Danuta Korzon Główna Biblioteka Lekarska w Warszawie O d d z i a ł w K a t o w i c a c h

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Danuta Korzon Główna Biblioteka Lekarska w Warszawie O d d z i a ł w K a t o w i c a c h"

Transkrypt

1 Danuta Korzon Główna Biblioteka Lekarska w Warszawie O d d z i a ł w K a t o w i c a c h B i b l i o g r a f i a p u b l i k a c j i d r n. m e d. K r z y s z t o f a B r o ż k a z a l a t a w u k ł a d z i e c h r o n o l o g i c z n y m Dr Krzysztof Brożek jest powszechnie znanym i cenionym historykiem medycyny. W 2015 roku przypada jubileusz 50-lecia jego bogatych dokonań autorskich. Powstała z tej okazji bibliografia ma na celu precyzyjnie udokumentować i utrwalić informację o dorobku naukowym Jubilata. Jednocześnie stanowi element uczczenia półwiecza Jego pracy naukowej w służbie śląskiej historii medycyny. Bibliografia o trwałej wartości, stanowiąca dokument naukowej aktywności Jubilata - w założeniu jest kompletna. Rejestruje zatem publikacje naukowe, popularnonaukowe i popularne. Uwzględnia dokumenty zarówno samoistne wydawniczo, jak i fragmenty dzieł zbiorowych, oraz artykuły zamieszczane w czasopismach (także w prasie codziennej). Rejestruje ponadto referaty zjazdowe, recenzje i wywiady. Opisy sporządzano z autopsji. Za jednostkę bibliograficzną przyjęto każdą publikację, stąd różne edycje tej samej pracy, lub nawet ta sama praca z inną cytatą wydawniczą, posiadają odrębne opisy bibliograficzne. Aby ułatwić przyszłym użytkownikom dotarcie do materiałów źródłowych tytuły czasopism podano w pełnym brzmieniu, natomiast skróty ich nazw umieszczono w indeksie wydawnictw ciągłych Brożek Krzysztof: Przyczynek do położnictwa i ginekologii ludowej na Śląsku Cieszyńskim praca z okresu leczenia ludowego. [W:] VI Uczelniania Sesja Naukowa Studenckiego Koła Naukowego Śląskiej Akademii Medycznej pod protektoratem J.M. Prorektora prof. dr Jerzego Szaflarskiego. Streszczenia referatów. Rokitnica, r. Zabrze: Śląska Akademia Medyczna, 1965 s Brożek Krzysztof: Lecznictwo ludowe i znachorstwo a leki medycyny oficjalnej. Z historii medycyny. Biuletyn Informacyjny. Centrala Farmaceutyczna Cefarm i Zjednoczenie Przemysłu Farmaceutycznego Polfa 1966 T.16 nr 11 s Brożek Krzysztof: Lekarz ludziom [wspomnienie o doktorze Albinie Garbieniu]. Poglądy. Pismo Społeczno-Kulturalne 1968 R.7 nr 24 s.11, portr., bibliogr. 4. Brożek Krzysztof: Lekarze w walce o polskość Ziemi Rybnicko-Wodzisławskiej. (Cz.1). Nowiny 1968 R.13 nr 45(581) s.4, portr. 5. Brożek Krzysztof: Służba sanitarna Grupy Południowej w III Powstaniu Śląskim. Nowiny 1968 R.13 nr 20(556) s.5, il. 6. Brożek Krzysztof: Wpływ kultury medycznej na stan zdrowia ludności. [W:] Streszczenia referatów II-go Krajowego Sympozjum Medycyny Społecznej. Katowice, r. Katowice: Polskie Towarzystwo Medycyny Społecznej, 1968 s.94, ref Brożek Krzysztof: Lekarze w walce o polskość Ziemi Rybnicko-Wodzisławskiej (Cz.2). Nowiny 1969 R.13 [właśc.14] nr 2(590) s.5, portr. [Cz.1 zob. tamże 1968 R.13 nr 45(581) s.4]. 8. Brożek Krzysztof: Lekarze w walce o polskość Ziemi Rybnicko-Wodzisławskiej (Cz.3). Nowiny 1969 R.13 [właśc.14] nr 4(592) s.4, il., bibliogr. poz.3 [Cz.1 zob. tamże 1968 R.13 nr 45(581) s.4; Cz.2 zob. tamże 1969 R.14 nr 2(590) s.5]. 1

2 9. Brożek Krzysztof: [Polski Czerwony Krzyż] PCK w powstaniach śląskich i plebiscycie. Służba Zdrowia 1969 nr 15/16 s.8, il. 10. Brożek Krzysztof: [Polski Czerwony Krzyż] PCK w powstaniach śląskich i plebiscycie. [Zmienione]. Trybuna Robotnicza 1969 nr 122 s Brożek Krzysztof: Polski Czerwony Krzyż Ziemi Rybnicko-Wodzisławskiej na tle działalności czerwonokrzyskiej na Górnym Śląsku w latach ( ). [W:] Polski Czerwony Krzyż Ziemi Rybnicko-Wodzisławskiej Red. Wacław Wieczorek. Konsult. nauk. Alfons Mrowiec. Rybnik: Towarzystwo Miłośników Ziemi Rybnickiej; Zarząd Powiatowy PCK, 1969 s Brożek Krzysztof: Z tradycji 50-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża na Śląsku Opolskim ( ). Kwartalnik Opolski 1970 R.16 nr 3 s.18-31, tabl Brożek Krzysztof: Byli wśród powstańców śląskich. Służba Zdrowia 1971 nr 21 s.4. [Polemika z art.: Moska Dionizy: Byli wśród powstańców śląskich, tamże nr 19 s.8]. 14. Brożek Krzysztof: Organizacja i taktyka służby medycznej w III Powstaniu Śląskim. Zaranie Śląskie 1971 R.34 z.1 s Brożek Krzysztof: Polska służba w powstaniach śląskich i plebiscycie (1918/ ). Tezy rozprawy doktorskiej przedłożonej Radzie Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Promot. Andrzej Rożanowicz. Katowice: ŚLAM, 1971 s.7 streszcz. maszyn. powiel. Komunikaty i omówienia: Lekarski przyczynek do historii. Obrona pracy doktorskiej: Polska służba medyczna w powstaniach śląskich. Wieczór 1971 R.25 nr 152(7130) s.3; Lekarski przyczynek do historii powstań śląskich. Poglądy. Pismo Społeczno-Kulturalne 1971 R.10 nr 15(211) s.9; Polska służba medyczna w powstaniach. Zapiski kulturalne. Trybuna Robotnicza 1971 nr 171(8536) s.3; Rozprawy doktorskie. Dziennik Zachodni 1971 R.27 nr 146(8473) s.9; Służba zdrowia w powstaniach śląskich tematem pracy doktorskiej. Służba Zdrowia 1971 nr 29(1138) s Brożek Krzysztof: Polska służba medyczna w plebiscycie górnośląskim. Studia Śląskie. Seria Nowa 1971 T.19 s , il., rys., tabl Brożek Krzysztof: [Polski Czerwony Krzyż] PCK w powstaniach śląskich i plebiscycie. W 50 rocznicę III powstania śląskiego. Zdrowie 1971 nr 5 s Brożek Krzysztof: Położnictwo i ginekologia ludowa górali Beskidu Śląskiego. Z zagadnień kultury medycznej w ujęciu historycznym. Archiwum Historii Medycyny 1971 T.34 nr 2 s Osiągnięcia lecznictwa zamkniętego w Cieszyńskiem w 25-leciu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej / pod red. Alfonsa Mackowskiego. Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1970 s.226, tabl., il., bibliogr. Rec.: Brożek Krzysztof: Lecznictwo zamknięte w Cieszyńskiem. Poglądy. Pismo Społeczno- Kulturalne 1971 R.10 nr 9 s.12; Rec. zmieniona: Brożek Krzysztof: Osiągnięcia lecznictwa zamkniętego w Cieszyńskiem. Służba Zdrowia 1971 nr 10 s Brożek Krzysztof: Alojzy Pawelec ( ) [Nekrolog-biogram]. Służba Zdrowia 1972 nr 38 s Brożek Krzysztof: Farmaceuci w powstaniach śląskich i plebiscycie Farmacja Polska 1972 T.28 nr 2 s , il. 22. Brożek Krzysztof: Nie opuszczę Gliwic. W 50 rocznicę zamordowania doktora Wincentego Styczyńskiego. Służba Zdrowia 1972 nr 16 s.8. 2

3 23. Brożek Krzysztof: Polscy lekarze i farmaceuci w ruchu narodowym na Górnym Śląsku od połowy XIX w. Zeszyty Gliwickie 1972 T.9 s.51-66, il. portr. 24. Brożek Krzysztof: Polski Czerwony Krzyż w powstaniach śląskich i plebiscycie ( ). Archiwum Historii Medycyny 1972 T.35 nr 1/2 s Brożek Krzysztof: Polska służba medyczna w powstaniach śląskich i plebiscycie: Katowice: Śląsk; Opole: Instytut Śląski w Opolu, 1973 ss.355, il., portr., ryc., tabl., err., bibliogr. Rec.: Głowacki Witold W., Farmacja Polska 1974 R.30 nr 4 s ; Gutt Romuald W., Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 1974 R.29 s ; J. St. [Kuśnierz Janina]: Skalpel i karabin. Trybuna Opolska. Magazyn 1973 nr 240(6992) s.4; Komunikat Informacyjny nr 52: nowości wydawnicze. Bulletin of Polish Medical Science and History 1973 vol.15 nr 4 s.21. Marcinkowski Tadeusz, Polski Tygodnik Lekarski 1974 T.29 nr 47 s.2015; Meissner Jan: Śląska powstańcza służba zdrowia. Opole. Miesięcznik Społeczno- Kulturalny 1973 R.4 nr 11(43) s.28-29; Nowak Franciszek, Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 1974 R.19 z.1 s ; Szymiczek Franciszek, Archiwum Historii Medycyny 1974 T.37 nr 4 s ; Szymiczek Franciszek, Medycyna w powsta-niach śląskich. Poglądy. Pismo Społeczno-Kulturalne 1973 R.12 nr 19 s.11; Wisz [Wilhelm Szewczyk], Notatki i utarczki. Medycyna w walce. Trybuna Robotnicza 1973 nr 207(9192) s.2; Wojtkowiak Stefan, Lekarz Wojskowy 1974 R.50 nr 1 s.66-67; Wojtkowiak Stefan, W witrynie księgarskiej. Pod czerwono-krzyskim znakiem kierunek Odra. Żołnierz Wolności 1973 R.24(31) nr 202(7053) s.3; Wojtkowiak Stefan, Z opaską czerwonego krzyża na szlaku Piastów. Służba Zdrowia 1973 nr 35(1248) s.6; Woszczyński Bolesław, Wojskowy Przegląd Historyczny 1974 R.19 nr 3 s ; Wrzosek Mieczysław, Kwartalnik Opolski 1974, R.20 nr 2(77) s Brożek Krzysztof: Wincenty Styczyński ( ), lekarz i działacz narodowy ziemi gliwickiej. Zeszyty Gliwickie 1973 T.10 s Brożek Krzysztof: Andrzej Mielęcki ( ). Sylwetki lekarzy śląskich. Archiwum Historii Medycyny 1974 T.37 nr 4 s , portr. 28. Brożek Krzysztof: Anioł z Ravensbrück. Wspomnienie o doktor Marii Rajdzie- Kujawskiej ( ). Opole. Miesięcznik Społeczno-Kulturalny 1974 R.5 nr 4(48) s.14, 24 il., portr. 29. Brożek Krzysztof: Anioł z Ravensbrück. [dr Maria Rajda-Kujawska]. Służba Zdrowia 1974 nr 10 s Brożek Krzysztof: Henryk Jarczyk ( ). Sylwetki lekarzy śląskich. Archiwum Historii Medycyny 1974 T.37 nr 4 s , portr. 31. Brożek Krzysztof: Lekarz górali [dr Jan Raszyk nekrolog biogram]. Służba Zdrowia 1974 nr 43 s Brożek Krzysztof: Leonard Lisiecki ( ). Sylwetki lekarzy śląskich. Archiwum Historii Medycyny 1974 T.37 nr 4 s , portr. 33. Brożek Krzysztof: Maksymilian Hager ( ). Sylwetki lekarzy śląskich. Archiwum Historii Medycyny 1974 T.37 nr 4 s , portr. 34. Brożek Krzysztof: Stanisław Roszak [nekrolog biogram]. Służba Zdrowia 1974 nr 44 s Brożek Krzysztof: Upośledzenie ziem byłego pruskiego wschodu w zakresie służby zdrowia na przełomie XIX i XX wieku i w okresie międzywojennym. Archiwum Historii Medy- 3

4 cyny 1974 T.37 nr 1 s.87-91, tabl. 36. Brożek Krzysztof: Urodzony w Chróścicach, zamordowany w Berlinie [dr med. Augustyn Kośny]. Opole. Miesięcznik Społeczno - Kulturalny 1974 R.5 nr 6(50) s.12, 14, il., portr. 37. Brożek Krzysztof: Z dziejów grupy zawodowej lekarzy na Górnym Śląsku ( ). Archiwum Historii Medycyny 1974 T.37 nr 4 s Brożek Krzysztof: Dr Maksymilian Wilimowski ( ). Przyczynek do historii Szpitalnictwa Polskiego na Śląsku. Szpitalnictwo Polskie 1975 T.19 nr 5 s Brożek Krzysztof: Lekarz społecznik, który zdobył serce górali [dr Jan Raszyk]. Głos Ziemi Cieszyńskiej 1975 R.21 nr 30 s Brożek Krzysztof: Lekarz górali. Wspomnienie o doktorze Janie Raszyku ( ) z Istebnej. Polski Tygodnik Lekarski 1975 R.30 nr 44 s Brożek Krzysztof: Lekarz górników [dr Leonard Lisiecki]. Nowiny 1975 R.19 [właśc. 20] nr 37(937) s Brożek Krzysztof: Mielęcki Andrzej ( ), lekarz, działacz narodowy na Górnym Śląsku. [W:] Polski słownik biograficzny. T.20 z.4(87): Michał opat Benedyktynów- Mieroszewski Krzysztof. [Red. nacz. Emanuel Rostworowski]. Wrocław; Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich; Instytut Historii PAN im. Tadeusza Manteuffla, 1975 s , bibliogr. 43. Brożek Krzysztof: Sierociniec im. dra med. Andrzeja Mielęckiego obecnie Państwowy Dom Dziecka Nr 2 w Katowicach. Poglądy. Pismo Społeczno-Kulturalne 1975 R.14 nr 18(310) s Brożek Krzysztof: Edward Hanke ( ), członek honorowy Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny. Archiwum Historii Medycyny 1976 T.39 nr 2 s , portr. 45. Brożek Krzysztof: [Polskie Towarzystwo Lekarskie] PTL w okresie niewoli narodowej. Służba Zdrowia 1976 nr 33 s Brożek Krzysztof: Rys życia społecznego i naukowego polskich lekarzy na Śląsku w czasach najnowszych ( ). Zaranie Śląskie 1976 R.39 z.4 s Brożek Krzysztof: Śląskie Towarzystwo Lekarskie (do 1939 r. pod nazwą Towarzystwo Lekarzy Polaków na Śląsku). Z historii prekursorów Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Polski Tygodnik Lekarski 1976 R.31 nr 19 s , bibliogr. poz Brożek Krzysztof: Towarzystwo Lekarskie Częstochowskie Z historii prekursorów Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Polski Tygodnik Lekarski 1976 R.31 nr 12 s , bibliogr. poz Brożek Krzysztof: Towarzystwo Lekarskie Zagłębia Dąbrowskiego ( ). Z historii prekursorów Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Polski Tygodnik Lekarski 1976 R.31 nr 15 s , bibliogr. poz Brożek Krzysztof: Akcja kolonii dla dzieci i młodzieży województwa śląskiego w latach Zdrowie Publiczne 1977 T.88 nr 9 s , bibliogr. poz Brożek Krzysztof: [Dwadzieścia pięć] 25 lat pracy Koła Katowickiego Polskiego Towarzystwa Lekarskiego ( ). Polski Tygodnik Lekarski 1977 R.32 nr 34 s.1340, Brożek Krzysztof: Mielęcki Andrzej ( ) - lekarz, działacz społeczny i narodowy. [W:] Śląski słownik biograficzny. T.1. Pod red. Jana Kantyki, Władysława Zielińskiego. 4

5 Katowice: Śląski Instytut Naukowy, 1977 s , bibliogr. 53. Brożek Krzysztof: Rys higieny szkolnej województwa śląskiego w latach Zdrowie Publiczne 1977 T.88 nr 8 s , tabl., bibliogr. poz Brożek Krzysztof: Rys polskiego ruchu lekarskich towarzystw naukowych do roku Kultura i Społeczeństwo 1977 T.21 nr 1 s Brożek Krzysztof: Z historii prekursorów Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Wiadomości Lekarskie 1977 T.30 z.5 s Brożek Krzysztof: Doktor Janusz Korczak. Wychowanie Fizyczne i Higiena Szkolna 1978 R.26 nr 7 s Brożek Krzysztof: Dziś Szymon Starkiewicz. Wiadomości Zagłębia 1978 R.23 nr 13 s.5, portr. 58. Brożek Krzysztof: Lekarskie tradycje Śląska. Służba Zdrowia 1978 nr 46(1529) s.1, Brożek Krzysztof: Olszak Wacław ( ), lekarz, działacz narodowy i społeczny na Śląsku Cieszyńskim. [W:] Polski słownik biograficzny. T.23 z.4(99): Ogiński Michał - Olszak Wacław. [Red. nacz. Emanuel Rostworowski]. Wrocław; Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich; Instytut Historii PAN im. Tadeusza Manteuffla, 1978 s , bibliogr. 60. Brożek Krzysztof: Pionierzy medycyny pracy na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim (do 1939 r.). [W:] III Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy. Streszczenia referatów. Łódź, r. Łódź: Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy, 1978 s Brożek Krzysztof: Polish medical services during the Silesian Insurrections and the Plebiscite ( ). [In:] XXVI International Congress of the History of Medicine. Resume. Plovdiv, r. [b.m.n.] s Brożek Krzysztof: Szymon Starkiewicz ( ). W 100-lecie urodzin prekursora kompleksowej rehabilitacji dzieci w Polsce. Pediatria Polska 1978 T.53 nr 8 s Brożek Krzysztof: W [stulecie] 100-lecie urodzin twórcy Górki [o doktorze Szymonie Starkiewiczu]. Służba Zdrowia 1978 nr 33 s Brożek Krzysztof, Ornowski Jan: Próba zestawienia strat wśród lekarzy Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego ( ). Przegląd Lekarski 1978 T.35 [właśc. 34] nr 1 s , bibliogr. poz Brożek Krzysztof: Andrzej Mielęcki ( ), lekarz, społecznik, działacz narodowy. Zasłużeni dla Katowic. Rocznik Katowicki 1979 T.7 s Brożek Krzysztof: Biały Feliks ( ) - lekarz, działacz społeczny i narodowy. [W:] Śląski słownik biograficzny. T.2. Pod red. Jana Kantyki, Władysława Zielińskiego. Katowice: Śląski Instytut Naukowy, 1979 s.22-24, bibliogr. 67. Brożek Krzysztof: Bogusław Parczewski ( ), lekarz, społecznik. Zasłużeni dla Katowic. Rocznik Katowicki 1979 T.7 s Brożek Krzysztof: Cyran Emil. [W:] Ludzie 35-lecia: sylwetki zasłużonych dla województwa katowickiego. Red. Henryk Rechowicz. Katowice: Śląski Instytut Naukowy, 1979 s Brożek Krzysztof: Cyran Emil ( ) - lekarz, nestor polskich psychiatrów. [W:] Śląski słownik biograficzny. T.2. Pod red. Jana Kantyki, Władysława Zielińskiego. Katowice: Śląski Instytut Naukowy, 1979 s.56-58, bibliogr. 70. Brożek Krzysztof: Czajkowski Józef ( ) - lekarz, naukowiec i społecznik. [W:] Śląski słownik biograficzny. T.2. Pod red. Jana 5

6 Kantyki, Władysława Zielińskiego. Katowice: Śląski Instytut Naukowy, 1979 s.59-60, bibliogr. 71. Brożek Krzysztof: Dr med. Józef Rostek ( ), lekarz i społecznik, organizator ochrony zdrowia na Śląsku. Zdrowie Publiczne 1979 T.90 nr 5 s , bibliogr. rez. sum. 72. Brożek Krzysztof: Dr med. Karol Zahorski ( ), lekarz-społecznik w Zagłębiu Dąbrowskim. (W 100-lecie urodzin). Polski Tygodnik Lekarski 1979 R.34 nr 26 s , bibliogr. 73. Brożek Krzysztof: Falkowski Stefan Feliks ( ) - lekarz, społecznik, działacz Narodowej Demokracji na terenie Zagłębia Dąbrowskiego. [W:] Śląski słownik biograficzny. T.2. Pod red. Jana Kantyki, Władysława Zielińskiego. Katowice: Śląski Instytut Naukowy, 1979 s.75-77, bibliogr. 74. Brożek Krzysztof: Farmaceuci w powstaniach śląskich i plebiscycie [W:] Dzieje nauk farmaceutycznych. Postępowe tradycje farmacji na Śląsku i Zagłębiu. Sesja naukowa. Red. Eugeniusz Kucharz. Streszczenia prac. Katowice: Śląska Akademia Medyczna, 1979 s Brożek Krzysztof: Funkcja społeczna lekarzy Zagłębia Dąbrowskiego w latach Zaranie Śląskie 1979 R.42 z.1 s Brożek Krzysztof: Hanke Edward ( ). [W:] Ludzie 35-lecia: sylwetki zasłużonych dla województwa katowickiego. Red. Henryk Rechowicz. Katowice: Śląski Instytut Naukowy, 1979 s Brożek Krzysztof: Józef Rostek ( ), lekarz, społecznik, działacz narodowy. Zasłużeni dla Katowic. Rocznik Katowicki 1979 T.7 s Brożek Krzysztof: Józef Rostek ( ). W 120-lecie urodzin i 50-lecie śmierci. Kwartalnik Opolski 1979 R.25 nr 2 s Brożek Krzysztof: Odszedł od nas, ale zasługuje na naszą wdzięczną pamięć [o doktorze Karolu Zahorskim]. Wiadomości Zagłębia 1979 R.24 nr 1 s.5, portr. 80. Brożek Krzysztof: Pierwsza ofiara hitlerowskiego terroru [o doktorze Wacławie Olszaku]. Podbeskidzie 1979 nr 9 s Brożek Krzysztof: Posłannictwo Judymów [z dziejów służby zdrowia w Zagłębiu Dąbrowskim]. Wiadomości Zagłębia 1979 R.24 nr 42 s Brożek Krzysztof: Społeczne tradycje medycyny w regionie śląsko-dąbrowskim ( ). Kultura i Społeczeństwo 1979 T.23 nr 3 s Brożek Krzysztof: Starkiewicz Szymon, pseud. Szymon Górka ( ) - lekarz pediatra, społecznik, prekursor kompleksowej rehabilitacji dzieci w Polsce. [W:] Śląski słownik biograficzny. T.2. Pod red. Jana Kantyki, Władysława Zielińskiego. Katowice: Śląski Instytut Naukowy, 1979 s , bibliogr. 84. Brożek Krzysztof: Szaflarski Jerzy Adam. [W:] Ludzie 35-lecia: sylwetki zasłużonych dla województwa katowickiego. Red. Henryk Rechowicz. Katowice: Śląski Instytut Naukowy, 1979 s Brożek Krzysztof: Trawiński Witold Marian ( ) - lekarz chirurg, działacz społecznego ruchu towarzystw lekarskich. [W:] Śląski słownik biograficzny. T.2. Pod red. Jana Kantyki, Władysława Zielińskiego. Katowice: Śląski Instytut Naukowy, 1979 s , bibliogr. 86. Brożek Krzysztof: Zahorski Karol ( ) - nestor lekarzy chorób wewnętrznych w Zagłębiu Dąbrowskim. [W:] Śląski słownik biograficzny. T.2. Pod red. Jana Kantyki, Władysława Zielińskiego. Katowice: Śląski Instytut Naukowy, 1979 s , bibliogr

7 87. Brożek Krzysztof: Dr Jan Buzek ( ). Sylwetki zasłużonych lekarzy. Przegląd Lekarski 1980 T.37 nr 1 s , il., bibliogr. poz Brożek Krzysztof: Lekarze w życiu społecznym Zagłębia Dąbrowskiego w latach Zaranie Śląskie 1980 R.43 z.3 s Brożek Krzysztof: Mielęcki Andrzej. [W:] Znani i nieznani Katowiczanie: wybór sylwetek zasłużonych dla miasta. Red. Lech Szafraniec. Katowice: Katowickie Towarzystwo Społeczno- Kulturalne, 1980 s Brożek Krzysztof: Parczewski Bogusław ( ), lekarz, działacz społeczny, powstaniec śląski. [W:] Polski słownik biograficzny. T.25 z.1(104): Padło Jan - Parczewski Franciszek. [Red. nacz. Emanuel Rostworowski]. Wrocław; Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich; Instytut Historii PAN im. Tadeusza Manteuffla, 1980 s , bibliogr. 91. Brożek Krzysztof: Parczewski Bogusław. [W:] Znani i nieznani Katowiczanie: wybór sylwetek zasłużonych dla miasta. Red. Lech Szafraniec. Katowice: Katowickie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, 1980 s Brożek Krzysztof: Pawelec Alojzy ( ), lekarz, powstaniec śląski, poseł na Sejm Śląski, senator RP. [W:] Polski słownik biograficzny. T.25 z.2(105): Parczewski Franciszek - Pawlak Wojciech. [Red. nacz. Emanuel Rostworowski]. Wrocław; Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich; Instytut Historii PAN im. Tadeusza Manteuffla, 1980 s , bibliogr. 93. Brożek Krzysztof: Ruch naukowy towarzystw medycznych w regionie śląskodąbrowskim. Wiadomości Lekarskie 1980 T.33 z.15 s , bibliogr. poz.9 rez. sum. 94. Brożek Krzysztof: Społeczne tradycje medycyny w regionie śląsko-dąbrowskim. Z historii ochrony zdrowia. Zdrowie Publiczne 1980 T.91 nr 9 s , bibliogr. poz.14, rez. sum Brożek Krzysztof: Bałdyk Bonifacy ( ) - aptekarz, działacz narodowy. [W:] Śląski słownik biograficzny. T.3. Pod red. Jana Kantyki, Władysława Zielińskiego. Katowice: Śląski Instytut Naukowy, 1981 s.16-18, bibliogr. 96. Brożek Krzysztof: Berdo Nadzieja ( ) - lekarz ftyzjatra. [W:] Śląski słownik biograficzny. T.3. Pod red. Jana Kantyki, Władysława Zielińskiego. Katowice: Śląski Instytut Naukowy, 1981 s.24-26, bibliogr. 97. Brożek Krzysztof: Chwalibogowski Artur Aleksander ( ) - lekarz pediatra. [W:] Śląski słownik biograficzny. T.3. Pod red. Jana Kantyki, Władysława Zielińskiego. Katowice: Śląski Instytut Naukowy, 1981 s.65-67, bibliogr. 98. Brożek Krzysztof: Głowiński Mieczysław Filip ( ) - lekarz ginekolog-położnik. [W:] Śląski słownik biograficzny. T.3. Pod red. Jana Kantyki, Władysława Zielińskiego. Katowice: Śląski Instytut Naukowy, 1981 s , bibliogr. 99. Brożek Krzysztof: Gryglewicz Edmund Leon ( ) - lekarz medycyny pracy i chorób wewnętrznych. [W:] Śląski słownik biograficzny. T.3. Pod red. Jana Kantyki, Władysława Zielińskiego. Katowice: Śląski Instytut Naukowy, 1981 s , bibliogr Brożek Krzysztof: Habryka Konrad ( ). [W:] Tobie Polsko: szkice biograficzne działaczy ruchu niepodległościowego na Górnym Śląsku. Red. Wiesław Lesiuk, Władysław Zieliński. Katowice: Śląski Instytut Naukowy; Opole: Instytut Naukowy, 1981 s Brożek Krzysztof: Kolszewski Alfred Antoni, pseud. Wilczek ( ) - lekarz, uczestnik powstań wielkopolskiego, śląskiego i warszawskiego. [W:] Śląski słownik 7

8 biograficzny. T.3. Pod red. Jana Kantyki, Władysława Zielińskiego. Katowice: Śląski Instytut Naukowy, 1981 s , bibliogr Brożek Krzysztof: Mielęcki Andrzej. [W:] Tobie Polsko: szkice biograficzne działaczy ruchu niepodległościowego na Górnym Śląsku. Red. Wiesław Lesiuk, Władysław Zieliński. Katowice: Śląski Instytut Naukowy; Opole: Instytut Naukowy, 1981 s Brożek Krzysztof: Molicki Marian, pseud. Konrad ( ) - lekarz, organizator społecznej służby zdrowia nad dziećmi i walki z gruźlicą. [W:] Śląski słownik biograficzny. T.3. Pod red. Jana Kantyki, Władysława Zielińskiego. Katowice: Śląski Instytut Naukowy, 1981 s , bibliogr Brożek Krzysztof: Obremba Teodor, pseud. Witek ( ) - lekarz, działacz niepodległościowy i społeczny. [W:] Śląski słownik biograficzny. T.3. Pod red. Jana Kantyki, Władysława Zielińskiego. Katowice: Śląski Instytut Naukowy, 1981 s , bibliogr Brożek Krzysztof: Pionierzy medycyny pracy w regionie śląsko-dąbrowskim. [W:] Pamiętnik III Krajowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy. T.3. Łódź, r. Łódź: Instytut Medycyny Pracy, 1981 s , bibliogr. poz Brożek Krzysztof: Rożanowicz Stanisław ( ) - lekarz dentysta, dziennikarz, działacz narodowy i społeczny na Pomorzu i Górnym Śląsku. [W:] Śląski słownik biograficzny. T.3. Pod red. Jana Kantyki, Władysława Zielińskiego. Katowice: Śląski Instytut Naukowy, 1981 s , bibliogr Brożek Krzysztof: Ruch naukowy towarzystw medycznych w regionie śląskodąbrowskim w 35-leciu PRL. Pamiętnik XII Krajowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny. Łódź, r. Annales Academiae Medicae Lodzensis 1981 T.22 supl.22 s Brożek Krzysztof: Adamczyk Ferdynand Korneliusz ( ) - działacz plebiscytowy, lekarz internista. [W:] Encyklopedia powstań śląskich. Zespół red. Franciszek Hawranek [i in.]. Opole: Instytut Śląski w Opolu, 1982 s Brożek Krzysztof: Adamiak Jan Szczęsny ( ) - organizator powstańczej służby zdrowia, lekarz. [W:] Encyklopedia powstań śląskich. Zespół red. Franciszek Hawranek [i in.]. Opole: Instytut Śląski w Opolu, 1982 s Brożek Krzysztof: Bałdyk Bonifacy ( ) - działacz plebiscytowy, aptekarz. [W:] Encyklopedia powstań śląskich. Zespół red. Franciszek Hawranek [i in.]. Opole: Instytut Śląski w Opolu, 1982 s Brożek Krzysztof: Baraniecka-Szaynok Wanda ( ) - lekarz powstańczy. [W:] Encyklopedia powstań śląskich. Zespół red. Franciszek Hawranek [i in.]. Opole: Instytut Śląski w Opolu, 1982 s Brożek Krzysztof: Barylski Tadeusz ( ) - powstaniec, lekarz dermatolog. [W:] Encyklopedia powstań śląskich. Zespół red. Franciszek Hawranek [i in.]. Opole: Instytut Śląski w Opolu, 1982 s Brożek Krzysztof: Bederski Jan, pseud. Struś (1899-?) - powstaniec, lekarz internista. [W:] Encyklopedia powstań śląskich. Zespół red. Franciszek Hawranek [i in.]. Opole: Instytut Śląski w Opolu, 1982 s Brożek Krzysztof: Biały Feliks ( ) - działacz narodowy i plebiscytowy, lekarz. [W:] Encyklopedia powstań śląskich. Zespół red. Franciszek Hawranek [i in.]. Opole: Instytut Śląski w Opolu, 1982 s Brożek Krzysztof: Biron Zygmunt ( ) - organizator opieki medycznej nad powstańcami, lekarz internista. [W:] Encyklopedia powstań śląskich. Zespół red. Franciszek Hawranek [i in.]. Opole: Instytut Śląski 8

9 w Opolu, 1982 s Brożek Krzysztof: Bobkowski Stanisław ( ) - organizator pomocy medycznej dla I i III powstania, lekarz. [W:] Encyklopedia powstań śląskich. Zespół red. Franciszek Hawranek [i in.]. Opole: Instytut Śląski w Opolu, 1982 s Brożek Krzysztof: Boroń Edward ( ) - organizator powstańczej służby sanitarnej, farmaceuta. [W:] Encyklopedia powstań śląskich. Zespół red. Franciszek Hawranek [i in.]. Opole: Instytut Śląski w Opolu, 1982 s Brożek Krzysztof: Burzyński Kazimierz ( ) - działacz plebiscytowy, organizator peowiacki, farmaceuta. [W:] Encyklopedia powstań śląskich. Zespół red. Franciszek Hawranek [i in.]. Opole: Instytut Śląski w Opolu, 1982 s Brożek Krzysztof: Ceglarek Mieczysław ( ) - dca powstańczy, drogista. [W:] Encyklopedia powstań śląskich. Zespół red. Franciszek Hawranek [i in.]. Opole: Instytut Śląski w Opolu, 1982 s Brożek Krzysztof: Centralny Komitet Czerwonego Krzyża dla Śląska. [W:] Encyklopedia powstań śląskich. Zespół red. Franciszek Hawranek [i in.]. Opole: Instytut Śląski w Opolu, 1982 s Brożek Krzysztof: Centralny Komitet Pomocy dla Dzieci w Katowicach - z siedzibą zarządu w Warszawie, utworzony w [W:] Encyklopedia powstań śląskich. Zespół red. Franciszek Hawranek [i in.]. Opole: Instytut Śląski w Opolu, 1982 s Brożek Krzysztof: Chrapek-Chortyński Jan Zygmunt ( ) - oficer powstańczy, lekarz chirurg. [W:] Encyklopedia powstań śląskich. Zespół red. Franciszek Hawranek [i in.]. Opole: Instytut Śląski w Opolu, 1982 s Brożek Krzysztof: Cichy Maksymilian ( ) - powstaniec, lekarz. [W:] Encyklopedia powstań śląskich. Zespół red. Franciszek Hawranek [i in.]. Opole: Instytut Śląski w Opolu, 1982 s Brożek Krzysztof: Ciesielski Stanisław ( ) - organizator sanitariatu w III powstaniu, farmaceuta. [W:] Encyklopedia powstań śląskich. Zespół red. Franciszek Hawranek [i in.]. Opole: Instytut Śląski w Opolu, 1982 s Brożek Krzysztof: Cyran Emil ( ) - działacz narodowy i plebiscytowy, powstaniec, lekarz. [W:] Encyklopedia powstań śląskich. Zespół red. Franciszek Hawranek [i in.]. Opole: Instytut Śląski w Opolu, 1982 s Brożek Krzysztof: Długiewicz Franciszek ( ) - działacz plebiscytowy i społeczny, drogista. [W:] Encyklopedia powstań śląskich. Zespół red. Franciszek Hawranek [i in.]. Opole: Instytut Śląski w Opolu, 1982 s Brożek Krzysztof: Długiewicz Władysław ( ) - działacz plebiscytowy, drogista. [W:] Encyklopedia powstań śląskich. Zespół red. Franciszek Hawranek [i in.]. Opole: Instytut Śląski w Opolu, 1982 s Brożek Krzysztof: Donhaiser Antoni ( ) - oficer powstańczy, lekarz, specjalista chorób zakaźnych, mikrobiologii i epidemiologii. [W:] Encyklopedia powstań śląskich. Zespół red. Franciszek Hawranek [i in.]. Opole: Instytut Śląski w Opolu, 1982 s Brożek Krzysztof: Dzieża Franciszek ( ) - działacz plebiscytowy, organizator służby medycznej, lekarz. [W:] Encyklopedia powstań śląskich. Zespół red. Franciszek Hawranek [i in.]. Opole: Instytut Śląski w Opolu, 1982 s Brożek Krzysztof: Dziopiński Jerzy ( ) - oficer powstańczy, lekarz. [W:] Encyklopedia powstań śląskich. Zespół red. Franciszek Hawranek [i in.]. Opole: Instytut 9

10 Śląski w Opolu, 1982 s Brożek Krzysztof: Fabian Ignacy ( ) - powstaniec. [W:] Encyklopedia powstań śląskich. Zespół red. Franciszek Hawranek [i in.]. Opole: Instytut Śląski w Opolu, 1982 s Brożek Krzysztof: Falkowski Stefan Feliks ( ) - działacz społeczny, lekarz internista. [W:] Encyklopedia powstań śląskich. Zespół red. Franciszek Hawranek [i in.]. Opole: Instytut Śląski w Opolu, 1982 s Brożek Krzysztof: Filipczak Józef ( ) - organizator sanitariatu w III powstaniu, farmaceuta. [W:] Encyklopedia powstań śląskich. Zespół red. Franciszek Hawranek [i in.]. Opole: Instytut Śląski w Opolu, 1982 s Brożek Krzysztof: Flieger Stanisław ( ) - działacz plebiscytowy, drogista. [W:] Encyklopedia powstań śląskich. Zespół red. Franciszek Hawranek [i in.]. Opole: Instytut Śląski w Opolu, 1982 s Brożek Krzysztof: Gajdas Emil ( ) - działacz plebiscytowy, przywódca peowiacki, farmaceuta. [W:] Encyklopedia powstań śląskich. Zespół red. Franciszek Hawranek [i in.]. Opole: Instytut Śląski w Opolu, 1982 s Brożek Krzysztof: Gintrowicz- Wojnarowska Agnieszka ( ) - drogistka. [W:] Encyklopedia powstań śląskich. Zespół red. Franciszek Hawranek [i in.]. Opole: Instytut Śląski w Opolu, 1982 s Brożek Krzysztof: Głogowski Leon ( ) - powstaniec. [W:] Encyklopedia powstań śląskich. Zespół red. Franciszek Hawranek [i in.]. Opole: Instytut Śląski w Opolu, 1982 s Brożek Krzysztof: Gniatczyński Marian ( ) - przywódca peowiacki, farmaceuta. [W:] Encyklopedia powstań śląskich. Zespół red. Franciszek Hawranek [i in.]. Opole: Instytut Śląski w Opolu, 1982 s Brożek Krzysztof: Gogela Zygmunt ( ) - powstaniec, farmaceuta. [W:] Encyklopedia powstań śląskich. Zespół red. Franciszek Hawranek [i in.]. Opole: Instytut Śląski w Opolu, 1982 s Brożek Krzysztof: Golus Teofil ( ) - działacz plebiscytowy, lekarz powstańczy. [W:] Encyklopedia powstań śląskich. Zespół red. Franciszek Hawranek [i in.]. Opole: Instytut Śląski w Opolu, 1982 s Brożek Krzysztof: Gondzik Jan ( ) - działacz plebiscytowy, dca powstańczy, lekarz dentysta. [W:] Encyklopedia powstań śląskich. Zespół red. Franciszek Hawranek [i in.]. Opole: Instytut Śląski w Opolu, 1982 s Brożek Krzysztof: Górny Jan, pseud. Dobrzyński ( ) - działacz plebiscytowy, organizator powstańczej służby zdrowia, lekarz laryngolog. [W:] Encyklopedia powstań śląskich. Zespół red. Franciszek Hawranek [i in.]. Opole: Instytut Śląski w Opolu, 1982 s Brożek Krzysztof: Grobelski Michał, pseud. Antoniewicz ( ) - organizator służby zdrowia w III powstaniu, chirurgortopeda. [W:] Encyklopedia powstań śląskich. Zespół red. Franciszek Hawranek [i in.]. Opole: Instytut Śląski w Opolu, 1982 s Brożek Krzysztof: Gryglewicz Leon ( ) - działacz plebiscytowy, drogista. [W:] Encyklopedia powstań śląskich. Zespół red. Franciszek Hawranek [i in.]. Opole: Instytut Śląski w Opolu, 1982 s Brożek Krzysztof: Hadera Maria z Rossów (1901-?) - sanitariuszka powstańcza, pielęgniarka. [W:] Encyklopedia powstań śląskich. Zespół red. Franciszek Hawranek [i in.]. Opole: Instytut Śląski w Opolu, 1982 s Brożek Krzysztof: Hager Bronisław (