WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Sąd Rejonowy w Stalowej Woli I Wydział Cywilny w składzie następującym:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Sąd Rejonowy w Stalowej Woli I Wydział Cywilny w składzie następującym:"

Transkrypt

1 Sygn. akt: I C 76/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 lipca 2014 r. Sąd Rejonowy w Stalowej Woli I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Protokolant: st. sekr. sąd. po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 lipca 2014 r. w Stalowej Woli sprawy z pow<^twa Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie przeciwko o zapłatę kwoty 26807J 3 zł z tytułu odszkodowania za szkodę poniesioną przez powoda na skutek wystawiania recept przez pozwaną na leki refundowane w okresie od 1 lipca 2012 r. do r. L II. oddala powództwo; zasądza od powoda Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie na rzecz pozwanej kwotę 2417 zł (dwa tysiące czterysta siedemnaście) tytułem zwrotu kosztów procesu.

2 Sygn. akt l. C. 76/14 Uzasadnienie wyroku sądu Rejonowego w Stalowej Woli z dnia 15 lipca 2014 r fc ) ^ł-jozwem z dnia 19 grudnia 2013 r. strona powodowa Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą ^WWzawie domagał się zasądzenia od pozwanej zasądzenia kwoty 13 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 3 grudnia 2013 r. do dnia zapłaty wraz z kosztami j^rećesu. W uzasadnieniu pozwu pełnomocnik powoda podniósł, iż pozwana prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą Gabinet Leczenia, której przedmiotem jest wykony wanie prywatnej praktyki lekarskiej. Pozwana w dniu 1 grudnia 2004 roku zawarła z Narodowym Funduszem Zdrowia umowę uprawniającą do wystawiania recept na refundowane leki i wyroby medyczne przysługujące ubezpieczonym w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Pełnomocnik powoda podniósł, że umowa z pozwaną została skutecznie rozwiązana, a pomimo tego pozwana w okresie od 1 lipca 2012 roku do 10 października 2012 roku bez podstawy prawnej nie mając do tego umocowania wynikającego z umowy, jako osoba nieuprawniona do wystawiania recept wystawiała recepty, za które strona powodowa zapłaciła refundację aptekom, w wysokości dochodzonej pozwem. Pełnomocnik powoda wskazał, jako podstawę żądania pozwu przepis art. 415 kc. Podniósł, że działanie pozwanej jest deliktem, którego skutkiem jest szkoda poniesiona przez powoda. Nadto pełnomocnik podniósł, że pozwana działała z winy umyślnej w formie zamiaru bezpośredniego z chęci osiągnięcia korzyści majątkowej w formie zapłaty za poradę lekarską połączone z wystawieniem recept na refundowane leki. Na rozprawie w dniu 10 czerwca 2014 r. (L 113 v/) pełnomocnik strony powodowej oświadczył, iż nie kwestionuje faktu, że osoby chore psychicznie z rozpoznaniem chorób od F00 do międzynarodowej klasyfikacji mają prawo do bezpłatnego leczenia, pod warunkiem, że i Waezenia udzielane SA przez osoby mające do tego uprawnienia. f \ # J Pełnomocnik pozwanej wniosła o oddalenie powództwa i zasądzenie od strony powodowej gię/.rzęęz pozwanej kosztów procesu. Podniosła> że żądanie pozwu jest bezpodstawne oraz bardzo krzywdzące dla pozwanej i Uprawnionych pacjentów. W ocenie pełnomocnika pozwana podpisała aneks do umowy dokonując jedynie adnotacji, ze kwestionuje 9 umowy. Pełnomocnik pozwanej podniosła, że nie można mówić, iż strona powodowa poniosła szkodę majątkową, albowiem leki refundowane wydane zostały osobom, które miały uprawnienia do ich otrzymania. Pozwana wystawiała recepty na leki refundowane osobom z zaburzeniami psychicznymi, którzy dzięki temu zdrowieli. Zyskał wiec na tym pacjent, ale i strona powodowa, bowiem pacjenci nie musieli być hospitalizowani, co zwiększyłoby koszty poniesione przez powoda na leczenie pacjentów w warunkach szpitalnych, a żądanie zwrotu refundacji było by dla powoda źródłem bezpodstawnego wzbogacenia. 1

3 Sąd ustalił, co następuje: Pozwana jest lekarzem psychiatrą. Przez 47 lat świadczy usługi medyczne, jako lekarz psychiatra. Od 1 stycznia 2001 roku, pozwana prowadzi działalność gospodarczą, świadczy usługi w prywatnym gabinecie psychiatrycznym. W dniu 1 grudnia 2004 roku pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia, a pozwaną, jako lekarzem nie będącym lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego, podpisana została urnowa,^ uprawniająca do wystawiana recept na refundowane leki i wyroby medyczne przysługujące ubezpieczonym w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego oraz o/tfbć>]jil korzystającym do świadczeń zdrowotnych na podstawie inny przepisów. Dowód: fakt przyznany przez pozwanego w pozwie, przesłuchanie pozwanej (k.l24v.) W okresie trwania wyżej wymienionej umowy, zawarty został pomiędzy stronami aneks nr 1, z dnia roku wraz z umową (k. 43,44-46) Kolejny aneks z umową m z dnia 1 lipca 2012 roku pozwana podpisała 3 bez akceptacji 9 (strona 6 umowy), Tak podpisaną umowę pozwana z adnotacją nie akceptuje 9" odesłała do Narodowego Funduszu Zdrowia - Oddział w Rzeszowie. Umowa została odebrana w Narodowym Funduszu Zdrowia - Oddział' Podkarpacki w Rzeszowie dnia 10, r. Umowa sporządzona została wg ustalonego wzoru wysłanego pozwanej do podpisania. Treść umowy wysłanej pozwanej nie zawierała podpisu osoby uprawnionej do działania za Narodowy Fundusz Zdrowia. dowód: aneks do umowy (k, 43, 44-46), umowa z dnia 1 lipca 2012 r, (k, 34-38), pismo NFZ z dnia r. skierowane do pozwanej (k.21), dowód nadania pisma w urzędzie pocztowym (k.123). W okresie od 1 lipca 2012 r. pozwana działała w przeświadczeniu, że ma podpisaną umowę z NFZ, co nierozerwalnie wiązałoby się z funkcjonowaniem jej gabinetu. Dopiero w momencie, kiedy zaszła konieczność uzyskania nowych druków recept, pozwana powzięła wiadomość, że umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia została rozwiązana. Pozwana przyjmowała pacjentów i wystawiła 76 szt recept na Jęki refundowane. Wśród pacjentów pozwanej znajdowały się także osoby, w stosunku, do których strona powodowa podniosła, iż nie są to pacjenci mający uprawnienia do refundacji leków. Pacjentami tymi byli:, Osoby te leczone były przez pozwaną z powodu rozpoznania zaburzeń psychicznjyeh, mieszczących się w zakresie rozpoznania w klasyfikacji y v W r dowód: przesłuchanie pozwanej Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r, do Prof. dra hab. (k.92), historia chorób w/w pacjentów (koperta k. 112)- I (k.124), pismo Ministerstwa z Instytutu Psychiatrii i Neurologii 2

4 Stan faktyczny w sprawie nie budził większych wątpliwości. Część ustalonych faktów została przyznana i wynika z dokumentów, jakie były dowodami w sprawie. Z pośród pacjentów, jakim pozwana przepisywała recepty w okresie od 1 lipca 2012 do 10 października 2012 r, tylko w stosunku do pięciu, pełnomocnik powoda zarzucał brak ubezpieczenia zdrowotnego, jednakże takiego stanowiska Sąd nie podziela. Ustalono na podstawie dokumentacji lekarskiej prowadzonej przez pozwaną, że odnotowała ona z jakiego tytułu pacjenci posiadali ubezpieczenie zdrowotne. Strona powodowa nie wykazała, aby pięciu pacjentów nie miała rzeczywiście ubezpieczenia ;drowotnego. Sąd dał wiarę dowodom, na których ustalił stan faktyczny i przesłuchaniu pozwanej, bowiem ody te wzajemnie się uzupełniają tworząc ustalony stan faktyczny. Pozwana nie miała podstaw, aby przypuszczać, że podpisana przez nią umowa z zaznaczonym ^strzeżeniem, co do jej 9? nie obowiązuje. Nikt z NFZ nie powiadomił pozwanej o takim fakcie, co utwierdzało ją w przekonaniu, że jest lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego. W dniu 30 czerwca 2012 r. odesłała ona do Podkarpackiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia podpisany przez siebie egzemplarz umowy (k. 122), któiy dotarł do Narodowego Funduszu Zdrowia o czym świadczy korespondencja skierowana do pozwanej od strony powodowej (k. 21 pismo z dnia 11, r,). Sąd nie podziela stanowiska strony powodowej, wyrażonego w piśmie z dnia r. (k. 130), zgodnie z którym w dniu 30 czerwca 2012 r. wysłana została do powoda pusta koperta. Brak jest logicznych argumentów przemawiającym za takim faktem, bowiem strona powodowa nic przedstawiła żadnego dowodu na poparcie takiej okoliczności. Pozostaje pytanie, dlaczego już wówczas, po otrzymaniu pustej koperty, której odbiór musiał zostać potwierdzony przez NFZ, nie zażądano od pozwanej wyjaśnienia, co ta koperta powinna zawierać, skoro była pusta. Taka wątpliwość nie może być rozstrzygnięta na korzyść strony powodowej. Sąd zważył, co następuje: Powództwo nie mogło zostać uwzględnione, dlatego w całości należało je oddalić. Do dnia 1 stycznia 2012 r. problematykę zasad wystawiania recept refundowanych oraz refundacji leków regulowała ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz, U. z 2008 r. Nr 164, poz z późn. zm.), W dniu 12 maja 2011 r. Sejm uchwalił ustawę o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696 z późn. zm.), która weszła w życie 1 stycznia 2012 r. i która, kompleksowo reguluje problematykę, ifundacji w zakresie zasad i trybu wydawania list refundacyjnych, jak również w zakresie zasad stawiania recept refundowanych oraz wydawania leków z apteki oraz zasad wypłaty aptekom ldacji cen leków. Ustawodawca wprowadził pojęcie osoby uprawnionej", na zlecenie której przysługuje prawo do leków refundowanych. Co do zasady będzie to lekarz!ifbezpieczenia zdrowotnego może być taką osobą jednak inny lekarz o ile NFZ upoważnił go w drodze indywidualnej umowy do wystawiania takich recept. Zgodnie z art. 5 pkt 14 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego jest lekarz, z którym NFZ zawarł umowę o 3

5 II udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, albo lekarz, który jest zatrudniony lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Jak wynika z art. 80 o refundacji leków NFZ miał dostosować stare" umowy upoważniając^ do wystawiania recept refundowanych, zawarte jeszcze na podstawie przepisów ustavp /o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, do nowych przej^sóvrf ustawy refundacyjnej w terminie do dnia 30 czerwca 2012 r. \ Lekarzom, którzy mieli zawarte umowy upoważniaj ące do wystawiania recept^ refundowanych NFZ przygotował i rozesłał aneksy, po podpisaniu których istniejące umowy zostały dostosowane do nowych przepisów. W przypadku niepodpisania aneksów przez lekarzy w terminie do dnia 30 czerwca 2012 r. dotychczas obowiązujące umowy wygasły, a prawo do wystawiania recept refundowanych można uzyskać po zawarciu nowej umowy, na zasadach określonych w zarządzeniu Prezesa NFZ z dnia 30 czerwca 2012 r. Nr 38/2012/DGL. Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej ' finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz, 1027, z późn. zm.) przepisy ustawy nie naruszają przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej udzielanych bezpłatnie bez względu na uprawnienia z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, na podstawie m.in. art. 10 ustawy z dnia 19 sieipnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U, z 2011 r. Nr 231, poz. 1375, z późn. zm.). Zgodnie z art. 10 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego za świadczenia zdrowotne w zakresie psychiatrycznej opieki zdrowotnej udzielane osobom chorym psychicznie (wykazującym zaburzenia psychotyczne) oraz upośledzonym umysłowo nie pobiera się opłat. Tym samym ustawodawca, mając na uwadze charakter omawianych zaburzeń, zapewnił nieodpłatną opiekę psychiatryczną wszystkim osobom wymagającym takiej opieki niezależnie od tego, czy są ubezpieczone lub posiadają prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Oznacza to, iż osobom z rozpoznaniem choroby psychicznej bądź upośledzenia umysłowego psychiatryczne świadczenia zdrowotne udzielane są nieodpłatnie. Podobnie jak świadczeniobiorcy, takie osoby, korzystając z świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrycznej opieki zdrowotnej, mają prawo, w ramach świadczeń realizowanych warunkach stacjonarnych, dziennych oraz ambulatoryjnych psychiatrycznych, do niezbędnych badkń/^ diagnostycznych, co wynika z 6, 7 i 8 rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009/n w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz. U. % Nr 140, poz. 1146, z późn. zm.), Z treści 3 w/w rozporządzenia świadczenia gwarantowane są realizowane w warunkach;^ stacjonarnych, dziennych i ambulatoryjnych, Wg 6 świadczenia gwarantowane, o których mowa w 3 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 obejmują także leki. Oparcie odpowiedzialności lekarza za ewentualne nieprawidłowości związane z ordynacją leków na instrumencie zwrotu kwoty nienależnej refundacji" było od dłuższego czasu kwestionowane przez środowisko lekarskie, co znane jest powszechnie ze środków masowego przekazu.. Zastrzeżenia, jakie środowisko lekarskie wysuwało wobec tak zdefiniowanej sankcji spowodowały zmianę treści ustawy o refundacji leków, wyrobów specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz zmianę treści umów upoważniających lekarzy i lekarzy dentystów do wystawiania recept na leki refundowane. 4

6 Odpowiedzialność wynikająca z indywidualnych umów upoważniających lekarza do wystawiania recept na leki refundowane, regulowana jest obecnie treścią załącznika do zarządzenia Prezesa NFZ Nr 30/2012/DGL z 30 czerwca 2012 r. w sprawie wzoru umowy upoważniającej do ^wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych, przysługujące świadczeni obiorcom. i ] Przepisy te nie przewidują sankcji w postaci zwrotu nienależnej refundacji" lecz opierają się W systemie kwotowo określonych kar umownych. Kary umowne przewidziane w ww. zarządzeniu ilnają być nakładane za każdą nieprawidłowo wystawioną receptę oraz za każdą z enumeratywnie wymienionych nieprawidłowości. Reasumując powyższe należy podkreślić, że strona powodowa kary nie dochodzi, bo jak podnosi, nie doszło do zawarcia umowy,. Dla rozstrzygnięcia sprawy nie jest jednak istotne, czy doszło do zawarcia umowy pomiędzy stronami, czy też nie doszło. Bez względu na fakt istnienia umowy meritum sprawy dotyczy przecież rozliczeń pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia, jako dysponentem środków zgromadzonych na ubezpieczenie zdrowotne, a pacjentami, którym przysługują uprawnienia związane także z refundacją leków. Stanowisko strony powodowej opiera się na założeniu, że przy żądaniu zwrotu refundacji bez znaczenia jest fakt, czy lek refundowany trafił do osoby uprawnionej, podstawą do nałożenia obowiązku zwrotu refundacji jest samo wystawienie recepty w sytuacji gdy lekarz nie zawarł umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. W ocenie sądu oderwanie kwestii zwrotu refundacji leku od uprawnień pacjenta jest nie do zaakceptowania. Strona powodowa złożyła wykaz osób, którym pozwana wystawiła recepty na leki refundowane. Osoby te w większości, bezspornie są osobami mającymi ubezpieczenie zdrowotne. Co do pięciu pacjentów pozwanej, strona powodowa podniosła, że nie mają oni ubezpieczenia zdrowotnego, a pomimo tego korzystali z refundacji leków. Obok faktu, że osoby te są osobami mającymi zaburzenia psychiczne wymienione w klasyfikacji ICD-10 od F 4 00 do F.99, to nie można przejść obojętnie wobec danych dotyczących ubezpieczenia, znajdujących się w historii choroby w/w pacjentów. Na stronie internetowej http;//www.nfz. ov.pl/new/?katnr=0&dzialnr=2&aitnr=3926 \T$łeżącej do powoda, znajduje się wykaz dowodów ubezpieczenia zdrowotnego, które służą za pgitawę do wykazania ubezpieczenia zdrowotnego. A-/ Na powyższej stronie Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł między innymi informacje, że : '^Jeżeli pacjent nie posiada aktualnego zaświadczenia potwierdzającego prawo do świadczeń, może taki dokument przedstawić w innym czasie: * jeśli przebywa w szpitalu - nie później niż w terminie 30 dni od dnia przyjęcia lub w tenninie 7 dni od dnia zakończenia udzielania świadczenia. Niedostarczenie dokumentu w wyżej wymienionych terminach może skutkować obciążeniem pacjenta kosztami udzielonego świadczenia! Późniejsze niż przewidziane przedstawienie dokumentu nie powinno stanowić podstawy odmowy zwolnienia z kosztów albo ich zwrotu. Powyższe zasady dotyczą także obywateli innych krajów UE lub EFTA uprawnionych do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji. 5

7 Brak dokumentu potwierdzającego prawo do korzystania z bezpłatnej opieki zdrowotnej-tiie może być powodem odmowy udzielenia świadczenia w przypadku stanu nagłego!", Otóż pozwana w prowadzonej dokumentacji odnotowala^tfik^^ fakt ubezpieczenia pacjentów, ^ \ Pacjentka. posiadała ubezpieczenie, bowiem świadczy o tym doku$iieręt--. ZUS P ZCNA, znajdujący się aktach sprawy na k. 97, a który wymieniony jest przez Narodowy:^. Fundusz Zdrowia, jako dowód ubezpieczenia członka rodziny osoby ubezpieczonej. Pacjent miał wystawiane zaświadczenie lekarskie na druku ZUS ZLA, gdzie, jako miejsce ubezpieczenia odnotowany jest ZUS (k. karta 98 akt sprawy). Wystawienie takiego zaświadczenia w sytuacji, gdyby pacjent nie był ubezpieczony nie miałoby żadnego sensu, a już z całą pewnością pozwana nie miałaby w tym żadnego interesu. Pacjent okazał się podczas wizyty w gabinecie pozwanej Europejską Kartą Ubezpieczonych nr fk, 100). Pacjenci w historii choroby odnotowani zostali, jako pacjenci bezrobotni bez prawa do zasiłku. Pełnomocnik strony powodowej negował także fakt związany z ubezpieczeniem w/w pacjentów. W dniu 10 czerwca 2014 r. Sąd tylko i wyłącznie na wniosek pełnomocnik powoda odroczył rozpoznanie sprawy celem umożliwienia pełnomocnikowi powoda uzyskania informacji od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, co do ubezpieczenia wymienionych wyżej pacjentów, bowiem chciał on wykazać, iż pacjenci ci nie posiadają ubezpieczenia zdrowotnego. Dq chwili zamknięcia rozprawy, strona powodowa działająca przez profesjonalnego pełnomocnika nie przedstawiła dokumentu uzyskanego w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że wyżej wymieni pacjenci nie posiadają ubezpieczenia zdrowotnego. Nie ulega wątpliwości, żć to strona powodowa ma wykazać ten fakt, zaś dowody przedstawione przez powoda, tj. wydruk z własnego systemu, pozostaje w sprzeczności z informacjami podawanymi i wykazywanymi przez pozwaną. W takiej sytuacji Sąd nie mógł przyjąć, iż stanowisko strony powodowej w zakresie ubezpieczenia pacjentów: jest stanowiskiem wiarygodnym i rzetelnym. Trzeba podkreślić, iż ciężar dostarczania w postępowaniu materiału procesowego spoczywa zasadniczo na stronach procesu, w których gestii leży zarówno przedstawienie wszelkich istotnych dla rozstrzygnięcia okoliczności, jak i służących ich wykazaniu dowodów. Ciężar dowodzenia spoczywający na stronach, choć jest ciężarem procesowym, to jednak''^/^ razie nieuzasadnionej IIPUTAĘĘJRL-MMIFKI bierności OŁMN; strony, \*T w zakresie -YOL-R^CIA \%7 w jakim IALRITN CNRT^T^RMRAŁ spoczywał na R\Q niej NMI RIP-ĄFTR ciężar dowodti, HN\X/NRŁTI' "' &Ą prowadzi do sankcji w postaci przegrania przez nią procesu w tej części.,, v ^ ^ _ Obie strony były reprezentowane przez zawodowych pełnomocników, prowadziły y>.'. profesjonalną działalność, nie było więc żadnych podstaw do podejmowania czynności dowodowych^-ii^ przez Sąd z urzędu, co prowadziłoby w takiej sytuacji do naruszenia prawa do bezstronnego sądu i odpowiadającego mu obowiązku przestrzegania zasady równego traktowania stron (Por.wyrok SN z 12, V CKN 175/2000, OSP 2001/7-8 poz, 116). Takie szczególne okoliczności uprawniające do dopuszczenia dowodu z urzędu, w niniejszej sprawie nie występowały - strony nie były rażąco nieporadne, proces nie był fikcyjny. Wypada także zauważyć, iż zgodnie z art, 49 i 50 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w brzmieniu 6

8 obowiązujących przed dniem 1 stycznia 2013 r.? a więc wówczas, gdy pozwana przepisywała recepty będące przedmiotem sporu, dokumentem potwierdzającym uprawniania do ubezpieczenia * \zdrowotnego miała być karta ubezpieczenia zdrowotnego, której w rzeczywistości nie było. >1 Państwo miało poprzez Ministra Zdrowia działającego w porozumieniu z Prezesem NFZ /zadbać o to, aby świadczeniobiorcy mieli dokument, który okazywać będą podczas wizyt u lekarza, który z kolei na podstawie takiego dokumentu powinien mieć zagwarantowana pewność tego, co ma poświadczać karta. Działania lekarza nie należy w ocenie Sądu sprowadzać do roli kontrolera, ale skupić się on musi na ściśle określonych procedurach związanych z leczeniem. Opierając się na przepisach Kodeksu cywilnego o odpowiedzialności za czyny niedozwolone, a te przepisy Narodowy Fundusz Zdrowia wskazał jako podstawę prawną swojego roszczenia, należy zauważyć, że roszczeń z tego tytułu może domagać się ten, kto poniósł szkodę majątkową. Fundusz mógłby domagać się zwrotu refundacji tylko po wykazaniu, że poniósł szkodę. O szkodzie można mówić dopiero wtedy, gdy na skutek wystawienia przez lekarza recepty, lek refundowany został wydany osobie nieuprawnionej do jego otrzymania np. osobie, której stan zdrowia nie uzasadniał przepisania takiego leku albo nie jest uprawniona do otrzymywania leków refundowanych. Szkoda nie występuje natomiast, gdy lek otrzymał pacjent uprawniony do korzystania z leków finansowanych ze środków publicznych, tak jak w przypadku rozpoznawanej sprawy. Poza tym należy zauważyć, że skoro Fundusz wprowadził z dniem 1 lipca 2012 r. nowe zasady wystawiania recept refundowanych, to powinien jednocześnie stworzyć instrumenty ochronne, które uniemożliwiałyby realizację recept na leki refundowane wystawionych przez osoby do tego nieupoważnione., Jeśli doszło do przypadków zrealizowania przez aptekę recepty na lek refundowany wystawionej przez lekarzy, którzy nie podpisali odpowiednich umów z Funduszem, to winę za ten stan rzeczy ponosi Fundusz, który nie stworzył skutecznych instrumentów zapobiegających wydawaniu leku refundowanego w sytuacji, gdy lekarz nie był uprawniony do ich przepisania. Żądanie od lekarza zwrotu refundacji w sytuacji, gdy pacjent był uprawniony do otrzymania leku refundowanego byłoby źródłem bezpodstawnego wzbogacenia po stronie Narodowego Funduszu Zdrowia, co zresztą podniosła pełnomocnik pozwanej w piśmie procesowym. Jeśli pacjentowi należy się lek refundowany, który zgodnie z przyjętymi zasadami działania systemu opieki zdrowotnej w Polsce powinien być sfinansowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia, ^a w rzeczywistości Fundusz próbuje przenosić finansowanie tego leku na lekarzy, to dochodzi do 'l^^słusznego powiększenia majątku Funduszu poprzez zwolnienie go z części zobowiązań do joęnakisowania świadczeń. ^ j Świadczeniobiorcy, o jakim mowa w art. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach ^ Opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przysługują gwarantowane świadczenia, w postaci zaopatrzenia w produkty lecznicze, wyroby medyczne i środki pomocnicze. Zgodnie z art. 45 ustawy z dnia 15 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, (t j, Dz. U. z 2005 r. Nr 226, póz, 1934) lekarz jest uprawniony do ordynowania produktów leczniczych oraz wystawiania recept w sposób i w trybie określonym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich. Stosownie do art. 34 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zaopatrzenie w leki i wyroby medyczne przysługuje świadczeniobiorcy na podstawie recepty wystawionej przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, którego łączy z pozwanym umowa o 7

9 świadczenie usług medycznych. Recepta stanowi również podstawę do wydania Swiadczeniobiorcy leków za opłatnością zryczałtowaną, częściową lub bezpłatnie (art. 36 ust. 1 u.św.op.zdr.). Pozwana wypisując pacjentom leki niezbędne dla ich prawidłowego funkcjonowania, działała w przekonaniu, że jest lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego. Takim lekarzem była odkąd prowadziła praktykę lekarską. Jeżeli jednak przez okres od 1 lipca 2012 r. do 10 października 2012 r. nie można mówić, iź rzeczywiście pozwana takim lekarzem była, to i tak nie można wyciągać z tego powodu wniosku, że refundacja dokonana przez Narodowy Fundusz Zdrowia nie została dokonana słusznie. Sąd nie podziela stanowiska pełnomocnika sporny powodowej wyrażonego w pozwie i na rozprawie, iż działanie pozwanej jest deliktem, którego skutkiem jest szkoda powoda, jak również, to że pozwana działała z winy umyślnej w formie zamiaru bezpośredniego i z chęci osiągnięcia korzyści majątkowej. Z takim osądem nie można się zgodzić, bowiem pełnomocnik strony powodowej nie przedstawił żadnych dowodów świadczących o powyższym. Wypada mieć na względzie, że prawo powinno zmierzać do zapewnienia sprawiedliwości, a nie być jakimś systemem równoległym i niezależnym od moralnych norm. Domaganie się od pozwanej zwrotu dokonanej refundacji pozostawałoby. nie tylko w sprzeczności z prawem ale i normami moralnymi. Należy nieć na uwadze fakt, że pozwana działała w celu pomocy ludziom, którzy posiadali ubezpieczenie zdrowotne. Nie bez znaczenia pozostaje również fakt specyficznej specjalizacji, w ramach której pozwana świadczy pomoc medyczną. Wystarczy mieć pewne doświadczenie życiowe, czy. zawodowe, aby stwierdzić, iż pozbawienie chorych psychicznie opieki medyckiej w.momencie., kiedy; Chory zgłasza się do lekarza," rodzi ogrom negatywnych skutków hic tylko dla samego chorego, ale j społeczeństwa. ^ Tak dokonana ocena prowadzi do wniosku, że obowiązek pozwanej do nienarazania pacjentów na większą utratę zdrowia, a często życia wynikał nie tylko z ustawy dotyczącej ubezpieczenia zdrowotnego, ale również z poczucia rozsądku, popartego zasadami doświadczenia życiowego, które nakazują unikać zbędnego ryzyka oraz podejmować czynności zapobiegające możliwości powstania zagrożenia dla życia lub zdrowia człowieka. Wobec takiej analizy faktów i prawa Sąd Rejonowy w Stalowej Woli orzekł, jak w sentencji, albowiem nie zachodziły przesłanki wymienione w art. 415 Kc, prowadzące do uwzględnienia powództwa. Rozstrzygnięcie o kosztach postępowania, które pozwana wygrała w całości, oparto na treści art i 3 k.p.c., art k.p.c. przy zastosowaniu 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz ze zm,). Pozwana korzystała z pomocy ustanowionego pełnomocnika radcy prawnego. Z tego tytułu poniosła koszty. Innych kosztów nie ponosiła, dlatego na zasądzoną kwotę składają się koszty zastępstwa procesowego wraz opłatą skarbową od dokumentu udzielonego

POSTANOWIENIE. Uzasadnienie

POSTANOWIENIE. Uzasadnienie Sygn. akt II PZ 32/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 7 grudnia 2011 r. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec (przewodniczący) SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca) SSN Jolanta Strusińska-Żukowska

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Dnia 17 kwietnia 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie :

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Dnia 17 kwietnia 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt I CSK 526/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 kwietnia 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Tadeusz Wiśniewski (przewodniczący) SSN Krzysztof Strzelczyk SSN Dariusz Zawistowski

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Lech Walentynowicz (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Maria Szulc

POSTANOWIENIE. SSN Lech Walentynowicz (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Maria Szulc Sygn. akt V CZ 161/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 28 marca 2012 r. SSN Lech Walentynowicz (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Maria Szulc w sprawie z powództwa Alicji

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III CK 17/04 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 22 grudnia 2004 r. SSN Stanisław Dąbrowski (przewodniczący) SSN Bronisław Czech (sprawozdawca) SSN Irena

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Uzasadnienie

POSTANOWIENIE. Uzasadnienie Sygn. akt I PZ 33/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 2 marca 2012 r. SSN Teresa Flemming-Kulesza (przewodniczący) SSN Józef Iwulski SSA Maciej Piankowski (sprawozdawca) w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV CNP 99/08 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 23 kwietnia 2009 r. SSN Iwona Koper (przewodniczący) SSN Zbigniew Kwaśniewski SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek SSA Władysław Pawlak (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek SSA Władysław Pawlak (sprawozdawca) Sygn. akt IV CZ 101/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 25 października 2012 r. SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek SSA Władysław Pawlak (sprawozdawca) w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Hubert Wrzeszcz (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Tadeusz Żyznowski

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Hubert Wrzeszcz (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Tadeusz Żyznowski Sygn. akt I CK 578/04 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 10 marca 2005 r. SSN Hubert Wrzeszcz (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Tadeusz Żyznowski

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Dnia 25 października 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie :

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Dnia 25 października 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt I CSK 159/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 października 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Antoni Górski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Zbigniew Kwaśniewski SSN Kazimierz

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek SSN Hubert Wrzeszcz (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek SSN Hubert Wrzeszcz (sprawozdawca) Sygn. akt III CZP 29/08 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 16 maja 2008 r. SSN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek SSN Hubert Wrzeszcz (sprawozdawca) w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Maciej Pacuda

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Maciej Pacuda Sygn. akt II BP 3/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 6 sierpnia 2013 r. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Maciej Pacuda

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV CSK 636/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 29 września 2011 r. SSN Mirosław Bączyk (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Krzysztof Pietrzykowski

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV CK 240/04. Dnia 27 października 2004 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV CK 240/04. Dnia 27 października 2004 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt IV CK 240/04 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 27 października 2004 r. SSN Marek Sychowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Elżbieta Skowrońska-Bocian SSA Elżbieta Strelcow w sprawie

Bardziej szczegółowo

NIP: REGON: KRS:

NIP: REGON: KRS: Sopot, dnia 28.01.2014 roku ODPOWIEDŹ NA PYTANIE PRAWNE skierowane przez Zleceniodawcę Pana Krzysztofa Bukiel Przewodniczącego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy w dniu 27.01.2014 r. o godzinie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV CZ 47/12. Dnia 5 września 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV CZ 47/12. Dnia 5 września 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt IV CZ 47/12 POSTANOWIENIE Dnia 5 września 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący) SSN Anna Owczarek SSN Bogumiła Ustjanicz (sprawozdawca) w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV CZ 81/09. Dnia 17 grudnia 2009 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV CZ 81/09. Dnia 17 grudnia 2009 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt IV CZ 81/09 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 17 grudnia 2009 r. SSN Marek Sychowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Dariusz Zawistowski SSA Barbara Trębska w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

Recepty aktualny stan prawny 18.Kwietnia 2012 roku

Recepty aktualny stan prawny 18.Kwietnia 2012 roku Recepty aktualny stan prawny 18.Kwietnia 2012 roku Dlaczego akcja informacyjna Okręgowej Rady Lekarskiej??? Założenia: 50 recept dziennie 10% błędnie wypisanych 300 złotych za błąd 252 dni robocze w roku

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster SSN Wojciech Katner (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster SSN Wojciech Katner (sprawozdawca) Sygn. akt IV CNP 15/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 20 stycznia 2016 r. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster SSN Wojciech Katner (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I UK 63/05 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 20 października 2005 r. SSN Beata Gudowska (przewodniczący) SSN Zbigniew Hajn SSN Andrzej Wasilewski (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA Nr... NA WYDAWANIE REFUNDOWANEGO LEKU, ŚRODKA SPOŻYWCZEGO SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO ORAZ WYROBU MEDYCZNEGO NA RECEPTĘ

WZÓR. UMOWA Nr... NA WYDAWANIE REFUNDOWANEGO LEKU, ŚRODKA SPOŻYWCZEGO SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO ORAZ WYROBU MEDYCZNEGO NA RECEPTĘ Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 94/2011/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 grudnia 2011 r. WZÓR UMOWA Nr... NA WYDAWANIE REFUNDOWANEGO LEKU, ŚRODKA SPOŻYWCZEGO SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący) SSN Antoni Górski (sprawozdawca) SSN Agnieszka Piotrowska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący) SSN Antoni Górski (sprawozdawca) SSN Agnieszka Piotrowska Sygn. akt IV CNP 85/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 23 października 2013 r. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący) SSN Antoni Górski (sprawozdawca) SSN Agnieszka

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA Nr... NA WYDAWANIE REFUNDOWANEGO LEKU, ŚRODKA SPOŻYWCZEGO SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO ORAZ WYROBU MEDYCZNEGO NA RECEPTĘ

WZÓR. UMOWA Nr... NA WYDAWANIE REFUNDOWANEGO LEKU, ŚRODKA SPOŻYWCZEGO SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO ORAZ WYROBU MEDYCZNEGO NA RECEPTĘ WZÓR Załącznik nr 2 UMOWA Nr... NA WYDAWANIE REFUNDOWANEGO LEKU, ŚRODKA SPOŻYWCZEGO SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO ORAZ WYROBU MEDYCZNEGO NA RECEPTĘ zawarta w... dnia... roku pomiędzy: Narodowym

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV CZ 77/12. Dnia 25 października 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV CZ 77/12. Dnia 25 października 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt IV CZ 77/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 25 października 2012 r. SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Grzegorz Misiurek SSA Władysław Pawlak w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 05 lipca 2012r.

Gdańsk, dnia 05 lipca 2012r. Gdańsk, dnia 05 lipca 2012r. OPINIA PRAWNA dot. propozycji oddziałów wojewódzkich NFZ zawarcia dodatkowego pisemnego porozumienia z podmiotami leczniczymi w zakresie wystawiania recept na leki refundowane

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Bronisław Czech (sprawozdawca) SSN Maria Grzelka

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Bronisław Czech (sprawozdawca) SSN Maria Grzelka Sygn. akt II CK 406/04 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 lutego 2005 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Bronisław Czech (sprawozdawca) SSN Maria Grzelka

Bardziej szczegółowo

Ustawa refundacyjna zagrożenia dla środowiska lekarskiego

Ustawa refundacyjna zagrożenia dla środowiska lekarskiego Ustawa refundacyjna zagrożenia dla środowiska lekarskiego W dn. 25.03.2011 Sejm uchwalił Ustawę o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jan Górowski (przewodniczący) SSN Marta Romańska SSN Bogumiła Ustjanicz (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Jan Górowski (przewodniczący) SSN Marta Romańska SSN Bogumiła Ustjanicz (sprawozdawca) Sygn. akt I CZ 124/10 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 3 grudnia 2010 r. SSN Jan Górowski (przewodniczący) SSN Marta Romańska SSN Bogumiła Ustjanicz (sprawozdawca) w sprawie z powództwa A.(...)

Bardziej szczegółowo

Postanowienie z dnia 1 czerwca 2010 r. III UZ 3/10

Postanowienie z dnia 1 czerwca 2010 r. III UZ 3/10 Postanowienie z dnia 1 czerwca 2010 r. III UZ 3/10 Zwrot kosztów procesu strony korzystającej z pomocy radcy prawnego w sprawie o ustalenie odpowiedzialności wspólników spółki jawnej za zaległości z tytułu

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. wzór. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert nr : przeprowadzonego na podstawie:

Umowa nr.. wzór. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert nr : przeprowadzonego na podstawie: Załącznik nr 2 do SWKO Umowa nr.. wzór W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert nr : przeprowadzonego na podstawie: - art. 26-27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 2015

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Katarzyna Tyczka-Rote (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Katarzyna Tyczka-Rote (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) Sygn. akt I CSK 763/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 11 października 2013 r. SSN Katarzyna Tyczka-Rote (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk SSN Józef Frąckowiak

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Agnieszka Piotrowska (sprawozdawca) SSN Krzysztof Strzelczyk. Protokolant Bożena Kowalska

UCHWAŁA. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Agnieszka Piotrowska (sprawozdawca) SSN Krzysztof Strzelczyk. Protokolant Bożena Kowalska Sygn. akt III CZP 68/15 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 21 października 2015 r. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Agnieszka Piotrowska (sprawozdawca) SSN Krzysztof Strzelczyk Protokolant Bożena

Bardziej szczegółowo

Postanowienie z dnia 8 maja 2008 r. I PZP 1/08

Postanowienie z dnia 8 maja 2008 r. I PZP 1/08 Postanowienie z dnia 8 maja 2008 r. I PZP 1/08 Świadczenie socjalne należne w okresie od 8 lutego 2001 r. górnikowi, który przeszedł na urlop górniczy przed tą datą, przysługuje w wysokości pomniejszonej

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III CSK 160/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 14 marca 2014 r. SSN Anna Owczarek (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Agnieszka

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczący) SSN Hubert Wrzeszcz (sprawozdawca) SSA Michał Kłos. Protokolant Bożena Kowalska

POSTANOWIENIE. SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczący) SSN Hubert Wrzeszcz (sprawozdawca) SSA Michał Kłos. Protokolant Bożena Kowalska Sygn. akt III CZP 88/07 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 23 października 2007 r. SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczący) SSN Hubert Wrzeszcz (sprawozdawca) SSA Michał Kłos Protokolant Bożena

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Justyna Kosińska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Justyna Kosińska Sygn. akt I CSK 628/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 12 września 2014 r. SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Agnieszka Piotrowska SSA Elżbieta

Bardziej szczegółowo

WYROK SĄDU REJONOWEGO W BIAŁYMSTOKU VI WYDZIAŁ PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH z dnia 31 października 2012r. w sprawie VIP 459/12

WYROK SĄDU REJONOWEGO W BIAŁYMSTOKU VI WYDZIAŁ PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH z dnia 31 października 2012r. w sprawie VIP 459/12 WYROK SĄDU REJONOWEGO W BIAŁYMSTOKU VI WYDZIAŁ PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH z dnia 31 października 2012r. w sprawie VIP 459/12 Przewodniczący Ławnicy SSR Karolina Szerel Maria Zawistowska Walentyna

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Roman Kuczyński (przewodniczący) SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca) SSN Romualda Spyt. Protokolant Anna Gryżniewska

POSTANOWIENIE. SSN Roman Kuczyński (przewodniczący) SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca) SSN Romualda Spyt. Protokolant Anna Gryżniewska Sygn. akt II UZP 4/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 6 lipca 2011 r. SSN Roman Kuczyński (przewodniczący) SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca) SSN Romualda Spyt Protokolant Anna Gryżniewska

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I CNP 32/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 19 marca 2014 r. SSN Tadeusz Wiśniewski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Wojciech Katner SSN Iwona Koper

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący) SSN Stanisław Dąbrowski (sprawozdawca) SSN Henryk Pietrzkowski

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący) SSN Stanisław Dąbrowski (sprawozdawca) SSN Henryk Pietrzkowski Sygn. akt IV CK 740/04 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 30 czerwca 2005 r. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący) SSN Stanisław Dąbrowski (sprawozdawca) SSN Henryk

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Dnia 6 kwietnia 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie :

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Dnia 6 kwietnia 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt I CSK 470/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 kwietnia 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Krzysztof Strzelczyk (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Grzegorz Misiurek SSN Katarzyna

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Katarzyna Jóskowiak

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Katarzyna Jóskowiak Sygn. akt IV CSK 687/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 6 lipca 2016 r. SSN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Anna Owczarek SSN Władysław

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I CSK 446/06 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 21 lutego 2007 r. SSN Stanisław Dąbrowski (przewodniczący) SSN Gerard Bieniek SSN Marek Sychowicz (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

Pozew o odszkodowanie z powodu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia

Pozew o odszkodowanie z powodu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia Pozew o odszkodowanie z powodu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia Informacje ogólne Uprawnienia pracownika Niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia uprawnia

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Agnieszka Piotrowska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Agnieszka Piotrowska Sygn. akt II CSK 50/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 31 stycznia 2014 r. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Agnieszka

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II CSK 100/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 sierpnia 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Iwona Koper (sprawozdawca) SSN Dariusz

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Jan Górowski

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Jan Górowski Sygn. akt V CSK 163/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 19 listopada 2015 r. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN

Bardziej szczegółowo

I. Działania podjęte przez Rzecznika w okresie styczeń luty 2012 r.:

I. Działania podjęte przez Rzecznika w okresie styczeń luty 2012 r.: Załącznik 2 DZIAŁANIA PODJĘTE PRZEZ RZECZNIKA PRAW PACJENTA W ZWIĄZKU Z NAPŁYWAJĄCYMI SYGNAŁAMI DOTYCZĄCYMI OGRANICZANIA PRAW ŚWIADCZENIOBIORCÓW DO REFUNDACJI LEKÓW W związku z uzyskiwanymi informacjami

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III CSK 81/05 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 6 lipca 2006 r. SSN Marek Sychowicz (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III CSK 126/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 stycznia 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Marian Kocon (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN Anna

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Dnia 28 marca 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie :

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Dnia 28 marca 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt III CSK 155/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 marca 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Marta Romańska (przewodniczący) SSN Bogumiła Ustjanicz SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I CSK 282/08 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 26 marca 2009 r. SSN Iwona Koper (przewodniczący) SSN Zbigniew Kwaśniewski SSN Kazimierz Zawada (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 9 marca 2012 r., I CSK 216/11

Wyrok z dnia 9 marca 2012 r., I CSK 216/11 Wyrok z dnia 9 marca 2012 r., I CSK 216/11 Apteka może odmówić wydania leku refundowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie co do autentyczności recepty. Sędzia SN

Bardziej szczegółowo

- 1 - Uchwała z dnia 8 grudnia 1994 r. I PZP 49/94

- 1 - Uchwała z dnia 8 grudnia 1994 r. I PZP 49/94 - 1 - Uchwała z dnia 8 grudnia 1994 r. I PZP 49/94 Przewodniczący SSN: Jadwiga Skibińska-Adamowicz (sprawozdawca), Sędzia SN: Walerian Sanetra, Sędzia SA: Andrzej Kijowski, Sąd Najwyższy, przy udziale

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda Sygn. akt III SK 23/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 3 grudnia 2014 r. SSN Maciej Pacuda w sprawie z powództwa Elektrociepłowni Z. S.A. z siedzibą w Z. przeciwko Prezesowi Urzędu Regulacji

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Kazimierz Zawada (przewodniczący) SSN Zbigniew Kwaśniewski SSN Marta Romańska (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Kazimierz Zawada (przewodniczący) SSN Zbigniew Kwaśniewski SSN Marta Romańska (sprawozdawca) Sygn. akt IV CZ 27/13 POSTANOWIENIE Dnia 12 kwietnia 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Kazimierz Zawada (przewodniczący) SSN Zbigniew Kwaśniewski SSN Marta Romańska (sprawozdawca) w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I PZ 30/11. Dnia 6 grudnia 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I PZ 30/11. Dnia 6 grudnia 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt I PZ 30/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 6 grudnia 2011 r. SSN Katarzyna Gonera (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Bogusław Cudowski SSN Małgorzata Gersdorf w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV CSK 531/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 22 maja 2014 r. SSN Barbara Myszka (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Mirosław Bączyk SSA Katarzyna Polańska-Farion

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV CSK 173/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 7 października 2010 r. SSN Marek Sychowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Bogumiła Ustjanicz SSA Anna

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Jan Górowski

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Jan Górowski Sygn. akt V CSK 153/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 19 listopada 2015 r. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIE PRAWNE UZASADNIENIE

ZAGADNIENIE PRAWNE UZASADNIENIE III CZP 3/12 ZAGADNIENIE PRAWNE W sprawie z powództwa Włodzimierza M. przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej w R. o zapłatę na skutek apelacji pozwanej Spółdzielni Mieszkaniowej od wyroku Sądu Rejonowego

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 22 lipca 2014 r. Druk nr 689 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III CSK 149/06 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 14 września 2006 r. SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Krzysztof Pietrzykowski

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący) SSN Anna Owczarek SSN Maria Szulc (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący) SSN Anna Owczarek SSN Maria Szulc (sprawozdawca) Sygn. akt III CSK 455/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 27 sierpnia 2015 r. SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący) SSN Anna Owczarek SSN Maria Szulc (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 8 czerwca 1999 r. I PKN 105/99

Wyrok z dnia 8 czerwca 1999 r. I PKN 105/99 Wyrok z dnia 8 czerwca 1999 r. I PKN 105/99 Uzyskanie przez pracownika prawa do wcześniejszej emerytury może uzasadniać jego wybór do rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem, jeżeli następuje ograniczenie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Maria Szulc (przewodniczący) SSN Marian Kocon SSN Barbara Myszka (sprawozdawca) Protokolant Bożena Kowalska

POSTANOWIENIE. SSN Maria Szulc (przewodniczący) SSN Marian Kocon SSN Barbara Myszka (sprawozdawca) Protokolant Bożena Kowalska Sygn. akt III CZP 75/16 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 30 listopada 2016 r. SSN Maria Szulc (przewodniczący) SSN Marian Kocon SSN Barbara Myszka (sprawozdawca) Protokolant Bożena Kowalska

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W OPARCIU O PRZEPISY DYREKTYWY TRANSGRANICZNEJ

ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W OPARCIU O PRZEPISY DYREKTYWY TRANSGRANICZNEJ ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W OPARCIU O PRZEPISY DYREKTYWY TRANSGRANICZNEJ DYREKTYWA PE I RADY 2011/24/UE Z DNIA 9 MARCA 2011 R. W SPRAWIE STOSOWANIA PRAW PACJENTÓW W TRANSGRANICZNEJ OPIECE

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Krzysztof Strzelczyk (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek SSN Katarzyna Tyczka-Rote (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Krzysztof Strzelczyk (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek SSN Katarzyna Tyczka-Rote (sprawozdawca) Sygn. akt I CZ 108/10 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 6 kwietnia 2011 r. SSN Krzysztof Strzelczyk (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek SSN Katarzyna Tyczka-Rote (sprawozdawca) w sprawie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Krzysztof Strzelczyk (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek (sprawozdawca) SSN Barbara Myszka

POSTANOWIENIE. SSN Krzysztof Strzelczyk (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek (sprawozdawca) SSN Barbara Myszka Sygn. akt V CSK 463/07 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 28 marca 2008 r. SSN Krzysztof Strzelczyk (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek (sprawozdawca) SSN Barbara Myszka w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Ewa Krentzel

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Ewa Krentzel Sygn. akt I CSK 633/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 14 listopada 2014 r. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Irena Gromska-Szuster SSN Dariusz

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III CZ 5/12. Dnia 16 lutego 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III CZ 5/12. Dnia 16 lutego 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt III CZ 5/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 16 lutego 2012 r. SSN Kazimierz Zawada (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Iwona Koper SSN Dariusz Zawistowski w sprawie z powództwa Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV CSK 57/07. Dnia 21 czerwca 2007 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV CSK 57/07. Dnia 21 czerwca 2007 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt IV CSK 57/07 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 21 czerwca 2007 r. SSN Hubert Wrzeszcz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Iwona Koper SSN Kazimierz Zawada Protokolant Katarzyna Jóskowiak

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 26 września 2000 r. I PKN 48/00

Wyrok z dnia 26 września 2000 r. I PKN 48/00 Wyrok z dnia 26 września 2000 r. I PKN 48/00 Sąd nie ma obowiązku pouczania o bezzasadności powództwa i możliwości skutecznego dochodzenia innych roszczeń, jeżeli powód jednoznacznie formułuje żądanie.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V CZ 145/12. Dnia 16 maja 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V CZ 145/12. Dnia 16 maja 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt V CZ 145/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 16 maja 2013 r. SSN Krzysztof Strzelczyk (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Anna Kozłowska SSN Bogumiła Ustjanicz w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 24 maja 2002 r., II CKN 892/00

Wyrok z dnia 24 maja 2002 r., II CKN 892/00 Wyrok z dnia 24 maja 2002 r., II CKN 892/00 Nie jest dopuszczalna droga sądowa w sprawie o zasądzenie kwoty pieniężnej obejmującej odsetki nienależnie pobrane od podatnika przez organ podatkowy. Sędzia

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący) SSN Barbara Myszka (sprawozdawca) SSN Krzysztof Strzelczyk

POSTANOWIENIE. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący) SSN Barbara Myszka (sprawozdawca) SSN Krzysztof Strzelczyk Sygn. akt V CZ 41/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 30 października 2013 r. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący) SSN Barbara Myszka (sprawozdawca) SSN Krzysztof Strzelczyk w sprawie

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący) SSN Marek Sychowicz SSA Aleksandra Marszałek (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący) SSN Marek Sychowicz SSA Aleksandra Marszałek (sprawozdawca) Sygn. akt IV CK 312/05 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 21 grudnia 2005 r. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący) SSN Marek Sychowicz SSA Aleksandra Marszałek (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Myszka

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Myszka Sygn. akt II PK 24/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 10 maja 2012 r. SSN Zbigniew Myszka w sprawie z powództwa K. Ż. przeciwko P. P. Sp. z o.o. w W. o odszkodowanie, po rozpoznaniu na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt V CSK 212/07 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 12 października 2007 r. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Marek Sychowicz (sprawozdawca) SSN Katarzyna

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster SSN Wojciech Katner (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster SSN Wojciech Katner (sprawozdawca) Sygn. akt V CSK 556/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 27 listopada 2013 r. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster SSN Wojciech Katner (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 25 października 1994 r. II URN 23/94

Wyrok z dnia 25 października 1994 r. II URN 23/94 Wyrok z dnia 25 października 1994 r. II URN 23/94 Rolnicza spółdzielnia produkcyjna nie ma obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy od wypłat na rzecz swych członków, z tytułu prowadzenia działalności

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący) SSN Krzysztof Staryk SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący) SSN Krzysztof Staryk SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca) Sygn. akt II PK 105/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 19 maja 2016 r. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący) SSN Krzysztof Staryk SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie zdrowotne

Ubezpieczenie zdrowotne Ubezpieczenie zdrowotne Aby potwierdzić swoje prawo do świadczeń pacjent podaje w rejestracji CDL Barska swój numer PESEL oraz potwierdza swoją tożsamość jednym z wymienionych dokumentów: dowodem osobistym;

Bardziej szczegółowo

w postępowaniu nakazowym art. 485 par. 2a kpc#

w postępowaniu nakazowym art. 485 par. 2a kpc# Pozew o zapłatę w postępowaniu nakazowym art. 485 par. 2a kpc# , dnia r. Sąd 1 w Wydział ul., _ Powód: (imię i nazwisko/firma i siedziba/w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE PRAWNE

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE PRAWNE Sopot, dnia 11.03.2014 r. ODPOWIEDŹ NA PYTANIE PRAWNE skierowane przez Pana Czesława Miś w dniu 10.03.2014 r. o godzinie 16:22 w ramach abonamentu Lex Secure Twoja Opieka Prawna Przedmiot odpowiedzi: 1.

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 14 kwietnia 2000 r. II UKN 513/99

Wyrok z dnia 14 kwietnia 2000 r. II UKN 513/99 Wyrok z dnia 14 kwietnia 2000 r. II UKN 513/99 Zasiłek chorobowy nie przysługuje osobie, która stała się niezdolna do pracy w warunkach określonych w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o świadczeniach

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska (sprawozdawca) SSN Dariusz Zawistowski

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska (sprawozdawca) SSN Dariusz Zawistowski Sygn. akt I CSK 49/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 20 listopada 2013 r. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska (sprawozdawca) SSN Dariusz Zawistowski

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt V CK 299/04 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 16 grudnia 2004 r. SSN Zbigniew Strus (przewodniczący) SSN Maria Grzelka (sprawozdawca) SSN Hubert Wrzeszcz

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV CZ 107/11. Dnia 16 lutego 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV CZ 107/11. Dnia 16 lutego 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt IV CZ 107/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 16 lutego 2012 r. SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Mirosław Bączyk SSN Katarzyna Tyczka-Rote w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

Wojewódzkim Zespołem Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie

Wojewódzkim Zespołem Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie UMOWA Nr /2013 pomiędzy: zawarta w dniu. 2013 roku Wojewódzkim Zespołem Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie Aleja Wojska Polskiego 35, 10-228 Olsztyn zwanym w dalszych postanowieniach niniejszej umowy

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II CSK 332/07 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 11 grudnia 2007 r. SSN Helena Ciepła (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Grzegorz Misiurek SSN Dariusz Zawistowski

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz SSA Andrzej Struzik (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz SSA Andrzej Struzik (sprawozdawca) Sygn. akt V CK 537/04 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 29 kwietnia 2005 r. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz SSA Andrzej Struzik

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Małgorzata Gersdorf

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Małgorzata Gersdorf Sygn. akt II PK 326/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 lipca 2013 r. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Małgorzata Gersdorf

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III CSK 38/06 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 30 marca 2006 r. SSN Marek Sychowicz (przewodniczący) SSN Barbara Myszka SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Barbara Myszka (przewodniczący) SSN Krzysztof Strzelczyk (sprawozdawca) SSN Marek Sychowicz

POSTANOWIENIE. SSN Barbara Myszka (przewodniczący) SSN Krzysztof Strzelczyk (sprawozdawca) SSN Marek Sychowicz Sygn. akt III CZ 65/09 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 12 stycznia 2010 r. SSN Barbara Myszka (przewodniczący) SSN Krzysztof Strzelczyk (sprawozdawca) SSN Marek Sychowicz w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

TRANSGRANICZNA OPIEKA ZDROWOTNA

TRANSGRANICZNA OPIEKA ZDROWOTNA TRANSGRANICZNA OPIEKA ZDROWOTNA Warszawa, 18 czerwca 2015 Rola Oddziałów Wojewódzkich NFZ w realizacji zadań wynikających z zaimplementowania do przepisów krajowych założeń dyrektywy transgranicznej. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 3 lutego 2006 r. II PK 152/05

Wyrok z dnia 3 lutego 2006 r. II PK 152/05 Wyrok z dnia 3 lutego 2006 r. II PK 152/05 Umowa ubezpieczenia wypadkowego pracownika zatrudnionego za granicą może być zawarta na podstawie prawa obcego (art. 25 1 ustawy z dnia 12 listopada 1965 r. -

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV CNP 21/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 13 grudnia 2012 r. SSN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący) SSN Wojciech Katner SSN Anna Kozłowska (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

Ustawa. z dnia.. Art. 1

Ustawa. z dnia.. Art. 1 PROJEKT Ustawa z dnia.. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty Art. 1

Bardziej szczegółowo

UMOWA o świadczenie usług zdrowotnych

UMOWA o świadczenie usług zdrowotnych UMOWA o świadczenie usług zdrowotnych Zawarta w dniu r. w Nowym Wiśniczu pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Nowym Wiśniczu, przy ul. Podzamcze 4, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III CSK 288/06 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 7 lutego 2007 r. SSN Barbara Myszka (przewodniczący) SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca) SSN Henryk

Bardziej szczegółowo