POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO"

Transkrypt

1 Prjekt: Rzwój elektrnicznych usług publicznych w Miejskim Zesple Opieki Zdrwtnej w Lędzinach pprzez wdrżenie kmpleksweg rzwiązania infrmatyczneg. Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską z Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach Reginalneg Prgramu Operacyjneg Wjewództwa Śląskieg na lata POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO wartści przekraczającej kwtę kreślną w przepisach wydanych na pdstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Praw zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013r., pz. 907 z późniejszymi zmianami) - zwanej dalej "ustawą" SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Rzwój elektrnicznych usług publicznych w Miejskim Zesple Opieki Zdrwtnej w Lędzinach pprzez wdrżenie kmpleksweg rzwiązania infrmatyczneg ZATWIERDZAM: Kierwnik. Lędziny, dnia r. Nazwa Zamawiająceg: Miejski Zespół Opieki Zdrwtnej w Lędzianach REGON: NIP: Miejscwść: Lędziny Adres: ul. Asnyka 2 Strna internetwa: Gdziny pracy: d pniedziałku d piątku w gdzinach: Wszelką krespndencję związaną z niniejszym pstępwaniem należy adreswać: Miejski Zespół Opieki Zdrwtnej w Lędzianach ul. Asnyka Lędziny znak pstępwania: ZP/1/EU/2014 1

2 Prjekt: Rzwój elektrnicznych usług publicznych w Miejskim Zesple Opieki Zdrwtnej w Lędzinach pprzez wdrżenie kmpleksweg rzwiązania infrmatyczneg. Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską z Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach Reginalneg Prgramu Operacyjneg Wjewództwa Śląskieg na lata NAZWA I ADRES ZAMAWIAJACEGO Zamawiający: Miejski Zespół Opieki Zdrwtnej w Lędzianach, ul. Asnyka Lędziny Tel/Fax: adres strny internetwej: 2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Pstępwanie jest prwadzne w trybie przetargu niegraniczneg, zgdnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. - Praw zamówień publicznych (jedn. tekst Dz. U. z 2013 r. pz. 907, z późn. zm.). 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 3.1. Przedmitem zamówienia jest Rzwój elektrnicznych usług publicznych w Miejskim Zesple Opieki Zdrwtnej w Lędzinach pprzez wdrżenie kmpleksweg rzwiązania infrmatyczneg Przedmit zamówienia jest pdzielny na dwie części: a) Część I zakup i instalację sprzętu kmputerweg i serwerwni wraz z prgramwaniem b) Część II zakup i wdrżenie systemów e-usług, raz e-labratrium z wdrżeniem systemu zarzadzania z ESOD, Prtalem Infrmacyjnym raz e-pracwni radilgicznej 3.3. Zakres przedmitu zamówienia dla Części I bejmuje zakup: a) Serwer baz danych serwer typ 1 1 szt. b) Macierz dyskwa serwer typ 2 1 szt. c) Szafa krswa U wraz z sprzętem 1 szt. d) Zasilacz awaryjny UPS 1 szt. e) Oprgramwanie systemwe d serwera 1 szt. f) Oprgramwanie bazdanwe l szt. g) Stacje rbcze wraz z mnitrami 60 szt. h) Oprgramwanie dm wirtualizacji śrdwiska serwerweg 1 szt Zakres przedmitu zamówienia dla Części II bejmuje zakup : Zadanie 1 e-usługi raz e-labratrium: a) Mduł e-rejestracji (Rejestracja, Gabinet, Statystyka, Rzliczenie) licencja na 50 jednczesnych użytkwników - 1 lic. b) Mduł e-badań (Zlecenia, Pracwnia diagnstyczna) licencja na 50 użytkwników - 1 lic. c) Mduł e-pacjent ( e-pacjent ) - licencja na 50 jednczesnych użytkwników - 1 lic. d) Mduł e-labratrium (Labratrium - Analityczne / Mikrbilgicze, Labratrium - Punkt Pbrań ) - licencja na 10 jednczesnych użytkwników - 1 lic. e) Mduł elektrnicznej dkumentacji medycznej (EDM - licencja OPEN) - 1 lic. f) Mduł MZOZ Prtalu Infrmacyjneg z strną www (dla e-pacjent) licencja OPEN - 1 lic. g) Mduł elektrniczneg Obiegu Dkumentów (ESOD) licencja na 150 jednczesnych użytkwników - 1 lic. h) Mduł Kancelaryjny (mduł d ESOD) licencja dla 5 jednczesnych użytkwników - 1 szt. i) Mduł aplikacji HIS/RIS - 1 szt. j) Dedykwany Infmat 1 szt. Zadanie 2 e-pracwnia radilgiczna a) Stacja diagnstyczna dla TRG/CR dla radilgii klasycznej 1 szt. b) Stacja diagnstyczna dla TRG/CR mammgrafii 1 szt. c) Skaner d płyt brazwych 1 szt. d) Płyty z kasetami 1 kpl e) Stacja diagnstyka 1 szt. f) Urządzenie drukujące w systemie suchym 1 szt. 2

3 Prjekt: Rzwój elektrnicznych usług publicznych w Miejskim Zesple Opieki Zdrwtnej w Lędzinach pprzez wdrżenie kmpleksweg rzwiązania infrmatyczneg. Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską z Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach Reginalneg Prgramu Operacyjneg Wjewództwa Śląskieg na lata g) Mduł archiwizacji PACS 1 lic. h) Mduł dystrybucji brazów WEB 10 lic. i) Duplikatr wraz ze stacją sterującą 1 szt Pzstałe warunki Zamawiająceg: Dtyczy Części II Przedmit zamówienia realizwany będzie w siedzibie Zamawiająceg przy zapewnieniu ciągłści pracy MZOZ, wg niżej pisanych wymagań: w dni rbcze w gdz. d , a w dni wlne d pracy d Usługi wdrżeniwe bejmują instalacje i knfigurację prgramwania systemweg wraz z przeprwadzeniem pełneg cyklu szkleń pisanych w szczegółwym pisie przedmitu zamówienia raz instalacje i knfigurację prgramwania specjalistyczneg wraz z wszystkimi mdułami Szczegółwy pis przedmitu zamówienia kreślny zstał w niniejszej specyfikacji. W pisie przedmitu zamówienia zawart funkcjnalnści ferwaneg systemu infrmatyczneg Wyknawca jest zbwiązany d stałej współpracy z Zamawiającym w celu krdynwania prawidłweg przebiegu wdrżenia systemu raz wyknać przedmit zamówienia zgdnie z wytycznymi Zamawiająceg Wyknawca zapewni gwarancję nad systemem infrmatycznym, pisaną w szczegółwym pisie przedmitu zamówienia w kresie min. 3 lat d daty zakńczenia realizacji umwy zgdnie z zapisami SIWZ raz 12 miesięczne aktualizacje wdrżnych systemów wraz z dszkleniem pracwników Wyknawca zapewni gwarancję na pzstały sprzęt kmputerwy pisany w szczegółwym pisie przedmitu zamówienia w kresie min. 3 lat d daty zakńczenia realizacji umwy zgdnie z zapisami SIWZ Prducent ferwaneg prgramwania pwinien psiadać: Certyfikat ISO 9001 w zakresie prjektwania i wyknania systemów infrmatycznych dla prducenta ferwaneg prgramwania wystawiny przez niezależny pdmit uprawniny d kntrli jakści raz - Certyfikat ISO 9001 w zakresie dpwiedni wdrażania/ serwisu systemów infrmatycznych dla Wyknawcy lub pdmitu który będzie dpwiedni wdrażał/serwiswał ferwane prgramwanie, wystawine zaświadczenie niezależneg pdmit uprawnineg d kntrli jakści Prces weryfikacji fert: a) Zamawiający zastrzega sbie mżliwść wezwania Wyknawców spełniających warunki udziału w pstępwaniu, d demnstracji/prezentacji funkcjnalnści działania systemu. Ocenie Kmisji Przetargwej pdlegać będzie zgdnść systemu z wymgami kreślnymi w załączniku nr 1 d niniejszej SIWZ. b) Demnstracja/prezentacja będzie realizwana zgdnie z zasadami kreślnymi z Załączniku nr 8 d SIWZ. c) Na przeprwadzenie demnstracji działania systemu Wyknawca będzie miał łącznie jedną 8 gdzinną sesję. d) Nie stawienie się przez Wyknawcę na prezentację/demnstrację systemu skutkwać będzie drzuceniem ferty. e) Przed rzpczęciem prezentacji Przewdniczący Kmisji Przetargwej lub sba przez nieg wyznaczna dczyta listę sób występujących p strnie Zamawiająceg raz listę sób wskazanych przez Wyknawców d przeprwadzenia prezentacji. Dtyczy Części I i Części II Warunki płatnści wynagrdzenia: przelewem w terminie d 30 dni d daty wpływu faktur VAT d Zamawiająceg pprzedznej prtkłem dbiru zatwierdznym przez Zamawiająceg na rachunek wskazany przez Wyknawcę Wyknawca udzieli gwarancji jakści na przedmit umwy na warunkach pisanych szczegółw w SIWZ w szczegółwym pisie przedmitu zamówienia i wzrze umwy raz rzszerzy dpwiedzialnść z tytułu rękjmi za wady wyknaneg przedmitu umwy równe kresm udzielnej gwarancji c zstanie ptwierdzne na frmularzu fertwym Jeżeli szczegółwy pis przedmitu zamówienia wskazywałyby w dniesieniu d niektórych materiałów/wyrbów lub urządzeń znaki twarwe, patenty lub pchdzenie alb wskazane nrmy, aprbaty, specyfikacje techniczne lub inne dkumenty dniesienia, których mwa w art. 30 ust

4 Prjekt: Rzwój elektrnicznych usług publicznych w Miejskim Zesple Opieki Zdrwtnej w Lędzinach pprzez wdrżenie kmpleksweg rzwiązania infrmatyczneg. Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską z Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach Reginalneg Prgramu Operacyjneg Wjewództwa Śląskieg na lata ustawy Pzp, Zamawiający, zgdnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dpuszcza ferwanie materiałów/wyrby lub urządzeń równważnych alb ferwanie rzwiązań równważnych pd względem parametrów technicznych, użytkwych raz eksplatacyjnych pisanych w szczegółwym pisie przedmitu zamówienia. Materiały/wyrby lub urządzenia pchdzące d knkretnych prducentów kreślają minimalne parametry jakściwe i cechy użytkwe, jakim muszą dpwiadać materiały/wyrby lub urządzenia ferwane przez wyknawcę, aby zstały spełnine wymagania stawiane przez Zamawiająceg. W załączniku nr 9 d SIWZ Tabela równważnści Zamawiający kreślił minimalne parametry techniczne, cechy użytkwe, wymagania jakściwe materiałów/wyrbów, urządzeń w dniesieniu d których psłużn się w szczegółwym pisie przedmitu zamówienia znakiem twarwy, patentem, pchdzeniem Materiały/wyrby lub urządzenia pchdzące d knkretnych prducentów stanwią wyłącznie wzrzec jakściwy przedmitu zamówienia. Pd pjęciem minimalne parametry jakściwe i cechy użytkwe Zamawiający rzumie wymagania dtyczące materiałów/wyrbów lub urządzeń zawarte w gólnie dstępnych źródłach, katalgach, strnach internetwych prducentów. Operwanie przykładwymi nazwami prducenta ma jedynie na celu dprecyzwanie pzimu czekiwań Zamawiająceg w stsunku d kreślneg rzwiązania. Psługiwanie się nazwami prducentów/prduktów ma wyłącznie charakter przykładwy. Zamawiający, wskazując znaczenie knkretneg prducenta (dstawcy) lub knkretny prdukt przy pisie przedmitu zamówienia, dpuszcza jedncześnie prdukty równważne parametrach jakściwych i cechach użytkwych c najmniej na pzimie parametrów wskazaneg prduktu, uznając tym samym każdy prdukt wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złżenia d ferty Wykazu materiałów/wyrbów i urządzeń równważnych sprządzneg wg załącznika nr 9 d SIWZ wraz ze stswnymi dkumentami uwiarygadniającymi zastswanie równważnych materiałów/ wyrbów lub urządzeń. Zamawiający zastrzega sbie praw wystąpienia d autra szczegółweg pisu przedmitu zamówienia pinię na temat ferwanych materiałów/wyrbów lub urządzeń. Opinia ta mże stanwić pdstawę d pdjęcia przez Zamawiająceg decyzji przyjęciu materiałów/wyrbów lub urządzeń równważnych alb drzuceniu ferty z pwdu braku równważnści Wszystkie zaprpnwane przez Wyknawcę równważne urządzenia, instalacje, materiały/wyrby lub inne elementy muszą: a) psiadać parametry techniczne i funkcjnalne nie grsze d kreślnych w specyfikacji, b) zapewniać pełną kmpatybilnść sprzętwą i prgramwą z rzwiązaniami kreślnymi w specyfikacji raz istniejącym prgramwaniem i sprzętem w szpitalu, c) gwarantwać spsób administrwania i zarządzania systemami, wynikający wprst z rzwiązania prjektweg zawarteg w specyfikacji, d) psiadać stswne dpuszczenia i atesty Przedmit zamówienia musi być wyknany zgdnie ze SIWZ raz załącznikami d SIWZ, a także zgdnie z bwiązującymi przepisami i nrmami Przedmit zamówienia jest współfinanswany ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach Działania 2.2 Rzwój elektrnicznych usług publicznych Prirytet II. Spłeczeństw infrmacyjne Reginalneg Prgramu Operacyjneg Wjewództwa Śląskieg na lata w ramach prjektu pn. Rzwój elektrnicznych usług publicznych w Miejskim Zesple Opieki Zdrwtnej w Lędzinach pprzez wdrżenie kmpleksweg rzwiązania infrmatyczneg Szczegółwy pis przedmitu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 d SIWZ Wyknawca, któreg ferta dtyczy części II - zstanie uznana za najkrzystniejszą dstarczy Zamawiającemu w terminie d 7 dni rbczych d daty pdpisania umwy: - harmngram rzeczw- terminw- finanswy, uwzględniający wyknanie wszystkich prac bjętych przedmitem zamówienia, według wzru udstępnineg przez Zamawiająceg. Harmngram musi zawierać wszelkie kszty składające się na cenę ferty, niezbędne d zrealizwania zamówienia z ich pdziałem na pszczególne elementy, które mgą stanwić sbny element dbiru częściweg z uwzględnieniem terminów realizacji każdeg z tych elementów; - dkumenty ptwierdzające psiadanie przez sby wskazane w fercie Wyknawcy, które będą uczestniczyć w realizacji przedmitu zamówienia wymaganych kwalifikacji zawdwych i dświadczenia zgdnie z zapisem pkt 5.3.b) SIWZ Szczegółwy pis spsbu realizacji przedmitu zamówienia kreśla Załącznik nr 2a d SIWZ - Wzór umwy Część i Załącznik nr 2b d SIWZ - Wzór umwy Część II. 4

5 Prjekt: Rzwój elektrnicznych usług publicznych w Miejskim Zesple Opieki Zdrwtnej w Lędzinach pprzez wdrżenie kmpleksweg rzwiązania infrmatyczneg. Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską z Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach Reginalneg Prgramu Operacyjneg Wjewództwa Śląskieg na lata Zamawiający nie zastrzega bwiązku sbisteg wyknania przez Wyknawcę kluczwych części zamówienia Wspólny Słwnik Zamówień (CPV): usługi wdrażania prgramwania pakiety prgramwania i systemy infrmatyczne systemy baz danych serwery urządzenia kmputerwe 4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 4.1. Termin rzpczęcia realizacji zamówienia ustala się na dzień pdpisania umwy Termin wyknania przedmitu zamówienia: a) dla części I ustala się d: r. b) dla części II ustala się d: r. 5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW O zamówienie publiczne mgą ubiegać się Wyknawcy, którzy spełniają następujące warunki: Dla części I : 5.1.a. nie pdlegają wykluczeniu na pdstawie art. 24 ustawy praw zamówień publicznych; 5.2.a. psiadają wiedzę i dświadczenie niezbędne d wyknania przedmitu zamówienia tj. udkumentują wyknanie, tj. zakńczenie w kresie statnich trzech lat przed upływem terminu składania fert, a jeżeli kres prwadzenia działalnści jest krótszy - w tym kresie c najmniej 1 zamówienia plegająceg na dstawie z knfiguracją i mntażem sprzętu kmputerweg wartści brutt minimum ,00 zł brutt (słwnie: trzysta tysięcy złtych) raz załączeniem dwdu, że zstała wyknana należycie. Dla części II: 5.1.b. nie pdlegają wykluczeniu na pdstawie art. 24 ustawy praw zamówień publicznych; 5.2.b. psiadają wiedzę i dświadczenie niezbędne d wyknania przedmitu zamówienia tj. udkumentują wyknanie, tj. zakńczenie w kresie statnich trzech lat przed upływem terminu składania fert, a jeżeli kres prwadzenia działalnści jest krótszy - w tym kresie - c najmniej 1 zamówienia plegająceg na dstawie i wdrżeniu systemów medycznych wartści brutt minimum ,00 zł (słwnie: siemset tysięcy złtych), raz załączeniem dwdu, że zstała wyknana należycie. 5.3.b. dyspnują sbami zdlnymi d wyknania zamówienia, które będą uczestniczyć w wyknywaniu zamówienia, tj.: - 1 sbą, która pełnić będzie rlę kierwnika prjektu, certyfikat zawdwy z zakresu zarządzania prjektami PRINCE2 lub równważny, wydany przez niezależną jednstkę akredytwaną d wydawania teg typu certyfikatów. Osba ta musi mieć dświadczenie w zarządzaniu prjektami w zakresie wdrażania zintegrwanych systemów infrmatycznych wspmagających zarządzanie jednstką sektra finansów publicznych, ptwierdzne udziałem w c najmniej jednym takim prjekcie. - 1 sbą pełniącą funkcję Specjalisty ds. bezpieczeństwa infrmacji, psiadającą certyfikat Audytra Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Infrmacji (min. ISO lub równważnym) - 3 specjalistami, psiadającymi certyfikat zawdwy z zakresu wdrażania prgramwania. Prpnwani specjaliści muszą psiadać dświadczenie w zakresie wdrażania zintegrwanych systemów wspmagających zarządzanie pracą jednstki sektra finansów publicznych, ptwierdzne udziałem prpnwanych specjalistów, w c najmniej jednym prjekcie dtyczącym wdrżenia prgramwania w jednstce sektra finansów publicznych. 5

6 Prjekt: Rzwój elektrnicznych usług publicznych w Miejskim Zesple Opieki Zdrwtnej w Lędzinach pprzez wdrżenie kmpleksweg rzwiązania infrmatyczneg. Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską z Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach Reginalneg Prgramu Operacyjneg Wjewództwa Śląskieg na lata Obywatelm państw człnkwskich Unii Eurpejskiej, których kwalifikacje zstały uznane, zapewnia się praw wyknywania w Rzeczypsplitej Plskiej działalnści na takich samych zasadach jak sbm, które kwalifikacje d ich wyknywania uzyskały w Rzeczypsplitej Plskiej. Regulację w tym zakresie stanwią przepisy ustawy z dnia 18 marca 2008 r. zasadach uznawania kwalifikacji zawdwych nabytych w państwach człnkwskich Unii Eurpejskiej (tekst jedn. Dz. U. z 2008, Nr 63, pz. 394 ze zm.). 5.4.b znajdują się w sytuacji eknmicznej i finanswej zapewniającej wyknanie zamówienia tj. - psiadają płacne ubezpieczenie d dpwiedzialnści cywilnej w zakresie prwadznej działalnści związanej z przedmitem zamówienia, na kwtę nie mniejszą niż 500 tys. zł - psiadają śrdki pieniężne lub zdlnść kredytwą na kwtę nie mniejszą niż 250 tys. zł, Ww. warunki zstaną uznane za spełnine, jeżeli Wyknawca złży dkumenty, których mwa w punkcie 6.1. niniejszej specyfikacji. 6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Oświadczenia i dkumenty, jakie muszą dstarczyć Wyknawcy w celu ptwierdzenia spełniania warunków udziału w pstępwaniu: 6.1. Dkumentami ptwierdzającymi spełnianie warunku, którym mwa w punkcie 5.1.a i 5.1.b niniejszej specyfikacji muszą być: a) świadczenie braku pdstaw d wykluczenia na pdstawie art. 24 ust. 1 ustawy Praw zamówień publicznych sprządzne wg załącznika nr 3 d niniejszej specyfikacji. b) aktualny dpis z właściweg rejestru lub z centralnej ewidencji i infrmacji działalnści gspdarczej, jeżeli drębne przepisy wymagają wpisu d rejestru lub ewidencji, wystawine nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania fert jeśli dtyczy, c) aktualne zaświadczenie właściweg naczelnika urzędu skarbweg ptwierdzające, że Wyknawca nie zalega z płacaniem pdatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwlnienie, drczenie lub rzłżenie na raty zaległych płatnści lub wstrzymanie w całści wyknania decyzji właściweg rganu wystawine nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania fert; d) aktualne zaświadczenie właściweg ddziału Zakładu Ubezpieczeń Spłecznych lub Kasy Rlniczeg Ubezpieczenia Spłeczneg ptwierdzające, że Wyknawca nie zalega z płacaniem składek na ubezpieczenie zdrwtne i spłeczne lub ptwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwlnienie, drczenie lub rzłżenie na raty zaległych płatnści lub wstrzymanie w całści wyknania decyzji właściweg rganu wystawine nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania fert; e) aktualną infrmację z Krajweg Rejestru Karneg w zakresie kreślnym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania fert; f) aktualną infrmację z Krajweg Rejestru Karneg w zakresie kreślnym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania fert; g) aktualną infrmację z Krajweg Rejestru Karneg w zakresie kreślnym w art. 24 ust. 1 pkt ustawy, wystawiną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania fert. h) lista pdmitów należących d tej samej grupy kapitałwej, której mwa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Praw zamówień publicznych alb infrmacja, że wyknawca nie należy d grupy kapitałwej - sprządzne wg załącznika nr 4 d niniejszej specyfikacji Dkumentami ptwierdzającymi spełnianie warunku, którym mwa w punkcie 5.2.a i 5.2.b niniejszej specyfikacji muszą być: a) wykaz wyknanych głównych dstaw kreślnych dpwiedni w punkcie 5.2.a. dla części I i 5.2.b. dla części II niniejszej specyfikacji sprządzny przez wyknawcę według załącznika nr 5a i 5b d niniejszej specyfikacji. Wykaz musi zawierać wszystkie dane wyszczególnine w załączniku nr 5a i 5b d niniejszej 6

7 Prjekt: Rzwój elektrnicznych usług publicznych w Miejskim Zesple Opieki Zdrwtnej w Lędzinach pprzez wdrżenie kmpleksweg rzwiązania infrmatyczneg. Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską z Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach Reginalneg Prgramu Operacyjneg Wjewództwa Śląskieg na lata specyfikacji w szczególnści dt. przedmitu, dat wyknania, pdmitów na rzecz których dstawy były wyknywane, wartści dstawy. b) Dwdy dtyczące dstaw wymieninych w ww. wykazie kreślające czy dstawy zstały wyknane należycie, tzn.: - pświadczenie alb - świadczenie wyknawcy jeżeli z uzasadninych przyczyn biektywnym charakterze wyknawca nie jest w stanie uzyskać pświadczenia, którym mwa pwyżej. Dwdy, których mwa pwyżej, są wskazane w 1 ust. 2 pkt 1 i 3 Rzprządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia r. w sprawie rdzajów dkumentów, jakich mże żądać zamawiający d wyknawcy, raz frm, w jakich te dkumenty mgą być składane (Dz. U. z dnia r., pz. 231). W przypadku, gdy zamawiający jest pdmitem, na rzecz któreg dstawy wskazane w wykazie, którym mwa w punkcie 6.2.a., zstały wcześniej wyknane, wyknawca nie ma bwiązku przedkładania dwdów, których mwa pwyżej. c) w sytuacji, gdy Wyknawca plega na wiedzy i dświadczeniu niezbędnym d wyknania zamówieniu innych pdmitów, zbwiązany jest udwdnić zamawiającemu, iż będzie dyspnwał tymi zasbami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególnści przedstawiając w tym celu pisemne zbwiązanie tych pdmitów d ddania mu d dyspzycji niezbędnych zasbów na ptrzeby wyknania zamówienia - należy dłączyć ryginał zbwiązania jeśli dtyczy Dkumentami ptwierdzającymi spełnianie warunku, którym mwa w punkcie 5.3.a niniejszej specyfikacji muszą być: a) wykaz sób, którymi dyspnuje Wyknawca, które będą uczestniczyć w wyknywaniu przedmitu zamówienia uprawnieniach kreślnych w punkcie 5.3.b. niniejszej specyfikacji - dtyczy części II - sprządzny wg załącznika nr 6 d niniejszej specyfikacji. Wykaz musi zawierać wszystkie dane wyszczególnine w załączniku nr 6 d niniejszej specyfikacji w szczególnści dt. kwalifikacji zawdwych i dświadczenia, infrmacji pdstawie d dyspnwania sbami wskazanymi w wykazie. b) Oświadczenie, że sby, które będą uczestniczyć w wyknywaniu zamówienia, psiadają wymagane uprawnienia zawarte w druku OFERTA. c) w sytuacji, gdy Wyknawca plega na sbach zdlnych d wyknania zamówieniu innych pdmitów, zbwiązany jest udwdnić zamawiającemu, iż będzie dyspnwał tymi zasbami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególnści przedstawiając w tym celu pisemne zbwiązanie tych pdmitów d ddania mu d dyspzycji niezbędnych zasbów na ptrzeby wyknania zamówienia - należy dłączyć ryginał zbwiązania jeśli dtyczy Dkumentami ptwierdzającymi spełnianie warunku, którym mwa w punkcie 5.4.a niniejszej specyfikacji muszą być: a) Opłacna plisa, a w przypadku jej braku, inny dkument ptwierdzający, że wyknawca jest ubezpieczny d dpwiedzialnści cywilnej w zakresie prwadznej działalnści związanej z przedmitem zamówienia, b) Infrmacja banku lub spółdzielczej kasy szczędnściw-kredytwej ptwierdzająca wyskść psiadanych śrdków finanswych lub zdlnść kredytwą wyknawcy, wystawina nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania fert w pstępwaniu udzielenie zamówienia Wymagania dtyczące dkumentów, kreślnych w punktach d 6.1. d 6.4 niniejszej specyfikacji Dkumenty, których mwa w punkcie winny być złżne w ryginale lub kpii pświadcznej za zgdnść z ryginałem przez sbę/y uprawniną/e d składania świadczeń wli w imieniu Wyknawcy z wyłączeniem zbwiązań pdmitów trzecich tj. dkumentów, których mwa w pkt 6.2.c) i 6.3.c), które należy złżyć w ryginale Dkumenty sprządzne w języku bcym muszą być złżne wraz z tłumaczeniem na język plski Jeżeli Wyknawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania pza terytrium Rzeczypsplitej Plskiej, t: zamiast dkumentów, których mwa w pkt 6.1. b), c), d), f) składa dkument lub dkumenty wystawine w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, ptwierdzające dpwiedni, że: a) nie twart jeg likwidacji ani nie głszn upadłści, 7

8 Prjekt: Rzwój elektrnicznych usług publicznych w Miejskim Zesple Opieki Zdrwtnej w Lędzinach pprzez wdrżenie kmpleksweg rzwiązania infrmatyczneg. Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską z Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach Reginalneg Prgramu Operacyjneg Wjewództwa Śląskieg na lata b) nie zalega z uiszczaniem pdatków, płat, składek na ubezpieczenie spłeczne i zdrwtne alb że uzyskał przewidziane prawem zwlnienie, drczenie lub rzłżenie na raty zaległych płatnści lub wstrzymanie w całści wyknania decyzji właściweg rganu, c) nie rzeczn wbec nieg zakazu ubiegania się zamówienie zamiast dkumentów, których mwa w pkt 6.1. e) i g) - składa zaświadczenie właściweg rganu sądweg lub administracyjneg miejsca zamieszkania alb zamieszkania sby, której dkumenty dtyczą, w zakresie kreślnym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 raz pkt. 10 i 11 ustawy PZP Dkumenty, których mwa pwyżej w pkt lit a i c raz w pkt , pwinny być wystawine nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania fert. Dkument, którym mwa w pkt lit. b, pwinien być wystawiny nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania fert Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania sby lub w kraju, w którym Wyknawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dkumentów, których mwa w pkt i , zastępuje się je dkumentem zawierającym świadczenie, w którym kreśla się także sby uprawnine d reprezentacji Wyknawcy, złżne przed właściwym rganem sądwym, administracyjnym alb rganem samrządu zawdweg lub gspdarczeg dpwiedni kraju miejsca zamieszkania sby lub kraju, w którym Wyknawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed ntariuszem. Pkt stsuje się dpwiedni W przypadku wątpliwści c d treści dkumentu złżneg przez Wyknawcę mająceg siedzibę lub miejsce zamieszkania pza terytrium Rzeczypsplitej Plskiej, Zamawiający mże zwrócić się d właściwych rganów dpwiedni kraju miejsca zamieszkania sby lub kraju, w którym Wyknawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wniskiem udzielenie niezbędnych infrmacji dtyczących przedłżneg dkumentu Wyknawcy mgą wspólnie ubiegać się udzielenie zamówienia (mżliwść składania jednej ferty, przez dwa lub więcej pdmitów np. knsrcjum firm, spółkę cywilną), pd warunkiem, że taka ferta będzie spełniać następujące wymagania: a) Wyknawcy wspólnie ubiegający się zamówienie muszą ustanwić pełnmcnika d reprezentwania ich w pstępwaniu udzielenie zamówienia alb reprezentwania w pstępwaniu i zawarcia umwy w sprawie zamówienia publiczneg nie dtyczy spółki cywilnej, ile upważnienie/pełnmcnictw d występwania w imieniu tej spółki wynika z dłącznej d ferty umwy spółki. Wspólnicy pnszą slidarną dpwiedzialnść za niewyknanie lub nienależyte wyknanie zamówienia, kreślną w art. 366 Kdeksu cywilneg. b) Wyknawcy twrzący jeden pdmit przedłżą wraz z fertą stswne pełnmcnictw pdpisane przez sby upważnine d składania świadczeń wli każdeg ze wspólników zgdnie z pkt 6.9 SIWZ - Inne dkumenty wymagane d Zamawiająceg nie dtyczy spółki cywilnej, ile upważnienie/pełnmcnictw d występwania w imieniu tej spółki wynika z dłącznej d ferty umwy spółki, c) Oferta musi być pdpisana w taki spsób, by prawnie zbwiązywała wszystkich Wyknawców występujących wspólnie (przez każdeg z wyknawców lub pełnmcnika); d) Każdy z Wyknawców wspólnie ubiegających się udzielenie zamówienia zbwiązany jest złżyć dkumenty wymienine w pkt 6.1 SIWZ lub w pkt 6.6. niniejszej specyfikacji - jeżeli Wyknawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania pza terytrium Rzeczypsplitej Plskiej. Pzstałe dkumenty będą traktwane jak wspólne. Uwaga 1: wspólne złżenie dkumentów, którym wyżej mwa, prwadzić ma d wykazania spełniania warunków udziału w pstępwaniu, pisanych w SIWZ (wystarczające będzie, jeżeli dkumenty te złży tylk jeden z Wyknawców wspólnie składających fertę, ile wykazane zstanie w ten spsób spełnianie warunków udziału w pstępwaniu pstawinych w SIWZ); e) W przypadku wyknawców wspólnie ubiegających się zamówienie, kpie dkumentów ptwierdzających spełnianie warunków, dtyczących dpwiedni wspólników knsrcjum lub innych pdmitów, pwinny być pświadczne za zgdnść z ryginałem przez wspólników knsrcjum (każdy w dniesieniu d dtyczących g dkumentów) lub przez upważninych przedstawicieli innych pdmitów (także każdy w dniesieniu d dtyczących g dkumentów). f) Wszelka krespndencja dknywana będzie wyłącznie z Wyknawcą występującym jak Pełnmcnik pzstałych. 8

9 Prjekt: Rzwój elektrnicznych usług publicznych w Miejskim Zesple Opieki Zdrwtnej w Lędzinach pprzez wdrżenie kmpleksweg rzwiązania infrmatyczneg. Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską z Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach Reginalneg Prgramu Operacyjneg Wjewództwa Śląskieg na lata Zgdnie z art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych Wyknawca mże plegać na wiedzy i dświadczeniu, sbach zdlnych d wyknania zamówienia raz zdlnściach finanswych innych pdmitów, niezależnie d charakteru prawneg łączących g z nimi stsunków. Wyknawca w takiej sytuacji zbwiązany jest udwdnić zamawiającemu, iż będzie dyspnwał tymi zasbami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególnści przedstawiając w tym celu pisemne zbwiązanie tych pdmitów d ddania mu d dyspzycji niezbędnych zasbów na ptrzeby wyknania zamówienia. Jeżeli wyknawca, wykazując spełnienie warunków, których mwa w pkt 5.2.i 5.3. niniejszej specyfikacji, plega na zasbach innych pdmitów na zasadach kreślnych w art. 26 ust. 2b ustawy, a pdmity te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda d wyknawcy przedstawienia w dniesieniu d tych pdmitów dkumentów wymieninych w pkt. 6.1 d a) d g) Inne dkumenty wymagane przez Zamawiająceg: a) wypełniny Druk Oferta (stanwiący załącznik nr 7a i 7b d niniejszej specyfikacji drębnie dla części I i części II), b) Wyknawca składający fertę w ramach części II załącza d ferty: Certyfikat prducenta prgramwania ISO 9001 w zakresie prjektwania i wyknania systemów infrmatycznych dla prducenta ferwaneg prgramwania wystawiny przez niezależny pdmit uprawniny d kntrli jakści raz - Certyfikat ISO 9001 w zakresie dpwiedni wdrażania/ serwisu systemów infrmatycznych dla Wyknawcy lub pdmitu który będzie dpwiedni wdrażał/serwiswał ferwane prgramwanie, wystawine zaświadczenie niezależneg pdmit uprawnineg d kntrli jakści, c) Dkument ptwierdzający wniesienie wadium, d) Załącznik nr 9 d SIWZ Tabela równważnści jeśli dtyczy, e) Załącznik nr 10 d SIWZ Tabela funkcjnalnści - dtyczy części II f) Załącznik nr 11a i 11b d SIWZ Opis ferwaneg sprzętu dtyczy dpwiedni części I i części II g) pełnmcnictw jeśli dtyczy. Upważnienie sób pdpisujących fertę d jej pdpisania musi bezpśredni wynikać z dkumentów dłącznych d ferty. Oznacza t, że jeżeli upważnienie takie nie wynika wprst z dkumentu stwierdzająceg status prawny wyknawcy, t d ferty należy dłączyć stswne pełnmcnictw w frmie ryginału lub kserkpii ptwierdznej ntarialnie Zamawiający żąda wskazania przez wyknawcę w Druku Oferta części zamówienia, której wyknanie zamierza pwierzyć pdwyknawcy lub pdania przez wyknawcę nazw (firm) pdwyknawców, na których zasby wyknawca pwłuje się na zasadach kreślnych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w pstępwaniu, których mwa w art. 22 ust Jeżeli Wyknawca będzie chciał dknać zmiany lub będzie chciał zrezygnwać z pdwyknawcy na któreg zasby wyknawca pwływał się, na zasadach kreślnych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w pstępwaniu, których mwa w art. 22 ust. 1, wyknawca jest zbwiązany wykazać zamawiającemu, iż prpnwany inny pdwyknawca lub wyknawca samdzielnie spełnia je w stpniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie pstępwania udzielenie zamówienia. 7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 7.1. W prwadznym pstępwaniu wszelkie świadczenia, wniski, zawiadmienia raz infrmacje przekazywane będą za pśrednictwem faksu lub pczty elektrnicznej, z wyłączeniem dkumentów przedkładanych przez wyknawców na wezwanie zamawiająceg na pdstawie art. 26 ust. 3 ustawy PZP w stsunku, d których zamawiający żądać będzie ryginałów lub uwierzytelninych kserkpii. W przypadku, gdyby Wyknawca nie psiadał faksu, czy też pczty elektrnicznej musi t zgłsić Zamawiającemu. W takiej sytuacji przumiewanie będzie następwał za pśrednictwem pczty Za datę pwzięcia wiadmści uważa się dzień, w którym strny pstępwania przesłały infrmację za pmcą faksu lub pczty elektrnicznej. 9

10 Prjekt: Rzwój elektrnicznych usług publicznych w Miejskim Zesple Opieki Zdrwtnej w Lędzinach pprzez wdrżenie kmpleksweg rzwiązania infrmatyczneg. Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską z Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach Reginalneg Prgramu Operacyjneg Wjewództwa Śląskieg na lata Każda ze strn na żądanie drugiej niezwłcznie ptwierdza fakt trzymania świadczeń, wnisków, zawiadmień raz innych infrmacji przekazanych za pmcą faksu Numery telefnów, faksu i adres pczty elektrnicznej Zamawiająceg zstały pdane w punkcie nr 1 i 7 niniejszej specyfikacji D przumiewania się z Wyknawcami w sprawach dt. przedmitu zamówienia i w sprawach frmaln-prawnych upważniny jest: Anna Lysk cdziennie w dni rbcze d gdz. 7:00 d 14:35 pd nr telefnu wew Wyknawca mże zwrócić się d Zamawiająceg wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest bwiązany udzielić wyjaśnień niezwłcznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania fert, pd warunkiem, że wnisek wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął d Zamawiająceg nie później niż d kńca dnia, w którym upływa płwa wyznaczneg terminu składania fert Pstępwanie udzielenie zamówienia publiczneg prwadzi się w języku plskim. Wszelkie pytania d treści SIWZ należy kierwać d Zamawiająceg wyłącznie w języku plskim, dpwiedzi na pytania również będą udzielane wyłącznie w języku plskim. 8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 8.1. Zamawiający wymaga złżenia wadium w wyskści: a) Dla części I: zł /słwnie: siem tysięcy złtych/ b) Dla części II: zł /słwnie: dwadzieścia tysięcy złtych/ W tytule wadium Wyknawca wskazuje wyskść kwty wadium raz numer części na które wadium jest wnszne Wadium należy wnieść w terminie d dnia r. d gdz. 10: Wadium mże być wnszne w jednej lub kilku następujących frmach: a) pieniądza, b) pręczeń bankwych lub pręczeń spółdzielczej kasy szczędnściw-kredytwej, z tym że pręczenie kasy jest zawsze pręczeniem pieniężnym, c) gwarancji bankwych, d) gwarancji ubezpieczeniwych, e) pręczeń udzielanych przez pdmity, których mwa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listpada 2000 r. utwrzeniu Plskiej Agencji Rzwju Przedsiębirczści (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, pz. 275, z późn. zm.) Wadium wnszne w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Miejskieg Zespłu Opieki Zdrwtnej: ING Bank Śląski /Tychy nr , a ptwierdzenie dknaneg przelewu dłączyć d ferty. Wadium wniesine w pieniądzu uznane zstanie za wniesine w terminie, jeżeli wpłata znajdzie się na kncie Zamawiająceg w terminie wskazanym w pkt 8.2. SIWZ Wadium wnszne w frmach innych niż pieniądz należy złżyć w frmie ryginału razem z fertą Wadium wniesine przez jedneg z Wyknawców wspólnie ubiegających się zamówienie uważa się za wniesine prawidłw W treści wadium składaneg w frmie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnine klicznści, w jakich Zamawiający mże zatrzymać wadium wraz z dsetkami. Oklicznści te muszą zawierać sytuacje kreślne w: 1) art. 46 ust. 4a. ustawy PZP tj. wyknawca w dpwiedzi na wezwanie, którym mwa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących p jeg strnie, nie złżył dkumentów lub świadczeń, których mwa w art. 25 ust. 1, pełnmcnictw, listy pdmitów należących d tej samej grupy kapitałwej, której mwa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub infrmacji tym, że nie należy d grupy kapitałwej, lub nie wyraził zgdy na pprawienie myłki, której mwa w art. 87 ust. 2 pkt 3, c pwdwał brak mżliwści wybrania ferty złżnej przez wyknawcę jak najkrzystniejszej. 2) art. 46 ust. 5 ustawy Pzp, tj.: jeżeli Wyknawca, któreg ferta zstała wybrana: dmówił pdpisania umwy w sprawie zamówienia publiczneg na warunkach kreślnych w fercie; nie wniósł wymaganeg zabezpieczenia należyteg wyknania umwy; - zawarcie umwy w sprawie zamówienia publiczneg stał się niemżliwe z przyczyn leżących p strnie Wyknawcy W treści dkumentu wadialneg należy zawrzeć bezwarunkwy bwiązek wypłaty wadium przez gwaranta (pręczyciela) na pierwsze wezwanie Zamawiająceg, w razie zgłszenia przez Zamawiająceg klicznści, których mwa w art. 46 ust. 4a raz art. 46 ust. 5 ustawy Pzp. 10

11 Prjekt: Rzwój elektrnicznych usług publicznych w Miejskim Zesple Opieki Zdrwtnej w Lędzinach pprzez wdrżenie kmpleksweg rzwiązania infrmatyczneg. Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską z Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach Reginalneg Prgramu Operacyjneg Wjewództwa Śląskieg na lata TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 9.1. Termin związania fertą wynsi 60 dni Bieg terminu związania fertą rzpczyna się wraz z upływem terminu składania fert. 10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT Oferta ma być sprządzna w języku plskim i pd rygrem nieważnści w frmie pisemnej. Należy złżyć drębne ferty dla części I i części II wraz z wszystkimi dkumentami wskazanymi w pkt 6 SIWZ. Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezrczystym pakwaniu (np. kperta) zaadreswanym i pisanym: Nadawca: Nazwa i adres Wyknawcy (pieczęć). Adresat: Miejski Zespół Opieki Zdrwtnej w Lędzinach. PRZETARG NIEOGRANICZONY OFERTA NA: CZĘŚĆ I - zakup i instalację sprzętu kmputerweg i serwerwni wraz z prgramwaniem Rzwój elektrnicznych usług publicznych w Miejskim Zesple Opieki Zdrwtnej w Lędzinach pprzez wdrżenie kmpleksweg rzwiązania infrmatyczneg!!! Nie twierać przed terminem twarcia!!! r.. gdz. 10:15 Nadawca: Nazwa i adres Wyknawcy (pieczęć). Adresat: Miejski Zespół Opieki Zdrwtnej w Lędzinach. PRZETARG NIEOGRANICZONY OFERTA NA: CZĘŚĆ II - zakup i wdrżenie systemów e-usług, raz e-labratrium z wdrżeniem systemu zarzadzania z ESOD, Prtalem Infrmacyjnym raz e-pracwni radilgicznej Rzwój elektrnicznych usług publicznych w Miejskim Zesple Opieki Zdrwtnej w Lędzinach pprzez wdrżenie kmpleksweg rzwiązania infrmatyczneg!!! Nie twierać przed terminem twarcia!!! r. gdz. 10:15 11

12 Prjekt: Rzwój elektrnicznych usług publicznych w Miejskim Zesple Opieki Zdrwtnej w Lędzinach pprzez wdrżenie kmpleksweg rzwiązania infrmatyczneg. Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską z Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach Reginalneg Prgramu Operacyjneg Wjewództwa Śląskieg na lata W przypadku braku ww. danych Zamawiający nie pnsi dpwiedzialnści za zdarzenia mgące wyniknąć z pwdu teg braku, np. przypadkwe twarcie ferty przed wyznacznym terminem twarcia, a w przypadku składania ferty pcztą lub pcztą kurierską - jej nietwarcie w trakcie sesji twarcia fert Oferta musi być pdpisana przez sbę upważniną d reprezentwania firmy, zgdnie z frmą reprezentacji wyknawcy kreślną w rejestrze handlwym lub innym dkumencie, właściwym dla frmy rganizacyjnej firmy wyknawcy Wszystkie strny ferty, w klejnści wskazanej w frmularzu fertwym, pwinny być spięte (zszyte) w spsób zapbiegający mżliwści dekmpletacji zawartści ferty Każda strna ferty pwinna być patrzna klejnym numerem strny i parafwana przez sbę pdpisującą fertę Wszelkie pprawki lub zmiany w tekście ferty muszą być parafwane i datwane własnręcznie przez sbę pdpisującą fertę Wycfanie lub zmiana ferty: a. Wyknawca mże wprwadzać zmiany, pprawki, mdyfikacje i uzupełnienia d złżnej ferty pd warunkiem, że Zamawiający trzyma pisemne pwiadmienie wprwadzaniu zmian, pprawek przed terminem składania fert. b. Pwiadmienie wprwadzaniu zmian musi być złżne według takich samych wymagań jak składana ferta tj. w kpercie dpwiedni znakwanej ddatkw dpiskiem "ZMIANA". c. Wyknawca ma praw przed upływem terminu składania fert wycfać się z pstępwania pprzez złżenie pisemneg pwiadmienia (według takich samych zasad jak wprwadzanie zmian i pprawek) z napisem na kpercie "WYCOFANIE". d. Kperta znaczna napisem "WYCOFANIE" będzie twierana w pierwszej klejnści i p stwierdzeniu pprawnści pstępwania wyknawcy, kperta ferty wycfanej nie będzie twierana. e. Kperty znaczne dpiskiem "ZMIANA" zstaną twarte przy twieraniu ferty ferenta, który wprwadził zmiany i p stwierdzeniu pprawnści prcedury dknania zmian zstaną dłączne d ferty. 11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT Ofertę należy złżyć Zamawiającemu Miejskim Zesple Opieki Zdrwtnej w Lędzinach w terminie d dnia r., d gdz. 10: Złżna ferta zstanie zarejestrwana (dzień, gdzina) raz trzyma klejny numer Otwarcie fert nastąpi w Miejskim Zesple Opieki Zdrwtnej w Lędzinach dnia r., gdz. 10: OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY Cenę ferty należy pdać w frmie ryczałtu za przedmit zamówienia, zgdnie z drukiem OFERTA, stanwiącym załącznik nr 7a i 7b niniejszej specyfikacji Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kdeks cywilny (Dz. U. nr 16, pz. 93, z późniejszymi zmianami) ten rdzaj wynagrdzenia kreśla w art. 632 następując: 1. Jeżeli strny umówiły się wynagrdzenie ryczałtwe, przyjmujący zamówienie nie mże żądać pdwyższenia wynagrdzenia, chciażby w czasie zawarcia umwy nie mżna był przewidzieć rzmiaru lub ksztów prac. 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stsunków, której nie mżna był przewidzieć, wyknanie dzieła grziłby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd mże pdwyższyć ryczałt lub rzwiązać umwę W związku z ryczałtwym charakterem wynagrdzenia za przedmit zamówienia, cena ferty musi zawierać wszelkie kszty niezbędne d zrealizwania zamówienia. Będą t między innymi następujące kszty: pdatku VAT, cła i pdatki związane z wyknaniem Zmówienia, kszty transprtu, ubezpieczenia, dkumentację niezbędną d użytkwania zgdnie z przeznaczeniem, a także ryzyk Wyknawcy z tytułu szacwania wszelkich ksztów związanych z realizacją przedmitu umwy, w tym ddziaływanie innych czynników mających lub mgących mieć wpływ na kszty. i innych czynnści niezbędnych d wyknania przedmitu zamówienia. 12

13 Prjekt: Rzwój elektrnicznych usług publicznych w Miejskim Zesple Opieki Zdrwtnej w Lędzinach pprzez wdrżenie kmpleksweg rzwiązania infrmatyczneg. Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską z Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach Reginalneg Prgramu Operacyjneg Wjewództwa Śląskieg na lata OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT Kryteria wybru ferty najkrzystniejszej spśród fert niepdlegających drzuceniu /dt. części I i II przedmitu zamówienia/ a) cena ryczałtwa brutt przedmitu zamówienia 90%. Oferta najtańsza trzyma 90 punktów. Pzstałe prprcjnalnie mniej, według frmuły: Cn/Cb x 100 x 90% = ilść punktów gdzie: Cn najniższa cena spśród fert niedrzucnych, Cb cena ferty rzpatrywanej, 100 wskaźnik stały, 90% prcentwe znaczenie kryterium ceny. b) kres gwarancji/rękjmi za wady na przedmit zamówienia 10% Minimalny wymagany przez Zamawiająceg kres gwarancji/rękjmi za wady na przedmit zamówienia /dt. części I i II przedmitu zamówienia/ wynsi 3 lata d daty dbiru przedmitu umwy. Zamawiający przyzna punktację za pwyższe kryterium w następujący spsób: 0 pkt - jeżeli Wyknawca udzieli gwarancji/rękjmi za wady na przedmit zamówienia na kres 3 lat 5 pkt - jeżeli Wyknawca udzieli gwarancji/ rękjmi za wady na przedmit zamówienia na kres 4 lat 10 pkt - jeżeli Wyknawca udzieli gwarancji/ rękjmi za wady na przedmit zamówienia na kres 5 lat i więcej Jeżeli Wyknawca w ramach kryterium kres gwarancji/rękjmi za wady na przedmit zamówienia zaferuje kres gwarancji/rękjmi za wady krótszy niż 3 lata, wówczas taką fertę jak niezgdną z SIWZ Zamawiający drzuci Ofertą najkrzystniejszą będzie ferta przedstawiająca najkrzystniejszy bilans ceny ryczałtwej brutt ferty za przedmit zamówienia i kresu gwarancji/rękjmi za wady na przedmit zamówienia. Łączna liczba punktów jaką mże trzymać ferta Wyknawcy jest równa sumie liczby punktów za kryterium cena ryczałtwa brutt ferty za przedmit zamówienia raz za kryterium kres gwarancji/rękjmi za wady na przedmit zamówienia. Ostateczna punktacja ferty pwstanie pprzez zsumwanie ilści punktów przyznanych w ramach w/w kryteriów przez wszystkich człnków kmisji przetargwej. 14. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Z Wyknawcą, który złży najkrzystniejszą fertę dla danej części przedmitu zamówienia, zstanie pdpisana umwa, której wzór stanwi dpwiedni załącznik nr 2a Część I i 2b Część II d niniejszej specyfikacji. Termin zawarcia umwy zstanie kreślny w infrmacji wynikach pstępwania. Termin ten mże ulec zmianie w przypadku złżenia przez któregś z Wyknawców dwłania. O nwym terminie zawarcia umwy Wyknawca zstanie pinfrmwany p statecznym rzstrzygnięciu dwłania. 15. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Zamawiający będzie wymagał d Wyknawcy, który złży najkrzystniejszą fertę, złżenia przed pdpisaniem umwy lub najpóźniej w dniu jej pdpisywania, zabezpieczenia należyteg wyknania umwy w pełnej wyskści, czyli w kwcie stanwiącej 10% ceny fertwej brutt. 13

14 Prjekt: Rzwój elektrnicznych usług publicznych w Miejskim Zesple Opieki Zdrwtnej w Lędzinach pprzez wdrżenie kmpleksweg rzwiązania infrmatyczneg. Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską z Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach Reginalneg Prgramu Operacyjneg Wjewództwa Śląskieg na lata Zabezpieczenie mże być wnszne według wybru Wyknawcy w jednej lub w kilku następujących frmach: a) pieniądzu; b) pręczeniach bankwych lub pręczeniach spółdzielczej kasy szczędnściw-kredytwej, z tym że pręczenie kasy jest zawsze pręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankwych; d) gwarancjach ubezpieczeniwych; e) pręczeniach udzielanych przez pdmity, których mwa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listpada 2000 r. utwrzeniu Plskiej Agencji Rzwju Przedsiębirczści (Dz. U. Nr 109, pz. 1158, z późniejszymi zmianami) Zabezpieczenie wnszne w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Miejski Zespół Opieki Zdrwtnej: ING Bank Śląski /Tychy nr Zabezpieczenie w innej frmie niż pieniądz należy złżyć w frmie ryginału w siedzibie Miejskieg Zespłu Opieki Zdrwtnej, ul. Asnyka, Lędziny W przypadku wnszenia zabezpieczenia w innej frmie niż pieniądz treść dkumentu stanwiąceg zabezpieczenie musi być zgdna z art. 151 Prawa zamówień publicznych, czyli zamawiający wymaga, aby kwta pzstawina na zabezpieczenie rszczeń z tytułu rękjmi za wady przedmitu umwy wynsiła 30% wyskści zabezpieczenia pdstawweg W przypadku wnszenia zabezpieczenia w innej frmie niż pieniądz Wyknawca przed pdpisaniem umwy zbwiązany jest wnieść zabezpieczenie należyteg wyknania umwy na kwtę 10% ceny ferty brutt wniesine na kres realizacji przedmitu zamówienia jak również na zabezpieczenie rszczeń z tytułu rękjmi za wady przedmitu umwy na kwtę 30% zabezpieczenia pdstawweg bwiązującą przez kres min. 3 lata d terminu zakńczenia realizacji przedmitu zamówienia raz na rzszerzny kres dpwiedzialnść z tytułu rękjmi za wady wyknaneg przedmitu umwy równy kreswi udzielnej gwarancji zgdnie z zapisami z ferty Wyknawcy Zabezpieczenie pwinn zstać wniesine w pełnej wyskści przed pdpisaniem umwy w sprawie udzielenie zamówienia publiczneg. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w frmie pieniężnej, datą wniesienia zabezpieczenia jest data wpływu śrdków na rachunek Zespłu Zakładów Opieki Zdrwtnej Zwrt zabezpieczenia nastąpi zgdnie z art. 151 ust. 1 i ust. 3 Prawa zamówień publicznych. 16. WZÓR UMOWY Z Wyknawcą, który złży najkrzystniejszą fertę dla danej części przedmitu zamówienia, zstanie pdpisana umwa, której wzór stanwi dpwiedni załącznik nr 2a Część I i 2b Część II d niniejszej specyfikacji. Termin zawarcia umwy zstanie kreślny w infrmacji wynikach pstępwania. Termin ten mże ulec zmianie w przypadku wniesienia dwłania przez któregś z Wyknawców. O nwym terminie zawarcia umwy Wyknawca zstanie pinfrmwany p zakńczeniu pstępwania dwławczeg. 17. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W prwadznym pstępwaniu mają zastswanie przepisy zawarte dziale VI ustawy Praw zamówień publicznych Śrdki chrny prawnej. Zgdnie z art. 180 ust. 1 dwłanie przysługuje wyłącznie d niezgdnej z przepisami ustawy czynnści Zamawiająceg pdjętej w pstępwaniu udzielenie zamówienia lub zaniechania czynnści, d której Zamawiający jest zbwiązany na pdstawie ustawy W dniesieniu d dwłań zastswanie mają także następujące przepisy wyknawcze d ustawy Praw zamówień publicznych, tj.: 14

15 Prjekt: Rzwój elektrnicznych usług publicznych w Miejskim Zesple Opieki Zdrwtnej w Lędzinach pprzez wdrżenie kmpleksweg rzwiązania infrmatyczneg. Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską z Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach Reginalneg Prgramu Operacyjneg Wjewództwa Śląskieg na lata a) Rzprządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010r. r. w sprawie regulaminu pstępwania przy rzpznawaniu dwłań (Dz. U. Nr 48, pz. 280 z późn. zm.: tj. Dz. U. z 2014 r., pz. 964); b) Rzprządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wyskści raz spsbu pbierania wpisu d dwłania raz rdzajów ksztów w pstępwaniu dwławczym i spsbu ich rzliczania (Dz. U. Nr 41, pz. 238 ). 18. DODATKOWE INFORMACJE Zamawiający dpuszcza składanie fert częściwych Zamawiający nie przewiduje zawarcia umwy ramwej Zamawiający nie zastrzega sbie praw d udzielenia zamówień uzupełniających Zamawiający nie dpuszcza składania fert wariantwych Adresy pczty elektrnicznej raz strny internetwej Zamawiająceg znajdują się w punkcie 1 niniejszej specyfikacji Rzliczenia pmiędzy Zamawiającym a przyszłym Wyknawcą zamówienia dbywać się będą w złtych plskich. Zamawiający nie przewiduje rzliczeń w walutach bcych Zamawiający nie przewiduje aukcji elektrnicznej Zamawiający nie przewiduje zwrtu ksztów udziału w pstępwaniu. Załączniki: 1) Szczegółwy pis przedmitu zamówienia 2a) Wzór umwy Część I, 2b) Wór umwy Część II 3) Oświadczenie braku pdstaw d wykluczenia na pdstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP - d wypełnienia przez Wyknawców, 4) Oświadczenie d przynależnści lub nie d grupy kapitałwej 5a) Wykaz wyknanych dstaw - d wypełnienia przez Wyknawców, 5b) Wykaz wyknanych dstaw - d wypełnienia przez Wyknawców, 6) Wykaz sób, które będą uczestniczyć w wyknywaniu przedmitu zamówienia- d wypełnienia przez Wyknawców, 7a) Druk Oferta d wypełnienia przez Wyknawców Część I 7b) Druk Oferta d wypełnienia przez Wyknawców Część II 8) Zasady przeprwadzenia demnstracji/prezentacji. 9) Tabela równważnści - d wypełnienia przez Wyknawców, 10)Tabela funkcjnalnści - d wypełnienia przez Wyknawców. 11a) Opis ferwaneg sprzętu - d wypełnienia przez Wyknawców Część I 11b) Opis ferwaneg sprzętu - d wypełnienia przez Wyknawców - Część II 15

16 Prjekt: Rzwój elektrnicznych usług publicznych w Miejskim Zesple Opieki Zdrwtnej w Lędzinach pprzez wdrżenie kmpleksweg rzwiązania infrmatyczneg. Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską z Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach Reginalneg Prgramu Operacyjneg Wjewództwa Śląskieg na lata Załącznik nr 1 d SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedstawine przez Wyknawcę rzwiązanie musi zakładać perspektywę rzwju cyfryzacji MZOZ raz rzwju elektrnicznych usług publicznych w ramach prjektu: Rzwój elektrnicznych usług publicznych w Miejskim Zesple Opieki Zdrwtnej w Lędzinach pprzez wdrżenie kmpleksweg rzwiązania infrmatyczneg. W ramach realizacji prjektu Przedmitem, planwana jest mdernizacja platfrmy infrmatycznej w Miejskim Zesple Opieki Zdrwtnej w Lędzinach celem wdrżenia nwczesnych e-usług dstępnych dla spłeczeństwa, dświeżenia raz wymiany wyeksplatwaneg sprzętu kmputerweg, rzwinięcia dtychczas stswanych rzwiązań infrmatycznych w celu ich efektywniejszeg wykrzystania raz w celu pprawienia metd kntrli wykrzystywania zasbów MZOZ. D zadań MZOZ należy udzielanie świadczeń zdrwtnych w zakresie: a) Ambulatryjnej specjalistycznej pieki zdrwtnej w ramach psiadanych specjalnści w Przychdni Rejnwej nr 1, 2 raz filia 2 Gławiec, Przychdni Specjalistycznej: neurlgii, prktlgii, nklgii,, rehabilitacji, gineklgii i płżnictwa, tlarynglgii, kulistyki, chirurgii gólnej, chirurgii urazwrtpedycznej, wad pstawy,urlgii, dermatlgii, reumatlgii b) stacjnarnej specjalistycznej pieki zdrwtnej w zakresie rehabilitacji narządu ruchu c) Diagnstyki medycznej: pracwania EKG,, zakład diagnstyki brazwej (z pracwniami: USG, RTG, mammgrafii), pracwnia audimetryczna, pracwnia spirmetryczna, labratrium analityczne. d) Zapatrzenia pacjentów w leki i materiały medyczne. e) Medycyny pracy. f) Orzekania i piniwania stanie zdrwia, w tym czaswej niezdlnści d pracy. g) Prfilaktyki i prmcji zdrwia. h) Ambulatrium gólneg i) Rehabilitacji ambulatryjnej 1

17 Prjekt: Rzwój elektrnicznych usług publicznych w Miejskim Zesple Opieki Zdrwtnej w Lędzinach pprzez wdrżenie kmpleksweg rzwiązania infrmatyczneg. Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską z Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach Reginalneg Prgramu Operacyjneg Wjewództwa Śląskieg na lata Załącznik nr 1 d SIWZ j) Świadczeń zdrwtnych w ramach pdstawwej pieki zdrwtnej w zakresie ncnej i świątecznej wyjazdwej pieki lekarskiej i pielęgniarskiej, ncnej i świątecznej ambulatryjnej pieki lekarskiej i pielęgniarskiej raz transprtu sanitarneg. Prjekt będzie realizwany w n/w lkalizacjach Zamawiająceg: Lkalizacja Przychdnia Specjalistyczna - ul. Pkju 17, Lędziny Przychdnia Rejnwa nr 1 - ul. Fredry 17, Lędziny Przychdnia Rejnwa nr 2 - ul. Asnyka 2, Lędziny Filia Przychdni Rejnwej nr 2 - ul. Gławiecka 40, Lędziny Oddział MZOZ Rehabilitacji Narządu Ruchu - ul. Pkju 17, Lędziny Zespół Pracwni Rehabilitacyjnych - ul. Lędzińska 14, Lędziny Zakres Labratrium, Pracwnia RTG i USG, Gabinety lekarskie i zabiegwe, Centralna rejestracja Pracwnia USG, Gabinety lekarskie i zabiegwe, Rejestracja Gabinety lekarskie i zabiegwe, Administracja, Rejestracja Gabinet lekarski i zabiegwy, Rejestracja Oddział całdbwy, Rejestracja Pracwnie, Rejestracja Realizacja prjektu Rzwój elektrnicznych usług publicznych w Miejskim Zesple Opieki Zdrwtnej w Lędzinach pprzez wdrżenie kmpleksweg rzwiązania infrmatyczneg bejmuje realizację n/w zadań: Część I zamówienia zakup i instalację sprzętu kmputerweg i serwerwni wraz z prgramwaniem Część II zamówienia zakup i wdrżenie systemów e-usług, raz e-labratrium z wdrżeniem systemu zarzadzania z Elektrnicznym Systemem Obiegu Dkumentów, Prtalem Infrmacyjnym raz e-pracwni radilgicznej Wyknawca pwinien być prducentem prgramwania lub w pełni autryzwanym dystrybutrem z uprawnieniami d bezpśrednieg serwisu d dknywania usunięć awarii, aktualizacji i jest jedyną strną dpwiedzialną za pprawne funkcjnwanie systemu. Zamawiający dpuszcza składanie rzwiązań równważnych. Wyknawca zbwiązany jest d wykazania ich równważnści zgdnie z art. 30, ust. 5 Ustawy Praw Zamówień Publicznych Wszędzie tam, gdzie przedmit zamówienia jest pisany pprzez 2

18 Prjekt: Rzwój elektrnicznych usług publicznych w Miejskim Zesple Opieki Zdrwtnej w Lędzinach pprzez wdrżenie kmpleksweg rzwiązania infrmatyczneg. Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską z Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach Reginalneg Prgramu Operacyjneg Wjewództwa Śląskieg na lata Załącznik nr 1 d SIWZ wskazanie znaków twarwych, patentów lub pchdzenia lub innych wymagań Zamawiający dpuszcza zastswanie przez Wyknawcę rzwiązań równważnych w stsunku d pisanych w specyfikacji, pd warunkiem, że będą ne psiadały, c najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne i funkcjnalne, i nie bniżą kreślnych w specyfikacji standardów. Zamawiający dpuszcza w ramach ferty mżliwść migracji baz danych pd pełną dpwiedzialnścią za integralnść, rzliczalnść, spójnść danych, a prces ten musi być zaakceptwany aż d stwierdzenia prawidłwści funkcjnwania systemów użytkwanych przez MZOZ. Zamawiający dpuszcza prces migracji i imprtu danych z systemów istniejących, użytkwanych w rganizacji d systemów ferwanych i zaprpnwanych w fercie Oferent ptwierdza w złżnej fercie, iż wymagane przez Zamawiająceg minimalne funkcjnalnści są dstępne na dzień złżenia ferty pprzez złżenie świadczenia będąceg integralną częścią frmularza fertweg. Zamawiający dpuszcza prces migracji i imprtu danych z systemów istniejących, użytkwanych w rganizacji d systemów ferwanych i zaprpnwanych w fercie. 3

19 Prjekt: Rzwój elektrnicznych usług publicznych w Miejskim Zesple Opieki Zdrwtnej w Lędzinach pprzez wdrżenie kmpleksweg rzwiązania infrmatyczneg. Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską z Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach Reginalneg Prgramu Operacyjneg Wjewództwa Śląskieg na lata Załącznik nr 1 d SIWZ I. Tabelaryczne zestawienie zamówienia Przedmit pstępwania jest pdzielny na dwie części Zadanie 1 Zakup i instalację sprzętu kmputerweg i serwerwni wraz z prgramwaniem Zadnie 2 Zakup i wdrżenie systemów e-usług, raz e-labratrium z wdrżeniem systemu zarzadzania z Elektrnicznym Systemem Obiegu Dkumentów, Prtalem Infrmacyjnym raz e-pracwni radilgicznej 1. Zestawienie zbircze w ramach Części 1Zakup i instalację sprzętu kmputerweg i serwerwni wraz z prgramwaniem Rdzaj sprzętu Ilść sztuk łącznie Serwer baz danych serwer typ 1 1 Macierz dyskwa serwer typ 2 1 Szafa krswa U wraz z sprzętem 1 Zasilacz awaryjny UPS 1 Oprgramwanie systemwe d serwera 1 Oprgramwanie bazdanwe 1 Stacje rbcze wraz z mnitrem 60 Oprgramwanie dm wirtualizacji śrdwiska serwerweg 1 4

20 Prjekt: Rzwój elektrnicznych usług publicznych w Miejskim Zesple Opieki Zdrwtnej w Lędzinach pprzez wdrżenie kmpleksweg rzwiązania infrmatyczneg. Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską z Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach Reginalneg Prgramu Operacyjneg Wjewództwa Śląskieg na lata Załącznik nr 1 d SIWZ 2. Zestawienie zbircze w ramach Części 2 - Zakup i wdrżenie systemów e-usług, raz e-labratrium z wdrżeniem systemu zarzadzania z Elektrnicznym Systemem Obiegu Dkumentów, Prtalem Infrmacyjnym raz e-pracwni radilgicznej e-usługi raz e-labratrium Ilśćszt licencji Mduł e-rejestracji (Rejestracja, Gabinet, Statystyka, Rzliczenie) licencja na 50 jednczesnych użytkwników 1 Mduł e-badań ( Zlecenia,Pracwnia diagnstyczna) licencja na 50 użytkwników 1 Mduł e-pacjent (e-pacjent)- licencja na 50 jednczesnych użytkwników 1 Mduł e-labratrium (Labratrium - Analityczne / Mikrbilgicze, Labratrium - Punkt Pbrań,) - licencja 10 jednczesnych użytkwników 1 Mduł elektrnicznej dkumentacji medycznej(edm - licencja OPEN) 1 Mduł MZOZ Prtalu Infrmacyjneg z strną www ( dla e-pacjent) - licencja OPEN 1 Mduł elektrniczneg Obiegu Dkumentów (ESOD) licencja na 150 jednczesnych użytkwników 1 Mduł Kancelaryjny (mduł d ESOD) licencja dla 5 jednczesnych użytkwników 1 Mduł aplikacji HIS/RIS 1 Dedykwany Infmat 1 5

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.msp.gv.pl Warszawa: Wynajem długterminwy samchdu na ptrzeby Ministerstwa Skarbu Państwa Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wc.pl Pznań: Prwadzenie bsługi prawnej w zakresie ustawy Praw zamówień publicznych na rzecz Wielkplskieg

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych: LIDERZY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wałbrzych: LIDERZY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Wałbrzych: LIDERZY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Dlnśląskie Centrum Infrmacji Zawdwej

Bardziej szczegółowo

Reszel: Sukcesywna dostawa posiłków Numer ogłoszenia: 170011-2013; data zamieszczenia: 27.08.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Reszel: Sukcesywna dostawa posiłków Numer ogłoszenia: 170011-2013; data zamieszczenia: 27.08.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.spzp.reszei.pl Reszel: Sukcesywna dstawa psiłków Numer głszenia: 170011-2013; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pumgubin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pumgubin.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pumgubin.pl Gubin: Dstawa fabrycznie nwej kpark-ładwarki w frmie leasingu peracyjneg z pcją wykupu.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, woj. Zduńska Wla: Zakup sprzętu - dstawa i instalacja serwera wraz z prgramwaniem systemwym w ramach prjektu,,infrastruktura Reginalneg Systemu Infrmacji Przestrzennej Wjewództwa Łódzkieg Numer głszenia: 217969-2011;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dps-dabrowa.4bip.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dps-dabrowa.4bip.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.dps-dabrwa.4bip.pl Jeżów: Dstawa samchdu 9-sbweg przystswaneg d przewzu sób niepełnsprawnych w tym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ichtj.waw.pl Warszawa: Dstawa 1 kpl. spektrmetru Elektrnweg Reznansu Paramagnetyczneg (EPR) dla Instytutu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.hdk.hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.hdk.hajnowka.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.hdk.hajnwka.pl Hajnówka: Mdernizacja Hajnwskieg Dmu Kultury II Etap w ramach prjektu Kulturalni +

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.radom.lasy.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.radom.lasy.gov. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.radm.lasy.gv.pl/grjec Grójec: Dstawa srtów mundurwych leśnika raz dzieży rbczej i buwia rbczeg w

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Przewozie, pl. Partyzantów, 68-132 Przewóz, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Przewozie, pl. Partyzantów, 68-132 Przewóz, woj. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.wrta.lubuskie.pl/ugprzewz/zamwienia_publiczne/11/status/rdzaj/wzp/ Przewóz: Dwzy szklne dzieci d

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Rybnik: Leasing sprzętu serwerweg wraz z sprzętem i prgramwaniem Numer głszenia: 314130-2011; data zamieszczenia: 30.09.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ssz.tar.pl Tarnów: Ubezpieczenie mienia raz dpwiedzialnści cywilnej Specjalistyczneg Szpitala im.

Bardziej szczegółowo

Szczecin: usługa ubezpieczenia ryzyk komunikacyjnych Samodzielnego Publicznego Szpitala

Szczecin: usługa ubezpieczenia ryzyk komunikacyjnych Samodzielnego Publicznego Szpitala Samdzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie Dział Zamówień Publicznych Al. Pwstańców Wielkplskich 72, 70-111 Szczecin tel. (0-91) 466 10 86 d 88 fax. 466 11 13 Szczecin: usługa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. o zamówieniu - dostawy

OGŁOSZENIE. o zamówieniu - dostawy SĄD REJONOWY ul. S. Kutrzeby 1 67-200 GŁOGÓW NIP 883-10-14-177 Rag.0003«4 2 A-921-11/13 OGŁOSZENIE zamówieniu - dstawy Głgów: Dstawa bnów twarwych w frmie papierwej dla pracwników i emerytwanych pracwników

Bardziej szczegółowo

Poznań: ZP WORD 12/kom/2012 Numer ogłoszenia: 472432-2012; data zamieszczenia: 26.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Poznań: ZP WORD 12/kom/2012 Numer ogłoszenia: 472432-2012; data zamieszczenia: 26.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Pznań: ZP WORD 12/km/2012 Numer głszenia: 472432-2012; data zamieszczenia: 26.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg. SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rydygierkrakow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rydygierkrakow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rydygierkrakw.pl Kraków: Usługa przeprwadzenia pmiarów czynników szkdliwych dla zdrwia na stanwiskach

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mgops.kozminwlkp.pl, www.kozminwlkp.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mgops.kozminwlkp.pl, www.kozminwlkp. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mgps.kzminwlkp.pl, www.kzminwlkp.pl Kźmin Wielkplski: Przetarg niegraniczny na wyknanie usług piekuńczych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Zespół Ochrony Zdrowia w Moszczenicy, ul. Piotrkowska 27, 97-

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Zespół Ochrony Zdrowia w Moszczenicy, ul. Piotrkowska 27, 97- Mszczenica: Dstawa całdzienneg wyżywienia dla pacjentów Zakładu Opiekuńcz-Leczniczeg w Mszczenicy ul. Pitrkwska 27 Numer głszenia: 242863-2013; data zamieszczenia: 18.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 Sukcesywne świadczenie usług restauracyjnych w czasie szkleń dla beneficjentów Numer głszenia: 264974-2012; data zamieszczenia: 23.07.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Pawłowiczkach, Plac Jedności Narodu 1, 47-280 Pawłowiczki, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Pawłowiczkach, Plac Jedności Narodu 1, 47-280 Pawłowiczki, woj. Pawłwiczki: Unieszkdliwienie wyrbów zawierających azbest z terenu Gminy Pawłwiczki - IV nabór Numer głszenia: 204898-2013; data zamieszczenia: 27.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Jarsław: Wyknanie izlacji pzimej i pinwej ścian fundamentwych budynku główneg Zespłu Szkół Spżywczych Chemicznych i Ogólnkształcących w Jarsławiu przy ul. Kraszewskieg 3cd Numer głszenia: 411206-2013;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.attis.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.attis.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.attis.cm.pl Warszawa: Leasing finanswy na zakup 2 samchdów sbwych. Numer głszenia: 156384-2013; data

Bardziej szczegółowo

Tarnów: Dostawa foteli do pobierania krwi Numer ogłoszenia: 425612-2012; data zamieszczenia: 30.10.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Tarnów: Dostawa foteli do pobierania krwi Numer ogłoszenia: 425612-2012; data zamieszczenia: 30.10.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ssz.tar.pl Tarnów: Dstawa fteli d pbierania krwi Numer głszenia: 425612-2012; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.gminaelblag.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.gminaelblag.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.gminaelblag.pl Elbląg: Dstawa samchdu - mikrbusa 9-ci sbweg (8+1 kierwca) przystswaneg d przewzu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzieciecyszpital.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzieciecyszpital.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.dzieciecyszpital.pl Kraków: Usługi w zakresie wyknywania badań genetycznych w diagnstyce spndylartrpatii

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zari@zari.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zari@zari.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zari@zari.cm.pl Zabrze: Udzielenie i bsługa długterminweg kredytu inwestycyjneg w wyskści d 5 100 000,00

Bardziej szczegółowo

Tarnów: Dostawa inhalatora ultradźwiekowego 1 sztuka. Numer ogłoszenia: 327925-2010; data zamieszczenia: 18.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Tarnów: Dostawa inhalatora ultradźwiekowego 1 sztuka. Numer ogłoszenia: 327925-2010; data zamieszczenia: 18.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Tarnów: Dstawa inhalatra ultradźwiekweg 1 sztuka. Numer głszenia: 327925-2010; data zamieszczenia: 18.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Przeprwadzenie usługi szkleniwej z zakresu szkleń zawdwych według ptrzeb

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wroclaw-krzyki.sr.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wroclaw-krzyki.sr.gov. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wrclaw-krzyki.sr.gv.pl Wrcław: USŁUGA OCHRONY OBIEKTU, OSÓB I MIENIA REALIZOWANA DLA POTRZEB BUDYNKÓW

Bardziej szczegółowo

Mikołajki Pomorskie: Modernizacja drogi gminnej transportu

Mikołajki Pomorskie: Modernizacja drogi gminnej transportu Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miklajkipmrskie.pl Mikłajki Pmrskie: Mdernizacja drgi gminnej transprtu rlneg Krastudy-Nwe Minięta,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa nr 2 w Redzie, ul. Zawadzkiego 12, 84-240 Reda, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa nr 2 w Redzie, ul. Zawadzkiego 12, 84-240 Reda, woj. Reda: Budwę szklneg placu zabaw przy Szkle Pdstawwej Nr 2 im. Małeg Trójmiasta Kaszubskieg w Redzie ul. Zawadzkieg 12, realizwaneg w ramach rządweg prgramu Radsna Szkła Numer głszenia: 355526-2014; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.warszawapraga.so.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.warszawapraga.so.gov. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.warszawapraga.s.gv.pl Warszawa: kmplekswa usługa sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej d budynków

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gminabraniewo.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gminabraniewo.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.gminabraniew.pl Braniew: Wypsażenie Śrdwiskweg Dmu Sampmcy w miejscwści Żelazna Góra, gmina Braniew

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, woj. Zduńska Wla: Udzielenie kredytu długterminweg inwestycyjneg w kwcie 1 990 000 zł Numer głszenia: 338570-2011; data zamieszczenia: 17.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe.

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Remont dachów budynków ICHTJ. Numer ogłoszenia: 212399-2011; data zamieszczenia: 05.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Warszawa: Remont dachów budynków ICHTJ. Numer ogłoszenia: 212399-2011; data zamieszczenia: 05.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Warszawa: Remnt dachów budynków ICHTJ. Numer głszenia: 212399-2011; data zamieszczenia: 05.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.psmzgorzelec.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.psmzgorzelec.pl Zgrzelec: termmdernizacja budynków szkły pprzez dcieplenie ścian zewnętrznych i strpdachu, wymianę stlarki kiennej i instalacji c.. raz wymianę instalacji wdnkanalizacyjnej Numer głszenia: 95653-2010;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy "Syrena", ul. Piastów 10,

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy Syrena, ul. Piastów 10, Mieln: Zakup energii elektrycznej dla Ośrdka Rehabilitacyjn-Wypczynkweg SYRENA ul. Piastów 10, 76-032 Mieln. Numer głszenia: 303598-2015; data zamieszczenia: 10.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Gdynia: Rbty rzbiórkwe budynku centrum bliczeniweg z zapleczem biurw-technicznym przy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pdkarpackie.pl Rzeszów: Druk wydawnictw prmujących wjewództw pdkarpackie. Numer głszenia: 234885-2014;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.opera.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.opera.poznan. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.pera.pznan.pl/ Pznań: Świadczenie usługi sprzątania w budynkach Teatru Wielkieg im. Stanisława

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.msp.gv.pl Warszawa: wdrżenie rzwiązania wspierająceg ewidencję raz zarządzanie zasbami IT, parteg

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 6 im. Macieja Rataja, ul. Kajki 4, 19-300 Ełk, woj. warmińskomazurskie, tel. 087 6106223, faks 087 6106223.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 6 im. Macieja Rataja, ul. Kajki 4, 19-300 Ełk, woj. warmińskomazurskie, tel. 087 6106223, faks 087 6106223. Ełk: Instalacja systemu telewizji dzrwej raz radiwęzła w budynkach Zespłu Szkół nr 6 im. M. Rataja w Ełku. Numer głszenia: 225327-2010; data zamieszczenia: 19.08.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lublin.lasy.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lublin.lasy.gov. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.lublin.lasy.gv.pl/web/sbibr Włdawa: Usługi z zakresu gspdarki leśnej, etap II prac bjętych dpłatą

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33-

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33- Tarnów: Dstawa urządzeń kmputerwych dla Państwwej Wyższej Szkły Zawdwej w Tarnwie Numer głszenia: 111040-2015; data zamieszczenia: 12.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: niebwiązkwe

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialystok.apodatkowa.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialystok.apodatkowa.gov. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bialystk.apdatkwa.gv.pl Białystk: Prwadzenie bsługi kaswej urzędów skarbwych wjewództwa pdlaskieg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.mazwia.eu/zamwienia-publiczne/ Warszawa: Świadczenie usług serwiswych dla sprzętu sieciweg wraz z

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Lokalna 2, 07-412 Ostrołęka, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Lokalna 2, 07-412 Ostrołęka, woj. Ostrłęka: Przebudwa drgi pwiatwej Nr 2564W Laski - Serczyn - Wólka Serczyńska d km 0+000,00 d km 8+400,00 Numer głszenia: 41713-2010; data zamieszczenia: 26.02.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Smocza 27, 01-048

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa: Grupwe ubezpieczenie zdrwtne pracwników Fundacji Małych i Średnich Przedsiębirstw raz człnków ich rdzin Numer głszenia: 80141-2013; data zamieszczenia: 17.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Łowicki, ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz, woj. łódzkie, tel.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Łowicki, ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz, woj. łódzkie, tel. Łwicz: Dstawa pdzespłów d rzbudwy serwera DELL R510 raz dstawa sprzętu kmputerweg Numer głszenia: 349970-2011; data zamieszczenia: 25.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rawa-kopernik.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rawa-kopernik.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rawa-kpernik.pl Rawa Mazwiecka: Zakup i dstawa nwych pdręczników/książek w ramach prjektów Szkła

Bardziej szczegółowo

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.prjekt.rps-bialystk.pl Białystk: PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ na temat:

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Wałbrzych: Realizacja usługi gastrnmicznej pdczas fr zawdwych realizwanych w szkłach w pdziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sulmierzyce.biletyn.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sulmierzyce.biletyn. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.sulmierzyce.biletyn.net Sulmierzyce: Zakup ciężkieg samchdu specjalneg pżarniczeg, ratwnicz gaśniczeg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ohp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ohp.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.hp.pl Warszawa: Przeprwadzenie szklenia z zakresu ftwltaiki dla młdych sób pszukujących pracy, zagrżnych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.spzz-miedzychd.cm.pl Międzychód: BUDOWA LĄDOWISKA DLA HELIKOPTERÓW LOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO

Bardziej szczegółowo

9/2011 Wrocław, 8 lutego 2011 r.

9/2011 Wrocław, 8 lutego 2011 r. DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Wydział Organizacyjn-Prawny 50-541 Wrcław, al. Armii Krajwej 54 tel. 071 39-74-200 fax 071 39-74-202 e-mail: wrclaw.dwup@dwup.pl 9/2011 Wrcław, 8 luteg 2011 r. Wałbrzych:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.wiw.bydgoszcz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.wiw.bydgoszcz.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.wiw.bydgszcz.pl Bydgszcz: Rbty remntw-budwlane na terenie biektu Wjewódzkieg Inspektratu Weterynarii

Bardziej szczegółowo

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających Warszawa: mdernizacja istniejącej infrastruktury serwerwej w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chpina w Warszawie Numer głszenia: 181676-2014; data zamieszczenia: 29.05.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy

Bardziej szczegółowo

Poznań: ZP WORD 6/flota/2012 Numer ogłoszenia: 278366-2012; data zamieszczenia: 31.07.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Poznań: ZP WORD 6/flota/2012 Numer ogłoszenia: 278366-2012; data zamieszczenia: 31.07.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Pznań: ZP WORD 6/flta/2012 Numer głszenia: 278366-2012; data zamieszczenia: 31.07.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg. SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Poznań: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. parku położonego przy osiedlu Polan w Poznaniu.

Poznań: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. parku położonego przy osiedlu Polan w Poznaniu. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zzmpznan.pl Pznań: Wyknanie dkumentacji prjektw-ksztryswej parku płżneg przy siedlu Plan w Pznaniu Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl Warszawa: Transfer filmów z taśm: 8 mm, 16 mm i 35 mm na nśniki cyfrwe (Digitalizacja

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fuw.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fuw.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.fuw.edu.pl Warszawa: Dstawa i mntaż mikrskpu stereskpweg wraz z kamerą Numer głszenia: 209316-2015;

Bardziej szczegółowo

Łowicz: Przebudowa ulicy Dolnej w Łowiczu Numer ogłoszenia: 136603-2015; data zamieszczenia: 16.09.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Łowicz: Przebudowa ulicy Dolnej w Łowiczu Numer ogłoszenia: 136603-2015; data zamieszczenia: 16.09.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.lwicz.eu/bip/ Łwicz: Przebudwa ulicy Dlnej w Łwiczu Numer głszenia: 136603-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Pstępwanie udzielenie zamówienia publiczneg na sprzedaż, szklenie, dstawę, mntaż

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ochotnicza Straż Pożarna Dąbrowa Górnicza - Łosień, ul. Gołonowska 33,

I. 1) NAZWA I ADRES: Ochotnicza Straż Pożarna Dąbrowa Górnicza - Łosień, ul. Gołonowska 33, Dąbrwa Górnicza: ZAKUP FABRYCZNIE NOWEGO LEKKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO - GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM 4X2 DLA OSP ŁOSIEŃ Numer głszenia: 331818-2011; data zamieszczenia: 12.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota, ul. Warszawa: Usługa sprzątania i utrzymania czystści pmieszczeń raz terenu przyległeg biektu Hali Sprtwej Ośrdka Sprtu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochta przy ul. Nwwiejskiej 37B w kresie 01.01.2013

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dolnoslaskiewopr.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dolnoslaskiewopr.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.dlnslaskiewpr.pl Wrcław: Zakup łdzi kabinwej typu RIB wraz z przyczepą pdłdziwą z ddatkwym wypsażeniem.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Świadczenie usług w zakresie rezerwacji, sprzedaży i dstarczenia biletów ltniczych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Zapewnienie wyżywienia/cateringu dla uczestników szkleń w ramach Prjektu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Bielsk-Biała, dnia 19 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Bielsk-Biała: Dstawa leju napędweg dla Zakładu Gspdarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej na kres 1.07.2015 rku d 30.06.2016 rku Numer głszenia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aps.wroclaw.p

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aps.wroclaw.p Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.aps.wrclaw.p Wrcław: Usługi sprzątania pmieszczeń i terenu zewnętrzneg Stmatlgiczne Centrum Transferu

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Usługa druku dwóch publikacji zawierających raprty z przeprwadznych badań ewaluacyjnych Numer głszenia: 127270-2014; data zamieszczenia: 14.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów,

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wup-rzeszw.e-zet.pl/?c=mdtresc-cmpkaz-552 Rzeszów: Usługa drukwania publikacji pracwanych i wydawanych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Gorzowie Wlkp., ul. Mieszka I 33, 66-400 Gorzów

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Gorzowie Wlkp., ul. Mieszka I 33, 66-400 Gorzów Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.grzw-wlkp.s.gv.pl Grzów Wielkplski: ROZBIÓRKA KOMINA, ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE NOWEGO KOMINA PRZY

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Stargard Szczeciński: Na dstawę części zamiennych i akcesriów d autbusów kmunikacji

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa: Przeprwadzenie badań pinii kierwców i dzieci Numer głszenia: 27259-2011; data zamieszczenia: 24.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pdkarpackie.pl Rzeszów: Kmplekswa rganizacja raz bsługa imprezy plenerwej prmującej Reginalny

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wzmiuw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wzmiuw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wzmiuw.pl Piła: Usługa - wyknywanie bieżącej knserwacji, eksplatacji i utrzymania urządzeń meliracji

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Szczecinek, dnia 29.08.2012r. Szczecinek: Zrganizwanie i przeprwadzenie szklenia dla sób ubiegających się praw jazdy kategrii B, C, uczestników prjektu systemweg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gorczanskipark.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gorczanskipark.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.grczanskipark.pl Niedźwiedź: Mdernizacja szlaku w Grczańskim Parku Nardwym, tj. Przebudwa szlaku

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane N. sprawy: DRK-2111-1/14 MUZEUM STUTTHOF w SZTUTOWIE OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Sztutw: Rewitalizacja byłeg grdnictwa bzweg w [V!uzeum Stutthf w Sztutwie. Rbty budwlane przy biektach szklarniwych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mbu.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mbu.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mbu.cm.pl Ostrów Mazwiecka: Usługi ubezpieczenia Samdzielneg Publiczneg Zespłu Zakładów Opieki Zdrwtnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wc.pl Pznań: Świadczenie usługi dbiru, transprtu i unieszkdliwiania dpadów niebezpiecznych raz innych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gózd, ul. Radomska 7, 26-634 Gózd, woj. mazowieckie, tel. 048 3202097, faks 048 3202097.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gózd, ul. Radomska 7, 26-634 Gózd, woj. mazowieckie, tel. 048 3202097, faks 048 3202097. Gózd: INTERNET dla wszystkich - umżliwienie dstępu d szerkpasmweg internetu mieszkańcm z terenu gminy Gózd Numer głszenia: 187552-2014; data zamieszczenia: 03.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane

Bardziej szczegółowo

Kraków: Druk i dostawa map dla potrzeb MSIT Numer ogłoszenia: 343086-2014; data zamieszczenia: 16.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Kraków: Druk i dostawa map dla potrzeb MSIT Numer ogłoszenia: 343086-2014; data zamieszczenia: 16.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Kraków: Druk i dstawa map dla ptrzeb MSIT Numer głszenia: 343086-2014; data zamieszczenia: 16.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi transprtu autkarweg na ptrzeby Nardweg Frum Muzyki Numer głszenia: 107649-2015;

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY XIV LO.ZP/3410-1/2011 Pznań: Szklenie teretyczne i praktyczne uczniów XIV Liceum Ogólnkształcąceg w Pznaniu w zakresie sprtów ltniczych w rku 2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Sokółce, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 7, 16-100. Adres strony internetowej zamawiającego: www.sokolka.sr.gov.

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Sokółce, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 7, 16-100. Adres strony internetowej zamawiającego: www.sokolka.sr.gov. Skółka: Rbty budwlane bejmujące remnt elewacji i dachu raz dstawę i instalację pdnśnika dla niepełnsprawnych w budynku Sądu Rejnweg w Skółce Numer głszenia: 97143-2014; data zamieszczenia: 06.05.2014 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Nr sprawy: DRK-2111-2/14 MUZEUM STUHHOF W SZTUTOWIE ul. Muzealna6. 82-1iOSztutw W. 055 247^3-53 fax 055 247-83-58 NIP 578-10-36-000 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Sztutw: Prace budwlane przy biektach

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 80428-2011; data zamieszczenia: 15.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 80428-2011; data zamieszczenia: 15.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Szczecin: Przeprwadzenie szkleń i egzaminów IPMA na pzimie C i D dla beneficjentów statecznych prjektu Prfesjnalny Zachdnipmrski Manager - szklenia IPMA, realizwaneg przez Szczecińską Fundację Edukacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Sprzęt i drobny asortyment komputerowy Numer ogłoszenia: 50184-2015; data zamieszczenia: 06.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Sprzęt i drobny asortyment komputerowy Numer ogłoszenia: 50184-2015; data zamieszczenia: 06.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.attis.cm.pl Warszawa: Sprzęt i drbny asrtyment kmputerwy Numer głszenia: 50184-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.gig.pl Katwice: przedłużenie 3 lata wsparcia techniczneg i aktualizacji prgramwania d systemu audytu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy w budynkach mieszkalnych płżnych przy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchmsci.pl/ Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy raz legalizacja ciepłmierzy zamntwanych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa, Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursów języka plskieg raz kursów spłecznych dla cudzziemców, uczestników prjektu Integracja dla samdzielnści, współfinanswaneg przez Unię Eurpejską

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Publicznych Nr 1, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19, 83-400

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Publicznych Nr 1, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19, 83-400 Kścierzyna: Zmiana spsbu użytkwania pmieszczenia mieszkalneg na pmieszczenie edukacyjne. Numer głszenia: 113855-2013; data zamieszczenia: 17.06.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy w budynku mieszkalnym płżnym przy ul.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ozgst.wp.mil.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ozgst.wp.mil.pl/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zgst.wp.mil.pl/ Warszawa: Świadczenie usług transprtwych dla Jednstki Wjskwej Nr 6021. SPRAWA NUMER:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jok.jawor.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jok.jawor.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.jk.jawr.pl Jawr: Organizacja plenerwej imprezy maswej Dni Jawra 2014 Numer głszenia: 101802-2014;

Bardziej szczegółowo