PRZEKSZTAŁCENIA ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W POLSCE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEKSZTAŁCENIA ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W POLSCE"

Transkrypt

1 PRZEKSZTAŁCENIA ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W POLSCE RAPORT Z BADAŃ Z UWZGLĘDNIENIEM SPOSTRZEŻEŃ UCZESTNIKÓW PROJEKTU PROFESJONALNE ZARZĄDZANIE W SYSTEMIE OCHRONY ZDROWIA

2

3 HENRYK GAWROŃSKI, IZABELA SEREDOCHA PRZEKSZTAŁCENIA ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W POLSCE RAPORT Z BADAŃ Z UWZGLĘDNIENIEM SPOSTRZEŻEŃ UCZESTNIKÓW PROJEKTU PROFESJONALNE ZARZĄDZANIE W SYSTEMIE OCHRONY ZDROWIA Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna w Elblągu Elbląg 2014

4 Recenzent Dr hab. Tadeusz Liziński, prof. ITeP Skład i łamanie Oficyna Wydawnicza Edytor.org Lidia Ciecierska Redakcja i korekta techniczna Zofia Ciecierska Projekt okładki Oficyna Wydawnicza Edytor.org Copyright by Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna, Elbląg 2014 ISBN Publikacja została opracowana w ramach realizowanego przez Elbląską Uczelnią Humanistyczno-Ekonomiczną w Elblągu projektu pn. Profesjonalne zarządzanie w systemie ochrony zdrowia współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach umowy o dofinansowanie realizacji projektu nr POKL /12 Publikacja dystrybuowana bezpłatnie Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna w Elblągu Elbląg, ul. Lotnicza 2 tel lub , fax www: euh-e.edu.pl

5 Spis treści Podsumowanie projektu 7 1. Istota komercjalizacji i prywatyzacji SPZOZ w świetle ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej Charakterystyka przedmiotu i celów raportu (projektu) Metodologia badania ewaluacyjnego Dobre praktyki przekształceń ZOZ w spółkę prawa handlowego Analiza podstawowych problemów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w podmiotach działalności leczniczej Spostrzeżenia uczestników projektu w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi na podstawie ustrukturyzowanego wywiadu Analiza podstawowych problemów zarządzania finansami podmiotów działalności leczniczej Spostrzeżenia uczestników projektu w zakresie zarządzania finansami podmiotów działalności leczniczej na podstawie ustrukturyzowanego wywiadu Spostrzeżenia uczestników projektu w zakresie społecznego odbioru oraz efektów procesów restrukturyzacji, komercjalizacji i prywatyzacji podmiotów działalności leczniczej Bariery przekształceń ZOZ w Polsce wraz ze spostrzeżeniami uczestników projektu w tym zakresie Analiza wzrostu umiejętności uczestników projektu w zakresie zarządzania ZOZ w oparciu o testy zamknięte ex ante i ex post Analiza wzrostu wiedzy i umiejętności uczestników projektu w zakresie komercjalizacji ZOZ oraz zmiany świadomości na podstawie wywiadu ustrukturyzowanego ex ante i ex post Synteza wzrostu umiejętności uczestników projektu w zakresie zarządzania ZOZ Tematy i podstawowe założenia prac dyplomowych słuchaczy studium podyplomowego Prezentacja najważniejszych wyników raportu (projektu) Wnioski i rekomendacje 155

6 6 Spis treści Bibliografia 169 Spis rysunków 173 Spis tabel 175 Załączniki 177

7 Podsumowanie projektu Polski system ochrony zdrowia stoi w obliczu dwóch przeciwstawnych wyzwań. Z jednej strony, rosnącego popytu na świadczenia usług zdrowotnych, wzrostu technologicznych możliwości ich świadczenia, wzrostu świadomości zdrowotnej obywateli, co wynika z takich czynników, jak: zmiana struktury demograficznej, wzrost kosztów zasobów czy postęp technologiczny, ale jednocześnie powoduje ogólny wzrost kosztów świadczenia tych usług, z drugiej zaś coraz bardziej ograniczonej puli środków publicznych na realizację usług zdrowotnych. Te dwa zasadnicze ograniczenia i wyznaczniki funkcjonowania współczesnych placówek zdrowotnych sprawiają, że w placówkach tych konieczne jest wprowadzenie profesjonalnego zarządzania, opartego na teorii i praktyce sprawnego funkcjonowania współczesnych organizacji. Sprawność ta zaś wyznaczona jest: efektywnością (celami), ekonomicznością (kosztami), etycznością (równością i zasadami dostępu do usług zdrowotnych). Za proces zarządzania na poziomie całego podmiotu działalności leczniczej, jak i na poziomie operacyjnym (np. oddziału szpitalnego), odpowiadają pracownicy i menedżerowie tego ośrodka. 5 marca 2013 roku pomiędzy Elbląską Uczelnią Humanistyczno- -Ekonomiczną w Elblągu ( Elbląg, ul. Lotnicza 2) a Ministerstwem Zdrowia ( Warszawa, ul Miodowa 15) została podpisana umowa Nr POKL /12-00 o dofinansowanie realizacji projektu pn. Profesjonalne zarządzanie w systemie ochrony zdrowia, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji projektu wyznaczono na 1 lutego 2013 do 31 maja 2014 roku. Celem projektu jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie profesjonalnego zarządzania w systemie ochrony zdrowia. W praktyce

8 8 Podsumowanie projektu oznacza to nabycie kwalifikacji pozwalających dostosować zakłady opieki zdrowotnej do zmian zachodzących w gospodarce i w otoczeniu prawnym organizacji publicznych. Projekt pn. Profesjonalne zarządzanie w systemie ochrony zdrowia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany z: Priorytetu II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących; Działanie 2.3. Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia; Poddziałanie Rozwój kwalifikacji kadr służący podniesieniu jakości zarządzania w ochronie zdrowia. Udział w projekcie oznacza nieodpłatne uczestnictwo 24 osób w studiach podyplomowych z zakresu zarządzania w systemie ochrony zdrowia. Uczestnicy projektu zostali zrekrutowani zgodnie z regulaminem rekrutacji określonym w projekcie. Posiadają oni wykształcenie wyższe i reprezentują kadrę zarządzającą jednostki, w której są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. W grupie znalazło się 11 kierowników komórek organizacyjnych podmiotów leczniczych, 3 zastępców kierowników, 6 pielęgniarek oddziałowych, 1 pielęgniarz oddziałowy, 1 z-ca pielęgniarki oddziałowej, 1 przełożona pielęgniarek i 1 położna oddziałowa. Wśród uczestników grupy nie znalazł się żaden pracownik kadry zarządzającej naczelnego kierownictwa podmiotu leczniczego (tzn. zatrudniony na stanowisku: dyrektora lub jego zastępcy, głównego księgowego lub jego zastępcy, ordynatora lub jego zastępcy). Grupę uczestników zdominowali kierownicy i ich zastępcy poziomu operacyjnego i wykonawczego, czyli średniego szczebla zarządzania, w szczególności aparatu gospodarczego i pielęgniarskiego, co jest zgodne z założeniami projektu. W badaniu ex ante analiza udzielonych odpowiedzi na pytania zamknięte dawała podstawy do twierdzenia, iż nowe rozwiązania prawne regulujące funkcjonowanie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (SPZOZ) nie były znane uczestnikom projektu w stopniu satysfakcjonującym. Najlepiej uczestnicy projektu poradzili sobie ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za decyzję o przekształceniu SPZOZ 83,33% grupy badawczej udzieliło prawidłowej odpowie-

9 Podsumowanie projektu 9 dzi. Tylko 14 osób, a więc 58,33% grupy, zapoznało się z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej i to raczej w sposób wybiórczy, o czym świadczyły odpowiedzi na kolejne pytania. Być może było to uwarunkowane faktem, iż w opinii aż 17 uczestników projektu (70,83%) ZOZ, w którym zostali zatrudnieni w najbliższym czasie nie zostanie skomercjalizowany. Tylko 50% grupy udzieliło prawidłowej odpowiedzi na pytanie o uprawnienia do prowadzenia już istniejących SPZOZ w świetle w ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz pytanie o możliwości prowadzenia SPZOZ w formie jednostki budżetowej. Natomiast analiza udzielonych odpowiedzi na pytania otwarte i pytania ustrukturyzowanego wywiadu pozwalała postawić tezę, że wypowiedzi słuchaczy przedstawione na tym etapie realizacji projektu (ex ante) potwierdzają ogólny brak ich identyfikacji z założeniami oczekiwanej w polskiej służbie zdrowia restrukturyzacji, komercjalizacji i prywatyzacji podmiotów działalności leczniczej. Analiza tych odpowiedzi wskazywała raczej na brak kompetencji koncepcyjnych wymaganych od kadry kierowniczej oraz niski poziom wiedzy o komercjalizacji i prywatyzacji, co można było uzasadnić (początek projektu) i usprawiedliwić podjęciem studiów podyplomowych w tym zakresie. Jednocześnie uzasadnia to potrzebę realizacji projektu Profesjonalne zarządzanie w systemie ochrony zdrowia. W ramach swobodnych wypowiedzi słuchaczy dawało się wyczuć trudne do przełamania, generalnie negatywne osobiste odczucia, przekonania i skojarzenia z restrukturyzacją i prywatyzacją podmiotów leczniczych. Odczucia te związane były głównie z obawą o własną pozycję zawodową po komercjalizacji potrzeba przekwalifikowania i doskonalenia, zwiększenie obowiązków. Nie dostrzegano potrzeby zmian systemowych i podniesienia sprawności (efektywności, ekonomiczności i etyczności) w podmiotach działalności leczniczej. Tezę tę potwierdzają również wymieniane argumenty uzasadniające podjęcie studiów w ramach projektu. Poza ogólnym, powtarzanym przez 18 osób, twierdzeniem o potrzebie zdobycia fachowej wiedzy z zakresu zarządzania podmiotem działalności leczniczej (wydaje się, że nie wypadało tego nie napisać), pozostałe argumenty mają charakter osobisty

10 10 Podsumowanie projektu i potwierdzający swoiste przywiązanie tych pracowników do operacyjnego i wykonawczego, a nie koncepcyjnego szczebla zarządzania. Z drugiej jednak strony, warto podkreślić, iż przekształcanie SPZOZ stanowi rewolucyjną zmianę w systemie służby zdrowia i wymaga przygotowania kadr na każdym poziomie zarządzania organizacją. Jak każda bowiem zmiana, przekształcenie to budzi wewnętrzny opór i sprzyja tworzeniu postaw niechętnych, a nawet wrogich. Identyfikacja pracowników służby zdrowia z nową koncepcją systemową jest więc ważne nie tylko na poziomie decyzji strategicznych, podejmowanych przez generalne kierownictwo ZOZ, ale także, a może przede wszystkim, na poziomie działań operacyjnych. W nowej formie organizacyjnej należy przecież sprawnie realizować podstawowe zadania przypisane podmiotom leczniczym. Zmiana winna więc być wprowadzona w jak najmniej bolesny dla pracowników i dla pacjentów sposób. Jeśli weźmie się to po uwagę udział w projekcie uczestników reprezentujących średni szczebel zarządzania, należy uznać za zasadne przeprowadzenie wstępnej analizy poziomu ich wiedzy Wyeliminowanie obszarów niekompetencji, czy nawet niechęci wobec nowego, może w istotny sposób przyczynić się do usprawnienia wdrażania zmiany, jaką jest proces przekształcania SPZOZ. Finansowanie służby zdrowia od wielu lat jest tematem wielu dyskusji i debat. Poziom jej finansowania zależy od zamożności społeczeństwa, od sytuacji gospodarczej kraju, regulacji prawnych. Płatnik jakim jest NFZ, kupując świadczenia, jednocześnie określa pewne standardy dotyczące personelu, sprzętu, wyposażenia gabinetów, dostosowania pomieszczeń do przepisów sanitarnych. Wymagania te są coraz wyższe, a tylko ich spełnienie gwarantuje otrzymanie kontraktu. Infrastruktura techniczna szpitala, posiadany sprzęt medyczny oraz możliwości zatrudnionego personelu pozwalają na wykonywanie większej liczby świadczeń. Świadczą o tym wykonywane ponadlimity, jak również tzw. hamowanie w przyjmowaniu pacjentów w ostatnim kwartale, które jest znane szpitalom na terenie całego kraju. Podstawowym źródłem finansowania podmiotów leczniczych są środki finansowe pochodzące ze świadczeń zdrowotnych udzielanych

11 Podsumowanie projektu 11 w ramach kontraktu z NFZ. Podmioty te mogą jednak pozyskiwać dodatkowe środki finansowe z: prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług oraz dzierżawy obiektów; prowadzenia działalności gospodarczej ze sprzedaży towarów i materiałów; odpłatnych świadczeń zdrowotnych; dotacji; udziału w projektach. Pewnym rozwiązaniem mogłoby być umożliwienie w lecznictwie stacjonarnym przyjmowania pacjentów odpłatnie. Zgodnie z ogólnymi przepisami udzielania świadczeń medycznych jest to niemożliwe, ponieważ NFZ kupując świadczenia, kupuje całodobową opiekę. W ten sposób blokuje możliwość świadczenia usług odpłatnie pacjentom komercyjnym. Mimo że w szpitalu są puste łóżka, nie ma on prawa przyjęcia pacjentów odpłatnie, gdyż grozi to zerwaniem kontraktu z NFZ. Dopóki nie będzie odpowiednich regulacji prawnych, nawet prywatne dodatkowe ubezpieczenia nie rozwiążą tego problemu. Obowiązkiem podmiotu leczniczego jest nieść pomoc pacjentom. Podmiot ten realizuje zadania w ramach podpisanych kontraktów. Mimo że kontrakty zawarte z NFZ ciągle rosną, jednak zawsze są one za niskie w stosunku do potrzeb. Jeśli wysokość kontraktów rośnie, to wynika to z nieznacznego wzrostu cen usług. Dla większości pacjentów oznacza to w dalszym ciągu ograniczenie dostępności do lekarzy, oczekiwanie na przyjęcie w długich kolejkach. Duży wpływ na tę sytuację ma demografia społeczeństwa oraz zamożność danego regionu. Podmioty działalności leczniczej nie powinny jednak czekać tylko na atrakcyjny kontrakt z NFZ, lecz podejmować różne działania, poszukując alternatywnych źródeł finansowania, aby utrzymać i ciągle podnosić pozycję na rynku. Na poprawę infrastruktury, wyposażenia technicznego (sprzęt medyczny, komputery) szpitale mogą pozyskiwać środki w ramach projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej. Podstawowym celem działalności każdego podmiotu branży usług medycznych jest zapewnienie dostępu do wysokiej jakości usług me-

12 12 Podsumowanie projektu dycznych. Temu celowi służą systemy certyfikacji, np. ISO w zakresie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem lub innych procedur. W XXI wieku szczególnego znaczenia nabiera zarządzanie zasobami ludzkimi. Pracownik przesądza bowiem o sukcesie organizacji i ma duży wpływ na jej wizerunek. Jego stosunek do pracy oraz sposób realizacji powierzonych zadań kształtują jakość usług medycznych i poziom satysfakcji pacjenta. W zakładach opieki zdrowotnej niestety rzadko opracowuje się profesjonalną strategię personalną, która byłaby skorelowana z celami strategii głównej i determinowała politykę personalną. Rozwiązania zawarte w ustawie o działalności leczniczej nie narzucają organom prowadzącym SPZOZ-y ustawowego obowiązku ich komercjalizacji, ale wprowadzają mający do tego doprowadzić przymus ekonomiczny. W praktyce podjęcie przez samorząd decyzji o likwidacji zadłużonego szpitala jest raczej mało prawdopodobne. Decydującą rolę mogą odegrać nie tylko względy polityczno-społeczne (choć wyobrażenie sobie ewentualnej reakcji mieszkańców na likwidację ich szpitala niewątpliwie może mieć wpływ na decyzje władz samorządowych), ale również finansowe. Likwidacja szpitala oznacza bowiem w myśl ustawy przejęcie przez podmiot tworzący jego zobowiązań. Gdy podmiotem tworzącym jest jednostka samorządu, spłata zobowiązań ośrodka niejednokrotnie może przekraczać jej możliwości finansowe, bowiem niejednokrotnie cały roczny budżet jednostki jest mniejszy niż długi jej szpitali. Najprawdopodobniej zatem w większości przypadków samorząd, nie chcąc pokrywać zobowiązań swojego szpitala, zdecyduje się na jego komercjalizację. Do końca okresu przejściowego, do 31 grudnia 2013 roku, organ założycielski komercjalizowanego SPZOZ-u mógł otrzymać pomoc w postaci umorzenia zobowiązań publicznoprawnych i dotacji celowej na spłatę pozostałych zobowiązań. Po tym terminie, paradoksalnie, ustawa lepiej zabezpiecza przed likwidacją szpitale najbardziej zadłużone. Im gorsze są ich wyniki finansowe, tym mniejsze prawdopodo-

13 Podsumowanie projektu 13 bieństwo, że samorząd zdecyduje się na związane z likwidacją przejęcie wielomilionowych zobowiązań SPZOZ-u. Jednak, gdy zobowiązania te są na tyle niewielkie, że ich spłata nie przekracza możliwości finansowych samorządu, może on zdecydować się na radykalne rozwiązanie problemu, czyli na likwidację szpitala. Kolejnym paradoksem ustawy o działalności leczniczej jest brak w niej mechanizmów mogących skłonić samorządy do komercjalizacji szpitali, które nie są zadłużone i osiągają dodatni wynik finansowy. Samorząd nie jest wówczas zagrożony koniecznością pokrywania zobowiązań szpitala, nie ma też znaczenia obietnica pomocy oddłużeniowej. Jest to paradoks, bo z biznesowego punktu widzenia właśnie takie szpitale najlepiej nadawałyby się do przekształcenia w efektywnie działające i przynoszące zyski spółki. Rozwiązania ustawowe natomiast zdają się zachęcać głównie do komercjalizacji szpitali generujących największe długi, a zatem takich, których funkcjonowanie w formie spółki może doprowadzić do rychłej upadłości. Nie ulega wątpliwości, iż przekształcenie SPZOZ-u powinno być dobrze przygotowane. Nieuzasadnione jest rozpoczynanie całego procesu od liczenia jedynie na umorzenie długów. Spółka powstała z przekształcenia SPZOZ może upaść. Jeżeli umorzenie długów i dotacje zostaną wykorzystane, ale szpital będzie działał jak dotychczas, podmiot prowadzący może stanąć przed koniecznością zamknięcia nierentownej spółki. Każdy pozytywnie rozpatrzony wniosek o kwotę dotacji pomniejsza pulę środków przeznaczonych na ten cel. Im później zostanie złożony wniosek, tym mniejsza szansa na uzyskanie dotacji. Przekształcenie SPZOZ niesie ze sobą jednak wiele korzyści, takich jak: redukcja zadłużenia w krótkim czasie, wymuszenie większej kontroli wydatków czy też nacisk na ściąganie zaległych należności, chociażby z tytułu nadwykonań. Kluczowym elementem przekształcenia jest przygotowanie oraz skuteczne wdrożenie restrukturyzacji podmiotu leczniczego, której celem będzie osiągnięcie lub poprawa rentowności. Elementami restrukturyzacji po stronie kosztowej mogą być np. zwiększanie efektywności personelu medycznego oraz infrastruktury medycznej, outsourcing

14 14 Podsumowanie projektu wybranych funkcji (np. catering, sprzątanie, diagnostyka), centralizacja zakupów (np. materiałów i narzędzi medycznych) czy też sprzedaż niepotrzebnego majątku. Szpital może także zmienić strukturę świadczonych usług medycznych, które pozwolą osiągać mu lepszy wynik finansowy. Tego rodzaju działania zostały uwzględnione w celach badawczych prac dyplomowych przygotowywanych przez słuchaczy studium.

15 1 Istota komercjalizacji i prywatyzacji SPZOZ w świetle ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej Konstytucja w Rzeczpospolitej Polskiej zapewnia każdemu obywatelowi prawo do ochrony zdrowia. Każdy podmiot działalności leczniczej jest powołany do udzielania świadczeń z zakresu ochrony zdrowia jako usługi publicznej. Podmioty te zaspakają wymagania pacjentów poprzez wykonywanie badań profilaktycznych i dignostycznych, leczenie i rehabilitację dla przywrocanie zdrowia pacjentom w warunkach ambulatoryjnych i stacjonarnych, jak również podejmowanie działań w kierunku zmniejszenia szkodliwych oddziaływan na środowisko naturalne. Nie ma legalnej definicji ochrony zdrowia. System ochrony zdrowia zdefiniowany jest przez Światową Organizację Zdrowia jako całość działań, których podstawowym celem jest promowanie, poprawa i zachowanie dobrego stanu zdrowia członków populacji. Próba definiowania ochrony zdrowia sprowadza się więc do określenia jej zakresu przedmiotowego, a w szczególności dostępu do świadczeń zdrowotnych oraz zapobieganie chorobom np.: pojęcie ochrony zdrowia obejmuje wielokierunkowe zadania władz publicznych, na które składają się: zapewnienie świadczeń opieki zdrowotnej, promocja zdrowego trybu życia oraz eliminowanie

16 16 Rozdział 1 zagrożeń dla zdrowia (zwalczanie chorób epidemicznych zapobieganie degradacji środowiska) 1 ; pojęcie ochrony zdrowia obejmuje opiekę zdrowotną, działalność prewencyjną, informacyjną i wychowawczą oraz promocję zdrowia rozumianą jako działania umożliwiające poszczególnym osobom i społeczności zwiększenie kontroli nad czynnikami warunkującymi stan zdrowia i przez to jego poprawę, promowanie zdrowego stylu życia oraz środowiskowych i indywidualnych czynników sprzyjających zdrowiu 2. W środowisku medycznym, jak również w opinii publicznej określenie komercjalizacja szpitali często odbierane jest negatywne. Wynika to z faktu, że jest ona częstokroć utożsamiana z prywatyzacją szpitali, jak również postrzegana jako pierwszy krok do wprowadzenia powszechnej odpłatności za świadczenia zdrowotne, w szczególności na szczeblu szpitalnym. Częste są obawy, że skomercjalizowane szpitale będą kierowały się wyłącznie rachunkiem ekonomicznym, a nie dobrem pacjenta, koncentrując się głównie na zabiegach z ich punktu widzenia opłacalnych. Komercjalizacja bywa zatem w wielu środowiskach postrzegana przez aspekt komercyjności, utożsamiany z reguły z odpłatnością za świadczone usługi medyczne 3. Istotnie, w szerokim znaczeniu pojęcia komercjalizacja używa się niekiedy na określenie działań zmierzających do uzyskania korzyści ekonomiczno-gospodarczych w obszarach, które same w sobie nie mają charakteru zarobkowego. Należy jednak zaznaczyć, że w przypadku komercjalizacji szpitali w trybie przewidzianym w ustawie o działalności leczniczej 4, pojęcie to musi być używane w węższym znaczeniu, przyjętym na gruncie polskiego prawa gospodarczego, oznaczającym 1 M. Derecz, Samorząd terytorialny w systemie ochrony zdrowia, Międzykomunalna Sp. Akcyjna Minicipum, Warszawa 2005, s J. Bujny, Prawa pacjenta. Między autonomią a paternalizmem, C.H. Beck, Warszawa s M. Kachniarz, Komercjalizacja samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, Wolters Kluwer, Warszawa 2008, s Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, Dz.U. z 2013 r., poz. 217 (dalej: uodl).

17 Istota komercjalizacji i prywatyzacji SPZOZ w świetle ustawy 17 jedynie przekształcenie podmiotu publicznego w spółkę, ale bez zmiany jej struktury właścicielskiej 5. Pojęcie komercjalizacji w tym węższym znaczeniu ustalone zostało przez przepisy ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji 6. Według jej przepisów, w odniesieniu do przedsiębiorstw państwowych, przez komercjalizację rozumiany jest proces przekształcenia takiego przedsiębiorstwa w spółkę prawa handlowego 7. Komercjalizacja podmiotu działalności leczniczej, w przeciwieństwie do jego prywatyzacji, nie oznacza zmiany właściciela komercjalizowanego podmiotu, którym pozostaje nadal Skarb Państwa albo jednostka samorządu terytorialnego, lecz jedynie zmianę formy organizacyjno-prawnej, w której będzie działać ten podmiot: z samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na jednoosobową spółkę Skarbu Państwa albo spółkę samorządu terytorialnego. Następstwem komercjalizacji może oczywiście, być również prywatyzacja, poprzez sprzedaż udziałów lub akcji takiej spółki podmiotom prywatnym, ale nie musi ona nastąpić. Obecnie przyjmuje się, że komercjalizacja może dotyczyć nie tylko przedsiębiorstw państwowych, ale również innych państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych, które na mocy obowiązujących przepisów prawa mogą zostać przekształcone w spółkę prawa handlowego. W rozumieniu prawa administracyjnego komercjalizacja poprzez tworzenie funduszów celowych, różnego rodzaju agencji i wyspecjalizowanych urzędów centralnych może obejmować również zadania publiczne wewnątrz sektora publicznego 8. W ślad za terminologią utrwaloną na gruncie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji w stosunku do przedsiębiorstw państwowych 5 P. Horosz, Komercjalizacja szpitali i jej skutki w świetle przepisów polskiego prawa gospodarczego, Wolters Kluwer, Warszawa 2011, s Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji; Dz.U. z 2002 r. Nr 171, poz z późn. zm. 7 D. Kostecka, Pojęcie komercjalizacji przedsiębiorstw państwowych, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2002, nr 5, s. 21 i nn.; K. Kruczalak, Zarys prawa handlowego, Warszawa 2002, s J. Czaputowicz (red.), Administracja publiczna. Wyzwania w dobie integracji europejskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s

18 18 Rozdział 1 pojęciem komercjalizacji obejmuje się zatem w polskim prawie również inne przypadki przekształcenia podmiotu publicznego w spółkę prawa handlowego, przy zachowaniu dotychczasowej struktury właścicielskiej. W tym właśnie znaczeniu pojęcie komercjalizacji należy odnieść do rozwiązań zawartych w przepisach ustawy o działalności leczniczej przewidujących, m.in. możliwość bezpośredniego przekształcenia (z zachowaniem określonej w ustawie procedury) samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę prawa handlowego. Przekształcenie takie, zgodnie z terminologią stosowaną w ustawie o komercjalizacji i prywatyzacji, określić można jako komercjalizację danego SPZOZ-u. Regulacje zawarte w ustawie o działalności leczniczej dopuszczają wykorzystanie w tym procesie wyłącznie spółek kapitałowych (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej). Przez komercjalizację SPZOZ-u w myśl przepisów ustawy o działalności leczniczej należy zatem rozumieć jego przekształcenie w spółkę kapitałową 9. Proces komercjalizacji, rozumianej jako przekształcanie podmiotów prywatnych w spółki prawa handlowego, objął już niemal całość placówek podstawowej opieki zdrowotnej (z reguły zostały one również sprywatyzowane). W przypadku szpitali większość z nich funkcjonuje nadal jako podmioty publiczne SPZOZ. Ustawa o działalności leczniczej nie wprowadza odrębnej procedury komercjalizacji szpitali w stosunku do innych SPZOZ-ów. Szpitale należą do szczególnej kategorii zakładów opieki zdrowotnej, których podstawowa działalność skierowana jest do osób wymagających całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych 10. Dlatego też rozmiar ich działalności z reguły jest znacząco większy niż innych placówek ochrony zdrowia, a ich funkcjonowanie a także 9 P. Horosz, A. Grzesiok-Horosz, K. Skowron (red.), Skomercjalizowane szpitale w obrocie gospodarczym, Wolters Kluwer, Warszawa 2012, s M. Dercz, T. Rek, Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 28.

19 Istota komercjalizacji i prywatyzacji SPZOZ w świetle ustawy 19 kwestia przekształcenia w spółki prawa handlowego budzi najżywsze zainteresowanie mediów i społeczeństwa. Istotne jest zatem rozpatrywanie przepisów ustawy o działalności leczniczej umożliwiających komercjalizację SPZOZ-ów głównie w odniesieniu do kwestii przekształcenia w spółki prawa handlowego publicznych szpitali. Wprowadzenie pojęcia komercjalizacja szpitala jest rodzajem skrótu myślowego na określenie procesu przekształcenia szpitalnego SPZOZ-u w spółkę prawa handlowego, przy czym, musi to być spółka kapitałowa spółka akcyjna albo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Pod pojęciem komercjalizacji szpitali należy zatem rozumieć proces polegający na przekształceniu szpitali będących SPZOZ w kapitałowe spółki prawa handlowego, przy zachowaniu dotychczasowej struktury właścicielskiej. Powstała w ten sposób spółka pozostaje jednoosobową spółką podmiotu publicznego: 11 odpowiedniej jednostki samorządu terytorialnego, uczelni medycznej w przypadku przekształcenia szpitala klinicznego, skarbu Państwa. Część szpitali została już przekształcona przez podmioty je tworzące (z reguły jednostki samorządu terytorialnego) w spółki handlowe w wyniku wieloletniego procesu, który może być określany jako pełzająca komercjalizacja 12. Przekształceń tych było jednak zbyt mało, by w zasadniczy sposób zmienić strukturę polskiego lecznictwa szpitalnego. Nie było to przy tym, bezpośrednie przekształcenie SPZOZ w spółkę prawa handlowego, gdyż przed 01 lipca 2011 roku, obowiązujące wówczas przepisy nie przewidywały takiej możliwości. Komercjalizacja mogła mieć jedynie charakter likwidacyjny, polegający na likwidacji dotychczasowego SPZOZ i utworzenie nowego podmiotu spółki prawa handlowego, przejmującej aktywa likwidowanego SPZOZ oraz kontrakt z NFZ. 11 P. Horosz, A. Grzesiok-Horosz, K. Skowron, op. cit., s P. Horosz, Komercjalizacja szpitali i jej skutki w świetle przepisów polskiego prawa gospodarczego, Wolters Kluwer, Warszawa 2011, s. 33 i nn.

20 20 Rozdział 1 W celu wspierania przekształceń w latach , Rada Ministrów uruchomiła program wieloletni Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia, jako realizacja określanego w mediach ministerialnego Planu B. NIK przeprowadziła w 2011 roku kontrolę przekształceń własnościowych szpitali w latach , obejmując kontrolą również efekty ww. programu. Zbadano i oceniono m.in. przebieg likwidacji szpitali publicznych oraz zagospodarowanie majątku pozostałego po ich likwidacji. Według założeń programu Wsparcie jednostek samorządu, zastępowanie szpitali publicznych spółkami miało motywować ich zarządy do większej dbałości o kondycję finansową placówek. Najważniejsze cele komercjalizacji: powstrzymanie generowania strat, zmniejszenie kolejek pacjentów oczekujących na zabiegi. W większości skontrolowanych przez NIK szpitali skomercjalizowanych w latach ww. cele nie zostały osiągnięte. W niektórych wypadkach (przy akceptacji samorządów) cały proces przemian w zakresie funkcjonowania szpitala ograniczył się do operacji księgowych, czyli oddłużenia placówki. Na miejscu, w szpitalu, zachowywano status quo: likwidatorami i nowymi dyrektorami aż połowy skontrolowanych placówek zostawali dotychczasowi dyrektorzy. Nie służyło to ani zachowaniu przejrzystości, ani naprawie sytuacji. Efekty tych przekształceń nie spełniły zakładanych oczekiwań. NIK zwraca uwagę na nieprawidłowości w trakcie jego realizacji, polegające przede wszystkim na finansowaniu działań nieprzewidzianych w programie oraz braku instrumentów niezbędnych do oceny. W konsekwencji te szpitale, które przed komercjalizacją przynosiły duże straty, po przekształceniu wpadały w kolejną spiralę długów. Natomiast zysk osiągały te placówki, które jeszcze przed komercjalizacją wyszły na prostą lub poważnie ograniczyły generowanie strat dzięki dostosowaniu własnej struktury do potrzeb rynku, optymalizacji zatrudnienia, dobrej organizacji pracy oraz skutecznym negocjacjom z dostawcami cen i terminów płatności za leki i sprzęt medyczny. Nie poprawiła się również dostępność świadczeń zdrowotnych, gwarantowanych w ramach ubezpieczenia. Od 2000 roku do czasu za-

Spis treści III. działalność leczniczą... 8

Spis treści III. działalność leczniczą... 8 Notki biograficzne... IX Wykaz skrótów... XI Wprowadzenie... XV Rozdział 1. Nowe zasady funkcjonowania podmiotów leczniczych... 1 1.1. Działalność lecznicza... 1 1.1.1. Definicja podmiotu leczniczego i

Bardziej szczegółowo

Zmiany formy organizacyjnoprawnej świadczeniodawców

Zmiany formy organizacyjnoprawnej świadczeniodawców Zmiany formy organizacyjnoprawnej świadczeniodawców Doświadczenia z realizacji Planu B Dariusz Poznański Departament Organizacji Ochrony Zdrowia Ministerstwo Zdrowia Przekształcenia szpitali 1999-2011

Bardziej szczegółowo

Rola banków w finansowaniu służby zdrowia na przykładzie Banku Gospodarstwa Krajowego

Rola banków w finansowaniu służby zdrowia na przykładzie Banku Gospodarstwa Krajowego Rola banków w finansowaniu służby zdrowia na przykładzie Banku Gospodarstwa Krajowego VII Ogólnopolska Konferencja Banku Gospodarstwa Krajowego Przyszłość finansów samorządów terytorialnych dochody, inwestycje,

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa restrukturyzacja Jednostki

Kompleksowa restrukturyzacja Jednostki Kompleksowa restrukturyzacja Jednostki Pierwszym możliwym wariantem jest przeprowadzenie skutecznej restrukturyzacji Placówki praktycznie na każdej płaszczyźnie jej funkcjonowania. Fundamentalne dla planowanych

Bardziej szczegółowo

Ustawa o działalności leczniczej. Ministerstwo Zdrowia

Ustawa o działalności leczniczej. Ministerstwo Zdrowia Ustawa o działalności leczniczej Ministerstwo Zdrowia Celem ustawy jest uporządkowanie i ujednolicenie form prawnych, w jakich udzielane są świadczenia zdrowotne. Jeden akt prawny kompleksowo ureguluje

Bardziej szczegółowo

STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU 09-400 PŁOCK, UL. MEDYCZNA 19 MISJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU

STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU 09-400 PŁOCK, UL. MEDYCZNA 19 MISJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU 09-400 PŁOCK, UL. MEDYCZNA 19 MISJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU SATYSFAKCJĘ PACJENTA OSIĄGAMY POPRZEZ WYSOKĄ JAKOŚĆ I DOSKONALENIE NASZYCH

Bardziej szczegółowo

SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W PILE

SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W PILE Załącznik do uchwały Nr Rady Powiatu w Pile z dnia 14 czerwca 2012 r. STATUT SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W PILE IM. STANISŁAWA STASZICA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Szpital Specjalistyczny w Pile

Bardziej szczegółowo

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Opis szkoleń planowanych do realizacji w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 35/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 czerwca 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 35/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 czerwca 2012 r. Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia Warszawa, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 204 ZARZĄDZENIE Nr 35/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu Wojskowej Specjalistycznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI PROJEKTU Nowoczesne zarządzanie

REGULAMIN REKRUTACJI PROJEKTU Nowoczesne zarządzanie REGULAMIN REKRUTACJI PROJEKTU Nowoczesne zarządzanie 1. Definicje 1.Projekt projekt Nowoczesne zarządzanie,jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

Szpital e-otwarty dla Pacjentów Kompleksowa informatyzacja SPZOZ w Przeworsku

Szpital e-otwarty dla Pacjentów Kompleksowa informatyzacja SPZOZ w Przeworsku CASE STUDY: Szpital e-otwarty dla Pacjentów Kompleksowa informatyzacja SPZOZ w Przeworsku Spis treści SPZOZ w Przeworsku / 03 Wyzwania / 04 Rozwiązanie / 05 Korzyści / 08 SPZOZ w Przeworsku Samodzielny

Bardziej szczegółowo

Spis treści: 1. Pojęcie długu. Statystyka długu publicznego. Metodologia ustalania zadłużenia 2. Komponenty długu publicznego

Spis treści: 1. Pojęcie długu. Statystyka długu publicznego. Metodologia ustalania zadłużenia 2. Komponenty długu publicznego Spis treści: 1. Pojęcie długu. Statystyka długu publicznego. Metodologia ustalania zadłużenia 1.1. Podstawowe regulacje prawne dotyczące długu publicznego w Polsce i w Unii Europejskiej 1.2. Pojęcie długu

Bardziej szczegółowo

I. Zasady systemu ochrony zdrowia

I. Zasady systemu ochrony zdrowia REKOMENDACJE KONFERENCJI BIAŁEGO SZCZYTU" z dnia 19 marca 2008 r. I. Zasady systemu ochrony zdrowia 1. Pacjent znajduje się w centrum systemu ochrony zdrowia; bezpieczeństwo pacjenta jest podstawowym priorytetem

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018 OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF. Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2012-2018 Podstawą do opracowania

Bardziej szczegółowo

1. Zasady sprawowania opieki zdrowotnej w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

1. Zasady sprawowania opieki zdrowotnej w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 12 1. Zasady sprawowania opieki zdrowotnej w Polsce 1. Zasady sprawowania opieki zdrowotnej w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Konstytucyjna ochrona zdrowia Prawo do ochrony zdrowia gwarantuje

Bardziej szczegółowo

PLAN B, CZYLI WSPARCIE

PLAN B, CZYLI WSPARCIE FINANSE PLAN B, CZYLI WSPARCIE PRZEKSZTAŁCEŃ W SŁUŻBIE ZDROWIA RAFAŁ CIEŚLAK Komercjalizacja różnego rodzaju usług publicznych w Polsce staje się zjawiskiem coraz bardziej powszechnym. Zadania administracji

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA Praktyczne aspekty przekształcania SP ZOZ w spółki w świetle nowych regulacji prawnych - podejście zintegrowane

KONFERENCJA Praktyczne aspekty przekształcania SP ZOZ w spółki w świetle nowych regulacji prawnych - podejście zintegrowane KONFERENCJA Praktyczne aspekty przekształcania SP ZOZ w spółki w świetle nowych regulacji prawnych - podejście zintegrowane SZCZEGÓŁOWY PROGRAM Data Konferencji: 21 czerwca 2011 roku Miejsce: Lublin, Hotel

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ VIII. Regionalne kadry

Bardziej szczegółowo

Statut. Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu

Statut. Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu Statut Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu Styczeń 2015 Rozdział I Nazwa i siedziba 1 1. Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki

Bardziej szczegółowo

RADA SPOŁECZNA WIELKOPOLSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII 61-866 POZNAŃ, GARBARY 15. UCHWAŁA NR 33(241)/2010 z dnia 08.12.2010 r.

RADA SPOŁECZNA WIELKOPOLSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII 61-866 POZNAŃ, GARBARY 15. UCHWAŁA NR 33(241)/2010 z dnia 08.12.2010 r. RADA SPOŁECZNA WIELKOPOLSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII 61-866 POZNAŃ, GARBARY 15 UCHWAŁA NR 33(241)/2010 z dnia 08.12.2010 r. w sprawie zmiany statutu Wielkopolskiego Centrum Onkologii 1 Na podstawie art. 39

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Z informacji uzyskanych od Banku Gospodarstwa Krajowego wynika, że z kwoty przeznaczonej na pożyczki i zwiększenie pożyczek z budżetu państwa przewidzianych w ustawie z dnia 15

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie dialogu technicznego prowadzonego dla realizacji inwestycji budowy nowego szpitala matki i dziecka w Poznaniu. 23 kwietnia 2013r.

Podsumowanie dialogu technicznego prowadzonego dla realizacji inwestycji budowy nowego szpitala matki i dziecka w Poznaniu. 23 kwietnia 2013r. Podsumowanie dialogu technicznego prowadzonego dla realizacji inwestycji budowy nowego szpitala matki i dziecka w Poznaniu 23 kwietnia 2013r. Charakterystyka inwestycji Koncepcja nowego szpitala zakłada,

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów Wprowadzenie Rozdział I. Organizowanie instytucji kultury

Wykaz skrótów Wprowadzenie Rozdział I. Organizowanie instytucji kultury Wykaz skrótów... Wprowadzenie... Rozdział I. Organizowanie instytucji kultury... 1 1. Kompetencje organizatora instytucji kultury... 1 1.1. Kompetencje w zakresie tworzenia instytucji kultury... 2 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 czerwca 2012 r. Poz. 226. ZARZĄDZENIE Nr 45/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 21 czerwca 2012 r.

Warszawa, dnia 22 czerwca 2012 r. Poz. 226. ZARZĄDZENIE Nr 45/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 21 czerwca 2012 r. Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia Warszawa, dnia 22 czerwca 2012 r. Poz. 226 ZARZĄDZENIE Nr 45/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu Wojskowej Specjalistycznej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

Sprawozdanie z kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego Sprawozdanie z kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 51 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz.

Bardziej szczegółowo

KONTRAKTOWANIE USŁUG MEDYCZNYCH KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PROCESU OFERTOWANIA DO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

KONTRAKTOWANIE USŁUG MEDYCZNYCH KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PROCESU OFERTOWANIA DO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA KONTRAKTOWANIE USŁUG MEDYCZNYCH KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PROCESU OFERTOWANIA DO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZESPÓŁ OBSŁUGI PODMIOTÓW MEDYCZNYCH Kluczowym dla polskiego systemu finansowania podmiotów leczniczych

Bardziej szczegółowo

KOŁO NAUKOWE EKONOMIKI ZDROWIA Spotkanie 17.XI.2008 r.

KOŁO NAUKOWE EKONOMIKI ZDROWIA Spotkanie 17.XI.2008 r. KOŁO NAUKOWE EKONOMIKI ZDROWIA Spotkanie 17.XI.2008 r. Plan: Informacje organizacyjne Funkcjonowanie zakładów opieki zdrowotnej Przekształcenia własnościowe w sektorze ochrony zdrowia (Raport MZ, propozycje

Bardziej szczegółowo

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM WSPÓŁFINANSOWANYM ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA XXIX/549/12. z dnia 17 grudnia 2012 roku

UCHWAŁA XXIX/549/12. z dnia 17 grudnia 2012 roku UCHWAŁA XXIX/549/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Neuropsychiatrycznemu im. Oskara Bielawskiego w Kościanie. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

CEM Instytut BadańRynku i Opinii Publicznej Sp. z o.o. 30-134 Kraków ul. Zarzecze 38 B tel. 012 6375438 faks 012 6386913 http://www.cem.pl cem@cem.

CEM Instytut BadańRynku i Opinii Publicznej Sp. z o.o. 30-134 Kraków ul. Zarzecze 38 B tel. 012 6375438 faks 012 6386913 http://www.cem.pl cem@cem. CEM Instytut BadańRynku i Opinii Publicznej Sp. z o.o. 30-134 Kraków ul. Zarzecze 38 B tel. 012 6375438 faks 012 6386913 http://www.cem.pl cem@cem.pl Rynek usług doradczych w województwie pomorskim Wyniki

Bardziej szczegółowo

www.pwc.com Podsumowanie dwóch lat Ustawa o działalności leczniczej Próba oceny skutków regulacji

www.pwc.com Podsumowanie dwóch lat Ustawa o działalności leczniczej Próba oceny skutków regulacji www.pwc.com Podsumowanie dwóch lat Ustawa o działalności leczniczej Próba oceny skutków regulacji Ocena ogólna : Ustawa była częścią istotnego pakietu zmian obok ustawy refundacyjnej i planowanej ustawy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady i formy gospodarki komunalnej jednostek samorządu terytorialnego,

Bardziej szczegółowo

FORUM TERMOMODERNIZACJA 2014 AUDYTY ENERGETYCZNE PRZEDSIĘBIORSTW NOWA KONCEPCJA

FORUM TERMOMODERNIZACJA 2014 AUDYTY ENERGETYCZNE PRZEDSIĘBIORSTW NOWA KONCEPCJA FORUM TERMOMODERNIZACJA 2014 AUDYTY ENERGETYCZNE PRZEDSIĘBIORSTW NOWA KONCEPCJA Dr inż. MACIEJ ROBAKIEWICZ Fundacja Poszanowania Energii Zrzeszenie Audytorów Energetycznych AUDYTY ENERGETYCZNE W POLSCE

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 3 listopada 2015 r. Poz. 6216

Poznań, dnia 3 listopada 2015 r. Poz. 6216 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 3 listopada 2015 r. Poz. 6216 UCHWAŁA NR XI/303/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 26 października 2015 r. w sprawie nadania statutu

Bardziej szczegółowo

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej FiM Consulting Sp. z o.o. Szymczaka 5, 01-227 Warszawa Tel.: +48 22 862 90 70 www.fim.pl Spis treści

Bardziej szczegółowo

STATUT. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kowali Kowala 105, 26-624 Kowala-Stępocina

STATUT. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kowali Kowala 105, 26-624 Kowala-Stępocina Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kowala Nr XIX/106/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r. STATUT Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kowali Kowala 105, 26-624 Kowala-Stępocina I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych.

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych. Norma PN-EN ISO 9001:2009 System Zarządzania Jakością w usługach medycznych Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych. www.isomed.pl Grzegorz Dobrakowski Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Całokształt działalności zmierzającej do zapewnienia ochrony zdrowia ludności Sprawy podstawowe: zapobieganie chorobom, umocnienie zdrowia,

Całokształt działalności zmierzającej do zapewnienia ochrony zdrowia ludności Sprawy podstawowe: zapobieganie chorobom, umocnienie zdrowia, Całokształt działalności zmierzającej do zapewnienia ochrony zdrowia ludności Sprawy podstawowe: zapobieganie chorobom, umocnienie zdrowia, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych,

Bardziej szczegółowo

Debata na temat BARIERY USTROJOWE I PRAWNE UTRUDNIAJĄCE FUNKCJONOWANIE SAMORZĄDÓW WOJ. ŚLĄSKIEGO

Debata na temat BARIERY USTROJOWE I PRAWNE UTRUDNIAJĄCE FUNKCJONOWANIE SAMORZĄDÓW WOJ. ŚLĄSKIEGO Debata na temat BARIERY USTROJOWE I PRAWNE UTRUDNIAJĄCE FUNKCJONOWANIE SAMORZĄDÓW WOJ. ŚLĄSKIEGO Finansowe i prawne warunki realizacji przez samorządy lokalne zadań w zakresie ochrony zdrowia (TEZY) Dr

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU PROJEKTU Inwestujmy w Kadry

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU PROJEKTU Inwestujmy w Kadry INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU PROJEKTU Inwestujmy w Kadry Projekt Inwestujmy w Kadry współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy, 9-220

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 12 listopada 2012 r. Poz. 423. ZARZĄDZENIE Nr 115/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 12 listopada 2012 r. Poz. 423. ZARZĄDZENIE Nr 115/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia Warszawa, dnia 12 listopada 2012 r. Poz. 423 ZARZĄDZENIE Nr 115/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 listopada 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 kwietnia 2012 r. Poz. 147. ZARZĄDZENIE Nr 21/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 19 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 20 kwietnia 2012 r. Poz. 147. ZARZĄDZENIE Nr 21/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 19 kwietnia 2012 r. Warszawa, dnia 20 kwietnia 2012 r. Poz. 147 Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia ZARZĄDZENIE Nr 21/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Wojskowej Specjalistycznej

Bardziej szczegółowo

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Mirosław Marek PARP, Prezes Zarządu Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. powstała w 1997 r. w ramach Kontraktu Regionalnego dla województwa śląskiego. W 2000 r. Agencja została włączona w Krajowy System Usług dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP jest realizowana

Bardziej szczegółowo

Które straty mogą być rozliczone

Które straty mogą być rozliczone Które straty mogą być rozliczone W wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa dochodzi jedynie do zmiany organizacyjno-prawnej, a nowy podmiot kontynuuje byt

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. uczestnictwa w projekcie. Usprawnienie zarządzania i obsługi klienta. w Urzędzie Gminy Zawoja

R E G U L A M I N. uczestnictwa w projekcie. Usprawnienie zarządzania i obsługi klienta. w Urzędzie Gminy Zawoja R E G U L A M I N uczestnictwa w projekcie Usprawnienie zarządzania i obsługi klienta w Urzędzie Gminy Zawoja 1/5 1 Informacje ogólne 1. Projekt Usprawnienie zarządzania i obsługi klienta w Urzędzie Gminy

Bardziej szczegółowo

Rynek szpitali publicznych w Polsce 2015. Plany inwestycyjne i analiza porównawcza województw

Rynek szpitali publicznych w Polsce 2015. Plany inwestycyjne i analiza porównawcza województw 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Grudzień 2015 Format: pdf Cena od: 1900 Sprawdź w raporcie Które podmioty uruchomią szpitale publiczne w Polsce? Jakie są przewidywania odnośnie kolejnych przekształceń

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia... 2006 r. o zmianie ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego.

U S T A W A. z dnia... 2006 r. o zmianie ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego. P r o j e k t U S T A W A z dnia... 2006 r. o zmianie ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego Art. 1. W ustawie z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ we WLENIU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

S T A T U T. SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ we WLENIU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE S T A T U T SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ we WLENIU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wleniu jest podmiotem leczniczym niebędącym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/1009/13 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 18 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLIII/1009/13 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 18 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XLIII/1009/13 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2014-2035 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROJECT FINANCE POLAND

PROJECT FINANCE POLAND PROJECT FINANCE POLAND rekomenduje najnowszą publikację Mariana Moszoro Partnerstwo publiczno-prywatne w monopolach naturalnych w sferze użyteczności publicznej. O książce Autor przedstawia aktualną tematykę

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz dla :

Kwestionariusz dla : Wsparcie Przedsiębiorczości Społecznej w Europie Kwestionariusz dla : osób prowadzących przedsiębiorstwa społeczne ekspertów/trenerów z obszaru ekonomii społecznej, przedsiębiorczości i zarządzania osób

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 15. Wprowadzenie... 17. Część I Organizacja i zarządzanie... 21

Spis treści. Wykaz skrótów... 15. Wprowadzenie... 17. Część I Organizacja i zarządzanie... 21 Wykaz skrótów... 15 Wprowadzenie... 17 Część I Organizacja i zarządzanie... 21 Organizacja i zarządzanie, Damian Makowski, Dariusz Jemielniak... 21 1. Nauki organizacji i zarządzania jako wyodrębniona

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 19-09-2014 r. BZK-XI.6310.51.2014.AW. Szanowny Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia

Gdańsk, dnia 19-09-2014 r. BZK-XI.6310.51.2014.AW. Szanowny Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia WOJEWODA POMORSKI Gdańsk, dnia 19-09-2014 r. BZK-XI.6310.51.2014.AW Szanowny Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia W odpowiedzi na pismo znak: MZ-OKR-RM-0212-3170-93/TM/14 z 19.08.2014

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ POMOCNICZY DLA PROJEKTODAWCÓW PODDZIAŁANIA 9.1.1

MATERIAŁ POMOCNICZY DLA PROJEKTODAWCÓW PODDZIAŁANIA 9.1.1 MATERIAŁ POMOCNICZY DLA PROJEKTODAWCÓW PODDZIAŁANIA 9.1.1 UZASADNIENIE POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU W ramach Poddziałania 9.1.1 mogą być realizowane następujące typy projektów: 1. Tworzenie przedszkoli

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/556/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 roku

UCHWAŁA NR XXIX/556/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 roku UCHWAŁA NR XXIX/556/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie nadania statutu Wielkopolskiemu Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej Curie w Poznaniu. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

Propozycja nr 1 Rachunkowość i podatki od podstaw lub Podstawy rachunkowości i podatków

Propozycja nr 1 Rachunkowość i podatki od podstaw lub Podstawy rachunkowości i podatków Propozycja studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości w Bytowie rientacyjny koszt to: 3200-3600 zł za 2 semestry. Poniżej przedstawione zostały 3 warianty studiów, niemniej organizatorzy są otwarci

Bardziej szczegółowo

RECENZJA. rozprawy doktorskiej Jolanty GRZEBIELUCH nt. "Znaczenie strategii marketingowej w

RECENZJA. rozprawy doktorskiej Jolanty GRZEBIELUCH nt. Znaczenie strategii marketingowej w Prof. zw. dr hab. Marian Noga Wyższa Szkota Bankowa we Wrocławiu RECENZJA rozprawy doktorskiej Jolanty GRZEBIELUCH nt. "Znaczenie strategii marketingowej w zarządzaniu podmiotem leczniczym będącym spółką

Bardziej szczegółowo

reprezentant wnioskodawców, składam autopoprawkę do projektu ustawy z dnia 21 marca

reprezentant wnioskodawców, składam autopoprawkę do projektu ustawy z dnia 21 marca Warszawa, dnia 10 września 2013 r. Arkadiusz Mularczyk Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Solidarna Polska Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 36 ust. 1a Regulaminu

Bardziej szczegółowo

! BIURO DORADCZE JENERALSKI! PROFESJONALNA OPIEKA PUBLIC RELATIONS NA WYPADEK KRYZYSU! ZA KILKASET ZŁOTYCH MIESIĘCZNIE!! TO MOŻLIWE!

! BIURO DORADCZE JENERALSKI! PROFESJONALNA OPIEKA PUBLIC RELATIONS NA WYPADEK KRYZYSU! ZA KILKASET ZŁOTYCH MIESIĘCZNIE!! TO MOŻLIWE! BIURO DORADCZE JENERALSKI PROFESJONALNA OPIEKA PUBLIC RELATIONS NA WYPADEK KRYZYSU ZA KILKASET ZŁOTYCH MIESIĘCZNIE TO MOŻLIWE POGOTOWIE KRYZYSOWE PUBLIC RELATIONS W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH OFERTA MAŁE PODMIOTY

Bardziej szczegółowo

Aplikuj do projektu i sięgnij po Plan Rozwoju dla Twojej firmy

Aplikuj do projektu i sięgnij po Plan Rozwoju dla Twojej firmy Ogólnopolski projekt wsparcia przedsiębiorstw w walce ze skutkami spowolnienia gospodarczego Aplikuj do projektu i sięgnij po Plan Rozwoju dla Twojej firmy Założenia projektu Gospodarka szybko się zmienia

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie standardów zarządzania w administracji rządowej

Doskonalenie standardów zarządzania w administracji rządowej Informator o projekcie Doskonalenie standardów zarządzania w administracji rządowej Warszawa, marzec 2013 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały 573/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2015r.

Załącznik nr 1 do Uchwały 573/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2015r. Załącznik nr 1 do Uchwały 573/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2015r. Zasady wprowadzania projektów do Wykazu Projektów Zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Joanna Jasińska ZMIANY. w organizacjach. sprawne zarządzanie, sytuacje kryzysowe i warunki osiągania sukcesu

Joanna Jasińska ZMIANY. w organizacjach. sprawne zarządzanie, sytuacje kryzysowe i warunki osiągania sukcesu Joanna Jasińska ZMIANY w organizacjach sprawne zarządzanie, sytuacje kryzysowe i warunki osiągania sukcesu Recenzent prof. zw. dr hab. Janusz Soboń Opracowanie redakcyjne i korekta Jolanta Sierakowska

Bardziej szczegółowo

Możliwości i bariery stosowania formuły ESCO do finansowania działań służących. efektywności energetycznej

Możliwości i bariery stosowania formuły ESCO do finansowania działań służących. efektywności energetycznej Możliwości i bariery stosowania formuły ESCO do finansowania działań służących poprawie efektywności energetycznej Marek Zaborowski i Arkadiusz Węglarz KAPE S.A. Czym jest ESCO ESCO energy service company,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVIII/98/10 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 27 października 2010 r.

UCHWAŁA NR LVIII/98/10 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 27 października 2010 r. UCHWAŁA NR LVIII/98/10 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę - miasto Grudziądz Na podstawie art. 27 ust.

Bardziej szczegółowo

prywatnego z samorządem terytorialnym Wspieramy zarządzanie

prywatnego z samorządem terytorialnym Wspieramy zarządzanie Więcej i lepiej dla pacjenta Doświadczenia ś i współpracy podmiotu prywatnego z samorządem terytorialnym Bezpieczeństwo i zaufanie Grupa Nowy Szpital to: 13 szpitali 109 oddziałów 212 poradni specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

EFS w latach 2014-2020

EFS w latach 2014-2020 Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020 EFS w latach 2014-2020 Decentralizacja Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 246. ZARZĄDZENIE Nr 61/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 3 lipca 2012 r.

Warszawa, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 246. ZARZĄDZENIE Nr 61/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 3 lipca 2012 r. Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia Warszawa, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 246 ZARZĄDZENIE Nr 61/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 3 lipca 2012 r. w sprawie nadania statutu Specjalistycznej Przychodni

Bardziej szczegółowo

Ramowe Zakresy Czynności Osób Na Stanowiskach Kierowniczych Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny w Warszawie

Ramowe Zakresy Czynności Osób Na Stanowiskach Kierowniczych Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny w Warszawie Za łąc znik Nr 1 do Regu laminu Or ganizac yjnego Wojewódzkiego Szpita la Chirurgii Ura zowej św. Anny w Warszawie Ramowe Zakresy Czynności Osób Na Stanowiskach Kierowniczych Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii

Bardziej szczegółowo

Profil zawodowy prezesa spółki prowadzącej działalność leczniczą

Profil zawodowy prezesa spółki prowadzącej działalność leczniczą Profil zawodowy prezesa spółki prowadzącej działalność leczniczą Opracowanie dotyczy spółek powstałych na bazie przekształconych samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Marek

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PIASTUN

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PIASTUN STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PIASTUN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Piastun zwany dalej Zakładem jest samodzielnym zakładem opieki

Bardziej szczegółowo

60-535 POZNAŃ, ul. Polna 33. Dział Zamówień Publicznych tel. (61) 841-96-73; fax. 841-96-20 http//www. gpsk.am.poznan.pl/dzp

60-535 POZNAŃ, ul. Polna 33. Dział Zamówień Publicznych tel. (61) 841-96-73; fax. 841-96-20 http//www. gpsk.am.poznan.pl/dzp GINEKOLOGICZNO-POŁOśNICZY SZPITAL KLINICZNY Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu 60-535 POZNAŃ, ul. Polna 33 Dział Zamówień Publicznych tel. (61) 841-96-73; fax. 841-96-20 http//www.

Bardziej szczegółowo

S T A T U T SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W BRZOZOWIE PODKARPACKIEGO OŚRODKA ONKOLOGICZNEGO IM. KS. BRONISŁAWA MARKIEWICZA

S T A T U T SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W BRZOZOWIE PODKARPACKIEGO OŚRODKA ONKOLOGICZNEGO IM. KS. BRONISŁAWA MARKIEWICZA S T A T U T SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W BRZOZOWIE PODKARPACKIEGO OŚRODKA ONKOLOGICZNEGO IM. KS. BRONISŁAWA MARKIEWICZA Tekst jednolity stan na dzień 15.06.2012r. 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1.

Bardziej szczegółowo

Budowanie systemu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Propozycja Polskiej Izby Ubezpieczeń

Budowanie systemu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Propozycja Polskiej Izby Ubezpieczeń Budowanie systemu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Propozycja Polskiej Izby Ubezpieczeń Luty 2008 Sytuacja obecna Nie wlewać pieniędzy do dziurawych naczyń - Donald Tusk, premier RP Pomimo rosnącego

Bardziej szczegółowo

Mieczysław Prystupa. WYCENA NIERUCHOMOŚCI I PRZEDSIĘBIORSTW w podejściu kosztowym

Mieczysław Prystupa. WYCENA NIERUCHOMOŚCI I PRZEDSIĘBIORSTW w podejściu kosztowym Mieczysław Prystupa WYCENA NIERUCHOMOŚCI I PRZEDSIĘBIORSTW w podejściu kosztowym Warszawa 2012 Recenzenci prof. zw. dr hab. Stanisław Kasiewicz prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Mączyńska Korekta Paulina Chmielak

Bardziej szczegółowo

I Postanowienia ogólne

I Postanowienia ogólne potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby Podziałanie: 4.1.2. Zwiększenie liczby Regulamin organizacji staży studenckich u pracodawców oraz wypłacania stypendiów za staże realizowanych w

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia z realizacji projektu Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w ramach Działania 1.

Doświadczenia z realizacji projektu Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w ramach Działania 1. Doświadczenia z realizacji projektu Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w ramach Działania 1.4 PO KL 22 października 2014 r. Bank Gospodarstwa Krajowego Utworzony w 1924

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XII/184/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 10 lipca 2015r.

UCHWAŁA Nr XII/184/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 10 lipca 2015r. UCHWAŁA Nr XII/184/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 10 lipca 2015r. w sprawie zmian w Statucie Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze nadanego uchwałą Nr XXI/371/12 Sejmiku

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie Notka biograficzna Wykaz skrótów 1. Samorząd terytorialny w Polsce zagadnienia wstępne

Spis treści Wprowadzenie Notka biograficzna Wykaz skrótów 1. Samorząd terytorialny w Polsce zagadnienia wstępne Wprowadzenie... Notka biograficzna... Wykaz skrótów... 1. Samorząd terytorialny w Polsce zagadnienia wstępne... 1 1.1. Wybrane źródła prawa dotyczące gospodarki finansowej samorządu terytorialnego... 1

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział VI. Państwowy sektor gospodarczy struktura podmiotowa 31. Uwagi wstępne 32. Przedsiębiorstwo państwowe

Spis treści Rozdział VI. Państwowy sektor gospodarczy struktura podmiotowa 31. Uwagi wstępne 32. Przedsiębiorstwo państwowe Przedmowa... V Wykaz skrótów... XIII Rozdział VI. Państwowy sektor gospodarczy struktura podmiotowa... 1 31. Uwagi wstępne... 2 I. Przesłanki, zakres i kryteria wyodrębnienia sektora państwowego w gospodarce...

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 11 / 2013

ZARZĄDZENIE Nr 11 / 2013 ZARZĄDZENIE Nr 11 / 2013 Naczelnika Urzędu Skarbowego w Cieszynie z dnia 22 maja 2013 roku w sprawie wprowadzenia Programu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Urzędzie Skarbowym w Cieszynie na lata 2013-2015

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Cel

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Cel Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej Cel Celem Podyplomowych Studiów Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej jest umożliwienie zdobycia aktualnej wiedzy z zakresu międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA NEUROPSYCHIATRYCZNEGO IM. OSKARA BIELAWSKIEGO W KOŚCIANIE ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie zwany

Bardziej szczegółowo

STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA

STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA dla mikro- i małych przedsiębiorców Opracowane przez: Departament Rozwoju Instytucji

Bardziej szczegółowo

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH Beata Nowotarska-Romaniak wydanie 3. zmienione Warszawa 2013 SPIS TREŚCI Wstęp... 7 Rozdział 1. Istota marketingu usług zdrowotnych... 11 1.1. System marketingu usług... 11

Bardziej szczegółowo

STATUT. Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT. Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce. Rozdział I. Postanowienia ogólne Tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą Rady Społecznej nr 8/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r. STATUT Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Priorytet 8.2 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy Dział anie 8.3 Tryb wyboru projektów:

Priorytet 8.2 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy Dział anie 8.3 Tryb wyboru projektów: Oś 8 Rynek pracy Priorytet 8.2 (PI 8.iii) Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy Działanie 8.3 Wsparcie osób poszukujących pracy - 55 000 000 EUR Tryb wyboru projektów:

Bardziej szczegółowo

KRYTYCZNA ANALIZA POLITYKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE PRZEKSZTAŁCANIA SZPITALI PUBLICZNYCH W SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO

KRYTYCZNA ANALIZA POLITYKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE PRZEKSZTAŁCANIA SZPITALI PUBLICZNYCH W SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO Zarządzanie Publiczne vol. 4(13) pp. 49-64 Kraków 2011 Published online February 10, 2012 KRYTYCZNA ANALIZA POLITYKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE PRZEKSZTAŁCANIA SZPITALI PUBLICZNYCH W SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LIX/778/10 RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU. z dnia 11 października 2010 r.

UCHWAŁA NR LIX/778/10 RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU. z dnia 11 października 2010 r. UCHWAŁA NR LIX/778/10 RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU z dnia 11 października 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmian i przyjęcia tekstu jednolitego statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia 1 Co to jest biznesplan? Biznes plan można zdefiniować jako długofalowy i kompleksowy plan działalności organizacji gospodarczej lub realizacji przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Raport miesiąca - Aktywność w okresie poszukiwania pracy

Raport miesiąca - Aktywność w okresie poszukiwania pracy Raport miesiąca - Aktywność w okresie poszukiwania pracy Okres pozostawania bez pracy to czas, który warto wykorzystać na zdobycie dodatkowych kwalifikacji. Jak wygląda pod tym względem aktywność osób

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PN. PI BSFT INNOWACYJNA METODA TERAPEUTYCZNA W STACJONARNYM LECZENIU UZALEŻNIEŃ ALKOHOLOWYCH OSÓB DOROSŁYCH

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PN. PI BSFT INNOWACYJNA METODA TERAPEUTYCZNA W STACJONARNYM LECZENIU UZALEŻNIEŃ ALKOHOLOWYCH OSÓB DOROSŁYCH Parzymiechy, dn. 15.11.2012r REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PN. PI BSFT INNOWACYJNA METODA TERAPEUTYCZNA W STACJONARNYM LECZENIU UZALEŻNIEŃ ALKOHOLOWYCH OSÓB DOROSŁYCH 1 Warunki rejestracji i naboru

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość, finanse, audyt i kontrola. Studium przypadków sektora publicznego i prywatnego

Rachunkowość, finanse, audyt i kontrola. Studium przypadków sektora publicznego i prywatnego Rachunkowość, finanse, audyt i kontrola. Studium przypadków sektora publicznego i prywatnego Autorzy: Tomasz Gabrusewicz, Kamilla Marchewka-Bartkowiak, Marcin Wiśniewski (red.) Skuteczne zarządzanie finansami,

Bardziej szczegółowo

Zmiany strukturalne w specjalistycznych szpitalach pediatrycznych w Polsce.

Zmiany strukturalne w specjalistycznych szpitalach pediatrycznych w Polsce. Zmiany strukturalne w specjalistycznych szpitalach pediatrycznych w Polsce. Autorzy: dr n. med. Krystyna Piskorz-Ogórek - Konsultant Krajowy w Dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego, dyrektor Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów

Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów Monika Kos, radca ministra Departament Polityki Wydatkowej Warszawa, 13 stycznia 2015 r. Program prezentacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM NA LATA 2014 2018

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM NA LATA 2014 2018 Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/452/14 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 31 marca 2014 r. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM NA LATA 2014 2018 Białystok 2014 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Samorząd terytorialny w projekcie ustawy o działalności leczniczej. Marek Wójcik Związek Powiatów Polskich mw@zpp.pl

Samorząd terytorialny w projekcie ustawy o działalności leczniczej. Marek Wójcik Związek Powiatów Polskich mw@zpp.pl Samorząd terytorialny w projekcie ustawy o działalności leczniczej Marek Wójcik Związek Powiatów Polskich mw@zpp.pl Ogólna charakterystyka ustawy Intencje właściwe, ustawa potrzebna, wykonanie gorsze,

Bardziej szczegółowo