PRZEKSZTAŁCENIA ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W POLSCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEKSZTAŁCENIA ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W POLSCE"

Transkrypt

1 PRZEKSZTAŁCENIA ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W POLSCE RAPORT Z BADAŃ Z UWZGLĘDNIENIEM SPOSTRZEŻEŃ UCZESTNIKÓW PROJEKTU PROFESJONALNE ZARZĄDZANIE W SYSTEMIE OCHRONY ZDROWIA

2

3 HENRYK GAWROŃSKI, IZABELA SEREDOCHA PRZEKSZTAŁCENIA ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W POLSCE RAPORT Z BADAŃ Z UWZGLĘDNIENIEM SPOSTRZEŻEŃ UCZESTNIKÓW PROJEKTU PROFESJONALNE ZARZĄDZANIE W SYSTEMIE OCHRONY ZDROWIA Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna w Elblągu Elbląg 2014

4 Recenzent Dr hab. Tadeusz Liziński, prof. ITeP Skład i łamanie Oficyna Wydawnicza Edytor.org Lidia Ciecierska Redakcja i korekta techniczna Zofia Ciecierska Projekt okładki Oficyna Wydawnicza Edytor.org Copyright by Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna, Elbląg 2014 ISBN Publikacja została opracowana w ramach realizowanego przez Elbląską Uczelnią Humanistyczno-Ekonomiczną w Elblągu projektu pn. Profesjonalne zarządzanie w systemie ochrony zdrowia współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach umowy o dofinansowanie realizacji projektu nr POKL /12 Publikacja dystrybuowana bezpłatnie Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna w Elblągu Elbląg, ul. Lotnicza 2 tel lub , fax www: euh-e.edu.pl

5 Spis treści Podsumowanie projektu 7 1. Istota komercjalizacji i prywatyzacji SPZOZ w świetle ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej Charakterystyka przedmiotu i celów raportu (projektu) Metodologia badania ewaluacyjnego Dobre praktyki przekształceń ZOZ w spółkę prawa handlowego Analiza podstawowych problemów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w podmiotach działalności leczniczej Spostrzeżenia uczestników projektu w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi na podstawie ustrukturyzowanego wywiadu Analiza podstawowych problemów zarządzania finansami podmiotów działalności leczniczej Spostrzeżenia uczestników projektu w zakresie zarządzania finansami podmiotów działalności leczniczej na podstawie ustrukturyzowanego wywiadu Spostrzeżenia uczestników projektu w zakresie społecznego odbioru oraz efektów procesów restrukturyzacji, komercjalizacji i prywatyzacji podmiotów działalności leczniczej Bariery przekształceń ZOZ w Polsce wraz ze spostrzeżeniami uczestników projektu w tym zakresie Analiza wzrostu umiejętności uczestników projektu w zakresie zarządzania ZOZ w oparciu o testy zamknięte ex ante i ex post Analiza wzrostu wiedzy i umiejętności uczestników projektu w zakresie komercjalizacji ZOZ oraz zmiany świadomości na podstawie wywiadu ustrukturyzowanego ex ante i ex post Synteza wzrostu umiejętności uczestników projektu w zakresie zarządzania ZOZ Tematy i podstawowe założenia prac dyplomowych słuchaczy studium podyplomowego Prezentacja najważniejszych wyników raportu (projektu) Wnioski i rekomendacje 155

6 6 Spis treści Bibliografia 169 Spis rysunków 173 Spis tabel 175 Załączniki 177

7 Podsumowanie projektu Polski system ochrony zdrowia stoi w obliczu dwóch przeciwstawnych wyzwań. Z jednej strony, rosnącego popytu na świadczenia usług zdrowotnych, wzrostu technologicznych możliwości ich świadczenia, wzrostu świadomości zdrowotnej obywateli, co wynika z takich czynników, jak: zmiana struktury demograficznej, wzrost kosztów zasobów czy postęp technologiczny, ale jednocześnie powoduje ogólny wzrost kosztów świadczenia tych usług, z drugiej zaś coraz bardziej ograniczonej puli środków publicznych na realizację usług zdrowotnych. Te dwa zasadnicze ograniczenia i wyznaczniki funkcjonowania współczesnych placówek zdrowotnych sprawiają, że w placówkach tych konieczne jest wprowadzenie profesjonalnego zarządzania, opartego na teorii i praktyce sprawnego funkcjonowania współczesnych organizacji. Sprawność ta zaś wyznaczona jest: efektywnością (celami), ekonomicznością (kosztami), etycznością (równością i zasadami dostępu do usług zdrowotnych). Za proces zarządzania na poziomie całego podmiotu działalności leczniczej, jak i na poziomie operacyjnym (np. oddziału szpitalnego), odpowiadają pracownicy i menedżerowie tego ośrodka. 5 marca 2013 roku pomiędzy Elbląską Uczelnią Humanistyczno- -Ekonomiczną w Elblągu ( Elbląg, ul. Lotnicza 2) a Ministerstwem Zdrowia ( Warszawa, ul Miodowa 15) została podpisana umowa Nr POKL /12-00 o dofinansowanie realizacji projektu pn. Profesjonalne zarządzanie w systemie ochrony zdrowia, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji projektu wyznaczono na 1 lutego 2013 do 31 maja 2014 roku. Celem projektu jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie profesjonalnego zarządzania w systemie ochrony zdrowia. W praktyce

8 8 Podsumowanie projektu oznacza to nabycie kwalifikacji pozwalających dostosować zakłady opieki zdrowotnej do zmian zachodzących w gospodarce i w otoczeniu prawnym organizacji publicznych. Projekt pn. Profesjonalne zarządzanie w systemie ochrony zdrowia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany z: Priorytetu II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących; Działanie 2.3. Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia; Poddziałanie Rozwój kwalifikacji kadr służący podniesieniu jakości zarządzania w ochronie zdrowia. Udział w projekcie oznacza nieodpłatne uczestnictwo 24 osób w studiach podyplomowych z zakresu zarządzania w systemie ochrony zdrowia. Uczestnicy projektu zostali zrekrutowani zgodnie z regulaminem rekrutacji określonym w projekcie. Posiadają oni wykształcenie wyższe i reprezentują kadrę zarządzającą jednostki, w której są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. W grupie znalazło się 11 kierowników komórek organizacyjnych podmiotów leczniczych, 3 zastępców kierowników, 6 pielęgniarek oddziałowych, 1 pielęgniarz oddziałowy, 1 z-ca pielęgniarki oddziałowej, 1 przełożona pielęgniarek i 1 położna oddziałowa. Wśród uczestników grupy nie znalazł się żaden pracownik kadry zarządzającej naczelnego kierownictwa podmiotu leczniczego (tzn. zatrudniony na stanowisku: dyrektora lub jego zastępcy, głównego księgowego lub jego zastępcy, ordynatora lub jego zastępcy). Grupę uczestników zdominowali kierownicy i ich zastępcy poziomu operacyjnego i wykonawczego, czyli średniego szczebla zarządzania, w szczególności aparatu gospodarczego i pielęgniarskiego, co jest zgodne z założeniami projektu. W badaniu ex ante analiza udzielonych odpowiedzi na pytania zamknięte dawała podstawy do twierdzenia, iż nowe rozwiązania prawne regulujące funkcjonowanie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (SPZOZ) nie były znane uczestnikom projektu w stopniu satysfakcjonującym. Najlepiej uczestnicy projektu poradzili sobie ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za decyzję o przekształceniu SPZOZ 83,33% grupy badawczej udzieliło prawidłowej odpowie-

9 Podsumowanie projektu 9 dzi. Tylko 14 osób, a więc 58,33% grupy, zapoznało się z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej i to raczej w sposób wybiórczy, o czym świadczyły odpowiedzi na kolejne pytania. Być może było to uwarunkowane faktem, iż w opinii aż 17 uczestników projektu (70,83%) ZOZ, w którym zostali zatrudnieni w najbliższym czasie nie zostanie skomercjalizowany. Tylko 50% grupy udzieliło prawidłowej odpowiedzi na pytanie o uprawnienia do prowadzenia już istniejących SPZOZ w świetle w ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz pytanie o możliwości prowadzenia SPZOZ w formie jednostki budżetowej. Natomiast analiza udzielonych odpowiedzi na pytania otwarte i pytania ustrukturyzowanego wywiadu pozwalała postawić tezę, że wypowiedzi słuchaczy przedstawione na tym etapie realizacji projektu (ex ante) potwierdzają ogólny brak ich identyfikacji z założeniami oczekiwanej w polskiej służbie zdrowia restrukturyzacji, komercjalizacji i prywatyzacji podmiotów działalności leczniczej. Analiza tych odpowiedzi wskazywała raczej na brak kompetencji koncepcyjnych wymaganych od kadry kierowniczej oraz niski poziom wiedzy o komercjalizacji i prywatyzacji, co można było uzasadnić (początek projektu) i usprawiedliwić podjęciem studiów podyplomowych w tym zakresie. Jednocześnie uzasadnia to potrzebę realizacji projektu Profesjonalne zarządzanie w systemie ochrony zdrowia. W ramach swobodnych wypowiedzi słuchaczy dawało się wyczuć trudne do przełamania, generalnie negatywne osobiste odczucia, przekonania i skojarzenia z restrukturyzacją i prywatyzacją podmiotów leczniczych. Odczucia te związane były głównie z obawą o własną pozycję zawodową po komercjalizacji potrzeba przekwalifikowania i doskonalenia, zwiększenie obowiązków. Nie dostrzegano potrzeby zmian systemowych i podniesienia sprawności (efektywności, ekonomiczności i etyczności) w podmiotach działalności leczniczej. Tezę tę potwierdzają również wymieniane argumenty uzasadniające podjęcie studiów w ramach projektu. Poza ogólnym, powtarzanym przez 18 osób, twierdzeniem o potrzebie zdobycia fachowej wiedzy z zakresu zarządzania podmiotem działalności leczniczej (wydaje się, że nie wypadało tego nie napisać), pozostałe argumenty mają charakter osobisty

10 10 Podsumowanie projektu i potwierdzający swoiste przywiązanie tych pracowników do operacyjnego i wykonawczego, a nie koncepcyjnego szczebla zarządzania. Z drugiej jednak strony, warto podkreślić, iż przekształcanie SPZOZ stanowi rewolucyjną zmianę w systemie służby zdrowia i wymaga przygotowania kadr na każdym poziomie zarządzania organizacją. Jak każda bowiem zmiana, przekształcenie to budzi wewnętrzny opór i sprzyja tworzeniu postaw niechętnych, a nawet wrogich. Identyfikacja pracowników służby zdrowia z nową koncepcją systemową jest więc ważne nie tylko na poziomie decyzji strategicznych, podejmowanych przez generalne kierownictwo ZOZ, ale także, a może przede wszystkim, na poziomie działań operacyjnych. W nowej formie organizacyjnej należy przecież sprawnie realizować podstawowe zadania przypisane podmiotom leczniczym. Zmiana winna więc być wprowadzona w jak najmniej bolesny dla pracowników i dla pacjentów sposób. Jeśli weźmie się to po uwagę udział w projekcie uczestników reprezentujących średni szczebel zarządzania, należy uznać za zasadne przeprowadzenie wstępnej analizy poziomu ich wiedzy Wyeliminowanie obszarów niekompetencji, czy nawet niechęci wobec nowego, może w istotny sposób przyczynić się do usprawnienia wdrażania zmiany, jaką jest proces przekształcania SPZOZ. Finansowanie służby zdrowia od wielu lat jest tematem wielu dyskusji i debat. Poziom jej finansowania zależy od zamożności społeczeństwa, od sytuacji gospodarczej kraju, regulacji prawnych. Płatnik jakim jest NFZ, kupując świadczenia, jednocześnie określa pewne standardy dotyczące personelu, sprzętu, wyposażenia gabinetów, dostosowania pomieszczeń do przepisów sanitarnych. Wymagania te są coraz wyższe, a tylko ich spełnienie gwarantuje otrzymanie kontraktu. Infrastruktura techniczna szpitala, posiadany sprzęt medyczny oraz możliwości zatrudnionego personelu pozwalają na wykonywanie większej liczby świadczeń. Świadczą o tym wykonywane ponadlimity, jak również tzw. hamowanie w przyjmowaniu pacjentów w ostatnim kwartale, które jest znane szpitalom na terenie całego kraju. Podstawowym źródłem finansowania podmiotów leczniczych są środki finansowe pochodzące ze świadczeń zdrowotnych udzielanych

11 Podsumowanie projektu 11 w ramach kontraktu z NFZ. Podmioty te mogą jednak pozyskiwać dodatkowe środki finansowe z: prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług oraz dzierżawy obiektów; prowadzenia działalności gospodarczej ze sprzedaży towarów i materiałów; odpłatnych świadczeń zdrowotnych; dotacji; udziału w projektach. Pewnym rozwiązaniem mogłoby być umożliwienie w lecznictwie stacjonarnym przyjmowania pacjentów odpłatnie. Zgodnie z ogólnymi przepisami udzielania świadczeń medycznych jest to niemożliwe, ponieważ NFZ kupując świadczenia, kupuje całodobową opiekę. W ten sposób blokuje możliwość świadczenia usług odpłatnie pacjentom komercyjnym. Mimo że w szpitalu są puste łóżka, nie ma on prawa przyjęcia pacjentów odpłatnie, gdyż grozi to zerwaniem kontraktu z NFZ. Dopóki nie będzie odpowiednich regulacji prawnych, nawet prywatne dodatkowe ubezpieczenia nie rozwiążą tego problemu. Obowiązkiem podmiotu leczniczego jest nieść pomoc pacjentom. Podmiot ten realizuje zadania w ramach podpisanych kontraktów. Mimo że kontrakty zawarte z NFZ ciągle rosną, jednak zawsze są one za niskie w stosunku do potrzeb. Jeśli wysokość kontraktów rośnie, to wynika to z nieznacznego wzrostu cen usług. Dla większości pacjentów oznacza to w dalszym ciągu ograniczenie dostępności do lekarzy, oczekiwanie na przyjęcie w długich kolejkach. Duży wpływ na tę sytuację ma demografia społeczeństwa oraz zamożność danego regionu. Podmioty działalności leczniczej nie powinny jednak czekać tylko na atrakcyjny kontrakt z NFZ, lecz podejmować różne działania, poszukując alternatywnych źródeł finansowania, aby utrzymać i ciągle podnosić pozycję na rynku. Na poprawę infrastruktury, wyposażenia technicznego (sprzęt medyczny, komputery) szpitale mogą pozyskiwać środki w ramach projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej. Podstawowym celem działalności każdego podmiotu branży usług medycznych jest zapewnienie dostępu do wysokiej jakości usług me-

12 12 Podsumowanie projektu dycznych. Temu celowi służą systemy certyfikacji, np. ISO w zakresie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem lub innych procedur. W XXI wieku szczególnego znaczenia nabiera zarządzanie zasobami ludzkimi. Pracownik przesądza bowiem o sukcesie organizacji i ma duży wpływ na jej wizerunek. Jego stosunek do pracy oraz sposób realizacji powierzonych zadań kształtują jakość usług medycznych i poziom satysfakcji pacjenta. W zakładach opieki zdrowotnej niestety rzadko opracowuje się profesjonalną strategię personalną, która byłaby skorelowana z celami strategii głównej i determinowała politykę personalną. Rozwiązania zawarte w ustawie o działalności leczniczej nie narzucają organom prowadzącym SPZOZ-y ustawowego obowiązku ich komercjalizacji, ale wprowadzają mający do tego doprowadzić przymus ekonomiczny. W praktyce podjęcie przez samorząd decyzji o likwidacji zadłużonego szpitala jest raczej mało prawdopodobne. Decydującą rolę mogą odegrać nie tylko względy polityczno-społeczne (choć wyobrażenie sobie ewentualnej reakcji mieszkańców na likwidację ich szpitala niewątpliwie może mieć wpływ na decyzje władz samorządowych), ale również finansowe. Likwidacja szpitala oznacza bowiem w myśl ustawy przejęcie przez podmiot tworzący jego zobowiązań. Gdy podmiotem tworzącym jest jednostka samorządu, spłata zobowiązań ośrodka niejednokrotnie może przekraczać jej możliwości finansowe, bowiem niejednokrotnie cały roczny budżet jednostki jest mniejszy niż długi jej szpitali. Najprawdopodobniej zatem w większości przypadków samorząd, nie chcąc pokrywać zobowiązań swojego szpitala, zdecyduje się na jego komercjalizację. Do końca okresu przejściowego, do 31 grudnia 2013 roku, organ założycielski komercjalizowanego SPZOZ-u mógł otrzymać pomoc w postaci umorzenia zobowiązań publicznoprawnych i dotacji celowej na spłatę pozostałych zobowiązań. Po tym terminie, paradoksalnie, ustawa lepiej zabezpiecza przed likwidacją szpitale najbardziej zadłużone. Im gorsze są ich wyniki finansowe, tym mniejsze prawdopodo-

13 Podsumowanie projektu 13 bieństwo, że samorząd zdecyduje się na związane z likwidacją przejęcie wielomilionowych zobowiązań SPZOZ-u. Jednak, gdy zobowiązania te są na tyle niewielkie, że ich spłata nie przekracza możliwości finansowych samorządu, może on zdecydować się na radykalne rozwiązanie problemu, czyli na likwidację szpitala. Kolejnym paradoksem ustawy o działalności leczniczej jest brak w niej mechanizmów mogących skłonić samorządy do komercjalizacji szpitali, które nie są zadłużone i osiągają dodatni wynik finansowy. Samorząd nie jest wówczas zagrożony koniecznością pokrywania zobowiązań szpitala, nie ma też znaczenia obietnica pomocy oddłużeniowej. Jest to paradoks, bo z biznesowego punktu widzenia właśnie takie szpitale najlepiej nadawałyby się do przekształcenia w efektywnie działające i przynoszące zyski spółki. Rozwiązania ustawowe natomiast zdają się zachęcać głównie do komercjalizacji szpitali generujących największe długi, a zatem takich, których funkcjonowanie w formie spółki może doprowadzić do rychłej upadłości. Nie ulega wątpliwości, iż przekształcenie SPZOZ-u powinno być dobrze przygotowane. Nieuzasadnione jest rozpoczynanie całego procesu od liczenia jedynie na umorzenie długów. Spółka powstała z przekształcenia SPZOZ może upaść. Jeżeli umorzenie długów i dotacje zostaną wykorzystane, ale szpital będzie działał jak dotychczas, podmiot prowadzący może stanąć przed koniecznością zamknięcia nierentownej spółki. Każdy pozytywnie rozpatrzony wniosek o kwotę dotacji pomniejsza pulę środków przeznaczonych na ten cel. Im później zostanie złożony wniosek, tym mniejsza szansa na uzyskanie dotacji. Przekształcenie SPZOZ niesie ze sobą jednak wiele korzyści, takich jak: redukcja zadłużenia w krótkim czasie, wymuszenie większej kontroli wydatków czy też nacisk na ściąganie zaległych należności, chociażby z tytułu nadwykonań. Kluczowym elementem przekształcenia jest przygotowanie oraz skuteczne wdrożenie restrukturyzacji podmiotu leczniczego, której celem będzie osiągnięcie lub poprawa rentowności. Elementami restrukturyzacji po stronie kosztowej mogą być np. zwiększanie efektywności personelu medycznego oraz infrastruktury medycznej, outsourcing

14 14 Podsumowanie projektu wybranych funkcji (np. catering, sprzątanie, diagnostyka), centralizacja zakupów (np. materiałów i narzędzi medycznych) czy też sprzedaż niepotrzebnego majątku. Szpital może także zmienić strukturę świadczonych usług medycznych, które pozwolą osiągać mu lepszy wynik finansowy. Tego rodzaju działania zostały uwzględnione w celach badawczych prac dyplomowych przygotowywanych przez słuchaczy studium.

15 1 Istota komercjalizacji i prywatyzacji SPZOZ w świetle ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej Konstytucja w Rzeczpospolitej Polskiej zapewnia każdemu obywatelowi prawo do ochrony zdrowia. Każdy podmiot działalności leczniczej jest powołany do udzielania świadczeń z zakresu ochrony zdrowia jako usługi publicznej. Podmioty te zaspakają wymagania pacjentów poprzez wykonywanie badań profilaktycznych i dignostycznych, leczenie i rehabilitację dla przywrocanie zdrowia pacjentom w warunkach ambulatoryjnych i stacjonarnych, jak również podejmowanie działań w kierunku zmniejszenia szkodliwych oddziaływan na środowisko naturalne. Nie ma legalnej definicji ochrony zdrowia. System ochrony zdrowia zdefiniowany jest przez Światową Organizację Zdrowia jako całość działań, których podstawowym celem jest promowanie, poprawa i zachowanie dobrego stanu zdrowia członków populacji. Próba definiowania ochrony zdrowia sprowadza się więc do określenia jej zakresu przedmiotowego, a w szczególności dostępu do świadczeń zdrowotnych oraz zapobieganie chorobom np.: pojęcie ochrony zdrowia obejmuje wielokierunkowe zadania władz publicznych, na które składają się: zapewnienie świadczeń opieki zdrowotnej, promocja zdrowego trybu życia oraz eliminowanie

16 16 Rozdział 1 zagrożeń dla zdrowia (zwalczanie chorób epidemicznych zapobieganie degradacji środowiska) 1 ; pojęcie ochrony zdrowia obejmuje opiekę zdrowotną, działalność prewencyjną, informacyjną i wychowawczą oraz promocję zdrowia rozumianą jako działania umożliwiające poszczególnym osobom i społeczności zwiększenie kontroli nad czynnikami warunkującymi stan zdrowia i przez to jego poprawę, promowanie zdrowego stylu życia oraz środowiskowych i indywidualnych czynników sprzyjających zdrowiu 2. W środowisku medycznym, jak również w opinii publicznej określenie komercjalizacja szpitali często odbierane jest negatywne. Wynika to z faktu, że jest ona częstokroć utożsamiana z prywatyzacją szpitali, jak również postrzegana jako pierwszy krok do wprowadzenia powszechnej odpłatności za świadczenia zdrowotne, w szczególności na szczeblu szpitalnym. Częste są obawy, że skomercjalizowane szpitale będą kierowały się wyłącznie rachunkiem ekonomicznym, a nie dobrem pacjenta, koncentrując się głównie na zabiegach z ich punktu widzenia opłacalnych. Komercjalizacja bywa zatem w wielu środowiskach postrzegana przez aspekt komercyjności, utożsamiany z reguły z odpłatnością za świadczone usługi medyczne 3. Istotnie, w szerokim znaczeniu pojęcia komercjalizacja używa się niekiedy na określenie działań zmierzających do uzyskania korzyści ekonomiczno-gospodarczych w obszarach, które same w sobie nie mają charakteru zarobkowego. Należy jednak zaznaczyć, że w przypadku komercjalizacji szpitali w trybie przewidzianym w ustawie o działalności leczniczej 4, pojęcie to musi być używane w węższym znaczeniu, przyjętym na gruncie polskiego prawa gospodarczego, oznaczającym 1 M. Derecz, Samorząd terytorialny w systemie ochrony zdrowia, Międzykomunalna Sp. Akcyjna Minicipum, Warszawa 2005, s J. Bujny, Prawa pacjenta. Między autonomią a paternalizmem, C.H. Beck, Warszawa s M. Kachniarz, Komercjalizacja samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, Wolters Kluwer, Warszawa 2008, s Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, Dz.U. z 2013 r., poz. 217 (dalej: uodl).

17 Istota komercjalizacji i prywatyzacji SPZOZ w świetle ustawy 17 jedynie przekształcenie podmiotu publicznego w spółkę, ale bez zmiany jej struktury właścicielskiej 5. Pojęcie komercjalizacji w tym węższym znaczeniu ustalone zostało przez przepisy ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji 6. Według jej przepisów, w odniesieniu do przedsiębiorstw państwowych, przez komercjalizację rozumiany jest proces przekształcenia takiego przedsiębiorstwa w spółkę prawa handlowego 7. Komercjalizacja podmiotu działalności leczniczej, w przeciwieństwie do jego prywatyzacji, nie oznacza zmiany właściciela komercjalizowanego podmiotu, którym pozostaje nadal Skarb Państwa albo jednostka samorządu terytorialnego, lecz jedynie zmianę formy organizacyjno-prawnej, w której będzie działać ten podmiot: z samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na jednoosobową spółkę Skarbu Państwa albo spółkę samorządu terytorialnego. Następstwem komercjalizacji może oczywiście, być również prywatyzacja, poprzez sprzedaż udziałów lub akcji takiej spółki podmiotom prywatnym, ale nie musi ona nastąpić. Obecnie przyjmuje się, że komercjalizacja może dotyczyć nie tylko przedsiębiorstw państwowych, ale również innych państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych, które na mocy obowiązujących przepisów prawa mogą zostać przekształcone w spółkę prawa handlowego. W rozumieniu prawa administracyjnego komercjalizacja poprzez tworzenie funduszów celowych, różnego rodzaju agencji i wyspecjalizowanych urzędów centralnych może obejmować również zadania publiczne wewnątrz sektora publicznego 8. W ślad za terminologią utrwaloną na gruncie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji w stosunku do przedsiębiorstw państwowych 5 P. Horosz, Komercjalizacja szpitali i jej skutki w świetle przepisów polskiego prawa gospodarczego, Wolters Kluwer, Warszawa 2011, s Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji; Dz.U. z 2002 r. Nr 171, poz z późn. zm. 7 D. Kostecka, Pojęcie komercjalizacji przedsiębiorstw państwowych, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2002, nr 5, s. 21 i nn.; K. Kruczalak, Zarys prawa handlowego, Warszawa 2002, s J. Czaputowicz (red.), Administracja publiczna. Wyzwania w dobie integracji europejskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s

18 18 Rozdział 1 pojęciem komercjalizacji obejmuje się zatem w polskim prawie również inne przypadki przekształcenia podmiotu publicznego w spółkę prawa handlowego, przy zachowaniu dotychczasowej struktury właścicielskiej. W tym właśnie znaczeniu pojęcie komercjalizacji należy odnieść do rozwiązań zawartych w przepisach ustawy o działalności leczniczej przewidujących, m.in. możliwość bezpośredniego przekształcenia (z zachowaniem określonej w ustawie procedury) samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę prawa handlowego. Przekształcenie takie, zgodnie z terminologią stosowaną w ustawie o komercjalizacji i prywatyzacji, określić można jako komercjalizację danego SPZOZ-u. Regulacje zawarte w ustawie o działalności leczniczej dopuszczają wykorzystanie w tym procesie wyłącznie spółek kapitałowych (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej). Przez komercjalizację SPZOZ-u w myśl przepisów ustawy o działalności leczniczej należy zatem rozumieć jego przekształcenie w spółkę kapitałową 9. Proces komercjalizacji, rozumianej jako przekształcanie podmiotów prywatnych w spółki prawa handlowego, objął już niemal całość placówek podstawowej opieki zdrowotnej (z reguły zostały one również sprywatyzowane). W przypadku szpitali większość z nich funkcjonuje nadal jako podmioty publiczne SPZOZ. Ustawa o działalności leczniczej nie wprowadza odrębnej procedury komercjalizacji szpitali w stosunku do innych SPZOZ-ów. Szpitale należą do szczególnej kategorii zakładów opieki zdrowotnej, których podstawowa działalność skierowana jest do osób wymagających całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych 10. Dlatego też rozmiar ich działalności z reguły jest znacząco większy niż innych placówek ochrony zdrowia, a ich funkcjonowanie a także 9 P. Horosz, A. Grzesiok-Horosz, K. Skowron (red.), Skomercjalizowane szpitale w obrocie gospodarczym, Wolters Kluwer, Warszawa 2012, s M. Dercz, T. Rek, Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 28.

19 Istota komercjalizacji i prywatyzacji SPZOZ w świetle ustawy 19 kwestia przekształcenia w spółki prawa handlowego budzi najżywsze zainteresowanie mediów i społeczeństwa. Istotne jest zatem rozpatrywanie przepisów ustawy o działalności leczniczej umożliwiających komercjalizację SPZOZ-ów głównie w odniesieniu do kwestii przekształcenia w spółki prawa handlowego publicznych szpitali. Wprowadzenie pojęcia komercjalizacja szpitala jest rodzajem skrótu myślowego na określenie procesu przekształcenia szpitalnego SPZOZ-u w spółkę prawa handlowego, przy czym, musi to być spółka kapitałowa spółka akcyjna albo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Pod pojęciem komercjalizacji szpitali należy zatem rozumieć proces polegający na przekształceniu szpitali będących SPZOZ w kapitałowe spółki prawa handlowego, przy zachowaniu dotychczasowej struktury właścicielskiej. Powstała w ten sposób spółka pozostaje jednoosobową spółką podmiotu publicznego: 11 odpowiedniej jednostki samorządu terytorialnego, uczelni medycznej w przypadku przekształcenia szpitala klinicznego, skarbu Państwa. Część szpitali została już przekształcona przez podmioty je tworzące (z reguły jednostki samorządu terytorialnego) w spółki handlowe w wyniku wieloletniego procesu, który może być określany jako pełzająca komercjalizacja 12. Przekształceń tych było jednak zbyt mało, by w zasadniczy sposób zmienić strukturę polskiego lecznictwa szpitalnego. Nie było to przy tym, bezpośrednie przekształcenie SPZOZ w spółkę prawa handlowego, gdyż przed 01 lipca 2011 roku, obowiązujące wówczas przepisy nie przewidywały takiej możliwości. Komercjalizacja mogła mieć jedynie charakter likwidacyjny, polegający na likwidacji dotychczasowego SPZOZ i utworzenie nowego podmiotu spółki prawa handlowego, przejmującej aktywa likwidowanego SPZOZ oraz kontrakt z NFZ. 11 P. Horosz, A. Grzesiok-Horosz, K. Skowron, op. cit., s P. Horosz, Komercjalizacja szpitali i jej skutki w świetle przepisów polskiego prawa gospodarczego, Wolters Kluwer, Warszawa 2011, s. 33 i nn.

20 20 Rozdział 1 W celu wspierania przekształceń w latach , Rada Ministrów uruchomiła program wieloletni Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia, jako realizacja określanego w mediach ministerialnego Planu B. NIK przeprowadziła w 2011 roku kontrolę przekształceń własnościowych szpitali w latach , obejmując kontrolą również efekty ww. programu. Zbadano i oceniono m.in. przebieg likwidacji szpitali publicznych oraz zagospodarowanie majątku pozostałego po ich likwidacji. Według założeń programu Wsparcie jednostek samorządu, zastępowanie szpitali publicznych spółkami miało motywować ich zarządy do większej dbałości o kondycję finansową placówek. Najważniejsze cele komercjalizacji: powstrzymanie generowania strat, zmniejszenie kolejek pacjentów oczekujących na zabiegi. W większości skontrolowanych przez NIK szpitali skomercjalizowanych w latach ww. cele nie zostały osiągnięte. W niektórych wypadkach (przy akceptacji samorządów) cały proces przemian w zakresie funkcjonowania szpitala ograniczył się do operacji księgowych, czyli oddłużenia placówki. Na miejscu, w szpitalu, zachowywano status quo: likwidatorami i nowymi dyrektorami aż połowy skontrolowanych placówek zostawali dotychczasowi dyrektorzy. Nie służyło to ani zachowaniu przejrzystości, ani naprawie sytuacji. Efekty tych przekształceń nie spełniły zakładanych oczekiwań. NIK zwraca uwagę na nieprawidłowości w trakcie jego realizacji, polegające przede wszystkim na finansowaniu działań nieprzewidzianych w programie oraz braku instrumentów niezbędnych do oceny. W konsekwencji te szpitale, które przed komercjalizacją przynosiły duże straty, po przekształceniu wpadały w kolejną spiralę długów. Natomiast zysk osiągały te placówki, które jeszcze przed komercjalizacją wyszły na prostą lub poważnie ograniczyły generowanie strat dzięki dostosowaniu własnej struktury do potrzeb rynku, optymalizacji zatrudnienia, dobrej organizacji pracy oraz skutecznym negocjacjom z dostawcami cen i terminów płatności za leki i sprzęt medyczny. Nie poprawiła się również dostępność świadczeń zdrowotnych, gwarantowanych w ramach ubezpieczenia. Od 2000 roku do czasu za-

człowiek - najlepsza inwestycja

człowiek - najlepsza inwestycja człowiek - najlepsza inwestycja Nowoczesne zarządzanie w zakładach opieki zdrowotnej szkolenia z zakresu rachunku kosztów i informacji zarządczej oraz narzędzi restrukturyzacji i konsolidacji ZOZ. Projekt

Bardziej szczegółowo

Spis treści III. działalność leczniczą... 8

Spis treści III. działalność leczniczą... 8 Notki biograficzne... IX Wykaz skrótów... XI Wprowadzenie... XV Rozdział 1. Nowe zasady funkcjonowania podmiotów leczniczych... 1 1.1. Działalność lecznicza... 1 1.1.1. Definicja podmiotu leczniczego i

Bardziej szczegółowo

Schemat prezentacji:

Schemat prezentacji: Konkursy w ramach II Priorytetu POKL: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących zaplanowane do ogłoszenia w 2012 r. Katolicki Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Zmiany formy organizacyjnoprawnej świadczeniodawców

Zmiany formy organizacyjnoprawnej świadczeniodawców Zmiany formy organizacyjnoprawnej świadczeniodawców Doświadczenia z realizacji Planu B Dariusz Poznański Departament Organizacji Ochrony Zdrowia Ministerstwo Zdrowia Przekształcenia szpitali 1999-2011

Bardziej szczegółowo

Rola banków w finansowaniu służby zdrowia na przykładzie Banku Gospodarstwa Krajowego

Rola banków w finansowaniu służby zdrowia na przykładzie Banku Gospodarstwa Krajowego Rola banków w finansowaniu służby zdrowia na przykładzie Banku Gospodarstwa Krajowego VII Ogólnopolska Konferencja Banku Gospodarstwa Krajowego Przyszłość finansów samorządów terytorialnych dochody, inwestycje,

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie zrealizowanych warsztatów z Rachunku kosztów

Podsumowanie zrealizowanych warsztatów z Rachunku kosztów Podsumowanie zrealizowanych warsztatów z Rachunku kosztów Nowoczesne zarządzanie w zakładach opieki zdrowotnej szkolenia z zakresu rachunku kosztów i informacji zarządczej oraz narzędzi restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

Całokształt działalności zmierzającej do zapewnienia ochrony zdrowia ludności Sprawy podstawowe: zapobieganie chorobom, umocnienie zdrowia,

Całokształt działalności zmierzającej do zapewnienia ochrony zdrowia ludności Sprawy podstawowe: zapobieganie chorobom, umocnienie zdrowia, Całokształt działalności zmierzającej do zapewnienia ochrony zdrowia ludności Sprawy podstawowe: zapobieganie chorobom, umocnienie zdrowia, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych,

Bardziej szczegółowo

Zachowane zostaną jedynie zakłady budżetowe powołane przez jednostki samorządu terytorialnego i to wyłącznie w określonych dziedzinach zadań własnych.

Zachowane zostaną jedynie zakłady budżetowe powołane przez jednostki samorządu terytorialnego i to wyłącznie w określonych dziedzinach zadań własnych. Zachowane zostaną jedynie zakłady budżetowe powołane przez jednostki samorządu terytorialnego i to wyłącznie w określonych dziedzinach zadań własnych. Wszystkie państwowe zakłady budżetowe oraz niektóre

Bardziej szczegółowo

5. Szpital Wojewódzki w Poznaniu z dniem połączenia staje się następcą prawnym Szpitala Rehabilitacyjno-

5. Szpital Wojewódzki w Poznaniu z dniem połączenia staje się następcą prawnym Szpitala Rehabilitacyjno- Uchwała Nr XXXI/812/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie: połączenia Szpitala Rehabilitacyjno-Kardiologicznego wkowanówku ze Szpitalem Wojewódzkim wpoznaniu Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Kondycja SPZOZ w 2015 Podsumowanie analizy

Kondycja SPZOZ w 2015 Podsumowanie analizy Kondycja SPZOZ w 2015 Podsumowanie analizy Magellan ekspert rynku zdrowia Badania rynku ochrony zdrowia Od 2008 roku Magellan gromadzi i analizuje informacje o sytuacji szpitali publicznych w Polsce. Dane

Bardziej szczegółowo

Ustawa o działalności leczniczej. Ministerstwo Zdrowia

Ustawa o działalności leczniczej. Ministerstwo Zdrowia Ustawa o działalności leczniczej Ministerstwo Zdrowia Celem ustawy jest uporządkowanie i ujednolicenie form prawnych, w jakich udzielane są świadczenia zdrowotne. Jeden akt prawny kompleksowo ureguluje

Bardziej szczegółowo

Kondycja SPZOZ w 2015 Podsumowanie analizy. (Raport na podstawie analiz Magellan SA i materiałów pochodzących od pozostałych Członków Stowarzyszenia)

Kondycja SPZOZ w 2015 Podsumowanie analizy. (Raport na podstawie analiz Magellan SA i materiałów pochodzących od pozostałych Członków Stowarzyszenia) Kondycja SPZOZ w 2015 Podsumowanie analizy (Raport na podstawie analiz Magellan SA i materiałów pochodzących od pozostałych Członków Stowarzyszenia) Wyniki szpitali obraz rynku Szpitale wg rentowności

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa restrukturyzacja Jednostki

Kompleksowa restrukturyzacja Jednostki Kompleksowa restrukturyzacja Jednostki Pierwszym możliwym wariantem jest przeprowadzenie skutecznej restrukturyzacji Placówki praktycznie na każdej płaszczyźnie jej funkcjonowania. Fundamentalne dla planowanych

Bardziej szczegółowo

Na własne oczy. Kondycja polskiej okulistyki. działy

Na własne oczy. Kondycja polskiej okulistyki. działy Kondycja polskiej okulistyki Na własne oczy Fot. istockphoto.com Celem opracowania jest przedstawienie stanu finansowania świadczeń okulistycznych w Polsce w latach 2012 2015. Zastosowanie innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

Statut. Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK. w Białymstoku. (tekst ujednolicony) Rozdział I. Nazwa, siedziba i obszar działania.

Statut. Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK. w Białymstoku. (tekst ujednolicony) Rozdział I. Nazwa, siedziba i obszar działania. Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku Statut Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku (tekst ujednolicony) Rozdział I Nazwa, siedziba i obszar działania. Samodzielny Szpital

Bardziej szczegółowo

Kolejna rewolucja w służbie zdrowia

Kolejna rewolucja w służbie zdrowia Kraków, 27 czerwca 2011. Autor: Małgorzata Gach radca prawny i doradca podatkowy Partner w Kancelarii Gach Hulist Mizińska Wawer adwokaci i radcowie prawni sp.p. Kolejna rewolucja w służbie zdrowia 1 lipca

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN FINANSOWY WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH NA 2017 ROK

ROCZNY PLAN FINANSOWY WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH NA 2017 ROK I. 1. Lp. Załącznik do uchwały Nr 46/16 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Kielcach z dnia 28 listopada 2016 r. ROCZNY PLAN FINANSOWY WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH NA

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Warszawa, czerwiec 2014 r. Dotychczas podjęte inicjatywy Szefa Służby Cywilnej W latach

Bardziej szczegółowo

Debata na temat BARIERY USTROJOWE I PRAWNE UTRUDNIAJĄCE FUNKCJONOWANIE SAMORZĄDÓW WOJ. ŚLĄSKIEGO

Debata na temat BARIERY USTROJOWE I PRAWNE UTRUDNIAJĄCE FUNKCJONOWANIE SAMORZĄDÓW WOJ. ŚLĄSKIEGO Debata na temat BARIERY USTROJOWE I PRAWNE UTRUDNIAJĄCE FUNKCJONOWANIE SAMORZĄDÓW WOJ. ŚLĄSKIEGO Finansowe i prawne warunki realizacji przez samorządy lokalne zadań w zakresie ochrony zdrowia (TEZY) Dr

Bardziej szczegółowo

www.pwc.com Podsumowanie dwóch lat Ustawa o działalności leczniczej Próba oceny skutków regulacji

www.pwc.com Podsumowanie dwóch lat Ustawa o działalności leczniczej Próba oceny skutków regulacji www.pwc.com Podsumowanie dwóch lat Ustawa o działalności leczniczej Próba oceny skutków regulacji Ocena ogólna : Ustawa była częścią istotnego pakietu zmian obok ustawy refundacyjnej i planowanej ustawy

Bardziej szczegółowo

Analiza praktyk zarządczych i ich efektów w zakładach opieki zdrowotnej Województwa Opolskiego ROK 2008 STRESZCZENIE.

Analiza praktyk zarządczych i ich efektów w zakładach opieki zdrowotnej Województwa Opolskiego ROK 2008 STRESZCZENIE. Analiza praktyk zarządczych i ich efektów w zakładach opieki zdrowotnej Województwa Opolskiego ROK 2008 STRESZCZENIE Marcin Kautsch Opracowanie dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Kraków,

Bardziej szczegółowo

STATUT. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie

STATUT. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie STATUT Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie Rozdział I Postanowienia ogólne, nazwa, siedziba 1 1. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

Bardziej szczegółowo

STATUT WOJEWÓDZKIEGO SPECJALISTYCZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY W WOLICY

STATUT WOJEWÓDZKIEGO SPECJALISTYCZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY W WOLICY UCHWAŁA NR XXVIII/527/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 26 listopada 2012 roku w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Specjalistycznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy

Bardziej szczegółowo

Fuzje i przejęcia Redakcja naukowa Waldemar Frąckowiak

Fuzje i przejęcia Redakcja naukowa Waldemar Frąckowiak Fuzje i przejęcia Redakcja naukowa Waldemar Frąckowiak Fuzje i przejęcia wiążą się ze złożonymi decyzjami inwestycyjnymi i finansowymi. Obejmują: kluczowe elementy biznesu, zarządzanie i analizy strategiczne,

Bardziej szczegółowo

Przekształcenie Szpitala Wojewódzkiego SP ZOZ w Zielonej Górze w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

Przekształcenie Szpitala Wojewódzkiego SP ZOZ w Zielonej Górze w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Przekształcenie Szpitala Wojewódzkiego SP ZOZ w Zielonej Górze w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Przekształcenie jako element nadania Szpitalowi statusu kliniki w związku z uruchomieniem kierunku

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Aleksandra Wanat Konferencja Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Katowice 22 listopada

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI PROJEKTU Nowoczesne zarządzanie

REGULAMIN REKRUTACJI PROJEKTU Nowoczesne zarządzanie REGULAMIN REKRUTACJI PROJEKTU Nowoczesne zarządzanie 1. Definicje 1.Projekt projekt Nowoczesne zarządzanie,jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

FINANSE. Zjawiska ekonomiczne związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pieniężnych. Mechanizm wymiany i podziału wartości materialnych.

FINANSE. Zjawiska ekonomiczne związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pieniężnych. Mechanizm wymiany i podziału wartości materialnych. Prawo finansowe FINANSE Zjawiska ekonomiczne związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pieniężnych. Mechanizm wymiany i podziału wartości materialnych. Metoda podziału Produktu Krajowego Brutto za

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (stan na 25.01.2005 r.)

Informacja na temat ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (stan na 25.01.2005 r.) Informacja na temat ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (stan na 25.01.2005 r.) Zobowiązania publicznoprawne m.in. z tytułu podatków wobec budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU 09-400 PŁOCK, UL. MEDYCZNA 19 MISJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU

STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU 09-400 PŁOCK, UL. MEDYCZNA 19 MISJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU 09-400 PŁOCK, UL. MEDYCZNA 19 MISJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU SATYSFAKCJĘ PACJENTA OSIĄGAMY POPRZEZ WYSOKĄ JAKOŚĆ I DOSKONALENIE NASZYCH

Bardziej szczegółowo

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Opis szkoleń planowanych do realizacji w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Warszawa, 31 maja 2013 Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych w 2012 roku. 1) W 2012 r. procesem prywatyzacji

Bardziej szczegółowo

w w w.w o r l d w i d e s c h o o l.p l OVER 45

w w w.w o r l d w i d e s c h o o l.p l OVER 45 grupa worldwideschool w w w.w o r l d w i d e s c h o o l.p l INFORMACJA O ZREALIZOWANYM PROJEKCIE OVER 45 OVER 45 INFORMACJA O ZREALIZOWANYM PROJEKCIE OVER 45 Worldwide School Sp. z o.o. w okresie od

Bardziej szczegółowo

Propozycja nr 1 Rachunkowość i podatki od podstaw lub Podstawy rachunkowości i podatków

Propozycja nr 1 Rachunkowość i podatki od podstaw lub Podstawy rachunkowości i podatków Propozycja studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości w Bytowie rientacyjny koszt to: 3200-3600 zł za 2 semestry. Poniżej przedstawione zostały 3 warianty studiów, niemniej organizatorzy są otwarci

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKTACH. Działanie 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKTACH. Działanie 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy Załącznik do Uchwały Nr 52/1913/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 grudnia 2015 r. ZAŁOŻENIA DO PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH WDROŻENIOWYCH W RAMACH DZIAŁANIA 8.1 REGIONALNEGO PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/528/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 26 listopada 2012 roku

UCHWAŁA NR XXVIII/528/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 26 listopada 2012 roku UCHWAŁA NR XXVIII/528/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 26 listopada 2012 roku w sprawie: połączenia Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia...

UCHWAŁA NR... SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia... Załącznik do uchwały nr XXVI/447/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 września 2012 roku UCHWAŁA NR... SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia... w sprawie: połączenia Wielkopolskiego Centrum

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa...

Spis treści. Przedmowa... Przedmowa............................................ Wykaz skrótów......................................... XIII A. Tekst ustawy........................................ 1 Ustawa o działalności leczniczej

Bardziej szczegółowo

Konferencja Nowoczesne technologie w edukacji

Konferencja Nowoczesne technologie w edukacji Konferencja Nowoczesne technologie w edukacji MOŻLIWOŚCI POZYSKIWANIA FUNDUSZY UNIJNYCH DLA BIBLIOTEK SZKOLNYCH Tomasz Piersiak Konsulting ul. Kupiecka 21, 65-426 Zielona Góra 16 marca 2016 r. Biblioteki

Bardziej szczegółowo

KONTRAKTOWANIE USŁUG MEDYCZNYCH KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PROCESU OFERTOWANIA DO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

KONTRAKTOWANIE USŁUG MEDYCZNYCH KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PROCESU OFERTOWANIA DO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA KONTRAKTOWANIE USŁUG MEDYCZNYCH KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PROCESU OFERTOWANIA DO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZESPÓŁ OBSŁUGI PODMIOTÓW MEDYCZNYCH Kluczowym dla polskiego systemu finansowania podmiotów leczniczych

Bardziej szczegółowo

S t a t u t Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Siemianowicach Śląskich. Rozdział I Postanowienia ogólne

S t a t u t Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Siemianowicach Śląskich. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały nr.../2012 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia... 2012 r. S t a t u t Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Siemianowicach Śląskich Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA Praktyczne aspekty przekształcania SP ZOZ w spółki w świetle nowych regulacji prawnych - podejście zintegrowane

KONFERENCJA Praktyczne aspekty przekształcania SP ZOZ w spółki w świetle nowych regulacji prawnych - podejście zintegrowane KONFERENCJA Praktyczne aspekty przekształcania SP ZOZ w spółki w świetle nowych regulacji prawnych - podejście zintegrowane SZCZEGÓŁOWY PROGRAM Data Konferencji: 21 czerwca 2011 roku Miejsce: Lublin, Hotel

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE I WDRAŻANIE EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO. Dr Piotr Owczarek

PROGRAMOWANIE I WDRAŻANIE EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO. Dr Piotr Owczarek PROGRAMOWANIE I WDRAŻANIE EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Dr Piotr Owczarek Fundusze strukturalne Zasoby finansowe UE, z których udzielana jest pomoc w zakresie restrukturyzacji i modernizacji gospodarki

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów Wprowadzenie Rozdział I. Organizowanie instytucji kultury

Wykaz skrótów Wprowadzenie Rozdział I. Organizowanie instytucji kultury Wykaz skrótów... Wprowadzenie... Rozdział I. Organizowanie instytucji kultury... 1 1. Kompetencje organizatora instytucji kultury... 1 1.1. Kompetencje w zakresie tworzenia instytucji kultury... 2 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Czy można efektywnie zarządzać publicznym zakładem opieki zdrowotnej?

Czy można efektywnie zarządzać publicznym zakładem opieki zdrowotnej? Czy można efektywnie zarządzać publicznym zakładem opieki zdrowotnej? Krzysztof Kłos Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydygiera w Krakowie Charakterystyka szpitala - 2005 22 oddziały

Bardziej szczegółowo

Cele strategiczne. Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim na rok 2010/2011

Cele strategiczne. Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim na rok 2010/2011 Cele strategiczne Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim na rok 2010/2011 1 Kadra kierownicza SP ZOZ Tomaszów Lub za zasadnicze cele do zrealizowania w 2010/2011r przyjęła:

Bardziej szczegółowo

I. W tekście jednolitym Statutu wprowadza się następujące zmiany : 3/. W 4 statutu wprowadza się następujące zmiany:

I. W tekście jednolitym Statutu wprowadza się następujące zmiany : 3/. W 4 statutu wprowadza się następujące zmiany: UCHWAŁA 641/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 19 PAŹDZIERNIKA 2011 ROKU W SPRAWIE: w sprawie zmiany Statutu Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach. NA PODSTAWIE: art.42 ust.4 ustawy

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO Nr 15/16/VII NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 4 listopada 2016 r.

STANOWISKO Nr 15/16/VII NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 4 listopada 2016 r. STANOWISKO Nr 15/16/VII NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz projektu

Bardziej szczegółowo

Narodowa Służba Zdrowia strategia zmian w systemie ochrony zdrowia w Polsce. Warszawa, 28 listopada 2016 r. Przemysław Sielicki

Narodowa Służba Zdrowia strategia zmian w systemie ochrony zdrowia w Polsce. Warszawa, 28 listopada 2016 r. Przemysław Sielicki strategia zmian w systemie ochrony zdrowia w Polsce Warszawa, 28 listopada 2016 r. Przemysław Sielicki 1. Narodowa Służba Zdrowia system opieki zdrowotnej od 2018 roku. 2. Finansowanie - budżet państwa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU PROJEKTU Inwestujmy w Kadry

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU PROJEKTU Inwestujmy w Kadry INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU PROJEKTU Inwestujmy w Kadry Projekt Inwestujmy w Kadry współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy, 9-220

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Kierując się dobrem ogółu jakim jest zagwarantowanie równego dla wszystkich obywateli prawa do ochrony zdrowia stanowiącego zarazem sprawę o szczególnym znaczeniu dla Państwa jako

Bardziej szczegółowo

dla kierunku pielęgniarstwo

dla kierunku pielęgniarstwo Załącznik nr 2 do umowy nr 14 II/SP-EFS/ZZP-125/14/1/1874/1473 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA UCZESTNICTWA W STUDIACH POMOSTOWYCH REALIZOWANYCH

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. uczestnictwa w projekcie. Usprawnienie zarządzania i obsługi klienta. w Urzędzie Gminy Zawoja

R E G U L A M I N. uczestnictwa w projekcie. Usprawnienie zarządzania i obsługi klienta. w Urzędzie Gminy Zawoja R E G U L A M I N uczestnictwa w projekcie Usprawnienie zarządzania i obsługi klienta w Urzędzie Gminy Zawoja 1/5 1 Informacje ogólne 1. Projekt Usprawnienie zarządzania i obsługi klienta w Urzędzie Gminy

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Poczta Polska jest państwowym przedsiębiorstwem użyteczności publicznej powołanym na mocy ustawy z dnia 30 lipca 1997 r. o państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej Poczta

Bardziej szczegółowo

EFS w latach 2014-2020

EFS w latach 2014-2020 Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020 EFS w latach 2014-2020 Decentralizacja Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKTACH

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKTACH Załącznik nr 2 do INFORMACJI O NABORZE ZAŁOŻENIA DO PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH WDROŻENIOWYCH W RAMACH DZIAŁANIA 8.1 REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/312/2009 RADY POWIATU W SZCZECINKU Z DNIA 21 WRZEŚNIA 2009 R. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-

UCHWAŁA NR XLI/312/2009 RADY POWIATU W SZCZECINKU Z DNIA 21 WRZEŚNIA 2009 R. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko- UCHWAŁA NR XLI/312/2009 RADY POWIATU W SZCZECINKU Z DNIA 21 WRZEŚNIA 2009 R. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego w sprawie likwidacji Regionalnego Zespołu

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZMIAN. Zadania własne. Zwiększenia o kwotę 5 856 675 zł

ZESTAWIENIE ZMIAN. Zadania własne. Zwiększenia o kwotę 5 856 675 zł Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLVII/455/2006 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 kwietnia 2006 r. ZESTAWIENIE ZMIAN Zadania własne DOCHODY Zwiększenia o kwotę 5 856 675 zł W dziale 010 ROLNICTWO I

Bardziej szczegółowo

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych.

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych. Norma PN-EN ISO 9001:2009 System Zarządzania Jakością w usługach medycznych Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych. www.isomed.pl Grzegorz Dobrakowski Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Złotoryi. Potencjalne kierunki działań

Aktualna sytuacja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Złotoryi. Potencjalne kierunki działań Aktualna sytuacja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Złotoryi Potencjalne kierunki działań Podjęte działania naprawcze Od maja 2013 roku podjęto następujące działania, skutkujące zahamowaniem generowania strat

Bardziej szczegółowo

Skrócona wersje raportu

Skrócona wersje raportu Centrum Euro Info PL-410 w Rzeszowie w ubiegłym roku organizowało panele dyskusyjne w ramach projektu ERE Europejskie Forum Przedsiębiorczości. Projekt pozwolił przedsiębiorcom wyrazić opinie oraz oczekiwania

Bardziej szczegółowo

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz www.jurasza.pl

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz www.jurasza.pl Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz www.jurasza.pl Działania realizowane w ramach programu. DOK (Drastyczne Ograniczanie Kosztów), umożliwiły

Bardziej szczegółowo

Projekt WND-POKL /10 Transfer w przedsiębiorczość

Projekt WND-POKL /10 Transfer w przedsiębiorczość Prezentowany raport jest analizą wstępnej ankiety ewaluacyjnej przeprowadzonej w ramach projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytetu VIII. Regionalne kadry

Bardziej szczegółowo

Roczny Plan Działania na 2017 r. Lp.

Roczny Plan Działania na 2017 r. Lp. Załącznik do uchwały nr 110 KM PO WER z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie zmiany w Rocznym Planie Działania na 2017 rok dla V Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /2009. Rady Ministrów. z dnia 2009 r.

Uchwała Nr /2009. Rady Ministrów. z dnia 2009 r. Uchwała Nr /2009 Rady Ministrów z dnia 2009 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia Na

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie w podmiotach leczniczych

Zarządzanie w podmiotach leczniczych Zarządzanie w podmiotach leczniczych Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/08/7405/7710 Cena netto 3 900,00 zł Cena brutto 3 900,00 zł Cena netto za godzinę 22,41 zł Cena brutto za godzinę 22,41 Możliwe

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Plan Działania na rok Priorytet IX. Biuro Koordynacji Projektów Oddział Projektów Społecznych

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Plan Działania na rok Priorytet IX. Biuro Koordynacji Projektów Oddział Projektów Społecznych Program Operacyjny Kapitał Ludzki Plan Działania na rok 2011 Priorytet IX Biuro Koordynacji Projektów Oddział Projektów Społecznych 1 Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/411/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 25 czerwca 2012 roku

UCHWAŁA NR XXIII/411/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 25 czerwca 2012 roku UCHWAŁA NR XXIII/411/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie nadania statutu Szpitalowi Rehabilitacyjnemu dla Dzieci w Poznaniu - Kiekrzu. Na podstawie art. 42 ust.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/18/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 r.

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/18/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/18/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK 2015 GNOJNIK 2015 SPIS TREŚCI: I. WPROWADZENIE II. CELE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PN. PI BSFT INNOWACYJNA METODA TERAPEUTYCZNA W STACJONARNYM LECZENIU UZALEŻNIEŃ ALKOHOLOWYCH OSÓB DOROSŁYCH

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PN. PI BSFT INNOWACYJNA METODA TERAPEUTYCZNA W STACJONARNYM LECZENIU UZALEŻNIEŃ ALKOHOLOWYCH OSÓB DOROSŁYCH Parzymiechy, dn. 15.11.2012r REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PN. PI BSFT INNOWACYJNA METODA TERAPEUTYCZNA W STACJONARNYM LECZENIU UZALEŻNIEŃ ALKOHOLOWYCH OSÓB DOROSŁYCH 1 Warunki rejestracji i naboru

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. R egionalny y Ośrodek. Polityki Społecznej. w R zeszow ie

Człowiek najlepsza inwestycja. R egionalny y Ośrodek. Polityki Społecznej. w R zeszow ie Człowiek najlepsza inwestycja R egionalny y Ośrodek O Polityki Społecznej w R zeszow ie PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Rzeszów: Usługi

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018 OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF. Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2012-2018 Podstawą do opracowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki część Zarządzanie Bezpieczeństwem Opieki Realizator Projektu: Centrum Monitorowania

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz dla :

Kwestionariusz dla : Wsparcie Przedsiębiorczości Społecznej w Europie Kwestionariusz dla : osób prowadzących przedsiębiorstwa społeczne ekspertów/trenerów z obszaru ekonomii społecznej, przedsiębiorczości i zarządzania osób

Bardziej szczegółowo

Przekształcenia podmiotowe jednostek ochrony zdrowia

Przekształcenia podmiotowe jednostek ochrony zdrowia Przekształcenia podmiotowe jednostek ochrony zdrowia Joanna Nowak-Kubiak łączenie, likwidacja albo przekształcenie SP ZOZ w spółkę procesy prawne procesy decyzyjne w tym uwarunkowania do rozstrzygania

Bardziej szczegółowo

RADA SPOŁECZNA WIELKOPOLSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII 61-866 POZNAŃ, GARBARY 15. UCHWAŁA NR 33(241)/2010 z dnia 08.12.2010 r.

RADA SPOŁECZNA WIELKOPOLSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII 61-866 POZNAŃ, GARBARY 15. UCHWAŁA NR 33(241)/2010 z dnia 08.12.2010 r. RADA SPOŁECZNA WIELKOPOLSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII 61-866 POZNAŃ, GARBARY 15 UCHWAŁA NR 33(241)/2010 z dnia 08.12.2010 r. w sprawie zmiany statutu Wielkopolskiego Centrum Onkologii 1 Na podstawie art. 39

Bardziej szczegółowo

PESEL: seria i nr dowodu osobistego

PESEL: seria i nr dowodu osobistego Załącznik nr 2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA UCZESTNICTWA W STUDIACH POMOSTOWYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU KSZTAŁCENIE ZAWODOWE

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 3 listopada 2015 r. Poz. 6216

Poznań, dnia 3 listopada 2015 r. Poz. 6216 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 3 listopada 2015 r. Poz. 6216 UCHWAŁA NR XI/303/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 26 października 2015 r. w sprawie nadania statutu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. realizowany w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku

PROJEKT. realizowany w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku PROJEKT Chcemy być atrakcyjni na mazowieckim rynku pracy realizowany w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku Raport z badania ewaluacyjnego Beneficjentów Ostatecznych uczestniczących w realizacji zadania

Bardziej szczegółowo

WYDARZENIA W CZĘŚCI EDUKACYJNEJ PROJEKTU. Newsletter 18. Projekt Koordynacja na rzecz aktywnej integracji

WYDARZENIA W CZĘŚCI EDUKACYJNEJ PROJEKTU. Newsletter 18. Projekt Koordynacja na rzecz aktywnej integracji Newsletter 18 Projekt Koordynacja na rzecz aktywnej integracji WYDARZENIA W CZĘŚCI EDUKACYJNEJ PROJEKTU Seminarium - Ochrona danych osobowych, Warszawa, 17 czerwca 2013 r. Przegląd wydarzeń w projekcie

Bardziej szczegółowo

opieki zdrowotnej pod nazwą Okręgowy Szpital Kolejowy w Szczecinie s.p.z.o.z. d. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1998 r. w spr

opieki zdrowotnej pod nazwą Okręgowy Szpital Kolejowy w Szczecinie s.p.z.o.z. d. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1998 r. w spr Uchwała Nr XXX/743/2000 Rady Miasta Szczecina z dnia 30 października 2000 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Szpitala Miejskiego im. św. Karola Boromeusza w Szczecinie s. p. z. o. z. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE PODCZAS SPOTKANIA INFORMACYJNEGO DOTYCZĄCEGO DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA 7.4 PO KL Pytanie nr 1: Czy partnerem Beneficjenta może być

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 2: Odpowiedź: Pytanie nr 3: Odpowiedź: Pytanie nr 4: Odpowiedź: Pytanie nr 5:

Pytanie nr 2: Odpowiedź: Pytanie nr 3: Odpowiedź: Pytanie nr 4: Odpowiedź: Pytanie nr 5: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM DOTYCZĄCYM DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA 9.4 PO KL (KONKURS NR PO KL/9.4/1/12). Pytanie nr 1: Czy w projekcie

Bardziej szczegółowo

Onkologia a planowane zmiany w systemie ochrony zdrowia. Jerzy Gryglewicz Warszawa, 18 listopada 2016 r.

Onkologia a planowane zmiany w systemie ochrony zdrowia. Jerzy Gryglewicz Warszawa, 18 listopada 2016 r. Onkologia a planowane zmiany w systemie ochrony zdrowia Jerzy Gryglewicz Warszawa, 18 listopada 2016 r. Narodowa Służba Zdrowia Strategia zmian w systemie ochrony zdrowia w Polsce Priorytet I: Budowa sprawnego

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami B+R jak to się robi w Polsce? Agnieszka Gryzik Ośrodek Przetwarzania Informacji Instytut Badawczy

Zarządzanie projektami B+R jak to się robi w Polsce? Agnieszka Gryzik Ośrodek Przetwarzania Informacji Instytut Badawczy Zarządzanie projektami B+R jak to się robi w Polsce? Agnieszka Gryzik Ośrodek Przetwarzania Informacji Instytut Badawczy Tematy badań 1 2 3 Zarządzanie projektami B+R w sektorze nauki Zarządzanie projektami

Bardziej szczegółowo

STATUT. Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT. Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce. Rozdział I. Postanowienia ogólne Tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą Rady Społecznej nr 8/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r. STATUT Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Działanie 5.1 Wzmocnienie potencjału administracji rządowej

Działanie 5.1 Wzmocnienie potencjału administracji rządowej Działanie 5.1 Wzmocnienie potencjału administracji rządowej Poddziałanie 5.1.1 Modernizacja systemów zarządzania i podnoszenie kompetencji kadr Diagnozowanie kondycji administracji rządowej w kluczowych

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 34212 Temat: Restrukturyzacja grup kapitałowych oraz przedsiębiorstw. Aspekty prawne i podatkowe oraz komunikacja zmian - z cyklu Akademia Prawa BDO 17-18

Bardziej szczegółowo

Zadłużenie spzoz-ów. Dr Christoph Sowada. Instytut Zdrowia Publicznego UJ CM

Zadłużenie spzoz-ów. Dr Christoph Sowada. Instytut Zdrowia Publicznego UJ CM Zadłużenie spzoz-ów Dr Christoph Sowada Instytut Zdrowia Publicznego UJ CM Zadłużenie Suma zobowiązań (interpretacja rachunkowa) Suma zobowiązań wymagalnych (interpretacja MZ) Suma zobowiązań wymagalnych,

Bardziej szczegółowo

BENCHMARKING. Dariusz Wasilewski. Instytut Wiedza i Zdrowie

BENCHMARKING. Dariusz Wasilewski. Instytut Wiedza i Zdrowie BENCHMARKING Dariusz Wasilewski Instytut Wiedza i Zdrowie PROSTO DO CELU... A co z efektami?: WZROSTOWI wydatków na zdrowie NIE towarzyszy wzrost zadowolenia z funkcjonowania Systemu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo Wyższe i Nauka

Szkolnictwo Wyższe i Nauka Szkolnictwo Wyższe i Nauka Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 2013 Departament Wdrożeń i Innowacji Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IV PO

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 15 czerwca 2016 r.

Wrocław, dnia 15 czerwca 2016 r. Wrocław, dnia 15 czerwca 2016 r. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza zapisy na Studia Podyplomowe Organizacja Uzdrowisk i Lecznictwa Uzdrowiskowego w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

I. Zasady systemu ochrony zdrowia

I. Zasady systemu ochrony zdrowia REKOMENDACJE KONFERENCJI BIAŁEGO SZCZYTU" z dnia 19 marca 2008 r. I. Zasady systemu ochrony zdrowia 1. Pacjent znajduje się w centrum systemu ochrony zdrowia; bezpieczeństwo pacjenta jest podstawowym priorytetem

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ we WLENIU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

S T A T U T. SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ we WLENIU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE S T A T U T SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ we WLENIU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wleniu jest podmiotem leczniczym niebędącym

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ Załącznik do uchwały nr 837/XLVI/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 25.06.2009 r. STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie

Bardziej szczegółowo

SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W PILE

SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W PILE Załącznik do uchwały Nr Rady Powiatu w Pile z dnia 14 czerwca 2012 r. STATUT SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W PILE IM. STANISŁAWA STASZICA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Szpital Specjalistyczny w Pile

Bardziej szczegółowo

KOŁO NAUKOWE EKONOMIKI ZDROWIA Spotkanie 17.XI.2008 r.

KOŁO NAUKOWE EKONOMIKI ZDROWIA Spotkanie 17.XI.2008 r. KOŁO NAUKOWE EKONOMIKI ZDROWIA Spotkanie 17.XI.2008 r. Plan: Informacje organizacyjne Funkcjonowanie zakładów opieki zdrowotnej Przekształcenia własnościowe w sektorze ochrony zdrowia (Raport MZ, propozycje

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do projektu uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy

Załącznik nr 3 do projektu uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy Załącznik nr 3 do projektu uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy z dnia Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy Uwagi ogólne: Wieloletnią Prognozę Finansową miasta

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 3/10 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 stycznia 2010 roku

Uchwała Nr 3/10 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 stycznia 2010 roku Uchwała Nr 3/10 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 stycznia 2010 roku w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii i

Bardziej szczegółowo