SUPRA BROKERS F334 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SUPRA BROKERS F334 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA"

Transkrypt

1 Załącznik nr 7 do SIWZ nr 05/07/01/2013/N/Krosno INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Ubezpieczający/Ubezpieczony Nazwa: Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie Adres siedziby (dyrekcji): ul. Korczyńska 57, Krosno NIP: REGON: PKD: Z Adresy innych lokalizacji objętych ubezpieczeniem: 1. ul. Grodzka 45, Krosno I. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Stan na 30 listopada 2012r. Wartość w zł Łączna wysokość obrotów Wartość kontraktu z NFZ Rodzaj świadczeń (usług medycznych) poza NFZ Wartość obrotu w zł Badania diagnostyczne (stan na 30 listopada 2012r.) Ambulatoryjne porady lekarskie 500 Liczba Pracownicy ogółem Lekarze ogółem 131 Lekarze kontraktowi 18 Pielęgniarki ogółem 507 Liczba przyjętych w ostatnim

2 Lecznictwo otwarte Lecznictwo zamknięte Oddział roku pacjentów Liczba lekarzy kontraktowych Liczba łóżek Szpitalny Oddział Ratunkowy z Izbą Przyjęć Planowych 4 Anestezjologii i Intensywnej Terapii 11 9 Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Naczyniowej 70 Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych 42 Dermatologiczny 15 Dziecięcy 1 35 Gastroenterologiczny 15 Ginekologiczno-Położniczy 1 75 Kardiologiczny z Ośrodkiem Implantacji Stymulatorów Serca 33 Neurologiczny z Pododdziałem Udarów Mózgowych 45 Noworodkowy z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków 35 Okulistyczny 28 Opieki Paliatywnej 20 Otolaryngologii i Otolaryngologii Dziecięcej 26 Pulmonologiczny 39 Rehabilitacyjny z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej 52 Reumatologiczny 35 Terapii Uzależnienia od Alkoholu 25 Urazowo-Ortopedyczny 5 35 Urologii i Urologii Onkologicznej 32 Dzienny Oddział Psychiatryczny 20 Zakład Opiekuńczo-Leczniczy 50 Sposób organizacji opieki lekarskiej podczas dyżurów: Dyżury medyczne pełnione są przez lekarzy zatrudnionych na umowę o pracę oraz na podstawie umów cywilno-prawnych zawartych z NZOZ-ami, indywidualnymi

3 specjalistycznymi praktykami lekarskimi, indywidualnymi praktykami lekarskimi wyłonionymi w drodze przeprowadzonych postępowań konkursowych TAK NIE 1 W podmiocie leczniczym działa Zespół d/s. Zakażeń Szpitalnych 2 W podmiocie leczniczym rejestrowane są zakażenia szpitalne wszystkie wybiórczo 3 Liczba stwierdzanych rocznie zakażeń szpitalnych krwiopochodnych (wzw B, wzw C, hiv) Stan na 30 listopada 2012r. gronkowca 1 innych Podmiot leczniczy zgłasza do Sanepid zakażenia szpitalne/choroby zakaźne wszystkie krwiopochodne 5 Podmiot leczniczy posiada centralną sterylizatornię 6 W podmiocie leczniczym używane są sterylizatory narzędzi na suche, gorące powietrze 7 Prowadzona jest wewnętrzna kontrola procesów sterylizacji 8 Testy używane do kontroli procesów sterylizacji i pracy sterylizatorów: wskaźniki fizyczne wydruk komputerowy testy Bowie-Dicka testy paskowe testy zintegrowane testy biologiczne 9 Używane są puszki Schimmelbuscha jako opakowania do sterylizacji 10 Inne opakowania używane do sterylizacji puszki kontenerowe rękawy papierowo-foliowe inne 11 Do mycia rąk używane jest mydło w: dozownikach kostkach 12 Do dezynfekcji rąk używany jest środek dezynfekcyjny w dozownikach 13 Cały personel poddawany jest szkoleniom z zakresu zapobiegania infekcjom szkolenie tylko przy przyjęciu do pracy systematycznie 14 W podmiocie leczniczym opracowane są następujące procedury postępowania

4 mycia i dezynfekcji rąk w czasie pobierania krwi przy wykonywaniu iniekcji podczas dezynfekcji podczas sterylizacji ze sprzętem endoskopowym z zużytym sprzętem jednorazowym ze skażonym mat. biologicznym 15 Przestrzeganie procedur jest systematycznie kontrolowane 16 Możliwa jest izolacja pacjentów chorych zakaźnie 17 Podmiot leczniczy posiada myjnię do endoskopów półautomatyczną automatyczną sterylizator 18 Cały personel narażony na zakażenie wzw jest zaszczepiony przeciwko żółtaczce typu B (na podstawie dokumentacji w Zakł. Leczniczym) Zakres świadczonych usług medycznych Lecznictwo zamknięte Poradnie specjalistyczne Zakład opiekuńczo-leczniczy Zakład rehabilitacji Fizykoterapia Zespoły wyjazdowe (1) Apteka szpitalna Transport chorych Zakres świadczonych usług pozamedycznych Prowadzenie pralni dla podmiotów zewnętrznych Usługi gastronomiczne dla podmiotów zewnętrznych Usługi sterylizacji dla podmiotów zewnętrznych Wynajem pomieszczeń

5 Podmiot leczniczy: przygotowuje we własnym zakresie posiłki dla pacjentów przygotowuje w aptece szpitalnej leki robione posiada laboratorium diagnostyczne posiada laboratorium mikrobiologiczne posiada tomograf komputerowy (TK) prowadzi działalność w zakresie doskonalenia zawodowego kadr lekarskich, pielęgniarskich itp. Certyfikaty posiadane przez podmiot leczniczy Akredytacja Centrum Monitorowania Jakości Certyfikat ISO 9001 Dodatkowe informacje: Podwykonawcami są NZOZ-y oraz Specjalistyczne Praktyki Lekarskie, z którymi Szpital ma podpisane umowy na realizację usług medycznych w postaci m.in.: dyżurów medycznych, części porad w poradniach specjalistycznych czy badań RTG, itp., II. UBEZPIECZENIA MIENIA ZASTOSOWANE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE gaśnice hydranty wewnętrzne hydranty zewnętrzne urządzenia sygnalizujące powstanie pożaru stały dozór Klapy dymowe OCENA BUDYNKÓW I BUDOWLI Budynki stoją w zabudowie zwartej Minimalne odległości między budynkami: 13 m Budynki stoją na posesji ogrodzonej Posesja jest oświetlona

6 Konstrukcja budynków: materiały niepalne Ściany działowe wykonane są z materiałów niepalnych Wystrój wnętrz budynków wykonany jest z materiałów: materiałów palnych, materiałów niepalnych Wysokość ogniomuru ponad najwyższym dachem 0,25 0,75 m Grubość ogniomuru największa 0,40 m najmniejsza 0,24 m Obiekty posiadają wymaganą i sprawną instalację odgromową Istnieją centralne wyłączniki prądu odcinające dopływ energii do wszystkich urządzeń Rodzaj istniejącej instalacji grzewczej: ogrzewanie wodne OCENA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej: 5 km Czas dojazdu jednostek straży pożarnej: 5 min Istnieje możliwość dojazdu jednostek straży pożarnej o każdej porze roku Oznakowane są: drogi pożarowe, drogi i wyjścia ewakuacyjne, lokalizacje sprzętu ppoż. Budynki są wyposażone w sprzęt ratowniczo-gaśniczy zgodnie z wymaganiami Istnieje regulamin ppoż. Pracownicy przechodzą szkolenie na wypadek pożaru i prowadzenia akcji gaśniczej Zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż. Przeprowadzane są regularne kontrole z ramienia straży pożarnej Prowadzi się kontrole sprzętu ratowniczo-gaśniczego Na terenie zakładu znajdują się zbiorniki z wodą Woda do gaszenia pożaru dostarczana jest przy użyciu pomp Źródła dostarczenia wody: Sieć wodociągowa rezerwy 2 zbiorniki 300m 3 INFORMACJE DODATKOWE

7 Wskazane w SIWZ lokalizacje nie znajdują się na terenie zalewowym. Na terenie wymienionych w SIWZ lokalizacji począwszy od 1997 r. nie wystąpiła powódź. Mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz z późn. zm.); b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.); c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.) Stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w: a) ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931) Obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane Obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty jeden raz w roku. W protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie. W szczególności przeglądy okresowe dotyczą: a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; b) sprzętu przeciwpożarowego; c) instalacji elektrycznej i odgromowej; d) instalacji gazowej; e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne); f) instalacji gazów medycznych; g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa; h) instalacji ciśnieniowych; i) urządzeń dźwigowych. Przeważająca działalność podmiotu leczniczego objęta jest podatkiem VAT w stawce: zwolnione Mienie podmiotu leczniczego ujmowane jest wg Klasyfikacji Środków Trwałych:

8 uwzględniając podatek VAT ZABEZPIECZENIA PRZECIWKRADZIEŻOWE 1. Budynki nie są użytkowane są wyłącznie przez Ubezpieczającego. 2. Otwory wejściowe oraz okienne są w dobrym stanie technicznym i są należycie zabezpieczone. Stosowane zabezpieczenia Kraty lub żaluzje p/włamaniowe w oknach na parterze Alarm p/włamaniowy z monitoringiem Firma ochrony x Stały dozór Sposób przechowywania wartości pieniężnych Kasa pancerna przytwierdzona do podłoża Transport gotówki Ilość transportów gotówki w miesiącu, roku: 4 razy / miesiąc; 48 razy / rok Rodzaj używanego środka transportu: transport własny / Firma Ochroniarska AKER Rodzaj ochrony/ilość konwojentów: 1 ZESTAWIENIE ROSZCZEŃ Z TYTUŁU ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z OKRESU OSTATNICH 3 LAT: I. Szkody zakończone odmową wypłaty odszkodowania (brak winy Szpitala) II. Szkody zakończone wypłatą odszkodowania III. Szkody w toku

9 Podsumowanie dla I, II, III: I II III Łączna liczba roszczeń Suma zgłoszonych roszczeń zł zł zł Suma roszczonych rent 0 zł zł/mc 0 zł Suma wypłaconych odszkodowań 0 zł zł zł Suma zasądzonych rent 0 zł 0 zł 0 zł I. Szkody zakończone odmową wypłaty odszkodowania (brak winy Szpitala) 1. Data zgłoszenia roszczenia Data zdarzenia Niedołożenie należytej staranności podczas udzielania świadczeń medycznych podczas porodu (zgon noworodka) zł Odmowa TU Data zakończenia Data zgłoszenia roszczenia Data zdarzenia Niedołożenie należytej staranności w trakcie operacji - rynoseptoplastyki z dostępu otwartego Nieokreślona Kwota roszczonej renty Nieokreślona Odmowa TU Data zakończenia Data zgłoszenia roszczenia Luty 2007 Data zdarzenia 2006 Zakażenie pałeczką ropy błękitnej noworodka zł

10 Odmowa TU Data zakończenia Data zgłoszenia roszczenia Lipiec 2007 Data zdarzenia Lipiec 2007 Niedołożenie należytej staranności w trakcie badania gastroskopowego (złamanie protezy zębowej) Nieokreślone Kwota roszczonej renty 0zł Odmowa TU Data zakończenia Data zgłoszenia roszczenia Marzec 2007 Data zdarzenia Sierpień 2006 Niedołożenie należytej staranności przy opatrywaniu rany (powstanie blizny) zł Oddalenie powództwa Data zakończenia Brak daty 6. Data zgłoszenia roszczenia Marzec 2006 Data zdarzenia Grudzień 2006 Niedołożenie należytej staranności w trakcie operacji (wadliwe zamontowanie endoprotezy stawu biodrowego) zł oddalenie powództwa Data zakończenia Brak daty 7. Data zgłoszenia roszczenia Data zdarzenia Brak danych

11 Brak danych Kwota roszczonej renty Brak danych Oddalenie powództwa Data zakończenia Data zgłoszenia roszczenia Grudzień 2009 Data zdarzenia Nieprawidłowa diagnostyka (martwica i amputacja jądra) Nieokreślone Kwota roszczonej renty Nieokreślone Odmowa TU Data zakończenia II. Szkody zakończone wypłatą odszkodowania 9. Data zgłoszenia roszczenia Data zdarzenia Niedołożenie należytej staranności w trakcie operacji (pozostawienie chusty w ciele pacjentki) zł ugoda Data zakończenia Brak daty Kwota przyznanego odszkodowania zł Kwota zasądzonej renty 10. Data zgłoszenia roszczenia Data zdarzenia Brak danych Brak danych Kwota roszczonej renty Brak danych

12 Wyrok sądu Data zakończenia Kwota przyznanego odszkodowania zł Kwota zasądzonej renty 0 zł 11. Data zgłoszenia roszczenia Data zdarzenia Niedołożenie należytej staranności w trakcie operacji (uszkodzenie dróg żółciowych) zł Kwota roszczonej renty zł Ugoda Data zakończenia Kwota przyznanego odszkodowania zł Kwota zasądzonej renty 0 zł 12. Data zgłoszenia roszczenia Data zdarzenia Niedołożenie należytej staranności w trakcie operacji (bezpodstawne usunięcie jajnika) zł Wyrok sądowy Data zakończenia Kwota przyznanego odszkodowania zł Kwota zasądzonej renty 0 zł 13. Data zgłoszenia roszczenia Data zdarzenia Niedołożenie należytej staranności w trakcie diagnostyki i operacji (niewykrycie guza, nieprawidłowo przeprowadzona artroskopia kolana)

13 zł Ugoda Data zakończenia Kwota przyznanego odszkodowania zł Kwota zasądzonej renty 0 zł III. Szkody w toku 14. Data zgłoszenia roszczenia Data zdarzenia Zakażenie gronkowcem zł Kwota roszczonej renty Nieokreślona W TOKU Etap likwidacji Stanowisko TU Postępowanie sądowe Odmowa TU Sprawa sądowa w toku Rezerwa: zł 15. Data zgłoszenia roszczenia Data zdarzenia Niedołożenie należytej staranności w trakcie zabiegu usunięcia woskowiny (krwotok z prawego ucha, ślepota na prawe oko) zł W TOKU Etap likwidacji Stanowisko TU Postępowanie sądowe Odmowa TU Sprawa sądowa w toku Rezerwa: zawiązana rezerwa zł Sprawa rozpatrywana w Sądzie Okręgowym w Krośnie o sygn. I C 486/11 Przeciwko PZU SA. Szpital występuje jako interwenient uboczny

14 16. Data zgłoszenia roszczenia Data zdarzenia Brak danych zł W TOKU Etap likwidacji Stanowisko TU Postępowanie sądowe wypłata w dniu zł Kwota bezsporna Proces sądowy w toku IV. Szkody w toku BRAK SZKÓD W TOKU SZKODOWOŚĆ Z TYT. UBEZPIECZEŃ MAJĄTKOWYCH Z OKRESU OSTATNICH 3 LAT (W TYM Z TYT. ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POZAMEDYCZNEJ) Grupa Data szkody przedmiot szkody liczba szkód suma wypłaconych odszkodowań Mienie szkoda w mieniu ,15 dewastacja Mienie szkoda w mieniuwodno-kanalizacyjna 1 825,25 Grupa Data szkody Data zgłoszenia Data wypłaty Data pocz. okr. odpow. 54 OC lekarzy, farmac., pers.służ.zdrowia OC lekarzy, farmac., pers.służ.zdrowia OC lekarzy, farmac., Przedmiot szkody Szkoda w mieniu (305) ,00 Szkoda w mieniu (305) ,00 Szkoda w mieniu (305) ,28

15 pers.służ.zdrowia