WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Sąd Rejonowy w Stalowej Woli I Wydział Cywilny w składzie następującym:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Sąd Rejonowy w Stalowej Woli I Wydział Cywilny w składzie następującym:"

Transkrypt

1 Sygn. akt: I C 76/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 lipca 2014 r. Sąd Rejonowy w Stalowej Woli I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Protokolant: st. sekr. sąd. po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 lipca 2014 r. w Stalowej Woli sprawy z pow<^twa Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie przeciwko o zapłatę kwoty 26807J 3 zł z tytułu odszkodowania za szkodę poniesioną przez powoda na skutek wystawiania recept przez pozwaną na leki refundowane w okresie od 1 lipca 2012 r. do r. L II. oddala powództwo; zasądza od powoda Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie na rzecz pozwanej kwotę 2417 zł (dwa tysiące czterysta siedemnaście) tytułem zwrotu kosztów procesu.

2 Sygn. akt l. C. 76/14 Uzasadnienie wyroku sądu Rejonowego w Stalowej Woli z dnia 15 lipca 2014 r fc ) ^ł-jozwem z dnia 19 grudnia 2013 r. strona powodowa Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą ^WWzawie domagał się zasądzenia od pozwanej zasądzenia kwoty 13 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 3 grudnia 2013 r. do dnia zapłaty wraz z kosztami j^rećesu. W uzasadnieniu pozwu pełnomocnik powoda podniósł, iż pozwana prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą Gabinet Leczenia, której przedmiotem jest wykony wanie prywatnej praktyki lekarskiej. Pozwana w dniu 1 grudnia 2004 roku zawarła z Narodowym Funduszem Zdrowia umowę uprawniającą do wystawiania recept na refundowane leki i wyroby medyczne przysługujące ubezpieczonym w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Pełnomocnik powoda podniósł, że umowa z pozwaną została skutecznie rozwiązana, a pomimo tego pozwana w okresie od 1 lipca 2012 roku do 10 października 2012 roku bez podstawy prawnej nie mając do tego umocowania wynikającego z umowy, jako osoba nieuprawniona do wystawiania recept wystawiała recepty, za które strona powodowa zapłaciła refundację aptekom, w wysokości dochodzonej pozwem. Pełnomocnik powoda wskazał, jako podstawę żądania pozwu przepis art. 415 kc. Podniósł, że działanie pozwanej jest deliktem, którego skutkiem jest szkoda poniesiona przez powoda. Nadto pełnomocnik podniósł, że pozwana działała z winy umyślnej w formie zamiaru bezpośredniego z chęci osiągnięcia korzyści majątkowej w formie zapłaty za poradę lekarską połączone z wystawieniem recept na refundowane leki. Na rozprawie w dniu 10 czerwca 2014 r. (L 113 v/) pełnomocnik strony powodowej oświadczył, iż nie kwestionuje faktu, że osoby chore psychicznie z rozpoznaniem chorób od F00 do międzynarodowej klasyfikacji mają prawo do bezpłatnego leczenia, pod warunkiem, że i Waezenia udzielane SA przez osoby mające do tego uprawnienia. f \ # J Pełnomocnik pozwanej wniosła o oddalenie powództwa i zasądzenie od strony powodowej gię/.rzęęz pozwanej kosztów procesu. Podniosła> że żądanie pozwu jest bezpodstawne oraz bardzo krzywdzące dla pozwanej i Uprawnionych pacjentów. W ocenie pełnomocnika pozwana podpisała aneks do umowy dokonując jedynie adnotacji, ze kwestionuje 9 umowy. Pełnomocnik pozwanej podniosła, że nie można mówić, iż strona powodowa poniosła szkodę majątkową, albowiem leki refundowane wydane zostały osobom, które miały uprawnienia do ich otrzymania. Pozwana wystawiała recepty na leki refundowane osobom z zaburzeniami psychicznymi, którzy dzięki temu zdrowieli. Zyskał wiec na tym pacjent, ale i strona powodowa, bowiem pacjenci nie musieli być hospitalizowani, co zwiększyłoby koszty poniesione przez powoda na leczenie pacjentów w warunkach szpitalnych, a żądanie zwrotu refundacji było by dla powoda źródłem bezpodstawnego wzbogacenia. 1

3 Sąd ustalił, co następuje: Pozwana jest lekarzem psychiatrą. Przez 47 lat świadczy usługi medyczne, jako lekarz psychiatra. Od 1 stycznia 2001 roku, pozwana prowadzi działalność gospodarczą, świadczy usługi w prywatnym gabinecie psychiatrycznym. W dniu 1 grudnia 2004 roku pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia, a pozwaną, jako lekarzem nie będącym lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego, podpisana została urnowa,^ uprawniająca do wystawiana recept na refundowane leki i wyroby medyczne przysługujące ubezpieczonym w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego oraz o/tfbć>]jil korzystającym do świadczeń zdrowotnych na podstawie inny przepisów. Dowód: fakt przyznany przez pozwanego w pozwie, przesłuchanie pozwanej (k.l24v.) W okresie trwania wyżej wymienionej umowy, zawarty został pomiędzy stronami aneks nr 1, z dnia roku wraz z umową (k. 43,44-46) Kolejny aneks z umową m z dnia 1 lipca 2012 roku pozwana podpisała 3 bez akceptacji 9 (strona 6 umowy), Tak podpisaną umowę pozwana z adnotacją nie akceptuje 9" odesłała do Narodowego Funduszu Zdrowia - Oddział w Rzeszowie. Umowa została odebrana w Narodowym Funduszu Zdrowia - Oddział' Podkarpacki w Rzeszowie dnia 10, r. Umowa sporządzona została wg ustalonego wzoru wysłanego pozwanej do podpisania. Treść umowy wysłanej pozwanej nie zawierała podpisu osoby uprawnionej do działania za Narodowy Fundusz Zdrowia. dowód: aneks do umowy (k, 43, 44-46), umowa z dnia 1 lipca 2012 r, (k, 34-38), pismo NFZ z dnia r. skierowane do pozwanej (k.21), dowód nadania pisma w urzędzie pocztowym (k.123). W okresie od 1 lipca 2012 r. pozwana działała w przeświadczeniu, że ma podpisaną umowę z NFZ, co nierozerwalnie wiązałoby się z funkcjonowaniem jej gabinetu. Dopiero w momencie, kiedy zaszła konieczność uzyskania nowych druków recept, pozwana powzięła wiadomość, że umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia została rozwiązana. Pozwana przyjmowała pacjentów i wystawiła 76 szt recept na Jęki refundowane. Wśród pacjentów pozwanej znajdowały się także osoby, w stosunku, do których strona powodowa podniosła, iż nie są to pacjenci mający uprawnienia do refundacji leków. Pacjentami tymi byli:, Osoby te leczone były przez pozwaną z powodu rozpoznania zaburzeń psychicznjyeh, mieszczących się w zakresie rozpoznania w klasyfikacji y v W r dowód: przesłuchanie pozwanej Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r, do Prof. dra hab. (k.92), historia chorób w/w pacjentów (koperta k. 112)- I (k.124), pismo Ministerstwa z Instytutu Psychiatrii i Neurologii 2

4 Stan faktyczny w sprawie nie budził większych wątpliwości. Część ustalonych faktów została przyznana i wynika z dokumentów, jakie były dowodami w sprawie. Z pośród pacjentów, jakim pozwana przepisywała recepty w okresie od 1 lipca 2012 do 10 października 2012 r, tylko w stosunku do pięciu, pełnomocnik powoda zarzucał brak ubezpieczenia zdrowotnego, jednakże takiego stanowiska Sąd nie podziela. Ustalono na podstawie dokumentacji lekarskiej prowadzonej przez pozwaną, że odnotowała ona z jakiego tytułu pacjenci posiadali ubezpieczenie zdrowotne. Strona powodowa nie wykazała, aby pięciu pacjentów nie miała rzeczywiście ubezpieczenia ;drowotnego. Sąd dał wiarę dowodom, na których ustalił stan faktyczny i przesłuchaniu pozwanej, bowiem ody te wzajemnie się uzupełniają tworząc ustalony stan faktyczny. Pozwana nie miała podstaw, aby przypuszczać, że podpisana przez nią umowa z zaznaczonym ^strzeżeniem, co do jej 9? nie obowiązuje. Nikt z NFZ nie powiadomił pozwanej o takim fakcie, co utwierdzało ją w przekonaniu, że jest lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego. W dniu 30 czerwca 2012 r. odesłała ona do Podkarpackiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia podpisany przez siebie egzemplarz umowy (k. 122), któiy dotarł do Narodowego Funduszu Zdrowia o czym świadczy korespondencja skierowana do pozwanej od strony powodowej (k. 21 pismo z dnia 11, r,). Sąd nie podziela stanowiska strony powodowej, wyrażonego w piśmie z dnia r. (k. 130), zgodnie z którym w dniu 30 czerwca 2012 r. wysłana została do powoda pusta koperta. Brak jest logicznych argumentów przemawiającym za takim faktem, bowiem strona powodowa nic przedstawiła żadnego dowodu na poparcie takiej okoliczności. Pozostaje pytanie, dlaczego już wówczas, po otrzymaniu pustej koperty, której odbiór musiał zostać potwierdzony przez NFZ, nie zażądano od pozwanej wyjaśnienia, co ta koperta powinna zawierać, skoro była pusta. Taka wątpliwość nie może być rozstrzygnięta na korzyść strony powodowej. Sąd zważył, co następuje: Powództwo nie mogło zostać uwzględnione, dlatego w całości należało je oddalić. Do dnia 1 stycznia 2012 r. problematykę zasad wystawiania recept refundowanych oraz refundacji leków regulowała ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz, U. z 2008 r. Nr 164, poz z późn. zm.), W dniu 12 maja 2011 r. Sejm uchwalił ustawę o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696 z późn. zm.), która weszła w życie 1 stycznia 2012 r. i która, kompleksowo reguluje problematykę, ifundacji w zakresie zasad i trybu wydawania list refundacyjnych, jak również w zakresie zasad stawiania recept refundowanych oraz wydawania leków z apteki oraz zasad wypłaty aptekom ldacji cen leków. Ustawodawca wprowadził pojęcie osoby uprawnionej", na zlecenie której przysługuje prawo do leków refundowanych. Co do zasady będzie to lekarz!ifbezpieczenia zdrowotnego może być taką osobą jednak inny lekarz o ile NFZ upoważnił go w drodze indywidualnej umowy do wystawiania takich recept. Zgodnie z art. 5 pkt 14 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego jest lekarz, z którym NFZ zawarł umowę o 3

5 II udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, albo lekarz, który jest zatrudniony lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Jak wynika z art. 80 o refundacji leków NFZ miał dostosować stare" umowy upoważniając^ do wystawiania recept refundowanych, zawarte jeszcze na podstawie przepisów ustavp /o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, do nowych przej^sóvrf ustawy refundacyjnej w terminie do dnia 30 czerwca 2012 r. \ Lekarzom, którzy mieli zawarte umowy upoważniaj ące do wystawiania recept^ refundowanych NFZ przygotował i rozesłał aneksy, po podpisaniu których istniejące umowy zostały dostosowane do nowych przepisów. W przypadku niepodpisania aneksów przez lekarzy w terminie do dnia 30 czerwca 2012 r. dotychczas obowiązujące umowy wygasły, a prawo do wystawiania recept refundowanych można uzyskać po zawarciu nowej umowy, na zasadach określonych w zarządzeniu Prezesa NFZ z dnia 30 czerwca 2012 r. Nr 38/2012/DGL. Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej ' finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz, 1027, z późn. zm.) przepisy ustawy nie naruszają przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej udzielanych bezpłatnie bez względu na uprawnienia z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, na podstawie m.in. art. 10 ustawy z dnia 19 sieipnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U, z 2011 r. Nr 231, poz. 1375, z późn. zm.). Zgodnie z art. 10 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego za świadczenia zdrowotne w zakresie psychiatrycznej opieki zdrowotnej udzielane osobom chorym psychicznie (wykazującym zaburzenia psychotyczne) oraz upośledzonym umysłowo nie pobiera się opłat. Tym samym ustawodawca, mając na uwadze charakter omawianych zaburzeń, zapewnił nieodpłatną opiekę psychiatryczną wszystkim osobom wymagającym takiej opieki niezależnie od tego, czy są ubezpieczone lub posiadają prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Oznacza to, iż osobom z rozpoznaniem choroby psychicznej bądź upośledzenia umysłowego psychiatryczne świadczenia zdrowotne udzielane są nieodpłatnie. Podobnie jak świadczeniobiorcy, takie osoby, korzystając z świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrycznej opieki zdrowotnej, mają prawo, w ramach świadczeń realizowanych warunkach stacjonarnych, dziennych oraz ambulatoryjnych psychiatrycznych, do niezbędnych badkń/^ diagnostycznych, co wynika z 6, 7 i 8 rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009/n w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz. U. % Nr 140, poz. 1146, z późn. zm.), Z treści 3 w/w rozporządzenia świadczenia gwarantowane są realizowane w warunkach;^ stacjonarnych, dziennych i ambulatoryjnych, Wg 6 świadczenia gwarantowane, o których mowa w 3 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 obejmują także leki. Oparcie odpowiedzialności lekarza za ewentualne nieprawidłowości związane z ordynacją leków na instrumencie zwrotu kwoty nienależnej refundacji" było od dłuższego czasu kwestionowane przez środowisko lekarskie, co znane jest powszechnie ze środków masowego przekazu.. Zastrzeżenia, jakie środowisko lekarskie wysuwało wobec tak zdefiniowanej sankcji spowodowały zmianę treści ustawy o refundacji leków, wyrobów specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz zmianę treści umów upoważniających lekarzy i lekarzy dentystów do wystawiania recept na leki refundowane. 4

6 Odpowiedzialność wynikająca z indywidualnych umów upoważniających lekarza do wystawiania recept na leki refundowane, regulowana jest obecnie treścią załącznika do zarządzenia Prezesa NFZ Nr 30/2012/DGL z 30 czerwca 2012 r. w sprawie wzoru umowy upoważniającej do ^wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych, przysługujące świadczeni obiorcom. i ] Przepisy te nie przewidują sankcji w postaci zwrotu nienależnej refundacji" lecz opierają się W systemie kwotowo określonych kar umownych. Kary umowne przewidziane w ww. zarządzeniu ilnają być nakładane za każdą nieprawidłowo wystawioną receptę oraz za każdą z enumeratywnie wymienionych nieprawidłowości. Reasumując powyższe należy podkreślić, że strona powodowa kary nie dochodzi, bo jak podnosi, nie doszło do zawarcia umowy,. Dla rozstrzygnięcia sprawy nie jest jednak istotne, czy doszło do zawarcia umowy pomiędzy stronami, czy też nie doszło. Bez względu na fakt istnienia umowy meritum sprawy dotyczy przecież rozliczeń pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia, jako dysponentem środków zgromadzonych na ubezpieczenie zdrowotne, a pacjentami, którym przysługują uprawnienia związane także z refundacją leków. Stanowisko strony powodowej opiera się na założeniu, że przy żądaniu zwrotu refundacji bez znaczenia jest fakt, czy lek refundowany trafił do osoby uprawnionej, podstawą do nałożenia obowiązku zwrotu refundacji jest samo wystawienie recepty w sytuacji gdy lekarz nie zawarł umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. W ocenie sądu oderwanie kwestii zwrotu refundacji leku od uprawnień pacjenta jest nie do zaakceptowania. Strona powodowa złożyła wykaz osób, którym pozwana wystawiła recepty na leki refundowane. Osoby te w większości, bezspornie są osobami mającymi ubezpieczenie zdrowotne. Co do pięciu pacjentów pozwanej, strona powodowa podniosła, że nie mają oni ubezpieczenia zdrowotnego, a pomimo tego korzystali z refundacji leków. Obok faktu, że osoby te są osobami mającymi zaburzenia psychiczne wymienione w klasyfikacji ICD-10 od F 4 00 do F.99, to nie można przejść obojętnie wobec danych dotyczących ubezpieczenia, znajdujących się w historii choroby w/w pacjentów. Na stronie internetowej http;//www.nfz. ov.pl/new/?katnr=0&dzialnr=2&aitnr=3926 \T$łeżącej do powoda, znajduje się wykaz dowodów ubezpieczenia zdrowotnego, które służą za pgitawę do wykazania ubezpieczenia zdrowotnego. A-/ Na powyższej stronie Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł między innymi informacje, że : '^Jeżeli pacjent nie posiada aktualnego zaświadczenia potwierdzającego prawo do świadczeń, może taki dokument przedstawić w innym czasie: * jeśli przebywa w szpitalu - nie później niż w terminie 30 dni od dnia przyjęcia lub w tenninie 7 dni od dnia zakończenia udzielania świadczenia. Niedostarczenie dokumentu w wyżej wymienionych terminach może skutkować obciążeniem pacjenta kosztami udzielonego świadczenia! Późniejsze niż przewidziane przedstawienie dokumentu nie powinno stanowić podstawy odmowy zwolnienia z kosztów albo ich zwrotu. Powyższe zasady dotyczą także obywateli innych krajów UE lub EFTA uprawnionych do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji. 5

7 Brak dokumentu potwierdzającego prawo do korzystania z bezpłatnej opieki zdrowotnej-tiie może być powodem odmowy udzielenia świadczenia w przypadku stanu nagłego!", Otóż pozwana w prowadzonej dokumentacji odnotowala^tfik^^ fakt ubezpieczenia pacjentów, ^ \ Pacjentka. posiadała ubezpieczenie, bowiem świadczy o tym doku$iieręt--. ZUS P ZCNA, znajdujący się aktach sprawy na k. 97, a który wymieniony jest przez Narodowy:^. Fundusz Zdrowia, jako dowód ubezpieczenia członka rodziny osoby ubezpieczonej. Pacjent miał wystawiane zaświadczenie lekarskie na druku ZUS ZLA, gdzie, jako miejsce ubezpieczenia odnotowany jest ZUS (k. karta 98 akt sprawy). Wystawienie takiego zaświadczenia w sytuacji, gdyby pacjent nie był ubezpieczony nie miałoby żadnego sensu, a już z całą pewnością pozwana nie miałaby w tym żadnego interesu. Pacjent okazał się podczas wizyty w gabinecie pozwanej Europejską Kartą Ubezpieczonych nr fk, 100). Pacjenci w historii choroby odnotowani zostali, jako pacjenci bezrobotni bez prawa do zasiłku. Pełnomocnik strony powodowej negował także fakt związany z ubezpieczeniem w/w pacjentów. W dniu 10 czerwca 2014 r. Sąd tylko i wyłącznie na wniosek pełnomocnik powoda odroczył rozpoznanie sprawy celem umożliwienia pełnomocnikowi powoda uzyskania informacji od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, co do ubezpieczenia wymienionych wyżej pacjentów, bowiem chciał on wykazać, iż pacjenci ci nie posiadają ubezpieczenia zdrowotnego. Dq chwili zamknięcia rozprawy, strona powodowa działająca przez profesjonalnego pełnomocnika nie przedstawiła dokumentu uzyskanego w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że wyżej wymieni pacjenci nie posiadają ubezpieczenia zdrowotnego. Nie ulega wątpliwości, żć to strona powodowa ma wykazać ten fakt, zaś dowody przedstawione przez powoda, tj. wydruk z własnego systemu, pozostaje w sprzeczności z informacjami podawanymi i wykazywanymi przez pozwaną. W takiej sytuacji Sąd nie mógł przyjąć, iż stanowisko strony powodowej w zakresie ubezpieczenia pacjentów: jest stanowiskiem wiarygodnym i rzetelnym. Trzeba podkreślić, iż ciężar dostarczania w postępowaniu materiału procesowego spoczywa zasadniczo na stronach procesu, w których gestii leży zarówno przedstawienie wszelkich istotnych dla rozstrzygnięcia okoliczności, jak i służących ich wykazaniu dowodów. Ciężar dowodzenia spoczywający na stronach, choć jest ciężarem procesowym, to jednak''^/^ razie nieuzasadnionej IIPUTAĘĘJRL-MMIFKI bierności OŁMN; strony, \*T w zakresie -YOL-R^CIA \%7 w jakim IALRITN CNRT^T^RMRAŁ spoczywał na R\Q niej NMI RIP-ĄFTR ciężar dowodti, HN\X/NRŁTI' "' &Ą prowadzi do sankcji w postaci przegrania przez nią procesu w tej części.,, v ^ ^ _ Obie strony były reprezentowane przez zawodowych pełnomocników, prowadziły y>.'. profesjonalną działalność, nie było więc żadnych podstaw do podejmowania czynności dowodowych^-ii^ przez Sąd z urzędu, co prowadziłoby w takiej sytuacji do naruszenia prawa do bezstronnego sądu i odpowiadającego mu obowiązku przestrzegania zasady równego traktowania stron (Por.wyrok SN z 12, V CKN 175/2000, OSP 2001/7-8 poz, 116). Takie szczególne okoliczności uprawniające do dopuszczenia dowodu z urzędu, w niniejszej sprawie nie występowały - strony nie były rażąco nieporadne, proces nie był fikcyjny. Wypada także zauważyć, iż zgodnie z art, 49 i 50 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w brzmieniu 6

8 obowiązujących przed dniem 1 stycznia 2013 r.? a więc wówczas, gdy pozwana przepisywała recepty będące przedmiotem sporu, dokumentem potwierdzającym uprawniania do ubezpieczenia * \zdrowotnego miała być karta ubezpieczenia zdrowotnego, której w rzeczywistości nie było. >1 Państwo miało poprzez Ministra Zdrowia działającego w porozumieniu z Prezesem NFZ /zadbać o to, aby świadczeniobiorcy mieli dokument, który okazywać będą podczas wizyt u lekarza, który z kolei na podstawie takiego dokumentu powinien mieć zagwarantowana pewność tego, co ma poświadczać karta. Działania lekarza nie należy w ocenie Sądu sprowadzać do roli kontrolera, ale skupić się on musi na ściśle określonych procedurach związanych z leczeniem. Opierając się na przepisach Kodeksu cywilnego o odpowiedzialności za czyny niedozwolone, a te przepisy Narodowy Fundusz Zdrowia wskazał jako podstawę prawną swojego roszczenia, należy zauważyć, że roszczeń z tego tytułu może domagać się ten, kto poniósł szkodę majątkową. Fundusz mógłby domagać się zwrotu refundacji tylko po wykazaniu, że poniósł szkodę. O szkodzie można mówić dopiero wtedy, gdy na skutek wystawienia przez lekarza recepty, lek refundowany został wydany osobie nieuprawnionej do jego otrzymania np. osobie, której stan zdrowia nie uzasadniał przepisania takiego leku albo nie jest uprawniona do otrzymywania leków refundowanych. Szkoda nie występuje natomiast, gdy lek otrzymał pacjent uprawniony do korzystania z leków finansowanych ze środków publicznych, tak jak w przypadku rozpoznawanej sprawy. Poza tym należy zauważyć, że skoro Fundusz wprowadził z dniem 1 lipca 2012 r. nowe zasady wystawiania recept refundowanych, to powinien jednocześnie stworzyć instrumenty ochronne, które uniemożliwiałyby realizację recept na leki refundowane wystawionych przez osoby do tego nieupoważnione., Jeśli doszło do przypadków zrealizowania przez aptekę recepty na lek refundowany wystawionej przez lekarzy, którzy nie podpisali odpowiednich umów z Funduszem, to winę za ten stan rzeczy ponosi Fundusz, który nie stworzył skutecznych instrumentów zapobiegających wydawaniu leku refundowanego w sytuacji, gdy lekarz nie był uprawniony do ich przepisania. Żądanie od lekarza zwrotu refundacji w sytuacji, gdy pacjent był uprawniony do otrzymania leku refundowanego byłoby źródłem bezpodstawnego wzbogacenia po stronie Narodowego Funduszu Zdrowia, co zresztą podniosła pełnomocnik pozwanej w piśmie procesowym. Jeśli pacjentowi należy się lek refundowany, który zgodnie z przyjętymi zasadami działania systemu opieki zdrowotnej w Polsce powinien być sfinansowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia, ^a w rzeczywistości Fundusz próbuje przenosić finansowanie tego leku na lekarzy, to dochodzi do 'l^^słusznego powiększenia majątku Funduszu poprzez zwolnienie go z części zobowiązań do joęnakisowania świadczeń. ^ j Świadczeniobiorcy, o jakim mowa w art. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach ^ Opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przysługują gwarantowane świadczenia, w postaci zaopatrzenia w produkty lecznicze, wyroby medyczne i środki pomocnicze. Zgodnie z art. 45 ustawy z dnia 15 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, (t j, Dz. U. z 2005 r. Nr 226, póz, 1934) lekarz jest uprawniony do ordynowania produktów leczniczych oraz wystawiania recept w sposób i w trybie określonym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich. Stosownie do art. 34 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zaopatrzenie w leki i wyroby medyczne przysługuje świadczeniobiorcy na podstawie recepty wystawionej przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, którego łączy z pozwanym umowa o 7

9 świadczenie usług medycznych. Recepta stanowi również podstawę do wydania Swiadczeniobiorcy leków za opłatnością zryczałtowaną, częściową lub bezpłatnie (art. 36 ust. 1 u.św.op.zdr.). Pozwana wypisując pacjentom leki niezbędne dla ich prawidłowego funkcjonowania, działała w przekonaniu, że jest lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego. Takim lekarzem była odkąd prowadziła praktykę lekarską. Jeżeli jednak przez okres od 1 lipca 2012 r. do 10 października 2012 r. nie można mówić, iź rzeczywiście pozwana takim lekarzem była, to i tak nie można wyciągać z tego powodu wniosku, że refundacja dokonana przez Narodowy Fundusz Zdrowia nie została dokonana słusznie. Sąd nie podziela stanowiska pełnomocnika sporny powodowej wyrażonego w pozwie i na rozprawie, iż działanie pozwanej jest deliktem, którego skutkiem jest szkoda powoda, jak również, to że pozwana działała z winy umyślnej w formie zamiaru bezpośredniego i z chęci osiągnięcia korzyści majątkowej. Z takim osądem nie można się zgodzić, bowiem pełnomocnik strony powodowej nie przedstawił żadnych dowodów świadczących o powyższym. Wypada mieć na względzie, że prawo powinno zmierzać do zapewnienia sprawiedliwości, a nie być jakimś systemem równoległym i niezależnym od moralnych norm. Domaganie się od pozwanej zwrotu dokonanej refundacji pozostawałoby. nie tylko w sprzeczności z prawem ale i normami moralnymi. Należy nieć na uwadze fakt, że pozwana działała w celu pomocy ludziom, którzy posiadali ubezpieczenie zdrowotne. Nie bez znaczenia pozostaje również fakt specyficznej specjalizacji, w ramach której pozwana świadczy pomoc medyczną. Wystarczy mieć pewne doświadczenie życiowe, czy. zawodowe, aby stwierdzić, iż pozbawienie chorych psychicznie opieki medyckiej w.momencie., kiedy; Chory zgłasza się do lekarza," rodzi ogrom negatywnych skutków hic tylko dla samego chorego, ale j społeczeństwa. ^ Tak dokonana ocena prowadzi do wniosku, że obowiązek pozwanej do nienarazania pacjentów na większą utratę zdrowia, a często życia wynikał nie tylko z ustawy dotyczącej ubezpieczenia zdrowotnego, ale również z poczucia rozsądku, popartego zasadami doświadczenia życiowego, które nakazują unikać zbędnego ryzyka oraz podejmować czynności zapobiegające możliwości powstania zagrożenia dla życia lub zdrowia człowieka. Wobec takiej analizy faktów i prawa Sąd Rejonowy w Stalowej Woli orzekł, jak w sentencji, albowiem nie zachodziły przesłanki wymienione w art. 415 Kc, prowadzące do uwzględnienia powództwa. Rozstrzygnięcie o kosztach postępowania, które pozwana wygrała w całości, oparto na treści art i 3 k.p.c., art k.p.c. przy zastosowaniu 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz ze zm,). Pozwana korzystała z pomocy ustanowionego pełnomocnika radcy prawnego. Z tego tytułu poniosła koszty. Innych kosztów nie ponosiła, dlatego na zasądzoną kwotę składają się koszty zastępstwa procesowego wraz opłatą skarbową od dokumentu udzielonego