WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Sąd Rejonowy w Stalowej Woli I Wydział Cywilny w składzie następującym:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Sąd Rejonowy w Stalowej Woli I Wydział Cywilny w składzie następującym:"

Transkrypt

1 Sygn. akt: I C 76/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 lipca 2014 r. Sąd Rejonowy w Stalowej Woli I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Protokolant: st. sekr. sąd. po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 lipca 2014 r. w Stalowej Woli sprawy z pow<^twa Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie przeciwko o zapłatę kwoty 26807J 3 zł z tytułu odszkodowania za szkodę poniesioną przez powoda na skutek wystawiania recept przez pozwaną na leki refundowane w okresie od 1 lipca 2012 r. do r. L II. oddala powództwo; zasądza od powoda Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie na rzecz pozwanej kwotę 2417 zł (dwa tysiące czterysta siedemnaście) tytułem zwrotu kosztów procesu.

2 Sygn. akt l. C. 76/14 Uzasadnienie wyroku sądu Rejonowego w Stalowej Woli z dnia 15 lipca 2014 r fc ) ^ł-jozwem z dnia 19 grudnia 2013 r. strona powodowa Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą ^WWzawie domagał się zasądzenia od pozwanej zasądzenia kwoty 13 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 3 grudnia 2013 r. do dnia zapłaty wraz z kosztami j^rećesu. W uzasadnieniu pozwu pełnomocnik powoda podniósł, iż pozwana prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą Gabinet Leczenia, której przedmiotem jest wykony wanie prywatnej praktyki lekarskiej. Pozwana w dniu 1 grudnia 2004 roku zawarła z Narodowym Funduszem Zdrowia umowę uprawniającą do wystawiania recept na refundowane leki i wyroby medyczne przysługujące ubezpieczonym w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Pełnomocnik powoda podniósł, że umowa z pozwaną została skutecznie rozwiązana, a pomimo tego pozwana w okresie od 1 lipca 2012 roku do 10 października 2012 roku bez podstawy prawnej nie mając do tego umocowania wynikającego z umowy, jako osoba nieuprawniona do wystawiania recept wystawiała recepty, za które strona powodowa zapłaciła refundację aptekom, w wysokości dochodzonej pozwem. Pełnomocnik powoda wskazał, jako podstawę żądania pozwu przepis art. 415 kc. Podniósł, że działanie pozwanej jest deliktem, którego skutkiem jest szkoda poniesiona przez powoda. Nadto pełnomocnik podniósł, że pozwana działała z winy umyślnej w formie zamiaru bezpośredniego z chęci osiągnięcia korzyści majątkowej w formie zapłaty za poradę lekarską połączone z wystawieniem recept na refundowane leki. Na rozprawie w dniu 10 czerwca 2014 r. (L 113 v/) pełnomocnik strony powodowej oświadczył, iż nie kwestionuje faktu, że osoby chore psychicznie z rozpoznaniem chorób od F00 do międzynarodowej klasyfikacji mają prawo do bezpłatnego leczenia, pod warunkiem, że i Waezenia udzielane SA przez osoby mające do tego uprawnienia. f \ # J Pełnomocnik pozwanej wniosła o oddalenie powództwa i zasądzenie od strony powodowej gię/.rzęęz pozwanej kosztów procesu. Podniosła> że żądanie pozwu jest bezpodstawne oraz bardzo krzywdzące dla pozwanej i Uprawnionych pacjentów. W ocenie pełnomocnika pozwana podpisała aneks do umowy dokonując jedynie adnotacji, ze kwestionuje 9 umowy. Pełnomocnik pozwanej podniosła, że nie można mówić, iż strona powodowa poniosła szkodę majątkową, albowiem leki refundowane wydane zostały osobom, które miały uprawnienia do ich otrzymania. Pozwana wystawiała recepty na leki refundowane osobom z zaburzeniami psychicznymi, którzy dzięki temu zdrowieli. Zyskał wiec na tym pacjent, ale i strona powodowa, bowiem pacjenci nie musieli być hospitalizowani, co zwiększyłoby koszty poniesione przez powoda na leczenie pacjentów w warunkach szpitalnych, a żądanie zwrotu refundacji było by dla powoda źródłem bezpodstawnego wzbogacenia. 1

3 Sąd ustalił, co następuje: Pozwana jest lekarzem psychiatrą. Przez 47 lat świadczy usługi medyczne, jako lekarz psychiatra. Od 1 stycznia 2001 roku, pozwana prowadzi działalność gospodarczą, świadczy usługi w prywatnym gabinecie psychiatrycznym. W dniu 1 grudnia 2004 roku pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia, a pozwaną, jako lekarzem nie będącym lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego, podpisana została urnowa,^ uprawniająca do wystawiana recept na refundowane leki i wyroby medyczne przysługujące ubezpieczonym w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego oraz o/tfbć>]jil korzystającym do świadczeń zdrowotnych na podstawie inny przepisów. Dowód: fakt przyznany przez pozwanego w pozwie, przesłuchanie pozwanej (k.l24v.) W okresie trwania wyżej wymienionej umowy, zawarty został pomiędzy stronami aneks nr 1, z dnia roku wraz z umową (k. 43,44-46) Kolejny aneks z umową m z dnia 1 lipca 2012 roku pozwana podpisała 3 bez akceptacji 9 (strona 6 umowy), Tak podpisaną umowę pozwana z adnotacją nie akceptuje 9" odesłała do Narodowego Funduszu Zdrowia - Oddział w Rzeszowie. Umowa została odebrana w Narodowym Funduszu Zdrowia - Oddział' Podkarpacki w Rzeszowie dnia 10, r. Umowa sporządzona została wg ustalonego wzoru wysłanego pozwanej do podpisania. Treść umowy wysłanej pozwanej nie zawierała podpisu osoby uprawnionej do działania za Narodowy Fundusz Zdrowia. dowód: aneks do umowy (k, 43, 44-46), umowa z dnia 1 lipca 2012 r, (k, 34-38), pismo NFZ z dnia r. skierowane do pozwanej (k.21), dowód nadania pisma w urzędzie pocztowym (k.123). W okresie od 1 lipca 2012 r. pozwana działała w przeświadczeniu, że ma podpisaną umowę z NFZ, co nierozerwalnie wiązałoby się z funkcjonowaniem jej gabinetu. Dopiero w momencie, kiedy zaszła konieczność uzyskania nowych druków recept, pozwana powzięła wiadomość, że umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia została rozwiązana. Pozwana przyjmowała pacjentów i wystawiła 76 szt recept na Jęki refundowane. Wśród pacjentów pozwanej znajdowały się także osoby, w stosunku, do których strona powodowa podniosła, iż nie są to pacjenci mający uprawnienia do refundacji leków. Pacjentami tymi byli:, Osoby te leczone były przez pozwaną z powodu rozpoznania zaburzeń psychicznjyeh, mieszczących się w zakresie rozpoznania w klasyfikacji y v W r dowód: przesłuchanie pozwanej Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r, do Prof. dra hab. (k.92), historia chorób w/w pacjentów (koperta k. 112)- I (k.124), pismo Ministerstwa z Instytutu Psychiatrii i Neurologii 2

4 Stan faktyczny w sprawie nie budził większych wątpliwości. Część ustalonych faktów została przyznana i wynika z dokumentów, jakie były dowodami w sprawie. Z pośród pacjentów, jakim pozwana przepisywała recepty w okresie od 1 lipca 2012 do 10 października 2012 r, tylko w stosunku do pięciu, pełnomocnik powoda zarzucał brak ubezpieczenia zdrowotnego, jednakże takiego stanowiska Sąd nie podziela. Ustalono na podstawie dokumentacji lekarskiej prowadzonej przez pozwaną, że odnotowała ona z jakiego tytułu pacjenci posiadali ubezpieczenie zdrowotne. Strona powodowa nie wykazała, aby pięciu pacjentów nie miała rzeczywiście ubezpieczenia ;drowotnego. Sąd dał wiarę dowodom, na których ustalił stan faktyczny i przesłuchaniu pozwanej, bowiem ody te wzajemnie się uzupełniają tworząc ustalony stan faktyczny. Pozwana nie miała podstaw, aby przypuszczać, że podpisana przez nią umowa z zaznaczonym ^strzeżeniem, co do jej 9? nie obowiązuje. Nikt z NFZ nie powiadomił pozwanej o takim fakcie, co utwierdzało ją w przekonaniu, że jest lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego. W dniu 30 czerwca 2012 r. odesłała ona do Podkarpackiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia podpisany przez siebie egzemplarz umowy (k. 122), któiy dotarł do Narodowego Funduszu Zdrowia o czym świadczy korespondencja skierowana do pozwanej od strony powodowej (k. 21 pismo z dnia 11, r,). Sąd nie podziela stanowiska strony powodowej, wyrażonego w piśmie z dnia r. (k. 130), zgodnie z którym w dniu 30 czerwca 2012 r. wysłana została do powoda pusta koperta. Brak jest logicznych argumentów przemawiającym za takim faktem, bowiem strona powodowa nic przedstawiła żadnego dowodu na poparcie takiej okoliczności. Pozostaje pytanie, dlaczego już wówczas, po otrzymaniu pustej koperty, której odbiór musiał zostać potwierdzony przez NFZ, nie zażądano od pozwanej wyjaśnienia, co ta koperta powinna zawierać, skoro była pusta. Taka wątpliwość nie może być rozstrzygnięta na korzyść strony powodowej. Sąd zważył, co następuje: Powództwo nie mogło zostać uwzględnione, dlatego w całości należało je oddalić. Do dnia 1 stycznia 2012 r. problematykę zasad wystawiania recept refundowanych oraz refundacji leków regulowała ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz, U. z 2008 r. Nr 164, poz z późn. zm.), W dniu 12 maja 2011 r. Sejm uchwalił ustawę o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696 z późn. zm.), która weszła w życie 1 stycznia 2012 r. i która, kompleksowo reguluje problematykę, ifundacji w zakresie zasad i trybu wydawania list refundacyjnych, jak również w zakresie zasad stawiania recept refundowanych oraz wydawania leków z apteki oraz zasad wypłaty aptekom ldacji cen leków. Ustawodawca wprowadził pojęcie osoby uprawnionej", na zlecenie której przysługuje prawo do leków refundowanych. Co do zasady będzie to lekarz!ifbezpieczenia zdrowotnego może być taką osobą jednak inny lekarz o ile NFZ upoważnił go w drodze indywidualnej umowy do wystawiania takich recept. Zgodnie z art. 5 pkt 14 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego jest lekarz, z którym NFZ zawarł umowę o 3

5 II udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, albo lekarz, który jest zatrudniony lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Jak wynika z art. 80 o refundacji leków NFZ miał dostosować stare" umowy upoważniając^ do wystawiania recept refundowanych, zawarte jeszcze na podstawie przepisów ustavp /o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, do nowych przej^sóvrf ustawy refundacyjnej w terminie do dnia 30 czerwca 2012 r. \ Lekarzom, którzy mieli zawarte umowy upoważniaj ące do wystawiania recept^ refundowanych NFZ przygotował i rozesłał aneksy, po podpisaniu których istniejące umowy zostały dostosowane do nowych przepisów. W przypadku niepodpisania aneksów przez lekarzy w terminie do dnia 30 czerwca 2012 r. dotychczas obowiązujące umowy wygasły, a prawo do wystawiania recept refundowanych można uzyskać po zawarciu nowej umowy, na zasadach określonych w zarządzeniu Prezesa NFZ z dnia 30 czerwca 2012 r. Nr 38/2012/DGL. Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej ' finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz, 1027, z późn. zm.) przepisy ustawy nie naruszają przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej udzielanych bezpłatnie bez względu na uprawnienia z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, na podstawie m.in. art. 10 ustawy z dnia 19 sieipnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U, z 2011 r. Nr 231, poz. 1375, z późn. zm.). Zgodnie z art. 10 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego za świadczenia zdrowotne w zakresie psychiatrycznej opieki zdrowotnej udzielane osobom chorym psychicznie (wykazującym zaburzenia psychotyczne) oraz upośledzonym umysłowo nie pobiera się opłat. Tym samym ustawodawca, mając na uwadze charakter omawianych zaburzeń, zapewnił nieodpłatną opiekę psychiatryczną wszystkim osobom wymagającym takiej opieki niezależnie od tego, czy są ubezpieczone lub posiadają prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Oznacza to, iż osobom z rozpoznaniem choroby psychicznej bądź upośledzenia umysłowego psychiatryczne świadczenia zdrowotne udzielane są nieodpłatnie. Podobnie jak świadczeniobiorcy, takie osoby, korzystając z świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrycznej opieki zdrowotnej, mają prawo, w ramach świadczeń realizowanych warunkach stacjonarnych, dziennych oraz ambulatoryjnych psychiatrycznych, do niezbędnych badkń/^ diagnostycznych, co wynika z 6, 7 i 8 rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009/n w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz. U. % Nr 140, poz. 1146, z późn. zm.), Z treści 3 w/w rozporządzenia świadczenia gwarantowane są realizowane w warunkach;^ stacjonarnych, dziennych i ambulatoryjnych, Wg 6 świadczenia gwarantowane, o których mowa w 3 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 obejmują także leki. Oparcie odpowiedzialności lekarza za ewentualne nieprawidłowości związane z ordynacją leków na instrumencie zwrotu kwoty nienależnej refundacji" było od dłuższego czasu kwestionowane przez środowisko lekarskie, co znane jest powszechnie ze środków masowego przekazu.. Zastrzeżenia, jakie środowisko lekarskie wysuwało wobec tak zdefiniowanej sankcji spowodowały zmianę treści ustawy o refundacji leków, wyrobów specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz zmianę treści umów upoważniających lekarzy i lekarzy dentystów do wystawiania recept na leki refundowane. 4

6 Odpowiedzialność wynikająca z indywidualnych umów upoważniających lekarza do wystawiania recept na leki refundowane, regulowana jest obecnie treścią załącznika do zarządzenia Prezesa NFZ Nr 30/2012/DGL z 30 czerwca 2012 r. w sprawie wzoru umowy upoważniającej do ^wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych, przysługujące świadczeni obiorcom. i ] Przepisy te nie przewidują sankcji w postaci zwrotu nienależnej refundacji" lecz opierają się W systemie kwotowo określonych kar umownych. Kary umowne przewidziane w ww. zarządzeniu ilnają być nakładane za każdą nieprawidłowo wystawioną receptę oraz za każdą z enumeratywnie wymienionych nieprawidłowości. Reasumując powyższe należy podkreślić, że strona powodowa kary nie dochodzi, bo jak podnosi, nie doszło do zawarcia umowy,. Dla rozstrzygnięcia sprawy nie jest jednak istotne, czy doszło do zawarcia umowy pomiędzy stronami, czy też nie doszło. Bez względu na fakt istnienia umowy meritum sprawy dotyczy przecież rozliczeń pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia, jako dysponentem środków zgromadzonych na ubezpieczenie zdrowotne, a pacjentami, którym przysługują uprawnienia związane także z refundacją leków. Stanowisko strony powodowej opiera się na założeniu, że przy żądaniu zwrotu refundacji bez znaczenia jest fakt, czy lek refundowany trafił do osoby uprawnionej, podstawą do nałożenia obowiązku zwrotu refundacji jest samo wystawienie recepty w sytuacji gdy lekarz nie zawarł umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. W ocenie sądu oderwanie kwestii zwrotu refundacji leku od uprawnień pacjenta jest nie do zaakceptowania. Strona powodowa złożyła wykaz osób, którym pozwana wystawiła recepty na leki refundowane. Osoby te w większości, bezspornie są osobami mającymi ubezpieczenie zdrowotne. Co do pięciu pacjentów pozwanej, strona powodowa podniosła, że nie mają oni ubezpieczenia zdrowotnego, a pomimo tego korzystali z refundacji leków. Obok faktu, że osoby te są osobami mającymi zaburzenia psychiczne wymienione w klasyfikacji ICD-10 od F 4 00 do F.99, to nie można przejść obojętnie wobec danych dotyczących ubezpieczenia, znajdujących się w historii choroby w/w pacjentów. Na stronie internetowej http;//www.nfz. ov.pl/new/?katnr=0&dzialnr=2&aitnr=3926 \T$łeżącej do powoda, znajduje się wykaz dowodów ubezpieczenia zdrowotnego, które służą za pgitawę do wykazania ubezpieczenia zdrowotnego. A-/ Na powyższej stronie Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł między innymi informacje, że : '^Jeżeli pacjent nie posiada aktualnego zaświadczenia potwierdzającego prawo do świadczeń, może taki dokument przedstawić w innym czasie: * jeśli przebywa w szpitalu - nie później niż w terminie 30 dni od dnia przyjęcia lub w tenninie 7 dni od dnia zakończenia udzielania świadczenia. Niedostarczenie dokumentu w wyżej wymienionych terminach może skutkować obciążeniem pacjenta kosztami udzielonego świadczenia! Późniejsze niż przewidziane przedstawienie dokumentu nie powinno stanowić podstawy odmowy zwolnienia z kosztów albo ich zwrotu. Powyższe zasady dotyczą także obywateli innych krajów UE lub EFTA uprawnionych do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji. 5

7 Brak dokumentu potwierdzającego prawo do korzystania z bezpłatnej opieki zdrowotnej-tiie może być powodem odmowy udzielenia świadczenia w przypadku stanu nagłego!", Otóż pozwana w prowadzonej dokumentacji odnotowala^tfik^^ fakt ubezpieczenia pacjentów, ^ \ Pacjentka. posiadała ubezpieczenie, bowiem świadczy o tym doku$iieręt--. ZUS P ZCNA, znajdujący się aktach sprawy na k. 97, a który wymieniony jest przez Narodowy:^. Fundusz Zdrowia, jako dowód ubezpieczenia członka rodziny osoby ubezpieczonej. Pacjent miał wystawiane zaświadczenie lekarskie na druku ZUS ZLA, gdzie, jako miejsce ubezpieczenia odnotowany jest ZUS (k. karta 98 akt sprawy). Wystawienie takiego zaświadczenia w sytuacji, gdyby pacjent nie był ubezpieczony nie miałoby żadnego sensu, a już z całą pewnością pozwana nie miałaby w tym żadnego interesu. Pacjent okazał się podczas wizyty w gabinecie pozwanej Europejską Kartą Ubezpieczonych nr fk, 100). Pacjenci w historii choroby odnotowani zostali, jako pacjenci bezrobotni bez prawa do zasiłku. Pełnomocnik strony powodowej negował także fakt związany z ubezpieczeniem w/w pacjentów. W dniu 10 czerwca 2014 r. Sąd tylko i wyłącznie na wniosek pełnomocnik powoda odroczył rozpoznanie sprawy celem umożliwienia pełnomocnikowi powoda uzyskania informacji od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, co do ubezpieczenia wymienionych wyżej pacjentów, bowiem chciał on wykazać, iż pacjenci ci nie posiadają ubezpieczenia zdrowotnego. Dq chwili zamknięcia rozprawy, strona powodowa działająca przez profesjonalnego pełnomocnika nie przedstawiła dokumentu uzyskanego w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że wyżej wymieni pacjenci nie posiadają ubezpieczenia zdrowotnego. Nie ulega wątpliwości, żć to strona powodowa ma wykazać ten fakt, zaś dowody przedstawione przez powoda, tj. wydruk z własnego systemu, pozostaje w sprzeczności z informacjami podawanymi i wykazywanymi przez pozwaną. W takiej sytuacji Sąd nie mógł przyjąć, iż stanowisko strony powodowej w zakresie ubezpieczenia pacjentów: jest stanowiskiem wiarygodnym i rzetelnym. Trzeba podkreślić, iż ciężar dostarczania w postępowaniu materiału procesowego spoczywa zasadniczo na stronach procesu, w których gestii leży zarówno przedstawienie wszelkich istotnych dla rozstrzygnięcia okoliczności, jak i służących ich wykazaniu dowodów. Ciężar dowodzenia spoczywający na stronach, choć jest ciężarem procesowym, to jednak''^/^ razie nieuzasadnionej IIPUTAĘĘJRL-MMIFKI bierności OŁMN; strony, \*T w zakresie -YOL-R^CIA \%7 w jakim IALRITN CNRT^T^RMRAŁ spoczywał na R\Q niej NMI RIP-ĄFTR ciężar dowodti, HN\X/NRŁTI' "' &Ą prowadzi do sankcji w postaci przegrania przez nią procesu w tej części.,, v ^ ^ _ Obie strony były reprezentowane przez zawodowych pełnomocników, prowadziły y>.'. profesjonalną działalność, nie było więc żadnych podstaw do podejmowania czynności dowodowych^-ii^ przez Sąd z urzędu, co prowadziłoby w takiej sytuacji do naruszenia prawa do bezstronnego sądu i odpowiadającego mu obowiązku przestrzegania zasady równego traktowania stron (Por.wyrok SN z 12, V CKN 175/2000, OSP 2001/7-8 poz, 116). Takie szczególne okoliczności uprawniające do dopuszczenia dowodu z urzędu, w niniejszej sprawie nie występowały - strony nie były rażąco nieporadne, proces nie był fikcyjny. Wypada także zauważyć, iż zgodnie z art, 49 i 50 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w brzmieniu 6

8 obowiązujących przed dniem 1 stycznia 2013 r.? a więc wówczas, gdy pozwana przepisywała recepty będące przedmiotem sporu, dokumentem potwierdzającym uprawniania do ubezpieczenia * \zdrowotnego miała być karta ubezpieczenia zdrowotnego, której w rzeczywistości nie było. >1 Państwo miało poprzez Ministra Zdrowia działającego w porozumieniu z Prezesem NFZ /zadbać o to, aby świadczeniobiorcy mieli dokument, który okazywać będą podczas wizyt u lekarza, który z kolei na podstawie takiego dokumentu powinien mieć zagwarantowana pewność tego, co ma poświadczać karta. Działania lekarza nie należy w ocenie Sądu sprowadzać do roli kontrolera, ale skupić się on musi na ściśle określonych procedurach związanych z leczeniem. Opierając się na przepisach Kodeksu cywilnego o odpowiedzialności za czyny niedozwolone, a te przepisy Narodowy Fundusz Zdrowia wskazał jako podstawę prawną swojego roszczenia, należy zauważyć, że roszczeń z tego tytułu może domagać się ten, kto poniósł szkodę majątkową. Fundusz mógłby domagać się zwrotu refundacji tylko po wykazaniu, że poniósł szkodę. O szkodzie można mówić dopiero wtedy, gdy na skutek wystawienia przez lekarza recepty, lek refundowany został wydany osobie nieuprawnionej do jego otrzymania np. osobie, której stan zdrowia nie uzasadniał przepisania takiego leku albo nie jest uprawniona do otrzymywania leków refundowanych. Szkoda nie występuje natomiast, gdy lek otrzymał pacjent uprawniony do korzystania z leków finansowanych ze środków publicznych, tak jak w przypadku rozpoznawanej sprawy. Poza tym należy zauważyć, że skoro Fundusz wprowadził z dniem 1 lipca 2012 r. nowe zasady wystawiania recept refundowanych, to powinien jednocześnie stworzyć instrumenty ochronne, które uniemożliwiałyby realizację recept na leki refundowane wystawionych przez osoby do tego nieupoważnione., Jeśli doszło do przypadków zrealizowania przez aptekę recepty na lek refundowany wystawionej przez lekarzy, którzy nie podpisali odpowiednich umów z Funduszem, to winę za ten stan rzeczy ponosi Fundusz, który nie stworzył skutecznych instrumentów zapobiegających wydawaniu leku refundowanego w sytuacji, gdy lekarz nie był uprawniony do ich przepisania. Żądanie od lekarza zwrotu refundacji w sytuacji, gdy pacjent był uprawniony do otrzymania leku refundowanego byłoby źródłem bezpodstawnego wzbogacenia po stronie Narodowego Funduszu Zdrowia, co zresztą podniosła pełnomocnik pozwanej w piśmie procesowym. Jeśli pacjentowi należy się lek refundowany, który zgodnie z przyjętymi zasadami działania systemu opieki zdrowotnej w Polsce powinien być sfinansowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia, ^a w rzeczywistości Fundusz próbuje przenosić finansowanie tego leku na lekarzy, to dochodzi do 'l^^słusznego powiększenia majątku Funduszu poprzez zwolnienie go z części zobowiązań do joęnakisowania świadczeń. ^ j Świadczeniobiorcy, o jakim mowa w art. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach ^ Opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przysługują gwarantowane świadczenia, w postaci zaopatrzenia w produkty lecznicze, wyroby medyczne i środki pomocnicze. Zgodnie z art. 45 ustawy z dnia 15 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, (t j, Dz. U. z 2005 r. Nr 226, póz, 1934) lekarz jest uprawniony do ordynowania produktów leczniczych oraz wystawiania recept w sposób i w trybie określonym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich. Stosownie do art. 34 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zaopatrzenie w leki i wyroby medyczne przysługuje świadczeniobiorcy na podstawie recepty wystawionej przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, którego łączy z pozwanym umowa o 7

9 świadczenie usług medycznych. Recepta stanowi również podstawę do wydania Swiadczeniobiorcy leków za opłatnością zryczałtowaną, częściową lub bezpłatnie (art. 36 ust. 1 u.św.op.zdr.). Pozwana wypisując pacjentom leki niezbędne dla ich prawidłowego funkcjonowania, działała w przekonaniu, że jest lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego. Takim lekarzem była odkąd prowadziła praktykę lekarską. Jeżeli jednak przez okres od 1 lipca 2012 r. do 10 października 2012 r. nie można mówić, iź rzeczywiście pozwana takim lekarzem była, to i tak nie można wyciągać z tego powodu wniosku, że refundacja dokonana przez Narodowy Fundusz Zdrowia nie została dokonana słusznie. Sąd nie podziela stanowiska pełnomocnika sporny powodowej wyrażonego w pozwie i na rozprawie, iż działanie pozwanej jest deliktem, którego skutkiem jest szkoda powoda, jak również, to że pozwana działała z winy umyślnej w formie zamiaru bezpośredniego i z chęci osiągnięcia korzyści majątkowej. Z takim osądem nie można się zgodzić, bowiem pełnomocnik strony powodowej nie przedstawił żadnych dowodów świadczących o powyższym. Wypada mieć na względzie, że prawo powinno zmierzać do zapewnienia sprawiedliwości, a nie być jakimś systemem równoległym i niezależnym od moralnych norm. Domaganie się od pozwanej zwrotu dokonanej refundacji pozostawałoby. nie tylko w sprzeczności z prawem ale i normami moralnymi. Należy nieć na uwadze fakt, że pozwana działała w celu pomocy ludziom, którzy posiadali ubezpieczenie zdrowotne. Nie bez znaczenia pozostaje również fakt specyficznej specjalizacji, w ramach której pozwana świadczy pomoc medyczną. Wystarczy mieć pewne doświadczenie życiowe, czy. zawodowe, aby stwierdzić, iż pozbawienie chorych psychicznie opieki medyckiej w.momencie., kiedy; Chory zgłasza się do lekarza," rodzi ogrom negatywnych skutków hic tylko dla samego chorego, ale j społeczeństwa. ^ Tak dokonana ocena prowadzi do wniosku, że obowiązek pozwanej do nienarazania pacjentów na większą utratę zdrowia, a często życia wynikał nie tylko z ustawy dotyczącej ubezpieczenia zdrowotnego, ale również z poczucia rozsądku, popartego zasadami doświadczenia życiowego, które nakazują unikać zbędnego ryzyka oraz podejmować czynności zapobiegające możliwości powstania zagrożenia dla życia lub zdrowia człowieka. Wobec takiej analizy faktów i prawa Sąd Rejonowy w Stalowej Woli orzekł, jak w sentencji, albowiem nie zachodziły przesłanki wymienione w art. 415 Kc, prowadzące do uwzględnienia powództwa. Rozstrzygnięcie o kosztach postępowania, które pozwana wygrała w całości, oparto na treści art i 3 k.p.c., art k.p.c. przy zastosowaniu 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz ze zm,). Pozwana korzystała z pomocy ustanowionego pełnomocnika radcy prawnego. Z tego tytułu poniosła koszty. Innych kosztów nie ponosiła, dlatego na zasądzoną kwotę składają się koszty zastępstwa procesowego wraz opłatą skarbową od dokumentu udzielonego

POSTANOWIENIE. SSN Lech Walentynowicz (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Maria Szulc

POSTANOWIENIE. SSN Lech Walentynowicz (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Maria Szulc Sygn. akt V CZ 161/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 28 marca 2012 r. SSN Lech Walentynowicz (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Maria Szulc w sprawie z powództwa Alicji

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III CK 17/04 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 22 grudnia 2004 r. SSN Stanisław Dąbrowski (przewodniczący) SSN Bronisław Czech (sprawozdawca) SSN Irena

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Dnia 25 października 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie :

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Dnia 25 października 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt I CSK 159/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 października 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Antoni Górski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Zbigniew Kwaśniewski SSN Kazimierz

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Krzysztof Strzelczyk (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek (sprawozdawca) SSN Barbara Myszka

POSTANOWIENIE. SSN Krzysztof Strzelczyk (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek (sprawozdawca) SSN Barbara Myszka Sygn. akt V CSK 463/07 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 28 marca 2008 r. SSN Krzysztof Strzelczyk (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek (sprawozdawca) SSN Barbara Myszka w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Ewa Krentzel

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Ewa Krentzel Sygn. akt I CSK 633/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 14 listopada 2014 r. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Irena Gromska-Szuster SSN Dariusz

Bardziej szczegółowo

Postanowienie z dnia 8 maja 2008 r. I PZP 1/08

Postanowienie z dnia 8 maja 2008 r. I PZP 1/08 Postanowienie z dnia 8 maja 2008 r. I PZP 1/08 Świadczenie socjalne należne w okresie od 8 lutego 2001 r. górnikowi, który przeszedł na urlop górniczy przed tą datą, przysługuje w wysokości pomniejszonej

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV CSK 636/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 29 września 2011 r. SSN Mirosław Bączyk (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Krzysztof Pietrzykowski

Bardziej szczegółowo

Pozew o odszkodowanie z powodu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia

Pozew o odszkodowanie z powodu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia Pozew o odszkodowanie z powodu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia Informacje ogólne Uprawnienia pracownika Niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia uprawnia

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA Nr... NA WYDAWANIE REFUNDOWANEGO LEKU, ŚRODKA SPOŻYWCZEGO SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO ORAZ WYROBU MEDYCZNEGO NA RECEPTĘ

WZÓR. UMOWA Nr... NA WYDAWANIE REFUNDOWANEGO LEKU, ŚRODKA SPOŻYWCZEGO SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO ORAZ WYROBU MEDYCZNEGO NA RECEPTĘ WZÓR Załącznik nr 2 UMOWA Nr... NA WYDAWANIE REFUNDOWANEGO LEKU, ŚRODKA SPOŻYWCZEGO SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO ORAZ WYROBU MEDYCZNEGO NA RECEPTĘ zawarta w... dnia... roku pomiędzy: Narodowym

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Agnieszka Piotrowska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Agnieszka Piotrowska Sygn. akt II CSK 50/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 31 stycznia 2014 r. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Agnieszka

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Katarzyna Tyczka-Rote (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Katarzyna Tyczka-Rote (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) Sygn. akt I CSK 763/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 11 października 2013 r. SSN Katarzyna Tyczka-Rote (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk SSN Józef Frąckowiak

Bardziej szczegółowo

Wojewódzkim Zespołem Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie

Wojewódzkim Zespołem Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie UMOWA Nr /2013 pomiędzy: zawarta w dniu. 2013 roku Wojewódzkim Zespołem Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie Aleja Wojska Polskiego 35, 10-228 Olsztyn zwanym w dalszych postanowieniach niniejszej umowy

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Dnia 11 kwietnia 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie :

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Dnia 11 kwietnia 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt II CSK 368/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 kwietnia 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Bogumiła

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 20 maja 2011 r., III CZP 14/11

Uchwała z dnia 20 maja 2011 r., III CZP 14/11 Uchwała z dnia 20 maja 2011 r., III CZP 14/11 Sędzia SN Jacek Gudowski (przewodniczący) Sędzia SN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) Sędzia SN Marian Kocon Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa Jerzego

Bardziej szczegółowo

Ustawa refundacyjna zagrożenia dla środowiska lekarskiego

Ustawa refundacyjna zagrożenia dla środowiska lekarskiego Ustawa refundacyjna zagrożenia dla środowiska lekarskiego W dn. 25.03.2011 Sejm uchwalił Ustawę o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Iwona Koper (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Grzegorz Misiurek SSN Dariusz Zawistowski

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Iwona Koper (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Grzegorz Misiurek SSN Dariusz Zawistowski Sygn. akt II CSK 524/07 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 27 marca 2008 r. SSN Iwona Koper (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Grzegorz Misiurek SSN Dariusz Zawistowski

Bardziej szczegółowo

w postępowaniu nakazowym art. 485 par. 2a kpc#

w postępowaniu nakazowym art. 485 par. 2a kpc# Pozew o zapłatę w postępowaniu nakazowym art. 485 par. 2a kpc# , dnia r. Sąd 1 w Wydział ul., _ Powód: (imię i nazwisko/firma i siedziba/w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV CSK 16/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 22 czerwca 2010 r. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący) SSN Marian Kocon SSN Hubert Wrzeszcz (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II CSK 195/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 10 lutego 2012 r. SSN Marian Kocon (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Marta Romańska

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska (sprawozdawca) SSN Zbigniew Kwaśniewski

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska (sprawozdawca) SSN Zbigniew Kwaśniewski Sygn. akt II CSK 386/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 20 marca 2014 r. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska (sprawozdawca) SSN Zbigniew

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Beata Gudowska (przewodniczący) SSN Roman Kuczyński SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Beata Gudowska (przewodniczący) SSN Roman Kuczyński SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca) Sygn. akt II PZ 25/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 14 października 2013 r. SSN Beata Gudowska (przewodniczący) SSN Roman Kuczyński SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca) w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III CSK 149/06 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 14 września 2006 r. SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Krzysztof Pietrzykowski

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Dnia 7 marca 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie :

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Dnia 7 marca 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt II CSK 436/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 marca 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska (sprawozdawca) SSA Monika Koba

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster SSN Wojciech Katner (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster SSN Wojciech Katner (sprawozdawca) Sygn. akt V CSK 556/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 27 listopada 2013 r. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster SSN Wojciech Katner (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Katarzyna Tyczka-Rote (sprawozdawca) SSN Hubert Wrzeszcz

POSTANOWIENIE. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Katarzyna Tyczka-Rote (sprawozdawca) SSN Hubert Wrzeszcz Sygn. akt I CZ 21/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 11 kwietnia 2014 r. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Katarzyna Tyczka-Rote (sprawozdawca) SSN Hubert Wrzeszcz w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W OPARCIU O PRZEPISY DYREKTYWY TRANSGRANICZNEJ

ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W OPARCIU O PRZEPISY DYREKTYWY TRANSGRANICZNEJ ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W OPARCIU O PRZEPISY DYREKTYWY TRANSGRANICZNEJ DYREKTYWA PE I RADY 2011/24/UE Z DNIA 9 MARCA 2011 R. W SPRAWIE STOSOWANIA PRAW PACJENTÓW W TRANSGRANICZNEJ OPIECE

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 14 kwietnia 2010 r. III PK 61/09

Wyrok z dnia 14 kwietnia 2010 r. III PK 61/09 Wyrok z dnia 14 kwietnia 2010 r. III PK 61/09 Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 1989 r. w sprawie ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających do nagrody jubileuszowej

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Dnia 29 marca 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie :

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Dnia 29 marca 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt I CSK 355/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 marca 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Mirosław Bączyk (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Anna Kozłowska SSN Katarzyna Tyczka-Rote

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 16 czerwca 2009 r. I PK 226/08

Wyrok z dnia 16 czerwca 2009 r. I PK 226/08 Wyrok z dnia 16 czerwca 2009 r. I PK 226/08 Sprawy dotyczące odpowiedzialności majątkowej żołnierzy są rozpoznawane w postępowaniu odrębnym w sprawach z zakresu prawa pracy (art. 1 k.p.c. w związku z art.

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV CSK 81/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 września 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Anna Owczarek SSN Bogumiła

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III CSK 111/07 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 22 listopada 2007 r. SSN Hubert Wrzeszcz (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Zbigniew

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Sąd Apelacyjny w Warszawie Wydział I Cywilny w składzie:

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Sąd Apelacyjny w Warszawie Wydział I Cywilny w składzie: 1 Sygn. akt I ACa 1/04 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Apelacyjny w Warszawie Wydział I Cywilny w składzie: Dnia 29 czerwca 2004r. Przewodniczący - Sędzia SA Sędzia SA Sędzia SO (del.) Protokolant:

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II CSK 63/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 12 października 2011 r. SSN Jan Górowski (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I CSK 437/08 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 20 maja 2009 r. SSN Tadeusz Wiśniewski (przewodniczący) SSN Gerard Bieniek SSN Stanisław Dąbrowski (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CZ 186/12. Dnia 15 lutego 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CZ 186/12. Dnia 15 lutego 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt I CZ 186/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 15 lutego 2013 r. SSN Jan Górowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Mirosław Bączyk SSN Barbara Myszka w sprawie z powództwa J. A.

Bardziej szczegółowo

W związku z pytaniami prawnymi Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie II Wydział Cywilny:

W związku z pytaniami prawnymi Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie II Wydział Cywilny: RZECZPOSPOLITA POLSKA PROKURATOR GENERALNY Warszawa, dnia 25 czerwca 2015 r. PG VIII TK 41/15 P 65/15 TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY W związku z pytaniami prawnymi Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie II

Bardziej szczegółowo

Pozew o odszkodowanie z tytułu nieuzasadnionego wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony

Pozew o odszkodowanie z tytułu nieuzasadnionego wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony Pozew o odszkodowanie z tytułu nieuzasadnionego wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony Informacje ogólne Prawo do odszkodowania Wniesienie odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę jest

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca) SSN Jolanta Strusińska-Żukowska

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca) SSN Jolanta Strusińska-Żukowska Sygn. akt I PZ 1/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 9 kwietnia 2015 r. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca) SSN Jolanta Strusińska-Żukowska w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV CSK 727/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 maja 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Iwona Koper (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek SSN Krzysztof Pietrzykowski (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda Sygn. akt II PK 296/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 19 marca 2012 r. SSN Maciej Pacuda w sprawie z powództwa J. P. przeciwko Powszechnemu Zakładowi Ubezpieczeń S.A. o odszkodowanie, po

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Katarzyna Tyczka-Rote (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk SSN Barbara Myszka (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Katarzyna Tyczka-Rote (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk SSN Barbara Myszka (sprawozdawca) Sygn. akt I CSK 470/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 6 czerwca 2014 r. SSN Katarzyna Tyczka-Rote (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk SSN Barbara Myszka (sprawozdawca) w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 20 maja 2005 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 20 maja 2005 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA z dnia 20 maja 2005 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Art. 1. W ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE.../11

UMOWA ZLECENIE.../11 UMOWA ZLECENIE.../11 zawarta w dniu... r. pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZA ZDARZENIA ZWIĄZANE Z ZAKAŻENIAMI SZPITALNYMI DOKTOR NAUK PRAWNYCH ANNA DALKOWSKA SĘDZIA

PODSTAWY ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZA ZDARZENIA ZWIĄZANE Z ZAKAŻENIAMI SZPITALNYMI DOKTOR NAUK PRAWNYCH ANNA DALKOWSKA SĘDZIA PODSTAWY ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZA ZDARZENIA ZWIĄZANE Z ZAKAŻENIAMI SZPITALNYMI DOKTOR NAUK PRAWNYCH ANNA DALKOWSKA SĘDZIA Akty prawne wyznaczające granice prawnego bezpieczeństwa USTAWA O DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 13 stycznia 2009 r. II UK 146/08

Wyrok z dnia 13 stycznia 2009 r. II UK 146/08 Wyrok z dnia 13 stycznia 2009 r. II UK 146/08 1. Wspólnik spółki cywilnej prowadzący działalność gospodarczą ma indywidualny tytuł do ubezpieczenia społecznego. 2. Udokumentowana i usprawiedliwiona przerwa

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II CSK 627/14. Dnia 17 września 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II CSK 627/14. Dnia 17 września 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt II CSK 627/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 17 września 2015 r. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Wojciech Katner SSN Krzysztof Strzelczyk w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Grzegorz Misiurek (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Krzysztof Strzelczyk

POSTANOWIENIE. SSN Grzegorz Misiurek (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Krzysztof Strzelczyk Sygn. akt IV CZ 60/09 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 17 września 2009 r. SSN Grzegorz Misiurek (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Krzysztof Strzelczyk w sprawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. Protokolant Bożena Kowalska

UCHWAŁA. Protokolant Bożena Kowalska Sygn. akt III CZP 63/13 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 18 października 2013 r. SSN Grzegorz Misiurek (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Marta Romańska SSN Bogumiła Ustjanicz Protokolant Bożena

Bardziej szczegółowo

Opieka zdrowotna nad pacjentami Oddziału Uzdrowiskowej Rehabilitacji dla Dorosłych w Szpitalu Uzdrowiskowym;

Opieka zdrowotna nad pacjentami Oddziału Uzdrowiskowej Rehabilitacji dla Dorosłych w Szpitalu Uzdrowiskowym; Nr sprawy 1110/02/2014 Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH zawarta w Kudowie-Zdrój w dniu... pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowym

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Anna Janczak

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Anna Janczak Sygn. akt II KK 270/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 24 kwietnia 2013 r. SSN Kazimierz Klugiewicz (przewodniczący) SSN Jerzy Grubba (sprawozdawca) SSN Eugeniusz

Bardziej szczegółowo

Dowód ubezpieczenia. Dokumenty potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. 1. Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę

Dowód ubezpieczenia. Dokumenty potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. 1. Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę Dowód ubezpieczenia W związku z zaprzestaniem wydawania przez ZUS legitymacji ubezpieczeniowych od dnia 1 stycznia 2010 roku, NFZ przedstawia informację na temat dokumentów potwierdzających prawo do korzystania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 kwietnia 2014 r. Poz. 473 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 9 kwietnia 2014 r.

Warszawa, dnia 10 kwietnia 2014 r. Poz. 473 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 9 kwietnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 kwietnia 2014 r. Poz. 473 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

WYROK. Sygn. akt I ACa 187/11. Dnia 15 kwietnia 2011 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach I Wydział Cywilny. w składzie:

WYROK. Sygn. akt I ACa 187/11. Dnia 15 kwietnia 2011 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach I Wydział Cywilny. w składzie: Sygn. akt I ACa 187/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 kwietnia 2011 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący : SSA Piotr Wójtowicz (spr.) SA Lucyna

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Kazimierz Zawada (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Irena Gromska-Szuster

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Kazimierz Zawada (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Irena Gromska-Szuster Sygn. akt V CSK 142/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 13 lutego 2014 r. SSN Kazimierz Zawada (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Irena Gromska-Szuster

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE.../13

UMOWA ZLECENIE.../13 UMOWA ZLECENIE.../13 zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Prezes SN Lech Paprzycki

POSTANOWIENIE. Prezes SN Lech Paprzycki Sygn. akt III KK 42/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 25 sierpnia 2015 r. Prezes SN Lech Paprzycki w sprawie J. K. skazanego z art.280 1 k.k. w zw. z art. 64 1 k.k. po rozpoznaniu w Izbie

Bardziej szczegółowo

(lekarza, lekarza dentysty, felczera, starszego felczera) (dotyczy lekarza i lekarza dentysty ) oraz...,...,...,

(lekarza, lekarza dentysty, felczera, starszego felczera) (dotyczy lekarza i lekarza dentysty ) oraz...,...,..., Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 38/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 czerwca 2012 r. UMOWA Nr... upoważniająca do wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Filomena Barczewska (przewodniczący i sprawozdawca) Marian Kocon Zbigniew Strus

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Filomena Barczewska (przewodniczący i sprawozdawca) Marian Kocon Zbigniew Strus 1. Wymagalne jest roszczenie o świadczenie należne od ubezpieczyciela w ramach ustawowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu kosztów przywrócenia pojazdu do stanu pierwotnego niezależnie

Bardziej szczegółowo

Niewykonany kontrakt może zrealizować ktoś inny

Niewykonany kontrakt może zrealizować ktoś inny Niewykonany kontrakt może zrealizować ktoś inny Wierzyciel może wystąpić do sądu o upoważnienie go do wykonania konkretnej czynności, np. otynkowania warsztatu, na koszt jego dłużnika. Po udzieleniu takiego

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla lekarzy wystawiających recepty.

Przewodnik dla lekarzy wystawiających recepty. Przewodnik dla lekarzy wystawiających recepty. W ostatnim okresie, w związku z wejściem w życie pod koniec grudnia 2012 r. rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie recept lekarskich oraz konieczności

Bardziej szczegółowo

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej zawarta w dniu r. w Przeworsku pomiędzy:

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej zawarta w dniu r. w Przeworsku pomiędzy: wzór nr 2- fizjoterapeuci/ masażyści Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej zawarta w dniu r. w Przeworsku pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

A. 1, 5 B. 2, 5 C. 3, 5 D. 3, 4 E. 1, 4

A. 1, 5 B. 2, 5 C. 3, 5 D. 3, 4 E. 1, 4 TEST REFUNDACYJNY Poniżej zamieszczamy test szkoleniowy dla lekarzy wystawiających recepty refundowane, opracowany na podstawie przepisów obowiązujących w dniu 10 maja 2012 roku. Odpowiedzi wraz z podaniem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/11/11 RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO z dnia 18 lutego 2011 r.

UCHWAŁA NR IV/11/11 RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO z dnia 18 lutego 2011 r. UCHWAŁA NR IV/11/11 RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie rozstrzygnięcia skargi złożonej na Starostę Zduńskowolskiego Wojciecha Rychlika, Wicestarostę Witolda Oleszczyka, Dyrektora

Bardziej szczegółowo

WYROK SĄDU REJONOWEGO W BIAŁYMSTOKU VI WYDZIAŁ PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie VIP 384/12

WYROK SĄDU REJONOWEGO W BIAŁYMSTOKU VI WYDZIAŁ PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie VIP 384/12 WYROK SĄDU REJONOWEGO W BIAŁYMSTOKU VI WYDZIAŁ PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie VIP 384/12 Przewodniczący Ławnicy SSR Maciej Łukaszewicz Barbara Bajda Jerzy Mojkowski

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Mirosław Bączyk (przewodniczący) SSN Katarzyna Tyczka-Rote SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Mirosław Bączyk (przewodniczący) SSN Katarzyna Tyczka-Rote SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca) Sygn. akt V CSK 444/07 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 22 lutego 2008 r. SSN Mirosław Bączyk (przewodniczący) SSN Katarzyna Tyczka-Rote SSN Dariusz Zawistowski

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 grudnia 2014 r. Poz. 1979 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

Postanowienie z dnia 23 listopada 2006 r. II PZ 43/06

Postanowienie z dnia 23 listopada 2006 r. II PZ 43/06 Postanowienie z dnia 23 listopada 2006 r. II PZ 43/06 Od apelacji lub skargi kasacyjnej w sprawie z zakresu prawa pracy należy uiścić opłatę stosunkową od wartości przedmiotu zaskarżenia, choćby była niższa

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II BP 8/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 11 października 2011 r. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Zbigniew Myszka SSN Romualda

Bardziej szczegółowo

Pozew spadkobiercy pracownika o zapłatę odprawy pośmiertnej

Pozew spadkobiercy pracownika o zapłatę odprawy pośmiertnej Pozew spadkobiercy pracownika o zapłatę odprawy pośmiertnej Informacje ogólne Odprawa pośmiertna Odprawa pośmiertna to jedno ze szczególnych świadczeń wypłacanych w związku ze śmiercią pracownika. W zasadzie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portalu Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego. w zakresie Portalu Personelu

Regulamin Portalu Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego. w zakresie Portalu Personelu Załącznik do Zarządzenia nr 40/2015 Dyrektora Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie z dnia 15 czerwca 2015 r. Regulamin Portalu Podkarpackiego Oddziału

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Waldemar Płóciennik (przewodniczący) SSN Eugeniusz Wildowicz (sprawozdawca) SSN Włodzimierz Wróbel

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Waldemar Płóciennik (przewodniczący) SSN Eugeniusz Wildowicz (sprawozdawca) SSN Włodzimierz Wróbel Sygn. akt II KK 326/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 12 grudnia 2012 r. SSN Waldemar Płóciennik (przewodniczący) SSN Eugeniusz Wildowicz (sprawozdawca) SSN Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I UK 348/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 12 kwietnia 2012 r. SSN Teresa Flemming-Kulesza (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Józef Iwulski SSN Roman

Bardziej szczegółowo

Maksymalna wartość zwrotu nienależnej refundacji przez jednego lekarza w 2010r 759 261zł

Maksymalna wartość zwrotu nienależnej refundacji przez jednego lekarza w 2010r 759 261zł Maksymalna wartość zwrotu nienależnej refundacji przez jednego lekarza w 2010r 759 261zł Całkowita kwota zwrotu nienależnych refundacji recept przez lekarzy i przychodnie 5.4 mln zł Lekarze - indywidualne

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt XXII GWzt 13/10 Dnia 21 grudnia 2011 r. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXII Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych w składzie następującym:

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I ACa 1093/13 Dnia 7 stycznia 2014 r. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Apelacyjny w Poznaniu, I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSA Hanna Małaniuk Sędziowie: SSA Jerzy

Bardziej szczegółowo

Wyrok dnia 27 czerwca 2000 r., II CKN 602/00

Wyrok dnia 27 czerwca 2000 r., II CKN 602/00 Wyrok dnia 27 czerwca 2000 r., II CKN 602/00 Umowa o przelew w celu inkasa wierzytelności przysługującej podmiotowi nie będącemu bankiem, w której strona przyjmująca zlecenie inkasa zobowiązała się do

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Korzeniowski

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Korzeniowski Sygn. akt I UK 277/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 9 stycznia 2012 r. SSN Zbigniew Korzeniowski w sprawie z odwołania K. K. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych o prawo do renty

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV CSK 17/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 lipca 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Irena Gromska-Szuster SSN Marta

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk nr 790)

do ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk nr 790) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV CSK 434/14. Dnia 15 kwietnia 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV CSK 434/14. Dnia 15 kwietnia 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt IV CSK 434/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 15 kwietnia 2015 r. SSN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Agnieszka Piotrowska SSN Krzysztof Strzelczyk w sprawie

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Krzysztof Pietrzykowski (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Krzysztof Pietrzykowski (sprawozdawca) Sygn. akt IV CSK 611/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 25 czerwca 2014 r. SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Krzysztof Pietrzykowski

Bardziej szczegółowo

WZÓR Umowa.../GL-PSY/2015

WZÓR Umowa.../GL-PSY/2015 WZÓR Umowa.../GL-PSY/2015 Zawarta w dniu... roku w Chrzanowie pomiędzy: Zakład Lecznictwa Ambulatoryjna w Chrzanowie Spółka z o. o. z siedzibą w Chrzanowie, przy ulicy Sokoła 19, wpisanym do KRS pod numerem

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Zał. nr 4 do Regulaminu PRZETARGU PISEMNEGO OTWARTEGO prowadzonego w trybie art. 70 1-70 5 kodeksu cywilnego na wykonanie strony internetowej oraz wykonanie systemu zarządzania usługami PIG w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Bogumiła Ustjanicz (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Zbigniew Kwaśniewski

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Bogumiła Ustjanicz (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Zbigniew Kwaśniewski Sygn. akt V CSK 242/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 3 kwietnia 2014 r. SSN Bogumiła Ustjanicz (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Zbigniew

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 11 grudnia 2003 r., II CK 315/02

Wyrok z dnia 11 grudnia 2003 r., II CK 315/02 Wyrok z dnia 11 grudnia 2003 r., II CK 315/02 W rozumieniu art. 13 pkt 1 w związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz.U. Nr 149, poz. 703 ze

Bardziej szczegółowo

Wiedza codzienna o wystawianiu recept

Wiedza codzienna o wystawianiu recept Wiedza codzienna o wystawianiu recept Ujednolicona numeracja recept lekarskich oraz jednolity druku recepty, format kuponów REKUS Leszek Cichoń PL Południe Opracowanie na podstawie Komunikatów Śląskiego

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 3 czerwca 1998 r. I PKN 164/98

Wyrok z dnia 3 czerwca 1998 r. I PKN 164/98 Wyrok z dnia 3 czerwca 1998 r. I PKN 164/98 Jeżeli w chwili rozwiązania umowy o pracę na podstawie art. 52 w związku z art. 177 1 KP pracodawca i zarząd zakładowej organizacji związkowej nie wiedzą o ciąży

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II CNP 47/09 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 25 listopada 2009 r. SSN Marek Sychowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Wojciech Jan Katner SSA Barbara

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Myszka

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Myszka Sygn. akt I PK 196/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 22 marca 2012 r. SSN Zbigniew Myszka w sprawie z powództwa J. P. przeciwko N. Spółce z o.o. o przywrócenie do pracy, po rozpoznaniu na

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 31 marca 2000 r. II UKN 460/99

Wyrok z dnia 31 marca 2000 r. II UKN 460/99 Wyrok z dnia 31 marca 2000 r. II UKN 460/99 Sprawa o sprostowanie protokołu powypadkowego funkcjonariusza Służby Więziennej nie należy do drogi sądowej przed sądem pracy. Przewodniczący SSN Zbigniew Myszka

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. w sprawie nieletniej Sandry K. urodzonej 6 października 1992 r. o czyn karalny przewidziany w art. 190 1 k.k. oraz art. 280 1 k.k.

POSTANOWIENIE. w sprawie nieletniej Sandry K. urodzonej 6 października 1992 r. o czyn karalny przewidziany w art. 190 1 k.k. oraz art. 280 1 k.k. Sygn. akt V CZ 64/10 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 15 października 2010 r. SSN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący) SSN Zbigniew Kwaśniewski SSN Marta Romańska (sprawozdawca) w sprawie

Bardziej szczegółowo

PRAWA DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

PRAWA DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRAWA DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 1. Osoba, która zamierza skorzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej u świadczeniodawców, którzy mają podpisaną umowę z NFZ, ma obowiązek przedstawić potwierdzenie prawa do

Bardziej szczegółowo

WZÓR NR 103 POZEW CYWILNY W POSTĘPOWANIU KARNYM (POZEW ADHEZYJNY) Powód (oskarżyciel prywatny): Pozwany: (Oskarżony):

WZÓR NR 103 POZEW CYWILNY W POSTĘPOWANIU KARNYM (POZEW ADHEZYJNY) Powód (oskarżyciel prywatny): Pozwany: (Oskarżony): WZÓR NR 103 POZEW CYWILNY W POSTĘPOWANIU KARNYM (POZEW ADHEZYJNY) Wałbrzych, 11 marca 2009 r. Do Sądu Rejonowego Wydział II Karny w Wałbrzychu Powód (oskarżyciel prywatny): Pozwany: (Oskarżony): Wartość

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV CSK 380/07 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 stycznia 2008 r. SSN Stanisław Dąbrowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Antoni Górski SSN Marian

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I CSK 56/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 17 października 2012 r. SSN Tadeusz Wiśniewski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Dariusz Dończyk SSA Władysław

Bardziej szczegółowo

II. Do podstawowych zadań Gabinetów Rehabilitacyjnych należy:

II. Do podstawowych zadań Gabinetów Rehabilitacyjnych należy: Regulamin Porządkowy Gabinetów Rehabilitacyjnych I. Charakterystyka Pododdziału 1. Gabinety Rehabilitacyjne mieszczą się przy al. Modrzewiowej 22 w budynkach nr 3 i nr 5. 2. Gabinety Rehabilitacyjne są

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. st. sekr. sąd. Zofia Szczęsnowicz

POSTANOWIENIE. st. sekr. sąd. Zofia Szczęsnowicz Sygn. akt II Ca 1151/13 POSTANOWIENIE Dnia 24 stycznia 2014 r. Sąd Okręgowy w Białymstoku II Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Renata Tabor (spr.) Sędziowie: SSO Grażyna Wołosowicz

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 5 lipca 2011 r. I PK 15/11

Wyrok z dnia 5 lipca 2011 r. I PK 15/11 Wyrok z dnia 5 lipca 2011 r. I PK 15/11 Szczególna ochrona trwałości stosunku pracy w wieku przedemerytalnym (art. 39 k.p.) przysługuje pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZGŁASZANIA DO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO STUDENTÓW I DOKTORANTÓW AKADRMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ Im. MARII GRZEGORZEWSKIEJ

REGULAMIN ZGŁASZANIA DO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO STUDENTÓW I DOKTORANTÓW AKADRMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ Im. MARII GRZEGORZEWSKIEJ Załącznik do Zarządzenia Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej nr 71/ 09-10 z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu zgłaszania do ubezpieczeń zdrowotnych studentów i doktorantów

Bardziej szczegółowo

II. Do podstawowych zadań Pododdziału Rehabilitacji Dziennej należy:

II. Do podstawowych zadań Pododdziału Rehabilitacji Dziennej należy: Regulamin Porządkowy Pododdziału Rehabilitacji Dziennej I. Charakterystyka Pododdziału 1. Pododdział Rehabilitacji Dziennej jest wydzieloną częścią Oddziału Rehabilitacji z Pododdziałami i Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo