OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Załącznik nr 5 do SIWZ ZNAK EZP/5601/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO W PROJEKCIE ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY I SYSTEMU INFORMATYCZNEGO SP ZOZ MSW W BIAŁYMSTOKU W CELU URUCHOMIENIA USŁUG ELEKTRONICZNYCH W OBSZARZE E-ZDROWIE 1

2 Spis treści Spis treści Wprowadzenie Źródła informacji Zastosowane skróty i pojęcia Opis Projektu i jego otoczenia Przedmiot zamówienia Organizacja dostaw Założenia Harmonogram Weryfikacja produktów i warunki odbioru Akceptacja sprzętu Akceptacja oprogramowania standardowego Zobowiązania Wykonawcy Zobowiązania Zamawiającego Szczegółowe specyfikacje Stacje robocze Tablet medyczny System operacyjny Drukarka A Drukarka A Spis tabel

3 1 Wprowadzenie Niniejszy dokument opisuje przedmiot zamówienia dostarczanego przez Wykonawcę w ramach Projektu Rozbudowa infrastruktury i systemu informatycznego SP ZOZ MSW w Białymstoku w celu uruchomienia usług elektronicznych w obszarze e-zdrowie w zakresie wyposażenia stanowisk pracy w infrastrukturę IT. 1.1 Źródła informacji Do opracowania niniejszego dokumentu wykorzystano następujące źródła informacji: 1) Studium wykonalności Projektu Rozbudowa infrastruktury i systemu informatycznego SP ZOZ MSW w Białymstoku w celu uruchomienia usług elektronicznych w obszarze e-zdrowie. 2) Umowa nr UDA-RPPR /12-00 o dofinansowanie Projektu z dnia ) Uzgodnienia i konsultacje z Zamawiającym. 1.2 Zastosowane skróty i pojęcia Nazwa CSIOZ Inżynier Kontraktu (IK) IZ RPOWP MSWB Oprogramowanie standardowe (COTS Commercial of the Shelf) PSI e-z Objaśnienie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Europejskie Centrum Technologii Informatycznych i Zarządzania ITmed sp. z o.o. ul. Inowrocławska 17/18, Wrocław podmiot działający w imieniu i na rzecz Zamawiającego w zakresie wsparcia zarządzania Projektem Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Kod Projektu Programy komputerowe (a także nośniki, dokumentacja i aktualizacja takich programów komputerowych), stanowiące gotowe produkty programistyczne w postaci kodu wynikowego, standardowo oferowane na rynku w sposób ciągły, w ramach umów licencji niewyłącznej, na podstawie ofert kierowanych do adresatów nieoznaczonych lub adresatów rodzaju, do którego zalicza się Zamawiający (np. służba zdrowia) - do których autorskie prawa majątkowe przysługują Wykonawcy lub osobom trzecim i dla których Wykonawca w ramach zamówienia dokonuje dostawy licencji niewyłącznej na rzecz Zamawiającego. Podlaski System Informacyjny e-zdrowie projekt realizowany w ramach IV osi priorytetowej: Społeczeństwo Informacyjne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Beneficjentami projektu są podmioty lecznicze z terenu województwa oraz ich organy tworzące. 3

4 Nazwa Objaśnienie Projekt (MSWB) Projekt MSWB polegający na Rozbudowie infrastruktury i systemu informatycznego SP ZOZ MSW w Białymstoku w celu uruchomienia usług elektronicznych w obszarze e-zdrowie realizowany na podstawie Umowy o dofinansowanie Projekt P1 Projekt P2 System Umowa dofinansowanie Umowa Wykonawca Wykonawca Systemu o Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych", projekt realizowany przez CSIOZ. Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych", projekt realizowany przez CSIOZ. System informatyczny w skład, którego wchodzą dostawy i usługi objęte wdrożeniem w ramach Projektu Umowa nr UDA-RPPR /12-00 o dofinansowanie Projektu Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą Wykonawca Systemu Podmiot wyłoniony w postępowaniu przetargowym na budowę i wdrożenie Systemu oraz dostosowanie infrastruktury technicznej na potrzeby tego Systemu Zamawiający (SMSWB) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Białymstoku (SMSWB), ul. Fabryczna 27, Białystok 4

5 2 Opis Projektu i jego otoczenia Projekt polega na wdrożeniu kompleksowego Systemu w SP ZOZ MSW w Białymstoku wraz z integracją z regionalną platformą e-usług medycznych i narzędziami analitycznymi na poziomie regionalnym wdrożonymi w ramach projektu Podlaski system informacyjny e-zdrowie". Zakres przedmiotowy Projektu obejmuje następujące kategorie wydatków: zakup Sprzętu komputerowego, budowa kompleksowego Systemu medycznego i Systemu analitycznego, rozbudowa i modernizacja sieci LAN, modernizacja serwerowni, wdrożenie e-usług. W wyniku realizacji inwestycji powstanie możliwość komunikacji między innymi na płaszczyznach: pacjent podmiot leczniczy, podmiot leczniczy podmiot leczniczy. Zakłada się implementację następujących systemów: systemu elektronicznego obiegu dokumentów w skład którego wejdzie System medyczny oraz Repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej, systemu analitycznego wraz z integracją z regionalną platformą analityczną(centrum Analiz Ekonomicznych), usług elektronicznych wraz z integracją z Regionalną Platformą e-usług Medycznych (Portalu e-usługi Medyczne). Projekt jest komplementarny w zakresie merytorycznym z projektami realizowanymi na szczeblu rządowym, w szczególności z projektem pn: Elektroniczna platforma gromadzenia, analizy i udostępniania zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych" (P1), realizowanym przez Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet VII Społeczeństwo informacyjne - Budowa elektronicznej administracji. Głównym celem tego projektu jest budowa elektronicznej platformy usług publicznych w zakresie ochrony zdrowia, umożliwiającej organom publicznym, w tym administracji państwowej i samorządowej, przedsiębiorcom (m.in. zakłady opieki zdrowotnej, apteki, praktyki lekarskie) i obywatelom gromadzenie, analizę i udostępnianie zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych. Celami szczegółowymi budowy platformy są m.in.: planowanie opieki zdrowotnej, elektroniczne rozliczenia, zarządzanie kryzysowe, usługi on-line (e-usługi), jednolite standardy, infrastruktura teleinformatyczna, interoperacyjność w kontekście integracji europejskiej, autoryzacja świadczeń zdrowotnych. Dzięki wdrożeniu infrastruktury elektronicznej dokumentacji medycznej dane gromadzone w postaci cyfrowej będą mogły być analizowane i udostępniane w ramach ogólnokrajowych platform. Wpięcie Szpitala do systemu będzie wymagało wyłącznie integracji. Komplementarność obu projektów przejawia się w tożsamych celach, które zostaną osiągnięte w różnej skali - lokalnej i ogólnopolskiej. 5

6 Komplementarność z projektem P1 ma charakter przedmiotowy (dotyczy wymiany danych pomiędzy podmiotami leczniczymi, a zatem w ramach jednej branży), geograficzny (projekt P1 będzie integrował regionalne platformy wymiany danych i umożliwiał przekazywanie informacji poza dany region, a więc obejmie podmioty lecznicze z całego kraju, w tym Wnioskodawcę), funkcjonalny (projekty wzajemnie dopełniają się; projekt P1 nie osiągnie celu nadrzędnego bez realizacji przedmiotowego projektu, a więc bez stworzenia w podmiocie leczniczym elektronicznej dokumentacji medycznej) oraz międzyfunduszowy (projekt P1 finansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna na Gospodarka). Przedmiotowy projekt jest komplementarny z projektem Podlaski System Informacyjny e-zdrowie" (PSI e-z) realizowanym w ramach IV osi priorytetowej: Społeczeństwo Informacyjne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Beneficjentami projektu są podmioty lecznicze z terenu województwa oraz ich organy tworzące. Projekt zakłada integrację z komponentami informatycznymi powstałymi w ramach projektu Podlaski System Informacyjny e-zdrowie". PSI e-z jest trakcie budowy. Wszelkie dokumenty związane z postępowaniami przetargowymi wyłonienia wykonawców znajdują się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego http: Projekt MSWB będzie realizowany do grudnia 2014r. Jego produktami będą 3 usługi on-line na poziomie 1, 2 i 3 oraz 3 wdrożone aplikacje. W rezultacie ok pacjentów ZOZ MSW rocznie będzie korzystało z usług elektronicznych dostępnych za pośrednictwem Portalu e-usługi Medyczne, natomiast Zamawiający uzyska możliwość prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej, narzędzia analityczne zarządcze, elektroniczny obieg dokumentów. Produkty i rezultaty Projektu w rozumieniu wniosku o dofinansowanie przedstawia Tabela 1. Tabela 1 Produkty i rezultaty Projektu NAZWA PRODUKT JEDNOSTKA MIARY WARTOŚĆ ROK OSIĄGNIĘCIA WARTOŚCI DOCELOWEJ Usługa on-line na poziomie 1 - Informacja szt Usługa on-line na poziomie 2 - Interakcja szt Usługa on-line na poziomie 3 dwustronna interakcja szt Liczba utworzonych aplikacji lub udostępnionych usług teleinformatycznych REZULTAT Liczba pacjentów korzystających z usług elektronicznych w ramach zmodernizowanego systemu informatycznego Liczba jednostek sektora publicznego korzystających z utworzonych aplikacji lub usług teleinformatycznych szt osoby szt

7 3 Przedmiot zamówienia Tabela 2 Ogólne wymagania na przedmiot Zamówienia L.p. SK.1 Ogólne wymagania na przedmiot Zamówienia Wykonawca dostarczy, zainstaluje, skonfiguruje i uruchomi następujące komponenty sprzętowo programowe szczegółowo opisane w rozdziale Szczegółowe specyfikacje : SK.2 stacje robocze 90 szt. SK.3 tablety medyczne 25 szt. SK.4 drukarki 15 szt. SK.5 drukarki A3 7 szt. 1) Stacje robocze oraz Tablety Wykonawca wyposaży w System operacyjny. SK.6 2) Sprzęt i oprogramowanie zamawiane w niniejszym zamówieniu musi być dostarczane w całości do siedziby Zamawiającego. SK.7 SK.8 SK.9 Stacje robocze i drukarki, oraz drukarki A3 należy dostarczyć z listwami zasilającymi o parametrach minimalnych: V AC, 7.2 minimum 4 gniazda zasilające, 7.3 długość przewodu nie mniejsza niż 2,5m, 7.4 uziemienie. Stacje robocze i drukarki, oraz drukarki A3 należy dostarczyć z okablowaniem skrętkowym kat. 6 o długości nie mniejszej niż 4m. Wszystkie dostarczane elementy podlegają usłudze instalacji, konfiguracji i wdrożenia w zakresie: instalacji dostarczanych urządzeń (należy pod tym rozumieć w szczególności SK.10 podłączenie niezbędnych do działania przewodów i urządzeń peryferyjnych), SK.11 instalacji oprogramowania standardowego (w tym systemu operacyjnego), konfiguracji oprogramowania standardowego umożliwiającego działanie SK.12 dostarczanego sprzętu. odtworzenia w dostarczanych urządzeniach do dalszego użytkowania dotychczasowych aplikacji wraz z konfiguracją i parametryzacją. Dotyczy to SK.13 w szczególności oprogramowania aplikacyjnego Zamawiającego takiego jak system medyczny Solmed i system administracyjny Simple.ERP. 1) Usługę instalacji, konfiguracji i wdrożenia przeprowadzi Wykonawca zgodnie z zapisami niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia. SK.14 2) Przedmiot zamówienia będzie przeznaczony do realizacji celów Projektu Rozbudowa infrastruktury i systemu informatycznego SP ZOZ MSW w Białymstoku w celu uruchomienia usług elektronicznych w obszarze e-zdrowie. Wszystkie nazwy własne oprogramowania i sprzętu użyte w opisie przedmiotu zamówienia należy traktować jako określenie standardów parametrów technicznych, użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych oczekiwanych przez Zamawiającego i należy odczytywać wraz z wyrazami lub równoważne. Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych rozwiązaniom wskazanym w opisie przedmiotu 7

8 zamówienia. Wykonawca oferując rozwiązanie równoważne do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany wykazać równoważność w zakresie parametrów technicznych, użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych, które muszą być na poziomie nie niższym od parametrów wskazanych przez Zamawiającego. Wykonawca, który w ofercie powoła się na stosowanie rozwiązań równoważnych obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. 8

9 4 Organizacja dostaw 4.1 Założenia Tabela 3 Wymagania na organizację dostaw L.p. SK.15 SK.16 SK.17 SK.18 SK.19 SK.20 SK.21 SK.22 Wymagania na organizację dostaw Organizacja projektu opiera się o powszechnie stosowane standardy. W szczególności organizacja projektu zakłada: realizację projektu w oparciu o zdefiniowane uprzednio przez Wykonawcę Zakres i Harmonogram prac obejmujące dostawy, instalację, konfigurację i wdrożenie, które powinny być uzgodnione i zaakceptowane przez Zamawiającego oraz odpowiednio utrzymywane w toku realizacji prac, umożliwienie Zamawiającemu udziału we wszystkich pracach realizowanych przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu zamówienia (m.in. w czasie konfiguracji, instalacji), wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić dostawy przedmiotu zamówienia w godzinach uzgodnionych z Zamawiającym, wszystkie oferowane urządzenia muszą być wyprodukowane zgodnie z normą jakości ISO 9001:2000 lub normą równoważną, urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane przez producenta w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta, urządzenia muszą być dostarczone Zamawiającemu w oryginalnych opakowaniach fabrycznych, oferowane urządzenia muszą pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucji producenta na terenie Unii Europejskiej, a gwarancja musi pochodzić od producenta i być świadczona przez sieć serwisową producenta. 4.2 Harmonogram Tabela 4 Wymagania w zakresie harmonogramu L.p. SK.23 SK.24 Wymagania w zakresie harmonogramu Dostawy i prace będą realizowane na podstawie Harmonogramu. Harmonogram zostanie opracowany przez Wykonawcę i uzgodniony z Zamawiającym nie później niż w ciągu 14 dni od podpisania umowy. SK.25 SK.26 Wykonawca w szczególności w Harmonogramie musi uwzględnić podział na zadania takie jak dostawa i usługi instalacji/konfiguracji i wdrożenia. Dostawy, instalacja, konfiguracja i wdrożenie całości dostarczanego sprzętu i oprogramowania muszą zostać przeprowadzone najpóźniej 90 dni od daty podpisania umowy. 9

10 5 Weryfikacja produktów i warunki odbioru Tabela 5 Wymagania w zakresie weryfikacji produktów i warunki odbioru L.p. Wymagania w zakresie weryfikacji produktów i warunki odbioru SK.27 SK.28 SK.29 Odbiorom podlegają wszelkie produkty dostarczane w ramach dostaw, niezależnie od ich formy oraz postaci, a także usługi instalacji/konfiguracji i wdrożenia. Poniższe procedury odbioru produktów zostaną uszczegółowione przez Wykonawcę w ramach realizacji zamówienia. Zamawiający może delegować do pełnienia poszczególnych ról swoich pracowników lub przedstawicieli (w szczególności reprezentujących podmioty współpracujące z Zamawiającym). Kierownik Projektu SK.30 Kierownik Projektu powoływany jest przez Komitet Sterujący Projektu spośród przedstawicieli Zamawiającego. Kierownik Projektu odpowiada za swoje działania bezpośrednio przez Komitetem Sterującym, a także przedstawia raporty dotyczące stanu prac nad projektem oraz rekomendacje odnośnie kluczowych decyzji dla projektu. Kierownik Projektu odpowiada za bieżące zarządzanie projektem. Kierownik Projektu nadzoruje działania Przedstawiciela Wykonawcy. Kierownik Projektu odpowiada za planowanie i zarządzanie dostarczaniem produktów Projektu na uzgodnionych poziomach jakości w ramach określonego harmonogramu oraz budżetu. Kierownik Projektu koordynuję prace Zespołu Zamawiającego. Przedstawiciel Wykonawcy SK.31 Wykonawca w przeciągu 3 dni od czasu podpisania umowy powoła Przedstawiciela Wykonawcy i poinformuje o tym Zamawiającego. Przedstawiciel Wykonawcy odpowiada za realizację prac zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia po stronie Wykonawcy. Przedstawiciel realizuje swoje zadania pod nadzorem Kierownika Projektu oraz Komitetu Sterującego. Przedstawiciel Wykonawcy odpowiada za koordynacje prac zespołu Wykonawcy. 5.1 Akceptacja sprzętu Tabela 6 Wymagania w zakresie akceptacji sprzętu L.p. SK.32 SK.33 Wymagania w zakresie akceptacji sprzętu Sprzęt dostarczony, zainstalowany, skonfigurowany i wdrożony przez Wykonawcę oraz przekazany do odbioru będzie poddawany weryfikacji zgodnie z następującymi krokami: Wykonawca przygotuje dostarczony sprzęt w sposób umożliwiający jego weryfikację i ocenę przez Zamawiającego. Przygotowany sprzęt nie może ulec zmianie do momentu przeprowadzenia weryfikacji i oceny. 10

11 L.p. SK.34 SK.35 SK.36 SK.37 SK.38 SK.39 SK.40 SK.41 SK.42 SK.43 Wymagania w zakresie akceptacji sprzętu Przekazywanie sprzętu odbywa się poprzez potwierdzone protokołem dostarczenie do siedziby Zamawiającego w zakresie i terminach uzgodnionych w harmonogramie: zamawianego sprzętu spełniającego wyspecyfikowane w niniejszym dokumencie wymagania, dokumentacji potwierdzającej spełnienie stawianych w niniejszym dokumencie wymagań. Zamawiający ma prawo do przeglądu przygotowanego do weryfikacji sprzętu. Dostarczony sprzęt podlega odbiorowi ilościowemu oraz jakościowemu. Odbiór ilościowy polega na zweryfikowaniu liczby sprzętu danego typu z liczbą sprzętu danego typu przewidzianą w dokumentacji przetargowej. Odbiór ilościowy jest dokumentowany w postaci protokołu odbioru ilościowego. Odbiór jakościowy sprzętu polega na wizualnym zweryfikowaniu jakości sprzętu pod kątem uszkodzeń mechanicznych, sprawdzeniu jego działania oraz weryfikacji zgodności. Weryfikacja zgodności odbywa się na podstawie dostarczonej przez Wykonawcę pisemnej Deklaracji Zgodności Sprzętu ze wszystkimi stawianymi w niniejszym dokumencie wymaganiami. Wykonawca przekaże dodatkową dokumentację potwierdzającą zgodność ze stawianymi wymaganiami (takimi jak certyfikaty bezpieczeństwa itp.) W przypadku nie zgłoszenia przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego uwag do odbieranego przedmiotu dostawy, podpisywany jest protokół odbioru jakościowego. W przypadku uwag w zakresie ilościowym lub jakościowym do odbieranego przedmiotu dostawy Zamawiający ma prawo odmówić dokonania odbioru. W takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia niewadliwego przedmiotu umowy w terminie nie dłuższym niż 4 dni robocze (z uwzględnieniem ostatecznego terminu realizacji prac). 5.2 Akceptacja oprogramowania standardowego Tabela 7 Wymagania w zakresie AKCEPTACJI Oprogramowania standardowego L.p. SK.44 SK.45 Wymagania w zakresie akceptacji Oprogramowania standardowego Odbiór Oprogramowania Standardowego dostarczonego przez Wykonawcę będzie odbywał się zgodnie z poniższymi krokami: Przekazywanie Oprogramowania Standardowego odbywa się poprzez dostarczenie do Zamawiającego: SK.46 wersji instalacyjnej Oprogramowania na nośniku (CD/DVD/BD), SK.47 dokumentacji użytkowej Oprogramowania Standardowego, SK.48 odpowiednich licencji na Oprogramowanie Standardowe. SK.49 SK.50 Dostarczone Oprogramowanie Standardowe podlega odbiorowi ilościowemu. Odbiór ilościowy polega na zweryfikowaniu liczby dostarczonych licencji na Oprogramowanie standardowe z liczbą licencji zadeklarowaną przez Wykonawcę. Odbiór ilościowy jest dokumentowany w postaci protokołu odbioru ilościowego. 11

12 6 Zobowiązania Wykonawcy Tabela 8 Wymagania w zakresie zobowiązań Wykonawcy L.p. SK.51 SK.52 SK.53 SK.54 SK.55 SK.56 SK.57 SK.58 SK.59 SK.60 Wymagania w zakresie zobowiązań Wykonawcy Dodatkowe zobowiązania Wykonawcy: 1) Wykonanie przedmiotu zamówienia z najwyższą starannością, efektywnością oraz zgodnie z najlepszą praktyką i wiedzą zawodową. 2) Przeniesienie i skonfigurowanie oprogramowania wykorzystywanego produkcyjnie przez Zamawiającego do dostarczanych i instalowanych Stacji roboczych. 3) Wykonanie w całości przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w niniejszym dokumencie. 4) Dokonanie z Zamawiającym wszelkich koniecznych ustaleń mogących wpływać na przedmiot zamówienia oraz ciągła współpraca z Zamawiającym na każdym etapie wykonywania przedmiotu zamówienia. 5) Stosowanie się do wytycznych wdrożonej u Zamawiającego polityki bezpieczeństwa informacji zgodnej z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych. 6) Udzielanie Zamawiającemu każdorazowo pełnej informacji na temat stanu realizacji przedmiotu zamówienia. 7) Współdziałanie z osobami wskazanymi przez Zamawiającego. 8) Niewprowadzanie zmian w zespole projektowym bez wcześniejszej pisemnej (w postaci papierowej bądź elektronicznej) zgody Zamawiającego. W przypadku zmian w składzie zespołu Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia osób do zespołu projektowego, o co najmniej takich samych kwalifikacjach i doświadczeniu, jakie posiadają osoby wskazane w ofercie. 9) Wykonawca jest zobowiązany do oznaczenia dostarczanych produktów logo unijnym i innymi znakami zgodnie z wytycznymi związanymi z finansowaniem projektu. Dla sprzętu oraz nośników oprogramowania oznacza to naklejenie odpowiednich nalepek na obudowę. 12

13 7 Zobowiązania Zamawiającego Tabela 9 Wymagania w zakresie zobowiązań Zamawiającego L.p. SK.61 SK.62 SK.63 SK.64 SK.65 Wymagania w zakresie zobowiązań Zamawiającego Dodatkowe zobowiązania Zamawiającego: 1) Udzielanie Wykonawcy na bieżąco niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia wyjaśnień oraz przekazywania niezbędnych informacji. 2) Informowanie Wykonawcy o wszelkich czynnościach podejmowanych w związku z realizacją projektu, jeśli będą one miały związek z realizacją przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę. 3) Udostępnienie dokumentów, materiałów, danych, dokumentacji i informacji będących w posiadaniu Zamawiającego, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. 4) Umożliwienie Wykonawcy dostępu do posiadanych przez Zamawiającego obiektów, sprzętu, sieci internetowej, gniazd zasilających do urządzeń 230V AC, oprogramowania oraz dokumentacji, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z wewnętrznymi regulacjami Zamawiającego w zakresie bezpieczeństwa. 13

14 8 Szczegółowe specyfikacje 8.1 Stacje robocze Tabela 10 Parametry Stacji roboczej Lp. NAZWA KOMPONENTU WYMAGANIA SK.SR1.1 Stacja robocza Stacje robocze są jednolite sprzętowo i aplikacyjnie SK.SR1.2 SK.SR1.3 SK.SR1.4 SK.SR1.5 SK.SR1.6 SK.SR1.7 SK.SR1.8 SK.SR1.9 Typ Zastosowanie Procesor Pamięć operacyjna Parametry pamięci masowej Grafika Wyposażenie multimedialne Obudowa, monitor 1) Komputer stacjonarny typu All in One. 2) W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta Komputer będzie wykorzystywany do aplikacji medycznych, biurowych, edukacyjnych, obliczeniowych, graficznych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej 1) Osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min punktów. Do oferty należy dołączyć wydruk ze strony: potwierdzający spełnienie wymogów SIWZ 2) Płyta główna z chipsetem min. wyposażona w: a) 2 złącza DIMM z obsługą do 16GB pamięci RAM 1600MHz b) sloty 1 szt. minipcie, 1x4GB 1600 MHz, Możliwość rozbudowy do min 16GB, Minimum jeden slot wolny na dalszą rozbudowę Min. 500 GB SATA III zintegrowana z płytą główną, dwumonitorowa, ze wsparciem dla DirectX 10.1, OpenGL 3.0, rozdzielczość min. karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, głośniki wbudowane w obudowę. 1) Obudowa typu All in One: zintegrowany komputer w obudowie wraz z monitorem z matrycą antyodblaskową, obudowa umożliwiająca montaż min. 1 szt. dysku 3,5 lub 2 szt. dysków 2,5 oraz napędu optycznego 5,25 SLIM, obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona). 2) Monitor WLED: przekątna min. 21.5, rozdzielczość min 1920x1080 Full HD (16:9), kontrast typowy min 1000:1, typowa jasność min 250 cd/m2, 14

15 Lp. NAZWA KOMPONENTU WYMAGANIA SK.SR1.10 Porty i złącza SK.SR1.11 BIOS SK.SR1.12 Bezpieczeństwo regulacja kąta pochylenia ekranu w pionie. porty wideo: min. 1 szt Display Port lub HDMI lub DVI, min. 6 x USB wyprowadzonych na zewnątrz obudowy w tym min 4 porty USB 3.0; wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp., porty audio: wyjście słuchawek, wejście mikrofonowe, wyjście liniowe stereo, Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana) z obsługą PXE, WoL, 1 x Serial (RS232) (dla 18 sztuk stacji roboczych). 1) Możliwość odczytania z BIOS: wersji BIOS, modelu procesora wraz z informacjami o ilości rdzeni, prędkościach min i max zegara, wielkości pamięci podręcznej Cache L1, L2 i L3, informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości i technologii wykonania a także o pojemności i obsadzeniu na poszczególnych slotach, informacji o dysku twardym: model oraz pojemność, informacji o napędzie optycznym. 2) Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, poszczególnych portów USB z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. 3) Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. 4) Możliwość - bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie administratora. 1) BIOS musi posiadać możliwość: skonfigurowania hasła Power On oraz ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora) w sposób gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS, możliwość ustawienia hasła na dysku (drive lock), blokady/wyłączenia portów USB, COM, karty sieciowej, karty audio, blokady/wyłączenia kart rozszerzeń/slotów PCI, 15

16 Lp. NAZWA KOMPONENTU WYMAGANIA SK.SR1.13 Zarządzanie kontroli sekwencji boot-ącej, startu systemu z urządzenia USB, funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń, 2) Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 1.2). 3) W uzgodnionym terminie Wykonawca przeprowadzi instruktarz stanowiskowy z obsługi i konfiguracji BIOS dla dwóch pracowników Zamawiającego. 4) Możliwość zapięcia linki typu Kensington. 1) Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, posiadająca sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji, wbudowany sprzętowy firewall, zarządzany i konfigurowany z serwera zarządzania oraz niedostępny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji, a także umożliwiająca: monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, pamięć, HDD, wersje BIOS płyty głównej, zdalną konfigurację ustawień BIOS, zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego, zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej, technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym powinna być zgodna z otwartymi standardami DMTF WS- MAN (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/), nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego, (tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS, wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu 16

17 Lp. NAZWA KOMPONENTU WYMAGANIA SK.SR1.14 SK.SR1.15 SK.SR1.16 Certyfikaty i standardy Warunki gwarancji Wsparcie techniczne producenta SK.SR1.17 Oprogramowania SK.SR1.18 Wymagania dodatkowe sprzętowego zarządzania zdalnego. 1) Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows 7 (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL). 2) Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu). 3) Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty). 4) Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star ) Wymagany certyfikat lub wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu lub dopuszcza się wydruk ze strony internetowej. 1) 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu w siedzibie Zamawiającego z czasem reakcji Next Business Day. 2) Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. 3) Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. 1) Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera (w ofercie należy podać numer telefonu) dostępna w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia weryfikację: a) konfiguracji fabrycznej wraz z wersją fabrycznie dostarczonego oprogramowania (system operacyjny, szczegółowa konfiguracja sprzętowa - CPU, HDD, pamięć), b) czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji. 2) Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy użyciu dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu komputera. 3) Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera. 1) Zainstalowany System operacyjny. 1) Klawiatura w układzie polski programisty. 2) Mysz optyczna z min dwoma klawiszami oraz rolką (scroll). 3) Nagrywarka SATA DVD +/-RW SuperMulti SLIM. 4) Wszelkie niezbędne okablowanie umożliwiające instalację, uruchomienie 17

18 Lp. NAZWA KOMPONENTU WYMAGANIA i korzystanie ze stanowiska komputerowego w sieci wewnętrznej okablowania strukturalnego LAN Zamawiającego. Długość przewodów nie przekracza 4m. 8.2 Tablet medyczny Tabela 11 Parametry Tabletu medycznego L.p. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne Tabletu medycznego SK.TM.1 Tablet, funkcjonalności tablet do zastosowań medycznych dla personelu szpitala, obudowa wodo- i pyłoszczelna, możliwość wymiany akumulatora bez zatrzymania pracy urządzenia, dedykowane przyciski programowalne, możliwość dezynfekcji preparatami stosowanymi w medycynie. SK.TM.2 Typ W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta. SK.TM.3 Zastosowanie Tablet będzie wykorzystywany do aplikacji medycznych, biurowych, edukacyjnych, obliczeniowych, graficznych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej. SK.TM.4 SK.TM.5 SK.TM.6 SK.TM.7 SK.TM.8 SK.TM.9 Procesor Pamięć operacyjna Parametry pamięci masowej Karta graficzna Wyposażenie multimedialne Wyświetlacz, matryca SK.TM.10 Porty i złącza 1) Dedykowany dla urządzeń mobilnych. 2) Procesor umożliwiający osiągnięcie przez tablet, w zaoferowanej konfiguracji sprzętowej, w teście PassMark - CPU Markśredniej wartości min pkt.. Wynik dostępny na stronie www. w dniu ogłoszenia postępowania. 3) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do dostarczenia wyników testów na żądanie. minimum 1x4GB, możliwość rozbudowy do min 8GB. Min. 60 GB SSD umożliwiająca poprawną pracę komputera przenośnego, rozdzielczość min. 1024x768 (XGA). zintegrowana karta dźwiękowa High Definition, mikrofon oraz głośnik(i) wbudowane w obudowę. wyświetlacz kolorowy LCD XGA (TFT), przekątna min. 10, rozdzielczość min 1024x768. matryca dotykowa, matryca nie ograniczona do pióra (reagująca poprawnie na dotyk palca). 1 x Serial (RS232), 1 x USB 3.0, złącze stacji dokującej, złącze zasilacza, 18

19 SK.TM.11 Warunki gwarancji SK.TM.12 Wymagania dodatkowe bezdotykowy czytnik kodów kreskowych, TPM (Trusted Platform Modul), obsługa sieci bezprzewodowej przez wbudowane moduły w standardzie IEEE a/b/g/n oraz Bluetooth v3.0 lub równoważna. 1) Min. 3-letnia gwarancja producenta W przypadku dłuższej naprawy podstawienie urządzenia zastępczego o równoważnych parametrach. 2) Min. 0,5-roczna gwarancja na baterię. 3) Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. 4) Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. zainstalowany System operacyjny, bateria typu Li-ion lub równoważna z możliwością wymiany bez zatrzymania pracy urządzenia z czasem nieprzerwanej pracy minimum 6h przy korzystaniu z aplikacji zbudowanych w kodzie typu html dostępnych przez przeglądarkę internetową z centralnego serwera w sieci Intranet, zasilacz sieciowy i ładowarka sieciowa AC 230V, 8.3 System operacyjny Tabela 12 Parametry Systemu operacyjnego L.p. SK.OS.1 Wymagane minimalne parametry Systemu Operacyjnego System operacyjny klasy PC musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: SK.OS.2 możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek, SK.OS.3 możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet witrynę producenta systemu, darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne SK.OS.4 aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) wymagane podanie nazwy strony serwera WWW, SK.OS.5 internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim, SK.OS.6 wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6, SK.OS.7 zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe, SK.OS.8 wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi), SK.OS.9 funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer, 19

20 L.p. SK.OS.10 Wymagane minimalne parametry Systemu Operacyjnego SK.OS.11 SK.OS.12 SK.OS.13 SK.OS.14 SK.OS.15 SK.OS.16 SK.OS.17 SK.OS.18 SK.OS.19 SK.OS.20 SK.OS.21 SK.OS.22 SK.OS.23 SK.OS.24 SK.OS.25 SK.OS.26 SK.OS.27 SK.OS.28 SK.OS.29 SK.OS.30 SK.OS.31 SK.OS.32 SK.OS.33 SK.OS.34 interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta, możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu, zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników, zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych, zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych, funkcje związane z obsługą komputerów typu TABLET PC, z wbudowanym modułem uczenia się pisma użytkownika obsługa języka polskiego, funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem uczenia się głosu użytkownika, zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi, wbudowany system pomocy w języku polskim, certyfikat producenta oprogramowania na dostarczany sprzęt, możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących), możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji, wdrażanie IPSEC oparte na politykach wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny, automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509, wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard, rozbudowane polityki bezpieczeństwa polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji, system posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk, wsparcie dla Sun Java i.net Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach, wsparcie dla JScript i VBScript możliwość uruchamiania interpretera poleceń, zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem, rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową, rozwiązanie ma umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację, graficzne środowisko instalacji i konfiguracji, transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe, zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, 20

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Chełmiec 07.02.2014 r. WYKONAWCY STRONA INTERNETOWA Nr postępowania: WPR.271-1.2014 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadaniu

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa komponentu. 5. Parametry pamięci masowej

Lp. Nazwa komponentu. 5. Parametry pamięci masowej Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów dla stacji roboczej administracja 1. Typ Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta 2.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA DOSTAWA URZADZEŃ KOMPUTEROWYCH, EKRANÓW PROJEKCYJNYCH ORAZ PROCESOROWEGO CENTRUM MULTIMEDIALNEGO.

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA DOSTAWA URZADZEŃ KOMPUTEROWYCH, EKRANÓW PROJEKCYJNYCH ORAZ PROCESOROWEGO CENTRUM MULTIMEDIALNEGO. ZAŁĄCZNIK IV DO SIWZ CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA DOSTAWA URZADZEŃ KOMPUTEROWYCH, EKRANÓW PROJEKCYJNYCH ORAZ PROCESOROWEGO CENTRUM MULTIMEDIALNEGO. 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa ekranów projekcyjnych zwijanych

Bardziej szczegółowo

SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu

SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu Zestaw komputerowy (konfiguracja nr 1) Dell OptiPlex 3020MT 1. Płyta główna Wyposażona w: 1 wolne - pełne złącze PCI Express

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia ZAŁĄCZNIK nr 1c do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia WYPOSAŻENIE W SPRZĘT KOMPUTEROWY PRACOWNI REZONANSU MAGNETYCZNEGO ORAZ PEŁNA INTERGACJA Z ISTNIEJĄCYHM SYSTEMEM RIS I PACS w SZPITALU ŚW. WINCENTEGO A

Bardziej szczegółowo

I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA:

I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA: Załącznik nr 6 C Część C Przedmiot zamówienia dotyczący pkt 1.1.3 SIWZ I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA: 1. Procesor

Bardziej szczegółowo

Oferowany model komputera... Producent... Oferowany model monitora... Producent monitora... 4GB z możliwością rozbudowy do min.

Oferowany model komputera... Producent... Oferowany model monitora... Producent monitora... 4GB z możliwością rozbudowy do min. Specyfikacja 1.1 Stacja robocza Łącznie 50 szt. Oferowany model komputera... Producent...... Oferowany model monitora...... Producent monitora...... Lp. 1. 2. 3. Nazwa komponentu Zastosowanie Pamięć operacyjna

Bardziej szczegółowo

Wymagane minimalne parametry techniczne sprzętu. W każdym z przypadków opisanego

Wymagane minimalne parametry techniczne sprzętu. W każdym z przypadków opisanego Załącznik nr 3 Nazwa komponentu Procesor Pamięć operacyjna Karta graficzna Karta dźwiękowa Karta sieciowa Płyta główna Pamięć masowa Napęd optyczny Czytnik kart Wymagane minimalne parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

4 GB DDR 3, 1600 MHz, rozszerzenie RAM: max 8GB wymiana RAM ułatwiona - klapka od spodu 4. Pamięć masowa 500 GB, 5400 rpm - 8 MB cache

4 GB DDR 3, 1600 MHz, rozszerzenie RAM: max 8GB wymiana RAM ułatwiona - klapka od spodu 4. Pamięć masowa 500 GB, 5400 rpm - 8 MB cache Załącznik nr 6 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i projektorami multimedialnymi do projektu pn.: Kompleksowy system doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Opis przedmiotu zamówienia na dostawę oraz instalację sprzętu elektronicznego w Szkole Podstawowej nr 1 oraz w Szkole Podstawowej nr 3 w Lublińcu w ramach projektu Indywidualizacja nauczania w szkołach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

A. ZESTAWY KOMPUTEROWE

A. ZESTAWY KOMPUTEROWE DOA.III.272.1.92.2011 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA ZESTAWY KOMPUTEROWE I KOMPUTERY PRZENOŚNE A. ZESTAWY KOMPUTEROWE ZESTAW KOMPUTEROWY I szt. 49 1. Komputer

Bardziej szczegółowo

Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych.

Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych. 1. Komputer stacjonarny: a) typ 1 (36szt.) Typ Zastosowanie Stacjonarny. Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych. Wydajność Komputer powinien osiągać

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 2

Formularz cenowy Pakiet nr 2 ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 2 Formularz cenowy Pakiet nr 2 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty . Urządzenie wielofunkcyjne laserowe. a Minimalne parametry urządzenia wymagane przez Zamawiającego Technologia Laserowa Funkcje drukowanie, skanowanie, kopiowanie, fax Podajnik papieru Minimum 200 arkuszy

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Opis wymagań minimalnych

Opis przedmiotu zamówienia - Opis wymagań minimalnych przedmiotu zamówienia - wymagań minimalnych I. Komputer stacjonarny z monitorem 30 sztuk Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Typ Komputer stacjonarny.

Bardziej szczegółowo

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA CZEŚĆ I Komputer PC Procesor w architekturze x86 Częstotliwość taktowania procesora nie mniejsza niż: 2,6GHz Ilość rdzeni: 4 Technologia zapewniającą oszczędność energii lub procesor równoważny wydajnościowo

Bardziej szczegółowo

( pieczęć Wykonawcy ) Załącznik nr 3 B do SIWZ

( pieczęć Wykonawcy ) Załącznik nr 3 B do SIWZ ( pieczęć Wykonawcy ) Załącznik nr 3 B do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Na zadanie nr 2 Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania dla potrzeb jednostek garnizonu mazowieckiego nr sprawy 24/15 Wykonawca:

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

Stacja robocza z monitorem LCD o parametrach minimalnych 1 szt.

Stacja robocza z monitorem LCD o parametrach minimalnych 1 szt. Załącznik nr 3 do SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Stacja robocza z monitorem LCD o parametrach minimalnych 1 szt. Zastosowanie Procesor Opis Komputer będzie wykorzystywany do pracy w domenie zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia I. Zestaw komputerowy 8 szt. 1. Komputer osobisty do zastosowań biurowych Lp. Nazwa parametru Wymagane minimalne parametry techniczne 1 2 3 1 Zainstalowany system operacyjny

Bardziej szczegółowo

Komputer przenośny musi spełniać następujące wymagania minimalne.

Komputer przenośny musi spełniać następujące wymagania minimalne. Część I - Zadanie nr 2.2: Komputer przenośny Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę wraz z uruchomieniem Komputerów

Bardziej szczegółowo

Założenia ogólne zamówienia:

Założenia ogólne zamówienia: Załącznik nr 1. Specyfikacja zamówienia nowych komputerów i oprogramowania do szkolnej pracowni komputerowej w I Liceum Ogólnokształcącym w Radzyniu Podlaskim Komputery zostaną zainstalowane w istniejącej

Bardziej szczegółowo

Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów. Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta.

Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów. Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta. Załącznik nr 1A do SIWZ Numer sprawy: VII.G.211/03/13 Opis przedmiotu zamówienia KOMPUTER Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Typ 2. Zastosowanie Komputer stacjonarny.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu Ochrona bioróżnorodności siedlisk trawiastych wschodniej Lubelszczyzny, dofinansowanego

Bardziej szczegółowo

Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice. Nr zapytania ofertowego 37/2015. Zapytanie ofertowe

Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice. Nr zapytania ofertowego 37/2015. Zapytanie ofertowe Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice Nr zapytania ofertowego 37/2015 Zapytanie ofertowe W związku z zamiarem zakupu przez BetaMed S.A. z siedzibą w Katowicach zestawów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Realizowany projekt polegał będzie na: optymalizacji procesów biznesowych, poprzez integrację systemu informatycznego firmy ZWSE Rzeszów Sp. z o.o. z systemami firm

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ Znak sprawy: 9/DI/PN/2014

Załącznik nr 3 do SIWZ Znak sprawy: 9/DI/PN/2014 Załącznik nr 3 do SIWZ Znak sprawy: 9/DI/PN/2014... (oznaczenie wykonawcy) 1. Zestaw komputerowy typ I: Ilość sztuk: 78 FORMULARZ TECHNICZNY (FT) - ZMIENIONY Należy bezwględnie wypełnić pozycje nr: 1,

Bardziej szczegółowo

4. Płyta Główna Zaprojektowana przez producenta jednostki centralnej komputera, wyposażona w min. 1 złącze PCI Express 3.0 x16,

4. Płyta Główna Zaprojektowana przez producenta jednostki centralnej komputera, wyposażona w min. 1 złącze PCI Express 3.0 x16, Załącznik nr 1A do SIWZ Numer sprawy: VII.G.211/02/13 Opis przedmiotu zamówienia KOMPUTER Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Typ Komputer stacjonarny. W ofercie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Laptop typ I - 34 szt Laptop typ II 6 szt. Specyfikacja

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Laptop typ I - 34 szt Laptop typ II 6 szt. Specyfikacja Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Laptop typ I - 34 szt Laptop typ II 6 szt Specyfikacja Laptop typ I Łącznie: 34 szt. Oferowany model... Producent... Lp. Nazwa komponentu Wymagane

Bardziej szczegółowo

Załącznik Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Opis przedmiotu zamówienia Załącznik Opis przedmiotu zamówienia Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Typ Komputer przenośny typu laptop z ekranem min 15,6 2. Procesor Zaoferowany procesor musi

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.10

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.10 Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.10 L.p. Komponent Parametry wymagane Wartość oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0/3.0 wyprowadzone

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM Załącznik Nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM Postanowienia ogólne: 1) Dostawa 30 sztuk zestawów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o.

Załącznik nr 2. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o. Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o. Wymagania dla sprzętu komputerowego 1. Serwer Bazodanowy ilość sztuk 1 szt.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Komputer stacjonarny PC 2 sztuki Procesor Minimum 3800 punktów w teście wydajności zamieszonym na stronie http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne Załącznik nr Z1 Lp. 1. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Serwer, biblioteka taśmowa Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje muszą być

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Laptop typ I - 34 szt Laptop typ II 6 szt. Specyfikacja

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Laptop typ I - 34 szt Laptop typ II 6 szt. Specyfikacja Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Laptop typ I - 34 szt Laptop typ II 6 szt Specyfikacja Laptop typ I Łącznie: 34 szt. Oferowany model... Producent... Lp. Nazwa komponentu Wymagane

Bardziej szczegółowo

Lp. Urządzenie Ilość Konfiguracja

Lp. Urządzenie Ilość Konfiguracja Opis przedmiotu zamówienia nie odnosi się do określonych znaków towarowych czy rodzajów, które są przedmiotem zamówienia. Przedstawione parametry są minimalnymi dopuszczalnymi i maja charakter informacyjny,

Bardziej szczegółowo

Zadanie Nr 1. Ilość. Oferowany sprzęt: nazwa, model/typ. cena jedn. brutto. Laptop z oprogramowaniem o parametrach. wartość brutto

Zadanie Nr 1. Ilość. Oferowany sprzęt: nazwa, model/typ. cena jedn. brutto. Laptop z oprogramowaniem o parametrach. wartość brutto Zadanie Nr 1 Lp 1. Laptop z oprogramowaniem o parametrach Procesor (taktowanie) Min.2,3 GHz Procesor (pamięć cache L2/L3) min. 512 kb/3072 kb Procesor (ilość rdzeni/wątków) min. 2/4 Procesor (sprzętowa

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: DZP.272-27/14. Załącznik nr 2 do SIWZ/załącznik nr 2 do umowy. Opis przedmiotu zamówienia. LAPTOPY 3 szt. (poz.

Nr postępowania: DZP.272-27/14. Załącznik nr 2 do SIWZ/załącznik nr 2 do umowy. Opis przedmiotu zamówienia. LAPTOPY 3 szt. (poz. Nr postępowania: DZP.272-27/14 Załącznik nr 2 do SIWZ/załącznik nr 2 do umowy Opis przedmiotu zamówienia LAPTOPY 3 szt. (poz. 1) Opis przedmiotu zamówienia (minimalne wymagania) Typ: Laptop. W ofercie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania Załącznik nr 2 do SIWZ Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania 1. Komputerowa stacja robocza: 4 szt Ilość zainstalowanych procesorów: 1 szt.; Maksymalna ilość procesorów: 1 szt.; Typ zainstalowanego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ZESTAWIENIU PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ZESTAWIENIU PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Załącznik nr 1B do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ZESTAWIENIU PARAMETRÓW TECHNICZNYCH 1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostarczenie i przeniesienie na własność Zamawiającego sprzętu komputerowego,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6.1 do SIWZ. Komputer przenośny dla ucznia 20 szt. Producent:. Model:. Typ:.

Załącznik nr 6.1 do SIWZ. Komputer przenośny dla ucznia 20 szt. Producent:. Model:. Typ:. Załącznik nr 6.1 do SIWZ Komputer przenośny dla ucznia 20 szt. Producent:. Model:. Typ:. Lp. Komponent Wymagane parametry minimalne Oferowane parametry (uwaga*) 1. Ekran Ekran o przekątnej co najmniej

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 2.1: Zestaw komputerowy. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 2.1: Zestaw komputerowy. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zadanie nr 2.1: Zestaw komputerowy Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę wraz z uruchomieniem Zestawów komputerowych

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. Drukarki Drukarka laser mono ilość 2 Drukarka laserowa monochromatyczna A4 (parametry minimalne)

Opis przedmiotu zamówienia. Drukarki Drukarka laser mono ilość 2 Drukarka laserowa monochromatyczna A4 (parametry minimalne) Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 3 do umowy Opis przedmiotu zamówienia 1. Dostarczony sprzęt komputerowy musi być fabrycznie nowy, nieużywany, bez braków i uszkodzeń oraz wyprodukowany w roku 2011.

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE, ŻE OFEROWANY SPRZĘT SPEŁNIA WYMAGANIA OKREŚLONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO Tabela zgodności - Zad nr 1

OŚWIADCZENIE, ŻE OFEROWANY SPRZĘT SPEŁNIA WYMAGANIA OKREŚLONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO Tabela zgodności - Zad nr 1 WS-Z.280..242.205 Załącznik do formularza ofertowego OŚWIADCZENIE, ŻE OFEROWANY SPRZĘT SPEŁNIA WYMAGANIA OKREŚLONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO Tabela zgodności - Zad nr I. Komputer PC biurowy Rodzaj sprzętu Komputer

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 6/pokl/2014

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 6/pokl/2014 Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 6/pokl/2014 Specyfikacja warunków dla poszczególnych części zamówienia, o których mowa w rozdziale 2, ust. 2, Zapytania ofertowego I) Komputer przenośny (laptop)

Bardziej szczegółowo

DZPZ/ 333/71/2012 Olsztyn, dnia 20 kwietnia 2012 r.

DZPZ/ 333/71/2012 Olsztyn, dnia 20 kwietnia 2012 r. DZPZ/ 333/71/2012 Olsztyn, dnia 20 kwietnia 2012 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY CENOWEJ Przedmiot zapytania dotyczy: Zakupu sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem I. Zamawiający: Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1b do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Cześć II Dostawa niewyłącznych, nieograniczonych czasowo 3 sztuk licencji oprogramowania Microsoft Server 2012 R2 DataCenter x64 w celu rozbudowy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZAPYTANIA OFERTOWEGO o wartości zamówienia poniżej 14 000 euro

FORMULARZ ZAPYTANIA OFERTOWEGO o wartości zamówienia poniżej 14 000 euro Żnin, dnia 8 października 2010r. OR.3431-43 /10 A/A FORMULARZ ZAPYTANIA OFERTOWEGO o wartości zamówienia poniżej 14 000 euro na sprzedaż i dostawę komputerów przenośnych, drukarki laserowej oraz oprogramowania

Bardziej szczegółowo

OL/251-83/13 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dotyczy: przetargu nieograniczonego:

OL/251-83/13 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dotyczy: przetargu nieograniczonego: OL/251-83/13 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: przetargu nieograniczonego: Dostawa sprzętu komputerowego i drukarek dla Urzędu Skarbowego w Gnieźnie. Zamawiający, stosownie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ PARAMETRÓW WYMAGANYCH

FORMULARZ PARAMETRÓW WYMAGANYCH DZPZ/333/72/2015 Załącznik nr 3 FORMULARZ PARAMETRÓW WYMAGANYCH Poz. 1 Specyfikacja zestawu komputerowego min 21 Procesor: Zaoferowany procesor musi uzyskiwać jednocześnie w teście Passmark CPU Mark wynik

Bardziej szczegółowo

Parametr oferowany. p. 1 Stacja robocza. Producent... Model

Parametr oferowany. p. 1 Stacja robocza. Producent... Model L Nazwa p. 1 Stacja robocza Parametry Ilość Konfiguracja sprzętowa i programowa / wymagania minimalne / 9 szt. Typ: Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE DOA.III.272.1.134.2011 Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na zakup sprzętu komputerowego przeznaczonego do użytku na czas realizacji projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE Część I A I. Komputer przenośny Liczba sztuk: 4 Oferowany model*.. Producent*..

CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE Część I A I. Komputer przenośny Liczba sztuk: 4 Oferowany model*.. Producent*.. CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE Część I A I. Komputer przenośny Liczba sztuk: 4 Oferowany model*.. Producent*.. Lp. Opis wymagań minimalnych 1 Procesor: Procesor dwurdzeniowy zgodny

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania Załącznik nr 2 do SIWZ Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania 1. Komputerowa stacja robocza 4 sztuki Ilość zainstalowanych procesorów: 1 szt.; Maksymalna ilość procesorów: 1 szt.; Typ zainstalowanego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia 214/IH/PN/11/2014. Pakiet 1 (Warszawa) Tabela nr 1. Ilość 1 sztuka

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia 214/IH/PN/11/2014. Pakiet 1 (Warszawa) Tabela nr 1. Ilość 1 sztuka Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia 214/IH/PN/11/2014 Pakiet 1 (Warszawa) Tabela nr 1 Zestaw komputerowy: komputer stacjonarny Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie

Bardziej szczegółowo

Podzespół. Oferowany sprzęt oraz jego parametry

Podzespół. Oferowany sprzęt oraz jego parametry Podzespół Typ komputera Komputer stacjonarny Opis Oferowany sprzęt oraz jego parametry Procesor Płyta główna Pamięć operacyjna Procesor klasy x86, min. dwurdzeniowy, min 2 MB Cache, umożliwiający osiągnięcie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu informatycznego

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu informatycznego Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu informatycznego Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa niżej

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1 Załącznik Nr 2 do SIWZ Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr 63/ZP/2013 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Notebook

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE

WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr PO.2611.31.2014 z dnia 11.09.2014 1. Komputer PC. Ilość 7 szt. Kategoria CPV: 30200000-1 Typ: Procesor: Płyta główna: Chipset płyty głównej: Zintegrowane sloty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Oznaczenie sprawy 22/ŁĄCZ/2011 Załącznik nr 2 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA Notebook, 6 szt. Linia Gwarancja Załączone wyposażenie Fizyczne Ekran Specyfikacja Techniczne Komunikacja Oprogramowanie Zadanie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu: Tabela nr 1

Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu: Tabela nr 1 Załącznik nr 8 (Pieczęć Wykonawcy) Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu Przedmiot postępowania: Dostawa fabrycznie nowego sprzętu informatycznego na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Państwowej

Bardziej szczegółowo

1- Stacja robocza - 8 szt.

1- Stacja robocza - 8 szt. Nazwa Lp. komponent u 1 Płyta główna Specyfikacja techniczna 1- Stacja robocza - 8 szt. Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów Zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera lub

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Sprzętu Komputerowego. Procesor wielordzeniowy osiągający w teście Passark CPU Mark wynik min.

Specyfikacja Techniczna Sprzętu Komputerowego. Procesor wielordzeniowy osiągający w teście Passark CPU Mark wynik min. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Dotacje na Innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość

Bardziej szczegółowo

-Zintegrowana -w standardzie High Definition -możliwość wyłączenia karty muzycznej w BIOS -wewnętrzny głośnik w obudowie komputera

-Zintegrowana -w standardzie High Definition -możliwość wyłączenia karty muzycznej w BIOS -wewnętrzny głośnik w obudowie komputera Część I ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa w terminie do 3 dni od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do 21 grudnia 2012 r., fabrycznie nowych 3 szt. stacji roboczych z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

Część I Komputery stacjonarne typu ALL In One 100 szt.

Część I Komputery stacjonarne typu ALL In One 100 szt. Załącznik nr 1 do SIWZ Zmodyfikowany w dniu 6 października 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I Komputery stacjonarne typu ALL In One 100 szt. Lp. Nazwa Minimalne parametry wymagane przez

Bardziej szczegółowo

1.1 Notebook 13,3-3 sztuki Nazwa podzespołu / Opis minimalnych wymagań:

1.1 Notebook 13,3-3 sztuki Nazwa podzespołu / Opis minimalnych wymagań: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1A do SIWZ Część 1: Dostawa notebooków w ilości 7 sztuk o parametrach nie gorszych niż: 1.1 Notebook 13,3-3 sztuki Nazwa podzespołu / Opis minimalnych

Bardziej szczegółowo

1. Parametry techniczne dla komputera stacjonarnego (przykładowy zestaw: HP Pro 3130 Minitower XT266EA):

1. Parametry techniczne dla komputera stacjonarnego (przykładowy zestaw: HP Pro 3130 Minitower XT266EA): 1. Parametry techniczne dla komputera stacjonarnego (przykładowy zestaw: HP Pro 3130 Minitower XT266EA): Lp. 1 Procesor 2 Element Wentylator procesora Typ sprzętu komputerowego Jednostki komputerowe Procesor

Bardziej szczegółowo

Lp. Sprzęt Liczba sztuk Parametr Wymagane minimum. 1. Kompletny zestaw komputerowy z systemem operacyjnym. 15 kompletów

Lp. Sprzęt Liczba sztuk Parametr Wymagane minimum. 1. Kompletny zestaw komputerowy z systemem operacyjnym. 15 kompletów Część A. Sprzęt dla informatyków zgodne z zapytaniem ofertowym nr 08/2013/01 z dnia 03.09.2013 r. w ramach projektu Szkoła, staż, praca Twoja droga do sukcesu! Lp. Sprzęt Liczba sztuk Parametr Wymagane

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr spr. 13/ZP/CBA/2007 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 Serwer wraz z oprogramowaniem Serwer 1. Procesor(y) Dwa procesory wykonane w technologii czterordzeniowej.

Bardziej szczegółowo

Wymagane parametry techniczne

Wymagane parametry techniczne Załącznik Nr 6 do SIWZ Wymagane parametry techniczne 1. Urządzenie wielofunkcyjne 1 sztuka Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia wielofunkcyjnego 1. Technologia druku

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY Zamawiający wymaga dostawy urządzeń komputerowych w podanej niżej ilości oraz o określonych poniżej parametrach technicznych

Bardziej szczegółowo

Zestawy komputerowe z monitorem liczba sztuk: 27

Zestawy komputerowe z monitorem liczba sztuk: 27 Zestawy komputerowe z monitorem liczba sztuk: 27 Nazwa komponentu Typ / model / symbol / producent Wymagane minimalne parametry techniczne komputera Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie

Bardziej szczegółowo

co najmniej 8192 MB ( zainstalowania ) Pamięć systemowa 5 technologia co najmniej DDR3 RAM 1333 MHz rozmiar : nie więcej niż 13,3"

co najmniej 8192 MB ( zainstalowania ) Pamięć systemowa 5 technologia co najmniej DDR3 RAM 1333 MHz rozmiar : nie więcej niż 13,3 Załącznik nr 4D do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Krakowskiego Biura Festiwalowego Część 4 zamówienia Dostawa notebooków 1. Notebook 13 z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

5. Karta graficzna Zintegrowana karta graficzna. bez zmian 6. Wbudowane porty 4x USB 2.0 lub 3.0; bez zmian

5. Karta graficzna Zintegrowana karta graficzna. bez zmian 6. Wbudowane porty 4x USB 2.0 lub 3.0; bez zmian UZUPEŁNIENIE SIWZ Zestaw serwerowy 1 szt. 1. Obudowa Nazwa komponentu 2. Płyta główna 3. Procesor 4. Pamięć operacyjna Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik A. Zestaw komputerowy z monitorem 30 szt. Numer sprawy DO-252-3/JS/13

Załącznik A. Zestaw komputerowy z monitorem 30 szt. Numer sprawy DO-252-3/JS/13 Zestaw komputerowy z monitorem 30 szt Załącznik A Atrybut Typ Procesor Płyta główna/ Gniazda rozszerzeń Pamięć RAM Dysk twardy Napęd optyczny Karta dźwiękowa Karta sieciowa Karta graficzna Porty I/O Obudowa/Zasilacz

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia Dostawa. Tryb zamówienia. Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Rodzaj zamówienia Dostawa. Tryb zamówienia. Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Mogilany: Zakup wraz z dostawą do Zamawiającego sprzętu komputerowego oraz licencji wraz z nośnikami Numer ogłoszenia: 313839-2008; data zamieszczenia: 14.11.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis poszczególnych części zamówienia

Szczegółowy opis poszczególnych części zamówienia Szczegółowy opis poszczególnych części zamówienia Część zamówienia nr 1 komputery typu All in One I.1. Komputery typu All in One szt. 8 Oferowany typ, model.. producent.. *) L.P. Element Minimalne wymagania

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ TECHNICZNY (FT) - ZMIENIONY NR 2 Część IV 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1

FORMULARZ TECHNICZNY (FT) - ZMIENIONY NR 2 Część IV 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1 ... (oznaczenie wykonawcy) 1. Typ skanera płaski, stolikowy 2. Rozdzielczość optyczna 2400x2400 dpi 3. Głębia koloru 48 bit 4. Prędkość skanowania - w trybie przeglądu: do 7 s, 5. Maksymalne rozmiary dokumentu

Bardziej szczegółowo

16x. Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet nr 1. Zestaw komputerowy: komputer stacjonarny. Ilość 1 sztuka

16x. Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet nr 1. Zestaw komputerowy: komputer stacjonarny. Ilość 1 sztuka Pakiet nr 1 Zestaw komputerowy: komputer stacjonarny Ilość 1 sztuka Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie zastosowania 1.1. Komputer będzie wykorzystywany do obsług wielu aplikacji

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. .. sztuk:..

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. .. sztuk:.. Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zadanie1. Zestaw komputerowy ilość: 7 szt. (CPV: 30.20.00.00-1, 30.23.13.00-0, 48.90.00.00-7) 1. Procesor 2. Pamięć RAM Minimum: 16 GB DDR

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 48823000-3 Serwery plików Opis: Zamówienie obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego: - serwer plików

Bardziej szczegółowo

1. Wymagania ogólne dotyczące wszystkich dostarczanych komputerów i sprzętu w ramach niniejszego zamówienia

1. Wymagania ogólne dotyczące wszystkich dostarczanych komputerów i sprzętu w ramach niniejszego zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerów stacjonarnych oraz przenośnych wraz z oprogramowaniem. Dodatkowo w ramach zamówienia przewiduje się dostawę monitorów oraz sprzętu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ TECHNICZNY (FT)

FORMULARZ TECHNICZNY (FT) ... (oznaczenie wykonawcy) 1. Zestaw komputerowy typ I: FORMULARZ TECHNICZNY (FT) Załącznik nr 2 do SIWZ znak sprawy: 65/DI/PN/2012 Ilość sztuk: 70 Opis wymagań minimalnych Oferowane parametry bezwględnie

Bardziej szczegółowo

minimum 16GB pamięci DDR3 SDRAM 1600 MHz 1000 GB SATA 5400 obr. Express Cache 8 GB Zintegrowana z płytą główną

minimum 16GB pamięci DDR3 SDRAM 1600 MHz 1000 GB SATA 5400 obr. Express Cache 8 GB Zintegrowana z płytą główną ROZDZIAŁ IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I Komputer przenośny (laptop) - 2 szt. Pamięć operacyjna osiągający co najmniej 7980 punktów w teście wg minimum 16GB pamięci DDR3 SDRAM 1600 MHz 1000 GB SATA

Bardziej szczegółowo

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. ZADANIE 1. Urządzenia wielofunkcyjne i drukarki. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. ZADANIE 1. Urządzenia wielofunkcyjne i drukarki. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. Urządzenia wielofunkcyjne i drukarki Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 30232000-4 Sprzęt peryferyjny 30232110-8

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 4 do SIWZ Poniższe zestawienie zawiera opis parametrów minimalnych, jakie powinien spełniać oferowany sprzęt komputerowy. 1 Komputer osobisty PC 10 szt.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej.

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej. Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia.. Wymagania techniczne sieci komputerowej. 1. Sieć komputerowa spełnia następujące wymagania techniczne: a) Prędkość przesyłu danych wewnątrz sieci min. 100 Mbps b) Działanie

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy ZAŁĄCZNIK NR 1 BO-WPZ.231.5.2014/603/MM. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Nr sprawy ZAŁĄCZNIK NR 1 BO-WPZ.231.5.2014/603/MM. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Nr sprawy ZAŁĄCZNIK NR 1 BO-WPZ.231.5.2014/603/MM do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 92 zestawów komputerowych i 6 komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Komputer przenośny typu notebook - 60 szt. Typ. Nazwa komponentu Ekran. Zastosowanie. Procesor. Pamięć

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA KOMPUTERA PRZENOŚNEGO DLA WYDZIAŁU ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

DOSTAWA KOMPUTERA PRZENOŚNEGO DLA WYDZIAŁU ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ ZAŁĄCZNIK nr 7 do SIWZ CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA DOSTAWA KOMPUTERA PRZENOŚNEGO DLA WYDZIAŁU ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Do Projektu System przestrzennego rozpoznawania gestów

Bardziej szczegółowo

Opis oferowanego towaru część II Multimedialne sale dydaktyczne. 2 szt. Tablica multimedialna

Opis oferowanego towaru część II Multimedialne sale dydaktyczne. 2 szt. Tablica multimedialna Opis oferowanego towaru część II Multimedialne sale dydaktyczne Lp. Nazwa Ilość Załącznik nr 7 Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca) Tablica multimedialna 2 szt 1. Parametry/warunki

Bardziej szczegółowo

V-DAG-343/28/2007 Człuchów, dnia 11.10.2007r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

V-DAG-343/28/2007 Człuchów, dnia 11.10.2007r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU V-DAG-343/28/2007 Człuchów, dnia.0.2007r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Przedmiot zamówienia: Zakup, dostawa i montaż sprzętu komputerowego.. Nazwa (firma) i adres zamawiającego: Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Załącznik 2.2 do SIWZ po zmianie SIWZ z dnia 02.07.2015 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Pełna nazwa urządzenia, typ, model. Producent Rok produkcji Drukarki laserowe I szt. 3

Bardziej szczegółowo

1x HDMI, RJ 11 (modem), RJ45 (LAN),

1x HDMI, RJ 11 (modem), RJ45 (LAN), FORMULARZ OFERTY TECHNICZNEJ 1. KOMPUTERY PRZENOŚNE (LAPTOP) w zestawie z torbą i myszą optyczną z przeznaczeniem do prac biurowych oraz dla potrzeb dydaktyczno prezentacyjnych. ILOŚĆ SZTUK: 4+4 ** Procesor

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ TECHNICZNY (FT) Część I PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1

FORMULARZ TECHNICZNY (FT) Część I PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1 ... (oznaczenie wykonawcy) FORMULARZ TECHNICZNY (FT) Część I PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1 Załącznik nr 3a do SIWZ znak sprawy: 58/DI/PN/2011 1. Zestaw komputerowy typ I: Komputer PC

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. Znak sprawy: DZP.272-6/14. Komputer stacjonarny 5 sztuk (poz.1)

Opis przedmiotu zamówienia. Znak sprawy: DZP.272-6/14. Komputer stacjonarny 5 sztuk (poz.1) Opis przedmiotu zamówienia Znak sprawy: DZP.272-6/14 Komputer stacjonarny 5 sztuk (poz.1) Opis przedmiotu zamówienia (minimalne wymagania) Typ: Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu

Bardziej szczegółowo