OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Załącznik nr 5 do SIWZ ZNAK EZP/5601/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO W PROJEKCIE ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY I SYSTEMU INFORMATYCZNEGO SP ZOZ MSW W BIAŁYMSTOKU W CELU URUCHOMIENIA USŁUG ELEKTRONICZNYCH W OBSZARZE E-ZDROWIE 1

2 Spis treści Spis treści Wprowadzenie Źródła informacji Zastosowane skróty i pojęcia Opis Projektu i jego otoczenia Przedmiot zamówienia Organizacja dostaw Założenia Harmonogram Weryfikacja produktów i warunki odbioru Akceptacja sprzętu Akceptacja oprogramowania standardowego Zobowiązania Wykonawcy Zobowiązania Zamawiającego Szczegółowe specyfikacje Stacje robocze Tablet medyczny System operacyjny Drukarka A Drukarka A Spis tabel

3 1 Wprowadzenie Niniejszy dokument opisuje przedmiot zamówienia dostarczanego przez Wykonawcę w ramach Projektu Rozbudowa infrastruktury i systemu informatycznego SP ZOZ MSW w Białymstoku w celu uruchomienia usług elektronicznych w obszarze e-zdrowie w zakresie wyposażenia stanowisk pracy w infrastrukturę IT. 1.1 Źródła informacji Do opracowania niniejszego dokumentu wykorzystano następujące źródła informacji: 1) Studium wykonalności Projektu Rozbudowa infrastruktury i systemu informatycznego SP ZOZ MSW w Białymstoku w celu uruchomienia usług elektronicznych w obszarze e-zdrowie. 2) Umowa nr UDA-RPPR /12-00 o dofinansowanie Projektu z dnia ) Uzgodnienia i konsultacje z Zamawiającym. 1.2 Zastosowane skróty i pojęcia Nazwa CSIOZ Inżynier Kontraktu (IK) IZ RPOWP MSWB Oprogramowanie standardowe (COTS Commercial of the Shelf) PSI e-z Objaśnienie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Europejskie Centrum Technologii Informatycznych i Zarządzania ITmed sp. z o.o. ul. Inowrocławska 17/18, Wrocław podmiot działający w imieniu i na rzecz Zamawiającego w zakresie wsparcia zarządzania Projektem Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Kod Projektu Programy komputerowe (a także nośniki, dokumentacja i aktualizacja takich programów komputerowych), stanowiące gotowe produkty programistyczne w postaci kodu wynikowego, standardowo oferowane na rynku w sposób ciągły, w ramach umów licencji niewyłącznej, na podstawie ofert kierowanych do adresatów nieoznaczonych lub adresatów rodzaju, do którego zalicza się Zamawiający (np. służba zdrowia) - do których autorskie prawa majątkowe przysługują Wykonawcy lub osobom trzecim i dla których Wykonawca w ramach zamówienia dokonuje dostawy licencji niewyłącznej na rzecz Zamawiającego. Podlaski System Informacyjny e-zdrowie projekt realizowany w ramach IV osi priorytetowej: Społeczeństwo Informacyjne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Beneficjentami projektu są podmioty lecznicze z terenu województwa oraz ich organy tworzące. 3

4 Nazwa Objaśnienie Projekt (MSWB) Projekt MSWB polegający na Rozbudowie infrastruktury i systemu informatycznego SP ZOZ MSW w Białymstoku w celu uruchomienia usług elektronicznych w obszarze e-zdrowie realizowany na podstawie Umowy o dofinansowanie Projekt P1 Projekt P2 System Umowa dofinansowanie Umowa Wykonawca Wykonawca Systemu o Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych", projekt realizowany przez CSIOZ. Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych", projekt realizowany przez CSIOZ. System informatyczny w skład, którego wchodzą dostawy i usługi objęte wdrożeniem w ramach Projektu Umowa nr UDA-RPPR /12-00 o dofinansowanie Projektu Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą Wykonawca Systemu Podmiot wyłoniony w postępowaniu przetargowym na budowę i wdrożenie Systemu oraz dostosowanie infrastruktury technicznej na potrzeby tego Systemu Zamawiający (SMSWB) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Białymstoku (SMSWB), ul. Fabryczna 27, Białystok 4

5 2 Opis Projektu i jego otoczenia Projekt polega na wdrożeniu kompleksowego Systemu w SP ZOZ MSW w Białymstoku wraz z integracją z regionalną platformą e-usług medycznych i narzędziami analitycznymi na poziomie regionalnym wdrożonymi w ramach projektu Podlaski system informacyjny e-zdrowie". Zakres przedmiotowy Projektu obejmuje następujące kategorie wydatków: zakup Sprzętu komputerowego, budowa kompleksowego Systemu medycznego i Systemu analitycznego, rozbudowa i modernizacja sieci LAN, modernizacja serwerowni, wdrożenie e-usług. W wyniku realizacji inwestycji powstanie możliwość komunikacji między innymi na płaszczyznach: pacjent podmiot leczniczy, podmiot leczniczy podmiot leczniczy. Zakłada się implementację następujących systemów: systemu elektronicznego obiegu dokumentów w skład którego wejdzie System medyczny oraz Repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej, systemu analitycznego wraz z integracją z regionalną platformą analityczną(centrum Analiz Ekonomicznych), usług elektronicznych wraz z integracją z Regionalną Platformą e-usług Medycznych (Portalu e-usługi Medyczne). Projekt jest komplementarny w zakresie merytorycznym z projektami realizowanymi na szczeblu rządowym, w szczególności z projektem pn: Elektroniczna platforma gromadzenia, analizy i udostępniania zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych" (P1), realizowanym przez Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet VII Społeczeństwo informacyjne - Budowa elektronicznej administracji. Głównym celem tego projektu jest budowa elektronicznej platformy usług publicznych w zakresie ochrony zdrowia, umożliwiającej organom publicznym, w tym administracji państwowej i samorządowej, przedsiębiorcom (m.in. zakłady opieki zdrowotnej, apteki, praktyki lekarskie) i obywatelom gromadzenie, analizę i udostępnianie zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych. Celami szczegółowymi budowy platformy są m.in.: planowanie opieki zdrowotnej, elektroniczne rozliczenia, zarządzanie kryzysowe, usługi on-line (e-usługi), jednolite standardy, infrastruktura teleinformatyczna, interoperacyjność w kontekście integracji europejskiej, autoryzacja świadczeń zdrowotnych. Dzięki wdrożeniu infrastruktury elektronicznej dokumentacji medycznej dane gromadzone w postaci cyfrowej będą mogły być analizowane i udostępniane w ramach ogólnokrajowych platform. Wpięcie Szpitala do systemu będzie wymagało wyłącznie integracji. Komplementarność obu projektów przejawia się w tożsamych celach, które zostaną osiągnięte w różnej skali - lokalnej i ogólnopolskiej. 5

6 Komplementarność z projektem P1 ma charakter przedmiotowy (dotyczy wymiany danych pomiędzy podmiotami leczniczymi, a zatem w ramach jednej branży), geograficzny (projekt P1 będzie integrował regionalne platformy wymiany danych i umożliwiał przekazywanie informacji poza dany region, a więc obejmie podmioty lecznicze z całego kraju, w tym Wnioskodawcę), funkcjonalny (projekty wzajemnie dopełniają się; projekt P1 nie osiągnie celu nadrzędnego bez realizacji przedmiotowego projektu, a więc bez stworzenia w podmiocie leczniczym elektronicznej dokumentacji medycznej) oraz międzyfunduszowy (projekt P1 finansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna na Gospodarka). Przedmiotowy projekt jest komplementarny z projektem Podlaski System Informacyjny e-zdrowie" (PSI e-z) realizowanym w ramach IV osi priorytetowej: Społeczeństwo Informacyjne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Beneficjentami projektu są podmioty lecznicze z terenu województwa oraz ich organy tworzące. Projekt zakłada integrację z komponentami informatycznymi powstałymi w ramach projektu Podlaski System Informacyjny e-zdrowie". PSI e-z jest trakcie budowy. Wszelkie dokumenty związane z postępowaniami przetargowymi wyłonienia wykonawców znajdują się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego http: Projekt MSWB będzie realizowany do grudnia 2014r. Jego produktami będą 3 usługi on-line na poziomie 1, 2 i 3 oraz 3 wdrożone aplikacje. W rezultacie ok pacjentów ZOZ MSW rocznie będzie korzystało z usług elektronicznych dostępnych za pośrednictwem Portalu e-usługi Medyczne, natomiast Zamawiający uzyska możliwość prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej, narzędzia analityczne zarządcze, elektroniczny obieg dokumentów. Produkty i rezultaty Projektu w rozumieniu wniosku o dofinansowanie przedstawia Tabela 1. Tabela 1 Produkty i rezultaty Projektu NAZWA PRODUKT JEDNOSTKA MIARY WARTOŚĆ ROK OSIĄGNIĘCIA WARTOŚCI DOCELOWEJ Usługa on-line na poziomie 1 - Informacja szt Usługa on-line na poziomie 2 - Interakcja szt Usługa on-line na poziomie 3 dwustronna interakcja szt Liczba utworzonych aplikacji lub udostępnionych usług teleinformatycznych REZULTAT Liczba pacjentów korzystających z usług elektronicznych w ramach zmodernizowanego systemu informatycznego Liczba jednostek sektora publicznego korzystających z utworzonych aplikacji lub usług teleinformatycznych szt osoby szt

7 3 Przedmiot zamówienia Tabela 2 Ogólne wymagania na przedmiot Zamówienia L.p. SK.1 Ogólne wymagania na przedmiot Zamówienia Wykonawca dostarczy, zainstaluje, skonfiguruje i uruchomi następujące komponenty sprzętowo programowe szczegółowo opisane w rozdziale Szczegółowe specyfikacje : SK.2 stacje robocze 90 szt. SK.3 tablety medyczne 25 szt. SK.4 drukarki 15 szt. SK.5 drukarki A3 7 szt. 1) Stacje robocze oraz Tablety Wykonawca wyposaży w System operacyjny. SK.6 2) Sprzęt i oprogramowanie zamawiane w niniejszym zamówieniu musi być dostarczane w całości do siedziby Zamawiającego. SK.7 SK.8 SK.9 Stacje robocze i drukarki, oraz drukarki A3 należy dostarczyć z listwami zasilającymi o parametrach minimalnych: V AC, 7.2 minimum 4 gniazda zasilające, 7.3 długość przewodu nie mniejsza niż 2,5m, 7.4 uziemienie. Stacje robocze i drukarki, oraz drukarki A3 należy dostarczyć z okablowaniem skrętkowym kat. 6 o długości nie mniejszej niż 4m. Wszystkie dostarczane elementy podlegają usłudze instalacji, konfiguracji i wdrożenia w zakresie: instalacji dostarczanych urządzeń (należy pod tym rozumieć w szczególności SK.10 podłączenie niezbędnych do działania przewodów i urządzeń peryferyjnych), SK.11 instalacji oprogramowania standardowego (w tym systemu operacyjnego), konfiguracji oprogramowania standardowego umożliwiającego działanie SK.12 dostarczanego sprzętu. odtworzenia w dostarczanych urządzeniach do dalszego użytkowania dotychczasowych aplikacji wraz z konfiguracją i parametryzacją. Dotyczy to SK.13 w szczególności oprogramowania aplikacyjnego Zamawiającego takiego jak system medyczny Solmed i system administracyjny Simple.ERP. 1) Usługę instalacji, konfiguracji i wdrożenia przeprowadzi Wykonawca zgodnie z zapisami niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia. SK.14 2) Przedmiot zamówienia będzie przeznaczony do realizacji celów Projektu Rozbudowa infrastruktury i systemu informatycznego SP ZOZ MSW w Białymstoku w celu uruchomienia usług elektronicznych w obszarze e-zdrowie. Wszystkie nazwy własne oprogramowania i sprzętu użyte w opisie przedmiotu zamówienia należy traktować jako określenie standardów parametrów technicznych, użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych oczekiwanych przez Zamawiającego i należy odczytywać wraz z wyrazami lub równoważne. Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych rozwiązaniom wskazanym w opisie przedmiotu 7

8 zamówienia. Wykonawca oferując rozwiązanie równoważne do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany wykazać równoważność w zakresie parametrów technicznych, użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych, które muszą być na poziomie nie niższym od parametrów wskazanych przez Zamawiającego. Wykonawca, który w ofercie powoła się na stosowanie rozwiązań równoważnych obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. 8

9 4 Organizacja dostaw 4.1 Założenia Tabela 3 Wymagania na organizację dostaw L.p. SK.15 SK.16 SK.17 SK.18 SK.19 SK.20 SK.21 SK.22 Wymagania na organizację dostaw Organizacja projektu opiera się o powszechnie stosowane standardy. W szczególności organizacja projektu zakłada: realizację projektu w oparciu o zdefiniowane uprzednio przez Wykonawcę Zakres i Harmonogram prac obejmujące dostawy, instalację, konfigurację i wdrożenie, które powinny być uzgodnione i zaakceptowane przez Zamawiającego oraz odpowiednio utrzymywane w toku realizacji prac, umożliwienie Zamawiającemu udziału we wszystkich pracach realizowanych przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu zamówienia (m.in. w czasie konfiguracji, instalacji), wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić dostawy przedmiotu zamówienia w godzinach uzgodnionych z Zamawiającym, wszystkie oferowane urządzenia muszą być wyprodukowane zgodnie z normą jakości ISO 9001:2000 lub normą równoważną, urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane przez producenta w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta, urządzenia muszą być dostarczone Zamawiającemu w oryginalnych opakowaniach fabrycznych, oferowane urządzenia muszą pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucji producenta na terenie Unii Europejskiej, a gwarancja musi pochodzić od producenta i być świadczona przez sieć serwisową producenta. 4.2 Harmonogram Tabela 4 Wymagania w zakresie harmonogramu L.p. SK.23 SK.24 Wymagania w zakresie harmonogramu Dostawy i prace będą realizowane na podstawie Harmonogramu. Harmonogram zostanie opracowany przez Wykonawcę i uzgodniony z Zamawiającym nie później niż w ciągu 14 dni od podpisania umowy. SK.25 SK.26 Wykonawca w szczególności w Harmonogramie musi uwzględnić podział na zadania takie jak dostawa i usługi instalacji/konfiguracji i wdrożenia. Dostawy, instalacja, konfiguracja i wdrożenie całości dostarczanego sprzętu i oprogramowania muszą zostać przeprowadzone najpóźniej 90 dni od daty podpisania umowy. 9

10 5 Weryfikacja produktów i warunki odbioru Tabela 5 Wymagania w zakresie weryfikacji produktów i warunki odbioru L.p. Wymagania w zakresie weryfikacji produktów i warunki odbioru SK.27 SK.28 SK.29 Odbiorom podlegają wszelkie produkty dostarczane w ramach dostaw, niezależnie od ich formy oraz postaci, a także usługi instalacji/konfiguracji i wdrożenia. Poniższe procedury odbioru produktów zostaną uszczegółowione przez Wykonawcę w ramach realizacji zamówienia. Zamawiający może delegować do pełnienia poszczególnych ról swoich pracowników lub przedstawicieli (w szczególności reprezentujących podmioty współpracujące z Zamawiającym). Kierownik Projektu SK.30 Kierownik Projektu powoływany jest przez Komitet Sterujący Projektu spośród przedstawicieli Zamawiającego. Kierownik Projektu odpowiada za swoje działania bezpośrednio przez Komitetem Sterującym, a także przedstawia raporty dotyczące stanu prac nad projektem oraz rekomendacje odnośnie kluczowych decyzji dla projektu. Kierownik Projektu odpowiada za bieżące zarządzanie projektem. Kierownik Projektu nadzoruje działania Przedstawiciela Wykonawcy. Kierownik Projektu odpowiada za planowanie i zarządzanie dostarczaniem produktów Projektu na uzgodnionych poziomach jakości w ramach określonego harmonogramu oraz budżetu. Kierownik Projektu koordynuję prace Zespołu Zamawiającego. Przedstawiciel Wykonawcy SK.31 Wykonawca w przeciągu 3 dni od czasu podpisania umowy powoła Przedstawiciela Wykonawcy i poinformuje o tym Zamawiającego. Przedstawiciel Wykonawcy odpowiada za realizację prac zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia po stronie Wykonawcy. Przedstawiciel realizuje swoje zadania pod nadzorem Kierownika Projektu oraz Komitetu Sterującego. Przedstawiciel Wykonawcy odpowiada za koordynacje prac zespołu Wykonawcy. 5.1 Akceptacja sprzętu Tabela 6 Wymagania w zakresie akceptacji sprzętu L.p. SK.32 SK.33 Wymagania w zakresie akceptacji sprzętu Sprzęt dostarczony, zainstalowany, skonfigurowany i wdrożony przez Wykonawcę oraz przekazany do odbioru będzie poddawany weryfikacji zgodnie z następującymi krokami: Wykonawca przygotuje dostarczony sprzęt w sposób umożliwiający jego weryfikację i ocenę przez Zamawiającego. Przygotowany sprzęt nie może ulec zmianie do momentu przeprowadzenia weryfikacji i oceny. 10

11 L.p. SK.34 SK.35 SK.36 SK.37 SK.38 SK.39 SK.40 SK.41 SK.42 SK.43 Wymagania w zakresie akceptacji sprzętu Przekazywanie sprzętu odbywa się poprzez potwierdzone protokołem dostarczenie do siedziby Zamawiającego w zakresie i terminach uzgodnionych w harmonogramie: zamawianego sprzętu spełniającego wyspecyfikowane w niniejszym dokumencie wymagania, dokumentacji potwierdzającej spełnienie stawianych w niniejszym dokumencie wymagań. Zamawiający ma prawo do przeglądu przygotowanego do weryfikacji sprzętu. Dostarczony sprzęt podlega odbiorowi ilościowemu oraz jakościowemu. Odbiór ilościowy polega na zweryfikowaniu liczby sprzętu danego typu z liczbą sprzętu danego typu przewidzianą w dokumentacji przetargowej. Odbiór ilościowy jest dokumentowany w postaci protokołu odbioru ilościowego. Odbiór jakościowy sprzętu polega na wizualnym zweryfikowaniu jakości sprzętu pod kątem uszkodzeń mechanicznych, sprawdzeniu jego działania oraz weryfikacji zgodności. Weryfikacja zgodności odbywa się na podstawie dostarczonej przez Wykonawcę pisemnej Deklaracji Zgodności Sprzętu ze wszystkimi stawianymi w niniejszym dokumencie wymaganiami. Wykonawca przekaże dodatkową dokumentację potwierdzającą zgodność ze stawianymi wymaganiami (takimi jak certyfikaty bezpieczeństwa itp.) W przypadku nie zgłoszenia przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego uwag do odbieranego przedmiotu dostawy, podpisywany jest protokół odbioru jakościowego. W przypadku uwag w zakresie ilościowym lub jakościowym do odbieranego przedmiotu dostawy Zamawiający ma prawo odmówić dokonania odbioru. W takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia niewadliwego przedmiotu umowy w terminie nie dłuższym niż 4 dni robocze (z uwzględnieniem ostatecznego terminu realizacji prac). 5.2 Akceptacja oprogramowania standardowego Tabela 7 Wymagania w zakresie AKCEPTACJI Oprogramowania standardowego L.p. SK.44 SK.45 Wymagania w zakresie akceptacji Oprogramowania standardowego Odbiór Oprogramowania Standardowego dostarczonego przez Wykonawcę będzie odbywał się zgodnie z poniższymi krokami: Przekazywanie Oprogramowania Standardowego odbywa się poprzez dostarczenie do Zamawiającego: SK.46 wersji instalacyjnej Oprogramowania na nośniku (CD/DVD/BD), SK.47 dokumentacji użytkowej Oprogramowania Standardowego, SK.48 odpowiednich licencji na Oprogramowanie Standardowe. SK.49 SK.50 Dostarczone Oprogramowanie Standardowe podlega odbiorowi ilościowemu. Odbiór ilościowy polega na zweryfikowaniu liczby dostarczonych licencji na Oprogramowanie standardowe z liczbą licencji zadeklarowaną przez Wykonawcę. Odbiór ilościowy jest dokumentowany w postaci protokołu odbioru ilościowego. 11

12 6 Zobowiązania Wykonawcy Tabela 8 Wymagania w zakresie zobowiązań Wykonawcy L.p. SK.51 SK.52 SK.53 SK.54 SK.55 SK.56 SK.57 SK.58 SK.59 SK.60 Wymagania w zakresie zobowiązań Wykonawcy Dodatkowe zobowiązania Wykonawcy: 1) Wykonanie przedmiotu zamówienia z najwyższą starannością, efektywnością oraz zgodnie z najlepszą praktyką i wiedzą zawodową. 2) Przeniesienie i skonfigurowanie oprogramowania wykorzystywanego produkcyjnie przez Zamawiającego do dostarczanych i instalowanych Stacji roboczych. 3) Wykonanie w całości przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w niniejszym dokumencie. 4) Dokonanie z Zamawiającym wszelkich koniecznych ustaleń mogących wpływać na przedmiot zamówienia oraz ciągła współpraca z Zamawiającym na każdym etapie wykonywania przedmiotu zamówienia. 5) Stosowanie się do wytycznych wdrożonej u Zamawiającego polityki bezpieczeństwa informacji zgodnej z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych. 6) Udzielanie Zamawiającemu każdorazowo pełnej informacji na temat stanu realizacji przedmiotu zamówienia. 7) Współdziałanie z osobami wskazanymi przez Zamawiającego. 8) Niewprowadzanie zmian w zespole projektowym bez wcześniejszej pisemnej (w postaci papierowej bądź elektronicznej) zgody Zamawiającego. W przypadku zmian w składzie zespołu Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia osób do zespołu projektowego, o co najmniej takich samych kwalifikacjach i doświadczeniu, jakie posiadają osoby wskazane w ofercie. 9) Wykonawca jest zobowiązany do oznaczenia dostarczanych produktów logo unijnym i innymi znakami zgodnie z wytycznymi związanymi z finansowaniem projektu. Dla sprzętu oraz nośników oprogramowania oznacza to naklejenie odpowiednich nalepek na obudowę. 12

13 7 Zobowiązania Zamawiającego Tabela 9 Wymagania w zakresie zobowiązań Zamawiającego L.p. SK.61 SK.62 SK.63 SK.64 SK.65 Wymagania w zakresie zobowiązań Zamawiającego Dodatkowe zobowiązania Zamawiającego: 1) Udzielanie Wykonawcy na bieżąco niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia wyjaśnień oraz przekazywania niezbędnych informacji. 2) Informowanie Wykonawcy o wszelkich czynnościach podejmowanych w związku z realizacją projektu, jeśli będą one miały związek z realizacją przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę. 3) Udostępnienie dokumentów, materiałów, danych, dokumentacji i informacji będących w posiadaniu Zamawiającego, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. 4) Umożliwienie Wykonawcy dostępu do posiadanych przez Zamawiającego obiektów, sprzętu, sieci internetowej, gniazd zasilających do urządzeń 230V AC, oprogramowania oraz dokumentacji, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z wewnętrznymi regulacjami Zamawiającego w zakresie bezpieczeństwa. 13

14 8 Szczegółowe specyfikacje 8.1 Stacje robocze Tabela 10 Parametry Stacji roboczej Lp. NAZWA KOMPONENTU WYMAGANIA SK.SR1.1 Stacja robocza Stacje robocze są jednolite sprzętowo i aplikacyjnie SK.SR1.2 SK.SR1.3 SK.SR1.4 SK.SR1.5 SK.SR1.6 SK.SR1.7 SK.SR1.8 SK.SR1.9 Typ Zastosowanie Procesor Pamięć operacyjna Parametry pamięci masowej Grafika Wyposażenie multimedialne Obudowa, monitor 1) Komputer stacjonarny typu All in One. 2) W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta Komputer będzie wykorzystywany do aplikacji medycznych, biurowych, edukacyjnych, obliczeniowych, graficznych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej 1) Osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min punktów. Do oferty należy dołączyć wydruk ze strony: potwierdzający spełnienie wymogów SIWZ 2) Płyta główna z chipsetem min. wyposażona w: a) 2 złącza DIMM z obsługą do 16GB pamięci RAM 1600MHz b) sloty 1 szt. minipcie, 1x4GB 1600 MHz, Możliwość rozbudowy do min 16GB, Minimum jeden slot wolny na dalszą rozbudowę Min. 500 GB SATA III zintegrowana z płytą główną, dwumonitorowa, ze wsparciem dla DirectX 10.1, OpenGL 3.0, rozdzielczość min. karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, głośniki wbudowane w obudowę. 1) Obudowa typu All in One: zintegrowany komputer w obudowie wraz z monitorem z matrycą antyodblaskową, obudowa umożliwiająca montaż min. 1 szt. dysku 3,5 lub 2 szt. dysków 2,5 oraz napędu optycznego 5,25 SLIM, obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona). 2) Monitor WLED: przekątna min. 21.5, rozdzielczość min 1920x1080 Full HD (16:9), kontrast typowy min 1000:1, typowa jasność min 250 cd/m2, 14

15 Lp. NAZWA KOMPONENTU WYMAGANIA SK.SR1.10 Porty i złącza SK.SR1.11 BIOS SK.SR1.12 Bezpieczeństwo regulacja kąta pochylenia ekranu w pionie. porty wideo: min. 1 szt Display Port lub HDMI lub DVI, min. 6 x USB wyprowadzonych na zewnątrz obudowy w tym min 4 porty USB 3.0; wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp., porty audio: wyjście słuchawek, wejście mikrofonowe, wyjście liniowe stereo, Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana) z obsługą PXE, WoL, 1 x Serial (RS232) (dla 18 sztuk stacji roboczych). 1) Możliwość odczytania z BIOS: wersji BIOS, modelu procesora wraz z informacjami o ilości rdzeni, prędkościach min i max zegara, wielkości pamięci podręcznej Cache L1, L2 i L3, informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości i technologii wykonania a także o pojemności i obsadzeniu na poszczególnych slotach, informacji o dysku twardym: model oraz pojemność, informacji o napędzie optycznym. 2) Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, poszczególnych portów USB z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. 3) Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. 4) Możliwość - bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie administratora. 1) BIOS musi posiadać możliwość: skonfigurowania hasła Power On oraz ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora) w sposób gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS, możliwość ustawienia hasła na dysku (drive lock), blokady/wyłączenia portów USB, COM, karty sieciowej, karty audio, blokady/wyłączenia kart rozszerzeń/slotów PCI, 15

16 Lp. NAZWA KOMPONENTU WYMAGANIA SK.SR1.13 Zarządzanie kontroli sekwencji boot-ącej, startu systemu z urządzenia USB, funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń, 2) Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 1.2). 3) W uzgodnionym terminie Wykonawca przeprowadzi instruktarz stanowiskowy z obsługi i konfiguracji BIOS dla dwóch pracowników Zamawiającego. 4) Możliwość zapięcia linki typu Kensington. 1) Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, posiadająca sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji, wbudowany sprzętowy firewall, zarządzany i konfigurowany z serwera zarządzania oraz niedostępny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji, a także umożliwiająca: monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, pamięć, HDD, wersje BIOS płyty głównej, zdalną konfigurację ustawień BIOS, zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego, zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej, technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym powinna być zgodna z otwartymi standardami DMTF WS- MAN (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/), nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego, (tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS, wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu 16

17 Lp. NAZWA KOMPONENTU WYMAGANIA SK.SR1.14 SK.SR1.15 SK.SR1.16 Certyfikaty i standardy Warunki gwarancji Wsparcie techniczne producenta SK.SR1.17 Oprogramowania SK.SR1.18 Wymagania dodatkowe sprzętowego zarządzania zdalnego. 1) Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows 7 (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL). 2) Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu). 3) Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty). 4) Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star ) Wymagany certyfikat lub wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu lub dopuszcza się wydruk ze strony internetowej. 1) 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu w siedzibie Zamawiającego z czasem reakcji Next Business Day. 2) Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. 3) Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. 1) Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera (w ofercie należy podać numer telefonu) dostępna w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia weryfikację: a) konfiguracji fabrycznej wraz z wersją fabrycznie dostarczonego oprogramowania (system operacyjny, szczegółowa konfiguracja sprzętowa - CPU, HDD, pamięć), b) czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji. 2) Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy użyciu dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu komputera. 3) Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera. 1) Zainstalowany System operacyjny. 1) Klawiatura w układzie polski programisty. 2) Mysz optyczna z min dwoma klawiszami oraz rolką (scroll). 3) Nagrywarka SATA DVD +/-RW SuperMulti SLIM. 4) Wszelkie niezbędne okablowanie umożliwiające instalację, uruchomienie 17

18 Lp. NAZWA KOMPONENTU WYMAGANIA i korzystanie ze stanowiska komputerowego w sieci wewnętrznej okablowania strukturalnego LAN Zamawiającego. Długość przewodów nie przekracza 4m. 8.2 Tablet medyczny Tabela 11 Parametry Tabletu medycznego L.p. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne Tabletu medycznego SK.TM.1 Tablet, funkcjonalności tablet do zastosowań medycznych dla personelu szpitala, obudowa wodo- i pyłoszczelna, możliwość wymiany akumulatora bez zatrzymania pracy urządzenia, dedykowane przyciski programowalne, możliwość dezynfekcji preparatami stosowanymi w medycynie. SK.TM.2 Typ W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta. SK.TM.3 Zastosowanie Tablet będzie wykorzystywany do aplikacji medycznych, biurowych, edukacyjnych, obliczeniowych, graficznych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej. SK.TM.4 SK.TM.5 SK.TM.6 SK.TM.7 SK.TM.8 SK.TM.9 Procesor Pamięć operacyjna Parametry pamięci masowej Karta graficzna Wyposażenie multimedialne Wyświetlacz, matryca SK.TM.10 Porty i złącza 1) Dedykowany dla urządzeń mobilnych. 2) Procesor umożliwiający osiągnięcie przez tablet, w zaoferowanej konfiguracji sprzętowej, w teście PassMark - CPU Markśredniej wartości min pkt.. Wynik dostępny na stronie www. w dniu ogłoszenia postępowania. 3) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do dostarczenia wyników testów na żądanie. minimum 1x4GB, możliwość rozbudowy do min 8GB. Min. 60 GB SSD umożliwiająca poprawną pracę komputera przenośnego, rozdzielczość min. 1024x768 (XGA). zintegrowana karta dźwiękowa High Definition, mikrofon oraz głośnik(i) wbudowane w obudowę. wyświetlacz kolorowy LCD XGA (TFT), przekątna min. 10, rozdzielczość min 1024x768. matryca dotykowa, matryca nie ograniczona do pióra (reagująca poprawnie na dotyk palca). 1 x Serial (RS232), 1 x USB 3.0, złącze stacji dokującej, złącze zasilacza, 18

19 SK.TM.11 Warunki gwarancji SK.TM.12 Wymagania dodatkowe bezdotykowy czytnik kodów kreskowych, TPM (Trusted Platform Modul), obsługa sieci bezprzewodowej przez wbudowane moduły w standardzie IEEE a/b/g/n oraz Bluetooth v3.0 lub równoważna. 1) Min. 3-letnia gwarancja producenta W przypadku dłuższej naprawy podstawienie urządzenia zastępczego o równoważnych parametrach. 2) Min. 0,5-roczna gwarancja na baterię. 3) Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. 4) Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. zainstalowany System operacyjny, bateria typu Li-ion lub równoważna z możliwością wymiany bez zatrzymania pracy urządzenia z czasem nieprzerwanej pracy minimum 6h przy korzystaniu z aplikacji zbudowanych w kodzie typu html dostępnych przez przeglądarkę internetową z centralnego serwera w sieci Intranet, zasilacz sieciowy i ładowarka sieciowa AC 230V, 8.3 System operacyjny Tabela 12 Parametry Systemu operacyjnego L.p. SK.OS.1 Wymagane minimalne parametry Systemu Operacyjnego System operacyjny klasy PC musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: SK.OS.2 możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek, SK.OS.3 możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet witrynę producenta systemu, darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne SK.OS.4 aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) wymagane podanie nazwy strony serwera WWW, SK.OS.5 internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim, SK.OS.6 wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6, SK.OS.7 zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe, SK.OS.8 wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi), SK.OS.9 funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer, 19

20 L.p. SK.OS.10 Wymagane minimalne parametry Systemu Operacyjnego SK.OS.11 SK.OS.12 SK.OS.13 SK.OS.14 SK.OS.15 SK.OS.16 SK.OS.17 SK.OS.18 SK.OS.19 SK.OS.20 SK.OS.21 SK.OS.22 SK.OS.23 SK.OS.24 SK.OS.25 SK.OS.26 SK.OS.27 SK.OS.28 SK.OS.29 SK.OS.30 SK.OS.31 SK.OS.32 SK.OS.33 SK.OS.34 interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta, możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu, zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników, zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych, zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych, funkcje związane z obsługą komputerów typu TABLET PC, z wbudowanym modułem uczenia się pisma użytkownika obsługa języka polskiego, funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem uczenia się głosu użytkownika, zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi, wbudowany system pomocy w języku polskim, certyfikat producenta oprogramowania na dostarczany sprzęt, możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących), możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji, wdrażanie IPSEC oparte na politykach wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny, automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509, wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard, rozbudowane polityki bezpieczeństwa polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji, system posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk, wsparcie dla Sun Java i.net Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach, wsparcie dla JScript i VBScript możliwość uruchamiania interpretera poleceń, zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem, rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową, rozwiązanie ma umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację, graficzne środowisko instalacji i konfiguracji, transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe, zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, 20

str. 1 Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Oświęcim, dnia r.

str. 1 Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Oświęcim, dnia r. Oświęcim, dnia 16.07. 2015 r. Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu ul. Więźniów Oświęcimia 20 32-603 Oświęcim Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Modyfikacja

Bardziej szczegółowo

Lp. Rodzaj sprzętu/oprogramowania Ilość 1 Notebook 1

Lp. Rodzaj sprzętu/oprogramowania Ilość 1 Notebook 1 ZAŁACZNIK NR 6 GRUPA PRODUKTÓW 6 Notebook Lp. Rodzaj sprzętu/oprogramowania Ilość 1 Notebook 1 1. Notebook o parametrach minimum: Lp Nazwa Wymagane minimalne parametry techniczne. komponentu 1. Typ Komputer

Bardziej szczegółowo

Dostawa fabrycznie nowych notebooków (INF-V ) Lp. Rodzaj sprzętu Ilość 1 Notebooki 8

Dostawa fabrycznie nowych notebooków (INF-V ) Lp. Rodzaj sprzętu Ilość 1 Notebooki 8 Ogłoszenia Załącznik nr 4 do Dostawa fabrycznie nowych notebooków (INF-V.271.33.2017) Lp. Rodzaj sprzętu Ilość 1 Notebooki 8 Notebooki o parametrach minimum: Lp Nazwa Wymagane minimalne parametry techniczne.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu publicznym w trybie poniżej 14 000,00 EURO Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Zamówienia realizowane jest w ramach działań informacyjno promocyjnych projektu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Oznaczenie sprawy: BSI.272.3.2016 Załącznik nr 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Sprzęt komputerowy zakupiony w ramach niniejszego zamówienia przeznaczony jest na nagrody w konkursie Szybuj bezpiecznie

Bardziej szczegółowo

CENNIK ORAZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

CENNIK ORAZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego CENNIK ORAZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO PRODUKT PRODUCENT I NAZWA MODELU ILOŚĆ OFEROWANEGO SPRZĘTU [SZTUK].. PARAMETR CHARAKTERYZUJĄCY Typ Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Chełmiec 07.02.2014 r. WYKONAWCY STRONA INTERNETOWA Nr postępowania: WPR.271-1.2014 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadaniu

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia dla zapytania ofertowego na: zakup sprzętu komputerowego na potrzeby biura oraz serwisu dla K-PSI.

Opis Przedmiotu Zamówienia dla zapytania ofertowego na: zakup sprzętu komputerowego na potrzeby biura oraz serwisu dla K-PSI. Załącznik nr 2 Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna Sp. z o.o. 87-100 Toruń Ul. Szosa Chełmińska 26 Opis Przedmiotu Zamówienia dla zapytania ofertowego na: zakup sprzętu komputerowego na potrzeby biura

Bardziej szczegółowo

1. Zestaw komputerowy z monitorem 2szt.

1. Zestaw komputerowy z monitorem 2szt. 1. Zestaw komputerowy z monitorem 2szt. WYPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ W PIESZCZU Cena jednostkowa brutto ilość Wartość brutto Model, symbol/nazwa oraz producent 1 Zestaw komputerowy z monitorem 2 Lp. Nazwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCEGO ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLI ZARADZYŃSKIEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCEGO ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLI ZARADZYŃSKIEJ Załącznik nr 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCEGO ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLI ZARADZYŃSKIEJ 1. Komputer typu All-In-One, sztuk 18, o parametrach

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Uwaga, wymaga się aby przedmiot umowy był fabrycznie nowy. Opis przedmiotu zamówienia zawiera minimalne wymagania Zamawiającego.

FORMULARZ OFERTOWY. Uwaga, wymaga się aby przedmiot umowy był fabrycznie nowy. Opis przedmiotu zamówienia zawiera minimalne wymagania Zamawiającego. Załącznik Nr 1 do SIWZ.. FORMULARZ OFERTOWY Uwaga, wymaga się aby przedmiot umowy był fabrycznie nowy. Opis przedmiotu zamówienia zawiera minimalne wymagania Zamawiającego. Lp Opis Producent / nazwa modelu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 2 x projektor multimedialny spełniający poniższe minimalne wymagania: L.p. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne Kody CPV 38652100-1 Projektory

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa komponentu. 5. Parametry pamięci masowej

Lp. Nazwa komponentu. 5. Parametry pamięci masowej Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów dla stacji roboczej administracja 1. Typ Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta 2.

Bardziej szczegółowo

Część I: Komputery przenośne... 2 LAPTOP STACJA DOKUJĄCA DO LAPTOPA LAPTOP STACJA DOKUJĄCA DO LAPTOPA

Część I: Komputery przenośne... 2 LAPTOP STACJA DOKUJĄCA DO LAPTOPA LAPTOP STACJA DOKUJĄCA DO LAPTOPA Część I: Komputery przenośne... 2 LAPTOP 1... 2 STACJA DOKUJĄCA DO LAPTOPA 1... 4 LAPTOP 2... 5 STACJA DOKUJĄCA DO LAPTOPA 2... 7 1 Część I: Komputery przenośne LAPTOP 1 Element Minimalne wymagania Parametry

Bardziej szczegółowo

5. Napędy wewnętrzne 6. Obudowa: 7. Gniazda rozszerzeń 8. Porty i interfejsy zewnętrzne 1GB/s 9. Karta graficzna 10. Inne 11.

5. Napędy wewnętrzne 6. Obudowa: 7. Gniazda rozszerzeń 8. Porty i interfejsy zewnętrzne 1GB/s 9. Karta graficzna 10. Inne 11. Załącznik nr 6 A Część A Przedmiot zamówienia dotyczący pkt 1.1.1 SIWZ I. Zestaw komputerowy ( Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami ) - 10 szt. o poniżej wskazanych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (wykaz/cennik asortymentowo ilościowy) ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ. 287 kpl. LP Opis przedmiotu zamówienia Ilość

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (wykaz/cennik asortymentowo ilościowy) ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ. 287 kpl. LP Opis przedmiotu zamówienia Ilość OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (wykaz/cennik asortymentowo ilościowy) ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ LP Opis przedmiotu zamówienia Ilość Wykonawca wypełnia kolumnę określając rodzaj sprzętu (nazwę producenta; symbol,

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE dla 60 komputerów stacjonarnych w obudowach typu AIO przedmiot 1

PARAMETRY TECHNICZNE dla 60 komputerów stacjonarnych w obudowach typu AIO przedmiot 1 L.p. PARAMETRY TECHNICZNE dla 60 komputerów stacjonarnych w obudowach typu AIO przedmiot 1 Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne przez Zamawiającego Załącznik nr 7 do SIWZ Oferowane

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA. Dostawa zestawów komputerowych w ramach projektu NOR-STA Wspomaganie osiągania i oceny zgodności z NORmami i STAndardami

CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA. Dostawa zestawów komputerowych w ramach projektu NOR-STA Wspomaganie osiągania i oceny zgodności z NORmami i STAndardami Załącznik II do siwz CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA Dostawa zestawów komputerowych w ramach projektu Wspomaganie osiągania i oceny zgodności z NORmami i STAndardami 1. Przedmiot zamówienia dotyczy dostawy zestawu

Bardziej szczegółowo

Komputery stacjonarne - zestawy komputerowe

Komputery stacjonarne - zestawy komputerowe UWAGA!!! Ceny za poniższy sprzęt nie obejmują ceny za program Microsoft Office Pro Plus 2016. W celu zakupu tego oprogramowania należy wystawić oddzielny wniosek na kwotę 330 zł. (brutto). Na poniższy

Bardziej szczegółowo

/wpisać: model, symbol, producent urządzenia/

/wpisać: model, symbol, producent urządzenia/ Załącznik nr 4a do Części I SIWZ Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów FORMULARZ CENOWY dla części I zamówienia Informacje dot. oferowanego urządzenia Ilość sztuk Cena

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA DOSTAWA URZADZEŃ KOMPUTEROWYCH, EKRANÓW PROJEKCYJNYCH ORAZ PROCESOROWEGO CENTRUM MULTIMEDIALNEGO.

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA DOSTAWA URZADZEŃ KOMPUTEROWYCH, EKRANÓW PROJEKCYJNYCH ORAZ PROCESOROWEGO CENTRUM MULTIMEDIALNEGO. ZAŁĄCZNIK IV DO SIWZ CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA DOSTAWA URZADZEŃ KOMPUTEROWYCH, EKRANÓW PROJEKCYJNYCH ORAZ PROCESOROWEGO CENTRUM MULTIMEDIALNEGO. 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa ekranów projekcyjnych zwijanych

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia ZAŁĄCZNIK nr 1c do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia WYPOSAŻENIE W SPRZĘT KOMPUTEROWY PRACOWNI REZONANSU MAGNETYCZNEGO ORAZ PEŁNA INTERGACJA Z ISTNIEJĄCYHM SYSTEMEM RIS I PACS w SZPITALU ŚW. WINCENTEGO A

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Notebook nr 1. Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU Pamięć RAM Typ dysku twardego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Notebook nr 1. Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU Pamięć RAM Typ dysku twardego Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Notebook nr 1 5 szt. fabrycznie nowe (P1) Notebook nr 1 Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU -3100 Typ dysku twardego 8 GB SSD 256

Bardziej szczegółowo

I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA:

I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA: Załącznik nr 6 C Część C Przedmiot zamówienia dotyczący pkt 1.1.3 SIWZ I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA: 1. Procesor

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do SIWZ Znak sprawy: IZP.271.14.2012 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów

Bardziej szczegółowo

SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu

SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu Zestaw komputerowy (konfiguracja nr 1) Dell OptiPlex 3020MT 1. Płyta główna Wyposażona w: 1 wolne - pełne złącze PCI Express

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 1 do SIWZ/ zał nr 2 do wzoru umowy szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zał. nr 1 do SIWZ/ zał nr 2 do wzoru umowy szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zał. nr 1 do SIWZ/ zał nr 2 do wzoru umowy 1. Zestaw komputerowy liczba zestawów: 70 Obudowa Typu Ultra Slim, o rozmiarach nie przekraczających (wysokość x szerokość x długość cm przy ustawieniu poziomym)

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wymagane minimalne sprzętu będącego przedmiotem zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ 1. Zestaw komputerowy do pracowni informatycznej (CPV: 30200000-1) 15 szt. Komputer:

Bardziej szczegółowo

Książnica Podlaska im Łukasza Górnickiego w Białymstoku ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A, Białystok

Książnica Podlaska im Łukasza Górnickiego w Białymstoku ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A, Białystok Znak postępowania: K.331-1/2017 Załącznik nr II.1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia część II zamówienia Wymagania ogólne: Lp. Opis produktu Ilość 1. Komputer 6 2. Komputer 1 4. Monitor 6 5.

Bardziej szczegółowo

min. 8 GB, możliwość rozbudowy do min 16 GB, minimum jeden slot wolny na dalszą rozbudowę.

min. 8 GB, możliwość rozbudowy do min 16 GB, minimum jeden slot wolny na dalszą rozbudowę. 1. Komputery typu AIO (All In One) 3 Dysk twardy Komputer powinien osiągać w teście wydajności Passmark CPU Mark (wynik dostępny: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) co najmniej wynik 6110 punktów

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa niżej opisanych urządzeń o parametrach technicznych i funkcjonalnych niegorszych niż wyspecyfikowane. Zamawiający nie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECH ICZ A

SPECYFIKACJA TECH ICZ A Załącznik nr 2 do SIWZ / Zał. nr 3 do umowy SPECYFIKACJA TECH ICZ A 1. Zestaw komputerowy typu: All-in-One w ilości 9 szt. Nazwa producenta i model komputera: Nazwa producenta i typ oprogramowania Parametry

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia DZP.381.65.2012.DW Załącznik nr 2 Lp. Nazwa komponentu komputery konfiguracji pierwszej 300 szt. (z syst. operac. i bez syst. operac. - łącznie) Model oferowany: DELL OPTIPLEX

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Opis przedmiotu zamówienia na dostawę oraz instalację sprzętu elektronicznego w Szkole Podstawowej nr 1 oraz w Szkole Podstawowej nr 3 w Lublińcu w ramach projektu Indywidualizacja nauczania w szkołach

Bardziej szczegółowo

Oferowany model komputera... Producent... Oferowany model monitora... Producent monitora... 4GB z możliwością rozbudowy do min.

Oferowany model komputera... Producent... Oferowany model monitora... Producent monitora... 4GB z możliwością rozbudowy do min. Specyfikacja 1.1 Stacja robocza Łącznie 50 szt. Oferowany model komputera... Producent...... Oferowany model monitora...... Producent monitora...... Lp. 1. 2. 3. Nazwa komponentu Zastosowanie Pamięć operacyjna

Bardziej szczegółowo

1. Zestaw komputerowy z monitorem 2szt.

1. Zestaw komputerowy z monitorem 2szt. 1. Zestaw komputerowy z monitorem 2szt. WYPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ W PIESZCZU Cena jednostkowa brutto ilość Wartość brutto Model, symbol/nazwa oraz producent 1 Zestaw komputerowy z monitorem 2 Lp. Nazwa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wymagane minimalne sprzętu będącego przedmiotem zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ 1. Zestaw komputerowy do pracowni informatycznej (CPV: 30200000-1) 15 szt. Komputer:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE

WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr PO.2611.36.2015 z dnia 03.11.2015 1. Komputer PC. Ilość 12 szt. Kategoria CPV: 30200000-1 Typ: Procesor: Płyta główna: Chipset płyty głównej: Zintegrowane sloty

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie I Komputery stacjonarne Procesor Dwurdzeniowy lub Czterordzeniowy w architekturze x86, zapewniający wydajność komputera obsługującego

Bardziej szczegółowo

4 GB DDR 3, 1600 MHz, rozszerzenie RAM: max 8GB wymiana RAM ułatwiona - klapka od spodu 4. Pamięć masowa 500 GB, 5400 rpm - 8 MB cache

4 GB DDR 3, 1600 MHz, rozszerzenie RAM: max 8GB wymiana RAM ułatwiona - klapka od spodu 4. Pamięć masowa 500 GB, 5400 rpm - 8 MB cache Załącznik nr 6 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i projektorami multimedialnymi do projektu pn.: Kompleksowy system doskonalenia

Bardziej szczegółowo

ZTM-przetarg nieograniczony nr 94/2014

ZTM-przetarg nieograniczony nr 94/2014 Przedmiot zamówienia dla części I 1. Komputer (A) szt. 33 Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Typ Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu

Bardziej szczegółowo

A. ZESTAWY KOMPUTEROWE

A. ZESTAWY KOMPUTEROWE DOA.III.272.1.92.2011 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA ZESTAWY KOMPUTEROWE I KOMPUTERY PRZENOŚNE A. ZESTAWY KOMPUTEROWE ZESTAW KOMPUTEROWY I szt. 49 1. Komputer

Bardziej szczegółowo

IW.2710.4.2015 Gostycyn, dnia 21.07.2015 r. MODYFIKACJA SIWZ

IW.2710.4.2015 Gostycyn, dnia 21.07.2015 r. MODYFIKACJA SIWZ IW.2710.4.2015 Gostycyn, dnia 21.07.2015 r. MODYFIKACJA SIWZ Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.),

Bardziej szczegółowo

Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych.

Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych. 1. Komputer stacjonarny: a) typ 1 (36szt.) Typ Zastosowanie Stacjonarny. Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych. Wydajność Komputer powinien osiągać

Bardziej szczegółowo

Wymagane minimalne parametry techniczne sprzętu. W każdym z przypadków opisanego

Wymagane minimalne parametry techniczne sprzętu. W każdym z przypadków opisanego Załącznik nr 3 Nazwa komponentu Procesor Pamięć operacyjna Karta graficzna Karta dźwiękowa Karta sieciowa Płyta główna Pamięć masowa Napęd optyczny Czytnik kart Wymagane minimalne parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawa sprzętu komputerowego w ramach umowy ramowej

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawa sprzętu komputerowego w ramach umowy ramowej Do Wykonawców Wrocław, 16.03.2016r. CUI-DOAZ.331.3.2016 CUI/ZP/PN/3/2016 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawa sprzętu komputerowego w ramach umowy ramowej Działając na

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej L.p. Komponent 1. Wydajność obliczeniowa jednostki Komputer uzyskujący w teście

Bardziej szczegółowo

Lp. Rodzaj sprzętu/oprogramowania Ilość

Lp. Rodzaj sprzętu/oprogramowania Ilość ZAŁACZNIK NR 1 GRUPA PRODUKTÓW 1 KOMPUTERY I MONIOTORY Lp. Rodzaj sprzętu/oprogramowania Ilość 1 Komputery 70 2 Monitory 22 70 1. Komputer typ 1 o parametrach minimum: Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie 1 Komputery stacjonarne Procesor Pamięć RAM Dysk Twardy Napęd Optyczny Płyta główna Dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości 2,5 GHz (preferowany Intel Core 2 Duo lub inny o takiej samej

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówenia

Opis przedmiotu zamówenia Opis przedmiotu zamówenia Matryca Procesor/ Wydajność obliczeniowa Pamięć operacyjna RAM Dysk twardy Obudowa Karta graficzna Ilość gniazd pamięci ogółem/wolne Napęd optyczny 1. Komputery przenośne 31 szt.

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ostrowiec Św., dnia 21 października 2013 Znak sprawy: ARL/PZP/PN/KOMP/2013/8 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 2

Formularz cenowy Pakiet nr 2 ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 2 Formularz cenowy Pakiet nr 2 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Parametry techniczne

Lp. Nazwa Parametry techniczne Załącznik do Zaproszenia Nr sprawy 1/N/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych oraz komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem o parametrach

Bardziej szczegółowo

Opis komputerów i oprogramowania. 1) Zestaw komputerowy dla oddziałów przedszkolnych w Wisznicach (poz. 18, 28, 37, 47) a) Komputer:

Opis komputerów i oprogramowania. 1) Zestaw komputerowy dla oddziałów przedszkolnych w Wisznicach (poz. 18, 28, 37, 47) a) Komputer: Załącznik do opisu przedmiotu zamównienia dla części 3 Opis komputerów i oprogramowania 1) Zestaw komputerowy dla oddziałów przedszkolnych w Wisznicach (poz. 18, 28, 37, 47) a) Komputer: Właściwość lub

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, drukarek i akcesoriów dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Bochni.

Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, drukarek i akcesoriów dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Bochni. Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, drukarek i akcesoriów dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Bochni. zadanie nr 1 Dostawa drukarek Lp. Nazwa komponentu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5a do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO W PROJEKCIE ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY I SYSTEMU INFORMATYCZNEGO SP ZOZ MSW W BIAŁYMSTOKU W CELU URUCHOMIENIA USŁUG ELEKTRONICZNYCH

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5a do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO W PROJEKCIE ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY I SYSTEMU INFORMATYCZNEGO SP ZOZ MSW W BIAŁYMSTOKU W CELU URUCHOMIENIA USŁUG ELEKTRONICZNYCH

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. DOSTAWA do siedziby Zamawiającego Zestaw komputerowy z oprogramowaniem SZTUK : 15 kategoria wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

FORMULARZ OFERTOWY. DOSTAWA do siedziby Zamawiającego Zestaw komputerowy z oprogramowaniem SZTUK : 15 kategoria wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) PO 0420 1/13 Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY Nazwa zamówienia :DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ WYKONANIE USŁUG INFORMATYCZNYCH W POWIATOWYM URZEDZIE PRACY W KOLBUSZOWEJ Przetarg nieograniczony Data

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 4 Formularz cenowy Pakiet nr 4 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty . Urządzenie wielofunkcyjne laserowe. a Minimalne parametry urządzenia wymagane przez Zamawiającego Technologia Laserowa Funkcje drukowanie, skanowanie, kopiowanie, fax Podajnik papieru Minimum 200 arkuszy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne) Załącznik Nr 1A SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne) I. Urządzenie wielofunkcyjne 1 szt. Cechy produktu Ogólne Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A4) Szybkość urządzenia,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Komputer klasy PC desktop. Procesor

Załącznik nr 3. Komputer klasy PC desktop. Procesor Specyfikacja techniczna zadanie nr 1 przetarg nr 2/2016/WIP-WIP Załącznik nr 3 Komputer klasy PC desktop Parametr Procesor Pamięć operacyjna Dysk twardy Karta graficzna Wyposażenie multimedialne Obudowa

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, NUMER POSTĘPOWANIA: D/39/2017

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, NUMER POSTĘPOWANIA: D/39/2017 2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 RBL - 6 Warszawa, dnia 14.04.2017 r. ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, NUMER POSTĘPOWANIA: D/39/2017 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Główny Urząd Geodezji i Kartografii Cześć I Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa serwera typu rack i pakietu licencji na oprogramowanie 1 1. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Numer sprawy: DGA/11/09 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik A do SIWZ A. Komputer stacjonarny (1 szt.) procesor stacjonarny, czterordzeniowy klasy x86 osiągający min. 3900 pkt. w teście pamięć

Bardziej szczegółowo

( pieczęć Wykonawcy ) Załącznik nr 3 B do SIWZ

( pieczęć Wykonawcy ) Załącznik nr 3 B do SIWZ ( pieczęć Wykonawcy ) Załącznik nr 3 B do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Na zadanie nr 2 Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania dla potrzeb jednostek garnizonu mazowieckiego nr sprawy 24/15 Wykonawca:

Bardziej szczegółowo

1 Specyfikacja techniczna sprzętu

1 Specyfikacja techniczna sprzętu Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa niżej opisanych urządzeń o parametrach technicznych i funkcjonalnych nie gorszych niż wyspecyfikowane. Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Zał. Nr 1 do zaproszenia 1. Komputer (szt. 3) Opis przedmiotu zamówienia Parametry oferowane (dokładne parametry oferowanego asortymentu) Płyta główna Gniazdo procesora Socket 1151, 1x PCIE 3.0, 2 x SATA3,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny Sprzęt komputerowy i peryferyjny Komputery stacjonarne 44 szt. Nazwa podzespołu Wymagana wartość minimalna 1 Obudowa typu desktop / tower pracująca w pozycji pionowej i poziomej, 1 zewnętrzna zatoka na

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1 Komputer przenośny Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie zastosowania 1.1. Komputer będzie wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

Procesor. Pamięć RAM. Dysk twardy. Karta grafiki

Procesor. Pamięć RAM. Dysk twardy. Karta grafiki Komputer stacjonarny typ A 36 sztuk Formularz 1.2 Symbol Procesor Wydajność uzyskana w teście Passmark CPU Mark punktów Pamięć RAM TYP DDR 3 Częstotliwość taktowania Pojemność zainstalowana Pojemność maksymalna

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu publicznym w trybie poniżej 14 000,00 EURO Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia w ramach działań informacyjno promocyjnych projektu Sieć

Bardziej szczegółowo

min. 8 GB, możliwość rozbudowy do min 16 GB, minimum jeden slot wolny na dalszą rozbudowę.

min. 8 GB, możliwość rozbudowy do min 16 GB, minimum jeden slot wolny na dalszą rozbudowę. 1. Komputery typu AIO (All In One) 3 Dysk twardy Komputer powinien osiągać w teście wydajności Passmark CPU Mark (wynik dostępny: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) co najmniej wynik 6110 punktów

Bardziej szczegółowo

Lp. Rodzaj sprzętu/oprogramowania Ilość 1 Komputery 69

Lp. Rodzaj sprzętu/oprogramowania Ilość 1 Komputery 69 ZAŁACZNIK NR 1 GRUPA PRODUKTÓW 1 Komputery Lp. Rodzaj sprzętu/oprogramowania Ilość 1 Komputery 69 Komputer o parametrach minimum: Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów

Bardziej szczegółowo

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia.

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. Numer sprawy: DGA/11/09 Załącznik nr 2 do formularza oferty Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. A. Komputer stacjonarny (1 szt.)typ*.. procesor stacjonarny, czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Opis wymagań minimalnych

Opis przedmiotu zamówienia - Opis wymagań minimalnych przedmiotu zamówienia - wymagań minimalnych I. Komputer stacjonarny z monitorem 30 sztuk Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Typ Komputer stacjonarny.

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!! Komputery stacjonarne

UWAGA!!! Komputery stacjonarne UWAGA!!! Ceny za poniższy sprzęt nie obejmują ceny za program Microsoft Office Pro Plus 2016. W celu zakupu tego oprogramowania należy wystawić oddzielny wniosek na kwotę 330 zł. (brutto). Komputery stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dotyczy postępowania: Dostawa oprogramowania i sprzętu komputerowego dla Wojewódzkiego Biura Geodezji w Łodzi prowadzonego pod numerem: WBG/ZP/321/3/2012

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) Zp 272.38.2014 Załącznik nr 6 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) dla zadania pn: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i projektorami multimedialnymi w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie

Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Pieczątka firmowa Wykonawcy Nr fax:... F O R M U L A R Z O F E R T O W Y na zadanie pn.: Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM Załącznik Nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM Postanowienia ogólne: 1) Dostawa 30 sztuk zestawów

Bardziej szczegółowo

Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie

Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie Część 1 Dostawa sprzętu komputerowego Zadanie b) Komputery przenośne Zadanie b) obejmuje zakup i dostawę do Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka przy ul. Nadwiślańskej 2 4 w Krakowie

Bardziej szczegółowo

ZFE-II.042.2.4.2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA

ZFE-II.042.2.4.2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA ZFE-II.042.2.4.2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA I. Zasady przeprowadzenia procedury zamówienia: 1. Zamówienie realizowane jest na podstawie art. 70 1 i 70 3 70 5 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA CZEŚĆ I Komputer PC Procesor w architekturze x86 Częstotliwość taktowania procesora nie mniejsza niż: 2,6GHz Ilość rdzeni: 4 Technologia zapewniającą oszczędność energii lub procesor równoważny wydajnościowo

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 64bit szt.12

Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 64bit szt.12 Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 64bit szt.12 L.p. Komponent Parametry wymagane Wartość oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0 wyprowadzone

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I

KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I Lp. Przedmiot zamówienia Szczegółowy opis KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I, model/typ oferowanego przez Wykonawcę sprzętu/oprogramowania * Jednostka Ilość jednostek Cena jednostkowa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr do siwz Laptop wraz z Zakup sprzętu ICT - laptop SP Celiny procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX.,

Bardziej szczegółowo

Vat % Słownie złotych:...

Vat % Słownie złotych:... PAKIET NR 1 1 Sprzęt komputerowy PC szt. 13 Słownie złotych:... -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC L.p. Komponent Parametry wymagane oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 203057-2012 z dnia 2012-09-21 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gdynia 1. Przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest dostawa niżej wymienionego

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na starcie. Grupa I Komputery stacjonarne SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wsparcie na starcie. Grupa I Komputery stacjonarne SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zakup komputera stacjonarnego, drukarki oraz materiałów eksploatacyjnych w ramach projektu pn.: Wsparcie na starcie współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Parametry. Lp. Sprzęt Liczba sztuk 1. Notebook z systemem operacyjnym. Minimalne wymagania. 15 sztuk Przekątna ekranu LCD min.

Parametry. Lp. Sprzęt Liczba sztuk 1. Notebook z systemem operacyjnym. Minimalne wymagania. 15 sztuk Przekątna ekranu LCD min. Część B. Sprzęt dla logistyków zgodne z zapytaniem ofertowym nr 08/2013/01 z dnia 03.09.2013 r. w ramach projektu Szkoła, staż, praca Twoja droga do sukcesu! Lp. Sprzęt Liczba sztuk 1. Notebook z systemem

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Komputer stacjonarny PC 2 sztuki Procesor Minimum 3800 punktów w teście wydajności zamieszonym na stronie http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia I. Zestaw komputerowy 8 szt. 1. Komputer osobisty do zastosowań biurowych Lp. Nazwa parametru Wymagane minimalne parametry techniczne 1 2 3 1 Zainstalowany system operacyjny

Bardziej szczegółowo

1. Zestaw komputerowy 68 sztuk Obudowa Minitower, min. 2 zatoki zewnętrzne 5.25 i 2 wewnętrzne 3.5

1. Zestaw komputerowy 68 sztuk Obudowa Minitower, min. 2 zatoki zewnętrzne 5.25 i 2 wewnętrzne 3.5 1. Zestaw komputerowy 68 sztuk Obudowa Minitower, min. 2 zatoki zewnętrzne 5.25 i 2 wewnętrzne 3.5 Procesor Pamięć RAM Płyta główna BIOS Dyski 64bit o architekturze x86, osiągający w teście PassMark CPU

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

Stacja robocza z monitorem LCD o parametrach minimalnych 1 szt.

Stacja robocza z monitorem LCD o parametrach minimalnych 1 szt. Załącznik nr 3 do SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Stacja robocza z monitorem LCD o parametrach minimalnych 1 szt. Zastosowanie Procesor Opis Komputer będzie wykorzystywany do pracy w domenie zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Zakres rzeczowy. Zał. 6. Komputer biurkowy - 10 szt.

Zakres rzeczowy. Zał. 6. Komputer biurkowy - 10 szt. Zakres rzeczowy Zał. 6 Komputer biurkowy - 10 szt. Wydajność obliczeniowa Pamięć operacyjna Karta graficzna Pamięć masowa Napęd optyczny Karat dźwiękowa Porty I/O Sieć Zasilanie Niezawodność i jakość wytwarzania

Bardziej szczegółowo

Komputer przenośny musi spełniać następujące wymagania minimalne.

Komputer przenośny musi spełniać następujące wymagania minimalne. Część I - Zadanie nr 2.2: Komputer przenośny Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę wraz z uruchomieniem Komputerów

Bardziej szczegółowo

MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNO-KONFIGURACYJNE. 1 x D-SUB (VGA) 1 x HDMI

MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNO-KONFIGURACYJNE. 1 x D-SUB (VGA) 1 x HDMI MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNO-KONFIGURACYJNE Załącznik nr 6 do SIWZ POZ. 1 ZESTAW KOMPUTEROWY 1 MONITOR: Przekątna ekranu 21,5" Czas reakcji matrycy nie większa niż 5 ms Jasność ekranu nie mniejsza niż

Bardziej szczegółowo