Biegły w czynnościach wyjaśniających

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biegły w czynnościach wyjaśniających"

Transkrypt

1 Podkom. Wioleta Jasińska SP Katowice Biegły w czynnościach wyjaśniających Czynności wyjaśniające w sprawach o wykroczenia to: zorganizowane i obligatoryjne działania organów ścigania wykroczeń, podejmowane przed wszczęciem postępowania, sprowadzające się do czynności wykrywczych (operacyjnych) i dowodowych (procesowych) w zakresie określonym przez kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Ich celem jest zaś ustalenie podstaw do wystąpienia z wnioskiem o ukaranie i zebranie danych niezbędnych do takiego wystąpienia. 1 Sprowadza się to, mówiąc w sposób bardzo ogólny do ustalenia czy czyn miał miejsce, czy jest on wykroczeniem, kto jest jego sprawcą i czy osoba ta może być pociągnięta do odpowiedzialność za swój czyn. Wyjaśnienie powyższych kwestii spoczywa na organie prowadzącym czynności wyjaśniające, który po uprzednim zgromadzeniu materiału dowodowego podejmuje decyzję o skierowaniu, bądź odstąpieniu od skierowania wniosku o ukaranie. By decyzja ta miała charakter właściwy, organ prowadząc czynności winien się stosować do pewnych ogólnych zasad procesowych, które już na tym etapie odgrywają niebagatelną rolę. Patrząc przez pryzmat tematyki niniejszego artykułu, słusznym będzie przypomnienie kilku zasad mających zastosowanie w czynnościach wyjaśniających. Po pierwsze - zasada prawdy (nazywana też zasadą prawdy materialnej czy obiektywnej) zgodnie z którą, podstawę wszelkich rozstrzygnięć powinny stanowić ustalenia faktyczne zgodne z rzeczywistością. Postuluje się by podejmowane przez organ procesowy decyzje opierały się na ustaleniach faktycznych zgodnych z rzeczywistym stanem rzeczy, a więc na ustaleniach prawdziwych. Decyzje nie mogą opierać się na ustaleniach błędnych czy nierzetelnych. 2 Po drugie zasada obiektywizmu nakładająca na organ obowiązek zbadania wszystkich dowodów mających istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, przemawiających zarówno przeciw jak i za sprawcą wykroczenia; oznaczająca zakaz kierunkowego nastawienia do sprawy. 1 T. Grzegorczyk, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Komentarz, Warszawa 2002, s K. Marszał (red.), S. Stachowiak, K. Zgryzek, Proces karny, Katowice 2003, s. 75 1

2 Po trzecie zasada ciężaru dowodowego będąca konsekwencją zasady domniemania niewinności, z której wynika, iż ciężar udowodnienia winy sprawcy czynu spoczywa na oskarżycielu i to jego rolą jest poszukiwanie i przeprowadzanie dowodów wykazujących słuszność oskarżenia. 3 Po czwarte należy pamiętać o zasadzie In dubio pro reo zgodnie którą wszelkie nie dające się usunąć wątpliwości rozstrzygane powinny być na korzyść obwinionego. Wobec tego to obowiązkiem oskarżyciela publicznego jest udowodnienie winy obwinionemu i dążenie do tego, aby wszystkie wątpliwości zostały usunięte (już na etapie czynności wyjaśniających). Jest to o tyle istotne, że po regułę In dubio pro reo sięga się dopiero wtedy, gdy pomimo należytej staranności organu procesowego i wyczerpaniu wszelkich dostępnych dowodów określonej okoliczności nie da się wyjaśnić. 4 Kierując się wspomnianymi zasadami organ prowadzący czynności wyjaśniające powinien dołożyć wszelkich starań, aby zgromadzony przez niego materiał dowodowy był na tyle rzetelny i kompletny, by dawał podstawę do wystąpienia z wnioskiem o ukaranie przeciwko konkretnej osobie czy osobom. Naturalnie należy pamiętać, że nie w każdym przypadku będzie potrzeba wykonywania szeregu czynności dowodowych zgodnie z k.p.w., kiedy okoliczności czynu nie budzą wątpliwości utrwalenie czynności wyjaśniających (gromadzenie materiału) można ograniczyć do sporządzenia notatki urzędowej zawierającej ustalenia niezbędne do sporządzenia wniosku o ukaranie. Natomiast w sytuacjach wątpliwych materiał musi być bardziej kompletny, w art k.p.w. znajdujemy wskazanie, że jeżeli okoliczności czynu budzą wątpliwości, dla realizacji celu określonego w 1 art. 54 (tj. ustalenia, czy istnieją podstawy do wystąpienia z wnioskiem o ukaranie oraz zebrania danych niezbędnych do sporządzenia tego wniosku) można przeprowadzić odpowiedni dowód. Dowodem takim może być między innymi dowód z opinii biegłego. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, poza przypadkiem powołania biegłego psychiatry, w zasadzie nie reguluje samodzielnie kwestii korzystania z dowodu z opinii biegłego, lecz recypuje w tej materii przepisy kodeksu postępowania karnego nakazując ich odpowiednie stosowanie. Wynika z tego, że w razie potrzeby zasięgnięcia opinii organ procesowy zwraca się do biegłego lub biegłych albo do instytucji naukowej lub specjalistycznej, o czym stanowi art.193 k.p.k. (w zw. z art k.p.w.). W niektórych przypadkach kodeks sam określa, iż w danej sytuacji procesowej niezbędne jest powołanie biegłych, wskazując też ich specjalność dzieje się tak w przypadku pojawienia się 3 J. Tylman, T. Grzegorczyk, Polskie postępowanie karne, Warszawa 2005, s K. Marszał (red.), S. Stachowiak, K. Zgryzek, Proces karny, Katowice 2003, s

3 uzasadnionych wątpliwości co do stanu zdrowia psychicznego obwinionego, gdzie przepisy nakazują powołanie biegłego psychiatry, a także w przypadku przesłuchiwania świadka wobec którego, istnieje wątpliwość co do jego stanu psychicznego, rozwoju umysłowego, zdolności spostrzegania lub odtwarzania przez niego spostrzeżeń, gdzie wskazanym jest przesłuchania takiego świadka w obecności biegłego lekarza lub biegłego psychologa (kwestie te zostaną jeszcze poruszone w dalszej części artykułu). Zgodnie z art k.p.k. biegłego lub biegłych powołuje się wówczas, gdy stwierdzenie okoliczności mających istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy wymaga wiadomości specjalnych. Wypływają z tego trzy wnioski: Po pierwsze - biegłego powołujemy w takich kwestiach, które mają znaczenie dla rozstrzygnięcia danej sprawy (np. co do sposobu jej zakwalifikowania, czy przypisania winy określonej osobie). Po drugie - stwierdzenie pewnych okoliczności wymaga posiadania wiadomości specjalnych, czyli takich, które nie są dostępne każdemu przeciętnemu, dorosłemu, wykształconemu człowiekowi, a ich posiadanie wiąże się z określonym wykształceniem czy też umiejętnościami. Jest to wiedza specjalistyczna w jakiejś dziedzinie (np. wiedza z zakresu chemii, fizyki, informatyki, medycyny czy geologii), nie będąca dostępną każdemu, a określonemu kręgowi osób. Należy zauważyć, że każdy z nas posiada pewien zasób wiedzy na dany temat o danej dziedzinie nie czyni nas to jednak specjalistami. Specjalista to ktoś, kto posiada wiedzę w danej dziedzinie. A wiedza po stronie organu może być jedynie pomocna w ocenie dowodu z opinii biegłego. 5 Po trzecie - powołanie biegłego jest obowiązkiem, a nie decyzją fakultatywną. W przypadku pojawienia się kwestii, które wymagają by co do pewnych faktów, przedmiotów, stanów czy zdarzeń wypowiedziała się osoba posiadająca wiedzę fachową, organ powinien z takiej wiedzy skorzystać i powołać biegłego. Stąd nie można odstąpić od powołania biegłego, gdyby nawet funkcjonariusz prowadzący czynności wyjaśniające posiadał specjalistyczną wiedzę na dany temat z tytułu posiadanego wykształcenia czy kwalifikacji np. był informatykiem (podobnie T. Grzegorczyk w odniesieniu do sądu. 6 ). Dowodu z opinii biegłego nie wolno także zastępować innymi dowodami. Jeżeli ustalenie danego faktu wymaga wiedzy specjalnej, to konieczne jest wezwanie biegłego, a nie posiłkowanie się innymi dowodami. Nie można zatem np. dokonywać ustaleń dotyczących 5 J. Tylman, T. Grzegorczyk, Polskie postępowanie karne, Warszawa 2005, s T. Grzegorczyk, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, wyd. III, Zakamycze, r. 3

4 stopnia uszkodzenia ciała w oparciu o zaświadczenia lekarskie, a nie opinie biegłego. 7 Nie można także w takiej sytuacji zastąpić opinii biegłego tylko poprzez przesłuchanie w charakterze świadka osoby posiadającej wiedzę fachową np. przesłuchać lekarza co do jakości obrażeń powstałych u osoby. Brak decyzji o powołaniu biegłego po stronie organu prowadzącego czynności wyjaśniające w sytuacji, która tego wymaga skutkuje tym, iż mamy do czynienia z niekompletnym materiałem dowodowym, który z kolei może powodować: - brak decyzji co do dalszego kierunku prowadzenia czynności - z uwagi na niemożność jednoznacznego stwierdzenia pewnych faktów, - kierowanie wniosków o ukaranie w sytuacjach, w których należało odstąpić od wnoszenia wniosku, - niemożność jednoznacznego określenia sprawcy czynu i kierowanie wniosku o ukaranie na dwie osoby, gdzie ocenę i decyzję co do tego kto jest faktycznym sprawcą zdarzenia pozostawia się w gestii sądu, co bardzo często ma miejsce przy zdarzenia drogowych kwalifikowanych z art. 86 k.w. Biegłym może być każda osoba, która posiada wiedzę o charakterze specjalistycznym, którą powołano by pełniła funkcję biegłego. Może to być zarówno taka osoba, która została ustanowiona biegłym w określonej dziedzinie i wpisana na listę biegłych sądowych, 8 jak i osoba nie będąca biegłym sądowym, jednak ze względu na odpowiednie kwalifikacje zawodowo - specjalistyczne, które posiada np. określone umiejętności praktyczne, powołana przez uprawniony organ w charakterze biegłego (tzw. biegły ad hoc). Zgodnie z utrwalonym w judykaturze poglądem nie ma żadnej różnicy w traktowaniu i ocenie opinii biegłego sądowego lub innego biegłego powołanego w określonej sprawie przez organ prowadzący czynności. 9 Osoba wezwana w charakterze biegłego musi wypełnić swój obowiązek pod rygorem zastosowania wobec niej kar porządkowych - art.49 k.p.w. W celu uzyskania opinii można również zwrócić się do instytucji naukowej lub specjalistycznej, wówczas nie wskazuje się imiennie osoby biegłego, a określa się dziedzinę w jakiej opinia ma być wydana. 10 W literaturze wskazuje się, że z opinii instytucji należy korzystać w sprawach skomplikowanych, wymagających uwzględnienia najnowszych metod 7 tamże 8 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r., Prawo o ustroju sądów powszechnych, Dz.U z późn. zm. 9 T. Grzegorczyk, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, wyd. III, Zakamycze, r. 10 tamże 4

5 badawczych, którymi mogą nie dysponować biegli indywidualni. 11 Nie mniej w przypadku Policji nie będzie to decydująca wytyczna. Wręcz przeciwnie, w Zarządzeniu nr 1426 Komendanta Głównego Policji z dnia 23 grudnia 2004r. w sprawie metodyki wykonywania czynności dochodzeniowo - śledczych przez służby policyjne wyznaczone do wykrywania przestępstw i ścigania ich sprawców 12 zaleca się, żeby w pierwszej kolejności zlecać opiniowanie laboratoriom kryminalistycznym funkcjonującym w ramach struktur Policji, a dopiero przy braku możliwości wykonania przez nie opinii powoływać biegłych wpisanych na listę biegłych sądowych. Należy przy tym pamiętać, że nie wszystkie osoby mogą pełnić funkcję biegłego ograniczenia wynikają m.in. z bezwzględnych zakazów dowodowych (art. 178 k.p.k.), z faktu bycia osobą najbliższą (lub pozostającą w szczególnie bliskim stosunku osobistym z obwinionym)182, 185 k.p.k., będącą świadkiem czynu oraz powołaną w charakterze świadka, a także podlegającą wyłączeniu z mocy prawa - art pkt 1-3 i 5 k.p.k., o czym stanowi art k.p.k. Jeżeli bezwzględne przyczyny wyłączenia biegłego ujawnią się już po wydaniu przez niego opinii, opinia taka nie może stanowić dowodu, biegłego należy wyłączyć, a na jego miejsce powołać innego biegłego. Jeżeli biegły wezwany jako pierwszy, opinii jeszcze nie złożył, to postanowienie go powołujące trzeba będzie uchylić. Należy mieć na uwadze, że gdyby okoliczności do wyłączenia biegłego ujawniły się na etapie postępowania sądowego, funkcjonariusz pełniący funkcję oskarżyciela publicznego powinien zawnioskować o wyłączenie takiego biegłego i powołanie w jego miejsce nowego biegłego. Zgodnie z treścią art k.p.k. należy powołać innego biegłego także wtedy, gdy ujawnią się powody osłabiające zaufanie do wiedzy lub bezstronności biegłego albo inne ważne powody. Powody te mogą zostać ujawnione np. na skutek analizy opinii, mogą dotyczyć sposobu wykonywania czynności badawczych, w tym m.in. zachowania biegłego w stosunku do stron czy innych uczestników postępowania. Do okoliczności takich nie należy jednak np. młody wiek biegłych i niewielkie w związku z tym ich doświadczenie, gdyż o wartości opinii decyduje jej treść, a nie wiek autora, to samo odnieść można do podeszłego wieku biegłego. 13 Przez inne ważne powody, o których mowa w art k.p.k., należy rozumieć takie, które leżą po stronie biegłego, natomiast nie są związane z jego wiedzą czy 11 Z. Gostyński (red.), J. Bratoszewski, L. Gardocki, S.M. Przyjemski, R.A. Stefański, S. Zabłocki, Kodeks postępowania karnego. Komentarz. Tom I, r. 12 Zarządzenie nr 1426 Komendanta Głównego Policji z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie metodyki wykonywania czynności dochodzeniowo-śledczych przez służby policyjne wyznaczone do wykrywania przestępstw i ścigania ich sprawców, Dz.Urz.KGP T. Grzegorczyk, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, wyd. III, Zakamycze, r. 5

6 wątpliwościami co do bezstronności. Wskazuje się, że może to być np. długotrwała choroba eksperta, jego wyjazd na dłuższy czas za granicę itd. 14 W przypadku wyłączenia biegłego w sytuacjach określonych w art k.p.k., opinia wydana przez biegłego pozostaje dowodem w sprawie, a jedynie organ procesowy przeprowadza dowód z nowej opinii tego samego rodzaju. 15 Nie ma przeszkód by funkcję biegłego pełnił funkcjonariusz policji o ile nie podlega wyłączeniu z urzędu. T. Grzegorczyk wskazuje, że najlepszym rozwiązaniem byłoby, gdyby wszelkie instytuty badawcze, które specjalizują się w ekspertyzach mających znaczenie w procesie karnym, były oddzielone od resortu spraw wewnętrznych. Skoro jednak tak nie jest, to jedynie określone okoliczności danego przypadku mogą powodować wyłączenie w trybie art k.p.k. Sam zaś fakt, że biegły jest instytucjonalnie powiązany z organami ścigania, nie może być uznany za powód braku obiektywizmu. 16 Decyzja o powołaniu biegłego przybiera postać postanowienia, które w toku czynności wyjaśniających wydaje funkcjonariusz powołujący biegłego (nie dotyczy to powołania biegłego psychiatry jak również biegłego lekarza lub psychologa powoływanego do udziału w przesłuchaniu świadka o czym, jak już wspominałam, w dalszej części artykułu). Decyzja ta wymaga akceptacji kierownika jednostki, przy czym należy uznać, że uprawnionym do zatwierdzenia postanowienia będzie również osoba przez niego upoważniona. Na postanowienie to nie przysługuje zażalenie. W przypadku prowadzenia czynności wyjaśniających zleconych przez prokuratora (na podstawie art k.p.w.) decyzja o powołaniu biegłego również leży w gestii prowadzącego czynności wyjaśniające, natomiast w przypadku prowadzenia czynności wyjaśniających na polecenia sądu (na podstawie art. 55 k.p.w.), decyzja o powołaniu biegłego będzie należała do sądu. Odwołując się do praktyki i problemów, które pojawiają się w związku z powołaniem biegłego, należy wskazać, że choć samo postanowienie o powołaniu biegłego wydaje prowadzący czynności wyjaśniające, to w niektórych przypadkach, np. w sytuacji gdy uzyskanie opinii wiązałoby się ze znacznymi nakładami finansowymi, potrzebą długiego oczekiwania na opinię, a co się z tym wiąże decyzją o wyborze innego biegłego z listy czy też z podjęciem decyzji o powołaniu biegłego w momencie gdy istnieje duże ryzyko 14 tamże 15 J. Grajewski, L.K. Paprzycki, S. Steinborn, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Tom I (art ). Zakamycze, r. 16 T. Grzegorczyk, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, wyd. III, Zakamycze, r. 6

7 przedawnienia karalności danego wykroczenia, każdorazowo wydanie postanowienia o powołaniu biegłego będzie wymagało uprzedniej konsultacji z przełożonym (osobą uprawnioną do zatwierdzenia postanowienia), który to powinien rozstrzygnąć co do dalszego sposobu postępowania. W związku z tym, że kodeks postępowania w sprawach o wykroczenie nie recypował art. 318 k.p.k., w ramach czynności wyjaśniających nie ma obowiązku informowania o powołaniu biegłego pokrzywdzonego czy jego pełnomocnika, nie mniej gdyby do powołania biegłego doszło na skutek uwzględnienia wniosku dowodowego, który ma prawo złożyć osoba, co do której istnieje uzasadniona podstawa do sporządzenia przeciwko niej wniosku o ukaranie (art k.p.w.) to, pomimo braku wskazania obowiązku, właściwym byłoby doręczenie jej postanowienia o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego. Postanowienie takie powinno zawierać: a) imię, nazwisko i specjalność biegłego lub biegłych, a wypadku opinii instytucji, w razie potrzeby specjalność i kwalifikacje osób, które powinny wziąć udział w przeprowadzeniu ekspertyzy, b) przedmiot i zakres badań ze sformułowaniem w miarę potrzeby pytań szczegółowych należy tu wskazać, że nie tylko nie jest błędem, a wielu sytuacjach jest wręcz pożądane by przed wydaniem postanowienia skonsultować z biegłym pytania, które chcemy zawrzeć w postanowieniu, c) informację o materiale kierowanym do badań (materiał dowodowy i ewentualnie porównawczy), d) termin dostarczenia opinii termin ten powinien uwzględniać realne możliwości wydania opinii przez biegłego. Stąd jednym z wyznaczników do wyboru biegłego spośród kilku możliwych będzie określenie przez biegłego czasu oczekiwania na opinię. Jak wskazuje T. Grzegorczyk ma on charakter wyłącznie instrukcyjny i jego niedotrzymanie nie powoduje żadnych skutków procesowych. 17 (Nie bez znaczenia jest także kwestia wynagrodzenia biegłego). W wypadkach wyjątkowych - nie cierpiących zwłoki - powołanie biegłego może nastąpić w innej formie niż pisemne postanowienie, np. poprzez uzgodnienie w rozmowie telefonicznej, ale następnie musi być potwierdzone we właściwej formie tj. pisemnego postanowienia tamże 18 Z. Gostyński (red.), J. Bratoszewski, L. Gardocki, S.M. Przyjemski, R.A. Stefański, S. Zabłocki, Kodeks postępowania karnego. Komentarz. Tom I, Dom Wydawniczy ABC, r. 7

8 W postępowaniu w sprawach o wykroczenia, w tym w ramach czynności wyjaśniających, dopuszcza się możliwość powoływania więcej niż jednego biegłego jednocześnie (art k.p.k.) a także, jeżeli wymaga tego złożoność zagadnienia, biegłych o różnych specjalnościach, w takim przypadku organ powołujący biegłych musi podjąć decyzję określić - jakiej opinii oczekuje - jednej tzw. opinii kompleksowej czy też opinii odrębnych. Organ procesowy, który powołuje biegłego, podejmuje też decyzję co do tego co ma być rozstrzygnięte, określa zakres opinii, jak i pytania szczegółowe stawiane biegłym. 19 Inicjatywa powołującego może polegać także na swoistej ingerencji polegającej na wprowadzeniu zmian co do zakresu ekspertyzy lub postawionych pytań oraz stawianiu pytań dodatkowych, już po wydaniu postanowienia o powołaniu biegłego, co może wynikać np. z pojawienia się nowych dowodów. Ewentualne zmiany zakresu czy też pytań - powinny zostać ujęte w kolejnym postanowieniu - uzupełniającym. Jeżeli do wydania opinii potrzebna jest znajomość materiałów sprawy, to należy udostępnić biegłemu zgromadzony materiał dowodowy. Kodeks postępowania karnego wskazuje, że biegłemu udostępnia się akta sprawy (w przypadku wykroczeń będą to materiały czynności wyjaśniających) w miarę potrzeby, w zakresie niezbędnym do wydania opinii. Wynika z tego że: nie za każdym razem będzie potrzeba udostępniania biegłemu zgromadzonych materiałów, udostępnia się tylko tę część materiałów, która może się przysłużyć wydaniu opinii, a w związku z ograniczonym czasem trwania czynności wyjaśniających - w przypadku konieczności wykonywania dalszych czynności dowodowych - istnieje możliwość przekazania kserokopii materiałów, o ile nie wpłynie to negatywnie na jakość wydawanej opinii. Ustawodawca dopuścił również możliwość skierowania żądania przez biegłego do organu prowadzącego czynności który wydawał postanowienie o powołaniu przeprowadzenia czynności dowodowej, która mogłaby się przyczynić do wydania rzetelnej, kompletnej opinii. 20 Z kolei po stronie organu procesowego przewidziano prawo do uczestnictwa w badaniach przeprowadzanych przez biegłego, choć wydaje się, że obecność taka, na etapie czynności wyjaśniających, będzie należała do rzadkości (mogłyby to być np. ekspertyzy z zakresu ruchu drogowego). Biegły wydaje opinię ustnie lub na piśmie. Decyzję co do tego jaka forma opinii będzie od biegłego wymagana podejmuje funkcjonariusz powołujący biegłego, biorąc pod 19 T. Grzegorczyk, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, wyd. III, Zakamycze, r. 20 tamże 8

9 uwagę rodzaj czynności jakie zleca się biegłemu do wykonania jeżeli powołujący uzna, że wystarczająca jest opinia ustna, poprzestaje na takim poleceniu, a treść opinii wciąga do protokołu czynności, w której biegły uczestniczył (np. oględzin miejsca zdarzenia, rzeczy). W pozostałych przypadkach, zleca się wydanie opinii na piśmie z tą postacią przy czynnościach wyjaśniających mamy do czynienia w zdecydowanej większości przypadków. Jak wskazuje art k.p.k. opinia powinna zawierać: 1) imię, nazwisko, stopień i tytuł naukowy, specjalność i stanowisko zawodowe biegłego, 2) imiona i nazwiska oraz pozostałe dane innych osób, które uczestniczyły w przeprowadzeniu ekspertyzy, ze wskazaniem czynności dokonanych przez każdą z nich, 3) w wypadku opinii instytucji - także pełną nazwę i siedzibę instytucji, 4) czas przeprowadzonych badań oraz datę wydania opinii, 5) sprawozdanie z przeprowadzonych czynności i spostrzeżeń oraz oparte na nich wnioski, 6) podpisy wszystkich biegłych, którzy uczestniczyli w wydaniu opinii. Opinia biegłego podlega ocenie od strony jej logiczności i poprawności wnioskowania, a także co do jej merytorycznej trafności. 21 Zdarza się, że opinia jest obarczona pewnymi wadami, może być niepełna, niejasna, sprzeczna wewnętrznie, bądź może występować sprzeczność między różnymi opiniami uzyskanymi w danej sprawie. Za opinię niepełną należy uznać taką, która: nie udziela odpowiedzi na wszystkie postawione pytania (na które biegły, zgodnie z zakresem posiadanych wiadomości specjalnych i udostępnionym mu materiałem dowodowym, może i powinien udzielić odpowiedzi), albo nie uwzględnia wszystkich istotnych okoliczności lub nie zawiera uzasadnienia wyrażonych w niej ocen i poglądów. 22 Natomiast opinia niejasna to taka, która: nie pozwala na zrozumienie wyrażonych w niej ocen i poglądów bądź sposobu dochodzenia do nich, albo zawiera wewnętrzne sprzeczności, nielogiczne lub nie znajdujące oparcia w badaniach wnioski końcowe bądź jest niezrozumiała lub nie można ustalić na jej podstawie ostatecznego poglądu biegłego. 23 Jeżeli opinia jest niepełna lub niejasna albo zachodzi sprzeczność w opinii bądź pomiędzy dwiema opiniami, należy dążyć do usunięcia wymienionych braków. W zależności od tego jaką wadą dotknięta jest opinia, organ powołujący biegłego może wykonać następujące czynności w celu ich zniwelowania: a) może przesłuchać biegłego w charakterze biegłego - zawsze protokolarnie, 21 J. Tylman, T. Grzegorczyk, Polskie postępowanie karne, Warszawa 2005, s Z. Gostyński (red.), J. Bratoszewski, L. Gardocki, S.M. Przyjemski, R.A. Stefański, S. Zabłocki, Kodeks postępowania karnego. Komentarz. Tom I, Dom Wydawniczy ABC, r. 23 Zarządzenie nr 1426 Komendanta Głównego Policji z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie metodyki wykonywania czynności dochodzeniowo-śledczych przez służby policyjne wyznaczone do wykrywania przestępstw i ścigania ich sprawców, Dz.Urz.KGP

10 b) wezwać do wydania opinii uzupełniającej przez tego samego biegłego, celem uzupełnienia pominiętych wcześniej kwestii, jak też usunięcia występujących sprzeczności, c) powołać innego biegłego. Z praktycznego punktu widzenia wskazać można że, o ile niejasności nie da się usunąć poprzez przesłuchanie biegłego, w pierwszej kolejności należy uzupełnić opinię, a także usunąć niejasności lub sprzeczności w drodze uzyskania uzupełniającej opinii (ustnej lub pisemnej) tego samego biegłego (ponowne wezwanie), a dopiero gdy ta czynność okaże się nieskuteczna, konieczne będzie powołanie innego biegłego. Jednakże w wypadku gdy złożona opinia odznacza się wyjątkowo rażącymi uchybieniami o jakich mowa w art. 201 k.p.k., a dotychczas powoływany biegły nie daje gwarancji należytego wykonania opinii, celowe będzie od razu powołanie innego biegłego. 24 Poza sytuacją, gdy opinia jest niejasna lub niepełna, albo zawiera wewnętrzne sprzeczności, biegłego można także przesłuchać gdy organowi procesowemu jest trudno ocenić merytoryczne aspekty opinii ze względu na zawiłość problemu, analizowanie niektórych zagadnień na bardzo wysokim szczeblu fachowości, albo gdy zachodzi potrzeba uściślenia wniosków, w sytuacji gdy nie mają one charakteru kategorycznego (w tym przypadku może chodzić o ustalenie dlaczego nie wydano opinii kategorycznej oraz na jakiej podstawie stwierdza się ten, a nie inny stopień prawdopodobieństwa). 25 Kwestię zupełnie odrębną stanowi powołanie biegłego psychiatry ujęte w art k.p.w. Z treści tego przepisu wynika, że biegłego psychiatrę powołuje się w razie pojawienia się uzasadnionych wątpliwości co do stanu zdrowia psychicznego obwinionego. Wątpliwości te mogą zostać wywołane bądź osobistym kontaktem z obwinionym (także w toku czynności wyjaśniających), bądź powstać po lekturze przedłożonych przez niego dokumentów, np. opinii o jego stanie zdrowia psychicznego, a nawet dokumentów z pobytu w szpitalu psychiatrycznym lub po przebytym leczeniu. Wątpliwości co do stanu zdrowia psychicznego nie mogą być oparte tylko i wyłącznie na lakonicznym stwierdzeniu obwinionego, iż np. leczył się psychiatrycznie, gdy obserwacja osoby stykającej się z obwinionym nie dostarcza żadnych innych danych mogących to potwierdzić oraz wywołać wątpliwości co do jego stanu zdrowia; muszą być realne, a nie oparte jedynie na domysłach. Stąd należy dążyć do 24 J. Grajewski, L.K. Paprzycki, S. Steinborn, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Tom I (art ). Zakamycze, r. 25 T. Tomaszewski, Przesłuchanie biegłego w postępowaniu karnym, Warszawa 1988, s

11 wyjaśnienia tej kwestii żądając np. przedstawienia dokumentów, które mogłyby to uprawdopodobnić lub w inny sposób starać się zweryfikować takie twierdzenie. 26 Dokumentację taką może stanowić dokumentacja medyczna indywidualna zewnętrzna uzyskana w ramach korzystania ze świadczeń zdrowotnych w zakładzie opieki zdrowotnej, w szczególności w postaci skierowania do szpitala, innego zakładu opieki zdrowotnej lub innej osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych poza zakładem, skierowania na badania diagnostyczne i konsultacje, zaświadczenia, orzeczenia, opinie lekarskie, karty informacyjne z leczenia szpitalnego. Biegłego psychiatrę w stosunku do obwinionego powołuje sąd, a w czynnościach wyjaśniających prokurator działający na podstawie art k.p.w. tj. prowadzący samodzielnie czynności wyjaśniające lub zlecający przeprowadzenie czynności wyjaśniających Policji. Procedura nie przewiduje samodzielnego powoływania biegłego psychiatry przez Policję, jak również nie wskazuje w sposób jednoznaczny jak powinien zachować się organ prowadzący czynności w przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do stanu zdrowia psychicznego osoby, co do której istnieje uzasadniona podstawa do sporządzenia przeciwko niej wniosku o ukaranie w sytuacji, gdy czynności wyjaśniające nie zostały zlecone przez prokuratora. Zdania w tej kwestii są rozbieżne. Wydaje się, że słusznym rozwiązaniem w przypadku czynności wyjaśniających prowadzonych z własnej inicjatywy będzie: a) wyraźne wskazanie i podkreślenie takiej informacji w protokole przesłuchania osoby, co do której istnieje uzasadniona podstawa do sporządzenia przeciwko niej wniosku o ukaranie, b) próba potwierdzenia informacji pochodzącej od osoby przesłuchiwanej poprzez uzyskanie dokumentacji jawnej (indywidualnej zewnętrznej), o której była mowa powyżej, c) ewentualne sporządzenie notatki urzędowej, w której funkcjonariusz w sposób opisowy przedstawiłby na jakiej podstawie (w tym na podstawie obserwacji zachowań osoby przesłuchiwanej) opiera swoje wątpliwości co do stanu zdrowia psychicznego tej osoby, d) podkreślenie we wniosku o ukaranie bądź w piśmie przewodnim informacji o powziętych wątpliwościach, które powinny stanowić podstawę do powołania biegłego psychiatry przez sąd. 26 A. Skowron, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Komentarz, LEX / Arche, r. 11

12 Powołanie biegłego psychiatry w związku z wątpliwościami co do stanu zdrowia psychicznego obwinionego wywołuje w postępowaniu w sprawie o wykroczenie obronę obligatoryjną, która, w zależności od opinii biegłego psychiatry, może być utrzymana w dalszym postępowaniu przed sądem, bądź cofnięta gdy poczytalność obwinionego nie budzi wątpliwości, chyba że sąd zadecyduje inaczej. Na gruncie czynności wyjaśniających pojawia się jeszcze jedna kwestia związana z biegłym, która budzi szereg wątpliwości interpretacyjnych. Jest nią przesłuchanie świadka przy udziale biegłego lekarza lub biegłego psychologa. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia w art. 41 recypował art. 192 k.p.k. zgodnie z którym, gdy istnieje wątpliwość co do stanu psychicznego świadka, jego stanu rozwoju umysłowego, zdolności postrzegania lub odtwarzania przez niego postrzeżeń, można zarządzić jego przesłuchanie z udziałem biegłego lekarza lub psychologa. Wymienione wątpliwości co do świadka mogą się pojawić jeszcze przed przesłuchaniem, na skutek informacji, które dotarły do organu procesowego, jak również w trakcie czynności przesłuchania jako efekt obserwacji zachowania świadka przez prowadzącego czynność, bądź na skutek informacji, którą przekazuje sam świadek. Dysfunkcje w zakresie stanu psychicznego, rozwoju umysłowego czy też w przebiegu procesów zapamiętywania nie dyskwalifikują osoby jako świadka, jednak przesłuchujący powinien rozstrzygnąć czy nie należałoby przesłuchać takiej osoby przy udziale biegłego lekarza bądź biegłego psychologa, który mógłby ocenić jak określone schorzenia, zaburzenia lub niedorozwój pewnych sfer, mogą wpływać na treść zeznań, co z kolei przyczyniłoby się do właściwej oceny zgromadzonego materiału dowodowego. Wskazuje się, że przesłuchanie świadka z udziałem biegłego psychiatry lub biegłego psychologa należy zarządzić wówczas, gdy zeznania świadka mają istotne znaczenie dla sprawy i nie można z nich zrezygnować. 27 Zgodnie z art.192 k.p.k., przesłuchanie świadka z udziałem biegłego lekarza lub biegłego psychologa może zarządzić tylko sąd lub prokurator, uprawnienie to nie przysługuje innym organom procesowym, które prowadzą postępowania przygotowawcze, (a w przełożeniu na procedurę wykroczeniową czynności wyjaśniające.) 28 W sprawach o wykroczenia, na etapie postępowania sądowego decyzja o szczególnym sposobie przesłuchania świadka należy każdorazowo do sądu. Natomiast na etapie czynności wyjaśniających Policja nie ma uprawnień do samodzielnego powołania biegłego lekarza (zwykle będzie to lekarz psychiatra) 27 M. Cieślak, K. Spett, W. Wolter, Psychiatria w procesie karnym, Warszawa 1977 s Z. Gostyński (red.), J. Bratoszewski, L. Gardocki, S.M. Przyjemski, R.A. Stefański, S. Zabłocki, Kodeks postępowania karnego. Komentarz. Tom I, Dom Wydawniczy ABC, r. 12

13 lub biegłego psychologa, stąd jeżeli w trakcie czynności wyjaśniających przesłuchujący ma do czynienia ze świadkiem, w stosunku do którego pojawia się wątpliwość co do jego stanu psychicznego, stanu rozwoju umysłowego, zdolności spostrzegania lub odtwarzania przez niego spostrzeżeń, to można wskazać co najmniej trzy rozwiązania: a) policjant ustala na ile zeznania takiego świadka są istotne i mogą się przyczynić do ostatecznego rozstrzygnięcia. Jeżeli składane zeznania można pominąć, to nie wydaje się koniecznym sugerowanie przesłuchania takiego świadka przy udziale biegłego. b) zeznania świadka są istotne i nie można z nich zrezygnować, ale materiał dowodowy zgromadzony w czynnościach wyjaśniających daje podstawę do wystąpienia z wnioskiem o ukaranie. W takim przypadku trzeba udokumentować powzięte wątpliwości co do stanu psychicznego świadka, a kierując wniosek o ukaranie do sądu wskazać na potrzebę przesłuchania świadka w obecności biegłego. W przypadku prowadzenia czynności wyjaśniających zleconych na podstawie art k.p.k., z wnioskiem o zarządzenie przesłuchania świadka z udziałem biegłego lekarza lub psychologa należy się zwrócić do prokuratora. c) zeznania świadka są jedynym materiałem dowodowym w prowadzonych czynnościach wyjaśniających i nie można ich w żaden sposób zweryfikować innym dowodem. Prowadzący nie jest w stanie podjąć właściwej decyzji co do dalszych czynności, a w efekcie końcowym, co do wystąpienia z wnioskiem o ukaranie. Wydaje się, że jedynym słusznym rozwiązaniem będzie zwrócenie się do sądu, a do prokuratora, w przypadku gdy zlecił on przeprowadzenie czynności wyjaśniających Policji, o zarządzenie przesłuchania świadka przy udziale biegłego lekarza lub psychologa, którego opinia umożliwi prawidłową ocenę złożonych zeznań. Kodeks postępowania karnego poza przesłuchaniem świadka w obecności biegłego lekarza lub psychologa, o którym mowa art k.p.k., przewiduje jeszcze jedną postać przesłuchania świadka z udziałem biegłego psychologa opisaną w art. 185a i 185b `k.p.k., nie mniej z uwagi na cel wymienionych przepisów, jak również charakter wykroczeń, nie wydaje się aby miały one zastosowanie w czynnościach wyjaśniających czy postępowaniu sądowym w sprawie o wykroczenie. Podsumowując w czynnościach wyjaśniających w sprawach o wykroczenia wykorzystanie dowodu z opinii biegłego jest czynnością nie tylko możliwą do wykonania, lecz w niektórych przypadkach wręcz konieczną dla podjęcia prawidłowej decyzji co do wystąpienia do sądu z wnioskiem o ukaranie czy też skierowania wniosku przeciwko 13

14 właściwej osobie, stąd należałoby postulować, by organy prowadzące czynności zdecydowanie częściej sięgały po ten rodzaj dowodu, eliminując w ten sposób kwestie wątpliwe takie, w których brak jednoznacznego wskazania sprawcy czynu czy też takie, gdzie istnieją wątpliwości co do wystąpienia ustawowych znamion wykroczenia. Podkom. Wioleta Jasińska SP Katowice 14

Psychologia Policyjna Stosowana. Komenda Główna Policji, 2009

Psychologia Policyjna Stosowana. Komenda Główna Policji, 2009 Psychologia Policyjna Stosowana Komenda Główna Policji, 2009 UDZIAŁ PSYCHOLOGA POLICYJNEGO W POSTĘPOWANIU KARNYM. Cel postępowania karnego: - ustalenie czy zaistniało przestępstwo; - wykrycie sprawcy;

Bardziej szczegółowo

1. Pokrzywdzony w postępowaniu przygotowawczym jest stroną uprawnioną do. działania we własnym imieniu i zgodnie z własnym interesem (art kpk).

1. Pokrzywdzony w postępowaniu przygotowawczym jest stroną uprawnioną do. działania we własnym imieniu i zgodnie z własnym interesem (art kpk). 1 Podstawowe prawa pokrzywdzonego: 1. Pokrzywdzony w postępowaniu przygotowawczym jest stroną uprawnioną do działania we własnym imieniu i zgodnie z własnym interesem (art. 299 1 kpk). 2. Jeżeli pokrzywdzonym

Bardziej szczegółowo

POMOC I DOKUMENT W WERSJI WORD DOSTĘPNY POD BIURO@KANCELARIATHS.PL. Sąd Rejonowy w... Wydział Karny. za pośrednictwem. Prokuratury Rejonowej. ul..

POMOC I DOKUMENT W WERSJI WORD DOSTĘPNY POD BIURO@KANCELARIATHS.PL. Sąd Rejonowy w... Wydział Karny. za pośrednictwem. Prokuratury Rejonowej. ul.. OFERUJEMY TAKŻE POMOC W PROWADZENIU SPRAWY PRZED SĄDEM *cena uzależniona od stopnia skomplikowania sprawy POMOC I DOKUMENT W WERSJI WORD DOSTĘPNY POD BIURO@KANCELARIATHS.PL, dnia. r. Sąd Rejonowy w...

Bardziej szczegółowo

Zasady postępowania dowodowego. Maciej Gołębiewski

Zasady postępowania dowodowego. Maciej Gołębiewski dowodowego Maciej Gołębiewski Plan prezentacji Rodzaje środków dowodowych Zasady postępowania dowodowego Zasada prawdy materialnej Celem postępowania jest ustalenie tej prawdy, oparcie rozstrzygnięcia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Z DNIA 23 KWIETNIA 2002 R. I KZP 12/2002

UCHWAŁA Z DNIA 23 KWIETNIA 2002 R. I KZP 12/2002 UCHWAŁA Z DNIA 23 KWIETNIA 2002 R. I KZP 12/2002 Względna przyczyna odwoławcza w postaci zarzutu rażącej niewspółmierności kary przewidziana w art. 438 pkt 4 zd. 1 k.p.k. może stanowić podstawę wniesienia

Bardziej szczegółowo

policjanta prowadzącego postępowanie przygotowawcze (referenta sprawy) i innych osób

policjanta prowadzącego postępowanie przygotowawcze (referenta sprawy) i innych osób Procedura postępowania w jednostce organizacyjnej Policji 1 w przypadku wyrażenia woli osoby uprawnionej o przyznanie należności (obieg dokumentów i kontrole w procesie wypłat należności świadków, wynagrodzeń

Bardziej szczegółowo

SPR!\ W I[]) LI vvości

SPR!\ W I[]) LI vvości 24/GRU/2015/CZ 11: 23 ~ Min. Sprawiedliwoici NR FAKS:225212445 S. OO 1 SPR!\ W I[]) LI vvości..._---- -_... ~ "'' ""'-'"'"-'""""",_ ""'-'( Warszawa,23grudnia 2015 r. Podsekretarz Stanu DL III 072-24/15

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Prezes SN Lech Paprzycki

POSTANOWIENIE. Prezes SN Lech Paprzycki Sygn. akt III KK 42/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 25 sierpnia 2015 r. Prezes SN Lech Paprzycki w sprawie J. K. skazanego z art.280 1 k.k. w zw. z art. 64 1 k.k. po rozpoznaniu w Izbie

Bardziej szczegółowo

WYROK Z DNIA 17 LISTOPADA 2005 R. II KK 216/05

WYROK Z DNIA 17 LISTOPADA 2005 R. II KK 216/05 WYROK Z DNIA 17 LISTOPADA 2005 R. II KK 216/05 Uchylenie lub zmiana orzeczenia na korzyść współoskarżonych, w trybie określonym w art. 435 k.p.k., nie dotyczy orzeczenia wydanego wobec współoskarżonych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13 Od Autora... 15

Spis treści. Wykaz skrótów... 13 Od Autora... 15 Wykaz skrótów............................................ 13 Od Autora................................................ 15 ROZDZIAŁ I. Zagadnienia podstawowe w procesie rozpoznania znamion przestępstw i

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Michał Laskowski. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 5 listopada 2013 r.,

POSTANOWIENIE. SSN Michał Laskowski. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 5 listopada 2013 r., Sygn. akt III KK 217/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 5 listopada 2013 r. SSN Michał Laskowski na posiedzeniu w trybie art. 535 3 k.p.k. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 5 listopada

Bardziej szczegółowo

NOWY MODEL POSTĘPOWANIA KARNEGO od inkwizycyjności do kontradyktoryjności

NOWY MODEL POSTĘPOWANIA KARNEGO od inkwizycyjności do kontradyktoryjności NOWY MODEL POSTĘPOWANIA KARNEGO od inkwizycyjności do kontradyktoryjności Podstawę wszelkich rozstrzygnięć powinny stanowić prawdziwe ustalenia faktyczne" (art. 2 2 kpk) NOWY MODEL POSTĘPOWANIA KARNEGO

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Waldemar Płóciennik (przewodniczący) SSN Eugeniusz Wildowicz (sprawozdawca) SSN Włodzimierz Wróbel

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Waldemar Płóciennik (przewodniczący) SSN Eugeniusz Wildowicz (sprawozdawca) SSN Włodzimierz Wróbel Sygn. akt II KK 326/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 12 grudnia 2012 r. SSN Waldemar Płóciennik (przewodniczący) SSN Eugeniusz Wildowicz (sprawozdawca) SSN Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Komisji Antymobbingowej działającej w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie

Regulamin Pracy Komisji Antymobbingowej działającej w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie Regulamin Pracy Komisji Antymobbingowej działającej w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie 1. Regulamin pracy Komisji Antymobbingowej powstał w oparciu o Procedurę Przeciwdziałania Mobbingowi i Molestowaniu

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska (sprawozdawca) SSN Grzegorz Misiurek

POSTANOWIENIE. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska (sprawozdawca) SSN Grzegorz Misiurek Sygn. akt III CSK 17/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 18 listopada 2015 r. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska (sprawozdawca) SSN Grzegorz Misiurek w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Dorota Rysińska (przewodniczący) SSN Jarosław Matras SSN Roman Sądej (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Dorota Rysińska (przewodniczący) SSN Jarosław Matras SSN Roman Sądej (sprawozdawca) Sygn. akt IV KK 199/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 11 lipca 2013 r. SSN Dorota Rysińska (przewodniczący) SSN Jarosław Matras SSN Roman Sądej (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V KK 289/14. Dnia 19 listopada 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Roman Sądej

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V KK 289/14. Dnia 19 listopada 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Roman Sądej Sygn. akt V KK 289/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 19 listopada 2014 r. SSN Roman Sądej na posiedzeniu w trybie art. 535 3 k.p.k. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 19 listopada 2014r.,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V KK 176/13. Dnia 13 sierpnia 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V KK 176/13. Dnia 13 sierpnia 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt V KK 176/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 13 sierpnia 2013 r. SSN Andrzej Stępka (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Andrzej Ryński SSN Roman Sądej Protokolant Anna Kowal na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 13 Przedmowa... 15 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 sierpnia 2007 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury...

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA POLICJI Z OSOBĄ, KTÓRA DOŚWIADCZYŁA PRZEMOCY SEKSUALNEJ

PROCEDURA POSTĘPOWANIA POLICJI Z OSOBĄ, KTÓRA DOŚWIADCZYŁA PRZEMOCY SEKSUALNEJ 1. W przypadku, kiedy do jednostki policji zgłasza się osoba pokrzywdzona, aby zawiadomić o popełnieniu przestępstwa przeciwko wolności seksualnej (art. 197-200 Kodeksu karnego), należy: Ustalić czy pokrzywdzony

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu Polskie postępowanie karne. Rok akademicki 2010/2011. 1. Przedmiot a podstawa faktyczna procesu karnego.

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu Polskie postępowanie karne. Rok akademicki 2010/2011. 1. Przedmiot a podstawa faktyczna procesu karnego. Dr hab. Hanna Paluszkiewicz Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu Polskie postępowanie karne Rok akademicki 2010/2011 1. Przedmiot a podstawa faktyczna procesu karnego. 2. Cele procesu karnego. 3. Proces

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Do Czytelnika Wykaz skrótów Słowo wstępne... 17

Spis treści. Do Czytelnika Wykaz skrótów Słowo wstępne... 17 Spis treści Do Czytelnika........................................................ 13 Wykaz skrótów....................................................... 15 Słowo wstępne.......................................................

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów Nota od autora Dział I. Uczestnicy postępowania karnego

Wykaz skrótów Nota od autora Dział I. Uczestnicy postępowania karnego Wykaz skrótów... 9 Nota od autora... 17 Dział I. Uczestnicy postępowania karnego Rozdział 1. Strony... 19 1.1. Zagadnienia ogólne... 19 Rozdział 2. Oskarżyciel publiczny... 30 2.1. Prokurator... 30 2.2.

Bardziej szczegółowo

ROLA POLICJI W POSTĘPOWANIU W SPRAWACH Z OSKARŻENIA PRYWATNEGO

ROLA POLICJI W POSTĘPOWANIU W SPRAWACH Z OSKARŻENIA PRYWATNEGO Rola policji w postępowaniu w sprawach z oskarżenia prywatnego Piotr Jóźwiak Aplikant adwokacki, doktorant w Katedrze Prawa Karnego UAM ROLA POLICJI W POSTĘPOWANIU W SPRAWACH Z OSKARŻENIA PRYWATNEGO Może

Bardziej szczegółowo

Pozycja procesowa sprawcy wykroczenia na etapie czynności wyjaśniających i postępowania sądowego

Pozycja procesowa sprawcy wykroczenia na etapie czynności wyjaśniających i postępowania sądowego SZKOŁA POLICJI W KATOWICACH Pozycja procesowa sprawcy wykroczenia na etapie czynności wyjaśniających i postępowania sądowego Opracowanie: podkom. Jacek Copik podkom. Arkadiusz Kaczyński ZAKŁAD SŁUŻBY KRYMINALNEJ

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Jarosław Matras (przewodniczący) SSN Józef Dołhy SSN Jerzy Grubba (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Jarosław Matras (przewodniczący) SSN Józef Dołhy SSN Jerzy Grubba (sprawozdawca) Sygn. akt IV KK 314/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 12 lutego 2014 r. SSN Jarosław Matras (przewodniczący) SSN Józef Dołhy SSN Jerzy Grubba (sprawozdawca) Protokolant

Bardziej szczegółowo

Zadania biegłego sądowego z zakresu bezpieczeństwa i higieny. pracy przy sporządzaniu opinii w sprawach karnych

Zadania biegłego sądowego z zakresu bezpieczeństwa i higieny. pracy przy sporządzaniu opinii w sprawach karnych Zadania biegłego sądowego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy przy sporządzaniu opinii w sprawach karnych Poznań, Targi SAWO 24-25.04.2012 r. mgr Andrzej Dziedzic wpisany na listę biegłych sądowych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁANIA SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO STOWARZYSZENIA UniCat Club. Postanowienia ogólne

REGULAMIN DZIAŁANIA SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO STOWARZYSZENIA UniCat Club. Postanowienia ogólne REGULAMIN DZIAŁANIA SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO STOWARZYSZENIA UniCat Club Postanowienia ogólne 1 Sąd Koleżeński jest jednym z organów Władz Stowarzyszenia UniCat Club (dalej: Stowarzyszenia) powoływanym przez

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Marian Buliński SSN Małgorzata Gierszon (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Marian Buliński SSN Małgorzata Gierszon (sprawozdawca) Sygn. akt IV KK 209/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 4 października 2012 r. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Marian Buliński SSN Małgorzata Gierszon

Bardziej szczegółowo

ZAŻALENIE. na postanowienie o umorzeniu dochodzenia z dnia ( )

ZAŻALENIE. na postanowienie o umorzeniu dochodzenia z dnia ( ) Katowice, dnia ( ) r. L.Dz.W../2015 Sygn. RO-12/UPR4/2014/AF Sąd Rejonowy Zamiejscowy z siedzibą w P. za pośrednictwem: Prokuratura Rejonowa w T. Ośrodek Zamiejscowy w P. sygn. akt. 5 Ds 234/15 ZAŻALENIE

Bardziej szczegółowo

Akta sprawy mogą być udostępnione stronie, która ma prawo ocenić ich wiarygodność i moc dowodową w swojej sprawie.

Akta sprawy mogą być udostępnione stronie, która ma prawo ocenić ich wiarygodność i moc dowodową w swojej sprawie. Akta sprawy mogą być udostępnione stronie, która ma prawo ocenić ich wiarygodność i moc dowodową w swojej sprawie. Podatnik, wobec którego prowadzone jest postępowania podatkowe może przejrzeć akta swojej

Bardziej szczegółowo

WYROK Z DNIA 5 STYCZNIA 2011 R. V KK 116/10

WYROK Z DNIA 5 STYCZNIA 2011 R. V KK 116/10 WYROK Z DNIA 5 STYCZNIA 2011 R. V KK 116/10 Niestawiennictwo należycie powiadomionego o terminie rozprawy apelacyjnej pełnomocnika wyznaczonego dla wnioskodawcy z powodu określonego w art. 79 1 pkt 3 k.p.k.,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 162 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 18 lutego 2008 r.

ZARZĄDZENIE NR 162 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 18 lutego 2008 r. ZARZĄDZENIE NR 162 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie metod i form wykonywania przez Policję zadań w związku z przemocą w rodzinie w ramach procedury Niebieskie Karty Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Literatura...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Literatura... Przedmowa... Wykaz skrótów... Literatura... IX XI XIII Część I. Komentarz praktyczny... 1 Rozdział 1. Środki odwoławcze w systemie środków zaskarżenia... 3 1. Ogólna charakterystyka środków zaskarżenia...

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA OPINII BIEGŁEGO W ZNOWELIZOWANYM POSTĘPOWANIU KARNYM PRZEPISY REGULUJĄCE STATUS I CZYNNOŚCI BIEGŁYCH

PREZENTACJA OPINII BIEGŁEGO W ZNOWELIZOWANYM POSTĘPOWANIU KARNYM PRZEPISY REGULUJĄCE STATUS I CZYNNOŚCI BIEGŁYCH PREZENTACJA OPINII BIEGŁEGO W ZNOWELIZOWANYM POSTĘPOWANIU KARNYM PRZEPISY REGULUJĄCE STATUS I CZYNNOŚCI BIEGŁYCH Ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych (art. 157) (tekst

Bardziej szczegółowo

Cje. Strony oraz inni uczestnicy procesu karnego. Postępowanie karne

Cje. Strony oraz inni uczestnicy procesu karnego. Postępowanie karne Postępowanie karne Cje Dr Wojciech Jasiński Katedra Postępowania Karnego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Strony i inni uczestnicy procesu karnego 1. Organy procesowe 2. Strony

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Przedmowa do szóstego wydania... 15

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Przedmowa do szóstego wydania... 15 Spis treści Wykaz skrótów............................................... 13 Przedmowa do szóstego wydania.............................. 15 Wprowadzenie............................................... 17

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 grudnia 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 grudnia 2009 r. Dziennik Ustaw rok 2009 nr 220 poz. 1722 wersja obowiązująca od 2011-11-02 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu wykonywania przez strażników gminnych (miejskich)

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II CSK 627/14. Dnia 17 września 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II CSK 627/14. Dnia 17 września 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt II CSK 627/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 17 września 2015 r. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Wojciech Katner SSN Krzysztof Strzelczyk w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE Z DNIA 17 CZERWCA 2003 R. II KK 90/03

POSTANOWIENIE Z DNIA 17 CZERWCA 2003 R. II KK 90/03 POSTANOWIENIE Z DNIA 17 CZERWCA 2003 R. II KK 90/03 Przewidziana w polskim porządku prawnym ustawie z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (jedn. tekst: Dz. U. z 2002 r. Nr

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE UZASADNIENIE

POSTANOWIENIE UZASADNIENIE Sygn. akt I UZ 5/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 5 sierpnia 2015 r. SSN Katarzyna Gonera (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec (sprawozdawca) w sprawie

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Michał Laskowski (przewodniczący) SSN Zbigniew Puszkarski SSN Dorota Rysińska (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Michał Laskowski (przewodniczący) SSN Zbigniew Puszkarski SSN Dorota Rysińska (sprawozdawca) Sygn. akt III KK 290/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 13 września 2012 r. SSN Michał Laskowski (przewodniczący) SSN Zbigniew Puszkarski SSN Dorota Rysińska (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Sądu Koleżeńskiego Przy Polskiej Izbie Książki. zatwierdzony na posiedzeniu Rady PIK r.

REGULAMIN Sądu Koleżeńskiego Przy Polskiej Izbie Książki. zatwierdzony na posiedzeniu Rady PIK r. REGULAMIN Sądu Koleżeńskiego Przy Polskiej Izbie Książki zatwierdzony na posiedzeniu Rady PIK 18.06.2015 r. 1 1. Podstawą działania Sądu Koleżeńskiego jest Statut Polskiej Izby Książki ( PIK ) oraz niniejszy

Bardziej szczegółowo

Prawo w psychiatrii. Marcin Wojnar

Prawo w psychiatrii. Marcin Wojnar Prawo w psychiatrii Marcin Wojnar Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego (z dnia 19 sierpnia 1994 r.) Art. 22 1. Przyjęcie osoby z zaburzeniami psychicznymi do szpitala psychiatrycznego następuje za jej

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Katarzyna Wełpa

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Katarzyna Wełpa Sygn. akt V KK 34/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 17 marca 2016 r. SSN Eugeniusz Wildowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Michał Laskowski SSN Rafał Malarski

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Protokolant Anna Korzeniecka-Plewka UZASADNIENIE

POSTANOWIENIE. Protokolant Anna Korzeniecka-Plewka UZASADNIENIE Sygn. akt III KK 460/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 15 maja 2014 r. SSN Barbara Skoczkowska (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Tomasz Grzegorczyk SSA del. do SN Jacek Błaszczyk Protokolant

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE Z DNIA 20 MAJA 2010 R. V KO 47/10

POSTANOWIENIE Z DNIA 20 MAJA 2010 R. V KO 47/10 POSTANOWIENIE Z DNIA 20 MAJA 2010 R. V KO 47/10 Nie jest możliwe wznowienie, zarówno na wniosek strony, jak i z urzędu, samego postępowania o wznowienie, zakończonego uprzednio prawomocnym orzeczeniem

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Wykaz literatury powoływanej zapisem skrótowym Od Autorów Wprowadzenie...

Spis treści. Wykaz skrótów Wykaz literatury powoływanej zapisem skrótowym Od Autorów Wprowadzenie... Spis treści Spis treści Wykaz skrótów........................................................... 11 Wykaz literatury powoływanej zapisem skrótowym.......................... 15 Od Autorów..............................................................

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Puszkarski

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Puszkarski Sygn. akt IV KK 118/16 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 26 kwietnia 2016 r. SSN Zbigniew Puszkarski w sprawie P. Z. co do którego umorzono postępowanie karne o czyn z art. 157 2 k.k. po rozważeniu

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Rzeczoznawców Jubilerskich

Stowarzyszenie Rzeczoznawców Jubilerskich Załącznik do Uchwały Nr. 1 z dnia 22.04.2006r. Walnego Zebrania Stowarzyszenia Rzeczoznawców Jubilerskich REGULAMIN nadawania tytułu Rzeczoznawca SRJ z zakresu jubilerstwa i gemmologii Członek zwyczajny

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdu Konstytucyjny Turniej Sądowy 2016 KAZUS 1

Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdu Konstytucyjny Turniej Sądowy 2016 KAZUS 1 Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdu Konstytucyjny Turniej Sądowy 2016 KAZUS 1 Ustawa z dnia 25 stycznia 2016 r. o szczególnych środkach ochrony bezpieczeństwa państwa, porządku publicznego lub interesu

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym 1) (Dz. U. z dnia 9 lipca 2007 r. z późn. zm.) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym 1) (Dz. U. z dnia 9 lipca 2007 r. z późn. zm.) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.07.123.849 USTAWA z dnia 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym 1) (Dz. U. z dnia 9 lipca 2007 r. z późn. zm.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) warunki oraz tryb nabywania i

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego. Zasady Postępowania Kontrolnego w Starostwie Powiatowym w Kozienicach

Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego. Zasady Postępowania Kontrolnego w Starostwie Powiatowym w Kozienicach Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Zasady Postępowania Kontrolnego w Starostwie Powiatowym w Kozienicach I. Etapy postępowania kontrolnego 1. Przygotowanie do kontroli. 2. Postępowania kontrolne.

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Dorota Rysińska SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Dorota Rysińska SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca) Sygn. akt V KK 407/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 12 lutego 2014 r. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Dorota Rysińska SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze, w Urzędzie Gminy Brzeziny

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze, w Urzędzie Gminy Brzeziny Załącznik do Zarządzenia Nr Or.120.3.2015 Wójta Gminy Brzeziny z dnia 16 marca 2015 r. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze, w Urzędzie Gminy Brzeziny

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA LĘDZINY. z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany regulaminu pracy w Urzędzie Miasta Lędziny

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA LĘDZINY. z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany regulaminu pracy w Urzędzie Miasta Lędziny ZARZĄDZENIE 120.33.2015 BURMISTRZA MIASTA LĘDZINY w sprawie zmiany regulaminu pracy w Urzędzie Miasta Lędziny Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów...17 Od autora...19 Rozdział pierwszy Zagadnienia wstępne...21 I. Podstawowe pojęcia z zakresu teorii dowodów...21 1. Dowody a cel procesu karnego...21 2. Szczególna rola postępowania

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawa administracyjnego (PPA) - kodeks i postępowanie - Kontrola rozstrzygnięć administracyjnych (nadzwyczajna) Zestaw 10

Podstawy prawa administracyjnego (PPA) - kodeks i postępowanie - Kontrola rozstrzygnięć administracyjnych (nadzwyczajna) Zestaw 10 Podstawy prawa administracyjnego (PPA) - kodeks i postępowanie - Kontrola rozstrzygnięć administracyjnych (nadzwyczajna) Zestaw 10 Przedmiot 1 2 3 4 5 6 Wprowadzenie Środki prawne kontroli nadzwyczajnej

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zmian w Kodeksie postępowania karnego wprowadzonych ustawą z dnia 28 listopada 2014 roku o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka

Zestawienie zmian w Kodeksie postępowania karnego wprowadzonych ustawą z dnia 28 listopada 2014 roku o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka Zestawienie zmian w Kodeksie postępowania karnego wprowadzonych ustawą z dnia 28 listopada 2014 roku o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka Zmiany w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 123, poz. 849, z 2008 r, Nr 51, poz. 293. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1.

Bardziej szczegółowo

Postanowienie z dnia 29 listopada 2004 r. III SPP 48/04

Postanowienie z dnia 29 listopada 2004 r. III SPP 48/04 Postanowienie z dnia 29 listopada 2004 r. III SPP 48/04 Uchylenie wyroku sądu pierwszej instancji i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania niezgodnie z art. 386 2 i 4 k.p.c. może uzasadniać stwierdzenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. Protokolant Bożena Kowalska

UCHWAŁA. Protokolant Bożena Kowalska Sygn. akt III CZP 63/13 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 18 października 2013 r. SSN Grzegorz Misiurek (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Marta Romańska SSN Bogumiła Ustjanicz Protokolant Bożena

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Andrzej Stępka

POSTANOWIENIE. SSN Andrzej Stępka Sygn. akt II KK 320/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 listopada 2015 r. SSN Andrzej Stępka na posiedzeniu w trybie art. 535 3 k.p.k., po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 16 listopada

Bardziej szczegółowo

Studia Stacjonarne Prawa Zagadnienia egzaminacyjne z postępowania karnego

Studia Stacjonarne Prawa Zagadnienia egzaminacyjne z postępowania karnego Prof. dr hab. Jerzy Skorupka Studia Stacjonarne Prawa Zagadnienia egzaminacyjne z postępowania karnego 1. Aksjologia procesu karnego 2. Istota procesu karnego 3. Cele procesu karnego 4. Przedmiot procesu

Bardziej szczegółowo

Postępowanie dowodowe. Postępowanie podatkowe

Postępowanie dowodowe. Postępowanie podatkowe Postępowanie dowodowe Postępowanie podatkowe Dowód Art. 180 1. Jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. 2. Jeżeli przepis prawa

Bardziej szczegółowo

Zasada praworządności (art. 6 k.p.a.) Organy administracji publicznej działają na podstawie przepisów prawa.

Zasada praworządności (art. 6 k.p.a.) Organy administracji publicznej działają na podstawie przepisów prawa. Zasada praworządności (art. 6 k.p.a.) Organy administracji publicznej działają na podstawie przepisów prawa. - inaczej nazywana zasadą legalizmu - jest jednocześnie zasadą naczelną, gdyż została uregulowana

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Puszkarski (przewodniczący) SSN Antoni Górski SSN Beata Gudowska (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Puszkarski (przewodniczący) SSN Antoni Górski SSN Beata Gudowska (sprawozdawca) Sygn. akt SNO 15/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy - Sąd Dyscyplinarny w składzie: Dnia 7 sierpnia 2013 r. SSN Zbigniew Puszkarski (przewodniczący) SSN Antoni Górski SSN Beata Gudowska (sprawozdawca) w sprawie

Bardziej szczegółowo

ZASADY I TRYB DZIAŁANIA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY ŚWILCZA

ZASADY I TRYB DZIAŁANIA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY ŚWILCZA Załącznik Nr 2 do Statutu Gminy Świlcza ZASADY I TRYB DZIAŁANIA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY ŚWILCZA I. Zadania Komisji 1. Komisja Rewizyjna Rady Gminy Świlcza, zwana dalej Komisją, jest stałym organem

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski Warszawa, dnia 22 maja 2012 r. DOLiS/DEC-458/12/31753, 31754 dot. [ ] DECYZJA Na podstawie art. 104 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960

Bardziej szczegółowo

UGODA Z PROKURATOREM, CZYLI SKAZANIE BEZ ROZPRAWY - CZY TO MOŻLIWE?

UGODA Z PROKURATOREM, CZYLI SKAZANIE BEZ ROZPRAWY - CZY TO MOŻLIWE? UGODA Z PROKURATOREM, CZYLI SKAZANIE BEZ ROZPRAWY - CZY TO MOŻLIWE? Co oznacza tzw. dobrowolne poddanie się karze? Dobrowolne poddanie się karze, to rozwiązanie dające podejrzanemu możliwość uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

zarządzam, co następuje:

zarządzam, co następuje: ZARZĄDZENIE NR 451/2015 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 01.12.2015r. w sprawie: wprowadzenia wewnętrznej polityki antymobbingowej w Urzędzie Miejskim w Tarnowskich Górach Na podstawie art. 33

Bardziej szczegółowo

WYROK Z DNIA 4 MARCA 2009 R. III KK 322/08

WYROK Z DNIA 4 MARCA 2009 R. III KK 322/08 WYROK Z DNIA 4 MARCA 2009 R. III KK 322/08 Przepis art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w pierwotnym brzmieniu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 sierpnia 2013 r. Poz. 639

Warszawa, dnia 5 sierpnia 2013 r. Poz. 639 Warszawa, dnia 5 sierpnia 2013 r. Poz. 639 ZARZĄDZENIE Nr 46 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania przez Prezesa Rady Ministrów kontroli postępowań zrealizowanych

Bardziej szczegółowo

1. Prawo do odmowy złożenia zeznań.

1. Prawo do odmowy złożenia zeznań. 1. Prawo do odmowy złożenia zeznań. W obecnym stanie prawnym prawo do odmowy złożenia zeznań przysługuje w dwóch sytuacjach: 1) Po pierwsze osoba najbliższa dla oskarżonego może odmówić zeznań, przy czym

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Korzeniowski

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Korzeniowski Sygn. akt I UK 371/10 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 28 lutego 2011 r. SSN Zbigniew Korzeniowski w sprawie z odwołania S. P. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych o prawo do emerytury,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2006 r. PROKURATURA KRAJOWA PR I 070/7/06

Warszawa, dnia 2006 r. PROKURATURA KRAJOWA PR I 070/7/06 PROKURATURA KRAJOWA Warszawa, dnia 2006 r. PR I 070/7/06 I N F O R M A C J A dotycząca prowadzenia w 2005 r. postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. CZĘŚĆ PIERWSZA Elementy psychologii ogólnej dla sędziów i prokuratorów

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. CZĘŚĆ PIERWSZA Elementy psychologii ogólnej dla sędziów i prokuratorów Wykaz skrótów................................................. 11 Wstęp.......................................................... 13 CZĘŚĆ PIERWSZA Elementy psychologii ogólnej dla sędziów i prokuratorów

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawa administracyjnego (PPA) - kodeks i postępowanie - Postępowanie administracyjne ogólne. Zestaw 8

Podstawy prawa administracyjnego (PPA) - kodeks i postępowanie - Postępowanie administracyjne ogólne. Zestaw 8 Podstawy prawa administracyjnego (PPA) - kodeks i postępowanie - Postępowanie administracyjne ogólne Zestaw 8 Przedmiot 1 2 3 4 5 6 7 8 Schemat postępowania przed organem I instancji Organ prowadzący,

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH GŁÓWNY SĄD KOLEŻEŃSKI WYTYCZNE W ZAKRESIE POSTĘPOWANIA SĄDÓW KOLEŻEŃSKICH

STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH GŁÓWNY SĄD KOLEŻEŃSKI WYTYCZNE W ZAKRESIE POSTĘPOWANIA SĄDÓW KOLEŻEŃSKICH STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH GŁÓWNY SĄD KOLEŻEŃSKI WYTYCZNE W ZAKRESIE POSTĘPOWANIA SĄDÓW KOLEŻEŃSKICH WARSZAWA 2010 WYTYCZNE W ZAKRESIE POSTĘPOWANIA SĄDÓW KOLEŻEŃSKICH STOWARZYSZENIA

Bardziej szczegółowo

Stwierdzone uchybienia

Stwierdzone uchybienia Szczegółowy wykaz uchybień nadal występujących w poszczególnych Sądach Okręgowych, który został opracowany na podstawie analizy nadesłanych protokołów lustracji przeprowadzonych w 2004r. Okręgi Sądów Apelacyjnych

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Grubba (przewodniczący) SSN Dorota Rysińska SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Grubba (przewodniczący) SSN Dorota Rysińska SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca) Sygn. akt V KK 108/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 27 maja 2014 r. SSN Jerzy Grubba (przewodniczący) SSN Dorota Rysińska SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca) na posiedzeniu w trybie art. 535

Bardziej szczegółowo

PRZYWRÓCENIE TERMINU W POSTĘPOWANIU SĄDOWYM I ADMINISTRACYJNYM

PRZYWRÓCENIE TERMINU W POSTĘPOWANIU SĄDOWYM I ADMINISTRACYJNYM Qui rogat non errat kto pyta nie błądzi PRZYWRÓCENIE TERMINU W POSTĘPOWANIU SĄDOWYM I ADMINISTRACYJNYM Rzeszów 2008 1 Podkarpacki Ośrodek Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ul. Fredry 4/58 35-959 Rzeszów

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAISTNIENIA WYPADKU DZIECKA W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 3 IM. JANA BRZECHWY W SOCHACZEWIE

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAISTNIENIA WYPADKU DZIECKA W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 3 IM. JANA BRZECHWY W SOCHACZEWIE PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAISTNIENIA WYPADKU DZIECKA W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 3 IM. JANA BRZECHWY W SOCHACZEWIE I. Podstawa prawna Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V CZ 66/13. Dnia 5 grudnia 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V CZ 66/13. Dnia 5 grudnia 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt V CZ 66/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 5 grudnia 2013 r. SSN Krzysztof Strzelczyk (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Barbara Myszka SSN Anna Owczarek w sprawie z wniosku I. S.

Bardziej szczegółowo

POMOC PRAWNA W POSTĘPOWANIU KARNYM

POMOC PRAWNA W POSTĘPOWANIU KARNYM Ministerstwo Sprawiedliwości POMOC PRAWNA W POSTĘPOWANIU KARNYM Co to jest? Jak z niej korzystać? Publikacja przygotowana dzięki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej 2 Jesteś pokrzywdzonym, podejrzanym

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE

POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE Uzupełnij tabelę: SYSTEM ŚRODKÓW ZASKARŻENIA Kategoria środków zaskarżenia Poszczególne środki zaskarżenia w KPK Cechy charakterystyczne Uzupełnij tabelę: FORMALNA KONTROLA ŚRODKA

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 20 maja 2005 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 20 maja 2005 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA z dnia 20 maja 2005 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Art. 1. W ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II KK 266/12. Dnia 24 kwietnia 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II KK 266/12. Dnia 24 kwietnia 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt II KK 266/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 24 kwietnia 2013 r. SSN Kazimierz Klugiewicz (przewodniczący) SSN Jerzy Grubba SSN Eugeniusz Wildowicz (sprawozdawca) Protokolant Anna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI ETYKI ZAWODOWEJ STOWARZYSZENIA RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH W SŁUPSKU

REGULAMIN KOMISJI ETYKI ZAWODOWEJ STOWARZYSZENIA RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH W SŁUPSKU REGULAMIN KOMISJI ETYKI ZAWODOWEJ STOWARZYSZENIA RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH W SŁUPSKU Kierując się zasadami zapisanym w Kodeksie Etyki Zawodowej Rzeczoznawcy Majątkowego obowiązującego wszystkich rzeczoznawców

Bardziej szczegółowo

USTALENIA KONTROLNE 1/5

USTALENIA KONTROLNE 1/5 Działając na podstawie zatwierdzonego przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku programu kontroli l.dz. U 092 22/07/RS z dnia 15.10.2007 r. oraz upoważnienia nr 88/07, 89/07 i 90/07 z dnia 15.10.2007

Bardziej szczegółowo

Na egzamin! POSTĘPOWANIE KARNE. w pigułce 3. wydanie. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie r.! szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H.

Na egzamin! POSTĘPOWANIE KARNE. w pigułce 3. wydanie. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie r.! szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H. Na egzamin! POSTĘPOWANIE KARNE w pigułce 3. wydanie Uwzględnia zmiany wchodzące w życie 1.7.2015 r.! szybko zwięźle i na temat Wydawnictwo C.H.Beck POSTĘPOWANIE KARNE w pigułce Inne w tej serii: Prawo

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE Z DNIA 28 KWIETNIA 2009 R. WZ 23/09

POSTANOWIENIE Z DNIA 28 KWIETNIA 2009 R. WZ 23/09 POSTANOWIENIE Z DNIA 28 KWIETNIA 2009 R. WZ 23/09 Do momentu uprawomocnienia się postanowienia prokuratora wojskowego o przekazaniu sprawy według właściwości prokuratorowi powszechnemu, sądem dokonującym

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II PK 68/07. Dnia 17 lipca 2007 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Jerzy Kwaśniewski

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II PK 68/07. Dnia 17 lipca 2007 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Jerzy Kwaśniewski Sygn. akt II PK 68/07 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 17 lipca 2007 r. SSN Jerzy Kwaśniewski w sprawie z powództwa S. M. przeciwko D. Sp. z o.o. w D. o odszkodowanie, po rozpoznaniu na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 kwietnia 2011 r.

Warszawa, dnia 6 kwietnia 2011 r. Warszawa, dnia 6 kwietnia 2011 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim

Bardziej szczegółowo

I. Informacje ogólne:

I. Informacje ogólne: Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2010 Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 10 stycznia 2010 r. Zasady postępowania w sprawie przyznania dofinansowania ze środków finansowych

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski DOLiS/DEC-323/11 dot. [ ] Warszawa, dnia 20 kwietnia 2011 r. r. DECYZJA Na podstawie art. 104 1 i art. 105 1 ustawy z dnia 14 czerwca

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 10 października 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 10 października 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 243 14417 Poz. 1453 1453 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 10 października 2011 r. w sprawie trybu ustalania okoliczności i przyczyn wypadków pozostających

Bardziej szczegółowo

Strona: Organ II instancji: Zaskarżona decyzja:

Strona: Organ II instancji: Zaskarżona decyzja: Waldemar Wietrzykowski ul. Jabłeczna 38/1 50-539 WROCŁAW Wrocław, dnia 30.03.2013 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie ul. Jasna 2/4 00-013 Warszawa (za pośrednictwem) Minister Administracji i

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Eugeniusz Wildowicz

POSTANOWIENIE. SSN Eugeniusz Wildowicz Sygn. akt IV KK 354/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 24 listopada 2015 r. SSN Eugeniusz Wildowicz na posiedzeniu w trybie art. 535 3 kpk po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 24 listopada

Bardziej szczegółowo