Aktywny odbiorca energii elektrycznej na rynku bilansującym w Polsce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Aktywny odbiorca energii elektrycznej na rynku bilansującym w Polsce"

Transkrypt

1 Aktywny odbiorca energii elektrycznej na rynku bilansującym w Polsce Andrzej Midera PSE Operator S.A. Wprowadzenie W ramach prac OSP w obszarze Reakcji Strony Popytowej jest prowadzony projekt pt. Analiza możliwości aktywnego uczestnictwa odbiorców w rynku bilansującym (RB) poprzez składanie ofert bilansujących redukcji obciążenia. Obejmuje on analizę uwarunkowań technicznych wdrożenia aktywnego udziału odbiorców w bilansowaniu zasobów systemu elektroenergetycznego, a także określenie zainteresowania odbiorców w tym zakresie. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie rozwiązania dla aktywnego udziału odbiorców w rynku bilansującym (RB), opartego na dotychczasowych wynikach prac zespołu działającego w OSP. 1. Czym jest DSR? Reakcja Strony Popytowej (ang. Demand Side Response, DSR) oznacza dobrowolne działanie odbiorcy powodujące zmianę wielkości jego zapotrzebowania na dobra lub usługi. Działanie odbiorcy jest inicjowane przez bodźce ekonomiczne (jak ceny energii elektrycznej) lub na podstawie umowy zawartej z operatorem systemu jako właścicielem programu, w której odbiorca zobowiązuje się do redukcji swojego obciążenia w zamian za wynagrodzenie określone w umowie. Główne cechy mechanizmów DSR to: dobrowolność działań podejmowanych przez odbiorcę, aktywność odbiorcy w odpowiedzi na potrzeby systemu elektroenergetycznego, wpływanie odbiorcy na kształtowanie krzywej obciążenia przez sterowanie własnym obciążeniem, co oznacza jego zmniejszenie lub przesunięcie na inny okres. Potencjał tkwiący w mechanizmach DSR wynika z dobowej i sezonowej zmienności zapotrzebowania na moc i energię elektryczną. Sterowanie popytem ogranicza negatywne skutki nierównomiernego i czasami nadmiernego w stosunku do podaży popytu na energię elektryczną. Programy DSR generalnie dzielą się na dwie grupy: programy taryfowe (cenowe) z ang. Price-Based Programs PBP, programy bodźcowe (motywacyjne) z ang. Incentive-Based Programs IBP. 10

2 Programy taryfowe są przeznaczone dla sprzedawców energii elektrycznej. Mają na celu długoterminowe zwiększenie bezpieczeństwa pracy systemu elektroenergetycznego, co można uzyskać wpływając na zachowania odbiorców energii w zakresie zużycia energii elektrycznej. Chodzi o zwiększenie efektywności zużycia przez odbiorców energii elektrycznej, prowadzącej do optymalizacji dobowej krzywej zużycia energii elektrycznej. Najistotniejszymi czynnikami wpływającymi na zachowania odbiorców są koszty energii i ich świadomość. Programy bodźcowe pozwalają głównie na redukcję maksymalnych obciążeń szczytowych, kiedy ceny są wysokie na skutek takich zdarzeń, jak awarie czy wzrost zapotrzebowania. Z tego względu są dedykowane operatorom systemów elektroenergetycznych. Takie programy dostarczają operatorowi zasoby, które mogą być wykorzystane do bieżącego bilansowania podaży i popytu energii elektrycznej, a także do zapewnienia bezpieczeństwa systemu elektroenergetycznego. Mogą to być programy, w których operator inicjuje zredukowanie mocy obciążenia przez odbiorcę, jak i programy wymagające od odbiorcy podjęcia decyzji o zredukowaniu popytu na podstawie zachęt cenowych oferowanych przez operatora lub sprzedawcę energii. Do programów bodźcowych zalicza się m.in. programy polegające na składaniu przez stronę popytową ofert na zmniejszenie obciążenia (ang. demand bidding programs DBP). Zachęcają one odbiorców do zaoferowania redukcji obciążenia za cenę, za którą są gotowi dokonać takiej redukcji. Do tej grupy zalicza się proponowana przez OSP koncepcja aktywnego udziału odbiorców w RB poprzez składanie ofert bilansujących redukcji obciążenia. 2. Ogólna charakterystyka aktywnego udziału odbiorców w rynku bilansującym (RB) Opracowana przez OSP koncepcja aktywnego udziału odbiorców w RB poprzez składanie ofert bilansujących redukcji obciążenia dotyczy wyłącznie odbiorców dysponujących odbiorami sterowalnymi. W ramach odbiorów sterowalnych mogą być w szczególności reprezentowani odbiorcy przemysłowi posiadający elastyczne systemy sterowania produkcją lub rozproszone odbiory objęte centralnym systemem zarządzania (zarządzanie zużyciem energii przez agregatora). Z bilansowego punktu widzenia usługa ograniczenia (zmniejszenia) poboru mocy przez odbiorcę jest równoważna zwiększeniu generacji przez wytwórcę. Oferty bilansujące odbiorców będą uwzględniane w prowadzonym przez OSP procesie rozdziału obciążeń, minimalizując całkowity koszt pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną przy spełnieniu występujących ograniczeń systemowych. Do najważniejszych zalet programu aktywnego uczestnictwa odbiorców w RB można zaliczyć: obniżenie kosztów bilansowania systemu elektroenergetycznego, ograniczenie siły rynkowej wytwarzania spowodowane wprowadzeniem reakcji strony popytowej. Odbiory sterowalne odbiorców aktywnie uczestniczących w RB będą reprezentowane na RB w ramach dedykowanych Jednostek Grafikowych Odbiorczych aktywnych (JG Oa ). Uczestnicy Rynku Bilansującego (URB), dysponujący tymi JG Oa, będą składali dla nich oferty bilansujące redukcji obciążenia. Oferta redukcji obciążenia, analogicznie jak w przypadku Jednostek Grafikowych Wytwórczych aktywnych (JG Wa ), dotyczy poszczególnych JG Oa i zawiera cenę uruchomienia redukcji obciążenia dla doby oraz pasma redukcyjne dla każdej godziny doby, poprzez które URB (operator rynku danej JG Oa ) określa ilość oferowanej mocy redukcji obciążenia na polecenie OSP wraz z odpowiadającą jej ceną ofertową redukcji. W ramach oferty bilansującej redukcji obciążenia dla każdej godziny doby będzie wymagane również zgłaszanie planowanej wielkości poboru mocy przez daną JG Oa. Poza danymi handlowymi w ramach oferty bilansującej będą także przekazywane dane techniczne określające możliwości i uwarunkowania techniczne redukcji obciążenia przez odbiorcę dla danej JG Oa. Dane techniczne będą obejmowały m.in.: charakterystyki uruchamiania redukcji JG Oa, współczynnik szybkości osiągnięcia wymaganego poziomu redukcji obciążenia i maksymalny czas trwania redukcji obciążenia. OSP w procesie zgłaszania danych handlowych i technicznych na NERGETYKA nr 4 (10) /

3 RB będzie dokonywał weryfikacji zgłoszonych ofert bilansujących redukcji obciążenia. Oferty przyjęte będą wykorzystywane w prowadzonych przez OSP procesach planowania i prowadzenia pracy systemu elektroenergetycznego dnia następnego oraz dnia bieżącego (plan koordynacyjny dobowy oraz bieżące plany koordynacyjne dobowe). Informację o planie wykorzystania ofert redukcyjnych obciążenia OSP będzie przekazywał JG Oa (operatorowi rynku JG Oa ) każdorazowo po wprowadzeniu zmiany w planie redukcji danej JG Oa, analogicznie jak dla wytwórców aktywnych, z wyprzedzeniem czasowym wynikającym z ograniczeń technicznych uruchomienia bądź zmiany wielkości redukcji obciążenia. Pasma ofert bilansujących redukcji obciążenia przyjęte po weryfikacji przez OSP będą też wykorzystywane przy wyznaczaniu ceny rozliczeniowej odchylenia na RB. Powinno to pozytywnie wpłynąć na przeciwdziałanie sile rynkowej wytwarzania i zapobiec wysokim cenom na RB. Energia redukcji obciążenia JG Oa będzie rozliczana na RB jako energia bilansująca planowana (rozliczenie skorygowanych ilości dostaw), według cen określonych w ofercie bilansującej JG Oa oraz ceny rozliczeniowej odchylenia. Energia bilansująca nieplanowana (energia niezbilansowania), wynikająca z odchylenia w wykonaniu polecenia pracy OSP, będzie rozliczana według cen odchylenia na RB. Rozliczeniu będzie również podlegał koszt uruchomienia redukcji obciążenia poszczególnych JG Oa, według stawek określonych przez odbiorców w ofertach bilansujących redukcji obciążenia, wyrażonych w [zł/uruchomienie]. 3. Uwarunkowania obecnego modelu rynku energii elektrycznej Aktualny model rynku energii elektrycznej w Polsce (tzw. model miedzianej płyty ) nie umożliwia pełnego wykorzystania korzyści z wdrożenia aktywnego udziału odbiorców posiadających odbiory sterowalne w bilansowaniu zasobów systemu elektroenergetycznego. Stosowany mechanizm cen na RB, tzn. jednolita cena rozliczeniowa odchylenia w skali całego kraju, nie zapewnia poprawnych bodźców do aktywacji odbiorów sterowalnych w lokalizacjach systemu zgodnych z bieżącymi potrzebami pracy systemu elektroenergetycznego. Ponadto obecny model rynku charakteryzuje się uśrednianiem korzyści aktywnego udziału odbiorców w RB na wszystkich uczestników rynku, przez co zachęty ekonomiczne dla poszczególnych odbiorów sterowalnych z pewnością będą niższe. Przygotowana obecnie przez OSP koncepcja aktywnego udziału odbiorców w RB ma wyłącznie charakter bilansowy, tj. oferty bilansujące odbiorców będą brały udział w pokryciu zapotrzebowania, bez możliwości udziału w spełnianiu ograniczeń sieciowych. Wynika to bezpośrednio ze stosowanego w obecnym modelu rynku energii mechanizmu definiowania ograniczeń sieciowych, polegającego na zawężaniu swobody zmian punktów pracy jednostek wytwórczych aktywnych. W związku z tym OSP, po określeniu zainteresowania odbiorców aktywnym udziałem w RB, przeprowadzi szczegółowe analizy sieciowe dla wyznaczenia maksymalnej możliwej redukcji obciążenia w poszczególnych lokalizacjach systemu, przy której będą jeszcze spełnione kryteria niezawodnościowe. Oznacza to, że wielkość redukcji pozostanie neutralna z punktu widzenia stosowanego mechanizmu modelowania ograniczeń sieciowych. Jest to pewne uproszczenie, wynikające bezpośrednio w obowiązującym modelu rynku z braku możliwości zdefiniowania ograniczeń uwzględniających wymagania w stosunku do pracy jednostek wytwórczych aktywnych w zależności od wykorzystania redukcji obciążenia JG Oa. Obecnie są prowadzone prace nad nowym modelem rynku energii elektrycznej, bazującym na zasadzie security-constrained unit commitment and economic dispatch (SCUC; SCED). Jest on wolny od wskazanego wyżej ograniczenia i jednocześnie poprzez ceny lokalizacyjne zapewni odpowiednią wycenę redukcji obciążenia oraz wskaże lokalizacje szczególnie atrakcyjne z punktu widzenia inwestycji w dostosowanie urządzeń odbiorcy do aktywnego udziału w RB jako odbiory sterowalne. Prace nad nowym modelem rynku energii elektrycznej są prowadzone przez Zespół Doradczy ds. zmian w funkcjonowaniu rynku energii elektrycznej powołany przez Ministra Gospodarki, w skład którego wchodzą przedstawiciele sektora elektroenergetycznego. 12

4 4. Rozwiązania szczegółowe aktywnego udziału odbiorców w RB 4.1. Podstawowe uwarunkowania formalne i techniczne aktywnego udziału odbiorców w RB Struktura obiektowa RB zostanie rozszerzona o Jednostkę Grafikową Odbiorczą aktywną (JG Oa ), definiowaną jako zbiór fizycznych Miejsc Dostarczania Energii Rynku Bilansującego, w których do obszaru RB są przyłączone sterowalne odbiory energii elektrycznej odbiorcy ( FZ MB reprezentujące odbiorców) lub zbiór fizycznych Miejsc Dostarczania Energii Rynku Bilansującego, do których są przyłączone sterowalne odbiory energii elektrycznej Uczestników Rynku Detalicznego URD ( FD MB) i przez te FD MB jest realizowana dostawa energii dla tych URD. JG Odbiorcze aktywne będą mogli posiadać następujący Uczestnicy Rynku Bilansującego (URB): Odbiorca końcowy energii elektrycznej (URBOK), Odbiorca sieciowy (URBSD), Przedsiębiorstwo Obrotu (URBPO). Warunkiem formalnym posiadania JG Oa przez URB i zgłaszania dla niej danych handlowych i technicznych na RB, będzie posiadanie umowy przesyłania z OSP. W umowie w szczególności będą zdefiniowane urządzenia odbiorcy tworzące JG Oa, dane i charakterystyki techniczne tych urządzeń wymagane przez OSP do planowania oraz uruchamiania redukcji obciążenia, a także algorytmy wyznaczania ilości energii (punkty pomiarowe) jednoznacznie określające ilość energii pobranej przez JG Oa. Dane techniczne określone przez odbiorcę będę podlegały weryfikacji przez OSP w trakcie prób dopuszczających urządzenia odbiorcy do aktywnego uczestnictwa w RB. W ramach procesów rynku bilansującego, URB posiadający odbiory sterowalne reprezentowane na RB w JG Oa, będzie dla tej JG Oa zobowiązany do: zgłaszania do OSP zawartych Umów Sprzedaży Energii, zgłaszania do OSP ofert bilansujących redukcji obciążenia, w tym zgłaszania planowanego poboru mocy, uczestniczenia w bilansowaniu generacji z zapotrzebowaniem na energię elektryczną w obszarze RB, uczestniczenia w rozliczaniu RB w zakresie wykorzystania ofert bilansujących i odchyleń od planowanych ilości dostaw energii. Aktywne uczestnictwo odbiorców w RB pociąga za sobą konieczność spełnienia dodatkowych wymagań technicznych. Najważniejsze wśród nich to: indywidualne liczniki zużycia energii JGOa z bezpośrednim dostępem OSP do pomiarów (lub przez OSD), system WIRE (System Wymiany Informacji o Rynku Energii) umożliwiający zgłaszanie ofert bilansujących redukcji obciążenia dla JG Oa, system SOWE (System Operatywnej Współpracy z Elektrowniami) wraz z obsługą w ruchu ciągłym, umożliwiający odbieranie poleceń OSP dotyczących wymaganej redukcji poboru mocy i zgłaszanie do OSP zdarzeń ruchowych (np. zmiana dyspozycyjności JG Oa, tj. ograniczenie możliwości redukcji obciążenia z uwagi na bieżące uwarunkowania techniczne). Wymagania techniczne dla układów pomiarowych (liczników) do rozliczeń bilansowania systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi zgodnie z IRiESP Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (IRiESP-Bilansowanie) określa operator systemu elektroenergetycznego, właściwy dla sieci, w której jest zlokalizowane miejsce dostarczania energii. Wymagania OSP w tym zakresie określa IRiESP Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci (IRiESP-Korzystanie). Wymagania techniczne dla systemów pomiarowo-rozliczeniowych służących do wymiany danych pomiędzy OSP a podmiotami realizującymi funkcję udostępniania oraz pozyskiwania danych pomiarowych lub pomiarowo-rozliczeniowych zgodnie z IRiESP- Bilansowanie określa OSP w IRiESP-Korzystanie. Do najważniejszych wymagań dla aktywnego udziału odbiorów sterowalnych odbiorców w RB należą: zdalny odczyt danych pomiarowych z systemów automatycznej rejestracji danych oraz udostępnianie i pozyskiwanie danych pomiarowych przez system WIRE. NERGETYKA nr 4 (10) /

5 4.2. Tryb i harmonogram zgłaszania USE oraz ofert bilansujących redukcji obciążenia Umowy Sprzedaży Energii (USE) dla JG Oa będą mogły być zgłaszane w ramach Rynku Bilansującego Dnia Następnego (RBN) oraz Rynku Bilansującego Dnia Bieżącego (RBB), zgodnie z aktualnie obowiązującymi procedurami zgłaszania USE na RB (IRiESP-Bilansowanie). Oferta bilansująca redukcji obciążania JG Oa, analogicznie jak dla JG Wa, będzie składała się z dwóch części: części handlowej zawierającej dane handlowe określające możliwości i uwarunkowania handlowe redukcji obciążenia w każdej godzinie doby handlowej, części technicznej zawierającej dane techniczne określające możliwości i uwarunkowania techniczne redukcji obciążenia dotyczące wszystkich godzin doby handlowej. Wymiana danych (USE, oferty bilansujące) pomiędzy operatorami rynku poszczególnych JG Oa a OSP będzie odbywała się w formie dokumentów elektronicznych poprzez system WIRE. Zgłoszenie oferty bilansującej redukcji obciążenia części handlowej oraz części technicznej dla JG Oa będzie opcjonalne i będzie mogło być dokonywane codziennie, dla doby n w godzinach od 9.00 do doby n-1. Podstawowymi danymi przekazywanymi OSP w części handlowej oferty bilansującej redukcji obciążenia będą: cena za uruchomienie redukcji obciążenia JGOa, planowana wielkość poboru mocy przez JGOa w poszczególnych godzinach doby, pasma mocy redukcji obciążania określone z dokładnością do 1 MW wraz z odpowiadającymi im cenami ofertowymi redukcji (przedział cen od 70 do 1500 zł/mwh), rosnącymi w kolejnych pasmach oferty. Dla każdej godziny doby liczba pasm ofertowych nie może być większa niż 10. Dane przekazywane OSP w części technicznej oferty bilansującej redukcji obciążenia to: współczynniki odciążania/dociążania JGOa, czyli maksymalna szybkość zmiany wielkości redukcji obciążenia wyrażona w MW/min., minimalny czas trwania redukcji, dane charakterystyk uruchamiania redukcji obciążenia, obejmujące: (i) minimalny czas, po którym może nastąpić uruchamianie redukcji obciążenia po zakończeniu poprzedniej redukcji obciążenia oraz (ii) czas od rozpoczęcia uruchamiania redukcji obciążenia do osiągnięcia zdolności do zrealizowania redukcji zgodnie z danymi handlowo-technicznymi oferty bilansującej redukcji obciążenia. Proces weryfikacji zgłoszeń danych handlowych i technicznych dla JG Oa co do zasady będzie analogiczny, jak obecny proces w tym zakresie dla Jednostek Grafikowych Wytwórczych aktywnych Zasady wyznaczania pozycji kontraktowych dla JG odbiorczych aktywnych Zgodnie z procedurami rozliczeń ilościowych i wartościowych na RB, dla każdej jednostki grafikowej dla każdej godziny doby handlowej jest wyznaczana pozycja kontraktowa deklarowana (ED), zweryfikowana (EZ), skorygowana (ES) i rzeczywista ilość dostaw energii elektrycznej (ER). Wielkość ujemna ED, EZ, ES i ER oznacza odbiór energii z rynku bilansującego, a wielkość dodatnia dostawę energii na rynek bilansujący. Pozycja kontraktowa deklarowana (ED) będzie wyznaczana dla każdej JG Oa dla każdej godziny doby handlowej jako suma (z dokładnością do znaku) wszystkich przyjętych do realizacji na RBN (EP RBN ) oraz przyjętych do realizacji na RBB (EP RBB ) ilości dostaw energii elektrycznej w ramach USE tej JG Oa dla danej godziny doby: ED = EP RBN + EP RBB Pozycja kontraktowa zweryfikowana (EZ) będzie wyznaczana dla każdej JG Oa dla każdej godziny doby handlowej w następujący sposób: Jeżeli została przekazana oferta bilansująca redukcji obciążenia dla JG Oa i jednocześnie została ona przyjęta przez OSP w procesie weryfikacji zgłoszeń danych handlowych i technicznych, to pozycja kontraktowa zweryfikowana JG Oa dla danej godziny będzie równa planowanej w tej godzinie wielkości poboru mocy przez JG Oa (PD>0) ze znakiem przeciwnym: EZ = -PD 14

6 W przeciwnym przypadku pozycja kontraktowa zweryfikowana dla danej godziny będzie równa pozycji kontraktowej deklarowanej dla tej godziny: EZ = ED Pozycja kontraktowa skorygowana (ES) będzie wyznaczana dla każdej JG Oa dla każdej godziny na podstawie danych ustalonych w trakcie planowania pracy systemu elektroenergetycznego w następujący sposób: Jeżeli pozycja EZ będzie większa niż rzeczywista ilość dostaw energii (ER), czyli rzeczywisty odbiór energii będzie większy niż planowana wielkość poboru (EZ ER), to pozycja kontraktowa skorygowana będzie równa pozycji kontraktowej zweryfikowanej: ES = EZ W przeciwnym przypadku pozycja kontraktowa skorygowana będzie równa sumie zweryfikowanej ilości dostaw (EZ<0) oraz operatywnej ilości dostaw energii ESRO (ESRO 0), wynikającej z ustalonej w ostatniej wersji planu BPKD wielkości redukcji obciążenia, ograniczonej do rzeczywistej wielkości realizacji polecenia OSP: ES = EZ + min(esro, ER - EZ) Wielkość ESRO dla JG Oa w danej godzinie doby handlowej będzie wyznaczana jako suma operatywnych ilości dostaw energii przez JG Oa wynikających z ustalonej w ostatniej wersji planu BPKD wielkości redukcji obciążenia w poszczególnych okresach 15-minutowych godziny. Rzeczywista ilość dostaw energii (ER) dla JG Oa będzie wyznaczana według obecnych zasad wyznaczania rzeczywistych ilości dostaw energii dla JG O i JG Wa, na podstawie pomiarów przepływów energii w FPP (Fizycznych Punktach Pomiarowych) oraz algorytmów wyznaczania dla MD (Miejsc Dostarczania Energii Elektrycznej) i algorytmów agregacji dla MB (Miejsc Dostarczania Energii Elektrycznej Rynku Bilansującego) Zasady rozliczeń ilościowych i wartościowych dla JG odbiorczych aktywnych Przedmiotem rozliczenia JG Oa na RB będzie energia bilansująca nieplanowana (ΔEDZ = ED-EZ, ΔESR = ES-ER) oraz energia bilansująca planowana (ΔEZS = EZ-ES), dostarczona albo odebrana przez JG Oa na RB w poszczególnych godzinach doby handlowej oraz koszt uruchomienia redukcji obciążenia. Rozliczenie energii bilansującej nieplanowanej (EBN) w danej godzinie doby handlowej będzie odbywało się według obecnych zasad stosowanych na RB, tj. dla energii EBN dostarczonej przez JG Oa na RB wg ceny rozliczeniowej odchylenia zakupu CRO Z, natomiast dla energii EBN odebranej przez JG Oa z RB wg ceny rozliczeniowej odchylenia sprzedaży CRO S. Rozliczenie energii bilansującej planowanej (EBP) dostarczonej przez JG Oa na RB w danej godzinie doby będzie odbywało się na podstawie cen rozliczeniowych korekty pozycji kontraktowej (CRK) określanych dla danej godziny doby handlowej, dla poszczególnych pasm przyjętej oferty bilansującej redukcji obciążenia JG Oa. Cena CRK dla danej godziny doby i dla danego wykorzystanego pasma oferty bilansującej redukcji obciążenia JG O aktywnej będzie wyznaczana według następujących zasad: W przypadku, gdy cena ofertowa za redukcję obciążenia wykorzystanego pasma oferty bilansującej redukcji obciążenia w danej godzinie będzie mniejsza od ceny CRO obowiązującej w tej godzinie lub równa cenie CRO, to cena CRK będzie równa cenie CRO. W przypadku, gdy cena ofertowa za redukcję obciążenia wykorzystanego pasma oferty bilansującej redukcji obciążenia w danej godzinie będzie większa od ceny CRO obowiązującej w tej godzinie, to cena CRK będzie równa cenie ofertowej. W rozliczeniach kosztów uruchomień redukcji obciążenia JG Oa będą uwzględniane uruchomienia spełniające następujące warunki: 1) uruchomienie redukcji obciążenia zostało wykonane na polecenie OSP, 2) po zakończeniu uruchomienia redukcji została zrealizowana redukcja obciążenia zgodnie z poleceniem OSP. Rozliczenia kosztów uruchomień redukcji obciążenia JG Oa będą dokonywane na podstawie cen za uruchomienie tych JG Oa określanych dla każdej doby w ofercie bilansującej redukcji obciążenia część handlowa. Przy czym tak wyznaczona należność będzie pomniejszona o przychód odbiorcy z rozliczenia energii bilansującej planowanej ponad wartość redukcji wynikającą z cen ofertowych. NERGETYKA nr 4 (10) /

7 Okresy rozliczeniowe będą zgodne z obecnymi okresami stosowanymi na RB dla rozliczeń energii (dekada) oraz uruchomień (miesiąc kalendarzowy). 5. Podsumowanie i dalsze kroki Doświadczenia rynków rozwiniętych wskazują, że wdrożenie aktywnego udziału w RB odbiorców posiadających odbiory sterowalne pozwala na zmniejszenie kosztów bilansowania systemu elektroenergetycznego i na przeciwdziałanie sile rynkowej wytwarzania. W szczególnym przypadku braku wystarczających mocy w systemie, koszt redukcji obciążenia odbiorów sterowalnych, liczony całościowo, jest dużo niższy niż koszt odłączenia/ redukcji odbiorców, których procesy produkcyjne nie są do tego dostosowane. Obecny model rynku nie daje możliwości uzyskania pełnych korzyści z wdrożenia analizowanego rozwiązania. Pełne korzyści mogą być osiągnięte w modelu z lokalizacyjną wyceną towarów i usług, opartym na uwzględnianiu ograniczeń poprzez zastosowanie modeli rozpływu mocy. Zatem kontynuowanie prac nad zespołu projektowego. Obecną funkcję pełni od 2008 r. wdrożeniem analizowanego rozwiązania w obecnym modelu rynku będzie przede wszystkim zależało od wyników ankiety nt. zainteresowania tymi rozwiązaniami wśród odbiorców, a także od wyników analiz OSP dotyczących określenia maksymalnej możliwej wielkości redukcji obciążenia w poszczególnych lokalizacjach systemu, która zapewni neutralność tej redukcji względem stosowanego mechanizmu modelowania ograniczeń sieciowych. Zostaną też uwzględnione złożoność i koszty dostosowania obecnego modelu. W kolejnym kroku, po wyrażeniu zainteresowania proponowanymi rozwiązaniami przez odbiorców i pozytywnym wyniku wskazanych powyżej analiz, będzie konieczne wdrożenie szczegółowych zmian w aktach wykonawczych do ustawy Prawo energetyczne. W szczególności przepisy dotyczące sposobu bilansowania systemu elektroenergetycznego będą musiały zostać zaktualizowane o zasady uwzględniania ofert bilansujących redukcji obciążenia. Ponadto zaproponowane rozwiązanie będzie musiało uzyskać akceptację URE, m.in. przez zatwierdzenie przez Prezesa URE zmian do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej. Ostatnim elementem niezbędnym do wdrożenia aktywnego udziału odbiorców w RB będzie dostosowanie systemów informatycznych OSP i odbiorców zainteresowanych aktywnym udziałem w RB (w tym SOWE i WIRE), a także wprowadzenie odpowiednich zapisów w umowach przesyłania. Artykuł powstał na podstawie materiału informacyjnego przedstawionego podczas warsztatów organizowanych przez PSE Operator w dniu 16 listopada 2011 roku. Mgr inż. Andrzej Midera, absolwent Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, kierownik Wydziału Analiz Rynkowych w Departamencie Usług Operatorskich PSE Operator. Od początku kariery zawodowej jest związany z tematyką rynku energii elektrycznej, a w szczególności z mechanizmami efektywnego techniczno-handlowego bilansowania systemu elektroenergetycznego. Od 2004 r. był zatrudniony w EPC S.A. jako konsultant, członek/kierownik NE 16

AKTYWNY ODBIORCA ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA RYNKU BILANSUJĄCYM W POLSCE

AKTYWNY ODBIORCA ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA RYNKU BILANSUJĄCYM W POLSCE AKTYWNY ODBIORCA ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA RYNKU BILANSUJĄCYM W POLSCE materiał informacyjny na warsztaty organizowane przez Operatora Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego (OSP) dn. 16 listopada 2011

Bardziej szczegółowo

Aktywny odbiorca energii elektrycznej na Rynku Bilansującym (RB) w Polsce

Aktywny odbiorca energii elektrycznej na Rynku Bilansującym (RB) w Polsce Aktywny odbiorca energii elektrycznej na Rynku Bilansującym (RB) w Polsce Koncepcja rozwiązania Konstancin-Jeziorna, 16 listopada 2011 roku Plan Prezentacji Wprowadzenie do mechanizmów DSR Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Opracowanie modelu stosowania mechanizmów DSR na rynku energii w Polsce. rozwiązania mechanizmów DSR dla KSE

Opracowanie modelu stosowania mechanizmów DSR na rynku energii w Polsce. rozwiązania mechanizmów DSR dla KSE Opracowanie modelu stosowania mechanizmów DSR na rynku energii w Polsce ETAP III: Opracowanie szczegółowego rozwiązania mechanizmów DSR dla KSE Opracowanie wykonane na zlecenie PSE Operator S.A. w ramach

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi Wersja 1.2 zatwierdzona decyzją Prezesa URE nr DPK-7102-14(5)/2006 z dnia 10 lutego 2006

Bardziej szczegółowo

OPERATOR SYSTEMU PRZESYŁOWEGO. Karta aktualizacji nr CB/3/2012 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi

OPERATOR SYSTEMU PRZESYŁOWEGO. Karta aktualizacji nr CB/3/2012 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi regulacyjnych usług systemowych w zakresie rezerwy interwencyjnej, o dodatkową usługę pod nazwą Interwencyjna rezerwa zimna, zapewniającą OSP dostęp do jednostek wytwórczych utrzymywanych w gotowości do

Bardziej szczegółowo

Rynek Energii Kierunki Rozwoju

Rynek Energii Kierunki Rozwoju Rynek Energii Kierunki Rozwoju Grupa Bilansująca Bełchatów, 5-6 czerwca 2014 Rynek Energii Kierunki Rozwoju Andrzej Śmiechowicz PGE S.A. Harmonogram prezentacji Grupa bilansująca - historia Zasady działania

Bardziej szczegółowo

Redukcja zapotrzebowania mocy na polecenie OSP Mechanizmy funkcjonowania procesu DSR r.

Redukcja zapotrzebowania mocy na polecenie OSP Mechanizmy funkcjonowania procesu DSR r. Redukcja zapotrzebowania mocy na polecenie OSP Mechanizmy funkcjonowania procesu DSR 20.04.2017 r. Rynek redukcji mocy - DSR Agenda: 1. Operatorskie środki zaradcze zapewnienie bezpieczeństwa systemu elektroenergetycznego

Bardziej szczegółowo

RYNEK NEGAWATÓW. Perspektywy wdrożenia instrumentów zarządzania popytem w polskim systemie elektroenergetycznym

RYNEK NEGAWATÓW. Perspektywy wdrożenia instrumentów zarządzania popytem w polskim systemie elektroenergetycznym RYNEK NEGAWATÓW Perspektywy wdrożenia instrumentów zarządzania popytem w polskim systemie elektroenergetycznym Wojciech Lubczyński Dyrektor Projektu SMART GRID PSE Operator S.A. Konferencja EUROPOWER Warszawa,

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Część I AKTYWNY ODBIORCA ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA RYNKU BILANSUJACYM

ANKIETA. Część I AKTYWNY ODBIORCA ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA RYNKU BILANSUJACYM ANKIETA Ankieta określająca zainteresowanie odbiorców i przedsiębiorstw obrotu aktywnym udziałem w Rynku Bilansującym (RB) oraz udziałem w programach przeciwawaryjnych Część I AKTYWNY ODBIORCA ENERGII

Bardziej szczegółowo

RYNEK BILANSUJĄCY - RYNEK CZY MECHANIZM?

RYNEK BILANSUJĄCY - RYNEK CZY MECHANIZM? RYNEK BILANSUJĄCY - RYNEK CZY MECHANIZM? KONFERENCJA: Wydzielenie OSD - praktyczne przykłady wdrożenia Dyrektywy 54 Marek Kulesa Marek Kulesa dyrektor biura TOE Warszawa, 21.11.2006 r. Zakres prezentacji

Bardziej szczegółowo

MAZOVIAN ENERGY PARTNERS Sp. z o.o. Ul. HOŻA 86/410, WARSZAWA

MAZOVIAN ENERGY PARTNERS Sp. z o.o. Ul. HOŻA 86/410, WARSZAWA MAZOVIAN ENERGY PARTNERS Sp. z o.o. Ul. HOŻA 86/410, 00-682 WARSZAWA Karta Aktualizacji Nr 1/2017 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Niniejsza Karta Aktualizacji zmienia postanowienia

Bardziej szczegółowo

Koncepcja rozwiązań w zakresie zgłaszania na Rynku Bilansującym transakcji handlowych zawieranych na rynkach dnia bieżącego

Koncepcja rozwiązań w zakresie zgłaszania na Rynku Bilansującym transakcji handlowych zawieranych na rynkach dnia bieżącego Koncepcja rozwiązań w zakresie zgłaszania na Rynku Bilansującym transakcji handlowych zawieranych na rynkach dnia bieżącego - spotkanie konsultacyjne - Konstancin-Jeziorna, 27 marca 2009 Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja podstawowych rozwiązań mechanizmu bilansowania dotyczących funkcjonowania OSD

Specyfikacja podstawowych rozwiązań mechanizmu bilansowania dotyczących funkcjonowania OSD Specyfikacja podstawowych rozwiązań mechanizmu bilansowania dotyczących funkcjonowania OSD Materiał do dyskusji rozwiązań dotyczących wydzielenia OSD Warszawa 12 kwietnia 2007 r. Przykładowe relacje umowne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Chorzowie; Aleja Różana 2; 41-501 Chorzów INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia 2014 roku SPIS TREŚCI I.A.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia. SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne... 3 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD... 5 I.C. Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ UNIHUT S.A. INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia. SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne... 3 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD... 5 I.C. Zakres

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst zatwierdzony Uchwałą Zarządu nr.. z dnia.. Tekst obowiązujący od dnia. SPIS TREŚCI I.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 I.B. PODSTAWY PRAWNE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ PCC Rokita Spółka Akcyjna INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst zatwierdzony Uchwałą Zarządu nr.. z dnia.. Tekst obowiązujący od dnia. SPIS TREŚCI I.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE...

Bardziej szczegółowo

Narzędzia niezbędne do rozliczeń na otwartym rynku energii elektrycznej

Narzędzia niezbędne do rozliczeń na otwartym rynku energii elektrycznej Narzędzia niezbędne do rozliczeń na otwartym rynku energii elektrycznej 1 Wspomaganie informatyczne rozliczeń na otwartym rynku energii Narzędzia informatyczne wspomagające rozliczenia na otwartym rynku

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. /... / /2014

UMOWA Nr.. /... / /2014 UMOWA Nr.. /... / /2014 zawarta w dniu [ ] 2014 roku w Gdańsku pomiędzy: ENSPIRION Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 80-309, przy al. Grunwaldzkiej 472A, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Bilansowanie systemu dystrybucyjnego i zarządzanie ograniczeniami systemowymi Tekst obowiązujący od dnia: SPIS TREŚCI A. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 A.1.

Bardziej szczegółowo

Nowe rozwiązania rynkowe w instrukcjach ruchu i eksploatacji sieci i ich wpływ na zasadę TPA.

Nowe rozwiązania rynkowe w instrukcjach ruchu i eksploatacji sieci i ich wpływ na zasadę TPA. Nowe rozwiązania rynkowe w instrukcjach ruchu i eksploatacji sieci i ich wpływ na zasadę TPA. Jachranka, 19.10.2006 r. Marek Kulesa dyrektor biura TOE Zakres prezentacji 1 2 3 4 Uwarunkowania formalno

Bardziej szczegółowo

ENEA Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, Poznań

ENEA Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, Poznań ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań KARTA AKTUALIZACJI NR 6/2017 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Data wejścia w życie: 1 maja 2017 r. Niniejsza Karta aktualizacji nr 6/2017 zmienia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Bilansowanie systemu dystrybucyjnego i zarządzanie ograniczeniami systemowymi Tekst obowiązujący od dnia: SPIS TREŚCI: A. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3

Bardziej szczegółowo

KARTA AKTUALIZACJI NR B/1/2009 INSTRUKCJI RUCHU I EKSPLOATCJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

KARTA AKTUALIZACJI NR B/1/2009 INSTRUKCJI RUCHU I EKSPLOATCJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ TAURON Dystrybucja GZ S.A. KARTA AKTUALIZACJI NR B/1/2009 INSTRUKCJI RUCHU I KSPLOATCJI SICI DYSTRYBUCYJNJ CZĘŚĆ SZCZGÓŁOWA: BILANSOWANI SYSTMU DYSTRYBUCYJNGO I ZARZĄDZANI OGRANICZNIAMI SYSTMOWYMI Gliwice,

Bardziej szczegółowo

KARTA AKTUALIZACJI nr 1/2017 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

KARTA AKTUALIZACJI nr 1/2017 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej KARTA AKTUALIZACJI nr 1/2017 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej 1. Data przygotowania: 15.05.2017 r. 2. Planowana data wejścia w życie aktualizacji: 1 czerwiec 2017r. 3. Przedmiot i przyczyna

Bardziej szczegółowo

Wybrane uwarunkowania procesu Zmiany Sprzedawcy

Wybrane uwarunkowania procesu Zmiany Sprzedawcy Wybrane uwarunkowania procesu Zmiany Sprzedawcy Marek Leskier, Stanisław Niwiński IV Targi Energii, Warszawa, 18,19-10-2007 1 Agenda prezentacji Prawne aspekty nowych zadań Nowe oczekiwania i zadania Oczekiwania

Bardziej szczegółowo

Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ. Część ogólna

Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ. Część ogólna Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst zatwierdzony Uchwałą Zarządu nr.. z dnia.. Tekst obowiązujący od dnia.

Bardziej szczegółowo

KARTA AKTUALIZACJI nr 1/2017 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

KARTA AKTUALIZACJI nr 1/2017 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej KARTA AKTUALIZACJI nr 1/2017 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej 1. Data przygotowania: 10.04.2017 r. 2. Planowana data wejścia w życie aktualizacji: 30 maja 2017r. 3. Przedmiot i przyczyna

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZMIANY SPRZEDAWCY przez Odbiorcę przyłączonego do sieci elektroenergetycznej Zakładu Usług Technicznych MEGA Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu

PROCEDURA ZMIANY SPRZEDAWCY przez Odbiorcę przyłączonego do sieci elektroenergetycznej Zakładu Usług Technicznych MEGA Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu PROCEDURA ZMIANY SPRZEDAWCY przez Odbiorcę przyłączonego do sieci elektroenergetycznej Zakładu Usług Technicznych MEGA Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu 1. Procedura pierwszej zmiany Sprzedawcy przez Odbiorcę

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA . INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA BILANSOWANIE SYSTEMU DYSTRYBUCYJNEGO I ZARZĄDZANIE OGRANICZENIAMI SYSTEMOWYMI. Wchodzi w życie z dniem: 15.12.2013 roku SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Prawo do informacji. Dariusz Bober. Instytut Informatyki Wydział Matematyczo-Przyrodniczy Uniwersytet Rzeszowski

Prawo do informacji. Dariusz Bober. Instytut Informatyki Wydział Matematyczo-Przyrodniczy Uniwersytet Rzeszowski Prawo do informacji Dariusz Bober Instytut Informatyki Wydział Matematyczo-Przyrodniczy Uniwersytet Rzeszowski Agenda Postulat Dostęp do danych pomiarowych Jak stanowią zapisy prawne ebok nowa inicjatywa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Zakłady Chemiczne ZACHEM Spółka Akcyjna INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Cześć ogólna Tekst obowiązujący od dnia: data: wersja strona 2 z 11 SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

Miejska Energetyka Cieplna w Ostrowcu Św. Sp. z o.o.

Miejska Energetyka Cieplna w Ostrowcu Św. Sp. z o.o. MECSp. z o.o. Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Miejska Energetyka Cieplna w Ostrowcu Św. Sp. z o.o. w OSTROWCU ul. SIENKIEWICZA 91 Instrukcja Ruchu l Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Bardziej szczegółowo

Praca Interwencyjna: Redukcja zapotrzebowania na polecenie OSP

Praca Interwencyjna: Redukcja zapotrzebowania na polecenie OSP Część II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia PSE Operator S.A. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA USŁUGI Praca Interwencyjna: Redukcja zapotrzebowania na polecenie OSP CZĘŚĆ II SIWZ Opis

Bardziej szczegółowo

Agrzegatorzy, negawaty, zarządzanie popytem odbiorców energii. Maciej Bora/Radosław Majewski ENSPIRION Sp. z o.o.

Agrzegatorzy, negawaty, zarządzanie popytem odbiorców energii. Maciej Bora/Radosław Majewski ENSPIRION Sp. z o.o. Agrzegatorzy, negawaty, zarządzanie popytem odbiorców energii Maciej Bora/Radosław Majewski ENSPIRION Sp. z o.o. Jachranka 24.09.2015 [MW] Czym jest DSR? 2 DEMAND SIDE RESPONSE odpłatne działania strony

Bardziej szczegółowo

Praca Interwencyjna: Redukcja zapotrzebowania na polecenie OSP

Praca Interwencyjna: Redukcja zapotrzebowania na polecenie OSP PSE S.A. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA USŁUGI Praca Interwencyjna: Redukcja zapotrzebowania na polecenie OSP CZĘŚĆ II SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Strona 1 z 13 1 Opis ogólny

Bardziej szczegółowo

IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi

IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi spotkanie informacyjne dotyczące modyfikacji zasad RB zawartych w Karcie aktualizacji nr B/9/2009 IRiESP Konstancin-Jeziorna, 25 czerwca

Bardziej szczegółowo

IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi

IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi spotkanie informacyjne dotyczące modyfikacji zasad Rynku Bilansującego zawartych w Karcie aktualizacji nr CB/16/2016 IRiESP Konstancin-Jeziorna,

Bardziej szczegółowo

UMOWA DYSTRYBUCYJNA. nr... ENERGA-OPERATOR S.A.

UMOWA DYSTRYBUCYJNA. nr... ENERGA-OPERATOR S.A. UMOWA DYSTRYBUCYJNA nr.... ENERGA-OPERATOR S.A... Niniejsza umowa dystrybucyjna zwana dalej Umową, została zawarta w dniu pomiędzy Stronami: ENERGA-OPERATOR S. A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki

Bardziej szczegółowo

Praktyczne kroki do zmiany sprzedawcy. Przewodnik TPA Andrzej Wołosz PKP Energetyka spółka z o.o.

Praktyczne kroki do zmiany sprzedawcy. Przewodnik TPA Andrzej Wołosz PKP Energetyka spółka z o.o. Praktyczne kroki do zmiany sprzedawcy. Przewodnik TPA Andrzej Wołosz PKP Energetyka spółka z o.o. a.wolosz@pkpenergetyka.pl 21 października 2006/ 1 Akty prawne wyznaczające kształt REE Prawo energetyczne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ KGHM Polska Miedź S.A.

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ KGHM Polska Miedź S.A. INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ KGHM Polska Miedź S.A. Część szczegółowa Bilansowanie systemu dystrybucyjnego i zarządzanie ograniczeniami systemowymi Status dokumentu: wersja do konsultacji

Bardziej szczegółowo

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Strona 1 z 8 z siedzibą w Warszawie codziennie ilości odbieranych przez użytkownika sieci Warszawa, sierpień 2016 r. Strona 2 z 8 Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. DEFINICJE I SKRÓTY... 3 3. PODSTAWA PRAWNA...

Bardziej szczegółowo

UMOWA KOMPLEKSOWA NR. W dniu - - roku między, ul.,, nr KRS, NIP, Regon, Kapitał zakładowy/wpłacony zł

UMOWA KOMPLEKSOWA NR. W dniu - - roku między, ul.,, nr KRS, NIP, Regon, Kapitał zakładowy/wpłacony zł UMOWA KOMPLEKSOWA NR W dniu - - roku między, ul.,, nr KRS, NIP, Regon, Kapitał zakładowy/wpłacony zł zwanym dalej Dostawcą, reprezentowanym przez: (imię) (nazwisko) (stanowisko) a, ul.,, NIP:, REGON:,

Bardziej szczegółowo

RE Rynek Bilansujacy. Wykład 5

RE Rynek Bilansujacy. Wykład 5 RE Rynek Bilansujacy Wykład 5 Działalność handlowa i operatorska na rynku bilansującym i detalicznym Rynek detaliczny Rynek bilansujący Działalność handlowa Odbiorcy taryfowi, TPA Spółki obrotu Wytwórcy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Bilansowanie systemu dystrybucyjnego i zarządzanie ograniczeniami systemowymi Tekst obowiązujący od dnia: Spis treści A. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 A.1.

Bardziej szczegółowo

KARTA AKTUALIZACJI NR 1/2017

KARTA AKTUALIZACJI NR 1/2017 KARTA AKTUALIZACJI NR 1/2017 INSTRUKCJI RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ ZARZĄDU MORSKICH PORTÓW SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE S.A. Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. ul. Bytomska 7 70-603

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia: SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne... 3 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD... 4 I.C. Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIE RUS W SYSTEMIE ELEKTRO- ENERGETYCZNYM A WPROWADZENIE RYNKU MOCY Sesja plenarna IV. Marek Kulesa dyrektor biura TOE

ŚWIADCZENIE RUS W SYSTEMIE ELEKTRO- ENERGETYCZNYM A WPROWADZENIE RYNKU MOCY Sesja plenarna IV. Marek Kulesa dyrektor biura TOE ŚWIADCZENIE RUS W SYSTEMIE ELEKTRO- ENERGETYCZNYM A WPROWADZENIE RYNKU MOCY Sesja plenarna IV Marek Kulesa dyrektor biura TOE Kazimierz Dolny, 26 kwietnia 2016 r. Zakres referatu/prezentacji 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W RAMACH POSTĘPOWANIA:

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W RAMACH POSTĘPOWANIA: Załącznik Nr 2 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W RAMACH POSTĘPOWANIA: KOMPLEKSOWA DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ I ŚWIADCZENIA USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ 1. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Zmiany na rynku energii elektrycznej

Zmiany na rynku energii elektrycznej Zmiany na rynku energii elektrycznej Autor: Przemysław Zaleski Trudne początki Rynek energii elektrycznej swoje początki wiąże z dostrzeżeniem konieczności liberalizacji rynku energii elektrycznej. Niewątpliwie

Bardziej szczegółowo

Terawat Dystrybucja Sp. z o.o. INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

Terawat Dystrybucja Sp. z o.o. INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Bilansowanie systemu dystrybucyjnego i zarządzanie ograniczeniami systemowymi Tekst zatwierdzony Uchwałą Zarządu nr.. z dnia.. Tekst obowiązujący od

Bardziej szczegółowo

Techniczne i ekonomiczne aspekty funkcjonowania krajowego systemu elektroenergetycznego

Techniczne i ekonomiczne aspekty funkcjonowania krajowego systemu elektroenergetycznego Techniczne i ekonomiczne aspekty funkcjonowania krajowego systemu elektroenergetycznego Jachranka, 24.09.2015 r. Marek Kulesa Dyrektor Biura TOE Zakres prezentacji 1. Krajowa produkcja i zużycie energii

Bardziej szczegółowo

Tomasz Dąbrowski Dyrektor Departamentu Energetyki

Tomasz Dąbrowski Dyrektor Departamentu Energetyki Tomasz Dąbrowski Dyrektor Departamentu Energetyki 2 Legalizacja liczników w procesie wdrażania smart meteringu w Polsce Potrzeba prac nad wdrożeniem inteligentnego opomiarowania w Polsce - Formalna Polityka

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR BE/--/--/----/--

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR BE/--/--/----/-- UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR BE/--/--/----/-- Niniejsza umowa sprzedaży energii elektrycznej (dalej zwana Umową ) zawarta została w Bielsku-Białej w dniu..., pomiędzy: z siedzibą w.. NIP, REGON

Bardziej szczegółowo

Realizacja koncepcji Smart Grid w PSE Operator S.A.

Realizacja koncepcji Smart Grid w PSE Operator S.A. Realizacja koncepcji Smart Grid w PSE Operator S.A. Wojciech Lubczyński Dyrektor Projektu Smart Grid PSE Operator S.A. VII Międzynarodowa Konferencja NEUF2011 New Energy User Friendly Biała a Księga Narodowy

Bardziej szczegółowo

Bilansowanie zapotrzebowania godzinowego energii elektrycznej przez odbiorców z wykorzystaniem profili obciążeń

Bilansowanie zapotrzebowania godzinowego energii elektrycznej przez odbiorców z wykorzystaniem profili obciążeń Bilansowanie zapotrzebowania godzinowego energii elektrycznej przez odbiorców z wykorzystaniem profili obciążeń prof. dr hab. inż. Krzysztof Majka ("Energetyka" - czerwiec 2006 r.) Podstawę rozliczeń w

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA KOSZTÓW POBORU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OBIEKCIE

OPTYMALIZACJA KOSZTÓW POBORU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OBIEKCIE OPTYMALIZACJA KOSZTÓW POBORU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OBIEKCIE JAK ZMNIEJSZYĆ KOSZTY ENERGII ELEKTRYCZNEJ 23 czerwca 2009, Warszawa, ul. Wołoska 7, budynek MARS Zawartość: WPROWADZENIE Rynek Energii Elektrycznej

Bardziej szczegółowo

SZANSE I ZAGROŻENIA DLA OPERATORA INFORMACJI POMIAROWYCH DOŚWIADCZENIA INNSOFT

SZANSE I ZAGROŻENIA DLA OPERATORA INFORMACJI POMIAROWYCH DOŚWIADCZENIA INNSOFT Operator Informacji Pomiarowych pozycja na rynku (kluczowe problemy prawne i biznesowe) 26 marca 2013 r., Warszawa, Hotel Mercure Warszawa Centrum SZANSE I ZAGROŻENIA DLA OPERATORA INFORMACJI POMIAROWYCH

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia: SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne...3 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD...3 I.C. Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

Praca Interwencyjna: Redukcja zapotrzebowania na polecenie OSP

Praca Interwencyjna: Redukcja zapotrzebowania na polecenie OSP PSE Operator S.A. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA USŁUGI Praca Interwencyjna: Redukcja zapotrzebowania na polecenie OSP CZĘŚĆ II SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Strona 1 z 16 1 Opis

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA . INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA BILANSOWANIE SYSTEMU DYSTRYBUCYJNEGO I ZARZĄDZANIE OGRANICZENIAMI SYSTEMOWYMI. Wchodzi w życie z dniem:... SPIS TREŚCI A. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ wersja do konsultacji

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ wersja do konsultacji KONCERN ENERGETYCZNY ENERGA SA INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ wersja do konsultacji CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA: SŁOWNIK POJĘĆ I DEFINICJI. Na potrzeby niniejszej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Odbiorcy z TPA na rynku energii elektrycznej

Odbiorcy z TPA na rynku energii elektrycznej Odbiorcy z TPA na rynku energii elektrycznej Władysław Mielczarski Politechnika Łódzka, Instytut Badań Systemowych PAN Przedstawiany artykuł został zainspirowany dyskusjami w czasie konferencji Rynki Energii

Bardziej szczegółowo

KARTA AKTUALIZACJI nr 5/2017 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

KARTA AKTUALIZACJI nr 5/2017 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej KARTA AKTUALIZACJI nr 5/2017 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej 1. Data przygotowania: 25.08.2017 r. 2. Planowana data wejścia w życie aktualizacji: październik 2017r. 3. Przedmiot i

Bardziej szczegółowo

Mechanizm Interwencyjnych Programów DSR (IP-DSR) Spotkanie informacyjne. Konstancin-Jeziorna, r.

Mechanizm Interwencyjnych Programów DSR (IP-DSR) Spotkanie informacyjne. Konstancin-Jeziorna, r. Mechanizm Interwencyjnych Programów DSR (IP-DSR) Spotkanie informacyjne Konstancin-Jeziorna, 30.11.2016 r. Agenda spotkania Część ogólna Rozwiązania funkcjonalne Harmonogram kontraktacji Odpowiedzi na

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi Wersja 1.0 Tekst obowiązujący od dnia: Spis treści 1. WYKAZ SKRÓTÓW I OZNACZEŃ ORAZ DEFINICJE

Bardziej szczegółowo

Smart Metering Smart Grid Ready charakterystyka oczekiwań Regulatora w formie pakietu stanowisk

Smart Metering Smart Grid Ready charakterystyka oczekiwań Regulatora w formie pakietu stanowisk Smart Metering Smart Grid Ready charakterystyka oczekiwań Regulatora w formie pakietu stanowisk dr inż. Tomasz Kowalak, Stanowisko ds Koordynacji Rozwoju Inteligentnych Sieci AGH 2 Kraków, 28 stycznia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA: BILANSOWANIE SYSTEMU DYSTRYBUCYJNEGO I ZARZĄDZANIE OGRANICZENIAMI SYSTEMOWYMI. Wchodzi w życie z dniem: 1 stycznia 2007 r. 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I KSPLOATACJI SICI DYSTRYBUCYJNJ CZĘŚĆ: BILANSOWANI SYSTMU DYSTRYBUCYJNGO I ZARZĄDZANI OGRANICZNIAMI SYSTMOWYMI. - 73 - A1. POSTANOWINIA WSTĘPN - UWARUNKOWANIA FORMALNO- PRAWN A.1.1. A.1.2.

Bardziej szczegółowo

DEBATA: Klient na rynku energii forum odbiorców energii. M.Kulesa, TOE (www.toe.pl), Warszawa, 2006.02.06

DEBATA: Klient na rynku energii forum odbiorców energii. M.Kulesa, TOE (www.toe.pl), Warszawa, 2006.02.06 WYBRANE ZAGADNIENIA PROBLEMOWE konkurencja w elektroenergetyce liberalny rynek energii elektrycznej w Polsce zasada TPA jak korzystać z możliwości wyboru dostawy? oczekiwania i problemy klientów spory

Bardziej szczegółowo

JAK POPRAWIĆ KONKURENCYJNOŚĆ RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE

JAK POPRAWIĆ KONKURENCYJNOŚĆ RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE JAK POPRAWIĆ KONKURENCYJNOŚĆ RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE Grzegorz Onichimowski Prezes Zarządu NEUF 2007 Nowa Energia- User Friendly październik 2007, Warszawa Konkurencja na REE czy da się konkurować

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi Wersja 1.0 zatwierdzona decyzją Prezesa URE nr DPK-4320-1(6)/2010/KS z dnia 23 lipca 2010

Bardziej szczegółowo

Bilansowanie zapotrzebowania godzinowego energii elektrycznej przez odbiorców z wykorzystaniem profili obciążeń

Bilansowanie zapotrzebowania godzinowego energii elektrycznej przez odbiorców z wykorzystaniem profili obciążeń Krzysztof Majka Politechnika Lubelska Bilansowanie zapotrzebowania godzinowego energii elektrycznej przez odbiorców z wykorzystaniem profili obciążeń Jako komentarz do niniejszego artykułu posłużyć może

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania Prezesa URE na konkurencyjnym rynku energii elektrycznej

Rola i zadania Prezesa URE na konkurencyjnym rynku energii elektrycznej Departament Promowania Konkurencji Rola i zadania Prezesa URE na konkurencyjnym rynku energii elektrycznej Warszawa, 18 października 2007 r. Adres: ul. Chłodna 64, 00-872 Warszawa e mail: dpk@ure.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Nowe zadania i nowe wyzwania w warunkach deficytu mocy i niedoboru uprawnień do emisji CO2 Jan Noworyta Doradca Zarządu

Nowe zadania i nowe wyzwania w warunkach deficytu mocy i niedoboru uprawnień do emisji CO2 Jan Noworyta Doradca Zarządu Rola giełdy na rynku energii elektrycznej. Nowe zadania i nowe wyzwania w warunkach deficytu mocy i niedoboru uprawnień do emisji CO2 Jan Noworyta Doradca Zarządu Warszawa, 25 kwietnia 2008 Międzynarodowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy. a:..., z siedzibą w... przy ul...,

Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy. a:..., z siedzibą w... przy ul..., Umowa nr... na dostawę energii elektrycznej Zawarta w dniu.. 2012 r. pomiędzy Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów PIAP reprezentowanym przez:... Dyrektor zwanym dalej Zamawiającym, a:..., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła a rozwój systemów elektroenergetycznych

Pompy ciepła a rozwój systemów elektroenergetycznych Pompy ciepła a rozwój systemów elektroenergetycznych Konferencja III Kongres PORT PC - Technologia jutra dostępna już dzisiaj Wojciech Lubczyński Ekspert PSE S.A. Warszawa, 23 września 2014 r. Agenda 1.

Bardziej szczegółowo

Projekt do konsultacji INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA

Projekt do konsultacji INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA Projekt do konsultacji INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA Bilansowanie Systemu Dystrybucyjnego i Zarządzanie Ograniczeniami Systemowymi Spis treści 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Bilansowanie systemu dystrybucyjnego i zarządzanie ograniczeniami systemowymi Tekst obowiązujący od dnia: Spis treści A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 A.1.

Bardziej szczegółowo

IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi

IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi Spotkanie konsultacyjne dotyczące modyfikacji zasad RB zawartych w Karcie aktualizacji nr B/7/2008 IRiESP Konstancin-Jeziorna, 3 października

Bardziej szczegółowo

Zmiany na rynku energii elektrycznej w Polsce 2013/2014

Zmiany na rynku energii elektrycznej w Polsce 2013/2014 Zmiany na rynku energii elektrycznej w Polsce 2013/2014 Coroczne spotkanie przedstawicieli Towarzystwa Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych Marek Kulesa dyrektor biura TOE Ślesin, 29 listopada 2013 r. Zakres

Bardziej szczegółowo

Architektura hurtowego rynku energii elektrycznej. Tomasz Sikorski

Architektura hurtowego rynku energii elektrycznej. Tomasz Sikorski Architektura hurtowego rynku energii elektrycznej Tomasz Sikorski Prezentacja dla Grupy roboczej ds. założeń nowej ustawy - Prawo energetyczne w zakresie elektroenergetyki Warszawa, 8 grudnia 2006 roku

Bardziej szczegółowo

Załącznik 6. do Umowy nr DSR/GL/GZ/./.../2017 o świadczenie usługi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP Program Gwarantowany.

Załącznik 6. do Umowy nr DSR/GL/GZ/./.../2017 o świadczenie usługi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP Program Gwarantowany. Załącznik 6 do Umowy nr DSR/GL/GZ/./.../2017 o świadczenie usługi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP Program Gwarantowany zawartej pomiędzy nazwa Wykonawcy.. a Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ,

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ, KONCERN ENERGETYCZNY ENERGA SA INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ, CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA: SŁOWNIK POJĘĆ I DEFINICJI. Wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r. 1 Na potrzeby niniejszej Instrukcji

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZAKRESIE OBROTU

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZAKRESIE OBROTU Energomedia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Fabryczna 22, 32-540 Trzebinia TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZAKRESIE OBROTU Zatwierdzona uchwałą nr 3/2013 Zarządu Spółki Energomedia z dnia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Korporacja Budowlana FADOM S.A. INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Bilansowanie systemu dystrybucyjnego i zarządzanie ograniczeniami systemowymi Tekst obowiązujący od dnia.. Spis treści

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi Wersja 1.0 zatwierdzona decyzją Prezesa URE nr DPK-4320-1(6)/2010/KS z dnia 23 lipca 2010

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Cześć ogólna Tekst obowiązujący od dnia: Spis treści I.A. Postanowienia ogólne...3 I.B. Zakres przedmiotowy i podmiotowy IRiESD raz struktura IRiESD...4

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ZMIANY SPRZEDAWCY ORAZ ZASADY UDZIELANIA INFORMACJI I OBSŁUGI ODBIORCÓW w Jednostce Budżetowej ENERGETYKA UNIEJÓW

PROCEDURY ZMIANY SPRZEDAWCY ORAZ ZASADY UDZIELANIA INFORMACJI I OBSŁUGI ODBIORCÓW w Jednostce Budżetowej ENERGETYKA UNIEJÓW PROCEDURY ZMIANY SPRZEDAWCY ORAZ ZASADY UDZIELANIA INFORMACJI I OBSŁUGI ODBIORCÓW w Jednostce Budżetowej DEFINICJE J.B. - Jednostka Budżetowa Gminy Uniejów URD uczestnik rynku detalicznego PPE punkt poboru

Bardziej szczegółowo

TARYFA. dla energii elektrycznej sprzedaży rezerwowej. TAURON Sprzedaż Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie

TARYFA. dla energii elektrycznej sprzedaży rezerwowej. TAURON Sprzedaż Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie TARYFA dla energii elektrycznej sprzedaży rezerwowej TAURON Sprzedaż Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie Zatwierdzona Uchwałą nr 106/III/2016 Zarządu TAURON Sprzedaż sp. z o.o. z dnia 27 września 2016

Bardziej szczegółowo

Ograniczenia mocy - aspekt biznesowy

Ograniczenia mocy - aspekt biznesowy Ograniczenia mocy - aspekt biznesowy Sposób ustalenia Planu na okres 2014/2015 i ograniczenia w sierpniu 2015 r. 31 VIII 2015 10 VIII 2015 Rozporządzenie RM z dnia 11 VIII 2015 w sprawie wprowadzenia PSE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Ruchu j Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (bilansowanie) Miejska Energetyka Cieplna spółka z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim. sp. z o.

Instrukcja Ruchu j Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (bilansowanie) Miejska Energetyka Cieplna spółka z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim. sp. z o. MECSp. 20.0. Instrukcja Ruchu j Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (bilansowanie) Miejska Energetyka Cieplna spółka z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim ^^ ^^ sp. z o.o w OSTROWCU SW INSTRUKCJA RUCHU l EKSPLOATACJI

Bardziej szczegółowo

Dlaczego nie jest możliwe podbicie benchmarku ustawowego średniej ceny energii

Dlaczego nie jest możliwe podbicie benchmarku ustawowego średniej ceny energii Dlaczego nie jest możliwe podbicie benchmarku ustawowego średniej ceny energii Katarzyna Balla Warszawa, 10.12.2015 r. 1 Benchmark cenowy ustawa o OZE Tryb sprzedaży energii elektrycznej po wygraniu aukcji

Bardziej szczegółowo

Raport OSP z konsultacji dotyczących zmiany zasad udziału w rynku bilansującym uczestników typu Przedsiębiorstwo Obrotu oraz Giełda Energii Warszawa, 8 września 2004 r. PSE-Operator S.A. OPERATOR SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

Zasady Bilansowania - stanowisko regulacyjne

Zasady Bilansowania - stanowisko regulacyjne Zasady Bilansowania - stanowisko regulacyjne Warszawa 14 marca 2016 Zawartość prezentacji 1. Podstawowe założenia do Informacji, 2. Zakres obowiązku zakupu w systemie świadectw pochodzenia. 3. Propozycja

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo Pytanie 1 adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);

Szanowni Państwo Pytanie 1 adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina); Szanowni Państwo W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia pn. "Zakup energii elektrycznej dla PGK Żyrardów Sp. z o.o.", nr sprawy ZP.TT.3.2017 oraz na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ PCC Rokita Spółka Akcyjna INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Bilansowanie systemu dystrybucyjnego i zarządzanie ograniczeniami systemowymi Tekst zatwierdzony Uchwałą Zarządu nr.. z dnia..

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Cześć ogólna Tekst obowiązujący od dnia: 01.01.2014 r. Opracował: SPIS TREŚCI Józef Chorążykiewicz I.A. Postanowienia ogólne... 3 I.B. Podstawy prawne

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI (1) z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI (1) z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (2) zmiany: 2008-01-01 Dz.U.2008.30.178 1 2008-09-24 Dz.U.2008.162.1005 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI (1) z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego

Bardziej szczegółowo