Protokół Nr XXXVIII/06 z XXXVIII sesji Rady Powiatu Gorlickiego odbytej w dniu 30 marca 2006 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół Nr XXXVIII/06 z XXXVIII sesji Rady Powiatu Gorlickiego odbytej w dniu 30 marca 2006 r."

Transkrypt

1 Protokół Nr XXXVIII/06 z XXXVIII sesji Rady Powiatu Gorlickiego odbytej w dniu 30 marca 2006 r. Data utworzenia Numer aktu 38 Kadencja Kadencja Protokół Nr XXXVIII/06 z XXXVIII sesji Rady Powiatu Gorlickiego odbytej w dniu 30 marca 2006 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gorlicach pod przewodnictwem Pana Czesława Kłapsy Przewodniczącego Rady Powiatu. W obradach uczestniczyło 23 Radnych, oraz zaproszeni Goście zgodnie z załączonymi do protokołu listami obecności. Rozpoczęcie obrad godz Do pkt. 1 Przewodniczący Rady, Pan Czesław Kłapsa otworzył posiedzenie i odczytał porządek obrad, a następnie poddał go pod głosowanie. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie - / 21 obecnych /. 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Powiatu. 3. Interpelacje Radnych. 4. Przewidywane rozwiązania legislacyjne w zakresie ochrony zdrowia i funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej. 5. Założenia Małopolskiego Programu Ochrony Zdrowia na lata Ocena poziomu zabezpieczenia opieki zdrowotnej w powiecie gorlickim: 1/ Informacja dotycząca zabezpieczenia mieszkańców w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, w tym realizacji programów zdrowotnych. 2/ Informacja dotycząca funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej nadzorowanych przez Powiat w 2006 roku: a) działalność Samodzielnego Publicznego Powiatowego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Gorlicach w świetle sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowo inwestycyjnego za 2005 rok oraz planu finansowo- inwestycyjnego na 2006 rok wraz z informacją nt. realizacji uchwały nr XXIX/238/05 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie oceny zabezpieczenia zdrowotnego mieszkańców powiatu w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej. b) działalność Samodzielnego Publicznego Powiatowego Pogotowia Ratunkowego w Gorlicach w świetle sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowo inwestycyjnego za 2005 rok oraz planu finansowo-inwestycyjnego na 2006 rok wraz z informacją nt. realizacji uchwały nr XXIX/238/05 Rady Powiatu Gorlickiego z 2 czerwca 2005 r. w sprawie oceny zabezpieczenia zdrowotnego mieszkańców powiatu w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej. c) funkcjonowanie Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza w Gorlicach w świetle sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowo inwestycyjnego za 2005 rok oraz planu finansowo- inwestycyjnego na 2006 rok wraz z informacją nt.: - realizacji uchwały nr XXIX/238/05 Rady Powiatu Gorlickiego z 2 czerwca 2005 r. w sprawie oceny zabezpieczenia zdrowotnego mieszkańców powiatu w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej, - realizacji Aktualizacji Programu Restrukturyzacji, zaakceptowanej przez Radę Powiatu Gorlickiego uchwałą Nr XXI/254/05 z dnia 29 września 2005 r. 3/ Informacja Dyrektora Szpitala nt. przebiegu prac związanych z termomodernizacją Szpitala. 4/ Wnioski Zarządu Powiatu w przedmiocie wykonania programu restrukturyzacji i planu finansowego i inwestycyjnego Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza za 2005 rok.

2 5/ Dyskusja. 6/ Podjęcie uchwały w przedmiocie poziomu zabezpieczenia opieki zdrowotnej w Powiecie Gorlickim. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Powiatowego Centrum Edukacji w Gorlicach. 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację w roku Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Gorlickiego oraz akceptacji wartości punktów służących do obliczenia stawek wynagrodzenia. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2006 r. 11. Informacja o międzysesyjnej działalności Zarządu Powiatu. 12. Odpowiedzi na interpelacje Radnych z XXXVII sesji Rady Powiatu Gorlickiego. 13. Wnioski i oświadczenia Radnych. 14. Sprawy różne. 15. Zamknięcie posiedzenia. Do pkt. 2 Przewodniczący Rady, Pan Czesław Kłapsa, zwrócił się do Radnych o wnoszenie ewentualnych uwag do protokołu z XXXVII sesji Rady Powiatu Gorlickiego. W związku z brakiem uwag protokół został poddany pod głosowanie i przyjęty jednogłośnie - / 21 obecnych /. Do pkt. 3 Radny, Pan Karol Tenerowicz - złożył interpelację jak załącznik nr 1, 2 Radny, Pan Karol Górski - złożył interpelację jak załącznik nr 3 Radny, Pan Zygmunt Potok - złożył interpelację jak załącznik nr 4, 5 Radny, Pan Jan Wójcik - złożył interpelację jak załącznik nr 6 Radny, Pan Stefan Hładyk - złożył interpelację jak załącznik nr 7, 8 Radny, Pan Czesław Marszał - złożył interpelację jak załącznik nr 9 Radny, Pan Roman Dziubina - złożył interpelację jak załącznik nr 10, 11 Radna, Pani Zofia Kamińska - złożyła interpelację jak załącznik nr 12 Radny, Pan Stanisław Bystrowicz - złożył interpelację jak załącznik nr 13, 14 Radny, Pan Edward Jamro zwrócił uwagę na ogromną ilość interpelacji dot. modernizacji dróg. Zauważył, iż Radni podnoszą kwestie modernizacji dróg, które są przejezdne nikt natomiast nie zwrócił uwagi na drogę powiatową biegnącą przez miejscowość Szalowa, która w chwili obecnej jest nieprzejezdna. Jego zdaniem zgłaszanie przedmiotowych interpelacji, to propaganda medialna. Zaapelował, aby Zarząd Powiatu nie udzielał odpowiedzi na przedstawione interpelacje. Stwierdził, iż w Budżecie Powiatu na rok 2006 r. nie ma środków na modernizacje innych dróg niż te które zostały w nim ujęte. Dlatego modernizacje postulowanych dróg mogą się odbyć jedynie kosztem tych założonych w budżecie. Zauważył, iż już wiadomo, że środki na utrzymanie dróg przewidziane w budżecie na rok 2006 są niewystarczające. Koniecznym jest przeprowadzenie wizji lokalnej na drogach, celem ustalenia harmonogramu robót zależnego od wielkości zniszczeń. Do pkt. 4 i 5

3 Dyrektor Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, Pan Jerzy Hennig przedstawił informację nt. przewidywanych rozwiązań legislacyjnych w zakresie ochrony zdrowia i funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej. Zwrócił uwagę na konieczność podjęcia działań celem poprawy bezpieczeństwa personelu medycznego oraz pacjentów. Stwierdził, iż jakość opieki zdrowotnej zależy od jakości świadczeń zdrowotnych. Światowa Organizacja Zdrowia za najważniejsze uznaje prawo do jak najlepszej opieki zdrowotnej, oraz jak najszerszy dostęp do świadczeń zdrowotnych wysokiej jakości. Wymienił wyznaczone przez ekspertów Światowej Organizacji Zdrowia wymiary tworzenia pomiarów jakości świadczeń zdrowotnych: - dostępność do usług medycznych, - równość, - adekwatność, - akceptację, - efektywność, - skuteczność. Poinformował, iż Rada Europy w swoim zaleceniu w sprawie rozwoju i wdrażaniu systemów poprawy jakości w opiece zdrowotnej przypomina o konwencji o prawach człowieka, gdzie najwyższe usytuowanie posiada odpowiedniej jakości opieka zdrowotna, która obejmuje aspekty strukturalne i organizacyjne tj. dostępność, aspekty procesu opieki zdrowotnej tj. doskonałość zawodowa, efektywne wykorzystanie środków, osiąganie dobrych rezultatów zwłaszcza dla zdrowia pacjentów, ich samopoczucia i satysfakcji, a także uczestniczenie świadczeniobiorcy w obejmującym go procesie opieki zdrowotnej jak również udzielenie świadczeniobiorcy pełnej i jasnej informacji poprzez personel medyczny. Poinformował, iż Rada Europy zobowiązuje Państwa do prowadzenia polityki i struktury wspierającej rozwój i wdrażanie systemów nadzorowania i poprawy jakości na wszystkich szczeblach. Zapoznał Radnych z pojęciem jakości w ochronie zdrowia. Stwierdził, iż wartościowanie świadczonych usług medycznych składa się na ocenę jakości. Omówił wewnętrzne systemy jakości ochrony zdrowia w Polsce na które składają się: akredytacje, badanie opinii pacjentów, przystosowanie do specyfiki ochrony zdrowia, certyfikaty ISO, nagrody jakości. Przewodniczący Rady, Pan Czesław Kłapsa poinformował, iż z uwagi na nieobecność Dyrektora Departamentu Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Pani Urszuli Sanak nie będzie omawiany punkt dot. założeń Małopolskiego Programu Ochrony Zdrowia na lata Radny, Pan Stanisław Bystrowicz zwrócił się z zapytaniem, dlaczego Szpitale w Województwie Małopolskim mimo ogromnego zadłużenia nie wykorzystują środków zakontraktowanych w Narodowym Funduszu Zdrowia? Radny, Pan Franciszek Rachel zwrócił się z zapytaniem jakie korzyści finansowe wynikają z podjęcia procesu akredytacji? Dyrektor Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, Pan Jerzy Hennig poinformował, iż szpitale które uzyskały akredytacje w ubiegłych latach nie ponosiły żadnych korzyści z tego tytułu. Od roku 2003 Ministerstwo Zdrowia prowadziło rozmowy z Prezesem NFZ w sprawie sankcjonowania akredytacji. W chwili obecnej Prezes NFZ jednoznacznie określił, iż w świetle obecnie obowiązujących przepisów dot. NFZ nie ma możliwości zwiększenia finansowania świadczeń zdrowotnych dla jednostek posiadających akredytację. Nie jest jednak powiedziane, iż wartość finansowania świadczeń zdrowotnych będzie finansowana na równym poziomie w jednostkach posiadających i nie posiadających akredytacji. Poinformował, iż w konkursie ofert NFZ na 2006 r. widniał wyraźny zapis, iż Dyrektorzy poszczególnych Oddziałów NFZ winni zwiększyć wartość kontraktowanych usług medycznych dla szpitali, które posiadają akredytacje, certyfikat ISO lub zewnętrzną ocenę. Poinformował również, iż zostały podjęte działania celem zobligowania NFZ do zagospodarowania niewykorzystanych przez szpitali środków w systemie opieki zdrowotnej dla poszczególnych województw. Radny, Pan Stanisław Białobok zwrócił się z prośbą o wystąpienie do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, z prośba o przesłanie projektu Małopolskiego Programu Ochrony Zdrowia na lata

4 Starosta, Pan Mirosław Wędrychowicz zwrócił się z zapytaniem, czy akredytacja będzie konieczna, do włączenia Szpitala do Krajowej Sieci Szpitali? Dyrektor Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, Pan Jerzy Hennig poinformował, że z założeń przygotowywanych przez Ministerstwo Zdrowia wynika, iż akredytacja będzie jednym z głównych czynników dzięki którym Szpital będzie mógł zostać ujęty w Krajowej Sieci Szpitali. Radny, Pan Stanisław Białobok zwrócił uwagę na brak koordynacji w zakresie jednostek administrujących służbę zdrowia w Polsce. Zapytywał, czy na szczeblu centralnym podejmowane są jakiekolwiek działania prawne celem poprawy przedmiotowej sytuacji? Dyrektor Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, Pan Jerzy Hennig poinformował, iż nie jest kompetentną osobą do udzielenia odpowiedzi na przedmiotowe zapytanie. Stwierdził jedynie, iż poprawa może nastąpić wyłącznie wtedy gdy system opieki zdrowotnej na terenie kraju, poszczególnych województw i powiatów zostanie zintegrowany. Starosta, Pan Mirosław Wędrychowicz zwrócił się z zapytaniem, czy istnieje jakakolwiek szansa na zmianę kontraktowania SOR-ów? Stwierdził, iż gorlicki SOR jest bardzo dobrze zorganizowany, dysponuje nowoczesnym sprzętem, ale kontraktowanie jego usług jest niewspółmierne z kosztami jakie ponosi. Poinformował, iż średnie roczne straty gorlickiego SOR-u wynoszą 700 tyś. zł. Zapytywał jak w nowym systemie planuje się współpracę pogotowia i SOR-ów? Dyrektor Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, Pan Jerzy Hennig poinformował, iż projekt ustawy o ratownictwie medycznym przewiduje różne rozwiązania powiązania SOR-ów z pogotowiem. Stwierdził, iż w chwili obecnej nie jest w stanie podać szczegółów w tym zakresie. Odesłał do stron internatowych Ministerstwa Zdrowia, na których przedmiotowa ustawa wraz z poprawkami zostanie zmieszczona. Jego zdaniem ustawa ta w dużym stopniu uporządkuje system służby zdrowia. Poinformował, że SOR-y będą finansowane z budżetu państwa. Do poszczególnych szpitali będą przekazywane za pośrednictwem wojewodów. Wicestarosta, Pan Stanisław Szura zwrócił się z zapytaniem, czy informacje prasowe dot. przeznaczenia dodatkowych 4 mld. zł. na funkcjonowanie służby zdrowia w roku 2007 są autentyczne oraz czy 1,2 mld. zł. przejmie budżet państwa, celem dofinansowania zadań z zakresu ratownictwa medycznego (pogotowie i SOR). Dyrektor Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, Pan Jerzy Hennig poinformował, iż takie są założenia Ministerstwa Zdrowia. Powtórzył, iż SOR-y docelowo maja zostać finansowane wprost z budżetu państwa. Do pkt. 6 1/ Dyrektor Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia w Szymbarku, Pan Marek Lewek przedstawił informację dotyczącą zabezpieczenia mieszkańców w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w tym realizacji programów zdrowotnych jak załącznik nr 15 Radny, Pan Stanisław Białobok zwrócił uwagę na ogromny postęp i rozwój POZ-tów. Koniecznym jego zdaniem jest skoordynowanie działań POZ-tów ze szkołami. Radny, Pan Stanisław Kaszyk zwrócił się z zapytaniem, czy istnieje możliwość aby NFZ zakontraktował zadania z zakresu profilaktyki stomatologicznej w szkołach? Dyrektor Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia w Szymbarku, Pan Marek Lewek poinformował, że profilaktyka zawiera się w ramach kontraktu stomatologicznego. W bieżącym roku do przedmiotowego kontraktu zostały włączone również zadania z zakresu protetyki, co spowodowało znaczny spadek świadczeń z zakresu profilaktyki stomatologicznej. Poinformował, iż stomatolodzy co roku przekraczają ilość zakontraktowanych usług, w roku bieżącym nadwykonania zostały uregulowane przez NFZ, to jednak nie jest regułą. Często wyłącznie dzięki wsparciu samorządów lokalnych POZ-ty są w stanie wykonywać regularne lakowanie zębów u dzieci. Stwierdził, iż zadania szkolnego lekarza stomatologa przejęły gabinety stomatologiczne

5 działające na terenie powiatu. Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bieczu, Pan Stanisław Szurek poinformował, że na zabezpieczenie usług z zakresu opieki stomatologicznej NFZ przeznacza 1% z wszystkich środków przeznaczanych na świadczenia medyczne. 2/ a/ Dyrektor Samodzielnego Publicznego Powiatowego Ośrodka Terapii, Uzależnienia od Alkoholu I Współuzależnienia w Gorlicach, Pani Grażyna Rychlicka Schirmer przedstawiła informacje nt. działalności Placówki w świetle sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowo inwestycyjnego za 2005 rok oraz planu finansowo inwestycyjnego na 2006 rok wraz z informacją nt. realizacji uchwały Nr XXIX/238/05 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie oceny zabezpieczenia zdrowotnego mieszkańców powiatu w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej jak załącznik nr 16 b/ Dyrektor Samodzielnego Publicznego Powiatowego Pogotowia Ratunkowego w Gorlicach, Pan Jerzy Dusza przedstawił informację nt. działalności Placówki w świetle sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowo inwestycyjnego za 2005 rok oraz planu finansowo inwestycyjnego na 2006 rok wraz z informacją nt. realizacji uchwały Nr XXIX/238/05 Rady Powiatu Gorlickiego z 2 czerwca 2005 r. w sprawie oceny zabezpieczenia zdrowotnego mieszkańców powiatu w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej jak załącznik nr 17 do protokołu. Radny, Pan Franciszek Rachel zapytywał w sprawie dot. możliwości utworzenia Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Gorlicach? Wicestarosta, Pan Stanisław Szura poinformował, że Centra Powiadamiania Ratunkowego mają zaistnieć jako element zintegrowanego ratownictwa medycznego. CPR-y mają pełnić funkcję koordynującą wszelkie działania związane z ratownictwem medycznym. Ze względu na brak środków CPR w Gorlicach nie funkcjonuje, poinformował, że być może ustawa o ratownictwie medycznym wskaże źródła finansowania przedmiotowych jednostek. Przewodniczący Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych oraz Pomocy Rodzinie, Pan Franciszek Rachel przedstawił opinie Komisji wypracowaną na posiedzeniu w dniu 28 marca 2006 r jak załącznik nr 18 c) Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza w Gorlicach, Pan Marian Świerz przedstawił informację dot. funkcjonowania Placówki w świetle sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowo inwestycyjnego za 2005 rok oraz planu finansowo inwestycyjnego na 2006 rok wraz z informacją nt. realizacji uchwały Nr XXIX/238/05 Rady Powiatu Gorlickiego z 2 czerwca 2005 r. w sprawie oceny zabezpieczenia zdrowotnego mieszkańców powiatu w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej, oraz realizacji Aktualizacji Programu Restrukturyzacji, zaakceptowanej przez Radę Powiatu Gorlickiego uchwałą Nr XXI/254/05 z dnia 29 września 2005 r. jak załącznik nr 19 3/ Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza w Gorlicach, Pan Marian Świerz przedstawił informację nt. przebiegu prac związanych z termomodernizacją Szpitala. Poinformował, iż nie wykonanie termomodernizacji doprowadzi do zamknięcia szpitala z przyczyn technicznych. 4/ Wicestarosta, Pan Stanisław Szura przedstawił wnioski Zarządu Powiatu w przedmiocie wykonania programu restrukturyzacji i planu finansowego i inwestycyjnego Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza za 2005 r. jak załącznik nr 20 5/ Radny, Pan Franciszek Rachel wyraził pozytywna opinię dot. działań na rzecz uruchomienia zadania termomodernizacji podejmowanych przez Dyrekcje Szpitala oraz Zarząd Powiatu. Zwrócił

6 uwagę na zahamowanie wzrostu ujemnego wyniku finansowego Szpitala. Zaapelował o dalsze starania celem poprawy bilansu finansowego zakładu poprzez kompetentne i odpowiedzialne rozmowy z NFZ. Radny, Pan Stanisław Białobok zwrócił uwagę na konieczność przebudowy przychodni przyszpitalnej. Przekazał na ręce Dyrektora Szpitala szkic prac jakie jego zdaniem należy wykonać, celem poszerzenia bazy lokalowej przychodni. Radny, Pan Stefan Hładyk zwrócił uwagę za wzrost zobowiązań Szpitala o ponad 2, 3 mln. zł. Ponadto zapytywał w sprawach: - czy jest możliwy montaż bilansu finansowego szpitala bez możliwości wzrostu zadłużenia? - czy istnieje związek pomiędzy ilością łóżek szpitalnych a obłożeniem kadry lekarskiej, średniego personelu medycznego i innych służb pomocniczych? - czy zmniejszenie obłożenia łóżek w oddziałach szpitalnych generujących ujemne wyniki finansowe mogłoby przynieść korzyści i zmniejszyć zadłużenie przedmiotowych oddziałów? - czy za pomocą nadwykonań możliwa jest naprawa finansów Szpitala? Zauważył również, iż istnieje potrzeba zwiększenia przepustowości na oddziale okulistycznym poprzez zatrudnienie dodatkowej kadry. Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza w Gorlicach, Pan Marian Świerz poinformował, że wzrost zobowiązań szpitala jest poniekąd pozorny, gdyż wzrost zobowiązania nastąpiło m.in. poprzez zaciągnięcie kredytu na realizacje ustawy 203, która do chwili obecnej nie została wypłacona. Wypłacenie przedmiotowych środków spowoduje natychmiastowy spadek zobowiązań. Stwierdził, że całkowite uregulowanie sytuacji finansowej szpitala w chwili obecnej nie jest możliwe. Wynika to m.in. z faktu, iż system finansowania ochrony zdrowia jest wciąż niestabilny, szpital wciąż boryka się ze spłatą zaległych zobowiązań. Poinformował, iż wymagania dot. zatrudnionej kadry lekarskiej i personelu średniego określa NFZ oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia. Zauważył, iż zmniejszenie obłożenia łóżek na danych oddziałach nie zmniejszy ich zadłużenia, gdyż zadłużenie to wynika głównie z wysokości zakontraktowanych usług, czasu pobytu pacjenta na oddziale. Obecnie Dyrekcja ubiega się o zwiększenie liczby łóżek na oddziale okulistycznym, celem zwiększenia jego przepustowości. 6/ Wiceprzewodniczący Rady, Pan Marek Bugno odczytał projekt uchwały, a Przewodniczący Rady poddał go pod głosowanie. Uchwała Nr XXXVIII/312/06 z dnia 30 marca 2006 r. w przedmiocie poziomu zabezpieczenia opieki zdrowotnej w Powiecie Gorlickim, została poddana pod głosowanie i przyjęta jednogłośnie - / 23 obecnych / jak załącznik nr 21 Do pkt. 7 Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu, Pan Tadeusz Mikrut - uzasadnił projekt uchwały. Wiceprzewodniczący Rady, Pan Marek Bugno odczytał projekt uchwały, a Przewodniczący Rady poddał go pod głosowanie. Uchwała Nr XXXVIII/313/06 z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie zmian w statucie Powiatowego Centrum Edukacji w Gorlicach, została poddana pod głosowanie i przyjęta jednogłośnie - / 17 obecnych / jak załącznik nr 22 Do pkt. 8 Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Pani Romana Gajdek - uzasadniła projekt uchwały - jak załącznik nr 23 Wiceprzewodniczący Rady, Pan Marek Bugno odczytał projekt uchwały, a Przewodniczący Rady poddał go pod głosowanie.

7 Uchwała Nr XXXVIII/314/06 z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację w roku 2006, została poddana pod głosowanie i przyjęta jednogłośnie - / 17 obecnych / jak załącznik nr 24 Do pkt. 9 Pełnomocnik Starosty ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Pani Elżbieta Bulsiewicz - uzasadniła projekt uchwały - jak załącznik nr 25 Przewodnicząca Komisji Budżetowo Finansowej i Mienia Powiatu, Pani Bronisława Szpotowicz przedstawiła pozytywną opinie Komisji do projektu uchwały wypracowaną na posiedzeniu w dniu 29 marca 2006 r. - jak załącznik nr 26 Radny, Pan Józef Kociołek zawnioskował o podwyższenie wartości jednego punktu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności do kwoty 3,80 zł. Stwierdził, iż kadra zatrudniona w przedmiotowych jednostkach jest wysoko wyspecjalizowana. Wicestarosta, Pan Stanisław Szura przychylił się do wypowiedzi przedmówcy, stwierdził iż celowym byłoby zrównanie wartości jednego punktu w tych jednostkach do wartości obowiązującej w Powiatowym Urzędzie Pracy. Poinformował, jednak, że Zarząd Powiatu ustalił, iż podwyższenie wartości jednego punktu w ww. jednostkach nastąpi w roku 2007, gdyż wiąże się to z koniecznością zwiększenia planów finansowych w PCPR o 14 tyś zł, w PZON o 1,2 tyś. zł. Podwyższenie wartości jednego punktu wiąże się również z koniecznością zwiększenia planu założonego na wynagrodzenia w PCPR o 4 tyś zł, w PZON o 600 zł. Radny, Pan Karol Tenerowicz zgłosił formalny wniosek o podwyższenie wartości jednego punktu w PCPR i PZON do kwoty 3,80 zł. Wiceprzewodniczący Rady, Pan Marek Bugno zgłosił wniosek, aby z wolnych środków budżetowych przeznaczyć m.in. 150 tys. zł na znaczące podwyżki dla pracowników Starostwa Powiatowego. Poinformował, iż w budżecie na rok 2006 zagwarantowano wzrost wynagrodzeń pracowniczych o 1,5%, przy tak niskich zarobkach jakie obecnie obowiązują w Starostwie podwyżka ta będzie rażąco niska (przy zarobkach 1000 zł brutto, podwyżka wyniesie 15 zł. brutto). Przewodniczący Rady, Pan Czesław Kłapsa poinformował, iż wniosek Wiceprzewodniczącego zostanie omówiony na kolejnej sesji Rady Powiatu Gorlickiego na której będą dzielone wolne środki budżetowe. Wicestarosta, Pan Stanisław Szura poinformował, że dyrektorzy poszczególnych jednostek wnioskowali o wzrost wartości punktu przewidzianego w budżecie poszczególnych jednostek. Poinformował, że Rada nie posiada kompetencji do zmiany wnioskowanej przez dyrektora wysokości wartości jednego punktu. Wg uregulowań prawnych Rada Powiatu opiniuje wniosek dyrektora placówki. Pełnomocnik Starosty ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Pani Elżbieta Bulsiewicz odczytała przepis prawny regulujący przedmiotową kwestię cyt. Wartość jednego punktu w złotych ustala pracodawca w porozumieniu... Stwierdziła, iż z interpretacji prawnej wynika, iż Rada nie może wbrew wnioskowi kierownika jednostki organizacyjnej ustalać wartości jednego punktu. Może jedynie nie przyjąć wartości wnioskowanej przez kierownika. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Pani Romana Gajdek poinformowała, iż punkt wysokości 3,30 zł jest zabezpieczony w planie finansowym jednostki zgodnie z uchwała budżetową na 2006 r. Stwierdziła, iż jako Dyrektor jednostki nie może stawiać wniosku o ustalenie wyższej wartości punktu, niż pozwala na to plan finansowy jednostki. Radny, Pan Karol Tenerowicz ze względów formalnych wycofał postawiony przez siebie wniosek. Przewodniczący Rady, Pan Czesław Kłapsa zaproponował, aby Rada przyjęła uchwałę w proponowanej przez Zarząd i zaakceptowanej przez Komisje Budżetowo Finansową i Mienia

8 Powiatu wersji, gdy pojawia się warunki do zmiany przedmiotowej uchwały w zakresie podwyższenia wartości punktu dla PCPR i PZON Rada Powiatu ponownie powróci do przedmiotowej kwestii. Wiceprzewodniczący Rady, Pan Adam Urbanek odczytał projekt uchwały, a Przewodniczący Rady poddał go pod głosowanie. Uchwała Nr XXXVIII/315/06 z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu gorlickiego oraz akceptacji wartości punktów służących do obliczania stawek wynagrodzenia, została poddana pod głosowanie i przyjęta przy 4 głosach wstrzymujących - / 22 obecnych / jak załącznik nr 27 Do pkt. 10 Skarbnik Powiatu, Pani Krystyna Lewek - uzasadnił projekt uchwały - jak załącznik nr 27 do protokołu. Przewodnicząca Komisji Budżetowo Finansowej i Mienia Powiatu, Pani Bronisława Szpotowicz przedstawiła pozytywną opinie Komisji do projektu uchwały wypracowaną na posiedzeniu w dniu 29 marca 2006 r. - jak załącznik nr 26 Wiceprzewodniczący Rady, Pan Marek Bugno odczytał projekt uchwały, a Przewodniczący Rady poddał go pod głosowanie. Uchwała Nr XXXVIII/316/06 z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego, została poddana pod głosowanie i przyjęta jednogłośnie - / 22 obecnych / jak załącznik nr 28 Do pkt. 11 W dyskusji nad informacją głos zabrali: Radny, Pan Zygmunt Potok odniósł się do informacji Nr 63 pkt. 23 ze str. nr 6 oraz informacji nr 64 pkt. 12 ze str. nr 2 prosząc o wyjaśnienie jakie ponad te wymienione inwestycje drogowo mostowe będą mieć szanse na realizacje w ramach otrzymanej promesy? Pełnomocnik Starosty ds. Rozwoju i Infrastruktury, Pan Marek Machowski poinformował, iż Zarząd Powiatu dokonał podziału otrzymanych środków. Poinformował, iż z tego tytułu zostanie wykonanych 6 zadań z zakresu modernizacji nast. dróg: Gorlice Bystra Wola Łużańska, Ropa Gródek, Rożnowice Sitnica, Głęboka Kunowa Pusta Wola, Wysowa Blechnarka, Stróże Łużna. Radny, Pan Edward Jamro odniósł się do informacji Nr 64 pkt. 11 ze str. 2 prosząc o przedstawienie kosztów związanych z reaktywacją działalności filii Wydziału Komunikacji w Bieczu? Sekretarz Powiatu, Krzysztof Augustyn poinformował, że Powiat będzie pokrywał koszty osobowe funkcjonowania filii Wydziału tj. 1 etat. Etat ten obsadzony zostanie pracownikiem obecnie zatrudnionym w Wydziale Komunikacji przy ul. Słonecznej. Pozostałe koszty pokrywać będzie Burmistrz Miasta i Gminy Biecz. Radny, Pan Stanisław Kaszyk poinformował, iż koszt funkcjonowania filii dla Powiatu Gorlickiego to ok. 19 tyś zł. rocznie. Stwierdził, iż wszystkie koszty rzeczowe, zgodnie z zapisami porozumienia pokrywać będzie samorząd biecki. Wiceprzewodniczący Rady, Pan Marek Bugno poinformował, że reaktywowane zostaje porozumienie zawarte pomiędzy Starostwem Powiatowym, a Urzędem Miasta i Gminy Biecz. Z przedmiotowego porozumienia wynika, iż Starostwo Powiatowe pokrywa wyłącznie 50% kosztów związanych z instalacja łączy komputerowych oraz koszty osobowe zatrudnionego pracownika. Poinformował, iż wszyscy mieszkańcy Gminy Biecz będą obsługiwani we filii Wydziału w Bieczu, nie będzie możliwości obsługi tych osób w Gorlicach. Informacja o międzysesyjnej działalności Zarządu Powiatu Gorlickiego w okresie

9 od 22 lutego 2006 r. do 29 marca 2006 r. została poddana pod głosowanie i przyjęta przy 1 głosie wstrzymującym się - / 22 obecnych / jak załącznik nr 29 Do pkt. 12 Specjalista ds. Ochrony i Promocji Zdrowia, Pani Joanna Tenerowicz - przedstawiła odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na XXXVII sesji Rady Powiatu Gorlickiego w dniu 23 lutego 2006 r. przez: - Radnego, Pana Karola Tenerowicza jak załącznik nr 30 do protokołu, - Radnego, Pana Stanisława Bystrowicza jak załącznik nr 31 do protokołu, - Radnego, Pana Franciszka Rachela jak załącznik nr 32 do protokołu, Skarbnik Powiatu, Pani Krystyna Lewek przedstawiła odpowiedź na interpelacje zgłoszoną na XXXVII sesji Rady Powiatu Gorlickiego w dniu 23 lutego 2006 r. przez Radnego, Pana Stanisława Bystrowicza jak załącznik nr 31 Pełnomocnik Starosty ds. Rozwoju i Infrastruktury, Pan Marek Machowski przedstawił odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na XXXVII sesji Rady Powiatu Gorlickiego w dniu 23 lutego 2006 r. przez: - Radnego, Pana Stanisława Bystrowicza jak załącznik nr 31 do protokołu, - Radnego, Pana Jana Wójcika jak załącznik nr 33 do protokołu, - Radnego, Pana Adama Urbanka jak załącznik nr 34 do protokołu, oraz wnioski zgłoszone na przedmiotowej sesji przez Radnego, Pana Stefana Hładyka oraz Pana Czesława Marszała jak załącznik nr 35 do protokołu, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu, Pan Tadeusz Mikrut - przedstawił odpowiedź na interpelacje zgłoszone na XXXVII sesji Rady Powiatu Gorlickiego w dniu 23 lutego 2006 r. przez Radnego, Pana Stanisława Bystrowicza jak załącznik nr 36 Do pkt. 13 Radny, Pan Stanisław Bystrowicz przedstawił informację nt. konkursu teatralnego im. Jana Pawła II. Zapoznał również Radnych z planami dot. organizacji Rajdu im. Jana Pawła II. Wicestarosta, Pan Stanisław Szura poinformował o planowanej prezentacji multimedialnej projektu kotłowni budowanej przy Szpitalu Specjalistycznym w Gorlicach. Poinformował, że informacja dot. terminu prezentacji będzie podana telefonicznie. Radni w głosowani wyrazili chęć wzięcia udziału w prezentacji. Radny, Pan Edward Jamro wnioskował o przedstawienie generalnego projektu. Zwrócił się z prośbą, aby w ramach prezentacji projektanci udzielili informacji dot.: - zestawienia kosztów termomodernizacji (m.in. koszt ocieplenia budynku głównego, koszt wymiany stolarki), - kosztów modernizacji kotłowni, - kosztów urządzeń ciepłowniczych, - projektu hali do składowania opału (m.in. metraż, kubatura, konstrukcja), - materiału opałowego (m.in. czy jest zabezpieczony, jaka jest jego cena). Radny, Pan Franciszek Rachel zwrócił się z wnioskiem o wyjaśnienie w oparciu o jakie materiały Prokuratura Rejonowa w Gorlicach umorzyła postępowanie dot. modernizacji pracowni tomografii komputerowej? Radny, Pan Stefan Hładyk podziękował Przewodniczącemu za udział w konferencji poświęconej życiu i twórczości malarza łemkowskiego Epifaniusza Drowniaka, która odbyła się w Krynicy. Wyraził ubolewanie z powodu braku udziału w konferencji przedstawiciela Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu. Radny, Pan Czesław Oruba - wnioskował o wystąpienie do kompetentnej instytucji, celem poprawy oznakowania dróg prowadzących do Gorlic oraz Wysowej od strony Krakowa, Tarnowa oraz Rzeszowa. Do pkt. 14 Wiceprzewodniczący Rady, Pan Marek Bugno poinformował, że na ręce Starosty wpłynęła Obywatelska karta antykorupcyjna, która jest pozostawiona Radnym do wglądu w Biurze Rady.

10 Ponadto przedstawił informacje nt. wycieczki organizowanej dla Radnych Powiatu, Radnych Gmin oraz pracowników samorządowych. Poinformował, iż szczegółowych wyjaśnień udziela Pan Jan Dusza, Inspektor ds. BHP, on również przyjmuje zgłoszenia. Pełnomocnik Starosty ds. Informacji Niejawnych, Pani Elżbieta Bulsiewicz przedstawiła informacje nt. Oświadczeń majątkowych. Stwierdziła, iż Radni są zobowiązani złożyć oświadczenie majątkowe wg stanu na 31 grudnia 2005 r. do Przewodniczącego Rady Powiatu. Do oświadczenia należy dołączyć kopię zeznania podatkowego. Poinformowała, że w pkt. VIII oświadczenia należy ująć wszystkie uzyskiwane dochody (dot. m.in. rent, emerytur, zatrudnienia, diet radnych i inne.). Natomiast w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w pkt. VI należy wpisać dochód i przychód z tego tytułu oddzielnie. Poinformowała również, że w pkt. II Radni, którzy posiadają własne domy winni oprócz powierzchni domu wpisać jego wartość i powierzchnie nieruchomości. Termin składania oświadczeń mija 30 kwietnia br. Wiceprzewodniczący Rady, Pan Marek Bugno zaapelował do Radnych o nie opuszczanie sali posiedzeń w trakcie obrad. Wicestarosta, Pan Stanisław Szura poinformował, że w Biurze Rady pozostawia do wglądu Stanowiska podjęte na ostatnim posiedzeniu Związku Powiatów Polskich. Radny, Pan Edward Jamro zawnioskował o ostateczne załatwienie sprawy Pana Tadeusza Szurka przez organy Powiatu. Poinformował, iż wniosek składa do Rady Powiatu zgodnie ze stanowiskiem Rady podjętym na sesji w dniu 27 października 2005 r. Do pkt. 15 W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku obrad XXXVIII sesji Rady Powiatu, Przewodniczący Rady, Pan Czesław Kłapsa zamknął obrady, dziękując wszystkim za przybycie. Zakończenie obrad godz Protokołowała: Marta Orlewska Przewodniczący Rady Powiatu Czesław Kłapsa Liczba odwiedzin: 35 Podmiot udostępniający informację: Osoba wprowadzająca informację: Starostwo Powiatowe w Gorlicach Administrator Podmiotu Osoba odpowiedzialna za informację: Czas wytworzenia: :06:59 Czas publikacji: :06:59 Data przeniesienia do archiwum: Brak

z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu.

z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu. Rada Powiatu Nowosądeckiego P R O T O K Ó Ł NR XLII/2006 z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXIV/09 z XXXIV sesji Rady Powiatu Gorlickiego odbytej w dniu 24 września 2009 r.

Protokół Nr XXXIV/09 z XXXIV sesji Rady Powiatu Gorlickiego odbytej w dniu 24 września 2009 r. Protokół Nr XXXIV/09 z XXXIV sesji Rady Powiatu Gorlickiego odbytej w dniu 24 września 2009 r. Data utworzenia 2009-09-24 Numer aktu 34 Kadencja Kadencja 2002-2006 BR.0041/8/09 Protokół Nr XXXIV/09 z XXXIV

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 136/II/2005 Zarządu Powiatu w Gryfinie

Protokół nr 136/II/2005 Zarządu Powiatu w Gryfinie Protokół nr 136/II/2005 Zarządu Powiatu w Gryfinie W dniu 30 listopada 2005 r. w godzinach od 10 00 do 14 30 odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu w Gryfinie. Posiedzenie odbyło się w siedzibie Starostwa

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 4/2012 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Uzdrowisk Rady Powiatu Nowosądeckiego w dniu 19 czerwca 2012 roku

Protokół Nr 4/2012 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Uzdrowisk Rady Powiatu Nowosądeckiego w dniu 19 czerwca 2012 roku Proponowany porządek posiedzenia: Protokół Nr 4/2012 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Uzdrowisk Rady Powiatu Nowosądeckiego w dniu 19 czerwca 2012 roku 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XI/07 z XI sesji Rady Powiatu Gorlickiego odbytej w dniu 4 października 2007 r.

Protokół Nr XI/07 z XI sesji Rady Powiatu Gorlickiego odbytej w dniu 4 października 2007 r. Protokół Nr XI/07 z XI sesji Rady Powiatu Gorlickiego odbytej w dniu 4 października 2007 r. Data utworzenia 2007-10-04 Numer aktu 11 Kadencja Kadencja 2002-2006 Protokół Nr XI/07 z XI sesji Rady Powiatu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. 1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy obecności oraz pani Danuta Bywalec Skarbnik Powiatu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 3/2012 posiedzenia Komisji Mienia i Infrastruktury Rady Powiatu Nowosądeckiego w dniu 21 czerwca 2012 r.

PROTOKÓŁ Nr 3/2012 posiedzenia Komisji Mienia i Infrastruktury Rady Powiatu Nowosądeckiego w dniu 21 czerwca 2012 r. PROTOKÓŁ Nr 3/2012 posiedzenia Komisji Mienia i Infrastruktury Rady Powiatu Nowosądeckiego w dniu 21 czerwca 2012 r. Realizowany porządek posiedzenia: 1.Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r.

PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r. PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r. Realizowany program posiedzenia: 1.Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia. 2.Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Data utworzenia 2005-02-24. Numer aktu 26. Kadencja Kadencja 2002-2006

Data utworzenia 2005-02-24. Numer aktu 26. Kadencja Kadencja 2002-2006 Protokół Nr XXVI/05 z XXVI sesji Rady Powiatu Gorlickiego odbytej w dniu 24 lutego 2005 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gorlicach pod przewodnictwem Pana Czesława Kłapsy Przewodniczącego Rady Powiatu.

Bardziej szczegółowo

XXXVI Sesja Zwyczajna Rady Miasta Trzebini IV kadencji

XXXVI Sesja Zwyczajna Rady Miasta Trzebini IV kadencji XXXVI Sesja Zwyczajna IV kadencji Data utworzenia 2005-07-01 Numer aktu 36 Kadencja Kadencja 2002-2006 P r o t o k ó ł Nr XXXVI / IV/ 2005 z XXXVI sesji zwyczajnej IV kadencji odbytej w dniu 1 lipca 2005

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 12/2005 posiedzenia Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 9 marca 2005 roku

Protokół Nr 12/2005 posiedzenia Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 9 marca 2005 roku Protokół Nr 12/2005 posiedzenia Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 9 marca 2005 roku Protokół Nr 12/2005 posiedzenia Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 9 marca 2005 roku Protokół Nr 12/2005 posiedzenia

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 24/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 2 czerwca 2015 roku.

P R O T O K Ó Ł NR 24/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 2 czerwca 2015 roku. P R O T O K Ó Ł NR 24/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 2 czerwca 2015 roku. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi

Bardziej szczegółowo

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3.

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. PROTOKÓŁ Z 136/2008 POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. W posiedzeniu uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

Z obrad XVII sesji Rady Powiatu Wielickiego, która odbyła się w dniu 28 listopada 2012r. w siedzibie Starostwa przy ul. E. Dembowskiego 2.

Z obrad XVII sesji Rady Powiatu Wielickiego, która odbyła się w dniu 28 listopada 2012r. w siedzibie Starostwa przy ul. E. Dembowskiego 2. Protokół nr XVII/12 Z obrad XVII sesji Rady Powiatu Wielickiego, która odbyła się w dniu 28 listopada 2012r. w siedzibie Starostwa przy ul. E. Dembowskiego 2. Przewodniczący Rady Powiatu Wielickiego Adam

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku

PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r.

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r. PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r. Obrady rozpoczęto o godz. 13 05, zakończono o godz. 13 50. Podjęto uchwały od Nr XXXVIII/301/2014 do Nr XXXVIII/302/2014.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 24/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Proszowickiego, które odbyło się w dniu 10.03.2015 r.

Protokół Nr 24/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Proszowickiego, które odbyło się w dniu 10.03.2015 r. Protokół Nr 24/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Proszowickiego, które odbyło się w dniu 10.03.2015 r. Data utworzenia 2015-03-10 Numer aktu 24 Akt prawa miejscowego NIE Jednolity identyfikator aktu w

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r.

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Ad.1. Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku Obrady XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Żuk, witając przybyłych

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 27/XXVII z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 25 marca 2013 r.

Protokół nr 27/XXVII z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 25 marca 2013 r. Protokół nr 27/XXVII z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 25 marca 2013 r. Ad.1. Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 37/2009. Z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku. odbytego w dniu 21 sierpnia 2009 roku

Protokół Nr 37/2009. Z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku. odbytego w dniu 21 sierpnia 2009 roku Protokół Nr 37/2009 Z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu 21 sierpnia 2009 roku Posiedzeniu komisji przewodniczył radny Józef Kubas przewodniczący komisji.

Bardziej szczegółowo

Porządek ten został w obecności 5 członków przyjęty jednogłośnie.

Porządek ten został w obecności 5 członków przyjęty jednogłośnie. Protokół Nr 115/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu Świebodzińskiego odbytego dnia 18 lutego 2013 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świebodzinie, ul. Kolejowa 2. Posiedzenie Zarządu Powiatu otworzył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XV/2003 z Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 22 grudnia 2003r.

PROTOKÓŁ Nr XV/2003 z Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 22 grudnia 2003r. PROTOKÓŁ Nr XV/2003 z Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 22 grudnia 2003r. Obrady rozpoczęto o godz. 10.00, zakończono o godz. 11.35. Podjęto uchwały od Nr XV/86/2003 do Nr XV/89/2003. W sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Ad. 1 Otwarcie sesji. Ad. 2 Przyjecie porządku obrad. W sesji udział biorą:

Ad. 1 Otwarcie sesji. Ad. 2 Przyjecie porządku obrad. W sesji udział biorą: PROTOKÓŁ z obrad V Sesji Rady Gminy Łabowa w dniu 18 marca 2015 r. W sesji udział biorą: - Radni wg. listy obecności załączonej do protokołu, - Sołtysi wg. listy obecności dołączonej do protokołu, - Wójt

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XI/12. XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR XI/12. XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR XI/12 XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej

Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej Data utworzenia 2009-01-08 Numer aktu Kadencja Kadencja 2002-2006 Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ 20/2012. z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych z dnia 22 sierpnia 2012 r.

PROTOKÓŁ 20/2012. z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych z dnia 22 sierpnia 2012 r. PROTOKÓŁ 20/2012 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych z dnia 22 sierpnia 2012 r. 1. Na posiedzeniu Komisji obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy. 2. Porządek posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

XXXI sesja VI kadencji w dniu 15 kwietnia 2013 r.

XXXI sesja VI kadencji w dniu 15 kwietnia 2013 r. Dz.18.0020.1.31.2013 Podsumowanie: XXXI sesja VI kadencji w dniu 15 kwietnia 2013 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji. 4. Roczne Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku

Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku Rozpoczęcie sesji godz. 10:00 Zakończenie sesji godz. 15:00 Sesja odbyła się w sali konferencyjnej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku Miejsce obrad - sala konferencyjna Urzędu Miejskiego. Czas trwania obrad - godz.13 30 14 30

Bardziej szczegółowo

Iłża, dn. 21.05.2012r. Protokół Nr 6/IV/2012. z posiedzenia Rady Społecznej SPZZOZ Szpitala w Iłży w dniu 16.05.2012r.

Iłża, dn. 21.05.2012r. Protokół Nr 6/IV/2012. z posiedzenia Rady Społecznej SPZZOZ Szpitala w Iłży w dniu 16.05.2012r. Iłża, dn. 21.05.2012r. Protokół Nr 6/IV/2012 z posiedzenia Rady Społecznej SPZZOZ Szpitala w Iłży w dniu 16.05.2012r. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Rady Społecznej SPZZOZ - Szpital w Iłży w następującym

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 14/2005 posiedzenia Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 22 marca 2005 roku

Protokół Nr 14/2005 posiedzenia Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 22 marca 2005 roku Protokół Nr 14/2005 posiedzenia Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 22 marca 2005 roku Protokół Nr 14/2005 posiedzenia Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 22 marca 2005 roku Protokół Nr 14/2005 posiedzenia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 5.2015 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MIĘDZYRZECZU które odbyło się w dniu 28 stycznia 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 5.2015 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MIĘDZYRZECZU które odbyło się w dniu 28 stycznia 2015 r. PROTOKÓŁ NR 5.2015 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MIĘDZYRZECZU które odbyło się w dniu 28 stycznia 2015 r. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Grzegorz Gabryelski - Starosta 2. Rafał Mikuła - Wicestarosta

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/2006 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2006r.

Protokół nr 3/2006 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2006r. Protokół nr 3/2006 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2006r. Data utworzenia 2006-12-28 Numer aktu 3 Kadencja Kadencja 2002-2006 III sesję Rady Gminy Szaflary otworzył oraz przewodniczył obradom Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/12. Lista obecności członków Komisji jak i zaproszonych gości, stanowi załącznik do protokołu.

Protokół Nr 1/12. Lista obecności członków Komisji jak i zaproszonych gości, stanowi załącznik do protokołu. Protokół Nr 1/12 Z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej odbytej w dniu 20 lutego 2012 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego

Bardziej szczegółowo

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r.

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 47/10 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbytego w dniu 4 listopada 2010 roku w godzinach od 12 00 do 13 40

PROTOKÓŁ NR 47/10 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbytego w dniu 4 listopada 2010 roku w godzinach od 12 00 do 13 40 1 z 5 PROTOKÓŁ NR 47/10 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbytego w dniu 4 listopada 2010 roku w godzinach od 12 00 do 13 40 Komisja Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbyła

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 55/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 5 listopada 2014 r.

Protokół nr 55/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 5 listopada 2014 r. Protokół nr 55/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 5 listopada 2014 r. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się w ratuszu w sali 312 i trwało od godz. 16.10 do godz. 19.40. Posiedzeniu przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Dz.18.0020.1.51.2014 Podsumowanie:

Dz.18.0020.1.51.2014 Podsumowanie: Dz.18.0020.1.51.2014 Podsumowanie: LI sesja VI kadencji w dniu 13 października 2014 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z L sesji. 4. Projekty

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł z posiedzenia Konwentu Starostów Województwa Małopolskiego w dniu 12 czerwca 2007 roku

P R O T O K Ó Ł z posiedzenia Konwentu Starostów Województwa Małopolskiego w dniu 12 czerwca 2007 roku P R O T O K Ó Ł z posiedzenia Konwentu Starostów Województwa Małopolskiego w dniu 12 czerwca 2007 roku Obecni: 18 członków Konwentu Starostów Województwa Małopolskiego. Zaproszeni goście: Wojciech Kozak

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 z obrad XXVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie, odbytej w dniu 15 marca 2013 roku w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie w godz. 10 05 11 25 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 29/14 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Walki z Bezrobociem Rady Powiatu w Lubartowie z dnia 25 czerwca 2014 r.

Protokół Nr 29/14 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Walki z Bezrobociem Rady Powiatu w Lubartowie z dnia 25 czerwca 2014 r. Protokół Nr 29/14 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Walki z Bezrobociem Rady Powiatu w Lubartowie z dnia 25 czerwca 2014 r. (w godz. 13.00 14:00) Posiedzenie Komisji odbyło się w dniu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 12/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie w dniu 29 stycznia 2015 r. po sesji

Protokół Nr 12/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie w dniu 29 stycznia 2015 r. po sesji Protokół Nr 12/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie w dniu 29 stycznia 2015 r. po sesji Termin posiedzenia Zarządu na dzień 29 stycznia 2015 r. został ustalony wcześniej przez p. Starostę. W obradach

Bardziej szczegółowo

2. Adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:

2. Adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych: Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul.jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. Protokół kontroli doraźnej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 10 września 2013r. 1. Informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 13/15. W posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięli udział: Przewodniczący: - Jan Zalewski. -Edward Zaremba - Jan Markiewicz - Wiesław Klepacki

Protokół Nr 13/15. W posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięli udział: Przewodniczący: - Jan Zalewski. -Edward Zaremba - Jan Markiewicz - Wiesław Klepacki Protokół Nr 13/15 Z posiedzenia Zarządu Powiatu Siemiatyckiego, które odbyło się w dniu 25 marca 2015 roku, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, godzinach 14 00-15 20. W posiedzeniu Zarządu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 62/08 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W KŁOBUCKU w dniu 3 lipca 2008 roku

PROTOKÓŁ NR 62/08 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W KŁOBUCKU w dniu 3 lipca 2008 roku Or.VI.0062-62/08 Kłobuck, dn. 07.07.2008r. PROTOKÓŁ NR 62/08 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W KŁOBUCKU w dniu 3 lipca 2008 roku I. W POSIEDZENIU UCZESTNICZYLI: 1. MINKINA ROMAN - WICESTAROSTA 2. KIEPURA

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 2/2015 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 21 stycznia 2015 r. w godzinach od 13 00 do 15 40

PROTOKÓŁ NR 2/2015 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 21 stycznia 2015 r. w godzinach od 13 00 do 15 40 PROTOKÓŁ NR 2/2015 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 21 stycznia 2015 r. w godzinach od 13 00 do 15 40 Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda

Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Obrady XIII Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 14.00 Obradom

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 26/2010 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej odbytego w dniu 10 lutego 2010 roku

P R O T O K Ó Ł NR 26/2010 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej odbytego w dniu 10 lutego 2010 roku P R O T O K Ó Ł NR 26/2010 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej odbytego w dniu 10 lutego 2010 roku W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III/16/08 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 16 kwietnia 2008 roku

Protokół nr III/16/08 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 16 kwietnia 2008 roku Protokół nr III/16/08 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 16 kwietnia 2008 roku w posiedzeniu udział wzięli: 1. Wojciech Rychlik Starosta 2. Witold Oleszczyk - Wicestarosta 3. Józef Śnieg Członek Zarządu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu

Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu Ad.1 Obrady sesji rozpoczęto o godz. 14 30. Przewodniczący Rady Gminy Janusz Wawer dokonał otwarcia sesji.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r.

Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r. Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r. Posiedzenie odbyło się w budynku A Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wlkp. W posiedzeniu udział wzięli

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR LXV/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 19 września 2012 roku

PROTOKÓŁ NR LXV/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 19 września 2012 roku PROTOKÓŁ NR LXV/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 19 września 2012 roku Zarząd Powiatu w Krasnymstawie odbył posiedzenie w składzie: 1. Pan Janusz Szpak - Starosta 2. Pan

Bardziej szczegółowo

Ad. 3. Ad. 4. Projekty uchwał Zarządu Uchwałę Nr XXII/273/2008 Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie z dnia 8 lipca 2008 roku.

Ad. 3. Ad. 4. Projekty uchwał Zarządu Uchwałę Nr XXII/273/2008 Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie z dnia 8 lipca 2008 roku. Protokół z XXII sesji Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie, która odbyła się 8 lipca 2008 roku w siedzibie Rady przy ul. Wysłouchów 34, w godz. 18.00 21.50 Sesję prowadziła Przewodnicząca Rady i Zarządu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 35/ 2004 posiedzenia Zarządu Powiatu Lubańskiego w dniu 6 sierpnia 2004 roku

Protokół Nr 35/ 2004 posiedzenia Zarządu Powiatu Lubańskiego w dniu 6 sierpnia 2004 roku Protokół Nr 35/ 2004 posiedzenia Zarządu Powiatu Lubańskiego w dniu 6 sierpnia 2004 roku Protokół Nr 35/ 2004 posiedzenia Zarządu Powiatu Lubańskiego w dniu 6 sierpnia 2004 roku godzina rozpoczęcia: 10.00

Bardziej szczegółowo

Nr XXXIII/275/14 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Niepołomice.

Nr XXXIII/275/14 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Niepołomice. Nr XXXIII/275/14 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Niepołomice. Data utworzenia 2014-09-25 Numer aktu 275 Akt prawa miejscowego NIE Jednolity identyfikator aktu w dzienniku urzędowym UCHWAŁA

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący Komisji, Jerzy Babkiewicz, otworzył obrady Komisji, witając wszystkich zebranych.

Przewodniczący Komisji, Jerzy Babkiewicz, otworzył obrady Komisji, witając wszystkich zebranych. Or-BRP.0012-2.5.2012 Lublin, dnia 28 marca 2012 r. Protokół nr 4/2012 posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 28 marca 2012 r. W dniu 28 marca odbyło się posiedzenie Komisji Ochrony

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 136/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Brzeskiego w dniu 10.06.2013r.

Protokół nr 136/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Brzeskiego w dniu 10.06.2013r. Protokół nr 136/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Brzeskiego w dniu 10.06.2013r. Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęty. Obecni według listy obecności. Anna Niesłuchowska, naczelnik Wydziału Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Obradom przewodniczył P. Dariusz Kazun przewodniczący Rady Gminy.

Obradom przewodniczył P. Dariusz Kazun przewodniczący Rady Gminy. P R O T O K Ó Ł Nr XXVIII/2013 z obrad XXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie, odbytej w dniu 17 maja 2013 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Platerowie w godz. 9 05 10 20 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 20/03 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej, odbytego w dniu 16 czerwca 2003 r.

Protokół Nr 20/03 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej, odbytego w dniu 16 czerwca 2003 r. i Pomocy Społecznej, odbytego w dniu 16 czerwca 2003 r. Strona 1 z 6 Protokół Nr 20/03 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej, odbytego w dniu 16 czerwca 2003 r. Obecni:

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku.

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło szesnastu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Związku Gmin Ziemi Gorlickiej za I półrocze 2008 r.

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Związku Gmin Ziemi Gorlickiej za I półrocze 2008 r. Sprawozdanie z wykonania Budżetu Związku Gmin Ziemi Gorlickiej za I półrocze 2008 r. Data utworzenia Numer aktu Kadencja Sprawozdanie z wykonania budżetu Związku Gmin Ziemi Gorlickiej za I półrocze 2008

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 37/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji w dniu 17 grudnia 2013 r.

PROTOKÓŁ NR 37/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji w dniu 17 grudnia 2013 r. PROTOKÓŁ NR 37/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji w dniu 17 grudnia 2013 r. 1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji oraz goście według załączonych list obecności. 2.

Bardziej szczegółowo

1. Stwierdzenie prawomocności obrad.

1. Stwierdzenie prawomocności obrad. Protokół : XXIX Sesja Rady Gminy Gać z dnia 16 stycznia 2013 roku 1. Stwierdzenie prawomocności obrad. pan Lesław Stańko Zgodnie z listą obecności w obradach Rady uczestniczy 14 Radnych co stanowi 93 %ogółu.

Bardziej szczegółowo

V sesja VII kadencji w dniu 16 lutego 2015 r.

V sesja VII kadencji w dniu 16 lutego 2015 r. Dz.18.0021.5.2015 Podsumowanie: Porządek obrad: V sesja VII kadencji w dniu 16 lutego 2015 r. 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie projektu porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z IV sesji. 4. Projekty

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXVI/2013 z przebiegu sesji Rady Miejskiej w Wołczynie odbytej 30 października 2013 r.

Protokół Nr XXXVI/2013 z przebiegu sesji Rady Miejskiej w Wołczynie odbytej 30 października 2013 r. Protokół Nr XXXVI/2013 z przebiegu sesji Rady Miejskiej w Wołczynie odbytej 30 października 2013 r. Sesję rozpoczęto o godzinie 12.00, a zakończono o godzinie 12.50. Na 15 radnych w sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. z posiedzenia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej. w dniu 16 grudnia 2008 roku

P R O T O K Ó Ł. z posiedzenia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej. w dniu 16 grudnia 2008 roku 1 SE-PO.0063-3-11/08 P R O T O K Ó Ł z posiedzenia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej w dniu 16 grudnia 2008 roku Skład Komisji: 1. Władysław Oczkowicz Przewodniczący - obecny 2. Czesław Badura -

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 57/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 listopada 2011 roku

Protokół nr 57/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 listopada 2011 roku Protokół nr 57/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 listopada 2011 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 8 00 a zakończyło o godz. 10 10. Obecni (lista obecności

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 133/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 6 października 2010 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 133/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 6 października 2010 r. Golub-Dobrzyń, dnia 06.10.2010 r. Znak: OR,SSiO.0062/133/10 P R O T O K Ó Ł Nr 133/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 6 października 2010 r. Ad. 1 133 posiedzenie Zarządu Powiatu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł z posiedzenia Konwentu Starostów Województwa Małopolskiego w dniu 19 września 2008 roku

P R O T O K Ó Ł z posiedzenia Konwentu Starostów Województwa Małopolskiego w dniu 19 września 2008 roku P R O T O K Ó Ł z posiedzenia Konwentu Starostów Województwa Małopolskiego w dniu 19 września 2008 roku Obecni: 19 członków Konwentu Starostów Województwa Małopolskiego Zaproszeni goście: Roman Ciepiela

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 OG.0002.3.2011 PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 odbytej dnia 29 grudnia 2010 roku w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu Ad.1. Otwarcie III

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska w Rakoniewicach

Rada Miejska w Rakoniewicach Rada Miejska w Rakoniewicach PROTOKÓŁ Nr IX/2007 z IX Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Rakoniewicach, która odbyła się w dniu 22 czerwca 2007r., w sali Wielkopolskiego Muzeum PoŜarnictwa w Rakoniewicach,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 3/2003 z III posiedzenia Komisji Spraw Społecznych w dniu 23 stycznia 2003 r.

Protokół Nr 3/2003 z III posiedzenia Komisji Spraw Społecznych w dniu 23 stycznia 2003 r. Protokół Nr 3/2003 z III posiedzenia Komisji Spraw Społecznych w dniu 23 stycznia 2003 r. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 13 05 i trwało do godz. 15 00. W posiedzeniu udział wzięło 6 członków komisji

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. /za 14/ Podczas głosowania obecnych 14 radnych

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. /za 14/ Podczas głosowania obecnych 14 radnych P R O T O K Ó Ł nr XXXIII/12 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Kożuchowie odbytej w dniu 6 lipca 2012 roku pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej Zbigniewa Duszy W sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 30/2007 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Zamościu w dniu 5 września 2007 roku

Protokół Nr 30/2007 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Zamościu w dniu 5 września 2007 roku Protokół Nr 30/2007 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Zamościu w dniu 5 września 2007 roku 1. Pan Henryk Matej Przewodniczący Zarządu 2. Pani Bogumiła Maria Hildebrand - Wicestarosta Zamojski 3. Pan Stanisław

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Komisji Kultury, Promocji i Ochrony Zabytków w dniu 3 kwietnia 2014 roku

Protokół z posiedzenia Komisji Kultury, Promocji i Ochrony Zabytków w dniu 3 kwietnia 2014 roku Protokół z posiedzenia Komisji Kultury, Promocji i Ochrony Zabytków w dniu 3 kwietnia 2014 roku Data utworzenia 2014-04-03 Numer aktu 2 Akt prawa miejscowego NIE Jednolity identyfikator aktu w dzienniku

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 8/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie III kadencji w dniu 31 stycznia 2007 r.

Protokół nr 8/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie III kadencji w dniu 31 stycznia 2007 r. Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godzinie 17.30 Protokół nr 8/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie III kadencji w dniu 31 stycznia 2007 r. W posiedzeniu Zarządu udział wzięli: 1. Stanisław Kubiak

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 8/2011 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 2 lutego 2011r.

Protokół Nr 8/2011 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 2 lutego 2011r. Protokół Nr 8/2011 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 2 lutego 2011r. 1. Lista obecności i porządek posiedzenia stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego protokółu. 2. Posiedzeniu przewodniczył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 35/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego. w dniu 23 lipca 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 35/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego. w dniu 23 lipca 2015 r. OR.II.0022.1.33.2015 PROTOKÓŁ NR 35/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 30 lipca 2015 r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r.

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XXII sesji

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 120/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20 maja 2010 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 120/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20 maja 2010 r. Golub-Dobrzyń, dnia 20.05.2010 r. Znak: OR,SSiO.0062/120/10 P R O T O K Ó Ł Nr 120/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20 maja 2010 r. Ad. 1 120 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 18/V/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie

Protokół nr 18/V/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie Protokół nr 18/V/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie W dniu 22 kwietnia 2015 r. w godz. od 8 00 do 10 20 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, odbyło się posiedzenie Zarządu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVI /10 z LVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Łowiczu odbytej w dniu 18 marca 2010 roku w sali Urzędu Miejskiego, Stary Rynek 1.

Protokół Nr LVI /10 z LVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Łowiczu odbytej w dniu 18 marca 2010 roku w sali Urzędu Miejskiego, Stary Rynek 1. Protokół Nr LVI /10 z LVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Łowiczu odbytej w dniu 18 marca 2010 roku w sali Urzędu Miejskiego, Stary Rynek 1. Ustawowa liczba Radnych - 21 Obecnych na sesji - 17 Porządek

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III/06/08 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 06 lutego 2008 roku

Protokół nr III/06/08 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 06 lutego 2008 roku Protokół nr III/06/08 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 06 lutego 2008 roku w naradzie udział wzięli: 1. Wojciech Rychlik Starosta 2. Witold Oleszczyk - Wicestarosta 3. Józef Śnieg Członek Zarządu

Bardziej szczegółowo

Powiatowego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli (ED.32/08).

Powiatowego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli (ED.32/08). Protokół nr III/19/08 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 6 maja 2008 roku w posiedzeniu udział wzięli: 1. Wojciech Rychlik Starosta 2. Józef Śnieg Członek Zarządu 3. Maria Adamiak Członek Zarządu

Bardziej szczegółowo

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Dawstwa Szpiku z dnia 30 marca 2007r,

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Dawstwa Szpiku z dnia 30 marca 2007r, Protokół: Prezes Zarządu Stowarzyzenia otworzył obrady Walnego Zgromadzenia, a wobec jednogłośnego stanowiska wybrano na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia dr Stanisława Hoffmana, a na sekretarza Damiana

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 14/07 Zarządu Powiatu w Sulęcinie z dnia 29 marca 2007 r.

Protokół nr 14/07 Zarządu Powiatu w Sulęcinie z dnia 29 marca 2007 r. Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godzinie 12.05 Protokół nr 14/07 Zarządu Powiatu w Sulęcinie z dnia 29 marca 2007 r. W posiedzeniu Zarządu udział wzięli: 1. Stanisław Kubiak Starosta Sulęciński, 2. Dariusz

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R.

PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R. PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R. Obecnych 15 członków Młodzieżowej Rady Gminy według załączonej listy obecności. Lista gości stanowi załącznik nr

Bardziej szczegółowo

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał projekt porządku obrad pod głosowanie.

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał projekt porządku obrad pod głosowanie. PROTOKÓŁ Nr XXXVII/2014 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Końskich odbytej w dniu 16 stycznia 2014 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich W nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Końskich wzięło

Bardziej szczegółowo

Protokół z III sesji Rady Gminy Świętajno kadencja 2014 2018 w dniu 30.12.2014 r., godz. 14.00 15.40

Protokół z III sesji Rady Gminy Świętajno kadencja 2014 2018 w dniu 30.12.2014 r., godz. 14.00 15.40 Protokół z III sesji Rady Gminy Świętajno kadencja 2014 2018 w dniu 30.12.2014 r., godz. 14.00 15.40 Ad.1. W obradach udział wzięli: radni lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu, sołtysi lista

Bardziej szczegółowo

Protokół z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Dawstwa Szpiku Kostnego z dnia 06.04.2006r.

Protokół z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Dawstwa Szpiku Kostnego z dnia 06.04.2006r. wpisanym do KRS 0000202597 W dniu 06.04.2006r. we Wrocławiu odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo Wyborcze Pani Barbara Szymczak dyrektor Biura Stowarzyszenia powitała członków i przybyłych gości

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 124/06 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie, które odbyło się w dniu 16 marca 2006 r. w godz. od 9.00 do 9.30 ***

Protokół nr 124/06 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie, które odbyło się w dniu 16 marca 2006 r. w godz. od 9.00 do 9.30 *** Protokół nr 124/06 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie, które odbyło się w dniu 16 marca 2006 r. w godz. od 9.00 do 9.30 *** Przewodniczący Zarządu p. Sławomir Wąsiewski zwołał posiedzenie Zarządu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 32/07 posiedzenia Zarządu Powiatu Chrzanowskiego w dniu 10 maja 2007 r.

Protokół nr 32/07 posiedzenia Zarządu Powiatu Chrzanowskiego w dniu 10 maja 2007 r. Protokół nr 32/07 posiedzenia Zarządu Powiatu Chrzanowskiego w dniu 10 maja 2007 r. Data utworzenia 2007-05-17 Numer aktu 32 Kadencja Kadencja 2002-2006 1.Przyjęcie programu posiedzenia. 2.Zatwierdzenie

Bardziej szczegółowo

Obecność: Posiedzenie Komisji odbyło się w 6-osobowym składzie, wg. listy obecności, stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu.

Obecność: Posiedzenie Komisji odbyło się w 6-osobowym składzie, wg. listy obecności, stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu. Protokół Nr 53-10/2014 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia Rady Miasta Gdańska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w Nowym Ratuszu, przy ul. Wały Jagiellońskie 1, w sali nr 208 Posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 147/10 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 22 stycznia 2010r.

Protokół Nr 147/10 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 22 stycznia 2010r. Protokół Nr 147/10 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 22 stycznia 2010r. I.Lista obecności i porządek posiedzenia stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego protokółu. II.Posiedzeniu przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Burmistrza za okres międzysesyjny odczytała Pani Janina Sokołowska Sekretarz Gminy Ustrzyki Dolne. (Zał. Nr 2).

Sprawozdanie Burmistrza za okres międzysesyjny odczytała Pani Janina Sokołowska Sekretarz Gminy Ustrzyki Dolne. (Zał. Nr 2). Protokół Nr 41/2013 z XLI Sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 10 stycznia 2014 r. Obecnych 10 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XLI

Bardziej szczegółowo