SUPRA BROKERS F334 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SUPRA BROKERS F334 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA"

Transkrypt

1 Załącznik nr 7 do SIWZ nr 208/17/07/2012/N/Biała Podlaska INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej Adres siedziby : ul. Terebelska Biała Podlaska NIP: REGON: PKD: rodzaj przeważającej działalności: 8610Z Działalność szpitali Adresy innych lokalizacji objętych ubezpieczeniem: 1. ul. Okopowa Biała Podlaska I. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Wartość w zł Łączna wysokość obrotów ,20 Wartość kontraktu z NFZ ,67 Rodzaj świadczeń (usług medycznych) poza NFZ Wartość obrotu w zł Hospitalizacja ,24 Porady specjalistyczne ,29 Diagnostyka laboratoryjna i obrazowa ,11 Pozostałe usługi ,20 Liczba Pracownicy ogółem 1011 Lekarze ogółem 151 Lekarze kontraktowi 13 Pielęgniarki ogółem (położne)

2 Liczba przyjętych w ostatnim roku pacjentów Lecznictwo otwarte Lecznictwo zamknięte Oddział Liczba lekarzy kontraktowych Liczba łóżek Otolaryngologiczny - 18 Okulistyczny - 15 Urologiczny - 18 Neurologiczny 18 - Pododdział Udarowy Pododdział Rehabilitacji 2 Neurologicznej Urazowo-Ortopedyczny - 37 Kardiologiczny - Pododdział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego Chorób Wewnętrznych - 50 Chirurgiczny - 40 Ginekologiczno Położniczy - Pododdział Ginekologii - Pododdział Położniczy - Pododdział Patologii Ciąży - Neonatologiczny - Pododdział Noworodkowy - Pododdział Patologii Noworodka i Niemowlęcia - Pododdział Intensywnej Terapii Noworodka i Niemowlęcia , w tym: , w tym: oraz 16 inkubatorów Obserwacyjno - Zakaźny - 28 Dziecięcy - 35 Anestezjologii i Intensywnej Terapii - 13 Ośrodek Hemodializ - 12 stanowisk dializacyjnych Geriatryczny - 35 Opieki Paliatywnej - 14 Onkologiczny

3 Ftyzjopulmonologiczny - 28 Rehabilitacji - 30 Szpitalny Oddział Ratunkowy Zakład Opiekuńczo- Leczniczy - 15 Sposób organizacji opieki lekarskiej podczas dyżurów: Została zawarta umowa z podmiotem leczniczym, której przedmiotem jest zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych poza godzinami normalnych ordynacji. Poza tym, opiekę lekarską podczas dyżurów pełnią również lekarze zatrudnieni na podstawie umowy o pracę ( Oddział Ginekologiczno Położniczy) oraz na podstawie umowy zlecenia (Szpitalny Oddział Ratunkowy). OCENA RYZYKA ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH TAK NIE 1 W podmiocie leczniczym działa Zespół d/s. Zakażeń Szpitalnych 2 W podmiocie leczniczym rejestrowane są zakażenia szpitalne wszystkie wybiórczo nie 3 Liczba stwierdzanych rocznie zakażeń szpitalnych krwiopochodnych nie (wzw B, wzw C, hiv) gronkowca innych 4 Podmiot leczniczy zgłasza do Sanepid zakażenia szpitalne/choroby zakaźne wszystkie krwiopochodne 5 Podmiot leczniczy posiada centralną sterylizatornię 6 W podmiocie leczniczym używane są sterylizatory narzędzi na suche, gorące nie powietrze 7 Prowadzona jest wewnętrzna kontrola procesów sterylizacji 8 Testy używane do kontroli procesów sterylizacji i pracy sterylizatorów: wskaźniki fizyczne wydruk komputerowy testy Bowie-Dicka testy paskowe testy zintegrowane testy biologiczne 9 Używane są puszki Schimmelbuscha jako opakowania do sterylizacji nie 10 Inne opakowania używane do sterylizacji

4 puszki kontenerowe rękawy papierowo foliowe inne 11 Do mycia rąk używane jest mydło w: dozownikach kostkach 12 Do dezynfekcji rąk używany jest środek dezynfekcyjny w dozownikach 13 Cały personel poddawany jest szkoleniom z zakresu zapobiegania infekcjom szkolenie tylko przy przyjęciu do pracy systematycznie 14 W podmiocie leczniczym opracowane są następujące procedury postępowania mycia i dezynfekcji rąk nie nie w czasie pobierania krwi przy wykonywaniu iniekcji podczas dezynfekcji podczas sterylizacji ze sprzętem endoskopowym z zużytym sprzętem jednorazowym ze skażonym mat. biologicznym 15 Przestrzeganie procedur jest systematycznie kontrolowane 16 Możliwa jest izolacja pacjentów chorych zakaźnie 17 Podmiot leczniczy posiada myjnię do endoskopów półautomatyczną automatyczną sterylizator 18 Cały personel narażony na zakażenie wzw jest zaszczepiony przeciwko żółtaczce typu B (na podstawie dokumentacji w Zakł. Leczniczym) Zakres świadczonych usług medycznych Lecznictwo zamknięte Poradnie specjalistyczne Zakład Opiekuńczo - Leczniczy Dział rehabilitacji

5 Fizykoterapia - w ramach Działu Rehabilitacji Diagnostyka specjalistyczna Stacja dializ Apteka szpitalna Pracownia Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi Zakres świadczonych usług pozamedycznych Prowadzenie parkingu odpłatnego Usługi sterylizacji dla podmiotów zewnętrznych Wynajem pomieszczeń Podmiot leczniczy : przygotowuje w aptece szpitalnej leki robione posiada laboratorium diagnostyczne posiada laboratorium mikrobiologiczne posiada pracownię histopatologiczną posiada tomograf komputerowy (TK) posiada jądrowy rezonans magnetyczny (NMR) prowadzi działalność dydaktyczną prowadzi działalność w zakresie doskonalenia zawodowego kadr lekarskich, pielęgniarskich itp. Certyfikaty posiadane przez podmiot leczniczy Certyfikat Akredytacyjny Nr 2011/55 instytucja certyfikująca Ministerstwo Zdrowia Certyfikat ISO 9001 Certyfikat ISO Certyfikat PN-N Certyfikat ISO Tytuł Szpital Przyjazny Dziecku nadany przez WHO i UNICEF Podwykonawcy: świadczenia wykonywane przez podwykonawców w załączeniu. WSzS w Białej Podlaskiej wynajmuje pomieszczenia na ie usługi jak np;

6 sprzątanie usługi żywieniowe usługi pralnicze usługi transportowe prowadzenie płatnej szatni II. UBEZPIECZENIA MIENIA ZASTOSOWANE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE gaśnice hydranty wewnętrzne hydranty zewnętrzne urządzenia sygnalizujące powstanie pożaru stały dozór inne - Dźwiękowy system ostrzegania OCENA BUDYNKÓW I BUDOWLI Budynki nie stoją w zabudowie zwartej Minimalne odległości między budynkami: 13 m Budynki stoją na posesji ogrodzonej Posesja jest oświetlona Konstrukcja budynków: materiały niepalne Ściany działowe wykonane są z: materiałów niepalnych Wystrój wnętrz budynków wykonany jest z materiałów: materiałów niepalnych Ogniomury Wysokość ogniomuru ponad najwyższym dachem: 0,3 m Grubość ogniomuru: Największa 0,25 m najmniejsza 0,25 m Obiekty posiadają wymaganą i sprawną instalację odgromową Istnieją centralne wyłączniki prądu odcinające dopływ energii do wszystkich urządzeń Rodzaj istniejącej instalacji grzewczej: ogrzewanie wodne

7 OCENA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej: 5 km Czas dojazdu jednostek straży pożarnej: 10 min Istnieje możliwość dojazdu jednostek straży pożarnej o każdej porze roku Oznakowane są: drogi pożarowe, drogi i wyjścia ewakuacyjne, lokalizacje sprzętu ppoż. Budynki są wyposażone w sprzęt ratowniczo-gaśniczy zgodnie z wymaganiami Istnieje regulamin ppoż. Pracownicy przechodzą szkolenie na wypadek pożaru i prowadzenia akcji gaśniczej Zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż. Przeprowadzane są regularne kontrole z ramienia straży pożarnej Prowadzi się kontrole sprzętu ratowniczo-gaśniczego Na terenie zakładu znajdują się zbiorniki z wodą (rezerwowy) Źródła dostarczenia wody : Sieć wodociąg.-hydranty INFORMACJE DODATKOWE Wskazane w SIWZ lokalizacje nie znajdują się na terenie zalewowym. Na terenie wymienionych w SIWZ lokalizacji począwszy od 1997 r. nie wystąpiła powódź. Mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz z późn. zm.); b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.); c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)

8 Stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w: a) ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931) Obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane Obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty. W protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie. W szczególności przeglądy okresowe dotyczą: a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; b) sprzętu przeciwpożarowego; c) instalacji elektrycznej i odgromowej; d) instalacji gazowej; e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne); f) instalacji gazów medycznych; g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa; h) instalacji ciśnieniowych; i) urządzeń dźwigowych. Dodatkowe informacje Klauzula prac budowlanych będzie dotyczyła: Adaptacji pomieszczeń pod potrzeby pracowni ESWL -wartość robót ,00 zł Termomodernizacji obiektów- wartość robót: ,00 zł Przebudowie części pomieszczeń wraz z nadbudową kondygnacji budynku 1D-wartość robót: ,00zł 1. Sposób prowadzenia instalacji elektrycznej NN na terenie obiektu: Szacunkowe określenie stanu instalacji (np. dobry, zły; wiek instalacji, opis): dobry

9 wiek instalacji od 26 lat do 1 i 3 -letniej, w tym 1 i 3 -letnia stanowi ok. 80% Przewody dla 230V: 2 i 3 żyłowe; instalacja miedziana Przewody dla 400V: 4 i 5 żyłowe; instalacja miedziana Prowadzenie instalacji elektrycznej kable natynkowe, podtynkowe, kable na powierzchniach palnych (drewno, płyty warstwowe z rdzeniem z pianki poliuretanowej, styropianu, itd.) prowadzone w peszlach, na torach kablowych? - podtynkowe i na torach kablowych Sposób wykonania przepustów kablowych przez palne ściany, stropy? Opis: 2. Zabezpieczenia nadprądowe (bezzwłoczne typu S, topikowe?, opis) - bezzwłoczne typu S i topikowe 3. Koncepcja strefowej ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej: α) instalacja odgromowa (/nie, opis) β) zabezpieczenie ogranicznikami przepięć (schemat ochrony) linii zasilających I stopień ochrony II stopień ochrony III stopień ochrony Rozdzielnia główna Rozdzielnia wewnętrzna obiektu Klasa ogranicznika (B, C, D T1, T2, T3) - nazwa, model / lub brak ochrony: Klasa ogranicznika (B, C, D T1, T2, T3) nazwa, model / lub brak ochrony: Rozdzielnie zabezpieczające poszczególne urządzenia zabezpieczenie czułych urządzeń Klasa ogranicznika (B, C, D T1, T2, T3) nazwa, model / lub brak ochrony: NIE NIE B,C,D Zabezpieczane Zabezpieczane obwody: urządzenia:sprzęt elektroniczny i medyczny używany w oddziałach oraz innych komórkach organizacyjnych szpitala. a) zabezpieczenie ogranicznikami przepięć (schemat ochrony) linii sygnałowych, teleinformatycznych (analogowych i/lub cyfrowych); I stopień ochrony II stopień ochrony III stopień ochrony

10 Klasa ogranicznika (B, C, D T1, T2, T3) - nazwa, model / lub brak ochrony: Klasa ogranicznika (B, C, D T1, T2, T3) nazwa, model / lub brak ochrony: Klasa ogranicznika (B, C, D T1, T2, T3) nazwa, model / lub brak ochrony: Zabezpieczenia TPSA NIE Zabezpieczane obwody / układy sterowania: B,C,D Zabezpieczane urządzenia - wejścia sygnałowe sterowników, centrali, elektroniki przemysłowej i biurowej: Dodatkowy opis: wyłączniki różnicowoprądowe (jaki znamionowy prąd wyzwalania np. 500mA; jakie obwody zostały zabezpieczone np. oświetlenie, gniazda, wybrane maszyny (jakie?), opis:30ma obwody lokalne badania okresowe instalacji elektrycznej i odgromowej (rodzaj, data protokołu, informacja o sprawności instalacji lub uwagach zawartych w protokole): zgodnie z obowiązującymi przepisami inne uwagi (np. strefy EX) BRAK Informacje o zabezpieczeniach przepięciowych wartościowych urządzeń elektrycznych i elektronicznych: - Stosowanie ograniczników przepięć Tak - Klasa zastosowanych ograniczników B C D - Krótki opis rozmieszczenia zastosowanych ograniczników przepięć: tablice strefowe ZABEZPIECZENIA PRZECIWKRADZIEŻOWE 1. Budynki nie są użytkowane wyłącznie przez Ubezpieczającego. 2. Otwory wejściowe oraz okienne są w dobrym stanie technicznym i są należycie zabezpieczone. Stosowane zabezpieczenia Adres Kraty lub żaluzje p/włamaniowe w oknach na parterze Terebelska Alarm p/włamaniowy Terebelska Alarm p/włamaniowy z monitoringiem Terebelska 57-65, Okopowa 3 Firma ochrony SEKCJA OCHRONY SZPITALA Terebelska 57-65, Okopowa 3 Stały dozór SEKCJA OCHRONY SZPITALA 24h Terebelska 57-65, Okopowa 3 Inne monitoring telewizji przemysłowej Terebelska 57-65

11 Przeważająca działalność podmiotu leczniczego objęta jest podatkiem VAT w stawce: zwolnione Mienie podmiotu leczniczego ujmowane jest wg Klasyfikacji Środków Trwałych: uwzględniając podatek VAT SZKODOWOŚĆ Z TYT. UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z OKRESU OSTATNICH 5 LAT (DZIAŁALNOŚĆ MEDYCZNA) Data wyrządzenia szkody Rodzaj ubezpieczenia OC z tyt. prowadzonej działalności OC z tyt. prowadzonej działalności OC z tyt. prowadzonej działalności OC świadczeniodawcy r r r. OC świadczeniodawcy Przyczyna roszczenia Niewłaściwa diagnoza złamanej ręki Zakażenie HCV Zakażenie bakterią, uszkodzenie prawego więzozrostu promieniowołokciowego Obrażenia ciała, zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, błąd terapeutyczny, diagnostyka kciuka prawego Zarzut błędnej diagnostyki złamania prawego nadgarstka urodzenie dziecka w zamartwicy Zarzut braku właściwej diagnozy - martwica kończyny i w efekcie amputacja kończyny dolnej prawej liczba szkód zł zł ,00 zł ,00 zł zł 1 1 Wysokość wypłaconego odszkodowania Utworzono rezerwę na kwotę zł (numer szkody lub PL ) Utworzona rezerwa na kwotę zł oraz zł, (numery szkody i )

12 Rent i rezerw na renty: brak SZKODOWOŚĆ Z TYT. UBEZPIECZEŃ MAJĄTKOWYCH Z OKRESU OSTATNICH 3 LAT Rok Ryzyko Liczba szkód wypłaconych Suma szkód wypłaconych 2012 Mienie od kradzież Mienie od ognia Mienie od ognia Mienie od ognia Mienie od ognia Mienie od ognia Mienie od ognia Mienie od wszystkich ryzyk Mienie od wszystkich ryzyk OC zaginięcie protezy dentystycznej podczas operacji zł 2010 OC zalanie mienia zł Szkodowość komunikacyjna za okres od r. do r. Rok Ryzyko Wypłata Liczba wypłat odszkodowania 2009 AC AC 1 893,74 zł, AC ,48 zł AC Brak Szkodowość na koniec kwietnia 2012r. sporządzona w dniu r. brak utworzonych rezerw.