Biegły w czynnościach wyjaśniających

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biegły w czynnościach wyjaśniających"

Transkrypt

1 Podkom. Wioleta Jasińska SP Katowice Biegły w czynnościach wyjaśniających Czynności wyjaśniające w sprawach o wykroczenia to: zorganizowane i obligatoryjne działania organów ścigania wykroczeń, podejmowane przed wszczęciem postępowania, sprowadzające się do czynności wykrywczych (operacyjnych) i dowodowych (procesowych) w zakresie określonym przez kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Ich celem jest zaś ustalenie podstaw do wystąpienia z wnioskiem o ukaranie i zebranie danych niezbędnych do takiego wystąpienia. 1 Sprowadza się to, mówiąc w sposób bardzo ogólny do ustalenia czy czyn miał miejsce, czy jest on wykroczeniem, kto jest jego sprawcą i czy osoba ta może być pociągnięta do odpowiedzialność za swój czyn. Wyjaśnienie powyższych kwestii spoczywa na organie prowadzącym czynności wyjaśniające, który po uprzednim zgromadzeniu materiału dowodowego podejmuje decyzję o skierowaniu, bądź odstąpieniu od skierowania wniosku o ukaranie. By decyzja ta miała charakter właściwy, organ prowadząc czynności winien się stosować do pewnych ogólnych zasad procesowych, które już na tym etapie odgrywają niebagatelną rolę. Patrząc przez pryzmat tematyki niniejszego artykułu, słusznym będzie przypomnienie kilku zasad mających zastosowanie w czynnościach wyjaśniających. Po pierwsze - zasada prawdy (nazywana też zasadą prawdy materialnej czy obiektywnej) zgodnie z którą, podstawę wszelkich rozstrzygnięć powinny stanowić ustalenia faktyczne zgodne z rzeczywistością. Postuluje się by podejmowane przez organ procesowy decyzje opierały się na ustaleniach faktycznych zgodnych z rzeczywistym stanem rzeczy, a więc na ustaleniach prawdziwych. Decyzje nie mogą opierać się na ustaleniach błędnych czy nierzetelnych. 2 Po drugie zasada obiektywizmu nakładająca na organ obowiązek zbadania wszystkich dowodów mających istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, przemawiających zarówno przeciw jak i za sprawcą wykroczenia; oznaczająca zakaz kierunkowego nastawienia do sprawy. 1 T. Grzegorczyk, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Komentarz, Warszawa 2002, s K. Marszał (red.), S. Stachowiak, K. Zgryzek, Proces karny, Katowice 2003, s. 75 1

2 Po trzecie zasada ciężaru dowodowego będąca konsekwencją zasady domniemania niewinności, z której wynika, iż ciężar udowodnienia winy sprawcy czynu spoczywa na oskarżycielu i to jego rolą jest poszukiwanie i przeprowadzanie dowodów wykazujących słuszność oskarżenia. 3 Po czwarte należy pamiętać o zasadzie In dubio pro reo zgodnie którą wszelkie nie dające się usunąć wątpliwości rozstrzygane powinny być na korzyść obwinionego. Wobec tego to obowiązkiem oskarżyciela publicznego jest udowodnienie winy obwinionemu i dążenie do tego, aby wszystkie wątpliwości zostały usunięte (już na etapie czynności wyjaśniających). Jest to o tyle istotne, że po regułę In dubio pro reo sięga się dopiero wtedy, gdy pomimo należytej staranności organu procesowego i wyczerpaniu wszelkich dostępnych dowodów określonej okoliczności nie da się wyjaśnić. 4 Kierując się wspomnianymi zasadami organ prowadzący czynności wyjaśniające powinien dołożyć wszelkich starań, aby zgromadzony przez niego materiał dowodowy był na tyle rzetelny i kompletny, by dawał podstawę do wystąpienia z wnioskiem o ukaranie przeciwko konkretnej osobie czy osobom. Naturalnie należy pamiętać, że nie w każdym przypadku będzie potrzeba wykonywania szeregu czynności dowodowych zgodnie z k.p.w., kiedy okoliczności czynu nie budzą wątpliwości utrwalenie czynności wyjaśniających (gromadzenie materiału) można ograniczyć do sporządzenia notatki urzędowej zawierającej ustalenia niezbędne do sporządzenia wniosku o ukaranie. Natomiast w sytuacjach wątpliwych materiał musi być bardziej kompletny, w art k.p.w. znajdujemy wskazanie, że jeżeli okoliczności czynu budzą wątpliwości, dla realizacji celu określonego w 1 art. 54 (tj. ustalenia, czy istnieją podstawy do wystąpienia z wnioskiem o ukaranie oraz zebrania danych niezbędnych do sporządzenia tego wniosku) można przeprowadzić odpowiedni dowód. Dowodem takim może być między innymi dowód z opinii biegłego. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, poza przypadkiem powołania biegłego psychiatry, w zasadzie nie reguluje samodzielnie kwestii korzystania z dowodu z opinii biegłego, lecz recypuje w tej materii przepisy kodeksu postępowania karnego nakazując ich odpowiednie stosowanie. Wynika z tego, że w razie potrzeby zasięgnięcia opinii organ procesowy zwraca się do biegłego lub biegłych albo do instytucji naukowej lub specjalistycznej, o czym stanowi art.193 k.p.k. (w zw. z art k.p.w.). W niektórych przypadkach kodeks sam określa, iż w danej sytuacji procesowej niezbędne jest powołanie biegłych, wskazując też ich specjalność dzieje się tak w przypadku pojawienia się 3 J. Tylman, T. Grzegorczyk, Polskie postępowanie karne, Warszawa 2005, s K. Marszał (red.), S. Stachowiak, K. Zgryzek, Proces karny, Katowice 2003, s

3 uzasadnionych wątpliwości co do stanu zdrowia psychicznego obwinionego, gdzie przepisy nakazują powołanie biegłego psychiatry, a także w przypadku przesłuchiwania świadka wobec którego, istnieje wątpliwość co do jego stanu psychicznego, rozwoju umysłowego, zdolności spostrzegania lub odtwarzania przez niego spostrzeżeń, gdzie wskazanym jest przesłuchania takiego świadka w obecności biegłego lekarza lub biegłego psychologa (kwestie te zostaną jeszcze poruszone w dalszej części artykułu). Zgodnie z art k.p.k. biegłego lub biegłych powołuje się wówczas, gdy stwierdzenie okoliczności mających istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy wymaga wiadomości specjalnych. Wypływają z tego trzy wnioski: Po pierwsze - biegłego powołujemy w takich kwestiach, które mają znaczenie dla rozstrzygnięcia danej sprawy (np. co do sposobu jej zakwalifikowania, czy przypisania winy określonej osobie). Po drugie - stwierdzenie pewnych okoliczności wymaga posiadania wiadomości specjalnych, czyli takich, które nie są dostępne każdemu przeciętnemu, dorosłemu, wykształconemu człowiekowi, a ich posiadanie wiąże się z określonym wykształceniem czy też umiejętnościami. Jest to wiedza specjalistyczna w jakiejś dziedzinie (np. wiedza z zakresu chemii, fizyki, informatyki, medycyny czy geologii), nie będąca dostępną każdemu, a określonemu kręgowi osób. Należy zauważyć, że każdy z nas posiada pewien zasób wiedzy na dany temat o danej dziedzinie nie czyni nas to jednak specjalistami. Specjalista to ktoś, kto posiada wiedzę w danej dziedzinie. A wiedza po stronie organu może być jedynie pomocna w ocenie dowodu z opinii biegłego. 5 Po trzecie - powołanie biegłego jest obowiązkiem, a nie decyzją fakultatywną. W przypadku pojawienia się kwestii, które wymagają by co do pewnych faktów, przedmiotów, stanów czy zdarzeń wypowiedziała się osoba posiadająca wiedzę fachową, organ powinien z takiej wiedzy skorzystać i powołać biegłego. Stąd nie można odstąpić od powołania biegłego, gdyby nawet funkcjonariusz prowadzący czynności wyjaśniające posiadał specjalistyczną wiedzę na dany temat z tytułu posiadanego wykształcenia czy kwalifikacji np. był informatykiem (podobnie T. Grzegorczyk w odniesieniu do sądu. 6 ). Dowodu z opinii biegłego nie wolno także zastępować innymi dowodami. Jeżeli ustalenie danego faktu wymaga wiedzy specjalnej, to konieczne jest wezwanie biegłego, a nie posiłkowanie się innymi dowodami. Nie można zatem np. dokonywać ustaleń dotyczących 5 J. Tylman, T. Grzegorczyk, Polskie postępowanie karne, Warszawa 2005, s T. Grzegorczyk, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, wyd. III, Zakamycze, r. 3

4 stopnia uszkodzenia ciała w oparciu o zaświadczenia lekarskie, a nie opinie biegłego. 7 Nie można także w takiej sytuacji zastąpić opinii biegłego tylko poprzez przesłuchanie w charakterze świadka osoby posiadającej wiedzę fachową np. przesłuchać lekarza co do jakości obrażeń powstałych u osoby. Brak decyzji o powołaniu biegłego po stronie organu prowadzącego czynności wyjaśniające w sytuacji, która tego wymaga skutkuje tym, iż mamy do czynienia z niekompletnym materiałem dowodowym, który z kolei może powodować: - brak decyzji co do dalszego kierunku prowadzenia czynności - z uwagi na niemożność jednoznacznego stwierdzenia pewnych faktów, - kierowanie wniosków o ukaranie w sytuacjach, w których należało odstąpić od wnoszenia wniosku, - niemożność jednoznacznego określenia sprawcy czynu i kierowanie wniosku o ukaranie na dwie osoby, gdzie ocenę i decyzję co do tego kto jest faktycznym sprawcą zdarzenia pozostawia się w gestii sądu, co bardzo często ma miejsce przy zdarzenia drogowych kwalifikowanych z art. 86 k.w. Biegłym może być każda osoba, która posiada wiedzę o charakterze specjalistycznym, którą powołano by pełniła funkcję biegłego. Może to być zarówno taka osoba, która została ustanowiona biegłym w określonej dziedzinie i wpisana na listę biegłych sądowych, 8 jak i osoba nie będąca biegłym sądowym, jednak ze względu na odpowiednie kwalifikacje zawodowo - specjalistyczne, które posiada np. określone umiejętności praktyczne, powołana przez uprawniony organ w charakterze biegłego (tzw. biegły ad hoc). Zgodnie z utrwalonym w judykaturze poglądem nie ma żadnej różnicy w traktowaniu i ocenie opinii biegłego sądowego lub innego biegłego powołanego w określonej sprawie przez organ prowadzący czynności. 9 Osoba wezwana w charakterze biegłego musi wypełnić swój obowiązek pod rygorem zastosowania wobec niej kar porządkowych - art.49 k.p.w. W celu uzyskania opinii można również zwrócić się do instytucji naukowej lub specjalistycznej, wówczas nie wskazuje się imiennie osoby biegłego, a określa się dziedzinę w jakiej opinia ma być wydana. 10 W literaturze wskazuje się, że z opinii instytucji należy korzystać w sprawach skomplikowanych, wymagających uwzględnienia najnowszych metod 7 tamże 8 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r., Prawo o ustroju sądów powszechnych, Dz.U z późn. zm. 9 T. Grzegorczyk, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, wyd. III, Zakamycze, r. 10 tamże 4

5 badawczych, którymi mogą nie dysponować biegli indywidualni. 11 Nie mniej w przypadku Policji nie będzie to decydująca wytyczna. Wręcz przeciwnie, w Zarządzeniu nr 1426 Komendanta Głównego Policji z dnia 23 grudnia 2004r. w sprawie metodyki wykonywania czynności dochodzeniowo - śledczych przez służby policyjne wyznaczone do wykrywania przestępstw i ścigania ich sprawców 12 zaleca się, żeby w pierwszej kolejności zlecać opiniowanie laboratoriom kryminalistycznym funkcjonującym w ramach struktur Policji, a dopiero przy braku możliwości wykonania przez nie opinii powoływać biegłych wpisanych na listę biegłych sądowych. Należy przy tym pamiętać, że nie wszystkie osoby mogą pełnić funkcję biegłego ograniczenia wynikają m.in. z bezwzględnych zakazów dowodowych (art. 178 k.p.k.), z faktu bycia osobą najbliższą (lub pozostającą w szczególnie bliskim stosunku osobistym z obwinionym)182, 185 k.p.k., będącą świadkiem czynu oraz powołaną w charakterze świadka, a także podlegającą wyłączeniu z mocy prawa - art pkt 1-3 i 5 k.p.k., o czym stanowi art k.p.k. Jeżeli bezwzględne przyczyny wyłączenia biegłego ujawnią się już po wydaniu przez niego opinii, opinia taka nie może stanowić dowodu, biegłego należy wyłączyć, a na jego miejsce powołać innego biegłego. Jeżeli biegły wezwany jako pierwszy, opinii jeszcze nie złożył, to postanowienie go powołujące trzeba będzie uchylić. Należy mieć na uwadze, że gdyby okoliczności do wyłączenia biegłego ujawniły się na etapie postępowania sądowego, funkcjonariusz pełniący funkcję oskarżyciela publicznego powinien zawnioskować o wyłączenie takiego biegłego i powołanie w jego miejsce nowego biegłego. Zgodnie z treścią art k.p.k. należy powołać innego biegłego także wtedy, gdy ujawnią się powody osłabiające zaufanie do wiedzy lub bezstronności biegłego albo inne ważne powody. Powody te mogą zostać ujawnione np. na skutek analizy opinii, mogą dotyczyć sposobu wykonywania czynności badawczych, w tym m.in. zachowania biegłego w stosunku do stron czy innych uczestników postępowania. Do okoliczności takich nie należy jednak np. młody wiek biegłych i niewielkie w związku z tym ich doświadczenie, gdyż o wartości opinii decyduje jej treść, a nie wiek autora, to samo odnieść można do podeszłego wieku biegłego. 13 Przez inne ważne powody, o których mowa w art k.p.k., należy rozumieć takie, które leżą po stronie biegłego, natomiast nie są związane z jego wiedzą czy 11 Z. Gostyński (red.), J. Bratoszewski, L. Gardocki, S.M. Przyjemski, R.A. Stefański, S. Zabłocki, Kodeks postępowania karnego. Komentarz. Tom I, r. 12 Zarządzenie nr 1426 Komendanta Głównego Policji z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie metodyki wykonywania czynności dochodzeniowo-śledczych przez służby policyjne wyznaczone do wykrywania przestępstw i ścigania ich sprawców, Dz.Urz.KGP T. Grzegorczyk, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, wyd. III, Zakamycze, r. 5

6 wątpliwościami co do bezstronności. Wskazuje się, że może to być np. długotrwała choroba eksperta, jego wyjazd na dłuższy czas za granicę itd. 14 W przypadku wyłączenia biegłego w sytuacjach określonych w art k.p.k., opinia wydana przez biegłego pozostaje dowodem w sprawie, a jedynie organ procesowy przeprowadza dowód z nowej opinii tego samego rodzaju. 15 Nie ma przeszkód by funkcję biegłego pełnił funkcjonariusz policji o ile nie podlega wyłączeniu z urzędu. T. Grzegorczyk wskazuje, że najlepszym rozwiązaniem byłoby, gdyby wszelkie instytuty badawcze, które specjalizują się w ekspertyzach mających znaczenie w procesie karnym, były oddzielone od resortu spraw wewnętrznych. Skoro jednak tak nie jest, to jedynie określone okoliczności danego przypadku mogą powodować wyłączenie w trybie art k.p.k. Sam zaś fakt, że biegły jest instytucjonalnie powiązany z organami ścigania, nie może być uznany za powód braku obiektywizmu. 16 Decyzja o powołaniu biegłego przybiera postać postanowienia, które w toku czynności wyjaśniających wydaje funkcjonariusz powołujący biegłego (nie dotyczy to powołania biegłego psychiatry jak również biegłego lekarza lub psychologa powoływanego do udziału w przesłuchaniu świadka o czym, jak już wspominałam, w dalszej części artykułu). Decyzja ta wymaga akceptacji kierownika jednostki, przy czym należy uznać, że uprawnionym do zatwierdzenia postanowienia będzie również osoba przez niego upoważniona. Na postanowienie to nie przysługuje zażalenie. W przypadku prowadzenia czynności wyjaśniających zleconych przez prokuratora (na podstawie art k.p.w.) decyzja o powołaniu biegłego również leży w gestii prowadzącego czynności wyjaśniające, natomiast w przypadku prowadzenia czynności wyjaśniających na polecenia sądu (na podstawie art. 55 k.p.w.), decyzja o powołaniu biegłego będzie należała do sądu. Odwołując się do praktyki i problemów, które pojawiają się w związku z powołaniem biegłego, należy wskazać, że choć samo postanowienie o powołaniu biegłego wydaje prowadzący czynności wyjaśniające, to w niektórych przypadkach, np. w sytuacji gdy uzyskanie opinii wiązałoby się ze znacznymi nakładami finansowymi, potrzebą długiego oczekiwania na opinię, a co się z tym wiąże decyzją o wyborze innego biegłego z listy czy też z podjęciem decyzji o powołaniu biegłego w momencie gdy istnieje duże ryzyko 14 tamże 15 J. Grajewski, L.K. Paprzycki, S. Steinborn, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Tom I (art ). Zakamycze, r. 16 T. Grzegorczyk, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, wyd. III, Zakamycze, r. 6

7 przedawnienia karalności danego wykroczenia, każdorazowo wydanie postanowienia o powołaniu biegłego będzie wymagało uprzedniej konsultacji z przełożonym (osobą uprawnioną do zatwierdzenia postanowienia), który to powinien rozstrzygnąć co do dalszego sposobu postępowania. W związku z tym, że kodeks postępowania w sprawach o wykroczenie nie recypował art. 318 k.p.k., w ramach czynności wyjaśniających nie ma obowiązku informowania o powołaniu biegłego pokrzywdzonego czy jego pełnomocnika, nie mniej gdyby do powołania biegłego doszło na skutek uwzględnienia wniosku dowodowego, który ma prawo złożyć osoba, co do której istnieje uzasadniona podstawa do sporządzenia przeciwko niej wniosku o ukaranie (art k.p.w.) to, pomimo braku wskazania obowiązku, właściwym byłoby doręczenie jej postanowienia o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego. Postanowienie takie powinno zawierać: a) imię, nazwisko i specjalność biegłego lub biegłych, a wypadku opinii instytucji, w razie potrzeby specjalność i kwalifikacje osób, które powinny wziąć udział w przeprowadzeniu ekspertyzy, b) przedmiot i zakres badań ze sformułowaniem w miarę potrzeby pytań szczegółowych należy tu wskazać, że nie tylko nie jest błędem, a wielu sytuacjach jest wręcz pożądane by przed wydaniem postanowienia skonsultować z biegłym pytania, które chcemy zawrzeć w postanowieniu, c) informację o materiale kierowanym do badań (materiał dowodowy i ewentualnie porównawczy), d) termin dostarczenia opinii termin ten powinien uwzględniać realne możliwości wydania opinii przez biegłego. Stąd jednym z wyznaczników do wyboru biegłego spośród kilku możliwych będzie określenie przez biegłego czasu oczekiwania na opinię. Jak wskazuje T. Grzegorczyk ma on charakter wyłącznie instrukcyjny i jego niedotrzymanie nie powoduje żadnych skutków procesowych. 17 (Nie bez znaczenia jest także kwestia wynagrodzenia biegłego). W wypadkach wyjątkowych - nie cierpiących zwłoki - powołanie biegłego może nastąpić w innej formie niż pisemne postanowienie, np. poprzez uzgodnienie w rozmowie telefonicznej, ale następnie musi być potwierdzone we właściwej formie tj. pisemnego postanowienia tamże 18 Z. Gostyński (red.), J. Bratoszewski, L. Gardocki, S.M. Przyjemski, R.A. Stefański, S. Zabłocki, Kodeks postępowania karnego. Komentarz. Tom I, Dom Wydawniczy ABC, r. 7

8 W postępowaniu w sprawach o wykroczenia, w tym w ramach czynności wyjaśniających, dopuszcza się możliwość powoływania więcej niż jednego biegłego jednocześnie (art k.p.k.) a także, jeżeli wymaga tego złożoność zagadnienia, biegłych o różnych specjalnościach, w takim przypadku organ powołujący biegłych musi podjąć decyzję określić - jakiej opinii oczekuje - jednej tzw. opinii kompleksowej czy też opinii odrębnych. Organ procesowy, który powołuje biegłego, podejmuje też decyzję co do tego co ma być rozstrzygnięte, określa zakres opinii, jak i pytania szczegółowe stawiane biegłym. 19 Inicjatywa powołującego może polegać także na swoistej ingerencji polegającej na wprowadzeniu zmian co do zakresu ekspertyzy lub postawionych pytań oraz stawianiu pytań dodatkowych, już po wydaniu postanowienia o powołaniu biegłego, co może wynikać np. z pojawienia się nowych dowodów. Ewentualne zmiany zakresu czy też pytań - powinny zostać ujęte w kolejnym postanowieniu - uzupełniającym. Jeżeli do wydania opinii potrzebna jest znajomość materiałów sprawy, to należy udostępnić biegłemu zgromadzony materiał dowodowy. Kodeks postępowania karnego wskazuje, że biegłemu udostępnia się akta sprawy (w przypadku wykroczeń będą to materiały czynności wyjaśniających) w miarę potrzeby, w zakresie niezbędnym do wydania opinii. Wynika z tego że: nie za każdym razem będzie potrzeba udostępniania biegłemu zgromadzonych materiałów, udostępnia się tylko tę część materiałów, która może się przysłużyć wydaniu opinii, a w związku z ograniczonym czasem trwania czynności wyjaśniających - w przypadku konieczności wykonywania dalszych czynności dowodowych - istnieje możliwość przekazania kserokopii materiałów, o ile nie wpłynie to negatywnie na jakość wydawanej opinii. Ustawodawca dopuścił również możliwość skierowania żądania przez biegłego do organu prowadzącego czynności który wydawał postanowienie o powołaniu przeprowadzenia czynności dowodowej, która mogłaby się przyczynić do wydania rzetelnej, kompletnej opinii. 20 Z kolei po stronie organu procesowego przewidziano prawo do uczestnictwa w badaniach przeprowadzanych przez biegłego, choć wydaje się, że obecność taka, na etapie czynności wyjaśniających, będzie należała do rzadkości (mogłyby to być np. ekspertyzy z zakresu ruchu drogowego). Biegły wydaje opinię ustnie lub na piśmie. Decyzję co do tego jaka forma opinii będzie od biegłego wymagana podejmuje funkcjonariusz powołujący biegłego, biorąc pod 19 T. Grzegorczyk, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, wyd. III, Zakamycze, r. 20 tamże 8

9 uwagę rodzaj czynności jakie zleca się biegłemu do wykonania jeżeli powołujący uzna, że wystarczająca jest opinia ustna, poprzestaje na takim poleceniu, a treść opinii wciąga do protokołu czynności, w której biegły uczestniczył (np. oględzin miejsca zdarzenia, rzeczy). W pozostałych przypadkach, zleca się wydanie opinii na piśmie z tą postacią przy czynnościach wyjaśniających mamy do czynienia w zdecydowanej większości przypadków. Jak wskazuje art k.p.k. opinia powinna zawierać: 1) imię, nazwisko, stopień i tytuł naukowy, specjalność i stanowisko zawodowe biegłego, 2) imiona i nazwiska oraz pozostałe dane innych osób, które uczestniczyły w przeprowadzeniu ekspertyzy, ze wskazaniem czynności dokonanych przez każdą z nich, 3) w wypadku opinii instytucji - także pełną nazwę i siedzibę instytucji, 4) czas przeprowadzonych badań oraz datę wydania opinii, 5) sprawozdanie z przeprowadzonych czynności i spostrzeżeń oraz oparte na nich wnioski, 6) podpisy wszystkich biegłych, którzy uczestniczyli w wydaniu opinii. Opinia biegłego podlega ocenie od strony jej logiczności i poprawności wnioskowania, a także co do jej merytorycznej trafności. 21 Zdarza się, że opinia jest obarczona pewnymi wadami, może być niepełna, niejasna, sprzeczna wewnętrznie, bądź może występować sprzeczność między różnymi opiniami uzyskanymi w danej sprawie. Za opinię niepełną należy uznać taką, która: nie udziela odpowiedzi na wszystkie postawione pytania (na które biegły, zgodnie z zakresem posiadanych wiadomości specjalnych i udostępnionym mu materiałem dowodowym, może i powinien udzielić odpowiedzi), albo nie uwzględnia wszystkich istotnych okoliczności lub nie zawiera uzasadnienia wyrażonych w niej ocen i poglądów. 22 Natomiast opinia niejasna to taka, która: nie pozwala na zrozumienie wyrażonych w niej ocen i poglądów bądź sposobu dochodzenia do nich, albo zawiera wewnętrzne sprzeczności, nielogiczne lub nie znajdujące oparcia w badaniach wnioski końcowe bądź jest niezrozumiała lub nie można ustalić na jej podstawie ostatecznego poglądu biegłego. 23 Jeżeli opinia jest niepełna lub niejasna albo zachodzi sprzeczność w opinii bądź pomiędzy dwiema opiniami, należy dążyć do usunięcia wymienionych braków. W zależności od tego jaką wadą dotknięta jest opinia, organ powołujący biegłego może wykonać następujące czynności w celu ich zniwelowania: a) może przesłuchać biegłego w charakterze biegłego - zawsze protokolarnie, 21 J. Tylman, T. Grzegorczyk, Polskie postępowanie karne, Warszawa 2005, s Z. Gostyński (red.), J. Bratoszewski, L. Gardocki, S.M. Przyjemski, R.A. Stefański, S. Zabłocki, Kodeks postępowania karnego. Komentarz. Tom I, Dom Wydawniczy ABC, r. 23 Zarządzenie nr 1426 Komendanta Głównego Policji z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie metodyki wykonywania czynności dochodzeniowo-śledczych przez służby policyjne wyznaczone do wykrywania przestępstw i ścigania ich sprawców, Dz.Urz.KGP

10 b) wezwać do wydania opinii uzupełniającej przez tego samego biegłego, celem uzupełnienia pominiętych wcześniej kwestii, jak też usunięcia występujących sprzeczności, c) powołać innego biegłego. Z praktycznego punktu widzenia wskazać można że, o ile niejasności nie da się usunąć poprzez przesłuchanie biegłego, w pierwszej kolejności należy uzupełnić opinię, a także usunąć niejasności lub sprzeczności w drodze uzyskania uzupełniającej opinii (ustnej lub pisemnej) tego samego biegłego (ponowne wezwanie), a dopiero gdy ta czynność okaże się nieskuteczna, konieczne będzie powołanie innego biegłego. Jednakże w wypadku gdy złożona opinia odznacza się wyjątkowo rażącymi uchybieniami o jakich mowa w art. 201 k.p.k., a dotychczas powoływany biegły nie daje gwarancji należytego wykonania opinii, celowe będzie od razu powołanie innego biegłego. 24 Poza sytuacją, gdy opinia jest niejasna lub niepełna, albo zawiera wewnętrzne sprzeczności, biegłego można także przesłuchać gdy organowi procesowemu jest trudno ocenić merytoryczne aspekty opinii ze względu na zawiłość problemu, analizowanie niektórych zagadnień na bardzo wysokim szczeblu fachowości, albo gdy zachodzi potrzeba uściślenia wniosków, w sytuacji gdy nie mają one charakteru kategorycznego (w tym przypadku może chodzić o ustalenie dlaczego nie wydano opinii kategorycznej oraz na jakiej podstawie stwierdza się ten, a nie inny stopień prawdopodobieństwa). 25 Kwestię zupełnie odrębną stanowi powołanie biegłego psychiatry ujęte w art k.p.w. Z treści tego przepisu wynika, że biegłego psychiatrę powołuje się w razie pojawienia się uzasadnionych wątpliwości co do stanu zdrowia psychicznego obwinionego. Wątpliwości te mogą zostać wywołane bądź osobistym kontaktem z obwinionym (także w toku czynności wyjaśniających), bądź powstać po lekturze przedłożonych przez niego dokumentów, np. opinii o jego stanie zdrowia psychicznego, a nawet dokumentów z pobytu w szpitalu psychiatrycznym lub po przebytym leczeniu. Wątpliwości co do stanu zdrowia psychicznego nie mogą być oparte tylko i wyłącznie na lakonicznym stwierdzeniu obwinionego, iż np. leczył się psychiatrycznie, gdy obserwacja osoby stykającej się z obwinionym nie dostarcza żadnych innych danych mogących to potwierdzić oraz wywołać wątpliwości co do jego stanu zdrowia; muszą być realne, a nie oparte jedynie na domysłach. Stąd należy dążyć do 24 J. Grajewski, L.K. Paprzycki, S. Steinborn, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Tom I (art ). Zakamycze, r. 25 T. Tomaszewski, Przesłuchanie biegłego w postępowaniu karnym, Warszawa 1988, s

11 wyjaśnienia tej kwestii żądając np. przedstawienia dokumentów, które mogłyby to uprawdopodobnić lub w inny sposób starać się zweryfikować takie twierdzenie. 26 Dokumentację taką może stanowić dokumentacja medyczna indywidualna zewnętrzna uzyskana w ramach korzystania ze świadczeń zdrowotnych w zakładzie opieki zdrowotnej, w szczególności w postaci skierowania do szpitala, innego zakładu opieki zdrowotnej lub innej osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych poza zakładem, skierowania na badania diagnostyczne i konsultacje, zaświadczenia, orzeczenia, opinie lekarskie, karty informacyjne z leczenia szpitalnego. Biegłego psychiatrę w stosunku do obwinionego powołuje sąd, a w czynnościach wyjaśniających prokurator działający na podstawie art k.p.w. tj. prowadzący samodzielnie czynności wyjaśniające lub zlecający przeprowadzenie czynności wyjaśniających Policji. Procedura nie przewiduje samodzielnego powoływania biegłego psychiatry przez Policję, jak również nie wskazuje w sposób jednoznaczny jak powinien zachować się organ prowadzący czynności w przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do stanu zdrowia psychicznego osoby, co do której istnieje uzasadniona podstawa do sporządzenia przeciwko niej wniosku o ukaranie w sytuacji, gdy czynności wyjaśniające nie zostały zlecone przez prokuratora. Zdania w tej kwestii są rozbieżne. Wydaje się, że słusznym rozwiązaniem w przypadku czynności wyjaśniających prowadzonych z własnej inicjatywy będzie: a) wyraźne wskazanie i podkreślenie takiej informacji w protokole przesłuchania osoby, co do której istnieje uzasadniona podstawa do sporządzenia przeciwko niej wniosku o ukaranie, b) próba potwierdzenia informacji pochodzącej od osoby przesłuchiwanej poprzez uzyskanie dokumentacji jawnej (indywidualnej zewnętrznej), o której była mowa powyżej, c) ewentualne sporządzenie notatki urzędowej, w której funkcjonariusz w sposób opisowy przedstawiłby na jakiej podstawie (w tym na podstawie obserwacji zachowań osoby przesłuchiwanej) opiera swoje wątpliwości co do stanu zdrowia psychicznego tej osoby, d) podkreślenie we wniosku o ukaranie bądź w piśmie przewodnim informacji o powziętych wątpliwościach, które powinny stanowić podstawę do powołania biegłego psychiatry przez sąd. 26 A. Skowron, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Komentarz, LEX / Arche, r. 11

12 Powołanie biegłego psychiatry w związku z wątpliwościami co do stanu zdrowia psychicznego obwinionego wywołuje w postępowaniu w sprawie o wykroczenie obronę obligatoryjną, która, w zależności od opinii biegłego psychiatry, może być utrzymana w dalszym postępowaniu przed sądem, bądź cofnięta gdy poczytalność obwinionego nie budzi wątpliwości, chyba że sąd zadecyduje inaczej. Na gruncie czynności wyjaśniających pojawia się jeszcze jedna kwestia związana z biegłym, która budzi szereg wątpliwości interpretacyjnych. Jest nią przesłuchanie świadka przy udziale biegłego lekarza lub biegłego psychologa. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia w art. 41 recypował art. 192 k.p.k. zgodnie z którym, gdy istnieje wątpliwość co do stanu psychicznego świadka, jego stanu rozwoju umysłowego, zdolności postrzegania lub odtwarzania przez niego postrzeżeń, można zarządzić jego przesłuchanie z udziałem biegłego lekarza lub psychologa. Wymienione wątpliwości co do świadka mogą się pojawić jeszcze przed przesłuchaniem, na skutek informacji, które dotarły do organu procesowego, jak również w trakcie czynności przesłuchania jako efekt obserwacji zachowania świadka przez prowadzącego czynność, bądź na skutek informacji, którą przekazuje sam świadek. Dysfunkcje w zakresie stanu psychicznego, rozwoju umysłowego czy też w przebiegu procesów zapamiętywania nie dyskwalifikują osoby jako świadka, jednak przesłuchujący powinien rozstrzygnąć czy nie należałoby przesłuchać takiej osoby przy udziale biegłego lekarza bądź biegłego psychologa, który mógłby ocenić jak określone schorzenia, zaburzenia lub niedorozwój pewnych sfer, mogą wpływać na treść zeznań, co z kolei przyczyniłoby się do właściwej oceny zgromadzonego materiału dowodowego. Wskazuje się, że przesłuchanie świadka z udziałem biegłego psychiatry lub biegłego psychologa należy zarządzić wówczas, gdy zeznania świadka mają istotne znaczenie dla sprawy i nie można z nich zrezygnować. 27 Zgodnie z art.192 k.p.k., przesłuchanie świadka z udziałem biegłego lekarza lub biegłego psychologa może zarządzić tylko sąd lub prokurator, uprawnienie to nie przysługuje innym organom procesowym, które prowadzą postępowania przygotowawcze, (a w przełożeniu na procedurę wykroczeniową czynności wyjaśniające.) 28 W sprawach o wykroczenia, na etapie postępowania sądowego decyzja o szczególnym sposobie przesłuchania świadka należy każdorazowo do sądu. Natomiast na etapie czynności wyjaśniających Policja nie ma uprawnień do samodzielnego powołania biegłego lekarza (zwykle będzie to lekarz psychiatra) 27 M. Cieślak, K. Spett, W. Wolter, Psychiatria w procesie karnym, Warszawa 1977 s Z. Gostyński (red.), J. Bratoszewski, L. Gardocki, S.M. Przyjemski, R.A. Stefański, S. Zabłocki, Kodeks postępowania karnego. Komentarz. Tom I, Dom Wydawniczy ABC, r. 12

13 lub biegłego psychologa, stąd jeżeli w trakcie czynności wyjaśniających przesłuchujący ma do czynienia ze świadkiem, w stosunku do którego pojawia się wątpliwość co do jego stanu psychicznego, stanu rozwoju umysłowego, zdolności spostrzegania lub odtwarzania przez niego spostrzeżeń, to można wskazać co najmniej trzy rozwiązania: a) policjant ustala na ile zeznania takiego świadka są istotne i mogą się przyczynić do ostatecznego rozstrzygnięcia. Jeżeli składane zeznania można pominąć, to nie wydaje się koniecznym sugerowanie przesłuchania takiego świadka przy udziale biegłego. b) zeznania świadka są istotne i nie można z nich zrezygnować, ale materiał dowodowy zgromadzony w czynnościach wyjaśniających daje podstawę do wystąpienia z wnioskiem o ukaranie. W takim przypadku trzeba udokumentować powzięte wątpliwości co do stanu psychicznego świadka, a kierując wniosek o ukaranie do sądu wskazać na potrzebę przesłuchania świadka w obecności biegłego. W przypadku prowadzenia czynności wyjaśniających zleconych na podstawie art k.p.k., z wnioskiem o zarządzenie przesłuchania świadka z udziałem biegłego lekarza lub psychologa należy się zwrócić do prokuratora. c) zeznania świadka są jedynym materiałem dowodowym w prowadzonych czynnościach wyjaśniających i nie można ich w żaden sposób zweryfikować innym dowodem. Prowadzący nie jest w stanie podjąć właściwej decyzji co do dalszych czynności, a w efekcie końcowym, co do wystąpienia z wnioskiem o ukaranie. Wydaje się, że jedynym słusznym rozwiązaniem będzie zwrócenie się do sądu, a do prokuratora, w przypadku gdy zlecił on przeprowadzenie czynności wyjaśniających Policji, o zarządzenie przesłuchania świadka przy udziale biegłego lekarza lub psychologa, którego opinia umożliwi prawidłową ocenę złożonych zeznań. Kodeks postępowania karnego poza przesłuchaniem świadka w obecności biegłego lekarza lub psychologa, o którym mowa art k.p.k., przewiduje jeszcze jedną postać przesłuchania świadka z udziałem biegłego psychologa opisaną w art. 185a i 185b `k.p.k., nie mniej z uwagi na cel wymienionych przepisów, jak również charakter wykroczeń, nie wydaje się aby miały one zastosowanie w czynnościach wyjaśniających czy postępowaniu sądowym w sprawie o wykroczenie. Podsumowując w czynnościach wyjaśniających w sprawach o wykroczenia wykorzystanie dowodu z opinii biegłego jest czynnością nie tylko możliwą do wykonania, lecz w niektórych przypadkach wręcz konieczną dla podjęcia prawidłowej decyzji co do wystąpienia do sądu z wnioskiem o ukaranie czy też skierowania wniosku przeciwko 13

14 właściwej osobie, stąd należałoby postulować, by organy prowadzące czynności zdecydowanie częściej sięgały po ten rodzaj dowodu, eliminując w ten sposób kwestie wątpliwe takie, w których brak jednoznacznego wskazania sprawcy czynu czy też takie, gdzie istnieją wątpliwości co do wystąpienia ustawowych znamion wykroczenia. Podkom. Wioleta Jasińska SP Katowice 14

Wybór orzecznictwa dotyczącego opinii biegłych w postępowaniu karnym, oceny i kwestionowania opinii.

Wybór orzecznictwa dotyczącego opinii biegłych w postępowaniu karnym, oceny i kwestionowania opinii. Wybór orzecznictwa dotyczącego opinii biegłych w postępowaniu karnym, oceny i kwestionowania opinii. Kodeks postępowania karnego Art. 201. Jeżeli opinia jest niepełna lub niejasna albo gdy zachodzi sprzeczność

Bardziej szczegółowo

Psychologia Policyjna Stosowana. Komenda Główna Policji, 2009

Psychologia Policyjna Stosowana. Komenda Główna Policji, 2009 Psychologia Policyjna Stosowana Komenda Główna Policji, 2009 UDZIAŁ PSYCHOLOGA POLICYJNEGO W POSTĘPOWANIU KARNYM. Cel postępowania karnego: - ustalenie czy zaistniało przestępstwo; - wykrycie sprawcy;

Bardziej szczegółowo

Biegły. Postanowienie o powołaniu biegłego. Ekspertyza / Opinia

Biegły. Postanowienie o powołaniu biegłego. Ekspertyza / Opinia Biegły. Postanowienie o powołaniu biegłego. Ekspertyza / Opinia Ekspertyza zespół czynności badawczych wymagających wiadomości specjalnych dlatego wykonywanych przez biegłego na zlecenie organu procesowego

Bardziej szczegółowo

Prezydialnym Prokuratury Krajowej stanowisko Departamentu Legislacyjno - Prawnego Ministerstwa Sprawiedliwości w odniesieniu do sygnalizowanego w

Prezydialnym Prokuratury Krajowej stanowisko Departamentu Legislacyjno - Prawnego Ministerstwa Sprawiedliwości w odniesieniu do sygnalizowanego w *9 (\H Rzeczpospolita Polska arsżawa^ żawa) dnia O 3 lutego 2009 r. Ministerstwo Sprawiedliwości D E P A R T A M E N T LEGISLACYJNO-PRAWNY DL-P/ 1/ 023-4/09 dot. EZP-162/1073/09 Olczak n Z -ca Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Biegły sądowy (w skrócie często nazywany biegłym) - osoba posiadająca bogate doświadczenie zawodowe uznana za

Biegły sądowy (w skrócie często nazywany biegłym) - osoba posiadająca bogate doświadczenie zawodowe uznana za PODSTAWA PRAWNA DZIAŁANIA BIEGŁEGO SĄDOWEGO Z ZAKRESU BUDOWNICTWA DR INŻ.KRZYSZTOF MICHALIK BIEGŁY SĄDOWY Decyzja Prezesa Sądu Okręgowego w Katowicach nr Adm.0151-148/13 z dnia 9 kwietnia 2013 roku o ustanowieniu

Bardziej szczegółowo

1. Pokrzywdzony w postępowaniu przygotowawczym jest stroną uprawnioną do. działania we własnym imieniu i zgodnie z własnym interesem (art kpk).

1. Pokrzywdzony w postępowaniu przygotowawczym jest stroną uprawnioną do. działania we własnym imieniu i zgodnie z własnym interesem (art kpk). 1 Podstawowe prawa pokrzywdzonego: 1. Pokrzywdzony w postępowaniu przygotowawczym jest stroną uprawnioną do działania we własnym imieniu i zgodnie z własnym interesem (art. 299 1 kpk). 2. Jeżeli pokrzywdzonym

Bardziej szczegółowo

WYROK Z DNIA 5 MARCA 2002 R. III KKN 329/99

WYROK Z DNIA 5 MARCA 2002 R. III KKN 329/99 WYROK Z DNIA 5 MARCA 2002 R. III KKN 329/99 W procesie karnym stan psychiczny oskarżonego ma znaczenie dopiero przy ustaleniu, że dopuścił się on czynu zabronionego. Żaden przepis prawa nie zwalnia sądu

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIE SĄDU DYSCYPLINARNEGO KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH

ORZECZENIE SĄDU DYSCYPLINARNEGO KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH Sygn. akt SDo 6/15 Poznań, dnia 4 grudnia 2015 roku ORZECZENIE SĄDU DYSCYPLINARNEGO KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH Wielkopolski Oddział Zamiejscowy Sądu Dyscyplinarnego Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Bardziej szczegółowo

POMOC I DOKUMENT W WERSJI WORD DOSTĘPNY POD BIURO@KANCELARIATHS.PL. Sąd Rejonowy w... Wydział Karny. za pośrednictwem. Prokuratury Rejonowej. ul..

POMOC I DOKUMENT W WERSJI WORD DOSTĘPNY POD BIURO@KANCELARIATHS.PL. Sąd Rejonowy w... Wydział Karny. za pośrednictwem. Prokuratury Rejonowej. ul.. OFERUJEMY TAKŻE POMOC W PROWADZENIU SPRAWY PRZED SĄDEM *cena uzależniona od stopnia skomplikowania sprawy POMOC I DOKUMENT W WERSJI WORD DOSTĘPNY POD BIURO@KANCELARIATHS.PL, dnia. r. Sąd Rejonowy w...

Bardziej szczegółowo

Zasady postępowania dowodowego. Maciej Gołębiewski

Zasady postępowania dowodowego. Maciej Gołębiewski dowodowego Maciej Gołębiewski Plan prezentacji Rodzaje środków dowodowych Zasady postępowania dowodowego Zasada prawdy materialnej Celem postępowania jest ustalenie tej prawdy, oparcie rozstrzygnięcia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 21 stycznia 1999 r. o sejmowej komisji śledczej. Art Ustawa reguluje tryb działania sejmowej komisji śledczej, zwanej dalej

USTAWA z dnia 21 stycznia 1999 r. o sejmowej komisji śledczej. Art Ustawa reguluje tryb działania sejmowej komisji śledczej, zwanej dalej Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 21 stycznia 1999 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1999 r. Nr 35, poz. 321. o sejmowej komisji śledczej Art. 1. 1. Ustawa reguluje tryb działania sejmowej komisji

Bardziej szczegółowo

policjanta prowadzącego postępowanie przygotowawcze (referenta sprawy) i innych osób

policjanta prowadzącego postępowanie przygotowawcze (referenta sprawy) i innych osób Procedura postępowania w jednostce organizacyjnej Policji 1 w przypadku wyrażenia woli osoby uprawnionej o przyznanie należności (obieg dokumentów i kontrole w procesie wypłat należności świadków, wynagrodzeń

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Z DNIA 23 KWIETNIA 2002 R. I KZP 12/2002

UCHWAŁA Z DNIA 23 KWIETNIA 2002 R. I KZP 12/2002 UCHWAŁA Z DNIA 23 KWIETNIA 2002 R. I KZP 12/2002 Względna przyczyna odwoławcza w postaci zarzutu rażącej niewspółmierności kary przewidziana w art. 438 pkt 4 zd. 1 k.p.k. może stanowić podstawę wniesienia

Bardziej szczegółowo

SPR!\ W I[]) LI vvości

SPR!\ W I[]) LI vvości 24/GRU/2015/CZ 11: 23 ~ Min. Sprawiedliwoici NR FAKS:225212445 S. OO 1 SPR!\ W I[]) LI vvości..._---- -_... ~ "'' ""'-'"'"-'""""",_ ""'-'( Warszawa,23grudnia 2015 r. Podsekretarz Stanu DL III 072-24/15

Bardziej szczegółowo

WYROK Z DNIA 17 LISTOPADA 2005 R. II KK 216/05

WYROK Z DNIA 17 LISTOPADA 2005 R. II KK 216/05 WYROK Z DNIA 17 LISTOPADA 2005 R. II KK 216/05 Uchylenie lub zmiana orzeczenia na korzyść współoskarżonych, w trybie określonym w art. 435 k.p.k., nie dotyczy orzeczenia wydanego wobec współoskarżonych

Bardziej szczegółowo

Postępowanie karne. Cje. Postępowanie przygotowawcze II

Postępowanie karne. Cje. Postępowanie przygotowawcze II Postępowanie karne Cje I Dr Wojciech Jasiński Katedra Postępowania Karnego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Uprawnienia stron postępowania przygotowawczego 1) uprawnienia

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Prezes SN Lech Paprzycki

POSTANOWIENIE. Prezes SN Lech Paprzycki Sygn. akt III KK 42/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 25 sierpnia 2015 r. Prezes SN Lech Paprzycki w sprawie J. K. skazanego z art.280 1 k.k. w zw. z art. 64 1 k.k. po rozpoznaniu w Izbie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA POLICJI Z OSOBĄ, KTÓRA DOŚWIADCZYŁA PRZEMOCY SEKSUALNEJ

PROCEDURA POSTĘPOWANIA POLICJI Z OSOBĄ, KTÓRA DOŚWIADCZYŁA PRZEMOCY SEKSUALNEJ 1. W przypadku, kiedy do jednostki policji zgłasza się osoba pokrzywdzona, aby zawiadomić o popełnieniu przestępstwa przeciwko wolności seksualnej (art. 197-200 Kodeksu karnego), należy: Ustalić czy pokrzywdzony

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Michał Laskowski. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 5 listopada 2013 r.,

POSTANOWIENIE. SSN Michał Laskowski. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 5 listopada 2013 r., Sygn. akt III KK 217/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 5 listopada 2013 r. SSN Michał Laskowski na posiedzeniu w trybie art. 535 3 k.p.k. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 5 listopada

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Piotr Hofmański (przewodniczący) SSN Andrzej Stępka SSN Dariusz Świecki (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Piotr Hofmański (przewodniczący) SSN Andrzej Stępka SSN Dariusz Świecki (sprawozdawca) Sygn. akt V KK 86/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 października 2013 r. SSN Piotr Hofmański (przewodniczący) SSN Andrzej Stępka SSN Dariusz Świecki (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Waldemar Płóciennik (przewodniczący) SSN Eugeniusz Wildowicz (sprawozdawca) SSN Włodzimierz Wróbel

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Waldemar Płóciennik (przewodniczący) SSN Eugeniusz Wildowicz (sprawozdawca) SSN Włodzimierz Wróbel Sygn. akt II KK 326/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 12 grudnia 2012 r. SSN Waldemar Płóciennik (przewodniczący) SSN Eugeniusz Wildowicz (sprawozdawca) SSN Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13 Od Autora... 15

Spis treści. Wykaz skrótów... 13 Od Autora... 15 Wykaz skrótów............................................ 13 Od Autora................................................ 15 ROZDZIAŁ I. Zagadnienia podstawowe w procesie rozpoznania znamion przestępstw i

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska (sprawozdawca) SSN Grzegorz Misiurek

POSTANOWIENIE. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska (sprawozdawca) SSN Grzegorz Misiurek Sygn. akt III CSK 17/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 18 listopada 2015 r. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska (sprawozdawca) SSN Grzegorz Misiurek w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Komisji Antymobbingowej działającej w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie

Regulamin Pracy Komisji Antymobbingowej działającej w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie Regulamin Pracy Komisji Antymobbingowej działającej w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie 1. Regulamin pracy Komisji Antymobbingowej powstał w oparciu o Procedurę Przeciwdziałania Mobbingowi i Molestowaniu

Bardziej szczegółowo

NOWY MODEL POSTĘPOWANIA KARNEGO od inkwizycyjności do kontradyktoryjności

NOWY MODEL POSTĘPOWANIA KARNEGO od inkwizycyjności do kontradyktoryjności NOWY MODEL POSTĘPOWANIA KARNEGO od inkwizycyjności do kontradyktoryjności Podstawę wszelkich rozstrzygnięć powinny stanowić prawdziwe ustalenia faktyczne" (art. 2 2 kpk) NOWY MODEL POSTĘPOWANIA KARNEGO

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V KK 176/13. Dnia 13 sierpnia 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V KK 176/13. Dnia 13 sierpnia 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt V KK 176/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 13 sierpnia 2013 r. SSN Andrzej Stępka (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Andrzej Ryński SSN Roman Sądej Protokolant Anna Kowal na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Barbara Kobrzyńska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Barbara Kobrzyńska Sygn. akt V KK 417/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 17 marca 2015 r. SSN Eugeniusz Wildowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Józef Dołhy SSN Kazimierz Klugiewicz

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V KK 289/14. Dnia 19 listopada 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Roman Sądej

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V KK 289/14. Dnia 19 listopada 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Roman Sądej Sygn. akt V KK 289/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 19 listopada 2014 r. SSN Roman Sądej na posiedzeniu w trybie art. 535 3 k.p.k. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 19 listopada 2014r.,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA POLICJI Z OSOBĄ, KTÓRA DOŚWIADCZYŁA PRZEMOCY SEKSUALNEJ

PROCEDURA POSTĘPOWANIA POLICJI Z OSOBĄ, KTÓRA DOŚWIADCZYŁA PRZEMOCY SEKSUALNEJ 1. W przypadku, kiedy do jednostki policji zgłasza się osoba pokrzywdzona, aby zawiadomić o popełnieniu przestępstwa przeciwko wolności seksualnej (art. 197-200 Kodeksu karnego), należy: Zaprosić osobę

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Waldemar Płóciennik

POSTANOWIENIE. SSN Waldemar Płóciennik Sygn. akt II KK 367/16 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 20 grudnia 2016 r. SSN Waldemar Płóciennik na posiedzeniu w trybie art. 535 3 k.p.k. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 20 grudnia

Bardziej szczegółowo

Cje. Postępowanie przed sądem I instancji III. Postępowanie karne

Cje. Postępowanie przed sądem I instancji III. Postępowanie karne Postępowanie karne Cje III Dr Wojciech Jasiński Katedra Postępowania Karnego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Zwyczajny Nakazowy Tryby postępowa nia Przyspieszony Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁANIA RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO I JEGO ZASTĘPCÓW. I Przepisy ogólne

REGULAMIN DZIAŁANIA RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO I JEGO ZASTĘPCÓW. I Przepisy ogólne REGULAMIN DZIAŁANIA RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO I JEGO ZASTĘPCÓW I Przepisy ogólne 1 Regulamin niniejszy określa tryb działania Rzecznika Dyscyplinarnego Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz jego zastępców.

Bardziej szczegółowo

W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III KK 61/03 W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 kwietnia 2003 r. Sąd Najwyższy w Warszawie - Izba Karna na posiedzeniu w trybie art. 535 3 kpk w składzie następującym: Przewodniczący:

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Dorota Rysińska (przewodniczący) SSN Jarosław Matras SSN Roman Sądej (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Dorota Rysińska (przewodniczący) SSN Jarosław Matras SSN Roman Sądej (sprawozdawca) Sygn. akt IV KK 199/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 11 lipca 2013 r. SSN Dorota Rysińska (przewodniczący) SSN Jarosław Matras SSN Roman Sądej (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Do Czytelnika Wykaz skrótów Słowo wstępne... 17

Spis treści. Do Czytelnika Wykaz skrótów Słowo wstępne... 17 Spis treści Do Czytelnika........................................................ 13 Wykaz skrótów....................................................... 15 Słowo wstępne.......................................................

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Wiesław Kozielewicz (przewodniczący) SSN Małgorzata Gierszon SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Wiesław Kozielewicz (przewodniczący) SSN Małgorzata Gierszon SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca) Sygn. akt IV KK 207/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 29 czerwca 2017 r. SSN Wiesław Kozielewicz (przewodniczący) SSN Małgorzata Gierszon SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

Postępowanie karne. Cje. Dowody. Dr Wojciech Jasiński Katedra Postępowania Karnego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski

Postępowanie karne. Cje. Dowody. Dr Wojciech Jasiński Katedra Postępowania Karnego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Postępowanie karne Cje Dr Wojciech Jasiński Katedra Postępowania Karnego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Pojęcia podstawowe żadne zdarzenie nie przemija bez echa, bez pozostawienia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 13 Przedmowa... 15 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 sierpnia 2007 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury...

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV KK 25/13. Dnia 24 kwietnia 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Jacek Sobczak

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV KK 25/13. Dnia 24 kwietnia 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Jacek Sobczak Sygn. akt IV KK 25/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 24 kwietnia 2013 r. SSN Jacek Sobczak na posiedzeniu w trybie art. 535 3 k.p.k. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 24 kwietnia 2013

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 9 kwietnia 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 9 kwietnia 2009 r. Dz.U.2009.60.493 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie postępowania wyjaśniającego i postępowania dyscyplinarnego w służbie cywilnej (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2009

Bardziej szczegółowo

ROLA POLICJI W POSTĘPOWANIU W SPRAWACH Z OSKARŻENIA PRYWATNEGO

ROLA POLICJI W POSTĘPOWANIU W SPRAWACH Z OSKARŻENIA PRYWATNEGO Rola policji w postępowaniu w sprawach z oskarżenia prywatnego Piotr Jóźwiak Aplikant adwokacki, doktorant w Katedrze Prawa Karnego UAM ROLA POLICJI W POSTĘPOWANIU W SPRAWACH Z OSKARŻENIA PRYWATNEGO Może

Bardziej szczegółowo

P O S T A N O W I E N I E

P O S T A N O W I E N I E Sygn. akt III KO 114/11 P O S T A N O W I E N I E Dnia 23 lutego 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Zbigniew Puszkarski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Tomasz Grzegorczyk SSN Jarosław Matras w sprawie

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu Polskie postępowanie karne. Rok akademicki 2010/2011. 1. Przedmiot a podstawa faktyczna procesu karnego.

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu Polskie postępowanie karne. Rok akademicki 2010/2011. 1. Przedmiot a podstawa faktyczna procesu karnego. Dr hab. Hanna Paluszkiewicz Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu Polskie postępowanie karne Rok akademicki 2010/2011 1. Przedmiot a podstawa faktyczna procesu karnego. 2. Cele procesu karnego. 3. Proces

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III KO 20/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 29 czerwca 2017 r. SSN Dariusz Świecki (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Michał Laskowski SSN Roman Sądej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) Skład komisji, tryb orzekania o niezdolności do wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej oraz szczegółowy sposób i tryb postępowania w sprawach zawieszania prawa wykonywania zawodu albo ograniczenia

Bardziej szczegółowo

Źródło: Wygenerowano: Sobota, 28 października 2017, 17:56

Źródło:  Wygenerowano: Sobota, 28 października 2017, 17:56 Policja 997 Źródło: http://gazeta.policja.pl/997/informacje/117195,powracajace-pytania-nr-126092015.html Wygenerowano: Sobota, 28 października 2017, 17:56 Powracające pytania (nr 126/09.2015) W okresie

Bardziej szczegółowo

Pozycja procesowa sprawcy wykroczenia na etapie czynności wyjaśniających i postępowania sądowego

Pozycja procesowa sprawcy wykroczenia na etapie czynności wyjaśniających i postępowania sądowego SZKOŁA POLICJI W KATOWICACH Pozycja procesowa sprawcy wykroczenia na etapie czynności wyjaśniających i postępowania sądowego Opracowanie: podkom. Jacek Copik podkom. Arkadiusz Kaczyński ZAKŁAD SŁUŻBY KRYMINALNEJ

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Eugeniusz Wildowicz

POSTANOWIENIE. SSN Eugeniusz Wildowicz Sygn. akt V KK 71/16 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 11 maja 2016 r. SSN Eugeniusz Wildowicz na posiedzeniu w trybie art. 535 3 k.p.k. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 11 maja 2016 r.,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 30 lipca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 30 lipca 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 146 Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2010.08.12 15:19:25 +02'00' 11446 Poz. 982 982 v.p l ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Cje. Strony oraz inni uczestnicy procesu karnego. Postępowanie karne

Cje. Strony oraz inni uczestnicy procesu karnego. Postępowanie karne Postępowanie karne Cje Dr Wojciech Jasiński Katedra Postępowania Karnego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Strony i inni uczestnicy procesu karnego 1. Organy procesowe 2. Strony

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Kazimierz Klugiewicz (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Kazimierz Klugiewicz (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca) Sygn. akt V KK 220/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 14 września 2016 r. SSN Kazimierz Klugiewicz (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów Nota od autora Dział I. Uczestnicy postępowania karnego

Wykaz skrótów Nota od autora Dział I. Uczestnicy postępowania karnego Wykaz skrótów... 9 Nota od autora... 17 Dział I. Uczestnicy postępowania karnego Rozdział 1. Strony... 19 1.1. Zagadnienia ogólne... 19 Rozdział 2. Oskarżyciel publiczny... 30 2.1. Prokurator... 30 2.2.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGULAMINU SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO ZACHODNIOPOMORSKI ZWIĄZEK BRYDŻA SPORTOWEGO. Postanowienia ogólne

PROJEKT REGULAMINU SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO ZACHODNIOPOMORSKI ZWIĄZEK BRYDŻA SPORTOWEGO. Postanowienia ogólne PROJEKT REGULAMINU SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO ZACHODNIOPOMORSKI ZWIĄZEK BRYDŻA SPORTOWEGO Postanowienia ogólne 1 Sąd Koleżeński jest jednym z organów Zachodniopomorskiego Związku Brydża Sportowego powoływanym

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Jarosław Matras (przewodniczący) SSN Józef Dołhy SSN Jerzy Grubba (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Jarosław Matras (przewodniczący) SSN Józef Dołhy SSN Jerzy Grubba (sprawozdawca) Sygn. akt IV KK 314/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 12 lutego 2014 r. SSN Jarosław Matras (przewodniczący) SSN Józef Dołhy SSN Jerzy Grubba (sprawozdawca) Protokolant

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Tomasz Grzegorczyk (przewodniczący) SSN Małgorzata Gierszon (sprawozdawca) SSN Andrzej Stępka

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Tomasz Grzegorczyk (przewodniczący) SSN Małgorzata Gierszon (sprawozdawca) SSN Andrzej Stępka Sygn. akt III KK 423/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 20 marca 2014 r. SSN Tomasz Grzegorczyk (przewodniczący) SSN Małgorzata Gierszon (sprawozdawca) SSN Andrzej

Bardziej szczegółowo

31 ZARZĄDZENIE NR 429 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

31 ZARZĄDZENIE NR 429 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 31 ZARZĄDZENIE NR 429 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 17 kwietnia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie metodyki wykonywania przez Policję czynności administracyjno-porządkowych w zakresie wykrywania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Literatura...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Literatura... Przedmowa... Wykaz skrótów... Literatura... IX XI XIII Część I. Komentarz praktyczny... 1 Rozdział 1. Środki odwoławcze w systemie środków zaskarżenia... 3 1. Ogólna charakterystyka środków zaskarżenia...

Bardziej szczegółowo

Zadania biegłego sądowego z zakresu bezpieczeństwa i higieny. pracy przy sporządzaniu opinii w sprawach karnych

Zadania biegłego sądowego z zakresu bezpieczeństwa i higieny. pracy przy sporządzaniu opinii w sprawach karnych Zadania biegłego sądowego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy przy sporządzaniu opinii w sprawach karnych Poznań, Targi SAWO 24-25.04.2012 r. mgr Andrzej Dziedzic wpisany na listę biegłych sądowych,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Puszkarski

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Puszkarski Sygn. akt IV KZ 33/16 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 1 czerwca 2016 r. SSN Zbigniew Puszkarski w sprawie D. P. skazanego z art. 207 1 i in. kk po rozpoznaniu w Izbie Karnej na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Panelu Dyscyplinarnego przy Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie. z dnia 25 marca 2015 r. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin Panelu Dyscyplinarnego przy Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie. z dnia 25 marca 2015 r. 1 Postanowienia wstępne Regulamin Panelu Dyscyplinarnego przy Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie z dnia 25 marca 2015 r. 1 Postanowienia wstępne 1. Panel Dyscyplinarny jest samodzielnym organem działającym przy Komisji do

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Marian Buliński SSN Małgorzata Gierszon (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Marian Buliński SSN Małgorzata Gierszon (sprawozdawca) Sygn. akt IV KK 209/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 4 października 2012 r. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Marian Buliński SSN Małgorzata Gierszon

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA MAZOWIECKI. Warszawa, 17 marca 2017 r. WPS-V

WOJEWODA MAZOWIECKI. Warszawa, 17 marca 2017 r. WPS-V WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-V.431.12.2016 Warszawa, 17 marca 2017 r. Pani Dorota Jagodzińska-Piecychna Przewodnicząca Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wołominie ul. Prądzyńskiego

Bardziej szczegółowo

WYROK Z DNIA 20 STYCZNIA 2012 R. III KK 387/11

WYROK Z DNIA 20 STYCZNIA 2012 R. III KK 387/11 WYROK Z DNIA 20 STYCZNIA 2012 R. III KK 387/11 Z art. 63 2 k.p.s.w. wynika, że sąd może uzależnić uwzględnienie wniosku od dokonania w nim określonych przez siebie zmian. Wprawdzie, w przepisie tym wspomina

Bardziej szczegółowo

Samorząd lekarski. Odpowiedzialność zawodowa lekarza.

Samorząd lekarski. Odpowiedzialność zawodowa lekarza. Samorząd lekarski. Odpowiedzialność zawodowa lekarza. (stan prawny: 11 października 2016) Zbigniew Gąszczyk-Ożarowski Zakład Prawa Medycznego Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu Konstytucja RP Art. 17 1.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Przedmowa do szóstego wydania... 15

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Przedmowa do szóstego wydania... 15 Spis treści Wykaz skrótów............................................... 13 Przedmowa do szóstego wydania.............................. 15 Wprowadzenie............................................... 17

Bardziej szczegółowo

Cje. Postępowanie przed sądem I instancji II. Postępowanie karne

Cje. Postępowanie przed sądem I instancji II. Postępowanie karne Postępowanie karne Cje II Dr Wojciech Jasiński Katedra Postępowania Karnego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Skierowanie sprawy na posiedzenie w celu jej rozstrzygnięcia 1)

Bardziej szczegółowo

WYROK Z DNIA 6 LUTEGO 2003 R. III KKN 513/00

WYROK Z DNIA 6 LUTEGO 2003 R. III KKN 513/00 WYROK Z DNIA 6 LUTEGO 2003 R. III KKN 513/00 Nie każde naruszenie przez pracodawcę lub działającego w jego imieniu przepisów art. 32 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (jedn. tekst: Dz.

Bardziej szczegółowo

WYROK Z DNIA 5 STYCZNIA 2011 R. V KK 116/10

WYROK Z DNIA 5 STYCZNIA 2011 R. V KK 116/10 WYROK Z DNIA 5 STYCZNIA 2011 R. V KK 116/10 Niestawiennictwo należycie powiadomionego o terminie rozprawy apelacyjnej pełnomocnika wyznaczonego dla wnioskodawcy z powodu określonego w art. 79 1 pkt 3 k.p.k.,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁANIA SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO STOWARZYSZENIA UniCat Club. Postanowienia ogólne

REGULAMIN DZIAŁANIA SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO STOWARZYSZENIA UniCat Club. Postanowienia ogólne REGULAMIN DZIAŁANIA SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO STOWARZYSZENIA UniCat Club Postanowienia ogólne 1 Sąd Koleżeński jest jednym z organów Władz Stowarzyszenia UniCat Club (dalej: Stowarzyszenia) powoływanym przez

Bardziej szczegółowo

ZAŻALENIE. na postanowienie o umorzeniu dochodzenia z dnia ( )

ZAŻALENIE. na postanowienie o umorzeniu dochodzenia z dnia ( ) Katowice, dnia ( ) r. L.Dz.W../2015 Sygn. RO-12/UPR4/2014/AF Sąd Rejonowy Zamiejscowy z siedzibą w P. za pośrednictwem: Prokuratura Rejonowa w T. Ośrodek Zamiejscowy w P. sygn. akt. 5 Ds 234/15 ZAŻALENIE

Bardziej szczegółowo

Akta sprawy mogą być udostępnione stronie, która ma prawo ocenić ich wiarygodność i moc dowodową w swojej sprawie.

Akta sprawy mogą być udostępnione stronie, która ma prawo ocenić ich wiarygodność i moc dowodową w swojej sprawie. Akta sprawy mogą być udostępnione stronie, która ma prawo ocenić ich wiarygodność i moc dowodową w swojej sprawie. Podatnik, wobec którego prowadzone jest postępowania podatkowe może przejrzeć akta swojej

Bardziej szczegółowo

Pan Andrzej Toporkiewicz Komendant Straży Miejskiej w Tarczynie

Pan Andrzej Toporkiewicz Komendant Straży Miejskiej w Tarczynie Warszawa, 04 listopada 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WBZK-IV.68.1.25.2016 Pan Andrzej Toporkiewicz Komendant Straży Miejskiej w Tarczynie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Steckiewicz. Protokolant : Anna Krawiec. przy udziale prokuratora Naczelnej Prokuratury Wojskowej Romana Szubigi

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Steckiewicz. Protokolant : Anna Krawiec. przy udziale prokuratora Naczelnej Prokuratury Wojskowej Romana Szubigi Sygn. akt: WZ 1/16 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 23 lutego 2016 r. SSN Jerzy Steckiewicz Protokolant : Anna Krawiec przy udziale prokuratora Naczelnej Prokuratury Wojskowej Romana Szubigi

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 grudnia 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 grudnia 2009 r. Dziennik Ustaw rok 2009 nr 220 poz. 1722 wersja obowiązująca od 2011-11-02 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu wykonywania przez strażników gminnych (miejskich)

Bardziej szczegółowo

Prawo w psychiatrii. Marcin Wojnar

Prawo w psychiatrii. Marcin Wojnar Prawo w psychiatrii Marcin Wojnar Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego (z dnia 19 sierpnia 1994 r.) Art. 22 1. Przyjęcie osoby z zaburzeniami psychicznymi do szpitala psychiatrycznego następuje za jej

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Protokolant Anna Korzeniecka-Plewka UZASADNIENIE

POSTANOWIENIE. Protokolant Anna Korzeniecka-Plewka UZASADNIENIE Sygn. akt III KK 460/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 15 maja 2014 r. SSN Barbara Skoczkowska (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Tomasz Grzegorczyk SSA del. do SN Jacek Błaszczyk Protokolant

Bardziej szczegółowo

Rozdział XIII. Środki zabezpieczające

Rozdział XIII. Środki zabezpieczające Rozdział XIII Środki zabezpieczające Art. 199a. 1. Sąd, który wydał orzeczenie w pierwszej instancji, jest właściwy do orzekania w przedmiocie środków zabezpieczających na zasadach określonych w rozdziale

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE Z DNIA 17 CZERWCA 2003 R. II KK 90/03

POSTANOWIENIE Z DNIA 17 CZERWCA 2003 R. II KK 90/03 POSTANOWIENIE Z DNIA 17 CZERWCA 2003 R. II KK 90/03 Przewidziana w polskim porządku prawnym ustawie z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (jedn. tekst: Dz. U. z 2002 r. Nr

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Jolanta Grabowska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Jolanta Grabowska Sygn. akt IV KK 327/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 19 listopada 2015 r. SSN Dariusz Świecki (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Michał Laskowski SSN Roman Sądej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 162 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 18 lutego 2008 r.

ZARZĄDZENIE NR 162 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 18 lutego 2008 r. ZARZĄDZENIE NR 162 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie metod i form wykonywania przez Policję zadań w związku z przemocą w rodzinie w ramach procedury Niebieskie Karty Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Jolanta Włostowska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Jolanta Włostowska Sygn. akt III KK 229/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 8 października 2013 r. SSN Dorota Rysińska (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Krzysztof Cesarz SSN Józef

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Jan Górowski (sprawozdawca) SSN Anna Kozłowska

POSTANOWIENIE. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Jan Górowski (sprawozdawca) SSN Anna Kozłowska Sygn. akt IV CZ 58/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 2 grudnia 2015 r. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Jan Górowski (sprawozdawca) SSN Anna Kozłowska w sprawie z powództwa J. L. i

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Dorota Rysińska (przewodniczący) SSN Kazimierz Klugiewicz (sprawozdawca) SSN Barbara Skoczkowska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Dorota Rysińska (przewodniczący) SSN Kazimierz Klugiewicz (sprawozdawca) SSN Barbara Skoczkowska Sygn. akt IV KK 76/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 21 sierpnia 2012 r. SSN Dorota Rysińska (przewodniczący) SSN Kazimierz Klugiewicz (sprawozdawca) SSN Barbara

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych. (Dz. U. z dnia 25 maja 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych. (Dz. U. z dnia 25 maja 2015 r. Dz.U.2015.716 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych (Dz. U. z dnia 25 maja 2015 r.) Na podstawie art. 23a 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Orzeczenie z dnia 5 marca 1998 r. III SZ 7/97

Orzeczenie z dnia 5 marca 1998 r. III SZ 7/97 Orzeczenie z dnia 5 marca 1998 r. III SZ 7/97 Uzasadnienie orzeczenia okręgowego sądu aptekarskiego, odnoszące się do innego czynu niż opisany w jego sentencji, nie może być uznane za wyjaśniające podstawę

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Michał Laskowski (przewodniczący) SSN Zbigniew Puszkarski SSN Dorota Rysińska (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Michał Laskowski (przewodniczący) SSN Zbigniew Puszkarski SSN Dorota Rysińska (sprawozdawca) Sygn. akt III KK 290/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 13 września 2012 r. SSN Michał Laskowski (przewodniczący) SSN Zbigniew Puszkarski SSN Dorota Rysińska (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Waldemar Płóciennik

POSTANOWIENIE. SSN Waldemar Płóciennik Sygn. akt II KK 366/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 18 grudnia 2015 r. SSN Waldemar Płóciennik na posiedzeniu w trybie art. 535 3 k.p.k. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 18 grudnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA KRYMINALISTYCZNEGO

REGULAMIN SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA KRYMINALISTYCZNEGO REGULAMIN SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA KRYMINALISTYCZNEGO 1. Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim jest jednoinstancyjne. Przed Sądem Koleżeńskim odpowiadają członkowie Towarzystwa za czyny

Bardziej szczegółowo

WYROK Z DNIA 23 LISTOPADA 2010 R. SNO 45/10

WYROK Z DNIA 23 LISTOPADA 2010 R. SNO 45/10 WYROK Z DNIA 23 LISTOPADA 2010 R. SNO 45/10 Przewodniczący: sędzia SN Eugeniusz Wildowicz (sprawozdawca). Sędziowie SN: Halina Kiryło, Grzegorz Misiurek. S ą d N a j w y ż s z y S ą d D y s c y p l i n

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE UZASADNIENIE

POSTANOWIENIE UZASADNIENIE Sygn. akt I UZ 5/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 5 sierpnia 2015 r. SSN Katarzyna Gonera (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec (sprawozdawca) w sprawie

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Józef Szewczyk (przewodniczący) SSN Rafał Malarski (sprawozdawca) SSN Andrzej Ryński

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Józef Szewczyk (przewodniczący) SSN Rafał Malarski (sprawozdawca) SSN Andrzej Ryński Sygn. akt III KK 349/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 21 listopada 2014 r. SSN Józef Szewczyk (przewodniczący) SSN Rafał Malarski (sprawozdawca) SSN Andrzej Ryński

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Katarzyna Wełpa

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Katarzyna Wełpa Sygn. akt V KK 34/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 17 marca 2016 r. SSN Eugeniusz Wildowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Michał Laskowski SSN Rafał Malarski

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Puszkarski

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Puszkarski Sygn. akt IV KK 118/16 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 26 kwietnia 2016 r. SSN Zbigniew Puszkarski w sprawie P. Z. co do którego umorzono postępowanie karne o czyn z art. 157 2 k.k. po rozważeniu

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE Z DNIA 20 MAJA 2010 R. V KO 47/10

POSTANOWIENIE Z DNIA 20 MAJA 2010 R. V KO 47/10 POSTANOWIENIE Z DNIA 20 MAJA 2010 R. V KO 47/10 Nie jest możliwe wznowienie, zarówno na wniosek strony, jak i z urzędu, samego postępowania o wznowienie, zakończonego uprzednio prawomocnym orzeczeniem

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA OPINII BIEGŁEGO W ZNOWELIZOWANYM POSTĘPOWANIU KARNYM PRZEPISY REGULUJĄCE STATUS I CZYNNOŚCI BIEGŁYCH

PREZENTACJA OPINII BIEGŁEGO W ZNOWELIZOWANYM POSTĘPOWANIU KARNYM PRZEPISY REGULUJĄCE STATUS I CZYNNOŚCI BIEGŁYCH PREZENTACJA OPINII BIEGŁEGO W ZNOWELIZOWANYM POSTĘPOWANIU KARNYM PRZEPISY REGULUJĄCE STATUS I CZYNNOŚCI BIEGŁYCH Ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych (art. 157) (tekst

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Wiesław Błuś (przewodniczący) SSN Marian Buliński SSN Jerzy Steckiewicz (sprawozdawca) Protokolant : Anna Krawiec

POSTANOWIENIE. SSN Wiesław Błuś (przewodniczący) SSN Marian Buliński SSN Jerzy Steckiewicz (sprawozdawca) Protokolant : Anna Krawiec Sygn. akt: WK 10/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 24 lutego 2015 r. SSN Wiesław Błuś (przewodniczący) SSN Marian Buliński SSN Jerzy Steckiewicz (sprawozdawca) Protokolant : Anna Krawiec

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II CSK 627/14. Dnia 17 września 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II CSK 627/14. Dnia 17 września 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt II CSK 627/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 17 września 2015 r. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Wojciech Katner SSN Krzysztof Strzelczyk w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

Michał Wysocki. Rozdział 41 Przygotowanie do rozprawy głównej. Art. 349 k.p.k.

Michał Wysocki. Rozdział 41 Przygotowanie do rozprawy głównej. Art. 349 k.p.k. Informacja od autora: Nie w każdym porównaniu jest komentarz, ponieważ nie zawsze uważałem to za konieczne. Nie kopiowałem także całych przepisów, ale tylko to, co się zmieniło (przeważnie). Prezes sądu

Bardziej szczegółowo

z dnia 10 czerwca 2016 r.

z dnia 10 czerwca 2016 r. Kancelaria Sejmu s. 1/7 U S T AWA z dnia 10 czerwca 2016 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2016 r. poz. 1070, 2103. o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego, ustawy o zawodach lekarza i lekarza

Bardziej szczegółowo

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze, w Urzędzie Gminy Brzeziny

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze, w Urzędzie Gminy Brzeziny Załącznik do Zarządzenia Nr Or.120.3.2015 Wójta Gminy Brzeziny z dnia 16 marca 2015 r. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze, w Urzędzie Gminy Brzeziny

Bardziej szczegółowo