Pojazd kolejowy TSI Obowiązek stosowania TSI Odstępstwa od stosowania TSI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pojazd kolejowy TSI Obowiązek stosowania TSI Odstępstwa od stosowania TSI"

Transkrypt

1 Pojazd kolejowy TSI Obowiązek stosowania TSI Odstępstwa od stosowania TSI Pojazdy trakcyjne, tabor kolejowy specjalny TSI Sterowanie (decyzja Komisji Europejskiej 2012/88/UE z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjnośc i w zakresie podsystemów Sterowanie transeuropejskieg o systemu kolei (Dz. Urz. UE. L 51 z , str. 1, z późn. zm.), zwana dalej TSI CCS, TSI Sterowanie 1.w przypadku nowych lokomotyw, nowych wagonów i innych nowych samobieżnych pojazdów kolejowych posiadających kabinę maszynisty, zamówione po dniu 1 stycznia 2012 r. lub wprowadzone do eksploatacji po dniu 1 stycznia 2015 r., muszą być zgodne z TSI Sterowanie (pkt Załącznika nr III); 2.każda nowo instalowana część kontroli pociągu podsystemu Sterowanie urządzenia pokładowe ; 3.każda modernizacja już eksploatowanej części kontroli pociągu podsystemu Sterowanie urządzenia pokładowe, jeśli następstwem jest modyfikacja funkcji, parametrów eksploatacyjnych lub związanych z interoperacyjnością interfejsów istniejącego systemu. Nie dotyczy to 1. nowe lokomotywy manewrowe i inne nowe lokomotywy, nowe wagony i inne nowe pojazdy kolejowe posiadające kabinę maszynisty, zamówione po dniu 1 stycznia 2012 r. lub wprowadzone do eksploatacji po dniu 1 stycznia 2015 r. jeżeli są one zaprojektowane z przeznaczeniem wyłącznie do użytku krajowego lub regionalnego z przekroczeniem granicy (pkt Załącznika nr III) nie musza mieć zamontowanego ERTMS, ale muszą być zgodne z krajowymi urządzeniami sterowania ruchem kolejowym i spełniać wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 25d ust. 1 ustawy o transporcie kolejowym tj. w dokumencie pn. Lista Prezesa UTK, zaktualizowanym w dniu 26 września 2013 r. Obowiązuje Od 23 lutego 2012 r. do chwili obecnej Okresy przejściowe Obowiązki informacyjn e producentó w względem Prezesa UTK Decyzje 2006/679/WE i 2006/860/WE po wejściu w życie TSI Sterowanie tracą moc, tj. z dniem 23 lutego 2012 r. Ich przepisy obowiązują jednak nadal w odniesieniu do utrzymania projektów zatwierdzonych zgodnie z załączonymi do tych decyzji specyfikacjami TSI oraz o ile wnioskodawca nie wystąpi o stosowanie TSI CCS do projektów obejmujących budowę nowych podsystemów bądź odnowę lub modernizację podsystemów istniejących, które ssąznajdują się w Obowiązek powiadomien ia Prezesa UTK, czy któraś z wymienionyc h w rubryce odstępstwa od stosowania TSI sytuacji ma miejsce.

2 Pojazdy trakcyjne dużych prędkości TSI Sterowanie decyzja Komisji z dnia 7 listopada 2006 r. dotycząca specyfikacji technicznej interoperacyjnośc i podsystemu "Sterowanie" transeuropejskieg o systemu kolei dużych prędkości oraz zmieniająca załącznik A do decyzji 2006/679/WE z dnia 28 marca 2006 r. dotyczącej specyfikacji technicznej interoperacyjnośc i podsystemu "Sterowanie" transeuropejskieg o systemu kolei konwencjonalnyc h 2006/860/WE modyfikacji uznanych za konieczne celem usunięcia wad związanych z bezpieczeństwem w istniejących systemach; Pokładowy zespół ETCS musi obowiązkowo wchodzić w skład: 1)każdej nowo instalowanej części kontroli pociągu należącej do pokładowego zespołu BKJP; 2)każdej modernizacji istniejącej części kontroli pociągu należącej do pokładowego zespołu BKJP, jeśli następstwem jest modyfikacja funkcji, parametrów i/lub interfejsów istniejącego systemu (zgodnie z załącznikiem B do tej TSI) (pkt 7.2.2). modernizacja istniejącej części kontroli pociągu należącej do pokładowego zespołu BKJP, jeśli te modyfikacje mogą zostać uznane za konieczne celem usunięcia wad związanych z bezpieczeństwem w istniejącym systemie (pkt 7.2.2). od 7 maja 2007 r. - do 23 lutego 2012 r. Przepisy obowiązują jednak nadal w odniesieniu do utrzymania projektów zatwierdzonych zgodnie z załączonymi do tej decyzji specyfikacjami TSI oraz - o ile wnioskodawca nie wystąpi o stosowanie decyzji TSI CCS - do projektów obejmujących budowę nowych podsystemów bądź odnowę lub modernizację podsystemów istniejących, które znajdują się w zaawansowanym stadium realizacji lub stanowią przedmiot kontraktu będącego w trakcie realizacji z dniem powiadomienia o niniejszej decyzji (art. 7). Z uwagi na istniejące zobowiązania umowne, ocena zgodności nowych podsystemów "Sterowanie" i składników interoperacyjności oraz ich odnowy lub modernizacji powinna być dokonywana zgodnie z warunkami pierwszej specyfikacji TSI Sterowanie, tj. z 2002 r. Powinna być ona nadal stosowana na potrzeby utrzymania oraz związanej z nim wymiany elementów podsystemu i składników interoperacyjności, zatwierdzonych na warunkach tejże TSI. Wobec tego skutki Poinformowa nie o podstawie stosowania tej TSI oraz o ewentualnych odstępstwach od jej stosowania

3 (Dz.U.UE.L ) zaawansowanym stadium realizacji lub stanowią przedmiot kontraktu będącego w trakcie realizacji z dniem powiadomienia o TSI CCS (art. 7 TSI CCS) decyzji 2002/731/WE należy utrzymać w mocy w odniesieniu do utrzymania w ramach projektów zatwierdzonych zgodnie z załączoną do niej specyfikacją TSI oraz do projektów obejmujących budowę nowych linii bądź odnowę lub modernizację linii istniejących, które znajdują się w zaawansowanym stadium realizacji lub stanowią przedmiot kontraktu będącego w trakcie realizacji z dniem powiadomienia o niniejszej decyzji. Pojazdy trakcyjne prędkości konwencjonalnej, Tabor kolejowy specjalny prędkości konwencjonalnej TSI Sterowanie decyzja Komisji z dnia 28 marca 2006 r. dotycząca technicznej specyfikacji dla interoperacyjnośc i odnoszącej się do podsystemu 1)Funkcje radiowej transmisji danych dla systemu ETCS są obowiązkowe tylko dla ETCS poziom 2 lub ETCS poziom 3 (pkt 4.2.2, Załącznik) 2)nowe lokomotywy, nowe wagony i inne nowe samobieżne pojazdy kolejowe posiadające kabinę kierowcy, Obowiązek wyposażenia w ERTMS nie ma zastosowania do nowych lokomotyw manewrowych i innych nowych lokomotyw, nowych wagonów i innych nowych pojazdów kolejowych posiadających kabinę kierowcy, jeżeli są one zaprojektowane z od 28 września 2006 r. do 23 lutego 2012 r. Przepisy obowiązują jednak nadal w odniesieniu do utrzymania projektów zatwierdzonych

4 sterowania ruchem kolejowym transeuropejskieg o systemu kolei konwencjonalnyc h (2006/679/WE) (Dz.U.UE.L ) zamówione po dniu 1 stycznia 2012 r. lub wprowadzone do eksploatacji po dniu 1 stycznia 2015 r., muszą być wyposażone w ERTMS (pkt 7.2). 3) Instalowanie GSM-R w taborach kolejowych przeznaczonych dla linii wyposażonych w interfejs klasy A przynajmniej na jednym odcinku (nawet jeżeli jest on nałożony na interfejs systemu klasy B) jest obowiązkowe w odniesieniu do: - nowych instalacji radiowych należących do zespołu BKJP, - modernizacji już eksploatowanej części radiowej zespołu BKJP zmieniającej funkcje lub osiągi podsystemu. 4)Wyposażenie ERTMS/ETCS uzupełnione tam, gdzie to konieczne, odpowiednimi specyficznymi modułami transmisyjnymi (STM), celem umożliwienia funkcjonowania systemów klasy B, jest obowiązkowe w przypadku: - nowych instalacji części kontroli pociągu zespołu BKJP, - modernizacji już eksploatowanej części przeznaczeniem wyłącznie do użytku krajowego lub regionalnego z przekroczeniem granicy (pkt 7.2). zgodnie z załączonymi do tej decyzji specyfikacjami TSI oraz - o ile wnioskodawca nie wystąpi o stosowanie decyzji TSI CCS - do projektów obejmujących budowę nowych podsystemów bądź odnowę lub modernizację podsystemów istniejących, które znajdują się w zaawansowanym stadium realizacji lub stanowią przedmiot kontraktu będącego w trakcie realizacji z dniem powiadomienia o TSI CCS (art. 7 TSI CCS)

5 kontroli pociągu zespołu BKJP, zmieniającej funkcje lub osiągi podsystemu, - jakichkolwiek "ważniejszych doposażeń" eksploatowanego już taboru, dla taboru kolejowego dla operacji transgranicznych w ramach jądra początkowego. Wyposażenie wstępne ERTMS/ETCS dla etapu 1 wyposażania wyprzedzającego, jak to zdefiniowano w punktach oraz dla - nowych instalacji części kontroli pociągu zespołu BKJP, - modernizacji już eksploatowanej części kontroli pociągu zespołu BKJP, zmieniającej funkcje lub osiągi podsystemu, dla taboru kolejowego przeznaczonego dla sieci kolei konwencjonalnej transportu transeuropejskiego. Wyposażenie wyprzedzające obejmuje instalację wszelkich pokładowych lub przytorowych urządzeń ERTMS/ ETCS oraz GSM-R lub innego wyposażenia wspomagającego ETCS i GSM-R (np. instalacja

6 systemy nowe, odnawiane i modernizowane, cały tabor TSI Bezpieczeństwo w tunelach kolejowych Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2007 r. dotycząca technicznej specyfikacji interoperacyjnośc i w zakresie aspektu "Bezpieczeństwo w tunelach kolejowych" transeuropejskieg o systemu kolei konwencjonalnyc h i transeuropejskieg o systemu kolei dużych prędkości (2008/163/WE), (Dz.U.UE.L.2008 okablowania, trasy kablowe, urządzenia mechaniczne, interfejsy, dostawa energii oraz inne, określone urządzenia sterowania ruchem kolejowym lub telekomunikacyjne), które działają na rzecz osiągnięcia określonej gotowości ERTMS bez pełnego wdrożenia wymogów klasy A. Obowiązkowe dla całego taboru Nowy tabor kolejowy produkowany według istniejących projektów, opracowanych przed wejściem w życie niniejszej TSI, i dopuszczony do ruchu przez co najmniej jedno z państw członkowskich, przeznaczony do ruchu na określonych liniach kolejowych, może być wprowadzany do eksploatacji przez okres 4 (czterech) lat od wejścia w życie tej TSI bez dokonywania oceny zgodności z jej warunkami, o ile ruch pociągu będzie odbywał się wyłącznie po określonych liniach kolejowych. Jeżeli jednak tabor ten będzie przeznaczony do eksploatacji na liniach zawierających tunele o długości > 1 km, powinien być wyposażony w urządzenie blokady ręcznego hamulca bezpieczeństwa, zgodnie z od dnia 1 lipca 2008 r. do chwili obecnej Nowy tabor kolejowy produkowany według istniejących projektów, opracowanych przed wejściem w życie niniejszej TSI, i dopuszczony do ruchu przez co najmniej jedno z państw członkowskich, przeznaczony do ruchu na określonych liniach kolejowych, może być wprowadzany do eksploatacji przez okres 4 (czterech) lat od wejścia w życie tej TSI, tj. do dnia 1 lipca 2012 r., bez dokonywania oceny zgodności z jej Obowiązek powiadamian ia Prezesa UTK o wszystkich umowach, na podstawie których eksploatowan e są pociągi związane z zakresem tej TSI, związanych z tunelami kolejowymi

7 .64.1). punktem niniejszej TSI (pkt 7.1.2). warunkami, o ile ruch pociągu będzie odbywał się wyłącznie po określonych liniach kolejowych. Jeżeli jednak tabor ten będzie przeznaczony do eksploatacji na liniach zawierających tunele o długości > 1 km, powinien być wyposażony w urządzenie blokady ręcznego hamulca bezpieczeństwa, zgodnie z punktem niniejszej TSI (pkt 7.1.2). Tabor (zespoły trakcyjne, pojazdy pojedyncze w ramach TSI Tabor decyzja Komisji z dnia 21 lutego 2008 r. Pkt (8) TSI ma zastosowanie do nowego, zmodernizowanego lub odnowionego taboru, pod 1. art. 3 punkty otwarte; 2. art. 4 przypadki szczególne; 3. decyzja 2002/ 735/WE Od 1 września 2008 r.-do chwili obecnej Nie ma ograniczeń co do eksploatacji istniejącego taboru w tunelach zgodnych z niniejszą TSI, o ile nie spowoduje to obniżenia ogólnego poziomu bezpieczeństwa, określonego przez zgłoszone przepisy krajowe (pkt 7.1.3). 1.Składniki interoperacyjności Sześć lat od dnia wejścia w życie

8 określonych składów pojazdów z napędem i bez napędu pojazdy pasażerskich i/lub nieprzewożących pasażerów)klasy 1 o maks. prędkości wynoszącej co najmniej 250 km/h. Tabor klasy 2 o maks. prędkości wynoszącej co najmniej 190 km/h, lecz mniej niż 250 km/h. Obejmuje tabor zaprojektowany do poruszania się: albo z prędkością co najmniej 250 km/h na liniach specjalnie wybudowanych dla dużych prędkości, a umożliwiających przejazd z prędkością przekraczającą 300 km/h w odpowiednich okolicznościach, lub z prędkością rzędu 200 km/h, na liniach z rozdziału 1(PST: tj. na wszystkich liniach dotycząca specyfikacji technicznej interoperacyjnośc i podsystemu "Tabor" transeuropejskieg o systemu kolei dużych prędkości (2008/232/WE) - Dz.U.UE.L wraz z załącznikiem określonymi warunkami. Ocena zgodności nowych podsystemów Tabor i składników interoperacyjności oraz ich odnowy lub modernizacji powinna być dokonywana zgodnie z warunkami TSI z 2002, która powinna być nadal stosowana na potrzeby utrzymania oraz związanej z nim wymiany elementów podsystemu i składników interoperacyjności. Art. 2 - niniejsza TSI ma zastosowanie do całości nowego, modernizowanego lub odnawianego taboru oraz do wszystkich nowych, modernizowanych lub odnawianych linii transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości w rozumieniu załącznika I do dyrektywy 96/48/WE. obowiązuje w odniesieniu do utrzymania projektów zatwierdzonych zgodnie z załączoną do niniejszej decyzji specyfikacją TSI. 4.art. 7 odstępstwa wynikające z przekazanych Komisji informacji o umowach zakładających znaczny poziom interoperacyjności lokalnej lub regionalnej. 5. Tabor nowy produkowany wg nowego projektu: a) Faza A: Podstawa certyfikacji wg TSI obowiązującej w dniu ustanowienia dla danego taboru, zostanie utrzymana przez okres 7 lat trwania fazy A. Stosowanie uaktualnionej wersji TSI dopuszczone w całości albo części. b) Faza B: Wymagania dla podsystemu ważne są przez 7 lat, trwania fazy B, nawet jeśli w międzyczasie wejdzie w życie nowa TSI. Wymagania dla składników interoperacyjności ważne są przez 5 lat, nawet jeśli w międzyczasie wejdzie w życie nowa TSI. 6. Tabor nowy produkowany wg istniejącego projektu zatwierdzonego wg istniejącej TSI Istniejące świadectwo badania niniejszej TSI. Po upływie okresu przejściowego składniki interoperacyjności przeznaczone do stosowania w podsystemach będą musiały posiadać wymaganą deklarację WE zgodności lub przydatności do stosowania, z wyjątkami dopuszczonymi na mocy poniższego punktu , zgodnie z pkt dyrektywy 96/48/WE 2. Przyszłe umowy Wszelkie przyszłe umowy lub zmiany umów istniejących, a w szczególności tych, które obejmują dostawę taboru kolejowego, którego konstrukcja nie posiada świadectwa zgodności z TSI, będą uwzględniały prawo UE i niniejszą TSI. Państwa członkowskie będą zawiadamiać Komisję o takich

9 kolei dużych prędkości), gdzie jest to zgodne z poziomem parametrów tych linii. (pkt 1.1 oraz pkt ) typu lub sprawdzenia projektu podsystemu jest ważne przez 7 okres trwania fazy B, od daty jego wydania, nawet jeśli w międzyczasie wejdzie w życie nowa TSI. Przed zakończeniem 7 okresu trwania fazy B, tabor należy poddać ocenie zgodnie z aktualnie obowiązującą TSI w zakresie tych wymagań, które zostały zmienione lub są nowe w porównaniu z TSI, która była podstawą wydania świadectwa, chyba, że został złożony i przyjęty wniosek o odstępstwo. Wtedy istniejące świadectwo weryfikacji WE: badania typu lub sprawdzenia projektu pozostanie ważne przez kolejne 3 lata fazy B. Przed końcem tej trzyletniej fazy można powtórzyć procedurę wnioskowania i uchylenia powyższej zasady. Jeżeli projekt podsystemu spełnia odnośne wymagania, świadectwo weryfikacji WE: badania typu lub sprawdzenia projektu pozostaje ważne przez kolejne siedem lat fazy B. W przypadku, gdy uaktualnienie TSI nie wejścia w życie przed zakończeniem fazy B, ocena taboru nie jest wymagana i odpowiednie świadectwo pozostaje ważne przez kolejne siedem lat fazy porozumieniach i modyfikacjach. W takim przypadku stosuje się taką samą procedurę, jak w podana w pkt , zgodnie z pkt decyzji 2012/464/UE

10 B. 3. Tabor nowy produkowany wg istniejącego projektu niezatwierdzonego wg poprzedniej wersji (2002) TSI Tabor dla kolei dużych prędkości W przypadku taboru klasy 2, który nie był objęty zakresem poprzedniej wersji TSI Tabor z 2002, tabor nowy produkowany wg istniejącego projektu może w okresie przejściowym wynoszącym cztery lata od daty rozpoczęcia stosowania niniejszej TSI (tj. od dnia 1 września 2008 r.) uzyskać zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji bez stosowania aktualnie obowiązującej TSI Tabor dla kolei dużych prędkości. W takim przypadku stosuje się zgłoszone przepisy krajowe. Po upływie czteroletniego okresu przejściowego dokonuje się oceny zgodności z aktualnie obowiązującą TSI Tabor dla kolei dużych prędkości, aby umożliwić wprowadzenie do eksploatacji danego nowo produkowanego taboru. Za istniejący projekt, o którym mowa w pkt i 7.1.3, uważa się określony projekt, który został już wykorzystany do produkcji typu taboru

11 Infrastruktura Lokomotywy i tabor pasażerski kolei konwencjonalnych TSI Infrastruktura decyzja Komisji z dnia 30 maja 2002 r. dotycząca TSI odnoszącej się do podsystemu infrastruktury transeuropejskieg o systemu kolei dużych prędkości, określonej w art. 6 ust. 1 dyrektywy Rady 96/48/WE (2002/732/WE) - Dz.U.UE.L TSI lokomotywy i tabor pasażerski decyzja Komisji z dnia 26 kwietnia 1. Warunki dla osiągnięcia interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości dotyczą projektowania, budowy, modernizacji i eksploatacji infrastruktury i taboru kolejowego, który ma zostać uruchomiony po dacie wejścia w życie dyrektywy 96/48/WE. 1. TSI ma zastosowanie do całego nowego taboru w transeuropejskim systemie kolei konwencjonalnych wskazanego w załączniku I kolejowego, który uzyskał już zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji w państwie członkowskim przed datą wejścia w życie niniejszej TSI. 4. Tabor modernizowany lub odnawiany Dokonywanie nowej oceny pod kątem wymagań TSI obowiązującej w dniu złożenia wniosku wymagane jest tylko dla modyfikacji w zakresie obowiązywania niniejszej TSI. 1.TSI nie mają zastosowania wobec remontów ani wymiany w ramach konserwacji. Jednakże pożądane jest, aby TSI stosowały się do remontów, gdy będzie to miało miejsce w przypadku TSI dla systemu kolei konwencjonalnej na mocy dyrektywy 2001/16/WE. Wobec braku obowiązkowego wymagania i z uwagi na stopień prac remontowych zachęca się Państwa Członkowskie do stosowania TSI, w przypadku gdy są one w stanie dokonać tego w odniesieniu do remontów i wymiany w ramach konserwacji.(pkt 8) 1. art. 3 punkty otwarte; 2. art. 4 przypadki szczególne 3. Niniejszej TSI nie stosuje się do jednostek istniejącego Od dnia 30 listopada 2002 r. do 1 lipca 2008 r. Od 1 czerwca 2011 r. do chwili obecnej 1. Do dnia 1 czerwca 2017 r. stosowanie niniejszej TSI nie jest obowiązkowe w

12 2011 r. w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjnośc i odnoszącej się do podsystemu "Tabor - lokomotywy i tabor pasażerski" w transeuropejski m systemie kolei konwencjonalny ch (2011/291/UE) - Dz.U.UE.L wraz z załącznikiem do dyrektywy 2008/57/WE tj. pojazdów, co do których jest możliwe, iż będą się one poruszać na całej lub na części transeuropejskiej sieci kolei konwencjonalnej (pociągi napędzane energią cieplną i elektryczne, jednostki trakcyjne napędzane energią cieplną i elektryczne, wagony pasażerskie, wagony towarowe) art TSI ma zastosowanie do istniejącego taboru, w przypadku gdy podlega on odnowieniu lub modernizacji. 3. Niniejsza TSI ma zastosowanie do wszystkich jednostek taboru wchodzących w jej zakres, które są wprowadzone do eksploatacji po dacie rozpoczęcia stosowania niniejszej TSI, z wyjątkiem przypadków, w których stosuje się poniższy pkt "Okres przejściowy" lub pkt "Zastosowanie do OTM". 4. Cały tabor wyprodukowany zgodnie z projektem opracowanym po dacie rozpoczęcia stosowania niniejszej decyzji musi być zgodny z taboru, które są już eksploatowane w sieci kolei (lub w części sieci) jednego państwa członkowskiego w czasie, gdy niniejsza decyzja wchodzi w życie, dopóki nie zostaną one poddane modernizacji lub odnowieniu. 4. Stosowanie niniejszej TSI w odniesieniu do OTM nie jest obowiązkowe. przypadku następującego taboru: a) projektów w zaawansowanym stadium realizacji, o których mowa w pkt TSI; b) umów w trakcie wykonania, o których mowa w pkt TSI; c) taboru konstrukcji istniejącej, o którym mowa w pkt TSI. 2. Składniki interoperacyjności Sześć lat od dnia wejścia w życie niniejszej TSI. Produkcja lub modernizacja/odnowi enie podsystemu z wykorzystaniem niecertyfikowanych składników interoperacyjności muszą być zakończone w ciągu okresu przejściowego, łącznie z dopuszczeniem do eksploatacji. Po upływie okresu przejściowego i z

13 Wagony towarowe, w tym pojazdy przeznaczone do przewozu samochodów ciężarowych kolei konwencjonalnych i kolei dużych prędkości TSI WAG rozporządzenie Komisji z dnia 13 marca 2013 r. dotyczące technicznej specyfikacji interoperacyjnośc i odnoszącej się do podsystemu "Tabor - wagony towarowe" systemu kolei w Unii Europejskiej i uchylające decyzję 2006/861/WE (Dz.U.UE.L ) niniejszą TSI. 1. TSI ma zastosowanie do podsystemu "Tabor - wagony towarowe" opisanego w pkt 2.7 załącznika II do dyrektywy 2008/57/WE. 2. TSI stosuje się do wagonów towarowych o maksymalnej prędkości eksploatacyjnej nie większej niż 160 km/h i maksymalnym nacisku osi nie większym niż 25 t. 3. TSI stosuje się do wagonów towarowych, które mają być eksploatowane na następujących nominalnych szerokościach toru: mm, mm, mm i mm. 3. TSI stosuje się do wszystkich nowych wagonów 1. TSI nie stosuje się do wagonów towarowych eksploatowanych głównie na liniach o szerokości toru mm, które mogą być czasami eksploatowane na liniach o szerokości toru mm. 2. art. 4 punkty otwarte 3. art. 5 przypadki szczególne 4. Zastosowanie decyzji 2006/861/WE do utrzymania projektów zatwierdzonych zgodnie z tą decyzją oraz, o ile wnioskodawca nie złoży wniosku o stosowanie niniejszego rozporządzenia, do projektów dotyczących nowych, odnowionych lub zmodernizowanych podsystemów, które znajdują Od 1 stycznia 2014 r. do chwili obecnej zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w pkt załącznika dotyczącym utrzymania składniki interoperacyjności obejmuje się wymogiem posiadania deklaracji zgodności WE lub przydatności do stosowania WE przed ich włączeniem do podsystemu. 1.Okres przejściowy 10 lat dla wydawania świadectw weryfikacji WE dla podsystemu zawierającego składniki interoperacyjności bez deklaracji WE o zgodności lub przydatności do stosowania. 2. Okres przejściowy 10 lat dla produkcji lub modernizacji/odnowi enia podsystemu z wykorzystaniem niecertyfikowanych składników interoperacyjności,

14 towarowych należących do taboru systemu kolei w Unii Europejskiej. 4. TSI stosuje się do istniejących wagonów taboru towarowego: a) jeżeli są one poddawane odnowieniu lub modernizacji zgodnie z art. 20 dyrektywy 2008/57/WE; lub b) w odniesieniu do określonych przepisów, np. identyfikowalności osi z pkt i planu utrzymania z pkt Niniejsza TSI ma zastosowanie do podsystemu "Tabor - wagony towarowe" i dotyczy wagonów dopuszczonych do eksploatacji po dacie stosowania niniejszej TSI. się na zaawansowanym etapie realizacji lub są przedmiotem umowy, która jest wykonywana w chwili opublikowania niniejszego rozporządzenia. 3. TSI nie ma zastosowania do ruchomych urządzeń przeznaczonych do budowy i utrzymania infrastruktury kolejowej oraz pojazdów przeznaczonych do przewozu - pojazdów silnikowych z pasażerami na pokładzie, lub - pojazdów silnikowych bez pasażerów na pokładzie, które są jednak przeznaczone do zintegrowania z pociągami pasażerskimi (wagony do przewozu samochodów). 4. Jednostka, która została już oddana do eksploatacji w jednym państwie członkowskim, nie podlega dodatkowym zezwoleniom na oddanie do eksploatacji, w przypadku spełnienia warunków pkt załącznika do rozporządzenia. 5. W przypadku wymiany, odnowy lub modernizacji - jeżeli zakres pracy prowadzi do innej funkcji lub charakterystyki pracy lub w przypadku wymiany elementu w jednostce, podmiot zamawiający lub producent są łącznie z oddaniem do eksploatacji. 3. Okres przejściowy 1 rok dla nowo wyprodukowanych składników interoperacyjności "oznaczenia sygnałowe końca pociągu", są objęte wymaganą deklaracją WE o zgodności. 4. Okres przejściowy 3 lat dla deklaracji weryfikacji lub zgodności z typem wydanych dla nowego pojazdu zgodnie z decyzją 2006/861/WE

15 Wagony towarowe taboru kolei konwencjonalnej TSI WAG decyzja Komisji z dnia 28 lipca 2006 r. dotycząca technicznej specyfikacji dla interoperacyjnośc i odnoszącej się do podsystemu "tabor kolejowy - wagony towarowe" transeuropejskieg o systemu kolei konwencjonalnyc h (2006/861/WE) - Dz.U.UE.L TSI ma zastosowanie do odnawiania, ale nie do wymiany związanej z utrzymaniem (pkt 7). 2. TSI dotyczy podsystemu Tabor, wymienionego w punkcie 1 załącznika II do dyrektywy 2001/16/WE (pkt 1.1 załącznika). 3. TSI dotyczy nowych, modernizowanych albo poddawanych odnowie wagonów towarowych, oddanych do eksploatacji po jej wejściu w życie (pkt 2.1 załącznika). 4. Nowy tabor - Rozdziały od 2 do 6 oraz wszelkie ustalenia szczególne zawarte w podpunkcie 7.7 poniżej w pełni stosują się do nowych wagonów towarowych oddawanych do eksploatacji, z następującymi wyjątkami: Ustalenia podpunktu (elementy skuteczności hamowania) zobowiązani do przesłania danemu państwu członkowskiemu dokumentacji z opisem projektu. Państwo członkowskie podejmuje decyzję, czy konieczne jest nowe zezwolenie na oddanie do eksploatacji. pkt 7.2. załącznika do rozporządzenia. 1.Art. 2 punkty otwarte 2. Art. 3 - odstępstwa wynikające z przekazanych Komisji informacji o umowach zakładających znaczny poziom interoperacyjności lokalnej lub regionalnej. 3. Niniejsza TSI nie dotyczy wagonów będących przedmiotem kontraktu już podpisanego przed datą jej wejścia w życie (pkt 2.1 załącznika). 4. W przypadku odnowy lub modernizacji wagonów towarowych, które wymagają zezwolenia, przewidziane są następujące wyjątki od TSI: Wykrywanie przegrzanych osi (do określenia przy następnej aktualizacji niniejszej TSI); Profil opóźnienia w funkcji mocy hamowania; Warunki środowiskowe; Zjawiska aerodynamiczne (do określenia przy następnej aktualizacji niniejszej TSI); 28 lutego 2007 r. 1 stycznia 2014 r.

16 dotyczące profilu opóźnienia mocy hamowania, dla których data wdrożenia zostanie podana w przyszłych aktualizacjach TSI (pkt 7.3 załącznika). 5.Istniejący tabor - Istniejące wagony towarowe są to wagony towarowe, które będą w eksploatacji przed wejściem w życie niniejszej TSI. Dotyczy taboru, gdy ten nie jest poddawany odnowie albo modernizacji (pkt załącznika). 6. Wymagania w zakresie oznakowania - wszystkie istniejące interoperacyjne wagony towarowe muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej TSI dotyczących oznakowania wagonów, od daty następnego całkowitego przemalowania wagonu, bez interwencji organu notyfikowanego (pkt załącznika). 7. Przyszłe porozumienia krajowe, dwustronne, wielostronne albo międzynarodowe powinny uwzględniać niniejszą TSI. Wiatr boczny (do określenia przy następnej aktualizacji niniejszej TSI); Akta utrzymania. Zastosowanie mają przepisy krajowe. 5. Dla wagonów towarowych, eksploatowanych na mocy porozumień krajowych, dwustronnych, wielostronnych albo międzynarodowych podczas odnowy albo modernizacji należy stosować warunki wymienione w odnośnych porozumieniach, o ile takie warunki istnieją. W przypadku braku takich warunków zastosowanie ma niniejsza TSI (pkt załącznika). 6. Porozumienia krajowe, dwustronne, wielostronne albo międzynarodowe, o których państwa członkowskie powiadomiły Komisję w terminie 6 miesięcy od daty wejścia niniejszej TSI - Kontynuacja eksploatacji i utrzymania wagonów objętych przez te porozumienia powinna być dopuszczalna, o ile są one zgodne z prawem wspólnotowym (pkt załącznika)

17 Tabor pasażerski kolei konwencjonalnych i kolei dużych prędkości TSI osoby o ograniczonej możliwości poruszania się decyzja Komisji z dnia 21 grudnia 2007 r. dotycząca technicznej specyfikacji interoperacyjnośc i w zakresie aspektu "Osoby o ograniczonej możliwości poruszania się" transeuropejskie go systemu kolei konwencjonalny ch i transeuropejskie go systemu kolei dużych prędkości ( 2008/164/WE) - Dz.U.UE.L TSI ma zastosowanie do całości nowego, modernizowanego lub odnawianego taboru kolei dużych prędkości i kolei konwencjonalnych (pkt 4). 2. Aspekty dotyczące taboru przedstawione w rozdziałach od 2 do 6 niniejszej TSI oraz wszelkie inne wymienione poniżej warunki szczególne obowiązują w całości dla nowego taboru oddawanego do eksploatacji (pkt załącznika). 1. TSI nie dotyczy nowego taboru, który w dniu wejścia w życie niniejszej TSI stanowi przedmiot kontraktu już zawartego lub znajdującego się w końcowej fazie procedury przetargowej ( załącznika) 2. Nowy tabor nowej produkcji Faza A TSI obowiązująca w dniu powołania jednostki notyfikowanej stanowić będzie podstawę certyfikacji wskazanego taboru przez okres 7 lat od dnia powołania takiej jednostki (faza A), poza przypadkiem zastosowania art. 19 dyrektywy 96/48/WE, zmienionej dyrektywą 2004/50/WE. W przypadku, gdy w trakcie fazy A wejdzie w życie uaktualniona wersja TSI, w tym wersja obecna, dopuszcza się zastosowanie wersji uaktualnionej, w całości lub w części, jeśli zgadza się na to zarówno wnioskodawca, jak i jednostka notyfikowana. Uzgodnienia takie powinny zostać udokumentowane. Po wydaniu oceny pozytywnej jednostka notyfikowana wystawia świadectwo weryfikacji WE na podstawie Od dnia 1 lipca 2008 r. do chwili obecnej 1. Państwa członkowskie mogą nie stosować niniejszej TSI przez okres przejściowy, który upływa z dniem 1 stycznia 2010 r. Odstępstwo to ograniczone jest do: - kontraktów już podpisanych lub znajdujących się w końcowej fazie procedury przetargowej na dzień wejścia w życie niniejszej TSI oraz opcji do tych kontraktów, przewidujących zakup dodatkowych pojazdów; - kontraktów na zakup nowego taboru istniejącej konstrukcji, podpisanych w okresu przejściowym.

18 badania typu lub sprawdzenia projektu podsystemu albo świadectwo zgodności i/lub przydatności do stosowania w oparciu o badanie typu lub sprawdzenie projektu dla składnika interoperacyjności. Faza B a) Wymagania dla podsystemu Wystawione świadectwo badania typu lub sprawdzenia projektu dla podsystemu ważne jest na okres 7 lat (faza B), nawet jeśli wcześniej wejdzie w życie nowa TSI, z wyjątkiem przypadku zastosowania art. 19 dyrektywy 96/48/WE, zmienionej dyrektywą 2004/50/WE. W tym okresie tabor tego samego typu może być oddawany do eksploatacji bez konieczności przeprowadzania nowej oceny typu. Przed upływem 7 okresu fazy B tabor podlega ocenie zgodnie z aktualnie obowiązującą TSI w zakresie tych wymagań, które zostały zmienione lub pojawiły się po raz pierwszy w porównaniu z podstawą certyfikacji. - W przypadku złożenia i przyjęcia wniosku o odstępstwo, istniejące świadectwo weryfikacji WE na

19 podstawie badania typu lub sprawdzenia projektu zachowuje ważność na kolejny okres 3 fazy B. Ten sam proces oceny i wystąpienia o odstępstwo można powtórzyć przed upływem tego okresu trzyletniego. - Jeśli projekt podsystemu jest zgodny, świadectwo weryfikacji WE na podstawie badania typu lub sprawdzenia projektu zachowuje ważność na kolejny okres 7 fazy B. W przypadku, gdy przed końcem fazy B nie wejdzie w życie żadna nowa TSI, ocena taboru nie jest wymagana, a odpowiednie świadectwo zachowuje ważność na kolejny okres siedmioletni fazy B. b) Wymagania dla składników interoperacyjności Świadectwo badania typu lub sprawdzenia projektu lub świadectwo przydatności do stosowania jest ważne przez okres 5 fazy B, nawet jeśli w tym czasie wejdzie w życie nowa TSI, z wyjątkiem przypadku zastosowania art. 19 dyrektywy 96/48/WE, zmienionej dyrektywą 2004/50/WE. W tym okresie nowe składniki tego samego typu mogą być oddawane do

20 Tabor transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych TSI Tabor kolejowy hałas (decyzja Komisji z dnia 4 kwietnia 2011 r. dotycząca technicznej specyfikacji interopracyjności odnoszącej się do podsystemu Tabor kolejowyhałas transeuropejskieg o systemu kolei konwencjonalnyc h (Dz.U.UE.L )) 2011/229/UE, 2012/464/UE Obowiązkowe dla całego taboru, w tym nowych pojazdów, odnowionego lub zmodernizowanego taboru kolejowego, jeżeli wymagają tego przepisy sekcji 7 (pkt 4.1 załącznika do TSI Tabor kolejowy - hałas) eksploatacji bez konieczności oceny. Przed upływem 5 okresu fazy B składnik podlega ocenie zgodnie z aktualnie obowiązującą TSI w zakresie tych wymagań, które zostały zmienione lub pojawiły się po raz pierwszy w porównaniu z podstawą certyfikacji. 3.Przypadki szczególne - Od 4 kwietnia 2011 r. - do chwili obecnej Z dniem 4 kwietnia 2011 r. uchyla się decyzję Komisji 2006/66/WE. Jej postanowienia pozostają jednak w mocy w odniesieniu do utrzymania projektów zatwierdzonych zgodnie z TSI załączoną do tej decyzji oraz, jeśli wnioskodawca nie zażąda zastosowania tej decyzji, w odniesieniu do projektów dotyczących nowych pojazdów i odnawiania lub modernizacji istniejących pojazdów, które znajdują się w zaawansowanym Obowiązek powiadamian ia Prezesa UTK o wszystkich umowach, na podstawie których eksploatowan e są pociągi związane z zakresem tej TSI, zgodnie z art. 2 TSI Tabor kolejowyhałas.

21 Wspólne dla całego taboru Wszystkie TSI (wynika z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie interoperacyjnośc i systemu kolei we Wspólnocie (Dz.U.UE.L ), zwanej dalej Dyrektywą ) Jeżeli nie zachodzą właściwe szczególne przypadki, państwo członkowskie nie musi stosować jednej lub kilku TSI w następujących przypadkach: w przypadku planowanego nowego podsystemu, w przypadku odnowienia lub modernizacji istniejącego już podsystemu lub w przypadku jakiegokolwiek elementu, o którym mowa w art. 1 ust. 1, będącego na zaawansowanym etapie realizacji lub będącego przedmiotem realizowanego kontraktu w momencie publikacji TSI; w przypadku projektu dotyczącego odnowienia lub modernizacji istniejącego już podsystemu, jeśli skrajnia ładunku, prześwit toru, szerokość międzytorza lub napięcie sieci elektrycznej w tych TSI nie są zgodne z tymi istniejącymi już w podsystemie; w przypadku planowanego nowego podsystemu lub planowanego odnowienia lub stadium realizacji lub stanowią przedmiot umowy, która jest w trakcie wykonania w dniu powiadomienia o TSI Tabor kolejowy-hałas.

22 modernizacji istniejącego już podsystemu na terytorium tego państwa członkowskiego, którego sieć kolejowa jest oddzielona lub odizolowana przez morze od sieci kolejowej na pozostałym obszarze Wspólnoty lub oddzielona od niej z uwagi na szczególne uwarunkowania geograficzne; w przypadku planowanego odnowienia, rozszerzenia lub modernizacji istniejącego już podsystemu, jeśli stosowanie tych TSI wpłynęłoby na opłacalność ekonomiczną projektu lub zgodność systemu kolejowego państwa członkowskiego; w przypadku gdy w następstwie wypadku lub klęski żywiołowej warunki szybkiej odbudowy sieci nie pozwalają ze względów ekonomicznych lub technicznych na częściowe lub całkowite stosowanie odpowiednich TSI; w przypadku pojazdów jadących z państw trzecich lub do państw trzecich, w których prześwit toru różni się od prześwitu toru głównej sieci kolejowej we Wspólnocie. (art. 9 Dyrektywy)

Certyfikacja taboru w świetle zapisów Dyrektywy 2008/57. Jan Raczyński, PKP INTERCITY

Certyfikacja taboru w świetle zapisów Dyrektywy 2008/57. Jan Raczyński, PKP INTERCITY Certyfikacja taboru w świetle zapisów Dyrektywy 2008/57 Jan Raczyński, PKP INTERCITY 1 Obowiązują oddzielne specyfikacje dla następujących rodzajów taboru: pociągi dużych prędkości; lokomotywy i zespoły

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania certyfikacyjne ERTMS w Polsce

Uwarunkowania certyfikacyjne ERTMS w Polsce Uwarunkowania certyfikacyjne ERTMS w Polsce Andrzej Toruń KONFERENCJA ERTMS w Krajach Europy Środkowo - Wschodniej Warszawa 27-28 maja 2010 r. Prawo wspólnotowe 46 dyrektyw nowego podejścia legislacyjnego

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA RBF. Warszawa, 28 luty 2012 r.

KONFERENCJA RBF. Warszawa, 28 luty 2012 r. Informacja o istotnych zmianach regulacji prawnych w zakresie certyfikacji i dopuszczeń do eksploatacji wynikających z nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym KONFERENCJA RBF Warszawa, 28 luty 2012

Bardziej szczegółowo

Pojazdy dopuszczone w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej

Pojazdy dopuszczone w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej Źródło: http://www.utk.gov.pl/pl/rynek-wyrobow-kolejowyc/dopuszczenia-do-eksploa/zezwolenia-na-dopuszcze/pojazdy/pojazdy -dopuszczone-w-i/7310,pojazdy-dopuszczone-w-innym-panstwie-czlonkowskim-unii-europejskiej.html

Bardziej szczegółowo

Zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji podsystemu strukturalnego. Interoperacyjność.

Zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji podsystemu strukturalnego. Interoperacyjność. Zezwolenia na dopuszczenie do podsystemu strukturalnego. Interoperacyjność. www.plk-sa.pl Warszawa, marzec 2014 r. Geneza wdrożenia interoperacyjności w Europie Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) L 150/10 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/924 z dnia 8 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 321/2013 dotyczące technicznej specyfikacji interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu Tabor

Bardziej szczegółowo

Propozycja rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie

Propozycja rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie Propozycja rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności oraz procedur oceny zgodności dla Wojciech Rzepka Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Certyfikacja taboru jako podsystemu. Stanisław Opaliński

Certyfikacja taboru jako podsystemu. Stanisław Opaliński Certyfikacja taboru jako podsystemu Stanisław Opaliński Certyfikacja zgodności - działanie strony trzeciej wykazujące, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany wyrób, proces,

Bardziej szczegółowo

Znowelizowana Dyrektywa 2008/57 o interoperacyjności. Zakres zmian i implikacje dla sektora kolejowego. Dr inż. Marek Pawlik

Znowelizowana Dyrektywa 2008/57 o interoperacyjności. Zakres zmian i implikacje dla sektora kolejowego. Dr inż. Marek Pawlik Znowelizowana Dyrektywa 2008/57 o interoperacyjności Zakres zmian i implikacje dla sektora kolejowego Dr inż. Marek Pawlik EUROPEJSKIE REGULACJE PRAWNE DLA KOLEI PIERWOTNA IDEA: : swobodny przepływ osób,

Bardziej szczegółowo

Certyfikacja wyposażenia lokomotyw w urządzenia sterowania. mgr inż. Witold Olpiński

Certyfikacja wyposażenia lokomotyw w urządzenia sterowania. mgr inż. Witold Olpiński Certyfikacja wyposażenia lokomotyw w urządzenia sterowania mgr inż. Witold Olpiński Składniki interoperacyjności W zakresie podsystemu pokładowych urządzeń Sterowanie podstawowymi składnikami interoperacyjności

Bardziej szczegółowo

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym stan zaawansowania. Rafał Iwański Ministerstwo Infrastruktury

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym stan zaawansowania. Rafał Iwański Ministerstwo Infrastruktury Wprowadzenie do polskiego prawa dyrektywy 2008/57/WE w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym stan zaawansowania Rafał Iwański Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Uregulowania prawne. dotyczące certyfikacji. podsystemów współtworzących. linie kolejowe

Uregulowania prawne. dotyczące certyfikacji. podsystemów współtworzących. linie kolejowe Uregulowania prawne dotyczące certyfikacji podsystemów współtworzących linie kolejowe dr inż. Marek PAWLIK zastępca dyrektora IK ds. interoperacyjności Konstrukcja prawa UE dla TK dyrektywy Parlamentu

Bardziej szczegółowo

Opracowywanie i przyjmowanie Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności TSI oraz certyfikacja wspólnotowa na bazie tych specyfikacji

Opracowywanie i przyjmowanie Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności TSI oraz certyfikacja wspólnotowa na bazie tych specyfikacji Opracowywanie i przyjmowanie Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności TSI oraz certyfikacja wspólnotowa na bazie tych specyfikacji mgr inż. Wojciech Rzepka Warszawa, 12 13 maja 2008 r. 1 TSI - Techniczna

Bardziej szczegółowo

Wyświetlany tekst posiada nowszą wersję. Pierwsze zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji dla typu pojazdu kolejowego

Wyświetlany tekst posiada nowszą wersję. Pierwsze zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji dla typu pojazdu kolejowego Źródło: http://www.utk.gov.pl/pl/rynek-wyrobow-kolejowyc/dopuszczenia-do-eksploa/zezwolenia-na-dopuszcze/pojazdy/pojazdy -niezgodne-z-tsi/5479,pierwsze-zezwolenie.html Wygenerowano: Poniedziałek, 5 września

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WDRAŻANIA INTEROPERACYJNOŚCI NA SIECI KOLEJOWEJ ZARZĄDZANEJ PRZEZ PKP PLK S.A.

STRATEGIA WDRAŻANIA INTEROPERACYJNOŚCI NA SIECI KOLEJOWEJ ZARZĄDZANEJ PRZEZ PKP PLK S.A. STRATEGIA WDRAŻANIA INTEROPERACYJNOŚCI NA SIECI KOLEJOWEJ ZARZĄDZANEJ PRZEZ PKP PLK S.A. Warszawa, 24 lipca 2014 Cel i zakres stosowania Zarządca narodowej sieci linii kolejowych W prezentacji przedstawiono:

Bardziej szczegółowo

Certyfikacja i autoryzacja ETCS i GSM-R w Polsce. przykłady rzeczywistych procesów i wyzwań w tym zakresie. dr inż. Marek PAWLIK Instytut Kolejnictwa

Certyfikacja i autoryzacja ETCS i GSM-R w Polsce. przykłady rzeczywistych procesów i wyzwań w tym zakresie. dr inż. Marek PAWLIK Instytut Kolejnictwa Certyfikacja i autoryzacja ETCS i GSM-R w Polsce przykłady rzeczywistych procesów i wyzwań w tym zakresie dr inż. Marek PAWLIK Instytut Kolejnictwa Certyfikacja i autoryzacja podsystemów - proces Wybór

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Technicznych Specyfikacjach Interoperacyjności. Forum Inwestycyjne Warszawa, 23 lipca 2014 roku

Zmiany w Technicznych Specyfikacjach Interoperacyjności. Forum Inwestycyjne Warszawa, 23 lipca 2014 roku Zmiany w Technicznych Specyfikacjach Interoperacyjności Forum Inwestycyjne Warszawa, 23 lipca 2014 roku 2 Dopuszczanie do eksploatacji po wdrożeniu dyrektywy 2011/18/UE Zmiany w Technicznych Specyfikacjach

Bardziej szczegółowo

KOMISJA DECYZJA KOMISJI. z dnia 28 lipca 2006 r.

KOMISJA DECYZJA KOMISJI. z dnia 28 lipca 2006 r. 8.12.2006 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 344/1 II (Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa) KOMISJA DECYZJA KOMISJI z dnia 28 lipca 2006 r. dotycząca technicznej specyfikacji dla interoperacyjności

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 173

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 173 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 173 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6 Data wydania: 12 lipca 2017 r. Nazwa i adres jednostki

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym 1)

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym 1) Kancelaria Sejmu s. 1/14 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 883. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym 1) Art. 1. W ustawie z dnia 28 marca 2003 r.

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA KOMISJI 2011/18/UE

DYREKTYWA KOMISJI 2011/18/UE 2.3.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 57/21 DYREKTYWY DYREKTYWA KOMISJI 2011/18/UE z dnia 1 marca 2011 r. zmieniająca załączniki II, V i VI do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym 1)

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym 1) U S T AWA Projekt z dnia o zmianie ustawy o transporcie kolejowym 1) Art. 1. W ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, z późn. zm. 2) ) wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 15.6.2016 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 158/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2016/919 z dnia 27 maja 2016 r. w sprawie technicznej specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Zakres stosowania specyfikacji TSI

Zakres stosowania specyfikacji TSI Przyszły zakres unifikacji wymagań dla taboru trakcyjnego i pasażerskiego oraz stan zaawansowania prac ERA nad specyfikacją TSI dla kolei konwencjonalnych w zakresie taboru trakcyjnego i pasażerskiego

Bardziej szczegółowo

POCIĄGI KDP NA LINIACH KONWENCJONALNYCH

POCIĄGI KDP NA LINIACH KONWENCJONALNYCH POCIĄGI KDP NA LINIACH KONWENCJONALNYCH Artur Rojek Witold Groll Standardy Kolei Dużych Prędkości w Polsce: Decyzja Komisji 2008/232/WE z dnia 21 lutego 2008 r. dotycząca specyfikacji technicznej interoperacyjności

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 173

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 173 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 173 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 12 grudnia 2016 r. Nazwa i adres jednostki

Bardziej szczegółowo

Problemy wdrożenia nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym wprowadzonej zmianą do ustawy z dnia 16 września 2011 r.

Problemy wdrożenia nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym wprowadzonej zmianą do ustawy z dnia 16 września 2011 r. Problemy wdrożenia nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym wprowadzonej zmianą do ustawy z dnia 16 września 2011 r. Ryszard Węcławik - Dyrektor Dział Bezpieczeostwa Ruchu Kolejowego ryszard.weclawik@zdgtor.pl

Bardziej szczegółowo

Karol Gruszka Dyrektor Projektu ds. ETCS Biuro Automatyki i Telekomunikacji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Karol Gruszka Dyrektor Projektu ds. ETCS Biuro Automatyki i Telekomunikacji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Certyfikacja podsystemu sterowanie na przykładzie projektów wdrażania Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym na linach PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Karol Gruszka Dyrektor Projektu ds. ETCS

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) DECYZJE

(Akty o charakterze nieustawodawczym) DECYZJE 26.5.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 139/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) DECYZJE DECYZJA KOMISJI z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności odnoszącej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja TSI CR INF

Specyfikacja TSI CR INF Specyfikacja TSI CR INF Wymagania dla składników interoperacyjności wchodzących w skład drogi kolejowej Grzegorz Stencel Zakład Dróg Kolejowych i Przewozów CNTK Plan prezentacji Kryteria doboru składników

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 173

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 173 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 173 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 31 grudnia 2015 r. Nazwa i adres jednostki

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument D043613/04 Annex 1.

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument D043613/04 Annex 1. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 4 marca 2016 r. (OR. en) 6822/16 ADD 1 TRANS 67 PISMO PRZEWODNIE Od: Komisja Europejska Data otrzymania: 23 lutego 2016 r. Do: Sekretariat Generalny Rady Nr dok. Kom.:

Bardziej szczegółowo

Rozszerzenie zakresu akredytacji Instytutu Kolejnictwa jako jednostki certyfikującej

Rozszerzenie zakresu akredytacji Instytutu Kolejnictwa jako jednostki certyfikującej Artykuły 21 Rozszerzenie zakresu akredytacji Instytutu Kolejnictwa jako jednostki certyfikującej Andrzej KOWALSKI 1 Streszczenie Prezes Urzędu Transportu Kolejowego zaktualizował zakres autoryzacji Instytutu

Bardziej szczegółowo

Techniczne Specyfikacje Interoperacyjności techniczna podstawa liberalizacji rynku przewozów kolejowych

Techniczne Specyfikacje Interoperacyjności techniczna podstawa liberalizacji rynku przewozów kolejowych Techniczne Specyfikacje Interoperacyjności techniczna podstawa liberalizacji rynku przewozów kolejowych Andrzej Harassek szef sektora instalacji stałych Zespół Interoperacyjności Interoperacyjność Dziś

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 12.12.2014 L 356/179 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1301/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie technicznych specyfikacji interoperacyjności podsystemu Energia systemu kolei w Unii (Tekst mający znaczenie

Bardziej szczegółowo

METODY OCENY ZGODNOŚCI DLA SKŁADNIKÓW INTEROPERACYJNOŚCI I PODSYSTEMÓW. Andrzej Żurkowski Grzegorz Stencel

METODY OCENY ZGODNOŚCI DLA SKŁADNIKÓW INTEROPERACYJNOŚCI I PODSYSTEMÓW. Andrzej Żurkowski Grzegorz Stencel METODY OCENY ZGODNOŚCI DLA SKŁADNIKÓW I PODSYSTEMÓW Andrzej Żurkowski Grzegorz Stencel PLAN PREZENTACJI 1. Moduły procedur oceny zgodności, przydatności do stosowania i weryfikacji 2. Moduły dotyczące

Bardziej szczegółowo

KOMISJA DECYZJA KOMISJI. z dnia 28 marca 2006 r.

KOMISJA DECYZJA KOMISJI. z dnia 28 marca 2006 r. 16.10.2006 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 284/1 II (Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa) KOMISJA DECYZJA KOMISJI z dnia 28 marca 2006 r. dotycząca technicznej specyfikacji dla interoperacyjności

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 31 lipca 2015 r.

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 31 lipca 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 sierpnia 2015 r. Poz. 1127 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie czynności wykonywanych przez Prezesa

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY CERTYFIKACJI URZĄDZEŃ SRK NA PRZYKŁADZIE ERTMS

PROBLEMY CERTYFIKACJI URZĄDZEŃ SRK NA PRZYKŁADZIE ERTMS Problemy Kolejnictwa Zeszyt 152 77 Dr inż. Andrzej Białoń, Mgr inż. Paweł Gradowski, Mgr inż. Andrzej Toruń Instytut Kolejnictwa PROBLEMY CERTYFIKACJI URZĄDZEŃ SRK NA PRZYKŁADZIE ERTMS 1. Wstęp 2. Certyfikacja

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 lipca 2014 r. Poz OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 11 kwietnia 2014 r.

Warszawa, dnia 31 lipca 2014 r. Poz OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 11 kwietnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 lipca 2014 r. Poz. 1016 OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

KOMISJA DECYZJA KOMISJI. z dnia 7 listopada 2006 r. transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych. (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5211)

KOMISJA DECYZJA KOMISJI. z dnia 7 listopada 2006 r. transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych. (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5211) 7.12.2006 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 342/1 II (Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa) KOMISJA DECYZJA KOMISJI z dnia 7 listopada 2006 r. dotycząca specyfikacji technicznej interoperacyjności

Bardziej szczegółowo

Techniczne Specyfikacje Interoperacyjności ci dla kolei konwencjonalnej Seminarium SIRTS i CNTK Warszawa, 17 lipca 2006 r.

Techniczne Specyfikacje Interoperacyjności ci dla kolei konwencjonalnej Seminarium SIRTS i CNTK Warszawa, 17 lipca 2006 r. Techniczne Specyfikacje dla Interoperacyjności ci Specyfikacja TSI dla podsystemu Sterowanie w systemie kolei konwencjonalnej mgr inż. Witold Olpiński Zakład Sterowania Ruchem i Teleinformatyki CNTK TSI

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym 1)

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym 1) Dziennik Ustaw Nr 230 13454 Poz. 1372 1372 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym 1) Art. 1. W ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 18 lipca 2013 r. (22.07) (OR. en) 12541/13 TRANS 400

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 18 lipca 2013 r. (22.07) (OR. en) 12541/13 TRANS 400 RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 18 lipca 2013 r. (22.07) (OR. en) 12541/13 TRANS 400 PISMO PRZEWODNIE Od: Komisja Europejska Data otrzymania: 16 lipca 2013 r. Do: Sekretariat Generalny Rady Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Pojazdy kolejowe - proces dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego

Pojazdy kolejowe - proces dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego Ośrodek Certyfikacji Wyrobów IPS TABOR Jednostka ds. Certyfikacji tel. +48 61 6641420; +48 61 6641429; +48 61 6641434 fax. +48 61 6641420; +48 61 6534002 e-mail: certyfikacja@tabor.com.pl Instytut Pojazdów

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Nowelizacja ustawy wydawana jest w związku z transpozycją dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady: 1) dyrektywy 2008/57/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie interoperacyjności

Bardziej szczegółowo

Nowe TSI dla całej europejskiej sieci kolejowej TRAKO Gdańsk,

Nowe TSI dla całej europejskiej sieci kolejowej TRAKO Gdańsk, Nowe TSI dla całej europejskiej sieci kolejowej TRAKO Gdańsk, 26.09.2013 Andrzej Harassek szef sektora instalacji stałych Zespół Interoperacyjności Nowe podejście i interoperacyjność Trwały dobrobyt Ochrona

Bardziej szczegółowo

GMINA MIASTO KOSZALIN ZAŁĄCZNIK NR 12

GMINA MIASTO KOSZALIN ZAŁĄCZNIK NR 12 GMINA MIASTO KOSZALIN ZAŁĄCZNIK NR 12 DECYZJA KOMISJI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH z dnia 21 grudnia 2007 r. dotycząca technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie aspektu Osoby o ograniczonej możliwości

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja TSI dla podsystemu Sterowanie (sterowanie ruchem kolejowym)

Specyfikacja TSI dla podsystemu Sterowanie (sterowanie ruchem kolejowym) Witold Olpiński Specyfikacja TSI dla podsystemu Sterowanie (sterowanie ruchem kolejowym) Podstawę prawną procesu wprowadzania interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei stanowią dyrektywy Parlamentu

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące stosowania technicznych specyfikacji interoperacyjności (TSI) Załącznik 2 Ocena zgodności i weryfikacja WE

Wytyczne dotyczące stosowania technicznych specyfikacji interoperacyjności (TSI) Załącznik 2 Ocena zgodności i weryfikacja WE Europejska Agencja Kolejowa Wytyczne dotyczące stosowania technicznych specyfikacji interoperacyjności (TSI) Załącznik 2 Ocena zgodności i weryfikacja WE Zgodnie z mandatem ramowym C(2007)3371 wersja ostateczna

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 sierpnia 2012 r. Poz. 919 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 7 sierpnia 2012 r.

Warszawa, dnia 10 sierpnia 2012 r. Poz. 919 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 7 sierpnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 sierpnia 2012 r. Poz. 919 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie świadectw

Bardziej szczegółowo

Interfejs pomiędzy taborem a podsystemami Ruch, Sterowanie i Aplikacje telematyczne

Interfejs pomiędzy taborem a podsystemami Ruch, Sterowanie i Aplikacje telematyczne Interfejs pomiędzy taborem a podsystemami Ruch, Sterowanie i Aplikacje telematyczne Marek Pawlik, PKP PLK S.A. Interfejs RST do OPE, CCS i TAP Marek Pawlik, PKP PLK S.A. Tabela 9: Interfejs z podsystemem

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA TABORU ZGODNIE Z TSI BEZPIECZEŃSTWO W TUNELACH KOLEJOWYCH

WYMAGANIA DLA TABORU ZGODNIE Z TSI BEZPIECZEŃSTWO W TUNELACH KOLEJOWYCH WYMAGANIA DLA TABORU ZGODNIE Z TSI BEZPIECZEŃSTWO W TUNELACH KOLEJOWYCH Jolanta Maria Radziszewska-Wolińska CENTRUM NAUKOWO-TECHNICZNE KOLEJNICTWA ZAKRES SRT TSI CR 1. Definiuje spójny pakiet środków pozwalających

Bardziej szczegółowo

Techniczna Specyfikacja Interoperacyjności Hałas

Techniczna Specyfikacja Interoperacyjności Hałas Techniczna Specyfikacja Interoperacyjności Hałas Mgr inż. Krzysztof Bracha Laboratorium Badań Taboru 1 Cele TSI - Hałas: Ustalenie dopuszczalnych wartości emisji hałasu od taboru kolejowego Określenie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 126/53

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 126/53 14.5.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 126/53 DECYZJA KOMISJI z dnia 26 kwietnia 2011 r. dotycząca technicznej specyfikacji interoperacyjności podsystemu Infrastruktura transeuropejskiego systemu

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 12.4.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 104/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 321/2013 z dnia 13 marca 2013 r. dotyczące technicznej specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 maja 2012 r. Poz. 492 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 2 maja 2012 r.

Warszawa, dnia 10 maja 2012 r. Poz. 492 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 2 maja 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 maja 2012 r. Poz. 492 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie interoperacyjności

Bardziej szczegółowo

Wpływ Europejskiego Systemu Sterowania Pociągiem poziomu 2 (ETCS l2) na urządzenia srk

Wpływ Europejskiego Systemu Sterowania Pociągiem poziomu 2 (ETCS l2) na urządzenia srk Wpływ Europejskiego Systemu Sterowania Pociągiem poziomu 2 (ETCS l2) na urządzenia srk dr inż. Marek PAWLIK zastępca dyrektora IK ds. interoperacyjności oraz wyzwania prawne na styku pomiędzy ETCS i systemami

Bardziej szczegółowo

Druk nr 4408 Warszawa, 8 lipca 2011 r.

Druk nr 4408 Warszawa, 8 lipca 2011 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-65-11 Druk nr 4408 Warszawa, 8 lipca 2011 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

CENTRUM NAUKOWO-TECHNICZNE KOLEJNICTWA

CENTRUM NAUKOWO-TECHNICZNE KOLEJNICTWA CENTRUM NAUKOWO-TECHNICZNE KOLEJNICTWA Dr inż. Andrzej Massel TECHNICZNA SPECYFIKACJA INTEROPERACYJNOŚCI DLA PODSYSTEMU INFRASTRUKTURA TRANSEUROPEJSKIEGO SYSTEMU KOLEI KONWENCJONALNYCH TRESĆ PREZENTACJI

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja TSI CR ENE - wymagania dla podsystemu energia oraz składników interoperacyjności wchodzących w skład systemu zasilania trakcyjnego

Specyfikacja TSI CR ENE - wymagania dla podsystemu energia oraz składników interoperacyjności wchodzących w skład systemu zasilania trakcyjnego Specyfikacja TSI CR ENE - wymagania dla podsystemu energia oraz składników interoperacyjności wchodzących w skład systemu zasilania trakcyjnego dr inż. Artur Rojek Zakres podsystemu Energia Podsystem Energia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 lutego 2016 r. Poz. 254 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1) z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie interoperacyjności systemu

Bardziej szczegółowo

ZANE Z WDROŻENIEM SPECYFIKACJI W POLSCE

ZANE Z WDROŻENIEM SPECYFIKACJI W POLSCE WPŁYW SRT TSI CR NA TABOR I TUNELE KOLEJOWE ORAZ WYZWANIA ZWIĄZANE ZANE Z WDROŻENIEM SPECYFIKACJI W POLSCE Jolanta Radziszewska-Wolińska CENTRUM NAUKOWO-TECHNICZNE KOLEJNICTWA ZAKRES SRT TSI CR 1. Definiuje

Bardziej szczegółowo

Przewodnik stosowania technicznych specyfikacji interoperacyjności (TSI)

Przewodnik stosowania technicznych specyfikacji interoperacyjności (TSI) Europejska Agencja Kolejowa Przewodnik stosowania technicznych specyfikacji interoperacyjności (TSI) zgodnie z mandatem ramowym C(2007)3371 wersja ostateczna z dnia 13.07.2007 r. Nr ref. w ERA: ERA/GUI/07-2011/INT

Bardziej szczegółowo

BADANIA NIENISZCZĄCE I ICH ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA BEZPIECZEŃSTWO TRANSPORTU SZYNOWEGO. mgr inŝ. Łukasz Antolik email: lantolik@ikolej.

BADANIA NIENISZCZĄCE I ICH ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA BEZPIECZEŃSTWO TRANSPORTU SZYNOWEGO. mgr inŝ. Łukasz Antolik email: lantolik@ikolej. BADANIA NIENISZCZĄCE I ICH ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA BEZPIECZEŃSTWO TRANSPORTU SZYNOWEGO email: lantolik@ikolej.pl Program prezentacji 1. Wymagania dla personelu badań nieniszczących w sektorze Utrzymanie Ruchu

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Techniczne specyfikacje interoperacyjności odnoszące się do podsystemu Tabor kolejowy hałas transeuropejskiego systemu kolei

ZAŁĄCZNIK Techniczne specyfikacje interoperacyjności odnoszące się do podsystemu Tabor kolejowy hałas transeuropejskiego systemu kolei ZAŁĄCZNIK Techniczne specyfikacje interoperacyjności odnoszące się do podsystemu Tabor kolejowy hałas transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych 1. WPROWADZENIE...3 1.1. Zakres techniczny...3 1.2.

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/57/WE. z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie

DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/57/WE. z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie 18.7.2008 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 191/1 I (Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa) DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/57/WE

Bardziej szczegółowo

Instytut Kolejnictwa jednostką upoważnioną do badań technicznych oraz oceny zgodności określonych rodzajów budowli, urządzeń i pojazdów kolejowych

Instytut Kolejnictwa jednostką upoważnioną do badań technicznych oraz oceny zgodności określonych rodzajów budowli, urządzeń i pojazdów kolejowych 16 Artyku y Instytut Kolejnictwa jednostką upoważnioną do badań technicznych oraz oceny zgodności określonych rodzajów budowli, urządzeń i pojazdów kolejowych Andrzej KOWALSKI 1 Streszczenie W artykule

Bardziej szczegółowo

Proces dopuszczenia do eksploatacji typu/z typem budowli, urządzeń oraz pojazdów kolejowych

Proces dopuszczenia do eksploatacji typu/z typem budowli, urządzeń oraz pojazdów kolejowych INSTRUKCJA CERTYFIKACJI WYROBÓW ICW 009 Proces dopuszczenia do eksploatacji typu/z typem budowli, urządzeń oraz pojazdów kolejowych zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 12 stycznia 2011 r. (12.01) (OR. en) 5156/11 TRANS 3

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 12 stycznia 2011 r. (12.01) (OR. en) 5156/11 TRANS 3 RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 12 stycznia 2011 r. (12.01) (OR. en) 5156/11 TRANS 3 PISMO PRZEWODNIE Od: Komisja Europejska Data otrzymania: 7 stycznia 2011 r. Do: Sekretariat Generalny Rady Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 grudnia 2013 r. Poz OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 6 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 19 grudnia 2013 r. Poz OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 6 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 grudnia 2013 r. Poz. 1594 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

DECYZJE KOMISJA DECYZJA KOMISJI. z dnia 20 grudnia 2007 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6440) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

DECYZJE KOMISJA DECYZJA KOMISJI. z dnia 20 grudnia 2007 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6440) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 19.3.2008 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 77/1 II (Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa) DECYZJE KOMISJA DECYZJA KOMISJI z dnia 20 grudnia 2007 r.

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ZALECENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ZALECENIA 8.4.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 95/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ZALECENIA ZALECENIE KOMISJI z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji podsystemów

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja projektu

Lokalizacja projektu Lokalizacja projektu ERTMS Europejski System Sterowania Pociągiem Przełomowa technologia na polskich torach ETCS + GSM-R = ERTMS ETCS Europejski System Sterowania Pociągiem: pozwala na przekazywanie bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument D ANNEX 1.

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument D ANNEX 1. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 16 stycznia 2015 r. (OR. en) 5363/15 ADD 1 TRANS 21 PISMO PRZEWODNIE Od: Do: Komisja Europejska Sekretariat Generalny Rady Nr dok. Kom.: D03605902 - ANNE 1 Dotyczy: ZAŁĄCZNIK

Bardziej szczegółowo

TOM II. szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych. z wychylnym pudłem) TOM II SKRAJNIA BUDOWLANA LINII KOLEJOWYCH

TOM II. szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych. z wychylnym pudłem) TOM II SKRAJNIA BUDOWLANA LINII KOLEJOWYCH szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych do prędkości V max 200 km/h (dla taboru konwencjonalnego) / 250 km/h (dla taboru z wychylnym pudłem) SKRAJNIA BUDOWLANA LINII

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 listopada 2013 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEj 1) z dnia 6 listopada 2013 r.

Warszawa, dnia 7 listopada 2013 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEj 1) z dnia 6 listopada 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 1297 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEj 1) z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie interoperacyjności

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie świadectwa maszynisty 2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie świadectwa maszynisty 2) 347 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie świadectwa maszynisty 2) Na podstawie art. 22b ust. 21 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 12.12.2014 L 356/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1299/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. dotyczące technicznych specyfikacji interoperacyjności podsystemu

Bardziej szczegółowo

Wyzwania w obszarze certyfikacji podsystemów i pojazdów w transporcie kolejowym

Wyzwania w obszarze certyfikacji podsystemów i pojazdów w transporcie kolejowym Wyzwania w obszarze certyfikacji podsystemów i pojazdów w transporcie kolejowym Wojciech Rzepka Warszawa, 19 marca 2012 r. 1 Wyzwania w obszarze certyfikacji podsystemów i pojazdów w transporcie kolejowym

Bardziej szczegółowo

Proces dopuszczenia do eksploatacji typu / z typem budowli, urządzeń oraz pojazdów kolejowych

Proces dopuszczenia do eksploatacji typu / z typem budowli, urządzeń oraz pojazdów kolejowych INSTRUKCJA CERTYFIKACJI WYROBÓW ICW 009 Proces dopuszczenia do eksploatacji typu / z typem budowli, urządzeń oraz pojazdów kolejowych zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Zakres podsystemu Energia

Zakres podsystemu Energia Prace ERA nad TSI CR ENE: Przyszły zakres unifikacji wymagań dla zasilania trakcyjnego oraz stan zaawansowania prac ERA nad specyfikacją TSI dla kolei konwencjonalnych w zakresie zasilania trakcyjnego,

Bardziej szczegółowo

Proces oceny zgodności WE składników interoperacyjności

Proces oceny zgodności WE składników interoperacyjności INSTRUKCJA CERTYFIKACJI WYROBÓW ICW 010 Proces oceny zgodności WE składników interoperacyjności Opracował: dr inż. Estera Wojciechowska. (podpis) Sprawdził: dr inż. Rafał Cichy Zatwierdził: dr Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INTEROPERACYJNOŚCI PRZEWODNIK DOTYCZĄCY STOSOWANIA EUROPEJSKIEGO SCENTRALIZOWANEGO WIRTUALNEGO REJESTRU POJAZDÓW KOLEJOWYCH (ECVVR)

WYDZIAŁ INTEROPERACYJNOŚCI PRZEWODNIK DOTYCZĄCY STOSOWANIA EUROPEJSKIEGO SCENTRALIZOWANEGO WIRTUALNEGO REJESTRU POJAZDÓW KOLEJOWYCH (ECVVR) Nr referencyjny w ERA: WYDZIAŁ INTEROPERACYJNOŚCI PRZEWODNIK DOTYCZĄCY STOSOWANIA EUROPEJSKIEGO SCENTRALIZOWANEGO WIRTUALNEGO REJESTRU POJAZDÓW Wersja w ERA: 4.00 ERA/GUI/01-2010/INT Data: 10 lipca 2012

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Projekt. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr /2011. z dnia [ ] r.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Projekt. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr /2011. z dnia [ ] r. PL PL PL KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Projekt Bruksela, dnia [ ] r., XXX C ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr /2011 z dnia [ ] r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1702/2003 ustanawiające zasady wykonawcze

Bardziej szczegółowo

SRT TSI CR Bezpieczeństwo w tunelach kolejowych. Wprowadzenie do normy. Jolanta Maria Radziszewska-Wolińska

SRT TSI CR Bezpieczeństwo w tunelach kolejowych. Wprowadzenie do normy. Jolanta Maria Radziszewska-Wolińska SRT TSI CR Bezpieczeństwo w tunelach kolejowych. Wprowadzenie do normy pr EN 45 545 Jolanta Maria Radziszewska-Wolińska 1 ZAKRES SRT TSI CR 2 1. Definiuje spójny pakiet środków obejmujących podsystemy:

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO PL PL PL KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 8.9.2009 KOM(2009) 464 wersja ostateczna KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO na temat sprawozdania okresowego dotyczącego wdrożenia

Bardziej szczegółowo

L 194/60 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 194/60 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 194/60 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 25.7.2009 DECYZJA KOMISJI z dnia 22 lipca 2009 r. zmieniająca decyzję 2006/679/WE w odniesieniu do wdrażania technicznej specyfikacji dla interoperacyjności

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 141

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 141 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 141 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 12 listopada 2015 r. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

Techniczna Specyfikacja Interoperacyjności Tabor - Wagony Towarowe

Techniczna Specyfikacja Interoperacyjności Tabor - Wagony Towarowe Techniczna Specyfikacja Interoperacyjności Tabor - Wagony Towarowe Mgr inż. Zbigniew Cichocki Zakład Pojazdów Szynowych 1 Zakres przedmiotowy Specyfikacji: Dokument dotyczy wyłącznie wagonów towarowych

Bardziej szczegółowo

organy notyfikujące jednostki oceniające zgodność jednostki oceniające ryzyko

organy notyfikujące jednostki oceniające zgodność jednostki oceniające ryzyko dr inż. Marek Pawlik, Instytut Kolejnictwa TRAKO 2017 organy notyfikujące jednostki oceniające zgodność w świetle nowej dyrektywy o interoperacyjności oraz jednostki oceniające ryzyko w świetle dyrektywy

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK. DYREKTYWA 2008/57/WE w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie TECHNICZNA SPECYFIKACJA INTEROPERACYJNOŚCI

ZAŁĄCZNIK. DYREKTYWA 2008/57/WE w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie TECHNICZNA SPECYFIKACJA INTEROPERACYJNOŚCI ZAŁĄCZNIK DYREKTYWA 2008/57/WE w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie TECHNICZNA SPECYFIKACJA INTEROPERACYJNOŚCI Podsystem Energia dla kolei konwencjonalnych 1. WPROWADZENIE...4 1.1.

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA. (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2014/897/UE)

ZALECENIA. (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2014/897/UE) 12.12.2014 L 355/59 ZALECENIA ZALECENIE KOMISJI z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie kwestii związanych z dopuszczaniem do eksploatacji i użytkowaniem podsystemów strukturalnych i pojazdów na podstawie dyrektyw

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi tymczasowych ograniczeń prędkości (TSR) w systemie ERTMS/ETCS Ie-30

Instrukcja obsługi tymczasowych ograniczeń prędkości (TSR) w systemie ERTMS/ETCS Ie-30 Załącznik do Zarządzenia Nr 46/2014 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 26 listopada 2014. r. Instrukcja obsługi tymczasowych ograniczeń prędkości (TSR) w systemie ERTMS/ETCS Ie-30 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Styk pomiędzy certyfikacją polską, certyfikacją europejską i oceną bezpieczeństwa wg rozp. 402

Styk pomiędzy certyfikacją polską, certyfikacją europejską i oceną bezpieczeństwa wg rozp. 402 dr inż. Marek Pawlik z-ca dyrektora Instytutu Kolejnictwa Styk pomiędzy certyfikacją polską, certyfikacją europejską i oceną bezpieczeństwa wg rozp. 402 wymagania i doświadczenia na europejskim wspólnym

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 26 listopada 2015 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 26 listopada 2015 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 26 listopada 2015 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2013/0015 (COD) 10579/15 TRANS 230 CODEC 987 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: Stanowisko

Bardziej szczegółowo

Zharmonizowane wymogi Część B. Dokument IV. Składowa opracowania Rekomendacji Agencji zgodnie z postanowieniami art. 15 Dyrektywy 2004/49/WE

Zharmonizowane wymogi Część B. Dokument IV. Składowa opracowania Rekomendacji Agencji zgodnie z postanowieniami art. 15 Dyrektywy 2004/49/WE Zharmonizowane wymogi Część B Dokument IV Celem wykorzystania przez Krajowe Władze Bezpieczeństwa Ruchu przy ocenie zgodności z wymogami certyfikatów bezpieczeństwa Część B wydanych zgodnie z art. 10(2)

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWY. (Tekst mający znaczenie dla EOG)

DYREKTYWY. (Tekst mający znaczenie dla EOG) L 138/44 26.5.2016 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/797 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej (wersja przekształcona) (Tekst

Bardziej szczegółowo

Zadania Prezesa UTK oraz Polskiego Centrum Akredytacji dotyczące jednostek oceniających zgodność oraz jednostek inspekcyjnych ICSM

Zadania Prezesa UTK oraz Polskiego Centrum Akredytacji dotyczące jednostek oceniających zgodność oraz jednostek inspekcyjnych ICSM Zadania Prezesa UTK oraz Polskiego Centrum Akredytacji dotyczące jednostek oceniających zgodność oraz jednostek inspekcyjnych ICSM Jan Siudecki Dyrektor Departamentu Zezwoleń Technicznych i Interoperacyjności

Bardziej szczegółowo

L 314/36 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 29.11.2011

L 314/36 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 29.11.2011 L 314/36 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 29.11.2011 DECYZJA KOMISJI z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie kryteriów uznawania ośrodków szkoleniowych prowadzących szkolenia zawodowe dla maszynistów,

Bardziej szczegółowo