Protokół Nr XXXVIII/06 z XXXVIII sesji Rady Powiatu Gorlickiego odbytej w dniu 30 marca 2006 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół Nr XXXVIII/06 z XXXVIII sesji Rady Powiatu Gorlickiego odbytej w dniu 30 marca 2006 r."

Transkrypt

1 Protokół Nr XXXVIII/06 z XXXVIII sesji Rady Powiatu Gorlickiego odbytej w dniu 30 marca 2006 r. Data utworzenia Numer aktu 38 Kadencja Kadencja Protokół Nr XXXVIII/06 z XXXVIII sesji Rady Powiatu Gorlickiego odbytej w dniu 30 marca 2006 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gorlicach pod przewodnictwem Pana Czesława Kłapsy Przewodniczącego Rady Powiatu. W obradach uczestniczyło 23 Radnych, oraz zaproszeni Goście zgodnie z załączonymi do protokołu listami obecności. Rozpoczęcie obrad godz Do pkt. 1 Przewodniczący Rady, Pan Czesław Kłapsa otworzył posiedzenie i odczytał porządek obrad, a następnie poddał go pod głosowanie. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie - / 21 obecnych /. 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Powiatu. 3. Interpelacje Radnych. 4. Przewidywane rozwiązania legislacyjne w zakresie ochrony zdrowia i funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej. 5. Założenia Małopolskiego Programu Ochrony Zdrowia na lata Ocena poziomu zabezpieczenia opieki zdrowotnej w powiecie gorlickim: 1/ Informacja dotycząca zabezpieczenia mieszkańców w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, w tym realizacji programów zdrowotnych. 2/ Informacja dotycząca funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej nadzorowanych przez Powiat w 2006 roku: a) działalność Samodzielnego Publicznego Powiatowego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Gorlicach w świetle sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowo inwestycyjnego za 2005 rok oraz planu finansowo- inwestycyjnego na 2006 rok wraz z informacją nt. realizacji uchwały nr XXIX/238/05 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie oceny zabezpieczenia zdrowotnego mieszkańców powiatu w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej. b) działalność Samodzielnego Publicznego Powiatowego Pogotowia Ratunkowego w Gorlicach w świetle sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowo inwestycyjnego za 2005 rok oraz planu finansowo-inwestycyjnego na 2006 rok wraz z informacją nt. realizacji uchwały nr XXIX/238/05 Rady Powiatu Gorlickiego z 2 czerwca 2005 r. w sprawie oceny zabezpieczenia zdrowotnego mieszkańców powiatu w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej. c) funkcjonowanie Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza w Gorlicach w świetle sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowo inwestycyjnego za 2005 rok oraz planu finansowo- inwestycyjnego na 2006 rok wraz z informacją nt.: - realizacji uchwały nr XXIX/238/05 Rady Powiatu Gorlickiego z 2 czerwca 2005 r. w sprawie oceny zabezpieczenia zdrowotnego mieszkańców powiatu w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej, - realizacji Aktualizacji Programu Restrukturyzacji, zaakceptowanej przez Radę Powiatu Gorlickiego uchwałą Nr XXI/254/05 z dnia 29 września 2005 r. 3/ Informacja Dyrektora Szpitala nt. przebiegu prac związanych z termomodernizacją Szpitala. 4/ Wnioski Zarządu Powiatu w przedmiocie wykonania programu restrukturyzacji i planu finansowego i inwestycyjnego Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza za 2005 rok.

2 5/ Dyskusja. 6/ Podjęcie uchwały w przedmiocie poziomu zabezpieczenia opieki zdrowotnej w Powiecie Gorlickim. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Powiatowego Centrum Edukacji w Gorlicach. 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację w roku Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Gorlickiego oraz akceptacji wartości punktów służących do obliczenia stawek wynagrodzenia. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2006 r. 11. Informacja o międzysesyjnej działalności Zarządu Powiatu. 12. Odpowiedzi na interpelacje Radnych z XXXVII sesji Rady Powiatu Gorlickiego. 13. Wnioski i oświadczenia Radnych. 14. Sprawy różne. 15. Zamknięcie posiedzenia. Do pkt. 2 Przewodniczący Rady, Pan Czesław Kłapsa, zwrócił się do Radnych o wnoszenie ewentualnych uwag do protokołu z XXXVII sesji Rady Powiatu Gorlickiego. W związku z brakiem uwag protokół został poddany pod głosowanie i przyjęty jednogłośnie - / 21 obecnych /. Do pkt. 3 Radny, Pan Karol Tenerowicz - złożył interpelację jak załącznik nr 1, 2 Radny, Pan Karol Górski - złożył interpelację jak załącznik nr 3 Radny, Pan Zygmunt Potok - złożył interpelację jak załącznik nr 4, 5 Radny, Pan Jan Wójcik - złożył interpelację jak załącznik nr 6 Radny, Pan Stefan Hładyk - złożył interpelację jak załącznik nr 7, 8 Radny, Pan Czesław Marszał - złożył interpelację jak załącznik nr 9 Radny, Pan Roman Dziubina - złożył interpelację jak załącznik nr 10, 11 Radna, Pani Zofia Kamińska - złożyła interpelację jak załącznik nr 12 Radny, Pan Stanisław Bystrowicz - złożył interpelację jak załącznik nr 13, 14 Radny, Pan Edward Jamro zwrócił uwagę na ogromną ilość interpelacji dot. modernizacji dróg. Zauważył, iż Radni podnoszą kwestie modernizacji dróg, które są przejezdne nikt natomiast nie zwrócił uwagi na drogę powiatową biegnącą przez miejscowość Szalowa, która w chwili obecnej jest nieprzejezdna. Jego zdaniem zgłaszanie przedmiotowych interpelacji, to propaganda medialna. Zaapelował, aby Zarząd Powiatu nie udzielał odpowiedzi na przedstawione interpelacje. Stwierdził, iż w Budżecie Powiatu na rok 2006 r. nie ma środków na modernizacje innych dróg niż te które zostały w nim ujęte. Dlatego modernizacje postulowanych dróg mogą się odbyć jedynie kosztem tych założonych w budżecie. Zauważył, iż już wiadomo, że środki na utrzymanie dróg przewidziane w budżecie na rok 2006 są niewystarczające. Koniecznym jest przeprowadzenie wizji lokalnej na drogach, celem ustalenia harmonogramu robót zależnego od wielkości zniszczeń. Do pkt. 4 i 5

3 Dyrektor Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, Pan Jerzy Hennig przedstawił informację nt. przewidywanych rozwiązań legislacyjnych w zakresie ochrony zdrowia i funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej. Zwrócił uwagę na konieczność podjęcia działań celem poprawy bezpieczeństwa personelu medycznego oraz pacjentów. Stwierdził, iż jakość opieki zdrowotnej zależy od jakości świadczeń zdrowotnych. Światowa Organizacja Zdrowia za najważniejsze uznaje prawo do jak najlepszej opieki zdrowotnej, oraz jak najszerszy dostęp do świadczeń zdrowotnych wysokiej jakości. Wymienił wyznaczone przez ekspertów Światowej Organizacji Zdrowia wymiary tworzenia pomiarów jakości świadczeń zdrowotnych: - dostępność do usług medycznych, - równość, - adekwatność, - akceptację, - efektywność, - skuteczność. Poinformował, iż Rada Europy w swoim zaleceniu w sprawie rozwoju i wdrażaniu systemów poprawy jakości w opiece zdrowotnej przypomina o konwencji o prawach człowieka, gdzie najwyższe usytuowanie posiada odpowiedniej jakości opieka zdrowotna, która obejmuje aspekty strukturalne i organizacyjne tj. dostępność, aspekty procesu opieki zdrowotnej tj. doskonałość zawodowa, efektywne wykorzystanie środków, osiąganie dobrych rezultatów zwłaszcza dla zdrowia pacjentów, ich samopoczucia i satysfakcji, a także uczestniczenie świadczeniobiorcy w obejmującym go procesie opieki zdrowotnej jak również udzielenie świadczeniobiorcy pełnej i jasnej informacji poprzez personel medyczny. Poinformował, iż Rada Europy zobowiązuje Państwa do prowadzenia polityki i struktury wspierającej rozwój i wdrażanie systemów nadzorowania i poprawy jakości na wszystkich szczeblach. Zapoznał Radnych z pojęciem jakości w ochronie zdrowia. Stwierdził, iż wartościowanie świadczonych usług medycznych składa się na ocenę jakości. Omówił wewnętrzne systemy jakości ochrony zdrowia w Polsce na które składają się: akredytacje, badanie opinii pacjentów, przystosowanie do specyfiki ochrony zdrowia, certyfikaty ISO, nagrody jakości. Przewodniczący Rady, Pan Czesław Kłapsa poinformował, iż z uwagi na nieobecność Dyrektora Departamentu Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Pani Urszuli Sanak nie będzie omawiany punkt dot. założeń Małopolskiego Programu Ochrony Zdrowia na lata Radny, Pan Stanisław Bystrowicz zwrócił się z zapytaniem, dlaczego Szpitale w Województwie Małopolskim mimo ogromnego zadłużenia nie wykorzystują środków zakontraktowanych w Narodowym Funduszu Zdrowia? Radny, Pan Franciszek Rachel zwrócił się z zapytaniem jakie korzyści finansowe wynikają z podjęcia procesu akredytacji? Dyrektor Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, Pan Jerzy Hennig poinformował, iż szpitale które uzyskały akredytacje w ubiegłych latach nie ponosiły żadnych korzyści z tego tytułu. Od roku 2003 Ministerstwo Zdrowia prowadziło rozmowy z Prezesem NFZ w sprawie sankcjonowania akredytacji. W chwili obecnej Prezes NFZ jednoznacznie określił, iż w świetle obecnie obowiązujących przepisów dot. NFZ nie ma możliwości zwiększenia finansowania świadczeń zdrowotnych dla jednostek posiadających akredytację. Nie jest jednak powiedziane, iż wartość finansowania świadczeń zdrowotnych będzie finansowana na równym poziomie w jednostkach posiadających i nie posiadających akredytacji. Poinformował, iż w konkursie ofert NFZ na 2006 r. widniał wyraźny zapis, iż Dyrektorzy poszczególnych Oddziałów NFZ winni zwiększyć wartość kontraktowanych usług medycznych dla szpitali, które posiadają akredytacje, certyfikat ISO lub zewnętrzną ocenę. Poinformował również, iż zostały podjęte działania celem zobligowania NFZ do zagospodarowania niewykorzystanych przez szpitali środków w systemie opieki zdrowotnej dla poszczególnych województw. Radny, Pan Stanisław Białobok zwrócił się z prośbą o wystąpienie do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, z prośba o przesłanie projektu Małopolskiego Programu Ochrony Zdrowia na lata

4 Starosta, Pan Mirosław Wędrychowicz zwrócił się z zapytaniem, czy akredytacja będzie konieczna, do włączenia Szpitala do Krajowej Sieci Szpitali? Dyrektor Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, Pan Jerzy Hennig poinformował, że z założeń przygotowywanych przez Ministerstwo Zdrowia wynika, iż akredytacja będzie jednym z głównych czynników dzięki którym Szpital będzie mógł zostać ujęty w Krajowej Sieci Szpitali. Radny, Pan Stanisław Białobok zwrócił uwagę na brak koordynacji w zakresie jednostek administrujących służbę zdrowia w Polsce. Zapytywał, czy na szczeblu centralnym podejmowane są jakiekolwiek działania prawne celem poprawy przedmiotowej sytuacji? Dyrektor Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, Pan Jerzy Hennig poinformował, iż nie jest kompetentną osobą do udzielenia odpowiedzi na przedmiotowe zapytanie. Stwierdził jedynie, iż poprawa może nastąpić wyłącznie wtedy gdy system opieki zdrowotnej na terenie kraju, poszczególnych województw i powiatów zostanie zintegrowany. Starosta, Pan Mirosław Wędrychowicz zwrócił się z zapytaniem, czy istnieje jakakolwiek szansa na zmianę kontraktowania SOR-ów? Stwierdził, iż gorlicki SOR jest bardzo dobrze zorganizowany, dysponuje nowoczesnym sprzętem, ale kontraktowanie jego usług jest niewspółmierne z kosztami jakie ponosi. Poinformował, iż średnie roczne straty gorlickiego SOR-u wynoszą 700 tyś. zł. Zapytywał jak w nowym systemie planuje się współpracę pogotowia i SOR-ów? Dyrektor Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, Pan Jerzy Hennig poinformował, iż projekt ustawy o ratownictwie medycznym przewiduje różne rozwiązania powiązania SOR-ów z pogotowiem. Stwierdził, iż w chwili obecnej nie jest w stanie podać szczegółów w tym zakresie. Odesłał do stron internatowych Ministerstwa Zdrowia, na których przedmiotowa ustawa wraz z poprawkami zostanie zmieszczona. Jego zdaniem ustawa ta w dużym stopniu uporządkuje system służby zdrowia. Poinformował, że SOR-y będą finansowane z budżetu państwa. Do poszczególnych szpitali będą przekazywane za pośrednictwem wojewodów. Wicestarosta, Pan Stanisław Szura zwrócił się z zapytaniem, czy informacje prasowe dot. przeznaczenia dodatkowych 4 mld. zł. na funkcjonowanie służby zdrowia w roku 2007 są autentyczne oraz czy 1,2 mld. zł. przejmie budżet państwa, celem dofinansowania zadań z zakresu ratownictwa medycznego (pogotowie i SOR). Dyrektor Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, Pan Jerzy Hennig poinformował, iż takie są założenia Ministerstwa Zdrowia. Powtórzył, iż SOR-y docelowo maja zostać finansowane wprost z budżetu państwa. Do pkt. 6 1/ Dyrektor Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia w Szymbarku, Pan Marek Lewek przedstawił informację dotyczącą zabezpieczenia mieszkańców w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w tym realizacji programów zdrowotnych jak załącznik nr 15 Radny, Pan Stanisław Białobok zwrócił uwagę na ogromny postęp i rozwój POZ-tów. Koniecznym jego zdaniem jest skoordynowanie działań POZ-tów ze szkołami. Radny, Pan Stanisław Kaszyk zwrócił się z zapytaniem, czy istnieje możliwość aby NFZ zakontraktował zadania z zakresu profilaktyki stomatologicznej w szkołach? Dyrektor Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia w Szymbarku, Pan Marek Lewek poinformował, że profilaktyka zawiera się w ramach kontraktu stomatologicznego. W bieżącym roku do przedmiotowego kontraktu zostały włączone również zadania z zakresu protetyki, co spowodowało znaczny spadek świadczeń z zakresu profilaktyki stomatologicznej. Poinformował, iż stomatolodzy co roku przekraczają ilość zakontraktowanych usług, w roku bieżącym nadwykonania zostały uregulowane przez NFZ, to jednak nie jest regułą. Często wyłącznie dzięki wsparciu samorządów lokalnych POZ-ty są w stanie wykonywać regularne lakowanie zębów u dzieci. Stwierdził, iż zadania szkolnego lekarza stomatologa przejęły gabinety stomatologiczne

5 działające na terenie powiatu. Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bieczu, Pan Stanisław Szurek poinformował, że na zabezpieczenie usług z zakresu opieki stomatologicznej NFZ przeznacza 1% z wszystkich środków przeznaczanych na świadczenia medyczne. 2/ a/ Dyrektor Samodzielnego Publicznego Powiatowego Ośrodka Terapii, Uzależnienia od Alkoholu I Współuzależnienia w Gorlicach, Pani Grażyna Rychlicka Schirmer przedstawiła informacje nt. działalności Placówki w świetle sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowo inwestycyjnego za 2005 rok oraz planu finansowo inwestycyjnego na 2006 rok wraz z informacją nt. realizacji uchwały Nr XXIX/238/05 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie oceny zabezpieczenia zdrowotnego mieszkańców powiatu w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej jak załącznik nr 16 b/ Dyrektor Samodzielnego Publicznego Powiatowego Pogotowia Ratunkowego w Gorlicach, Pan Jerzy Dusza przedstawił informację nt. działalności Placówki w świetle sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowo inwestycyjnego za 2005 rok oraz planu finansowo inwestycyjnego na 2006 rok wraz z informacją nt. realizacji uchwały Nr XXIX/238/05 Rady Powiatu Gorlickiego z 2 czerwca 2005 r. w sprawie oceny zabezpieczenia zdrowotnego mieszkańców powiatu w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej jak załącznik nr 17 do protokołu. Radny, Pan Franciszek Rachel zapytywał w sprawie dot. możliwości utworzenia Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Gorlicach? Wicestarosta, Pan Stanisław Szura poinformował, że Centra Powiadamiania Ratunkowego mają zaistnieć jako element zintegrowanego ratownictwa medycznego. CPR-y mają pełnić funkcję koordynującą wszelkie działania związane z ratownictwem medycznym. Ze względu na brak środków CPR w Gorlicach nie funkcjonuje, poinformował, że być może ustawa o ratownictwie medycznym wskaże źródła finansowania przedmiotowych jednostek. Przewodniczący Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych oraz Pomocy Rodzinie, Pan Franciszek Rachel przedstawił opinie Komisji wypracowaną na posiedzeniu w dniu 28 marca 2006 r jak załącznik nr 18 c) Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza w Gorlicach, Pan Marian Świerz przedstawił informację dot. funkcjonowania Placówki w świetle sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowo inwestycyjnego za 2005 rok oraz planu finansowo inwestycyjnego na 2006 rok wraz z informacją nt. realizacji uchwały Nr XXIX/238/05 Rady Powiatu Gorlickiego z 2 czerwca 2005 r. w sprawie oceny zabezpieczenia zdrowotnego mieszkańców powiatu w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej, oraz realizacji Aktualizacji Programu Restrukturyzacji, zaakceptowanej przez Radę Powiatu Gorlickiego uchwałą Nr XXI/254/05 z dnia 29 września 2005 r. jak załącznik nr 19 3/ Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza w Gorlicach, Pan Marian Świerz przedstawił informację nt. przebiegu prac związanych z termomodernizacją Szpitala. Poinformował, iż nie wykonanie termomodernizacji doprowadzi do zamknięcia szpitala z przyczyn technicznych. 4/ Wicestarosta, Pan Stanisław Szura przedstawił wnioski Zarządu Powiatu w przedmiocie wykonania programu restrukturyzacji i planu finansowego i inwestycyjnego Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza za 2005 r. jak załącznik nr 20 5/ Radny, Pan Franciszek Rachel wyraził pozytywna opinię dot. działań na rzecz uruchomienia zadania termomodernizacji podejmowanych przez Dyrekcje Szpitala oraz Zarząd Powiatu. Zwrócił

6 uwagę na zahamowanie wzrostu ujemnego wyniku finansowego Szpitala. Zaapelował o dalsze starania celem poprawy bilansu finansowego zakładu poprzez kompetentne i odpowiedzialne rozmowy z NFZ. Radny, Pan Stanisław Białobok zwrócił uwagę na konieczność przebudowy przychodni przyszpitalnej. Przekazał na ręce Dyrektora Szpitala szkic prac jakie jego zdaniem należy wykonać, celem poszerzenia bazy lokalowej przychodni. Radny, Pan Stefan Hładyk zwrócił uwagę za wzrost zobowiązań Szpitala o ponad 2, 3 mln. zł. Ponadto zapytywał w sprawach: - czy jest możliwy montaż bilansu finansowego szpitala bez możliwości wzrostu zadłużenia? - czy istnieje związek pomiędzy ilością łóżek szpitalnych a obłożeniem kadry lekarskiej, średniego personelu medycznego i innych służb pomocniczych? - czy zmniejszenie obłożenia łóżek w oddziałach szpitalnych generujących ujemne wyniki finansowe mogłoby przynieść korzyści i zmniejszyć zadłużenie przedmiotowych oddziałów? - czy za pomocą nadwykonań możliwa jest naprawa finansów Szpitala? Zauważył również, iż istnieje potrzeba zwiększenia przepustowości na oddziale okulistycznym poprzez zatrudnienie dodatkowej kadry. Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza w Gorlicach, Pan Marian Świerz poinformował, że wzrost zobowiązań szpitala jest poniekąd pozorny, gdyż wzrost zobowiązania nastąpiło m.in. poprzez zaciągnięcie kredytu na realizacje ustawy 203, która do chwili obecnej nie została wypłacona. Wypłacenie przedmiotowych środków spowoduje natychmiastowy spadek zobowiązań. Stwierdził, że całkowite uregulowanie sytuacji finansowej szpitala w chwili obecnej nie jest możliwe. Wynika to m.in. z faktu, iż system finansowania ochrony zdrowia jest wciąż niestabilny, szpital wciąż boryka się ze spłatą zaległych zobowiązań. Poinformował, iż wymagania dot. zatrudnionej kadry lekarskiej i personelu średniego określa NFZ oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia. Zauważył, iż zmniejszenie obłożenia łóżek na danych oddziałach nie zmniejszy ich zadłużenia, gdyż zadłużenie to wynika głównie z wysokości zakontraktowanych usług, czasu pobytu pacjenta na oddziale. Obecnie Dyrekcja ubiega się o zwiększenie liczby łóżek na oddziale okulistycznym, celem zwiększenia jego przepustowości. 6/ Wiceprzewodniczący Rady, Pan Marek Bugno odczytał projekt uchwały, a Przewodniczący Rady poddał go pod głosowanie. Uchwała Nr XXXVIII/312/06 z dnia 30 marca 2006 r. w przedmiocie poziomu zabezpieczenia opieki zdrowotnej w Powiecie Gorlickim, została poddana pod głosowanie i przyjęta jednogłośnie - / 23 obecnych / jak załącznik nr 21 Do pkt. 7 Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu, Pan Tadeusz Mikrut - uzasadnił projekt uchwały. Wiceprzewodniczący Rady, Pan Marek Bugno odczytał projekt uchwały, a Przewodniczący Rady poddał go pod głosowanie. Uchwała Nr XXXVIII/313/06 z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie zmian w statucie Powiatowego Centrum Edukacji w Gorlicach, została poddana pod głosowanie i przyjęta jednogłośnie - / 17 obecnych / jak załącznik nr 22 Do pkt. 8 Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Pani Romana Gajdek - uzasadniła projekt uchwały - jak załącznik nr 23 Wiceprzewodniczący Rady, Pan Marek Bugno odczytał projekt uchwały, a Przewodniczący Rady poddał go pod głosowanie.

7 Uchwała Nr XXXVIII/314/06 z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację w roku 2006, została poddana pod głosowanie i przyjęta jednogłośnie - / 17 obecnych / jak załącznik nr 24 Do pkt. 9 Pełnomocnik Starosty ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Pani Elżbieta Bulsiewicz - uzasadniła projekt uchwały - jak załącznik nr 25 Przewodnicząca Komisji Budżetowo Finansowej i Mienia Powiatu, Pani Bronisława Szpotowicz przedstawiła pozytywną opinie Komisji do projektu uchwały wypracowaną na posiedzeniu w dniu 29 marca 2006 r. - jak załącznik nr 26 Radny, Pan Józef Kociołek zawnioskował o podwyższenie wartości jednego punktu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności do kwoty 3,80 zł. Stwierdził, iż kadra zatrudniona w przedmiotowych jednostkach jest wysoko wyspecjalizowana. Wicestarosta, Pan Stanisław Szura przychylił się do wypowiedzi przedmówcy, stwierdził iż celowym byłoby zrównanie wartości jednego punktu w tych jednostkach do wartości obowiązującej w Powiatowym Urzędzie Pracy. Poinformował, jednak, że Zarząd Powiatu ustalił, iż podwyższenie wartości jednego punktu w ww. jednostkach nastąpi w roku 2007, gdyż wiąże się to z koniecznością zwiększenia planów finansowych w PCPR o 14 tyś zł, w PZON o 1,2 tyś. zł. Podwyższenie wartości jednego punktu wiąże się również z koniecznością zwiększenia planu założonego na wynagrodzenia w PCPR o 4 tyś zł, w PZON o 600 zł. Radny, Pan Karol Tenerowicz zgłosił formalny wniosek o podwyższenie wartości jednego punktu w PCPR i PZON do kwoty 3,80 zł. Wiceprzewodniczący Rady, Pan Marek Bugno zgłosił wniosek, aby z wolnych środków budżetowych przeznaczyć m.in. 150 tys. zł na znaczące podwyżki dla pracowników Starostwa Powiatowego. Poinformował, iż w budżecie na rok 2006 zagwarantowano wzrost wynagrodzeń pracowniczych o 1,5%, przy tak niskich zarobkach jakie obecnie obowiązują w Starostwie podwyżka ta będzie rażąco niska (przy zarobkach 1000 zł brutto, podwyżka wyniesie 15 zł. brutto). Przewodniczący Rady, Pan Czesław Kłapsa poinformował, iż wniosek Wiceprzewodniczącego zostanie omówiony na kolejnej sesji Rady Powiatu Gorlickiego na której będą dzielone wolne środki budżetowe. Wicestarosta, Pan Stanisław Szura poinformował, że dyrektorzy poszczególnych jednostek wnioskowali o wzrost wartości punktu przewidzianego w budżecie poszczególnych jednostek. Poinformował, że Rada nie posiada kompetencji do zmiany wnioskowanej przez dyrektora wysokości wartości jednego punktu. Wg uregulowań prawnych Rada Powiatu opiniuje wniosek dyrektora placówki. Pełnomocnik Starosty ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Pani Elżbieta Bulsiewicz odczytała przepis prawny regulujący przedmiotową kwestię cyt. Wartość jednego punktu w złotych ustala pracodawca w porozumieniu... Stwierdziła, iż z interpretacji prawnej wynika, iż Rada nie może wbrew wnioskowi kierownika jednostki organizacyjnej ustalać wartości jednego punktu. Może jedynie nie przyjąć wartości wnioskowanej przez kierownika. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Pani Romana Gajdek poinformowała, iż punkt wysokości 3,30 zł jest zabezpieczony w planie finansowym jednostki zgodnie z uchwała budżetową na 2006 r. Stwierdziła, iż jako Dyrektor jednostki nie może stawiać wniosku o ustalenie wyższej wartości punktu, niż pozwala na to plan finansowy jednostki. Radny, Pan Karol Tenerowicz ze względów formalnych wycofał postawiony przez siebie wniosek. Przewodniczący Rady, Pan Czesław Kłapsa zaproponował, aby Rada przyjęła uchwałę w proponowanej przez Zarząd i zaakceptowanej przez Komisje Budżetowo Finansową i Mienia

8 Powiatu wersji, gdy pojawia się warunki do zmiany przedmiotowej uchwały w zakresie podwyższenia wartości punktu dla PCPR i PZON Rada Powiatu ponownie powróci do przedmiotowej kwestii. Wiceprzewodniczący Rady, Pan Adam Urbanek odczytał projekt uchwały, a Przewodniczący Rady poddał go pod głosowanie. Uchwała Nr XXXVIII/315/06 z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu gorlickiego oraz akceptacji wartości punktów służących do obliczania stawek wynagrodzenia, została poddana pod głosowanie i przyjęta przy 4 głosach wstrzymujących - / 22 obecnych / jak załącznik nr 27 Do pkt. 10 Skarbnik Powiatu, Pani Krystyna Lewek - uzasadnił projekt uchwały - jak załącznik nr 27 do protokołu. Przewodnicząca Komisji Budżetowo Finansowej i Mienia Powiatu, Pani Bronisława Szpotowicz przedstawiła pozytywną opinie Komisji do projektu uchwały wypracowaną na posiedzeniu w dniu 29 marca 2006 r. - jak załącznik nr 26 Wiceprzewodniczący Rady, Pan Marek Bugno odczytał projekt uchwały, a Przewodniczący Rady poddał go pod głosowanie. Uchwała Nr XXXVIII/316/06 z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego, została poddana pod głosowanie i przyjęta jednogłośnie - / 22 obecnych / jak załącznik nr 28 Do pkt. 11 W dyskusji nad informacją głos zabrali: Radny, Pan Zygmunt Potok odniósł się do informacji Nr 63 pkt. 23 ze str. nr 6 oraz informacji nr 64 pkt. 12 ze str. nr 2 prosząc o wyjaśnienie jakie ponad te wymienione inwestycje drogowo mostowe będą mieć szanse na realizacje w ramach otrzymanej promesy? Pełnomocnik Starosty ds. Rozwoju i Infrastruktury, Pan Marek Machowski poinformował, iż Zarząd Powiatu dokonał podziału otrzymanych środków. Poinformował, iż z tego tytułu zostanie wykonanych 6 zadań z zakresu modernizacji nast. dróg: Gorlice Bystra Wola Łużańska, Ropa Gródek, Rożnowice Sitnica, Głęboka Kunowa Pusta Wola, Wysowa Blechnarka, Stróże Łużna. Radny, Pan Edward Jamro odniósł się do informacji Nr 64 pkt. 11 ze str. 2 prosząc o przedstawienie kosztów związanych z reaktywacją działalności filii Wydziału Komunikacji w Bieczu? Sekretarz Powiatu, Krzysztof Augustyn poinformował, że Powiat będzie pokrywał koszty osobowe funkcjonowania filii Wydziału tj. 1 etat. Etat ten obsadzony zostanie pracownikiem obecnie zatrudnionym w Wydziale Komunikacji przy ul. Słonecznej. Pozostałe koszty pokrywać będzie Burmistrz Miasta i Gminy Biecz. Radny, Pan Stanisław Kaszyk poinformował, iż koszt funkcjonowania filii dla Powiatu Gorlickiego to ok. 19 tyś zł. rocznie. Stwierdził, iż wszystkie koszty rzeczowe, zgodnie z zapisami porozumienia pokrywać będzie samorząd biecki. Wiceprzewodniczący Rady, Pan Marek Bugno poinformował, że reaktywowane zostaje porozumienie zawarte pomiędzy Starostwem Powiatowym, a Urzędem Miasta i Gminy Biecz. Z przedmiotowego porozumienia wynika, iż Starostwo Powiatowe pokrywa wyłącznie 50% kosztów związanych z instalacja łączy komputerowych oraz koszty osobowe zatrudnionego pracownika. Poinformował, iż wszyscy mieszkańcy Gminy Biecz będą obsługiwani we filii Wydziału w Bieczu, nie będzie możliwości obsługi tych osób w Gorlicach. Informacja o międzysesyjnej działalności Zarządu Powiatu Gorlickiego w okresie

9 od 22 lutego 2006 r. do 29 marca 2006 r. została poddana pod głosowanie i przyjęta przy 1 głosie wstrzymującym się - / 22 obecnych / jak załącznik nr 29 Do pkt. 12 Specjalista ds. Ochrony i Promocji Zdrowia, Pani Joanna Tenerowicz - przedstawiła odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na XXXVII sesji Rady Powiatu Gorlickiego w dniu 23 lutego 2006 r. przez: - Radnego, Pana Karola Tenerowicza jak załącznik nr 30 do protokołu, - Radnego, Pana Stanisława Bystrowicza jak załącznik nr 31 do protokołu, - Radnego, Pana Franciszka Rachela jak załącznik nr 32 do protokołu, Skarbnik Powiatu, Pani Krystyna Lewek przedstawiła odpowiedź na interpelacje zgłoszoną na XXXVII sesji Rady Powiatu Gorlickiego w dniu 23 lutego 2006 r. przez Radnego, Pana Stanisława Bystrowicza jak załącznik nr 31 Pełnomocnik Starosty ds. Rozwoju i Infrastruktury, Pan Marek Machowski przedstawił odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na XXXVII sesji Rady Powiatu Gorlickiego w dniu 23 lutego 2006 r. przez: - Radnego, Pana Stanisława Bystrowicza jak załącznik nr 31 do protokołu, - Radnego, Pana Jana Wójcika jak załącznik nr 33 do protokołu, - Radnego, Pana Adama Urbanka jak załącznik nr 34 do protokołu, oraz wnioski zgłoszone na przedmiotowej sesji przez Radnego, Pana Stefana Hładyka oraz Pana Czesława Marszała jak załącznik nr 35 do protokołu, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu, Pan Tadeusz Mikrut - przedstawił odpowiedź na interpelacje zgłoszone na XXXVII sesji Rady Powiatu Gorlickiego w dniu 23 lutego 2006 r. przez Radnego, Pana Stanisława Bystrowicza jak załącznik nr 36 Do pkt. 13 Radny, Pan Stanisław Bystrowicz przedstawił informację nt. konkursu teatralnego im. Jana Pawła II. Zapoznał również Radnych z planami dot. organizacji Rajdu im. Jana Pawła II. Wicestarosta, Pan Stanisław Szura poinformował o planowanej prezentacji multimedialnej projektu kotłowni budowanej przy Szpitalu Specjalistycznym w Gorlicach. Poinformował, że informacja dot. terminu prezentacji będzie podana telefonicznie. Radni w głosowani wyrazili chęć wzięcia udziału w prezentacji. Radny, Pan Edward Jamro wnioskował o przedstawienie generalnego projektu. Zwrócił się z prośbą, aby w ramach prezentacji projektanci udzielili informacji dot.: - zestawienia kosztów termomodernizacji (m.in. koszt ocieplenia budynku głównego, koszt wymiany stolarki), - kosztów modernizacji kotłowni, - kosztów urządzeń ciepłowniczych, - projektu hali do składowania opału (m.in. metraż, kubatura, konstrukcja), - materiału opałowego (m.in. czy jest zabezpieczony, jaka jest jego cena). Radny, Pan Franciszek Rachel zwrócił się z wnioskiem o wyjaśnienie w oparciu o jakie materiały Prokuratura Rejonowa w Gorlicach umorzyła postępowanie dot. modernizacji pracowni tomografii komputerowej? Radny, Pan Stefan Hładyk podziękował Przewodniczącemu za udział w konferencji poświęconej życiu i twórczości malarza łemkowskiego Epifaniusza Drowniaka, która odbyła się w Krynicy. Wyraził ubolewanie z powodu braku udziału w konferencji przedstawiciela Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu. Radny, Pan Czesław Oruba - wnioskował o wystąpienie do kompetentnej instytucji, celem poprawy oznakowania dróg prowadzących do Gorlic oraz Wysowej od strony Krakowa, Tarnowa oraz Rzeszowa. Do pkt. 14 Wiceprzewodniczący Rady, Pan Marek Bugno poinformował, że na ręce Starosty wpłynęła Obywatelska karta antykorupcyjna, która jest pozostawiona Radnym do wglądu w Biurze Rady.