Protokół Nr XXXVIII/06 z XXXVIII sesji Rady Powiatu Gorlickiego odbytej w dniu 30 marca 2006 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół Nr XXXVIII/06 z XXXVIII sesji Rady Powiatu Gorlickiego odbytej w dniu 30 marca 2006 r."

Transkrypt

1 Protokół Nr XXXVIII/06 z XXXVIII sesji Rady Powiatu Gorlickiego odbytej w dniu 30 marca 2006 r. Data utworzenia Numer aktu 38 Kadencja Kadencja Protokół Nr XXXVIII/06 z XXXVIII sesji Rady Powiatu Gorlickiego odbytej w dniu 30 marca 2006 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gorlicach pod przewodnictwem Pana Czesława Kłapsy Przewodniczącego Rady Powiatu. W obradach uczestniczyło 23 Radnych, oraz zaproszeni Goście zgodnie z załączonymi do protokołu listami obecności. Rozpoczęcie obrad godz Do pkt. 1 Przewodniczący Rady, Pan Czesław Kłapsa otworzył posiedzenie i odczytał porządek obrad, a następnie poddał go pod głosowanie. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie - / 21 obecnych /. 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Powiatu. 3. Interpelacje Radnych. 4. Przewidywane rozwiązania legislacyjne w zakresie ochrony zdrowia i funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej. 5. Założenia Małopolskiego Programu Ochrony Zdrowia na lata Ocena poziomu zabezpieczenia opieki zdrowotnej w powiecie gorlickim: 1/ Informacja dotycząca zabezpieczenia mieszkańców w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, w tym realizacji programów zdrowotnych. 2/ Informacja dotycząca funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej nadzorowanych przez Powiat w 2006 roku: a) działalność Samodzielnego Publicznego Powiatowego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Gorlicach w świetle sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowo inwestycyjnego za 2005 rok oraz planu finansowo- inwestycyjnego na 2006 rok wraz z informacją nt. realizacji uchwały nr XXIX/238/05 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie oceny zabezpieczenia zdrowotnego mieszkańców powiatu w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej. b) działalność Samodzielnego Publicznego Powiatowego Pogotowia Ratunkowego w Gorlicach w świetle sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowo inwestycyjnego za 2005 rok oraz planu finansowo-inwestycyjnego na 2006 rok wraz z informacją nt. realizacji uchwały nr XXIX/238/05 Rady Powiatu Gorlickiego z 2 czerwca 2005 r. w sprawie oceny zabezpieczenia zdrowotnego mieszkańców powiatu w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej. c) funkcjonowanie Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza w Gorlicach w świetle sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowo inwestycyjnego za 2005 rok oraz planu finansowo- inwestycyjnego na 2006 rok wraz z informacją nt.: - realizacji uchwały nr XXIX/238/05 Rady Powiatu Gorlickiego z 2 czerwca 2005 r. w sprawie oceny zabezpieczenia zdrowotnego mieszkańców powiatu w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej, - realizacji Aktualizacji Programu Restrukturyzacji, zaakceptowanej przez Radę Powiatu Gorlickiego uchwałą Nr XXI/254/05 z dnia 29 września 2005 r. 3/ Informacja Dyrektora Szpitala nt. przebiegu prac związanych z termomodernizacją Szpitala. 4/ Wnioski Zarządu Powiatu w przedmiocie wykonania programu restrukturyzacji i planu finansowego i inwestycyjnego Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza za 2005 rok.

2 5/ Dyskusja. 6/ Podjęcie uchwały w przedmiocie poziomu zabezpieczenia opieki zdrowotnej w Powiecie Gorlickim. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Powiatowego Centrum Edukacji w Gorlicach. 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację w roku Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Gorlickiego oraz akceptacji wartości punktów służących do obliczenia stawek wynagrodzenia. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2006 r. 11. Informacja o międzysesyjnej działalności Zarządu Powiatu. 12. Odpowiedzi na interpelacje Radnych z XXXVII sesji Rady Powiatu Gorlickiego. 13. Wnioski i oświadczenia Radnych. 14. Sprawy różne. 15. Zamknięcie posiedzenia. Do pkt. 2 Przewodniczący Rady, Pan Czesław Kłapsa, zwrócił się do Radnych o wnoszenie ewentualnych uwag do protokołu z XXXVII sesji Rady Powiatu Gorlickiego. W związku z brakiem uwag protokół został poddany pod głosowanie i przyjęty jednogłośnie - / 21 obecnych /. Do pkt. 3 Radny, Pan Karol Tenerowicz - złożył interpelację jak załącznik nr 1, 2 Radny, Pan Karol Górski - złożył interpelację jak załącznik nr 3 Radny, Pan Zygmunt Potok - złożył interpelację jak załącznik nr 4, 5 Radny, Pan Jan Wójcik - złożył interpelację jak załącznik nr 6 Radny, Pan Stefan Hładyk - złożył interpelację jak załącznik nr 7, 8 Radny, Pan Czesław Marszał - złożył interpelację jak załącznik nr 9 Radny, Pan Roman Dziubina - złożył interpelację jak załącznik nr 10, 11 Radna, Pani Zofia Kamińska - złożyła interpelację jak załącznik nr 12 Radny, Pan Stanisław Bystrowicz - złożył interpelację jak załącznik nr 13, 14 Radny, Pan Edward Jamro zwrócił uwagę na ogromną ilość interpelacji dot. modernizacji dróg. Zauważył, iż Radni podnoszą kwestie modernizacji dróg, które są przejezdne nikt natomiast nie zwrócił uwagi na drogę powiatową biegnącą przez miejscowość Szalowa, która w chwili obecnej jest nieprzejezdna. Jego zdaniem zgłaszanie przedmiotowych interpelacji, to propaganda medialna. Zaapelował, aby Zarząd Powiatu nie udzielał odpowiedzi na przedstawione interpelacje. Stwierdził, iż w Budżecie Powiatu na rok 2006 r. nie ma środków na modernizacje innych dróg niż te które zostały w nim ujęte. Dlatego modernizacje postulowanych dróg mogą się odbyć jedynie kosztem tych założonych w budżecie. Zauważył, iż już wiadomo, że środki na utrzymanie dróg przewidziane w budżecie na rok 2006 są niewystarczające. Koniecznym jest przeprowadzenie wizji lokalnej na drogach, celem ustalenia harmonogramu robót zależnego od wielkości zniszczeń. Do pkt. 4 i 5

3 Dyrektor Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, Pan Jerzy Hennig przedstawił informację nt. przewidywanych rozwiązań legislacyjnych w zakresie ochrony zdrowia i funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej. Zwrócił uwagę na konieczność podjęcia działań celem poprawy bezpieczeństwa personelu medycznego oraz pacjentów. Stwierdził, iż jakość opieki zdrowotnej zależy od jakości świadczeń zdrowotnych. Światowa Organizacja Zdrowia za najważniejsze uznaje prawo do jak najlepszej opieki zdrowotnej, oraz jak najszerszy dostęp do świadczeń zdrowotnych wysokiej jakości. Wymienił wyznaczone przez ekspertów Światowej Organizacji Zdrowia wymiary tworzenia pomiarów jakości świadczeń zdrowotnych: - dostępność do usług medycznych, - równość, - adekwatność, - akceptację, - efektywność, - skuteczność. Poinformował, iż Rada Europy w swoim zaleceniu w sprawie rozwoju i wdrażaniu systemów poprawy jakości w opiece zdrowotnej przypomina o konwencji o prawach człowieka, gdzie najwyższe usytuowanie posiada odpowiedniej jakości opieka zdrowotna, która obejmuje aspekty strukturalne i organizacyjne tj. dostępność, aspekty procesu opieki zdrowotnej tj. doskonałość zawodowa, efektywne wykorzystanie środków, osiąganie dobrych rezultatów zwłaszcza dla zdrowia pacjentów, ich samopoczucia i satysfakcji, a także uczestniczenie świadczeniobiorcy w obejmującym go procesie opieki zdrowotnej jak również udzielenie świadczeniobiorcy pełnej i jasnej informacji poprzez personel medyczny. Poinformował, iż Rada Europy zobowiązuje Państwa do prowadzenia polityki i struktury wspierającej rozwój i wdrażanie systemów nadzorowania i poprawy jakości na wszystkich szczeblach. Zapoznał Radnych z pojęciem jakości w ochronie zdrowia. Stwierdził, iż wartościowanie świadczonych usług medycznych składa się na ocenę jakości. Omówił wewnętrzne systemy jakości ochrony zdrowia w Polsce na które składają się: akredytacje, badanie opinii pacjentów, przystosowanie do specyfiki ochrony zdrowia, certyfikaty ISO, nagrody jakości. Przewodniczący Rady, Pan Czesław Kłapsa poinformował, iż z uwagi na nieobecność Dyrektora Departamentu Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Pani Urszuli Sanak nie będzie omawiany punkt dot. założeń Małopolskiego Programu Ochrony Zdrowia na lata Radny, Pan Stanisław Bystrowicz zwrócił się z zapytaniem, dlaczego Szpitale w Województwie Małopolskim mimo ogromnego zadłużenia nie wykorzystują środków zakontraktowanych w Narodowym Funduszu Zdrowia? Radny, Pan Franciszek Rachel zwrócił się z zapytaniem jakie korzyści finansowe wynikają z podjęcia procesu akredytacji? Dyrektor Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, Pan Jerzy Hennig poinformował, iż szpitale które uzyskały akredytacje w ubiegłych latach nie ponosiły żadnych korzyści z tego tytułu. Od roku 2003 Ministerstwo Zdrowia prowadziło rozmowy z Prezesem NFZ w sprawie sankcjonowania akredytacji. W chwili obecnej Prezes NFZ jednoznacznie określił, iż w świetle obecnie obowiązujących przepisów dot. NFZ nie ma możliwości zwiększenia finansowania świadczeń zdrowotnych dla jednostek posiadających akredytację. Nie jest jednak powiedziane, iż wartość finansowania świadczeń zdrowotnych będzie finansowana na równym poziomie w jednostkach posiadających i nie posiadających akredytacji. Poinformował, iż w konkursie ofert NFZ na 2006 r. widniał wyraźny zapis, iż Dyrektorzy poszczególnych Oddziałów NFZ winni zwiększyć wartość kontraktowanych usług medycznych dla szpitali, które posiadają akredytacje, certyfikat ISO lub zewnętrzną ocenę. Poinformował również, iż zostały podjęte działania celem zobligowania NFZ do zagospodarowania niewykorzystanych przez szpitali środków w systemie opieki zdrowotnej dla poszczególnych województw. Radny, Pan Stanisław Białobok zwrócił się z prośbą o wystąpienie do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, z prośba o przesłanie projektu Małopolskiego Programu Ochrony Zdrowia na lata

4 Starosta, Pan Mirosław Wędrychowicz zwrócił się z zapytaniem, czy akredytacja będzie konieczna, do włączenia Szpitala do Krajowej Sieci Szpitali? Dyrektor Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, Pan Jerzy Hennig poinformował, że z założeń przygotowywanych przez Ministerstwo Zdrowia wynika, iż akredytacja będzie jednym z głównych czynników dzięki którym Szpital będzie mógł zostać ujęty w Krajowej Sieci Szpitali. Radny, Pan Stanisław Białobok zwrócił uwagę na brak koordynacji w zakresie jednostek administrujących służbę zdrowia w Polsce. Zapytywał, czy na szczeblu centralnym podejmowane są jakiekolwiek działania prawne celem poprawy przedmiotowej sytuacji? Dyrektor Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, Pan Jerzy Hennig poinformował, iż nie jest kompetentną osobą do udzielenia odpowiedzi na przedmiotowe zapytanie. Stwierdził jedynie, iż poprawa może nastąpić wyłącznie wtedy gdy system opieki zdrowotnej na terenie kraju, poszczególnych województw i powiatów zostanie zintegrowany. Starosta, Pan Mirosław Wędrychowicz zwrócił się z zapytaniem, czy istnieje jakakolwiek szansa na zmianę kontraktowania SOR-ów? Stwierdził, iż gorlicki SOR jest bardzo dobrze zorganizowany, dysponuje nowoczesnym sprzętem, ale kontraktowanie jego usług jest niewspółmierne z kosztami jakie ponosi. Poinformował, iż średnie roczne straty gorlickiego SOR-u wynoszą 700 tyś. zł. Zapytywał jak w nowym systemie planuje się współpracę pogotowia i SOR-ów? Dyrektor Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, Pan Jerzy Hennig poinformował, iż projekt ustawy o ratownictwie medycznym przewiduje różne rozwiązania powiązania SOR-ów z pogotowiem. Stwierdził, iż w chwili obecnej nie jest w stanie podać szczegółów w tym zakresie. Odesłał do stron internatowych Ministerstwa Zdrowia, na których przedmiotowa ustawa wraz z poprawkami zostanie zmieszczona. Jego zdaniem ustawa ta w dużym stopniu uporządkuje system służby zdrowia. Poinformował, że SOR-y będą finansowane z budżetu państwa. Do poszczególnych szpitali będą przekazywane za pośrednictwem wojewodów. Wicestarosta, Pan Stanisław Szura zwrócił się z zapytaniem, czy informacje prasowe dot. przeznaczenia dodatkowych 4 mld. zł. na funkcjonowanie służby zdrowia w roku 2007 są autentyczne oraz czy 1,2 mld. zł. przejmie budżet państwa, celem dofinansowania zadań z zakresu ratownictwa medycznego (pogotowie i SOR). Dyrektor Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, Pan Jerzy Hennig poinformował, iż takie są założenia Ministerstwa Zdrowia. Powtórzył, iż SOR-y docelowo maja zostać finansowane wprost z budżetu państwa. Do pkt. 6 1/ Dyrektor Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia w Szymbarku, Pan Marek Lewek przedstawił informację dotyczącą zabezpieczenia mieszkańców w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w tym realizacji programów zdrowotnych jak załącznik nr 15 Radny, Pan Stanisław Białobok zwrócił uwagę na ogromny postęp i rozwój POZ-tów. Koniecznym jego zdaniem jest skoordynowanie działań POZ-tów ze szkołami. Radny, Pan Stanisław Kaszyk zwrócił się z zapytaniem, czy istnieje możliwość aby NFZ zakontraktował zadania z zakresu profilaktyki stomatologicznej w szkołach? Dyrektor Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia w Szymbarku, Pan Marek Lewek poinformował, że profilaktyka zawiera się w ramach kontraktu stomatologicznego. W bieżącym roku do przedmiotowego kontraktu zostały włączone również zadania z zakresu protetyki, co spowodowało znaczny spadek świadczeń z zakresu profilaktyki stomatologicznej. Poinformował, iż stomatolodzy co roku przekraczają ilość zakontraktowanych usług, w roku bieżącym nadwykonania zostały uregulowane przez NFZ, to jednak nie jest regułą. Często wyłącznie dzięki wsparciu samorządów lokalnych POZ-ty są w stanie wykonywać regularne lakowanie zębów u dzieci. Stwierdził, iż zadania szkolnego lekarza stomatologa przejęły gabinety stomatologiczne

5 działające na terenie powiatu. Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bieczu, Pan Stanisław Szurek poinformował, że na zabezpieczenie usług z zakresu opieki stomatologicznej NFZ przeznacza 1% z wszystkich środków przeznaczanych na świadczenia medyczne. 2/ a/ Dyrektor Samodzielnego Publicznego Powiatowego Ośrodka Terapii, Uzależnienia od Alkoholu I Współuzależnienia w Gorlicach, Pani Grażyna Rychlicka Schirmer przedstawiła informacje nt. działalności Placówki w świetle sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowo inwestycyjnego za 2005 rok oraz planu finansowo inwestycyjnego na 2006 rok wraz z informacją nt. realizacji uchwały Nr XXIX/238/05 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie oceny zabezpieczenia zdrowotnego mieszkańców powiatu w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej jak załącznik nr 16 b/ Dyrektor Samodzielnego Publicznego Powiatowego Pogotowia Ratunkowego w Gorlicach, Pan Jerzy Dusza przedstawił informację nt. działalności Placówki w świetle sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowo inwestycyjnego za 2005 rok oraz planu finansowo inwestycyjnego na 2006 rok wraz z informacją nt. realizacji uchwały Nr XXIX/238/05 Rady Powiatu Gorlickiego z 2 czerwca 2005 r. w sprawie oceny zabezpieczenia zdrowotnego mieszkańców powiatu w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej jak załącznik nr 17 do protokołu. Radny, Pan Franciszek Rachel zapytywał w sprawie dot. możliwości utworzenia Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Gorlicach? Wicestarosta, Pan Stanisław Szura poinformował, że Centra Powiadamiania Ratunkowego mają zaistnieć jako element zintegrowanego ratownictwa medycznego. CPR-y mają pełnić funkcję koordynującą wszelkie działania związane z ratownictwem medycznym. Ze względu na brak środków CPR w Gorlicach nie funkcjonuje, poinformował, że być może ustawa o ratownictwie medycznym wskaże źródła finansowania przedmiotowych jednostek. Przewodniczący Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych oraz Pomocy Rodzinie, Pan Franciszek Rachel przedstawił opinie Komisji wypracowaną na posiedzeniu w dniu 28 marca 2006 r jak załącznik nr 18 c) Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza w Gorlicach, Pan Marian Świerz przedstawił informację dot. funkcjonowania Placówki w świetle sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowo inwestycyjnego za 2005 rok oraz planu finansowo inwestycyjnego na 2006 rok wraz z informacją nt. realizacji uchwały Nr XXIX/238/05 Rady Powiatu Gorlickiego z 2 czerwca 2005 r. w sprawie oceny zabezpieczenia zdrowotnego mieszkańców powiatu w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej, oraz realizacji Aktualizacji Programu Restrukturyzacji, zaakceptowanej przez Radę Powiatu Gorlickiego uchwałą Nr XXI/254/05 z dnia 29 września 2005 r. jak załącznik nr 19 3/ Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza w Gorlicach, Pan Marian Świerz przedstawił informację nt. przebiegu prac związanych z termomodernizacją Szpitala. Poinformował, iż nie wykonanie termomodernizacji doprowadzi do zamknięcia szpitala z przyczyn technicznych. 4/ Wicestarosta, Pan Stanisław Szura przedstawił wnioski Zarządu Powiatu w przedmiocie wykonania programu restrukturyzacji i planu finansowego i inwestycyjnego Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza za 2005 r. jak załącznik nr 20 5/ Radny, Pan Franciszek Rachel wyraził pozytywna opinię dot. działań na rzecz uruchomienia zadania termomodernizacji podejmowanych przez Dyrekcje Szpitala oraz Zarząd Powiatu. Zwrócił

6 uwagę na zahamowanie wzrostu ujemnego wyniku finansowego Szpitala. Zaapelował o dalsze starania celem poprawy bilansu finansowego zakładu poprzez kompetentne i odpowiedzialne rozmowy z NFZ. Radny, Pan Stanisław Białobok zwrócił uwagę na konieczność przebudowy przychodni przyszpitalnej. Przekazał na ręce Dyrektora Szpitala szkic prac jakie jego zdaniem należy wykonać, celem poszerzenia bazy lokalowej przychodni. Radny, Pan Stefan Hładyk zwrócił uwagę za wzrost zobowiązań Szpitala o ponad 2, 3 mln. zł. Ponadto zapytywał w sprawach: - czy jest możliwy montaż bilansu finansowego szpitala bez możliwości wzrostu zadłużenia? - czy istnieje związek pomiędzy ilością łóżek szpitalnych a obłożeniem kadry lekarskiej, średniego personelu medycznego i innych służb pomocniczych? - czy zmniejszenie obłożenia łóżek w oddziałach szpitalnych generujących ujemne wyniki finansowe mogłoby przynieść korzyści i zmniejszyć zadłużenie przedmiotowych oddziałów? - czy za pomocą nadwykonań możliwa jest naprawa finansów Szpitala? Zauważył również, iż istnieje potrzeba zwiększenia przepustowości na oddziale okulistycznym poprzez zatrudnienie dodatkowej kadry. Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza w Gorlicach, Pan Marian Świerz poinformował, że wzrost zobowiązań szpitala jest poniekąd pozorny, gdyż wzrost zobowiązania nastąpiło m.in. poprzez zaciągnięcie kredytu na realizacje ustawy 203, która do chwili obecnej nie została wypłacona. Wypłacenie przedmiotowych środków spowoduje natychmiastowy spadek zobowiązań. Stwierdził, że całkowite uregulowanie sytuacji finansowej szpitala w chwili obecnej nie jest możliwe. Wynika to m.in. z faktu, iż system finansowania ochrony zdrowia jest wciąż niestabilny, szpital wciąż boryka się ze spłatą zaległych zobowiązań. Poinformował, iż wymagania dot. zatrudnionej kadry lekarskiej i personelu średniego określa NFZ oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia. Zauważył, iż zmniejszenie obłożenia łóżek na danych oddziałach nie zmniejszy ich zadłużenia, gdyż zadłużenie to wynika głównie z wysokości zakontraktowanych usług, czasu pobytu pacjenta na oddziale. Obecnie Dyrekcja ubiega się o zwiększenie liczby łóżek na oddziale okulistycznym, celem zwiększenia jego przepustowości. 6/ Wiceprzewodniczący Rady, Pan Marek Bugno odczytał projekt uchwały, a Przewodniczący Rady poddał go pod głosowanie. Uchwała Nr XXXVIII/312/06 z dnia 30 marca 2006 r. w przedmiocie poziomu zabezpieczenia opieki zdrowotnej w Powiecie Gorlickim, została poddana pod głosowanie i przyjęta jednogłośnie - / 23 obecnych / jak załącznik nr 21 Do pkt. 7 Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu, Pan Tadeusz Mikrut - uzasadnił projekt uchwały. Wiceprzewodniczący Rady, Pan Marek Bugno odczytał projekt uchwały, a Przewodniczący Rady poddał go pod głosowanie. Uchwała Nr XXXVIII/313/06 z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie zmian w statucie Powiatowego Centrum Edukacji w Gorlicach, została poddana pod głosowanie i przyjęta jednogłośnie - / 17 obecnych / jak załącznik nr 22 Do pkt. 8 Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Pani Romana Gajdek - uzasadniła projekt uchwały - jak załącznik nr 23 Wiceprzewodniczący Rady, Pan Marek Bugno odczytał projekt uchwały, a Przewodniczący Rady poddał go pod głosowanie.

7 Uchwała Nr XXXVIII/314/06 z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację w roku 2006, została poddana pod głosowanie i przyjęta jednogłośnie - / 17 obecnych / jak załącznik nr 24 Do pkt. 9 Pełnomocnik Starosty ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Pani Elżbieta Bulsiewicz - uzasadniła projekt uchwały - jak załącznik nr 25 Przewodnicząca Komisji Budżetowo Finansowej i Mienia Powiatu, Pani Bronisława Szpotowicz przedstawiła pozytywną opinie Komisji do projektu uchwały wypracowaną na posiedzeniu w dniu 29 marca 2006 r. - jak załącznik nr 26 Radny, Pan Józef Kociołek zawnioskował o podwyższenie wartości jednego punktu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności do kwoty 3,80 zł. Stwierdził, iż kadra zatrudniona w przedmiotowych jednostkach jest wysoko wyspecjalizowana. Wicestarosta, Pan Stanisław Szura przychylił się do wypowiedzi przedmówcy, stwierdził iż celowym byłoby zrównanie wartości jednego punktu w tych jednostkach do wartości obowiązującej w Powiatowym Urzędzie Pracy. Poinformował, jednak, że Zarząd Powiatu ustalił, iż podwyższenie wartości jednego punktu w ww. jednostkach nastąpi w roku 2007, gdyż wiąże się to z koniecznością zwiększenia planów finansowych w PCPR o 14 tyś zł, w PZON o 1,2 tyś. zł. Podwyższenie wartości jednego punktu wiąże się również z koniecznością zwiększenia planu założonego na wynagrodzenia w PCPR o 4 tyś zł, w PZON o 600 zł. Radny, Pan Karol Tenerowicz zgłosił formalny wniosek o podwyższenie wartości jednego punktu w PCPR i PZON do kwoty 3,80 zł. Wiceprzewodniczący Rady, Pan Marek Bugno zgłosił wniosek, aby z wolnych środków budżetowych przeznaczyć m.in. 150 tys. zł na znaczące podwyżki dla pracowników Starostwa Powiatowego. Poinformował, iż w budżecie na rok 2006 zagwarantowano wzrost wynagrodzeń pracowniczych o 1,5%, przy tak niskich zarobkach jakie obecnie obowiązują w Starostwie podwyżka ta będzie rażąco niska (przy zarobkach 1000 zł brutto, podwyżka wyniesie 15 zł. brutto). Przewodniczący Rady, Pan Czesław Kłapsa poinformował, iż wniosek Wiceprzewodniczącego zostanie omówiony na kolejnej sesji Rady Powiatu Gorlickiego na której będą dzielone wolne środki budżetowe. Wicestarosta, Pan Stanisław Szura poinformował, że dyrektorzy poszczególnych jednostek wnioskowali o wzrost wartości punktu przewidzianego w budżecie poszczególnych jednostek. Poinformował, że Rada nie posiada kompetencji do zmiany wnioskowanej przez dyrektora wysokości wartości jednego punktu. Wg uregulowań prawnych Rada Powiatu opiniuje wniosek dyrektora placówki. Pełnomocnik Starosty ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Pani Elżbieta Bulsiewicz odczytała przepis prawny regulujący przedmiotową kwestię cyt. Wartość jednego punktu w złotych ustala pracodawca w porozumieniu... Stwierdziła, iż z interpretacji prawnej wynika, iż Rada nie może wbrew wnioskowi kierownika jednostki organizacyjnej ustalać wartości jednego punktu. Może jedynie nie przyjąć wartości wnioskowanej przez kierownika. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Pani Romana Gajdek poinformowała, iż punkt wysokości 3,30 zł jest zabezpieczony w planie finansowym jednostki zgodnie z uchwała budżetową na 2006 r. Stwierdziła, iż jako Dyrektor jednostki nie może stawiać wniosku o ustalenie wyższej wartości punktu, niż pozwala na to plan finansowy jednostki. Radny, Pan Karol Tenerowicz ze względów formalnych wycofał postawiony przez siebie wniosek. Przewodniczący Rady, Pan Czesław Kłapsa zaproponował, aby Rada przyjęła uchwałę w proponowanej przez Zarząd i zaakceptowanej przez Komisje Budżetowo Finansową i Mienia

8 Powiatu wersji, gdy pojawia się warunki do zmiany przedmiotowej uchwały w zakresie podwyższenia wartości punktu dla PCPR i PZON Rada Powiatu ponownie powróci do przedmiotowej kwestii. Wiceprzewodniczący Rady, Pan Adam Urbanek odczytał projekt uchwały, a Przewodniczący Rady poddał go pod głosowanie. Uchwała Nr XXXVIII/315/06 z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu gorlickiego oraz akceptacji wartości punktów służących do obliczania stawek wynagrodzenia, została poddana pod głosowanie i przyjęta przy 4 głosach wstrzymujących - / 22 obecnych / jak załącznik nr 27 Do pkt. 10 Skarbnik Powiatu, Pani Krystyna Lewek - uzasadnił projekt uchwały - jak załącznik nr 27 do protokołu. Przewodnicząca Komisji Budżetowo Finansowej i Mienia Powiatu, Pani Bronisława Szpotowicz przedstawiła pozytywną opinie Komisji do projektu uchwały wypracowaną na posiedzeniu w dniu 29 marca 2006 r. - jak załącznik nr 26 Wiceprzewodniczący Rady, Pan Marek Bugno odczytał projekt uchwały, a Przewodniczący Rady poddał go pod głosowanie. Uchwała Nr XXXVIII/316/06 z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego, została poddana pod głosowanie i przyjęta jednogłośnie - / 22 obecnych / jak załącznik nr 28 Do pkt. 11 W dyskusji nad informacją głos zabrali: Radny, Pan Zygmunt Potok odniósł się do informacji Nr 63 pkt. 23 ze str. nr 6 oraz informacji nr 64 pkt. 12 ze str. nr 2 prosząc o wyjaśnienie jakie ponad te wymienione inwestycje drogowo mostowe będą mieć szanse na realizacje w ramach otrzymanej promesy? Pełnomocnik Starosty ds. Rozwoju i Infrastruktury, Pan Marek Machowski poinformował, iż Zarząd Powiatu dokonał podziału otrzymanych środków. Poinformował, iż z tego tytułu zostanie wykonanych 6 zadań z zakresu modernizacji nast. dróg: Gorlice Bystra Wola Łużańska, Ropa Gródek, Rożnowice Sitnica, Głęboka Kunowa Pusta Wola, Wysowa Blechnarka, Stróże Łużna. Radny, Pan Edward Jamro odniósł się do informacji Nr 64 pkt. 11 ze str. 2 prosząc o przedstawienie kosztów związanych z reaktywacją działalności filii Wydziału Komunikacji w Bieczu? Sekretarz Powiatu, Krzysztof Augustyn poinformował, że Powiat będzie pokrywał koszty osobowe funkcjonowania filii Wydziału tj. 1 etat. Etat ten obsadzony zostanie pracownikiem obecnie zatrudnionym w Wydziale Komunikacji przy ul. Słonecznej. Pozostałe koszty pokrywać będzie Burmistrz Miasta i Gminy Biecz. Radny, Pan Stanisław Kaszyk poinformował, iż koszt funkcjonowania filii dla Powiatu Gorlickiego to ok. 19 tyś zł. rocznie. Stwierdził, iż wszystkie koszty rzeczowe, zgodnie z zapisami porozumienia pokrywać będzie samorząd biecki. Wiceprzewodniczący Rady, Pan Marek Bugno poinformował, że reaktywowane zostaje porozumienie zawarte pomiędzy Starostwem Powiatowym, a Urzędem Miasta i Gminy Biecz. Z przedmiotowego porozumienia wynika, iż Starostwo Powiatowe pokrywa wyłącznie 50% kosztów związanych z instalacja łączy komputerowych oraz koszty osobowe zatrudnionego pracownika. Poinformował, iż wszyscy mieszkańcy Gminy Biecz będą obsługiwani we filii Wydziału w Bieczu, nie będzie możliwości obsługi tych osób w Gorlicach. Informacja o międzysesyjnej działalności Zarządu Powiatu Gorlickiego w okresie

9 od 22 lutego 2006 r. do 29 marca 2006 r. została poddana pod głosowanie i przyjęta przy 1 głosie wstrzymującym się - / 22 obecnych / jak załącznik nr 29 Do pkt. 12 Specjalista ds. Ochrony i Promocji Zdrowia, Pani Joanna Tenerowicz - przedstawiła odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na XXXVII sesji Rady Powiatu Gorlickiego w dniu 23 lutego 2006 r. przez: - Radnego, Pana Karola Tenerowicza jak załącznik nr 30 do protokołu, - Radnego, Pana Stanisława Bystrowicza jak załącznik nr 31 do protokołu, - Radnego, Pana Franciszka Rachela jak załącznik nr 32 do protokołu, Skarbnik Powiatu, Pani Krystyna Lewek przedstawiła odpowiedź na interpelacje zgłoszoną na XXXVII sesji Rady Powiatu Gorlickiego w dniu 23 lutego 2006 r. przez Radnego, Pana Stanisława Bystrowicza jak załącznik nr 31 Pełnomocnik Starosty ds. Rozwoju i Infrastruktury, Pan Marek Machowski przedstawił odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na XXXVII sesji Rady Powiatu Gorlickiego w dniu 23 lutego 2006 r. przez: - Radnego, Pana Stanisława Bystrowicza jak załącznik nr 31 do protokołu, - Radnego, Pana Jana Wójcika jak załącznik nr 33 do protokołu, - Radnego, Pana Adama Urbanka jak załącznik nr 34 do protokołu, oraz wnioski zgłoszone na przedmiotowej sesji przez Radnego, Pana Stefana Hładyka oraz Pana Czesława Marszała jak załącznik nr 35 do protokołu, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu, Pan Tadeusz Mikrut - przedstawił odpowiedź na interpelacje zgłoszone na XXXVII sesji Rady Powiatu Gorlickiego w dniu 23 lutego 2006 r. przez Radnego, Pana Stanisława Bystrowicza jak załącznik nr 36 Do pkt. 13 Radny, Pan Stanisław Bystrowicz przedstawił informację nt. konkursu teatralnego im. Jana Pawła II. Zapoznał również Radnych z planami dot. organizacji Rajdu im. Jana Pawła II. Wicestarosta, Pan Stanisław Szura poinformował o planowanej prezentacji multimedialnej projektu kotłowni budowanej przy Szpitalu Specjalistycznym w Gorlicach. Poinformował, że informacja dot. terminu prezentacji będzie podana telefonicznie. Radni w głosowani wyrazili chęć wzięcia udziału w prezentacji. Radny, Pan Edward Jamro wnioskował o przedstawienie generalnego projektu. Zwrócił się z prośbą, aby w ramach prezentacji projektanci udzielili informacji dot.: - zestawienia kosztów termomodernizacji (m.in. koszt ocieplenia budynku głównego, koszt wymiany stolarki), - kosztów modernizacji kotłowni, - kosztów urządzeń ciepłowniczych, - projektu hali do składowania opału (m.in. metraż, kubatura, konstrukcja), - materiału opałowego (m.in. czy jest zabezpieczony, jaka jest jego cena). Radny, Pan Franciszek Rachel zwrócił się z wnioskiem o wyjaśnienie w oparciu o jakie materiały Prokuratura Rejonowa w Gorlicach umorzyła postępowanie dot. modernizacji pracowni tomografii komputerowej? Radny, Pan Stefan Hładyk podziękował Przewodniczącemu za udział w konferencji poświęconej życiu i twórczości malarza łemkowskiego Epifaniusza Drowniaka, która odbyła się w Krynicy. Wyraził ubolewanie z powodu braku udziału w konferencji przedstawiciela Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu. Radny, Pan Czesław Oruba - wnioskował o wystąpienie do kompetentnej instytucji, celem poprawy oznakowania dróg prowadzących do Gorlic oraz Wysowej od strony Krakowa, Tarnowa oraz Rzeszowa. Do pkt. 14 Wiceprzewodniczący Rady, Pan Marek Bugno poinformował, że na ręce Starosty wpłynęła Obywatelska karta antykorupcyjna, która jest pozostawiona Radnym do wglądu w Biurze Rady.

10 Ponadto przedstawił informacje nt. wycieczki organizowanej dla Radnych Powiatu, Radnych Gmin oraz pracowników samorządowych. Poinformował, iż szczegółowych wyjaśnień udziela Pan Jan Dusza, Inspektor ds. BHP, on również przyjmuje zgłoszenia. Pełnomocnik Starosty ds. Informacji Niejawnych, Pani Elżbieta Bulsiewicz przedstawiła informacje nt. Oświadczeń majątkowych. Stwierdziła, iż Radni są zobowiązani złożyć oświadczenie majątkowe wg stanu na 31 grudnia 2005 r. do Przewodniczącego Rady Powiatu. Do oświadczenia należy dołączyć kopię zeznania podatkowego. Poinformowała, że w pkt. VIII oświadczenia należy ująć wszystkie uzyskiwane dochody (dot. m.in. rent, emerytur, zatrudnienia, diet radnych i inne.). Natomiast w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w pkt. VI należy wpisać dochód i przychód z tego tytułu oddzielnie. Poinformowała również, że w pkt. II Radni, którzy posiadają własne domy winni oprócz powierzchni domu wpisać jego wartość i powierzchnie nieruchomości. Termin składania oświadczeń mija 30 kwietnia br. Wiceprzewodniczący Rady, Pan Marek Bugno zaapelował do Radnych o nie opuszczanie sali posiedzeń w trakcie obrad. Wicestarosta, Pan Stanisław Szura poinformował, że w Biurze Rady pozostawia do wglądu Stanowiska podjęte na ostatnim posiedzeniu Związku Powiatów Polskich. Radny, Pan Edward Jamro zawnioskował o ostateczne załatwienie sprawy Pana Tadeusza Szurka przez organy Powiatu. Poinformował, iż wniosek składa do Rady Powiatu zgodnie ze stanowiskiem Rady podjętym na sesji w dniu 27 października 2005 r. Do pkt. 15 W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku obrad XXXVIII sesji Rady Powiatu, Przewodniczący Rady, Pan Czesław Kłapsa zamknął obrady, dziękując wszystkim za przybycie. Zakończenie obrad godz Protokołowała: Marta Orlewska Przewodniczący Rady Powiatu Czesław Kłapsa Liczba odwiedzin: 35 Podmiot udostępniający informację: Osoba wprowadzająca informację: Starostwo Powiatowe w Gorlicach Administrator Podmiotu Osoba odpowiedzialna za informację: Czas wytworzenia: :06:59 Czas publikacji: :06:59 Data przeniesienia do archiwum: Brak

Data utworzenia 2004-12-09. Numer aktu 23. Kadencja Kadencja 2002-2006

Data utworzenia 2004-12-09. Numer aktu 23. Kadencja Kadencja 2002-2006 Protokół Nr XXIII/04 z nadzwyczajnej XXIII sesji Rady Powiatu Gorlickiego odbytej w dniu 9 grudnia 2004 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gorlicach Data utworzenia 2004-12-09 Numer aktu 23 Kadencja

Bardziej szczegółowo

z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu.

z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu. Rada Powiatu Nowosądeckiego P R O T O K Ó Ł NR XLII/2006 z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu.

Bardziej szczegółowo

z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r.

z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r. P R O T O K Ó Ł Nr XLVI/10 z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r. Obradom przewodniczył Przewodniczący Sejmiku Pan Mieczysław Bagiński. W chwili rozpoczęcia obrad odnotowano

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku WRZ.0002.1.2016 Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego rozpoczęła się w dniu 28 stycznia 2016 roku o godz. 14.00. Miejscem

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/2005

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/2005 Rada Powiatu Nowosądeckiego P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/2005 z obrad XXVIII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 17 marca 2005 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława BASTY Przewodniczącego Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXI / 2017 Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego odbytej w dniu 31 maja 2017 roku w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu

Protokół Nr XXXI / 2017 Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego odbytej w dniu 31 maja 2017 roku w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu Protokół Nr XXXI / 2017 Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego odbytej w dniu 31 maja 2017 roku w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu Sesję rozpoczęto 31 maja br. o godzinie 16.00, zakończono o godzinie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXI/09 z XXXI sesji Rady Powiatu Gorlickiego odbytej w dniu 30 kwietnia 2009 r.

Protokół Nr XXXI/09 z XXXI sesji Rady Powiatu Gorlickiego odbytej w dniu 30 kwietnia 2009 r. Protokół Nr XXXI/09 z XXXI sesji Rady Powiatu Gorlickiego odbytej w dniu 30 kwietnia 2009 r. Data utworzenia 2009-04-30 Numer aktu 31 Kadencja Kadencja 2002-2006 BR.0041/5/09 Protokół Nr XXXI/09 z XXXI

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu Przewodniczący Rady Tomasz Zakrzewski o godz. 14:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku.

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 18 radnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 2/10 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 23 grudnia 2010 r.

Protokół Nr 2/10 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 23 grudnia 2010 r. Protokół Nr 2/10 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 23 grudnia 2010 r. W posiedzeniu udział wzięli: Sebastian Niżnik Wacław Krawczyk Grażyna Borek Jan Chowaniec Waldemar Och Marian Kunc Krystyna

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 12/2005 posiedzenia Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 9 marca 2005 roku

Protokół Nr 12/2005 posiedzenia Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 9 marca 2005 roku Protokół Nr 12/2005 posiedzenia Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 9 marca 2005 roku Protokół Nr 12/2005 posiedzenia Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 9 marca 2005 roku Protokół Nr 12/2005 posiedzenia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r.

PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r. PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r. Realizowany program posiedzenia: 1.Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia. 2.Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku.

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IX/11 IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej w dniu 26 lutego 2008 roku

Protokół z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej w dniu 26 lutego 2008 roku Protokół z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej w dniu 26 lutego 2008 roku Posiedzenie zostało zwołane przez Przewodniczącego Komisji A. Łaniewskiego. W posiedzeniu wzięli udział

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 24/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 2 czerwca 2015 roku.

P R O T O K Ó Ł NR 24/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 2 czerwca 2015 roku. P R O T O K Ó Ł NR 24/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 2 czerwca 2015 roku. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi

Bardziej szczegółowo

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie.

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie. Protokół nr LVII/2014 z obrad nadzwyczajnej LVII sesji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego odbytej w dniu 7 października 2014 r. w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia Dobrzynia Ad. 1 O godzinie 15.00 nadzwyczajną

Bardziej szczegółowo

Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku.

Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku. Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

Wolne wnioski i zapytania (punkt 7 tematyki posiedzenia komisji). Wolnych wniosków i zapytań nie było. Na tym obrady Komisji zakończono.

Wolne wnioski i zapytania (punkt 7 tematyki posiedzenia komisji). Wolnych wniosków i zapytań nie było. Na tym obrady Komisji zakończono. Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Mienia Powiatu Rady Powiatu Bydgoskiego w dniu 6 czerwca 2014 r. w sali 408 Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy Posiedzenie Komisji otworzył Przewodniczący pan Andrzej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r.

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r. PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r. Obrady rozpoczęto o godz. 13 05, zakończono o godz. 13 50. Podjęto uchwały od Nr XXXVIII/301/2014 do Nr XXXVIII/302/2014.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXI/2001 z Sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 października 2001 r. w Sali Posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie.

PROTOKÓŁ Nr XXXI/2001 z Sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 października 2001 r. w Sali Posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie. PROTOKÓŁ Nr XXXI/2001 z Sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 października 2001 r. w Sali Posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie. Sesja Rady Powiatu rozpoczęła się o godz. 13 00, a zakończyła

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIV/2016

Protokół Nr XXIV/2016 Protokół Nr XXIV/2016 z XXIV sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 25 kwietnia 2016 roku o godz. 13.00 w sali Miejskiej Biblioteki Publicznej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 4/2012 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Uzdrowisk Rady Powiatu Nowosądeckiego w dniu 19 czerwca 2012 roku

Protokół Nr 4/2012 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Uzdrowisk Rady Powiatu Nowosądeckiego w dniu 19 czerwca 2012 roku Proponowany porządek posiedzenia: Protokół Nr 4/2012 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Uzdrowisk Rady Powiatu Nowosądeckiego w dniu 19 czerwca 2012 roku 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 3/2016 posiedzenia Komisji Zdrowia i Uzdrowisk Rady Powiatu Nowosądeckiego w dniu 11 maja 2016 roku

Protokół Nr 3/2016 posiedzenia Komisji Zdrowia i Uzdrowisk Rady Powiatu Nowosądeckiego w dniu 11 maja 2016 roku Realizowany porządek posiedzenia: Protokół Nr 3/2016 posiedzenia Komisji Zdrowia i Uzdrowisk Rady Powiatu Nowosądeckiego w dniu 11 maja 2016 roku 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia.

Bardziej szczegółowo

BR Radomsko, dnia 22 września 2015 r.

BR Radomsko, dnia 22 września 2015 r. BR 0002.8.2015 Radomsko, dnia 22 września 2015 r. PROTOKÓŁ NR XII/2015 sporządzony na XII sesji Rady Powiatu Radomszczańskiego (w kadencji 2014 2018) w dniu 22 września 2015 roku Rozpoczęcie obrad sesji

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji( lista obecności w załączeniu).

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji( lista obecności w załączeniu). Protokół nr 1/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Powiatu Rady Powiatu w Kielcach z dnia 8 stycznia 2015 r. Obrady rozpoczęły się o godz. 15.00 i trwały do godz.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 76/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 31 maja 2016 roku

P R O T O K Ó Ł NR 76/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 31 maja 2016 roku P R O T O K Ó Ł NR 76/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 31 maja 2016 roku W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi załącznik

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 136/II/2005 Zarządu Powiatu w Gryfinie

Protokół nr 136/II/2005 Zarządu Powiatu w Gryfinie Protokół nr 136/II/2005 Zarządu Powiatu w Gryfinie W dniu 30 listopada 2005 r. w godzinach od 10 00 do 14 30 odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu w Gryfinie. Posiedzenie odbyło się w siedzibie Starostwa

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r.

Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r. Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r. Przewodnicząca Rady Powiatu Bożena Worek o godzinie 13:00 otworzyła XXXII sesję Rady Powiatu. Po powitaniu radnych i

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r.

PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r. PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r. Protokół nr V/15 obrad sesji zwyczajnej Rady Powiatu Sulęcińskiego w świetlicy Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 33/ posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 21 czerwca 2010 r.

PROTOKÓŁ Nr 33/ posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 21 czerwca 2010 r. PROTOKÓŁ Nr 33/10 33. posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 21 czerwca 2010 r. Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó l XXIX/14. z XXIX sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 28 kwietnia 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku.

P r o t o k ó l XXIX/14. z XXIX sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 28 kwietnia 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. P r o t o k ó l XXIX/14 z XXIX sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 28 kwietnia 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. Obrady rozpoczęto się o godzinie od 13 00 zakończono o godzinie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r.

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (8 radnych) stanowi

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł obrad XLIV sesji III kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 5 marca 2010 r.

P R O T O K Ó Ł obrad XLIV sesji III kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 5 marca 2010 r. P R O T O K Ó Ł obrad XLIV sesji III kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 5 marca 2010 r. XLIV Sesja III kadencji Rady Powiatu w Kraśniku rozpoczęła się o godz. 14.00 w budynku Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 27 stycznia 2015 roku

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 27 stycznia 2015 roku Protokół Nr 11/15 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 27 stycznia 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli: Roman Konieczny Wacław Krawczyk Damian Biskup Krzysztof Strzyż Alicja Wosik Krystyna

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 25 października 2012 r.

PROTOKÓŁ Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 25 października 2012 r. PROTOKÓŁ Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 25 października 2012 r. Realizowany program posiedzenia: 1.Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia. 2.Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł III/2014 z III sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r. w Domu kultury w Kłecku

P r o t o k ó ł III/2014 z III sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r. w Domu kultury w Kłecku P r o t o k ó ł III/2014 z III sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r. w Domu kultury w Kłecku Obrady rozpoczęto się o godzinie od 17 00 Na 15-to osobowy skład Rady w sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 2/2014 posiedzenia Komisji Zdrowia i Uzdrowisk Rady Powiatu Nowosądeckiego w dniu 9 kwietnia 2014 roku

Protokół Nr 2/2014 posiedzenia Komisji Zdrowia i Uzdrowisk Rady Powiatu Nowosądeckiego w dniu 9 kwietnia 2014 roku Realizowany porządek posiedzenia: Protokół Nr 2/2014 posiedzenia Komisji Zdrowia i Uzdrowisk Rady Powiatu Nowosądeckiego w dniu 9 kwietnia 2014 roku 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 47/10 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbytego w dniu 4 listopada 2010 roku w godzinach od 12 00 do 13 40

PROTOKÓŁ NR 47/10 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbytego w dniu 4 listopada 2010 roku w godzinach od 12 00 do 13 40 1 z 5 PROTOKÓŁ NR 47/10 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbytego w dniu 4 listopada 2010 roku w godzinach od 12 00 do 13 40 Komisja Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbyła

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXIV/09 z XXXIV sesji Rady Powiatu Gorlickiego odbytej w dniu 24 września 2009 r.

Protokół Nr XXXIV/09 z XXXIV sesji Rady Powiatu Gorlickiego odbytej w dniu 24 września 2009 r. Protokół Nr XXXIV/09 z XXXIV sesji Rady Powiatu Gorlickiego odbytej w dniu 24 września 2009 r. Data utworzenia 2009-09-24 Numer aktu 34 Kadencja Kadencja 2002-2006 BR.0041/8/09 Protokół Nr XXXIV/09 z XXXIV

Bardziej szczegółowo

XXXII sesja VII kadencji w dniu 30 stycznia 2017 r.

XXXII sesja VII kadencji w dniu 30 stycznia 2017 r. Dz.18.0021.32.2016 Podsumowanie: Porządek obrad: XXXII sesja VII kadencji w dniu 30 stycznia 2017 r. 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie projektu porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji. 4.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XLVI/10 Z SESJI RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO ODBYTEJ W DNIU 23 CZERWCA 2010 ROKU W STAROSTWIE POWIATOWYM W ZŁOTOWIE

PROTOKÓŁ NR XLVI/10 Z SESJI RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO ODBYTEJ W DNIU 23 CZERWCA 2010 ROKU W STAROSTWIE POWIATOWYM W ZŁOTOWIE ORO-OO41/45/2010 PROTOKÓŁ NR XLVI/10 Z SESJI RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO ODBYTEJ W DNIU 23 CZERWCA 2010 ROKU W STAROSTWIE POWIATOWYM W ZŁOTOWIE Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. Obrady sesji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WSPÓLNEJ KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU DLA MIASTA NOWEGO SĄCZA I POWIATU NOWOSĄDECKIEGO ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WSPÓLNEJ KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU DLA MIASTA NOWEGO SĄCZA I POWIATU NOWOSĄDECKIEGO ZA 2012 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WSPÓLNEJ KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU DLA MIASTA NOWEGO SĄCZA I POWIATU NOWOSĄDECKIEGO ZA 2012 ROK Na podstawie art. 38b ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 2/2014. Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji jak załącznik nr 1 do protokołu. Lista obecności jak załącznik nr 2 do protokołu.

PROTOKÓŁ Nr 2/2014. Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji jak załącznik nr 1 do protokołu. Lista obecności jak załącznik nr 2 do protokołu. PROTOKÓŁ Nr 2/2014 z posiedzenia Komisji Budżetowej odbytego w dniu 16 grudnia 2014 roku pod przewodnictwem Pana Mieczysława Skowrona Przewodniczącego Komisji. Na ogólną liczbę 7 członków obecnych 7. Zawiadomienie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 4 /15. Z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej i Spraw Społecznych. z dnia 29 października 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 4 /15. Z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej i Spraw Społecznych. z dnia 29 października 2015 r. O-R.0012.9.2015.MS PROTOKÓŁ NR 4 /15 Z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej i Spraw Społecznych z dnia 29 października 2015 r. Godzina rozpoczęcia 10.00 Miejsce Urząd Gminy Terespol W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 5.2015 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MIĘDZYRZECZU które odbyło się w dniu 28 stycznia 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 5.2015 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MIĘDZYRZECZU które odbyło się w dniu 28 stycznia 2015 r. PROTOKÓŁ NR 5.2015 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MIĘDZYRZECZU które odbyło się w dniu 28 stycznia 2015 r. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Grzegorz Gabryelski - Starosta 2. Rafał Mikuła - Wicestarosta

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XVIII/2016 z sesji Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 14 września 2016 roku

PROTOKÓŁ NR XVIII/2016 z sesji Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 14 września 2016 roku PROTOKÓŁ NR XVIII/2016 z sesji Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 14 września 2016 roku Obrady sesji Rady Powiatu rozpoczęły się o godz.8 35. Lista obecności radnych stanowi załączniki nr 1 i 2 do protokołu.

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olkuszu

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olkuszu Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olkuszu Data utworzenia 2007-04-04 Numer aktu Kadencja Kadencja 2002-2006 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się w sali narad Urzędu Miasta

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Cedro Otworzył obrady, przywitał radnych i wszystkich uczestników sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Cedro Otworzył obrady, przywitał radnych i wszystkich uczestników sesji. Protokół Nr III /2015 z sesji Rady Powiatu Kielcach z dnia 14 stycznia 2015 r. odbytej w sali audytoryjnej nr 268 Starostwa Powiatowego w Kielcach od godz. 13.00 do 16.00 Do pkt 1 Otwarcie sesji Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku.

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Sesja odbyła się Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

nr 32) projekt Komisji Infrastruktury i Inwestycji. W związku z brakiem głosów w sprawie

nr 32) projekt Komisji Infrastruktury i Inwestycji. W związku z brakiem głosów w sprawie Protokół z IV sesji Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie, która odbyła się 2 lutego 2015 roku w siedzibie Rady przy ul. Wysłouchów 34, w godz. 18.10 21.25 Sesję prowadził Przewodniczący Rady i Zarządu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 2/2012 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Uzdrowisk Rady Powiatu Nowosądeckiego w dniu 28 marca 2012 roku

Protokół Nr 2/2012 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Uzdrowisk Rady Powiatu Nowosądeckiego w dniu 28 marca 2012 roku Proponowany porządek posiedzenia: Protokół Nr 2/2012 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Uzdrowisk Rady Powiatu Nowosądeckiego w dniu 28 marca 2012 roku 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia.

Bardziej szczegółowo

Porządek posiedzenia:

Porządek posiedzenia: 1 BRMG-0012/KR-I/07/2015 PROTOKÓŁ NR 9-7/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdańska, które odbyło się 1 czerwca 2015 r. w sali 007 Nowy Ratusz, ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku. Posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XV/2016. z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie. odbytej w dniu 3 marca 2016 roku w sali konferencyjnej. Urzędu Miejskiego w Zawidowie.

Protokół nr XV/2016. z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie. odbytej w dniu 3 marca 2016 roku w sali konferencyjnej. Urzędu Miejskiego w Zawidowie. Protokół nr XV/2016 z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie odbytej w dniu 3 marca 2016 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zawidowie. Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Pilarski o godzinie 17.00

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). RADA POWIATU w Siedlcach BR.0002.7.2015 PROTOKÓŁ z IX Sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach, odbytej w dniu 11 sierpnia 2015 roku w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40. Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. - za wprowadzeniem tego punktu głosowało 20 Radnych

PROTOKÓŁ. - za wprowadzeniem tego punktu głosowało 20 Radnych RADA POWIATU w Siedlcach BR.0002.10.2016 PROTOKÓŁ z XXIII Sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach, odbytej w dniu 14 listopada 2016 roku w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40. Wiceprzewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XVII/2016. z sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego odbytej w dniu 1 kwietnia 2016 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu

Protokół nr XVII/2016. z sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego odbytej w dniu 1 kwietnia 2016 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu Protokół nr XVII/2016 z sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego odbytej w dniu 1 kwietnia 2016 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu W sesji uczestniczyli: radni wg listy obecności /zał.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 72/III/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie

Protokół nr 72/III/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie Protokół nr 72/III/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie W dniu 20 marca w godz. od 8 00 do 13 00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 2/2013 z wyjazdowego posiedzenia Komisji Zdrowia i Uzdrowisk Rady Powiatu Nowosądeckiego w dniu 20 marca 2013 roku

Protokół Nr 2/2013 z wyjazdowego posiedzenia Komisji Zdrowia i Uzdrowisk Rady Powiatu Nowosądeckiego w dniu 20 marca 2013 roku Protokół Nr 2/2013 z wyjazdowego posiedzenia Komisji Zdrowia i Uzdrowisk Rady Powiatu Nowosądeckiego w dniu 20 marca 2013 roku Proponowany porządek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XVIII/2016

PROTOKÓŁ Nr XVIII/2016 PROTOKÓŁ Nr XVIII/2016 z XVIII sesji Rady Powiatu w Lipsku V kadencji odbytej w dniu 10 lutego 2016 roku Sesja odbyła się w Filii Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Solcu nad Wisłą z siedzibą w Szymanowie

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXXIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 27 stycznia 2010 roku.

Protokół z XXXIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 27 stycznia 2010 roku. Protokół z XXXIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 27 stycznia 2010 roku. Sesja odbyła się w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarstwa w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10 - tej. W sesji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. 1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy obecności oraz pani Danuta Bywalec Skarbnik Powiatu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku Miejsce obrad - sala konferencyjna Urzędu Miejskiego. Czas trwania obrad - godz.13 30 14 30

Bardziej szczegółowo

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3.

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. PROTOKÓŁ Z 136/2008 POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. W posiedzeniu uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIX/2008

Protokół Nr XIX/2008 Protokół Nr XIX/2008 z obrad XIX zwyczajnej sesji Rady Gminy Małkinia Górnaodbytej w dniu 21 kwietnia 2008 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportuw Małkini Górnej pod przewodnictwem Jana Chaberskiego Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku

PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku Na ogólną liczbę 15 radnych w obradach sesji udział wzięło 14 radnych zgodnie z załączoną listą obecności. Radna Pani

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIII/2011

PROTOKÓŁ NR XIII/2011 O.0002.13.2011 PROTOKÓŁ NR XIII/2011 z sesji Rady Miejskiej w Książu Wielkopolskim odbytej w dniu 24 października 2011 roku w godz. 16,00 17,10 w sali nr 7 Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. W sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr XIX.2016 z sesji Rady Gminy Chrząstowice z dnia 14 grudnia 2016 r.

PROTOKÓŁ nr XIX.2016 z sesji Rady Gminy Chrząstowice z dnia 14 grudnia 2016 r. PROTOKÓŁ nr XIX.2016 z sesji Rady Gminy Chrząstowice z dnia 14 grudnia 2016 r. XIX sesja Rady Gminy Chrząstowice odbyła się w klubie samorządowym w Chrząstowicach, w godzinach od 16.35 do 18.15. Na ustawowy

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 19/2016 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 9 maja 2016 r.

PROTOKÓŁ NR 19/2016 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 9 maja 2016 r. PROTOKÓŁ NR 19/2016 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 9 maja 2016 r. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy obecności oraz zaproszeni goście: pani Danuta Bywalec

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR LXV/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 19 września 2012 roku

PROTOKÓŁ NR LXV/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 19 września 2012 roku PROTOKÓŁ NR LXV/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 19 września 2012 roku Zarząd Powiatu w Krasnymstawie odbył posiedzenie w składzie: 1. Pan Janusz Szpak - Starosta 2. Pan

Bardziej szczegółowo

przewodniczący rad gmin z terenu Powiatu Kieleckiego, wójtowie i burmistrzowie z terenu Powiatu Kieleckiego.

przewodniczący rad gmin z terenu Powiatu Kieleckiego, wójtowie i burmistrzowie z terenu Powiatu Kieleckiego. 1 Protokół Nr XXVII/2017 z sesji Rady Powiatu w Kielcach w dniu 28 sierpnia 2017 roku, w sali audytoryjnej Starostwa Powiatowego w Kielcach w godz. od 16.00 do 17.00 Do pkt 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 11/2015 P R O T O K Ó Ł NR 11 /15

Protokół nr 11/2015 P R O T O K Ó Ł NR 11 /15 Protokół nr 11/2015 Dnia 15 października 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Wolsztynie. Komisja Wolsztyn, 15 października 2015 r. Budżetowa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 74/08. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 27 maja 2008r.

PROTOKÓŁ NR 74/08. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 27 maja 2008r. PROTOKÓŁ NR 74/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 27 maja 2008r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XI/07 z XI sesji Rady Powiatu Gorlickiego odbytej w dniu 4 października 2007 r.

Protokół Nr XI/07 z XI sesji Rady Powiatu Gorlickiego odbytej w dniu 4 października 2007 r. Protokół Nr XI/07 z XI sesji Rady Powiatu Gorlickiego odbytej w dniu 4 października 2007 r. Data utworzenia 2007-10-04 Numer aktu 11 Kadencja Kadencja 2002-2006 Protokół Nr XI/07 z XI sesji Rady Powiatu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r.

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. 1 PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. Sesja odbyła się w Urzędzie Gminy w Kamienicy i trwała od godz. 9 30 do godz. 10 38. W sesji uczestniczyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 131/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 9 lipca 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł NR 131/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 9 lipca 2013 roku. P R O T O K Ó Ł NR 131/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 9 lipca 2013 roku. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XVII/08 Z SESJI RADY POWIATU W SULĘCINIE III KADENCJI Z DNIA 29 KWIETNIA 2008 R.

PROTOKÓŁ NR XVII/08 Z SESJI RADY POWIATU W SULĘCINIE III KADENCJI Z DNIA 29 KWIETNIA 2008 R. PROTOKÓŁ NR XVII/08 Z SESJI RADY POWIATU W SULĘCINIE III KADENCJI Z DNIA 29 KWIETNIA 2008 R. Protokół nr XVII/08 z sesji Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 29 kwietnia 2008 r. O godzinie 16.08 Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXII/2016 Z SESJI RADY GMINY W ZALESZANACH odbytej w dniu 18 października 2016 roku

PROTOKÓŁ Nr XXII/2016 Z SESJI RADY GMINY W ZALESZANACH odbytej w dniu 18 października 2016 roku PROTOKÓŁ Nr XXII/2016 Z SESJI RADY GMINY W ZALESZANACH odbytej w dniu 18 października 2016 roku O godz. 14.00 Przewodniczący Rady Gminy Lucjan Kutyła dokonał otwarcia XXII Sesji Rady Gminy, powitał radnych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r.

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. Obecni : Według załączonej listy obecności ( załącznik nr 1 protokołu ). Porządek posiedzenia : 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

Protokół. XXIX sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji. z dnia 14 listopada 2012r.

Protokół. XXIX sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji. z dnia 14 listopada 2012r. Protokół XXIX sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji z dnia 14 listopada 2012r. 1 Ad 1. Otwarcie obrad sesji. Pan Robert Pieszczoch, Przewodniczący Rady Powiatu w Sanoku, otworzył posiedzenie

Bardziej szczegółowo

XXXVI Sesja Zwyczajna Rady Miasta Trzebini IV kadencji

XXXVI Sesja Zwyczajna Rady Miasta Trzebini IV kadencji XXXVI Sesja Zwyczajna IV kadencji Data utworzenia 2005-07-01 Numer aktu 36 Kadencja Kadencja 2002-2006 P r o t o k ó ł Nr XXXVI / IV/ 2005 z XXXVI sesji zwyczajnej IV kadencji odbytej w dniu 1 lipca 2005

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ INCO Z DNIA OTWARCIE OBRAD I WYBÓR PREZYDIUM

PROTOKÓŁ Z OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ INCO Z DNIA OTWARCIE OBRAD I WYBÓR PREZYDIUM PROTOKÓŁ Z OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW Z DNIA 05.05.2010 OTWARCIE OBRAD I WYBÓR PREZYDIUM Obrady Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej INCO we Wrocławiu w dniu 05.05.2010r. otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz Protokół Nr XV/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 26 czerwca 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

Protokół posiedzenia Komisji Zdrowia Polityki Społecznej i Rynku Pracy. Nr 6/2006 w dniu 20 kwietnia 2006 r.

Protokół posiedzenia Komisji Zdrowia Polityki Społecznej i Rynku Pracy. Nr 6/2006 w dniu 20 kwietnia 2006 r. Protokół posiedzenia Komisji Zdrowia Polityki Społecznej i Rynku Pracy Nr 6/2006 w dniu 20 kwietnia 2006 r. Posiedzenie rozpoczęto o godz. 16.30 zakończono o godz. L.p Imię i nazwisko Podpis 1. Lech Pluciński

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXIX /2016

P R O T O K Ó Ł Nr XXIX /2016 1 P R O T O K Ó Ł Nr XXIX /2016 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Koprzywnicy, która odbyła się dnia 5 października 2016 r. w sali konferencyjnej - budynku U M. i G w Koprzywnicy. Sesja rozpoczęła

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł nr XLIV/2005 z sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach kadencji

P R O T O K Ó Ł nr XLIV/2005 z sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach kadencji OA.0052-1/XLIV/ 05 P R O T O K Ó Ł nr XLIV/2005 z sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach kadencji 2002 2006 14 LIPCA 2005r. - 2 Porządek obrad XLIV Sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach Kadencji 2002 2006

Bardziej szczegółowo

OA /XXVI/ 04. P R O T O K Ó Ł nr XXVI/2004 z posiedzenia Rady Miejskiej w Świebodzicach kadencji

OA /XXVI/ 04. P R O T O K Ó Ł nr XXVI/2004 z posiedzenia Rady Miejskiej w Świebodzicach kadencji OA.0052-1/XXVI/ 04 P R O T O K Ó Ł nr XXVI/2004 z posiedzenia Rady Miejskiej w Świebodzicach kadencji 2002 2006 - 2 Porządek obrad XXVI Sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach Kadencji 2002 2006 Część pierwsza

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2016 z dziesiątej Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec. odbytej w dniu 1 marca 2016 r.

Protokół Nr X/2016 z dziesiątej Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec. odbytej w dniu 1 marca 2016 r. Protokół Nr X/2016 z dziesiątej Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec odbytej w dniu 1 marca 2016 r. Ad.1 Otwarcie X sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec i stwierdzenie kworum. Przewodniczący Rady,

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 40/2013 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 9 grudnia 2013 roku

Protokół nr 40/2013 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 9 grudnia 2013 roku Protokół nr 40/2013 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 9 grudnia 2013 roku W posiedzeniu uczestniczyli: członkowie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz pozostałych Komisji Rady Miejskiej.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXIX /09 z XXXIX Sesji Rady Powiatu. w Ustrzykach Dolnych. z dnia 15 września 2009 r

Protokół Nr XXXIX /09 z XXXIX Sesji Rady Powiatu. w Ustrzykach Dolnych. z dnia 15 września 2009 r Protokół Nr XXXIX /09 z XXXIX Sesji Rady Powiatu w Ustrzykach Dolnych z dnia 15 września 2009 r Posiedzenie XXXIX Sesji Rady Powiatu rozpoczęło się o godz. 14.00 w sali narad siedziby Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 66/08 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W KŁOBUCKU w dniu 28 sierpnia 2008 roku

PROTOKÓŁ NR 66/08 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W KŁOBUCKU w dniu 28 sierpnia 2008 roku Or.VI.0062-66/08 Kłobuck, dn. 01.09.2008r. PROTOKÓŁ NR 66/08 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W KŁOBUCKU w dniu 28 sierpnia 2008 roku I. W POSIEDZENIU UCZESTNICZYLI: 1. GARNCAREK STANISŁAW - STAROSTA 2. MINKINA

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XII/2015 z Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 22 października 2015 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu

PROTOKÓŁ Nr XII/2015 z Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 22 października 2015 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu PROTOKÓŁ Nr XII/2015 z Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 22 października 2015 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu Przewodniczący Rady Tomasz Zakrzewski o godz. 13 00 Powiatu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXI/2000 z Sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 6 grudnia 2000 r. w Sali Rycerskiej Urzędu Miejskiego.

PROTOKÓŁ Nr XXI/2000 z Sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 6 grudnia 2000 r. w Sali Rycerskiej Urzędu Miejskiego. PROTOKÓŁ Nr XXI/2000 z Sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 6 grudnia 2000 r. w Sali Rycerskiej Urzędu Miejskiego. Sesja Rady Powiatu rozpoczęła się o godz. 13 00, a zakończyła o godz.15 15. Obradom

Bardziej szczegółowo