Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno Konsultacyjny jako placówka wspomagająca rodzinę (na przykładzie RODK w Kielcach)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno Konsultacyjny jako placówka wspomagająca rodzinę (na przykładzie RODK w Kielcach)"

Transkrypt

1 Paulina Forma Akademia Świętokrzyska Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno Konsultacyjny jako placówka wspomagająca rodzinę (na przykładzie RODK w Kielcach) Rodzinne ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne powołane na podstawie art ustawy z dnia 26 października 1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich, są specjalistycznymi placówkami resortu sprawiedliwości, działającymi na zlecenie sądów rodzinnych, ale także prokuratury, policji i sądów, jeśli te rozstrzygają sprawy nieletnich 1. Ponadto są to instytucje prowadzące diagnozę, opiekę specjalistyczną i poradnictwo głównie w sprawach nieletnich, opiekuńczych, małoletnich oraz rodzinnych. Ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne są bazą wyjściową dla zapewnienia sądom rodzinnym takiej współpracy z innymi resortami i organizacjami społecznymi, która umożliwiałaby kompleksowe ujęcie problemów małoletnich i nieletnich na tle całokształtu negatywnych zjawisk zachodzących wewnątrz rodziny, ujednolicenie oraz spójność orzecznictwa w sprawach dotyczących różnych zagadnień prawnych, rozpoznawanych w odrębnych trybach postępowania, a dotyczących tej samej rodziny, wprowadzenie terytorialnego podziału pracy powodującego, iż wszystkie sprawy dotyczące tej samej rodziny załatwiałby jeden sędzia, rozszerzenie mediacyjnej roli sądu zgodnie z zasadą utrzymania trwałości małżeństwa oraz rozwinięcie działalności profilaktycznej, wychowawczej i resocjalizacyjnej 2. Obecnie na terenie naszego kraju funkcjonuje 65 rodzinnych ośrodków i 2 ich filie w okręgach wszystkich sądów wojewódzkich. Rys historyczny Działalność rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych ma ścisły związek z rozwojem sądownictwa rodzinnego. Zaczęto je organizować (najpierw pod nazwą diagnostyczno selekcyjne) w końcu lat sześćdziesiątych z inspiracji psychologów i pedagogów, zanim jeszcze powołano sądy rodzinne. Pierwszy Ośrodek Diagnostyczno - Selekcyjny w wyniku przekształcenia schroniska dla nieletnich powołał Minister 1 W. Brejnak, Rodzinny ośrodek diagnostyczno-konsultacyjny, [w:] Encyklopedia pedagogiczna, Fundacja Innowacja, Warszawa 1993, s W. Brejnak: Sesja naukowa z okazji XX- lecia Rodzinnych Ośrodków Diagnostyczno Konsultacyjnych, Psychologia Wychowawcza 1988 Nr 4, s

2 Sprawiedliwości zarządzeniem nr 132/67 z dnia 19 września 1967 roku w Sopocie. Była to pierwsza placówka specjalistyczna mająca badać nieletnich w warunkach wolnościowych przed zetknięciem się ze schroniskiem dla nieletnich czy też z zakładem wychowawczym i poprawczym. Pozytywna ocena pracy ośrodka sopockiego ze strony sądów, prokuratur i policji przyczyniła się do utworzenia analogicznego ośrodka w Poznaniu. Następnie organizowano je przy zakładach dla nieletnich oraz przy niektórych sądach wojewódzkich. Wszystkie powstające do 1974 roku ośrodki diagnostyczno selekcyjne przystosowywały swoje różnorodne formy działalności do lokalnych potrzeb, warunków i możliwości. Miały również odrębne, własne regulaminy. Zmianę funkcji i zadań tych ośrodków spowodowało utworzenie w latach ( na zasadzie eksperymentu) dziesięciu sądów rodzinnych. W roku 1978 zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości nr 41 z dnia roku zorganizowano 97 sądów rodzinnych, które objęły 117 okręgów sądów rejonowych w zakresie spraw nieletnich i małoletnich. Powstałe sądy zaczęły kierować do rozpatrzenia w ośrodkach sprawy nie tylko dotyczące nieletnich zdemoralizowanych i sprawców czynów karalnych, lecz także sprawy opiekuńcze, rozwodowe, przedmałżeńskie, adopcyjne. W związku z poszerzeniem się zakresu działalności ośrodków o nowe obszary diagnozowania, zarządzeniem nr 3 z dnia roku. Minister Sprawiedliwości wprowadził dla ośrodków nazwę Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno - Konsultacyjny. 3 Podstawy prawne funkcjonowania ROD-K Pierwszym, istotnym aktem prawnym (poprzednie dotyczyły poszczególnych ośrodków bądź ich grup) ujednolicającym w całym kraju zadania i formy działalności ośrodka było zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z 10 września 1974 roku (Dz. Min. Sprawiedliwości Nr 8, poz. 44). W myśl zarządzenia do zadań ośrodka diagnostycznego dla nieletnich należało przygotowanie dla sądów, prokuratur i zakładów dla nieletnich opinii o dzieciach i młodzieży na podstawie przeprowadzonych badań psychologicznych, lekarskich i środowiskowych. Ponadto zadaniem tych ośrodków było sprawowanie opieki specjalistycznej nad wychowankami zakładu dla nieletnich, przy których funkcjonował dany ośrodek. Do zadań ośrodków znajdujących się na terenie zakładów dla nieletnich należało również udzielanie bezpośredniej pomocy nauczycielom i wychowawcom w ich działalności resocjalizacyjnej, zwłaszcza wobec szczególnie trudnych wychowanków lub pomoc pośrednia, polegająca na programowaniu właściwego postępowania danego nieletniego oraz 3 K. Zgirska, Kilka słów z historii Ośrodka, [w:] XXX-lecie Rodzinnych Ośrodków Diagnostyczno Konsultacyjnych, Konferencja Naukowo Szkoleniowa, Jastrzębia Góra 1997, s.5-9 2

3 na wskazywaniu sposobów jego realizacji. Badania osobopoznawcze były prowadzone w ośrodkach przeważnie ambulatoryjnie. Istniała jednak regulaminowa możliwość zatrzymania nieletniego ( za zgodą rodziców) na kilka dni w internacie ośrodka celem przeprowadzenia dłuższej jego obserwacji i zastosowania bardziej pogłębionych badań. W miarę wzrastania liczby ośrodków w Polsce stopniowo rezygnowano z organizacji internatów przy ośrodkach diagnostycznych dla nieletnich. Drugim ważnym aktem prawnym dotyczącym funkcjonowania ośrodków było zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 sierpnia 1978 roku w sprawie organizacji i zakresu działania rodzinnych ośrodków diagnostyczno konsultacyjnych ( Dz. Urz. Min. Sprawiedliwości Nr 3, poz. 17). Na mocy tego zarządzenia zmieniono nie tylko nazwę, ale i rozszerzono zadania ośrodków. Stały się one specjalistycznymi placówkami w zakresie diagnozy, opieki specjalistycznej i poradnictwa w sprawach karnych nieletnich, w sprawach opiekuńczych oraz w innych sprawach rodzinnych. Te nowe zadania ośrodków wynikały z potrzeb rozwijającego się sądownictwa rodzinnego. 4 Współcześnie aktualną podstawę prawną dla funkcjonowania placówek tego typu stanowi Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 sierpnia 2001 roku w sprawie organizacji i zakresu działania rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych.. W myśl tego rozporządzenia ośrodki działają przy sądach okręgowych, a obszary ich działania to zarazem obszary właściwości sądów okręgowych, przy których zostały utworzone. W ośrodkach zatrudnia się pracowników pedagogicznych, tj. psychologów i pedagogów (spełniających odpowiednie, przewidziane wspomnianym rozporządzeniem wymagania), lekarzy oraz pracowników administracyjnych, którzy bezpośrednio podlegają kierownikowi. Diagnostyka w rodzinnych ośrodkach diagnostyczno konsultacyjnych Ośrodki te, podobnie jak pogotowia opiekuńcze, poradnie wychowawczo zawodowe należą do grupy instytucji, u których podstaw leży diagnozowanie. Organizacyjnie należą do resortu sprawiedliwości i podejmują głównie działania na zlecenie sądów rodzinnych. Podstawą ich działania jak wspomniano powyżej jest rozpoznanie sytuacji wychowawczej i osobowości dziecka dla celów optymalizacji oddziaływań profilaktyczno resocjalizacyjnych. Rodzinne Ośrodki Diagnostyczno Konsultacyjne od czasów powstania tj. od 1967 roku przechodziły szereg przekształceń dotyczących zasięgu funkcji oraz populacji badanych osób. Obecnie do głównych zadań ośrodka na przykładzie RODK w Kielcach należy przede 4 W. Pomykało, Encyklopedia pedagogiczna, Fundacja Innowacja, Warszawa 1996, s

4 wszystkim: przeprowadzanie badań psychologicznych, pedagogicznych lub lekarskich oraz wydawanie na ich podstawie opinii na zlecenie sądu lub prokuratora, prowadzenie mediacji w sprawach nieletnich i sprawach rodzinnych, sprawowanie opieki specjalistycznej nad nieletnimi skierowanymi przez sąd, prowadzenie poradnictwa specjalistycznego dla nieletnich, ich rodzin oraz rodzin zagrożonych demoralizacją, na zlecenie sądu, współdziałanie z placówkami wykonującymi orzeczenia sądu, instytucjami i organizacjami zajmującymi się problematyką ochrony i umacniania rodziny 5. W ośrodkach rozpatruje się głównie sprawy: rozwodowe (w tym także sprawy o separację, mediacje małżeńskie) kierowane przez sądy okręgowe właściwe do ich rozpoznawania, opiekuńcze (dotyczące zakresu sprawowania władzy rodzicielskiej przez rodziców nad małoletnimi dziećmi, sprawy dotyczące umieszczenia dziecka w rodzinie adopcyjnej, zastępczej, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, związane z regulacją kontaktów rodzica z dzieckiem), sprawy nieletnich dotyczące określenia stopnia ich demoralizacji i wskazania środka wychowawczego, poprawczego (lub leczniczego) celowego dla poprawy ich społecznego funkcjonowania. Sprawy nieletnich zazwyczaj rozpatrywane są przez sądy rodzinne rejonowe. Znaczną część stanowią również sprawy karne, będące przedmiotem postępowania przygotowawczego w prokuraturze lub też rozpatrywane w wydziałach karnych sądów rejonowych i okręgowych dotyczące oceny wiarygodności zeznań świadków małoletnich 6. Jak wykazują ostatnie badania, wśród spraw diagnozowanych pod względem liczebności przebadanych osób wyróżnić można kolejno: sprawy opiekuńcze (569 osób), sprawy rozwodowe ( 323 osoby), sprawy dotyczące nieletnich ( 295 osób) 7. Przedmiotem szczegółowej diagnozy pedagogicznej w Rodzinnych Ośrodkach Diagnostyczno Konsultacyjnych jest zwłaszcza sytuacja szkolna dzieci. Badając sytuację szkolną pedagog ocenia przede wszystkim przebieg procesu edukacji, ewentualne opóźnienia w nauce i ich przyczyny, umiejętności szkolne, dotychczasowe osiągnięcia, dysfunkcje i deficyty rozwojowe oraz zaniedbania środowiskowo - dydaktyczne rzutujące na procesy uczenia się. Określa predyspozycje, skłonności i zainteresowania pod kątem kontynuowania nauki w szkole określonego typu, wyboru kierunku dalszego kształcenia, wyboru zawodu, udzielenia wskazówek ważnych dla dalszego procesu jego resocjalizacji. Analizie podlega także funkcjonowanie badanych dzieci w grupie klasowej: czy są one akceptowane, 5 P. Forma, Sytuacja opiekuńczo wychowawcza dzieci z rodzin patologicznych kierowanych przez sąd do ROD-K w Kielcach na przełomie 2003 i 2004 roku, Niepublikowana praca magisterska, Kielce S. Tusznio, Diagnostyka nieletnich w Rodzinnych Ośrodkach Diagnostyczno Konsultacyjnych, Zeszyty Wszechnicy Świętokrzyskiej, Kielce Nr 20, s P. Forma, Sytuacja opiekuńczo wychowawcza dzieci z rodzin patologicznych kierowanych przez sąd do ROD-K w Kielcach na przełomie 2003 i 2004 roku, Niepublikowana praca magisterska, Kielce

5 traktowane w sposób obojętny czy też odrzucany. Istotnym punktem analizy sytuacji dziecka w grupie szkolnej jest ocena tego, w jaki sposób postrzega ono swoich kolegów, nauczycieli i inne osoby pracujące w szkole: jako umożliwiające czy też utrudniające mu realizowanie różnych potrzeb związanych ze szkołą. Odpowiednio usystematyzowane informacje dotyczące zwłaszcza etiologii społecznego nieprzystosowania służą określeniu uwarunkowań składających się na historię życia badanego dziecka. Obok wnikliwej analizy i oceny środowiska rodzinnego jako czynnika społecznego w genezie nieprawidłowego funkcjonowania dziecka, na tym etapie diagnozowania należy zebrać informacje biograficzne o małoletnim, obejmujące najwcześniejsze okresy rozwojowe, a więc: - przebieg ciąży i porodu (pod kątem uchwycenia zaburzeń okołoporodowych mogących warunkować dalszy rozwój psychofizyczny nieletniego), - kształtowanie się funkcji psychomotorycznych w kolejnych okresach życia; ewentualne opóźnienia lub nieharmonijność rozwoju poszczególnych funkcji mogące wpływać na późniejsze funkcjonowanie szkolne dziecka, - stan zdrowia; przebyte choroby, urazy fizyczne, szczególnie w aspekcie ich wpływu na sprawność ośrodkowego układu nerwowego, czyli np. urazy głowy, różne choroby genetyczne, metaboliczne, endokrynologiczne, wirusowe i bakteryjne infekcje mózgowe, zatrucia (np. lekami, tlenkiem węgla), wrodzone i nabyte defekty fizyczne, sensoryczne i ruchowe mające wpływ na rozwój psychomotoryczny, - typ temperamentu, tj. siła procesów pobudzania i hamowania, tempo procesów psychicznych, sposób reagowania w sytuacjach trudnych, ogólny wzór zachowania w sytuacjach społecznych, - ewentualne symptomy zaburzeń o charakterze nerwicowym lub symptomy nieprawidłowego rozwoju osobowości dziecka 8. Tę część diagnostyki wykonuje psycholog, m.in. w oparciu o przeprowadzony wywiad z rodzicami nieletniego. W uzasadnionych przypadkach wykorzystywane jest badanie i opinia lekarza odpowiedniej specjalności (neurolog, psychiatra). Dla redagowania opinii istotne jest wykazanie, które z czynników etiologicznych występowały wcześniej, a obecnie już nie występują, które natomiast oddziałują nadal. Pozwala to na sformułowanie odpowiednich wniosków dotyczących prognozy i zalecenia odpowiedniego środka zapobiegawczego 9. 8 M. Bogdanowicz, Psychologia kliniczna dziecka w wieku przedszkolnym, Warszawa 1985, s S. Tusznio, Diagnostyka nieletnich w Rodzinnych Ośrodkach Diagnostyczno Konsultacyjnych, Zeszyty Wszechnicy Świętokrzyskiej, Kielce Nr 20, s. 37 5

6 Zadaniem pedagoga w określaniu przyczyn nieprzystosowania społecznego nieletnich jest zdiagnozowanie środowiska rodzinnego, jako potencjalnego źródła jego zaburzeń. Diagnoza rodziny w Rodzinnym Ośrodku Diagnostyczno Konsultacyjnym obejmuje przede wszystkim ocenę jej struktury formalnej oraz nieformalnej. Na strukturę formalną jak słusznie podkreśliła M. Bogdanowicz składają się: aktualna sytuacja rodzinna, tj. czy nieletni posiada rodzinę, kto i dlaczego zajmuje się jego wychowaniem, stan rodziny (rodzina naturalna, zastępcza, adopcyjna, pełna, niepełna, zrekonstruowana), skład rodziny (poszczególne osoby należące do najbliższej rodziny, osoby mające istotny wpływ na wychowanie). Zaś do struktury nieformalnej zalicza się: atmosferę wychowawczą, czyli charakter wzajemnych stosunków między członkami rodziny i ogólny klimat emocjonalny towarzyszący życiu rodzinnemu, konstelację rodziny, którą charakteryzuje więź rodzinna, czyli poczucie wspólnoty między jej członkami. (więzi rodzinne mogą być: prawidłowe, słabe, negatywne; może również występować brak więzi), układ stosunków między rodzicami zależny od ich osobowości, ich bardziej lub mniej korzystnych cech, historii ich małżeństwa oraz pełnionych ról małżeńskich i rodzicielskich, układ stosunków między rodzicami a dziećmi określany głównie przez postawy rodzicielskie, układ stosunków między dzieckiem a innymi członkami rodziny, tj. między rodzeństwem, dziadkami, osobami należącymi do rodziny dalszej, a będącymi dla dziecka autorytetem, styl życia w rodzinie, czyli jej styl funkcjonowania jako całości na tle szerszego środowiska. 10 To od pierwotnego środowiska wychowawczego, jakim jest rodzina zależy w ogromnym stopniu kształtowanie się psychiki człowieka, zwłaszcza w warstwie jego rozwoju emocjonalnego i społecznego. W związku z tym przeprowadzając badanie diagnostyczne rodziny dla potrzeb sądu, poza oceną wymienionych elementów jej struktury, zwraca się również szczególną uwagę na zjawiska, które dotyczą: patologii środowiska rodzinnego (np. alkoholizm i inne uzależnienia, przestępczość, różne formy krzywdzenia dzieci), niewydolności wychowawczej rodziny objawiającej się nieprzystosowaniem społecznym, 10 M. Bogdanowicz, Psychologia kliniczna dziecka w wieku przedszkolnym, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1985, s

7 trudności i opóźnień w nauce nie tylko w odniesieniu do jednego dziecka, ale też w odniesieniu do pozostałych dzieci w rodzinie, niedostatecznego zaspokajania potrzeb bytowych dziecka, braku zaspokojenia podstawowych potrzeb psychicznych, tj. miłości, przynależności, bezpieczeństwa i akceptacji, dostarczania negatywnych wzorców osobowych. 11 Kolejnym etapem diagnozy widocznym zwłaszcza w sprawach nieletnich jest psychologiczne badanie procesów poznawczych i osobowości. Badanie to służy przede wszystkim wyjaśnieniu psychologicznych mechanizmów leżących u podstaw zaburzonego funkcjonowania społecznego, w tym także podstaw dokonania czynów karalnych. Ośrodki, takie jak ROD-K mają spełniać przede wszystkim szerokie zadania wobec rodziny i dziecka zagrożonego oraz nieprzystosowanego społecznie. Realizują to zadanie poprzez działalność nie tylko diagnostyczną i opiniodawczą, która polega na wydawaniu opinii diagnostycznych w toczącym się postępowaniu o nieletnich, małoletnich i ich rodzinach w sprawach rodzinnych i opiekuńczych, ale również wspierającą, poradnianą w zakresie poradnictwa rodzinnego polegającego na oddziaływaniu na całą rodzinę, poradnictwa wychowawczego, które polega na udzielaniu porad kuratorom oraz wychowawcom zakładów poprawczych, schronisk, a także małoletnim, nieletnim i ich rodzicom. Działalność opiniodawcza należy do podstawowych zadań ośrodków, gdyż ma ona na celu dostarczyć sądom, prokuraturze odpowiedniego materiału osobopoznawczego, objąć zakresem sprawy dotyczące wszystkich problemów rodziny, dlatego także ośrodki opracowują dla sądu rozwinięta diagnozę indywidualną, która poparta jest badaniami zespołu specjalistów, psychologów, pedagogów i lekarzy. Wyniki badań wraz z wnioskami i uzasadnieniem muszą być zawarte w opinii. W Rodzinnych Ośrodkach Diagnostyczno-Konsultacyjnych zadania diagnostyczne realizowane są jak już wspomniano w zespołach specjalistycznych, w skład których wchodzą psycholog i pedagog. W szczególnych sytuacjach do zespołu psychologicznopedagogicznego dołącza się lekarz psychiatra, którego czynności (badanie i ocena stanu psychicznego) reguluje wspomniane już Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 sierpnia 2001 r.. Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26 października 1982 r., a konkretnie art. 25 w następującym brzmieniu: W razie potrzeby uzyskania opinii o stanie zdrowia psychicznego sąd rodzinny zarządza badanie nieletniego przez co najmniej dwóch biegłych lekarzy psychiatrów. Na wniosek biegłych psychiatrów do udziału w wydaniu opinii 11 K. Ostrowska, E. Milewska, Diagnozowanie psychologiczne w kryminologii, Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1986, s.69 7

8 sąd powołuje biegłych innych specjalności. Na wniosek biegłych psychiatrów sporządzających opinię sąd może zarządzić obserwację nieletniego w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej. Okres obserwacji nie może przekraczać 6 tygodni 12. W myśl artykułu 12 tejże ustawy umieszczenie nieletniego w placówce leczniczej dotyczy m.in. przypadku, w którym stwierdza się u niego nałogowe używanie alkoholu albo innych środków odurzających. Zasadność powoływania przez sąd biegłych psychiatrów do udziału w opiniowaniu nieletnich reguluje również ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997 r. wraz ze zmianami ustawy z dnia 26 października 2000r. W myśl art. 17 niniejszej ustawy sąd rodzinny może skierować osobę uzależnioną, która nie ukończyła 18 lat, na przymusowe leczenie i rehabilitację 12. Diagnozowanie w placówce jaką jest Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno Konsultacyjny obejmuje kilka grup problemowych, na które składają się: opis obrazu klinicznego socjalności, etiologia zachowań asocjalnych, z uwzględnieniem szczegółowej diagnozy rodziny, ewentualnych komponentów psychopatologicznych i organicznych (z uwzględnieniem danych oraz wniosków lekarza), osobowość jako warunek asocjalnego i przestępczego zachowania. W zakresie osobowości badaniu diagnostycznemu podlegają: - właściwości instrumentalne - wykonawcze, czyli poznawcze nieletniego, - właściwości emocjonalno - motywacyjne oraz dysfunkcje mechanizmów regulacyjnych, - właściwości i warunki pozytywne, ujmowane z punktu widzenia perspektyw rozwojowych. Etapem końcowym tego procesu są: a) prognoza resocjalizacyjna: - w warunkach wolnościowych, z uwzględnieniem szczegółowej diagnozy rodziny, - w warunkach ośrodka wychowawczego lub resocjalizacyjnego, b) zalecenia resocjalizacyjne 13. Naczelną zasadą jaką kierują się przede wszystkim pracownicy rodzinnych ośrodków diagnostyczno - kwalifikacyjnych realizując wszystkie powyższe zadania jest zasada ochrony dobra dziecka. To między innymi dlatego Rodzinne Ośrodki Diagnostyczno Konsultacyjne współpracują z wieloma instytucjami w zakresie diagnozy i wsparcia skierowanego w stronę rodziny. 12 Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z nieletnich. 26.X. 1982, (Dz. U. 2002r. nr 11, poz. 109) 13 J.M. Stanik, Ekspertyza psychologiczna dotycząca osób nieletnich oraz spraw rodzinno-opiekuńczych i rozwodowych, [w:] Wybrane zagadnienia psychologii dla prawników. Praca zbiorowa pod redakcją M.J. Lubelskiego, J.M. Stanika, L. Tyszkiewicza, Wydaw. Prawnicze, Warszawa 1986, s

9 Poniższy rysunek przedstawia niektóre spośród placówek utrzymujących stały kontakt w kwestii diagnostyki. Rysunek nr 1. Placówki współpracujące z Rodzinnym Ośrodkiem Diagnostyczno - Konsultacyjnym Źródło: S. Tusznio, Diagnostyka nieletnich w Rodzinnych Ośrodkach Diagnostyczno Konsultacyjnych, Zeszyty Wszechnicy Świętokrzyskiej, Kielce 2004 Nr 20, s. 47 Podstawowym celem niniejszego opracowania było ukazanie funkcji diagnostycznej i wspierającej Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno Konsultacyjnego, dlatego, aby 9

10 wyodrębnić funkcję wspierającą tej placówki odwołam się do badań własnych przeprowadzonych na przełomie 2003 i 2004 roku w ROD-K w Kielcach 14. W przeprowadzonych badaniach posłużono się metodą sondażu diagnostycznego. W ramach tej metody zastosowano głównie takie techniki, jak: wywiad oraz analiza dokumentów. Wynika z nich, iż w ośrodku diagnostyczno konsultacyjnym przy sądzie okręgowym w Kielcach wystawiono 389 opinii, przy czym przebadanych osób było Wśród wszystkich spraw 151 stanowiły sprawy dotyczące nieletnich, określające przyczyny i stopień demoralizacji, propozycje zastosowania wobec nich określonych środków i wskazówek do prawidłowego funkcjonowania, także wskazania co do rodzaju zakładu poprawczego. Spraw opiekuńczych, czyli spraw określających w szczególności sytuację wychowawczą dzieci, jej przyczyny oraz warunki prawidłowego rozwoju psychicznego i fizycznego dziecka było 147. Problematyka tych spraw dotyczyła miedzy innymi ustalania praw rodzicielskich, rodziny zastępczej, adopcyjnej. Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno Konsultacyjny w Kielcach wydał w 2003 roku 91 opinii dotyczących spraw rozwodowych. Wśród spraw diagnozowanych pod względem liczebności przebadanych dominowały jak już podkreślono na początku opracowania sprawy opiekuńcze (569 osób). Poradnictwo rodzinne i realizowana w ramach tegoż funkcja wspierająca to kolejna obok działalności opiniodawczej ważna funkcja ośrodków, historycznie późniejsza i dlatego mniej rozwinięta w praktyce. Ośrodki przede wszystkim nastawione są na realizację funkcji opiniodawczej, choć z założenia działalność tej instytucji ma być wieloaspektowa i obejmować powinna diagnozę rodziny, oddziaływanie psychoterapeutyczne i opiekuńcze oraz mediacyjno konsultacyjne, głównie, w sprawach rozwodowych. Aby uwidocznić bardziej fakt, iż działalność opiniodawcza przeważa nad poradnictwem przytoczę wyniki badań przeprowadzonych przez M. Ziemską w 1987 roku. Działało wówczas 67 ośrodków zatrudniających 500 osób, w tym 357 pedagogów. Przebadały one 3200 osób, wydały opinii, z tego około 40% w sprawach nieletnich, a ponad 60% w sprawach opiekuńczych i rozwodowych. Poradnictwem objęło około 3000 osób (dane Ministerstwa Sprawiedliwości). 15 Odnosząc liczby do współcześnie prowadzonej działalności tych placówek nasuwa się prosty wniosek, potwierdzający fakt o przeważającej, opiniodawczej funkcji Rodzinnych 14 P. Forma, Sytuacja opiekuńczo wychowawcza dzieci z rodzin patologicznych kierowanych przez sąd do ROD-K w Kielcach na przełomie 2003 i 2004 roku, Niepublikowana praca magisterska, Kielce M. Ziemska: Zarys koncepcji poradnictwa rodzinnego jako formy kształcenia postaw rodzicielskich, Problemy Rodziny 1983, Nr 2, s.32 10

11 Ośrodków Diagnostyczno Konsultacyjnych. Poradnictwo i wsparcie w sprawach rodzinnych i opiekuńczych stanowi ważny kierunek rozwoju placówek, dlatego też powstała konieczność specjalizacji zespołów badawczych, doskonalenie techniki z zakresu poradnictwa rodzinnego. Jak stwierdziła Maria Ziemska istnieje potrzeba rozbudowania poradnictwa w ramach ośrodków i umożliwienie dostępu do porady rodzinom zastępczym, adopcyjnym, małżonkom przed rozwodem itp. 16 W tak szerokim otwarciu ośrodków widzi także możliwość przeciwdziałania stygmatyzacji jaką wytwarza wyspecjalizowana placówka działająca przy sądzie. Zgodnie z najnowszymi regulacjami prawnymi pracownicy pedagogiczni Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno Konsultacyjnego winni posiadać wykształcenie zgodne z treścią Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 kwietnia 1983 roku, w sprawie organizacji i zakresu działania ośrodków ( Dz. Urz. Min. Sprawiedliwości Nr 3, poz. 14). W większości posiadają oni kwalifikacje niezbędne do działalności merytorycznej ośrodka, a dodatkowe zdobywają podczas szkoleń, kursów oraz na studiach podyplomowych. Kadra zatrudniona jest w pełnym wymiarze godzin. Niektóre z polskich ośrodków oprócz pedagogów oraz psychologów i pracowników administracyjnych zatrudniają dodatkowo lekarzy psychiatrów, którzy często nie są pełnoetatowymi pracownikami Rodzinnych Ośrodków Diagnostyczno Konsultacyjnych (tak jest m.in. w kieleckim ROD-K). Pracownicy stanowią zespoły diagnostyczno opiniujące. Każdy zespół rocznie wydaje ponad 80 opinii. W miarę możliwości w ośrodku pracownicy udzielają porad, choć funkcja poradnicza nie jest w pełni realizowana porównując z innymi placówkami tego rodzaju. Kielecki ośrodek usytuowany jest w budynku sądu w centrum miasta, co umożliwia łatwy dojazd dla badanych. Między pracownikami istnieje jasna, asertywna komunikacja, kierownik jest postrzegany jako dobry organizator, kadra pedagogiczna i administracyjna odpowiednio ze sobą współdziała, co przyczynia się do faktu, iż badani są zadowoleni z miłej i przyjaznej atmosfery. Pracującym tam ludziom należy się ogromne uznanie za trud jaki wnoszą w jak najlepsze, najdokładniejsze podejście do danego problemu, nie jest im obojętne życie badanych, nie traktują swej pracy rutynowo, są odpowiedzialni i lojalni. Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno Konsultacyjny, w którym prowadziłam badania działa w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Kielcach. Istnienie placówki tego rodzaju prowadzi do ochrony i umacniania rodziny oraz przeciwdziałania demoralizacji nieletnich. Rokrocznie szkoły odnotowują pewien procent uczniów niedostosowanych społecznie. W ich życiorysach ujawniają się niedostatki wychowania, zwłaszcza rodzinnego, dlatego dobrze, 16 Tamże: s.32 11

12 że jest instytucja taka jak Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno Konsultacyjny, która jego czyny próbuje wyjaśnić na tle szerszych uwarunkowań. 17 ROD-K wspomagają rodziny potrzebujące pomocy, a w ten sposób pomagają także dzieciom. To stwierdzenie Barbary Głowackiej, które pod koniec lat osiemdziesiątych reprezentowała Ministerstwo Edukacji Narodowej jest jak najbardziej aktualne w dzisiejszych czasach, jakże trudnych dla dojrzewającej młodzieży. Z pewnością większa część społeczeństwa naszego miasta nie zdaje sobie sprawy z tego, jak wiele patologii ich otacza. Mając możliwość uczestnictwa w badaniach prowadzonych w Rodzinnym Ośrodku Diagnostyczno - Konsultacyjnym zdałam sobie sprawę z tego jak wiele rodzin jest dysfunkcyjnych, niewydolnych wychowawczo, jak wiele ludzi potrzebuje porady i wsparcia. Niejednokrotnie osobiście miałam możliwość z nimi rozmawiać i dlatego mogę potwierdzić fakt, że istnienie tej placówki jest konieczne nie tylko ze względu na potrzebujących, ale także dla dobra pozostałej części społeczności lokalnej. Bibliografia 1. M. Bogdanowicz, Psychologia kliniczna dziecka w wieku przedszkolnym, Wyd. WSiP, Warszawa W. Brejnak, Sesja naukowa z okazji XX- lecia Rodzinnych Ośrodków Diagnostyczno Konsultacyjnych Psychologia Wychowawcza 1988, Nr 4 3. B. Kowalska-Ehrilich, Młodzież nieprzystosowana społecznie a prawo, Wyd. Prawnicze, Warszawa W. Kubiak, Funkcjonowanie rodzinnego ośrodka diagnostyczno-konsultacyjnego w systemie wychowania prewencyjno-resocjalizacyjnego dzieci i młodzieży, Wyd. Naukowe US, Szczecin K. Ostrowska, E. Milewska, Diagnozowanie psychologiczne w kryminologii, Wyd. Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa W. Pomykało, Encyklopedia pedagogiczna, Wyd. Fundacja Innowacja, Warszawa M. Ryś, Systemy rodzinne. Metody badań struktury rodziny pochodzenia i rodziny własnej, Wyd. Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno 17 W. Brejnak : Sesja naukowa z okazji XX lecia Rodzinnych Ośrodków Diagnostyczno Konsultacyjnych, Psychologia Wychowawcza 1988 Nr 4, s

13 Pedagogicznej, Warszawa M. Stanik, Ekspertyza psychologiczna dotycząca osób nieletnich oraz spraw rodzinno-opiekuńczych i rozwodowych, [w:] Wybrane zagadnienia psychologii dla prawników,( red.) M.J. Lubelski, J.M. Stanik, L. Tyszkiewicz, Wyd. Prawnicze, Warszawa S. Tusznio, Diagnostyka nieletnich w Rodzinnych Ośrodkach Diagnostyczno Konsultacyjnych, [w:] Zeszyty Wszechnicy Świętokrzyskiej, Kielce 2004 Nr Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26 października 1982 r. dział III, rozdział l art. 25. (Dz. U. 2002r. nr 11 póz. 109) 11. Zeszyty Naukowe Instytutu Badania Prawa Sądowego, Warszawa 1989, Nr K. Zgirska, Kilka słów z historii Ośrodka, [w:] XXX-lecie Rodzinnych Ośrodków Diagnostyczno Konsultacyjnych, Konferencja Naukowo Szkoleniowa, Jastrzębia Góra M. Ziemska: Zarys koncepcji poradnictwa rodzinnego jako formy kształcenia postaw rodzicielskich, [w:] Problemy Rodziny 1983 Nr 2 13