 29 maja 2003 r. Uchwała Nr X/79/2003 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej gminy Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Siewierzu. Na podstawie art.18 ust.1, art.40 ust.2

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVI/162/04 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 22 września 2004 r.

Uchwała Nr XXVI/162/04 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 22 września 2004 r. Uchwała Nr XXVI/162/04 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 22 września 2004 r. w sprawie nadania Statutu jednostce budżetowej pod nazwą "Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie". Na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Załącznik do Uchwały Nr 328/LI/05 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 czerwca 2005 r. STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE..1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna w Polsce w roku Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 1999 Wyszczególnienie

Pomoc społeczna w Polsce w roku Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 1999 Wyszczególnienie Pomoc społeczna w Polsce w roku 1999 Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 1999 Wyszczególnienie ogółem Osoby zatrudnione w pomocy społecznej Ogółem 40 999 Służby wojewody realizujące zadania z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/182/12 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 29 lutego 2012 r. w Kościerzynie

UCHWAŁA NR XXV/182/12 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 29 lutego 2012 r. w Kościerzynie UCHWAŁA NR XXV/182/12 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

STATUT Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Limanowej

STATUT Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Limanowej Załącznik do Uchwały Nr XIX/136/2003 Rady Miasta Limanowa z dnia 30 grudnia 2003r. STATUT Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Limanowej I. Zasady ogólne 1 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Limanowej

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym został przyjęty na podstawie Uchwały Nr XV/110/2000 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 4 października 2000 r. oraz Uchwały Nr XXIII/167/2002

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr. XXXVI/ 212 /2002 Rady Gminy w Baranowie z dnia r.

U C H W A Ł A Nr. XXXVI/ 212 /2002 Rady Gminy w Baranowie z dnia r. U C H W A Ł A Nr. XXXVI/ 212 /2002 Rady Gminy w Baranowie z dnia 27.03.2002 r. W sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie Na podstawie art.9 ust.1, art.18 ust.2 pkt.15 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VII/48/07 RADY GMINY DOBRE z dnia 14 czerwca 2007 roku r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrem.

UCHWAŁA Nr VII/48/07 RADY GMINY DOBRE z dnia 14 czerwca 2007 roku r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrem. UCHWAŁA Nr VII/48/07 RADY GMINY DOBRE z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrem. Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Obrazowie. Rozdział I. Postanowienia ogólne. Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie działa na podstawie:

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Obrazowie. Rozdział I. Postanowienia ogólne. Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie działa na podstawie: Załącznik do Uchwały Nr XLIV/264 /2013 Rady Gminy Obrazów z dnia 22 lipca 2013r. STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Obrazowie Rozdział I Postanowienia ogólne Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie działa

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna polega w szczególności na (art. 15 ustawy o pomocy społecznej):

Pomoc społeczna polega w szczególności na (art. 15 ustawy o pomocy społecznej): Pomoc społeczna polega w szczególności na (art. 15 ustawy o pomocy społecznej): - przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń; - pracy socjalnej; - prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 17 kwietnia 2013 r. Poz. 1582 UCHWAŁA NR XXV/173/2013 RADY MIASTA BARTOSZYCE. z dnia 21 lutego 2013 r.

Olsztyn, dnia 17 kwietnia 2013 r. Poz. 1582 UCHWAŁA NR XXV/173/2013 RADY MIASTA BARTOSZYCE. z dnia 21 lutego 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 17 kwietnia 2013 r. Poz. 1582 UCHWAŁA NR XXV/173/2013 RADY MIASTA BARTOSZYCE z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Adresat Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY RACZKI. uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raczkach.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY RACZKI. uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raczkach. Projekt z dnia 14 marca 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY RACZKI z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raczkach Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/716/2000 Rady Miasta Szczecina z dnia 25 września 2000 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. h

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ośrodek Pomocy Społecznej Mickiewicza 40/ 63-100 Śrem Tel. 0612836107 Fax 0612833989

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 14 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/126/2016 RADY GMINY SIEDLISKO. z dnia 2 września 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 14 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/126/2016 RADY GMINY SIEDLISKO. z dnia 2 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 14 września 2016 r. Poz. 1845 UCHWAŁA NR XIX/126/2016 RADY GMINY SIEDLISKO z dnia 2 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Statutu Ośrodka

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr VI/32/07 Rada Gminy w Bogorii z dnia 02 marca 2007 roku

U C H W A Ł A Nr VI/32/07 Rada Gminy w Bogorii z dnia 02 marca 2007 roku U C H W A Ł A Nr VI/32/07 Rada Gminy w Bogorii z dnia 02 marca 2007 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy

Bardziej szczegółowo

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII.81.2015 Rady Gminy Miłki z dnia 3 września 2015 r. STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŁKACH Strona2 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie jest jednostką organizacyjną Miasta Gniezna. Działa na podstawie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie jest jednostką organizacyjną Miasta Gniezna. Działa na podstawie: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie jest jednostką organizacyjną Miasta Gniezna. Działa na podstawie: - uchwał Rady Miasta Gniezna, - zarządzeń Prezydenta Miasta Gniezna oraz Dyrektora Miejskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/96/2016 RADY GMINY ŁYSZKOWICE. z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Łyszkowicach

UCHWAŁA NR XIX/96/2016 RADY GMINY ŁYSZKOWICE. z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Łyszkowicach UCHWAŁA NR XIX/96/2016 RADY GMINY ŁYSZKOWICE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Łyszkowicach Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XXIV/143/08 Rady Gminy w Bogorii z dnia 16 października 2008 roku

U C H W A Ł A Nr XXIV/143/08 Rady Gminy w Bogorii z dnia 16 października 2008 roku U C H W A Ł A Nr XXIV/143/08 Rady Gminy w Bogorii z dnia 16 października 2008 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15,

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘPNIE

S T A T U T MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘPNIE Statut Miejsko Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Kępnie został przyjęty uchwałą Nr XLVI/304/2006 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 21 września 2006 r. zmienioną uchwałą Nr VI/27/2007 Rady Miejskiej w Kępnie

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych,

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Tel:. Fax:. Numer identyfikacyjny - REGON MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/178/03 Rady Miasta Szczecina z dnia 22 września 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MŁAWIE

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MŁAWIE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII / 170 /2012 Rady Miasta Mława z dnia 24 kwietnia 2012r. STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MŁAWIE POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział I 1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

S T A T U T GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

S T A T U T GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ S T A T U T GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ Dział I. Postanowienia ogólne 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baboszewie, zwany dalej Ośrodkiem jest samodzielną jednostką organizacyjną gminy utworzoną

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/71/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 23 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/71/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 23 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/71/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY z dnia 23 czerwca 2015 r. W sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy w Dębicy. Społecznej Na podstawie art. 16 ust. 3, ustawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 224/XXIX/2006 Rady Gminy Zarzecze z dnia 3.03.2006r. S t a t u t. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej W Zarzeczu

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 224/XXIX/2006 Rady Gminy Zarzecze z dnia 3.03.2006r. S t a t u t. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej W Zarzeczu Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 224/XXIX/2006 Rady Gminy Zarzecze z dnia 3.03.2006r. S t a t u t Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej W Zarzeczu Rozdział I - Postanowienia ogólne 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

W systemie pomocy społecznej wyróżnia się m.in. następujące świadczenia:

W systemie pomocy społecznej wyróżnia się m.in. następujące świadczenia: W systemie pomocy społecznej wyróżnia się m.in. następujące świadczenia: 1. Pieniężne: - zasiłek stały, - zasiłek okresowy, - zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy, - zasiłek i pożyczka na ekonomiczne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/254/2013 RADY GMINY OPATOWIEC. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu

UCHWAŁA NR XXXVIII/254/2013 RADY GMINY OPATOWIEC. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu UCHWAŁA NR XXXVIII/254/2013 RADY GMINY OPATOWIEC z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6, art. 9 ust. 1, art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXVI/203/09 Rady Gminy w Laszkach z dnia 29 czerwca 2009r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Załącznik do Uchwały Nr XXVI/203/09 Rady Gminy w Laszkach z dnia 29 czerwca 2009r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr XXVI/203/09 Rady Gminy w Laszkach z dnia 29 czerwca 2009r. STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LASZKACH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Laszkach,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 31 stycznia 2017 r. Poz. 605 UCHWAŁA NR XXXI/389/17 RADY MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do uchwały Nr XXIV/194/2004 Rady Miejskiej Jasła z dnia 14 lipca 2004 r. S T A T U T Jednostki budżetowej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Jednostka budżetowa

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Śliwicach

S T A T U T. GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Śliwicach S T A T U T GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Śliwicach Śliwice, marzec 2005 ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Śliwicach, zwany dalej Ośrodkiem, jest jednostką organizacyjną

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XLI/283/10 Rady Gminy w Bogorii z dnia 25 lutego 2010 roku

U C H W A Ł A Nr XLI/283/10 Rady Gminy w Bogorii z dnia 25 lutego 2010 roku U C H W A Ł A Nr XLI/283/10 Rady Gminy w Bogorii z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CIECHOCINKU

S T A T U T MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CIECHOCINKU Załącznik do uchwały Nr XVI/170/04 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 7 czerwca 2004 r. S T A T U T MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CIECHOCINKU ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne 1 Miejski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie, zwany dalej Ośrodkiem, działa na podstawie: 1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Statut. I. Postanowienia ogólne. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zwany dalej Ośrodkiem działa na podstawie:

Statut. I. Postanowienia ogólne. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zwany dalej Ośrodkiem działa na podstawie: Statut Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dydni Załącznik do Uchwały Nr XXIX/199//2009 Rady Gminy Dydnia z dnia 24 września2009 r. I. Postanowienia ogólne Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zwany

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WŁOCHY M. ST. WARSZAWY. Rozdział II. Postanowienia ogólne

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WŁOCHY M. ST. WARSZAWY. Rozdział II. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 16 do uchwały Nr XXIX/918/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie nadania statutów ośrodkom pomocy społecznej m.st. Warszawy STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/161/2016 RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE. z dnia 22 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XVIII/161/2016 RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE. z dnia 22 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XVIII/161/2016 RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7 i art. 40 ust. 2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XL/297/2009 RADY MIASTA ZĄBKI z dnia 28 maja 2009 r.

UCHWAŁA Nr XL/297/2009 RADY MIASTA ZĄBKI z dnia 28 maja 2009 r. UCHWAŁA Nr XL/297/2009 RADY MIASTA ZĄBKI z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach Na podstawie art.40 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 2 grudnia 2013 r. Poz. 7037 UCHWAŁA NR XXIII/320/13 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 29 grudnia 2014 r. Poz. 4511 UCHWAŁA NR III/11/14 RADY GMINY RZECZENICA. z dnia 18 grudnia 2014 r.

Gdańsk, dnia 29 grudnia 2014 r. Poz. 4511 UCHWAŁA NR III/11/14 RADY GMINY RZECZENICA. z dnia 18 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 29 grudnia 2014 r. Poz. 4511 UCHWAŁA NR III/11/14 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie za 2011 rok

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie za 2011 rok Załącznik do uchwały Nr XVI/80/12 Rady Gminy Rypin z dnia 28 marca 2012 r. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie za 2011 rok Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rypinie

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WAŁBRZYCHU

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WAŁBRZYCHU STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WAŁBRZYCHU I. Postanowienia ogólne 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu, zwany dalej Ośrodkiem został utworzony Uchwałą Nr XV/83/90 Miejskiej

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ II POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr XXV/152/08 Rady Gminy Radziłów z dnia 22 grudnia 2008 roku STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RADZIŁOWIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Adresat Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OSTASZEWIE

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OSTASZEWIE Załącznik do Uchwały Nr XXXII/144//2009. Rady Gminy z dnia.28 kwietnia 2009 roku.. STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OSTASZEWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

III. Zadania pomocy społecznej

III. Zadania pomocy społecznej III. Zadania pomocy społecznej Pomoc społeczna zajmuje ważne miejsce w systemie zabezpieczenia społecznego. Jej rola ciągle wzrasta, gdyż zakres podmiotowy i przedmiotowy udzielanych świadczeń ulega systematycznemu

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 669 UCHWAŁA NR 46.LX.2014 RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE. z dnia 29 września 2014 r.

Gdańsk, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 669 UCHWAŁA NR 46.LX.2014 RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE. z dnia 29 września 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 669 UCHWAŁA NR 46.LX.2014 RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE z dnia 29 września 2014 r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/27/2007

Uchwała Nr V/27/2007 Uchwała Nr V/27/2007 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 15 marca 2007 roku w sprawie: Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie Na podstawie art. 40 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘPNIE. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘPNIE. Rozdział I Postanowienia ogólne Zał. do Zarządzenia Nr MGOPS IX 0161/4/09 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie z dnia 26 maja 2009 r. REGULAMIN MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘPNIE Rozdział I

Bardziej szczegółowo

FORMY POMOCY: Pomocy Społecznej udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu:

FORMY POMOCY: Pomocy Społecznej udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu: FORMY POMOCY: Pomocy Społecznej udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu: - ubóstwa; - sieroctwa; - bezdomności; - bezrobocia; - niepełnosprawności; - długotrwałej lub ciężkiej choroby;

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/56/2015 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 marca 2015 roku

UCHWAŁA NR X/56/2015 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 marca 2015 roku UCHWAŁA NR X/56/2015 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny dla Gminy Kobylnica w roku 2014roku Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SZEMUDZIE

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SZEMUDZIE Załącznik do Uchwały Nr XXVII/237/2008 Rady Gminy Szemud z dnia 27 listopada 2008 roku STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SZEMUDZIE ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 28 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W PROSZOWICACH. z dnia 22 września 2016 roku

Kraków, dnia 28 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W PROSZOWICACH. z dnia 22 września 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 28 września 2016 r. Poz. 5465 UCHWAŁA NR XXX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W PROSZOWICACH z dnia 22 września 2016 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko

Bardziej szczegółowo

STATUT Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie. Rozdział I. Postanowienia ogólne Tekst jednolity STATUT Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie zwany dalej Ośrodkiem działa na podstawie: 1. Ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia...

UCHWAŁA Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia... Druk Nr 53/12 UCHWAŁA Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia... w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/582/05 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 września 2005 roku w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RZECZENICY POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RZECZENICY POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RZECZENICY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeczenicy zwany dalej GOPS lub Ośrodkiem jest gminną jednostką organizacyjną, utworzoną

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A N r LXVI/447/2014 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 17 września 2014 r.

U C H W A Ł A N r LXVI/447/2014 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 17 września 2014 r. U C H W A Ł A N r LXVI/447/2014 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 17 września 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piekoszowie. Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt.

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.182 z późn. zm.)

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.182 z późn. zm.) P O M O C S P O Ł E C Z N A Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.182 z późn. zm.) Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w KŁODAWIE

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w KŁODAWIE STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w KŁODAWIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ośrodek Pomocy Społecznej zwany dalej Ośrodkiem powołany na podstawie Uchwały Nr XII/56/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 458/XLV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 czerwca 2013 r.

Uchwała Nr 458/XLV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 czerwca 2013 r. Uchwała Nr 458/XLV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Ostrołęce Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XX/297/ll RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 21 grudnia 2011 r.

U C H W A Ł A Nr XX/297/ll RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 21 grudnia 2011 r. U C H W A Ł A Nr XX/297/ll RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit.

Bardziej szczegółowo

S T A T U T M I E J S K O - G M I N N E G O O Ś R O D K A P O M O C Y S P O Ł E C Z N E J W T O L K M I C KU

S T A T U T M I E J S K O - G M I N N E G O O Ś R O D K A P O M O C Y S P O Ł E C Z N E J W T O L K M I C KU Załącznik do Uchwały Nr X/53/15 Rady Miejskiej w Tolkmicku z dnia 29 maja 2015 roku S T A T U T M I E J S K O - G M I N N E G O O Ś R O D K A P O M O C Y S P O Ł E C Z N E J W T O L K M I C KU R O Z D

Bardziej szczegółowo

Świadczenia z pomocy społecznej

Świadczenia z pomocy społecznej Wtorek, 26 stycznia 2016 Świadczenia z pomocy społecznej Zasady udzielania pomocy społecznej Prawo do świadczeń pomocy społecznej przysługuje osobom posiadającym obywatelstwo polskie, zamieszkującym i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR /2017 Rady Gminy Niwiska z dnia... marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niwiskach

UCHWAŁA NR /2017 Rady Gminy Niwiska z dnia... marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niwiskach UCHWAŁA NR /2017 Rady Gminy Niwiska z dnia... marca 2017 r. Projekt w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niwiskach Na podstawie art. 18 ust.1, art. 40 ust. 1 i 2 pkt. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBOMI

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBOMI Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/194/2008 Rady Gminy Lubomia z dnia 30.09.2008 r. STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBOMI Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubomi zwany dalej Ośrodkiem działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 maja 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXI/118/2017 RADY GMINY W SZREŃSKU. z dnia 28 marca 2017 r.

Warszawa, dnia 15 maja 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXI/118/2017 RADY GMINY W SZREŃSKU. z dnia 28 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 15 maja 2017 r. Poz. 4697 UCHWAŁA NR XXI/118/2017 RADY GMINY W SZREŃSKU z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kolejowa 2 62-200 Gniezno Tel. 061 4262582

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03. Adresat MGOPS Nowe. Sprawozdanie półroczne i roczne. WPS Woj. Kujawsko - Pomorskie ul. Plac Św. Rocha 5, 86-170 NOWE

MPiPS-03. Adresat MGOPS Nowe. Sprawozdanie półroczne i roczne. WPS Woj. Kujawsko - Pomorskie ul. Plac Św. Rocha 5, 86-170 NOWE MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MPiPS-03 Adresat MGOPS Nowe Sprawozdanie półroczne i roczne WPS Woj. Kujawsko - Pomorskie

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach. za I-XII 2008 r.

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach. za I-XII 2008 r. MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MOPS Rzeszów Jagiellońska 26, 35-025 Rzeszów Tel:. Fax:. Numer identyfikacyjny -

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/87/2016 RADY GMINY KOBIELE WIELKIE. z dnia 30 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/87/2016 RADY GMINY KOBIELE WIELKIE. z dnia 30 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XIV/87/2016 RADY GMINY KOBIELE WIELKIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobielach Wielkich. Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 15, art. 40

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. Fax PCPR nakielski 89-1 NAKŁO NAD NOTECIĄ Dąbrowskiego 46 MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS-3 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

2. Ośrodek działa jako wyodrębniona jednostka budżetowa Miasta Gniezna w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych.

2. Ośrodek działa jako wyodrębniona jednostka budżetowa Miasta Gniezna w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych. Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/ 474/ 2013 Rady Miasta Gniezna z dnia 27.11.2013r. Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie Dział I Przepisy ogólne. 1 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. Fax MOPS Rzeszów 35-25 Rzeszów Jagiellońska 26 MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS-3 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3-R Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: WPS Woj. Lubuskie 66-4 Gorzów Wlkp. ul. Jagiellończyka 8 Tel. 95 7115-248 Fax 95 7115-374 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5,

Bardziej szczegółowo

S T A T U T GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŁORADZU

S T A T U T GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŁORADZU Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/137/08 Rady Gminy Miłoradz z dnia 5 września 2008 roku S T A T U T GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŁORADZU ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne 1 Gminny Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/ 318 /2017 Rady Gminy Kobylnica z dnia 16 marca 2017 roku

UCHWAŁA NR XXXVIII/ 318 /2017 Rady Gminy Kobylnica z dnia 16 marca 2017 roku UCHWAŁA NR XXXVIII/ 318 /2017 Rady Gminy Kobylnica z dnia 16 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny dla Gminy Kobylnica w roku 2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA PRZYZNAWANIA POMOCY

KRYTERIA PRZYZNAWANIA POMOCY Pomoc Społeczna Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umoŝliwienie osobom i rodzinom przezwycięŝanie trudnych sytuacji Ŝyciowych, których nie są one w stanie pokonać,

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SMOŁDZINIE Z SIEDZIBĄ W GARDNIE WIELKIEJ

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SMOŁDZINIE Z SIEDZIBĄ W GARDNIE WIELKIEJ Załącznik Nr 1 do uchwały Nr././2016 Rady Gminy Smołdzino z dnia. 2016 roku STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SMOŁDZINIE Z SIEDZIBĄ W GARDNIE WIELKIEJ 1 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. (32) 422 Fax PMOPS Powiat miejski Rybnik 44-2 Rybnik Żużlowa 25 MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa MPiPS-3

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 23 czerwca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/65/2015 RADY MIEJSKIEJ RUMI. z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Gdańsk, dnia 23 czerwca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/65/2015 RADY MIEJSKIEJ RUMI. z dnia 30 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 23 czerwca 2015 r. Poz. 1958 UCHWAŁA NR VIII/65/2015 RADY MIEJSKIEJ RUMI z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 22 kwietnia 2014 r. Poz. 2511 UCHWAŁA NR XXXVII/329/14 RADY MIEJSKIEJ W MIASTECZKU ŚLĄSKIM z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu Tel. 75-645 78 23 Fax 75-645 78 24 59-7 Bolesławiec Cicha 7/ MPiPS-3-P MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul.

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3-P MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. 774835949 Fax 774835949 MOPS Kędzierzyn-Koźle 47-224 Kędzierzyn-Koźle

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3-P Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: PMOPS Powiat miejski Sosnowiec Tel. Fax 41-2 SOSNOWIEC 3 MAJA 33 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS-3

Bardziej szczegółowo

Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somoninie w brzmieniu jak w załączniku stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somoninie w brzmieniu jak w załączniku stanowiącym integralną część niniejszej uchwały. PADA GMINY SOMONINO 83 3"14 SOMONINO ul. Ceynowy 21 UCHWALA NR XV/128/12 RADY GMINY SOMONINO Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr l42,poz.

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE S T A T U T GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KODNIU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kodniu zwany dalej Ośrodkiem działa na podstawie: 1/ ustawy o pomocy społecznej z dnia

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03. MINISTERSTWO POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MPiPS-03. MINISTERSTWO POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. Fax MINISTERSTWO POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa PCPR nakielski Dąbrowskiego 46 89- NAKŁO NAD NOTECIĄ MPiPS-3 Sprawozdanie półroczne

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy

Bardziej szczegółowo