PSYCHOGERIATRIA POLSKA 2010;7(3):99-107

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PSYCHOGERIATRIA POLSKA 2010;7(3):99-107"

Transkrypt

1 PSYCHOGERIATRIA POLSKA 2010;7(3): artykuł oryginalny original article Potrzeby edukacyjne lekarzy konsultantów ośrodków opieki długoterminowej w zakresie tematyki psychiatrycznej Educational needs of medical doctors who consult in long term care facilities in the field of psychiatry. Tomasz Adamowski 1, Przemysław Biecek 2, Stanisław Dorosz 3, Elżbieta Kraska 4, Agnieszka Lis 5, Jarosław Łączkowski 5, Piotr Melnyczok 5, Małgorzata Normantowicz-Zakrzewska 6, Marek Porczyński 7, Elżbieta Powierża-Anders 8, Jan Wilk 9 1 Katedra i Klinika Psychiatrii AM we Wrocławiu, 2 Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, 3 Centrum Zdrowia Psychicznego NZOZ Medison Sp. z o.o. w Koszalinie, 4 Ośrodek Leczenia Nerwic NSP ZOZ Mawiko w Chojnicach 5 Oddział Kliniczny VII Psychogeriatryczny, Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu 6 Oddział Psychiatrii Sądowej, PZP Szamotuły, 7 Poradnia Zdrowia Psychicznego, SZOZ, ul. Rydygiera 1 w Chełmnie, 8 Poradnia Psychiatryczna, ul. Żołnierska 55 w Szczecinie, 9 X Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką, SPZOZ w Bydgoszczy Słowa kluczowe: Psychiatryczna opieka długoterminowa, metoda Delphi, opinie lekarzy konsultantów Key words: long term psychiatric care, Delphi method, opinions of medical doctors who are consultants Streszczenie Wstęp Wśród ośrodków opieki długoterminowej będących w zakresie kompetencji psychiatrów wyróżnia się zakłady opiekuńczo-lecznicze, zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze oraz domy pomocy społecznej. Z uwagi na niekorzystne trendy demograficzne, emigrację ekonomiczną ludzi młodych stopniowo coraz większa rola w opiece nad osobami w wieku podeszłym będzie przenoszona na instytucje. W celu rozpoznania rzeczywistych problemów odnoszących się do praktyki lekarskiej w opiece długoterminowej przeprowadzono badanie potrzeb lekarzy psychiatrów konsultantów. Adres do korespondencji: PGP 139 dr hab. Tomasz Adamowski ul. Pasteura 10, Wrocław Copyright 2010 Fundacja Ochrony Zdrowia Psychicznego

2 100 Tomasz Adamowski i wsp.: Potrzeby edukacyjne lekarzy konsultantów zakresie tematyki psychiatrycznej Materiał i metody W badaniu z zastosowaniem metody Delphi udział wzięło 14 lekarzy. Na podstawie zgłoszonych przez nich problemów sporządzono listę 67 zagadnień, które zostały poddane dalszej ocenie, co do stopnia ich ważności w dwóch kolejnych rundach. Wyniki W ostatniej rundzie za najważniejsze uznano następujące grupy problemowe: niewłaściwą kwalifikację do ośrodków i nieprzystosowanie budynków do celów jakim służą. Wśród typowo medycznych zagadnień: brak wiedzy na temat możliwości stosowania leków prokognitywnych w chorobie Parkinsona, odnośnie leczenia schizofrenii u chorych z wieloma schorzeniami somatycznymi, choroby afektywnej dwubiegunowej i stosowania psychoterapii jako metody wspomagającej leczenie. Wśród zagadnień organizacyjnych i postaw społecznych: brak przyporządkowania skierowań według jednostek chorobowych, niekorzystny stosunek do ludzi starszych w szpitalach ogólnych. Wnioski Badanie metodą delficką wykazało, że niezbędne jest szkolenie lekarzy psychiatrów w zakresie umiejętności kierowania oraz leczenia osób przebywających w ośrodkach opieki długoterminowej. Abstract Introduction Psychiatrists consults in following types of long term care facilities: long term medical care facilities, long term nursing facilities and nursing homes. Due to unfavorable demographic trends and economic emigration of young people progressively larger role in the long term medical care for elderly people will be transferred to the institutions. The aim of this study was to identify problems related to the clinical practice of a medical doctor who consults in the long term care facilities Material and methods Fourteen medical doctors participated in the Delphi method study. In the first round they created a list of 67 issues out of all initially reported problems. Then in the next two rounds those issues were evaluated according their importance. Results Following groups of problems were pointed as the most important during the last Delphi round: improper referrals to the long term facilities and insufficiently well prepared properties. Among medical issues: lack of knowledge about the possibility of using procognitive drugs in Parkinson disease, psychiatric treatment for schizophrenic patients who suffer from many somatic disorders, bipolar disorder and psychotherapy as an adjunctive method of treatment. The greatest organizational and social barrier seemed to be created by no assignment of a referral to a specific disease entity and unfavorable attitude towards elderly people in general hospitals. Conclusions Delphi method study has shown the necessity of delivering additional training to psychiatrist who consult in long term care facilities. This training should be focused on referrals and treatment. Badanie zostało wykonane w oparciu o grant naukowy firmy Polpharma. Grant ten wspierał badanie na poziomie logistycznym. Firma Polpharma nie miała wpływu na metodologię badania, analizę oraz interpretację danych.

3 Tomasz Adamowski i wsp.: Potrzeby edukacyjne lekarzy konsultantów zakresie tematyki psychiatrycznej 101 Wstęp W Polsce wśród ośrodków opieki długoterminowej będących w zakresie kompetencji psychiatrów wyróżnia się zakłady opiekuńczo-lecznicze, zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze oraz domy pomocy społecznej. Podstawę prawną ich istnienia stanowią następujące akty prawne: ustawa o zakładach opieki zdrowotnej z dn.30 sierpnia 1991 r. z późniejszymi zmianami, rozporządzenie MZiOS z 30 grudnia 1998 r., ustawa z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej ze zmianami. Zgodnie z powyższymi aktami prawnymi zakład opiekuńczo-leczniczy (ZOL) udziela całodobowych świadczeń zdrowotnych, które obejmują swoim zakresem pielęgnację i rehabilitację osób niewymagających hospitalizacji. Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy (ZPO) udziela całodobowych świadczeń zdrowotnych, które obejmują swoim zakresem pielęgnację, opiekę i rehabilitację osób niewymagających hospitalizacji oraz zapewnia im kontynuację leczenia farmakologicznego, a także prowadzi edukację zdrowotną. O skierowanie do ZOL albo ZPO występuje sama osoba zainteresowana albo jej przedstawiciel ustawowy lub za zgodą tej osoby czy jej przedstawiciela ustawowego - inna osoba lub zakład opieki zdrowotnej. Do wniosku dołącza się skierowanie potwierdzające taką konieczność. Z kolei, dom pomocy społecznej (DPS) to forma opieki dla osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogących samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu. Wyróżnia się następujące rodzaje domów pomocy społecznej: dla osób w podeszłym wieku, dla osób przewlekle somatycznie chorych, przewlekle psychicznie chorych, dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie oraz osób niepełnosprawnych fizycznie. Z uwagi na niekorzystne trendy demograficzne, emigrację ekonomiczną ludzi młodych stopniowo coraz większa rola w opiece nad osobami w wieku podeszłym będzie przypadała na instytucje. W DPS przebywa w Polsce ok. 0,7% osób w wieku podeszłym. W krajach skandynawskich znacznie więcej osób starszych przebywa w opiece instytucjonalnej: 3,7% w Finlandii, ok. 5% w Norwegii i 7,2% w Szwecji, co wiąże się także z większymi środkami przeznaczanymi na te formy opieki [1]. Pomimo tych oczywistych potrzeb zarówno w trakcie studiów lekarskich jak i w trakcie szkolenia specjalizacyjnego z psychiatrii niewiele miejsca poświęca się na omówienie zasad funkcjonowania ośrodków opieki długoterminowej oraz zagadnień związanych ze specyfiką kierowania do tych placówek jak i pracy konsultanckiej. Nie wiadomo z jakimi rodzajami problemów spotykają się lekarze psychiatrzy konsultujący te ośrodki. W związku z tym w celu rozpoznania rzeczywistych problemów odnoszących się do praktyki lekarskiej w opiece długoterminowej przeprowadzono badanie potrzeb lekarzy konsultantów. Przyjęto założenie, że przez potrzeby rozumie się oczekiwania związane z podniesieniem stanu wiedzy medycznej lub innej niezbędnej do realizacji zadań z zakresu świadczenia usług zdrowotnych osobom przebywającym w wymienionych ośrodkach. Materiał i metody Do tego celu wykorzystano metodę Delphi w postaci trzech rund badawczych. Została on szczegółowo opisana w publikacji Ciałkowskiej i wsp [2]. Etap 1 badania polegał na stworzeniu przez grupę psychiatrów konsultujących ośrodki opieki długoterminowej listy, obejmującej maksymalnie 10 najważniejszych - ich zdaniem, problemów medycznych spotykanych w trakcie ich pracy. Uzyskane odpowiedzi zostały następnie przeanalizowane i na tej podstawie przygotowano listę preferowanych zagadnień. W etapie 2, utworzoną listę przedstawiono tym samym lekarzom do oceny, prosząc aby nie zmieniano kolejności odpowiedzi. Zadaniem lekarzy było przyporządkowanie - zgodnie z własną opinią - poszczególnym pozycjom na liście wartości punktowej ( w skali od 1 oznaczającej nieważne do 5 niezbędne ). Uzyskane wyniki zostały poddane opracowaniu statystycznemu.

4 102 Tomasz Adamowski i wsp.: Potrzeby edukacyjne lekarzy konsultantów zakresie tematyki psychiatrycznej W etapie 3 lekarze ponownie otrzymali listę wraz z wartościami median przeliczonymi na podstawie całej próby oraz ich własne skalowanie. Zwrotna informacja zawierająca opinię innych uczestników badania miała umożliwić wprowadzenie ewentualnej korekty, przy czym wymagało to uzasadnienia. Ostateczne wyniki poddano analizie statystycznej, biorąc pod ocenę te zagadnienia którym przypisano najwyższą punktację. W badaniu udział wzięło 14 lekarzy i otrzymano zwrot 14 zestawów ankiet. Większość lekarzy wskazało mniej niż 10 problemów medycznych. Ostatecznie po analizie materiału i usunięciu powtarzających się odpowiedzi sporządzono listę 67 zagadnień odnoszących się usług zdrowotnych świadczonym osobom przebywającym w ośrodkach opieki długoterminowej. Wyniki Żaden zgłaszany problem nie uzyskał w ocenach lekarzy wartości 5 (niezbędne). Zatem do analizy merytorycznej włączono problemy medyczne z medianą 3,5 i 4. Problemy medyczne i organizacyjne z medianą 3,5: niewłaściwa kwalifikacja pacjentów do ZOL, nieprzystosowanie budynków (wnętrza, drzwi, brak wind i odpowiednich schodów) dla pacjentów niedołężnych, brak wytycznych odnośnie stosowania leków prokognitywnych w chorobie Parkinsona, niedostateczna wiedza na temat ewentualnych powikłań kardiologicznych i neurologicznych po stosowaniu leków prokognitywnych, leczenie schizofrenii u chorych z wieloma schorzeniami somatycznymi. Problemy medyczne z medianą 4: niedostateczna wiedza na temat wykorzystania psychoterapii jako metody wspomagającej leczenie, choroba afektywna dwubiegunowa, brak przyporządkowania skierowań według jednostek chorobowych, np. schizofrenia, depresja, choroba Alzheimera, ciężki stan charakteropatii pourazowej lub mieszanej (z alkoholem) co powoduje brak pogorszenie warunków dla pacjentów spokojnych, trudności we współpracy ze szpitalami ogólnymi niekorzystny stosunek do ludzi starszych, a tym bardziej chorych psychicznie. Dyskusja W badaniu lekarze konsultanci poza problemami czysto medycznymi wymienili wiele trudności wiążących się z funkcjonowaniem ośrodków opieki długoterminowej w Polsce. Ich uwagi pokrywają się w pewnym sensie z nieprawidłowościami stwierdzanymi przez organy kontrolne. I tak podczas kontroli Najwyższej Izby Kontroli (NIK) opublikowanej w marcu 2010 roku negatywnie oceniono działania związane z kwalifikowaniem i kierowaniem pacjentów do ZOL, skutkiem czego było m.in. to, że jedni przebywali w tych zakładach przez wiele miesięcy, a nawet lat mimo, że ich stan zdrowia tego nie wymagał, a innych zmuszało to do znalezienia innej formy opieki. Nieprawidłowości wynikały z nieprzestrzegania przepisów jak i braku nadzoru organów właścicielskich. Decyzje o umieszczeniu w jednostce wydawano na podstawie niekompletnych i/lub nieaktualnych dokumentów. Lekarze wyznaczeni do opiniowania wniosków nie przestrzegali 14-dniowego terminu do sporządzenia opinii. Wiele opinii było nierzetelnych albo nie było ich wcale. W pewnych przypadkach kierowano do ZOL także pacjentów cierpiących na choroby nowotworowe, kwalifikujących się do opieki paliatywnej lub hospicyjnej [3].

5 Tomasz Adamowski i wsp.: Potrzeby edukacyjne lekarzy konsultantów zakresie tematyki psychiatrycznej 103 Wskazane przez lekarzy problemy związane z nieprzystosowaniem budynków, wnętrz, drzwi, brak wind, schodów dla pacjentów niedołężnych znajdują także swoje odzwierciedlenie we wnioskach pokontrolnych. Po kontroli 10 DPS w latach aż w 7 z nich występowały bariery architektoniczne, brakowało pomieszczeń pomocniczych, bądź nie zapewniono norm powierzchniowych w części pokoi mieszkalnych [4]. Podobnie w kontrolowanych w latach ZOL-ach - żaden nie spełniał wymagań dotyczących warunków socjalno-bytowych, do 88% sal chorych nie spełniało normy powierzchniowej, przypadającej na 1 łóżko (minimum 6 m2), a odstępy między sąsiednimi łóżkami były również mniejsze od wymaganych (0,7 m), co uniemożliwiało swobodne korzystanie ze sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego. W niektórych ZOL-ach pomieszczenia były maksymalnie wykorzystane na sale chorych tak, że nie było nawet gabinetów do rehabilitacji, terapii, gabinetu lekarskiego. W części z nich pomieszczenia sanitarne były wspólne dla kobiet i mężczyzn. Pomimo wymogu dostosowania pomieszczeń do rozporządzenia na koniec 2012 roku termin ten wydaje się być nierealny [3]. Wśród wymienionych przez konsultantów zagadnień relatywnie wysoką rangę przypisano potrzebie wzbogacenia wiedzy czysto medycznej, w szczególności dotyczącej uzupełniającego leczenia choroby Parkinsona lekami prokognitywnymi oraz potencjalnej możliwości powikłań kardiologicznych i neurologicznych. Wśród leków prokognitywnych, a więc poprawiających procesy pamięciowe znajduje się wiele grup leków. Są to leki poprawiające metabolizm mózgu (nootropowe, krążeniowe) i leki wzmagające neuroprzekaźnictwo głównie cholinergiczne. W chorobie Parkinsona (PD) wykazano krótszy czas przeżycia, zaburzenie funkcji poznawczych i otępienie - w związku z czym bardzo istotne jest wczesne rozpoznanie i leczenie, w czasie którego niezmiernie ważne jest zachowanie równowagi pomiędzy funkcjami poznawczymi a optymalizacją sprawności ruchowej. Z kolei leczenie PD za pomocą środków dopaminergicznych i antycholinergicznych (cholinolityki) może powodować objawy psychotyczne i zaburzenia świadomości. Cholinolityki nie powinny być stosowane powyżej 70 rż. Przewlekłe stosowanie cholinolityków powoduje odkładanie się amyloidu w mózgu jak wynika z badań pośmiertnych. Odstawienie selegiliny lub amantadyny poprawia funkcje poznawcze (zmniejsza zaburzenia świadomości). L-dopa nie wpływa niekorzystnie na funkcje poznawcze w PD. Należy także brać pod uwagę bieżącą farmakoterapię, min. leki uspokajająco-nasenne. Niewiele jest badań oceniających stosowanie leków prokognitywnych w PD. Stosowano piracetam do 4,8 na dobę, jednak w jedynym randomizowanym badaniu kontrolowanym (n=20), nie wykazano poprawy funkcji poznawczych (Sano 1990). Zachęcające wyniki dała lecytyna, ale stwierdzono pogorszenie sprawności ruchowej (Barbeau 1980). Zwrócono także uwagę na możliwy korzystny wpływ rasagiliny (Rascol 2005). Inhibitory esterazy acetylocholinowej AChE-I poprawiają funkcje poznawcze w PD, zmniejszają nasilenie objawów psychotycznych. Tolerancja leczenia jest dobra, podobna do tej u chorych leczonych z powodu choroby Alzheimera. Jako lek pierwszego wyboru zaleca się rywastygminę mającą niewielki wpływ na drżenie, wyjątkowo powodującą konieczność odstawienia leku [5]. Wśród objawów niepożądanych po inhibitorach esterazy acetylocholinowej mogą się pojawić takie objawy niepożądane jak zawroty głowy, omdlenia, bradykardia, blok przedsionkowo-komorowy, nadkomorowe zaburzenia rytmu, drgawki, natomiast zaburzenia rytmu i padaczka stanowią przeciwwskazanie względne do ich stosowania. Po rywastygminie w PD mogą wystąpić: drżenie, biegunka, zawroty głowy, nasilenie choroby Parkinsona a także - bradykardia i/lub omdlenia [6]. Odnosząc się do terapii schizofrenii u chorych z wieloma schorzeniami somatycznymi należy pamiętać, że schizofrenia jest zaburzeniem, w którym wskaźniki śmiertelności są dwu-trzy razy wyższe niż w populacji ogólnej. 2/3 zgonów ma przyczyny naturalne. Poza przedwczesnym zgonem pacjenci ze schizofrenią mają wyższe ryzyko rozwoju zaburzeń somatycznych. Częściej występują schorzenia układu oddechowego (przewlekła obturacyjna choroba płuc, obniżenie pojemności płuc), niedoczynność tarczycy, zapalenie wątroby wirusem typu C, czy zaburzenia elektrolitowe. W piśmiennictwie pojawiły się informacje o podwyższonym ryzyku rozwoju raka gardła, płuc, sutka i jelita grubego. Podkreśla się także częste występowanie krótko i dalekowzroczności - ze względu na brak kontroli okulistycznych.

6 104 Tomasz Adamowski i wsp.: Potrzeby edukacyjne lekarzy konsultantów zakresie tematyki psychiatrycznej W schizofrenii stwierdza się także upośledzoną tolerancję glukozy i zwiększoną oporność na insulinę, co stwarza ryzyko rozwoju cukrzycy i zespołu metabolicznego, które występują dwukrotnie częściej niż w populacji ogólnej. Poza ryzykiem zaburzeń somatycznych powiązanych wprost ze schizofrenią, opisano i potwierdzono wiele zaburzeń wynikających z leczenia przeciwpsychotycznego. Jednym z głównych jest ryzyko wzrostu masy ciała, rozwoju cukrzycy, zespołu metabolicznego. Jeszcze innym problemem pozostaje poneuroleptyczna hiperprolaktynemia. Ma ona związek z obniżeniem libido, impotencją, upośledzeniem płodności, osteoporozą i dotyczy nawet ponad 50% mężczyzn leczonych z powodu schizofrenii. W 2006 roku w Psychiatrii Polskiej ukazały się standardy farmakoterapii pierwszego epizodu schizofrenii, a w roku 2008 zalecenia odnośnie stosowania leków przeciwpsychotycznych II generacji. Wytyczne te podkreślają znaczenie monitorowania stanu somatycznego pacjentów podczas terapii lekami przeciwpsychotycznymi. Przed rozpoczęciem leczenia powinno się wykonać badanie fizykalne, pomiar RR, EKG, badania laboratoryjne oraz oznaczenia BMI i pomiaru obwodu w talii. W trakcie leczenia regularnie należy przeprowadzać badania kontrolne w tym także laboratoryjne (glukoza, lipidy, elektrolity, enzymy wątrobowe, kreatynina, elektrolity i inne) oraz ewentualnie korzystać z konsultacji innych specjalistów. Uważny wybór leków antypsychotycznych także pomaga zmniejszyć współchorobowość i śmiertelność wśród pacjentów ze schizofrenią [7,8,9]. Zagadnienie, któremu lekarze przypisali duże znaczenie to wiedza na temat możliwości stosowania psychoterapii w opiece długoterminowej, co nie jest podejmowane w trakcie szkolenia specjalistycznego z psychiatrii. Jednak sposób sprawowania opieki nad chorym z otępieniem ma bezpośredni wpływ na jego zachowanie. Nieprawidłowy powoduje, że chory funkcjonuje poniżej swoich możliwości, obecne są objawy depresji i zachowania agresywne. Występują one częściej, gdy zadania pacjenta przerastają jego możliwości lub ma on trudności w kontaktowaniu się ze swoim otoczeniem. Metody mające na celu podtrzymanie poziomu aktywności poznawczej to zajęcia prowadzone przez neuropsychologów we wczesnych stadiach otępienia (programy komputerowe), trening orientacji w rzeczywistości, terapia reminiscencyjna, a więc wprowadzenie do otoczenia chorego przedmiotów kojarzących się z okresem młodości, co podtrzymuje tożsamość chorego. Poza tym stosuje się muzykoterapię, która łagodzi zaburzenia zachowania, angażuje pamięć afektywną bez konieczności posługiwania się słowami oraz pojęciami abstrakcyjnymi. Indywidualnie dobrana arteterapia umożliwia wyrażanie emocji pozawerbalnie, sprzyja nawiązywaniu kontaktów społecznych (rysowanie, malowanie).ćwiczenia fizyczne mają korzystny wpływ na stan somatyczny, nastrój, profilaktykę zdrowotną, sprawność intelektualną, zasypianie i sen. Przeciwdziałają zaburzeniom równowagi. Zmniejszają częstość wędrowania. Stosowane są także treningi w zakresie podstawowych umiejętności życia społecznego - ukierunkowane na podtrzymanie umiejętności praktycznych (treningi zajęciowe mycie zębów, otwieranie i zamykanie drzwi, robienie kanapek, korzystanie z telefonu i kalendarza, nakrywanie do stołu, posługiwanie się pieniędzmi). Warto wymienić także metodę służącą do redukcji agresji i pobudzenia u osób z z bardziej zaawansowanym otępieniem - Terapię Symulującą Obecność. Dzięki nagranej na kasecie magnetofonowej 20-minutowej rozmowie z opiekunem możliwe jest zachowanie ciągłości kontaktu z osobą bliską nawet gdy jej obecność fizyczna jest niemożliwa, co zapobiega poczuciu izolacji społecznej, Znanych jest jeszcze wiele innych metod, a ich opis znajduje się w piśmiennictwie [10]. Lekarze nie doprecyzowali co się kryje pod także wysoko ocenionym (na 4) hasłem CHAD (choroba afektywna dwubiegunowa). Jednak biorąc pod uwagę trudności diagnostyczne i terapeutyczne w zakresie tej problematyki warto zwrócić uwagę na zagadnienie lekoopornej depresji, nierzadkiej u osób w wieku podeszłym. Stosowanie leków przeciwdepresyjnych u pacjentów z cechami dwubiegunowości może prowadzić do lekooporności [11].

7 Tomasz Adamowski i wsp.: Potrzeby edukacyjne lekarzy konsultantów zakresie tematyki psychiatrycznej 105 Należy pamiętać, że wystąpienie pierwszego epizodu depresji poniżej 20 roku życia, wystąpienie powyżej 3 epizodów depresji, niepełna remisja w ostatnim epizodzie a także cechy dwubiegunowości uzyskane za pomocą narzędzi HCL-32, MDQ zwiększają ryzyko lekooporności [12]. W Badanie TRES-DEP stwierdzono, że u pacjentów z diagnozą depresji lekoopornej występują cechy z kręgu spektrum zaburzeń dwubiegunowych znacznie częściej niż u badanych bez tzw. lekooporności. W grupie pacjentów z depresją lekooporną odsetek ten był znacząco wyższy w porównaniu z grupa kontrolną (43,9% vs. 30,0%, p<0,001) [13]. Zatem jeśli w wywiadzie stwierdzimy conajmniej 1 epizod dużej depresji, brak spontanicznych epizodów manii lub hipomanii, zaburzenie afektywne dwubiegunowe (ZD) u krewnego 1-go stopnia, wystąpienie manii lub hipomanii indukowanej lekami przeciwdepresyjnymi a także jeżeli chory spełnia pozostałe kryteria diagnostyczne spektrum ZD wg Angsta i Ghaemiego należy obserwować pacjenta w kierunku zaburzeń dwubiegunowych [14]. Wskazany przez konsultantów brak zaszeregowania skierowań według jednostek chorobowych powoduje pogorszenie warunków dla pacjentów spokojnych i rzutuje na całościowe złe funkcjonowanie systemu ośrodków opieki długoterminowej. Na koniec warto podkreślić wagę zagadnienia, które lekarze konsultanci także wysoko ocenili. Problem dotyczy trudności we współpracy ze szpitalami ogólnymi, które wg. konsultantów wykazują niekorzystny stosunek do ludzi starszych, a tym bardziej chorych psychicznie. Problematyka ta znalazła swoje odzwierciedlenie także w instytucji Rzecznika Praw Obywatelskich RPO. Przygotowana przez geriatrów diagnoza dotycząca nieprawidłowości w realizacji praw starszych pacjentów sporządzona dla potrzeb projektu Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce Stop dyskryminacji ze względu na wiek zwraca uwagę na liczne problemy. W podstawowych zakładach opieki zdrowotnej w stosunku do pacjenta-seniora bardzo często nie stosuje się standardów geriatrycznych: zbyt krótki czas wizyty lekarskiej, zła jakość pracy niedostosowana do fizjologii starzenia, brak wiedzy geriatrycznej przypisywanie objawów leczonej w danym momencie choroby wyłącznie efektowi starości. Zwrócono uwagę na niechętny stosunek pielęgniarek środowiskowych do starych niesprawnych pacjentów. Częstą praktyką jest niekierowanie osób starszych na badania profilaktyczne. Osoby w podeszłym wieku mają ograniczony dostęp do pomocy w nagłych przypadkach (pogotowie ratunkowe) wiek pacjenta decyduje często o przysłaniu karetki. Utrudnione jest załatwianie (brak procedur) wielu spraw medycznych, urzędowych w sytuacji osób starszych niemobilnych, ciężko chorych. Niemożliwe jest telefoniczne załatwienie skierowania na karetkę pogotowia dla obłożnie chorego seniora, którym opiekuje się tylko jeden opiekun, który nie może pozostawić pacjenta bez opieki w domu. Złe traktowanie starych pacjentów przez lekarzy i średni personel: brak kultury osobistej, arogancja, poniżanie, paternalistyczny stosunek do seniora. Niemal całkowity brak łóżek w opiece paliatywnej dla pacjentów z chorobą nienowotworową. Także w zakresie procedur lekarze geriatrzy zwracają uwagę na szereg problemów. W dostępie do programów profilaktycznych stosowane są ograniczenia wieku, dostęp do porad lekarza geriatry utrudnia procedura, zgodnie z którą pacjent musi wcześniej otrzymać skierowanie i wykonać dodatkowe badania specjalistyczne, co wymaga od niesprawnego seniora wielokrotnych wizyt w placówkach ochrony zdrowia, W kontraktach z NFZ nie uwzględnia się czasu trwania wizyty u geriatry dużo dłuższego niż w przypadku pozostałych specjalności. W kontraktach ze szpitalami NFZ nie uwzględnia wyższych kosztów leczenia starszych wiekiem pacjentów ze względu na dłuższy czas hospitalizacji. W opinii sporządzających raport poprawa tej sytuacji wymaga wielu zmian, min. podniesienia poziomu wiedzy geriatrycznej lekarzy i decydentów, zmiany postaw pracowników ochrony zdrowia wobec starszych pacjentów a także zmiany procedur w publicznej ochronie zdrowia [15].

8 106 Tomasz Adamowski i wsp.: Potrzeby edukacyjne lekarzy konsultantów zakresie tematyki psychiatrycznej Podsumowanie Ośrodki psychiatrycznej opieki długoterminowej to zakłady opiekuńczo-lecznicze oraz domy pomocy społecznej. Podstawę prawną ich działalności stanowią: ustawa o zakładach opieki zdrowotnej i ustawa o pomocy społecznej. Powyżej zaprezentowane uwagi specjalistów konsultantów potwierdziły się także w raportach NIK i odsłoniły złożony problem trudności finansowania jak i zaniedbań organizacyjnych w zakresie opieki długoterminowej. Należy podkreślić, że dane z raportu nie były dotąd szeroko rozpowszechniane w środowisku medycznym i nie podjęto w tej sprawie rzeczowej dyskusji. Niekorzystne tendencje demograficzne oraz zmiany w strukturze rodzin (min. emigracja zarobkowa ludzi młodych) sprawiają, że coraz większa część opieki nad osobami starszymi i przewlekle chorymi będzie przenoszona do różnych form instytucjonalnych. W związku z faktem, iż podobnie jak w krajach wysoko rozwiniętych tendencja do wzrostu liczby osób przebywających w stacjonarnych formach opieki będzie w Polsce rosła podobnie jak jej koszty i finansowanie wydaje się niezmiernie istotnym aby zapoczątkować doszkalanie min. w kręgach specjalistów psychiatrów w zakresie kierowania oraz leczenia osób przebywających w ośrodkach opieki długoterminowej. Na podstawie wyników badania należy także podkreślić fakt, ż sama służba zdrowia wymaga przewartościowania swojego stosunku do osób starszych oraz wykazujących objawy zaburzeń psychicznych. Niewątpliwie proces ten nie będzie miał miejsca bez przemyślanej strategii oddziaływań edukacyjnych. Wyniki i wnioski z opisywanej analizy wpisują się w tematykę strategii Unii Europejskiej przedstawionej na ostatniej konferencji w Madrycie kwietnia 2010 roku pt. Mental Health and Well-being In Older People Making it Happen. W dokumencie końcowym przedstawiono min. wytyczne dotyczące pensjonariuszy ośrodków opieki długoterminowej, w których podkreśla się promowanie autonomii i niezależnego życia osób w wieku podeszłym, wzrost ich wpływu na decyzje w miejscu opieki, a także co nie mniej istotne jak wynika z powyższego raportu przeciwdziałanie ich dyskryminacji i negatywnym stereotypom [16]. Biorąc pod uwagę zbliżającą się polską prezydencję w Unii Europejskiej warto rozwijać strategię informacyjno-edukacyjną w tym zakresie wychodząc naprzeciw zaleceniom UE i Konwencji ONZ dotyczącej praw osób niepełnosprawnych. Podziękowania: Autorzy dziękują za udział w badaniu pozostałym lekarzom: Agnieszce Wiśniewskiej, Dorocie R. Korzybskiej, Wojciechowi Rachelowi, Małgorzacie Kowalskiej oraz Marii Janickiej-Cupiał

9 Tomasz Adamowski i wsp.: Potrzeby edukacyjne lekarzy konsultantów zakresie tematyki psychiatrycznej 107 Pismiennictwo: [1] NIK, Departament Pracy, Spraw Socjalnych i Zdrowia Informacja o wynikach kontroli kierowania osób do domów pomocy społecznej i finansowania ich pobytu przez organy samorządu terytorialnego. KPZ /2009, Nr ewid.187/2009/p/09/092/kpz, Warszawa [2] Ciałkowska M, Adamowski T, Piotrowski P, Kiejna A Czym jest metoda Delphi? Zalety i ograniczenia. Psychiatr.Pol. 2008; 1: [3] NIK, Departament Pracy, Spraw Socjalnych i Zdrowia Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania zakładów opiekuńczo-leczniczych. KPZ /2009, Nr ewid. 33/2010/P/09/090/KPZ, Warszawa [4] NIK, Delegatura w Białymstoku Informacja o wynikach kontroli zapewnienia przez domy pomocy społecznej województwa podlaskiego wymaganych standardów usług. LBI-410/ , Nr ewid. 153/2007/P/07/128/LBI, Białystok [5] Sobów T, Zaburzenia poznawcze w chorobie Parkinsona: postępowanie. W: Sobów T, Sławek J (red.) Zaburzenia poznawcze i psychiczne w chorobie Parkinsona i w innych zespołach parkinsonowskich. Wrocław: Wydawnictwo Continuo; s [6] Indeks Leków Medycyny Praktycznej, [7] Jarema M, Kiejna A, Landowski J, Meder J, Rabe-Jabłońska J, Rybakowski J Standardy leczenia farmakologicznego schizofrenii. Psychiatr.Pol. 2006; 6: [8] Jarema M Zalecenia w sprawie stosowania leków przeciwpsychotycznych II generacji. Psychiatria Polska 2008; 6: [9] Kiejna A, Czernikiewicz A, Adamowski T Wyniki ogólnopolskiego badania - opinie lekarzy dotyczące zdrowia somatycznego pacjentów ze schizofrenią. Psychiatr. Pol. 2009; 6: [10] Kotapka-Minc S. Metody oddziaływań niefarmakologicznych w otępieniu. W: Leszek J (red.) Choroby otępienne. Teoria i praktyka. Wrocław: Wydawnictwo Continuo; s [11] Sharma V Treatment resistance in unipolar depression: Is it an iatrogenic phenomenon caused by antidepressant treatment of patients with a bipolar diathesis? Med Hypotheses. 2006; 67(5): [12] Dudek D, Rybakowski JK, Siwek M, Pawłowski T, Lojko D, Roczeń R, Kiejna A Risk factors of treatment resistance in major depression: association with bipolarity. J Affect Disord. 2010; 126(1-2): [13] Kiejna A, Rymaszewska J, Hadryś T, Suwalska A, Łojko D, Rybakowski JK Bipolar or unipolar? - the question for clinicians and researchers. J Affect Disord. 2006; 93(1-3): [13] Ghaemi SN, Ko JY, Goodwin FK The bipolar spectrum and the antidepressant view of the world. J Psychiatr Pract. 2001; 7(5): [15] Szatur-Jaworska B Stan przestrzegania praw osób starszych w Polsce. Analiza i rekomendacje działań. Zeszyt nr 65 (RPO-MAT. Nr 65). Warszawa [16] Background document and key messages for the EU thematic conference: Mental Health and Well-being In Older People Making it Happen EU Thematic conference on mental health of older people. 19th-20th April 2010, Madrid. Organised by the European Commission Directorate-General for Health and Consumers and the Spanish Ministry of Health and Social Affairs with support of the Spanish Presidency of the European Union Zrecenzowano/Reviewed Zatwierdzono do druku/accepted

10 KOMUNIKAT REDAKCJI Zaproszenie do publikacji Redakcja uprzejmie zaprasza do nadsyłania pełnotekstowych artykułów oryginalnych i krótkich doniesień badawczych mieszczących się w tematyce czasopisma wcześniej niepublikowanych oraz nieprzedłożonych do innych wydawnictw, celem rozważenia Publikacji w Psychogeriatrii Polskiej Wszystkie przedłożone artykuły zostaną niezależnie zrecenzowane. Wydawca Psychogeriatrii Polskiej Fundacja Ochrony Zdrowia Psychicznego Wrocław, ul. Nożownicza 4/8

2. Podstawą przyjęcia do ZPOP jest zdiagnozowana przewlekła choroba psychiczna.

2. Podstawą przyjęcia do ZPOP jest zdiagnozowana przewlekła choroba psychiczna. Kontakt: Punkt Pielęgniarski: (087) 562 64 83, Sekretariat: (087) 562 64 79 Kliknij po więcej informacji Regulamin Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Psychiatrycznego w Specjalistycznym Psychiatrycznym

Bardziej szczegółowo

SHL.org.pl SHL.org.pl

SHL.org.pl SHL.org.pl Placówki opieki długoterminowej ważne ogniwo w epidemiologii zakażeń szpitalnych Szpital Powiatowy w Wołominie, Joanna Wejda, Małgorzata Purchała Rodzaje placówek I. Podmioty prowadzące działalność leczniczą

Bardziej szczegółowo

OPIEKA NAD PACJENTEM CHORYM PRZEWLEKLE

OPIEKA NAD PACJENTEM CHORYM PRZEWLEKLE OPIEKA NAD PACJENTEM CHORYM PRZEWLEKLE Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy i opiekuńczo-leczniczy Zadaniem zakładu opiekuńczego jest okresowe objęcie całodobową pielęgnacją oraz kontynuacją leczenia świadczeniobiorców

Bardziej szczegółowo

W szpitalach psychiatrycznych organizuje się całodobowe oddziały wyspecjalizowane, takie jak oddziały:

W szpitalach psychiatrycznych organizuje się całodobowe oddziały wyspecjalizowane, takie jak oddziały: Oddzialy psychiatryczne szpitalne - Opieka całodobowa Opieka całodobowa Psychiatryczne oddziały szpitalne Psychiatryczne leczenie szpitalne powinno być stosowane tylko w przypadkach ciężkich zaburzeń psychicznych

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2014 r. (poz. ) Załącznik nr 1 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp.

Bardziej szczegółowo

CARE PROFESSIONS AND THEIR TRAINING NEEDS IN POLAND TRANSFER FOUNDATION - WARSAW

CARE PROFESSIONS AND THEIR TRAINING NEEDS IN POLAND TRANSFER FOUNDATION - WARSAW CARE PROFESSIONS AND THEIR TRAINING NEEDS IN POLAND TRANSFER FOUNDATION - WARSAW Seniorzy w Polsce Przeciętne dalsze trwanie życia osób w wieku 60 lat: mężczyźni 17,7 lat, kobiety 22,9 lat. Liczba ludności

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW

WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW YJNEJ 1 2 świadczenia w oddziale psychiatrycznym świadczenia w oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży 4700 4701 4703 4705 oddział psychiatryczny oddział psychiatryczny dla dzieci, oddział psychiatryczny

Bardziej szczegółowo

SCHIZOFRENIA ROLA OPIEKUNÓW W KREOWANIU WSPÓŁPRACY DR MAREK BALICKI

SCHIZOFRENIA ROLA OPIEKUNÓW W KREOWANIU WSPÓŁPRACY DR MAREK BALICKI SCHIZOFRENIA ROLA OPIEKUNÓW W KREOWANIU WSPÓŁPRACY DR MAREK BALICKI PACJENT NA RYNKU PRACY 43 lata, stan wolny, wykształcenie średnie Pierwsze objawy w wieku 29 lat. Średnio 1 rok mija od momentu pierwszych

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE. OPIEKA DŁUGOTERMINOWA Opieka długoterminowa w Polsce jest realizowana w dwóch obszarach: pomocy społecznej i służby zdrowia.

DEFINICJE. OPIEKA DŁUGOTERMINOWA Opieka długoterminowa w Polsce jest realizowana w dwóch obszarach: pomocy społecznej i służby zdrowia. PROJECT - TRAINING FOR HOMECARE WORKERS IN THE FRAME OF LOCAL HEALTH CARE INITIATIVES PILOT TRAINING IN INOWROCŁAW, POLAND 22-23.02.2014 DEFINICJE W Polsce w ramach świadczeń poza szpitalnych wyróżniamy

Bardziej szczegółowo

Dr Anna Andruszkiewicz Mgr Agata Kosobudzka. System opieki długoterminowej w Polsce

Dr Anna Andruszkiewicz Mgr Agata Kosobudzka. System opieki długoterminowej w Polsce Dr Anna Andruszkiewicz Mgr Agata Kosobudzka System opieki długoterminowej w Polsce Świadczenia w zakresie opieki długoterminowej zapewnia w Polsce ochrona zdrowia i pomoc społeczna cześć świadczeń (usług)

Bardziej szczegółowo

Leczenie w domu pacjenta - praca w Zespole Leczenia Środowiskowego

Leczenie w domu pacjenta - praca w Zespole Leczenia Środowiskowego Leczenie w domu pacjenta - praca w Zespole Leczenia Środowiskowego Zespół Leczenia Środowiskowego Wieliczka Paweł Sacha specjalista psychiatra Idea psychiatrycznego leczenia środowiskowego, a codzienna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Lp. Profil oraz rodzaj komórki organizacyjnej Warunki realizacji świadczenia gwarantowanego

Załącznik nr 6. Lp. Profil oraz rodzaj komórki organizacyjnej Warunki realizacji świadczenia gwarantowanego Załącznik nr 6 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH PSYCHIATRYCZNYCH I LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO (DOMOWEGO) ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp. Profil oraz rodzaj komórki

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE WNIOSKU* (wypełnia osoba ubiegająca się o umieszczenie lub jej przedstawiciel ustawowy)

UZASADNIENIE WNIOSKU* (wypełnia osoba ubiegająca się o umieszczenie lub jej przedstawiciel ustawowy) Miejscowość,... data... W N I O S E K osoby ubiegającej się o umieszczenie w domu pomocy społecznej Imię i nazwisko... Data i miejsce urodzenia... Adres zamieszkania... Nr PESEL... Na podstawie art. 54

Bardziej szczegółowo

pieczątka zakładu opieki zdrowotnej lub praktyki lekarskiej Miejscowość i data...

pieczątka zakładu opieki zdrowotnej lub praktyki lekarskiej Miejscowość i data... pieczątka zakładu opieki zdrowotnej lub praktyki lekarskiej Miejscowość i data... Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej osobie wymagającej

Bardziej szczegółowo

Postępowanie orzecznicze wobec kierowców z zaburzeniami tolerancji węglowodanów i cukrzycą

Postępowanie orzecznicze wobec kierowców z zaburzeniami tolerancji węglowodanów i cukrzycą Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę, 2013 Aneks 2 Postępowanie orzecznicze wobec kierowców z zaburzeniami tolerancji węglowodanów i cukrzycą Opracowano we współpracy z dr.

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna nad pacjentem z Otępieniem - propozycja ekspercka

Kompleksowa Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna nad pacjentem z Otępieniem - propozycja ekspercka Kompleksowa Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna nad pacjentem z Otępieniem - propozycja ekspercka D. Ryglewicz, M. Barcikowska, A. Friedman, A. Szczudlik, G.Opala Zasadnicze elementy systemu kompleksowej

Bardziej szczegółowo

I EDYCJA HARMONOGRAM ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH KURSU KWALIFIKACYJNEGO W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA PSYCHIATRYCZNEGO 13 stycznia kwietnia 2017

I EDYCJA HARMONOGRAM ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH KURSU KWALIFIKACYJNEGO W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA PSYCHIATRYCZNEGO 13 stycznia kwietnia 2017 I EDYCJA HARMONOGRAM ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH KURSU KWALIFIKACYJNEGO W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA PSYCHIATRYCZNEGO 13 stycznia 2017 9 kwietnia 2017 Zajęcia teoretyczne odbywają się w sali dydaktycznej XI oddziału

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Pracy, Spraw Socjalnych i Zdrowia

NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Pracy, Spraw Socjalnych i Zdrowia NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Pracy, Spraw Socjalnych i Zdrowia Warszawa, dnia listopada 2009r. KPZ-4111-01-01/2009 K/09/005 Pani Barbara Piasecka Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Ciechanowie WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Kursy dla pielęgniarek i położnych

Kursy dla pielęgniarek i położnych Kursy dla pielęgniarek i położnych Rodzaj kursu Nazwa kursu Czas trwania Cena Pielęgniarstwo geriatryczne 305 godzin, w tym: zajęcia teoretyczne 180 godzin zajęcia praktyczne 125 godzin 1 250 zł Kursy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Psychiatria w pytaniach i odpowiedziach. 2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia29 kwietnia 2011 r. Załącznik nr 1 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

zaburzenia zachowania (F00 odpowiadające świadczeniu gwarantowanemu (ICD 10) Zaburzenia psychiczne i F99);

zaburzenia zachowania (F00 odpowiadające świadczeniu gwarantowanemu (ICD 10) Zaburzenia psychiczne i F99); Dziennik Ustaw 51 Poz. 1386 Załącznik nr 6 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH PSYCHIATRYCZNYCH I LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO (DOMOWEGO) ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 01.02.2015. Lidia Popek. Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytut Psychiatrii i Neurologii 02 957 Warszawa, ul.

Warszawa, 01.02.2015. Lidia Popek. Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytut Psychiatrii i Neurologii 02 957 Warszawa, ul. Lidia Popek Warszawa, 01.02.2015 Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytut Psychiatrii i Neurologii 02 957 Warszawa, ul. Sobieskiego 9 tel. 22 4582806; fax22 6421272 ; email. lpopek@ipi.edu.pl Raport

Bardziej szczegółowo

OPIEKA DŁUGOTERMINOWA W POLSCE

OPIEKA DŁUGOTERMINOWA W POLSCE OPIEKA DŁUGOTERMINOWA W POLSCE Polski system gwarantuje obywatelom kraju dostęp do opieki długoterminowej w ramach ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej. Z opieki tej mogą korzystać osoby przewlekle i

Bardziej szczegółowo

Nazwa studiów: GERIATRIA I OPIEKA DŁUGOTERMINOWA Typ studiów: doskonalące WIEDZA

Nazwa studiów: GERIATRIA I OPIEKA DŁUGOTERMINOWA Typ studiów: doskonalące WIEDZA Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r. Opis zakładanych efektów kształcenia na studiach podyplomowych Nazwa studiów: GERIATRIA I OPIEKA DŁUGOTERMINOWA Typ studiów: doskonalące

Bardziej szczegółowo

Karta Praska (The Prague Charter) Dlaczego jest to ważne. Prawo do opieki paliatywnej

Karta Praska (The Prague Charter) Dlaczego jest to ważne. Prawo do opieki paliatywnej Karta Praska (The Prague Charter) Dlaczego jest to ważne Prawo do opieki paliatywnej Dostęp do opieki paliatywnej stanowi prawny obowiązek, potwierdzony przez konwencję Organizacji Narodów Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

I EDYCJA HARMONOGRAM ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH KURSU KWALIFIKACYJNEGO W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA PSYCHIATRYCZNEGO 13 stycznia kwietnia 2017

I EDYCJA HARMONOGRAM ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH KURSU KWALIFIKACYJNEGO W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA PSYCHIATRYCZNEGO 13 stycznia kwietnia 2017 I EDYCJA HARMONOGRAM ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH KURSU KWALIFIKACYJNEGO W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA PSYCHIATRYCZNEGO 13 stycznia 2017 9 kwietnia 2017 Zajęcia teoretyczne odbywają się w sali dydaktycznej XI oddziału

Bardziej szczegółowo

Standardy Grupy ds. Zdrowia. Spotkanie ogólnopolskie partnerów projektu Standardy w Pomocy Warszawa, 27 września 2011

Standardy Grupy ds. Zdrowia. Spotkanie ogólnopolskie partnerów projektu Standardy w Pomocy Warszawa, 27 września 2011 Standardy Grupy ds. Zdrowia Spotkanie ogólnopolskie partnerów projektu Standardy w Pomocy Warszawa, 27 września 2011 Cel główny Cel główny: optymalny stan zdrowia osób bezdomnych (świadczeniobiorców) utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Porada lekarska diagnostyczna

Załącznik nr 6. Porada lekarska diagnostyczna Załącznik nr 6 Wykaz świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach ambulatoryjnych psychiatrycznych i leczenia środowiskowego (domowego) oraz warunki realizacji tych świadczeń L.p. Nazwa świadczenia

Bardziej szczegółowo

Depresja a uzależnienia. Maciej Plichtowski Specjalista psychiatra Specjalista psychoterapii uzależnień

Depresja a uzależnienia. Maciej Plichtowski Specjalista psychiatra Specjalista psychoterapii uzależnień Depresja a uzależnienia Maciej Plichtowski Specjalista psychiatra Specjalista psychoterapii uzależnień Alkoholizm w chorobach afektywnych Badania NIMH* (1990) (uzależnienie + nadużywanie) Badania II Kliniki

Bardziej szczegółowo

Do DDOM mogą być przyjęci:

Do DDOM mogą być przyjęci: Informacja Ministra Zdrowia na temat deinstytucjonalizacji opieki. Formy opieki pośredniej pomiędzy opieką domową i opieka stacjonarną funkcjonowanie dziennych domów opieki medycznej. Na wstępie należy

Bardziej szczegółowo

Zapobieganie nawrotom i rozpoznawanie objawów zwiastunowych raport z programu edukacyjnego dla pacjentów chorych na schizofrenię, leczonych olanzapiną

Zapobieganie nawrotom i rozpoznawanie objawów zwiastunowych raport z programu edukacyjnego dla pacjentów chorych na schizofrenię, leczonych olanzapiną Psychiatria R A P O R T tom 11, nr 2, 120 124 Copyright 2014 Via Medica ISSN 1732 9841 Iwona Patejuk-Mazurek Klinika Psychiatrii, Oddział Fizjoterapii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Mazowieckie

Bardziej szczegółowo

Standardy postępowania w chorobach otępiennych. Maria Barcikowska

Standardy postępowania w chorobach otępiennych. Maria Barcikowska Standardy postępowania w chorobach otępiennych Maria Barcikowska Rozwój wiedzy od 1984 1. Przestało obowiązywać rozpoznanie AD przez wykluczenie - fenotyp został ostatecznie zdefiniowany 2. Rozwój metod

Bardziej szczegółowo

LECZENIE BIOLOGICZNE CHORÓB

LECZENIE BIOLOGICZNE CHORÓB LECZENIE BIOLOGICZNE CHORÓB REUMATYCZNYCH U PACJENTÓW 65+ Włodzimierz Samborski Katedra Reumatologii i Rehabilitacji Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu LECZENIE BIOLOGICZNE CHORÓB REUMATYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie fizjoterapii za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie fizjoterapii za rok 2014 Warszawa, 15.02.2015 r. Dr Grażyna Brzuszkiwicz-Kuźmicka Akademia Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego Wydział Rehabilitacji Ul. Marymoncka 34 00-968 Warszawa Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Choroby somatyczne, izolacja społeczna, utrata partnera czy nadużywanie leków to główne przyczyny częstego występowania depresji u osób starszych

Choroby somatyczne, izolacja społeczna, utrata partnera czy nadużywanie leków to główne przyczyny częstego występowania depresji u osób starszych Choroby somatyczne, izolacja społeczna, utrata partnera czy nadużywanie leków to główne przyczyny częstego występowania depresji u osób starszych 23 lutego, przypada obchodzony po raz szósty, ogólnopolski

Bardziej szczegółowo

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Kierownik, Tel. (054) 2856231 Aleksandra Kamińska-Roszak, magister pielęgniarstwa, studia podyplomowe z zarządzania w ochronie zdrowia, psychologii zarządzania, zarządzania

Bardziej szczegółowo

Dlaczego zmiana modelu opieki psychiatrycznej jest niezbędna?

Dlaczego zmiana modelu opieki psychiatrycznej jest niezbędna? Dlaczego zmiana modelu opieki psychiatrycznej jest niezbędna? Aleksander Araszkiewicz Katedra i Klinika Psychiatrii Collegium Medicum w Bydgoszczy Zdrowie psychiczne decyduje o dobrym samopoczuciu jednostek

Bardziej szczegółowo

Zdrowotnych odpowiadające świadczeniu gwarantowanemu. Kody Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów. chorobę lub stany podobne (Z03).

Zdrowotnych odpowiadające świadczeniu gwarantowanemu. Kody Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów. chorobę lub stany podobne (Z03). Dziennik Ustaw 5 Poz. 1386 Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. (poz. 1386) Załącznik nr 1 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. P. Pawłowski (wykład) dr n. med. Z. Foryś (wykład) dr n. med. Z. Foryś (zajęcia praktyczne)

prof. dr hab. P. Pawłowski (wykład) dr n. med. Z. Foryś (wykład) dr n. med. Z. Foryś (zajęcia praktyczne) 1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych 2. Kierunek Pielęgniarstwo Kod przedmiotu 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: 5. Poziom kształcenia 6. Forma studiów Psychiatria

Bardziej szczegółowo

Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej ZAKŁADY PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W 2008 R.

Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej ZAKŁADY PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W 2008 R. Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej ZAKŁADY PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W 2008 R. Białystok, listopad 2009 W 2008 roku funkcjonowały w województwie podlaskim

Bardziej szczegółowo

Pośrednie formy opieki psychiatrycznej

Pośrednie formy opieki psychiatrycznej Terapia środowiskowa- leczenie domowe w schizofrenii Pośrednie formy opieki psychiatrycznej Leczenie środowiskowe zespół leczenia środowiskowego Wspieranie zdrowienia po przebytym epizodzie schizofrenii

Bardziej szczegółowo

Wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień oraz warunków ich realizacji

Wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień oraz warunków ich realizacji Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia (poz. ) Wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień oraz warunków ich realizacji L.p. Nazwa świadczenia gwarantowanego

Bardziej szczegółowo

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Kierownik Aleksandra Kamińska-Roszak - mgr pielęgniarstwa; studia podyplomowe z zarządzania w ochronie zdrowia i psychologii zarządzania. tel. 54 285 62 30 Lekarze konsultanci

Bardziej szczegółowo

Warunki realizacji świadczenia gwarantowanego

Warunki realizacji świadczenia gwarantowanego Załącznik nr 6 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH PSYCHIATRYCZNYCH I LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO (DOMOWEGO) ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ Lp. Nazwa świadczenia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY I PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA KIERUNKU LEKARSKIM ROK AKADEMICKI 2016/2017

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY I PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA KIERUNKU LEKARSKIM ROK AKADEMICKI 2016/2017 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY I PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA KIERUNKU LEKARSKIM ROK AKADEMICKI 2016/2017 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Problemy psychiatryczne w pytaniach i odpowiedziach 2. NAZWA JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Pielęgniarstwo specjalistyczne - Psychiatria

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE. 1. Imię i nazwisko osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej:...

CZĘŚĆ I ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE. 1. Imię i nazwisko osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej:... CZĘŚĆ I ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE 1. Imię i nazwisko osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej:.. 2. Wiek:. 3. Jest osobą przewlekle chorą i stan zdrowia nie wymaga leczenia szpitalnego

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE KATEDRA I KLINIKA REUMATOLOGII I UKŁADOWYCH CHORÓB TKANKI ŁĄCZNEJ PRACA DOKTORSKA.

UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE KATEDRA I KLINIKA REUMATOLOGII I UKŁADOWYCH CHORÓB TKANKI ŁĄCZNEJ PRACA DOKTORSKA. UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE KATEDRA I KLINIKA REUMATOLOGII I UKŁADOWYCH CHORÓB TKANKI ŁĄCZNEJ PRACA DOKTORSKA Małgorzata Biskup Czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego u chorych na reumatoidalne zapalenie

Bardziej szczegółowo

Rehabilitacja po udarze

Rehabilitacja po udarze Rehabilitacja po udarze Iwona Sarzyńska-Długosz Oddział Rehabilitacji Neurologicznej, II Klinika Neurologiczna Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa Utrata lat życia w pełnej sprawności Disability

Bardziej szczegółowo

Medycyna rodzinna - opis przedmiotu

Medycyna rodzinna - opis przedmiotu Medycyna rodzinna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Medycyna rodzinna Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-MRodz Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil praktyczny Rodzaj

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEBIEGU BADAŃ PRZESIEWOWYCH MOJE DZIECKO NIE CHRAPIE WYKONYWANEGO PRZEZ FUNDACJĘ ZDROWY SEN. PROGRAM POD PATRONATEM

RAPORT Z PRZEBIEGU BADAŃ PRZESIEWOWYCH MOJE DZIECKO NIE CHRAPIE WYKONYWANEGO PRZEZ FUNDACJĘ ZDROWY SEN. PROGRAM POD PATRONATEM RAPORT Z PRZEBIEGU BADAŃ PRZESIEWOWYCH MOJE DZIECKO NIE CHRAPIE WYKONYWANEGO PRZEZ FUNDACJĘ ZDROWY SEN. PROGRAM POD PATRONATEM WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY Warszawa dnia 2014-05-08 Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Prezentacja szpitala ogólnego realizującego usługi medyczne w zakresie ratownictwa medycznego i psychiatrii. Autor: Marek Nowak

Prezentacja szpitala ogólnego realizującego usługi medyczne w zakresie ratownictwa medycznego i psychiatrii. Autor: Marek Nowak Prezentacja szpitala ogólnego realizującego usługi medyczne w zakresie ratownictwa medycznego i psychiatrii Autor: Marek Nowak 1 Jakie znaczenie ma dziś organizacja przedsiębiorstwa udzielającego świadczeń

Bardziej szczegółowo

SYLABUS x 8 x

SYLABUS x 8 x SYLABUS Nazwa przedmiotu/modułu Wydział Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Forma studiów Język przedmiotu Reumatologia Lekarski I Lekarski Jednolite magisterskie 5-letnie Stacjonarne polski Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Dz. U. nr 3/2000 Poz 44

Dz. U. nr 3/2000 Poz 44 Dz. U. nr 3/2000 Poz 44 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 1999 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, zasad funkcjonowania i rodzajów zakładów lecznictwa odwykowego oraz udziału

Bardziej szczegółowo

Diagnoza i analiza funkcjonowania formalnych i nieformalnych instytucji opieki w Polsce. Konferencja podsumowująca projekt

Diagnoza i analiza funkcjonowania formalnych i nieformalnych instytucji opieki w Polsce. Konferencja podsumowująca projekt Projekt: Formalne i nieformalne instytucje opieki w Polsce. Etap pierwszy prac Diagnoza i analiza funkcjonowania formalnych i nieformalnych instytucji opieki w Polsce Konferencja podsumowująca projekt

Bardziej szczegółowo

Role Domów Pomocy Społecznej w starzejącym się społeczeństwie. Grzegorz Grygiel

Role Domów Pomocy Społecznej w starzejącym się społeczeństwie. Grzegorz Grygiel Role Domów Pomocy Społecznej w starzejącym się społeczeństwie Grzegorz Grygiel Starzenie się populacji, wyrażające się wzrostem odsetka ludzi starych w całej populacji, jest jednym z najważniejszych procesów

Bardziej szczegółowo

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE Załącznik nr Wypełnia lekarz publicznego zakładu opieki zdrowotnej ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE 1. Imię i nazwisko osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej... 2. Wiek... 3. Jest osobą przewlekle

Bardziej szczegółowo

W Y S T Ą P I E N I E P O K O N T R O L N E

W Y S T Ą P I E N I E P O K O N T R O L N E Warszawa, 15 stycznia 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-P.9612.1.20.2015 Pani Katarzyna Osowicz-Szewczyk Dyrektor Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza

Bardziej szczegółowo

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie kłodzkim

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie kłodzkim Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie kłodzkim Wydział Zdrowia I Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Kłodzku Kłodzko

Bardziej szczegółowo

Prowadzi poradnictwo w zakresie samoopieki pacjentów w chorobach wewnętrznych

Prowadzi poradnictwo w zakresie samoopieki pacjentów w chorobach wewnętrznych Praktyka zawodowa z Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne Studia stacjonarne Autor programu: dr Stanisława Talaga Liczba godzin : 160 godz.;4 tygodnie Czas realizacji; II rok ;semestr IV Miejsce

Bardziej szczegółowo

Społeczne aspekty chorób rzadkich. Maria Libura Instytut Studiów Interdyscyplinarnych

Społeczne aspekty chorób rzadkich. Maria Libura Instytut Studiów Interdyscyplinarnych Społeczne aspekty chorób rzadkich Maria Libura Instytut Studiów Interdyscyplinarnych Narodowe Plany w EU - zabezpieczenie społeczne Koordynacja pomiędzy sektorem ochrony zdrowia i zabezpieczenia społecznego.

Bardziej szczegółowo

Działania Miasta w zakresie opieki nad osobami przewlekle i nieuleczalnie chorymi oraz z doświadczeniem choroby psychicznej.

Działania Miasta w zakresie opieki nad osobami przewlekle i nieuleczalnie chorymi oraz z doświadczeniem choroby psychicznej. Działania Miasta w zakresie opieki nad osobami przewlekle i nieuleczalnie chorymi oraz z doświadczeniem choroby psychicznej Joanna Nyczak Projekt korzysta z dofinansowania pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI I WCZESNEGO WYKRYWANIA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA

PROGRAM PROFILAKTYKI I WCZESNEGO WYKRYWANIA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA PROGRAM PROFILAKTYKI I WCZESNEGO WYKRYWANIA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA - 2006 1. UZASADNIENIE POTRZEBY PROGRAMU Choroby układu krążenia są główną przyczyną zgonów w Polsce i na świecie. Umieralność z tego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: PSYCHIATRIA

PRZEDMIOT: PSYCHIATRIA PRZEDMIOT: PSYCHIATRIA I. Informacje ogólne Jednostka organizacyjna Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Język wykładowy Rodzaj przedmiotu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny) Poziom modułu kształcenia (np.

Bardziej szczegółowo

Polski System Ochrony Zdrowia: problemy pacjentów, szczególnie osób starszych i dzieci - perspektywa lekarza. Prof.

Polski System Ochrony Zdrowia: problemy pacjentów, szczególnie osób starszych i dzieci - perspektywa lekarza. Prof. Polski System Ochrony Zdrowia: problemy pacjentów, szczególnie osób starszych i dzieci - perspektywa lekarza Prof. Piotr Czauderna ZDROWIE JEDNA Z NAJWAŻNIEJSZYCH WARTOŚCI DLA POLAKÓW Zmiana języka (zamiast

Bardziej szczegółowo

1. Młodzieżowy Ośrodek Rehabilitac yjny Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności Kazuń Bielany 288 ul. Działkowa 13 05 152 Czosnów tel.

1. Młodzieżowy Ośrodek Rehabilitac yjny Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności Kazuń Bielany 288 ul. Działkowa 13 05 152 Czosnów tel. NARKOTYKI PLACÓWKI STACJONARNE 1. Młodzieżowy Ośrodek Rehabilitac yjny Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności Kazuń Bielany 288 ul. Działkowa 13 05 152 Czosnów tel. (22) 794 02 97 liczba miejsc 30, ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Kody Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych odpowiadające. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

Kody Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych odpowiadające. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania Dziennik Ustaw 35 Poz. 1386 Załącznik nr 4 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp. Nazwa świadczenia gwarantowanego Warunki realizacji

Bardziej szczegółowo

Nowe zadania pielęgniarek praktyk lekarzy rodzinnych w zakresie opieki nad pacjentami z zaburzeniami kognitywnymi

Nowe zadania pielęgniarek praktyk lekarzy rodzinnych w zakresie opieki nad pacjentami z zaburzeniami kognitywnymi Nowe zadania pielęgniarek praktyk lekarzy rodzinnych w zakresie opieki nad pacjentami z zaburzeniami kognitywnymi dr Piotr Karniej KATEDRA ZDROWIA PUBLICZNEGO WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU Konferencja podsumowująca

Bardziej szczegółowo

Aneks III. Zmiany w odpowiednich punktach charakterystyki produktu leczniczego i ulotkach dla pacjenta

Aneks III. Zmiany w odpowiednich punktach charakterystyki produktu leczniczego i ulotkach dla pacjenta Aneks III Zmiany w odpowiednich punktach charakterystyki produktu leczniczego i ulotkach dla pacjenta Uwaga: Konieczna może być późniejsza aktualizacja zmian w charakterystyce produktu leczniczego i ulotce

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu Kierunek: Fizjoterapia SYLABUS Nazwa przedmiotu Podstawy klinicznej w psychiatrii

Bardziej szczegółowo

PROGRAM LOKALNY ROZWOJU SIECI OPARCIA SPOŁECZNEGO DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W MIEŚCIE OSTROŁĘKA

PROGRAM LOKALNY ROZWOJU SIECI OPARCIA SPOŁECZNEGO DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W MIEŚCIE OSTROŁĘKA Załącznik Nr 2 do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Programu lokalnego w zakresie pomocy społecznej w mieście Ostrołęka na lata 2009 2016. PROGRAM LOKALNY ROZWOJU SIECI OPARCIA SPOŁECZNEGO

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania dostępności do opieki długoterminowej w Polsce

Uwarunkowania dostępności do opieki długoterminowej w Polsce Uwarunkowania dostępności do opieki długoterminowej w Polsce Konsultant Krajowy w Dziedzinie Pielęgniarstwa Przewlekle Chorych i Niepełnosprawnych dr n. o zdrowiu Elżbieta Szwałkiewicz Warszawa 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

Priorytety w zakresie leczenia bólu w Polsce Posiedzenie Sejmowej Komisji 24 IX 2015 Projekt wystąpienia

Priorytety w zakresie leczenia bólu w Polsce Posiedzenie Sejmowej Komisji 24 IX 2015 Projekt wystąpienia Prof. dr hab. Jan Dobrogowski Prezes Polskiego Towarzystwa Badania Bólu Priorytety w zakresie leczenia bólu w Polsce Posiedzenie Sejmowej Komisji 24 IX 2015 Projekt wystąpienia Ból jest najczęstszym objawem

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM 2 LICZBA LUDNOŚCI W 2010 ROKU 2010 województwo łódzkie miasto Łódź liczba ludności ogółem 2552000 737098 0 19 r.ż. 504576 (19,7) 117839 (15,9)

Bardziej szczegółowo

opieka paliatywno-hospicyjna

opieka paliatywno-hospicyjna Wspieramy w ciężkiej chorobie, aby cieszyć się każdą chwilą PORADNIK opieka paliatywno-hospicyjna Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych Hospicjum im. Jana Pawła II w Żorach L i p i e c 2 0 1 6 1 Wstęp Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Pani Ewa Maniara ul. Grupy Kampinos 19b Palmiry

Pani Ewa Maniara ul. Grupy Kampinos 19b Palmiry Warszawa, 5 lutego 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-II.9612.1.76.2014 Pani Ewa Maniara ul. Grupy Kampinos 19b 05-152 Palmiry W Y S T Ą P I E N I E P O K O N T R O L N E Na podstawie art. 111 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Marcin Leszczyk SKN przy Klinice Chorób Wewnętrznych i Kardiologii WUM

Marcin Leszczyk SKN przy Klinice Chorób Wewnętrznych i Kardiologii WUM Marcin Leszczyk SKN przy Klinice Chorób Wewnętrznych i Kardiologii WUM Definicja NS to zespół kliniczny, w którym wskutek dysfunkcji serca jego pojemność minutowa jest zmniejszona w stosunku do zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA Załącznik do zarządzenia Prezesa Funduszu nr 9/2004 NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA SZCZEGÓŁOWE MATERIAŁY INFORMACYJNE O PRZEDMIOCIE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZAWARCIA UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Bardziej szczegółowo

TREŚCI MERYTORYCZNE ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA. rok III semestr V

TREŚCI MERYTORYCZNE ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA. rok III semestr V TREŚCI MERYTORYCZNE ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA rok III semestr V PIELĘGNIARSTWO GERIATRYCZNE (80 godzin) (Oddział geriatrii) 1. Zasady i specyfika komunikowania się z osobą

Bardziej szczegółowo

Pani Lidia Ewa Cwyl-Zembrzuska Spółka cywilna: Lidia Ewa Cwyl-Zembrzuska, Piotr Zdunikowski ul. Sikorskiego Siennica

Pani Lidia Ewa Cwyl-Zembrzuska Spółka cywilna: Lidia Ewa Cwyl-Zembrzuska, Piotr Zdunikowski ul. Sikorskiego Siennica Warszawa, 13 października 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-II.9612.1.90.2016 Pani Lidia Ewa Cwyl-Zembrzuska Spółka cywilna: Lidia Ewa Cwyl-Zembrzuska, Piotr Zdunikowski ul. Sikorskiego 63 05-190 Siennica

Bardziej szczegółowo

Dr Mariola Seń z Zespołem. Zakład Promocji Zdrowia, Katedra Zdrowia Publicznego Akademia Medyczna im.piastów Śląskich we Wrocławiu

Dr Mariola Seń z Zespołem. Zakład Promocji Zdrowia, Katedra Zdrowia Publicznego Akademia Medyczna im.piastów Śląskich we Wrocławiu Dr Mariola Seń z Zespołem Zakład Promocji Zdrowia, Katedra Zdrowia Publicznego Akademia Medyczna im.piastów Śląskich we Wrocławiu Opieka długoterminowa Według diagnozy Grupy Roboczej ds. przygotowania

Bardziej szczegółowo

AIDS w systemie ochrony zdrowia raport NIK. Jerzy Gryglewicz Warszawa, 24 listopada 2015 r.

AIDS w systemie ochrony zdrowia raport NIK. Jerzy Gryglewicz Warszawa, 24 listopada 2015 r. AIDS w systemie ochrony zdrowia raport NIK Jerzy Gryglewicz Warszawa, 24 listopada 2015 r. /- Cel główny kontroli: Celem głównym kontroli była ocena efektów osiągniętych przez podmioty odpowiedzialne za

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie psychiatrii za rok 2014, w okresie 06.06-30.09.2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie psychiatrii za rok 2014, w okresie 06.06-30.09.2014 Marcin Wojnar Warszawa, 06.03.2015 Katedra i Klinika Psychiatryczna Warszawski Uniwersytet Medyczny ul. Nowowiejska 27, 00-665 Warszawa tel: 22 825 1236, fax: 22 825 1315 email: marcin.wojnar@wum.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Opieka pielęgniarska w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Opieka pielęgniarska w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej Opieka pielęgniarska w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej Iwona Zaczyk Fundacja Watch Health Care zaczyk@korektorzdrowia.pl Kilka słów na początek Do kompetencji pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne

Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne Europejski System Transferu Punktów Karta opisu przedmiotu Nazwa przedmiotu: Kierunek: Specjalność:- Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne Pielęgniarstwo Wymiar godzin: 195godzin Wykłady: 45godzin,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu ofert na świadczenia zdrowotne z zakresu: I. Stomatologia zachowawcza dla dzieci i młodzieży z gminy Polkowice

Szczegółowe warunki konkursu ofert na świadczenia zdrowotne z zakresu: I. Stomatologia zachowawcza dla dzieci i młodzieży z gminy Polkowice Szczegółowe warunki konkursu ofert na świadczenia zdrowotne z zakresu: I. Stomatologia zachowawcza dla dzieci i młodzieży z gminy Polkowice 1. CEL PROGRAMU: Walka z próchnicą u dzieci i młodzieży szkolnej

Bardziej szczegółowo

Udar Mózgu opłaca się o nim mówić

Udar Mózgu opłaca się o nim mówić Udar Mózgu opłaca się o nim mówić XIV Forum Szpitali Poznań 26-27 listopada 2015 Tomasz Solecki Boehringer Ingelheim FILM Typy udarów mózgu Udar niedokrwienny Udar krwotoczny Krwotok podpajęczynówkowy

Bardziej szczegółowo

2) lokalizacja budynek lub zespół budynków oznaczonych tym samym adresem, w którym zlokalizowane jest miejsce udzielania świadczeń;

2) lokalizacja budynek lub zespół budynków oznaczonych tym samym adresem, w którym zlokalizowane jest miejsce udzielania świadczeń; . Zarządzenie Nr 63/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 listopada 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Psychiatria z uwzględnieniem problemów ludzi starszych Pielęgniarstwo

Psychiatria z uwzględnieniem problemów ludzi starszych Pielęgniarstwo Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Instytut Pielęgniarstwa Nazwa modułu (przedmiotu) Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Forma studiów Semestr studiów Tryb zaliczenia przedmiotu Formy

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

Specjalistyczne usługi opiekuńcze Specjalistyczne usługi opiekuńcze Specjalistyczne usługi opiekuńcze określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych

Bardziej szczegółowo

IV. Termin składania ofert Oferty należy składać w Wydziale Kultury i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Zamość w terminie do dnia 6 maja 2014 r.

IV. Termin składania ofert Oferty należy składać w Wydziale Kultury i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Zamość w terminie do dnia 6 maja 2014 r. Załącznik do Zarządzenia nr 74/2014 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 9 kwietnia 2014 r. Zasady finansowania realizacji zadania ujętego w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

Zaświadczenie. 1. Powinien (ma) być skierowany (a) do domu pomocy społecznej na pobyt całodobowy o profilu:

Zaświadczenie. 1. Powinien (ma) być skierowany (a) do domu pomocy społecznej na pobyt całodobowy o profilu: pieczątka zakładu opieki zdrowotnej Zaświadczenie Na podstawie badań lekarskich z dnia. oraz załączonych badań dodatkowych stwierdza się, że.. Pan(i) zam... 1. Powinien (ma) być skierowany (a) do domu

Bardziej szczegółowo

NCBR: POIG /12

NCBR: POIG /12 Rezultaty polskiego rocznego wieloośrodkowego randomizowanego badania klinicznego telepsychiatrycznej metody terapii pacjentów ze schizofrenią paranoidalną czy jesteśmy gotowi do leczenia? Krzysztof Krysta

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ REHABILITACJI. KIERUNEK TERAPIA ZAJĘCIOWA studia I stopnia

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ REHABILITACJI. KIERUNEK TERAPIA ZAJĘCIOWA studia I stopnia AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ REHABILITACJI KIERUNEK TERAPIA ZAJĘCIOWA studia I stopnia DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH Imię i nazwisko studenta.... Nr albumu... Organizacja

Bardziej szczegółowo

OBJAWY OSTRE Ostre pobudzenie 3 Peter Neu

OBJAWY OSTRE Ostre pobudzenie 3 Peter Neu SPIS TREŚCI OBJAWY OSTRE 1 1. Ostre pobudzenie 3 1.1. Diagnostyka 4 1.2. Leczenie zorientowane na przyczynę 6 1.2.1. Majaczenie i zatrucia 6 1.2.2. Schizofrenia. 8 1.2.3. Mania / 9 1.2.4. Zaburzenia osobowości

Bardziej szczegółowo

Wstęp ARTYKUŁ REDAKCYJNY / LEADING ARTICLE

Wstęp ARTYKUŁ REDAKCYJNY / LEADING ARTICLE Dzieciństwo w cieniu schizofrenii przegląd literatury na temat możliwych form pomocy i wsparcia dzieci z rodzin, gdzie jeden z rodziców dotknięty jest schizofrenią Childhood in the shadow of schizophrenia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE SKIEROWANIA. o profilu psychiatrycznym. w Bolesławcu

WNIOSEK O WYDANIE SKIEROWANIA. o profilu psychiatrycznym. w Bolesławcu WNIOSEK O WYDANIE SKIEROWANIA DO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO LECZNICZEGO o profilu psychiatrycznym w Bolesławcu DANE ŚWIADCZENIOBIORCY:.. Imię i nazwisko. tel.... Adres zamieszkania.. Numer PESEL, a w przypadku

Bardziej szczegółowo

Skale i wskaźniki jakości leczenia w OIT

Skale i wskaźniki jakości leczenia w OIT Skale i wskaźniki jakości leczenia w OIT Katarzyna Rutkowska Szpital Kliniczny Nr 1 w Zabrzu Wyniki leczenia (clinical outcome) śmiertelność (survival) sprawność funkcjonowania (functional outcome) jakość

Bardziej szczegółowo

Regionalne Programy Profilaktyczne realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Regionalne Programy Profilaktyczne realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Regionalne Programy Profilaktyczne realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Regionalny Program Przeciwnowotworowej Edukacji MłodzieŜy Szkół Ponadgimnazjalnych Celem programu

Bardziej szczegółowo