Danuta Korzon Główna Biblioteka Lekarska w Warszawie O d d z i a ł w K a t o w i c a c h

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Danuta Korzon Główna Biblioteka Lekarska w Warszawie O d d z i a ł w K a t o w i c a c h"

Transkrypt

1 Danuta Korzon Główna Biblioteka Lekarska w Warszawie O d d z i a ł w K a t o w i c a c h B i b l i o g r a f i a p u b l i k a c j i d r n. m e d. K r z y s z t o f a B r o ż k a z a l a t a w u k ł a d z i e c h r o n o l o g i c z n y m Dr Krzysztof Brożek jest powszechnie znanym i cenionym historykiem medycyny. W 2015 roku przypada jubileusz 50-lecia jego bogatych dokonań autorskich. Powstała z tej okazji bibliografia ma na celu precyzyjnie udokumentować i utrwalić informację o dorobku naukowym Jubilata. Jednocześnie stanowi element uczczenia półwiecza Jego pracy naukowej w służbie śląskiej historii medycyny. Bibliografia o trwałej wartości, stanowiąca dokument naukowej aktywności Jubilata - w założeniu jest kompletna. Rejestruje zatem publikacje naukowe, popularnonaukowe i popularne. Uwzględnia dokumenty zarówno samoistne wydawniczo, jak i fragmenty dzieł zbiorowych, oraz artykuły zamieszczane w czasopismach (także w prasie codziennej). Rejestruje ponadto referaty zjazdowe, recenzje i wywiady. Opisy sporządzano z autopsji. Za jednostkę bibliograficzną przyjęto każdą publikację, stąd różne edycje tej samej pracy, lub nawet ta sama praca z inną cytatą wydawniczą, posiadają odrębne opisy bibliograficzne. Aby ułatwić przyszłym użytkownikom dotarcie do materiałów źródłowych tytuły czasopism podano w pełnym brzmieniu, natomiast skróty ich nazw umieszczono w indeksie wydawnictw ciągłych Brożek Krzysztof: Przyczynek do położnictwa i ginekologii ludowej na Śląsku Cieszyńskim praca z okresu leczenia ludowego. [W:] VI Uczelniania Sesja Naukowa Studenckiego Koła Naukowego Śląskiej Akademii Medycznej pod protektoratem J.M. Prorektora prof. dr Jerzego Szaflarskiego. Streszczenia referatów. Rokitnica, r. Zabrze: Śląska Akademia Medyczna, 1965 s Brożek Krzysztof: Lecznictwo ludowe i znachorstwo a leki medycyny oficjalnej. Z historii medycyny. Biuletyn Informacyjny. Centrala Farmaceutyczna Cefarm i Zjednoczenie Przemysłu Farmaceutycznego Polfa 1966 T.16 nr 11 s Brożek Krzysztof: Lekarz ludziom [wspomnienie o doktorze Albinie Garbieniu]. Poglądy. Pismo Społeczno-Kulturalne 1968 R.7 nr 24 s.11, portr., bibliogr. 4. Brożek Krzysztof: Lekarze w walce o polskość Ziemi Rybnicko-Wodzisławskiej. (Cz.1). Nowiny 1968 R.13 nr 45(581) s.4, portr. 5. Brożek Krzysztof: Służba sanitarna Grupy Południowej w III Powstaniu Śląskim. Nowiny 1968 R.13 nr 20(556) s.5, il. 6. Brożek Krzysztof: Wpływ kultury medycznej na stan zdrowia ludności. [W:] Streszczenia referatów II-go Krajowego Sympozjum Medycyny Społecznej. Katowice, r. Katowice: Polskie Towarzystwo Medycyny Społecznej, 1968 s.94, ref Brożek Krzysztof: Lekarze w walce o polskość Ziemi Rybnicko-Wodzisławskiej (Cz.2). Nowiny 1969 R.13 [właśc.14] nr 2(590) s.5, portr. [Cz.1 zob. tamże 1968 R.13 nr 45(581) s.4]. 8. Brożek Krzysztof: Lekarze w walce o polskość Ziemi Rybnicko-Wodzisławskiej (Cz.3). Nowiny 1969 R.13 [właśc.14] nr 4(592) s.4, il., bibliogr. poz.3 [Cz.1 zob. tamże 1968 R.13 nr 45(581) s.4; Cz.2 zob. tamże 1969 R.14 nr 2(590) s.5]. 1

2 9. Brożek Krzysztof: [Polski Czerwony Krzyż] PCK w powstaniach śląskich i plebiscycie. Służba Zdrowia 1969 nr 15/16 s.8, il. 10. Brożek Krzysztof: [Polski Czerwony Krzyż] PCK w powstaniach śląskich i plebiscycie. [Zmienione]. Trybuna Robotnicza 1969 nr 122 s Brożek Krzysztof: Polski Czerwony Krzyż Ziemi Rybnicko-Wodzisławskiej na tle działalności czerwonokrzyskiej na Górnym Śląsku w latach ( ). [W:] Polski Czerwony Krzyż Ziemi Rybnicko-Wodzisławskiej Red. Wacław Wieczorek. Konsult. nauk. Alfons Mrowiec. Rybnik: Towarzystwo Miłośników Ziemi Rybnickiej; Zarząd Powiatowy PCK, 1969 s Brożek Krzysztof: Z tradycji 50-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża na Śląsku Opolskim ( ). Kwartalnik Opolski 1970 R.16 nr 3 s.18-31, tabl Brożek Krzysztof: Byli wśród powstańców śląskich. Służba Zdrowia 1971 nr 21 s.4. [Polemika z art.: Moska Dionizy: Byli wśród powstańców śląskich, tamże nr 19 s.8]. 14. Brożek Krzysztof: Organizacja i taktyka służby medycznej w III Powstaniu Śląskim. Zaranie Śląskie 1971 R.34 z.1 s Brożek Krzysztof: Polska służba w powstaniach śląskich i plebiscycie (1918/ ). Tezy rozprawy doktorskiej przedłożonej Radzie Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Promot. Andrzej Rożanowicz. Katowice: ŚLAM, 1971 s.7 streszcz. maszyn. powiel. Komunikaty i omówienia: Lekarski przyczynek do historii. Obrona pracy doktorskiej: Polska służba medyczna w powstaniach śląskich. Wieczór 1971 R.25 nr 152(7130) s.3; Lekarski przyczynek do historii powstań śląskich. Poglądy. Pismo Społeczno-Kulturalne 1971 R.10 nr 15(211) s.9; Polska służba medyczna w powstaniach. Zapiski kulturalne. Trybuna Robotnicza 1971 nr 171(8536) s.3; Rozprawy doktorskie. Dziennik Zachodni 1971 R.27 nr 146(8473) s.9; Służba zdrowia w powstaniach śląskich tematem pracy doktorskiej. Służba Zdrowia 1971 nr 29(1138) s Brożek Krzysztof: Polska służba medyczna w plebiscycie górnośląskim. Studia Śląskie. Seria Nowa 1971 T.19 s , il., rys., tabl Brożek Krzysztof: [Polski Czerwony Krzyż] PCK w powstaniach śląskich i plebiscycie. W 50 rocznicę III powstania śląskiego. Zdrowie 1971 nr 5 s Brożek Krzysztof: Położnictwo i ginekologia ludowa górali Beskidu Śląskiego. Z zagadnień kultury medycznej w ujęciu historycznym. Archiwum Historii Medycyny 1971 T.34 nr 2 s Osiągnięcia lecznictwa zamkniętego w Cieszyńskiem w 25-leciu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej / pod red. Alfonsa Mackowskiego. Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1970 s.226, tabl., il., bibliogr. Rec.: Brożek Krzysztof: Lecznictwo zamknięte w Cieszyńskiem. Poglądy. Pismo Społeczno- Kulturalne 1971 R.10 nr 9 s.12; Rec. zmieniona: Brożek Krzysztof: Osiągnięcia lecznictwa zamkniętego w Cieszyńskiem. Służba Zdrowia 1971 nr 10 s Brożek Krzysztof: Alojzy Pawelec ( ) [Nekrolog-biogram]. Służba Zdrowia 1972 nr 38 s Brożek Krzysztof: Farmaceuci w powstaniach śląskich i plebiscycie Farmacja Polska 1972 T.28 nr 2 s , il. 22. Brożek Krzysztof: Nie opuszczę Gliwic. W 50 rocznicę zamordowania doktora Wincentego Styczyńskiego. Służba Zdrowia 1972 nr 16 s.8. 2

3 23. Brożek Krzysztof: Polscy lekarze i farmaceuci w ruchu narodowym na Górnym Śląsku od połowy XIX w. Zeszyty Gliwickie 1972 T.9 s.51-66, il. portr. 24. Brożek Krzysztof: Polski Czerwony Krzyż w powstaniach śląskich i plebiscycie ( ). Archiwum Historii Medycyny 1972 T.35 nr 1/2 s Brożek Krzysztof: Polska służba medyczna w powstaniach śląskich i plebiscycie: Katowice: Śląsk; Opole: Instytut Śląski w Opolu, 1973 ss.355, il., portr., ryc., tabl., err., bibliogr. Rec.: Głowacki Witold W., Farmacja Polska 1974 R.30 nr 4 s ; Gutt Romuald W., Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 1974 R.29 s ; J. St. [Kuśnierz Janina]: Skalpel i karabin. Trybuna Opolska. Magazyn 1973 nr 240(6992) s.4; Komunikat Informacyjny nr 52: nowości wydawnicze. Bulletin of Polish Medical Science and History 1973 vol.15 nr 4 s.21. Marcinkowski Tadeusz, Polski Tygodnik Lekarski 1974 T.29 nr 47 s.2015; Meissner Jan: Śląska powstańcza służba zdrowia. Opole. Miesięcznik Społeczno- Kulturalny 1973 R.4 nr 11(43) s.28-29; Nowak Franciszek, Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 1974 R.19 z.1 s ; Szymiczek Franciszek, Archiwum Historii Medycyny 1974 T.37 nr 4 s ; Szymiczek Franciszek, Medycyna w powsta-niach śląskich. Poglądy. Pismo Społeczno-Kulturalne 1973 R.12 nr 19 s.11; Wisz [Wilhelm Szewczyk], Notatki i utarczki. Medycyna w walce. Trybuna Robotnicza 1973 nr 207(9192) s.2; Wojtkowiak Stefan, Lekarz Wojskowy 1974 R.50 nr 1 s.66-67; Wojtkowiak Stefan, W witrynie księgarskiej. Pod czerwono-krzyskim znakiem kierunek Odra. Żołnierz Wolności 1973 R.24(31) nr 202(7053) s.3; Wojtkowiak Stefan, Z opaską czerwonego krzyża na szlaku Piastów. Służba Zdrowia 1973 nr 35(1248) s.6; Woszczyński Bolesław, Wojskowy Przegląd Historyczny 1974 R.19 nr 3 s ; Wrzosek Mieczysław, Kwartalnik Opolski 1974, R.20 nr 2(77) s Brożek Krzysztof: Wincenty Styczyński ( ), lekarz i działacz narodowy ziemi gliwickiej. Zeszyty Gliwickie 1973 T.10 s Brożek Krzysztof: Andrzej Mielęcki ( ). Sylwetki lekarzy śląskich. Archiwum Historii Medycyny 1974 T.37 nr 4 s , portr. 28. Brożek Krzysztof: Anioł z Ravensbrück. Wspomnienie o doktor Marii Rajdzie- Kujawskiej ( ). Opole. Miesięcznik Społeczno-Kulturalny 1974 R.5 nr 4(48) s.14, 24 il., portr. 29. Brożek Krzysztof: Anioł z Ravensbrück. [dr Maria Rajda-Kujawska]. Służba Zdrowia 1974 nr 10 s Brożek Krzysztof: Henryk Jarczyk ( ). Sylwetki lekarzy śląskich. Archiwum Historii Medycyny 1974 T.37 nr 4 s , portr. 31. Brożek Krzysztof: Lekarz górali [dr Jan Raszyk nekrolog biogram]. Służba Zdrowia 1974 nr 43 s Brożek Krzysztof: Leonard Lisiecki ( ). Sylwetki lekarzy śląskich. Archiwum Historii Medycyny 1974 T.37 nr 4 s , portr. 33. Brożek Krzysztof: Maksymilian Hager ( ). Sylwetki lekarzy śląskich. Archiwum Historii Medycyny 1974 T.37 nr 4 s , portr. 34. Brożek Krzysztof: Stanisław Roszak [nekrolog biogram]. Służba Zdrowia 1974 nr 44 s Brożek Krzysztof: Upośledzenie ziem byłego pruskiego wschodu w zakresie służby zdrowia na przełomie XIX i XX wieku i w okresie międzywojennym. Archiwum Historii Medy- 3

4 cyny 1974 T.37 nr 1 s.87-91, tabl. 36. Brożek Krzysztof: Urodzony w Chróścicach, zamordowany w Berlinie [dr med. Augustyn Kośny]. Opole. Miesięcznik Społeczno - Kulturalny 1974 R.5 nr 6(50) s.12, 14, il., portr. 37. Brożek Krzysztof: Z dziejów grupy zawodowej lekarzy na Górnym Śląsku ( ). Archiwum Historii Medycyny 1974 T.37 nr 4 s Brożek Krzysztof: Dr Maksymilian Wilimowski ( ). Przyczynek do historii Szpitalnictwa Polskiego na Śląsku. Szpitalnictwo Polskie 1975 T.19 nr 5 s Brożek Krzysztof: Lekarz społecznik, który zdobył serce górali [dr Jan Raszyk]. Głos Ziemi Cieszyńskiej 1975 R.21 nr 30 s Brożek Krzysztof: Lekarz górali. Wspomnienie o doktorze Janie Raszyku ( ) z Istebnej. Polski Tygodnik Lekarski 1975 R.30 nr 44 s Brożek Krzysztof: Lekarz górników [dr Leonard Lisiecki]. Nowiny 1975 R.19 [właśc. 20] nr 37(937) s Brożek Krzysztof: Mielęcki Andrzej ( ), lekarz, działacz narodowy na Górnym Śląsku. [W:] Polski słownik biograficzny. T.20 z.4(87): Michał opat Benedyktynów- Mieroszewski Krzysztof. [Red. nacz. Emanuel Rostworowski]. Wrocław; Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich; Instytut Historii PAN im. Tadeusza Manteuffla, 1975 s , bibliogr. 43. Brożek Krzysztof: Sierociniec im. dra med. Andrzeja Mielęckiego obecnie Państwowy Dom Dziecka Nr 2 w Katowicach. Poglądy. Pismo Społeczno-Kulturalne 1975 R.14 nr 18(310) s Brożek Krzysztof: Edward Hanke ( ), członek honorowy Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny. Archiwum Historii Medycyny 1976 T.39 nr 2 s , portr. 45. Brożek Krzysztof: [Polskie Towarzystwo Lekarskie] PTL w okresie niewoli narodowej. Służba Zdrowia 1976 nr 33 s Brożek Krzysztof: Rys życia społecznego i naukowego polskich lekarzy na Śląsku w czasach najnowszych ( ). Zaranie Śląskie 1976 R.39 z.4 s Brożek Krzysztof: Śląskie Towarzystwo Lekarskie (do 1939 r. pod nazwą Towarzystwo Lekarzy Polaków na Śląsku). Z historii prekursorów Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Polski Tygodnik Lekarski 1976 R.31 nr 19 s , bibliogr. poz Brożek Krzysztof: Towarzystwo Lekarskie Częstochowskie Z historii prekursorów Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Polski Tygodnik Lekarski 1976 R.31 nr 12 s , bibliogr. poz Brożek Krzysztof: Towarzystwo Lekarskie Zagłębia Dąbrowskiego ( ). Z historii prekursorów Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Polski Tygodnik Lekarski 1976 R.31 nr 15 s , bibliogr. poz Brożek Krzysztof: Akcja kolonii dla dzieci i młodzieży województwa śląskiego w latach Zdrowie Publiczne 1977 T.88 nr 9 s , bibliogr. poz Brożek Krzysztof: [Dwadzieścia pięć] 25 lat pracy Koła Katowickiego Polskiego Towarzystwa Lekarskiego ( ). Polski Tygodnik Lekarski 1977 R.32 nr 34 s.1340, Brożek Krzysztof: Mielęcki Andrzej ( ) - lekarz, działacz społeczny i narodowy. [W:] Śląski słownik biograficzny. T.1. Pod red. Jana Kantyki, Władysława Zielińskiego. 4

5 Katowice: Śląski Instytut Naukowy, 1977 s , bibliogr. 53. Brożek Krzysztof: Rys higieny szkolnej województwa śląskiego w latach Zdrowie Publiczne 1977 T.88 nr 8 s , tabl., bibliogr. poz Brożek Krzysztof: Rys polskiego ruchu lekarskich towarzystw naukowych do roku Kultura i Społeczeństwo 1977 T.21 nr 1 s Brożek Krzysztof: Z historii prekursorów Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Wiadomości Lekarskie 1977 T.30 z.5 s Brożek Krzysztof: Doktor Janusz Korczak. Wychowanie Fizyczne i Higiena Szkolna 1978 R.26 nr 7 s Brożek Krzysztof: Dziś Szymon Starkiewicz. Wiadomości Zagłębia 1978 R.23 nr 13 s.5, portr. 58. Brożek Krzysztof: Lekarskie tradycje Śląska. Służba Zdrowia 1978 nr 46(1529) s.1, Brożek Krzysztof: Olszak Wacław ( ), lekarz, działacz narodowy i społeczny na Śląsku Cieszyńskim. [W:] Polski słownik biograficzny. T.23 z.4(99): Ogiński Michał - Olszak Wacław. [Red. nacz. Emanuel Rostworowski]. Wrocław; Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich; Instytut Historii PAN im. Tadeusza Manteuffla, 1978 s , bibliogr. 60. Brożek Krzysztof: Pionierzy medycyny pracy na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim (do 1939 r.). [W:] III Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy. Streszczenia referatów. Łódź, r. Łódź: Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy, 1978 s Brożek Krzysztof: Polish medical services during the Silesian Insurrections and the Plebiscite ( ). [In:] XXVI International Congress of the History of Medicine. Resume. Plovdiv, r. [b.m.n.] s Brożek Krzysztof: Szymon Starkiewicz ( ). W 100-lecie urodzin prekursora kompleksowej rehabilitacji dzieci w Polsce. Pediatria Polska 1978 T.53 nr 8 s Brożek Krzysztof: W [stulecie] 100-lecie urodzin twórcy Górki [o doktorze Szymonie Starkiewiczu]. Służba Zdrowia 1978 nr 33 s Brożek Krzysztof, Ornowski Jan: Próba zestawienia strat wśród lekarzy Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego ( ). Przegląd Lekarski 1978 T.35 [właśc. 34] nr 1 s , bibliogr. poz Brożek Krzysztof: Andrzej Mielęcki ( ), lekarz, społecznik, działacz narodowy. Zasłużeni dla Katowic. Rocznik Katowicki 1979 T.7 s Brożek Krzysztof: Biały Feliks ( ) - lekarz, działacz społeczny i narodowy. [W:] Śląski słownik biograficzny. T.2. Pod red. Jana Kantyki, Władysława Zielińskiego. Katowice: Śląski Instytut Naukowy, 1979 s.22-24, bibliogr. 67. Brożek Krzysztof: Bogusław Parczewski ( ), lekarz, społecznik. Zasłużeni dla Katowic. Rocznik Katowicki 1979 T.7 s Brożek Krzysztof: Cyran Emil. [W:] Ludzie 35-lecia: sylwetki zasłużonych dla województwa katowickiego. Red. Henryk Rechowicz. Katowice: Śląski Instytut Naukowy, 1979 s Brożek Krzysztof: Cyran Emil ( ) - lekarz, nestor polskich psychiatrów. [W:] Śląski słownik biograficzny. T.2. Pod red. Jana Kantyki, Władysława Zielińskiego. Katowice: Śląski Instytut Naukowy, 1979 s.56-58, bibliogr. 70. Brożek Krzysztof: Czajkowski Józef ( ) - lekarz, naukowiec i społecznik. [W:] Śląski słownik biograficzny. T.2. Pod red. Jana 5

6 Kantyki, Władysława Zielińskiego. Katowice: Śląski Instytut Naukowy, 1979 s.59-60, bibliogr. 71. Brożek Krzysztof: Dr med. Józef Rostek ( ), lekarz i społecznik, organizator ochrony zdrowia na Śląsku. Zdrowie Publiczne 1979 T.90 nr 5 s , bibliogr. rez. sum. 72. Brożek Krzysztof: Dr med. Karol Zahorski ( ), lekarz-społecznik w Zagłębiu Dąbrowskim. (W 100-lecie urodzin). Polski Tygodnik Lekarski 1979 R.34 nr 26 s , bibliogr. 73. Brożek Krzysztof: Falkowski Stefan Feliks ( ) - lekarz, społecznik, działacz Narodowej Demokracji na terenie Zagłębia Dąbrowskiego. [W:] Śląski słownik biograficzny. T.2. Pod red. Jana Kantyki, Władysława Zielińskiego. Katowice: Śląski Instytut Naukowy, 1979 s.75-77, bibliogr. 74. Brożek Krzysztof: Farmaceuci w powstaniach śląskich i plebiscycie [W:] Dzieje nauk farmaceutycznych. Postępowe tradycje farmacji na Śląsku i Zagłębiu. Sesja naukowa. Red. Eugeniusz Kucharz. Streszczenia prac. Katowice: Śląska Akademia Medyczna, 1979 s Brożek Krzysztof: Funkcja społeczna lekarzy Zagłębia Dąbrowskiego w latach Zaranie Śląskie 1979 R.42 z.1 s Brożek Krzysztof: Hanke Edward ( ). [W:] Ludzie 35-lecia: sylwetki zasłużonych dla województwa katowickiego. Red. Henryk Rechowicz. Katowice: Śląski Instytut Naukowy, 1979 s Brożek Krzysztof: Józef Rostek ( ), lekarz, społecznik, działacz narodowy. Zasłużeni dla Katowic. Rocznik Katowicki 1979 T.7 s Brożek Krzysztof: Józef Rostek ( ). W 120-lecie urodzin i 50-lecie śmierci. Kwartalnik Opolski 1979 R.25 nr 2 s Brożek Krzysztof: Odszedł od nas, ale zasługuje na naszą wdzięczną pamięć [o doktorze Karolu Zahorskim]. Wiadomości Zagłębia 1979 R.24 nr 1 s.5, portr. 80. Brożek Krzysztof: Pierwsza ofiara hitlerowskiego terroru [o doktorze Wacławie Olszaku]. Podbeskidzie 1979 nr 9 s Brożek Krzysztof: Posłannictwo Judymów [z dziejów służby zdrowia w Zagłębiu Dąbrowskim]. Wiadomości Zagłębia 1979 R.24 nr 42 s Brożek Krzysztof: Społeczne tradycje medycyny w regionie śląsko-dąbrowskim ( ). Kultura i Społeczeństwo 1979 T.23 nr 3 s Brożek Krzysztof: Starkiewicz Szymon, pseud. Szymon Górka ( ) - lekarz pediatra, społecznik, prekursor kompleksowej rehabilitacji dzieci w Polsce. [W:] Śląski słownik biograficzny. T.2. Pod red. Jana Kantyki, Władysława Zielińskiego. Katowice: Śląski Instytut Naukowy, 1979 s , bibliogr. 84. Brożek Krzysztof: Szaflarski Jerzy Adam. [W:] Ludzie 35-lecia: sylwetki zasłużonych dla województwa katowickiego. Red. Henryk Rechowicz. Katowice: Śląski Instytut Naukowy, 1979 s Brożek Krzysztof: Trawiński Witold Marian ( ) - lekarz chirurg, działacz społecznego ruchu towarzystw lekarskich. [W:] Śląski słownik biograficzny. T.2. Pod red. Jana Kantyki, Władysława Zielińskiego. Katowice: Śląski Instytut Naukowy, 1979 s , bibliogr. 86. Brożek Krzysztof: Zahorski Karol ( ) - nestor lekarzy chorób wewnętrznych w Zagłębiu Dąbrowskim. [W:] Śląski słownik biograficzny. T.2. Pod red. Jana Kantyki, Władysława Zielińskiego. Katowice: Śląski Instytut Naukowy, 1979 s , bibliogr

7 87. Brożek Krzysztof: Dr Jan Buzek ( ). Sylwetki zasłużonych lekarzy. Przegląd Lekarski 1980 T.37 nr 1 s , il., bibliogr. poz Brożek Krzysztof: Lekarze w życiu społecznym Zagłębia Dąbrowskiego w latach Zaranie Śląskie 1980 R.43 z.3 s Brożek Krzysztof: Mielęcki Andrzej. [W:] Znani i nieznani Katowiczanie: wybór sylwetek zasłużonych dla miasta. Red. Lech Szafraniec. Katowice: Katowickie Towarzystwo Społeczno- Kulturalne, 1980 s Brożek Krzysztof: Parczewski Bogusław ( ), lekarz, działacz społeczny, powstaniec śląski. [W:] Polski słownik biograficzny. T.25 z.1(104): Padło Jan - Parczewski Franciszek. [Red. nacz. Emanuel Rostworowski]. Wrocław; Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich; Instytut Historii PAN im. Tadeusza Manteuffla, 1980 s , bibliogr. 91. Brożek Krzysztof: Parczewski Bogusław. [W:] Znani i nieznani Katowiczanie: wybór sylwetek zasłużonych dla miasta. Red. Lech Szafraniec. Katowice: Katowickie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, 1980 s Brożek Krzysztof: Pawelec Alojzy ( ), lekarz, powstaniec śląski, poseł na Sejm Śląski, senator RP. [W:] Polski słownik biograficzny. T.25 z.2(105): Parczewski Franciszek - Pawlak Wojciech. [Red. nacz. Emanuel Rostworowski]. Wrocław; Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich; Instytut Historii PAN im. Tadeusza Manteuffla, 1980 s , bibliogr. 93. Brożek Krzysztof: Ruch naukowy towarzystw medycznych w regionie śląskodąbrowskim. Wiadomości Lekarskie 1980 T.33 z.15 s , bibliogr. poz.9 rez. sum. 94. Brożek Krzysztof: Społeczne tradycje medycyny w regionie śląsko-dąbrowskim. Z historii ochrony zdrowia. Zdrowie Publiczne 1980 T.91 nr 9 s , bibliogr. poz.14, rez. sum Brożek Krzysztof: Bałdyk Bonifacy ( ) - aptekarz, działacz narodowy. [W:] Śląski słownik biograficzny. T.3. Pod red. Jana Kantyki, Władysława Zielińskiego. Katowice: Śląski Instytut Naukowy, 1981 s.16-18, bibliogr. 96. Brożek Krzysztof: Berdo Nadzieja ( ) - lekarz ftyzjatra. [W:] Śląski słownik biograficzny. T.3. Pod red. Jana Kantyki, Władysława Zielińskiego. Katowice: Śląski Instytut Naukowy, 1981 s.24-26, bibliogr. 97. Brożek Krzysztof: Chwalibogowski Artur Aleksander ( ) - lekarz pediatra. [W:] Śląski słownik biograficzny. T.3. Pod red. Jana Kantyki, Władysława Zielińskiego. Katowice: Śląski Instytut Naukowy, 1981 s.65-67, bibliogr. 98. Brożek Krzysztof: Głowiński Mieczysław Filip ( ) - lekarz ginekolog-położnik. [W:] Śląski słownik biograficzny. T.3. Pod red. Jana Kantyki, Władysława Zielińskiego. Katowice: Śląski Instytut Naukowy, 1981 s , bibliogr. 99. Brożek Krzysztof: Gryglewicz Edmund Leon ( ) - lekarz medycyny pracy i chorób wewnętrznych. [W:] Śląski słownik biograficzny. T.3. Pod red. Jana Kantyki, Władysława Zielińskiego. Katowice: Śląski Instytut Naukowy, 1981 s , bibliogr Brożek Krzysztof: Habryka Konrad ( ). [W:] Tobie Polsko: szkice biograficzne działaczy ruchu niepodległościowego na Górnym Śląsku. Red. Wiesław Lesiuk, Władysław Zieliński. Katowice: Śląski Instytut Naukowy; Opole: Instytut Naukowy, 1981 s Brożek Krzysztof: Kolszewski Alfred Antoni, pseud. Wilczek ( ) - lekarz, uczestnik powstań wielkopolskiego, śląskiego i warszawskiego. [W:] Śląski słownik 7

8 biograficzny. T.3. Pod red. Jana Kantyki, Władysława Zielińskiego. Katowice: Śląski Instytut Naukowy, 1981 s , bibliogr Brożek Krzysztof: Mielęcki Andrzej. [W:] Tobie Polsko: szkice biograficzne działaczy ruchu niepodległościowego na Górnym Śląsku. Red. Wiesław Lesiuk, Władysław Zieliński. Katowice: Śląski Instytut Naukowy; Opole: Instytut Naukowy, 1981 s Brożek Krzysztof: Molicki Marian, pseud. Konrad ( ) - lekarz, organizator społecznej służby zdrowia nad dziećmi i walki z gruźlicą. [W:] Śląski słownik biograficzny. T.3. Pod red. Jana Kantyki, Władysława Zielińskiego. Katowice: Śląski Instytut Naukowy, 1981 s , bibliogr Brożek Krzysztof: Obremba Teodor, pseud. Witek ( ) - lekarz, działacz niepodległościowy i społeczny. [W:] Śląski słownik biograficzny. T.3. Pod red. Jana Kantyki, Władysława Zielińskiego. Katowice: Śląski Instytut Naukowy, 1981 s , bibliogr Brożek Krzysztof: Pionierzy medycyny pracy w regionie śląsko-dąbrowskim. [W:] Pamiętnik III Krajowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy. T.3. Łódź, r. Łódź: Instytut Medycyny Pracy, 1981 s , bibliogr. poz Brożek Krzysztof: Rożanowicz Stanisław ( ) - lekarz dentysta, dziennikarz, działacz narodowy i społeczny na Pomorzu i Górnym Śląsku. [W:] Śląski słownik biograficzny. T.3. Pod red. Jana Kantyki, Władysława Zielińskiego. Katowice: Śląski Instytut Naukowy, 1981 s , bibliogr Brożek Krzysztof: Ruch naukowy towarzystw medycznych w regionie śląskodąbrowskim w 35-leciu PRL. Pamiętnik XII Krajowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny. Łódź, r. Annales Academiae Medicae Lodzensis 1981 T.22 supl.22 s Brożek Krzysztof: Adamczyk Ferdynand Korneliusz ( ) - działacz plebiscytowy, lekarz internista. [W:] Encyklopedia powstań śląskich. Zespół red. Franciszek Hawranek [i in.]. Opole: Instytut Śląski w Opolu, 1982 s Brożek Krzysztof: Adamiak Jan Szczęsny ( ) - organizator powstańczej służby zdrowia, lekarz. [W:] Encyklopedia powstań śląskich. Zespół red. Franciszek Hawranek [i in.]. Opole: Instytut Śląski w Opolu, 1982 s Brożek Krzysztof: Bałdyk Bonifacy ( ) - działacz plebiscytowy, aptekarz. [W:] Encyklopedia powstań śląskich. Zespół red. Franciszek Hawranek [i in.]. Opole: Instytut Śląski w Opolu, 1982 s Brożek Krzysztof: Baraniecka-Szaynok Wanda ( ) - lekarz powstańczy. [W:] Encyklopedia powstań śląskich. Zespół red. Franciszek Hawranek [i in.]. Opole: Instytut Śląski w Opolu, 1982 s Brożek Krzysztof: Barylski Tadeusz ( ) - powstaniec, lekarz dermatolog. [W:] Encyklopedia powstań śląskich. Zespół red. Franciszek Hawranek [i in.]. Opole: Instytut Śląski w Opolu, 1982 s Brożek Krzysztof: Bederski Jan, pseud. Struś (1899-?) - powstaniec, lekarz internista. [W:] Encyklopedia powstań śląskich. Zespół red. Franciszek Hawranek [i in.]. Opole: Instytut Śląski w Opolu, 1982 s Brożek Krzysztof: Biały Feliks ( ) - działacz narodowy i plebiscytowy, lekarz. [W:] Encyklopedia powstań śląskich. Zespół red. Franciszek Hawranek [i in.]. Opole: Instytut Śląski w Opolu, 1982 s Brożek Krzysztof: Biron Zygmunt ( ) - organizator opieki medycznej nad powstańcami, lekarz internista. [W:] Encyklopedia powstań śląskich. Zespół red. Franciszek Hawranek [i in.]. Opole: Instytut Śląski 8

9 w Opolu, 1982 s Brożek Krzysztof: Bobkowski Stanisław ( ) - organizator pomocy medycznej dla I i III powstania, lekarz. [W:] Encyklopedia powstań śląskich. Zespół red. Franciszek Hawranek [i in.]. Opole: Instytut Śląski w Opolu, 1982 s Brożek Krzysztof: Boroń Edward ( ) - organizator powstańczej służby sanitarnej, farmaceuta. [W:] Encyklopedia powstań śląskich. Zespół red. Franciszek Hawranek [i in.]. Opole: Instytut Śląski w Opolu, 1982 s Brożek Krzysztof: Burzyński Kazimierz ( ) - działacz plebiscytowy, organizator peowiacki, farmaceuta. [W:] Encyklopedia powstań śląskich. Zespół red. Franciszek Hawranek [i in.]. Opole: Instytut Śląski w Opolu, 1982 s Brożek Krzysztof: Ceglarek Mieczysław ( ) - dca powstańczy, drogista. [W:] Encyklopedia powstań śląskich. Zespół red. Franciszek Hawranek [i in.]. Opole: Instytut Śląski w Opolu, 1982 s Brożek Krzysztof: Centralny Komitet Czerwonego Krzyża dla Śląska. [W:] Encyklopedia powstań śląskich. Zespół red. Franciszek Hawranek [i in.]. Opole: Instytut Śląski w Opolu, 1982 s Brożek Krzysztof: Centralny Komitet Pomocy dla Dzieci w Katowicach - z siedzibą zarządu w Warszawie, utworzony w [W:] Encyklopedia powstań śląskich. Zespół red. Franciszek Hawranek [i in.]. Opole: Instytut Śląski w Opolu, 1982 s Brożek Krzysztof: Chrapek-Chortyński Jan Zygmunt ( ) - oficer powstańczy, lekarz chirurg. [W:] Encyklopedia powstań śląskich. Zespół red. Franciszek Hawranek [i in.]. Opole: Instytut Śląski w Opolu, 1982 s Brożek Krzysztof: Cichy Maksymilian ( ) - powstaniec, lekarz. [W:] Encyklopedia powstań śląskich. Zespół red. Franciszek Hawranek [i in.]. Opole: Instytut Śląski w Opolu, 1982 s Brożek Krzysztof: Ciesielski Stanisław ( ) - organizator sanitariatu w III powstaniu, farmaceuta. [W:] Encyklopedia powstań śląskich. Zespół red. Franciszek Hawranek [i in.]. Opole: Instytut Śląski w Opolu, 1982 s Brożek Krzysztof: Cyran Emil ( ) - działacz narodowy i plebiscytowy, powstaniec, lekarz. [W:] Encyklopedia powstań śląskich. Zespół red. Franciszek Hawranek [i in.]. Opole: Instytut Śląski w Opolu, 1982 s Brożek Krzysztof: Długiewicz Franciszek ( ) - działacz plebiscytowy i społeczny, drogista. [W:] Encyklopedia powstań śląskich. Zespół red. Franciszek Hawranek [i in.]. Opole: Instytut Śląski w Opolu, 1982 s Brożek Krzysztof: Długiewicz Władysław ( ) - działacz plebiscytowy, drogista. [W:] Encyklopedia powstań śląskich. Zespół red. Franciszek Hawranek [i in.]. Opole: Instytut Śląski w Opolu, 1982 s Brożek Krzysztof: Donhaiser Antoni ( ) - oficer powstańczy, lekarz, specjalista chorób zakaźnych, mikrobiologii i epidemiologii. [W:] Encyklopedia powstań śląskich. Zespół red. Franciszek Hawranek [i in.]. Opole: Instytut Śląski w Opolu, 1982 s Brożek Krzysztof: Dzieża Franciszek ( ) - działacz plebiscytowy, organizator służby medycznej, lekarz. [W:] Encyklopedia powstań śląskich. Zespół red. Franciszek Hawranek [i in.]. Opole: Instytut Śląski w Opolu, 1982 s Brożek Krzysztof: Dziopiński Jerzy ( ) - oficer powstańczy, lekarz. [W:] Encyklopedia powstań śląskich. Zespół red. Franciszek Hawranek [i in.]. Opole: Instytut 9

10 Śląski w Opolu, 1982 s Brożek Krzysztof: Fabian Ignacy ( ) - powstaniec. [W:] Encyklopedia powstań śląskich. Zespół red. Franciszek Hawranek [i in.]. Opole: Instytut Śląski w Opolu, 1982 s Brożek Krzysztof: Falkowski Stefan Feliks ( ) - działacz społeczny, lekarz internista. [W:] Encyklopedia powstań śląskich. Zespół red. Franciszek Hawranek [i in.]. Opole: Instytut Śląski w Opolu, 1982 s Brożek Krzysztof: Filipczak Józef ( ) - organizator sanitariatu w III powstaniu, farmaceuta. [W:] Encyklopedia powstań śląskich. Zespół red. Franciszek Hawranek [i in.]. Opole: Instytut Śląski w Opolu, 1982 s Brożek Krzysztof: Flieger Stanisław ( ) - działacz plebiscytowy, drogista. [W:] Encyklopedia powstań śląskich. Zespół red. Franciszek Hawranek [i in.]. Opole: Instytut Śląski w Opolu, 1982 s Brożek Krzysztof: Gajdas Emil ( ) - działacz plebiscytowy, przywódca peowiacki, farmaceuta. [W:] Encyklopedia powstań śląskich. Zespół red. Franciszek Hawranek [i in.]. Opole: Instytut Śląski w Opolu, 1982 s Brożek Krzysztof: Gintrowicz- Wojnarowska Agnieszka ( ) - drogistka. [W:] Encyklopedia powstań śląskich. Zespół red. Franciszek Hawranek [i in.]. Opole: Instytut Śląski w Opolu, 1982 s Brożek Krzysztof: Głogowski Leon ( ) - powstaniec. [W:] Encyklopedia powstań śląskich. Zespół red. Franciszek Hawranek [i in.]. Opole: Instytut Śląski w Opolu, 1982 s Brożek Krzysztof: Gniatczyński Marian ( ) - przywódca peowiacki, farmaceuta. [W:] Encyklopedia powstań śląskich. Zespół red. Franciszek Hawranek [i in.]. Opole: Instytut Śląski w Opolu, 1982 s Brożek Krzysztof: Gogela Zygmunt ( ) - powstaniec, farmaceuta. [W:] Encyklopedia powstań śląskich. Zespół red. Franciszek Hawranek [i in.]. Opole: Instytut Śląski w Opolu, 1982 s Brożek Krzysztof: Golus Teofil ( ) - działacz plebiscytowy, lekarz powstańczy. [W:] Encyklopedia powstań śląskich. Zespół red. Franciszek Hawranek [i in.]. Opole: Instytut Śląski w Opolu, 1982 s Brożek Krzysztof: Gondzik Jan ( ) - działacz plebiscytowy, dca powstańczy, lekarz dentysta. [W:] Encyklopedia powstań śląskich. Zespół red. Franciszek Hawranek [i in.]. Opole: Instytut Śląski w Opolu, 1982 s Brożek Krzysztof: Górny Jan, pseud. Dobrzyński ( ) - działacz plebiscytowy, organizator powstańczej służby zdrowia, lekarz laryngolog. [W:] Encyklopedia powstań śląskich. Zespół red. Franciszek Hawranek [i in.]. Opole: Instytut Śląski w Opolu, 1982 s Brożek Krzysztof: Grobelski Michał, pseud. Antoniewicz ( ) - organizator służby zdrowia w III powstaniu, chirurgortopeda. [W:] Encyklopedia powstań śląskich. Zespół red. Franciszek Hawranek [i in.]. Opole: Instytut Śląski w Opolu, 1982 s Brożek Krzysztof: Gryglewicz Leon ( ) - działacz plebiscytowy, drogista. [W:] Encyklopedia powstań śląskich. Zespół red. Franciszek Hawranek [i in.]. Opole: Instytut Śląski w Opolu, 1982 s Brożek Krzysztof: Hadera Maria z Rossów (1901-?) - sanitariuszka powstańcza, pielęgniarka. [W:] Encyklopedia powstań śląskich. Zespół red. Franciszek Hawranek [i in.]. Opole: Instytut Śląski w Opolu, 1982 s Brożek Krzysztof: Hager Bronisław (

Szlaki handlowe w średniowieczu między Wisłą a Pilicą

Szlaki handlowe w średniowieczu między Wisłą a Pilicą Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Szlaki handlowe w średniowieczu między Wisłą a Pilicą zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Marta Boszczyk Kielce 2013 Korekta Bożena Lewandowska

Bardziej szczegółowo

Stanisław Staszic (1755-1826) na Zamojszczyźnie 255 rocznica urodzin

Stanisław Staszic (1755-1826) na Zamojszczyźnie 255 rocznica urodzin Stanisław Staszic (1755-1826) na Zamojszczyźnie 255 rocznica urodzin zestawienie bibliograficzne w wyborze Bibliografia podmiotu Staszic Stanisław : Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego / Stanisław Staszic

Bardziej szczegółowo

Pomoc PCK jeńcom wojennym w okręgu kielecko-radomskim w latach 1939-1945

Pomoc PCK jeńcom wojennym w okręgu kielecko-radomskim w latach 1939-1945 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Pomoc PCK jeńcom wojennym w okręgu kielecko-radomskim w latach 1939-1945 zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Bożena Lewandowska Kielce

Bardziej szczegółowo

Historia szkolnictwa specjalnego w Polsce : zestawienie bibliograficzne w wyborze

Historia szkolnictwa specjalnego w Polsce : zestawienie bibliograficzne w wyborze Historia szkolnictwa specjalnego w Polsce : zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Ewa Lewicka Kielce, 2013 PBW Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Korekta Dorota Parkita Książki,

Bardziej szczegółowo

Bibliografia publikacji Profesora Lecha Mokrzeckiego za lata 2005 2015 (opracowali Tomasz Maliszewski, Mariusz Brodnicki)... 32

Bibliografia publikacji Profesora Lecha Mokrzeckiego za lata 2005 2015 (opracowali Tomasz Maliszewski, Mariusz Brodnicki)... 32 Spis treści Wstęp... 11 Kazimierz Puchowski, Józef Żerko Profesor Lech Marian Mokrzecki badacz dziejów nauki, kultury i oświaty... 17 Doktorzy wypromowani przez Profesora Lecha Mokrzeckiego (opracował

Bardziej szczegółowo

Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) życie i twórczość

Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) życie i twórczość PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE 62-600 Koło, ul. Toruńska 60 tel. (0-63) 2721261 e-mail kolo@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) życie i twórczość (bibliografia

Bardziej szczegółowo

WITAMINA D ELIKSIR ZROWIA

WITAMINA D ELIKSIR ZROWIA RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI WITAMINA D ELIKSIR ZROWIA WARSZAWA, 11 LIPCA 2014r. SESJA INAUGURACYJNA 09:00 9:40 Rejestracja uczestników, kawa powitalna 09: 40-10:00 OTWARCIE KONFERENCJI - Wystąpienia zaproszonych

Bardziej szczegółowo

Ruda Śląska. - zestawienie bibliograficzne. ze zbiorów PBW w Rudzie Śląskiej

Ruda Śląska. - zestawienie bibliograficzne. ze zbiorów PBW w Rudzie Śląskiej Ruda Śląska - zestawienie bibliograficzne ze zbiorów PBW w Rudzie Śląskiej 1. 10 [DZIESIĘĆ] lat samorządu lokalnego w Rudzie Śląskiej. - Ruda Śląska : Rada Miejska i Zarząd Miasta Ruda Śląska, 2000 Sygnatura:

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Historia pieniądza. zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie Bożena Lewandowska

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Historia pieniądza. zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie Bożena Lewandowska Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Historia pieniądza zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Bożena Lewandowska Kielce 2010 2 Historia pieniądza na świecie wydawnictwa zwarte

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej

Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu Filia w Świdnicy Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej Opracowanie Agnieszka Nawrocka Katarzyna Giedrys-Woźny Świdnica 2015 Na zjeździe założycielskim,

Bardziej szczegółowo

KUJAWY REGION - OGÓLNIE W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W INOWROCŁAWIU

KUJAWY REGION - OGÓLNIE W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W INOWROCŁAWIU Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy FILIA W INOWROCŁAWIU ul. Narutowicza 47 tel. (52) 357-44-09 e-mail: bpino@poczta.fm www.pbwinowroclaw.neostrada.pl KUJAWY REGION - OGÓLNIE W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Czas wolny

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Czas wolny Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Czas wolny (zestawienie bibliograficzne w wyborze materiałów dostępnych w Bibliotece Pedagogicznej w Kazimierzy Wielkiej) Wybór i opracowanie Agnieszka Kabat

Bardziej szczegółowo

"Śląskie środowisko lekarskie XIX-XX wieku. Sesja w Instytucie Historii Nauki PAN w Warszawie 14 grudnia 2000 roku

Śląskie środowisko lekarskie XIX-XX wieku. Sesja w Instytucie Historii Nauki PAN w Warszawie 14 grudnia 2000 roku Joanna Mackiewicz "Śląskie środowisko lekarskie XIX-XX wieku. Sesja w Instytucie Historii Nauki PAN w Warszawie 14 grudnia 2000 roku Kolejne z cyklu spotkań, organizowanych przez redakcję Słownika biograficznego

Bardziej szczegółowo

PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW KSIĄŻNICY ZAMOJSKIEJ. 2012 r.

PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW KSIĄŻNICY ZAMOJSKIEJ. 2012 r. PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW KSIĄŻNICY ZAMOJSKIEJ 2012 r. Dżygało Marta - Wyjazd szkoleniowy bibliotekarzy do Warszawy (Relacje) / Marta Dżygało // Bibliotekarz Zamojski". - 2012, nr 1(35), s. 46-47. Grabczak

Bardziej szczegółowo

(Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej)

(Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej) (Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej) OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Tuszynie z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Tuszynie

Bardziej szczegółowo

Ruch w życiu młodego człowieka zestawienie bibliograficzne w wyborze

Ruch w życiu młodego człowieka zestawienie bibliograficzne w wyborze Ruch w życiu młodego człowieka zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i oprac. Bożena Lewandowska Kielce, 2012 r. Korekta Magdalena Mularczyk Wydawnictwa zwarte Dostępne w PBW 1. Janiec, Stanisław

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr Or/28/Z/2005. Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 14 września 2005 r.

Zarządzenie nr Or/28/Z/2005. Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 14 września 2005 r. Zarządzenie nr Or/28/Z/2005 Burmistrza Gminy i Miasta z dnia 14 września 2005 r. w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Sposoby nawiązania do horacjańskiej myśli Non omnis moriar w utworach literatury polskiej

Sposoby nawiązania do horacjańskiej myśli Non omnis moriar w utworach literatury polskiej Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Sposoby nawiązania do horacjańskiej myśli Non omnis moriar w utworach literatury polskiej zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Marta Boszczyk

Bardziej szczegółowo

Bibliografia podmiotowa

Bibliografia podmiotowa Materiały dotyczące działalności dydaktycznej z zakresu andragogiki i nauczania zdalnego Bibliografia podmiotowa Wydawnictwa zwarte 1. Kształcenie korespondencyjne. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe,

Bardziej szczegółowo

Dr Jan Dąbrowski Wrocław - AM

Dr Jan Dąbrowski Wrocław - AM Dr Jan Dąbrowski Wrocław - AM ekslibrisy stomatologów w zbiorach biblioteki akademii medycznej we wrocławiu W skład bogatej kolekcji zbiorów specjalnych Biblioteki Akademii Medycznej we Wrocławiu wchodzą,

Bardziej szczegółowo

Encyklopedia Katolicka T. VI, VII, VIII, IX, X, XI cena: 50,00 zł/tom

Encyklopedia Katolicka T. VI, VII, VIII, IX, X, XI cena: 50,00 zł/tom Encyklopedia Katolicka T. VI, VII, VIII, IX, X, XI cena: 50,00 zł/tom 1. Graczyk Roman Konstytucja dla Polski Seria: Demokracja. Filozofia i Praktyka Kraków : Znak, 1997 Warszawa : Fundacja im. Stefana

Bardziej szczegółowo

Związki Józefa Piłsudskiego z Kielcami

Związki Józefa Piłsudskiego z Kielcami Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Związki Józefa Piłsudskiego z Kielcami zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Marta Boszczyk, Bożena Lewandowska Kielce 2011 1. Anar : Marszałek

Bardziej szczegółowo

Materiały dotyczące działalności dydaktycznej z zakresu andragogiki i nauczania zdalnego. Bibliografia podmiotowa

Materiały dotyczące działalności dydaktycznej z zakresu andragogiki i nauczania zdalnego. Bibliografia podmiotowa Materiały dotyczące działalności dydaktycznej z zakresu andragogiki i nauczania zdalnego Bibliografia podmiotowa Wydawnictwa zwarte 1. Kształcenie korespondencyjne. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe,

Bardziej szczegółowo

Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach. Wojciech Korfanty. w zbiorach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach. Zestawienie bibliograficzne

Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach. Wojciech Korfanty. w zbiorach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach. Zestawienie bibliograficzne 0 Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach Wojciech Korfanty w zbiorach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach Zestawienie bibliograficzne Katowice 2009 1 Opracowała Barbara Szumiał Projekt okładki

Bardziej szczegółowo

Nowości w Bibliotece WSKIZ październik 2011

Nowości w Bibliotece WSKIZ październik 2011 Nowości w Bibliotece WSKIZ październik 2011 Jakość, środowisko i bezpieczeństwo pracy w zarządzaniu przedsiębiorstwem Bożena Gajdzik, Andrzej Wyciślik Wyd. 2 popr. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej,

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Ogniska wychowawcze. zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie Bożena Lewandowska

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Ogniska wychowawcze. zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie Bożena Lewandowska Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Ogniska wychowawcze zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Bożena Lewandowska Kielce 2012 Korekta Marta Boszczyk Redakcja techniczna opracowanie

Bardziej szczegółowo

Motyw snu w literaturze

Motyw snu w literaturze Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Motyw snu w literaturze zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Małgorzata Pronobis Kielce 2010 2 Materiały ogólne 1. Danek, D. : Sen (marzenie

Bardziej szczegółowo

K S I Ą Ż K I. Narodowe Święto Niepodległości. 1. Bitwa Warszawska 1920 : materiały edukacyjne. Warszawa, 2011

K S I Ą Ż K I. Narodowe Święto Niepodległości. 1. Bitwa Warszawska 1920 : materiały edukacyjne. Warszawa, 2011 Narodowe Święto Niepodległości K S I Ą Ż K I 1. Bitwa Warszawska 1920 : materiały edukacyjne. Warszawa, 2011 2. Borucki M. / Historia Polski do 2010 roku. Warszawa, 2010. 3. Brzoza Cz. / Historia Polski

Bardziej szczegółowo

ORDEREM ORŁA BIAŁEGO. Pan Jan OLSZEWSKI. KRZYśEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ODRODZENIA POLSKI

ORDEREM ORŁA BIAŁEGO. Pan Jan OLSZEWSKI. KRZYśEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ODRODZENIA POLSKI Odznaczeni zostali: w uznaniu znamienitych zasług dla Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności dla przemian demokratycznych i wolnej Polski, za działalność państwową i publiczną ORDEREM ORŁA BIAŁEGO

Bardziej szczegółowo

Alfabetyczna lista członków Rady Kuratorów ZNiO wszystkich kadencji

Alfabetyczna lista członków Rady Kuratorów ZNiO wszystkich kadencji Alfabetyczna lista członków Rady ZNiO wszystkich L.p. Imię i nazwisko, stopień naukowy 1. Prof. dr hab. Andrzej Baborski 2. Prof. Władysław Bartoszewski 3. Prof. dr hab. Marek Bojarski 4. Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Janusz Korczak (1878?-1942) życie i twórczość

Janusz Korczak (1878?-1942) życie i twórczość PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE 62-600 Konin, ul. Toruńska 60 tel. (0-63) 27 21 261 e-mail kolo@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl Janusz Korczak (1878?-1942) życie i twórczość Zestawienie

Bardziej szczegółowo

CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO

CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO WYKAZ JEDNOSTEK UPRAWNIONYCH DO PROWADZENIA SPECJALIZACJI W DZIEDZINACH MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE W OCHRONIE ZDROWIA (LISTA JEDNOSTEK SZKOLĄCYCH) L.p. 1. 3 5 6 7

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 października 2014 r. Poz. 984 P O S T A N O W I E N I E PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 20 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 31 października 2014 r. Poz. 984 P O S T A N O W I E N I E PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 20 czerwca 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 października 2014 r. Poz. 984 Rej. 266/2014 P O S T A N O W I E N I E PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 20 czerwca

Bardziej szczegółowo

POWSTANIE STYCZNIOWE

POWSTANIE STYCZNIOWE Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy FILIA W INOWROCŁAWIU ul. Narutowicza 47 tel. (52) 357-44-09 e-mail: bpino@poczta.fm www.pbwinowroclaw.neostrada.pl POWSTANIE STYCZNIOWE zestawienie bibliograficzne

Bardziej szczegółowo

Rząd Polski. 1. prezydent Bronisław Komorowski
2. premier Donald Tusk
3. Waldemar Pawlak
4. Elżbieta Bieokowska
5.

Rząd Polski. 1. prezydent Bronisław Komorowski<br> 2. premier Donald Tusk<br> 3. Waldemar Pawlak<br> 4. Elżbieta Bieokowska<br> 5. Rząd Polski 1. prezydent Bronisław Komorowski 2. premier Donald Tusk 3. Waldemar Pawlak 4. Elżbieta Bieokowska 5. Michał Boni 6. Jolanta Fedak 7. Adam Giersz 8. Cezary Grabarczyk

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Bezrobocie

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Bezrobocie Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Bezrobocie (zestawienie bibliograficzne w wyborze materiałów dostępnych w Bibliotece Pedagogicznej w Kazimierzy Wielkiej) Wybór i opracowanie Mariola Majchrowska

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Sekcja nauk humanistycznych

SPIS TREŚCI. Sekcja nauk humanistycznych 5 SPIS TREŚCI GRZEGORZ CHOMICKI Wokół oceny podręczników szkolnych. Refleksje wstępne............. ZENON URYGA Uwagi w sprawie dokonywania zmian w podstawach programowych języka polskiego.......................................

Bardziej szczegółowo

PLAN POSIEDZENIA KOMISJI PRZEPROWADZAJĄCYCH POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE DO SPECJALIZACJI LEKARSKICH I STOMATOLOGICZNYCH W SESJI 01.12.2010-31.01.

PLAN POSIEDZENIA KOMISJI PRZEPROWADZAJĄCYCH POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE DO SPECJALIZACJI LEKARSKICH I STOMATOLOGICZNYCH W SESJI 01.12.2010-31.01. PLAN POSIEDZENIA KOMISJI PRZEPROWADZAJĄCYCH POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE DO SPECJALIZACJI LEKARSKICH I STOMATOLOGICZNYCH W SESJI 01.12.2010-31.01.2011 DZIEDZINY PODSTAWOWE L.p. Dziedzina Data posiedzenia

Bardziej szczegółowo

Polszczyzna piękna i bogata wybór literatury

Polszczyzna piękna i bogata wybór literatury Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Polszczyzna piękna i bogata wybór literatury Wybór i opracowanie Magdalena Mularczyk Kielce 2015 Korekta Małgorzata Pronobis Redakcja techniczna opracowanie

Bardziej szczegółowo

Julian Tuwim (1894-1953)

Julian Tuwim (1894-1953) Julian Tuwim (1894-1953) Zestawienie bibliograficzne ze zbiorów PBW w Rudzie Śląskiej Oprac. Agnieszka Miczka Ruda Śląska 2013 Wydawnictwa zwarte 1. Krasoń, Katarzyna Malowniczy most do poezji : wiersze

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy. Dziedzina. Prof. dr hab. n. med. Michał Kurek

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy. Dziedzina. Prof. dr hab. n. med. Michał Kurek Lp Dziedzina Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy 1. alergologia Michał Kurek allergy@pum.edu.pl Zakład Alergologii PUM tel. (91) 466 16 46, 47 2. anestezjologia i intensywna terapia Prof.dr

Bardziej szczegółowo

historia powstania i realizacja pokoleniowa

historia powstania i realizacja pokoleniowa historia powstania i realizacja pokoleniowa Dzieło Karola Estreichera Seniora Pierwsze założenie - bibliografia = listą dostępnych druków zwartych od 1800 roku. Materiały zbierane od 1840 r. Pierwszy tom

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE DO DEMOKRACJI (zestawienie bibliograficzne w wyborze)

WYCHOWANIE DO DEMOKRACJI (zestawienie bibliograficzne w wyborze) WYCHOWANIE DO DEMOKRACJI (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Wydawnictwa zwarte 1. DEMOKRACJA a wychowanie : materiały przedzjazdowe : II Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny. Toruń : Polskie Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Ośrodki uczestniczące w Programie Leczenia Osobistymi Pompami Insulinowymi Kobiet Ciężarnych z Cukrzycą

Ośrodki uczestniczące w Programie Leczenia Osobistymi Pompami Insulinowymi Kobiet Ciężarnych z Cukrzycą Ośrodki uczestniczące w Programie Leczenia Osobistymi Pompami Insulinowymi Kobiet Ciężarnych z Cukrzycą lp miasto ulica OŚRODEK OŚRODKI NOWE 1 Zabrze 3 Maja prof. Gumprecht Samodzielny Publiczny Szpital

Bardziej szczegółowo

Wystpy Arki Gdynia w I lidze.

Wystpy Arki Gdynia w I lidze. Wystpy Arki Gdynia w I lidze. I liga 1974/1975 1. Ruch Chorzów 30 44 20 4-6 61-27 2. Stal Mielec 30 38 15 8-7 40-24 3. lsk Wrocław 30 36 13 10-7 40-31 4. Wisła Kraków 30 34 12 10-8 40-31 5. Zagłbie Sosnowiec

Bardziej szczegółowo

Jak radzić sobie ze szkolną absencją - bezpieczeństwo w szkole

Jak radzić sobie ze szkolną absencją - bezpieczeństwo w szkole Jak radzić sobie ze szkolną absencją - bezpieczeństwo w szkole Zestawienie bibliograficzne w wyborze Zasięg chronologiczny: 2000-2013 Zasięg językowy: język polski Rodzaje wykorzystanych źródeł: Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

Aneks 1. Przydatne adresy i telefony

Aneks 1. Przydatne adresy i telefony Aneks 1. Przydatne adresy i telefony Kliniki i oddziały kardiologiczne dla dzieci Bydgoszcz Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego ul. Chodkiewicza 44; 85-667 Bydgoszcz Oddział Pediatrii i Kardiologii

Bardziej szczegółowo

Nagrody za osiągnięcia organizacyjne

Nagrody za osiągnięcia organizacyjne Nagrody za osiągnięcia organizacyjne Za wkład pracy oraz osobiste zaangaŝowanie w działalność organizacyjną na rzecz dynamicznego rozwoju Uczelni, Jego Magnificencja Rektor przyznał nagrody następującym

Bardziej szczegółowo

JAN PAWEŁ II (1920-2005) Zestawienie bibliograficzne ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach Filia w Rudzie Śląskiej

JAN PAWEŁ II (1920-2005) Zestawienie bibliograficzne ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach Filia w Rudzie Śląskiej JAN PAWEŁ II (1920-2005) Zestawienie bibliograficzne ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach Filia w Rudzie Śląskiej Oprac. Agnieszka Miczka Wydawnictwa zwarte 1. Bóg, człowiek i

Bardziej szczegółowo

Trzebnica. Zarys rozwoju miasta na przestrzeni wieków. pod redakcją Leszka Wiatrowskiego. Wrocław Trzebnica 1995 Wydawnictwo DTSK Silesia

Trzebnica. Zarys rozwoju miasta na przestrzeni wieków. pod redakcją Leszka Wiatrowskiego. Wrocław Trzebnica 1995 Wydawnictwo DTSK Silesia Trzebnica Zarys rozwoju miasta na przestrzeni wieków pod redakcją Leszka Wiatrowskiego Wrocław Trzebnica 1995 Wydawnictwo DTSK Silesia Spis treści Przedmowa (Henryk Jacukowicz) 5 Wstęp (Jerzy Kos, Leszek

Bardziej szczegółowo

Lista Ministra Zdrowia jednostek szkolących w dziedzinie: EPIDEMIOLOGIA. (stan na dzień 2.01.2008 r.)

Lista Ministra Zdrowia jednostek szkolących w dziedzinie: EPIDEMIOLOGIA. (stan na dzień 2.01.2008 r.) WYKAZ JEDNOSTEK SZKOLĄCYCH UPRAWNIONYCH DO PROWADZENIA SPECJALIZACJI W DZIEDZINACH MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE W OCHRONIE ZDROWIA (LISTA JEDNOSTEK SZKOLĄCYCH). 7 EPIDEMIOLOGIA 8-0 Bydgoszcz Epidemiologiczna

Bardziej szczegółowo

Wykładowcy Lata z Helem

Wykładowcy Lata z Helem Bartłomiej Andrzejewski - Instytut Fizyki Molekularnej PAN Józef Barnaś Instytut Fizyki Molekularnej PAN Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Janusz Baszyński - Instytut Fizyki Molekularnej PAN Krzysztof

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMA DOSTĘPNE W CZYTELNI CDIDN WBP. Tytuł czasopisma Rocznik Sygnatura

CZASOPISMA DOSTĘPNE W CZYTELNI CDIDN WBP. Tytuł czasopisma Rocznik Sygnatura CZASOPISMA DOSTĘPNE W CZYTELNI CDIDN WBP Tytuł czasopisma Rocznik Sygnatura Aktualne Problemy Informacji i Dokumentacji 1970 Pr II 307 1983 1990 Aura 1979 2006 Pr III 115 Auxilium Sociale 2003 2006 Pr

Bardziej szczegółowo

the following State Universities provide programmes on physiotherapy:

the following State Universities provide programmes on physiotherapy: Poland the following State Universities provide programmes on physiotherapy: 1. Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie 31-571 Kraków, Al. Jana Pawła II 78 tel. (+48-12) 683 10

Bardziej szczegółowo

Znaczenie digitalizacji i udostępniania zasobów archiwalnych w Internecie dla rozwoju nowych inicjatyw społecznych. Piotr Skałecki, Maciej Głowiak

Znaczenie digitalizacji i udostępniania zasobów archiwalnych w Internecie dla rozwoju nowych inicjatyw społecznych. Piotr Skałecki, Maciej Głowiak Znaczenie digitalizacji i udostępniania zasobów archiwalnych w Internecie dla rozwoju nowych inicjatyw społecznych Piotr Skałecki, Maciej Głowiak Współczesne tendencje w zakresie metodyki archiwalnej Digitalizowanie

Bardziej szczegółowo

Opublikowane scenariusze zajęć:

Opublikowane scenariusze zajęć: mgr Magdalena Tomczyk nauczyciel dyplomowany historii, wiedzy o społeczeństwie oraz wychowania do życia w rodzinie w Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie. Naukowo zajmuje się historią XIX i

Bardziej szczegółowo

Członkowie komisji zarządzających funduszy promocji produktów. rolno-spożywczych kadencja na lata 2013-2017

Członkowie komisji zarządzających funduszy promocji produktów. rolno-spożywczych kadencja na lata 2013-2017 Członkowie komisji zarządzających funduszy promocji produktów I. Fundusz Promocji Mleka rolno-spożywczych kadencja na lata 2013-2017 25.11.2013 r. Członkowie komisji reprezentujący ogólnokrajowe organizacje

Bardziej szczegółowo

NASZE SPRAWY KRESOWE STANICE

NASZE SPRAWY KRESOWE STANICE NASZE SPRAWY 15 czerwca 2013 roku na Walnym Zebraniu został wybrany nowy Zarząd Stowarzyszenia Rodzin Osadników Wojskowych i Cywilnych Kresów Wschodnich. Prezesem został Mieczysław Wójcik. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Wyniki wyborów do Rady Gminy Goleszów przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r.

Wyniki wyborów do Rady Gminy Goleszów przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r. - - Wyniki wyborów do Rady Gminy Goleszów przeprowadzonych w dniu listopada 0 r. Okręg wyborczy nr Goleszów Dolny obejmujący mandat. GANDOR Magdalena Anna zgłoszona przezkomitet Wyborczy Wyborców Jarosława

Bardziej szczegółowo

Udział w konferencjach dr Bożena Makowska

Udział w konferencjach dr Bożena Makowska Udział w konferencjach dr Bożena Makowska Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Teraźniejszość i przyszłość edukacji zdrowotnej pod honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora Akademii Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo

Inspiracje życiem i twórczością Janusza Korczaka. Konkurs dla młodzieży. Regulamin

Inspiracje życiem i twórczością Janusza Korczaka. Konkurs dla młodzieży. Regulamin Inspiracje życiem i twórczością Janusza Korczaka Konkurs dla młodzieży Regulamin Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów Oddział w Szczecinie oraz Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica, włączając się

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE SZEFA KANCELARII SENATU. z dnia 11 stycznia 2007 r.

OBWIESZCZENIE SZEFA KANCELARII SENATU. z dnia 11 stycznia 2007 r. OBWIESZCZENIE SZEFA KANCELARII SENATU z dnia 11 stycznia 2007 r. w sprawie wykazu jednostek oraz kwot dotacji celowych przyznanych poszczególnym jednostkom przez Prezydium Senatu w roku 2006 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik internetowy OZW SEP, czyli kalendarium wydarzeń pisanych na ogół jednym zdaniem, ale niekiedy ilustrowanych

Miesięcznik internetowy OZW SEP, czyli kalendarium wydarzeń pisanych na ogół jednym zdaniem, ale niekiedy ilustrowanych Miesięcznik internetowy OZW SEP, czyli kalendarium wydarzeń pisanych na ogół jednym zdaniem, ale niekiedy ilustrowanych Katowice, 2 czerwca 2014 roku Czerwiec/Lipiec 2014 roku nr 1-2/2014 Spotkanie prezesa

Bardziej szczegółowo

Szkoła i nauczyciele przyszłości : Zestawienie bibliograficzne

Szkoła i nauczyciele przyszłości : Zestawienie bibliograficzne Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu Filia w Gorlicach ul. Wróblewskiego 10 38-300 Gorlice tel. 0-18 35 215 70 e-mail bibped@vp.pl Szkoła i nauczyciele przyszłości : Zestawienie bibliograficzne

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWO ZWARTE. Dokumenty drukowane. Wzór opisu zawierający elementy obowiązkowe i fakultatywne. Wzór opisu zawierający elementy obowiązkowe

WYDAWNICTWO ZWARTE. Dokumenty drukowane. Wzór opisu zawierający elementy obowiązkowe i fakultatywne. Wzór opisu zawierający elementy obowiązkowe Dokumenty drukowane WYDAWNICTWO ZWARTE elementy Odpowiedzialność główna. Tytuł: dodatek do tytułu. Odpowiedzialność drugorzędna. Wydanie. Miejsce wydania: wydawca, rok wydania. Objętość (liczba stronic

Bardziej szczegółowo

POLAKÓW ZDROWIA PORTRET WŁASNY 2015

POLAKÓW ZDROWIA PORTRET WŁASNY 2015 POLAKÓW ZDROWIA PORTRET WŁASNY 2015 Wizyta Ministra Administracji i Cyfryzacji Andrzeja Halickiego oraz Ministra Zdrowia Mariana Zembali wraz z Wojewodami 9 lipca 2015 roku (czwartek); godzina 11.00-15.00

Bardziej szczegółowo

HCV - Ośrodki diagnostyki i leczenia zakażeń HCV

HCV - Ośrodki diagnostyki i leczenia zakażeń HCV HCV - Ośrodki diagnostyki i leczenia zakażeń HCV Lista ośrodków diagnostyki i leczenia zakażeń HCV u dorosłych i dzieci. Szacuje się, że w Polsce około 730 tysięcy osób jest zakażonych wirusem HCV. Dotychczas

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Z KONFERENCJI PRASOWEJ PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W DNIU 22.11.2010 R. O GODZINIE 5.15 W SIEDZIBIE PKW

KOMUNIKAT Z KONFERENCJI PRASOWEJ PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W DNIU 22.11.2010 R. O GODZINIE 5.15 W SIEDZIBIE PKW KOMUNIKAT Z KONFERENCJI PRASOWEJ PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W DNIU 22.11.2010 R. O GODZINIE 5.15 W SIEDZIBIE PKW W dniu 22 listopada o godz. 5.15 w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej odbyła się kolejna

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie gromadzeniem źródeł informacji na przykładzie Biblioteki Naukowej Głównego Instytutu Górnictwa

Zarządzanie gromadzeniem źródeł informacji na przykładzie Biblioteki Naukowej Głównego Instytutu Górnictwa Zarządzanie gromadzeniem źródeł informacji na przykładzie Biblioteki Naukowej Głównego Instytutu Górnictwa Plan wystąpienia Główny Instytut Górnictwa i Biblioteka Naukowa historia i teraźniejszość Historyczny

Bardziej szczegółowo

Wykaz jednostek oraz kwot dotacji celowych przyznanych poszczególnym jednostkom przez Prezydium Senatu w roku 2007

Wykaz jednostek oraz kwot dotacji celowych przyznanych poszczególnym jednostkom przez Prezydium Senatu w roku 2007 Załącznik Wykaz jednostek oraz kwot dotacji celowych przyznanych poszczególnym jednostkom przez Prezydium Senatu w roku 2007 Lp. Nazwa jednostki Zadania programowe Zadania i zakupy inwestycyjne 1 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Janusz Korczak- zestawienie bibliograficzne w wyborze

Janusz Korczak- zestawienie bibliograficzne w wyborze Janusz Korczak- zestawienie bibliograficzne w wyborze WYDAWNICTWA ZWARTE Dauzenroth Erich Doktor Korczak/ oprac. Erich Dauzenroth// W: Pedagogika alternatywna: dylematy teorii i praktyki/ red. nauk. Bogusław

Bardziej szczegółowo

SREBRNĄ ODZNAKĘ - ZASŁUŻONY DLA PODKARPACKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ ZOSTALI WYRÓŻNIENI:

SREBRNĄ ODZNAKĘ - ZASŁUŻONY DLA PODKARPACKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ ZOSTALI WYRÓŻNIENI: BRĄZOWĄ ODZNAKĄ - ZASŁUŻONY DLA PODKARPACKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ ZOSTALI 1. Bała Piotr 2. Bąk Antoni 3. Bąkowski Jan 4. Buraś Bogusław 5. Chorąży Adam 6. Czapka Benedykt 7. Długosz Stanisław 8. Doroba

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zespołu Pedagogiki Pracy przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN w latach 2011-2015

Sprawozdanie z działalności Zespołu Pedagogiki Pracy przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN w latach 2011-2015 Stefan M. Kwiatkowski Przewodniczący Zespołu Pedagogiki Pracy Sprawozdanie z działalności Zespołu Pedagogiki Pracy przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN w latach 2011-2015 W latach 2011-2015 Zespół Pedagogiki

Bardziej szczegółowo

3. W załączniku Nr 2 SKŁADY POWIATOWYCH KOMISJI LEKARSKICH dodaje się części XVIII- XXIII w brzmieniu:

3. W załączniku Nr 2 SKŁADY POWIATOWYCH KOMISJI LEKARSKICH dodaje się części XVIII- XXIII w brzmieniu: ZARZĄDZENIE NR 69/09 WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 11 marca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania wojewódzkiej i powiatowych komisji lekarskich Data utworzenia 2009-03-11 Numer aktu 69 Kadencja

Bardziej szczegółowo

Poniższe wzory opisów bibliograficznych zostały opracowane dla potrzeb maturzystów naszej szkoły i są obowiązujące w roku szkolnym 2013/2014.

Poniższe wzory opisów bibliograficznych zostały opracowane dla potrzeb maturzystów naszej szkoły i są obowiązujące w roku szkolnym 2013/2014. Poniższe wzory opisów bibliograficznych zostały opracowane dla potrzeb maturzystów naszej szkoły i są obowiązujące w roku szkolnym 2013/2014. CAŁA KSIĄŻKA 1. Opis bibliograficzny (całej) książki (jednego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 62/2014. Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin. z dnia 5 maja 2014 rok

Zarządzenie Nr 62/2014. Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin. z dnia 5 maja 2014 rok Zarządzenie Nr 62/2014 Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin z dnia 5 maja 2014 rok w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Mieście i Gminie Pelplin dla przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów

Bardziej szczegółowo

Lista Ministra Zdrowia jednostek szkolących w dziedzinie: EPIDEMIOLOGIA. (stan na dzień 1.10.2007 r.)

Lista Ministra Zdrowia jednostek szkolących w dziedzinie: EPIDEMIOLOGIA. (stan na dzień 1.10.2007 r.) WYKAZ JEDNOSTEK SZKOLĄCYCH UPRAWNIONYCH DO PROWADZENIA SPECJALIZACJI W DZIEDZINACH MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE W OCHRONIE ZDROWIA (LISTA JEDNOSTEK SZKOLĄCYCH). EPIDEMIOLOGIA 8-0 Bydgoszcz Epidemiologiczna w

Bardziej szczegółowo

POLITYKA S. Praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Rączaszka

POLITYKA S. Praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Rączaszka POLITYKA S Praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Rączaszka Katowice 2008 SPIS TREŚCI I. INTEGRACJA ŚRODOWISKA POLITYKÓW SPOŁECZNYCH 7 Andrzej Rączaszek OD USTRONIA WIELKOPOLSKIEGO DO SIENIAWY. DWADZIEŚCIA

Bardziej szczegółowo

Gabinet Kazimierza Gołby (1904 1952) pisarza i publicysty w Czytelni Głównej Biblioteki Śląskiej

Gabinet Kazimierza Gołby (1904 1952) pisarza i publicysty w Czytelni Głównej Biblioteki Śląskiej Gabinet Kazimierza Gołby (1904 1952) pisarza i publicysty w Czytelni Głównej Biblioteki Śląskiej Gabinet przygotowali: Jolanta Mulewicz, Iwona Ławińska-Madej, Monika Joachimiak, Magdalena Ujazdowska-Szuster

Bardziej szczegółowo

Mistrzostwo Oddziału kat.a z "50"

Mistrzostwo Oddziału kat.a z 50 Mistrzostwo Oddziału kat.a z "50" 1 FILIPEK Stefan - WOLSZON Zygmunt 424,05 2 TAZBIR Marcin 500,78 3 ANDRZEJCZAK Stefan 515,92 4 WITTSTOCK Wiktor 537,00 5 RACHUNEK Stanisław 660,33 6 ZAPADKA Roman 733,74

Bardziej szczegółowo

Lista Ministra Zdrowia jednostek szkolących w dziedzinie: EPIDEMIOLOGIA. (stan na dzień 1.04.2007 r.) 01-163 Warszawa ul.

Lista Ministra Zdrowia jednostek szkolących w dziedzinie: EPIDEMIOLOGIA. (stan na dzień 1.04.2007 r.) 01-163 Warszawa ul. WYKAZ JEDNOSTEK SZKOLĄCYCH UPRAWNIONYCH DO PROWADZENIA SPECJALIZACJI W DZIEDZINACH MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE W OCHRONIE ZDROWIA (LISTA JEDNOSTEK SZKOLĄCYCH) EPIDEMIOLOGIA Akademia Medyczna w Lublinie, Zakład

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w GRYBOWIE z dnia 21 czerwca 2011 r. o zarejestrowanych kandydatach na członków Rad Sołeckich

OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w GRYBOWIE z dnia 21 czerwca 2011 r. o zarejestrowanych kandydatach na członków Rad Sołeckich OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w GRYBOWIE z dnia 21 czerwca 2011 r. o zarejestrowanych kandydatach na członków Rad Sołeckich Działając na podstawie 19 ust. 5 Statutu Sołectwa Gminna Komisja Wyborcza

Bardziej szczegółowo

Akademia Pomorska w Słupsku

Akademia Pomorska w Słupsku W 16. edycji Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2015 przygotowanego przez "Fundację Edukacyjną Perspektywy" Akademia Pomorska w Słupsku utrzymała swoją pozycję z ubiegłego roku. Warto podkreślić, że zarówno

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI TREŚĆ: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Warszawa, dnia 5 września 2009 r. Nr 9 ZARZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI: 82 z dnia 0 lipca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania

Bardziej szczegółowo

Kierownik Kliniki Rehabilitacji Reumatologicznej Instytut Reumatologii im. Eleonory Reicher Adres: ul. Spartańska 1 02-637 Warszawa

Kierownik Kliniki Rehabilitacji Reumatologicznej Instytut Reumatologii im. Eleonory Reicher Adres: ul. Spartańska 1 02-637 Warszawa Warszawa, 14.06.2011 Życiorys Krystyna Księżopolska- Orłowska prof. ndzw. dr hab. n. med. Kierownik Kliniki Rehabilitacji Reumatologicznej Instytut Reumatologii im. Eleonory Reicher Adres: ul. Spartańska

Bardziej szczegółowo

Kartograficzny obraz życia kulturalnego Warszawy na dawnych planach miasta.

Kartograficzny obraz życia kulturalnego Warszawy na dawnych planach miasta. Warszawa ma wiele twarzy Konferencja z cyklu Warszawska Jesień Archiwalna 25 listopada 2015 Warszawa Polska Akademia Nauk Archiwum ul. Nowy Świat 72 Pałac Staszica, sala 022 9.00-9.30 Otwarcie konferencji

Bardziej szczegółowo

Lista członków Stowarzyszenia LGD Beskid Gorlicki stan na dzień 31.12.2014r.

Lista członków Stowarzyszenia LGD Beskid Gorlicki stan na dzień 31.12.2014r. Lista członków Stowarzyszenia LGD Beskid Gorlicki stan na dzień 31.12.2014r. Lp. Nazwisko Imię Reprezentowana instytucja / organizacja Sektor 1. Abram Józef społeczny 2. Abram Jerzy KORONKA BOBOWA Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

REV 2013-2018. Lp. Imię i nazwisko E-mail Telefon Lokalizacja Nr REV

REV 2013-2018. Lp. Imię i nazwisko E-mail Telefon Lokalizacja Nr REV Lp. Imię i nazwisko E-mail Telefon Lokalizacja Nr REV 1 Adamiczka Jerzy jerzy.adamiczka@aimproperty.pl 601-772-009 Wrocław REV-PL/PFVA/2013/147 2 Bablok Andrzej bablok@pronet.com.pl 32/205-12-62 Katowice

Bardziej szczegółowo

FOTOGRAFIE. Fot. 1. Symbol Wolnego Harcerstwa autorstwa Adama Ciołkosza, [w:] Płomienie, 1922, z.1 (nr 23), s. 1, Biblioteka Jagiellońska w Krakowie.

FOTOGRAFIE. Fot. 1. Symbol Wolnego Harcerstwa autorstwa Adama Ciołkosza, [w:] Płomienie, 1922, z.1 (nr 23), s. 1, Biblioteka Jagiellońska w Krakowie. FOTOGRAFIE Fot. 1. Symbol Wolnego Harcerstwa autorstwa Adama Ciołkosza, [w:] Płomienie, 1922, z.1 (nr 23), s. 1, Biblioteka Jagiellońska w Krakowie. Fot. 2. Adam Ciołkosz, [w:] Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 32 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2013 r. przyznano dotacje

Bardziej szczegółowo

GABINETY SPECJALISTYCZNE KRAKÓW, UL. TRYNITARSKA 11

GABINETY SPECJALISTYCZNE KRAKÓW, UL. TRYNITARSKA 11 GABINETY SPECJALISTYCZNE KRAKÓW, UL. TRYNITARSKA 11 REJESTRACJA TELEFONICZNA 12 37 97 377; 515 80 33 11 Ważny od 08 październik 2014 r. Terminy przyjęć mogą ulec zmianie informacja@bonifratrzy.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Absolwenci Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa. w Nowej-Aleksandrii (Puławach) Czerwiec 1881 WYDZIAŁ ROLNICZY

Absolwenci Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa. w Nowej-Aleksandrii (Puławach) Czerwiec 1881 WYDZIAŁ ROLNICZY Rok urodzenia Rok wstąpienia do Instytutu Absolwenci Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa w Nowej-Aleksandrii (Puławach) Czerwiec 1881 WYDZIAŁ ROLNICZY Nr. Imię i nazwisko Wyzn. Pochodzenie Ukończona

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Komitetu Nauk Psychologicznych PAN w roku 2006

Sprawozdanie z działalności Komitetu Nauk Psychologicznych PAN w roku 2006 Sprawozdanie z działalności Komitetu Nauk Psychologicznych PAN w roku 2006 I. SKŁAD KOMITETU W roku sprawozdawczym nie nastąpiły zmiany w składzie Komitetu. Komitet Nauk Psychologicznych liczył 35 członków.

Bardziej szczegółowo

OBOZY ZAGŁADY i ZBRODNIE HITLEROWSKIE

OBOZY ZAGŁADY i ZBRODNIE HITLEROWSKIE Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy FILIA w INOWROCŁAWIU ul. Narutowicza 47 tel. (052) 357-44-09 e-mail: bpino@poczta.fm OBOZY ZAGŁADY i ZBRODNIE HITLEROWSKIE W LATACH II WOJNY ŚWIATOWEJ. bibliografia

Bardziej szczegółowo

POWIATY GRODZKIE Imię i nazwisko. Danuta Kosieniak. Zofia Majewska. Halina Czeczot. Paweł Konopa. Wojciech Witkowski. Wojciech Matczyński

POWIATY GRODZKIE Imię i nazwisko. Danuta Kosieniak. Zofia Majewska. Halina Czeczot. Paweł Konopa. Wojciech Witkowski. Wojciech Matczyński Urząd, Wydział POWIATY GRODZKIE Imię i nazwisko Tel. Faks e-mail, www Bydgoszcz Miejska Pracownia Geodezyjna w Bydgoszczy Dyrektor Miejskiej Pracowni Geodezyjnej Miejski ODGiK ZUD Danuta Kosieniak Zofia

Bardziej szczegółowo

Lista jednostek szkolących w dziedzinie: FIZJOTERAPIA (stan na dzień 15.11.2011 r.)

Lista jednostek szkolących w dziedzinie: FIZJOTERAPIA (stan na dzień 15.11.2011 r.) CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO WYKAZ JEDNOSTEK UPRAWNIONYCH DO PROWADZENIA SPECJALIZACJI W DZIEDZINACH MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE W OCHRONIE ZDROWIA (LISTA JEDNOSTEK SZKOLĄCYCH) L.p.. 3 5 6 7 8

Bardziej szczegółowo

Ze względu na zasięg chronologiczny rozróżnia się następujące bibliografie:

Ze względu na zasięg chronologiczny rozróżnia się następujące bibliografie: TRADYCYJNE BIBLIOGRAFIE PRAWNICZE Pod pojęciem bibliografii najczęściej rozumie się "uporządkowany spis (wykaz, zestawienie) dokumentów, dobranych według pewnych kryteriów, spełniający określone zadania

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Hieronim Bartel. Uroczystość jubileuszu 80-lecia urodzin

Prof. dr hab. Hieronim Bartel. Uroczystość jubileuszu 80-lecia urodzin jubileusze nauczycieli akademickich Prof. dr hab. Hieronim Bartel Uroczystość jubileuszu 80-lecia urodzin płk prof. dr. hab. n. med. Tadeusza Brzezińskiego Zgodnie z kontynuowanym od lat zwyczajem, na

Bardziej szczegółowo

Protokół klasyfikacji indywidualnej sektora "A"

Protokół klasyfikacji indywidualnej sektora A Protokół klasyfikacji indywidualnej sektora "A" 1 Koło 55 Sosnowiec Niwka JĘDRYSIK Wojciech I 3 3 545 1,0 2 Koło 72 Zamet PLEWNIA Gerard I 13 3 485 2,0 3 Koło 14 Sośnica KOSSOWSKI Bogusław I 14 3 440 3,0

Bardziej szczegółowo