SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku spółka z o. o Gdańsk, ul. Polanki 119 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wywóz i utylizację odpadów medycznych Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot publikowanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych Znak sprawy : SZP-022/DEZ/250/2014 Załączniki: 1. Druk oferta - załącznik nr Wzór umowy załącznik nr Oświadczenia załącznik nr 3 4. Wykaz usług załącznik nr 4.

2 I. Nazwa oraz adres Zamawiającego. Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Tel.: (058) Płażyńskiego w Gdańsku sp. z o.o. ul. Polanki 119 Fax: (058) Gdańsk NIP: REGON: II. Tryb udzielenia zamówienia. Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego wartości poniżej kwot publikowanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych zwanej dalą "ustawą Pzp" Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia dalej zwana "SIWZ" lub "specyfikacją": - Ustawa z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.907, tekst jednolity.), - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. nr 226 Poz.1817). III. Opis przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wywozu i utylizacji odpadów medycznych o kodach i w ilości: (inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt z wyłączeniem i ) ilości ok kg w skali 24 miesięcy, (leki inne niż wymienione w ) w ilości ok. 20 kg w skali 24 miesięcy, (pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych) w ilości ok. 138 kg w skali 24 miesięcy. Szacunkowa ilość przedmiotu zamówienia może ulec zmianie. 2. KODY CPV. Główny przedmiot : usługi związane z odpadami; Przedmiot dodatkowy: usługi w zakresie odpadów medycznych i niebezpiecznych. 3. Wywóz odpadów medycznych będzie się odbywał: - trzy razy w tygodniu w poniedziałki, środy i piątki - dotyczy odpadów o kodach oraz , z terenu Szpitala Dziecięcego Polanki przy ul. Polanki 119 w Gdańsku oraz z Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla Dzieci przy ul. Abrahama 56 w Gdańsku. - do czterech razy w roku - dotyczy odpadów o kodzie , z apteki przyszpitalnej. 4. Cena usługi winna obejmować: a) koszty wywozu odpadów medycznych; b) koszty utylizacji odpadów medycznych; 5. Potwierdzeniem wykonania usługi odbioru i transportu oraz ważenia odpadów medycznych będzie sporządzona przez Wykonawcę "Karta przekazaniu odpadu". 6. Wykonanie usług musi odbywać się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami: - Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 (Dz. U. z 2013r. poz.21 tekst jednolity) - Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010 w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U z dnia 4 sierpnia 2010 r. ) - Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia w sprawie katalogu odpadów (Dz. U nr 112 poz ze zm.), - Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie dopuszczalnych sposobów i warunków unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych (Dz. U nr 8 poz.104); - Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2010 nr 249, poz.1673). Zgodnie z art. 9 ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. niebezpieczne odpady medyczne muszą być unieszkodliwiane na obszarze województwa, na którym zostały wytworzone lub w miejscach najbliżej położonych miejsca ich wytworzenia przy wykorzystaniu najlepszej dostępnej techniki i technologii. 7. Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych. 2

3 IV. 8. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 9. Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 i 7 ustawy Prawo zamówień ublicznych. 10. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 12. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 13. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Termin wykonania zamówienia. 24 miesiące od daty podpisania umowy. V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (Dz. U. z 2013 r. poz.907 tekst jednolity) dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: b) posiadania wiedzy i doświadczenia: c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: d) sytuacji ekonomicznej i finansowej: Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. 2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp. VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy. 1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, należy przedłożyć: a) oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ustawy Pzp zgodnie z załącznikiem nr 3; b) aktualne zezwolenie/decyzję właściwego terytorialnie organu administracji publicznej na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie odbierania, transportu i unieszkodliwienia odpadów medycznych zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013r poz. 21 tekst jednolity) lub decyzję w sprawie pozwolenia na eksploatacje zakładu unieszkodliwiania odpadów lub ważną umowę lub zobowiązanie innego zakładu do utylizacji i unieszkodliwiania odpadów a w przypadku realizacji zamówienia z udziałem podwykonawców - zezwolenie/decyzję podwykonawcy, zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013r poz. 21 tekst jednolity); c) zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi w zakresie transportu i utylizacji odpadów medycznych tj. certyfikat ISO 9001 lub równoważny; d) zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z europejskimi normami zarządzania środowiskowego tj. certyfikat ISO lub równoważny w zakresie usług transportu i utylizacji odpadów medycznych; e) opłaconą polisę,a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum ,00 zł; f) wykaz minimum 2 (dwóch) wykonanych lub wykonywanych usług w w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia. Należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie (referencje). 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, należy przedłożyć: a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia załącznik nr 3; 3

4 VII. b) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; c) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; d) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 2 składa równoważny dokument, na podstawie którego Zamawiający będzie miał możliwość stwierdzenia ważności oferty. e) oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - załącznik nr Inne wymagane dokumenty: - wypełniony druk oferty, który stanowi załącznik nr 1 do SIWZ, - pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą jest osoba nie wymieniona w dokumencie potwierdzającym uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, - w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia została wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, Obowiązujące zasady: Wskazane dokumenty mogą być doręczone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Opis sposobu przygotowania ofert. 1. Ofertę należy złożyć na druku Oferta (załącznik nr 1 do SIWZ) lub identycznym, bez nanoszenia jakichkolwiek zmian. W pozycji Dane Wykonawcy może być użyta pieczęć firmowa. 2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta musi być napisana w języku polskim na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie w czytelny sposób długopisem bądź niezmywalnym atramentem oraz musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz. 3. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia i musi odpowiadać jej treści. 4. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że osoba podpisująca ofertę jest uprawniona do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku podpisania oferty przez osobę/y nie wymienione w dokumencie potwierdzającym uprawnienie do występowania w obrocie prawnym należy dołączyć pełnomocnictwo(w oryginale lub akt notarialny). 5. Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 6. Wszelkie poprawki lub zmiany treści oferty muszą być naniesione w sposób umożliwiający odczytanie błędnego teksu tj. przekreślone, zaparafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 4

5 7. Wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami muszą być kolejno ponumerowane i złączone w sposób trwały i podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz muszą być opatrzone pieczęcią imienną Wykonawcy. W treści oferty winna znaleźć się informacja o ilości stron. 8. Zawartość oferty stanowi wypełniony formularz oferty oraz pozostałe dokumenty i oświadczenia wymienione w części 6 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 9. Wzór umowy winien być zaparafowany i podpisany na ostatniej stronie u dołu. 10. Oferty należy umieścić w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie uniemożliwiającej jej przypadkowe otwarcie i opatrzonej w dane Wykonawcy z napisem: Oferta na wywóz i utylizację odpadów medycznych Postępowanie nr SZP-022/DEZ/250/2014 NIE OTWIERAĆ przed godziną 10:15 dnia 09 czerwca 2014 r. 11. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane w/w sposób oraz dodatkowo oznaczone słowami ZMIANA lub WYCOFANIE. 12. Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępnione, część oferty, która zawiera te informacje należy umieścić w odrębnej kopercie oznaczonej napisem: Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa - POUFNE. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 13. Koszt sporządzenia i złożenia oferty ponosi Wykonawca z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp. 14. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp. VIII. Sposób porozumienia się Zamawiającego z Wykonawcą - udzielanie wyjaśnień dotyczących SIWZ. 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrywania. 3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie. 4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie. 5. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, drogą lub faksem pod warunkiem potwierdzenia ich listem poleconym na adres Zamawiającego w tym samym dniu. 6. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami: W sprawach merytorycznych: Bożena Szarlak tel W sprawach formalnych: Aleksandra Pruszak tel faks:

6 IX. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 1. Oferty należy składać osobiście, kurierem lub pocztą (decyduje data i godzina otrzymania oferty przez Zamawiającego) w siedzibie Zamawiającego: Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku sp. z o.o. ul. Polanki Gdańsk,sekretariat pok. nr: 49 (budynek administracyjny nr 2) do dnia godz. 10: Otwarcie ofert nastąpi w dniu: o godz. 10:15, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 54 (budynek administracyjny nr 2). 3. Oferty zostaną otwarte zgodnie z art. 86 Pzp. 4. Wykonawcy zostaną powiadomieni o wyborze oferty zgodnie z art. 92 Pzp. 5. Oferty oceniane będą w oparciu o zasady i kryteria zawarte w niniejszej SIWZ. X. Termin związania ofertą. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. XI. XII. Opis sposobu obliczenia ceny. 1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów: Nr Nazwa kryterium Waga 1 Cena (koszt) 100 % 2. Punkty przyznawane za podane wyżej kryteria będą liczone według następujących wzorów: najniższa cena oferty brutto liczba punktów oferty ocenianej = x 100 cena oferty ocenianej brutto 3. Punktacja jaką otrzyma Wykonawca w ramach kryterium cena w niniejszym postępowaniu zostanie ustalona zgodnie ze wzorem określonym powyżej % (waga kryterium cena ) oznacza, że w postępowaniu można uzyskać maksymalnie 100 punktów w ramach kryterium ceny. 5. Cena ofertowa powinna być wyrażona w walucie polskiej i powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz ewentualne rabaty. Wadium. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. XIII. Postanowienia dotyczące umowy. 1. Projekt umowy załącznik nr 2 stanowi integralną część SIWZ. 2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 Pzp. 3. O podpisaniu umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę odrębnym pismem. 4. Zamawiający, zgodnie z art. 144 ustawy Pzp, przewiduje zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w poniższym zakresie : a) wydłużenie terminu realizacji umowy, o którym mowa w 9 ust. 1 umowy, z chwilą niewykorzystania przez Zamawiającego wartości umowy, o której mowa w niniejszej umowie, b) zmiany częstotliwości wywozu odpadów; c) jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ. XIV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 6

7 W danym postępowaniu wniesienie zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane. XV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia 1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp. 5. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp oraz przepisy Kodeksu cywilnego. Zatwierdzam 7