Wpoprzednich numerach WiadomoÊci Psychiatrycznych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wpoprzednich numerach WiadomoÊci Psychiatrycznych"

Transkrypt

1 SZKOLENIA I SPECJALIZACJE POSTGRADUATE TRAINING IN PSYCHIATRY ANITA GRUSZCZY SKA-M ODO ENIEC, KAMA PIERZGALSKA III Klinika Psychiatryczna, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie Szkolenia z psychoterapii Education in psychotherapy Wpoprzednich numerach WiadomoÊci Psychiatrycznych przedstawiono zasady i struktur prowadzenia specjalizacji oraz mo liwe sposoby zdobywania wiedzy medycznej w psychiatrii. Jednak e temat szkoleƒ pozosta by niekompletny bez omówienia w bie àcym numerze czasopisma szkoleƒ z psychoterapii. Wed ug definicji psychoterapia to oparta na przes ankach naukowych wiedza zmierzajàca do zrozumienia i zmiany emocjonalnych uwarunkowaƒ objawów choroby. Potrzeba takiego omówienia wydaje si ogromna Êwiadczà o tym szczególne trudnoêci wik ajàce kontakt z pacjentem, jak równie wiadome ograniczenia farmakoterapii. Wybór kursów i metod szkolenia jest olbrzymi, mamy nadziej, e przedstawione poni ej wiadomoêci pomogà w zapoznaniu si z ich ofertà. Prezentujemy równie listy certyfikowanych superwizorów, placówek i sekcji Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz czasopisma wydawane w Polsce, dotyczàce zagadnieƒ psychoterapii. Ze wzgl du na wag problemu poprosiliêmy równie o wypowiedê Panià Profesor Iren Namys owskà Kierownika Kliniki Dzieci i M odzie y Instytutu Psychiatrii i Neurologii, psychoterapeut i superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Kierownika Naukowego jednego z kursów akredytowanych przez PTP. Przygotowujemy w aênie materia dotyczàcy szkoleƒ w psychoterapii. W czasie pracy nad nim powsta o w nas wiele ciekawoêci, ale te wàtpliwoêci zwiàzanych z tym tematem. Chcia ybyêmy poprosiç Panià Profesor o pomoc w ich rozwianiu. Dla kogo dobra jest psychoterapia? Dla jakich pacjentów i dla jakich lekarzy? Moje poglàdy w tej kwestii sà raczej skrajne uwa am, e psychoterapia jest dla wszystkich pacjentów i dla wszystkich lekarzy psychiatrów. Sàdz, e jakiê rodzaj psychoterapii w aêciwie potrzebny jest ka demu pacjentowi, choçby jako psychoterapia podtrzymujàca, prowadzona równolegle z leczeniem farmakologicznym. To na pewno ma znaczenie tak e w takim sensie, e pacjent ch tniej przyjmuje leki, jeêli pozostaje w lepszym kontakcie ze swoim lekarzem. Jest to zresztà trudne zagadnienie i do koƒca niejasne, gdzie jest granica pomi dzy pog bionym kontaktem terapeutycznym, a gdzie ju zaczyna si psychoterapia podtrzymujàca. Generalnie, poniewa cz owiek jest ca oêcià duszy i cia- a, duszy i mózgu, to powiedzia abym, e dla ka dego pacjenta jakaê forma psychoterapii jest potrzebna. Bez wàtpienia jest nieoceniona dla wybranych grup pacjentów, np. dla dzieci i m odzie y tu myêl g ównie o psychoterapii rodzinnej. Tak e, dla pacjentów w starszym wieku, którzy wymagajà intensywnego podtrzymania psychologicznego. WÊród

2 220 WIADOMOÂCI PSYCHIATRYCZNE (tom VII) Nr 3/2004 osób, które mogà najbardziej skorzystaç z psychoterapii z jednej strony by yby to grupy wiekowe, a z drugiej strony grupy diagnostyczne. W niektórych zaburzeniach psychoterapia jest metodà post powania z wyboru to oczywiêcie ca a grupa nerwic, zaburzeƒ osobowoêci, gdzie leki mogà byç ewentualnie uzupe nieniem, a w innych jest cz Êcià szerszego planu terapeutycznego jak w schizofrenii czy w depresji. JeÊli natomiast myêlimy dla jakich lekarzy dobra jest psychoterapia, jako forma pracy to zdecydowanie dla wszystkich. Podstawy psychoterapii zawsze b dà pomocne w uprawianiu naszego zawodu. W trakcie realizacji programu specjalizacji nie mamy adnych obowiàzkowych szkoleƒ, kursów lub sta ów w oêrodkach psychoterapii. Czy zdaniem Pani Profesor rozszerzenie programu specjalizacji w tym kierunku by- oby dla nas korzystne i potrzebne? Zdecydowanie tak. Uwa am, e taki brak jest mankamentem programu specjalizacyjnego psychiatrii doros ych. Powinien byç obowiàzkowy kurs, byç mo e inny ni ten przygotowujàcy do certyfikatu, bo tamten jest zbyt rozleg y, ale kurs obowiàzkowy dla wszystkich, trwajàcy np. przez ca y okres specjalizacji. Przeznaczony równie dla tych, którzy nie chcà zajmowaç si psychoterapià kurs przeglàdowy, dzi ki któremu zwrócà uwag na znaczenie kontaktu, zobaczà ile jest w nim czynników leczàcych. Kurs powinien byç jak najbardziej ca oêciowy, pokazywaç wszystkie szko y psychoterapii, aby- Êcie mogli Paƒstwo zorientowaç si, jakie jest ich zastosowanie, przyjrzeç si jak dzia ajà ró ne szko y, czym si ró nià. Chcia ybyêmy zapytaç, w którym momencie Pani Profesor rozpocz a swoje szkolenie z psychoterapii i jakie jest zdanie Pani Profesor: kiedy m ody lekarz powinien takie szkolenie podejmowaç? Ja rozpocz am szkolenie prawie równolegle z rozpocz ciem specjalizacji z psychiatrii, ale wtedy by y zupe nie inne warunki. Szkolenie by o bezp atne, nie by o adnych regularnych form szkolenia, staraliêmy si szkoliç gdzie si da, wyje d aç za granic i tam korzystaç z kursów tak zresztà uczy am si terapii rodzin. Dzisiejsza sytuacja jest nieporównywalna. Uwa am jednak, e szkolenie nale y rozpoczynaç stosunkowo wczeênie, choçby po to, eby cz owiek nie by tak bardzo zindoktrynowany biologicznie, nie lekcewa y tego, co daje psychoterapia w psychiatrii. Byç mo e najlepiej by oby, eby równoczeênie z koƒcem specjalizacji uzyskiwa- o si certyfikat. Tyle tylko, e teraz jest on bardzo kosztowny, móg by stanowiç niepotrzebne obcià enie finansowe i czasowe jest wi c dla tych, którzy sà zdecydowani zajmowaç si psychoterapià. Dla pozosta ych powinien byç kurs i sta w oêrodku, w którym uprawia si psychoterapi. JednoczeÊnie ka da instytucja szkolàca (tak jest np. w Krakowie) powinna mieç dla osób specjalizujàcych si grup Balinta. Sta à grup, w której Paƒstwo uczestniczylibyêcie, a w której omawia- oby si kontakt z pacjentem, ró ne pu apki i trudnoêci, ale te i przyjemnoêci, które on ze sobà niesie. Czym jest grupa Balinta? Grupa Balinta zosta a stworzona przez angielskiego psychiatr, pierwotnie dla wszystkich lekarzy, tak e internistów, chocia obecnie zadomowi a si najbardziej w psychiatrii. Jest poêwi cona rozmowom i analizie relacji lekarz pacjent. Nie stanowi terapii jako takiej, zwraca uwag na to, co si w tym kontakcie dzieje, np. na tworzàce si przeniesienie i przeciwprzeniesienie. W bezpiecznej atmosferze dyskutuje si o trudnoêciach, jakie powstajà w kontakcie z pacjentem. O koniecznoêci zsynchronizowania szkolenia w psychiatrii i psychoterapii mówi a Profesor Maria Orwid na ostatnim kongresie, m. in. o tym, e ka dy lekarz psychiatra powinien byç psychoterapeutà. I ja si z tym ca kowicie zgadzam. Chcia ybyêmy prosiç o wskazówk dla Kolegów, którzy sà zdecydowani rozpoczàç kurs przygotowujàcy do uzyskania certyfikatu. Czym majà si kierowaç przy wyborze konkretnego oêrodka. Poza wyznacznikami obiektywnymi, takimi jak miejsce zamieszkania, dost pnoêç, koszty kursu, pozostaje wybór merytoryczny. Wiele kursów ju w swojej ofercie podaje pewnà orientacj pracy. Jak dokonaç wyboru? To bardzo trudne pytanie. Z za o enia powinno byç tak, e ka dy kurs jest ca oêciowy. Takie sà zasady przyj te przez Sekcj Naukowà Psychoterapii PTP. Wed ug nich ka dy kurs powinien prezentowaç wszystkie g ówne szko y psychoterapii: psychoanalitycznà z odmianà psychoterapii psychodynamicznej, psychoterapi poznawczo-behawioralnà, systemowà i humanistycznà. Te cztery kierunki powinny byç na ka dym kursie przedstawione i omówione. Ale jest te tak, e ze wzgl du na organizatorów, którzy sà zwiàzani z konkretnà instytucjà, która ma swój profil terapeutyczny, istnieje pewna mniej lub bardziej dyskretna specjalizacja na tych kursach. Jest to problem, którego istnienie mo na zauwa yç w czasie egzaminu do uzyskania certyfikatu jakie sà efekty ró nego podejêcia. Z jednej strony to dobrze, e w trakcie szkolenia sà przedstawione cztery najwa niejsze nurty, ale z drugiej terapeuci po czterech latach kursu wychodzà z pewnym zamieszaniem w g owach, wiedzà po trochu o ka dej szkole terapeutycznej. JeÊli realizujà jakiê kurs bardziej specjalistyczny, jak np. organizowany przez któràê ze szkó psychoanalitycznych, to majà bardziej jasnà orientacj w zakresie przynajmniej jednego kierunku. Takie sà plusy i minusy tych ró nych podejêç. Na poczàtku niektórych kursów sà organizowane ró ne spotkania, a nawet warsztaty wyjazdowe. Czy majà one na celu przyjrzenie si ewentualnym kandydatom, sprawdzenie ich sposobu myêlenia, ugruntowanych poglàdów, innych predyspozycji? MyÊl, e bardzo trudno jest oceniç te predyspozycje w trakcie jednej rozmowy. To jest sytuacja podobna do rozmowy kwalifikacyjnej przed rozpocz ciem specjalizacji. Oceniamy raczej, na jakim etapie drogi zawodowej sà ci ludzie i jakie majà doêwiadczenia. Psychoterapii uczymy si nie poprzez wyk ady, choç sà one wa nà cz Êcià szkolenia, ale przede wszystkim poprzez superwizje. Do superwizji trzeba prowadziç w psychoterapii pacjenta. Lepiej wi c by oby, gdyby szkolenie rozpoczynali ludzie, którzy majà co najmniej pó tora dwa lata doêwiadczenia klinicznego, tak, eby wiedzieli, kto to jest pacjent i jakie sà trudnoêci w kontakcie z nim. Nie mo e to byç wiedza teoretyczna, która trafia w pró ni. Bo jeêli mówimy o trudnoêciach, czy o czymê co odczuwamy w relacji z pacjentem, bez rozmowy z nim to nie jest to sposób na nauczenie si psychoterapii. Czy, zdaniem Pani Profesor, lekarz psychiatra, który jest jednoczeênie psychoterapeutà mo e àczyç w swojej pracy oba te podejêcia? Czy powinny to byç dwa oddzielne zawody, czy bycie psychiatrà i psychoterapeutà poszerza nasz sposób myêlenia o pacjencie i daje wi ksze mo liwoêci pomagania mu? Zdecydowanie mo na àczyç, a nawet powiedzia abym: mo na, trzeba i nale y àczyç. Ca y czas mamy do czynienia z pa-

3 SZKOLENIA I SPECJALIZACJE A. Gruszczyƒska-M odo eniec, K. Pierzgalska Szkolenie z psychiatrii 221 cjentem, z cz owiekiem i nawet jeêli psychoterapia jest tylko cz Êcià jakiegoê szerszego planu terapeutycznego, to ja osobiêcie nie wyobra am sobie, nie widz mo liwoêci rozdzia u na prac biologicznego psychiatry i, jak dawniej si mówi o za prof. Jankowskim, humanistycznego. Jest to raczej praca, której immanentnà, istotnà cz Êcià jest kontakt terapeutyczny z pacjentem oraz analiza tego kontaktu. Nawet pierwsze spotkanie, tak zwany wywiad obiektywny (który obiektywnym tak naprawd nie jest) musi si odbywaç w atmosferze terapii. Nie wyobra am sobie równie, eby lekarz w gabinecie móg po prostu wr czyç pacjentowi recepty nie pytajàc o ró ne wa ne rzeczy z jego ycia i nie nawiàzujàc kontaktu. To nie zawsze jest psychoterapia sensu stricte, która ma swoje charakterystyczne cechy: jest jasno zaplanowanym kontaktem, trwajàcym w okreêlonym czasie, poprzedzonym pewnym kontraktem, ale jakieê minimum wiedzy z psychoterapii, dotyczàce relacji dwojga ludzi na czym nasza praca zawsze si opiera jest niezb dne. Psychiatria jest wyjàtkowo pi knym zawodem. Ale po owa jej uroku, albo nawet trzy czwarte, to jest relacja z drugim cz owiekiem. OczywiÊcie, e leki leczà, ja tego nie neguj, ale od kontaktu z pacjentem niezmiernie wiele zale y tak e leczenie biologiczne. To, jak ono si uk ada, na ile pacjent wspó pracuje, na ile jest przekonany do lekarza, jakie ma do niego zaufanie. Dzi kujemy serdecznie za rozmow, mamy nadziej, e jeszcze w czasie trwania naszego szkolenia specjalizacyjnego b dziemy mia y szans poszerzyç nasze umiej tnoêci choçby o podstawy wiedzy z psychoterapii. Warszawa, Najw aêciwszà drogà do podj cia pracy psychoterapeuty jest uprzednie uzyskanie certyfikatu wydawanego przez jedno z dwóch towarzystw naukowych: Polskie Towarzystwo Psychiatryczne lub Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Oba zapewniajà nadzór merytoryczny nad prowadzonymi kursami, dbajà o nienaganny przebieg szkolenia. Dzi ki uprzejmo- Êci Sekcji Naukowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego mo emy przedstawiç aktualne zasady uzyskiwania certyfikatu psychoterapeuty. Certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego mo e uzyskaç osoba, która ma wykszta cenie wy sze na poziomie magisterskim z zakresu medycyny lub nauk humanistycznych. Ka dy kandydat musi spe niç poni sze warunki: Ukoƒczyç atestowany kurs psychoterapii. Odbyç trzymiesi czny sta w atestowanym oêrodku psychoterapeutycznym (patrz ni ej) Odbyç 250 godz. treningu w asnego Odbyç 130 godz. superwizji Posiadaç specjalizacj klinicznà. Osoby, które nie mogà uzyskiwaç specjalizacji klinicznej, powinny mieç doêwiadczenie kliniczne, w tym co najmniej 5 lat pracy w oêrodku stosujàcym psychoterapi (dotyczy to np. psychologów, dla których obecnie zamkni ta jest specjalizacja kliniczna). Byç cz onkiem Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP. Zdaç egzamin. Poni ej przedstawiamy atestowane kursy psychoterapii, które uzyska y akredytacj Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego jako programy pe ne. Ich ukoƒczenie daje podstaw do ubiegania si o certyfikat psychoterapeuty PTP. Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa, ul. Sobieskiego 9 PSYCHOTERAPIA ZINTEGROWANA Kierownik: prof. dr hab. n. hum. J. Czes aw Czaba a Koordynator: mgr Barbara Krzymowska tel. (22) Obecnie trwa nabór do kolejnej edycji kursu. IPiN prowadzi szkolenia w psychoterapii od ponad 30 lat. Termin sk adania dokumentów zg oszeniowych up ywa Planowane rozpocz cie szkolenia: (wyjazdowe zgrupowanie dydaktyczno-treningowe) Program szkolenia 1. Podstawy teoretyczne psychoterapii (250 godz.). 2. åwiczenia umiej tnoêci psychoterapeutycznych (150 godz.). 3. Sta kliniczny w klinikach IPiN stosujàcych psychoterapi (minimum 2 miesiàce w Klinice Nerwic). 4. Superwizja (minimum 130 godz.) u superwizorów SNP PTP. 5. Trening w asny (250 godz.). Tematy szkoleƒ Zgrupowanie treningowo-dydaktyczne (60 godz.) Teoria i praktyka psychoterapii (50 godz.) Psychoterapia indywidualna krótkoterminowa (100 godz.) Psychoterapia grupowa (100 godz.) Wybrane zagadnienia z psychiatrii dzieci i m odzie y (50 godz.) Psychozy, uzale nienia (50 godz.) Specyficzne formy psychoterapii (25 godz.) Genogramy (20 godz.) Grupowa analiza doêwiadczeƒ w asnych (40 godz.) Psychodrama Moreno i muzykoterapia (25 godz.) Formy organizacyjne Kurs rozpoczyna si tygodniowym zgrupowaniem treningowo-dydaktycznym. Szkolenia organizowane sà w wi kszoêci w formie 20- lub 25-godzinnych bloków tematycznych od czwartku do soboty (rocznie ok. 8 kursów). Trzeci i czwarty rok to sta e w oêrodkach psychoterapeutycznych atestowanych przez SNP PTP (m. in. Klinika Nerwic IPiN, Klinika Psychiatryczna Dzieci i M odzie y IPiN), treningi w asne oraz superwizja. Osoby, które chcà si specjalizowaç w terapii rodzin, w trzecim roku majà zaj cia raz w miesiàcu przez 3 dni (24 godziny) oraz sà superwizowane przez zespó prof. I. Namys owskiej.

4 222 WIADOMOÂCI PSYCHIATRYCZNE (tom VII) Nr 3/2004 Szacunkowy koszt tygodniowych zaj ç dydaktyczno-treningowych to ok z. Szacunkowy koszt 25-godzinnych zaj ç to ok. 450 z (ok z rocznie). Centrum Psychologiczno-Medyczne MABOR, Warszawa, ul. Bonifacego 104 PSYCHOTERAPIA ZINTEGROWANA ZE SZCZEGÓLNYM UWZGL DNIE- NIEM PRACY Z DZIECKIEM LUB DORASTAJÑCYM Kierownik: prof. dr hab. Irena Namys owska Koordynator: Magda Ma kiewicz-borkowska tel. (22) , ; Trwa rekrutacja do kolejnej, czwartej edycji kursu. Rozpocz cie jest planowane na styczeƒ 2005 roku. Obecnie na podstawie ankiet zg oszeniowych tworzone sà listy kandydatów, w nast pnym etapie odb dà si indywidualne rozmowy kwalifikacyjne. Program szkolenia 1. Kszta cenie teoretyczne (290 godz.): teoretyczne podstawy czterech orientacji: psychodynamicznej, poznawczo-behawioralnej, humanistycznej i systemowej, a nast pnie wg wymienionych orientacji: etiologi i terapi syndromów psychopatologicznych; szczegó owe problemy psychoterapii indywidualnej, grupowej i rodzinnej; wskazania do podejmowania okreêlonych form oddzia ywaƒ terapeutycznych w ró nych grupach zaburzeƒ, a zw aszcza w zaburzeniach emocjonalnych dzieci i m odzie y. 2. Kszta cenie umiej tnoêci praktycznych (220 godz.): budowania relacji psychoterapeutycznej; kierowania i kontrolowania przebiegu procesu psychoterapeutycznego; funkcjonowania w roli psychoterapeuty z uwzgl dnieniem specyfiki psychoterapii dzieci i m odzie y. 3. W asne doêwiadczenie terapeutyczne (250 godz.): udzia w zgrupowaniu dydaktyczno-treningowym (60 godz.); udzia w grupie Balinta (60 godz.); udzia w grupie genogramowej (30 godz.); pozosta ych 100 godz. winno mieç charakter psychoterapii indywidualnej, rozpocz tej najpóêniej w II roku szkolenia. 4. Superwizj (200 godz.) udzia w grupie superwizyjnej, superwizja indywidualna. W ramach szkolenia oêrodek gwarantuje 120 godzin superwizji. Zestawienie godzinowe szkolenia I rok II rok III rok IV rok Teoria: 40 h 100 h 50 h 290 godz. Umiej tnoêci: 80 h 70 h 53 h 17 h 220 godz. Grupa Balinta: 20 h 30 h - 60 godz. Superwizja: 10 h 36 h 74 h 120 godz. Genogram: 30 h 30 godz. Zgrupowanie: 60 h 60 godz. Suma godz./rok 280 h 210 h 199 h 91 h Formy organizacyjne Zaj cia odbywajà si w soboty i niedziele od godz. 9 do 18, raz w miesiàcu. Cena 4-letniego szkolenia to ok z, p atne w ratach kwartalnych. Centrum Psychoterapii Rasztów, Warszawa, Surowieckiego 4, lok. 1A GRUPOWA PSYCHOTERAPIA ANALITYCZNA Kierownik: dr n. hum. Jerzy Pawlik Koordynator: mgr Wies awa odej-sobaƒska tel. (22) , faks Szkolenie jest przeznaczone dla psychologów, lekarzy, piel gniarek i pracowników socjalnych z wy szym wykszta ceniem. W chwili zakoƒczenia szkolenia àczny okres pracy zawodowej w wy ej wymienionych placówkach powinien wynosiç co najmniej 5 lat. Podstawowà koncepcjà etiologii i terapii zaburzeƒ psychicznych, na której oparto szkolenie jest teoria psychoanalityczna. W wyczerpujàcy sposób omawiane sà te inne podejêcia teoretyczne wyjaêniajàce funkcjonowanie cz owieka w zdrowiu i chorobie. W cz Êci dotyczàcej psychoterapii grupowej podstawà sà wspó czesne teorie analizy grupowej stanowiàce kontynuacj i rozwini cie tez sformu owanych przez S. H. Foulkesa i W. Biona. Program szkolenia 1. Osobista analiza treningowa w ma ej grupie analitycznej (4 lata, 400 godz.).

5 SZKOLENIA I SPECJALIZACJE A. Gruszczyƒska-M odo eniec, K. Pierzgalska Szkolenie z psychiatrii Wyk ady i seminaria teoretyczne (4 lata, 260 godz.). a) 100 godz. wyk adów i seminariów poêwi conych teorii i technice psychoterapii analitycznej, ze szczególnym uwzgl dnieniem grupowego podejêcia analitycznego, b) 60 godz. wyk adów poêwi conych psychoanalitycznej koncepcji rozwoju cz owieka, koncepcjom psychopatologii osobowoêci, nerwicowej i psychotycznej, c) 90 godz. seminariów, poêwieconych innym podejêciom terapeutycznym: terapia behawioralna, poznawcza, systemowa, humanistyczna, d) praca w asna z literaturà omawiana seminaryjnie oraz na zebraniach otwartych instytutu. 3. Trening umiej tnoêci praktycznych: a) samodzielne prowadzenie psychoterapii grupowej i ró nych form psychoterapii indywidualnej, b) udzia w warsztatach kszta càcych w podstawowych umiej tnoêciach terapeutycznych, c) sta w oêrodku psychoterapii Rasztów. Ad. a) prowadzenie samodzielne lub w koterapii pod superwizjà grupy terapeutycznej (co najmniej dwuletniej 100 godz.), prowadzenie pod superwizjà jednej krótkoterminowej (25 godz.) i jednej d ugoterminowej terapii indywidualnej (oko- o 120 godz.), prowadzenie pod superwizjà interwencji kryzysowej lub krótkoterminowej terapii grupowej (15 godz.). Ad. b) Warsztaty: (80 godz.): pierwszy kontakt z pacjentem 16 godz. (technika wywiadu diagnostycznego, wskazania do leczenia indywidualnego i grupowego) procesy zwiàzane z tworzeniem i rozwojem grupy 16 godz. techniki psychoterapii 16 godz. (techniki interpretacyjne, psychodrama funkcje terapeutyczne i diagnostyczne) wykorzystywanie snów w psychologii indywidualnej i grupowej 210 godz. specyfika interwencji kryzysowej i psychoterapii krótkoterminowej 10 godz. procesy i zjawiska zwiàzane z zakoƒczeniem leczenia 10 godz. Ad. c). Uczestnictwo w konsultacjach diagnostycznych oraz psychoterapii grupowej prowadzonej w oêrodku. Samodzielna diagnoza i terapia pod superwizjà. 4. Superwizja (2 lata 150 godz.) a) superwizja grupowa dwuletnich, ma ych grup analitycznych (co najmniej 70 godz., w tym 25 godz. superwizji w asnej grupy) b) superwizja indywidualna terapii indywidualnych (60 godz.) c) superwizja indywidualna krótkoterminowych oddzia ywaƒ indywidualnych i grupowych (praca na oddziale terapeutycznym ze szczególnym rodzajem pacjentów, np. pacjentami psychotycznymi, uzale nionymi, m odzie owymi 20 godz.) Formy organizacyjne Szkolenie trwa 4 lata. Cz Êç szkolenia obejmujàca w asnà analiz treningowà, teori i superwizj grupowà odbywa si w dwóch modu ach: blokowym (10 spotkaƒ w roku w czasie weekendów) i ciàg ym (spotkania odbywajà si raz w tygodniu, w godzinach popo udniowych). Superwizja indywidualna odbywa si w systemie uzgodnionym z superwizorem. Szkolenie sk ada si z kursu wst pnego, podstawowego i zaawansowanego (2 lata). W kursie wst pnym i podstawowym mogà równie braç udzia studenci ostatnich lat medycyny i psychologii. Wymóg praktyki zawodowej dotyczy uczestników kursu zaawansowanego Instytut Psychoanalizy i Psychoterapii, Warszawa, ul. Wiatraczna 25 m. 46 Ambulatorium Psychoanalityczne, Warszawa, Krucza 46/83 PSYCHOTERAPIA ZINTEGRO- WANA ZE SZCZEGÓLNYM UWZGL DNIENIEM PSYCHO- TERAPII ANALITYCZNEJ Kierownik: dr n. hum. Katarzyna Walewska Koordynator: dr med. Cezary echowski tel.(0) Ramowy program zaj ç: 1. Szkolenie trwa 3 lata. 2. Zaj cia obejmujà: I rok: wyk ad teoretyczny ( ) 2 seminaria teoretyczne ( ) seminarium freudowskie (1.5 h) II/III rok: wyk ad teoretyczny ( ) seminarium teoretyczne ( ) grupa superwizyjna ( ) seminarium freudowskie (1.5 h) 3. Od poczàtku szkolenia kandydaci mogà braç udzia w seminariach klinicznych IPP oraz wyk adach dla cz onków IPP z udzia em goêci krajowych i zagranicznych. 4. W trakcie szkolenia wymagane jest rozpocz cie w asnej terapii szkoleniowej najlepiej u psychoanalityków cz onków IPA. 5. Studenci II i III roku mogà superwizowaç prowadzonych pacjentów i zaproszonych z zagranicy goêci IPP (nauczyciele psychoanalitycy, nauczyciele terapeuci psychoanalityczni). 6. Szkolenie koƒczy si uzyskaniem dyplomu ukoƒczenia studium lub certyfikatem psychoterapeuty IPP (konieczna w asna terapia szkoleniowa oraz superwizowanie prowadzonych pacjentów). Formy organizacyjne: Zaj cia odbywajà si 1 raz w miesiàcu w sobot od 9.00 do i w niedziel (ok. 1.5 h) - /10 zaj ç w ciàgu roku/. : ok z za rok (ca kowity koszt szkolenia 9000 z )

6 224 WIADOMOÂCI PSYCHIATRYCZNE (tom VII) Nr 3/2004 International Association for Analytical Psychology, Ivy Cottage, Sapperton, Glos. GL7 6LQ, England PSYCHOTERAPIA ZINTEGRO- WANA ZE SZCZEGÓLNYM UWZGL DNIENIEM PSYCHO- LOGII ANALITYCZNEJ (PODEJ- ÂCIE JUNGOWSKIE) Kierownik: Patricia de Hoogh-Rowntree tel Katedra Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagielloƒskiego, Kraków, ul. Lenartowicza 14 PSYCHOTERAPIA ZINTEGROWANA Kierownik: prof. dr hab. med. Jerzy W. Aleksandrowicz Koordynator: dr n. hum. Dorota Stolarska tel.(12) , , Program szkolenia 1. Kszta cenie teoretyczne: a) Podstawowe teorie oddzia ywaƒ psychoterapeutycznych (255 godz.): podejêcie psychodynamiczno-integracyjne (165 godz.), podejêcie poznawczo-behawioralne (30 godz.), podejêcie humanistyczne (30 godz.), podejêcie systemowe (30 godz.). b) Uzupe nienie wiedzy (90 godz.): medycznej obligatoryjny dla psychologów, kurs psychologii klinicznej obligatoryjny dla lekarzy, prezentacja nowych elementów wiedzy z zakresu psychopatologii i psychiatrii, w tym dzieci i m odzie y obligatoryjny dla lekarzy nie specjalizujàcych si w psychiatrii (45 godz.). 2. Kszta cenie umiej tnoêci praktycznych (210 godz.): a) rozumienie wypowiedzi pacjenta, interweniowanie, tworzenie relacji terapeutycznej, kszta cenie umiej tnoêci funkcjonowania w roli psychoterapeuty, umiej tnoêci interweniowania w dialogu psychoterapeutycznym, budowania hipotez dotyczàcych zaburzeƒ pacjenta i pos ugiwania si co najmniej 5 technikami oddzia ywaƒ psychoterapeutycznych (np. poza dialogiem- hipnoza, granie ról, rysunek, muzykoterapia, sterowane wyobra enia, trening autogenny itp.) (90 godz.); b) rozumienie dynamiki grup psychoterapeutycznych, komunikacji w grupie, kszta cenie umiej tnoêci funkcjonowania w roli terapeuty i obserwatora w grupie oraz pos ugiwanie si co najmniej dwoma technikami pracy w grupie (np. psychodrama, pantomima, rysunek grupowy, muzykoterapia czynna itp.) (90 godz.); c) kszta cenie umiej tnoêci sterowania procesem psychoterapeutycznym w warunkach terapii indywidualnej, grupowej, rodzinnej, w leczeniu pacjentów z rozmaitymi rodzajami zaburzeƒ i w ró nych grupach wieku (nawiàzywanie kontaktu, budowanie motywacji i wspó pracy, strategia i taktyka procesu leczenia, koƒczenie leczenia i ocena efektów itp.) (30 godz.). 3. W asne doêwiadczenia psychoterapeutyczne (250 godz.): W zakres w asnych doêwiadczeƒ terapeutycznych wchodzi obligatoryjne (60 godz.) uczestniczenie w zgrupowaniu treningowo-dydaktycznym, uwra liwiajàcym na cechy w asnego funkcjonowania w grupie, komunikowania si i dynamik grupy. Pozosta e 190 godz. mogà mieç charakter psychoanalizy treningowej, pracy z genogramem, uczestniczenia w szkoleniu w psychodramie, uczestniczenia w roli pacjenta w psychoterapii indywidualnej lub grupowej, pracy (z psychoterapeutà innym ni superwizor) nad w asnymi problemami i trudnoêciami osobowoêciowymi (z wy àczeniem terapii w asnej w wypadku zaburzeƒ, wymagajàcych leczenia), treningi uwra liwiajàce i interpersonalne itp. W pierwszym roku kszta cenia wymagane jest rozpocz cie terapii treningowej (co najmniej 10 godz.), przez kolejne trzy lata nale y jà kontynuowaç (co najmniej po 60 godz. rocznie), tak by do koƒca kursu zakoƒczyç proces terapii treningowej. 4. Superwizja (130 godz.) Konieczne jest prowadzenie w ciàg ej superwizji przez co najmniej dwa lata: psychoterapii indywidualnej art., psychoz, pacjentów uzale nionych i z zaburzeniami osobowoêci w ka dej z wymienionych minimum 15 godz. terapii ( àcznie 180 godz.) przy cz stoêci spotkaƒ superwizyjnych co najmniej 1 na 2 spotkania terapeutyczne ( àcznie nie mniej ni 90 godz.) przy prowadzeniu leczenia minimum 5 pacjentów, w tym co najmniej jednego w wieku powy ej 60 lat; przynajmniej jedna z terapii winna mieç charakter krótkoterminowy, a jedna d ugoterminowy (powy ej 75 godz. leczenia). psychoterapii grupowej (koniecznoêç podj cia roli psychoterapeuty i obserwatora pomocnika terapeuty) w koterapii lub pod nadzorem doêwiadczonego psychoterapeuty, co najmniej w 60 spotkaniach, nie mniej ni dwóch grup otwartych lub zamkni tych. Oznacza to minimum 60 godz. pracy z grupami pacjentów (co najmniej z 15 osobami). Omawianie funkcjonowania w tych rolach powinno przebiegaç w czasie co najmniej 30 spotkaƒ superwizyjnych. psychoterapii rodzin i par (uczestniczenie w co najmniej dwóch terapiach rodziny i dwóch terapiach pary), w ca ym procesie terapeutycznym, w koterapii. Oznacza to minimum 20 godz. pracy z rodzinà lub parà i minimum 10 spotkaƒ superwizyjnych. Oznacza to àcznie co najmniej 260 spotkaƒ z pacjentami, kontakt z co najmniej 20 pacjentami cierpiàcymi na ró ne rodzaje zaburzeƒ i 4 parami (rodzinami) oraz minimum 130 godz. superwizji. Wymagane jest podj cie superwizji od drugiego roku kszta cenia, tak by do zakoƒczenia kursu zrealizowaç co najmniej 90 godz. superwizji.

7 SZKOLENIA I SPECJALIZACJE A. Gruszczyƒska-M odo eniec, K. Pierzgalska Szkolenie z psychiatrii 225 Formy organizacyjne Zaj cia zawsze odbywajà si w soboty, niedziele, Êrednio raz w miesiàcu, zawsze w tych samych ramach czasowych: w soboty od godz. 9 do 13 i od 15 do 18.30; w niedziele od godz. 9 do 13. Op ata za pierwszy rok wynosi 2000 z, za kolejne lata szkolenia 2700 z. Op ata jest rozk adana na raty (nie wi cej ni cztery). Katedra Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagielloƒskiego, Klinika Psychiatrii Dzieci i M odzie y, Kraków, ul. Kopernika 21 A PSYCHOTERAPIA ZINTEGROWANA Kierownictwo: prof. dr hab. med. Maria Orwid, prof. dr hab. med. Jacek Bomba Koordynator: dr n. hum. Barbara Józefik tel. (12) , Katedra Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagielloƒskiego, Kraków, ul. Kopernika 21 A, Oddzia Leczenia Nerwic i Zaburzeƒ OsobowoÊci PSYCHOTERAPIA ZINTEGRO- WANA ZE SZCZEGÓLNYM UWZGL DNIENIEM PSYCHO- TERAPII ANALITYCZNEJ (PO- DEJÂCIE KLASYCZNE) Kierownik: dr Piotr Drozdowski tel. (12) Podstawowym kierunkiem jest szkolenie w orientacji psychodynamicznej. Kurs trwa 4 lata. Program obejmuje wyk ady, seminaria, warsztaty oraz grup Balinta. W ramach superwizji indywidualnej istnieje mo liwoêç uczestniczenia w Grupie Analitycznej doêwiadczenia w asnego (osobna op ata). Formy organizacyjne: Spotkania raz w miesiàcu- sobota lub niedziela- 8 godzin. : Oko o 170 z miesi cznie- ca kowity koszt szkolenia- ok z (bez ceny superwizji indywidualnej). Katedra Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagielloƒskiego, Zak ad Terapii Rodzin, Kraków, ul. Kopernika 21 A PSYCHOTERAPIA ZINTEGRO- WANA ZE SZCZEGÓLNYM UWZGL DNIENIEM SYSTEMO- WEJ TERAPII RODZIN Kierownik: doc. dr hab. med. Bogdan de Barbaro Koordynator: mgr Ilona Ko bik tel. (12) ; Program szkolenia 1. zgrupowanie dydaktyczno-treningowe (55 godz.) 2. szko y psychoterapeutyczne (60 godz.) 3. psychopatologia i psychoterapia ró nych zaburzeƒ psychicznych (80 godz.) 4. psychoterapia indywidualna (70 godz.) 5. psychoterapia grupowa (50 godz.) 6. grupowy trening psychoanalityczny (240 godz.) 7. teoria systemowej terapii rodzin (128 godz.) 8. kliniczne problemy systemowej terapii rodzin (80 godz.) 9. analiza genogramów (40 godz.) 10. superwizja grupowa (64 godz.) Ca kowity koszt kursu (bez ceny superwizji indywidualnej) wynosi z Katedra Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagielloƒskiego, Oddzia Dzienny Klinik Psychiatrii Doros ych, Kraków, Plac Sikorskiego 2/8 PSYCHOTERAPIA ZINTEGRO- WANA ZE SZCZEGÓLNYM UWZGL DNIENIEM TERAPII PSYCHOZ Kierownik: dr med. Andrzej Cechnicki tel. (12) , Podstawowym kierunkiem jest kszta cenie w orientacji psychodynamicznej i systemowej terapii rodzin; podejêcie behawioralno-poznawcze i humanistyczne potraktowane zosta y jako kierunki uzupe niajàce. Program szkolenia 1. Kszta cenie teoretyczne (310 godz.) a) Szko y terapeutyczne podejêcie psychodynamiczne (30 godz.), podejêcie systemowe (50 godz.), podejêcie poznawczo-behawioralne (30 godz.), podejêcie humanistyczne (30 godz.). b) Psychoterapia w poszczególnych modalnoêciach: psychoterapia indywidualna (10 godz), hipnoza (10 godz.), psychoterapia grupowa (10 godz.), teoria psychodramy (20 godz.), terapia rodzinna i ma eƒska (10 godz.).

8 226 WIADOMOÂCI PSYCHIATRYCZNE (tom VII) Nr 3/2004 c) Psychopatologia i zastosowanie psychoterapii wobec poszczególnych zaburzeƒ psychicznych: psychopatologia i psychoterapia nerwic i zaburzeƒ osobowoêci (20 godz.), zaburzenia psychosomatyczne (20 godz.), psychopatologia i psychoterapia schizofrenii (20 godz.), psychopatologia i psychoterapia depresji (10 godz.), psychopatologia i psychoterapia uzale nieƒ (20 godz.), psychopatologia wieku rozwojowego i psychoterapia zaburzeƒ tego okresu (20 godz.). d) Uzupe nienie wiedzy (20 godz.): medycznej (obligatoryjny dla psychologów), kurs psychologii klinicznej (obligatoryjny dla lekarzy). 2. Kszta cenie umiej tnoêci praktycznych (210 godz.) kszta cenie umiej tnoêci prowadzenia psychoterapii grupowej w podejêciu psychodynamicznym 30 godz., kszta cenie umiej tnoêci wprowadzenia terapii psychoz 60 godz., kszta cenie umiej tnoêci prowadzenia terapii rodzin i ma eƒstw 50 godz., kszta cenie umiej tnoêci prowadzenia terapii poznawczo-behawioralnej 15 godz., kszta cenie umiej tnoêci prowadzenia terapii w podejêciach humanistycznych 15 godz., kszta cenie praktycznych umiej tnoêci w zakresie stosowania hipnozy 30 godz. 3. W asne doêwiadczenia terapeutyczne (250 godz.) zgrupowanie dydaktyczno-treningowe 60 godz., grupa genogramowa 40 godz., grupa psychodramatyczna 150 godz. 4. Superwizja grupowa i indywidualna 130 godz. grupa superwizyjna 30 godz., superwizja indywidualna 100 godz. Formy organizacyjne Zaj cia odbywajà si w soboty i niedziele, Êrednio raz w miesiàcu. Roczny koszt kursu to oko o 2775 z otych (istnieje mo liwoêç p atnoêci w ratach do 5). Dodatkowe op aty obejmujà uczestnictwo w zgromadzeniu treningowo-dydaktycznym, superwizj indywidualnà. Krakowska Szko a Psychoterapii Psychoanalitycznej, Kraków, ul. Mostowa 2/13 I Oddzia Leczenia Zaburzeƒ OsobowoÊci Szpitala im. Babiƒskiego Kierownik: dr med. Gustaw Sikora ódzka Filia Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP Polski Instytut Ericksonowski ódê, WioÊlarska 27 PSYCHOTERAPIA ZINTEGROWANA Kierownik: mgr Krzysztof Klajs Program szkolenia 1. Cz Êç teoretyczna (260 godz.) medyczne i psychologiczne aspekty diagnozy zaburzeƒ psychicznych, podstawowe podejêcia w psychoterapii, rozpoznanie i rozumienie podstawowych zjawisk wyst pujàcych w procesie terapii indywidualnej, rodzinnej i grupowej, formy oddzia ywaƒ terapeutycznych. 2. Kszta cenie umiej tnoêci praktycznych (190 godz.): kierowania procesem terapii indywidualnej, rodzinnej i grupowej, w leczeniu pacjentów z ró nymi rodzajami zaburzeƒ, z uwzgl dnieniem motywacji, zawierania kontraktu, strategii terapeutycznych i oceny efektów leczenia, funkcjonowania w roli terapeuty. 3. Superwizja (130 godz.) superwizja w grupie 90 godz., superwizja indywidualna 40 godz. 4. Praca w asna (250 godz.): zgrupowanie dydaktyczno-treningowe 60 godz., praca nad rodzinami pochodzenia z uwzgl dnieniem genogramu 60 godz., terapia indywidualna minimum 130 godz. Formy organizacyjne Poczàtek zaj ç: wrzesieƒ Zaj cia odbywajà si raz w miesiàcu przez 2 dni (10 dwudniowych zaj ç w roku). Ka dy z pierwszych 4 semestrów kosztuje 1600 z (bez kosztów zgrupowania dydaktyczno-treningowego). W semestrach 5 i 6 (umiej tnoêci praktyczne) Uczestnicy wybierajà zaj cia z programu P. I. E. (koszty podane przy ka dym szkoleniu). superwizji zostanie ustalony póêniej. Kolejnym wymogiem, którego spe nienie jest niezb dne przy staraniach o uzyskanie certyfikatu psychoterapeuty, jest odbycie sta u w akredytowanym oêrodku. Wykaz takich oêrodków zamieszczamy poni ej. 1. Instytut Psychiatrii i Neurologii, Klinika Nerwic Warszawa, ul. Sobieskiego 9 2. Instytut Psychiatrii i Neurologii, Klinika Psychiatrii Dzieci i M odzie y Warszawa, ul. Sobieskiego 9 3. OÊrodek Psychoterapii Analitycznej Rasztów Warszawa, ul. Surowieckiego 4 lok. 21

9 SZKOLENIA I SPECJALIZACJE A. Gruszczyƒska-M odo eniec, K. Pierzgalska Szkolenie z psychiatrii Katedra Psychoterapii CM UJ Kraków, ul. Lenartowicza Katedra Psychiatrii CM UJ, Oddzia Leczenia Nerwic Kraków, ul. Kopernika 21A 6. Katedra Psychiatrii CM UJ, Klinika Psychiatrii Dzieci i M odzie y Kraków, ul. Kopernika 21A 7. OÊrodek Leczenia Nerwic i Zaburzeƒ Jedzenia Dàbrówka Gliwice, ul. Asnyka Oddzia Nerwic Akademii Medycznej Bydgoszcz, ul. Kurpiƒskiego Oddzia Psychoterapii Katedry Psychiatrii Dzieci i M odzie y AM Poznaƒ, ul. Szpitalna 27/ Oddzia Psychiatrii Dzieci i M odzie y AM Gdaƒsk, ul. D binki 7 Sta mo na odbywaç w wi cej ni jednym oêrodku, natomiast powinien on trwaç co najmniej 2 miesiàce w jednym oêrodku. Trening w asny to indywidualna lub grupowa praca nad problematykà w asnà. Do treningu w asnego zalicza si m. in. zgrupowanie dydaktyczno-treningowe, psychodram, genogramy, grup Balinta, terapi w asnà. Jego rodzaj, wymagany do zaliczenia danego szkolenia atestowanego, ustala kierownik kursu wspólnie z uczàcym si psychoterapii. Superwizj powinien prowadziç certyfikowany superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (zob. list poni ej). W wyjàtkowych wypadkach superwizja mo e byç prowadzona tak e przez superwizora innego naukowego towarzystwa psychoterapeutycznego. Mo na jà odbyç u wi cej ni jednej osoby, za ca oêç superwizji odpowiada jednak jeden superwizor, który po jej zakoƒczeniu wydaje opini o dopuszczeniu do egzaminu. Superwizji nale y poddaç co najmniej 5 procesów psychoterapeutycznych. Osoby rozpoczynajàce superwizj od wrzeênia 2004 r. powinny odbywaç obligatoryjnie superwizj indywidualnà i grupowà: 1/3 czasu ma byç poêwi cona na superwizj indywidualnà, 1/3 czasu na superwizj grupowà, pozosta y czas superwizji do wyboru przez superwizora i superwizowanego grupowa albo indywidualna. Komisj Egzaminacyjnà powo ujà Zarzàdy Sekcji Naukowej Psychoterapii i Sekcji Terapii Rodzin PTP spoêród superwizorów samodzielnych pracowników naukowych. W egzaminie na certyfikat psychoterapeuty obligatoryjnie uczestniczy superwizor rekomendujàcy. Komisja Egzaminacyjna ocenia stan przygotowania kandydata do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty w nast pujàcych obszarach: wiedza teoretyczna, umiej tnoêç stosowania adekwatnych technik psychoterapeutycznych, wglàd w proces psychoterapii, umiej tnoêç rozumienia psychoterapii z punktu widzenia ró nych podejêç, rozumienie charakteru zaburzeƒ. Zarzàdy Sekcji na podstawie wyniku egzaminu podejmujà decyzj o nadaniu kandydatowi certyfikatu psychoterapeuty. W przypadku negatywnego wyniku egzaminu, kandydat ma prawo przystàpiç do niego ponownie ju w nast pnej sesji. CERTYFIKOWANI SUPERWIZORZY POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSY- CHIATRYCZNEGO czerwiec 2004 r. Nazwisko i imi Trener Miasto Aleksandrowicz Jerzy lekarz Kraków Bachmiƒski Janusz wy sze medyczne Lublin Badura-Madej Wanda psycholog Kraków Bartkowska-Kurek Agnieszka psycholog Kraków Bielaƒska Anna psycholog Kraków Bierzyƒski Kazimierz psycholog Kraków Bigo Barbara psycholog Warszawa Bogacz Józef psycholog Kraków Bohomolec El bieta lekarz Warszawa Bomba Jacek lekarz Kraków Brykczyƒska Celina lekarz Warszawa Cechnicki Andrzej lekarz Kraków Cury o Adam lekarz Kraków Czaba a J. Czes aw psycholog Warszawa Czarniejewska Maria psycholog OÊwi cim Czarniejewska Krystyna lekarz OÊwi cim De Barbaro Bogdan lekarz Kraków De Barbaro Maria psycholog Kraków Domagalska-Kurdziel Ewa pedagog Kraków Drozdowski Piotr lekarz Kraków Dro d owicz Lucyna psycholog Kraków Drzazga-Bieniek Anna lekarz Warszawa Giziƒski W odzis aw wy sze medyczne Bydgoszcz Gliszczyƒski Jaros aw psycholog Katowice Grabowska-Pankiewicz Barbara lekarz ódê Izdebski Ryszard psycholog Kraków

10 228 WIADOMOÂCI PSYCHIATRYCZNE (tom VII) Nr 3/2004 Jab oƒska-dzier a Joanna psycholog Warszawa Jakubczyk Antoni lekarz Warszawa Janke-Klimaszewska Beata lekarz Warszawa Jelonkiewicz Irena psycholog Warszawa Józefik Barbara psycholog Kraków Klajs Krzysztof psycholog ódê Kokoszka Andrzej lekarz, psycholog Warszawa Ko bik Ilona psycholog Kraków Kotrys Krzysztof lekarz Katowice Kostecka Ma gorzata psycholog Warszawa Kotowa Justyna psycholog Lublin Kwiatkowski Roman psycholog Kraków LeÊniak El bieta psycholog Kraków LeÊniak Teresa psycholog Kraków Lindner Wojciech psycholog Poznaƒ odej-sobaƒska Wies awa psycholog Warszawa Marczewska Joanna psycholog Warszawa Masiak Marek lekarz Lublin Matkowski Jacek psycholog Kraków Motyka Marek psycholog Kraków Na cz-nieniewska Magdalena psycholog Kraków Namys owska Irena lekarz Warszawa Olszewska Joanna psycholog ódê Orwid Maria lekarz Kraków Ostoja-Zawadzka Krystyna psycholog Kraków Pawlik Jerzy psycholog Warszawa Pierzgalska El bieta psycholog Warszawa Pohorecka Anna psycholog Warszawa Praszkie Ryszard psycholog Warszawa Pytko Adam lekarz Kraków Rogiewicz Andrzej lekarz Warszawa Rogiewicz Maria psycholog Bydgoszcz Romejko-Hurko Anna wy sze medyczne Kraków Siewierska-Niedzia ek Anna psycholog Warszawa Sikora Gustaw lekarz Kraków Siniarska Ewa psycholog ódê Siwiak-Kobayashi Maria lekarz, psycholog Warszawa Sochacki Jacek psycholog Bia ystok Stelmaszyk Tadeusz lekarz, filozof ódê Szaszkiewicz Wanda psycholog Kraków Tanalska-Dul ba Anna filozof Warszawa Tronczyƒski Krzysztof lekarz ódê Walewska Katarzyna psycholog Warszawa WiÊniewski Andrzej psycholog Warszawa Wojciechowicz Jacek wy sze medyczne Lublin Wojnar Magdalena psycholog Kraków Zgud Joanna psycholog, socjolog Kraków ok-jaroszewska Urszula lekarz Warszawa uchowska Teresa psycholog Kraków Oprócz Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego rekomendacji kursów dokonuje równie Polskie Towarzystwo Psychologiczne. WÊród polecanych przez nich szkoleƒ znajdujà si dwa: organizowane przez Instytut Analizy Grupowej Rasztów, który zosta przedstawiony powy ej oraz Laboratorium Psychoedukacji. LABORATORIUM PSYCHOEDUKACJI KONTAKT, Warszawa, ul. Katowicka 18 Kierownik: Zofia Milska-Wrzosiƒska tel.: (22) , , faks: (22) Poczàtek szko a letnia w czerwcu. Spotkania w siedzibie Laboratorium Psychoedukacji co miesiàc poczàwszy od wrzeênia. Najbli sza edycja oko o z, p atne w ratach w ciàgu trzech lat. 1. Informacja o placówce i zespole realizujàcym szkolenie Laboratorium Psychoedukacji istnieje od 1978 roku. Prowadzi dzia alnoêç psychoterapeutycznà oraz szkoleniowà. Szkolenia dla psychoterapeutów i sta e prowadzone sà od roku Ogólna charakterystyka szkolenia Szkolenie ma charakter podyplomowy. Oferuje wiedz i mo liwoêç nabywania praktycznych umiej tnoêci z zakresu prowadzenia psychoterapii indywidualnej i grupowej oraz terapii par i rodzin. Obejmuje podstawowe kierunki: psychodynamiczny, poznawczo-behawioralny, systemowy i humanistyczny. 3. Cele szkolenia Studium Psychoterapii umo liwia zdobycie i pog bianie kwalifikacji do uprawiania zawodu psychoterapeuty oraz do ubiegania si o licencj PTPsychologicznego. 4. Kryteria przyj cia kandydatów Kandydaci na Studium powinni spe niaç nast pujàce warunki: wy sze wykszta cenie na poziomie magisterskim: psychologia, medycyna, resocjalizacja, pedagogika, nauki spo eczne lub inne pokrewne (w wyjàtkowych przypadkach mogà byç przyj te osoby z wykszta ceniem niekierunkowym) doêwiadczenie w zakresie pracy w obszarze pomocy psychologicznej ukoƒczenie z wynikiem pozytywnym trzymiesi cznego kursu wst pnego poprzedzonego udzia em w Grupie Otwarcia w Laboratorium Psychoedukacji.

11 SZKOLENIA I SPECJALIZACJE A. Gruszczyƒska-M odo eniec, K. Pierzgalska Szkolenie z psychiatrii Czas trwania szkolenia. Formy organizacyjne Szkolenie trwa 3,5 roku. Zaj cia realizowane sà w trybie zaocznym i obejmujà 35 spotkaƒ trzydniowych oraz siedem zjazdów 5 7-dniowych. Podczas pierwszego roku Studium s uchacze uzyskujà ogólnà wiedz dotyczàcà psychopatologii i diagnostyki oraz zapoznajà si z za o eniami i metodami podstawowych podejêç psychoterapeutycznych, ze szczególnym uwzgl dnieniem orientacji psychodynamicznej. Na drugim roku kontynuujà szkolenie z zakresu psychoterapii indywidualnej (w podejêciu psychodynamicznym lub humanistyczno-egzystencjalnym), mogà te specjalizowaç si w terapii grupowej lub/i terapii rodzin. Zdobywajà wiedz teoretycznà i umiej tnoêci praktyczne z co najmniej 2 wybranych specjalnoêci, a ponadto odbywajà zaj cia superwizyjne indywidualne i grupowe u wybranego superwizora. Laboratorium Psychoeduakcji w swojej praktyce nie identyfikuje si wy àcznie z jednà koncepcjà psychoterapeutycznà, zatem równie w ramach szkolenia oferuje kilka mo liwych kierunków: podejêcie psychodynamiczne, humanistyczno- -egzystencjalne i interpersonalne w terapii indywidualnej i grupowej, podejêcie systemowe w terapii rodzin, podejêcie behawioralno-poznawcze w terapii dzieci i m odzie y. Podstawowe formy zaj ç dydaktycznych to: wyk ady, seminaria, çwiczenia, ponadto warsztaty umiej tnoêci praktycznych a od 2. roku Studium mo liwoêç wspó prowadzenia terapii grupowej oraz prowadzenia psychoterapii indywidualnej lub rodzinnej pod superwizjà. Zaliczenie poszczególnych przedmiotów odbywa si na podstawie wymogów podanych przez prowadzàcych na poczàtku zaj ç. Âwiadectwo uzyskuje si na podstawie zaliczenia wszystkich przedmiotów oraz przedstawienie i przyj cie przez komisj superwizorów studium przypadku. 6. Program szkolenia Szkolenie teoretyczne obejmuje minimum 240 godz. zegarowych i dotyczy nast pujàcych dziedzin: podstawy psychopatologii i klasyfikacji zaburzeƒ psychicznych ICD-10 w zakresie: zaburzeƒ nerwicowych, osobowoêci, afektywnych, psychotycznych, rozwojowych oraz uzale nieƒ podstawowe informacje dotyczàce leczenia farmakologicznego (dla psychologów) podstawy psychologii klinicznej (teoria i praktyka diagnozy i pomocy psychologicznej) podstawy diagnozy w kategoriach psychodynamicznych szczegó owe za o enia i problemy psychoterapii indywidualnej (d ugo- i krótkoterminowej), grupowej i rodzinnej w podejêciach: psychodynamicznym, poznawczo-behawioralnym, humanistycznym i systemowym podstawowe za o enia psychoterapii grupowej zasady rozumienia pacjenta, budowania relacji terapeutycznej, teorie zmiany, rodzaje interwencji terapeutycznych, strategia i taktyka procesu leczenia etyczne i filozoficzne problemy psychoterapii Szkolenie praktyczne obejmuje 350 godz. i kszta ci w zakresie nast pujàcych umiej tnoêci: przeprowadzanie konsultacji, wst pna diagnoza, zawieranie kontraktu terapeutycznego budowanie hipotez dotyczàcych zaburzeƒ pacjenta tworzenie relacji terapeutycznej interweniowanie i funkcjonowanie w roli terapeuty u ywanie kategorii psychodynamicznych (przeniesienie, przeciwprzeniesienie, przymierze terapeutyczne) do rozumienia pacjenta i przebiegu psychoterapii podstawowe interwencje psychoterapeutyczne w ró nych podejêciach prowadzenie procesu terapeutycznego w ramach terapii indywidualnej, grupowej i rodzinnej rozumienie dynamiki grup psychoterapeutycznych, komunikacji w grupie funkcjonowanie w roli terapeuty i obserwatora w grupie Cz Êç szkolenia praktycznego odbywa si w ramach superwizji w wymiarze minimum 130 godz.. Osoby specjalizujàce si w psychoterapii grupowej majà dodatkowo co najmniej 80 godz. çwiczeƒ praktycznych, 90 godz. superwizji poêredniej i bezpoêredniej i 80 godz. sta u, a s uchacze specjalizujàcy si w terapii rodzin dodatkowo co najmniej 60 godz. çwiczeƒ praktycznych i 30 godz. sta u, Trening w asny polega na: terapii indywidualnej (minimum 60 godz., przeci tnie 100), terapii grupowej (minimum 130 godz., dla osób specjalizujàcych si w psychoterapii grupowej co najmniej 180 godz.), dla osób specjalizujàcych si w terapii rodzin analizie genogramu. Przed przystàpieniem do kursu wymagany jest udzia w Grupie Otwarcia i Szkoleniu Wst pnym GRUPA OTWARCIA Zaj cia przeznaczone dla osób, które po raz pierwszy zg aszajà si do Laboratorium Psychoedukacji. Obejmujà: pi ciodniowy pobyt w podwarszawskim oêrodku; sesje grupowe rano i po po udniu; zaj cia dodatkowe oparte na jodze, medytacji oraz bieg transowy poza budynkiem; Praca w grupie nastawiona jest na: uêwiadomienie sobie ró nych aspektów swoich relacji z ludêmi; rozpoznanie w asnych wzorców funkcjonowania i uczuç, jakie wzbudzajà w nas inni. poznanie swojego wizerunku w oczach innych. Grup prowadzi dwoje terapeutów. Terminy 2 7 VII, VII, 6 11 VIII, VIII, IX, X, 3 8 XII 2004 r. 675 z (do VIII 2004 r.), 700 z (od IX 2004 r.) + op ata w oêrodku za nocleg i wy ywienie oko o z Zapisy w sekretariacie. KONTAKT W SYTUACJI POMA- GANIA SZKOLENIE WST PNE Kurs wst pny otwarty dla wszystkich pracujàcych lub przygotowujàcych si do pracy w obszarze pomagania innym. Laboratorium zastrzega sobie prawo zaproszenia kandydata na nieodp atnà konsultacj, a tak e prawo odmowy przyj cia w szczególnych przypadkach. Warunkiem przyj cia na kurs jest wczeêniejszy udzia w Grupie Otwarcia. Kurs obejmuje zaj cia teoretyczne i praktyczne zwiàzane z istotà spotkania z drugim cz owiekiem w relacji pomagania. Program nastawiony jest

12 230 WIADOMOÂCI PSYCHIATRYCZNE (tom VII) Nr 3/2004 na pog bianie wiedzy o swoich mo liwoêciach i ograniczeniach jako osoby pomagajàcej oraz na rozwój praktycznych umiej tnoêci zwiàzanych z kontaktem. Kurs sk ada si z dwóch wyjazdów pi ciodniowych: pierwszego w paêdzierniku 2004 lub marcu 2005, drugiego w grudniu 2004 lub maju 2005 oraz oko o 50 godzin seminaryjno-warsztatowych, zblokowanych w godzinne odcinki podczas trzech weekendów w paêdzierniku i listopadzie 2004 lub kwietniu i maju 2005 r. Kurs koƒczy si zaliczeniem. Osoby, które uzyskajà zaliczenie, otrzymajà zaêwiadczenie o ukoƒczeniu kursu oraz b dà mia y prawo ubiegaç si o przyj cie na Studium Psychoterapii. : 5400 z z pobyt w oêrodku w czasie sesji wyjazdowych. Pomocà w uzyskaniu odpowiedzi na bardziej szczegó owe pytania dotyczàce psychoterapii mogà s u yç placówki i sekcje PTP. PLACÓWKI POLSKIEGO TOWA- RZYSTWA PSYCHOLOGICZNEGO Instytut Psychologii Zdrowia Jerzy Mellibruda wicedyrektor Wanda Sztander Profesjonalny portal psychologiczny ul. G Êlarska Warszawa tel. (22) , , faks Pracownia Testów Psychologicznych Anna Ciechanowicz Al. SolidarnoÊci Warszawa tel. (22) , faks Ksi garnia Pracowni kierownik Joanna Filipczuk Warszawa, ul. Stawki 5/7 tel. (22) , wew. 68 faks OÊrodek Badaƒ i Us ug Psychologicznych Anna Ciupa ul. Kaliska 1/ Warszawa tel. (22) Psychologiczna Pracownia Konsultacyjno-Wychowawcza Agnieszka Galica ul. Na Uboczu Warszawa tel. (22) Wroc awska Pracownia Psychoedukacji i Terapii PLUS Maria Haracz-Dàbrowska Wroc aw ul. Jarz binowa 24/26 tel. (71) , Nowiny Psychologiczne Anna Strza kowska Przeglàd Psychologiczny Andrzej S kowski Wydawnictwo Naukowe KUL tel. (81) Rada Trenerów przewodniczàcy Jacek Jakubowski tel , , Komisja licencji BRO przewodniczàcy Ireneusz Kaflik tel. (34) OGÓLNOPOLSKIE SEKCJE POL- SKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHO- LOGICZNEGO Sekcja Psychologii Rozwojowej dr hab. Maria Kielar-Turska Instytut Psychologii UJ ul. Go bia Kraków tel. (0-12) Sekcja Psychologii Sàdowej mgr Alicja Budzyƒska Sekcja Psychologii Transportu dr Antoni Wontorczyk Instytut Psychologii Stosowanej UJ ul. Józefa Kraków, tel. (0-12) Sekcja Psychoterapii dr Krzysztof Jedliƒski tel: (22) , Sekcja Interwencji Kryzysowej dr Wanda Badura-Madej Wojewódzki OÊrodek Interwencji Kryzysowej ul. Radziwi owska 8 b Kraków tel. (12) , faks Sekcja Psychologii Zdrowia prof. dr hab. Helena S k ZG PTP ul. Stawki 5/ Warszawa Sekcja Terapii Poznawczo-Behawioralnej mgr Magdalena Gulcz al. Ujazdowskie 26, lok Warszawa Sekcja Psychologii Klinicznej Dziecka dr Ma gorzata Âwi cicka Monika Bia a (sekretarz) Agnieszka Maryniak (skarbnik) Wydzia Psychologii UW ul. Stawki 5/ Warszawa tel. (22) Sekcja Psychologii Zarzàdzania i Marketingu mgr Wies aw Gomulski tel Sekcja Socjoterapii mgr Ewa Rose-Alster

13 SZKOLENIA I SPECJALIZACJE A. Gruszczyƒska-M odo eniec, K. Pierzgalska Szkolenie z psychiatrii 231 ul. Kopciƒskiego 37/ ódê tel. (042) , (022) , Sekcja Psychologii Sportu dr Marek Graczyk ul. Stawki 5/ Warszawa tel LISTA TRENERÓW I SUPERWIZO- RÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOLOGICZNEGO Warszawa, maj 2004 r. Nazwisko i imi trener Miasto Alarcón Arias Luis superwizor Warszawa BanaÊ W adys aw superwizor Kraków Bersz Anna superwizor Warsza Bieniasz Marta superwizor Warszawa Brandys-Tylipska Teresa superwizor Brzeg Daniecki Wojciech superwizor Warszawa Dmuchowski Jerzy superwizor Warszawa Dodziuk Anna superwizor Warszawa Dramiƒski Marek superwizor Warszawa Eichelberger Tadeusz Wojciech superwizor Warszawa Fijewska-Król Maria superwizor Teresin Fijewski Piotr superwizor Teresin Goliƒska Lucyna superwizor ódê Haller de Hallenburg Olga superwizor Kraków Haracz-Dàbrowska Maria superwizor Wroc aw Jakubowska Barbara superwizor Warszawa Jakubowski Jacek superwizor Warszawa-Miedzeszyn Ja ocha Justyna Joanna superwizor kielce Jaêdzikowski Marek Krzysztof superwizor Wo omin Jedliƒski Krzysztof superwizor Warszawa John-Borys Maria superwizor Katowice Jóêwiak Ma gorzata superwizor Wroc aw Jusiƒski Marek Krzysztof superwizor Warszawa Kapler Leszek superwizor Warszawa Kasprzak Jacek Telesfor superwizor Be chatów Kastelaniec W odzimierz superwizor Warszawa Keller Helena superwizor Warszawa Kisiel Bo ena superwizor Gdaƒsk Kitrasiewicz Janusz superwizor Kraków Ko odziejczyk Andrzej superwizor Starachowice Kowalewicz Tomasz superwizor Warszawa Kristman Jadwiga superwizor Pszczyna KuÊnierz Zdzis aw superwizor Rzeszów Mellibruda Jerzy superwizor Warszawa Milska-Wrzosiƒska Zofia superwizor Warszawa Na cz-nieniewska Halina superwizor Kraków Nanys-Wróbel Anna superwizor Cz stochowa Naporowska Alina superwizor Warszawa Nowicka Maryla superwizor Warszawa Paszkiewicz Wanda superwizor Warszawa Pierzcha a Zofia superwizor Kraków Pilinow Aleksandra superwizor Warszawa Plata Józef Konrad superwizor Gdynia P óciƒska Ma gorzata superwizor Warszawa Praszkier Ryszard superwizor Warszawa Rose-Alster Ewa superwizor Warszawa Rosiƒski Daniel superwizor Warszawa Rudziƒska-Gra yƒska Maria superwizor Warszawa Rydlewski Jacek superwizor Wroc aw Rylke Hanna superwizor Warszawa Sagadyn Leszek superwizor Suwa ki Santorski Jacek superwizor Warszwa Smoliƒska Barbara superwizor Warszawa Sobolewska-Mellibruda Zofia superwizor Warszawa Soboƒ Jadwiga superwizor Starachowice Sokorska-Maj ucja superwizor Warszawa So tys El bieta superwizor Kraków Sowicka Monika superwizor Warszawa Strzemieczny Jacek superwizor Warszawa Szczepan-Jakubowska Dorota superwizor Warszawa Sztander Wanda superwizor Konstancin Jeziorna Âlifierz Gra yna superwizor Bydgoszcz Tanalska-Dul ba Anna superwizor Warszawa Wacholc Maciej superwizor police Wilk Maciej superwizor Kraków WiÊniewski Andrzej superwizor Warszawa Wroniszewski Micha superwizor Warszawa Zaleska-Stolzman Magdalena superwizor Kraków Poszerzenie wiedzy na temat psychoterapii mo e umo liwiç równie lektura nast pujàcych periodyków wydawanych w Polsce: Przeglàd Psychologiczny Polskie Towarzystwo Psychologiczne Aleje Rac awickie Lublin tel/faks

14 232 WIADOMOÂCI PSYCHIATRYCZNE (tom VII) Nr 3/2004 Nowiny Psychologiczne Biuro Zarzàdu G ównego PTP ul. Stawki 5/ Warszawa Studia Psychologiczne Wydawnictwo Instytutu Psychologii ul. Chodakowska 19/ Warszawa tel lub Sztuka Leczenia Towarzystwo Edukacji Psychosomatycznej ul. Grodzka 62/ Kraków Terapia Uzale nienia i Wspó uzale nienia Paƒstwowa Agencja Rozwiàzywania Problemów Alkoholowych ul. Czapliniecka 44b/424 skr poczt Be chatów tel./faks sek Psychoterapia Sekcja Psychoterapii PTP Komitet Redakcyjno Wydawniczy ul. Lenartowicza Kraków Polish Psychological Bulletin Polish Academy of Sciences Committee for Psychological Sciences Uniwersytet Opolski Instytut Psychologii ul. Oleska Opole Dom Wydawniczy ELIPSA ul. Inflancka 15/ Warszawa tel./faks lub Prace Psychologiczne Wydawnictwo Uniwersytetu Wroc awskiego pl. Uniwersytecki 9/ Wroc aw tel./faks , tel Archives of Psychiatry and Psychotherapy Polskie Towarzystwo Psychiatryczne ul. Lenartowicza Kraków tel./faks

Oddział Dzienny Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży "Młodzieżowy Port"

Oddział Dzienny Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży Młodzieżowy Port Oddział Dzienny Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży Oddział Dzienny Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży "Młodzieżowy Port" Zajmujemy się pomocą młodzieży w wieku gimnazjalnym i licealnym. Oferujemy

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ Załącznik nr 7 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ Lp. Nazwa świadczenia gwarantowanego Warunki realizacji

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Specjalizacyjny Psychologów Klinicznych

Ośrodek Specjalizacyjny Psychologów Klinicznych Ośrodek Specjalizacyjny Psychologów Klinicznych Program specjalizacji w PSYCHOLOGII KLINICZNEJ przeznaczony jest dla kandydatów posiadających tytuł magistra psychologii. Czas trwania programu to 4 lata,

Bardziej szczegółowo

Zapisy na kursy B i C

Zapisy na kursy B i C Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego Zapisy na kursy B i C rok akademicki 2016 / 2017 procedura i terminarz Gdańsk, 2016 Tok studiów w Instytucie Psychologii UG Poziomy nauczania i ścieżki specjalizacyjne

Bardziej szczegółowo

Lider w praktyce pielęgniarskiej

Lider w praktyce pielęgniarskiej II FORUM DYSKUSYJN0 - NAUKOWE W PIELĘGNIARSTWIE Lider w praktyce pielęgniarskiej Lublin, 13 MAJA 2015 Organizator: Koło Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego przy Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/201 Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

podstawowe szkolenia dla członków Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

podstawowe szkolenia dla członków Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych CZARNY BÓR MIELNO TARNOBRZEG ZAKŁAD LECZNICTWA ODWYKOWEGO DLA 58-379 Czarny Bór, Borówno 78 OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU W CZARNYM BORZE tel. 784-106-877, fax 74 84 50 916 Wojewódzki Ośrodek Terapii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIUM PSYCHOTERAPII SPCh 2014 8.02.2014. I. Kryteria kwalifikacji Warunkiem przyjęcia do Studium Psychoterapii SPCh jest: Ukończone

REGULAMIN STUDIUM PSYCHOTERAPII SPCh 2014 8.02.2014. I. Kryteria kwalifikacji Warunkiem przyjęcia do Studium Psychoterapii SPCh jest: Ukończone REGULAMIN STUDIUM PSYCHOTERAPII SPCh 2014 8.02.2014. I. Kryteria kwalifikacji Warunkiem przyjęcia do Studium Psychoterapii SPCh jest: Ukończone studia wyższe magisterskie tj. dyplom lekarza medycyny lub

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 132 6855 Poz. 931 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie uzale nieƒ

Dziennik Ustaw Nr 132 6855 Poz. 931 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie uzale nieƒ Dziennik Ustaw Nr 132 6855 Poz. 931 931 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie uzale nieƒ Na podstawie art. 27 ust. 13 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO ÂWI TOKRZYSKIE

WOJEWÓDZTWO ÂWI TOKRZYSKIE WOJEWÓDZTWO ÂWI TOKRZYSKIE Placówki ambulatoryjne Nazwa placówki Dane placówki Godziny pracy i zakres dzia alnoêci NZOZ Nadzieja Rodzinie 25-206 Kielce Czynne: pon. pt. 9.00 19.00 Poradnia Terapii ul.

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIA. 1. posiada prawo wykonywania zawodu; 2. posiada co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie;

OFERTA SZKOLENIA. 1. posiada prawo wykonywania zawodu; 2. posiada co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie; OFERTA SZKOLENIA Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie Wydział Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych działając na mocy zezwoleń Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych ogłasza

Bardziej szczegółowo

tryb stacjonarny Postępowanie w nagłych zaburzeniach psychicznych

tryb stacjonarny Postępowanie w nagłych zaburzeniach psychicznych MODUŁ praktyczny do bloku zajęć specjalizacyjnych - opis tryb stacjonarny Nazwa modułu Warunki uczestnictwa Reguły integracji ocen z warsztatów (ew. ich części) i praktyk (ew. ich części) Adresaci modułu

Bardziej szczegółowo

Konferencja,,Przywiązanie: od teorii do praktyki"

Konferencja,,Przywiązanie: od teorii do praktyki Konferencja,,Przywiązanie: od teorii do praktyki" Wspólnie organizowana przez: Sekcję Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR -SPECJALIZACJE

INFORMATOR -SPECJALIZACJE INFORMATOR -SPECJALIZACJE Informator został przygotowany w oparciu o specjalizacje z których akredytacje posiada Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Uniwersytet, został wybrany

Bardziej szczegółowo

ul. Mostowa 2/ Kraków Tel: www: kspp.edu.pl

ul. Mostowa 2/ Kraków Tel: www: kspp.edu.pl ul. Mostowa 2/13 31-061 Kraków Tel: 12 430 56 09 www: kspp.edu.pl e-mail: poczta@kspp.edu.pl Jesteś Absolwentem lub Studentem ostatnich lat Psychologii Medycyny Pedagogiki Kierunków humanistycznych CO

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 19 marca 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 19 marca 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 52 4681 Poz. 421 421 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie sta u adaptacyjnego i testu umiej tnoêci w toku post powania o uznanie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra 15.01.2016 r.

Zielona Góra 15.01.2016 r. Zielona Góra 15.01.2016 r. INFORMACJA PEŁNOMOCNIKA DS. PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT DOTYCZĄCYCH ZAKUPU USŁUG W 2016 ROKU W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Kornel Jarzębiński Doświadczenie zawodowe: Studia podyplomowe:

Kornel Jarzębiński Doświadczenie zawodowe: Studia podyplomowe: Kornel Jarzębiński właściciel firmy Studio Rozwoju Personalnego Progress Line, psychoterapeuta systemowy (w trakcie certyfikacji Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej), certyfikowany specjalista

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 Instytut Zdrowia Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Kod kierunku: 12.6 Specjalność: pielęgniarstwo 1. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

PRZYJĘCIE NA LECZENIE DO SZPITALA

PRZYJĘCIE NA LECZENIE DO SZPITALA PRZYJĘCIE NA LECZENIE DO SZPITALA (Część 3 Ustawy o zdrowiu psychicznym z 1983 roku [Mental Health Act 1983]) 1. Imię i nazwisko pacjenta 2. Imię i nazwisko osoby sprawującej opiekę nad pacjentem ( lekarz

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Wydział Pedagogiki i Psychologii. Instytut Psychologii. Psychologia. jednolite studia magisterskie. Stacjonarne

OPIS PRZEDMIOTU. Wydział Pedagogiki i Psychologii. Instytut Psychologii. Psychologia. jednolite studia magisterskie. Stacjonarne OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Seminarium monograficzno teoretyczne : Psychologia twórczości - wspomagania rozwoju czynności poznawczych u dzieci Wydział Wydział Pedagogiki i Psychologii

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... w sprawie ramowego programu nauczania w zakresie psychoterapii. (Dz. U...r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... w sprawie ramowego programu nauczania w zakresie psychoterapii. (Dz. U...r.) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... w sprawie ramowego programu nauczania w zakresie psychoterapii (Dz. U....r.) Na podstawie art. 8 pkt 2 ustawy z dnia o niektórych zawodach medycznych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez Departament Pielęgniarek i Położnych wśród absolwentów studiów pomostowych, którzy zakończyli udział w projekcie systemowym pn. Kształcenie zawodowe pielęgniarek

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

Szkolenie instruktorów nauki jazdy Postanowienia wstępne

Szkolenie instruktorów nauki jazdy Postanowienia wstępne Załącznik nr 6 do 217 str. 1/5 Brzmienia załącznika: 2009-06-09 Dz.U. 2009, Nr 78, poz. 653 1 2006-01-10 Załącznik 6. Program szkolenia kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy 1 1. Szkolenie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik ćwiczeniowy dla pacjenta

Podręcznik ćwiczeniowy dla pacjenta Podręcznik ćwiczeniowy dla pacjenta 1 Dostarczone przez Janssen Healthcare Innovation (Szczegóły na tylnej stronie okładki). Str 01 Czym zajmuje się program Care4Today? Program Care4Today został stworzony

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO W ZESPOLE SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1 W KATOWICACH

PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO W ZESPOLE SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1 W KATOWICACH PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO W ZESPOLE SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1 W KATOWICACH Opracowano na podstawie następujących aktów prawnych: - rozdział 3a Karty Nauczyciela, ustawa

Bardziej szczegółowo

Analiza zasadności umieszczania nieletnich w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii uwarunkowania prawne w

Analiza zasadności umieszczania nieletnich w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii uwarunkowania prawne w Analiza zasadności umieszczania nieletnich w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii uwarunkowania prawne w kontekście realiów kierowania i umieszczania nieletnich

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności FUNDACJI POLIKLINIKA KORCZAKOWSKA za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 roku.

Sprawozdanie z działalności FUNDACJI POLIKLINIKA KORCZAKOWSKA za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 roku. Sprawozdanie z działalności FUNDACJI POLIKLINIKA KORCZAKOWSKA za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 roku. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego wzoru

Bardziej szczegółowo

Kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej

Kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej Kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej Dla: wicedyrektorów różnych typów szkół i nauczycieli spełniających wymogi kwalifikacyjne zawarte w rozporządzeniu MENiS z 10 IX 2002 r.(dzu nr 155/2002)

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, 15.02.2010r.

Zielona Góra, 15.02.2010r. Zielona Góra, 15.2.21r. INFORMACJA PEŁNOMOCNIKA DS. PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH O ROZTRZYGNIĘCIU OGŁOSZENIA O ZAMIARZE ZAKUPU NA ROK 21 USŁUG Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA

Bardziej szczegółowo

Dane dotyczące Wykonawcy :

Dane dotyczące Wykonawcy : Załącznik nr 1...., dn...2014 pieczęć adresowa wykonawcy miejscowość i data O F E R T A S Z K O L E N I O W A Dane dotyczące Wykonawcy : Nazwa...... Adres : miejscowość:.., ulica: kod:., poczta:., województwo:..

Bardziej szczegółowo

VI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa SALMED - LABORATORIUM 2012

VI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa SALMED - LABORATORIUM 2012 VI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa SALMED - LABORATORIUM 2012 Medyczne laboratorium diagnostyczne w systemie opieki zdrowotnej stan aktualny i perspektywy rozwoju ZAPROSZENIE 14-15 marca 2012 Poznań Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 18 wrzeênia 2008 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 18 wrzeênia 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 175 9276 Poz. 1086 1086 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 18 wrzeênia 2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiàzkowego rocznego przygotowania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie praktyki zawodowej w aptece

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie praktyki zawodowej w aptece Dziennik Ustaw Nr 31 2737 Poz. 215 215 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie praktyki zawodowej w aptece Na podstawie art. 2c ust. 6 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ. Kierunek studiów: PSYCHOLOGIA. Edycja 2014

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ. Kierunek studiów: PSYCHOLOGIA. Edycja 2014 PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Kierunek studiów: PSYCHOLOGIA Specjalność: PSYCHOLOGIA DIALOGU MIĘDZYLUDZKIEGO Studia: STACJONARNE/ NIESTACJONARNE I. ORGANIZACJA PRAKTYKI Edycja 2014 1. Praktyka zawodowa na

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA I REWALIDACJA OSÓB Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU (ASD) rekrutacja na rok akademicki 2014/2015 już trwa!!! l SERDECZNIE ZAPRASZAM

EDUKACJA I REWALIDACJA OSÓB Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU (ASD) rekrutacja na rok akademicki 2014/2015 już trwa!!! l SERDECZNIE ZAPRASZAM EDUKACJA I REWALIDACJA OSÓB Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU (ASD) rekrutacja na rok akademicki 2014/2015 już trwa!!! l SERDECZNIE ZAPRASZAM liczba miejsc ograniczona kierownik naukowy: dr Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/01 Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Sylabus. Wydział Nauki o Zdrowiu. Podstawy psychoterapii. prof. dr hab. n. med. Agata Szulc. podstawowy NIE. mgr Tytus Koweszko

Sylabus. Wydział Nauki o Zdrowiu. Podstawy psychoterapii. prof. dr hab. n. med. Agata Szulc. podstawowy NIE. mgr Tytus Koweszko Sylabus 1. Metryczka Nazwa Wydziału: Program kształcenia (kierunek studiów, poziom i profil kształcenia, forma studiów, np. Zdrowie publiczne I stopnia profil praktyczny, studia stacjonarne): Wydział Nauki

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Dziennik Ustaw Nr 237 13670 Poz. 1654 1654 USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 013/014 Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Nauczyciel na miarę czasów język angielski w wychowaniu przedszkolnej i zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PSYCHOLOGII Oferta BLOKÓW SPECJALIZACYJNYCH Studia niestacjonarne 2014/2015

WYDZIAŁ PSYCHOLOGII Oferta BLOKÓW SPECJALIZACYJNYCH Studia niestacjonarne 2014/2015 WYDZIAŁ PSYCHOLOGII Oferta BLOKÓW SPECJALIZACYJNYCH Studia niestacjonarne 2014/2015 Blok: Psychologia rynku prof. dr hab. Andrzej Falkowski Wykład specjalizacyjny: Psychologia rynku prof. dr hab. Andrzej

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu w języku polskim SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU Psychopatologia i twórczość. 2. Nazwa przedmiotu w języku angielskim Psychopathology & creative activity 3. Jednostka prowadząca przedmiot

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 216 15582 Poz. 1610 i 1611

Dziennik Ustaw Nr 216 15582 Poz. 1610 i 1611 Dziennik Ustaw Nr 216 15582 Poz. 1610 i 1611 4. Oprogramowanie, dla którego cofni to Êwiadectwo zgodnoêci, o którym mowa w ust. 3 oraz w 22 ust. 2, jak równie oprogramowanie, dla którego odmówiono wydania

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/12/8058/982 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH. IM. GEN. STEFANA ROWECKIEGO "GROTA" W GLIWICACH, na rok szkolny 2015/2016

ZASADY REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH. IM. GEN. STEFANA ROWECKIEGO GROTA W GLIWICACH, na rok szkolny 2015/2016 REKRUTACJA 2015/2016 ZASADY REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. GEN. STEFANA ROWECKIEGO "GROTA" W GLIWICACH, na rok szkolny 2015/2016 Oferta edukacyjna w roku 2015: Dla absolwentów Technikum

Bardziej szczegółowo

TRENING BALINTOWSKI. Koszty dojazdów, przejazdów, ubezpieczenia Zainteresowani uczestnicy ponoszą we własnym zakresie

TRENING BALINTOWSKI. Koszty dojazdów, przejazdów, ubezpieczenia Zainteresowani uczestnicy ponoszą we własnym zakresie ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE KURSU Planujemy zorganizować 5 dniowy intensywny kurs balintowski z potrójnymi celami. 1. szkolenie podstawowe dla osób rozpoczynających treningi balintowskie (psycholodzy, lekarze,

Bardziej szczegółowo

SPECJALISTYCZNE PRAKTYKI PSYCHOLOGICZNE

SPECJALISTYCZNE PRAKTYKI PSYCHOLOGICZNE SPECJALISTYCZNE PRAKTYKI PSYCHOLOGICZNE Specjalistyczne praktyki psychologiczne to praktyki psychologiczne pogłębione o specjalistyczne szkolenie ułatwiające wejście do zawodu psychologa i psychoterapeuty.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp... 3. Cele programu... 6. Ramowy program edukacji w zakresie umiejętności życiowych klas pierwszych...8

SPIS TREŚCI. Wstęp... 3. Cele programu... 6. Ramowy program edukacji w zakresie umiejętności życiowych klas pierwszych...8 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 Cele programu... 6 Ramowy program edukacji w zakresie umiejętności życiowych klas pierwszych...8 Ramowy program edukacji w zakresie umiejętności życiowych klas drugich...13 Ramowy

Bardziej szczegółowo

Lubuska Akademia Sportu

Lubuska Akademia Sportu Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Lubuska Akademia Sportu Zespół projektu Patrycja Górniak p.o. Dyrektora

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ Anna Gutt- Kołodziej ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI Podczas pracy

Bardziej szczegółowo

Organizatorzy KRPUT. i n f o r m a c j a p r a s o w a. Fundacja Edukacyjna Perspektywy. Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych

Organizatorzy KRPUT. i n f o r m a c j a p r a s o w a. Fundacja Edukacyjna Perspektywy. Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych Fundacja Edukacyjna Perspektywy Organizatorzy Fundacja Edukacyjna Perspektywy jest niezale nà organizacjà non-profit promujàcà szkolnictwo wy sze i wspierajàcà proces internacjonalizacji polskich uczelni

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM LIFELONG LEARNING ERASMUS

PROGRAM LIFELONG LEARNING ERASMUS PROGRAM LIFELONG LEARNING ERASMUS W AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI ZASADY REALIZACJI 2010/2011 I. WSTĘP 1. Decyzję o przystąpieniu Uczelni do Programu Lifelong Learning (dawniej Sokrates) podejmuje Senat Uczelni.

Bardziej szczegółowo

INSPIRUJEMY DO WIELKOŚCI SZKOŁA TUTORÓW X EDYCJA: GDAŃSK, GORZÓW WLKP., KATOWICE, LUBLIN, ŁÓDŹ, OLSZTYN, POZNAŃ, RZESZÓW, TORUŃ, WARSZAWA, WROCŁAW

INSPIRUJEMY DO WIELKOŚCI SZKOŁA TUTORÓW X EDYCJA: GDAŃSK, GORZÓW WLKP., KATOWICE, LUBLIN, ŁÓDŹ, OLSZTYN, POZNAŃ, RZESZÓW, TORUŃ, WARSZAWA, WROCŁAW INSPIRUJEMY DO WIELKOŚCI SZKOŁA TUTORÓW X EDYCJA: GDAŃSK, GORZÓW WLKP., KATOWICE, LUBLIN, ŁÓDŹ, OLSZTYN, POZNAŃ, RZESZÓW, TORUŃ, WARSZAWA, WROCŁAW CO PROPONUJEMY? Szkoła Tutorów to nowatorski, 64-godzinny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO Załącznik nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu Nr 786/VI/2014 z dnia 29.09.2014 r. REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie pedagogiczne

Przygotowanie pedagogiczne Przygotowanie pedagogiczne Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/08/7405/7773 Cena netto 3 700,00 zł Cena brutto 3 700,00 zł Cena netto za godzinę 13,31 zł Cena brutto za godzinę 13,31 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

tryb niestacjonarny 62 godziny

tryb niestacjonarny 62 godziny MODUŁ praktyczny do bloku zajęć specjalizacyjnych - opis tryb niestacjonarny 62 godziny Nazwa modułu Warunki uczestnictwa Systemowa terapia par i rodzin teoria i praktyka kliniczna Zainteresowanie tematem

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY PRZYJĘCIA UCZNIA DO TRZYLETNIEGO (Z MOŻLIWOŚCIĄ ROCZNEGO WYDŁUŻENIA) XIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO SPECJALNEGO

PROCEDURY PRZYJĘCIA UCZNIA DO TRZYLETNIEGO (Z MOŻLIWOŚCIĄ ROCZNEGO WYDŁUŻENIA) XIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO SPECJALNEGO PROCEDURY PRZYJĘCIA UCZNIA DO TRZYLETNIEGO (Z MOŻLIWOŚCIĄ ROCZNEGO WYDŁUŻENIA) XIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO SPECJALNEGO PRZY SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM PN. CENTRUM AUTYZMU I CAŁOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY Program opieki stypendialnej Fundacji Na rzecz nauki i edukacji - talenty adresowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej uczącej się w

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Psychologia kliniczna dziecka wypełnia instytut/katedra. Wydział Pedagogiki i Psychologii. Katedra Psychologii Klinicznej

OPIS PRZEDMIOTU. Psychologia kliniczna dziecka wypełnia instytut/katedra. Wydział Pedagogiki i Psychologii. Katedra Psychologii Klinicznej OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Psychologia kliniczna dziecka wypełnia instytut/katedra Wydział Wydział Pedagogiki i Psychologii Instytut/Katedra Katedra Psychologii Klinicznej Kierunek

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 22 sierpnia 2002 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 22 sierpnia 2002 r. 1246 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 22 sierpnia 2002 r. w sprawie badaƒ psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegajàcych si lub posiadajàcych prawo do wykonywania lub kierowania dzia alnoêcià

Bardziej szczegółowo

A. Kryteria do standardu w zakresie sposobu realizacji programu kształcenia. Punktacja Tak - 1 Nie 0

A. Kryteria do standardu w zakresie sposobu realizacji programu kształcenia. Punktacja Tak - 1 Nie 0 Załącznik nr 2 do Uchwały KRASZM z dnia 3 listopada 2005 r. Nr 2/II/05 SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY SPEŁNIANIA STANDARDÓW DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO W UCZELNIACH WYSTĘPUJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 3. Termin realizacji zamówienia: 10 miesi cy, od 1 wrze nia 2013 r. do 30 czerwca 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. 3. Termin realizacji zamówienia: 10 miesi cy, od 1 wrze nia 2013 r. do 30 czerwca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Krynice, 14.07.2013 r. Dyrektor Zespo u Szkó w Krynicach zaprasza do z enia oferty na nauczyciela zyka angielskiego w ramach projektu: Klub Przedszkolaka w Krynicach o szacunkowej warto

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku

UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na lata 2015-2018 Na podstawie art. 10 ust 2 i 3 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CZYTELNIK ROKU 2014/2015

REGULAMIN KONKURSU CZYTELNIK ROKU 2014/2015 REGULAMIN KONKURSU CZYTELNIK ROKU 2014/2015 I. Postanowienia ogólne 1. Organizator konkursu Organizatorami konkursu są Urząd Miasta Krakowa, cztery miejskie biblioteki publiczne Krakowa: Krowoderska Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Warszawa, grudzień 2014 r. Informacje o badaniu Cel badania: diagnoza

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Psychologia zachowań ryzykownych./ Moduł 131..: Patologia zachowań społecznych 2. Nazwa przedmiotu w języku angielskim Psychology of

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 12.

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 12. Państwowa Wyższa Szko la Zawodowa w Nowym Sa czu Instytut Kultury Fizycznej Karta przedmiotu obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 01/01 Kierunek studiów: Fizjoterapia Profil:

Bardziej szczegółowo

ETYKA ZAWODOWA I STANDARDY PRACY TERAPEUTY UZALEŻNIEŃ

ETYKA ZAWODOWA I STANDARDY PRACY TERAPEUTY UZALEŻNIEŃ ETYKA ZAWODOWA I STANDARDY PRACY TERAPEUTY UZALEŻNIEŃ? WCHODZISZ NA WŁASNE RYZYKO! JEST PRAWDOPODOBNE ŻE TWÓJ TERAPEUTA: - NIE DBA O SWOJE KWALIFIKACJE - NIE KORZYSTA Z SUPERWIZJI - NIE PRZESTRZEGA STANDARDÓW

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PODATKACH 2016 - VAT, PIT, CIT

ZMIANY W PODATKACH 2016 - VAT, PIT, CIT ZMIANY W PODATKACH 2016 - VAT, PIT, CIT Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/25/8058/2080 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 99,83 zł Cena brutto za godzinę 99,83 Możliwe

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy. W terminie przewidzianym na składanie ofert wpłynęło: 7 ofert od Wykonawców.

Wykonawcy. W terminie przewidzianym na składanie ofert wpłynęło: 7 ofert od Wykonawców. Lipsko, dn. 21.04.2015r. PPUIC.POKL.4106.12.2015 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu znak: PPUIC.POKL.4106.12.2015 prowadzonym w trybie zapytania ofertowego przez

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 12.

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 12. Państwowa Wyższa Szko la Zawodowa w Nowym Sa czu Instytut Kultury Fizycznej Karta przedmiotu obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 01/01 Kierunek studiów: Fizjoterapia Profil:

Bardziej szczegółowo

Zjazd I sesja wyjazdowa trening interpersonalny 57 h. Zjazd II sesja wyjazdowa trening intrapsychiczny 58 h

Zjazd I sesja wyjazdowa trening interpersonalny 57 h. Zjazd II sesja wyjazdowa trening intrapsychiczny 58 h S t r o n a 1 Studiium Psychoterapiiii Uzalleżniień Harmonogram szkolleniia edycjja 2010/2011 II SEMESTR Zjazd I sesja wyjazdowa trening interpersonalny 57 h Zjazd II sesja wyjazdowa trening intrapsychiczny

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW JEDNOLITYCH MAGISTERSKICH. specjalność/i: Psychologia kliniczna/psychologia społeczna. Profil kształcenia: ogólnoakademicki

PLAN STUDIÓW JEDNOLITYCH MAGISTERSKICH. specjalność/i: Psychologia kliniczna/psychologia społeczna. Profil kształcenia: ogólnoakademicki PLAN STUDIÓW JEDNOLITYCH MAGISTERSKICH STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia: ogólnoakademicki KIERUNEK: Psychologia specjalność/i: Psychologia kliniczna/psychologia społeczna Obowiązuje od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 1/2014 Dyrektora PUP w Strzyżowie z dnia 15.01.2014r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 1/2014 Dyrektora PUP w Strzyżowie z dnia 15.01.2014r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 1/2014 Dyrektora PUP w Strzyżowie z dnia 15.01.2014r. REGULAMIN ORGANIZACJI SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPEŁNOSPRAWNYCH I INNYCH UPRAWNIONYCH OSÓB

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Psychologia kliniczna adolescenta. Wydział Pedagogiki i Psychologii. Psychologia. jednolite studia magisterskie.

OPIS PRZEDMIOTU. Psychologia kliniczna adolescenta. Wydział Pedagogiki i Psychologii. Psychologia. jednolite studia magisterskie. OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Psychologia kliniczna adolescenta Wydział Wydział Pedagogiki i Psychologii Instytut/Katedra Instytut Psychologii, Katedra Psychologii Klinicznej Kierunek

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO WARMI SKO-MAZURSKIE

WOJEWÓDZTWO WARMI SKO-MAZURSKIE WOJEWÓDZTWO WARMI SKO-MAZURSKIE Placówki ambulatoryjne Nazwa placówki Dane placówki Godziny pracy i zakres dzia alnoêci Poradnia Profilaktyczno- 10-521 Olsztyn Czynne: pon., wt. 10.00 14.00, Êr. 10.00

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Wydział Pedagogiki i Psychologii Katedra Psychologii Klinicznej Psychologia. jednolite studia magisterskie stacjonarne

OPIS PRZEDMIOTU. Wydział Pedagogiki i Psychologii Katedra Psychologii Klinicznej Psychologia. jednolite studia magisterskie stacjonarne OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Praktyczna diagnoza kliniczna dziecka w relacji z opiekunem wypełnia instytut/katedra Wydział Instytut/Katedra Kierunek Specjalizacja/specjalność Poziom

Bardziej szczegółowo

Trening kompetencji 4 moduły

Trening kompetencji 4 moduły Trening kompetencji 4 moduły Rozwój kompetencji interpersonalnych 2 grupy 30 osób ( 26 kobiet i 4 mężczyzn ) Diagnoza i rozumienie problemów zdrowotnych klientów pomocy społecznej 3 grupy 47 osób ( 42

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r.

Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r. Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r. Szkoła Podstawowa nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku składa zapytanie ofertowe na wykonanie usługi: Pełnienie funkcji asystenta finasowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

INSPIRUJEMY DO WIELKOŚCI SZKOŁA TUTORÓW PROGRAM DEDYKOWANY DLA AKADEMICKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ŚWIECIU

INSPIRUJEMY DO WIELKOŚCI SZKOŁA TUTORÓW PROGRAM DEDYKOWANY DLA AKADEMICKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ŚWIECIU INSPIRUJEMY DO WIELKOŚCI SZKOŁA TUTORÓW PROGRAM DEDYKOWANY DLA AKADEMICKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ŚWIECIU CO PROPONUJEMY? Tutoring jest wyjątkową metodą pracy z dziećmi I młodzieżą wykorzystywaną

Bardziej szczegółowo

UCZELNIANA KOMISJA REKRUTACYJNA WYDZIAŁOWE KOMISJE REKRUTACYJNE

UCZELNIANA KOMISJA REKRUTACYJNA WYDZIAŁOWE KOMISJE REKRUTACYJNE Prosimy o wypełnienie poniższych tabel, a następnie przesłanie ich zarówno w wersji elektronicznej na adres: zespol.rekrutacji@uj.edu.pl, jak i w formie wydruku podpisanego przez Dziekana lub Prodziekana

Bardziej szczegółowo

Dyrekcja Szpitala, Kierownik Centralnej Sterylizatorni. Szanowni Państwo,

Dyrekcja Szpitala, Kierownik Centralnej Sterylizatorni. Szanowni Państwo, Dyrekcja Szpitala, Kierownik Centralnej Sterylizatorni Szanowni Państwo, Kierujemy do Państwa propozycję Kursu Kwalifikacyjnego dla Kierowników Centralnych Sterylizatorni i osób nadzorujących wytwarzanie

Bardziej szczegółowo

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników poradnik dla bezpoêredniego prze o onego wprowadzanego pracownika WZMOCNIENIE ZDOLNOÂCI ADMINISTRACYJNYCH PROJEKT BLIèNIACZY PHARE PL03/IB/OT/06 Proces

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Instytut Psychologii, Katedra Psychologii Klinicznej Kierunek. Mgr Ewa Wyrzykowska

OPIS PRZEDMIOTU. Instytut Psychologii, Katedra Psychologii Klinicznej Kierunek. Mgr Ewa Wyrzykowska OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Psychologia kliniczna dorosłego Wydział Wydział Pedagogiki i Psychologii Instytut/Katedra Instytut Psychologii, Katedra Psychologii Klinicznej Kierunek psychologia

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N rekrutacji i uczestnictwa w projekcie systemowym : Teraz czas na Ciebie realizowanym przez : O rodek Pomocy Spo ecznej w Rozprzy

R E G U L A M I N rekrutacji i uczestnictwa w projekcie systemowym : Teraz czas na Ciebie realizowanym przez : O rodek Pomocy Spo ecznej w Rozprzy R E G U L A M I N rekrutacji i uczestnictwa w projekcie systemowym : Teraz czas na Ciebie realizowanym przez : O rodek Pomocy Spo ecznej w Rozprzy Program Operacyjny Kapita Ludzki Priorytet VII Promocja

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniu realizowanym w ramach projektu Szkoleniowcy trenerów pracy. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniu realizowanym w ramach projektu Szkoleniowcy trenerów pracy. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniu realizowanym w ramach projektu Szkoleniowcy trenerów pracy Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady zgłaszania i uczestnictwa w szkoleniu

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z EFEKTÓW REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE KĘTRZYŃSKIM

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z EFEKTÓW REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE KĘTRZYŃSKIM ROCZNE SPRAWOZDANIE Z EFEKTÓW REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE KĘTRZYŃSKIM ZA ROK 2013 Kętrzyn 2014 Od 2012 roku Powiatowe Centrum

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE WOJEWÓDZTWO PODLASKIE Placówki ambulatoryjne Punkt Konsultacyjny 15 814 Bia ystok Czynne: pon. pt. 9.00 17.00 Stowarzyszenia MONAR ul. Gen. Z. Berlinga 8 1. Przyjmowani pacjenci od 15 r.. tel./fax: (0-85)

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo

Bardziej szczegółowo

Regulamin 4-letniego Szkolenia w Psychoanalitycznej Terapii Dzieci i Młodzieży. Szkoły Psychoterapii Psychoanalitycznej Dzieci i Młodzieży

Regulamin 4-letniego Szkolenia w Psychoanalitycznej Terapii Dzieci i Młodzieży. Szkoły Psychoterapii Psychoanalitycznej Dzieci i Młodzieży Regulamin 4-letniego Szkolenia w Psychoanalitycznej Terapii Dzieci i Młodzieży Szkoły Psychoterapii Psychoanalitycznej Dzieci i Młodzieży 1. Postanowienia ogólne 1.1. Szkolenie w psychoterapii psychoanalitycznej

Bardziej szczegółowo

Regulaminu uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie,

Regulaminu uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie, Regulaminu uczestnictwa w projekcie Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Beneficjent:,, Biuro ds. Realizacji Projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Partner: Powiat Wadowicki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie Umiejętności bez granic doskonalenie kwalifikacji zawodowych na praktykach zagranicznych

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie Umiejętności bez granic doskonalenie kwalifikacji zawodowych na praktykach zagranicznych REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie Umiejętności bez granic doskonalenie kwalifikacji zawodowych na praktykach zagranicznych Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Odwykowe. Lecznictwo WOTUW MILICZ BOLES AWIEC LEGNICA Z OTORYJA CZARNY BÓR

Odwykowe. Lecznictwo WOTUW MILICZ BOLES AWIEC LEGNICA Z OTORYJA CZARNY BÓR Lecznictwo Odwykowe BOLES AWIEC MILICZ LEGNICA Z OTORYJA WOTUW CZARNY BÓR ZAK AD LECZNICTWA ODWYKOWEGO DLA OSÓB UZALE NIONYCH OD ALKOHOLU W CZARNYM BORZE SP

Bardziej szczegółowo

LEKARZ opis usługi oraz wymagane kwalifikacje

LEKARZ opis usługi oraz wymagane kwalifikacje - 1 - LEKARZ opis usługi oraz wymagane kwalifikacje 1. Zadaniem lekarza - członka powiatowego zespołu jest udział w posiedzeniach składów orzekających Zespołu i wydawanie: -orzeczeń o niepełnosprawności,

Bardziej szczegółowo